ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΕΠΑΛΞΗ ΔΑΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΕΠΑΛΞΗ ΔΑΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ"

Transcript

1 ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΕΠΑΛΞΗ ΔΑΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΣΟΠΟΡΙΑ ΔΙΕΘΝΕ ΔΙΗΜΕΡΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΣΟΠΟΡΙΑ & ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ FREDERICK ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ «τολές Επιζηημών ηης Αγωγής- ο ρόλος ηοσς ζηις προκλήζεις ηης ζύγτρονης κοινωνίας» Απριλίοσ 2011 Ξενοδοτείο Mediterranean Λεμεζός Παξαζθεπή, 29/4/11 8:30-14: Δγγξαθέο ζπλέδξωλ Υαηξεηηζκνί, έλαξμε Κεληξηθή νκηιήηξηα: Δηξήλε Φηιηππάθε-Warburton, Καζεγήηξηα Γισζζνινγίαο, Reading University, G. Britain «Η ζρνιηθή γξακκαηηθή θαη ε δηδαζθαιία ηεο» πληνλίζηξηα: Άλλα Υαηδεπαλαγησηίδε Γηδαθηηθή πξάμε / ύγρξνλνο εθπαηδεπηηθόο πληνληζηήο: Λεωλίδαο Αζαλαζίνπ Άλλα Γεωξγίνπ ρέζε πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ ζηε ζρνιηθή ηάμε: δηεξεχλεζε κέζα απφ κηα θεηκελνθεληξηθή πξννπηηθή Γέζπνηλα Κωλζηαληίλνπ, πκεώλ Σζνιαθίδεο Λεμηθά, ζψκαηα θεηκέλσλ θαη δηδαζθαιία ηνπ λενειιεληθνχ ιεμηινγίνπ ζην δεκνηηθφ ζρνιείν Λεωλίδαο Αζαλαζίνπ, Διέλε Σξεκεηνπζηώηε-Λνΐδνπ Η αμηνιφγεζε ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ηεο Κχπξνπ: πξνβιήκαηα, πξνζδνθίεο, πξννπηηθέο Νέεο ηερλνινγίεο θαη ΜΜΔ: πληνληζηήο: Ρίηα Παλανύξα Αβξαάκ Βαζηιεηάδεο, Διέλε Γξίβα, Κιεηώ έκνγινπ Ηιεθηξνληθφ ή έληππν; Έλα πξφηδεθη δεκηνπξγηθήο γξαθήο ζε καζεηέο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ ζε ηζηνιφγην Αγγειηθή Υξνλνπνύινπ Εθπαίδεπζε ζηα Μέζα Μαδηθήο Επηθνηλσλίαο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο: θαηάξηηζε θαη επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ 21 νπ αηψλα Maria Daniil VideoPaper and teacher education: student teachers create VideoPaper to reflect on practice

2 δηάιεηκκα-θαθέο ύγρξνλε εθπαίδεπζε πληνλίζηξηα: Υξπζάλζε Κάηδε Υξπζάλζε Κάηδε, Υξηζηίλα Γξεγνξίνπ Σν ζρνιείν σο πνκπφο αεηθνξηθψλ κελπκάησλ ζηελ νηθνγέλεηα κέζα απφ ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε: κηα κειέηε πεξίπησζεο Κίθα Υαηδεθαθνύ, Μηξάληα Ξηνύξνπππα Οη ζηάζεηο θαη νη αληηιήςεηο ησλ γνλέσλ παηδηψλ ρσξίο εηδηθέο αλάγθεο απέλαληη ζηε ζπλεθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο Αλαζηαζία Αιεπξηάδνπ, Διέλε Γξίβα, Παξαζθεπή Παπιίηζα Μαζεηέο κε δπζιεμία: ζπγθξηηηθή θαηαγξαθή ησλ αλαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ θαη ζηξαηεγηθψλ ζηε κεηξηθή θαη μέλε γιψζζα Αλαζηαζία Αιεπξηάδνπ, Κιεηώ έκνγινπ, Γεωξγία Οηθνλνκίδνπ πγθξηηηθή δηεξεχλεζε γξαθνθηλεηηθήο θαη νπηηθνθηλεηηθήο ζπκπεξηθνξάο καζεηψλ κε θαη ρσξίο δπζιεμία Nataly Loizidou Ieridou Reading, spelling and phonological ability in 9 to 10 year old Greek-speaking dyslexic children Παύζε γηα γεύκα Δξγαζηήξη Νίθνο Βαιαλίδεο, Γεώξγηνο Πνιπδώεο Αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ πξψηκε ζρνιηθή εθπαίδεπζε Δπαγγεικαηηθή αλάπηπμε Δθπαηδεπηηθή δηνίθεζε πληνληζηήο: ηέιηνο Οξθαλόο Μάξηνο Παληειή Εηζεγήζεηο γηα ηελ εηζαγσγή απνηειεζκαηηθψλ πξνγξακκάησλ ππνδνρήο, ζηήξημεο θαη επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο λενδηφξηζησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζρνιηθή βάζε Νεόθπηνο Ιωάλλνπ Δηεπζπληέο θαη δηαρείξηζε κάζεζεο: ηη δηαθνξεηηθφ θάλνπλ νη απνηειεζκαηηθνί δηάιεηκκα-θαθέο Κππξηαθή Δπηζηεκνληθή Έλωζε Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξίαο & Δπηθνηλωληώλ ζηελ Δθπαίδεπζε (ΚΔΣΠΔE) πληνλίζηξηα: Νίθιεηα Δηενθιένπο Γηαζεκίλα Καξαγηώξγε Ο ξφινο ησλ ΣΠΕ ζηα λέα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα Γηάλλα ηξηβηαλνύ, Νίθνο Βαιαλίδεο Αλαπαξαζηάζεηο παηδηψλ ηεο Δ' ηάμεο Δεκνηηθνχ γηα έλλνηεο πηζαλνηήησλ: ρξήζε ηνπ κηθξφθνζκνπ ToonTalk Υαξνύια Αγγειή, Νίθνο Βαιαλίδεο Υξήζε ινγηζκηθνχ κνληεινπνίεζεο θαη γλσζηηθφο ηχπνο: απνηειεζκαηηθφηεηα δηδαθηηθψλ πιηθψλ κε ιεθηηθέο ή ιεθηηθέο θαη εηθνληθέο πεξηγξαθέο Κπξηάθνο Υαξαιάκπνπο Πψο νη δηεπζπληέο δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο ππνβνεζνχλ ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ ηνπο γηα λα ελζσκαηψζεη ηηο ΣΠΕ ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία Νέεο ηερλνινγίεο πληνληζηήο: πκεώλ Σζνιαθίδεο Γηώξγνο Γεκεηξίνπ, Νίθιεηα Δηενθιένπο Δηδάζθνληαο ξνκπνηηθή ζην Δεκνηηθφ ρνιείν: ελζσκάησζε ηνπ Engino Robotics Γεωξγία Μνδίηε, Νίθιεηα Δηενθιένπο Πξνυπεξεζία Εθπαηδεπηηθνί: πξνεηνηκάδνληαη επαξθψο γηα ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο σο 2

3 δηεπζπληέο δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο; ηέιηνο Οξθαλόο Πψο ν δηεπζπληήο θαη νη ζπλάδειθνη επεξεάδνπλ ηηο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ; Καιέο Σέρλεο πληνλίζηξηα: Βηθηωξία Παύινπ Βηθηωξία Παύινπ Η αλάπηπμε ηνπ νπηηθνχ γξακκαηηζκνχ, ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο θξηηηθήο ζθέςεο κέζα απφ δξαζηεξηφηεηεο αληαπφθξηζεο ζε έξγα ηέρλεο Ξέληα Αξαπάθε Έλα πξφγξακκα εηθαζηηθήο παξέκβαζεο ζε κειινληηθνχο εθπαηδεπηηθνχο πξνζρνιηθήο θαη πξψηεο ζρνιηθήο ειηθίαο: ε πεξίπησζε ηεο εηθνλνγξάθεζεο ιατθψλ παξακπζηψλ Georgina Athanasiou Issues affecting the teaching of music in the Cypriot primary classroom: non-specialist teachers' perceptions Γηδαθηηθή πξάμε / ύγρξνλνο εθπαηδεπηηθόο πληνλίζηξηα: νθία Απγεηίδνπ νθία Απγεηίδνπ Η ηεθκεξίσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ κέζα απφ ηελ έξεπλα θαη ηνλ θξηηηθφ ζηνραζκφ: ε ζπκβνιή ησλ εκεξνινγίσλ ζην πιαίζην ηεο αξρηθήο εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθψλ Μαηίλα Πνζπόξε-Μαξαζεύηε "Να κείλσ ή λα θχγσ;": νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο απνθάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα παξακνλή ή φρη ζην ζρνιείν ηνπο ηέιηνο Οξθαλόο, Έιελα Ακπξώηνπ Οη εθπαηδεπηηθνί θαη ην δηδαζθαιηθφ επάγγεικα κέζα απφ ηα κάηηα ησλ ζπληαμηνχρσλ εθπαηδεπηηθψλ εξγαιείν; Θενδώξα Παηζαιίδνπ, Νίθιεηα Δηενθιένπο Υξήζε δηαδηθηχνπ. Κίλδπλνη θαη κέηξα πξνζηαζίαο: πφζν θαινί γλψζηεο είλαη νη καζεηέο ηεο Ε' Σάμεο Δεκνηηθνχ; Γηδαθηηθό πιηθό / Γηδαζθαιία πληνλίζηξηα: Καηεξίλα Καξαηάζνπ Άλλα Υαηδεπαλαγηωηίδε, Θενδώξα Μαληνύ Ο Σχπνο σο πεγή άληιεζεο απζεληηθνχ γισζζηθνχ πιηθνχ κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε αληηξαηζηζηηθψλ αληηιήςεσλ θαη ζηάζεσλ: κηα εκπεηξηθή δηεξεχλεζε ζηελ Κχπξν Αλζνύιιεο Γεκνζζέλνπο Ο δάζθαινο κπξνζηά ζηνλ απηνθξάηνξα: ε βπδαληηλή ηζηνξία ζηελ εθπαίδεπζε Υξηζηίλα Λεβέληε, Νίθιεηα Δηενθιένπο Αλάπηπμε πνιπγξακκαηηζκψλ κέζσ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ Multimedia Builder ζην κάζεκα ησλ Ειιεληθψλ Γηδαθηηθή πξάμε πληνλίζηξηα: Γαξύθαιινο Αλαγλώζηνπ Μαξία Βαζηιεηάδνπ$ Γαξύθαιινο Αλαγλώζηνπ Η ζπκβνιή ηεο απνθιίλνπζαο παξαγσγηθφηεηαο ζηελ αλάπηπμε ηεο θηλεηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο ησλ παηδηψλ ζην δεκνηηθφ ζρνιείν Panos Constantinidis What classroom teachers learn in professional development workshops and what they use in class? 3

4 άββαην, 30/04/ Κεληξηθόο oκηιεηήο: James Banks πληνλίζηξηα: Λνπθία Δεκεηξίνπ Γηγιωζζία-Πνιπγιωζζία θαη Γηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε πληνλίζηξηα: Άλλα Υαηδεπαλαγηωηίδε Αγγειηθή Κνηιηάξε Πνιηηηζκηθή εηεξφηεηα θαη γισζζηθή εθπαίδεπζε: λέα πεξηβάιινληα λέεο πξνθιήζεηο Δπγελία Παξηαζή Δηδαζθαιία ζε πνιππνιηηηζκηθά ηκήκαηα Λεπθή Κνπξέα Πξνεηνηκάδνληαο ζρνιηθέο ηάμεηο γηα παηδηά απφ δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο: πξνθιήζεηο θαη παξεκβάζεηο Γηδαθηηθή πξάμε πληνλίζηξηα: Λεωλίδαο Αζαλαζίνπ Λεωλίδαο Αζαλαζίνπ, Υξύζα Νίηζηνπ Ο παξαγφκελνο ιφγνο ησλ παηδηψλ ζην λεπηαγσγείν: πξνβιήκαηα πξννπηηθέο Υξηζηνδνπιίδνπ Μαξία Σα νξζνγξαθηθά ιάζε θαη νη ηξέρνπζεο εμειίμεηο ζηελ θνηλή λενειιεληθή Skevi Dimitriou How would you like your learning? The influence of uncertainty on motivation for learning Άλλα Υαηδεπαλαγηωηίδε, Άληξηα ρίδα, Υξηζηνζέα ηπιηαλνύ, Γόληα ηπιηαλνύ Η ππνδνρή ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ ζην ζρνιείν Dimitris Evripidou Language attitudes of Frederick University/Institute of Technology s students towards the Greek Cypriot and Standard Modern Greek language varieties of Cyprus Γηγιωζζία-Πνιπγιωζζία θαη Γηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε πληνλίζηξηα: Αγγειηθή Κνηιηάξε Βαξβάξα Αβξακίδνπ, Αηθαηεξίλε Καξππίδνπ, Μαξία Λνπιά, Θεκηζηνθιήο Σζηθάιαο Δηεξεπλψληαο ην θαηλφκελν ηεο δηγισζζίαο ζηελ εθπαίδεπζε: ε νπηηθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ Άλλα Υαηδεπαλαγηωηίδε, ωηεξία Κπβεξλήηε, Άληξε Γεωξγίνπ Η δηδαζθαιία ηνπ ιεμηινγίνπ ζε ηάμεηο κε αιιφγισζζα παηδηά Άλλα Υαηδεπαλαγηωηίδε, Γαιάηεηα Μελειάνπ, Γηάλλα Κίηζηνπ Η δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο ζε ηάμεηο κε αιιφγισζζα παηδηά 4

5 Δξγαζηήξη Θάιεηα ηεθαλίδνπ, Μαξία Βαζηιεηάδνπ Απφ ηελ εηθφλα ζην ιφγν ιφγνο γηα ηελ εηθφλα : έλα δηαινγηθφ εξγαζηήξη/ζεκηλάξην κε πξνβνιέο έξγσλ ηέρλεο πκπεξάζκαηα θιείζηκν ζπλεδξίνπ Γεμίωζε ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Oη Σρνιέο Επηζηεκώλ ηεο Αγσγήο θαινύληαη ζήκεξα λα επηηειέζνπλ έλαλ ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηακόξθσζε ηεο θνηλσλίαο ηδηαίηεξα ζήκεξα, ζε κηα πεξίνδν όπνπ ζπληεινύληαη αιιαγέο ζε όια ηα επίπεδα ηεο θνηλσληθήο δσήο. Απηό πνπ πξνζδνθνύλ όινη είλαη πώο κπνξεί λα επηηύρεη απηή ε δηακόξθσζε έηζη ώζηε λα απαληά ζηηο ζύγρξνλεο απαηηήζεηο. Αλαδεηθλύεηαη, επνκέλσο, ε αλάγθε αλαζεώξεζεο θαη βειηίσζεο ησλ Πξνγξακκάησλ Σπνπδώλ πνπ παξέρνληαη ζηνλ /ζηελ εθπαηδεπηηθό πνπ πξέπεη λα δξάζεη θάησ από ηα λέα επηζηεκνληθά αιιά θαη θνηλσληθνπνιηηηζκηθά δεδνκέλα. Σην ζπλέδξην απηό νη ζύλεδξνη ζα θαηαζέζνπλ ηελ εκπεηξία θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο ηνπο θαη ηαπηόρξνλα ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα αληαιιάμνπλ απόςεηο θαη λα ηνπνζεηεζνύλ ζρεηηθά κε ηε λέα ζεώξεζε θαη βειηίσζε ηεο παξερόκελεο εθπαίδεπζεο ζε επηζηεκνληθά πεδία όπσο: γισζζηθή αγσγή αγσγή ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο θαη ηα καζεκαηηθά ςπρνινγηθέο παξακέηξνπο ζηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνύ πεξηβαιινληηθή αγσγή Πξνδεκνηηθή Εθπαίδεπζε εθπαίδεπζε κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίαο αηζζεηηθή/εηθαζηηθή αγσγή δηαπνιηηηζκηθή θαη αληηξαηζηζηηθή εθπαίδεπζε αλάπηπμε επηζηεκνληθήο έξεπλαο Νέα πξνγξάκκαηα γηα ηελ πξνεηνηκαζία εθπαηδεπηηθώλ ζηα ζύγρξνλα ζρνιεία επηκόξθσζε-θαηάξηηζε εθπαηδεπηηθώλ δηνίθεζε ζρνιηθώλ κνλάδσλ εμ απνζηάζεσο-e learning δηδαζθαιία δηδαζθαιία ζε παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο ή καζεζηαθέο δπζθνιίεο δηακόξθσζε Αλαιπηηθώλ Πξνγξακκάησλ θαη ζπκβαηηθνύ / ελαιιαθηηθνύ δηδαθηηθνύ πιηθνύ Λνγνηερληθή εθπαίδεπζε 5

6 James Banks Ο James A. Banks είλαη θαζεγεηής ηοσ Παλεπηζηεκίοσ Russell F. Stark θαη δηεσζσληής ηοσ Κέληροσ Ποισποιηηηζκηθής Εθπαίδεσζες ζηο Παλεπηζηήκηο ηες Οσάζηλγθηολ, εάηι. Δηεηέιεζε πρόεδρος ηες Ακερηθαληθής Εηαηρείας Ερεσλώλ γηα ηελ Εθπαίδεσζε θαη ηοσ Εζληθού σκβοσιίοσ Κοηλφληθώλ ποσδώλ. Ο καθηγηηής Banks είναι ειδικός εκπαίδεσζης κοινωνικών ζποσδών και πολσπολιηιζμικής εκπαίδεσζης και θεωρείηαι κορσθή ζηον ηομέα ηοσ. Έτεη γράυεη ποιιά ζτεηηθά άρζρα θαη βηβιία θαη είλαη κέιος ηες Επηηροπής Παηδηώλ, Νέφλ θαη Οηθογελεηώλ ηοσ σκβοσιίοσ Εζληθώλ Ερεσλώλ θαη ηοσ Ιλζηηηούηοσ Ιαηρηθής ηες Εζληθής Αθαδεκίας Επηζηεκώλ. Είλαη επίζες κέιος ηες Εζληθής Αθαδεκίας Εθπαίδεσζες. Έτεη ιάβεη ποιιές σποηροθίες από ηελ Εζληθή Αθαδεκία Εθπαίδεσζες, ηο Ίδρσκα Κέιογθ θαη ηο Ίδρσκα Ρόθθειερ. Έτεη αλαθερστζεί επίηηκος δηδάθηορας από ηα παλεπηζηήκηα Bank Street College of Education, University of Alaska-Fairbanks θαη University of Wisconsin-Parkside. Ειρήνη Φιλιππάκη Η Εηρήλε Φηιηππάθε είλαη κηα από ηοσς ζσγγραθείς ηες λέας Γρακκαηηθής ηοσ Δεκοηηθού, ποσ εγθρίζεθε από ηο Παηδαγφγηθό Ιλζηηηούηο (ζσγγραθείς: Εη. Φηιηππάθε - Warburton, Μ. Γεφργηαθέληες, Γ. Κοηδόγιοσ θαη Μ. Λοσθά). Μηας γρακκαηηθής ποσ είτε βάιεη κεγάιο θαη δύζθοιο ζηοίτεκα: παίρλοληας ηε ζέζε ηες «Μηθρής» Γρακκαηηθής Σρηαληαθσιιίδε, λα επηηύτεη ηζορροπία αλάκεζα ζηελ παραδοζηαθή ζτοιηθή οροιογία θαη ζηε ζύγτρολε γιφζζοιογηθή. Καη, βέβαηα, λα επητεηρήζεη λα περηγράυεη ηε ζύγτρολε θοηλή λεοειιεληθή, έλαληη ηες δεκοηηθής ηοσ 1940, ζηελ οποία βαζηδόηαλ ε Γρακκαηηθή Σρηαληαθσιιίδε. 6

Παηδαγσγηθή Δηαηξεία Κχπξνπ Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ Κππξηαθφο Όκηινο Δληαίαο Δθπαίδεπζεο (ΚΟΔΔ)

Παηδαγσγηθή Δηαηξεία Κχπξνπ Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ Κππξηαθφο Όκηινο Δληαίαο Δθπαίδεπζεο (ΚΟΔΔ) Παηδαγσγηθή Δηαηξεία Κχπξνπ Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ Κππξηαθφο Όκηινο Δληαίαο Δθπαίδεπζεο (ΚΟΔΔ) 10 Ο ΠΑΓΚΤΠΡΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΤΠΡΟΤ ΠΟΘΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΘΔΕΤΗ: ΕΡΕΤΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 3: Κλάδορ ΠΔ02

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 3: Κλάδορ ΠΔ02 Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ TΧΝ ΚΛΑΙΚΧΝ ΓΛΧΧΝ: ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΔΡΜΑΝΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ TΧΝ ΚΛΑΙΚΧΝ ΓΛΧΧΝ: ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΔΡΜΑΝΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π3.1.1 Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε. ΔΝΣΑΞΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ TΧΝ ΚΛΑΙΚΧΝ ΓΛΧΧΝ: ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ - ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ -

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ - ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ - ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ - ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ - ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ: ΜΕΥΟΤ ΏΕΚΏΣΒΡΕΝΏ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΚΟΜΔ ΐΏΕΛΔ ΠΏΣΡΏ 2010 -ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ- ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δομή Ππογπάμμαηορ επιπέδος Μάζηεπ

Δομή Ππογπάμμαηορ επιπέδος Μάζηεπ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΗΜΕ ΣΗ ΑΓΧΓΗ-ΠΣΤΥΙΟ ΜΑΣΕΡ ηόσορ Σν κεηαπηπρηαθό απηό πξόγξακκα πξνζθέξεη ηε δπλαηόηεηα ζε εθπαηδεπηηθνύο όισλ ησλ βαζκίδσλ, αιιά θαη ζε ζπλαθείο επαγγεικαηίεο, λα πξνρσξήζνπλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Τν άξζξν απηφ παξνπζηάδεη έλα κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ επξχηεξεο Έξεπλαο Γξάζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ HONG KONG ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ HONG KONG ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π3.1.1. Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ HONG KONG

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των απόψεων των Ειδικών Παιδαγωγών για την Ειδική Αγωγή στην Ελλάδα.

Διερεύνηση των απόψεων των Ειδικών Παιδαγωγών για την Ειδική Αγωγή στην Ελλάδα. ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΣΗ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ, ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

2 0 1 3-2 0 14 ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ. http://www.del.auth.gr

2 0 1 3-2 0 14 ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ. http://www.del.auth.gr Ο Γ Ζ Γ Ο Π Ο Τ Γ Ω Ν 2 0 1 3-2 0 14 ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ http://www.del.auth.gr Πεξηερφκελα - Inhaltsverzeichnis ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΟ ΣΜΖΜΑ ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ Ηζηνξηθφ Σκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Σεύσορ 1: Γενικό Μέπορ

Σεύσορ 1: Γενικό Μέπορ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΑΡΥΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΟΡΙΑ

ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΑΡΥΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΟΡΙΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ (O.EΠ.ΕΚ.) ΠΑΡΟΥΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΟΝΗΗ ΜΕΛΕΣΩΝ: ΜΕΛΕΣΗ 10 ΕΚΠΟΝΗΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΕΛΕΣΗ: ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΑΡΥΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΟΡΙΑ Επιζηημονικώς Τπεύθσνη Έργοσ:

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α (Δ Π Ι Κ Ο Π Η Η) ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ ΔΠΗΚΟΤΡΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΡΟΓΟ, 2010 α! ) Π Ρ Ο Ω Π Ι Κ Α Σ Ο Ι Υ Δ Ι Α Ολνκαηεπώλπκν: Μάλνο Νηθία Κόλζνιαο Σόπνο γέλλεζεο: Κάξπαζνο Γσδεθάλεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 10 & 11 Μαϊος 2014

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 10 & 11 Μαϊος 2014 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 10 & 11 Μαϊος 2014 Αίζνπζα εθδειώζεσλ ηνπ Πεηξακαηηθνύ ρνιείνπ ηνπ Α.Π.Θ. (Αγίαο νθίαο 51 & Γεικνύδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ. Θ έ ι ν π κ ε έ λ α ζ ρ ν ι ε ί ν γ η α η ε λ θ ν η λ σ λ ί α ΛΑΡΙΑ: Ξελνδνρείν Γηόλπζνο 28 29 Ινπλίνπ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ

ΔΠΙΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ. Θ έ ι ν π κ ε έ λ α ζ ρ ν ι ε ί ν γ η α η ε λ θ ν η λ σ λ ί α ΛΑΡΙΑ: Ξελνδνρείν Γηόλπζνο 28 29 Ινπλίνπ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 2 ν ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΠΙΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ Θ έ ι ν π κ ε έ λ α ζ ρ ν ι ε ί ν γ η α η ε λ θ ν η λ σ λ ί α ΛΑΡΙΑ: Ξελνδνρείν Γηόλπζνο 28 29 Ινπλίνπ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ ΑΒΒΑΣΟ 28 ΙΟΤΝΙΟΤ 2014 Μαλάκος ηαμάηες,φιλνηίζες

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Εργαςία ςτο μάθημα Θεωρία και Επεξεργαςία τησ (θεολογικήσ) πληροφορίασ του μεταπτυχιακοφ φοιτητή Σάββα Παυλίδη ΑΜ 1150 Σφμβουλοσ Καθηγητήσ : Νικόλαοσ Μυρίδησ

Διαβάστε περισσότερα

Ειςθγθτισ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ. Επιβλζπων: ΣΑΤΡΟ ΣΑΤΡΟΤ

Ειςθγθτισ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ. Επιβλζπων: ΣΑΤΡΟ ΣΑΤΡΟΤ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ & ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας με Νζες Σεχνολογίες Ειςθγθτισ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ

Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Πανζεληνάρ Γιώπγορ Σρνιηθόο Σύκβνπινο Πιεξνθνξηθήο N.Ηξαθιείνπ, Ν. Λαζηζίνπ panselin@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΦΔΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΔΜΠΛΟΚΖ ΣΧΝ ΓΟΝΔΧΝ.

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΦΔΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΔΜΠΛΟΚΖ ΣΧΝ ΓΟΝΔΧΝ. Τκήκα Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ ζηελ Δηδηθή Αγσγή ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΦΔΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΔΜΠΛΟΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Αληώλεο Ληνλαξάθεο Η παηδηθή νινθιήξσζε σξηκάδεη όηαλ ζηακαηάκε λα βιέπνπκε ηα πξάγκαηα κνλνδηάζηαηα Η εθεβηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΖ ΥΟΛΖ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΘΖΝΩΝ (Α..ΠΑΗ.ΣΔ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ (ΠΔΤΠ)

ΑΝΩΣΑΣΖ ΥΟΛΖ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΘΖΝΩΝ (Α..ΠΑΗ.ΣΔ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ (ΠΔΤΠ) ΑΝΩΣΑΣΖ ΥΟΛΖ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΘΖΝΩΝ (Α..ΠΑΗ.ΣΔ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ (ΠΔΤΠ) ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΟΛΗΚΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ: ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Ξανθή Γ. Αλμπανάκη- Δκπαιδεςηικόρ Θεολόγορ, MSc Νομικήρ Σσολήρ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ. Μεθοδολογία και Εργαλεία Φάκελοσ Παραδειγμάτων Ερευνητικών Εργαλείων

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ. Μεθοδολογία και Εργαλεία Φάκελοσ Παραδειγμάτων Ερευνητικών Εργαλείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Tο Παρατηρητήριο τησ ΑΕΕ Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 2009 Πεξηερόκελα Πξόινγνο... ζει. 3 1. ρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία Δζωηεξηθήο Αμηνιόγεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Δξάζε Ελεκέξσζεο Saferinternet.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Δξάζε Ελεκέξσζεο Saferinternet.gr ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Δξάζε Ελεκέξσζεο Saferinternet.gr Έξεπλα: Πξνψζεζε ηεο αζθαινχο ρξήζε ηνπ Δηαδηθηχνπ ζην ζρνιείν - ε άπνςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ Η Γξάζε Δλεκέξσζεο Saferinternet.gr ηνπ Διιεληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΟΜΔΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΟΤ Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ηεο ΡΑΛΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γθπαηδεοηηθό ζεκάνημ δηδαζθαιίαξ θαη μάζεζεξ με ηεκ αλημπμίεζε εθπαηδεοηηθμύ ιμγηζμηθμύ.

Γθπαηδεοηηθό ζεκάνημ δηδαζθαιίαξ θαη μάζεζεξ με ηεκ αλημπμίεζε εθπαηδεοηηθμύ ιμγηζμηθμύ. Γθπαηδεοηηθό ζεκάνημ δηδαζθαιίαξ θαη μάζεζεξ με ηεκ αλημπμίεζε εθπαηδεοηηθμύ ιμγηζμηθμύ. Α. ημηπεία ημο ζεκανίμο Α1) ογγναθέαξ (Γθπαηδεοηηθόξ) Καξαθσλζηαληίλνπ Αθξνδίηε Υξπζνβαιάληνπ (Δθπαηδεπηηθφο ΠΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ Πεξηερόκελα ειίδα ΔΙΑΓΩΓΗ 3 Ι. ΓΔΝΙΚΟ ΠΛΑΙΙO 8 1. Γηαηί μεθηλάκε από ηελ Απηναμηνιόγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ ηεο ρ. Μνλάδαο; 8 2. θνπόο θαη ηόρνη 8 3. Δπηά θξίζηκα εξσηήκαηα 8 4. Αλαγθαηόηεηεο πνπ πξνθύπηνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας πνπδάζηξηα: Μπάλε Μπηάλθα Δηζεγεηέο: Κιεηζαξράθεο Μηράιεο

Διαβάστε περισσότερα