3. Πληροφορίες για την Σύνταξη του Ετησίου ελτίου 6

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3. Πληροφορίες για την Σύνταξη του Ετησίου ελτίου 6"

Transcript

1

2 ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 2. Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου Εταιρείας 5 3. Πληροφορίες για την Σύνταξη του Ετησίου ελτίου 6 4. Σύντοµη Ιστορική Αναδροµή της Πορείας της Εταιρείας 7 5. Παραγωγική ιαδικασία ίκτυο Πωλήσεων και Κανάλια ιανοµής Συµµετοχές σε Συνδεδεµένες Εταιρείες Σχηµατική Απεικόνιση Οµίλου Εταιρειών Λούλη Θυγατρικές Εταιρείες Συνδεδεµένες Εταιρείες Εταιρείες που συµµετέχουν στην Εταιρέια ιάρθρωση και Οργανόγραµµα της Εταιρείας Οργανόγραµµα της Εταιρείας ιοίκηση ιεύθυνση Εργασιών Εσωτερικός Κανονισµός Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου Ανθρώπινο υναµικό Κατάλογος Υπόχρεων Προσώπων Σηµαντικές Πληροφορίες για τον Όµιλο Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία Γήπεδα Κτίρια Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία Στοιχεία Κλάδου Αλευροβιοµηχανίας Γενικά Στοιχεία Κλάδου Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου Η Αγορά των Προϊόντων Αλευροβιοµηχανίας Μερίδια Αγοράς Συµπεράσµατα και Προοπτικές του Κλάδου Συγκριτικά Στοιχεία Εταιρειών Κλάδου Πληροφορίες που αφορούν τους Μετόχους και τις Μετοχές Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου Μετοχική Σύνθεση ικαιώµατα Μετόχων Παρουσίαση Χρηµατιστηριακών Στοιχείων Μετοχής Μύλοι Λούλη Α.Ε Συµµετοχές Μελών.Σ. και Κυρίων Μετόχων στο.σ. ή στο Κεφάλαιο άλλων Εταιρειών Συναλλαγές της Εταιρείας µε τις Συνδεδεµένες Βασικοί Χρηµατοοικονοµικοί είκτες Βασικοί Χρηµατοοικονοµικοί είκτες Εταιρείας Βασικοί Χρηµατοοικονοµικοί είκτες Οµίλου Εταιρικές Ανακοινώσεις Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Παράρτηµα 83 1

4 11.. ΕΕΚΚΘΕΕΣΣΗ ΙΙΟΙΙΚΚΗΤΤΙΙΚΚΟΥΥ ΣΣΥΥΜΒΒΟΥΥΛΛΙΙΟΥΥ Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. Επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της χρήσης 01/01/ /12/2006 Η φετινή χρονιά χαρακτηρίστηκε από την µεγαλύτερη αύξηση των τιµών των δηµητριακών κατά την τελευταία τριακονταετία. Αυτό οφείλετε στην µεγάλη ξηρασία και στα ακραία καιρικά φαινόµενα που έπληξαν τον πλανήτη. Άλλοι σηµαντικοί λόγοι ήταν η ολοένα και αυξανόµενη ζήτηση για βιοκαύσιµα από δηµητριακά - και η µεγάλη ζήτηση σταριού από την αγορά της Κίνας. Όπως πάντα, έτσι και φέτος, οι µεγάλες αυξήσεις των τιµών των α υλών παρουσίασαν µια υστέρηση στο να περάσουν αυτές στην αγορά. Στον τοµέα του εξωτερικού, η εταιρεία έχει αποφασίσει να προχωρήσει στην πώληση ένος µεγάλου τµήµατος των εταιρειών στην Ρουµανία και στην Βουλγαρία στον αυστριακό Όµιλο Leipnik - Lundenburger Invest Beteiligungs AG, ο οποίος είναι ο µεγαλύτερος στον τοµέα της Αλευροβιοµηχανίας στην Ευρώπη µε αλέσεις πάνω από 2,6 εκ. τόνους ετησίως. Η απόφαση αυτή λήφθηκε µε κύριο γνώµονα την είσοδό µας, µε αυτή την στρατηγική συνεργασία στην µεγαλύτερη πλέον παγκόσµια δύναµη της Αλευροβιοµηχανίας. Η συγκυρία της εισόδου της Βουλγαρίας και Ρουµανίας στην Ευρωπαική Ενωση το 2007, καθώς και οι υψηλότερες αλέσεις µας το 2006 που µας κατέστησαν µακράν την πρώτη δύναµη στα Βαλκάνια, άνοιξαν τον δρόµο για την µελλοντική συνεργασία των Μύλων Λούλη µε τον Οµιλο LLI. Όπως αναλυτικότερα προκύπτει από τις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου -τα στοιχεία των οποίων αποτυπώνονται για δεύτερη φορά σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης- τα σηµαντικότερα µεγέθη της εταιρείας για την χρήση 1/1/2006 έως 31/12/2006 σε σχέση µε τα αντίστοιχα της χρήσης 1/1/2005 έως 31/12/2005, διαµορφώθηκαν ως εξής: 1/1/ /12/2006 Ο ΟΜΙΛΟΣ 1/1/ /12/2005 % 1/1/ /12/2006 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1/1/ /12/2005 % ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ,26% ,14% ΚΕΡ Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ,ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ, ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ,44% ,13% ΚΕΡ Η - ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ,38% ,30% ΚΕΡ Η - ΖΗΜΙΕΣ META ΦΟΡΩΝ ,95% ,20% ΚΕΡ ΟΣ - ΖΗΜΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ -0,2325-0, ,66% -0,2752-0, ,59% 2

5 Όσον αφορά τις οικονοµικές επιδόσεις της εταιρείας έχουµε να σας αναφέρουµε τα εξής: Οι αλέσεις στην Ελλάδα για το 2006 έφτασαν τις 236 χιλ. τόνους έναντι 252 χιλ. τόνων το 2005, σηµειώνοντας µείωση -6%, πράγµα το οποίο εν µέρει οφείλετε στην αυξηµένη άλεση κατά το 2005 κατά 14 χιλ. τόνους που αφορούσε την εξαγωγή στην Λιβύη. Στον Όµιλο οι αλέσεις ξεπέρασαν για πρώτη φορά τις 600 χιλ. τόνους και έφτασαν τις 613 χιλ. τόνους έναντι 597 χιλ. τόνων κατά το 2005, σηµειώνοντας αύξηση 3%. Ο κύκλος εργασιών στην Ελλάδα ανήλθε στα 66,746 εκατοµµύρια έναντι 67,517 εκατοµµυρίων το προηγούµενο 12µηνο παρουσιάζοντας µείωση 0,771 εκατοµµύρια ή ποσοστό -1,14 % και αντίστοιχα στον Όµιλο ανήλθε στα 139,406 εκατοµµύρια έναντι 131,189 εκατοµµυρίων το προηγούµενο 12µηνο παρουσιάζοντας αύξηση 8,217 εκατοµµύρια ή ποσοστό 6,26 %. Το κόστος πωληθέντων στην Ελλάδα ανήλθε στα 52,075 εκατοµµύρια έναντι 52,031 εκατοµµυρίων το προηγούµενο 12µηνο παρουσιάζοντας αύξηση 0,043 εκατοµµύρια ή ποσοστό 0,083 % και αντίστοιχα στον Όµιλο ανήλθε στα 112,634 εκατοµµύρια έναντι 104,141 εκατοµµυρίων το προηγούµενο 12µηνο παρουσιάζοντας αύξηση 8,493 εκατοµµύρια ή ποσοστό 8,16 %. Τα Μικτά Αποτελέσµατα Εκµεταλλεύσεως στην Ελλάδα ανήλθαν στα 14,670 εκατοµµύρια έναντι 15,484 εκατοµµυρίων το προηγούµενο 12µηνο παρουσιάζοντας µείωση 0,814 εκατοµµύρια ή ποσοστό -5,26 % και αντίστοιχα στον Όµιλο ανήλθαν στα 26,772 εκατοµµύρια έναντι 27,048 εκατοµµυρίων το προηγούµενο 12µηνο παρουσιάζοντας µείωση 0,276 εκατοµµύρια ή ποσοστό -1,02 %. Ως ποσοστό επί των πωλήσεων µεταβλήθηκαν αρνητικά σηµειώνοντας µείωση στην Ελλάδα από 22,93% σε 21,98%, ενώ και στον Όµιλο είχαµε µια µείωση από 20,62% σε 19,20% λόγω της προαναφερόµενης µεγάλης αύξησης των τιµών των α υλών. Τα έξοδα ιοικητικής Λειτουργίας και ιάθεσης στην Ελλάδα ανήλθαν στα 16,244 εκατοµµύρια έναντι 15,474 εκατοµµυρίων το προηγούµενο 12µηνο παρουσιάζοντας αύξηση 0,769 εκατοµµύρια ή ποσοστό 4,97 % (τα έξοδα διοίκησης έχουν επιβαρυνθεί µε ποσό 0,650 εκατοµµύρια που αφορά την διάθεση δωρεάν µετοχών) και αντίστοιχα στον Όµιλο ανήλθαν στα 29,612 εκατοµµύρια έναντι 27,187 εκατοµµυρίων το προηγούµενο 12µηνο παρουσιάζοντας αύξηση 2,424 εκατοµµύρια ή ποσοστό 8,92 %. Τα χρηµατοοικονοµικά µας αποτελέσµατα (έξοδα-έσοδα) στην Ελλάδα ανήλθαν στα 7,601 εκατοµµύρια έναντι 4,587 εκατοµµυρίων το προηγούµενο 12µηνο παρουσιάζοντας αύξηση 3,14 εκατοµµύρια ή ποσοστό 65,71% (τα χρηµατοοικονοµικά µας αποτελέσµατα επιβαρύνθηκαν µε ποσό 2,083 εκατοµµύρια που αφορά τον τερµατισµό call option) και αντίστοιχα στον Όµιλο ανήλθαν στα 10,325 εκατοµµύρια έναντι 8,414 εκατοµµυρίων το προηγούµενο 12µηνο παρουσιάζοντας αύξηση 1,910 εκατοµµύρια ή ποσοστό 22,70 %. Οι συνολικές αποσβέσεις στην Ελλάδα ανήλθαν στα 3,026 εκατοµµύρια έναντι 3,053 εκατοµµυρίων το προηγούµενο 12µηνο παρουσιάζοντας µείωση 0,027 εκατοµµύρια ή ποσοστό -0,89 % και αντίστοιχα στον 3

6 Όµιλο ανήλθαν στα 7,325 εκατοµµύρια έναντι 7,165 εκατοµµυρίων το προηγούµενο 12µηνο παρουσιάζοντας αύξηση 0,160 εκατοµµύρια ή ποσοστό 2,24%. Τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων στην Ελλάδα ανήλθαν στα 4,980 εκατοµµύρια έναντι 7,127 εκατοµµυρίων το προηγούµενο 12µηνο παρουσιάζοντας µείωση 2,147 εκατοµµύρια ή ποσοστό -30,13 % και αντίστοιχα στον Όµιλο ανήλθαν στα 12,883 εκατοµµύρια έναντι 15,235 εκατοµµυρίων το προηγούµενο 12µηνο παρουσιάζοντας µείωση 2,352 εκατοµµύρια ή ποσοστό -15,44 %. Ως ποσοστό όµως επί των πωλήσεων σηµείωσαν σχετικά µικρότερη µείωση στην Ελλάδα από 10,56% σε 7,46%, ενώ στον Όµιλο η µείωση ήταν ακόµη µικρότερη από 11,61% σε 9,24%. Κατόπιν όλων αυτών, τα καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως προ φόρων στην Ελλάδα ανήλθαν στα 4,842 εκατοµµύρια ζηµιά έναντι 0,216 εκατοµµυρίων κέρδη το προηγούµενο 12µηνο και αντίστοιχα στον Όµιλο ανήλθαν στα 3,963 εκατοµµύρια ζηµιά έναντι 0,384 εκατοµµυρίων κέρδη το προηγούµενο 12µηνο. Το 2007, που σηµατοδοτείται από την διεύρυνση της Ευρωπαικής Ενωσης µε την είσοδο της Βουλγαρίας και την Ρουµανίας, σε συνδιασµό µε την στρατηγική συνεργασία µε το Όµιλο LLI, αποτελεί για την εταιρεία την αρχή µιας νέας πορείας, τα αποτελέσµατα της οποίας ήδη φαίνονται από το 1 ο τρίµηνο του 2007 (Το δίµηνο Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2007 καταγράφηκε αύξηση των αλέσεων κατά 1,8% σε σχέση µε πέρισυ καθώς και αύξηση του Κύκλου Εργασιών κατά 36,6 % για το ίδιο χρονικό διάστηµα). Λόγω των συσσωρευµένων ζηµιών η εταιρεία δεν θα διανέµει µέρισµα κατά την χρήση αυτή. Τέλος δε, τα αποτελέσµατα µετά φόρων της χρήσης στην Ελλάδα ανήλθαν στα 4,575 εκατοµµύρια ζηµιές, έναντι 0,788 εκατοµµυρίων ζηµιές το προηγούµενο 12µηνο και αντίστοιχα στον Όµιλο ανήλθαν στα 3,673 εκατοµµύρια ζηµιές έναντι 0,676 εκατοµµυρίων ζηµιές το προηγούµενο 12µηνο. Κύριοι Μέτοχοι, κατόπιν όλων των ανωτέρω παρακαλούµε να εγκρίνεται τις Οικονοµικές Καταστάσεις της 78ης Εταιρικής Χρήσης (1/1/ /12/2006) που ακολουθούν την παρούσα έκθεση. Σούρπη Μαγνησίας, 23 Μαρτίου 2007 Το ιοικητικό Συµβούλιο 4

7 22.. ΣΣΥΥΝΟΠΤΤΙΙΚΚΑΑ ΟΙΙΚΚΟΝΟΜΙΙΚΚΑΑ ΜΕΕΓΓΕΕΘΗ ΟΜΙΙΛΛΟΥΥ ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΕΕΙΙΑΑΣΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. 1/1/2006 1/1/ /12/ /12/2005 ιαφορά % Κύκλος Εργασιών , ,3% Μικτά κέρδη / (ζηµιές) , ,0% % επί Κύκλου Εργασιών 19,2% 20,6% Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων , ,1% % επί Κύκλου Εργασιών 4,0% 6,2% Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων , ,4% % επί Κύκλου Εργασιών 9,2% 11,6% Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων , ,4% % επί Κύκλου Εργασιών -2,8% 0,3% Μείον φόροι , ,2% Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους , ,5% % επί Κύκλου Εργασιών -2,6% -0,5% Κατανέµονται σε: Μετόχους Εταιρείας ,00 ικαιώµατα Μειοψηφίας ,00 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. 1/1/2006 1/1/ /12/ /12/2005 ιαφορά % Κύκλος Εργασιών , ,1% Μικτά κέρδη / (ζηµιές) , ,3% % επί Κύκλου Εργασιών 22,0% 22,9% Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων , ,0% % επί Κύκλου Εργασιών 2,9% 6,0% Kέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων , ,0% % επί Κύκλου Εργασιών 7,5% 10,6% Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων , ,7% % επί Κύκλου Εργασιών -7,3% 0,3% Μείον φόροι , ,6% Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους , ,8% % επί Κύκλου Εργασιών -6,9% -1,2% 5

8 33.. ΠΛΛΗΡΡΟΦΟΡΡΙΙΕΕΣΣ ΓΓΙΙΑΑ ΤΤΗ ΣΣΥΥΝΤΤΑΑΞΞΗ ΤΤΟΥΥ ΕΕΤΤΗΣΣΙΙΟΥΥ ΕΕΛΛΤΤΙΙΟΥΥ Στο παρόν Ετήσιο ελτίο περιέχονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονοµικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη σωστή εκτίµηση της περιουσίας, της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης, της δραστηριότητας, των αποτελεσµάτων και των προοπτικών της ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. (εφεξής «η Εταιρεία») από τους επενδυτές και τους συµβούλους επί των επενδύσεών τους. Η σύνταξη και διάθεση του παρόντος Ετησίου ελτίου έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας ώστε να καλύπτει τις ανάγκες πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις των αποφάσεων 5/204/ (ΦΕΚ 1487/ ) όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση 7/372/ του.σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Υπεύθυνοι για την σύνταξη του Ετησίου ελτίου και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι: Ο κ. Νικόλαος Φωτόπουλος, ιευθύνων Σύµβουλος, Σπετσών 1, Κερατσίνι , Ο κ. Παναγιώτης Παπασπύρου, Υπεύθυνος Οικονοµικής Ανάλυσης, Σπετσών 1, Κερατσίνι , Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας δηλώνει ότι όλα τα µέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχοµένου του παρόντος Ετήσιου ελτίου και µαζί µε τους συντάκτες του βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι: Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό είναι πλήρη και αληθή. εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, η απόκρυψη ή η παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται στο Πληροφοριακό Σηµείωµα. Σε βάρος της Εταιρείας δεν εκκρεµούν δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική της κατάσταση. Η εταιρεία βάσει της σχετικής νοµοθεσίας ελέγχεται από τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές για τις λογιστικές και οικονοµικές καταστάσεις απλές και ενοποιηµένες, της 30/6 και 31/12 κάθε χρήσης, καθώς επίσης για τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που περιλαµβάνουν τον Ισολογισµό, τα Αποτελέσµατα Χρήσεως και τις ετήσιες καταστάσεις Ταµειακών Ροών της εταιρείας και τις ενοποιηµένες. Τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας καθώς και των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων του Οµίλου Λούλη για τις χρήσεις που έκλεισαν στις 30/6/2002, 30/6/2003 διενήργησε η Ορκωτός Ελεγκτής Βενετία Τριαντοπούλου-Αναστασοπούλου, Α.Μ.Σ.Ο.ΕΛ , κάτοικος Αθηνών, Κονιάρη 45, , τηλ.: , ενώ για την 18µηνη χρήση που έκλεισε την 31/12/2004, την χρήση που έκλεισε την 31/12/2005 και την χρήση που έκλεισε 31/12/2006 ο Ορκωτός Ελεγκτής Ιωάννης Αναστασόπουλος, Α.Μ.Σ.Ο.ΕΛ , κάτοικος Αθηνών, Κονιάρη 45, , τηλ.: Τα πιστοποιητικά ελέγχου παρατίθενται στη συνέχεια του πάροντος δελτίου, στις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις. Η οικονοµική χρήση για την Εταιρεία διαρκεί ένα ηµερολογιακό έτος και λήγει την 31 η εκεµβρίου κάθε έτους. Η εταιρεία είναι συνδεδεµένη µε τις παρακάτω Ανώνυµες θυγατρικές της εταιρείες στις οποίες συµµετέχει και τα αποτελέσµατα των οποίων περιλαµβάνει στις Ενοποιηµένες Λογιστικές και Οκονοµικές Καταστάσεις που δηµοσιεύει και είναι ελεγµένες από Ορκωτό ελεγκτή-λογιστή, όπως ορίζει η κείµενη νοµοθεσία. LOULIS INTERNATIONAL FOODS ENTERPRISES Ltd έδρα Λευκωσία, Κύπρος LOULIS INTERNATIONAL FOODS ENTERPRISES BULGARIA Ltd έδρα Λευκωσία, Κύπρος ATLAS S.A. έδρα Τίρανα, Αλβανία SC LOULIS S.A. έδρα Βουκουρέστι, Ρουµανία LOULIS MEL BULGARIA S.A. έδρα Σόφια, Βουλγαρία SOFIA MEL S.A. έδρα Σόφια, Βουλγαρία 6

9 44.. ΙΙΣΣΤΤΟΡΡΙΙΚΚΗ ΑΑΝΑΑ ΡΡΟΜΗ ΤΤΗΣΣ ΠΟΡΡΕΕΙΙΑΑΣΣ ΤΤΗΣΣ ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΕΕΙΙΑΑΣΣ Η παρουσία του «Μύλου» έγινε σχεδόν ταυτόχρονα µε την έναρξη της Βιοµηχανικής Ζώνης της πόλης του Βόλου. Η οικογένεια Λούλη διέθετε ένα µικρό πετρόµυλο στην Αετοράχη της Ηπείρου από το έτος 1782, τον οποίο αναγκάστηκε να εγκαταλείψει κατά την οπισθοχώρηση των Τούρκων, όταν οι τελευταίοι τον έκαψαν και να µετακοµίσει στο Βόλο. Το έτος 1914, οι Αφοί Λούλη αγόρασαν ένα µικρό ατµόµυλο στην περιοχή Παλιά Βόλου από την Εταιρεία «Χαντζηνίκος και Ξύδης», τον οποίο και εκσυγχρόνισαν. Το 1927, µετά τη µετατροπή της Εταιρείας σε «Αφοι Λούλη Α.Ε.», η δυναµικότητα του Μύλου αυξήθηκε σε 120 τόνους το 24ωρο. Το 1975 το εργοστάσιο µεταφέρθηκε σε νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στην Α Βιοµηχανική Περιοχή Βόλου, όπου και ξεκίνησε µια νέα πορεία της Εταιρείας υπό τη ιοίκηση του Κωνσταντίνου Λούλη. Κατόπιν διαδοχικών επεκτάσεων, η παραγωγική δυναµικότητα της µονάδας του Βόλου ανήλθε το 1985 σε 700 τόνους αλεστικής ικανότητος το 24ωρο και αποθηκευτικής δυναµικότητας σίτου και τόνων ετοίµων προϊόντων. Το 1989 ανακαινίστηκε σε ιδιόκτητο χώρο 5,5 στρεµµάτων το υποκατάστηµα Αθηνών στο Αιγάλεω. Κατασκευάστηκαν ταινίες φόρτωσης-εκφόρτωσης µε στόχο την πληρέστερη κάλυψη των αναγκών στο Νοµό Αττικής και των Νήσων του Αιγαίου, µειώνοντας ταυτόχρονα τα κόστη φόρτωσης-εκφόρτωσης. Το 1992, σε επίσης ιδιόκτητο χώρο 2 στρεµµάτων, ιδρύθηκε το υποκατάστηµα της Θεσσαλονίκης στο Καλοχώρι ώστε να καλύπτει τις ανάγκες του Νοµού Θεσσαλονίκης και της υτικής Μακεδονίας. Ως το 1992, η διακίνηση των προϊόντων της Εταιρείας στην Μακεδονία γινόταν µέσω αντιπροσώπων. Με τη δηµιουργία του υποκαταστήµατος, η Εταιρεία κατόρθωσε να ελέγχει καλύτερα τις πωλήσεις και να εξυπηρετεί πιο αποτελεσµατικά τους πελάτες της, ακόµα και τους µακρινούς. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσµα την σηµαντική αύξηση των πωλήσεων από σακιά σε σακιά αλεύρι το µήνα. Τον Ιούνιο του 1995 αγοράστηκε ο «Μύλος Σιµιτζή» στο Ποδοχώρι Καβάλας, δυναµικότητας 120 τόνων το 24ωρο και αποθηκευτικής δυναµικότητας τόνων σίτου. Τον Ιούλιο του 1996, µετά από πλήρη ανακαίνιση, άρχισε να λειτουργεί ως δεύτερη παραγωγική µονάδα καλύπτοντας τις ανάγκες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αγοράζοντας το σιτάρι από την περιοχή της Θράκης και πουλώντας το αλεύρι στην Βόρεια Ελλάδα, η Εταιρεία µείωσε στο ελάχιστο τα µεταφορικά κόστη, τα οποία αποτελούν σηµαντικό ποσοστό επί του συνολικού κόστους. Τον Αύγουστο του 1995 ολοκληρώθηκε η αγορά στην περιοχή Σούρπης Μαγνησίας παραθαλάσσιας έκτασης 84 στρεµµάτων, µε σκοπό τη δηµιουργία επιλιµένιων εγκαταστάσεων µε συγκρότηµα παραλαβής, αποθηκεύσεως και άλεσης δηµητριακών. Η επένδυση αυτή υπήχθη στον Αναπτυξιακό Νόµο 1892/90 και στην συνέχεια στον Αναπτυξιακό Νόµο 2601/98. Τον Ιούνιο του 1996 αγοράσθηκε το συγκρότηµα Παρθένη στην Καρδίτσα που περιελάµβανε τα εξής: αποθηκευτικό συγκρότηµα (SILOS) τόνων στην Καρδίτσα. Το αποθηκευτικό αυτό συγκρότηµα µεταφέρθηκε στις εγκαταστάσεις της Σούρπης µετά την ολοκλήρωση της επιλιµένιας επένδυσης και χρησιµοποιείται ως αποθηκευτικός χώρος για τα στάρια της εταιρείας που εκφορτώνονται στον λιµένα, ξηραντήριο µετρικών τόνων το 24ωρο, σε έκταση 30 στρεµµάτων, το οποίο µεταφέρθηκε στην Ρουµανία, καθώς και πλήρη µηχανολογικό εξοπλισµό µίας διπλής γραµµής παραγωγής, συνολικής αλεστικής δυναµικότητος 150 τόνων µαλακού σίτου ή 100 τόνων σκληρού σίτου το 24ωρο, µε SILO τόνων. Η εν λόγω παραγωγική µονάδα από τον Οκτώβριο του 1996 ετέθη σε λειτουργία ως τρίτη παραγωγική µονάδα, για να καλύπτει µέρος των εξαγωγικών αναγκών προς Αλβανία. Τον Σεπτέµβριο του 1997 ο µύλος σταµάτησε να λειτουργεί, αποσυναρµολογήθηκε και µεταφέρθηκε στην ΒΙ.ΠΕ. Βόλου, όπου έγινε συντήρηση. Ήδη ο µύλος αυτός βρίσκεται στις εγκαταστάσεις της Cernica στην Ρουµανία, όπου και λειτουργεί από τον εκέµβριο του

10 Τον Φεβρουάριο του 1998 η ΚΥΛΙΝ ΡΟΜΥΛΟΣ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. αγόρασε τον µηχανολογικό εξοπλισµό των Μύλων Μακεδονίας ΜΕΛΙΣΑΡΗΣ Α.Ε., συνολικής δυναµικότητας 400 τόνων/24ωρο, που αποτελείται από δύο µαλακούς µύλους συνολικής δυναµικότητας 300 τόνων και έναν σιµιγδαλόµυλο των 100 τόνων/24ωρο. Οι µύλοι αυτοί µεταφέρθηκαν στην Σούρπη όπου θα συντηρηθούν και στην συνέχεια θα χρησιµοποιηθούν µελλοντικά σε µία από τις εταιρείες του εξωτερικού. Το Μάρτιο του 1999 η Εταιρεία ξεκίνησε το σηµαντικότερο εγχείρηµά της για την εξαγορά µέσω του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών του µεγαλύτερου ανταγωνιστή της, της εταιρείας ΜΥΛΟΙ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε., εγχείρηµα το οποίο ολοκληρώθηκε µε επιτυχία τον Ιούνιο του 1999 µε την απόκτηση συνολικά του 50,02% των µετοχών αυτής και φυσικά τον πλήρη επιχειρηµατικό έλεγχο. Το ύψος της αγοράς των µετοχών της ΜΥΛΟΙ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε. ανήλθε στο ποσό των 40 εκατ. Έτσι, η ΚΥΛΙΝ ΡΟΜΥΛΟΣ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. διπλασίασε το ελεγχόµενο από αυτήν µερίδιο στην εγχώρια αγορά φθάνοντας στο 25% περίπου, ενώ παράλληλα ελέγχει τρία σύγχρονα εργοστάσια παραγωγής στην Ελλάδα (Αθήνα, Βόλο και Καβάλα) µε άριστη γεωγραφική κατανοµή, το µεγαλύτερο και αρτιότερο δίκτυο διανοµής αλεύρων στην χώρα καθώς και τα δύο µεγαλύτερα και ιστορικότερα εµπορικά σήµατα στον κλάδο των αλεύρων στην Ελλάδα. Τον Οκτώβριο του 2000 η εταιρεία εισέφερε τον αποσχισθέντα βιοµηχανικό της κλάδο στην ΓΡΑΦΗ Α.Ε. η οποία µετονοµάστηκε σε ΜΥΛΟΙ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΑΦΗ Α.Ε. αρχικά και ΜΥΛΟΙ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε. τελικά. H ΜΥΛΟΙ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε. αγοράσθηκε από την ΚΥΛΙΝ ΡΟΜΥΛΟΣ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. όπως επίσης και οι συµµετοχές της. Να σηµειωθεί ότι η εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε. ήλεγχε πλήρως τις εταιρείες S.C. ΤΙΤΑΝ S.A. και S.C. MOPAN S.A. οι οποίες αποτελούν δύο µεγάλες, σηµαντικές και εν λειτουργία εταιρείες στην Ρουµανία - εγκατεστηµένες στο Βουκουρέστι και στο Targu Mures της Τρανσυλβανίας αντίστοιχα- οι οποίες διαθέτουν σύγχρονους µύλους σίτου και καλαµποκιού, µεγάλες αρτοποιητικές µονάδες και πλέον των 50 καταστηµάτων διάθεσης των προϊόντων τους αλλά και άλλων ειδών η κάθε µία. Έτσι, µαζί µε τον µύλο, την αρτοποιητική µονάδα και την βιοµηχανία ζυµαρικών της θυγατρικής της ΚΥΛΙΝ ΡΟΜΥΛΟΣ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. S.C. MOARA LOULIS-ROMANIAN FLOUR MILLS LOULIS S.A., εδραιώνεται µία πολύ ισχυρή παρουσία στην Ρουµανία. Το Νοέµβριο του 1999 εγκαινιάστηκε στα Τίρανα Αλβανίας κέντρο διανοµής και µονάδα παραγωγής αρτοσκευασµάτων. Η λειτουργία της µονάδας αποτέλεσε την πρώτη σοβαρή και οργανωµένη κίνηση στο χώρο της παραγωγής αρτοσκευασµάτων στην αλβανική αγορά. Η µονάδα στεγάζεται σε οικόπεδο τ.µ. που βρίσκεται στην κεντρική αρτηρία Τιράνων- υρραχίου, απασχολεί συνολικά 10 άτοµα και έχει δυναµικότητα 10τόνους / 24ωρο. Τον Απρίλιο του 2000 η εταιρεία ΚΥΛΙΝ ΡΟΜΥΛΟΣ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. µέσω της θυγατρικής L.I.F.E. (Bulgaria) Ltd αγόρασε την SOFIA MILLS S.A. στη Βουλγαρία και ανέλαβε τη διοίκησή της. Ο Μύλος της Σόφιας κατασκευάσθηκε το 1987, είναι ο πλέον σύγχρονος και µεγαλύτερος µύλος της Βουλγαρίας και ο µοναδικός µεγάλος στη βουλγαρική πρωτεύουσα. Ο σχεδιασµός του έγινε από την ελβετική εταιρία Buhler η οποία προµήθευσε το σύνολο του µηχανολογικού εξοπλισµού. Ο Μύλος βρίσκεται σε οικόπεδο τ.µ., µόλις 2 χλµ. από το κέντρο της Σόφιας και διαθέτει: τρεις ανεξάρτητες γραµµές αλέσεως σίτου συνολικής δυναµικότητας τόνων ανά 24ωρο, σιλό σίτου τόνων εντός του µύλου σιλό αλεύρου υποπροϊόντων τόνων, δύο µηχανές συσκευασίας αλεύρου 1 και 2 κιλών δυναµικότητας 10 τόνων ανά ώρα, εσωτερικό σιδηροδροµικό δίκτυο που δίνει τη δυνατότητα φορτοεκφόρτωσης σε βαγόνια και ιδιόκτητες αποθήκες και πρατήρια σε 2 σηµεία της Βουλγαρίας. Οι Μύλοι Σόφιας είναι market leader της Βουλγαρικής αγοράς τόσο στο αλεύρι µεγάλης συσκευασίας όσο και στο αλεύρι µικρής συσκευασίας 1 κιλού. Με την εξαγορά αυτή ο Όµιλος Λούλη εδραίωσε την ήδη δυναµική παρουσία του στην αγορά των Βαλκανίων. Τον Μάιο του 2001 η εταιρεία µετονοµάστηκε από ΚΥΛΙΝ ΡΟΜΥΛΟΣ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. σε ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. και η έδρα της άλλαξε από την ΒΙ.ΠΕ. Βόλου στον ήµο Σούρπης Μαγνησίας. 8

11 Τον Ιούνιο του 2001 ξεκίνησε η παραγωγή αλεύρου στις νέες επιλιµένιες εγκαταστάσεις της ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. στη Σούρπη Μαγνησίας µε τον νέο µικτό µύλο 300 τόνων ανά 24ωρο. Η µετεγκατάσταση των γραµµών παραγωγής από τη Βιοµηχανική Περιοχή Βόλου ολοκληρώθηκε το εκέµβριο του 2001, οπότε η συνολική δυναµικότητα του νέου µύλου φτάνει τους 850 τόνους ανά 24ωρο, γεγονός που ανεβάζει σηµαντικά την παραγωγική δυναµικότητα του Οµίλου. Τον Φεβρουάριο του 2002 ξεκινάει η παραγωγή και διάθεση από την ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. των ενοποιηµένων πλέον προϊόντων των εταιρειών ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. και ΜΥΛΟΙ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε. Τον Ιούλιο του 2002, η ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. αγοράζει την γραµµή 200 τον./24h σκληρού σίτου από την ΜΥΛΟΙ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε. προκειµένου να µετεγκατασταθεί στο εργοστάσιο της Σούρπης και να είναι έτοιµη για λειτουργία από τις αρχές του 2003, όπως και έγινε. Τέλος, τον Οκτώβριο του 2002, ξεκίνησε και η νέα γραµµή µικρής συσκευασίας αλεύρων ½ κιλού και 1 κιλού, ενώ από την άνοιξη του 2003, λειτουργεί στη Σούρπη και η µηχανή συσκευασίας σιµιγδαλιού ½ κιλού. Έτσι ολοκληρώθηκε µία πρότυπη επένδυση που στην ολοκλήρωσή της περιλαµβάνει: κυλινδρόµυλους µαλακού και σκληρού σίτου, τον./24ωρο, σιλό ετοίµων προϊόντων τόνων, σιλό δηµητριακών τόνων, επίπεδες αποθήκες τ.µ. χωρητικότητας τόνων, και, λιµάνι για ταυτόχρονη φορτοεκφόρτωση τεσσάρων πλοίων µε ρυθµό 300 τόνων την ώρα. Τον Νοέµβριο του 2001 άρχισε η λειτουργία του µύλου και της παραγωγής ζυµαρικών στις νέες εγκαταστάσεις της ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. στην περιοχή CERNICA του Βουκουρεστίου, ενώ τον Φεβρουάριο του 2002 ξεκίνησε και η παραγωγή του αρτεργοστασίου. Η νέα αυτή βιοµηχανία τροφίµων είναι πρότυπη σε όλη την Ευρώπη και περιλαµβάνει ανάµεσα σε άλλα: µύλο µε σύγχρονα ελβετικά µηχανήµατα 600 τον./24ωρο µε 3 γραµµές αλέσεως για µαλακό, σκληρό σιτάρι και καλαµπόκι, αρτεργοστάσιο µε µοντέρνα Γερµανικά µηχανήµατα παραγωγής 100 τον./8ωρο, υπεραυτόµατη µονάδα παραγωγής ζυµαρικών µε 4 ανεξάρτητες Ιταλικές µηχανές συνολικής δυναµικότητας 60 τον./24ωρο, καθώς επίσης και, µονάδα παραγωγής Corn Flakes 10 τόνων /24ωρο. Τον Φεβρουάριο του 2002 ξεκίνησε η παραγωγή στο αρτεργοστάσιο των νέων εγκαταστάσεων της ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. στην περιοχή CERNICA του Βουκουρεστίου. Τον Μάρτιο του 2003 η παραγωγική µονάδα στο Ποδοχώρι Καβάλας ανέστειλε την λειτουργία της προκειµένου να λειτουργήσει στο µέλλον αποκλειστικά ως µονάδα άλεσης βιολογικών προϊόντων. Τον Οκτώβριο του 2003 ολοκληρώθηκε η εξαγορά από τον Οργανισµό Ιδιωτικοποίησης της Βουλγαρίας συνολικού ποσοστού 18% της εισηγµένης στο Χρηµατιστήριο της Σόφιας εταιρείας SOFIA MEL S.A. από τη θυγατρική της ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. LIFE BULGARIA Ltd. Με την κίνηση αυτή το συνολικό ποσοστό της LIFE BULGARIA Ltd έφτασε το 73%. Σηµειώνεται ότι τον Απρίλιο του 2000 η L.I.F.E. BULGARIA Ltd. κατείχε µόλις το 41,25% της SOFIA MEL S.A., ποσοστό που έφτασε το 55% τον Ιούλιο του 2003 µε την εξαγορά ποσοστού 13,75%. Τον Φεβρουάριο του 2004 η ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. προχώρησε στην υπογραφή οµολογιακού δανείου ύψους 75 εκ. µε σκοπό την αναδιάρθρωση των υποχρεώσεών της στις τράπεζες. Από το ποσό αυτό αποπληρώθηκε κοινοπρακτικό δάνειο ύψους 44,8 εκ. καθώς και βραχυπρόθεσµα δάνεια συνολικού ύψους 30,2 εκ τα οποία η εταιρεία είχε χρησιµοποιήσει την εξαετία προκειµένου να χρηµατοδοτήσει τα επενδυτικά της προγράµµατα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τον Φεβρουάριο του 2004 ολοκληρώθηκε η εξαγορά συνολικού ποσοστού 19,6% της εισηγµένης στο Χρηµατιστήριο της Σόφιας εταιρείας SOFIA MEL S.A. από τη θυγατρική της ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. L.I.F.E. BULGARIA Ltd. µετά από δηµόσια προσφορά. Με την κίνηση αυτή η L.I.F.E. BULGARIA Ltd. έγινε ουσιαστικά µε συνολικό 9

12 ποσοστό 92,6%- ο µοναδικός µεγάλος µέτοχος στη SOFIA MEL S.A. καθώς το υπόλοιπο 7,4% είναι διεσπαρµένο στο επενδυτικό κοινό. Τον Μάρτιο του 2004 (31 Μαρτίου) ολοκληρώθηκε η διαδικασία της συγχώνευσης µε απορρόφηση της 100% θυγατρικής εταιρείας ΜΥΛΟΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε. από την εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. µε την καταχώρηση στο Μ.Α.Ε. της από 31/3/2004 εγκριτικής απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης (Αριθµ. Πρωτ.Κ2-3553/ ) για την εν λόγω συγχώνευση. Η συγχώνευση αποφασίστηκε µε τις από 15/3/2004 αποφάσεις των ιοικητικών Συµβουλίων των συγχωνευοµένων εταιρειών, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 78 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920. Τον Ιούνιο του 2004 (24 Ιουνίου) η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. οµόφωνα αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 24 του Καταστατικού της Εταιρείας ως ακολούθως: "Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάµηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η εκεµβρίου κάθε χρόνο. Εξαιρετικά, η εταιρική χρήση που άρχισε την 1η Ιουλίου 2003 θα λήξει την 31η εκεµβρίου 2004". Το Σεπτέµβριο του 2004 ξεκίνησε η παραγωγή αλεύρου στο νέο εργοστάσιο της ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. στα Τίρανα Αλβανίας. Έτσι, ολοκληρώθηκε µία πρότυπη επένδυση ύψους 10 εκ. -σε οικόπεδο τ.µ.- η οποία είχε ξεκινήσει τον Ιούλιο του 2003 και περιλαµβάνει: κυλινδρόµυλο άλεσης µαλακού σίτου δυναµικότητας 300 τόνων ανά 24ωρο, σιλό δηµητριακών χωρητικότητας τόνων, και, επίπεδες αποθήκες τ.µ. Η επένδυση έχει υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόµο Ν.2601 στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδίου Οικονοµικής Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων (Ε.Σ.Ο.Α.Β.) Τον Φεβρουάριο του 2005 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση µέσω απορρόφησης της SC MOARA LOULIS S.A. από την εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αξιών του Βουκουρεστίου SC MOPAN S.A. Η νέα εταιρεία µετονοµάσθηκε σε SC LOULIS S.A και είναι θυγατρική της συνδεδεµένης L.I.F.E Ltd. Τον Μάρτιο του 2006 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση των θυγατρικών εταιριών του Οµίλου, SC LOULIS S.A. και SC TITAN S.A., οι οποία είχε αποφασιστεί τον Σεπτέµβριο του Οι κύριοι µέτοχοι πλέον στην εταιρία SC LOULIS S.A. είναι η L.I.F.E. Ltd µε ποσοστό 86,09%, ακολουθεί η ΥΙΟΙ Χ. ΚΑΤΣΕΛΗ Α.Β.Ε.Ε. µε ποσοστό 10,07% και λοιποί µε 3,84%. Σήµερα λειτουργούν τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό το σύνολο των παραγωγικών µονάδων. 10

13 55.. ΠΑΑΡΡΑΑΓΓΩΓΓΙΙΚΚΗ ΙΙΑΑ ΙΙΚΚΑΑΣΣΙΙΑΑ Οι παραγωγικές εγκαταστάσεις της ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. είναι οι εξής: Σούρπη Μαγνησίας, µε σύνολο παραγωγικής δυναµικότητας τόνων ανά 24h και αποτελείται από: Γραµµή παραγωγικής δυναµικότητας 300 τόνων µαλακού/σκληρού σίτου ανά 24 h. ύο γραµµές παραγωγικής δυναµικότητας 250 τόνων/24h µαλακού σίτου έκαστη. Γραµµή παραγωγικής δυναµικότητας 200 τόνων/24ωρο σκληρού σίτου. Πετρόµυλο παραγωγικής δυναµικότητας 50 τόνων/24ωρο. Κερατσίνι, µε σύνολο παραγωγικής δυναµικότητας 580 τόνων ανά 24h και αποτελείται από: γραµµή παραγωγής δυναµικότητος άλεσης 500 ton/24h µαλακού σίτου και γραµµή παραγωγής δυναµικότητος άλεσης 80 t/24h σίκαλης ή καλαµποκιού. Ποδοχώρι Καβάλας, παραγωγικής δυναµικότητας 100 τόνων/24h µαλακού σίτου. Από τον Μάρτιο του 2003 η µονάδα έχει αναστείλει την λειτουργία της προκειµένου να λειτουργήσει στο µέλλον αποκλειστικά ως µονάδα άλεσης βιολογικών προϊόντων. 11

14 Η παραγωγική διαδικασία χωρίζεται στα εξής στάδια: Παραλαβή και Aποθήκευση Πρώτης Ύλης Η παραλαβή των πρώτων υλών της Εταιρείας (σίτος µαλακός, σκληρός, σίκαλη, κριθάρι) γίνεται µε 2 τρόπους: από ξηράς, µε φορτηγά, στη βιοµηχανική µονάδα της Σούρπης και στη βιοµηχανική µονάδα Κερατσινίου µε δυναµικότητα 300 τόνων/ώρα και 100 τόνων/ώρα αντίστοιχα από θαλάσσης, µε πλοίο, στη βιοµηχανική µονάδα της Σούρπης και στη βιοµηχανική µονάδα Κερατσινίου µε δυνατότητα εκφόρτωσης 300 τόνων/ώρα και 140 τόνων/ώρα αντίστοιχα. Μετά την παραλαβή οι πρώτες ύλες µεταφέρονται στις πλάστιγγες για να διαπιστωθούν τυχόν υπάρχοντα ελλείµµατα, και στη συνέχεια, µε συστήµατα µεταφοράς (Ρέντλερ), αποθηκεύονται στα αιλό του Μύλου. Υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης και τόνων σίτου στο Κερατσίνι και στη Σούρπη αντίστοιχα. Μετά την παραλαβή και πριν την µεταφορά της πρώτης ύλης στα σιλό, ακολουθείται η διαδικασία του προκαθαρισµού και της απεντόµωσης του σίτου. Στη συνέχεια, το σιτάρι αποθηκεύεται ανάλογα µε την ποιότητα (Μ/Α Γερµανίας, Καναδέζικο, κ.λπ.) και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του στα ανάλογα αιλό. Στάδιο Καθαρισµού ιαβροχής Σίτου Το σιτάρι από τα ξηρά αµπάρια των καθαριστηρίων -και αφού ακολουθήσει την διαδικασία καθαρισµού- καταλήγει στα αµπάρια διαβροχής, όπου παραµένει, ανάλογα µε την εκάστοτε ποιότητα, καθορισµένο χρονικό διάστηµα ώστε να απορροφήσει την απαραίτητη υγρασία και να είναι πλέον έτοιµο προς άλεση. Στάδιο Παραγωγής Άλεσης Το καθαρό και πλυµένο σιτάρι πέφτει στα κύλινδρα και αλέθεται. Στη συνέχεια το προϊόν (αλεσµένο στάρι) µεταφέρεται µε αεροµεταφορά στους κυκλώνες (αεροφράκτες), όπου ο αέρας διαχωρίζεται από το προϊόν και οδηγείται στα φίλτρα. Κατόπιν, αυτό οδηγείται στα πλάνσιχτερ, όπου γίνεται η διαλογή του αλεύρου (ενδοσπέρµιο κόκκου σταριού) από τα πίτυρα (περικάρπιο) και στην συνέχεια το αλεύρι οδηγείται, µετά από ποικίλες διαδικασίες, στις χαρµανιέρες οµογενοποίησης για να αποθηκευτεί, ενώ ο καρπός οδηγείται για εκ νέου άλεση. Τα υποπροϊόντα (Πίτυρα-Βήτες) οδηγούνται στα σιλό υπορποϊόντων. Στάδιο Προσµίξεως Βασικών Αλεύρων - Παραγωγή Τελικών Προϊόντων Υπάρχουν 3 αυτόµατα συστήµατα ανάµειξης (τα παρακάτω ισχύουν και για τις δύο βιοµηχανικές µονάδες): Σύστηµα συνεχούς ανάµειξης για την παραγωγή αλεύρων διαφόρων ποιοτήτων ή προµιγµάτων µε δυναµικότητα 30 τόνων/ώρα. Μετά τη διαδικασία ανάµειξης, τα µεν τελικά προϊόντα οδηγούνται στα σιλό αποθήκευσης τελικών προϊόντων ή στα σηµεία ενσάκκισης και συσκευασίας. Τα προµίγµατα µεταφέρονται στο δεύτερο σύστηµα ανάµειξης (Αναµείκτης 1) ο οποίος έχει µια δυναµικότητα 25 τόνων/ώρα και χρησιµοποιείται για την παραγωγή ειδικών τύπων λευκών αλεύρων. Το τρίτο σύστηµα ανάµειξης (Αναµείκτης 2) οποίος έχει µια δυναµικότητα 25 τόνων/ώρα, και χρησιµοποιείται στη γραµµή των κίτρινων για την παραγωγή ειδικών τύπων σκληρών αλεύρων. Στα µίξερ 1 και 2 -τα οποία έχουν δυναµικότητα ανάµιξης 20 τόνων/ώρα- µπορούν να παραχθούν κάθε µορφής τελικά προϊόντα, µε απόλυτη ακρίβεια τήρησης συνταγής ανάµιξης. Το µίξερ 3, χρησιµοποιείται για την παραγωγή παραδοσιακού αλεύρου σίκαλης πετρόµυλου. Ενσάκκινση - Αποθήκευση - Φόρτωση Μετά την παραγωγική διαδικασία της ανάµειξης, τα τελικά χύδην προϊόντα οδηγούνται: 12

Μύλοι Λούλη Α.Ε. Ετήσιο ελτίο 2005

Μύλοι Λούλη Α.Ε. Ετήσιο ελτίο 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Περιεχόµενα 1 1. Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 2. Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου Εταιρείας 5 3. Πληροφορίες για την Σύνταξη του Ετησίου ελτίου 6 4. Σύντοµη Ιστορική Αναδροµή της

Διαβάστε περισσότερα

14.2 Βασικοί Χρηµατοοικονοµικοί είκτες Οµίλου 54. 14.1 Βασικοί Χρηµατοοικονοµικοί είκτες Εταιρείας 54

14.2 Βασικοί Χρηµατοοικονοµικοί είκτες Οµίλου 54. 14.1 Βασικοί Χρηµατοοικονοµικοί είκτες Εταιρείας 54 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 2. Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου Εταιρείας 6 3. Πληροφορίες για την Σύνταξη του Ετησίου ελτίου 7 4. Σύντοµη Ιστορική Αναδροµή της Πορείας της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2004

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2004 ΚΥΛΙΝ ΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/14-11-2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (όπως ισχύει) Kερατσίνι, Ιούνιος 2005

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο ελτίο Απολογισµός Χρήσεως

Ετήσιο ελτίο Απολογισµός Χρήσεως 2004 Ετήσιο ελτίο Απολογισµός Χρήσεως ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 Θέση Πράρι Μουστάκι, Ασπρόπυργος 193 00, Τηλ. 210-5596623-31, Fax. 210-5596632 E-mail: info@mevaco.gr Web-Site: www.mevaco.gr Ασπρόπυργος, 10 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

πà π ƒπ ƒπ À A.E. Eτήσιο ελτίο

πà π ƒπ ƒπ À A.E. Eτήσιο ελτίο πà π ƒπ ƒπ À A.E. Eτήσιο ελτίο 2006 Περιεχόµενα 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ...6 2. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ...8 2.1 Γενικά...8 2.2 Φορολογία Μερισµάτων...9

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2003-0 - Πίνακας Περιεχοµένων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - 1 - ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 4 ΈΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 5 1. Γενικά... 5 2. Εταιρικές Δραστηριότητες... 6 2.1 Τακτική Γενική Συνέλευση της 23ης Ιουνίου 2005... 6 2.2 Χρηµατοοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Αγαπητοί συνεργάτες,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Αγαπητοί συνεργάτες, Ετήσιο ελτίο Μήνυµα Προέδρου Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Αγαπητοί συνεργάτες, Το αποτέλεσε για τον Όµιλο Επιχειρήσεων Μυτιληναίος µια χρονιά σταθµό, µια χρονιά σηµαντικών εξελίξεων, µε κυρίαρχη την εξαγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.Σ. Σύµφωνα µε την απόφαση 7/372/15.02.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.Σ. Σύµφωνα µε την απόφαση 7/372/15.02.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2005 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.Σ. Σύµφωνα µε την απόφαση 7/372/15.02.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ...3 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

πà π ƒπ ƒπ À A.E. Eτήσιο ελτίο

πà π ƒπ ƒπ À A.E. Eτήσιο ελτίο Ù ÛÈÔ ÂÏÙ Ô 2007 2007 πà π ƒπ ƒπ À A.E. Eτήσιο ελτίο 2007 Περιεχόµενα 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ...6 2. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ...8 2.1 Γενικά...8 2.2

Διαβάστε περισσότερα

Eτήσια οικονοµική έκθεση ΤΗΣ XΡΗΣΗΣ 2014 (1/1/2014-31/12/2014)

Eτήσια οικονοµική έκθεση ΤΗΣ XΡΗΣΗΣ 2014 (1/1/2014-31/12/2014) Eτήσια οικονοµική έκθεση ΤΗΣ XΡΗΣΗΣ 2014 (1/1/2014-31/12/2014) Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 και κατ εξουσιοδότηση του Νόµου αυτού αποφάσεις του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003. (βάσει των διατάξεων της αποφάσεως υπ αριθ. 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) ΑΘΗΝΑ ΜΑΙΟΣ 2004 1

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003. (βάσει των διατάξεων της αποφάσεως υπ αριθ. 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) ΑΘΗΝΑ ΜΑΙΟΣ 2004 1 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003 (βάσει των διατάξεων της αποφάσεως υπ αριθ. 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) ΑΘΗΝΑ ΜΑΙΟΣ 2004 1 Πληροφορίες για τη Σύνταξη του Ετήσιου ελτίου και τους Ελεγκτές της

Διαβάστε περισσότερα

01.01.2005 31.12.2005... 49

01.01.2005 31.12.2005... 49 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 της απόφασης 5/204/14.11.2000 και του άρθρου 1 της απόφασης 7/372/15.2.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΑΪΟΣ 2006 1 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΕΤΗΣΙΙΟ ΕΛΤΙΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 ΜΑΙΟΣΣ 22000066 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόσκληση σε τακτική Γενική Συνέλευση 4 1. Πληροφορίες για τη σύνταξη του ετήσιου δελτίου και τους ελεγκτές της Εταιρείας 5 2. Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

FEEDUS A.E.B.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ετήσιο ελτίο Χρήσης 2004

FEEDUS A.E.B.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ετήσιο ελτίο Χρήσης 2004 FEEDUS A.E.B.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιο ελτίο Χρήσης 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, Ιούνιος 2005 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2003

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2003 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2003 Επιστολή Προέδρου Αγαπητοί Μέτοχοι, Το έτος 2002

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.Σ.

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.Σ. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2006 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.Σ. Σύµφωνα µε την απόφαση 7/372/15.02.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2006 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗ 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 4 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α...3 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ.Σ. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ...4 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Μ. Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 (Σύµφωνα µε τις υπ αριθµ. 5/204/14.11.2000 και 1/319/9.12.2004 αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) 3 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε µε την 1/319 της 09/12/2004

Διαβάστε περισσότερα

π π Ã 01/01/2002-31/12/2002 ƒ ƒ 16 º 5/204/14.11.2000 À.. π ƒ º π ƒ π À π 2003

π π Ã 01/01/2002-31/12/2002 ƒ ƒ 16 º 5/204/14.11.2000 À.. π ƒ º π ƒ π À π 2003 π π Ã 01/01/2002-31/12/2002 ƒ ƒ 16 º 5/204/14.11.2000 À.. π ƒ º π ƒ π À π 2003 ΧΡΗΣΗ 01/01/2002-31/12/2002 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΡΘΡΟ 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όραμα της διοίκησης για τα επόμενα χρόνια είναι η «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.» να αποτελεί μια από της κορυφαίες εταιρίες τροφίμων της χώρας.

Όραμα της διοίκησης για τα επόμενα χρόνια είναι η «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.» να αποτελεί μια από της κορυφαίες εταιρίες τροφίμων της χώρας. ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013 (σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και τις ισχύουσες διατάξεις της Ε.Κ.) Η Έκθεση που παρατίθεται αποσκοπεί

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ.Τ. Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E.

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ.Τ. Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ.Τ. Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. ETHΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την απόφαση 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την απόφαση 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Σύµφωνα µε την απόφαση 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΑΪΟΣ 2005 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ... 4 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

NTIONIK A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2000 2

NTIONIK A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2000 2 ΜΑΪΟΣ 2001 NTIONIK A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2000 2 Αγαπητοί µέτοχοι, Στο ετήσιο δελτίο που κρατάτε στα χέρια σας παρουσιάζεται ο απολογισµός της εταιρίας µας για τη χρήση 2000. Μια χρονιά που αποτέλεσε περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών των 1.902.786 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της εταιρίας ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ A.E. (η

Διαβάστε περισσότερα

01.07.2006 30.06.2007

01.07.2006 30.06.2007 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.07.2006 30.06.2007 Σύµφωνα µε τη απόφαση 5/204/14.11.2000 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ EΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2000

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ EΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2000 ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α. Ε. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ EΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2000 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2001

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2001 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2001 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2001 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, 0 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα