ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 17-07-2014"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 417 ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικών του διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ που αποτελεί το Υποέργο 3 της πράξης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ». Στη Λάρισα σήμερα ηµέρα της εβδοµάδας Πέμπτη και ώρα μ.µ., η Οικονοµική Επιτροπή του Δήµου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από την µε αρ. πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Μαμάκου Αθανασίου, που ορίστηκε µε την µε αριθµ.311/ απόφαση του Δηµάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα µέλη οι κ.κ. 1) Αθανάσιος Μαμάκος ως Προέδρος, 2) Καφφές Θεόδωρος, 3) Κοτάκου Μαρία, 4) Μπανιός Μάρκος, 5) Αράπκουλε Δέσποινα και 6) Ντάβαρη Ευαγγελία. Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λάρισας, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έγκριση πρακτικών του διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ που αποτελεί το Υποέργο 3 της πράξης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ» και αφού έλαβε υπόψη: 1. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/ Την με αριθμ.686/2013 Α.Ο.Ε. που αφορά τον Καθορισμό του τρόπου εκτελέσεως και των όρων του διαγωνισμού καθώς και την Έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών καθώς και των Όρων Διακήρυξης της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ» η οποία αφορά την υλοποίηση των προμηθειών των τριών υποέργων (Υποέργο 1 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, Υποέργο 2 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΚΤΩ (8) ΣΑΡΩΘΡΩΝ και του Υποέργου 3 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ. 3. Την με αριθμ.56/2014 Α.Ο.Ε. που αφορά την ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ (άρθρο 15, Ν.11389/93) & ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ (Ν.3886/2010) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΤΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ 3» 4. Την με αριθμ.52/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης. 5. Την με αριθμ.πρωτ / εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Η/Μ Κατασκευών & Συντήρησης, η οποία έχει ως εξής: Σας υποβάλλουμε τα με αρίθμ.πρωτ / και 69389/ πρακτικά - γνωμοδοτήσεις των Επιτροπών Διαγωνισμού και Αξιολόγησης για την προμήθεια ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ- ΥΠΟΕΡΓΟ 3. Παρακαλούμε για την έγκριση αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. Συνν: 1. Το με αριθμ. πρωτ / Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας 2. Το με αριθμ. πρωτ / Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης 6. Το με αριθμ.πρωτ.20394/ Πρακτικό Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, το οποίο έχει ως εξής: Στη Λάρισα σήμερα ημέρα Πέμπτη και ώρα π.μ. συνεδρίασε η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών (απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με αριθμό 02/ ) αποτελούμενη από τους υπαλλήλους του Δήμου : 1. Συντάκα Κων/νο, ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Β 2. Συνάπαλου Αναστασία, ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Γ 3. Τσόλια Χρυσάνθη, ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Γ προκειμένου να παραλάβει τις προσφορές για τον διαγωνισμό της προμήθειας «ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ» που αποτελεί το υποέργο 3 της πράξης με τίτλο Σελίδα 1 από 24

2 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ». Παρελθούσης της ώρας λήξεως της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών, ή του χρόνου παραλαβής που συνεχιζόταν χωρίς διακοπή, ο Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν μπορεί να γίνει δεκτός άλλος προμηθευτής. Εν συνεχεία, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές υποβλήθηκαν σε φάκελο καλά σφραγισμένο, όπως ορίζει η διακήρυξη, με τα απαραίτητα εξωτερικά στοιχεία και προέβη στην αποσφράγισή τους. Κατέθεσαν προσφορές και με την σειρά αρίθμησης του φακέλου οι : 1. ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΕΒΜΕ, δια του εκπροσώπου της, ΦΟΥΡΚΙΩΤΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ 2. MERCEDES BENZ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε, δια του εκπροσώπου της ΤΣΙΡΙΓΓΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 3. ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ,δια του εκπροσώπου της, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Η επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών, ανοίγοντας τους φάκελους που κατατέθηκαν και αριθμήθηκαν ενώπιον των ενδιαφερομένων. Κατόπιν η επιτροπή συνεδρίασε και αποφάσισε να κάνει δεκτές τις προσφορές των εταιρειών: 2.MERCEDES BENZ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε, 3. ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ διότι προσκόμισαν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με την διακήρυξη Η προσφορά της εταιρείας ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΕΒΜΕ δεν έγινε δεκτή διότι είχε ελλιπή δικαιολογητικά ( άρθρο 13.3 διακήρυξης. Δεν προσκόμισε Υπ. Δήλωση του Οίκου Κατασκευής ). ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Έπειτα και αφού δεν υπήρχε άλλο θέμα έληξε η συνεδρίαση. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συντάκας Κων/νος Συνάπαλου Αναστασία Τσόλια Χρυσάνθη 7. Το με αριθμ.πρωτ.69389/ Πρακτικό Επιτροπής Διενέργειας Αξιολόγησης, το οποίο έχει ως εξής: Στη Λάρισα σήμερα ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα π.μ. συνεδρίασε η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμών προμηθειών (απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με αριθμό 02/ ) αποτελούμενη από τους υπαλλήλους του Δήμου : 1. Πνευματικό Ηλία, ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Β 2. Χατζίκο Δημήτρη, ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Β 3. Χαδουλού Γεωργία, ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ προκειμένου να ελέγξει και να αξιολογήσει τις τεχνικές προσφορές των εταιρειών 2. MERCEDES BENZ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε, και 3. ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ για τον διαγωνισμό της προμήθειας «ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ» που αποτελεί το υποέργο 3 της πράξης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ». Αφού ΛΑΒΑΜΕ υπόψη : Το υπ αριθμόν 20394/ πρακτικό διενέργειας Την διακήρυξη του εν λογω διαγωνισμού Το άρθρο 20 της αριθμ /1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α Την προσφορά της εταιρείας MERCEDES BENZ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε Την προσφορά της εταιρείας ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ ΠΡΟΒΗΚΑΜΕ στον έλεγχο των τεχνικών στοιχείων των ως άνω προσφορών και συντάξαμε τους ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ των ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ / ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ( συννημένοι πίνακες). Εν συνεχεία βαθμολογήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 24 της διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού, οι δυο ομάδες που περιλαμβάνουν τα κριτήρια αξιολόγησης - ΟΜΑΔΑ Α Τεχνικά στοιχεία με συντελεστή βαρύτητας 70% και ΟΜΑΔΑ Β Υποστήριξης με συντελεστή βαρύτητας 30%. Σελίδα 2 από 24

3 Β Υ Τ Ι Ο Φ Ο Ρ Ο Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Α Σ Λ Υ Μ Α Τ Ω Ν ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Α ΟΜΑΔΑ Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Συντελεστής βαρύτητας 70%) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΜΑΔΑΣ Α ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.Συμφωνία προσφοράς, με τεχνικές προδιαγραφές 8 έως 11 έως 14 IVECO AD410T41 NEW TRAKKER 8X4 MERCEDES BENZ AROCS 3242K 8X Στοιχεία κινητήρα (τύπος, ισχύς κατά DΙΝ 70020, κυλινδρισμός, ειδική κατανάλωση καυσίμου gr/ps.h, σύστημα ψύξεως, έτος κατασκευής, ροπή στρέψης, κ.λ.π.) 3.Τεχνικά και λειτουργικά στοιχεία υπερκατασκευής (υλικά κατασκευής δεξαμενών, αντλία κενού, αντλία υψηλής πίεσης κ.λ.π) 4. Διαστάσεις, βάρος οχήματος,σύστημα διεύθυνσης, πέδησης, μετάδοσης κίνησης 5.Προσφερόμενος από τον προμηθευτή πρόσθετος εξοπλισμός, δυνατότητες, εξαρτήματα, όργανα, εκτιμώμενα ανάλογα με την χρησιμότητα τους 10 έως 12 έως έως 12 έως έως 10 έως έως 5 έως ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α (ΣΑ) Από έως Σελίδα 3 από 24

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Β ΟΜΑΔΑ Β ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (Συντελεστής βαρύτητας 30%) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΜΑΔΑΣ Β ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ IVECO AD410T41 NEW TRAKKER 8X4 MERCEDES BENZ AROCS 3242K 8X4 1.Εγγύηση καλής λειτουργίας (εμπράγματος με εγγυητική επιστολή) 12 έως 15 έως Ποιότητα εξυπηρέτησης (τεχνική βοήθεια ανταλλακτικά) 12 έως 15 έως Χρόνος παράδοσης 8 έως 10 έως Εκπαίδευση προσωπικού επίδειξη λειτουργίας 8 έως 10 έως ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Β (ΣΒ) Από έως Αφού βαθμολογήθηκαν όλα τα επί μέρους κριτήρια των δυο ως άνω ενοτήτων, και αθροιστήκαν κατά ενότητα, αθροιστήκαν τα γινόμενα κάθε απολύτου βαθμού ενότητας επί το ποσοστό βαρύτητας αυτών.το άθροισμα αυτό αποτελεί και τον τελικό βαθμό του προσφερόμενου μηχανήματος. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Σ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ MERCEDES BENZ AROCS 3242K 8X4 ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ IVECO AD410T41 NEW TRAKKER 8X4 ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α ΟΜΑΔΑΣ Β (ΣΒ) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (ΣΑ) (0 7 ΧΣΑ+ 03ΧΣΒ ) , ,70 Σελίδα 4 από 24

5 Β Υ Τ Ι Ο Φ Ο Ρ Α Υ Δ Ρ Ο Φ Ο Ρ Ε Σ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Α ΟΜΑΔΑ Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Συντελεστής βαρύτητας 70%) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΜΑΔΑΣ Α ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ MERCEDES BENZ ATEGO X2 IVECO EUROCARGO 120E22 4X2 1.Συμφωνία προσφοράς με τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ: Πλαίσιο (ποιότητα και στιβαρότητα βασικών μερών της κατασκευής, προστασία έναντι διάβρωσης, κλπ.), Ευελιξία μηχανήματος (πλάτος, μήκος, ύψος, μεταξόνιο, κύκλος στροφής, κλπ), Ωφέλιμο φορτίο πλαισίου, Κινητήρας (ισχύς, λόγος ισχύος κινητήρα/μικτού βάρους, ροπή, θόρυβος, κατανάλωση καυσίμου, κλπ.) 14, , Συμφωνία προσφοράς με τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: Ωφέλιμη χωρητικότητα δεξαμενής νερού, Ποιότητα και στιβαρότητα δεξαμενής νερού, 3.Αποδοτικότητα, λειτουργικότητα συστήματος πλύσης, Αυτοματισμοί, Αντλία υψηλής και χαμηλής πίεσης, εκτοξευτήρες, μπάρα, πιστολέτο, Ποιότητα βασικών εξαρτημάτων και υλικών του συστήματος πλύσης 9, , Εργονομία λειτουργικότητα θαλάμου οδήγησης (διπλοί εξωτερικοί θερμαινόμενοι καθρέπτες, εργονομικά καθίσματα, μόνωση, κλιματισμός, όργανα ελέγχου και χειρισμού, κλπ.), Συστήματα ασφάλειας και προστασίας (φωτισμός, μόνωση καμπίνας έναντι θορύβου, σκόνης, ορατότητα, κλπ.) ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α (ΣΑ) Από έως Σελίδα 5 από 24

6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Β ΟΜΑΔΑ Β ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (Συντελεστής βαρύτητας 30%) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΜΑΔΑΣ Β ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ MERCEDES BENZ ATEGO X2 IVECO EUROCARGO 120E22 4X2 1.Εγγύηση καλής λειτουργίας Ποιότητα εξυπηρέτησης (τεχνική βοήθεια ανταλλακτικά) Χρόνος παράδοσης Εκπαίδευση προσωπικού επίδειξη λειτουργίας ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Β (ΣΒ) Αφού βαθμολογήθηκαν όλα τα επί μέρους κριτήρια των δυο ως άνω ενοτήτων, και αθροιστήκαν κατά ενότητα, αθροιστήκαν τα γινόμενα κάθε απολύτου βαθμού ενότητας επί το ποσοστό βαρύτητας αυτών.το άθροισμα αυτό αποτελεί και τον τελικό βαθμό του προσφερόμενου μηχανήματος ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Σ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ ΥΔΡΟΦΟΡΕΣ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΥΔΡΟΦΟΡΑ MERCEDES BENZ ATEGO X2 ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α ΟΜΑΔΑΣ Β (ΣΒ) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (ΣΑ) (0 7 ΧΣΑ+ 03ΧΣΒ ) ,70 ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΥΔΡΟΦΟΡΑ IVECO EUROCARGO 120E22 4X ,40 Σελίδα 6 από 24

7 Έπειτα και αφού δεν υπήρχε άλλο θέμα έληξε η συνεδρίαση. ΣΥΝΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ / ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ / ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ ΥΔΡΟΦΟΡΕΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ 2. ΧΑΤΖΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 3. ΧΑΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Σελίδα 7 από 24

8 ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ / ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α/Α ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ / ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΟΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ MERCEDES BENZ AROCS 3242K 8X4 ΣΤΟΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ IVECO AD410T41 NEW TRAKKER 8X Το βάρος του μηχανήματος Θα είναι νόμιμου μέγιστου μικτού φορτίου και νόμιμου μέγιστου ωφέλιμου φορτίου επί πλαισίου, τουλάχιστον 33tn και 22tn αντίστοιχα. Ο κινητήρας του θα είναι DIESEL, υδρόψυκτος, εξακύλινδρος, κυβισμού επί ποινή αποκλεισμού τουλάχιστον cc, υπερτροφοδοτούμενος, από τους γνωστούς σε κυκλοφορία τύπους στο εμπόριο. Η ονομαστική ισχύς του, θα είναι τέτοια ώστε να επιτυγχάνεται συντελεστής ισχύος επί ποινή αποκλεισμού τουλάχιστον 12 PS/τόννο μεικτού φορτίου. Τετραξονικό όχημα του οποίου οι διαστάσεις θα πρέπει να είναι οι μικρότερες δυνατές σε σχέση με ικανότητα φόρτωσης του πλαισίου. Το πλαίσιο θα είναι τελευταίας χρονολογίας κατασκευής. Θα είναι νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και θα καλύπτει τις ισχύουσες διατάξεις από απόψεως εκπομπής ρύπων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νόμιμο μεικτό φορτίο επί πλαισίου : Kg Νόμιμο ωφέλιμο φορτίο επί πλαισίου: Kg Ο κινητήρας είναι 6 κυλινδρος, υδρόψυκτος, DIESEL, ιπποδύναμης 421 hp/1800 rpm, κυλινδρισμού cc, μέγιστης ροπής Nm /1100rpm. Συντελεστής ισχύος 12,75 PS/τόννο μεικτού φορτίου. Κατασκευαστής : Daimler AG, Γερμανία ΤΥΠΟΣ:OM 471 LA Υπερτερεί ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΜΗΚΟΣ : mm ΠΛΑΤΟΣ: από 2.482(Π) mm έως 2.500(Μ) mm ΥΨΟΣ : (Μ)mm έως 3650 (Π) mm Ακτίνα στροφής :11,4 m ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΥΨΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ : 268 mm (Π) ΕΩΣ 322 mm (Μ) ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ :5150 mm Ευρωπαϊκή οδηγία : EURO VI Έτος κατασκευής : 2014 Νόμιμο μεικτό φορτίο επί πλαισίου : Kg Νόμιμο ωφέλιμο φορτίο επί πλαισίου: Kg Ο κινητήρας είναι 6 κυλινδρος, υδρόψυκτος, DIESEL, ιπποδύναμης 410 hp / rpm, κυλινδρισμού cc, μέγιστης ροπής Nm / rpm. Συντελεστής ισχύος 12,42PS/τόννο μεικτού φορτίου. Κατασκευαστής : Iveco S.p.A., Ισπανία ΤΥΠΟΣ: CURSOR 13,F3HFE611 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΜΗΚΟΣ : mm ΠΛΑΤΟΣ: (Μ) mm ΥΨΟΣ : (Μ)mm εως 3650 (Π) mm Ακτίνα στροφής :10,2 m ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΥΨΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ : 311 mm (Π) ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ : mm Ευρωπαϊκή οδηγία : EURO VI Έτος κατασκευής : 2014 Σελίδα 8 από 24

9 4 5 6 Μετάδοση κίνησης: Η μετάδοση κίνησης θα γίνεται στους πίσω τροχούς (8Χ4). Κιβώτιο μηχανικό, αυτοματοποιημένο (σειριακό), με τουλάχιστον 12 ταχύτητες εμπροσθοπορείας, όλες συγχρονισμένες, και 2 οπισθοπορείας. Να δηλώνονται οι σχέσεις μετάδοσης και να περιγραφεί με λεπτομέρεια ο τρόπος λειτουργίας του κιβωτίου ταχυτήτων. Αναρριχητικότητα: τουλάχιστον 35%. Σύστημα πέδησης : Διπλού κυκλώματος, πεπιεσμένου αέρα με ρυθμιζόμενη δύναμη πέδησης αναλόγως του φορτίου. Υποχρεωτικά δισκόφρενα εμπρός και ταμπούρα στους δύο οπίσθιους άξονες. Το πλαίσιο υποχρεωτικά θα έχει μειωτήρες στους τροχούς των κινητήριων αξόνων. Βοηθητικό φρένο :Μηχανόφρενο τουλάχιστον Επί ποινή αποκλεισμού το όχημα θα διαθέτει σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών ABS και μπλοκέ διαφορικό. Θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις σύγχρονες Ευρωπαϊκές Οδηγίες και θα καλύπτει τον ισχύοντα ελληνικό ΚΟΚ. Σύστημα διεύθυνσης και /ανάρτησης : Προωθημένη θέση οδήγησης, τιμόνι υποβοηθούμενο υδραυλικά Εμπρόσθια: Παραβολικά ελάσματα, αμορτισέρ και αντιστρεπτική ράβδος. Οπίσθια: Ενισχυμένα Παραβολικά ελάσματα βαρέου τύπου, αμορτισέρ και αντιστρεπτική ράβδος. Ελαστικά: Καινούργια, μονά στους εμπρόσθιους τροχούς και διπλά στους οπίσθιους, θα καλύπτουν τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς ETRTO και την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2001/43/ΕΕ. Να δηλώνονται οι διαστάσεις των ελαστικών. Το όχημα θα φέρει πλήρη εφεδρικό τροχό. Μετάδοση κίνησης: Η μετάδοση κίνησης θα γίνεται στους πίσω τροχούς (8Χ4). Κιβώτιο μηχανικό, αυτοματοποιημένο (σειριακό), με 12 ταχύτητες εμπροσθοπορείας, όλες συγχρονισμένες, και 4 οπισθοπορείας. Αναλυτική περιγραφή σελ 6 έως 8 Τεχνικής Προσφοράς ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΟΤΗΤΑ : 51,5 % Η 42,1 % από στάση Υπερτερεί Ηλεκτροπνευματικό σύστημα πέδησης διπλού κυκλώματος, διαθέτει σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών A.B.S. με δυνατότητα απενεργοποίησης και σύστημα αντιολισθησης A.S.R. καθώς και σύστημα κατανομής πίεσης πέδησης ανάλογα με το φορτίο, στον πίσω άξονα Διπλά αεριζόμενα δισκόφρενα εμπρός και ταμπούρα στους δύο οπίσθιους άξονες Μηχανόφρενο υψηλής πέδησης με ισχύς πέδησης 400kw Σύστημα διεύθυνσης με υδραυλική υποβοήθηση, σελ. 8 Τεχνικής Προσφοράς Εμπρόσθια: Μηχανική Χαλύβδινη Ανάρτηση 2χ7,5 tn με παραβολικά ελατήρια / αμορτισέρ/ αντιστρεπτική ράβδος σχήματος U Οπίσθια: Μηχανική Ανάρτηση 2χ10, tn με παραβολικά ελατήρια / αμορτισέρ/ αντιστρεπτική ράβδος στερεωμένη δεξιά και αριστερά πίσω Διαστάσεις Ελαστικών 1 ου και 2 ου άξονα : Μετάδοση κίνησης: Η μετάδοση κίνησης θα γίνεται στους πίσω τροχούς (8Χ4). Κιβώτιο ταχυτήτων αυτοματοποιημένο ηλεκτροπνευματικης λειτουργίας με 12 ταχύτητες εμπροσθοπορείας, όλες συγχρονισμένες, και 2 οπισθοπορείας Αναλυτική περιγραφή σελ 10 έως 11 Τεχνικής Προσφοράς ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΟΤΗΤΑ : 45,3 % Πλήρη αερόφρενα, πνευματικής λειτουργίας διπλού ανεξάρτητου κυκλώματος με βαλβίδα πίεσης αναλόγως φορτίου στον εμπρόσθιο άξονα και αυτόματο κατανεμητή πίεσης αναλόγως φορτίου στο τάντεμ ( σύστημα EBL), με σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των τροχών ( ABS + EBL ) Διπλά αεριζόμενα δισκόφρενα εμπρός και ταμπούρα στους δύο οπίσθιους άξονες Μηχανόφρενο υψηλής πέδησης με ισχύς πέδησης 391kw Σύστημα διεύθυνσης υδραυλικό με επανακυκλοφοροντα σφαιρίδια, σελ. 13 Τεχνικής Προσφοράς Εμπρόσθια: 3 ενισχυμένα παραβολικά ελάσματα απλής κάμψης / αμορτισέρ/ακαμπτοι διπλού «Ι» Οπίσθια: ημιελλειπτικα ενισχυμένα ελάσματα / με μειωτήρες /διπλού υποβιβασμού με σύστημα εμπλοκής του διαφορικού Τα ελαστικά είναι χωρίς αεροθάλαμο, ακτινωτού τύπου,διαστάσεων 13R22,5 μονά Σελίδα 9 από 24

10 7 ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Το όχημα θα φέρει στο οπίσθιο μέρος του μια εκτυλίκτρια για λάστιχο απόφραξης διαμέτρου ¾ και μήκους 80 m με σύστημα αυτομάτου τυλίγματος και επιπλέον σύστημα αυτομάτου οδήγησης τυλίγματος. Επίσης, σε κατάλληλη θέση θα υπάρχει δεύτερη εκτυλίκτρια αυτομάτου τυλίγματος με λάστιχο ½ και μήκος 80 m για αποφράξεις μικρότερων αγωγών. Τέλος, θα υπάρχει και μία εκτυλίκτρια ελατηρίου με λάστιχο 3/8 και μήκους 30m για το πιστόλι πλύσης. Ο χειρισμός της υπερκατασκευής θα είναι αυτοματοποιημένος και θα γίνεται από το οπίσθιο μέρος του οχήματος μέσω κατάλληλου πίνακα ελέγχου. Θα επιτρέπεται η παράλληλη χρήση της αντλίας κενού για το γέμισμα της δεξαμενής λυμάτων και της αντλίας υψηλής πίεσης, ώστε να επιτυγχάνεται ταυτόχρονη απόφραξη και πλύση. Σωλήνα αναρρόφησης λυμάτων υψηλής ελαστικότητας σε τεμάχια συνολικού μήκους 30m και διαμέτρου 3 με ταχυσυνδέσμους τύπου BAWER στα άκρα. Μπεκ απόφραξης για τις δύο εκτυλίκτριες και πιστόλι πλύσης 315/80 R22. 5 GOODYEAR δρόμου, Διαστάσεις Ελαστικών 3 ου και 4 ου άξονα : 315/80 R22. 5 GOODYEAR,ημιτρακτερωτα 12+1 τεμάχια,πρόσφατης κατασκευής σύμφωνα με ETRTO και την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2001/43/ΕΕ. ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Το όχημα θα φέρει στο οπίσθιο μέρος του μια εκτυλίκτρια για λάστιχο απόφραξης διαμέτρου ¾ και μήκους 80 m με σύστημα αυτομάτου τυλίγματος και επιπλέον σύστημα αυτομάτου οδήγησης τυλίγματος. Επίσης, σε κατάλληλη θέση θα υπάρχει δεύτερη εκτυλίκτρια αυτομάτου τυλίγματος με λάστιχο ½ και μήκος 80 m για αποφράξεις μικρότερων αγωγών. Τέλος, θα υπάρχει και μία εκτυλίκτρια ελατηρίου με λάστιχο 3/8 και μήκους 30m για το πιστόλι πλύσης. Ο χειρισμός της υπερκατασκευής θα είναι αυτοματοποιημένος και θα γίνεται από το οπίσθιο μέρος του οχήματος μέσω κατάλληλου πίνακα ελέγχου. Θα επιτρέπεται η παράλληλη χρήση της αντλίας κενού για το γέμισμα της δεξαμενής λυμάτων και της αντλίας υψηλής πίεσης, ώστε να επιτυγχάνεται ταυτόχρονη απόφραξη και πλύση. Σωλήνα αναρρόφησης λυμάτων υψηλής ελαστικότητας σε τεμάχια συνολικού μήκους 30m και διαμέτρου 3 με ταχυσυνδέσμους τύπου BAWER στα άκρα. Μπεκ απόφραξης για τις δύο εκτυλίκτριες και πιστόλι πλύσης στους εμπρόσθιους τροχούς και διπλά στους οπίσθιους 12+1 τεμάχια,πρόσφατης κατασκευής σύμφωνα με ETRTO και την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2001/43/ΕΕ. ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Το όχημα θα φέρει στο οπίσθιο μέρος του μια εκτυλίκτρια για λάστιχο απόφραξης διαμέτρου ¾ και μήκους 80 m με σύστημα αυτομάτου τυλίγματος και επιπλέον σύστημα αυτομάτου οδήγησης τυλίγματος. Επίσης, σε κατάλληλη θέση θα υπάρχει δεύτερη εκτυλίκτρια αυτομάτου τυλίγματος με λάστιχο ½ και μήκος 80 m για αποφράξεις μικρότερων αγωγών. Τέλος, θα υπάρχει και μία εκτυλίκτρια ελατηρίου με λάστιχο 3/8 και μήκους 30m για το πιστόλι πλύσης. Ο χειρισμός της υπερκατασκευής θα είναι αυτοματοποιημένος και θα γίνεται από το οπίσθιο μέρος του οχήματος μέσω κατάλληλου πίνακα ελέγχου. Θα επιτρέπεται η παράλληλη χρήση της αντλίας κενού για το γέμισμα της δεξαμενής λυμάτων και της αντλίας υψηλής πίεσης, ώστε να επιτυγχάνεται ταυτόχρονη απόφραξη και πλύση. Σωλήνα αναρρόφησης λυμάτων υψηλής ελαστικότητας σε τεμάχια συνολικού μήκους 30m και διαμέτρου 3 με ταχυσυνδέσμους τύπου BAWER στα άκρα. Μπεκ απόφραξης για τις δύο εκτυλίκτριες και πιστόλι πλύσης Σελίδα 10 από 24

11 8 ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ. Θα είναι κυλινδρικής διατομής χωρητικότητας περίπου λίτρα. Η κλίση της δεξαμενής θα είναι ~2 o ως προς το επίπεδο του πλαισίου για την καλύτερη εκκένωση της δεξαμενής από το πίσω της μέρος. Επιπλέον θα φέρει σύστημα ανατροπής με γωνία 25 ο για τον καλύτερο καθαρισμό της από το προσωπικό συντήρησης. Ο οπίσθιος πυθμένας της δεξαμενής θα έχει τη δυνατότητα να ανοίγει με υδραυλική υποβοήθηση και να κλείνει στεγανά μέσω κατάλληλων ελαστικών παρεμβυσμάτων. Στην οροφή της δεξαμενής και σε όλο το μήκος, θα τοποθετηθούν εξωτερικά δύο σωλήνες κενού Ø300 mm από ανοξείδωτο χαλυβδοέλασμα AISI 304L (W.Nr ) πάχους 5 mm όπου θα επικοινωνούν με την δεξαμενή, συνολικής χωρητικότητας ~1 m 3. Περίβλημα : Ανοξείδωτη λαμαρίνα AISI 304L (W.Nr ) πάχους 5mm. Πυθμένας : Ανοξείδωτη λαμαρίνα AISI 304L (W.Nr ) πάχους 6mm. Εσωτερικά διαφράγματα : Τρία (3) τεμάχια από ανοξείδωτη λαμαρίνα AISI 304L (W.Nr ) πάχους 5 mm. Ανθρωποθυρίδες : Δυο (2) ανθρωποθυρίδες στην οροφή, διαμέτρου Ø400 mm, περίπου, από ανοξείδωτη λαμαρίνα AISI 304, για την είσοδο του προσωπικού συντήρησης. Bάνα εκκένωσης : Στο πίσω μέρος της δεξαμενής και επί του πυθμένος διαμέτρου 6. Βάνες αναρρόφησης : Τέσσερις κρουνοί (4) αναρρόφησης 4 με ταχυασφαλιζόμενο σύνδεσμο (τύπου BAUER). ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ. Χωρητικότητας ωφελιμης λίτρα. Η κλίση της δεξαμενής θα είναι ~2 o ως προς το επίπεδο του πλαισίου για την καλύτερη εκκένωση της δεξαμενής από το πίσω της μέρος. Επιπλέον θα φέρει σύστημα ανατροπής με γωνία 25 ο για τον καλύτερο καθαρισμό της από το προσωπικό συντήρησης. Ο οπίσθιος πυθμένας της δεξαμενής θα έχει τη δυνατότητα να ανοίγει με υδραυλική υποβοήθηση και να κλείνει στεγανά μέσω κατάλληλων ελαστικών παρεμβυσμάτων. Στην οροφή της δεξαμενής και σε όλο το μήκος, θα τοποθετηθούν εξωτερικά δύο σωλήνες κενού Ø300 mm από ανοξείδωτο χαλυβδοέλασμα AISI 304L (W.Nr ) πάχους 5 mm όπου θα επικοινωνούν με την δεξαμενή, συνολικής χωρητικότητας 800 m 3. Περίβλημα : Ανοξείδωτη λαμαρίνα AISI 304L (W.Nr ) πάχους 5mm. Πυθμένας : Ανοξείδωτη λαμαρίνα AISI 304L (W.Nr ) πάχους 6mm. Εσωτερικά διαφράγματα : Τρία (3) τεμάχια από ανοξείδωτη λαμαρίνα AISI 304L (W.Nr ) πάχους 5 mm. Ανθρωποθυρίδες : Δυο (2) ανθρωποθυρίδες στην οροφή, διαμέτρου Ø400 mm, περίπου, από ανοξείδωτη λαμαρίνα AISI 304, για την είσοδο του προσωπικού συντήρησης. Bάνα εκκένωσης : Στο πίσω μέρος της δεξαμενής και επί του πυθμένος διαμέτρου 6. Βάνες αναρρόφησης : Τέσσερις κρουνοί (4) αναρρόφησης 4 με ταχυασφαλιζόμενο σύνδεσμο (τύπου BAUER). ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ. Χωρητικότητας ωφέλιμης λίτρα. Η κλίση της δεξαμενής θα είναι ~2 o ως προς το επίπεδο του πλαισίου για την καλύτερη εκκένωση της δεξαμενής από το πίσω της μέρος. Επιπλέον θα φέρει σύστημα ανατροπής με γωνία 25 ο για τον καλύτερο καθαρισμό της από το προσωπικό συντήρησης. Ο οπίσθιος πυθμένας της δεξαμενής θα έχει τη δυνατότητα να ανοίγει με υδραυλική υποβοήθηση και να κλείνει στεγανά μέσω κατάλληλων ελαστικών παρεμβυσμάτων. Στην οροφή της δεξαμενής και σε όλο το μήκος, θα τοποθετηθούν εξωτερικά δύο σωλήνες κενού Ø300 mm από ανοξείδωτο χαλυβδοέλασμα AISI 304L (W.Nr ) πάχους 5 mm όπου θα επικοινωνούν με την δεξαμενή, συνολικής χωρητικότητας 800 m 3. Περίβλημα : Ανοξείδωτη λαμαρίνα AISI 304L (W.Nr ) πάχους 5mm. Πυθμένας : Ανοξείδωτη λαμαρίνα AISI 304L (W.Nr ) πάχους 6mm. Εσωτερικά διαφράγματα : Τρία (3) τεμάχια από ανοξείδωτη λαμαρίνα AISI 304L (W.Nr ) πάχους 5 mm. Ανθρωποθυρίδες : Δυο (2) ανθρωποθυρίδες στην οροφή, διαμέτρου Ø400 mm, περίπου, από ανοξείδωτη λαμαρίνα AISI 304, για την είσοδο του προσωπικού συντήρησης. Bάνα εκκένωσης : Στο πίσω μέρος της δεξαμενής και επί του πυθμένος διαμέτρου 6. Βάνες αναρρόφησης : Τέσσερις κρουνοί (4) αναρρόφησης 4 με ταχυασφαλιζόμενο σύνδεσμο (τύπου BAUER). Σελίδα 11 από 24

12 ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΠΙΕΣΗ. Δεξαμενή νερού : Η υπερκατασκευή θα φέρει δεξαμενή καθαρού νερού από ανοξείδωτη λαμαρίνα AISI 304L (W.Nr ) πάχους τουλάχιστον 3mm, και χωρητικότητας περίπου λίτρα Η δεξαμενή αυτή θα τροφοδοτεί το κύκλωμα πλύσης απόφραξης, και δεν θα αναμιγνύεται ποτέ με το περιεχόμενο του βυτίου λυμάτων. Η πλήρωση της θα γίνεται μέσω κρουνού τοποθετημένο σε εύχρηστο και προσβάσιμο σημείο, που θα φέρει στο άκρο του ταχυσύνδεσμο «μπαγιονέτ» αλουμινίου τύπου STORZ DN50. Αντλία υψηλής πίεσης: υψηλής πίεσης υποχρεωτικά μέγιστης παροχής τουλάχιστον 80lt/min και μέγιστης πίεσης τουλάχιστον 150 bar. ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ Aντλία κενού: Η αντλία κενού θα είναι γνωστού κατασκευαστή με καλή φήμη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, παροχής τουλάχιστον 300 μ3/η και μέγιστης υποπίεσης <50 mbar με δυνατότητα αναρρόφησης ακαθάρτων από βάθος έως 8 μέτρων Κίνηση αντλίας κενού : H κίνηση της αντλίας κενού γίνεται μέσω υδραυλικών ή μηχανικών ληπτών ισχυρής κατασκευής από το Ρ.Τ.Ο του αυτοκινήτου. Η ενεργοποίηση του Ρ.Τ.Ο. θα γίνεται από την καμπίνα του οδηγού. ΘΑΛΑΜΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Προωθημένης κατηγορίας οδήγησης, ανακλινόμενος, ώστε να επιτρέπει την άνετη και ασφαλή πρόσβαση στον κινητήρα. Η καμπίνα οδήγησης θα διαθέτει άριστη ηχητική και θερμική μόνωση και θα φέρει σύστημα κλιματισμού A/C επί ποινή αποκλεισμού. Το κάθισμα του οδηγού θα διαθέτει αερόσουστα και δυνατότητα ρύθμισης κατά μήκος και καθ' ύψος, ρυθμιζόμενη πλάτη, υποστήριγμα ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΠΙΕΣΗ. Δεξαμενή νερού χωρητικότητας λίτρων κατασκευασμένη από ανοξείδωτη λαμαρίνα 304L (W.Nr ) πάχους 3mm. Η πλήρωση της θα γίνεται μέσω κρουνού τοποθετημένο σε εύχρηστο και προσβάσιμο σημείο, που θα φέρει στο άκρο του ταχυσύνδεσμο «μπαγιονέτ» αλουμινίου τύπου STORZ DN50. Αντλία υψηλής πίεσης παροχής 124lt/min και μέγιστης πίεσης 160 bar του ιταλικού οίκου UDORS S.p.A..Με βαλβίδα ασφαλείας για προστασία από υπερπιέσεις και υδραυλικά πλήγματα. Υπερτερεί ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ Αντλία κενού παροχής 582 μ3/h και μέγιστης υποπίεσης 50 mbar του ιταλικού οίκουbattioni PAGANI POMPE S.p.A. Ο χρόνος εκκένωσης της δεξαμενής από την ατμοσφαιρική πίεση σε υποπίεση 200 mbar θα είναι < 15 min H κίνηση αντλίας κενού γίνεται μέσω υδραυλικών ή μηχανικών ληπτών ισχυρής κατασκευής από το Ρ.Τ.Ο του αυτοκινήτου. Η ενεργοποίηση του Ρ.Τ.Ο. θα γίνεται από την καμπίνα του οδηγού. ΘΑΛΑΜΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Η καμπίνα είναι αυτοφερόμενη με στάνταρ παθητικής ασφάλειας και δομικής ακαμψίας σύμφωνα με το πρότυπο EC29. Ο μηχανισμός ανατροπής συντελείται με υδραυλική υποβοήθηση. Το κάθισμα του οδηγού διαθέτει πνευματική ανάρτηση πολλαπλών ρυθμίσεων με ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΠΙΕΣΗ. Δεξαμενή νερού χωρητικότητας λίτρων κατασκευασμένη από ανοξείδωτη λαμαρίνα 304L (W.Nr ) πάχους 3mm. Η πλήρωση της θα γίνεται μέσω κρουνού τοποθετημένο σε εύχρηστο και προσβάσιμο σημείο, που θα φέρει στο άκρο του ταχυσύνδεσμο «μπαγιονέτ» αλουμινίου τύπου STORZ DN50. Αντλία υψηλής πίεσης παροχής 124lt/min και μέγιστης πίεσης 160 bar του ιταλικού οίκου UDORS S.p.A..Με βαλβίδα ασφαλείας για προστασία από υπερπιέσεις και υδραυλικά πλήγματα. Υπερτερεί ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ Αντλία κενού παροχής 582 μ3/h και μέγιστης υποπίεσης 50 mbar του ιταλικού οίκουbattioni PAGANI POMPE S.p.A. Ο χρόνος εκκένωσης της δεξαμενής από την ατμοσφαιρική πίεση σε υποπίεση 200 mbar θα είναι < 15 min H κίνηση αντλίας κενού γίνεται μέσω υδραυλικών ή μηχανικών ληπτών ισχυρής κατασκευής από το Ρ.Τ.Ο του αυτοκινήτου. Η ενεργοποίηση του Ρ.Τ.Ο. θα γίνεται από την καμπίνα του οδηγού. ΘΑΛΑΜΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Προωθημένης οδήγησης, υδραυλικα ανακλινομενος κατά 67 ο, μονοκελυφης κατασκευης από ηλεκτρογαλβανισμενα χαλυβδινα πανελκαι συνθετικα υλικα Το κάθισμα του οδηγού διαθέτει σύστημα ανάρτησης τύπου αερόσουστας και δυνατότητα ρύθμισης κατά μήκος και καθ ύψος, με ζώνη Σελίδα 12 από 24

13 κεφαλής, ζώνες ασφαλείας και επένδυση από συνθετικό ύφασμα πλενόμενο, ιδιαίτερα ανθεκτικό στο χρόνο.ανεμοθώρακας πανοραμικού τύπου από πολύφυλλα κρύσταλλα ασφαλείας τύπου TRIPLEX σύμφωνα με τις σύγχρονες Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και πλευρικά παράθυρα από κρύσταλλα ασφαλείας που θα προσφέρουν άριστη ορατότητα. Τα παράθυρα θα ανοιγοκλείνουν ηλεκτρικά. Θα διαθέτει σύστημα εξαερισμού και θέρμανσης με κατάλληλο σύστημα αεραγωγών για ομοιόμορφη κατανομή θερμότητας, καθώς και για την αποθάμβωση του ανεμοθώρακα και των πλευρικών παραθύρων με ρυθμιζόμενες παροχές ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ Το όχημα θα πρέπει ακόμη να είναι εφοδιασμένο : 1.με βομβητή οπισθοπορείας και /με προβολείς οπισθοπορείας και εμπροσθοπορείας και/με πλήρη φωτισμό νυχτερινής εργασίας 2.Πυροσβεστήρες σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ κατά την ημερομηνία εκδόσεως άδειας κυκλοφορίας μηχανήματος και/ μεταλλικό φαρμακείο πλήρες σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. 3.Τα απαραίτητα έντυπα για την συντήρηση και καλή λειτουργία του μηχανήματος δηλ. δυο σειρές τεχνικών εγχειριδίων συντηρήσεως και καλής λειτουργίας στην Ελληνική, βιβλία ανταλλακτικών κ.τ.λ. 4. Σειρά εργαλείων που θα προσδιορίζονται αναλυτικώς σε κατάσταση 5. Το μηχάνημα θα είναι βαμμένο με χρώμα αρίστης ποιότητας ώστε να εξασφαλισθεί η αντισκωριακή προστασία του, και θα φέρει όλες τις απαιτούμενες επιγραφές που θα υποδείξει ο Δήμος. δυνατότητες εξατομικευμένης ρύθμισης με ενσωματωμένη ζώνη ασφαλείας τριών σημείων.οανεμοθώρακας είναι ασφαλείας (Lamiminated Windscreen ) και κρύσταλλο triplex υψηλής ασφάλειας. Διαθέτει ηλεκτρικά παράθυρα οδηγού συνοδηγού.ο ανεμοθώρακας σε συνδυασμό με τα πλευρικά παράθυρα εξασφαλίζουν μια οπτική γωνία της τάξης των 280 ο μοιρών. Η καμπίνα έχει θερμική μόνωση και διαθέτει σύστημα θέρμανσης αερισμού και εργοστασιακό air condition ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ : ΒΛΕΠΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ασφαλείας τριών σημείων. Ο ανεμοθώρακας είναι ασφαλείας (Lamiminated Windscreen ) και κρύσταλλο triplex υψηλής ασφάλειας.διαθέτει ηλεκτρικά παράθυρα οδηγού συνοδηγού. Η καμπίνα έχει θερμική μόνωση και διαθέτει σύστημα θέρμανσης αερισμού τεσσάρων ταχυτήτων και εργοστασιακό air condition ισχύος 7,5 KW το οποίο λειτουργεί με ψυκτικό υγρό R134a. ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ : ΒΛΕΠΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ MERCEDES BENZ ΣΕΛ. 10, 12, ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ MERCEDES BENZ ΣΕΛ.15 ( ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ) 3.Περιγραφονται την Τεχνική Προσφορά, βλέπε Δήλωση εταιρείας MERCEDES BENZ 4.Προσδιοριζονται σε κατάλογο παραδοτέων εργαλείων στην Τεχνική Προσφορά 5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ MERCEDES BENZ ΣΕΛ.14 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Γ.Κ.ΣΦΑΝΤΟΣ Ε.Ε. ΣΕΛ.4 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Π.Ι.ΚΟΝΤΕΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε ΣΕΛ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕΛ. 22 εταιρείας Π.Ι.ΚΟΝΤΕΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε 3.Περιγραφονται την Τεχνική Προσφορά ΣΕΛ. 22 εταιρείας Π.Ι.ΚΟΝΤΕΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε 4.Προσδιοριζονται σε κατάλογο παραδοτέων εργαλείων στην Τεχνική Προσφορά 5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Π.Ι.ΚΟΝΤΕΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε ΣΕΛ.19 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΕΛ.22 Σελίδα 13 από 24

14 Α/Α ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ / ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Β ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΟΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ MERCEDES BENZ AROCS 3242K 8X4 ΣΤΟΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ IVECO AD410T41 NEW TRAKKER 8X4 1 Ο επιθυμητός χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας ορίζεται σε 18 μήνες. Και δεν μπορεί επί ποινή αποκλεισμού να είναι μικρότερος των 12 μηνών. Η εγγύηση καλής λειτουργίας ορίζεται 18 μήνες Η εγγύηση καλής λειτουργίας ορίζεται 24 μήνες Υπερτερεί 2 3 Ποιότητα εξυπηρέτησης τεχνική βοήθεια και ανταλλακτικά για τα επόμενα δεκαπέντε (15) έτη επιθυμητό όριο και το ελάχιστο αποδεκτό όριο ορίζεται στα 12 έτη. Ο ανώτατος χρόνος παράδοσης ανταλλακτικών από την ημερομηνία έγγραφης παραγγελίας τους και για την περίπτωση που δεν θα είναι ετοιμοπαράδοτα, αλλά θα πρέπει να εισαχθούν από το εξωτερικό. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει με δικά του έξοδα την επί τόπου επιθεώρηση και συντήρηση του μηχανήματος στο προβλεπόμενα σέρβις των πρώτων ωρών εργασίας. Τα ανταλλακτικά που θα χρειαστούν για τα σέρβις αυτά, εφόσον δεν περιέχονται στα προσφερόμενα της πρώτης φθοράς βαρύνουν τον ανάδοχο στην προμήθεια και αγορά τους. Μόνο η προμήθεια των λιπαντικών για την αντικατάσταση θα βαρύνει τον Δήμο Χρόνος παράδοσης ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120) ημέρες. Ο χρόνος παράδοσης δεν θα ξεπερνά το όριο των εκατόν Ιδιόκτητο συνεργείο και 17 εξουσιοδοτημένοι επισκευαστές φορτηγών MERCEDES BENZ στην Ελλάδα και ένα στην Λάρισα. kινητά συνεργεία MERCEDES BENZ για άμεση ανταπόκριση. Υπερκατασκευή τεχνική υποστήριξη από Γ.Κ. ΣΦΑΝΤΟΣ Ε.Ε. Ο χρόνος τεχνικής βοήθειας και ανταλλακτικών ορίζεται σε 15 έτη ( πλαίσιο υπερκατασκευή ) Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε 24 ωρών για ανταλλακτικά που βρίσκονται στις αποθήκες των εταιρειών και εντός 2 έως 5 ημερών για ανταλλακτικά από εξωτερικό ή που πρέπει να κατασκευαστούν.προσφέρεται έκπτωση 10% ΣΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ και προσφέρεται έκπτωση 15% ΣΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ. Η εταιρεία θα αναλάβει με δικά της έξοδα την επί τόπου επιθεώρηση και συντήρηση του μηχανήματος στο προβλεπόμενο σέρβις των πρώτων ωρών εργασίας και τα ανταλλακτικά που θα χρειαστούν. Υπερτερεί Χρόνος παράδοσης ορίζεται σε 150 ημέρες Ιδιόκτητο συνεργείο και εξουσιοδοτημένοι επισκευαστές φορτηγών IVECO στην Ελλάδα. Εννέα κινητά συνεργεία Π.Ι.ΚΟΝΤΕΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε για άμεση ανταπόκριση.υπερκατασκευή τεχνική υποστήριξη από Γ.Κ. ΣΦΑΝΤΟΣ Ε.Ε..Ο χρόνος τεχνικής βοήθειας και ανταλλακτικών ορίζεται σε 15 έτη ( πλαίσιο υπερκατασκευή ).Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε 48 ωρών για ανταλλακτικά που βρίσκονται στις αποθήκες της εταιρείας και εντος 10 εργασίμων ημερών για ογκώδη ανταλλακτικά.προσφέρεται έκπτωση 10% ΣΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ και προσφέρεται έκπτωση 15% ΣΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ.Η εταιρεία θα αναλάβει με δικά της έξοδα την επί τόπου επιθεώρηση και συντήρηση του μηχανήματος στα προβλεπόμενα σέρβις των πρώτων ωρών εργασίας. Ήτοι τα σέρβις των χλμ. και χλμ. και τα ανταλλακτικά που θα χρειαστούν. Υπερτερεί Χρόνος παράδοσης ορίζεται σε 150 ημέρες Σελίδα 14 από 24

15 4 πενήντα ( 150 ) ημερών. Εκπαίδευση προσωπικού ( επιθυμητός αριθμός ατόμων 4 τέσσερις και επιθυμητή διάρκεια εκπαίδευσης 5 πέντε εργάσιμες ημέρες ), σε θέματα χειρισμού, service και επισκευών των μηχανημάτων Εκπαίδευση προσωπικού ( αριθμός ατόμων 4 και διάρκεια εκπαίδευσης 5 εργάσιμες ημέρες ), σε θέματα χειρισμού, service και επισκευών των μηχανημάτων Εκπαίδευση προσωπικού ( αριθμός ατόμων 4 και διάρκεια εκπαίδευσης 5 εργάσιμες ημέρες ), σε θέματα χειρισμού, service και επισκευών των μηχανημάτων ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ ΥΔΡΟΦΟΡΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ / ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α ΕΝΟΤΗΤΑΣ Α/Α 1 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ / ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α ΕΝΟΤΗΤΑ Το πλαίσιο θα είναι τελείως καινούργιο, πρόσφατης, ειδικά στιβαρής κατασκευής. Θα είναι κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από χάλυβα μεγάλης αντοχής, ηλεκτροσυγκολλητό. Με τις προσφορές που θα υποβληθούν κατά τον διαγωνισμό πρέπει να δοθούν τα παρακάτω τεχνικά στοιχεία: 1.Εργοστάσιο κατασκευής του πλαισίου του αυτοκινήτου, και το έτος κατασκευής αυτού. 2.Διαστάσεις πλαισίου. Το επιθυμητό συνολικό πλάτος του οχήματος (πλαίσιο μετά υπερκατασκευής) είναι 2,15 μ. και επί ποινή αποκλεισμού όχι μεγαλύτερο από 2,35 μ. Το μικρότερο πλάτος θα αξιολογηθεί ευνοϊκότερα. 3.Μεταξόνιο, 4.Ελάχιστο ελεύθερο ύψος από οριζόντιο έδαφος 5. Ελάχιστη ακτίνα στροφής. Πρέπει να συνοδεύεται με διάγραμμα και διαστάσεις και να εμφαίνεται το όχημα στη στενότερη δυνατή καμπύλη. 6.Ανώτατο επιτρεπόμενο, για το πλαίσιο, μικτό βάρος (GROSS WEIGHT) 7.Το καθαρό ωφέλιμο φορτίο ΣΤΟΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΥΔΡΟΦΟΡΑ Σ MERCEDES BENZ ATEGO X2 Κατασκευαστής : Daimler AG, Γερμανία Τύπος οχήματος : ATEGO 1223 Μήκος μηχανήματος: 6774mm Πλάτος μηχανήματος εμπρός :2340 mm Ύψος οχήματος :2929 mm Μεταξονιο:3560 mm Ύψος αξόνων από το έδαφος :247 έως 204 mm Ακτίνα στροφής :7,35 m ( ΒΛΕΠΕ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ) Μεικτό βάρος πλαισίου : kg Το καθαρό ωφέλιμο φορτίο :7.400 kg Η χωρητικότητα της δεξαμενής καυσίμων; 120 lt Υλικό κατασκευής σκελετού : S500MC ΣΤΟΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΥΔΡΟΦΟΡΑΣ IVECO EUROCARGO 120E22 4X2 Κατασκευαστής : Iveco SpA, ΙΤΑΛΙΑ Τύπος οχήματος : EUROCARGO 120E22 Μήκος μηχανήματος: 6752mm Πλάτος μηχανήματος εμπρός :2350 mm Ύψος οχήματος :2650mm Μεταξονιο:3690 mm Ύψος αξόνων από το έδαφος :211 έως 159 mm Ακτίνα στροφής :7,05 m ( ΒΛΕΠΕ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ) Μεικτό βάρος πλαισίου : kg Το καθαρό ωφέλιμο φορτίο :7.450 kg Η χωρητικότητα της δεξαμενής καυσίμων;200lt Υλικό κατασκευής σκελετού : Χαλύβδινο Σελίδα 15 από 24

16 8.Η χωρητικότητα της δεξαμενής καυσίμων θα είναι τουλάχιστον 90 λίτρα. 2 Ο κινητήρας θα είναι επί ποινή αποκλεισμού, DIESEL αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, ώστε να ικανοποιούνται τα ισχύοντα όρια εκπομπής αερίων ρύπων της Ελληνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας κατά την ημερομηνία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας των οχημάτων. Απαιτείται καλή απόδοση ισχύος αναλόγως με το ωφέλιμο φορτίο, έτσι ώστε να παρέχει στο όχημα την ικανότητα να κινείται με την ταχύτητα εργασίας και συγχρόνως να έχει πολύ καλή πλυντική ικανότητα για τις ανάγκες που αναφέρονται στην παρούσα. Η επιθυμητή ιπποδύναμη του κινητήρα των υδροφόρων οχημάτων είναι 220HP, και επί ποινή αποκλεισμού όχι λιγότερο από 200HP και ικανοποιητικού κυβισμού. Απαραίτητη είναι η προσκόμιση διαγραμμάτων ροπής και ισχύος του κινητήρα. Ο κινητήρας θα είναι χαμηλής έντασης θορύβου για να ικανοποιούνται επί ποινή αποκλεισμού οι απαιτήσεις της Νομοθεσίας. Θα είναι χαμηλής κατανάλωσης καυσίμου. Η έξοδος των καυσαερίων του κινητήρα θα είναι προς τα άνω, με σωλήνα εξατμίσεως μονωμένη. 3 Το σύστημα μετάδοσης της κίνησης θα αποτελείται από τα παρακάτω: α. Συμπλέκτη κατά προτίμηση ξηρού τύπου, ισχυρής κατασκευής που ν' ανταποκρίνεται πλήρως στις συνθήκες λειτουργίας των βυτιοφόρων. Η μετάδοση της κίνησης στους τροχούς θα γίνεται μέσω διαφορικού που θα παίρνει κίνηση από το κιβώτιο ταχυτήτων. β. Το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι αναγνωρισμένου εργοστασίου, συγχρονιζέ, με τέσσερις (4) τουλάχιστον ταχύτητες εμπροσθοπορείας και μία (1) οπισθοπορείας. Θα φέρει κατάλληλο δυναμολήπτη (P.T.O.) για την κίνηση της αντλίας της υπερκατασκευής. γ.διαφορικό και ημιαξόνια γνήσια του εργοστασίου κατασκευής των πλαισίων,, θα είναι δε κατάλληλα σε συνεργασία με το κιβώτιο ταχυτήτων για ανάβαση με πλήρες φορτίο σε κλίση δρόμου 15%. Η μέγιστη ταχύτητα Ο κινητήρας είναι 4 κυλινδρος, υδρόψυκτος, DIESEL, ιπποδύναμης 231 hp στις rpm, κυλινδρισμού cc, ροπής 900 Nm / rpm. Κατασκευαστής : Daimler AG, Γερμανία Τύπος : ΟΜ934LA Ευρωπαϊκή οδηγία : EURO VI Έτος κατασκευής : 2014 Βλέπε Τεχνική προσφορά σελ. 4 5 Βλέπε Τεχνική προσφορά σελ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Blue Tec 6) α. Υδραυλικό σύστημα μετάδοσης με μόνο ξηρό δίσκο. Η μετάδοση κίνησης γίνεται μέσω του οπίσθιου άξονα 4χ2. β. Μηχανικό κιβώτιο 6 ( έξι ) σχέσεων εμπροσθοπορείας και 1 (μία) οπισθοπορείας.το όχημα θα φέρει για την κίνηση της αντλίας της υπερκατασκευής κατάλληλο δυναμολήπτη (P.T.O.) τύπου MB 60 2b. γ. Κατασκευαστής :Daimler AG Τύπος 1 ου άξονα :Άκαμπτος με σφυρήλατο σώμα Μεγίστη τεχνικά επιτρ. Ικανότητα φόρτισης : 5300 kg Ανάρτηση 4,4 tn με παραβολικά ελατήρια 2 σουστοφυλλων Τύπος 2 ου άξονα : Υποειδες από χάλυβα 9,2tn. Σελίδα 16 από 24 Ο κινητήρας είναι 6 κυλινδρος, υδρόψυκτος, DIESEL, ιπποδύναμης 220 hp στις rpm, κυλινδρισμού cc, ροπής 800 Nm / rpm. Κατασκευαστής : : Iveco SpA, ΙΤΑΛΙΑ Τύπος : F4AFE611A Ευρωπαϊκή οδηγία : EURO VI Έτος κατασκευής : 2014 Βλέπε Τεχνική προσφορά σελ. 4 6 Βλέπε Τεχνική προσφορά σελ. 5 6 (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ HI escr ) α. Συμπλέκτης υδραυλικός, τύπου διαφράγματος, μονού δίσκου ξηράς εμπλοκής. Η μετάδοση κίνησης γίνεται μέσω του οπίσθιου άξονα 4χ2. β. Μηχανικό κιβώτιο 6 ( έξι ) σχέσεων εμπροσθοπορείας και 1 (μία) οπισθοπορείας. Το όχημα θα φέρει για την κίνηση της αντλίας της υπερκατασκευής κατάλληλο δυναμολήπτη (P.T.O.) τύπου BEZZARES. γ. Κατασκευαστές : Iveco SpA & Meritor Τύπος 1 ου άξονα : διευθυντήριος, τομής σχήματος διπλού Τ Μεγίστη τεχνικά επιτρ. Ικανότητα φόρτισης : 4480kG Παραβολικά επάλληλα χαλυβδοελασματα και υδραυλικά τηλεσκοπικά αμορτισέρ διπλής δράσης Τύπος 2 ου άξονα :Είναι άκαμπτος, μονού

17 που θα μπορεί να αναπτύξει το όχημα πλήρες φορτίου, κινούμενο σε οριζόντιο έδαφος, θα είναι τουλάχιστον 70 km/h. δ. Να δοθούν αναλυτικά στοιχεία για το σύστημα μετάδοσης κίνησης Διαφορικό με κορώνα 390 mm Μεγίστη τεχνικά επιτρ. Ικανότητα φόρτισης : 9200 kg Ανάρτηση 8,1 tn με παραβολικά ελατήρια 3 σουστοφυλλων Μέγιστη ταχύτητα : 90 km/h. Μέγιστη ικανότητα αναρ. από στάση : 40,2%. δ. Βλέπε Τεχνική προσφορά σελ. 6 8 υποβιβασμού Μεγίστη τεχνικά επιτρ. Ικανότητα φόρτισης : 8480 kg Παραβολικά επάλληλα χαλυβδοελασματα και υδραυλικά τηλεσκοπικά αμορτισέρ διπλής δράσης Μέγιστη ταχύτητα : 90 km/h. Μέγιστη ικανότητα αναρ. από στάση : 41,7%. δ. Βλέπε Τεχνική προσφορά σελ Το σύστημα πέδησης θα είναι ισχυρό και ασφαλούς κατασκευής για μια κανονική και ασφαλή πέδηση του οχήματος σε δυσμενείς συνθήκες, και σύμφωνο με τους κανονισμούς. Το σύστημα πέδησης θα είναι υδραυλικό ή αέρος που να επενεργεί σ όλους τους τροχούς και μάλιστα είναι επιθυμητό να είναι διπλού κυκλώματος, με δίσκους τουλάχιστον στους μπροστινούς τροχούς. Επί ποινή αποκλεισμού θα φέρει σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των τροχών (ABS). Το χειρόφρενο θα είναι μηχανικό, θ' ασφαλίζει απόλυτα το αυτοκίνητο με πλήρες φορτίο και σε κλίση δρόμου τουλάχιστον 10% με σβηστή μηχανή και χωρίς ταχύτητα. Να περιγραφεί το σύστημα πέδησης πλήρως. Ηλεκτροπνευματικό σύστημα πέδησης διπλού κυκλώματος με δισκόφρενα στον εμπρόσθιο και ταμπούρα στον οπίσθιο άξονα. Διαθέτει σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των τροχών (ABS) και σύστημα κατανομής πέδησης ανάλογα με το φορτίο.η πίεση λειτουργίας του συστήματος είναι 10 bar και η πίεση πέδησης για το χειρόφρενο ανέρχεται στα 8,5 bar. Το χειρόφρενο λειτουργεί με ελατηριωτικό κύλινδρο φορτίου και επενεργεί στους πίσω τροχούς του οχήματος ασφαλίζοντας το με πλήρης φορτίο και σε κλίση δρόμου 10% με σβηστή μηχανή και χωρίς ταχύτητα. Πλήρης αερόφρενα, δυο ανεξάρτητων υδραυλικών κυκλωμάτων, με επενέργεια σ όλους τους τροχούς. Δισκόφρενα εμπρός και πίσω. Χειρόφρενο μηχανικό με επενέργεια στους πίσω τροχούς Διαθέτει σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των τροχών (ABS). Σύστημα ASR που ρυθμίζει την επιβράδυνση των τροχών του οπίσθιου άξονα ανάλογα με την επιβράδυνση των τροχών του εμπρόσθιου άξονα και του φορτίου στον πίσω άξονα κατά την πέδηση. Σύστημα ESP που προσδίδει αυξημένη σταθερότητα σε καταστάσεις υποστροφής και υποστροφής. 5 Ο θάλαμος οδηγήσεως θα είναι κλειστού τύπου, με αυξημένη ορατότητα του χειριστή προς τα σημεία που πρέπει να επιτηρεί. Πρέπει να διαθέτει διπλούς εξωτερικούς καθρέπτες θερμαινόμενους και ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους. Πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον δύο καθίσματα εργονομικά σχεδιασμένα. Τα καθίσματα είναι επιθυμητό να είναι ρυθμιζόμενα (καθ ύψος, εμπρός πίσω κλπ.) και να είναι επενδυμένα με υλικό καλής ποιότητας. Να υπάρχουν οι αντίστοιχες ζώνες ασφαλείας για τα καθίσματα που θα διατεθούν. Να είναι προωθημένης οδήγησης, με δύο θύρες εισόδου που να ασφαλίζουν, με κρύσταλλα ασφαλείας σ όλα τα παράθυρα εκ των οποίων τα πλευρικά να μπορούν να Η καμπίνα είναι αυτοφερόμενη, ατσάλινη σύμφωνα με το πρότυπο ECE 29. Το πλάτος της είναι 2295mm με τούνελ κινητήρα στο εσωτερικό της. Η εδραση της καμπίνας αποτελείται από λαστιχένια έδρανα με αποσβεστήρες μπροστά και δυο στελέχη ανάρτησης πίσω για μεγάλη άνεση οδήγησης. Η καμπίνα έχει θερμική μόνωση και διαθέτει σύστημα θέρμανσης αερισμού και εργοστασιακό air condition. Ο ανεμοθώρακας είναι ασφαλείας (Lamiminated Windscreen ) και κρύσταλλο triplex υψηλής ασφάλειας. Ο ανεμοθώρακας σε συνδυασμό με τα πλευρικά παράθυρα Η καμπίνα έχει κυψελωτή δομή με σκελετό χαλύβδινο και αεροδυναμικό προφίλ. Το πλάτος της είναι 2137mm. Ο θάλαμος είναι υδραυλικά ανακλινόμενος κατά 57 ο και η έδραση του επί πλαισίου είναι μηχανική, σε τέσσερα σημεία με τηλεσκοπικές αναρτήσεις, σπειροειδή ελατήρια και γόνατο Mc Pherson. Η καμπίνα έχει θερμική μόνωση και διαθέτει σύστημα θέρμανσης αερισμού τεσσάρων ταχυτήτων και εργοστασιακό air condition ισχύος 7,5 KW το οποίο λειτουργεί με ψυκτικό υγρό R134a. Ο ανεμοθώρακας είναι ασφαλείας (Laminated) και κρύσταλλο triplex υψηλής ασφάλειας. Ο Σελίδα 17 από 24

18 ανοίγουν. Πρέπει να διαθέτει ηλεκτροκίνητους υαλοκαθαριστήρες και εκτοξευτές νερού για τον καθαρισμό του ανεμοθώρακα καθώς και δύο αλεξήλια ρυθμιζόμενης βάσης. Ο θάλαμος θα είναι μονωμένος έναντι θορύβου, σκόνης και καιρικών συνθηκών. Πρέπει να διαθέτει σύστημα κλιματισμού του θαλάμου. Η ηχητική και θερμική μόνωση επιτυγχάνεται με επένδυση από τουλάχιστον πλαστικό δέρμα. Επιπλέον επιθυμητό είναι να φέρει πλαστικά ταπέτα για το δάπεδο. Εντός του θαλάμου οδήγησης θα βρίσκονται όλα τα όργανα ελέγχου του κινητήρα, του οχήματος και ένα μέρος των χειριστηρίων και οργάνων του συστήματος πλύσης, που είναι απαραίτητα για ευχερή και ασφαλή χειρισμό και παρακολούθηση της εργασίας και της λειτουργίας του οχήματος καθώς και αυτά που προβλέπει ο Κ.Ο.Κ. Τα όργανα αυτά είναι επιθυμητό είναι να είναι συγκεντρωμένα σε εργονομικό ταμπλό για τον ευχερή χειρισμό του οχήματος. Προαιρετικά μέσα στην καμπίνα, εκτός από τα κανονικά χειριστήρια οδήγησης του οχήματος, θα βρίσκονται και όλα τα χειριστήρια των κινήσεων των αντλιών νερού της επιλογής του συστήματος πλύσης. 6 ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΝΕΡΟΥ. Η επιθυμητή συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα της δεξαμενής νερού είναι 5,50 κ.μ, και επί ποινή αποκλεισμού όχι μικρότερη από 5,00 κ.μ. Μεγαλύτερη χωρητικότητα είναι επιθυμητή και θα αξιολογηθεί ευνοϊκότερα. θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα καταλλήλου πάχους με εσωτερικές ενισχύσεις, και να έχει πολύ καλή προστασία έναντι διάβρωσης. Θα είναι ηλεκτροσυγκολλητή παντού ώστε να αποφεύγονται διαρροές νερού. Θα είναι δε ασφαλώς στηριγμένη πάνω στο πλαίσιο του αυτοκινήτου. Θα φέρει επαρκή αριθμό διαφραγμάτων για τον περιορισμό της παλινδρόμησης του νερού κατά την κίνηση του οχήματος. Θα υπάρχει επικοινωνία των διαμερισμάτων διαμέσου ανοιγμάτων στο κάτω μέρος των χωρισμάτων και στο πάνω εξασφαλίζουν μια οπτική γωνία της τάξης των 280 ο μοιρών. Διαθέτει ηλεκτρικά παράθυρα οδηγού συνοδηγού. Υπάρχουν αλεξήλια στο πάνω μέρος και κατά μήκος του ανεμοθώρακα, εξωτερικό διάφανες σκίαδιο και υαλοκαθαριστήρες με εκτοξευτήρες νερού για τον καθαρισμό. Το κάθισμα του οδηγού είναι πνευματικό ενώ του συνοδηγού στατικό πολλαπλών ρυθμίσεων με ενσωματωμένη ζώνη ασφαλείας τριών σημείων. Η εργονομία της καμπίνας διασφαλίζεται και με τα κάτωθι: ρυθμιζόμενο τιμόνι, αυτόματος πιλότος ( cruise control), πρακτικοί χώροι αποθήκευσης, φιλικά προς το περιβάλλον υλικά στο εσωτερικό διάκοσμο. Το δάπεδο της καμπίνας είναι καλυμμένο από πλαστικό τάπητα. ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ : ΒΛΕΠΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕΛ 12 Εντός της καμπίνας θα βρίσκεται χειριστήριο με όλες τις λειτουργίες της υπερκατασκευής ( ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΕΛ 4). ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ :Π. ΘΕΩΔΩΡΙΔΗΣ & ΥΟΙ Ο.Ε. Η ωφέλιμη χωρητικότητα της δεξαμενής νερού είναι 5,50 κ.μ. Η δεξαμενή θα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα ANSI TYPE 304 πάχους 3mm, ΕΛΛΕΙΨΟΕΙΔΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ενός διαμερίσματος με δυο αντιπαφλαστικά διαφράγματα. Η δεξαμενή επικάθεται σε ειδικά διαμορφωμένες κατάλληλες στηρίξεις με έλασμα ιδίου τύπου με το κέλυφος, μέσω των οποίων συνδέεται η δεξαμενή με το ενισχυτικό πλαίσιο και στη συνέχεια με το πλαίσιο του οχήματος. Η δεξαμενή θα φέρει ανθρωποθυρίδα με στεγανό κάλυμμα, αναπνευστικές βαλβίδες, στόμια Σελίδα 18 από 24 ανεμοθώρακας σε συνδυασμό με τα πλευρικά παράθυρα τύπου securit εξασφαλίζουν την μέγιστη πλευρική ορατότητα. Διαθέτει ηλεκτρικά παράθυρα οδηγού συνοδηγού. Επίσης οι καθρέπτες είναι ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι. Υπάρχουν δυο αλεξήλια οδηγού και συνοδηγών ρυθμιζόμενα, και υαλοκαθαριστήρες με εκτοξευτήρες νερού για τον καθαρισμό. Η θέση του οδηγού προσαρμόζεται σε όλες τις θέσεις εφόσον διαθέτει ανατομικό κάθισμα με πνευματική ανάρτηση. Τα καθίσματα φέρουν αυτόματες ζώνες ασφαλείας τριών σημείων.επίσης διαθέτει διπλό κάθισμα για δυο συνοδηγούς. Τα καθίσματα και η εσωτερική επένδυση είναι από συνθετικό πλενόμενο ύφασμα. ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ : ΒΛΕΠΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕΛ Εντός της καμπίνας θα βρίσκεται χειριστήριο με όλες τις λειτουργίες της υπερκατασκευής ( ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛ 20). ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ : Γ.Κ. ΣΦΑΝΤΟΣ Ε.Ε. Η ωφέλιμη χωρητικότητα της δεξαμενής νερού είναι 5,80 κ.μ. Η δεξαμενή θα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα ANSI TYPE 304 πάχους 3mm ΕΛΛΕΙΨΟΕΙΔΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ενός διαμερίσματος με δυο αντιπαφλαστικά διαφράγματα. Η υπερκατασκευή εδράζεται σε ψευτοπλαίσιο κατασκευασμένο από UPN120 το οποίο θα στηριχτεί επί του πλαισίου μέσω κομβοελασματων πάχους 6 mm,κοχλιωμένων. Η στήριξη της δεξαμενής επί του ψευτοπλαισίου θα γίνει με στηρίγματα από εγκάρσιους δοκούς ανά διάφραγμα και με την παρεμβολή σκληρού

19 μέρος για την μετακίνηση του εγκλωβισμένου αέρα. Θα πρέπει να φέρει ανθρωποθυρίδες με αντιολισθητικό διάδρομο γύρω τους και προστατευτικά χείλη για την ασφάλεια των εργαζομένων καθώς και τις απαραίτητες αναπνευστικές βαλβίδες και στόμια πλήρωσης και εκκένωσης, καθώς και σκάλα ανόδου και πλαϊνές υποδοχές για τοποθέτηση διαφόρων σωλήνων και άλλων απαραίτητων εξαρτημάτων. Η δεξαμενή νερού θα πρέπει να φέρει επίσης δείκτη στάθμης νερού καθώς και ειδικό σύστημα ηχητικής προειδοποίησης στο θάλαμο του οδηγού όταν η στάθμη του νερού έχει κατέλθει κάτω από ένα όριο ασφαλείας το οποίο επιθυμητό είναι να είναι ρυθμιζόμενο. Θα πρέπει επίσης να διατίθεται ειδικό σύστημα το οποίο, σε περίπτωση που αδειάσει η δεξαμενή νερού, θα θέτει εκτός λειτουργίας τις αντλίες του συγκροτήματος εκτόξευσης νερού πλύσεως, προς αποφυγήν καταστροφής των, λόγω έλλειψης νερού. Τέλος θα πρέπει να φέρει πλήρες δίκτυο σωληνώσεων και εξαρτημάτων με ταχυσυνδέσμους, για όλες τις προσφερόμενες λειτουργίες καθώς επίσης και τις απαραίτητες διατάξεις πλήρωσης, υπερχείλισης και εκκένωσης της. Στο σύστημα πλήρωσης νερού θα πρέπει να υπάρχουν ειδικά φίλτρα κατακράτησης στερεών σωματιδίων.θα πρέπει να υπάρχει σε κάποιο μέρος του πλαισίου ειδική "σκάφη" χωρητικότητας 200 lt όπου θα μπορούν να τοποθετούνται (φορτώνονται) τα υλικά (απορρίμματα, λάσπες, κλπ) που συγκεντρώνονται από την πλύση. 7 ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ Το σύστημα πλύσης υποχρεωτικά θα αποτελείται από : 1.Δύο (2) εκτοξευτήρες ("πάπιες"), αριστερά και δεξιά, που θα βρίσκονται στο εμπρόσθιο μέρος του οχήματος, χαμηλής πίεσης νερού, με δυνατότητα ρύθμισης της κατεύθυνσης και της κλίσης των, καθώς επίσης δυνατότητα οπτικής επιθεώρησης από τον οδηγό, του βεληνεκούς του νερού. 2.Μία (1) μπάρα (μεταλλικό σωλήνα) με ικανό αριθμό πλήρωσης και εκκένωσης, διάταξη υπερχείλισης, καθώς και υποδοχές για τοποθέτηση άλλων απαραίτητων εξαρτημάτων.εξωτερικά θα φέρει σκάλα για την επίσκεψη της ανθρωποθυρίδας.πλευρικά και κατά μήκος της δεξαμενής θα υπάρχει ερμάριο φόρτωσης. Θα φέρει επίσης δείκτη στάθμης νερού και σύστημα ηχητικής προειδοποίησης στο θάλαμο του οδηγού όταν η στάθμη του νερού έχει κατέλθει κάτω από ένα όριο ασφαλείας. Θα υπάρχει σύστημα ασφαλείας, σε περίπτωση που αδειάσει η δεξαμενή να τεθούν εκτός λειτουργίας οι αντλίες του συγκροτήματος. Στο πλαϊνό μέρους του πλαισίου θα τοποθετηθεί "σκάφη" χωρητικότητας 200 lt. για την συλλογή απορριμμάτων π.χ. λάσπη. Η σκάφη με χειροκίνητη ανατροπή θα αδειάζει. Στην οροφή της δεξαμενής καθ κατά μήκος της υπάρχουν συγκολλημένες λωρίδες από αντιολισθητικό τάπητα ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος του εξοπλισμού με ασφάλεια από το χειριστή. Με την παράδοση του βυτίου παραδοθεί πλήρης μελέτη πρόσδεσης, μελέτη κατανομής βαρών αξόνων, και πλευρικής ευστάθειας υπογεγραμμένες από Μηχαν. Μηχανικό. ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ Το σύστημα πλύσης αποτελείται από : 1. Δυο εμπρόσθιους πλευρικούς εκτοξευτήρες ("πάπιες"), με 3 ακροφύσια / εκτοξευτήρα και μέγιστη παροχή 16,77 l/min ανά εκτοξευτήρα, μέγιστο βεληνεκές 2,5 m. Κατασκευαστής εκτοξευτήρα : LECHLER GmbH 2.Στο μπροστινό μέρος του οχήματος θα υπάρχει μπάρα από ανοξείδωτο σωλήνα με Σελίδα 19 από 24 ελαστικού υλικού πάχους 20 mm στα σημεία επαφής. Η δεξαμενή θα φέρει ανθρωποθυρίδες (2) από ανοξείδωτο υλικό με στεγανό κάλυμμα..επί της οροφής της δεξαμενής θα κατασκευαστεί ένας διάδρομος από αντιολισθητικό υλικό. Το πλάτος του θα είναι 800 mm περίπου και θα οριοθετείται με περιμετρικά χείλη για ασφάλεια.στο δεξί μέρος της υπερκατασκευής θα τοποθετηθεί σκάλα για την επίσκεψη στο άνω μέρος της δεξαμενής.θα φέρει επίσης δείκτη στάθμης νερού, στόμια πλήρωσης και εκκένωσης καθώς και υποδοχές εξώστες κατά μήκος για τοποθέτηση ελαστικών σωλήνων.ο χειρισμός της υπερκατασκευής θα γίνεται τόσο από τον θάλαμο οδήγησης αλλά και από τις επί μέρους θέσεις χειρισμού. Δυνατότητα άμεσης διακοπής λειτουργίας μέσω διακόπτη emergency stop.επί του οχήματος θα τοποθετηθεί "σκάφη" χωρητικότητας 200 lt.( βλέπε σχέδιο ) για την συλλογή απορριμμάτων π.χ. λάσπη. Η σκάφη θα δύναται να αδειάζει με ανατροπή. Θα τοποθετηθούν φίλτρα νερού διαμέτρου 21/2 στην αναρρόφηση της φυγόκεντρης αντλίας και διαμέτρου 11/2 στην αναρρόφηση της εμβολοφόρου αντλίας για προστασία από σωματίδια. ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ Το σύστημα πλύσης αποτελείται από : 1.Δυο εμπρόσθιους πλευρικούς εκτοξευτήρες ("πάπιες"), Κατασκευαστής εκτοξευτήρα : Δεν αναφερεται 2.Στο μπροστινό μέρος του οχήματος θα υπάρχει μπάρα από ανοξείδωτο σωλήνα με δέκα (10) ορειχάλκινα ακροφύσια για κατάβρεξη.

20 ορειχάλκινων ακροφυσίων (δέκα τουλάχιστον), χαμηλής πίεσης νερού, που θα βρίσκεται στο εμπρόσθιο μέρος του οχήματος για κατάβρεξη δρόμων. 3.1 Ένα (1) πιστολέτο με τον ανάλογο εξοπλισμό (σωλήνα, ανέμη), υψηλής πίεσης νερού και με σωλήνα μικρής διαμέτρου και αναλόγου μικρού βάρους και με επιθυμητό μήκος τουλάχιστον 25μ. Το όλο σύστημα θα βρίσκεται στο πίσω μέρος του οχήματος.για την δυνατότητα σταδιακής (ομαλής) αυξομείωσης της παροχής και της πίεσης (αποφυγή υδραυλικού κριού) είναι επιθυμητό το εν λόγω πιστολέτο να είναι τύπου «πυροσβεστικού αυλού» και όχι σκανδάλης Ένα (1) ελαστικό σωλήνα με σφύρα για απόφραξη φρεατίων με τον ανάλογο εξοπλισμό (σωλήνα, ανέμη), υψηλής πίεσης νερού και με σωλήνα μικρής διαμέτρου και με επιθυμητό μήκος τουλάχιστον 25μ και κατάλληλη χωροθέτηση στο εμπρός μέρος του οχήματος. Οι ως άνω δύο εκτυλίτριες (ανέμες) θα είναι αυτόματες, χαλύβδινες βαρέως τύπου, κατάλληλες για βαριά χρήση, όπου η μία θα βρίσκεται στο χώρο μεταξύ δεξαμενής νερού και καμπίνας και η άλλη στην πίσω πλευρά του οχήματος με δυνατότητα απρόσκοπης εκτύλιξης προς το έμπροσθεν και όπισθεν μέρος του οχήματος. Σε περίπτωση βλάβης θα πρέπει να είναι δυνατή η τύλιξη εκτύλιξη χειροκίνητα. Η αξιοπιστία των εκτυλίτριων θα κριθούν ευνοϊκά Αντλία υψηλής πίεσης εμβολοφόρα που θα έχει υποχρεωτικά δυνατότητα πίεσης τουλάχιστον 140 bar και παροχής όχι μικρότερης των 45lt/min,με δυνατότητα τροφοδοσίας όχι παράλληλα, του πίσω πιστολέτου και της σφύρας. 4.2.Αντλία νερού χαμηλής πίεσης, φυγοκεντρική, τριβάθμια που θα έχει υποχρεωτικά πίεση 8 10 bar και παροχή τουλάχιστον 600 l/min, κατάλληλη για πότισμα και κατάβρεγμα. Θα πρέπει απαραίτητα να υπάρχει ευαίσθητο και κατάλληλα ρυθμισμένο σύστημα αυτόματου εκτονωτικού, by pass, για την προφύλαξη όλου του υδραυλικού συστήματος πίεσης, από "υδραυλικό κριό". δέκα (10) ορειχάλκινα ακροφύσια για κατάβρεξη. 3.1.Ελαστικος κανάβινος σωλήνας πυροσβεστικού τύπου με ταχυσυνδεσμο για τροφοδοσία από αντλία πυροσβεστικού τύπου, στο άκρο του θα φέρει ρυθμιζόμενο αυλό. Μήκος ελαστικού σωλήνα 25μ και διάμετρο θα φέρει ελαστικό σωλήνα με σφύρα που θα προσαρμόζεται σε ειδικό ταχυσυνδεσμο με τον ανάλογο εξοπλισμό. Μήκος ελαστικού σωλήνα 25μ και διάμετρο 3/4. Η δεξαμενή θα φέρει δύο αυτόματες υδραυλικές εκτυλίτριες (ανέμες) από χαλύβδινο σωληνωτό πλαίσιο. ΒΛΕΠΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΑΝΕΜΗΣ. Κατασκευαστής εκτυλίκτριας ( ανέμης ): ΧΡ. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 4.1.Η αντλία υψηλής πίεσης νερού θα είναι εμβολοφόρα, πίεσης 160 bar και παροχής όχι μικρότερης των 45lt /min.θα τροφοδοτεί το σύστημα πιστολιού και του πλυστικού συστήματος δρόμων με υψηλή πίεση. Κατασκευαστής αντλίας :URACA GmbH&Co. K.G. 4.2.Η αντλία χαμηλής πίεσης θα είναι φυγόκεντρη τριτοβάθμια, παροχής 700 l/min σε πίεση 19 bar περίπου, κατάλληλη για κατάβρεγμα η πλύσιμο. θα υπάρχει δυνατότητα υδροληψίας είτε με ελεύθερη ροη είτε με αναρρόφηση. Κατασκευαστής αντλίας : ΧΡ. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Σελίδα 20 από Ελαστικος σωλήνας πυροσβεστικού τύπου με ταχυσυνδεσμο για τροφοδοσία από αντλία πυροσβεστικού τύπου, στο άκρο του θα φέρει ρυθμιζόμενο αυλό με εναλλάξιμα ακροφυσια διαφορετικής δέσμης. Μήκος ελαστικού σωλήνα 30μ και διάμετρο 3/ θα φέρει ελαστικό σωλήνα με σφύρα που θα προσαρμόζεται σε ειδικό ταχυσυνδεσμο για απόφραξη φρεατίων με τον ανάλογο εξοπλισμό. Μήκος ελαστικού σωλήνα 30μ και διάμετρο 1/2.Η δεξαμενή θα φέρει τις παραπάνω δύο εκτυλίτριες (ανέμες) από χαλύβδινο βαρέως τύπου σωληνωτό πλαίσιο. ΒΛΕΠΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΑΝΕΜΗΣ. Κατασκευαστής εκτυλίκτριας ( ανέμης ): Γ.Κ. ΣΦΑΝΤΟΣ Ε.Ε. 4.1.Η αντλία υψηλής πίεσης νερού θα είναι εμβολοφόρα, πίεσης 200 bar και παροχής 55lt /min.θα τροφοδοτεί το πιστοτελο και την σφύρα απόφραξης. Κατασκευαστής αντλίας :UDOR S.p.A. 4.2.Η αντλία νερού χαμηλής πίεσης θα είναι φυγόκεντρη τριτοβάθμια, παροχής 600 l/min σε πίεση 11,6 bar περίπου, κατάλληλη για κατάβρεγμα η και πότισμα. Κατασκευαστής αντλίας : ΑΦΟΙ ΠΟΛΙΤΗ Ο.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ : 23.11.2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : Μ62 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ : 23.11.2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : Μ62 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ : 23.11.2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : Μ62 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΥΤΑ 2ΗΣ Γ.Ε.Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ & Σ.Μ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ και ΠΟΙΟΤΗΤΑ α. Γενικά Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στην προµήθεια καινούριου απορριµµατοφόρου οχήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αλεξάνδρεια, 06/02/2014 Αρ. Πρωτ.: 5220 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια Κινητού Εξοπλισμού Λειτουργίας του Έργου: ΧΥΤΑ 2ΗΣ Γ.Ε.Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ & ΣΜΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ»

«Προμήθεια Κινητού Εξοπλισμού Λειτουργίας του Έργου: ΧΥΤΑ 2ΗΣ Γ.Ε.Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ & ΣΜΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ : 19.04.2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : Μ62 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο : 2 Ταχ. Δ/νση : Παλαμά & Μαβίλη 6 Αγρίνιο ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ------------------------------------------- ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ : «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ (2012-2013) Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Ο Χ Η Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω και κατόπιν διαλογικής συζήτησης. Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω και κατόπιν διαλογικής συζήτησης. Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 15 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης. Πράξη 76 η Ιθάκη, σήμερα 21 Απριλίου 2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 19:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων

Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων Αρ. Μελέτης 6/2015 Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ α) Τεχνική Έκθεση β) Τεχνικές Προδιαγραφές γ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ : «ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου (Ν3800)» 6.960.000 ευρώ Αύγουστος 2013 K:\N3800\cons\tefhi\MAPS.doc N3800/5269 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου (Ν3800)» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Πολυτεχνείου 50 Τ.Κ. 63100,Πολύγυρος Τηλ.: 2371350753 FAX.: 237150763 E-mail :prom1@polygyros.gr ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ.: Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

16,0 2,0 1. 2. , 3.

16,0    2,0  1. 2. ,   3. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προµήθεια Ενός Απορριµµατοφόρου ανακύκλωσης 16 κµ. Τµήµα Κίνησης και επισκευής Οχηµάτων Αρ.Μελέτης: 56 / 2012 Προϋπολογισµός µε ΦΠΑ 23% 153.750,00

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ.Διεύθυνση: 2 ος όροφος κτιρίου ΕΑΣ Λήμνου Τ.Κ.81400, Μύρινα Λήμνου Τηλ.: 2254350026, Φαξ: 2254020062 Μύρινα, 22 Ιουνίου 2012 Αρ. Πρωτ. : 14575 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σάρωθρο Παρ. Β.Ζ1 [1]

Σάρωθρο Παρ. Β.Ζ1 [1] Σάρωθρο Παρ. Β.Ζ1 [1] ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ «Προμήθεια αναρροφητικού σαρώθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμός Διακήρυξης :1 ΤΜΗΜΑ : ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Διακολιός T.K. 85100 FAX: 2241364695 ΤΗΛ:224364615

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμός Διακήρυξης :1 ΤΜΗΜΑ : ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Διακολιός T.K. 85100 FAX: 2241364695 ΤΗΛ:224364615 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΡΟΔΟΣ 10/09/2012 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Α.Δ.Α.: Β4Θ4Ω1Ρ-ΡΧ4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμός Διακήρυξης :1 ΤΜΗΜΑ : ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Διακολιός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. µελέτης: 19α/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. µελέτης: 19α/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. µελέτης: 19α/2012 ΦΟΡΕΑΣ : ΜΕΛΕΤΗ: ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:ΕΝΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΩΦΕΛΙΜΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 5-6 Μ3 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΣΜΕΝΟΥ ΤΕΤΡΑΞΟΝΙΚΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΣΜΕΝΟΥ ΤΕΤΡΑΞΟΝΙΚΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση Φαρμακίδου 15 341 00 Χαλκίδα Πληροφ: Κοραής Ιωάννης Τηλ : 2221079604 Fax : 2221079604 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - Κωδικός φορέα :0085 - Ονοµασία φορέα : ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - Αρµόδιος : Μόρδος Μωυσής - Τηλέφωνο : 2132157762 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ: Φαιστού. Προµήθεια οχήµατος πυρασφάλειας. Προϋπολογισµός: 36.000,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Εσοδα; ΣΑΤΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΗΜΟΣ: Φαιστού. Προµήθεια οχήµατος πυρασφάλειας. Προϋπολογισµός: 36.000,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Εσοδα; ΣΑΤΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Προµήθεια οχήµατος πυρασφάλειας Προϋπολογισµός: 36.000,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Εσοδα; ΣΑΤΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 3.1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ( ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΒΑΡΗ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ)

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 3.1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ( ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΒΑΡΗ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ) TEXNIKH ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 401507 1. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Το όχηµα της προδιαγραφής προορίζεται για σχολική χρήση µεταφοράς νηπίων από παιδικό σταθµό της Αττικής µε µέσες ετήσιες διαδροµές 30.000Km

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ Κωδικός φορέα :0085 Ονοµασία φορέα : ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Αρµόδιος : Μόρδος Μωυσής Τηλέφωνο : 2132157762 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. ΕΡΓΟ : Προμήθεια απορροφητικής σκούπας. Κ.Μ. : Π30/2010 ΠΡΟΫΠ : 203.305,78 με το Φ.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. ΕΡΓΟ : Προμήθεια απορροφητικής σκούπας. Κ.Μ. : Π30/2010 ΠΡΟΫΠ : 203.305,78 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΡΓΟ : Προμήθεια απορροφητικής σκούπας. Κ.Μ. : Π30/2010 ΠΡΟΫΠ : 203.305,78 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προμήθεια απορροφητικής σκούπας. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Οι προδιαγραφές χωρίζονται σε τρεις ενοτητες. Η πρώτη (Ι) ενότητα περιγράφει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 77/2013 Προμήθεια δύο μεταχειρισμένων ημιφορτηγών Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ Κωδικός φορέα :0085 Ονοµασία φορέα :ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Αρµόδιος : Μόρδος Μωυσής Τηλέφωνο : 2132157762 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Τεχνικές Προδιαγραφές για την προµήθεια: Τυποποιηµένων Ασθενοφόρων Αυτοκινήτων (Ambulance) Πρoνοσοκοµειακής Φροντίδας

Διαβάστε περισσότερα

διατηρεί σταθερά στην κατακόρυφη θέση. υνατότητα περιστροφής του καλαθιού κατά 60 0 δεξιάαριστερά.

διατηρεί σταθερά στην κατακόρυφη θέση. υνατότητα περιστροφής του καλαθιού κατά 60 0 δεξιάαριστερά. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 1.0 ΓΕΝΙΚΑ. Το προσφερόµενο όχηµα θα πρέπει να είναι απόλυτα καινούργιο, ισχυρής κατασκευής και γενικά οι διαστάσεις του και τα κατασκευαστικά στοιχεία του να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ.: Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ-ΕΚΣΚΑΦΕΑ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ-ΕΚΣΚΑΦΕΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ-ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 20.325,00 Φ.Π.Α. 23% : 4.674,75 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 24.999,75 ΕΥΡΩ 1 Προμήθεια Μεταχειρισμένου Φορτωτή-Εκσκαφέα Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 13 / 10 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 16049 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 13 / 10 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 16049 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 13 / 10 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 16049 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης Ταχ.Δ/νση : Γάζι Τμήμα Τοπ. Αυτοδ/σης Ταχ.Κώδ. :71414 Τηλέφωνο: 2813-400664 ΚΟΙΝ : Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα