ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου, 23/ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου, 23/072012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 10562"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου, 23/ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ KAI ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο Δήμαρχος Ζωγράφου Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» 2. Τις διατάξεις του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση & Ευθύνη» 3. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις 4. Τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α/ ) : Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων» 5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ194/Α/2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από του Διατάκτες 6. Τις διατάξεις του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/τ.Α/2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο» 7. Τις διατάξεις του Π.Δ 60/2007 (ΦΕΚ Α 64/ ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας περί κρατικών προμηθειών προς το Κοινοτικό Δίκαιο» 8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ150/Α/2007) «Κανονισμός προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» 9. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/ )«Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας (ΔΚΚ)» 10. Τις διατάξεις του Ν.2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 11. Τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης 11389/ (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) 12. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων & προμηθειών ΟΤΑ»

2 13. Την Αποφ. Υπ. Προεδρίας 3373/390/ & την τροπ/κή της 4993/745/ «Περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών & προμήθειας καυσίμων & λιπαντικών κλπ οχημάτων του Δημοσίου, των ΟΤΑ & των εν γένει ΝΠΔΔ κλπ περί ων το άρθρο Ι του Ν.Δ/τος 2396/53» 14. Την υπ.αριθμ. 78/2012 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 15. Την υπ.αριθμ 219/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η ως άνω μελέτη και καταρτίστηκαν οι όροι διενέργειας του διαγωνισμού. 16. Ως και των άλλων συναφών νόμων και εγκυκλίων που έχουν εφαρμογή και ισχύουν ως και την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά για κάθε είδος ξεχωριστά, το οποίο συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας προκήρυξης. ΆΡΘΡΟ 1 Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση Η συνολική ενδεικτική δαπάνη των επισκευών και συντηρήσεων προϋπολογίσθηκε στο ποσό των , ,00 ΦΠΑ 23% ήτοι ,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% και θα βαρύνει αρχικά τις πιστώσεις με ΚΑ: (3.000,00 ), (3.000,00 ), (72.940,00 ), (38.000,00 ), (18.000,00 ), (1.500,00 ), (6.000,00 ), (2.000,00 ), (1.500,00 ), (500,00 ), (1.000,00 ), (10.000,00 ) του τρέχοντος προϋπολογισμού (2012), σημειώνεται ότι θα προβλεφθούν αντίστοιχες πιστώσεις και στον προϋπολογισμό του έτους 2013, καθώς η διάρκεια της προκύπτουσας πίστωσης θα είναι για ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης, με δικαίωμα παράτασης για τρεις (3) επιπλέον μήνες. Η συνολική ενδεικτική δαπάνη της προμήθειας των απαραίτητων ανταλλακτικών για τις εργασίες επισκευήςσυντήρησης προϋπολογίσθηκε στο ποσό των ,00 ΦΠΑ 23% ήτοι ,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% και θα βαρύνει αρχικά τις πιστώσεις με ΚΑ: (1.500,00 ), (3.000,00 ), ( ,00 ), (58.000,00 ), (50.000,00 ), (12.000,00 ), (13.000,00 ), (2.000,00 ), (1.500,00 ), (7.000,00 ), ( ) (3.000,00 ), (2.500,00 ), (1.500,00 ), (500,00 ), (16.000,00 ), (2.500,00 ) του τρέχοντος προϋπολογισμού (2012), σημειώνεται ότι θα προβλεφθούν αντίστοιχες πιστώσεις και στον προϋπολογισμό του έτους 2013, καθώς η διάρκεια της προκύπτουσας πίστωσης θα είναι για ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης, με δικαίωμα παράτασης για τρεις (3) επιπλέον μήνες. Η συνολική ενδεικτική δαπάνη της μελέτης προϋπολογίσθηκε στο ποσό των , ,00 = , ,00 ΦΠΑ 23% ήτοι ,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%. Το ποσό το οποίο αναφέρεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης είναι το διαθέσιμο από τον Δήμο για το σύνολο των επισκευών-συντηρήσεων και των απαραιτήτων ανταλλακτικών που μπορούν να λάβουν χώρα για ένα έτος. Ο Δήμος δεν δεσμεύεται στην πλήρη διάθεση του ανωτέρου προαναφερθέντος ενδεικτικού ποσού της μελέτης, καθώς αυτό είναι σε πλήρη συνάρτηση με την πραγματική ποσότητα εργασιών συντήρησης και επισκευών καθώς και της προμήθειες των απαραιτήτων ανταλλακτικών, που θα προκύψουν πραγματικά κατά την διάρκεια της σύμβασης. Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους. ΆΡΘΡΟ 2 Χρόνος και τόπος διαγωνισμού Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Ζωγράφου (Γ. Ζωγράφου 7, ΤΚ Ζωγράφου) στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (3 ος όροφος) στις 17/09/2012 ημέρα Δευτέρα ώρα 10:30 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού.

3 ΆΡΘΡΟ 3 Επιτροπή Διαγωνισμού 1. Η Επιτροπή Διενέργειας και αξιολόγησης Διαγωνισμού αποτελείται από τους παρακάτω Υπαλλήλους, σύμφωνα με την 62/ ΑΟΕ: α) Κανάκης Στυλιανός, πρόεδρος β) Ματζουρανάκης Νεκτάριος, μέλος γ) Μανώλης Αλέξης, μέλος 2. Τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής αντίστοιχα: α) Μιχαλούδη Αποστολία, πρόεδρος β) Βανδώρου Αγγελική, μέλος γ) Μητσού Άννα, μέλος. ΆΡΘΡΟ 4 Λήψη Πληροφοριών 1 Η προκήρυξη καθώς και το σύνολο των τευχών της μελέτης διατίθενται σε έντυπη μορφή από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Ζωγράφου (Γ.Ζωγράφου 7,Τμήμα Προμηθειών 1 ος όροφος) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από την επόμενη της πρώτης δημοσίευσης μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα πριν από την ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ή σε ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αρμόδιοι Υπάλληλοι: Τμήμα Προμηθειών: Λεκαράκου Δήμητρα Τηλ fax: , Τμήμα Μελετών: Μιχαλούδη Αποστολία Τηλ , Για πληροφορίες σχετικά με τα οχήματα και τον μηχανολογικό εξοπλισμό: Δ/νση Μηχανολογικού Εξοπλισμού & Καθαριότητας: Λεκανίδης Γεώργιος τηλ Η παραλαβή της μπορεί να γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο είτε με ταχυμεταφορική(courier). 3. Στην περίπτωση παραλαβής της Διακήρυξης μέσω ταχυμεταφορικής (courier), ο Δήμος Ζωγράφου δεν έχει καμιά απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοση της. Το κόστος παράδοσης (μεταφοράς) των εγγράφων βαρύνει τον υποψήφιο. 4.Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι ζητήσουν εμπρόθεσμα έγγραφα και συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την συγκεκριμένη προμήθεια, αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. 5. Συμπληρωματικές πληροφορίες αποστέλλονται ή παραδίδονται το αργότερο τέσσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την λήψη της σχετικής αίτησης. Όταν επείγοντες λόγοι καθιστούν την προθεσμία αυτή ανεφάρμοστη, τότε μπορεί να ορισθεί σε τέσσερις (4) ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. ΆΡΘΡΟ 5 Δεκτοί στον Διαγωνισμό Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 1. Σε ότι αφορά τις εργασίες επισκευής και συντήρησης: Φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων, που έχουν αντικείμενο δραστηριότητας σχετικό με την επισκευή και συντήρηση οχημάτων-μηχανημάτων-υπερκατασκευών οχημάτων κλπ, αποδεικνυόμενο από την εγγραφή αυτών σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο. 2.Σε ότι αφορά την προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών για τις εργασίες επισκευής-συντήρησης : α. Έλληνες και αλλοδαποί αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου β. Ημεδαπά και αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα. γ. Συνεταιρισμοί. δ. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 3. Όσοι συμμετέχουν οφείλουν να αποδείξουν με στοιχεία: α. Τη φερεγγυότητά τους. β. Την επαγγελματική τους αξιοπιστία. γ. Τη χρηματοπιστωτική και οικονομική τους κατάσταση. δ. Τις τεχνικές τους δυνατότητες.

4 ΆΡΘΡΟ 6 Δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό Όσοι προμηθευτές επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, οφείλουν να προσκομίσουν με ποινή αποκλεισμού: ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ίση με το 5 % της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του 26ου άρθρου της Υπουργικής Απόφασης 11389/1993 (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.). (βλ.άρθρο 22 της παρούσας προκήρυξης). Όταν η προσφορά αφορά μέρος του ενδεικτικού προϋπολογισμού, η εγγύηση θα καλύπτει το αναλογούν ποσό. 2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Όταν συμμετέχουν εταιρίες υποχρέωση προσκόμισης αποσπάσματος ποινικού μητρώου έχουν οι διοικούντες ή νομίμως εκπροσωπούντες αυτές. Η νόμιμη εκπροσώπηση προκύπτει από το καταστατικό της εταιρίας. 3. Πιστοποιητικά αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι: - Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. - Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 4. Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα του διαγωνισμού. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Σε κάθε περίπτωση ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτών και των διοικούντων την Ε.Π.Ε. και Α.Ε θα προκύπτει κατά κανόνα από το καταστατικό και θεωρημένη κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα στην οποία θα εμφαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισμός που είναι ασφαλισμένος ο κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση ή τυχόν ισοδύναμα έγγραφα κάθε επιχείρησης, ανάλογα με την χώρα στην οποία έχει την έδρα της. Σε περίπτωση που η κατάσταση προσωπικού σε κάποια χώρα δεν θεωρείται από αρμόδια αρχή, τότε ο συμμετέχων πρέπει να υποβάλλει μαζί με την κατάσταση προσωπικού και την ένορκη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή όποιας άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας που έχει την έδρα της η επιχείρηση, με την οποία θα βεβαιώνεται το περιεχόμενο της κατάστασης προσωπικού. Σε χώρες που δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση. Τα έγγραφα αυτά θα υποβάλλονται μαζί με τα πιστοποιητικά της παραγράφου αυτής. Σημειώνεται δε, ότι εφόσον ο ασφαλιστικός φορέας δεν προκύπτει από το καταστατικό ή την θεωρημένη κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα, ο συμμετέχων υποχρεούται να καταθέσει και Υπεύθυνη Δήλωση νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στην επιχείρηση και οι διοικούντες σε αυτή. 5. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στο εξωτερικό τα δικαιολογητικά των παραγράφων (2) και (3) του παρόντος εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι. 6. Ισχύον πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής τους για το συγκεκριμένο επάγγελμα ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από δημόσια αρχή που να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ 1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό ίση με το 5 % της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του 26ου άρθρου της Υπουργικής Απόφασης 11389/1993 (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.). (βλ. άρθρο 22 της παρούσας προκήρυξης). Όταν η προσφορά αφορά μέρος του ενδεικτικού προϋπολογισμού, η εγγύηση θα καλύπτει το ανάλογο ποσό.

5 2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας Διοικητικής ή Δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Όταν συμμετέχουν εταιρίες υποχρέωση προσκόμισης αποσπάσματος ποινικού μητρώου έχουν οι διοικούντες ή νομίμως εκπροσωπούντες αυτές. Η νόμιμη εκπροσώπηση προκύπτει από το καταστατικό της εταιρίας. 3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι: - Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. - Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 4. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα του διαγωνισμού. Οι διατάξεις του εδαφίου (4) που αφορούν τους έλληνες πολίτες, ισχύουν και στην περίπτωση αυτή. 5. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, σχετικά με την εγγραφή τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ Όλα τα δικαιολογητικά των προηγούμενων περιπτώσεων, με διαφοροποίηση όσον αφορά το απόσπασμα ποινικού μητρώου. Υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού ποινικού μητρώου έχει ο νόμιμος εκπρόσωπος της συμμετεχούσης εταιρίας και ειδικότερα: - Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. - Διαχειριστές Ε.Π.Ε. - Πρόεδρος, Δ/νων Σύμβουλος και μέλη Δ.Σ. για Α.Ε. - Σε κάθε άλλη περίπτωση Νομικού Προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποι του. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω. 2. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι: - Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. - Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) 1. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση. 2. Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ για ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς, στους οποίους μετέχουν και επιχειρήσεις εσωτερικού ή εξωτερικού. Το ποσοστό των Μ.Μ.Ε. ή των παραγωγικών αστικών συνεταιρισμών στις εργασίες που θα εκτελεστούν, πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 50%. Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να προσκομισθεί μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 3. Οι Μ.Μ.Ε. εκτός τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με την προσφορά τους υποβάλουν και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ., από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για την χρηματοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο Διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος. Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, προκειμένου να διαπιστωθεί η φερεγγυότητα, η επαγγελματική αξιοπιστία, η χρηματοπιστωτική και οικονομική γενικότερα κατάσταση των συμμετασχόντων, οφείλουν να προσκομίσουν με ποινή αποκλεισμού από το διαγωνισμό, τα ακόλουθα, κατά περίπτωση: 1. Δήλωση για τα είδη του ενδεικτικού προϋπολογισμού (ομάδες οχημάτων-μηχανημάτων-εργασίεςανταλλακτικά) για τα οποία ενδιαφέρονται να συμμετέχουν. 2. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός εάν στη προσφορά τους ρητά αναφέρουν τα σημεία που τυχόν δεν αποδέχονται. Στην περίπτωση αυτή ο διαγωνιζόμενος πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους αυτής που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν. 3. Υπεύθυνη δήλωση ότι οι Τιμοκατάλογοι που θα καταθέσουν θα ισχύουν καθ όλη την διάρκεια του συμβατικού χρόνου, και για κανένα λόγο ή αιτία δεν δικαιούνται να τους αναπροσαρμόσουν.

6 4. Υπεύθυνη δήλωση για την τοποθεσία του συνεργείου και επικυρωμένο αντίγραφο της ισχύουσας κατά την νομοθεσία και κατά την περίπτωση άδειας λειτουργίας αυτού, στο οποίο θα γίνονται οι εργασίες επισκευήςσυντήρησης των οχημάτων και των μηχανημάτων του Δήμου. 5. Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει την χώρα προέλευσης των ανταλλακτικών που προσφέρουν. 6. Υπεύθυνη δήλωση της γνησιότητας των υπό προμήθεια ανταλλακτικών (σχετ. άρθρο 5 της ΕΣΥ). 7. Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου για τον χρόνο παράδοσης των υπό προμήθεια ανταλλακτικών και την παράδοση αυτών στις εγκαταστάσεις του Δήμου. 8. Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου για την ύπαρξη ή μη αποθήκης των υπό προμήθεια ανταλλακτικών. 9. Κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα θεωρημένη. 10. Υπεύθυνη δήλωση αναλυτικής περιγραφής του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού που διαθέτει το εν λόγω συνεργείο & της οργάνωσης του για παροχή service. 11. Yπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή των υπερκατασκευών ότι συμφωνεί και συνηγορεί για την κάλυψη του αναδόχου σε ανταλλακτικά κατά τον συμβατικό χρόνο (ισχύει μόνο για όσους συμμετέχουν στις ομάδες των υπερκατασκευών και δεν είναι οι κατασκευαστές των υπερκατασκευών) 12. Υπεύθυνη δήλωση για την ύπαρξη ή μη πιστοποιητικών ποιότητας προκειμένου να διαπιστωθεί η ποιότητα των προμηθευόμενων ειδών ή των παρεχόμενων υπηρεσιών. 13. Υπεύθυνη δήλωση διαγωνιζόμενου με την οποία να βεβαιώνεται ότι δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, για τη συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων της προς τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, καθώς και εάν η επιχείρηση έχει υποπέσει στο παράπτωμα ψευδούς δήλωσης ή και ανακριβών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από το Δήμο. 14. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του από διαγωνισμούς δημοσίου και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. ΓΕΝΙΚΑ: Εφόσον τα παραπάνω έγγραφα, δηλώσεις και πιστοποιητικά δεν είναι πλήρη, η προσφορά θεωρείται ελλιπής και δεν λαμβάνεται υπόψη. Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται, χωρίς να ανοιχθεί ο σφραγισμένος φάκελος που περιέχει την κυρίως προσφορά. Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να είναι συμπληρωμένες με τα πλήρη στοιχεία των συμμετεχόντων. Εάν οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπο τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή. Οι Ανώνυμες Εταιρείες εκπροσωπούνται από μέλος του Διοικητικού τους Συμβουλίου ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, απαιτείται σχετική απόφαση Δ.Σ., οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης και οι Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες εκπροσωπούνται από τον νόμιμο εκπρόσωπο ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον Δικαστικής ή Διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Για τους προμηθευτές, που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος. Όσα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε φωτοτυπία θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να είναι νόμιμα θεωρημένα ως γνήσια φωτοαντίγραφα. Τα δε δικαιολογητικά που είναι συντεταγμένα σε ξένη γλώσσα να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση από τον δικηγορικό σύλλογο ή από το Υπουργείο Εσωτερικών. Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί στο διαγωνισμό, περισσότερες από μία (1) εταιρείες, ή ένωση προμηθευτών ούτε να συμμετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί άλλο φυσικό πρόσωπο, εταιρία, συνεταιρισμό ή και ένωση προμηθευτών. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές, εκτός εάν αποσύρει ο ενδιαφερόμενος όλες τις προσφορές εκτός από μία, με την οποία θα συμμετάσχει στο διαγωνισμό. Επίσης, δεν μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό για λογαριασμό του, υπάλληλος εταιρίας που συμμετέχει σε αυτόν ή ειδικός σύμβουλος αμειβόμενος από αυτή με μισθό ή και με άλλο τρόπο αμοιβής. ΆΡΘΡΟ 7 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών 1. Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών στις 17/09/2012 ημέρα Δευτέρα μέχρι και ώρα 10:30 π.μ. 2. Γίνονται δεκτές και προσφορές που έχουν κατατεθεί στο Ταχυδρομείο ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο με την προϋπόθεση ότι θα έχουν φθάσει στην Υπηρεσία μας μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού. 3. Προσφορές που περιέρχονται στο Δήμο με οποιοδήποτε τρόπο πριν από τη διενέργεια του

7 διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών πριν τη λήξη της προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. 4. Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές. ΆΡΘΡΟ 8 Τιμές Προσφορών 1. Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν: Το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στο τιμοκατάλογο εργασιών Το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στο τιμοκατάλογο ανταλλακτικών το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) στο οποίο υπάγεται το είδος. 2. Προσφορά που υποβάλλεται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο πέραν αυτού που περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 3. Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια το ποσοστό έκπτωσης ή οι ομάδες οχημάτων - μηχανημάτων για τα οποία δίδεται η προσφορά, απορρίπτεται ως απαράδεκτη με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. 4. Εάν στο διαγωνισμό τα προσφερόμενα ποσοστά είναι υπερβολικά υψηλά ή οι σταθερές τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές, θα εξετάζονται λεπτομερώς πριν την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων με τις οποίες θα πρέπει να επαληθεύει τις τιμές που προσφέρει. 5. Επίσης η Επιτροπή Αξιολόγησης έχει το δικαίωμα να ζητήσει γραπτές διευκρινίσεις από τους συμμετέχοντες εάν το κρίνει απαραίτητο. ΆΡΘΡΟ 9 Έλεγχος εγκαταστάσεων 1. Ο διαγωνιζόμενος με δήλωση του η οποία θα επισυνάπτεται της προσφοράς του, θα δέχεται τον έλεγχο στο συνεργείο του από την Υπηρεσία όποτε αυτή θεωρεί ότι είναι αναγκαίο. 2. Εφόσον κριθεί απαραίτητη η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στις εγκαταστάσεις των διαγωνιζόμενων, τα έξοδα της ειδικά για το σκοπό αυτό συσταθεισομένης τριμελούς επιτροπής βαρύνουν τους διαγωνιζόμενους κατ αναλογία. 3. Η καταβολή των ανωτέρω εξόδων, το ύψος των οποίων καθορίζεται με βάση τις ισχύουσες διατάξεις περί εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του Δημοσίου, διενεργείται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ενημέρωση του υπόχρεου. Σε περίπτωση μη καταβολής των εξόδων εντός της οριζόμενης προθεσμίας, η προσφορά του υπόχρεου δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αξιολογείται. ΆΡΘΡΟ 10 Ισχύς Προσφορών 1. Οι προσφορές (τιμοκατάλογοι εργασιών-ανταλλακτικών, ποσοστά έκπτωσης) ισχύουν με ποινή αποκλεισμού καθ όλη την διάρκεια του χρόνου σύμβασης. 2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος διαφορετικό απορρίπτεται ως απαράδεκτη.. ΆΡΘΡΟ 11 Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Ξενόγλωσσα έγγραφα θα είναι μεταφρασμένα κι επικυρωμένα επίσημα. Οποιαδήποτε ασάφεια θα ερμηνεύεται εις βάρος του προσφέροντος. ΆΡΘΡΟ 12 Υποβολή Τεύχους Τεχνικής Προσφοράς 1. Με την προσφορά τους οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν ρητή αναλυτική δήλωση για τη συμμόρφωση ή απόκλιση σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές που επιβάλλει η σχετική ελληνική και κοινοτική νομοθεσία, οι επίσημοι κρατικοί φορείς και η παρούσα προκήρυξη. 2. Όποια προσφορά δεν συνοδεύεται από τη δήλωση αυτή ή υπάρχουν σ αυτή ασαφείς ή ελλιπείς τεχνικές περιγραφές, μπορεί να απορριφθεί ανάλογα με τις ελλείψεις ή ασάφειες. 3. Τα είδη του ενδεικτικού προϋπολογισμού (ομάδες οχημάτων-μηχανημάτων) για τα οποία ενδιαφέρονται να συμμετέχουν. 4. Παραστατικά πιστοποιητικών ποιότητας προκειμένου να διαπιστωθεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και των προμηθευόμενων ειδών. 5. Τους Τιμοκαταλόγους Παροχής Υπηρεσιών (εργασιών) και Aνταλλακτικών. 6. Και γενικά κάθε άλλο στοιχείο ή πληροφορία που κρίνεται απαραίτητη για την σωστότερη αξιολόγηση των προσφορών (χρόνος παράδοσης, εγγυήσεις, τεχνικά στοιχεία κλπ).

8 ΆΡΘΡΟ 13 Φάκελος προσφοράς 1. Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο, καλά σφραγισμένο σε δύο (2) αντίγραφα. 2. Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού, μπορεί να επιφέρει ποινή αποκλεισμού της αντίστοιχης προσφοράς. 3. Οι προσφορές θα επιδοθούν στην Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού μέσα σε καλά σφραγισμένο κυρίως φάκελο, όπου έξω απ αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα: α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». β) Ο πλήρης τίτλος του Δήμου που διενεργεί την προμήθεια (ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ) γ) Ο αριθμός της προκήρυξης και ο τίτλος αυτής (ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΏΝ ΜΕΣΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, Αρ. Πρωτ10562/ ) δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. ε) Τα στοιχεία του αποστολέα. 4. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα: α) Όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 6 της παρούσας προκήρυξης με την σειρά που αυτά αναφέρονται και κατάλληλα δεμένα, ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα απώλειάς τους καθώς και η εγγύηση συμμετοχής. β) Καλά σφραγισμένο υποφάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που έξω από αυτόν θα αναγράφονται τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο (13.3)της παρούσας προκήρυξης, και θα περιέχει όλα τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (δες παράγραφο 12 της παρούσης προκήρυξης). γ) Καλά σφραγισμένο υποφάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όπου έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα όλα τα προηγούμενα στοιχεία που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο (13.3) της παρούσας διακήρυξης, και θα περιέχει την προσφορά του διαγωνιζόμενου. 5. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, υποσημειώσεις η υστερόγραφο, μεσόστιχα, παρεμβολές, κενά, συγκοπές, συντμήσεις, προσθήκες και διορθώσεις που μπορούν να θέσουν σε αμφιβολία όρους τιμές η την ταυτότητα των προμηθευτών. Να αναγράφουν τις προσφερόμενες τιμές ή ποσοστά, ολογράφως και αριθμητικά. Να αναγράφουν τα ακριβή στοιχεία του διαγωνιζόμενου και τα τηλέφωνα του. Να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νομίμους εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα μέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Να είναι σαφείς και πλήρεις. Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο μονογράφει και σφραγίζει αυτές. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ αυτή διορθώσεις. 6. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους αυτής που είναι διαφορετικοί από τους όρους της προκήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή καμία διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφέροντα μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, είτε ενώπιόν της είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που παρέχονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 7. Εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόμενο δεν θα γίνονται αποδεκτές. 8. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ΆΡΘΡΟ 14 Χαρακτηρισμός στοιχείων ή πληροφοριών κατά την προσφορά ως εμπιστευτικών. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει σ αυτά την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Στην αντίθετη περίπτωση, θα μπορούν να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που

9 καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου. ΆΡΘΡΟ 15 Αποσφράγιση προσφορών - ανακοίνωση τιμών 1. Μετά τη λήξη της προθεσμίας παράδοσης των προσφορών η συνεδρίαση συνεχίζεται δημόσια και αριθμούνται από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού οι φάκελοι των προσφορών με τη σειρά που επιδόθηκαν. Στη συνέχεια αποσφραγίζονται ο κυρίως φάκελος, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται και σφραγίζονται όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνική προσφοράς κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται. 2. Στη συνέχεια συντάσσεται πρακτικό, στο οποίο καταχωρούνται οι συμμετέχοντες και τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν. Το πρακτικό υπογράφεται και σφραγίζεται από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών. 3. Προσφορά που παραλήφθηκε και δεν συμπεριλαμβάνεται στο πρακτικό δεν αποσφραγίζεται, αλλά επιστρέφεται σφραγισμένη στον προσφέροντα. 4. Η μη τήρηση των οριζόμενων στις παραγράφους 15.1 έως και 15.3 επισύρει ποινή ακυρότητας του διαγωνισμού. 5. Μετά την παραπάνω διαδικασία, ο σχετικός φάκελος του διαγωνισμού μαζί με τους σφραγισμένους φακέλους που περιέχουν τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, παραμένει στην κατοχή της Επιτροπής που διενεργεί τον διαγωνισμό μέχρι και την ημερομηνία αποσφράγισης αυτών. 6. Η Επιτροπή Διενέργειας διαγωνισμού καλεί τους διαγωνιζόμενους εγγράφως σε νέα δημόσια συνεδρίαση και παρουσία των διαγωνιζομένων ανακοινώνει: Α) Σε αυτούς που αποκλείστηκαν από την συμμετοχή, τους λόγους το αποκλεισμού τους (είτε λόγω δικαιολογητικών συμμετοχής, είτε λόγω ουσιώδους κριτηρίου), στους οποίους και επιστρέφει ολόκληρο το φάκελο τους μαζί με την εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό. Β) Σε αυτούς που οι προσφορές τους αξιολογήθηκαν ότι πληρούν τους όρους του διαγωνισμού και ότι έγιναν δεκτές. Στη συνέχεια ανοίγει τις οικονομικές προσφορές και ανακοινώνει δημόσια τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών. ΆΡΘΡΟ 16 Αξιολόγηση προσφορών 1. Στην αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθούν υπόψη τα παρακάτω στοιχεία: -Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους της μελέτης και της προκήρυξης. -Οι πιστοποιήσεις που φέρει κάθε διαγωνιζόμενος (π.χ. ως προς την οργάνωση, την ασφάλεια κλπ). -Οι προσφερόμενες τιμές σε σχέση με τις τιμές που υπάρχουν στην αγορά. -Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε. Ο Δήμος, εν τούτοις, διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην κατακύρωση του διαγωνισμού και στην περίπτωση κατάθεσης μίας μόνο προσφοράς ή και στην περίπτωση παραμονής μόνο μίας έγκυρης προσφοράς στην διαδικασία των διαφόρων σταδίων του διαγωνισμού. 2.Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει σε μειοδότη (ή μειοδότες) που θα προσφέρουν τη χαμηλότερη προσφορά, εφόσον πληρούνται οι παραπάνω όροι, είτε στο σύνολο είτε ανά ομάδα. 3.Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες προσφορές θα γίνει κλήρωση. 4. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 5. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις, κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου, από τους όρους της προκήρυξης ή των όρων της μελέτης (τεχνικές προδιαγραφές, κλπ) απορρίπτεται ως απαράδεκτη. ΆΡΘΡΟ 17 Κρίση αποτελέσματος διαγωνισμού 1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης με γνωμοδότησή της προς τη Οικονομική Επιτροπή που αποφασίζει σχετικά, προτείνει για: α. Την κατακύρωση του διαγωνισμού, ή β. Την κατακύρωση μέρους του διαγωνισμού και την απευθείας ανάθεση του υπολοίπου μέρους, ή γ. Τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. 2. Η τελική απόφαση λαμβάνεται από την Οικονομική Επιτροπή, όταν η Επιτροπή Αξιολόγησης γνωμοδοτεί για: α. τη ματαίωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και απευθείας ανάθεση της προμήθειας,

10 β. την κατακύρωση μέρους του διαγωνισμού και την απευθείας ανάθεση του υπολοίπου μέρους του διαγωνισμού, γ. τη συνέχιση του διαγωνισμού με την υποβολή νέων προσφορών χωρίς τροποποίηση των όρων, δ. την τελική ματαίωση της προμήθειας και επανάληψη του διαγωνισμού με νέους όρους. ΆΡΘΡΟ 18 Συνέχιση του διαγωνισμού Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έπειτα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης μπορεί ο διαγωνισμός να συνεχιστεί με υποβολή νέων προσφορών από τους αρχικά συμμετέχοντες, χωρίς τροποποίηση των όρων της μελέτης ή να ματαιωθεί, με την προϋπόθεση όμως ότι ο αρχικός διαγωνισμός έχει αποτύχει ή έχει κριθεί ασύμφορο το αποτέλεσμά του. Επίσης ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει τον παρόντα διαγωνισμό οποτεδήποτε κρίνει σκόπιμο και σε όποιο στάδιο, αζημίως γι αυτόν. ΆΡΘΡΟ 19 Ενστάσεις Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του ή της συμμετοχής προμηθευτή σ αυτόν υποβάλλεται εγγράφως ως εξής: 1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στο Δήμο, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της προκήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την αρμόδια Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού. Όταν με την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της προκήρυξης, τότε μετατίθεται και η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού κατά χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής ανακοίνωσης μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Στην περίπτωση αυτή, όσον αφορά τη δημοσίευση ακολουθείται η ίδια διαδικασία που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις. 2. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής διαγωνιζόμενου σ αυτόν, μόνο από διαγωνιζόμενο που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείσθηκε απ αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Η ένσταση υποβάλλεται στο Δήμο κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την αρμόδια Επιτροπή, η οποία υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στη Οικονομική Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά. 3. Οι ενστάσεις κατά της νομιμότητας ή συμμετοχής διαγωνιζόμενου δεν ανακόπτουν τη συνέχιση του διαγωνισμού, αλλά λαμβάνεται απόφαση από τη Οικονομική Επιτροπή μετά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής. 4. Οι ανωτέρω αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής καθώς και οι αποφάσεις της, που αφορούν στην κατακύρωση του διαγωνισμού ελέγχονται για τη νομιμότητά τους και είναι δυνατή η προσβολή τους. 5. Ο Δήμος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στους συμμετέχοντες το περιεχόμενο των αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής που λαμβάνονται για τις ενστάσεις. Η γνωστοποίηση γίνεται με την αποστολή σχετικού εγγράφου ή της ίδιας της απόφασης με τηλεομοιοτυπική συσκευή (fax) ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ) ή με κάθε άλλο πρόσφορο και νόμιμο τρόπο. 6. Ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλο λόγο εκτός των προαναφερομένων δεν λαμβάνονται υπόψη. ΆΡΘΡΟ 20 Ανακοίνωση Κατακύρωσης 1. Στον μειοδότη (ή μειοδότες) που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση, που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: α) Το είδος. β) Την μέγιστη προϋπολογισθείσα αξία. γ) Το ποσοστό έκπτωσης. δ) Τη συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της προκήρυξης και τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων αυτών. ε) Τα στοιχεία της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την κατακύρωση του διαγωνισμού. στ) Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.

11 2. Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί και το έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει μόνο αποδεικτικό χαρακτήρα. 3. Ο μειοδότης (ή μειοδότες) στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου με το 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α. 4. Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλοδαπό μειοδότη, η ανακοίνωση απευθύνεται στον εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται σχετικό τηλεγράφημα ή τηλετύπημα στον αλλοδαπό μειοδότη. Στην περίπτωση που η πληρωμή στον μειοδότη προβλέπεται να γίνει με άνοιγμα πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό, ενώ η εγγύηση συμμετοχής παραμένει σε ισχύ και αποδεσμεύεται μετά την κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 5. Εάν ο μειοδότης στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος κατά τα νόμιμα. ΆΡΘΡΟ 21 Χρονική Διάρκεια Οροί Σύμβασης 1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από το Δήμο η σχετική σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 2. O χρόνος ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης. Μπορεί όμως να παραταθεί η χρονική της διάρκεια για όσο κρίνει αναγκαίο ή σκόπιμο ο Δήμος, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, ή και μέχρι την διενέργεια του επόμενου διαγωνισμού και πάντως όχι πέρα του τριμήνου, με τις προϋποθέσεις και τις εκπτώσεις που προβλέπονται (σχετ. Π.Δ.118/2007). 3.Οι τιμές προσφοράς (τιμοκατάλογοι εργασιών, τιμοκατάλογοι ανταλλακτικών, ποσοστιαίες εκπτώσεις) είναι σταθερές και αμετάβλητες σε όλη την χρονική διάρκεια της σύμβασης και για κανένα λόγο ή αιτία δεν δικαιούται ο μειοδότης να αναπροσαρμόσει. 4. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής: α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης. β. Τα συμβαλλόμενα μέρη. γ. Τα οχήματα μηχανήματα για τα οποία έχει κατακυρωθεί ο μειοδότης. δ. Την ενδεικτική μέγιστη προϋπολογισθείσα δαπάνη για τις οποίες έχει κατακυρωθεί ο μειοδότης. δ. Το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης. ε. Τους τιμοκαταλόγους προσφοράς. ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης. στ. Τα τεχνικά στοιχεία. ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις και ρήτρες. η. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. θ. Τον τρόπο πληρωμής. ι. Τις σχετικές διατάξεις. ια. Τον τρόπο παραλαβής. 5. Η σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. Η σύμβαση υπογράφεται από τον Δήμαρχο. ΆΡΘΡΟ 22 Εγγυήσεις 1. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό. α. Η εγγύηση συμμετοχής εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% με το Φ.Π.Α. επί της ενδεικτικής συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας. Οι εγγυητικές επιστολές που είναι γραμμένες σε ξένη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική. Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνομα όλων των μελών της ένωσης και περιλαμβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών. Προσφορά που δε συνοδεύεται από αυτή την εγγυητική, είναι απαράδεκτη.

12 β. Συμμετέχων που υποβάλλει προσφορά για μέρος του διαγωνισμού, προσκομίζει εγγύηση συμμετοχής, που γίνεται αποδεκτή αρκεί να καλύπτει το ποσοστό που αναλογεί στην αξία του μέρους για τα οποία συμμετέχει. δ. Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον μειοδότη στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Στους υπόλοιπους συμμετέχοντες επιστρέφονται εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης του διαγωνισμού. ε. Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δε λαμβάνονται υπ όψιν. στ. Οι εγγυήσεις συμμετοχής ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει, πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα: -Την ημερομηνία έκδοσης -Τον εκδότη -Τον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνονται (ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ) -Τον αριθμό της εγγυητικής επιστολής -Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση -Την πλήρη επωνυμία και την διεύθυνση του συμμετέχοντα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση -Τον αριθμό πρωτοκόλλου της σχετικής προκήρυξης και την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού -Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαίρεσης ή της διζήσεως. -Ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του Δήμου και ότι θα καταβληθεί ολικά η μερικά χωρίς καμία από μέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση. -Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκεινται σε πάγιο τέλος χαρτόσημου. -Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης, η οποία θα είναι μεγαλύτερη κατά τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. -Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της, ύστερα από απλό έγγραφο του Δήμου. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξη της εγγύησης. 2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. α. Ο μειοδότης στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης (ενδεικτικός προϋπολογισμός μελέτης μη συνυπολογιζόμενης της επιτευχθείσης έκπτωσης κατά τη δημοπρασία) χωρίς το ΦΠΑ. β. Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. γ. Στις εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν ότι αναφέρουν και οι εγγυήσεις συμμετοχής (βλ. παράγραφο 22.1.ε παραπάνω), με τις εξής διαφοροποιήσεις: -Δεν θα αναφέρουν το αριθμό πρωτοκόλλου της σχετικής προκήρυξης και την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. -Όσον αφορά το χρόνο ισχύος της καλής εκτέλεσης αυτός θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον χρόνο σύμβασης κατά τρεις (3) μήνες, θα είναι δηλαδή ισχύος τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μηνών. δ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται τρεις (3) μήνες μετά την λήξη του χρόνου σύμβασης, και ύστερα από εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. ΆΡΘΡΟ 23 Παραλαβή Παράδοση εργασιών - ανταλλακτικών 1. ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η παραλαβή των επισκευασμένων μερών θα γίνεται στις εγκαταστάσεις του Δήμου από την αρμόδια Επιτροπή και μετά από δοκιμές και έλεγχο αυτών κατά την κρίση της. Στη συνέχεια θα συντάσσεται το σχετικό πρωτόκολλο. Ο χρόνος παράδοσης των τμηματικών εργασιών θα ορίζεται κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία και θα εξαρτάται από την έκταση και τη σοβαρότητα της βλάβης. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για τη μεταφορά και παράδοση των αντίστοιχων μηχανικών μερών προς επισκευή εντός των εγκαταστάσεων του Δήμου.

13 2. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η παράδοση των ανταλλακτικών που αφορούν τις εργασίες συντήρησης επισκευής θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες κάθε φορά ανάγκες του Δήμου και κατόπιν έγγραφης εντολής. Η παράδοση αυτών των ανταλλακτικών και η διαδικασία παραλαβής αυτών από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, γίνεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ. Ο χρόνος της εκάστοτε τμηματικής παράδοσης των ανταλλακτικών θα είναι άμεσος (μέχρι τρεις εργάσιμες ημέρες από την γραπτή παραγγελία) ενώ για τα ανταλλακτικά που πρέπει να εισαχθούν από το εξωτερικό, η παράδοση ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την γραπτή παραγγελία στον προμηθευτή. Για τις περιπτώσεις αυτές (εκτέλεση κατεπείγουσας προμήθειας από το εξωτερικό) οι προμηθευτές μπορούν να αναφέρουν στην προσφορά τους διαφορετική έκπτωση επί τοις εκατό (%) στις τιμές των τιμοκαταλόγων τους. Τον προμηθευτή βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης και όλες οι νόμιμες κρατήσεις. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του αρμοδίου Οργάνου να παρατείνεται μέχρι το ¼ αυτού ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν την λήξη του συμβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που ο συμβατικός χρόνος παράδοσης δεν είναι μεγαλύτερος από τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες μπορεί να παρατείνεται μέχρι του ½ αυτού. Το χρονικό διάστημα από την υποβολή του αιτήματος μέχρι τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης, δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το ½ ολόκληρου του συμβατικού χρόνου. Μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης, οι ποσότητες των ειδών προμήθειας δεν παραλαμβάνονται από την Επιτροπή Παραλαβής, μέχρι την έκδοση της απόφασης σχετικά με την αιτηθείσα παράταση, άσχετα εάν το αίτημα του προμηθευτή υποβλήθηκε έγκαιρα. Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος χωρίς να παραδώσει τα τις ποσότητες των ειδών προμηθείας. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να μετατίθεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαρότατων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών προμήθειας ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν «ανωτέρα βία». Στην περίπτωση αυτή δεν επιβάλλονται κυρώσεις. ΆΡΘΡΟ 24 Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 1. Αν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμφωνηθείσας με την αρμόδια Υπηρεσία προθεσμία εκτέλεσης μιας εργασίας ή καθυστέρηση έναρξής της, ή ενδιάμεση παύση, μπορεί να επιβληθεί εις βάρους του αναδόχου ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης ή διακοπής. Η ποινική ρήτρα μπορεί να επιβληθεί στον ανάδοχο από το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν αιτιολογημένης εισηγήσεως από την αρμόδια Επιτροπή. Μετά την παρέλευση δέκα (10) ημερών διακοπής εργασιών, δύναται ο ανάδοχος να κηρυχθεί έκπτωτος σύμφωνα με τα οριζόμενο στο Π.Δ. 28/80 (σχετ.άρθρο 50). 2. Παράταση της συμφωνηθείσας με την Υπηρεσία προθεσμία εκτέλεσης μιας εργασίας μπορεί να δοθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν σχετικής εισήγησης της αρμόδιας Επιτροπής (σχετ. άρθρο 41 του Π.Δ.28/80). 3. Σε περίπτωση επίσης που διαπιστωθεί ότι, ο ανάδοχος χρησιμοποιεί ανταλλακτικά απομιμήσεις ή ανταλλακτικά μη εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή, η ανταλλακτικά μη σύμφωνα με τους όρους της μελέτης, δύναται να κηρυχθεί έκπτωτος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 50 του Π.Δ. 28/80. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 1. Σε περίπτωση που το είδος προμήθειας παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται, εκτός των τυχόν προβλεπομένων, κατά περίπτωση, κυρώσεων και πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής: α. Για καθυστέρηση, που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 1/2 του μέγιστου προβλεπόμενου, από το άρθρο 25 της παρούσας, χρόνου παράτασης, επιβάλλεται πρόστιμο 2,5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας του κάθε είδους προμήθειας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον υπολογισμό του μισού του χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη μέρα. β. Για καθυστέρηση, που υπερβαίνει το 1/2 του παραπάνω χρονικού διαστήματος, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας του κάθε είδους προμήθειας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 2. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται στη συμβατική αξία των

14 εκπρόθεσμων παραδοθέντων υλικών, χωρίς το Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 3. Εφόσον με την απόφαση κήρυξης του προμηθευτή ως εκπτώτου, παρέχεται σ αυτόν η δυνατότητα να παραδώσει τα υλικά μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας του διαγωνισμού που διενεργείται εις βάρος του, επιβάλλεται συνολικά πρόστιμο για εκπρόθεσμη παράδοση ίσο με ποσοστό 10% της συμβατικής τιμής, ανεξάρτητα από την ημερομηνία παράδοσης. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν και τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Εάν ο έκπτωτος παραδώσει τα υλικά, ο διαγωνισμός ή τα αποτελέσματα αυτού, ματαιώνονται, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου ύστερα από την οριστική παραλαβή αυτών. 4. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος καθυστέρησης ή αντικατάστασης με απόφαση του αρμοδίου οργάνου δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του ευλόγου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για τον οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και μετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος παράδοσης. 5. Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής, γίνεται με παρακράτηση από το ποσό που έχει να λαμβάνει ο προμηθευτής ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 6. Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη της ένωσης. ΆΡΘΡΟ 25 Κήρυξη μειοδότη έκπτωτου. 1. Ο μειοδότης που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 2. Με την ίδια διαδικασία, ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση, εφόσον δεν παρέδωσε τις εργασίες-ανταλλακτικά σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 23 και 24 της παρούσας. 3. Κατά τα λοιπά σε περίπτωση που ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται σ αυτόν οι νόμιμες κυρώσεις. ΆΡΘΡΟ 26 Εγγυήσεις ποιότητας 1. Ο ανάδοχος θα εγγυηθεί με την υπογραφή της σύμβασης ότι οι εργασίες επισκευής συντήρησης και τα υπό προμήθεια ανταλλακτικά, θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών της μελέτης, θα είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες διατάξεις που επιβάλλει η σχετική ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και θα είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για την χρήση που τα προορίζει ο Δήμος. 2.Εάν κατά την παραλαβή των εργασιών επισκευής συντήρησης ή κατά την παραλαβή των υπό προμήθεια ανταλλακτικών, στο σύνολό ή μέρος αυτών, βρεθεί ότι δεν πληρούν τους όρους της συμφωνημένης σύμβασης ή τις προδιαγραφές της μελέτης, κατά την απόλυτη κρίση της αρμόδιας Επιτροπής, θα απορρίπτονται, και ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος χωρίς καμία αποζημίωση να επισκευάσει συντηρήσει ή να αντικαταστήσει εκ νέου, το σύνολο ή το μέρος αυτών, μέσα σε πέντε (5) ημέρες, αφότου διαπιστωθεί η παράβαση των ανωτέρω διαβεβαιώσεων. Αν η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η εγγύηση που έχει καταθέσει, εκπίπτει αυτοδίκαια υπέρ του Δήμου. Οι νέες δαπάνες που θα προκύψουν (έξοδα αποστολής μεταφοράς, νέες επισκευές-συντηρήσεις, νέα ανταλλακτικά κλπ.) θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 3.Εκτός από τις πιο πάνω υποχρεώσεις ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος εφόσον από την επισφαλή εργασία επισκευής ή συντήρησης ή τη χρήση του ακατάλληλου ανταλλακτικού επήλθε φθορά στο μηχανολογικό εξοπλισμό και στα μηχανήματα του Δήμου, να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης. Επιπλέον, κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου μπορεί να του επιβληθεί πρόστιμο, το οποίο οφείλει να καταβάλει ως αποζημίωση προς το Δήμο για τη βλάβη που προκάλεσε. Αν ο ανάδοχος δεν ανταποκριθεί στις παραπάνω υποχρεώσεις κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες.

15 ΆΡΘΡΟ 27 Τρόπος Πληρωμής 1. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την παραλαβή του εκάστοτε τιμολογίου μετά των σχετικών δικαιολογητικών από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμο Ζωγράφου. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του εκάστοτε τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής, ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. Ο ανάδοχος κατά την πληρωμή του τιμήματος υπόκειται στις κατά περίπτωση νόμιμες κρατήσεις. 2. Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου από αυτήν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Το ύψος των τόκων υπερημερίας τους οποίους υποχρεούται να καταβάλλει ο οφειλέτης ισούται με το άθροισμα του επιτοκίου που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα (επιτόκιο αναφοράς) συν 0,30 ποσοστιαίες μονάδες (περιθώριο). ΆΡΘΡΟ 28 Κανόνες Δημοσιότητας της Διακήρυξης. 1.Σύμφωνα με το παρόν άρθρο, οι δαπάνες δημοσίευσης της προκήρυξης, και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με τη διαδικασία, με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών. 2. Η Περίληψη της παρούσας προκήρυξης θα τοιχοκολληθεί στο πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, θα δημοσιευθεί στο «τεύχος διακηρύξεων δημοσίων συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβέρνησης καθώς και στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Επίσης θα δημοσιευθεί κατά τα νόμιμα στις παρακάτω εφημερίδες: Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Αρ.Αποστολής:2012/S / ) Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων Εφημερίδα Ναυτεμπορική Εφημερίδα Αυγή Εφημερίδα Γενική Δημοπρασιών Εφημερίδα Αττικό Βήμα Ανατολικής Αττικής Εφημερίδα Αμαρυσία Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Κωνσταντίνος Αθ. Καλλίρης Με Εντολή Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ/ΚΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΑΡΣΑΜΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Μελέτης 78/2012 ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΜΗΧ/ΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά: Την ανακήρυξη μειοδοτών για τις εργασίες επισκευής και συντήρησης ανά ομάδα οχημάτων μηχανημάτων (συμπεριλαμβανομένων και των απαραιτήτων ανταλλακτικών), σε εξωτερικά συνεργεία (εφόσον δεν είναι δυνατόν να γίνουν οι εργασίες αυτές από το Συνεργείο Επισκευών του Δήμου μας), που θα προκύψουν στην διάρκεια ενός έτους με δικαίωμα παράτασης για τρεις μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Θα γίνονται δεκτές προσφορές διαγωνιζόμενων που θα αφορούν το σύνολο ή επί μέρους των προς εκτέλεση εργασιών επισκευής συντήρησης όπως προβλέπει η παρούσα διακήρυξη και τα συμβατικά τεύχη της. Την ανακήρυξη μειοδοτών ανά ομάδα οχημάτων-μηχανημάτων για την προμήθεια των απαραιτήτων ανταλλακτικών (και αναλωσίμων) για την επισκευή - συντήρηση αυτών από το Συνεργείο Επισκευών του Δήμου μας που θα προκύψουν στην διάρκεια ενός έτους με δικαίωμα παράτασης τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Θα γίνονται δεκτές προσφορές διαγωνιζόμενων που θα αφορούν το σύνολο ή επί μέρους ομάδες των προς εκτέλεση προμηθειών όπως προβλέπει η παρούσα διακήρυξη και τα συμβατικά τεύχη της. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός των εργασιών επισκευής συντήρησης ανέρχεται στο ποσό των , ,00 ΦΠΑ 23% ήτοι ,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% και θα βαρύνει αρχικά τις πιστώσεις με ΚΑ: ΚΑ: (3.000,00 ), (3.000,00 ), (72.940,00 ), (38.000,00 ), (18.000,00 ), (1.500,00 ), (6.000,00 ), (2.000,00 ), (1.500,00 ), (500,00 ), (1.000,00 ), (10.000,00 ) του τρέχοντος προϋπολογισμού του Δήμου (2012), σημειώνεται ότι θα προβλεφθούν αντίστοιχες πιστώσεις και στον προϋπολογισμό του έτους 2013, καθώς η διάρκεια της προκύπτουσας σύμβασης θα είναι για ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης, με δικαίωμα παράτασης για τρεις (3) επιπλέον μήνες. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας των απαραιτήτων ανταλλακτικών για τις εργασίες επισκευής συντήρησης ανέρχεται στο ποσό των ,00 ΦΠΑ 23% ήτοι ,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% και θα βαρύνει αρχικά τις πιστώσεις με ΚΑ: (1.500,00 ), (3.000,00 ), ( ,00 ), (58.000,00 ), (50.000,00 ), (12.000,00 ), (13.000,00 ), (2.000,00 ), (1.500,00 ), (7.000,00 ), ( ) (3.000,00 ), (2.500,00 ), (1.500,00 ), (500,00 ), (16.000,00 ), (2.500,00 ) του τρέχοντος προϋπολογισμού (2012), σημειώνεται ότι θα προβλεφθούν αντίστοιχες πιστώσεις και στον προϋπολογισμό του έτους 2013, καθώς η διάρκεια της προκύπτουσας πίστωσης θα είναι για ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης, με δικαίωμα παράτασης για τρεις (3) επιπλέον μήνες. Η συνολική ενδεικτική δαπάνη της μελέτης προϋπολογίσθηκε στο ποσό των , ,00 = , ,00 ΦΠΑ 23% ήτοι ,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.

17 Η εκτέλεση του διαγωνισμού προτείνεται να πραγματοποιηθεί με ανοιχτό διεθνή μειοδοτικό διαγωνισμό, με κατάθεση από πλευράς των διαγωνιζομένων τιμοκαταλόγων (εργασιών-ανταλλακτικών) με ποσοστιαία έκπτωση επ αυτών. ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΕΘΕΩΡΗΘΗ Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΜΙΧΑΛΟΥΔΗ Μηχανολόγος Μηχανικός, ΤΕ4 Γ β ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΡΟΖΟΛΗΣ Πολιτικός Μηχανικός, ΠΕ3 Β β

18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 78/2012 ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΜΗΧ/ΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1ο Αντικείμενο της οικονομοτεχνικής μελέτης Η παρούσα Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ) αφορά: Την ανακήρυξη μειοδοτών για τις εργασίες επισκευής και συντήρησης ανά ομάδα οχημάτωνμηχανημάτων (συμπεριλαμβανομένων και των απαραιτήτων ανταλλακτικών), σε εξωτερικά συνεργεία (εφόσον δεν είναι δυνατόν να γίνουν οι εργασίες αυτές από το Συνεργείο Επισκευών του Δήμου μας), που θα προκύψουν στην διάρκεια ενός έτους με δικαίωμα παράτασης για τρεις μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Θα γίνονται δεκτές προσφορές διαγωνιζόμενων που θα αφορούν το σύνολο ή επί μέρους ομάδες των προς εκτέλεση εργασιών επισκευής συντήρησης όπως προβλέπει η παρούσα διακήρυξη και τα συμβατικά τεύχη της. Την ανακήρυξη μειοδοτών ανά ομάδα οχημάτων-μηχανημάτων για την προμήθεια των απαραιτήτων ανταλλακτικών (και αναλωσίμων) για την επισκευή - συντήρηση αυτών από το Συνεργείο Επισκευών του Δήμου μας που θα προκύψουν στην διάρκεια ενός έτους με δικαίωμα παράτασης τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Θα γίνονται δεκτές προσφορές διαγωνιζόμενων που θα αφορούν το σύνολο ή επί μέρους ομάδες των προς εκτέλεση προμηθειών όπως προβλέπει η παρούσα διακήρυξη και τα συμβατικά τεύχη της. Άρθρο 2 ο Ισχύουσες διατάξεις Η εκτέλεση της παρούσας μελέτης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ α)π.δ.28/1980/α-11 ΟΤΑ Μελέτες, έργα, προμήθειες. β)ν. 3463/06 με τίτλο Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων γ)αποφ.υπ.προεδρίας 3373/390/ & την τροπ/κή της 4993/745/ «Περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων & λιπαντικών κλπ οχημάτων του Δημοσίου, των ΟΤΑ & των εν γένει ΝΠΔΔ κλπ περί ων το άρθρο Ι του Ν.Δ/τος 2396/53» δ)των σχετικών Νόμων και Προεδρικών Διαταγμάτων που εναρμόνισαν την Εθνική νομοθεσία με το Κοινοτικό Δίκαιο. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ α) Απόφαση 11389/93 (Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α.), του Υπ. Εσωτερικών β) Ν. 3463/06 με τίτλο Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων γ) Ν.2286/ (Φ.Ε.Κ.19/Α/1.2.95) «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» δ)αποφ.υπ.προεδρίας 3373/390/ & την τροπ/κή της 4993/745/ «Περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων & λιπαντικών κλπ οχημάτων του Δημοσίου, των ΟΤΑ & των εν γένει ΝΠΔΔ κλπ περί ων το άρθρο Ι του Ν.Δ/τος 2396/53» ε)των σχετικών Νόμων και Προεδρικών Διαταγμάτων που εναρμόνισαν την Εθνική νομοθεσία με το Κοινοτικό Δίκαιο.

19 Άρθρο 3ο Συμβατικά στοιχεία Συμβατικά στοιχεία είναι: α) Η προκήρυξη β) Η προσφορά γ)ο ενδεικτικός προϋπολογισμός δ) Η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων ε) Η γενική συγγραφή υποχρεώσεων Άρθρο 4 ο Σύμβαση Οι ανάδοχοι, μετά την κατά νόμο έγκριση των αποτελεσμάτων αυτής, είναι υποχρεωμένοι να προσέλθουν σε ορισμένο τόπο και χρόνο, όχι μικρότερο των πέντε ημερών ούτε μεγαλύτερο των δέκα ημερών, προς υπογραφή των συμβάσεων και να καταθέσουν, την κατά το άρθρο 5 της παρούσης, εγγυητική καλής εκτέλεσης. Άρθρο 5ο Εγγυήσεις. 1. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε, ποσοστό πέντε περίπου τοις εκατό (5%) επί της συνολικής προϋπολογισθείσας, από την Υπηρεσίας, δαπάνης (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). Ήτοι 7.872,00 εάν συμμετέχουν για το σύνολο των ειδών του ενδεικτικού προϋπολογισμού, ειδάλλως το ανάλογο ποσό για τις ομάδες που θα συμμετέχουν. 2. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε, ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της συνολικής προϋπολογισθείσας, από την Υπηρεσία, δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (άρθρο 26 της με αριθμό 11389/93 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών). Ήτοι ,00 εάν συμμετέχουν για το σύνολο των ειδών του ενδεικτικού προϋπολογισμού, ειδάλλως το ανάλογο ποσό για τις ομάδες που θα συμμετέχουν. 3. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Η εγγύηση συμμετοχής του ανακηρυχθέντος ανάδοχου αντικαθίσταται κατά την υπογραφή της σύμβασης δια της προσκόμισης εγγυήσεως καλής εκτέλεσης. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης την οποία θα προσκομίσει ο ανάδοχος, ορίζεται σε ποσοστό 10% επί της προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς ΦΠΑ) για τις υπηρεσίες και τα ανταλλακτικά που προσφέρει μη συνυπολογισμένης της επιτευχθείσης έκπτωσης κατά τον διαγωνισμό. Θα πρέπει να ισχύει για τρεις (3) μήνες επιπλέον από την χρονική διάρκεια της σύμβασης, και θα επιστρέφεται τρεις (3) μήνες μετά την λήξη του χρόνου σύμβασης και ύστερα από εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Οι εγγυήσεις γενικότερα εκδίδονται από πιστωτικά Ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ε.Ε. και έχουν σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών μελών αυτό το δικαίωμα, συνοδευόμενες από επίσημη μετάφρασή τους εις την Ελληνική. Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. Άρθρο 6 ο Χρόνος Εγγύησης Επισκευών - Ανταλλακτικών Ο χρόνος εγγύησης των εργασιών, ορίζεται από την προσφορά του αναδόχου, δεν θα είναι όμως μικρότερος των τριών (3) μηνών. Κάθε βλάβη ή και κακοτεχνία που θα παρουσιάζεται μέσα στο παραπάνω χρονικό διάστημα οφειλόμενη σε κακή ποιότητα εργασιών ή αστοχία υλικού και σε κάθε περίπτωση όχι σε φυσιολογική κατά τις οδηγίες του κατασκευαστή φθορά πρέπει να επανορθώνεται το συντομότερο από την ειδοποίηση της υπηρεσίας. Σε περίπτωση που δεν επανορθώνεται, επιβάλλονται στον προμηθευτή οι νόμιμες κυρώσεις. Ο Μειοδότης-ανάδοχος θα εγγυηθεί με τη σχετική σύμβαση ότι όλες οι εργασίες που θα εκτελεστούν θα είναι άρτιες και σύμφωνες με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και θα ανταποκρίνεται από κάθε άποψη στην ορθή και ασφαλή λειτουργία των οχημάτων μηχανημάτων.

20 Ο χρόνος εγγύησης των απαραίτητων ανταλλακτικών για τις εργασίες συντήρησης - επισκευής ορίζεται από την προσφορά του αναδόχου δεν θα είναι όμως μικρότερος του ενός (1) έτους. Κάθε βλάβη που θα παρουσιάζεται σε αυτό το χρονικό διάστημα οφειλόμενο σε κακή ποιότητα ανταλλακτικών, αστοχία υλικού και σε κάθε περίπτωση όχι σε φυσιολογική κατά τις οδηγίες του κατασκευαστή φθορά, πρέπει να επανορθώνεται το συντομότερο, με την άμεση αλλαγή του προβληματικού ανταλλακτικού, από την ειδοποίησης της Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που δεν επανορθώνεται, επιβάλλονται στον προμηθευτή οι νόμιμες κυρώσεις. Άρθρο 7ο Χρόνος παράδοσης - Παραλαβή Ποιότητα. Ο χρόνος παράδοσης των εργασιών θα ορίζεται κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία και θα εξαρτάται από την έκταση και την σοβαρότητα της βλάβης. Θα συντάσσεται αναλυτικά Τεχνική Έκθεση Επισκευής Οχήματος (Μηχανήματος), εφόσον η Υπηρεσία το κρίνει σκόπιμο. Η Τεχνική Έκθεση θα συνυπογράφεται από τον ανάδοχο και θα περιγράφονται αναλυτικά: Η αρχική διάγνωση της βλάβης, από τον μηχανικό του συνεργείου οχημάτων (ή τον αρμόδιο υπάλληλο) του Δήμου. Η ακριβής διάγνωση της βλάβης, που θα γίνεται από τον ανάδοχο σε συνεργασία με την Υπηρεσία, κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου. Τα πιθανά αίτια που προκάλεσαν την βλάβη. Η προτεινόμενη λύση για την αποκατάσταση της βλάβης. Οι εργασίες που έγιναν, όπως αυτές προβλέπονται από τον κατασκευαστή. Τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν, αναλυτικά με σαφή αναφορά την προέλευσή τους. Αν ο ανάδοχος χρησιμοποιεί ανταλλακτικά κατασκευασμένα από τρίτους, θα αιτιολογεί την επιλογή τους. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, με βάση την Τεχνική Έκθεση να μην προχωρήσει σε μια επισκευή αν κρίνει ότι είναι ασύμφορη για τον Δήμο λόγω υψηλού κόστους. Στην περίπτωση αυτή θα καταβάλλεται στον ανάδοχο μόνο το κόστος της εργασίας έως το στάδιο της διάγνωσης της βλάβης και του προσδιορισμού του κόστους αποκατάστασής της. Στην περίπτωση κατά την οποία μηχανικό μέρος θα απαιτηθεί να αφαιρεθεί στους χώρους του Δήμου για να μεταφερθεί στο συνεργείο του αναδόχου προς επισκευή, το τεχνικό προσωπικό του αναδόχου θα αναλαμβάνει την αφαίρεση και τη μεταφορά του στο συνεργείο. Ο ανάδοχος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ορθή και ασφαλή εκ τοποθέτηση, μεταφορά από και προς στις εγκαταστάσεις του Δήμου και επανατοποθέτησή του, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στο μηχανικό μέρος, σε όχημα, σε μηχάνημα, ή στις εγκαταστάσεις του Δήμου, λόγω υπαιτιότητας του προσωπικού του αναδόχου. Η παραλαβή των εργασιών επισκευής και συντήρησης θα γίνεται στις εγκαταστάσεις του Δήμου από την αρμόδια επιτροπή, μετά από δοκιμές και έλεγχο αυτών κατά την κρίση της. Στη συνέχεια θα υπογράφεται το σχετικό πρωτόκολλο. Ο χρόνος παράδοσης των απαραίτητων ανταλλακτικών για τις εργασίες επισκευήςσυντήρησης θα είναι άμεσος (μέχρι τρεις -3- εργάσιμες ημέρες από την γραπτή παραγγελία της Υπηρεσίας), ενώ για τα ανταλλακτικά που θα πρέπει να εισαχθούν από το εξωτερικό, η παράδοση ορίζεται σε δέκα πέντε (15) εργάσιμες ημέρες από την παραγγελία του ανταλλακτικού στον προμηθευτή. Για τις περιπτώσεις αυτές (εκτέλεση κατεπείγουσας προμήθειας από το εξωτερικό) οι προμηθευτές μπορούν να αναφέρουν στην προσφορά τους διαφορετική έκπτωση επί τοις εκατό (%) στις τιμές του καταλόγου ανταλλακτικών τους. Η παράδοση των ανταλλακτικών αυτών, θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες κάθε φορά ανάγκες του Δήμου και μέχρι εξαντλήσεως του προβλεπόμενου ποσού ή του χρόνου της σύμβασης. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την μεταφορά και παράδοση των ανταλλακτικών στις εγκαταστάσεις του Δήμου. Η παραλαβή θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή. Εάν κατά την παραλαβή των εργασιών επισκευής συντήρησης ή κατά την παραλαβή των ανταλλακτικών, στο σύνολό ή μέρος αυτών, βρεθεί ότι δεν πληρούν τους όρους της συμφωνημένης σύμβασης ή τις προδιαγραφές της μελέτης, κατά την απόλυτη κρίση της αρμόδιας Επιτροπής, θα απορρίπτονται, και ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος χωρίς καμία αποζημίωση να επισκευάσει συντηρήσει ή να αντικαταστήσει εκ νέου, το σύνολο ή το μέρος αυτών, μέσα σε πέντε (5) ημέρες, αφότου διαπιστωθεί η παράβαση των ανωτέρω διαβεβαιώσεων. Αν η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η εγγύηση που έχει καταθέσει, εκπίπτει αυτοδίκαια υπέρ του Δήμου. Οι νέες δαπάνες που θα προκύψουν (έξοδα αποστολής μεταφοράς, νέες επισκευές-συντηρήσεις, νέα ανταλλακτικά κλπ.) θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 10 /2015 Α Α: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 16/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 16/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 28/6/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα Δ/νση : Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα : Προμηθειών Πληροφορίες : Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.:141246 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

« , » 18.368,84 . 23% 14.934,02 , 1

« ,  » 18.368,84 . 23% 14.934,02 ,   1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΡΜΗ 03/07/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Α.Π 26367 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Για «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας, ιατρού εργασίας και γραπτής εκτίµησης επαγγελµατικού

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002811372 2015-05-29

15PROC002811372 2015-05-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος 20-5-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 4540 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών 2015-2016 για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Αλιάρτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ & ΜΕΘΟ ΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012 Ο ήµαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 49 ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΥΘ9ΩΗΜ-Λ25 ΑΔΑΜ: 15PROC002583382

ΑΔΑ: 7ΥΘ9ΩΗΜ-Λ25 ΑΔΑΜ: 15PROC002583382 Γούρνες 18-02-2015 Αριθμός πρωτ. 3019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΕΣΗΔΗΣ) Ο Δήμαρχος Πεντέλης διακηρύσσει

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΕΣΗΔΗΣ) Ο Δήμαρχος Πεντέλης διακηρύσσει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αντικείμενο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΔΑ: 60ΟΤΩΞ2-53Ρ 14PROC002389614 2014-11-09ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. πρωτ. : 22562 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 305/2015 Από το Πρακτικό της 23ης/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002526099 2015-01-15

15PROC002526099 2015-01-15 15PROC002526099 2015-01-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου Τ.Κ. 601 00 Πληροφ. : Δώρα Παπαδοπούλου Τηλ. 23513/50506 Φαξ. 23513/50470

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002944512 2015-07-30

15PROC002944512 2015-07-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 23 /07/2015 Αριθμ. Πρωτ. 19378 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ 1 Διακήρυξη ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τμήμα Καθαριότητας Νάουσα 17/7/2015 Αρ.πρωτ.18340 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002923091 2015-07-20

15PROC002923091 2015-07-20 Ελληνική Δημοκρατία Νομός Σερρών Δήμος Ηράκλειας Πλατεία Μπακογιάννη 2 ΤΚ 62400 e-mail: info@dimosiraklias.gr web : www.dimosiraklias.gr Ημερομηνία: 20/07/2015 Αριθμ. Πρωτοκ.: 12252 Αριθμός μελέτης: 6/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 20304 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. α) Λειτουργίας Περιήγησης και Επιτήρησης Λιμνοσπηλαίου Μελισσάνης

ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 20304 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. α) Λειτουργίας Περιήγησης και Επιτήρησης Λιμνοσπηλαίου Μελισσάνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aργοστόλι:29/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 20304 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚ.: Για τις εργασίες: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η α) Λειτουργίας Περιήγησης και Επιτήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Τραχανάς Κωνσταντίνος Τηλ.:2531352405 E-mail: k.traxanas@komotini.gr «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002649236 2015-03-18

15PROC002649236 2015-03-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 2449/18-03-2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ 2015 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Τοπείρου έχοντας υπόψη: 1. Τις σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 641.523.73 ΕΥΡΩ Φ.Π.Α. : 147.550.46 ΕΥΡΩ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 789.074.19 ΕΥΡΩ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Hμ/νία: 27/04/2010 Αρ. Πρωτ: 6253 Αριθμ Διακήρυξης:2

Hμ/νία: 27/04/2010 Αρ. Πρωτ: 6253 Αριθμ Διακήρυξης:2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ: 22410-35445 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑ όπως κατωτέρω ΕΝΔ. ΠΡΟΫΠ: όπως τον

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 04/03/2014 Αρ. Πρωτ.: 1710 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η της Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Σ με τίτλο: «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την Υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002784716 2015-05-19

15PROC002784716 2015-05-19 15PROC002784716 2015-05-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΙΓΙΟ 19 Μαΐου 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 17214 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ- ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ- ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ» Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ- ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ- ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα