Προβολή των κυ ριακών ανε ιστηµίων στο εξωτερικό

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προβολή των κυ ριακών ανε ιστηµίων στο εξωτερικό"

Transcript

1 Ε Υ Ρ Ω Π ΑΪ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Σ Τ Ο Τ Ε Υ Χ Ο Σ Α Υ Τ Ο : Νέα του ΕΓΚ 1 Νέα των µελών 2 Θεσµικά θέµατα 3 Έρευνα 4 Εκπαίδευση 5-6 Επιχειρήσεις και Τράπεζες Ηµερολόγιο INFO DAYS «Eco-Innovation European Info Day» 13 Απριλίου 2010, Βρυξέλλες, Βέλγιο environment/eco-innovation/ events_en.htm Ισπανική Προεδρία index.html?idioma=en Απριλίου Ηµερολόγιο 2010 ευρωπαϊκών εκδηλώσεων Τ Ε Υ Χ Ο Σ 3 4 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ Προβολή των κυ ριακών ανε ιστηµίων στο εξωτερικό Στις Φεβρουαρίου 2010, το τµήµα Οικονοµικών και ιοίκησης Επιχειρήσεων του Katholieke Hogeschool Kempen (ΚΗΚ) διοργάνωσε για έκτη συνεχή χρονιά τις «ιεθνείς Ηµέρες», στην πόλη Geel του Βελγίου. 55 εκπαιδευτικοί από 18 χώρες της Ε.Ε., την Τουρκία, τη Ρωσία και την Κίνα έλαβαν µέρος στις «ιεθνείς Ηµέρες» προκειµένου να καταδείξουν στους φοιτητές τη σηµασία της διεθνοποίησης. Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου συµµετείχε στην εκδήλωση µε δύο διαλέξεις από τη Λειτουργό του γραφείου των Βρυξελλών, κα Ροζµαρί Στρεβινιώτη, στις οποίες παρουσιάσθηκε το σύστηµα ανώτερης εκπαίδευσης της Κύπρου, µε έµφαση στις ευκαιρίες «ιεθνείς Ηµέρες» και τα µαθήµατα Στιγµιότυπα από την εκδήλωση που προσφέρονται από τα κυπριακά πανεπιστήµια στους ξένους φοιτητές. βελγικής κουζίνας για τους προσκεκλη- µένους οµιλητές. Η εκδήλωση αποτέλεσε µια εξαιρετική ευκαιρία προβολής των Οι κύριες θεµατικές στην εκδήλωση ήταν για φέτος η οικονοµική και χρηµατοπιστωτική κρίση, η πολιτιστική πολυµορφία στον επιχειρη- συνέβαλε στην ανάπτυξη στενό- πανεπιστηµίων της Κύπρου και µατικό κόσµο, µε ιδιαίτερη έµφαση στην Κίνα, τερης συνεργασίας µε το Katholieke Hogeschool Kempen στο οποίο φοιτούν πάνω και οι εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές δυνατότητες που προσφέρονται από τις συµµετέχουσες στην εκδήλωση χώρες. Την τελευταία ται ετησίως 60 φοιτητές του εξωτερικού στο από τέσσερις χιλιάδες φοιτητές. Το ΚΗΚ δέχε- µέρα της εκδήλωσης, οι φοιτητές συνήλθαν σε πλαίσιο του προγράµµατος Erasmus, ενώ ο ολοµέλεια για να παρουσιάσουν τις εµπειρίες αριθµός των εξερχόµενων φοιτητών είναι 175, τους από την παρακολούθηση των διαφορετικών σεµιναρίων. εργασίας Το τόσο για Erasmus όσο και για τοποθετήσεις σε άρθρο εταιρίες αυτό εκτός µπορεί Βελγίου. να έχει λέξεις. λέξεις. Περισσότερες Πρόταση Ευρω αϊκή πληροφορίες: ροϋ ολογισµού Συνεργασία 2008: στον τοµέα αύξηση της των Η Το επιλογή υλικό θεµάτων εικόνων που ή γραφικών εµφανίζεται Έρευνας κατά ένας στα ενηµερωτικά σηµαντικός 11% (COST) Ε ιστηµονικής δα ανών για και την Τεχνικής έρευνα είναι τρόπος δελτία πρόσθεσης είναι πάρα Το πολύ περιεχοµένου Ευρωπαϊκό µεγάλο. Μπορείτε ενηµερωτικό να συµπεριλάβετε Κύπρου δελτίο. ανακοινώνει άρθρα τη σε Γραφείο ένα σχετικά µε διοργάνωση τεχνολογίες ή συνεδρίου καινοτοµίες στον στα τίτλο τοµέα γραφεία «CAREER-EU σας. του στις Βρυξέλ µε Στις 6 Μαΐου το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου διοργανώνει Σκεφτείτε το άρθρο σας και λες παρουσίαση για το δίκτυο EUREKA και το νέο πρόγραµµα δείτε εάν η εικόνα EUROSTARS υποστηρίζει που αφορά και Μπορεί εντείνει επίσης E u r o το µήνυµα να pθέλετε e a n που να C a r e e r Περισσότερες στη χρηµατοδότηση πληροφορίες: και στήριξη των Μικρο-Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) προ-ποσπαθείτε αναφέρετε Guidance δραστηριοποιούνται στον τοµέα της Έρευνας και Ανάπτυξης. να επιχειρησιακές Counselling αποδώσετε. Προσπαθήστε οικονοµικές Conference», ή να τάσεις µην επιλέξετε ή να κάνετε το οποίο θα εικόνες προβλέψεις λάβει που για δεν τους χώρα ταιριάζουν πελάτες στις Οµιλητής θα είναι ο κ. Luuk Borg, Προϊστάµενος της Γραµµατείας του EUREKA, µε Μαΐου 2010 στη ενώ Λεµεσό, στη συνάντηση θα λάβουν µέρος 50 εκπρόσωποι γραφείων έρευνας και στο ανάπτυξης, πλαίσιο του που εγκεκρι- συµµετέχουν στο δίκτυο IGLO - Informal Group of RTD Liaison Offices. µένου σχεδίου «CAREER-EUshop: One-Stop-Service-Career-Guidance-Shop for Europe» (Grundtvig). Το συνέδριο θα συγκεντρώσει εµπειρογνώµονες στους τοµείς επαγγελ- µατικού προσανατολισµού, κατάρτισης συµβούλων και εκπαίδευσης ενηλίκων, ενώ θα γίνει και η επίσηµη έναρξη λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συµβούλων Επαγγελµατικού Προσανατολισµού. Περισσότερες πληροφορίες:

2 Σ Ε Λ Ι Α 2 Ε ιτυχής ρόταση ΑΦΝΗ ΙΙΙ για την έµµεση ε ιβλαβή ε ίδραση της βίας στα αιδιά Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την πρόταση που υποβλήθηκε από το Πανεπιστήµιο Κύπρου και την Εδρα ΟΥΝΕΣΚΟ για την Ενδυνάµωση των Φύλων στο πλαίσιο του Προγράµµατος ΑΦΝΗ ΙΙΙ. Το σχέδιο µε τίτλο «An indirect harmful effect of violence: Victimizing the child and Re-victimizing the womanmother through her child s exposure to violence against herself» έχει διάρκεια 2 χρόνια. Το δίκτυο συνεργασίας του σχεδίου απαρτίζουν τρεις εταίροι της Έδρας ΟΥΝΕΣΚΟ (Università di Roma Tre, Ιταλία Υπεύθυνη: Καθ. Sandra Chistolini, University of Presov, Σλοβακία Υπεύθυνη: Καθ. Iveta Kovalcikova και University of Oradea, Ρουµανία Υπεύθυνη: Καθ. Secui Monica) και δεκαπέντε συνεργαζόµενοι φορείς - εταίροι (κυβερνητικοί και µη κυβερνητικοί οργανισµοί) στις συµµετέχουσες χώρες. Το σχέδιο έχει διπλό σκοπό: Πρώτον, να προσεγγίσει το πρόβληµα της έµµεσης επιβλαβούς επίδρασης της βίας που δέχονται τα παιδιά που εκτίθενται σε περιβάλλον στο οποίο οι µητέρες είναι θύµατα βίας, καθώς και να προωθήσει τη συνειδητοποίηση αυτής της επίδρασης από τους γονείς. εύτερον, να καλύψει το κενό της έλλειψης ερευνητικών δεδοµένων και ευαισθητοποίησης στο θέµα αυτό. Ο σκοπός αυτός θα πραγµατωθεί µέσω: α) συλλογής δεδοµένων σχετικά µε τη συνειδητοποίηση εκ µέρους των µητέρων της έµµεσης επιβλαβούς επίδρασης της βίας στα παιδιά τους όταν εκτίθενται σε αυτή, β) διερεύνησης της πιθανής έµµεσης επιβλαβούς επίδρασης στα παιδιά και σύγκρισης των αντιλήψεων και αυτοεικόνας τους µε παιδιά που δεν εκτίθενται στη βία ενάντια στη µητέρα, γ) παραγωγής κατευθυντήριων γραµµών βασισµένων στην έρευνα για την ανάπτυξη πληροφοριακού, ηλεκτρονικού υλικού, συµβουλευτικού, τηλεοπτικού και εκπαιδευτικού, δ) ηλεκτρονικής µέσω ιστοσελίδας επικοινωνίας και συµβουλευτικής παροχής και ε) πολυεπίπεδης διάχυσης των αποτελεσµάτων. Το έργο είναι πρωτότυπο όσον αφορά στο περιεχόµενο και τη µεθοδολογία και τα αποτελέσµατά του µπορούν να συµβάλουν στις τρέχουσες περιοχές πολιτικής προτεραιότητας της Ε.Ε. σχετικά µε την έµµεση επιβλαβή επίδραση της βίας στα παιδιά. Περισσότερες πληροφορίες: κα. Σοφία Αγαθαγγέλου, Γραφείο Οργάνωσης της Έδρας ΟΥΝΕΣΚΟ για την Ισότητα και Ενδυνάµωση των Φύλων, Πανεπιστήµιο Κύπρου SMILE: Υ οστήριξη ολυ ολιτισµικής ενσωµάτωσης και µάθησης Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήµιο Κύπρου συµµετέχει ως εταίρος στο εγκεκρι- µένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχέδιο «SMILE: Supporting Multicultural Integration and Learning» (Grundtvig). Το σχέδιο SMILE στοχεύει στη στήριξη όσων σχετίζονται µε εκπαίδευση ενηλίκων, και πιο συγκεκριµένα µε όσους ασχολούνται µε γονείς παιδιών 0-6 χρονών, ενθαρρύνοντάς τους να είναι ενεργοί πολίτες έτσι ώστε να προωθείται η ένταξη των παιδιών και ολόκληρης της οικογένειάς τους και να εφαρµόζεται η διαπολιτισµική εκπαίδευση στην πρώιµη αυτή ηλικία. Συντονιστής του σχεδίου, το οποίο έχει διάρκεια 2 χρόνια είναι ο οργανισµός Consorzio CO&SO Firenze - Consortium for Cooperation and Solidarity. Το σχέδιο στοχεύει σε εκπαιδευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, εκπαιδευτικούς, επαγγελµατίες που εργάζονται σε υπηρεσίες για παιδιά και οικογένειες, διευθύνοντες κοινωνικών υπηρεσιών, όπως επίσης σε γονείς- τόσο µετανάστες όσο και ντόπιων. Οι κύριες δραστηριότητες και αποτελέσµατά του θα είναι: η Ερευνητική ιερεύνηση του επιπέδου ενσωµάτωσης παιδιών µεταναστών σε υπηρεσίες για παιδιά της πρώιµης ηλικίας και του βαθµού επικοινωνίας και κατανόησης µεταξύ γονιών η δηµιουργία Ιστοσελίδας του έργου η ανάπτυξη Οδηγού Αξιολόγησης των διαπολιτισµικών ικανοτήτων ατόµων τα οποία εργάζονται σε υπηρεσίες για παιδιά προσχολικής ηλικίας και τις οικογένειές τους η ετοιµασία Εγχειριδίου και η οργάνωση Εκπαιδευτικού Προγράµµατος για την εφαρµογή της διαπολιτισµικής προσέγγισης στην εκπαίδευση και την προώθηση της ε- νεργούς πολιτότητας γονέων παιδιών προσχολικής ηλικίας η οργάνωση ιαπολιτισµικών Πρωτοβουλιών για την ενσωµάτωση οικογενειών µεταναστών σε κάθε χώρα των εταίρων στο έργο η παραγωγή ενός Βιβλίου και Ψηφιακού ίσκου Φωτογραφιών, τα οποία θα τεκµηριώνει τις δραστηριότητες που πραγµατοποιήθηκαν και τις εµπειρίες των όσων έλαβαν µέρος σε αυτές. Περισσότερες πληροφορίες: και ρ. Λοΐζος Συµεού, Τµήµα Εκπαιδευτικών Επιστηµών Ευρωπαϊκού Πανεπιστηµίου Κύπρου )

3 Σ Ε Λ Ι Α 3 Η νέα Ε ιτρο ή ανέλαβε καθήκοντα Η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε τα καθήκοντά της για την περίοδο 10 Φεβρουαρίου Οκτωβρίου 2014 µε το διορισµό της από το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού προηγήθηκε η έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η νέα Επιτροπή επρόκειτο να αναλάβει καθήκοντα τον Νοέµβριο του Ωστόσο, ο διορισµός της άργησε λόγω της καθυστέρησης στην έγκριση της συνθήκης της Λισαβόνας και της παραίτησης της προταθείσας Επιτρόπου Βουλγαρίας µετά την ακρόασή της τον Ιανουάριο. Μαζί µε τον πρόεδρο Μπαρόζο, το νέο σώµα των Επιτρόπων αριθµεί 27 µέλη, ένα από κάθε χώρα της Ε.Ε. Από τους νέους Επιτρόπους, οι 14, συµπεριλαµβανοµένου του Προέδρου κ. Μπαρόζο, συµµετείχαν στην προηγούµενη σύνθεση της Επιτροπής. Η θητεία τους θα διαρκέσει πέντε χρόνια. Η Κύπρια Επίτροπος κα. Ανδρούλλα Βασιλείου ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο για θέµατα Εκπαίδευσης, Πολιτισµού, Πολυγλωσσίας και Νεολαίας, στο οποίο περιλαµβάνονται πλέον και οι δράσεις Marie Curie, οι ο- ποίες µεταφέρονται από το χαρτοφυλάκιο της Έρευνας. Περισσότερες πληροφορίες: Η Ευρω αϊκή Ε ιτρο ή εγκαινίασε δύο νέες Γενικές ιευθύνσεις Στις 17 Φεβρουαρίου 2010 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε ορισµένες αποφάσεις για την εφαρµογή των οργανωτικών συνεπειών της κατανοµής των χαρτοφυλακίων στους Επιτρόπους. Από αυτή την κατανοµή δηµιουργήθηκαν δύο νέες Γενικές ιευθύνσεις (Γ ): η Γ Ενέργειας (ENER) και η Γ ράση για το Κλίµα (CLIM). Η Γ Ενέργειας αποτελείται από τις υπηρεσίες της πρώην Γ Μεταφορών και Ενέργειας που ασχολούνται µε θέµατα ενέργειας και της Οµάδας ράσης (Task Force) για την Ενέργεια. Τη θέση του Γενικού ιευθυντή θα αναλάβει ο Βρετανός κ. Philip Lowe, µέχρι πρότινος Γενικός ιευθυντής της Γ Ανταγωνισµού. Οι υπηρεσίες που είναι αρµόδιες για την πολιτική µεταφορών θα παραµείνουν στη µετονοµασµένη Γ Κινητικότητας και Μεταφορών (MOVE). Η Γ ράση για το Κλίµα θα δηµιουργηθεί από τις σχετικές δράσεις της Γ Περιβάλλοντος, από τις δράσεις της Γ Εξωτερικών Σχέσεων που συνδέονται µε τις διεθνείς διαπραγµατεύσεις για την αλλαγή του κλίµατος και τις δράσεις της Γ Επιχειρήσεων και Βιοµηχανίας που σχετίζονται µε την αλλαγή του κλίµατος. Ο Βέλγος κ. Jos Delbeke, µέχρι πρότινος Αναπληρωτής Γενικός ιευθυντής της Γ Περιβάλλοντος, έχει διοριστεί ως ο Γενικός ιευθυντής της Γ ράσης για το Κλίµα. Περισσότερες πληροφορίες: Γ Ενέργειας Γ ράση για το Κλίµα Η νέα ηγεσία της Ε ιτρο ής των Περιφερειών Τριακόσιοι σαράντα τέσσερις περιφερειάρχες, κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, δήµαρχοι και νοµαρχιακοί σύµβουλοι από όλη την Ευρώπη συναντήθηκαν στις Βρυξέλλες στις 9 και 10 Φεβρουαρίου 2010 για να εκλέξουν τη νέα ηγεσία της Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ). Παράλληλα, συζητήθηκαν οι πολιτικές προτεραιότητες των ευρωπαϊκών τοπικών και περιφερειακών αρχών κατά την επόµενη πενταετία, και κυρίως το µέλλον της περιφερειακής πολιτικής. Η νεοεκλεγείσα Πρόεδρος της ΕτΠ, κα. Mercedes Bresso (IT/PES), κάλεσε τα µέλη της Συνέλευσης να είναι πιο τολµηρά κατά την επιδίωξη των πολιτικών στόχων και υπογράµµισε ότι βασική αποστολή της είναι η αποτελεσµατική εκπροσώπηση του κοινού συµφέροντος. Η νέα Κυπριακή Αντιπροσωπεία για τα επόµενα πέντε χρόνια θα είναι η φωνή των δήµων και των κοινοτήτων της Κύπρου στις Βρυξέλλες. Στις 9 Φεβρουαρίου, ανέλαβαν τα καθήκοντά τους ο κ. Χρίστος Μέσης, ήµαρχος Μέσα Γειτονιάς ως µέλος του Προεδρείου της ΕτΠ και ο Περισσότερες πληροφορίες: κ. Γεώργιος Γεωργίου, ήµαρχος Κάτω Πολεµιδιών ως επικεφαλής της Κυπριακής Αντιπροσωπείας. Τα µέλη της Κυπριακής Αντιπροσωπείας είναι: Τακτικά µέλη Γεώργιος ΓΕΩΡΓΙΟΥ ήµαρχος Κάτω Πολεµιδιών Σάββας ΗΛΙΟΦΩΤΟΥ (PES) ήµαρχος Στροβόλου Κώστας ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΣ ΚΑΤΤΙΡΤΖΗ (EPP) Πρόεδρος Κοινοτικού Συµβουλίου Κάτω Ζώδιας Ελένη ΛΟΥΚΑΪ ΟΥ (EPP) ηµοτικός Σύµβουλος Λευκωσίας Χρίστος ΜΕΣΗΣ ήµαρχος Μέσα Γειτονιάς Ευγένιος ΜΙΧΑΗΛ Πρόεδρος Κοινοτικού Συµβουλίου Οµόδους Αναπληρωτές Χριστοφής ΑΝΤΩΝΙΟΥ Πρόεδρος Κοινοτικού Συµβουλίου Επισκοπής ήµος ΓΙΑΓΚΟΥ (EPP) Πρόεδρος Κοινοτικού Συµβουλίου Αγίας Ειρήνης Κερύνειας Ανδρέας ΜΩΥΣΕΩΣ ήµαρχος Λάρνακας Χαράλαµπος ΠΙΤΤΑΣ ήµαρχος Μόρφου Κώστας ΧΑΤΖΗΚΑΚΟΥ (EPP) ηµοτικός Σύµβουλος Αµµοχώστου Κυριάκος ΧΑΤΖΗΤΤΟΦΗΣ ήµαρχος Αγίου Αθανασίου

4 Σ Ε Λ Ι Α 4 Νέος Πρόεδρος του Ευρω αϊκού Συµβουλίου Έρευνας Η Καθηγήτρια κα. Helga Nowotny είναι η νέα Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Έρευνας από την 1 η Μαρτίου 2010 µετά από παραίτηση του πρώην Προέδρου, Καθηγητή κ. Φώτη Καφάτου, ο οποίος θα παραµείνει µέλος του Επιστηµονικού Συµβουλίου. Η Καθηγήτρια κα. Nowotny, η οποία είναι Οµότιµη Καθηγήτρια Κοινωνικών Επιστηµών του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Ζυρίχης και πρόεδρος της Επιστηµονικής Συµβουλευτικής Επιτροπής του Πανεπιστηµίου της Βιέννης, εξελέγη οµόφωνα από τα 22 µέλη του Επιστηµονικού Συµβουλίου. Περισσότερες πληροφορίες: «ήλωση Donostia» - ε ιστήµη κατά της κρίσης Σε πρόσφατη άτυπη συνεδρίαση του Συµβουλίου Α- νταγωνιστικότητας, οι ευρωπαίοι Υπουργοί έρευνας, υιοθέτησαν οµόφωνα τη «ήλωση Donostia». Η δήλωση αναφέρει ότι «η Ευρώπη πρέπει να βγει από τη χειρότερη οικονοµική κρίση των τελευταίων δεκαετιών και η επιστήµη πρέπει να είναι µέρος της λύσης». Όσον αφορά στην εφαρµοσµένη έρευνα, η δήλωση τονίζει ότι η ανάπτυξη νέων προϊόντων µπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις που πλήττονται περισσότερο από την ύφεση. Η δήλωση τονίζει, επίσης, ότι πολλές από τις µεγάλες προκλήσεις (όπως η ενέργεια και η κλιµατική αλλαγή, η υγειονοµική περίθαλψη και η γήρανση του πληθυσµού) είναι παγκόσµιας εµβέλειας και να έχουν σηµαντικές κοινωνικοοικονοµικές επιπτώσεις. Η δήλωση υποστηρίζει µια από τις προτεραιότητες της Ισπανικής Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, την ενσωµάτωση, δηλαδή, της έρευνας και σε άλλους τοµείς πολιτικής και στη νέα στρατηγική της Ε.Ε Περισσότερες πληροφορίες: ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/spain/docs/donostia-declaration_en.pdf Τα συστατικά για µια ε ιτυχηµένη ε ιστηµονική καριέρα Το δίκτυο LERU - League of European Research Universities δηµοσίευσε πρόσφατα µία νέα έκθεση πάνω στα θέµατα προτεραιότητας που πρέπει να ληφθούν υπόψη προκειµένου να βελτιωθεί η ελκυστικότητα και η αριστεία της σταδιοδροµίας σε επιστηµονικούς κλάδους. Η έκθεση µε τίτλο «Harvesting Talent Strengthening Research Careers in Europe» προσδιορίζει δύο σηµαντικούς παράγοντες που απαιτούνται ώστε οι ερευνητές να αυξήσουν το δυναµικό τους για υψηλά επιστηµονικά αποτελέσµατα: 1) κατάλληλο ερευνητικό περιβάλλον και 2) ικανότητα να δρουν ανεξάρτητα και να αναλαµβάνουν ευθύνες σε πρώιµο στάδιο της ερευνητικής τους σταδιοδροµίας. Η έκθεση συνεχίζει εξετάζοντας λεπτοµερώς τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη δηµιουργία µιας ελκυστικής και αποτελεσµατικής δοµής στην ερευνητική σταδιοδροµία, οι οποίες περιλαµβάνουν και το σωστό σχεδιασµό θέσεων εργασίας, σωστά δοµηµένες προοπτικές σταδιοδροµίας και ισχυρές επιδοτήσεις. Περισσότερες πληροφορίες: «Trust Researchers» - εκστρατεία για µείωση της γραφειοκρατίας στα ρογράµµατα έρευνας της Ε.Ε. Σχεδόν ερευνητές από περισσότερες από 40 χώρες έχουν υπογράψει µία αναφορά, η οποία καλεί το Συµβούλιο της Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να θεσπίσουν µέτρα για τη µείωση της γραφειοκρατίας στα προγράµµατα επιστηµονικής συνεργασίας που χρηµατοδοτούνται από την Ε.Ε. Βασικό µήνυµα της εκστρατείας «Trust» είναι ότι η χρη- µατοδότηση της ευρωπαϊκής έρευνας πρέπει να βασίζεται στην εµπιστοσύνη και στην υπεύθυνη εταιρική σχέση προκειµένου να είναι αποτελεσµατική, ενώ απορρίπτει τις ανησυχίες ότι η µείωση της γραφειοκρατίας θα αυξήσει τον κίνδυνο το δηµόσιο χρήµα να ξοδεύεται χωρίς ευθύνη λογοδοσίας. Περισσότερες πληροφορίες:

5 Σ Ε Λ Ι Α 5 Εκσυγχρονισµός της εκ αίδευσης - ρώτη ροτεραιότητα της Κύ ριας Ε ιτρό ου Η Κύπρια Επίτροπος κα. Ανδρούλλα Βασιλείου εµφανίστηκε πολύ καλά προετοιµασµένη στα θέµατα εκπαίδευσης, πολιτισµού, πολυγλωσσίας και νεολαίας που περιλαµβάνονται στο νέο της χαρτοφυλάκιο, ε- νώπιον της αρµόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της διαδικασίας δηµόσιας ακρόασης. Η κα. Βασιλείου τόνισε τη σηµασία που πρέπει να δοθεί στην ενίσχυση της εκπαίδευσης, στην αύξηση των ευκαιριών κινητικότητας για τους νέους και στη δηµιουργία ενός περιβάλλοντος που προάγει τον πολιτισµό και τη δηµιουργικότητα. Στις γραπτές απαντήσεις της στο ερωτηµατολόγιο των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Επίτροπος υπογράµµισε ότι η εκπαίδευση αποτελεί «πρώτη προτεραιότητά της» και υποσχέθηκε να βοηθήσει τα κράτη µέλη για τον εκσυγχρονισµό των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η κα. Βασιλείου δήλωσε ότι επιθυµεί να αναπτυχθούν νέες συνεργασίες, οι οποίες θα «προσφέρουν στους πολίτες και τις επιχειρήσεις τις δεξιότητες που χρειάζονται». Κατά τη διάρκεια της δηµόσιας ακρόασης, η Επίτροπος εξήρε τη διαδικασία της Μπολόνια, αλλά τόνισε ότι απαιτείται ακόµα δουλειά για να ενισχυθούν και να αυξηθούν τα οφέλη του συστήµατος. Ειδική προσοχή χρειάζεται να δοθεί στην ποιότητα της διδασκαλίας, στην κατάταξη των πανεπιστηµίων όσο και στην αυτονοµία της χρηµατοδότησης των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων. Ερωτηθείσα σχετικά µε το ζήτηµα της αµοιβαίας αναγνώρισης µεταξύ των Πρόγραµµα MEDIA: δράσεις κινητικότητας και κατάρτισης Το Πρόγραµµα MEDIA της Ε.Ε. έχει στόχο την υποστήριξη της ευρωπαϊκής οπτικοακουστικής βιοµηχανίας. Το MEDIA συγχρη- µατοδοτεί πρωτοβουλίες κατάρτισης για επαγγελµατίες της οπτικοακουστικής βιο- µηχανίας, για την ανάπτυξη σχεδίων παραγωγής, καθώς και για την προώθηση των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων. Στο πλαίσιο του προγράµµατος ανακοινώθηκαν το Φεβρουάριο δύο νέες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων µε στόχο την υποστήριξη δράσεων κινητικότητας και κατάρτισης: ευρωπαϊκών πανεπιστηµίων η κα. Βασιλείου δεσµεύθηκε να παροτρύνει τα κράτη µέλη να εξετάσουν το θέµα αυτό στην λεπτοµέρειά του και αναγνώρισε ότι υπάρχει ένα «πολύ µεγάλο χάσµα µεταξύ των κρατών» επί του ζητήµατος. Τα σχέδια της Επιτρόπου για το άµεσο µέλλον περιλαµβάνουν µια νέα πρωτοβουλία µε τίτλο «Νεολαία εν κινήσει» για την κινητικότητα των νέων, µια νοµοθετική πρόταση για το Ευρωπαϊκό Σήµα Κληρονο- µιάς, καθώς και την πρόθεσή της να δηµοσιεύσει µια Πράσινο Βίβλο για τις δηµιουργικές βιοµηχανίες. Όσον αφορά στις δράσεις Marie Curie, οι οποίες προστίθενται στο χαρτοφυλάκιό της, η Επίτροπος δήλωσε ότι θα πιέσει για την ενίσχυση του τριγώνου γνώσης - καινοτο- µία, εκπαίδευση, έρευνα. Η διαχείριση του προγράµµατος Marie Curie θα παραµείνει στην αρµοδιότητα του Εκτελεστικού Οργανισµού Έρευνας (REA), και η κα. Βασιλείου σκοπεύει να συνεργαστεί πολύ στενά στον τοµέα αυτό µε τη νέα Επίτροπο για την έρευνα κα. Máire Geoghegan- Quinn. Τέλος, η Κύπρια Επίτροπος υποσχέθηκε την αύξηση του προϋπολογισµού για την εκπαίδευση και την κατάρτιση, προσελκύοντος, επίσης, την οικονοµική συµβολή της επιχειρηµατικής κοινότητας. Περισσότερες πληροφορίες: 1) Υποστήριξη για τη δικτύωση και την κινητικότητα σπουδαστών και εκπαιδευτών στην Ευρώπη Στόχος της δράσης είναι η ενθάρρυνση ανταλλαγών και συνεργασίας, για την υποστήριξη της δικτύωσης των ευρωπαϊκών φορέων κατάρτισης, και ειδικότερα των ιδρυµάτων της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, των φορέων παροχής κατάρτισης και των εταίρων του οπτικοακουστικού τοµέα, καθώς και η ενθάρρυνση της κινητικότητας σπουδαστών και εκπαιδευτών στην Ευρώπη. Η πρόσκληση απευθύνεται σε πανευρωπαϊκές συµπράξεις ιδρυµάτων της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, φορέων παροχής κατάρτισης και εταίρων του οπτικοακουστικού τοµέα. Ο µέγιστος διαθέσι- µος προϋπολογισµός για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων ανέρχεται σε 2 εκ. EUR. Η προθεσµία υποβολής προτάσεων είναι η 30 η Απριλίου ) Κατάρτιση Στόχος είναι η βελτίωση της επαγγελµατικής κατάρτισης των επαγγελµατιών του οπτικοακουστικού τοµέα ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες για τη δηµιουργία ανταγωνιστικών προϊόντων στην ευρωπαϊκή αγορά και τις λοιπές αγορές. Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται σε υποψηφίους που ανήκουν σε µία από τις ακόλουθες κατηγορίες ιδρυµάτων: σχολές κινηµατογράφου και τηλεόρασης, πανεπιστήµια, ειδικά ιδρύµατα επαγγελµατικής κατάρτισης, ιδιωτικές επιχειρήσεις του οπτικοακουστικού τοµέα, ειδικευµένες επαγγελµατικές οργανώσεις/ενώσεις του οπτικοακουστικού κλάδου. Ο µέγιστος διαθέσιµος προϋπολογισµός για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων ανέρχεται σε 2,5 εκ. EUR. Η προθεσµία υποβολής προτάσεων είναι η 9 η Ιουλίου Περισσότερες πληροφορίες:

6 Σ Ε Λ Ι Α 6 Πράσινη Πρωτεύουσα της Ευρώ ης Εκ αιδευτικές Ε ισκέψεις Η Στοκχόλµη έχει ανακηρυχθεί ως η πρώτη Πράσινη Πρωτεύουσα της Ευρώπης. Στο πλαίσιο αυτό, η πόλη της Στοκχόλµης ξεκινάει πρόγραµµα εκπαιδευτικών επισκέψεων. Οι «Εκπαιδευτικές Επισκέψεις Πράσινη Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2010» έχουν σχεδιαστεί να απαντήσουν στα ερωτήµατα σχετικά µε το περιβαλλοντικό έργο που πραγµατοποιείται σε όλα τα τµήµατα, υπηρεσίες, επιχειρήσεις και συνοικίες της πόλης της Στοκχόλµης. Η Στοκχόλµη θέλει να παρουσιάσει τις λύσεις που έχει βρει αναφορικά µε την ανανέωση της πόλης, το σχεδιασµό των νέων αστικών έργων, εξασφαλίζοντας ένα σύστηµα µεταφορών για τους πολίτες, το οποίο είναι τόσο αποτελεσµατικό όσο και βιώσιµο. Η Στοκχόλµη, ως η πρώτη Πράσινη Πρωτεύουσα της Ευρώπης, θα δώσει προτεραιότητα κυρίως σε επισκέψεις από άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, καθώς και σε ορισµένες οργανώσεις ή ερευνητικά κέντρα. Τα θέµατα των εκπαιδευτικών επισκέψεων είναι: εισαγωγικό σεµινάριο, στρατηγική για την καταπολέµηση της αλλαγής του κλίµατος, κινητικότητα και βιώσιµη µεταφορά, αειφόρος αστική ανάπτυξη και ανανέωση, Περισσότερες πληροφορίες: διαχείριση των αποβλήτων, αειφόρος παραγωγή ενέργειας - θέρµανση και ψύξη, αειφόρος διαχείριση των υδάτων, ΤΠΕ σε παγκόσµιο επίπεδο, πράσινη και η µπλε πόλη, κοινωνική ένταξη για κοινωνική αειφορία, εκπαίδευση, πολιτισµός και δηµιουργικότητα για αειφόρο ανάπτυξη. Οι συµµετέχοντες µπορεί να είναι επισκέπτες µε επαγγελµατικό ενδιαφέρον και γνώσεις στις παραπάνω θε- µατικές ενότητες. Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις παρέχονται δωρεάν. Ωστόσο, οι συµµετέχοντες καλούνται να καλύψουν τα έξοδα µετάβασης, διαµονής και διατροφής τους και πρέπει να αποστείλουν την αίτησή τους τουλάχιστον 2 µήνες πριν την περίοδο που θέλουν να πραγ- µατοποιήσουν την εκπαιδευτική επίσκεψη. «Erasmus για Νέους Ε ιχειρηµατίες»: οι αιτήσεις άνοιξαν! Το πρόγραµµα ανταλλαγών «Erasmus για Νέους Επιχειρηµατίες» παρέχει µια µοναδική ευκαιρία απόκτησης δεξιοτήτων για τη διαχείριση µικρών ή µεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Οι νέοι επιχειρηµατίες µπορούν να επιλέξουν να παρα- µείνουν 1-6 µήνες κοντά σε έναν πεπειραµένο επιχειρη- µατία. Στο διάστηµα αυτό θα αποκτήσουν γνώσεις για τη σύσταση και τη διαχείριση µιας ΜΜΕ σε τοµείς όπως η οικονοµική και λειτουργική διαχείριση, η ανάπτυξη καινοτόµων προϊόντων και υπηρεσιών, οι επιτυχηµένες πρακτικές πωλήσεων και εµπορικής προώθησης, το ευρωπαϊκό εµπορικό δίκαιο και η ενιαία ευρωπαϊκή αγορά. Οι επιχειρηµατίες υποδοχής είναι ιδιοκτήτες ή διαχειρίζονται µια ΜΜΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εκείνοι ωφελούνται από το πρόγραµµα δεδοµένου ότι ενισχύεται η πρόσβασή τους στην αγορά και η αναζήτηση πιθανών συνεργατών σε άλλα κράτη µέλη. Το πρόγραµµα «Erasmus Νέοι Επιχειρηµατίες» χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και λειτουργεί στα κράτη µέλη της Ε.Ε. µε τη βοήθεια πάνω από 160 ενδιάµεσων οργανισµών µε σηµαντικό ιστορικό επιχειρηµατικής στήριξης όπως Εµπορικά Επιµελητήρια, οργανισµοί υποστήριξης επιχειρήσεων και κέντρα στήριξης επιχειρήσεων κατά τη φάση έναρξης της λειτουργίας τους. Περισσότερες πληροφορίες: Οδηγία ερί κεφαλαιακών α αιτήσεων Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε δηµόσια διαβούλευση σχετικά µε πιθανές περαιτέρω αλλαγές της οδηγίας περί κεφαλαιακών απαιτήσεων (ΟΚΑ), µε στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του τραπεζικού τοµέα και του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος γενικότερα. Οι προτεινόµενες αλλαγές, γνωστές και ως «ΟΚΑ IV», σχετίζονται µε επτά συγκεκρι- µένους τοµείς πολιτικής, και οι περισσότερες από αυτές αντιστοιχούν σε δεσµεύσεις που ανέλαβαν οι ηγέτες των G20 στις συνόδους κορυφής στο Λονδίνο και το Πίτσµπουργκ κατά τη διάρκεια του Οι δεσµεύσεις αυτές περιελάµβαναν τη δηµιουργία κεφαλαίων υψηλής ποιότητας, την ενίσχυση της κάλυψης κινδύνου, το µετριασµό των φιλοκυκλικών αντίκτυπων και τον περιορισµό της δανειακής εξάρτησης καθώς και την ενίσχυση των απαιτήσεων όσον αφορά τον κίνδυνο ρευστότητας και την εκ των προτέρων δηµιουργία αποθεµατικών για την αντιµετώπιση πιστωτικών ζηµιών. Όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη καλούνται να απαντήσουν στη διαβούλευση µέχρι τις 16 Απριλίου Τα αποτελέσµατα θα τροφοδοτήσουν νοµοθετική πρόταση που προγραµµατίζεται να κατατεθεί το δεύτερο εξάµηνο του Περισσότερες πληροφορίες:

7 Σ Ε Λ Ι Α 7 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 IAIA10: Transitioning to the Green Economy - Contributions of Impact Assessment Περισσότερες πληροφορίες: Science against poverty Περισσότερες πληροφορίες: Απριλίου Γενεύη, Ελβετία 8-9 Απριλίου Σεγκόβια, Ισπανία 4th European eaccessibility Forum - eaccessibility of Public Services in Europe Περισσότερες πληροφορίες: 7th Annual World Health Care Congress Περισσότερες πληροφορίες: Conference on the Seventh Framework Programme in Spain Περισσότερες πληροφορίες: British Psychological Society Annual Conference Περισσότερες πληροφορίες: The International ehealth, Telemedicine and Health ICT Forum for Education, Networking and Business Περισσότερες πληροφορίες: The Services Directive: The challenge of implementation and management at sub-state level Περισσότερες πληροφορίες: First European Energy Conference: A New Forum For Energy Research Περισσότερες πληροφορίες: 8th Eastern European egov Days: Changing Concepts & egovernment as a Service Περισσότερες πληροφορίες: National Association of Graduate Admissions Professionals Περισσότερες πληροφορίες: Towards financially sustainable Universities II: Diversifying income streams Περισσότερες πληροφορίες: International Conference on Sustainable Tourism: Issues, Debates & Challenges Περισσότερες πληροφορίες: 12 Απριλίου Παρίσι, Γαλλία Απριλίου Ουάσινγκτον, ΗΠΑ Απριλίου Βαλένθια, Ισπανία Απριλίου Stratford-upon-Avon, Ηνωµένο Βασίλειο Απριλίου Λουξεµβούργο Απριλίου Βαρκελώνη, Ισπανία Απριλίου Βαρκελώνη, Ισπανία Απριλίου Πράγα, Τσεχία Απριλίου San Francisco, ΗΠΑ Απριλίου Μπολόνια, Ιταλία Απριλίου Κρήτη & Σαντορίνη, Ελλάδα Επιµέλεια ύλης και έκδοσης: Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου - γραφείο Βρυξελλών Για περαιτέρω πληροφορίες και ενηµέρωση: Ροζµαρί Στρεβινιώτη Λειτουργός έσποινα Τσικουδή Εκπαιδευόµενη Λειτουργός Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου Βρυξέλλες: Pond-Point Schuman 11, B-1040, Βρυξέλλες, Τηλ.: Φαξ: Λευκωσία: Πανεπιστήµιο Κύπρου Κτ. Συµβουλίου-Συγκλήτου Α.Γ. Λεβέντης, Τ.Θ , 1678 Λευκωσία

8 Σ Ε Λ Ι Α 8 Μέλη Ευρω αϊκού Γραφείου Κύ ρου Εταίροι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ EUROPEAN UNIVERSITY CYPRUS UNIVERSITY OF NICOSIA FREDERICK UNIVERSITY CYPRUS INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΚΟΤ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΟΝΕΚ) ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΣΥΝ ΕΣΜΩΝ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΟΣΙΚΑ) EUROPEAN ASSOCIATION OF ERASMUS COORDINATORS (EAEC) Συνδροµητές ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤ ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΑΤΗΚ - CYTA)

Τo Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου ρ. Γρηγόρης Μακρίδης Εκτελεστικός ιευθυντής Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου makrides.g@ucy.ac.cy

Τo Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου ρ. Γρηγόρης Μακρίδης Εκτελεστικός ιευθυντής Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου makrides.g@ucy.ac.cy Τo ΕυρωπαϊκόΓραφείοΚύπρου ρ. ΓρηγόρηςΜακρίδης Εκτελεστικός ιευθυντής Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου makrides.g@ucy.ac.cy Περιεχόµενα Τι είναι το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου; Αποστολή ραστηριότητες ΜέληΕΓΚ Καθεστώς

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

ΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου ως Καινοτοµία στην οργανωµένη πληροφόρηση ρ. Γρηγόρης Μακρίδης Εκτελεστικός ιευθυντής του Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου και Προϊστάµενος Υπηρεσίας Έρευνας και.σχ Π.Κ. makrides.g@ucy.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Υπηρεσία Προγράμματος

Εθνική Υπηρεσία Προγράμματος Εθνική Υπηρεσία Προγράμματος Το Πρόγραμμα που έχει δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για όλους τους νέους. Πώς; Μέσω συγχρηματοδότησης Σχεδίων που απευθύνονται στους νέους. Κύριο χαρακτηριστικό: Η μη τυπική

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Νεολαία εν ράσει Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Νεολαία εν ράσει Λεµεσός, 19 Μαΐου 2010 1

Νεολαία εν ράσει Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Νεολαία εν ράσει Λεµεσός, 19 Μαΐου 2010 1 Νεολαίαεν εν ράσει ΕυρωπαϊκόΠρόγραµµα Νεολαίαεν εν ράσει Λεµεσός, 19 Μαΐου 2010 1 ΣτόχοιΠρογράµµατος Στόχοι: Προώθηση της ενεργού συµµετοχής των νέων ως πολιτών γενικότερα και ως ευρωπαίων πολιτών ειδικότερα,

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Κ Α Ι Ι Ε Θ Ν Ω Ν Σ Χ Ε Σ Ε Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 4 Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 0 8 Εϖιτυχία

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

Οι Στόχοι της Διαδικασίας της Bologna

Οι Στόχοι της Διαδικασίας της Bologna Η Διαδικασία της Bologna και o Ευρωπαϊκός Χώρος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ο πρωταρχικός στόχος της διαδικασίας της Bologna είναι η δημιουργία ενός ενιαίου Ευρωπαϊκού χώρου στην Ανώτερη Εκπαίδευση, που προωθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ. Αγιασµός του νέου γραφείου του ΕΓΚ στις Βρυξέλλες. Έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ. Αγιασµός του νέου γραφείου του ΕΓΚ στις Βρυξέλλες. Έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας Ε Υ Ρ Ω Π ΑΪ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Σ Τ Ο Τ Ε Υ Χ Ο Σ Α Υ Τ Ο : Νέα του ΕΓΚ 1 Θεσµικά θέµατα 1-2 Έρευνα και Εκπαίδευση Περιφερειακή πολιτική Επιχειρηµατικότητα INFO DAY «CIP ICT-PSP Digital Libraries»

Διαβάστε περισσότερα

19/03/2012. κυπριακος οργανισμος κεντρων νεοτητας. Νέα Γενιά σε Δράση. Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα

19/03/2012. κυπριακος οργανισμος κεντρων νεοτητας. Νέα Γενιά σε Δράση. Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα κυπριακος οργανισμος κεντρων νεοτητας Νέα Γενιά σε Δράση Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα 1 Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση Το Πρόγραμμα Νέα Γενιά σε Δράση είναι το Πρόγραμμα που έχει δημιουργήσει η

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2010 2011»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2010 2011» ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2010 2011» Γ Ε Ν Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Πρόγραµµα ιαγωνισµός Κωδικός Πρόσκλησης : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτοµικής Κουλτούρας : Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Έπειτα, επεξηγήθηκε από τους Λειτουργούς της Υπηρεσίας ο τρόπος συμπλήρωσης της αίτησης και επιλύθηκαν απορίες γύρω από τη σχετική διαδικασία.

Έπειτα, επεξηγήθηκε από τους Λειτουργούς της Υπηρεσίας ο τρόπος συμπλήρωσης της αίτησης και επιλύθηκαν απορίες γύρω από τη σχετική διαδικασία. Ιανουάριος Φεβρουάριος 2011 Νέα Γενιά σε Δράση Η πρώτη ενημερωτική εκδήλωση της Εθνικής Υπηρεσίας του Προγράμματος για το 2011 Η Εθνική Υπηρεσία Κύπρου του Προγράμματος «Νέα Γενιά σε Δράση», πραγματοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ»

«ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011: ΥΕ/ΥΑ/ΕΤΕ/01.2012 Δράση [Αρ. 4] "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ" ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ» συγχρηματοδοτείται από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στη Δημιουργική Ευρώπη, 2014 2020: Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα για τον Πολιτισμό, τη Νεολαία και τον Πολίτη της Νέας Προγραμματικής Περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Γρηγόρης Μακρίδης Εκτελεστικός Διευθυντής, Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου Προϊστάμενος Υπηρεσίας Έρευνας και Δ.Σχ Π.Κ. makrides.g@ucy.ac.

Δρ. Γρηγόρης Μακρίδης Εκτελεστικός Διευθυντής, Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου Προϊστάμενος Υπηρεσίας Έρευνας και Δ.Σχ Π.Κ. makrides.g@ucy.ac. Δρ. Γρηγόρης Μακρίδης Εκτελεστικός Διευθυντής, Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου Προϊστάμενος Υπηρεσίας Έρευνας και Δ.Σχ Π.Κ. makrides.g@ucy.ac.cy Περιεχόμενα Τι είναι το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου; Μέλη του ΕΓΚ

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας.

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας. Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2015, Ενημερωτικό Τεχνικό Σεμινάριο ECOFUNDING 1 Το Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

«Σύσταση Ευρω αϊκής Ένωσης Συµβούλων Ε αγγελµατικού Προσανατολισµού»

«Σύσταση Ευρω αϊκής Ένωσης Συµβούλων Ε αγγελµατικού Προσανατολισµού» Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 3 7 Μ Α Ϊ Ο Σ 2 0 1 0 INFO DAYS «FP7 Public Private Partnerships PPPs» 8-9 Ιουλίου 2010, Βρυξέλλες, Βέλγιο http://ec.europa.eu/research/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ. Το Ευρω αϊκό Γραφείο Κύ ρου αναλαµβάνει τη διοργάνωση του FAME LAB Cyprus 2011! Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ. Το Ευρω αϊκό Γραφείο Κύ ρου αναλαµβάνει τη διοργάνωση του FAME LAB Cyprus 2011! Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 4 0 Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ 2 0 1 0 INFO DAYS «FP7 ICT Internet of Things and Future Internet Enterprise Systems» 8 Οκτωβρίου 2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ Πειραιά. Ιούνιος 2015

ΙΕΚ Πειραιά. Ιούνιος 2015 ΙΕΚ Πειραιά Ιούνιος 2015 ιάδοση Αποτελεσµάτων Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Κινητικότητας Erasmus+ Τίτλος: Καινοτόµες Τεχνικές Μαγειρικής Μοριακή Γαστρονοµία Ροές: ΙΤΑΛΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ Οµάδα Στόχος: 45 Καταρτιζόµενοι

Διαβάστε περισσότερα

74 η ιεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης υναµική αρουσία των κυ ριακών ανε ιστηµίων

74 η ιεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης υναµική αρουσία των κυ ριακών ανε ιστηµίων Ε Υ Ρ Ω Π ΑΪ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ INFO DAY «Πρωτοβουλία για τα Καινοτόµα Φάρµακα» Βρυξέλλες, 17 Νοεµβρίου 2009 http://imi.europa.eu/ events03_en.html ΝΕΑ ΕΚ ΟΣΗ «Γυναίκες στην Επιστήµη» http://ec.europa.eu/research/

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT III: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύσταση Δικτύων Πόλεων για Σχεδιασμό Δράσεων (Action Planning Networks)

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT III: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύσταση Δικτύων Πόλεων για Σχεδιασμό Δράσεων (Action Planning Networks) Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΣΜΗ 2008 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η ΕΣΜΗ 2008 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Η ΕΣΜΗ 2008 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΤΗΣ ΕΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ονομάζεται το εκλεγμένο κοινοβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκλέγεται

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό. Δελτίο. Η Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ελλάδα εγκαινιάζει το νέο Δίκτυο των Κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης

Ενημερωτικό. Δελτίο. Η Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ελλάδα εγκαινιάζει το νέο Δίκτυο των Κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ EUROPE DIRECT ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Σαμάρα 13, 49100 Κέρκυρα Τηλ: 26613 62183 Φαξ: 26613 62182 e-mail: europedirectcorfu@pin.gov.gr Η Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ελλάδα εγκαινιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ

ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΣΠΟΥΔΑΣ Ε Νεολαία σε κίνηση: ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΟΥ Η Ευρώπη στηρίζει τους νέους ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΘΕ ΚΙΝΗΣΟΥ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ στην ΕΕ Δεν είναι υπεύθυνη ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη. Μέσω της διαδικτυακής πλατφόρµας τα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και οι οργανισµοί απασχόλησης της Ευρώπης θα

Ευρώπη. Μέσω της διαδικτυακής πλατφόρµας τα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και οι οργανισµοί απασχόλησης της Ευρώπης θα Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 3 5 Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ 2 0 1 0 Σ Τ Ο Τ Ε Υ Χ Ο Σ Α Υ Τ Ο : Νέα του ΕΓΚ 1 Νέα των µελών 2 Θεσµικά θέµατα 3 Έρευνα 4 Εκπαίδευση 5 Πολιτισµός

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική. 2. Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τους Συνεργατικούς Σχηματισμούς

Ελληνική. 2. Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τους Συνεργατικούς Σχηματισμούς Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα, 21 Μαρτίου 2014 Α.Π. 11773 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Αναζητώντας Ευρωπαϊκές Χρηματοδοτήσεις» Ζαφειροπούλου Μαρία, Ευρωπαϊκή Εμπειρογνώμονας Χριστοδουλοπούλου Άντυ, Ερευνήτρια Πεδίου FragmEx

«Αναζητώντας Ευρωπαϊκές Χρηματοδοτήσεις» Ζαφειροπούλου Μαρία, Ευρωπαϊκή Εμπειρογνώμονας Χριστοδουλοπούλου Άντυ, Ερευνήτρια Πεδίου FragmEx «Αναζητώντας Ευρωπαϊκές Χρηματοδοτήσεις» Ζαφειροπούλου Μαρία, Ευρωπαϊκή Εμπειρογνώμονας Χριστοδουλοπούλου Άντυ, Ερευνήτρια Πεδίου FragmEx Οι ΜΚΟ και οι άτυπες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφήσ «Ευρώπη για τουσ Πολίτεσ» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείασ και Πολιτισµού τησ Κυπριακήσ ηµοκρατίασ (50%) και από την Ευρωπα)κή Επιτροπή (50%) 27 χώρες 495 εκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y

ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y Tο νέο πρόγραµµα Erasmus+ προσφέρει τη δυνατότητα για υλοποίηση δράσεων στον τοµέα του αθλητισµού. Οι δράσεις στον τοµέα του αθλητισµού αναµένεται

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ζηπάρι Κως, Τ.Κ. 85300, Κως ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κασσιώτη Διονυσία ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 22423 60009 FAX : 2242 069111 E- mail d.kasioti@kos.gr ΔΕΛΤΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2008-1

FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2008-1 Παρουσίαση Ετοιµασίας Εγκεκριµένης Πρότασηςστο 7 ο ΠΠ Ειδικό Πρόγραµµα Ικανότητες «Επιστήµη στην Κοινωνία» FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2008-1 Ροζµαρί Στρεβινιώτη Λειτουργός Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου, Βρυξέλλες

Διαβάστε περισσότερα

«Υποστηρίξτε τη δράση µας»

«Υποστηρίξτε τη δράση µας» «Υποστηρίξτε τη δράση µας» 1 Λαιµός, 18 Φεβρουαρίου 2012 Αγαπητοί φίλοι, υποστηρικτές και συνεργάτες, Το Πολιτιστικό Τρίγωνο Πρεσπών είναι πάνω από 11 χρόνια σηµείο αναφοράς για νέους από την ευρύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα PROGRESS: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για νέες μορφές συνεργασίας με στόχο τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα PROGRESS: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για νέες μορφές συνεργασίας με στόχο τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης Ελληνική ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 15/1/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28265

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28265 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

11256/12 IKS/nm DG G1A

11256/12 IKS/nm DG G1A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2012 (OR. en) 11256/12 UEM 211 ECOFIN 585 SOC 562 COMPET 430 ENV 526 EDUC 203 RECH 266 ENER 295 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Certified Insurance Customer Services

Certified Insurance Customer Services Certified Insurance Customer Services Excellence Specialist 23-24 Απριλίου & 21-22 Μαΐου 2015 ιοργανωτές: Το Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου σε συνεργασία µε το International Association of Financial Management,

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Κ Α Ι Ι Ε Θ Ν Ω Ν Σ Χ Ε Σ Ε Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 2 Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες

Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες 2 η Διακρατική Συνάντηση INNOVA NET Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2013 Επιμελητήριο Άρτας Δρ. Χρυσόστομος Στύλιος Αν. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικασία Μπολόνια

Η διαδικασία Μπολόνια ΗδιαδικασίαΜπολόνια Προςένα«ΕυρωπαϊκόΧώρο ΑνώτατηςΕκπαίδευσης» Η συγκεκριμένη παρουσίαση έχει ως στόχο μια πρώτη επαφή με την Διαδικασία της Μπολόνιακαιταστάδιατηςγιατην δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Χώρου

Διαβάστε περισσότερα

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική»

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης Γενικός Γραμματέας Δήμου Αμαρουσίου Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης»

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Συμμετοχή εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης σε ενημερωτική ημερίδα για το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα CoReflect

Θέμα: Συμμετοχή εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης σε ενημερωτική ημερίδα για το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα CoReflect 23 Ιουλίου 2009 Θέμα: Συμμετοχή εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης σε ενημερωτική ημερίδα για το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα CoReflect Το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα Ψηφιακή υποστήριξη για διερώτηση,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Ημερίδα Η σημασία των συνεργιών μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα στην προώθηση των βέλτιστων ενεργειακών πολιτικών

Πρόσκληση Ημερίδα Η σημασία των συνεργιών μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα στην προώθηση των βέλτιστων ενεργειακών πολιτικών Πρόσκληση Ημερίδα Η σημασία των συνεργιών μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα στην προώθηση των βέλτιστων ενεργειακών πολιτικών Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015 Γραφεία Deloitte, Λευκωσία Η Deloitte σας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013. Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013. Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013 Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+ Τι είναι το Erasmus+; Το Erasmus+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση,

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 2.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ Ε&Α, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ENTANGLE Ενημερωτικό Δελτίο #1

ENTANGLE Ενημερωτικό Δελτίο #1 Πλαίσιο του ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έργου.. 1 Περιγραφή του έργου. 2 Εταίροι... 3 Εναρκτήρια συνάντηση στις Βρυξέλλες 4 Επανεξετάζοντας την εκπαίδευση.4 Επαφές χρηματοδότηση.5 Πρόσθετες εθνικές διεθνείς έρευνες έδειξαν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 Interreg V-B Balkan Med: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 Interreg V-B Balkan Med: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ελληνική ΠΡΟΘΕΣΜΙA: 31 Οκτωβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ Γενική ιεύθυνση Στήριξης της Βιοµηχανίας ΑΝΥΝΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΗΝΑ, 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 κ. Τσαγκρής ιονύσης, Προϊστάµενος ιεύθυνσης Μικρών & Μεσαίων Επιχειρήσεων ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Οµοσ ονδία Εργοδοτών & Βιοµηχάνων (ΟΕΒ) ενισχύει το ρότυ ο του τρι λού έλικα του ΕΓΚ

Η Οµοσ ονδία Εργοδοτών & Βιοµηχάνων (ΟΕΒ) ενισχύει το ρότυ ο του τρι λού έλικα του ΕΓΚ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 4 6 Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 1 Σ Τ Ο Τ Ε Υ Χ Ο Σ Α Υ Τ Ο : Νέα του ΕΓΚ 1-2 Νέα των µελών 3 Έρευνα και Καινοτοµία Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκά βραβεία προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2014

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκά βραβεία προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2014 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2014 Α.Π. 3284

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ "Γυναίκες και Επιστήµη"

Η ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ Γυναίκες και Επιστήµη Η ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ "Γυναίκες και Επιστήµη" ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ * ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ * Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αναπτύχθηκε µεγάλος προβληµατισµός

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 23/01/2015

Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 23/01/2015 Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 23/01/2015 Η Ευρωπαϊκή Ένωση: 28 χώρες - 504 εκατομμύρια κάτοικοι Κράτη Μέλη της ΕΕ 28 Υποψήφιες για Ένταξη Χώρες Τουρκία (2005) πγδμ (2009) Ισλανδία (2010)

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική. 2. Τομείς Προτεραιότητας του προγράμματος του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Νεολαία, 2012-2013

Ελληνική. 2. Τομείς Προτεραιότητας του προγράμματος του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Νεολαία, 2012-2013 Ελληνική Αθήνα, 28 Αυγούστου 2012 Α.Π. 32742 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Προγράμματα που υποστηρίζουν τη Δια Μάθηση: Ευκαιρίες για τις Βιβλιοθήκες.

Ευρωπαϊκά Προγράμματα που υποστηρίζουν τη Δια Μάθηση: Ευκαιρίες για τις Βιβλιοθήκες. Ευρωπαϊκά Προγράμματα που υποστηρίζουν τη Δια Βίου Μάθηση: Ευκαιρίες για τις Βιβλιοθήκες. Παρουσίαση: Δέσποινα Θεοδωρίδου, Στέλεχος Κέντρου Europe Direct Κεντρικής Μακεδονίας 8/5/2009 1 Τι είναι το δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

PPMEEP (CY-2008-035-007): Preparation of Proposals and Management of European Education Projects. στο δίκτυο IGLO - Informal Group of RTD Liaison

PPMEEP (CY-2008-035-007): Preparation of Proposals and Management of European Education Projects. στο δίκτυο IGLO - Informal Group of RTD Liaison Ε Υ Ρ Ω Π ΑΪ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ «ESPON Info Day on New Calls and Partner Café» Βρυξέλλες, 16 Σεπτεµβρίου 2009 http://www.espon.eu/mmp/ online/website/content/ programme/1455/2112/2327/ 2633/2055_EN.html

Διαβάστε περισσότερα

«ΗΓΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ» (LEADERSHIP FOR LEARNING)

«ΗΓΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ» (LEADERSHIP FOR LEARNING) 1 «ΗΓΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ» (LEADERSHIP FOR LEARNING) Η Προσυνεδριακή Ηµερίδα, ανοικτή στο κοινό, αποτελεί την εναρκτήρια εκδήλωση του 4 ου ιεθνούς Συνεδρίου Carpe Vitam: Leadership for Learning, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Title. Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων. Sub-title. 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας

Title. Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων. Sub-title. 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων Title 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας Sub-title Χριστιάνα Σιαμπέκου Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης(EKT) Enterprise Europe Network - Hellas

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση «Μίλητος Συµβουλευτική Α.Ε.»

Παρουσίαση «Μίλητος Συµβουλευτική Α.Ε.» Παρουσίαση «Μίλητος Συµβουλευτική Α.Ε.» Η ΜΙΛΗΤΟΣ Α.Ε. είναι µια ξεχωριστή, δυναµική, ευρηµατική και σύγχρονη ελληνική εταιρεία συµβούλων, µε µακρά εµπειρία, που ήδη µετρά πολλές επιτυχίες και διακρίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΛΕΨΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΟΥ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ

ΔΟΥΛΕΨΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΟΥ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΚAΙNOΤOΜΗΣΕ Νεολαία σε κίνηση: ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΟΥ Η Ευρώπη στηρίζει τους νέους ΔΟΥΛΕΨΕ ΠΑΡΕ ΜΕΡΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΟΥ ΜΑΘΕ ΚΙΝΗΣΟΥ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ στην EΥPΩΠH Δεν είναι υπεύθυνη ούτε η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ Ανακοίνωση προς τα Μέλη Θέµα: Πρόγραµµα της ελληνικής προεδρίας - Πρώτο εξάµηνο 2003 Επισυνάπτεται το πρόγραµµα δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών

Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 23 Φεβρουαρίου 2013 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και καινοτομία. Λευκωσία, 4 Δεκεμβρίου 2013 Γιώργος Κ Γεωργίου (Μέλος Δ.Σ ΚΣΕΕΚ, Δ/ντής NOVATEX SOLUTIONS LTD

Επιχειρήσεις και καινοτομία. Λευκωσία, 4 Δεκεμβρίου 2013 Γιώργος Κ Γεωργίου (Μέλος Δ.Σ ΚΣΕΕΚ, Δ/ντής NOVATEX SOLUTIONS LTD Επιχειρήσεις και καινοτομία Λευκωσία, 4 Δεκεμβρίου 2013 Γιώργος Κ Γεωργίου (Μέλος Δ.Σ ΚΣΕΕΚ, Δ/ντής NOVATEX SOLUTIONS LTD Βασικός στόχος Η2014 2020 Ανάπτυξη βασισμένη στην καινοτομία ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για για τη Δημοκατία της Ισότητας

Σχέδιο Δράσης για για τη Δημοκατία της Ισότητας Σχέδιο Δράσης για για τη Δημοκατία της Ισότητας Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου 2014 Περιεχόμενα: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κεφάλαιο πρώτο: 1.1. Η αντιπροσώπευση των φύλων στην πολιτική ζωή της Κύπρου 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ. γενικό τίτλο «Περιφέρειες και Πόλεις σε έναν κόσµο προκλήσεων». Νέα του ΕΓΚ 1. Έρευνα & Καινοτοµία 2-3.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ. γενικό τίτλο «Περιφέρειες και Πόλεις σε έναν κόσµο προκλήσεων». Νέα του ΕΓΚ 1. Έρευνα & Καινοτοµία 2-3. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 1 Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ 2 0 0 8 ΝΕΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ 7 ο Πρόγραµµα Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Ηγέτες με Όραμα Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Αγαπητοί φοιτητές, Εκ μέρους του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων σας καλωσορίζουμε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Χερσονήσου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Χερσονήσου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ήµος Χερσονήσου, 16/09/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ενημερώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Διαγωνισμός Βραβείων Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Social Business Excellence Awards 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Διαγωνισμός Βραβείων Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Social Business Excellence Awards 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Διαγωνισμός Βραβείων Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας Social Business Excellence Awards 2014 Μάθετε περισσότερα για το θεσμό των βραβείων και δηλώστε συμμετοχή στο σύνδεσμο www.social-business-awards.gr

Διαβάστε περισσότερα

Enterprise Europe Network: Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δρ. Ηρακλής Αγιοβλασίτης

Enterprise Europe Network: Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δρ. Ηρακλής Αγιοβλασίτης Enterprise Europe Network: Υπηρεσίες υποστήριξης από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Δρ. Ηρακλής Αγιοβλασίτης Date 2 2 Date 3 3 99% των 5 7 στην Ευρώπη ν ύ ς ο υ είναι μμε λ ο ο ν χ έ σ μ α ο ζ Απ ργα ε.

Διαβάστε περισσότερα

White Paper on European Cities

White Paper on European Cities White Paper on European Cities Μάρτιος 2015 Αντώνης Αγγελάκης, Σύμβουλος Ανοιχτής Καινοτομίας antonios.aggelakis@gmail.com Προοίμιο Το παρόν White Paper στοχεύει στην παρουσίαση δράσεων, καλών πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Τ ΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Τ ΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Τ ΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Τα πρώην Τμήματα της Νοσηλευτικής Α και Β ήταν από τα πρώτα Τμήματα της ΣΕΥΠ και γενικά του ΤΕΙ Αθήνας, που συμμετείχαν στα ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus-Socrates

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Διαμεσολάβησης ΠΘ ERASMUS+ Συνοπτική παρουσίαση Βασικών Δράσεων

Γραφείο Διαμεσολάβησης ΠΘ ERASMUS+ Συνοπτική παρουσίαση Βασικών Δράσεων ΠΘ ERASMUS+ Συνοπτική παρουσίαση Βασικών Δράσεων Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, την Νεολαία & τον Αθλητισμό Εθνικό Σημείο Επαφής ΙΚΥ Η διαμόρφωση του Erasmus+ «Παραδοσιακά»

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 4 ΔΙΣ ΣΕ 9 ΤΟΜΕΙΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 4 ΔΙΣ ΣΕ 9 ΤΟΜΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 4 ΔΙΣ ΣΕ 9 ΤΟΜΕΙΣ Μέσο:.......... ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ Ημ. Έκδοσης:.... 4/4/2014 Ημ. Αποδελτίωσης:... 5/4/2014 Σελίδα:......... 17 ΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΣΠΑ Μέσο:.......... ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Ευφροσύνη Παπασταματίου 18 Δεκεμβρίου 2013 Συντονίστρια ERASMUS

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Ευφροσύνη Παπασταματίου 18 Δεκεμβρίου 2013 Συντονίστρια ERASMUS ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ERASMUS+: Η κινητικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ευφροσύνη Παπασταματίου 18 Δεκεμβρίου 2013 Συντονίστρια ERASMUS ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ένα ενιαίο πρόγραμμα ERASMUS+ Πρόγραμμα Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

Το Cedefop με λίγα λόγια. Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων

Το Cedefop με λίγα λόγια. Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων Το Cedefop με λίγα λόγια Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων Περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να αναζητηθούν στο διαδίκτυο,

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ Ν. 12, ΤΚ 59200, ΝΑΟΥΣΑ Τηλ-Φαξ: 2332027650 E-mail: kallisan@otenet.gr Νάουσα, 08-07-2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου Ο Εμπορικός Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

makrides.g@ucy.ac.cy

makrides.g@ucy.ac.cy makrides.g@ucy.ac.cy Περιεχόμενα Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2020 Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2014-2020 Χρηματοδότηση Μορφή Χρηματοδότησης Ευκαιρίες Χρηματοδότησης Πρακτικές συμβουλές για την προετοιμασία

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Κ Α Ι Ι Ε Θ Ν Ω Ν Σ Χ Ε Σ Ε Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 1 Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία κ. Ν. Καραμούζη, Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου ομίλου Eurobank EFG. στo Forum στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας GO International

Ομιλία κ. Ν. Καραμούζη, Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου ομίλου Eurobank EFG. στo Forum στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας GO International Ομιλία κ. Ν. Καραμούζη, Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου ομίλου Eurobank EFG στo Forum στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας GO International Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου στην Κύπρο Κύριοι Υπουργοί, Κύριοι Πρέσβεις,

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ GREEK INNOVATION EXPO 2013, ΑΘΗΝΑ 16-19 ΜΑΪΟΥ 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ www.forth.gr 7 Ινστιτούτα στην Περιφέρεια Δημιούργησε

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (NUTS III)

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (NUTS III) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑ Α - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (NUTS III) NUTS III (ΕΛΛΑ Α) ΕΒΡΟΣ ΡΟ ΟΠΗ ΞΑΝΘΗ NUTS II (ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ) KARDJALI HASKOVO ΡΑΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική Ημερίδα Τετάρτη 20-05-2015 Αίθουσα εκδηλώσεων ΕΠΑΛ Λαγκαδά 14:00

Ενημερωτική Ημερίδα Τετάρτη 20-05-2015 Αίθουσα εκδηλώσεων ΕΠΑΛ Λαγκαδά 14:00 Ενημερωτική Ημερίδα Τετάρτη 20-05-2015 Αίθουσα εκδηλώσεων ΕΠΑΛ Λαγκαδά 14:00 Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό,

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού www.hcc.edu.gr οργανώνει από το 2000 σε σταθερή βάση, κάθε φθινόπωρο, άνοιξη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Βέροια, 14 Ιουλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Γραφείο Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων Πληροφορίες: Όλγα Ιγνατίου Email: presver@otenet.gr Τηλέφωνο: 2331350617 www.veria.gr Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας «Εθνικές προτεραιότητες για την έρευνα και καινοτομία και ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» Π. Χατζηνικολάου Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1 1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΕ ΕΣΠΑ Κατάρτιση ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 / Οργανωτική δομή ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κοινωνικοί Εταίροι Εμπειρογνώμονες 2 Υφιστάμενη κατάσταση τομέα Περιλαμβάνει τους εξής κλάδους που είναι κατ

Διαβάστε περισσότερα

ERASMUS ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ERASMUS ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ Νέο ευρωπαϊκό πρόγραµµα κινητικότητας επιχειρηµατιών Λευκωσία, 2011 1 ΕΤΑΙΡΟΙ ΕΡΓΟΥ Cyprus Eyes are open Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου (ΕΓΚ)

Διαβάστε περισσότερα

CARDET-Centre for the Advancement of Research & Development in Educational Technology CYPRUS INSTITUTE

CARDET-Centre for the Advancement of Research & Development in Educational Technology CYPRUS INSTITUTE Μεγιστοποίηση Ευκαιριών Συµµετοχής σε Ευρωπαϊκά Προγράµµατα Χρηµατοδότησης ρ. Γρηγόρης Μακρίδης Εκτελεστικός ιευθυντής, Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου Προϊστάµενος Υπηρεσίας Έρευνας και.σχ Π.Κ. makrides.g@ucy.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα από το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Δράμας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα από το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Δράμας Δράμα 04-07-2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα από το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Δράμας O Δήμος της Δράμας, επιδιώκοντας να απαντήσει αποφασιστικά στις σύγχρονες ανάγκες της τοπικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2003-2005 Δύο χρόνια μετά την ιδρυτική του Συνέλευση το Δίκτυο, μέσα στα πλαίσια των αξόνων που αυτή έθεσε και με βάση τη μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΕ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Η Σ ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχόμαστε ένα ευτυχισμένο και δημιουργικό 2015. Το παρόν αποτελεί το 6 ο e-newsletter του έργου ClusterPoliSEE. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε στην

Διαβάστε περισσότερα