ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Λεωφ. Δημοκρατίας 306 Πληροφορίες : Τάτσιλη Αθανασία Τηλ.: Α.Π.: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, δηλαδή το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % επί του τρέχοντος ισχύοντος κάθε φορά επίσημου τιμοκαταλόγου ανταλλακτικών ανά ομάδα ή συνδυασμό ομάδων οχημάτων η/και μηχανημάτων έργων, για την ανακήρυξη μειοδοτών, με αντικείμενο την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ του Δήμου Αλεξ/πολης για ένα (1) έτος. ΑΡΘΡΟ 1o ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο διαγωνισμός επειδή «βαρύνει» στην προμήθεια ανταλλακτικών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 1. της Υ.Α /93 περί ενιαίου κανονισμού προμηθειών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ) 2. το νόμου 2286/95 "περί προμηθειών του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων" (ΦΕΚ 19 Α) 3. το Ν. 3463/2006 ( ΦΕΚ Α 114/2006 ) με τίτλο «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». Επίσης ο διαγωνισμός και η εκτέλεση της προμήθειας υπάγονται στις διατάξεις: Αποφ. Υπ. Προεδρίας 3373/390/ & την τροπ/κή της 4993/745/ «Περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών & προμήθειας καυσίμων & λιπαντικών κ.λ.π. των οχημάτων του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α & των εν γένει Ν.Π.Δ.Δ. κ.λ.π. περί ων το άρθρο Ι του Ν.Δ/τος 2396/53» Π.Δ. 28/1980/τ.Α'/11 - Ο.Τ.Α. Μελέτες, έργα, προμήθειες και του άρθρου 41 «Τροποποίησης προϋπολογισμού - Παράτασης προθεσμίας» Ν.2307/Α'/113/ Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. του Π.Δ. 370/95/τ. Α'/119 - και του Π.Δ. 105/2000/τ. Α'/100 - τα οποία προσαρμόζουν το ελληνικό δίκαιο προς τις οδηγίες της ΕΕ 93/36 και 97/52, αντίστοιχα. Ν.2503/1997/τ.Α'/107 - Διοίκηση οργάνωση, στελέχωση περιφέρειας, θέματα Ο.Τ.Α. Ν.2539/97/τΑ'/244 - Συγκρότηση πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης. Εγκύκλιος 2/ Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Την αριθμ. 286/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά με την έγκριση της μελέτης, του τρόπου διενέργειας του διαγωνισμού και της διασφάλισης της πίστωση για την εκτέλεση της προμήθειας. Σε περίπτωση που η διακήρυξη έχει ασάφεια ή δεν αναφέρεται συγκεκριμένα σε άρθρο της ή δεν αναφέρεται καθόλου, τότε ισχύουν κατά περίπτωση τα άρθρα της Υ.Α 11389/93 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) με την προϋπόθεση ότι αυτά δεν έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1-2-95). ΑΡΘΡΟ 2o ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Τα στοιχεία της σύμβασης κατά σειρά ισχύος, είναι : 1. Η παρούσα διακήρυξη. 2. Η τεχνική έκθεση 3. Η γενική συγγραφή υποχρεώσεων 4. Η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων 5. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός

2 6. Οι ενδεικτικοί πίνακες εργασιών συντήρησης και επισκευών μηχανημάτων έργων και οχημάτων 7. Πίνακας οχημάτων και μηχανημάτων έργων, 8. Η προσφορά του ανάδοχου Τα παραπάνω στοιχεία περιέχονται στη θεωρημένη μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης. ΑΡΘΡΟ 3o ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - Η ενδεικτικά προϋπολογισθείσα δαπάνη ανταλλακτικών ανέρχεται στα: ,00 ευρώ με τον Φ.Π.Α. - Η ενδεικτικά προϋπολογισθείσα δαπάνη εργασιών ανέρχεται στα: ,00 ευρώ με τον Φ.Π.Α. Η συνολική ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανταλλακτικών & εργασιών ανέρχεται στα: ,00 με τον ΦΠΑ. Η δαπάνη αυτή θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2013 και του 2014 (επειδή η σύμβαση θα αφορά ένα ημερολογιακό έτος) και τους κωδικούς δαπάνης όπως αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό και αφορούν στην προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων - μηχανημάτων έργων και την συντήρηση-επισκευή οχημάτων - μηχανημάτων έργων του Δήμου Αλεξ/πολης. Τα ποσά που αναφέρονται ανά κατηγορία δαπάνης στον ενδεικτικό προϋπολογισμό δεν δεσμεύουν το Δήμο ως προς την εξάντλησή τους μέσα σε ένα έτος. Η διάθεση και κατανομή των αναφερόμενων ποσών στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό για την προμήθεια ανταλλακτικών - εργασιών είναι ενδεικτική και θα γίνεται σταδιακά και βάσει των πραγματικών αναγκών της υπηρεσίας οι οποίες θα εμφανιστούν κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και μέχρι εξάντλησής τους. ΆΡΘΡΟ 4 Επιτροπή Διαγωνισμού - Πληροφορίες Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού (παραλαβής, αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών) είναι η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) που συγκροτείται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου σύμφωνα με το 46 ο άρθρο της Υπουργικής Απόφασης 11389/ΦΕΚ 185 Β'/ «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)» και το Ν. 1797/1988. Η μελέτη και η διακήρυξη βρίσκονται στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες να λαμβάνουν γνώση (Λεωφόρος Δημοκρατίας 306, κ.τάτσιλη στο τηλέφωνο ή Επίσης, υπάρχει δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στη μελέτη και διακήρυξη στο site του Δήμου, (πεδίο διακηρύξεις). ΑΡΘΡΟ 5ο ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί Έλληνες πολίτες και αλλοδαποί που ασκούν εμπορία ή παροχή υπηρεσίας στα υπό προμήθεια είδη ή στις ζητούμενες εργασίες. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, οφείλουν να προσκομίσουν με ποινή αποκλεισμού τα εξής: Α. α) Οι Έλληνες πολίτες: 1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 2) Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι αφενός ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και αφετέρου ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 4) Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. β) Οι αλλοδαποί:

3 1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία, και πιστοποιητικά από τα οποία να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές για κοινωνική ασφάλιση και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. 3) Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους. γ) Τα Νομικά Πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά καταθέτουν σαν δικαιολογητικά όλα τα παραπάνω έγγραφα πλην του αποσπάσματος ποινικού μητρώου ή του ισοδύναμου προς τούτο εγγράφου. δ) Οι συνεταιρισμοί υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά: 1) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 2) Πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις 2) και 3) του εδαφίου α του παρόντος άρθρου. 3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και τις φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. ε) Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 1) Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση. 2) Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. για ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς στις οποίες μετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε μεγαλύτερου μεγέθους είτε με μη μεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεσθούν από τις ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο από 50%. Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να υποβληθεί και μετά την υποβολή της προσφοράς μέσα σε 15 μέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 3) Οι ΜΜΕ εκτός από τα πιο πάνω δικαιολογητικά μαζί με την προσφορά τους υποβάλλουν και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ., από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηματοδότηση από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας. Στο διενεργούμενο διαγωνισμό δικαιούνται συμμετοχής ενώσεις προμηθευτών εφόσον: Ο κάθε προμηθευτής που συμμετέχει στην ένωση, συμβάλλει με οποιονδήποτε τρόπο στη διαμόρφωση του προσφερομένου προϊόντος. Στην ένωση προμηθευτών συμμετέχουν και παραγωγικές επιχειρήσεις σε συνολικό ποσοστό τουλάχιστον 50% της τιμής προσφοράς. Κάθε προμηθευτής που συμμετέχει στην ένωση πρέπει να πληρεί τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων 2 και 3 της παραγράφου α) του παρόντος άρθρου. Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας, για οποιονδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη. Η αντικατάσταση εγκρίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. Στην περίπτωση που η ανωτέρω ανάγκη αντικατάστασης προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, η σχετική απόφαση λαμβάνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

4 Τα παραπάνω δικαιολογητικά, εκτός από την εγγύηση συμμετοχής, μπορεί να μην υποβάλλονται μαζί με την προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί προηγουμένως στην υπηρεσία που διενεργεί την προμήθεια και δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται δε ρητή μνεία στην προσφορά σχετικά με αυτό. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις μπορούν ν' αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, βεβαιωμένου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. Β. Εκτός των προαναφερομένων κατά περίπτωση δικαιολογητικών όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλουν : 1) Νόμιμη εξουσιοδότηση προς τον εγχειρίζοντα την προσφορά. 2) Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, η οποία θα ισχύει για τουλάχιστον ένα μήνα μετά το χρόνο ισχύος των προσφορών ή μέχρι την επιστροφή της στον εκδότη (επί ποινή αποκλεισμού). 3) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 που θα αναφέρει ότι ο συμμετέχων έλαβε γνώση των όρων της παρούσας και των τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα. 4) Περιγραφή ή φωτογραφίες του τεχνικού εξοπλισμού της επιχείρησης και των μέσων ελέγχου. 5) Υπεύθυνη δήλωση ότι τα προσφερόμενα υλικά καλύπτονται από πιστοποιητικά που εκδίδονται από επίσημα γραφεία ποιοτικού ελέγχου ή αρμόδιες υπηρεσίες που βεβαιώνουν την τήρηση ορισμένων προδιαγραφών τύπου (CE ). 6) Για τις προσφερόμενες εργασίες προσκόμιση πιστοποιητικών που εκδίδονται από επίσημα γραφεία ποιοτικού ελέγχου ή αρμόδιες υπηρεσίες που βεβαιώνουν την τήρηση ορισμένων προδιαγραφών τύπου (ISO). 7) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι: Δεν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό Δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία και τέλος Ότι η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων της εν γένει προς τον Δημόσιο Τομέα. 8) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 στην οποία ο συμμετέχων θα δεσμεύεται ότι εφόσον του κατακυρωθεί η προμήθεια ανταλλακτικών θα προσκομίζει ισχύοντα επίσημο τιμοκατάλογο των ανταλλακτικών κατά περίπτωση, κάθε φορά που θα προμηθεύει το δήμο με συγκεκριμένα ανταλλακτικά. Οι προμηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν στις αιτήσεις συμμετοχής ή στις προσφορές τους τη χώρα προέλευσης των αγαθών που προσφέρουν. Τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται προκειμένου για προϊόντα κοινοτικής προέλευσης. Ο συμμετέχων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης. Οι διαγωνιζόμενοι, εφόσον είναι φυσικά πρόσωπα, παρίστανται αυτοπροσώπως ή με το νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους. Εφόσον είναι προσωπικές εταιρείες, παρίστανται με το νόμιμο εκπρόσωπο τους ή το νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο τους. Οι Ε.Π.Ε., εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Οι Α.Ε. εκπροσωπούνται από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Η εξουσιοδότηση θεωρείται νόμιμη, όταν η υπογραφή του εξουσιοδοτούντος έχει θεωρηθεί από αρμόδια Δημόσια Αρχή. Οι Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε. οφείλουν να καταθέσουν πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο καταστατικού συστάσεως με τις τυχόν τροποποιήσεις, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος της χρονικής διάρκειας και της εκπροσώπησης ή μόνο την τελευταία τροποποίηση εφόσον εμπεριέχεται κωδικοποίηση των καταστατικών. Επιπλέον, το καταστατικό των Ε.Π.Ε. Θα συνοδεύεται από αντίγραφο του σχετικού Φ.Ε.Κ. Οι Α.Ε. οφείλουν να καταθέσουν α) το πρακτικό του διοικητικού Συμβουλίου για τη συγκρότησή του, την εκπροσώπηση και τη χρονική διάρκεια λειτουργίας του μαζί με το Φ.Ε.Κ. που έχει αυτό δημοσιευθεί και β)

5 αντίγραφο του καταστατικού σύστασης της Α.Ε. με όλα τα συμβόλαια με τις τυχόν τροποποιήσεις που θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιωμένου του γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπουμένου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. Όλα τα παραπάνω έγγραφα πρέπει να προσκομίζονται σε πρωτότυπα ή σε επικυρωμένα αντίγραφα. Η επίδοση της προσφοράς του διαγωνιζομένου αποδεικνύει ότι αυτός έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς του τις γενικές συνθήκες προμήθειας & παροχής εργασιών. ΑΡΘΡΟ 6ο ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Οι προσφορές θα δοθούν μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει εξωτερικά το ονοματεπώνυμο - πατρώνυμο ή επωνυμία και διεύθυνση του διαγωνιζομένου και θα περιέχει: 1. Τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 της παρούσας διακηρύξεως δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό. 2. Την εγγύηση συμμετοχής. 3. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. 4. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε ιδιαίτερα σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". Μαζί με το φάκελο της προσφοράς κατατίθεται και δήλωση για το χρόνο παράδοσης. Για τα προσφερόμενα είδη-εργασίες οι τιμές αναγράφονται στο τιμολόγιο προσφοράς ολογράφως και αριθμητικώς. Στην περίπτωση αναντιστοιχίας μεταξύ της αριθμητικής και της ολογράφως αναγραφόμενης τιμής λαμβάνεται υπόψη η τελευταία. Οι προσφορές θα είναι γραμμένες στην ελληνική γλώσσα. Δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, διαγραφές, προσθήκες ή διορθώσεις. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές, είτε για το σύνολο των κατηγοριών της μελέτης, είτε για τις επί μέρους κατηγορίες αυτής. Αντίστοιχα μειοδότες θα ανακηρυχθούν ανά κατηγορία, εκείνοι που θα προσφέρουν την χαμηλότερη τιμή δηλ. το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) στην κατηγορία συμμετοχής. Προσφορές που δεν περιλαμβάνουν το σύνολο των οχημάτων - μηχ/των - υπερκατασκευών της κατηγορίας θα χαρακτηρίζονται μη αποδεκτές και θα απορρίπτονται. Μετά την λήξη της παράδοσης των προσφορών, αρχίζει από την Επιτροπή ο έλεγχος των δικαιολογητικών, με την σειρά που επιδόθηκαν. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, μονογράφονται δε και σφραγίζονται όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από την Επιτροπή και παραδίδεται στην υπηρεσία, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στη διακήρυξη ή την πρόσκληση. Κατόπιν η Επιτροπή προβαίνει στον έλεγχο των δικαιολογητικών. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια. Προσφορές που δεν θα έχουν την υπογραφή του συμμετέχοντος ή δεν θα είναι σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται. Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν. Η αποσφράγιση των φακέλων με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών γίνεται μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων και για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές.

6 Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, και ο οποίος προσφέρει την χαμηλότερη τιμή, δηλαδή το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης. Όσες προσφορές δεν κρίνονται αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται στους ενδιαφερόμενους. Ο αριθμός, το είδος, η μάρκα και ημερομηνία 1 ης άδειας των οχημάτων των μηχανημάτων του Δήμου αναφέρονται αναλυτικά στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό ανά ομάδες οχημάτων και μηχανημάτων έργου και έδρα τους είναι το αμαξοστάσιο του Δήμου, το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν προκειμένου να σχηματίσουν πλήρη εικόνα για αυτά και για τις ανάγκες της υπηρεσίας ή να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο με τον κ. Σαριανίδη για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα οχήματα και τα μηχανήματα. ΑΡΘΡΟ 7ο ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το πέντε τοις εκατό (5%) της κατηγορίας δαπάνης του ενδεικτικού προϋπολογισμού (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) Για τον υπολογισμό της εγγυητικής συμμετοχής, απαιτείται να επισυναφθεί από τους διαγωνιζομένους, υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86, στην οποία θα αναφέρονται, η ομάδα ή οι ομάδες για τις οποίες συμμετέχει. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ ένα μήνα τουλάχιστον από τη λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών. Για την εγγύηση συμμετοχής ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται: Σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί της συμβατικής αξίας (χωρίς των ΦΠΑ) μη συνυπολογιζομένης της επιτευχθείσης έκπτωσης κατά τη δημοπρασία. Κατά την διάρκεια του χρόνου εγγύησης καλής εκτέλεσης ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος ύστερα από σχετική ειδοποίηση της υπηρεσίας για την οποία έγινε η προμήθεια να αντικαταστήσει ολόκληρο το είδος που έχει υποστεί φθορά και το οποίο δεν οφείλεται σε κακή χρήση. Μετά τη λήξη του χρόνου εγγυήσεως καλής λειτουργίας επιστρέφεται στον ανάδοχο η εγγυητική καλής εκτέλεσης αφού έχει γίνει η οριστική παραλαβή των ειδών-εργασιών. Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας, των ανταλλακτικών - εργασιών, ορίζεται κατ' ελάχιστο σε δώδεκα (12) μήνες και αρχίζει από την ημερομηνία παραλαβής τους. Κάθε βλάβη που θα παρουσιάζεται μέσα στο χρονικό διάστημα των δώδεκα (12) μηνών οφειλόμενη σε κακή ποιότητα του υλικού ή σε κακή παρεχόμενη εργασία και σε κάθε περίπτωση όχι σε φυσιολογική κατά τις οδηγίες του κατασκευαστή φθοράς του υλικού πρέπει να επανορθώνεται το συντομότερο από της ειδοποίησης της υπηρεσίας. Σε περίπτωση που δεν επανορθώνεται, επιβάλλονται στον προμηθευτή οι νόμιμες κυρώσεις. ΑΡΘΡΟ 8ο ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, το οποίο υπολογίζεται από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. ΑΡΘΡΟ 9ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Τα ανταλλακτικά θα παραδίδονται τμηματικά και κατόπιν αιτήματος του Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων του Δήμου μας. Ο χρόνος παράδοσης των ανταλλακτικών ορίζεται σε τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από την επόμενη της παραγγελίας. Οι εργασίες θα εκτελούνται κατόπιν Εντολής Επισκευής του Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων του Δήμου μας και θα παραδίδονται μετά τη λήξη τους. Ο μέγιστος χρόνος παράδοσης των εργασιών ορίζεται σε τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από την επόμενη της Εντολής Επισκευής. Σε περίπτωση προσωρινής αδυναμίας παράδοσης των ζητούμενων ανταλλακτικών η/και αποπεράτωσης των εργασιών επισκευής συντήρησης, δίδεται προθεσμία πέντε (5) εργασίμων ημερών ή περαιτέρω, μόνο μετά από έγγραφη εντολή του Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων,διαφορετικά επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις του άρθρου 16. Ο συμβατικός χρόνος της προμήθειας αρχίζει με την υπογραφή της σύμβασης και είναι ετήσιος. Τα ποσά που αναφέρονται ανά κατηγορία στον ενδεικτικό προϋπολογισμό δεν δεσμεύουν τον Δήμο όσον αφορά στη διάθεση τους.

7 Η διάθεση και κατανομή των αναφερόμενων ποσών στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό για την προμήθεια ανταλλακτικών - εργασιών είναι ενδεικτική και θα γίνεται σταδιακά και βάσει των πραγματικών αναγκών της υπηρεσίας οι οποίες θα εμφανιστούν και μέχρι εξάντλησης τους. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει μονομερώς τη σύμβαση μέχρι της απορροφήσεως όλου του κονδυλίου του ενδεικτικού προϋπολογισμού, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας και μέχρι την ανάδειξη νέου μειοδότη, για όλες τις ομάδες και τα οχήματα - μηχ/τα υπερκατασκευές που περιλαμβάνονται μέσα σε αυτές ή για ορισμένες ομάδες με τους ίδιους όρους και με τις αυτές τιμές, με την προϋπόθεση ότι δε γίνεται υπέρβαση του αρχικού ενδεικτικού προϋπολογισμού και δεν προκαλείται επιπλέον οικονομική επιβάρυνση για το Δήμο. Η παραλαβή των ανταλλακτικών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής εργασιών και ανταλλακτικών οχημάτων μηχανημάτων έργου του Δήμου και μετά από δοκιμές και έλεγχο αυτών κατά την κρίση της. Στη συνέχεια θα υπογράφεται το σχετικό πρωτόκολλο. ΑΡΘΡΟ 10ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η πληρωμή θα γίνεται με ένταλμα. Μετά το Οριστικό - Τμηματικό Πρωτόκολλο παραλαβής των ανταλλακτικών-εργασιών και εφόσον δεν παρατηρηθεί καμιά διαφορά από τις τεχνικές προδιαγραφές θα καταβληθεί το συμβατικό τίμημα. ΑΡΘΡΟ 11ο ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται με τον τρόπο που καθορίζεται από το άρθρο 20 του ΕΚΠΟΤΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, δηλαδή το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στην ομάδα συμμετοχής Λαμβάνονται υπόψη: 1. η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές. 2. η χαμηλότερη τιμή δηλ το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στην κατηγορία συμμετοχής. ΑΡΘΡΟ 12ο ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ Η κατακύρωση του αποτελέσματος γίνεται με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή δηλαδή το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στην ομάδα συμμετοχής. Εφόσον έχουν προσκομιστεί τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η προσφορά κρίνεται αποδεκτή με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. ΑΡΘΡΟ 13ο ΣΥΜΒΑΣΗ Ο ανακηρυχθείς ανάδοχος, υποχρεούται να υπογράψει τη σχετική σύμβαση μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σ' αυτόν της πρόσκλησης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης. ΑΡΘΡΟ 14ο ΤΙΜΕΣ Το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % είναι σταθερό και αμετάβλητο σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης και για κανένα λόγω δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση. Το προσφερόμενο ανά ομάδα ποσοστό έκπτωσης θα πρέπει να είναι ίδιο για την προμήθεια ανταλλακτικών και την εργασία που αφορά την ίδια ομάδα. Για τα ανταλλακτικά το ποσοστό έκπτωσης θα δίνεται στην τιμή του τρέχοντος ισχύοντος επίσημου τιμοκαταλόγου ανταλλακτικών των οίκων κατασκευής κατά την ημέρα παράδοσης του ανταλλακτικού, ενώ για τις εργασίες το ποσοστό έκπτωσης θα δίνεται στη μέση ωριαία αποζημίωση για πάσης φύσεως εργασίες επισκευών, όπως αυτή ορίζεται στη μελέτη. ΑΡΘΡΟ 15ο ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Ενστάσεις κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν υποβάλλονται εγγράφως συμφωνά με όσα αναφέρονται στο άρθρο 15 της 11389/93 Υπουργικής απόφασης. ΑΡΘΡΟ 16ο

8 ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται από την παρούσα διακήρυξη και αρχίζει από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Παράταση προθεσμίας παράδοσης μπορεί να δοθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από αιτιολογημένη αίτηση του αναδόχου με πρόταση της αρμόδιας υπηρεσίας. Σε περίπτωση που το υλικό παραδοθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου επιβάλλονται στον προμηθευτή οι προβλεπόμενες κυρώσεις των άρθρων 33 και 35 της 11389/93 Υπουργικής απόφασης (ΕΚΠΟΤΑ). Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης των υλικών της συμβατικής ποσότητας εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του ΕΚΠΟΤΑ. ΑΡΘΡΟ 17ο ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε για να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα του που απορρέει από αυτήν, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά είδη μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 27 της 11389/93 Υπουργικής απόφασης. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση, όταν: Η σύμβαση δεν υπογράφτηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. ΑΡΘΡΟ 18ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ Η ΥΠΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΟΥ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΩΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ 1. Έλεγχος εγκαταστάσεων προσφέροντος ή υποκατασκευαστού Εφόσον αρμοδίως κριθεί απαραίτητη η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στις εγκαταστάσεις του προσφέροντος ή των υποκατασκευαστών του προσφερομένου προϊόντος, τα έξοδα της προς τούτο συσταθείσας τριμελούς επιτροπής βαρύνουν τον προσφέροντα ή τους προσφέροντες κατά αναλογία. Η καταβολή των εν λόγω εξόδων, το ύψος των οποίων καθορίζεται με βάση τις ισχύουσες διατάξεις περί εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του Δημοσίου και στρατιωτικών, διενεργείται εντός πέντε (5) ημερών από την ενημέρωση του υπόχρεου. Σε περίπτωση μη καταβολής εξόδων εντός της ανωτέρω προθεσμίας η προσφορά του υπόχρεου δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αξιολογείται. 2. Χαρακτηρισμός στοιχείων ή πληροφοριών κατά την προσφορά ως εμπιστευτικών. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντα του, τότε ο προσφέρω οφείλει να σημειώνει επ' αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Στην αντίθετη περίπτωση θα δύνανται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. 3. Dumping - εξαγωγικές επιδοτήσεις. Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή εμπορίας του προϊόντος (τιμή Dumping) ή ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθεισών μέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρείας. ΑΡΘΡΟ 19ο ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ Όλες οι δαπάνες, φόροι, τέλη, κηρύκεια δικαιώματα, καθώς και κρατήσεις 2% υπέρ Τ.Α.Δ.Κ.Υ. και τα έξοδα των δημοσιεύσεων, βαρύνουν τον ανάδοχο και θα περιληφθούν στην προσφερόμενη από τον ανάδοχο τιμή. Εξαιρείται ο ΦΠΑ που βαρύνει την αναθέτουσα αρχή.

9 ΑΡΘΡΟ 20ο ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Αλεξανδρούπολης, Λ. Δημοκρατίας 306, την 08/11/2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 μέχρι την οποία οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, η οποία θα τις αποσφραγίσει. Επίσης, οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο στην έδρα του Δήμου μέχρι και την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα της διεξαγωγής του διαγωνισμού στη Διεύθυνση: Δήμος Αλεξανδρούπολης, Λεωφόρος Δημοκρατίας 306 Τ.Κ Σε περίπτωση απεργίας ή ανωτέρας βίας ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα, την ίδια ώρα. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Άρθρο 21ο ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί μια φορά σε δύο οικονομικές (ή δημοπρασιών) εφημερίδες, μια τοπική εφημερίδα εβδομαδιαία και δύο τοπικές ημερήσιες, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις του 5 ου άρθρου της Υπ. Απ /1993, του Νόμου 2741/1999 του Νόμου 3548/2007 και του Νόμου 3801/2009, αντίστοιχα. Επίσης, θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στο γραφείο Προμηθειών του Δήμου και στον ιστότοπο του Δήμου Αλεξανδρούπολης (πεδίο Διακηρύξεις). Σύμφωνα με το 46ο άρθρο του Ν. 3801/2009 και την αντίστοιχη 3η παράγραφο του 4ου άρθρου του Ν. 3548/2007, οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με τη διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ

10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 69/13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η παρούσα μελέτη αφορά στη συντήρηση, τακτική και έκτακτη και την προμήθεια των πάσης φύσεως ανταλλακτικών και εξαρτημάτων των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, για το ένα έτος. Με τα ανταλλακτικά και τις εργασίες που προβλέπει η μελέτη ο Δήμος Αλεξανδρούπολης και συγκεκριμένα το Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης θα μπορεί να καλύψει τις λειτουργικές ανάγκες συντήρησης και επισκευών των οχημάτων και μηχανημάτων τους για ένα έτος. Η συντήρηση και η προμήθεια των πάσης φύσεως ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για τα οχήματα και μηχανήματα έργου θα γίνεται τμηματικά καθ όλη την διάρκεια του έτους, ανάλογα με τον προγραμματισμό και μόνο κατόπιν εντολής του Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων. Τα οχήματα και μηχανήματα έργου έχουν ομαδοποιηθεί ανάλογα με τον τύπο τους και το είδος τους και επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς ανά ομάδα εξοπλισμού, για μία ή περισσότερες ομάδες και για οποιοδήποτε συνδυασμό αυτών. Δεν επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς για μέρος της κάθε μιας ομάδας εξοπλισμού, παρά μόνο για το σύνολο των τύπων οχημάτων και μηχανημάτων που την αποτελούν. Στη μελέτη συμπεριλαμβάνονται και κωδικοί δαπανών για ανταλλακτικά και εξαρτήματα οχημάτων, μηχανημάτων έργου, οι οποίοι αντιστοιχούν στο σύνολο των ομαδοποιημένων οχημάτων και μηχανημάτων έργων. Η ενδεικτικά προϋπολογισθείσα δαπάνη εργασιών ανέρχεται στα ευρώ και ανταλλακτικών στα ευρώ με Φ.Π.Α.. Η συνολική ενδεικτικά προϋπολογισθείσα δαπάνη ανταλλακτικών και εργασιών ανέρχεται στο ποσό των ευρώ με τον Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους. Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με Δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Προμηθειών ΟΤΑ (Υπ. Απόφαση αρ.11389/93 ΦΕΚ 185Β /93) και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, όπως αυτή προκύπτει από την υποβολή ενιαίου ποσοστού έκπτωσης (%) επί του ισχύοντος κάθε φορά επίσημου τιμοκαταλόγου ανταλλακτικών των οίκων κατασκευής του εξοπλισμού. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2286/95 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών», άρθρο 1, πργ.3, περίπτωση ΙΙ, το είδος της συγκεκριμένης προμήθειας (.ανταλλακτικά μηχανημάτων και οχημάτων) εξαιρείται και δεν εντάσσεται στο ενιαίο πρόγραμμα προμηθειών. Όσον αφορά τις συντηρήσεις, ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 28/80. και του Ν.3852/2010. Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ Ε.Δ. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ.Τ.Υ. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 69/13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ ( ) ΟΜΑΔΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Μ/Ε ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ,00 1η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ,00 2η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 8.000,00 3η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ - ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ 8.000,00 4η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ - ΦΟΡΤΩΤΩΝ ,00 5η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΑΡΩΘΡΩΝ ,00 6η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ ,00 7η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ,00 8η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΚΑΔΩΝ 5.000,00 9η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ 4.500,00 10η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ,00 ΟΛΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 5.000,00 ΟΛΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΕΞΙΝΕΜΩΝ ( ΠΑΡΜΠΡΙΖ ) 3.000,00 ΟΛΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΤΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΑΤΜΙΣΕΩΝ 3.000,00 ΟΛΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ,00 1η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ,00 2η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ,00 3η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 5.000,00 4η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ - ΦΟΡΤΩΤΩΝ ,00 5η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΑΡΩΘΡΩΝ ,00 6η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ ,00 7η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 5.000,00 8η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΜΠΑΚΤΟΡΑ ,00 8η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΚΑΔΩΝ 8.000,00 9η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΨΥΓΕΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧ. ΕΡΓΩΝ 1.000,00 ΟΛΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΤΟΥΡΜΠΙΝΩΝ 5.000,00 ΟΛΕΣ ΛΑΜΑΡΙΝΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ- ΒΑΦΗ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ ΕΙΧ, ΦΙΧ, Μ/Ε ,00 ΟΛΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 8.000,00 ΟΛΕΣ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΣΥΝΟΛΟ : ,00 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ Ε.Δ. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ.Τ.Υ. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 69/13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο Αντικείμενο της προμήθειας Η συγγραφή αυτή αφορά την συντήρηση και την προμήθεια των ανταλλακτικών και εξαρτημάτων πάσης φύσεως των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Αλεξανδρούπολης. ΑΡΘΡΟ 2 ο Τεχνικές προδιαγραφές Στην τεχνική προσφορά που θα κατατεθεί από τους διαγωνιζόμενους θα αναφέρεται υποχρεωτικά το εργοστάσιο και η χώρα κατασκευής των προσφερόμενων ανταλλακτικών. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά για οποιαδήποτε ομάδα/ες οχημάτων επιθυμούν, για οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών και για τους κωδικούς που δεν αντιστοιχούν σε συγκεκριμένη ομάδα/ες οχημάτων μηχανημάτων έργων, αλλά αφορούν ανταλλακτικά, εξαρτήματα και είδη για το σύνολο των ομάδων. Η προσφορά θα είναι σύμφωνα με τα υποδείγματα που ακολουθούν. Ανεξάρτητα εάν ο συμμετέχων στο διαγωνισμό είναι : Ο ίδιος κατασκευαστής των ανταλλακτικών για τους συγκεκριμένους τύπους οχημάτων, μηχανημάτων ή υπερκατασκευών, Επίσημος αντιπρόσωπος ή διανομέας ανταλλακτικών για τους συγκεκριμένους τύπους οχημάτων, μηχανημάτων ή υπερκατασκευών, Ανεξάρτητος έμπορος ανταλλακτικών ή συνεργείο και χρησιμοποιεί ανταλλακτικά τα οποία προμηθεύεται είτε από το επίσημο δίκτυο διακίνησης ανταλλακτικών για τους συγκεκριμένους τύπους οχημάτων, μηχανημάτων ή υπερκατασκευών, είτε από το ελεύθερο εμπόριο, στην τεχνική του προσφορά θα πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωσή του με την οποία θα βεβαιώνει ότι : 1. Στην περίπτωση που είναι ανάδοχος αναλαμβάνει να τροφοδοτεί το Δήμο Αλεξανδρούπολης με ανταλλακτικά για όλο το διάστημα ισχύος της σχετικής σύμβασης. 2. Η προσφορά του συνοδεύεται από βεβαίωση των οίκων κατασκευής των ανταλλακτικών ή των επίσημων αντιπροσώπων τους ότι τα προσφερόμενα ανταλλακτικά ενδείκνυται να χρησιμοποιηθούν για τους συγκεκριμένους τύπους οχημάτων ή/και μηχανημάτων έργου. 3. Εάν η βεβαίωση δοθεί από επίσημο αντιπρόσωπο του οίκου κατασκευής, η ιδιότητα αυτού θα πρέπει να αποδεικνύεται από κατάλληλα έγγραφα. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να καταθέσουν στις τεχνικές προσφορές τους στοιχεία σχετικά με τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των ειδών που αναφέρονται στις προσφορές. Όσον αφορά στα ανταλλακτικά θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό CΕ, εκτός αν κάποια εξ αυτών εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής από αντίστοιχη οδηγία. Ο προμηθευτής θα πρέπει να αποδέχεται με δήλωσή του η οποία θα επισυνάπτεται στην προσφορά του ότι τα ανταλλακτικά θα φέρουν την προαναφερόμενη

13 σήμανση. Η μη απόδειξη ύπαρξης της σήμανσης CE για ανταλλακτικά αποτελεί αιτία αντικατάστασης τους άμεσα από τον μειοδότη. Επίσης υποχρεωτική είναι η ύπαρξη συστήματος διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9000 : 2008 του κατασκευαστή των ανταλλακτικών η οποία θα αποδεικνύεται με το αντίστοιχο πιστοποιητικό. Σε περίπτωση που απαιτηθεί ο έλεγχος σε εξειδικευμένο εργαστήριο για εξακρίβωση του λόγου πιθανής αστοχίας των προμηθευόμενων υλικών, τα έξοδα βαρύνουν τον προμηθευτή. Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία πάψουν κατά τη διάρκεια της σύμβασης να ισχύουν κάποιοι από τους παραπάνω όρους ο Δήμος Αλεξανδρούπολης μπορεί να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο. Οι ενδιαφερόμενοι εάν έχουν οποιαδήποτε απορία ή χρειάζονται διευκρινήσεις πριν την κατάθεση της προσφοράς τους μπορούν να ζητήσουν και να λάβουν ιδία γνώση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου μας για τα οποία θα καταθέσουν προσφορά και να σχηματίσουν πλήρη εικόνα για αυτά και για τις ανάγκες της Υπηρεσίας. Για το λόγο αυτό υπάρχει δυνατότητα επίσκεψης στο Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων, κατόπιν σχετικής συννενοήσεως. Οι ενδιαφερόμενοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή σύνταξη των προσφορών τους βασιζόμενοι σε στοιχεία που θα συλλέξουν κατά την αυτοψία που θα πραγματοποιήσουν στο Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων του Δήμου μας. Οι ενδιαφερόμενοι είναι δυνατόν να καταθέσουν προσφορά για όλες τις ομάδες οχημάτων μηχανημάτων μαζί ή και ανεξάρτητα για οποιαδήποτε από αυτές ή συνδυασμό τους. Αντίστοιχα θα ανακηρυχθούν μειοδότες ανά ομάδα ή συνδυασμό. Τα ποσά που αναφέρονται ανά κατηγορία δαπάνης στον ενδεικτικό προϋπολογισμό δεν δεσμεύουν το Δήμο Αλεξανδρούπολης στην καθ ολοκληρία διάθεσή τους ανά κατηγορία μηχανημάτων και μηχανημάτων έργου. Η διάθεση και κατανομή των προαναφερόμενων ποσών θα γίνει βάσει των πραγματικών αναγκών της υπηρεσίας οι οποίες θα εμφανιστούν κατά τη διάρκεια του έτους, δύναται δε ο Δήμος Αλεξανδρούπολης να προχωρήσει σε αύξηση ή μείωση κωδικού ή /και κωδικών ανά ομάδα, σε περίπτωση εκτάκτων αναγκών ή αντίστοιχα μη κίνησης κωδικού/ών λόγω ανυπαρξίας βλαβών. Οι αναγραφόμενοι στον ενδεικτικό προϋπολογισμό κωδικοί δαπανών κατά είδος, οι οποίοι δεν είναι αντιστοιχισμένοι σε συγκεκριμένη από τις αναγραφόμενες ομάδα οχημάτων ή μηχανημάτων έργων και περιέχονται στον αναλυτικό πίνακα κωδικών δαπανών της Τεχνικής έκθεσης της παρούσας μελέτης, αφορούν το σύνολο αυτών, όπως για παράδειγμα, οι κωδικοί δαπάνης με τίτλο «Προμήθεια αλεξίνεμων ( παρμπρίζ )», «Προμήθεια υλικών συντήρησης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού οχημάτων μηχανημάτων έργων»,κλπ Για ελάχιστα ανταλλακτικά που δεν περιλαμβάνονται στους προσφερόμενους καταλόγους του αναδόχου, αυτά γίνονται δεκτά στο διαγωνισμό με την έκπτωση που προσφέρει ο εκάστοτε προμηθευτής. Τα προσφερόμενα ανταλλακτικά για τα μηχανήματα έργου και τα οχήματα του Δήμου μας, θα πρέπει να καλύπτουν όλα τα επιμέρους μηχανικά υποσυστήματα τους όπως αυτά προκύπτουν και από τον κατασκευαστή αυτών. Τα κυριότερα μηχανικά υποσυστήματα για τα οποία προορίζονται τα σχετικά ανταλλακτικά, ενδεικτικά είναι :

14 Α. Οχήματα ( ΕΙΧ, φορτηγά, ημιφορτηγά, κλπ ) 1. Κινητήρας Καπάκι Δακτυλίδια, μπιέλες και πείροι Χιτώνια Κουζινέτα εκκεντροφόρου Οδηγοί βαλβίδων Έδρες βαλβίδων Φλάντζες, τσιμούχες Ελατήρια Αντλία πετρελαίου Αντλία νερού Ακροφύσια ψεκασμού Υπερσυμπιεστής Φίλτρα λαδιού, αέρα, πετρελαίου κλπ. 2. Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων / Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων Φουρκέτες Συγχρονιζέ Ρουλεμάν Γρανάζια Φλάντζες, τσιμούχες Πρωτεύων άξονας κομπλέ Δευτερεύων άξονας κομπλέ Σταυροί ταχυτήτων Σταθερά ταχυτήτων κλπ 3. Συμπλέκτης Άνω τρόμπα συμπλέκτη Κάτω τρόμπα συμπλέκτη Σετ δίσκου συμπλέκτη, πλατώ και ρουλεμάν Δίσκος Πλατώ Φυσούνα κλπ 4. Σύστημα αναρτήσεων. αμορτισέρ σούστες - ελατήρια µπρακέτα σινεµπλόκ κόντρες κλπ. 5. Σύστημα πέδησης Υλικά δικτύου αέρος Κεντρική βαλβίδα Φυσούνες τροχών Ρεγουλατόροι φρένων Δισκόπλακες Ταµπούρα Σιαγώνες φερµουίτ ρουλεµάν τροχών - µουαγιέ

15 τσιµούχες δαχτυλίδια κλπ. 6. Εμπρόσθιο σύστημα ακραξόνιο πείρος ακραξονίου ρουλεµάν πείρων ακραξονίων ρουλεµάν µουαγιέ τσιµούχες µουαγιέ ροδέλες ροδέλες µεταλλικές γλύστρες - κουζινέτα τάπες πειροδακτυλίων γρασσαδοράκια Ακρόµπαρα µικρής - µεγάλης µπάρας Μηχανισµός διεύθυνσης Υδραυλική αντλία τιμονιού κλπ. 7. Αεροσυμπιεστής στρόφαλος ρουλεµάν ελατήρια κοφλέρ δακτυλίδια µπιέλες σετ ελατήρια σετ φλάντζες σκάστρα κοφλέρ σετ φλάντζες κοφλέρ σετ ελατήρια κοφλέρ βαλβίδα κοφλέρ χιτώνιο κοφλέρ φίλτρα κλπ 8. Διαφορικό Πηνίο κορώνα ρουλεμάν Μειωτήρες - ημιαξονίων Φλάντζες, τσιμούχες κλπ 9. Καμπίνα Αμορτισέρ κουβουκλίου Μπουκάλα ανύψωσης Αντλία ανύψωσης Πάτωμα καμπίνας Σύστημα άρθρωσης καμπίνας στο σασί Καθίσματα αέρος Αφρολέξ, τελάρα, ελατήρια κατά περίπτωση. Μηχανισμοί βάσης καθίσματος Αρθρώσεις θυρών. Μηχανισμοί ανύψωσης παραθύρων Μηχανισμοί ασφάλισης θυρών Τσιμούχες για στεγανοποίηση κλπ. παρελκόμενα. Αλεξίνεμα ( παρμπρίζ ) διαφόρων τύπων και παρελκόμενα.

16 Β. Μηχανήματα έργου 1. Κινητήρας Καπάκι Δακτυλίδια, μπιέλες και πείροι Χιτώνια Κουζινέτα εκκεντροφόρου Οδηγοί βαλβίδων Έδρες βαλβίδων Φλάντζες, τσιμούχες Ελατήρια Αντλία πετρελαίου Αντλία νερού Ακροφύσια ψεκασμού Υπερσυμπιεστής Φίλτρα λαδιού, αέρα, πετρελαίου κλπ 2. Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων / Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων Φουρκέτες Συγχρονιζέ Ρουλεμάν Γρανάζια Φλάντζες, τσιμούχες Πρωτεύων άξονας κομπλέ Δευτερεύων άξονας κομπλέ Σταυροί ταχυτήτων Τρικουβέρτο ( torque converter ) Εγκέφαλος αισθητήρες κλπ 3. Υδραυλικά συστήματα Αντλία υδραυλικού Μπουκάλες Σετ τσιμούχες Μάκτρα Χειριστήρια Σωλήνες υψηλής πίεσης Ρυθμιστές πίεσης Ηλεκτροβαλβίδες / Αεροβαλβίδες κλπ 4. Υποσυστήματα διαμόρφωσης γαιών Κουβάδες εμπρόσθιοι οπίσθιοι Δόντια κουβά Ακρολέπιδα Θωρακίσεις κουβά κλπ Νύχια τροχών ΑΡΘΡΟ 3 ο Προσφερόμενη τιμή

17 Για κάθε ομάδα για την οποία θα υποβληθεί προσφορά, θα κατατεθεί οικονομική προσφορά που θα αναφέρει το προσφερόμενο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (%) για την ομάδα επί του τρέχοντος ισχύοντος τιμοκαταλόγου ανταλλακτικών του κάθε είδους οχήματος και μηχανήματος έργου που περιλαμβάνεται σ αυτή και το ποσοστό θα είναι ίδιο για την προμήθεια ανταλλακτικών και την εργασία που αφορά την ομάδα. Δηλαδή το προσφερόμενο ανά ομάδα ποσοστό έκπτωσης θα είναι ενιαίο για κάθε ομάδα ανταλλακτικών και της αντίστοιχης ομάδας εργασιών. Ως μέση ωριαία αποζημίωση για πάσης φύσεως εργασίες επισκευών, συντήρησης ή τοποθέτησης ανταλλακτικών ορίζεται το ποσό των 20,42 /ώρα. Ως ωριαία αποζημίωση ορίζεται η πραγματική ώρα απασχόλησης του κάθε τεχνίτη για την εκτελούμενη εργασία. H προσφορά θα είναι σύμφωνα με το υπόδειγμα που ακολουθεί. Για τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό των οχημάτων και μηχανημάτων έργων του Δήμου μας, η προσφορά που θα κατατεθεί για τον κωδικό δαπάνης που είναι εγγεγραμμένος στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης με τίτλο «Προμήθεια υλικών συντήρησης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού οχημάτων μηχανημάτων έργων» θα είναι σύμφωνα με το συγκεκριμένο υπόδειγμα που ακολουθεί. Για τους υπόλοιπους κωδικούς δαπανών που αφορούν το σύνολο των οχημάτων και μηχανημάτων έργων θα κατατεθεί οικονομική προσφορά που θα αναφέρει το προσφερόμενο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (%) επί του τρέχοντος ισχύοντος τιμοκαταλόγου των σχετικών ειδών ανταλλακτικών. Διευκρινίζεται ότι το ποσοστό έκπτωσης θα είναι κοινό για όλα τα ανταλλακτικά όλων των ειδών εξοπλισμού που περιλαμβάνονται στην ομάδα εξοπλισμού για την οποία θα υποβληθεί προσφορά. Το κριτήριο επιλογής του αναδόχου για κάθε ομάδα εξοπλισμού είναι η χαμηλότερη τιμή, που αντιστοιχεί στο μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης % ανάλογα με τις κατατεθείσες προσφορές. ΑΡΘΡΟ 4 ο Χρόνος και τρόπος παράδοσης Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά, όποτε απαιτείται για κάθε όχημα και μηχάνημα έργου, το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίηση παραγγελία του Τμήματος Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων του Δήμου μας, στην οποία θα αναγράφεται η αναγκαία ποσότητα και το είδος. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για τη διαθεσιμότητα, τη µεταφορά και παράδοση των ανταλλακτικών στο συνεργείο επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων του Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων του Δήμου μας. Επίσης είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανόν θα γίνει από υπαιτιότητα του προσωπικού του ή άλλου μέχρι παράδοσης αυτών. ΑΡΘΡΟ 5 ο Εγγύηση καλής λειτουργίας Τα προσφερόμενα ανταλλακτικά πρέπει να έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) έτους. Στη διάρκεια αυτή, σε περίπτωση βλάβης που δεν οφείλεται αποδεδειγμένα σε κακή χρήση, ο προμηθευτής οφείλει να αντικαταστήσει άμεσα το κατεστραμμένο ή φθαρμένο ανταλλακτικό χωρίς χρέωση. ΑΡΘΡΟ 6 ο Αποκλίσεις Όπου αναφέρεται η λέξη περίπου εννοείται ως απόκλιση ± 5%.

18 ΑΡΘΡΟ 7 ο Ουσιώδεις απαιτήσεις Γενικά οι παραπάνω απαιτήσεις θεωρούνται και ουσιώδεις και απαραβίαστες εκτός εάν αναφέρεται ρητά ότι αποτελούν προτίμηση ή επιθυμία της υπηρεσίας. ΑΡΘΡΟ 8ο : Συντηρήσεις Οχημάτων και Μηχανημάτων έργων Οι απαραίτητες εργασίες ελέγχων, και συντήρησης των οχημάτων και μηχανημάτων έργων, ορίζονται από τον εκάστοτε κατασκευαστή με γνώμονα τις συνθήκες εργασίας τους και τις ώρες λειτουργίας. Κατά μέσο όρο, τα διαστήματα ορίζονται ανά 2, 6, 12 και 24 μήνες, ή /και 100, 250 και 500 ώρες λειτουργίας. Όσον αφορά τα ΕΙΧ, ανά 2 εως 50 χιλιάδες χιλιόμετρα κατά μέσο όρο. Πέραν των οριζόμενων από τους κατασκευαστές διαστημάτων τακτικής συντήρησης, λαμβάνονται υπ όψιν και οι ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας των οχημάτων και μηχανημάτων έργων και κυρίως το περιβάλλον στο οποίο κινούνται και εργάζονται, το οποίο είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένο από ρύπους και αιωρούμενα σωματίδια ( σκόνη, θραύσματα φερτών υλικών κλπ ), στην περίπτωση των μηχανημάτων έργων,καθώς και τις συνεχείς στάσεις και εκκινήσεις, όπως και τη στατική λειτουργία των απορριμματοφόρων, για παράδειγμα. Στις περιπτώσεις αυτές, τα προκαθορισμένα διαστήματα συντήρησης μειώνονται και μεταβάλλονται,έτσι ώστε να προλαμβάνονται φθορές και βλάβες. Εκτός των εργασιών ελέγχων και συντήρησης υπάρχουν και οι εργασίες επισκευής βλαβών. Ενδεικτικά, αναφέρουμε τις κυριότερες εργασίες τακτικής συντήρησης και εργασίες επισκευής βλαβών οι οποίες εκτελούνται στα οχήματα και μηχανήματα έργων : 1) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 2 ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 3 ΑΛΛΑΓΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 4 ΑΛΛΑΓΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ 5 ΑΛΛΑΓΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ 6 ΑΛΛΑΓΗ ΦΙΛΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 7 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΤΡΙΒΗΣ ΦΡΕΝΩΝ 8 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΣΚΩΝ ΦΡΕΝΩΝ 9 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΡΠΥΣΤΡΙΩΝ 10 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 11 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΦΡΕΝΩΝ 12 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 13 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΛΑΔΙΟΥ 14 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΕΡΑ 15 ΑΛΛΑΓΗ ΙΜΑΝΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 16 ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΡΕΝΩΝ 17 ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 18 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΦΙΞΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 19 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΦΙΞΕΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 20 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΚΟΥΒΕΡΤΟΥ ( TORQUE CONVERTER ) 21 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΜΑΝΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 22 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ ( ΜΠΟΥΚΑΛΕΣ ) 23 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΕΡΟΚΥΛΙΝΔΡΩΝ 24 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 25 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ 26 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 27 ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ 28 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 29 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 30 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΣΦΑΙΡΩΝ ΤΡΙΒΕΩΝ ( ΡΟΥΛΕΜΑΝ) ΓΕΝΙΚΑ 31 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΑΕΡΑ ΥΨΗΛ. ΠΙΕΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΑ

19 32 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 33 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ( ΜΑΧΑΙΡΙΑ ) 34 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΡΟΛΕΠΙΔΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ ΚΟΥΒΑ 35 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΡΟΦΥΣΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 36 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ COMMON RAIL 37 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ. 38 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΓΑΙΩΝ ( RIPPER ) 39 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΥΒΑΔΩΝ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΚΑΦΗΣ 40 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΥΧΙΩΝ ΕΚΣΚΑΦΗΣ 41 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΑΙΩΝ (ΜΑΧΑΙΡΙΑ) 2) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

20 Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 2 ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 3 ΑΛΛΑΓΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 4 ΑΛΛΑΓΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ 5 ΑΛΛΑΓΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ 6 ΑΛΛΑΓΗ ΦΙΛΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 7 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 8 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΕΡΑ 9 ΑΛΛΑΓΗ ΙΜΑΝΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 10 ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΔΗΣΗΣ 11 ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 12 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΦΙΞΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 13 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΦΙΞΕΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 14 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΤ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 15 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΜΑΝΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 16 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 17 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ 18 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 19 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 20 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΕΡΟΚΥΛΙΝΔΡΩΝ 21 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 22 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ 23 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 24 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ 25 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΓΕΝΙΚΑ 26 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ( PLC) 27 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΣΦΑΙΡΩΝ ΤΡΙΒΕΩΝ ( ΡΟΥΛΕΜΑΝ) ΓΕΝΙΚΑ 28 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΑΕΡΑ ΥΨΗΛ. ΠΙΕΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΑ 29 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 30 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΤΕΡΜΟΝΟΣ ΚΟΧΛΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 31 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ) 32 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΡΟΦΥΣΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 33 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΔΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 34 ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΘΟΡΩΝ ΠΛΑΚΑΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 35 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ. 36 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 37 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΚΥΛΙΣΗΣ ΠΛΑΚΑΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ 38 ΤΑΚΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ( SERVICE ) ΓΕΝΙΚΑ 39 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΔΩΝ 40 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΡΟΦΥΣΙΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 200.000,00 ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 200.000,00 ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ταχ.Δ/νση :Δρόμος αεροδρομίου Πληροφορίες: Τηλέφωνο : 2695048125 Fax : 2695023004 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ Α.Μ.:98/2014 ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:101.000,00 με ΦΠΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15477 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Αρ. Μελέτης: 17/2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Αρ. Μελέτης: 17/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ Η Μ Ο Σ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Προϋπολογισµός.: 244.270,00 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΙΤΛΟΣ: «Προµήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

Hμ/νία: 27/04/2010 Αρ. Πρωτ: 6253 Αριθμ Διακήρυξης:2

Hμ/νία: 27/04/2010 Αρ. Πρωτ: 6253 Αριθμ Διακήρυξης:2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ: 22410-35445 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑ όπως κατωτέρω ΕΝΔ. ΠΡΟΫΠ: όπως τον

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Ο Ι Χ Τ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ν Ο Ι Χ Τ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Η ) ΕΡΓΟ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟΥ.ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Κ.Α. 3020043 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΕΣΗΔΗΣ) Ο Δήμαρχος Πεντέλης διακηρύσσει

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΕΣΗΔΗΣ) Ο Δήμαρχος Πεντέλης διακηρύσσει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αντικείμενο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.:141246 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 14PROC002327056 Νεα Μουδανια 07-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 31293 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ : Ποιότητα Ζωής, Καθαριότητας &

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 16/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 16/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 28/6/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. πρωτ. : 22562 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 305/2015 Από το Πρακτικό της 23ης/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002923091 2015-07-20

15PROC002923091 2015-07-20 Ελληνική Δημοκρατία Νομός Σερρών Δήμος Ηράκλειας Πλατεία Μπακογιάννη 2 ΤΚ 62400 e-mail: info@dimosiraklias.gr web : www.dimosiraklias.gr Ημερομηνία: 20/07/2015 Αριθμ. Πρωτοκ.: 12252 Αριθμός μελέτης: 6/2015

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 512/2012 Στην Καρδίτσα σήµερα την 17η του µηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002944512 2015-07-30

15PROC002944512 2015-07-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 23 /07/2015 Αριθμ. Πρωτ. 19378 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ 1 Διακήρυξη ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 49 ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002526099 2015-01-15

15PROC002526099 2015-01-15 15PROC002526099 2015-01-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου Τ.Κ. 601 00 Πληροφ. : Δώρα Παπαδοπούλου Τηλ. 23513/50506 Φαξ. 23513/50470

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002649236 2015-03-18

15PROC002649236 2015-03-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 2449/18-03-2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ 2015 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Τοπείρου έχοντας υπόψη: 1. Τις σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ & ΜΕΘΟ ΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012 Ο ήµαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΔΑ: 60ΟΤΩΞ2-53Ρ 14PROC002389614 2014-11-09ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3-08-2012 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ξυλούρη Όλγα ΤΗΛ. : 2810-368468 FAX : 2810-214481 Δ/ΞΗ 23/2012

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3-08-2012 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ξυλούρη Όλγα ΤΗΛ. : 2810-368468 FAX : 2810-214481 Δ/ΞΗ 23/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΔΟΥ Ηρακλείου ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002811372 2015-05-29

15PROC002811372 2015-05-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος 20-5-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 4540 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών 2015-2016 για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Αλιάρτου

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α') "Προμήθειες του δημοσίου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 2962 / 22-01 - 2015 ΤΙΤΛΟΣ : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 6 ΤΟ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ. ΓΝΑ ΚΑΤ - ΕΚΑ ΝΙΚΗΣ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ 16-10-2014 ΠΕΜΠΤΗ 10.00 π.μ.

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ. ΓΝΑ ΚΑΤ - ΕΚΑ ΝΙΚΗΣ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ 16-10-2014 ΠΕΜΠΤΗ 10.00 π.μ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελ. Χαρλαύτη Τηλ.: 213-20.86.517, φαξ: 213-20.86.757/670 prom12@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002729869 2015-04-27

15PROC002729869 2015-04-27 15PROC002729869 2015-04-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/νση : Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα : Ηλεκτροφωτισμού Ταχ. Δ/νση : Ελ.Βενιζέλου 14, 17121 Ν.Σμύρνη Πληροφ. : Γ.Στεφανάτος Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 641.523.73 ΕΥΡΩ Φ.Π.Α. : 147.550.46 ΕΥΡΩ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 789.074.19 ΕΥΡΩ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αρµόδιος :Τζουβελέκης ηµήτριος Τηλέφωνο: 2261351112

Διαβάστε περισσότερα