Προβολή των κυ ριακών ανε ιστηµίων στο εξωτερικό

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προβολή των κυ ριακών ανε ιστηµίων στο εξωτερικό"

Transcript

1 Ε Υ Ρ Ω Π ΑΪ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Σ Τ Ο Τ Ε Υ Χ Ο Σ Α Υ Τ Ο : Νέα του ΕΓΚ 1 Νέα των µελών 2 Θεσµικά θέµατα 3 Έρευνα 4 Εκπαίδευση 5-6 Επιχειρήσεις και Τράπεζες Ηµερολόγιο INFO DAYS «Eco-Innovation European Info Day» 13 Απριλίου 2010, Βρυξέλλες, Βέλγιο environment/eco-innovation/ events_en.htm Ισπανική Προεδρία index.html?idioma=en Απριλίου Ηµερολόγιο 2010 ευρωπαϊκών εκδηλώσεων Τ Ε Υ Χ Ο Σ 3 4 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ Προβολή των κυ ριακών ανε ιστηµίων στο εξωτερικό Στις Φεβρουαρίου 2010, το τµήµα Οικονοµικών και ιοίκησης Επιχειρήσεων του Katholieke Hogeschool Kempen (ΚΗΚ) διοργάνωσε για έκτη συνεχή χρονιά τις «ιεθνείς Ηµέρες», στην πόλη Geel του Βελγίου. 55 εκπαιδευτικοί από 18 χώρες της Ε.Ε., την Τουρκία, τη Ρωσία και την Κίνα έλαβαν µέρος στις «ιεθνείς Ηµέρες» προκειµένου να καταδείξουν στους φοιτητές τη σηµασία της διεθνοποίησης. Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου συµµετείχε στην εκδήλωση µε δύο διαλέξεις από τη Λειτουργό του γραφείου των Βρυξελλών, κα Ροζµαρί Στρεβινιώτη, στις οποίες παρουσιάσθηκε το σύστηµα ανώτερης εκπαίδευσης της Κύπρου, µε έµφαση στις ευκαιρίες «ιεθνείς Ηµέρες» και τα µαθήµατα Στιγµιότυπα από την εκδήλωση που προσφέρονται από τα κυπριακά πανεπιστήµια στους ξένους φοιτητές. βελγικής κουζίνας για τους προσκεκλη- µένους οµιλητές. Η εκδήλωση αποτέλεσε µια εξαιρετική ευκαιρία προβολής των Οι κύριες θεµατικές στην εκδήλωση ήταν για φέτος η οικονοµική και χρηµατοπιστωτική κρίση, η πολιτιστική πολυµορφία στον επιχειρη- συνέβαλε στην ανάπτυξη στενό- πανεπιστηµίων της Κύπρου και µατικό κόσµο, µε ιδιαίτερη έµφαση στην Κίνα, τερης συνεργασίας µε το Katholieke Hogeschool Kempen στο οποίο φοιτούν πάνω και οι εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές δυνατότητες που προσφέρονται από τις συµµετέχουσες στην εκδήλωση χώρες. Την τελευταία ται ετησίως 60 φοιτητές του εξωτερικού στο από τέσσερις χιλιάδες φοιτητές. Το ΚΗΚ δέχε- µέρα της εκδήλωσης, οι φοιτητές συνήλθαν σε πλαίσιο του προγράµµατος Erasmus, ενώ ο ολοµέλεια για να παρουσιάσουν τις εµπειρίες αριθµός των εξερχόµενων φοιτητών είναι 175, τους από την παρακολούθηση των διαφορετικών σεµιναρίων. εργασίας Το τόσο για Erasmus όσο και για τοποθετήσεις σε άρθρο εταιρίες αυτό εκτός µπορεί Βελγίου. να έχει λέξεις. λέξεις. Περισσότερες Πρόταση Ευρω αϊκή πληροφορίες: ροϋ ολογισµού Συνεργασία 2008: στον τοµέα αύξηση της των Η Το επιλογή υλικό θεµάτων εικόνων που ή γραφικών εµφανίζεται Έρευνας κατά ένας στα ενηµερωτικά σηµαντικός 11% (COST) Ε ιστηµονικής δα ανών για και την Τεχνικής έρευνα είναι τρόπος δελτία πρόσθεσης είναι πάρα Το πολύ περιεχοµένου Ευρωπαϊκό µεγάλο. Μπορείτε ενηµερωτικό να συµπεριλάβετε Κύπρου δελτίο. ανακοινώνει άρθρα τη σε Γραφείο ένα σχετικά µε διοργάνωση τεχνολογίες ή συνεδρίου καινοτοµίες στον στα τίτλο τοµέα γραφεία «CAREER-EU σας. του στις Βρυξέλ µε Στις 6 Μαΐου το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου διοργανώνει Σκεφτείτε το άρθρο σας και λες παρουσίαση για το δίκτυο EUREKA και το νέο πρόγραµµα δείτε εάν η εικόνα EUROSTARS υποστηρίζει που αφορά και Μπορεί εντείνει επίσης E u r o το µήνυµα να pθέλετε e a n που να C a r e e r Περισσότερες στη χρηµατοδότηση πληροφορίες: και στήριξη των Μικρο-Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) προ-ποσπαθείτε αναφέρετε Guidance δραστηριοποιούνται στον τοµέα της Έρευνας και Ανάπτυξης. να επιχειρησιακές Counselling αποδώσετε. Προσπαθήστε οικονοµικές Conference», ή να τάσεις µην επιλέξετε ή να κάνετε το οποίο θα εικόνες προβλέψεις λάβει που για δεν τους χώρα ταιριάζουν πελάτες στις Οµιλητής θα είναι ο κ. Luuk Borg, Προϊστάµενος της Γραµµατείας του EUREKA, µε Μαΐου 2010 στη ενώ Λεµεσό, στη συνάντηση θα λάβουν µέρος 50 εκπρόσωποι γραφείων έρευνας και στο ανάπτυξης, πλαίσιο του που εγκεκρι- συµµετέχουν στο δίκτυο IGLO - Informal Group of RTD Liaison Offices. µένου σχεδίου «CAREER-EUshop: One-Stop-Service-Career-Guidance-Shop for Europe» (Grundtvig). Το συνέδριο θα συγκεντρώσει εµπειρογνώµονες στους τοµείς επαγγελ- µατικού προσανατολισµού, κατάρτισης συµβούλων και εκπαίδευσης ενηλίκων, ενώ θα γίνει και η επίσηµη έναρξη λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συµβούλων Επαγγελµατικού Προσανατολισµού. Περισσότερες πληροφορίες:

2 Σ Ε Λ Ι Α 2 Ε ιτυχής ρόταση ΑΦΝΗ ΙΙΙ για την έµµεση ε ιβλαβή ε ίδραση της βίας στα αιδιά Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την πρόταση που υποβλήθηκε από το Πανεπιστήµιο Κύπρου και την Εδρα ΟΥΝΕΣΚΟ για την Ενδυνάµωση των Φύλων στο πλαίσιο του Προγράµµατος ΑΦΝΗ ΙΙΙ. Το σχέδιο µε τίτλο «An indirect harmful effect of violence: Victimizing the child and Re-victimizing the womanmother through her child s exposure to violence against herself» έχει διάρκεια 2 χρόνια. Το δίκτυο συνεργασίας του σχεδίου απαρτίζουν τρεις εταίροι της Έδρας ΟΥΝΕΣΚΟ (Università di Roma Tre, Ιταλία Υπεύθυνη: Καθ. Sandra Chistolini, University of Presov, Σλοβακία Υπεύθυνη: Καθ. Iveta Kovalcikova και University of Oradea, Ρουµανία Υπεύθυνη: Καθ. Secui Monica) και δεκαπέντε συνεργαζόµενοι φορείς - εταίροι (κυβερνητικοί και µη κυβερνητικοί οργανισµοί) στις συµµετέχουσες χώρες. Το σχέδιο έχει διπλό σκοπό: Πρώτον, να προσεγγίσει το πρόβληµα της έµµεσης επιβλαβούς επίδρασης της βίας που δέχονται τα παιδιά που εκτίθενται σε περιβάλλον στο οποίο οι µητέρες είναι θύµατα βίας, καθώς και να προωθήσει τη συνειδητοποίηση αυτής της επίδρασης από τους γονείς. εύτερον, να καλύψει το κενό της έλλειψης ερευνητικών δεδοµένων και ευαισθητοποίησης στο θέµα αυτό. Ο σκοπός αυτός θα πραγµατωθεί µέσω: α) συλλογής δεδοµένων σχετικά µε τη συνειδητοποίηση εκ µέρους των µητέρων της έµµεσης επιβλαβούς επίδρασης της βίας στα παιδιά τους όταν εκτίθενται σε αυτή, β) διερεύνησης της πιθανής έµµεσης επιβλαβούς επίδρασης στα παιδιά και σύγκρισης των αντιλήψεων και αυτοεικόνας τους µε παιδιά που δεν εκτίθενται στη βία ενάντια στη µητέρα, γ) παραγωγής κατευθυντήριων γραµµών βασισµένων στην έρευνα για την ανάπτυξη πληροφοριακού, ηλεκτρονικού υλικού, συµβουλευτικού, τηλεοπτικού και εκπαιδευτικού, δ) ηλεκτρονικής µέσω ιστοσελίδας επικοινωνίας και συµβουλευτικής παροχής και ε) πολυεπίπεδης διάχυσης των αποτελεσµάτων. Το έργο είναι πρωτότυπο όσον αφορά στο περιεχόµενο και τη µεθοδολογία και τα αποτελέσµατά του µπορούν να συµβάλουν στις τρέχουσες περιοχές πολιτικής προτεραιότητας της Ε.Ε. σχετικά µε την έµµεση επιβλαβή επίδραση της βίας στα παιδιά. Περισσότερες πληροφορίες: κα. Σοφία Αγαθαγγέλου, Γραφείο Οργάνωσης της Έδρας ΟΥΝΕΣΚΟ για την Ισότητα και Ενδυνάµωση των Φύλων, Πανεπιστήµιο Κύπρου SMILE: Υ οστήριξη ολυ ολιτισµικής ενσωµάτωσης και µάθησης Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήµιο Κύπρου συµµετέχει ως εταίρος στο εγκεκρι- µένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχέδιο «SMILE: Supporting Multicultural Integration and Learning» (Grundtvig). Το σχέδιο SMILE στοχεύει στη στήριξη όσων σχετίζονται µε εκπαίδευση ενηλίκων, και πιο συγκεκριµένα µε όσους ασχολούνται µε γονείς παιδιών 0-6 χρονών, ενθαρρύνοντάς τους να είναι ενεργοί πολίτες έτσι ώστε να προωθείται η ένταξη των παιδιών και ολόκληρης της οικογένειάς τους και να εφαρµόζεται η διαπολιτισµική εκπαίδευση στην πρώιµη αυτή ηλικία. Συντονιστής του σχεδίου, το οποίο έχει διάρκεια 2 χρόνια είναι ο οργανισµός Consorzio CO&SO Firenze - Consortium for Cooperation and Solidarity. Το σχέδιο στοχεύει σε εκπαιδευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, εκπαιδευτικούς, επαγγελµατίες που εργάζονται σε υπηρεσίες για παιδιά και οικογένειες, διευθύνοντες κοινωνικών υπηρεσιών, όπως επίσης σε γονείς- τόσο µετανάστες όσο και ντόπιων. Οι κύριες δραστηριότητες και αποτελέσµατά του θα είναι: η Ερευνητική ιερεύνηση του επιπέδου ενσωµάτωσης παιδιών µεταναστών σε υπηρεσίες για παιδιά της πρώιµης ηλικίας και του βαθµού επικοινωνίας και κατανόησης µεταξύ γονιών η δηµιουργία Ιστοσελίδας του έργου η ανάπτυξη Οδηγού Αξιολόγησης των διαπολιτισµικών ικανοτήτων ατόµων τα οποία εργάζονται σε υπηρεσίες για παιδιά προσχολικής ηλικίας και τις οικογένειές τους η ετοιµασία Εγχειριδίου και η οργάνωση Εκπαιδευτικού Προγράµµατος για την εφαρµογή της διαπολιτισµικής προσέγγισης στην εκπαίδευση και την προώθηση της ε- νεργούς πολιτότητας γονέων παιδιών προσχολικής ηλικίας η οργάνωση ιαπολιτισµικών Πρωτοβουλιών για την ενσωµάτωση οικογενειών µεταναστών σε κάθε χώρα των εταίρων στο έργο η παραγωγή ενός Βιβλίου και Ψηφιακού ίσκου Φωτογραφιών, τα οποία θα τεκµηριώνει τις δραστηριότητες που πραγµατοποιήθηκαν και τις εµπειρίες των όσων έλαβαν µέρος σε αυτές. Περισσότερες πληροφορίες: και ρ. Λοΐζος Συµεού, Τµήµα Εκπαιδευτικών Επιστηµών Ευρωπαϊκού Πανεπιστηµίου Κύπρου )

3 Σ Ε Λ Ι Α 3 Η νέα Ε ιτρο ή ανέλαβε καθήκοντα Η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε τα καθήκοντά της για την περίοδο 10 Φεβρουαρίου Οκτωβρίου 2014 µε το διορισµό της από το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού προηγήθηκε η έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η νέα Επιτροπή επρόκειτο να αναλάβει καθήκοντα τον Νοέµβριο του Ωστόσο, ο διορισµός της άργησε λόγω της καθυστέρησης στην έγκριση της συνθήκης της Λισαβόνας και της παραίτησης της προταθείσας Επιτρόπου Βουλγαρίας µετά την ακρόασή της τον Ιανουάριο. Μαζί µε τον πρόεδρο Μπαρόζο, το νέο σώµα των Επιτρόπων αριθµεί 27 µέλη, ένα από κάθε χώρα της Ε.Ε. Από τους νέους Επιτρόπους, οι 14, συµπεριλαµβανοµένου του Προέδρου κ. Μπαρόζο, συµµετείχαν στην προηγούµενη σύνθεση της Επιτροπής. Η θητεία τους θα διαρκέσει πέντε χρόνια. Η Κύπρια Επίτροπος κα. Ανδρούλλα Βασιλείου ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο για θέµατα Εκπαίδευσης, Πολιτισµού, Πολυγλωσσίας και Νεολαίας, στο οποίο περιλαµβάνονται πλέον και οι δράσεις Marie Curie, οι ο- ποίες µεταφέρονται από το χαρτοφυλάκιο της Έρευνας. Περισσότερες πληροφορίες: Η Ευρω αϊκή Ε ιτρο ή εγκαινίασε δύο νέες Γενικές ιευθύνσεις Στις 17 Φεβρουαρίου 2010 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε ορισµένες αποφάσεις για την εφαρµογή των οργανωτικών συνεπειών της κατανοµής των χαρτοφυλακίων στους Επιτρόπους. Από αυτή την κατανοµή δηµιουργήθηκαν δύο νέες Γενικές ιευθύνσεις (Γ ): η Γ Ενέργειας (ENER) και η Γ ράση για το Κλίµα (CLIM). Η Γ Ενέργειας αποτελείται από τις υπηρεσίες της πρώην Γ Μεταφορών και Ενέργειας που ασχολούνται µε θέµατα ενέργειας και της Οµάδας ράσης (Task Force) για την Ενέργεια. Τη θέση του Γενικού ιευθυντή θα αναλάβει ο Βρετανός κ. Philip Lowe, µέχρι πρότινος Γενικός ιευθυντής της Γ Ανταγωνισµού. Οι υπηρεσίες που είναι αρµόδιες για την πολιτική µεταφορών θα παραµείνουν στη µετονοµασµένη Γ Κινητικότητας και Μεταφορών (MOVE). Η Γ ράση για το Κλίµα θα δηµιουργηθεί από τις σχετικές δράσεις της Γ Περιβάλλοντος, από τις δράσεις της Γ Εξωτερικών Σχέσεων που συνδέονται µε τις διεθνείς διαπραγµατεύσεις για την αλλαγή του κλίµατος και τις δράσεις της Γ Επιχειρήσεων και Βιοµηχανίας που σχετίζονται µε την αλλαγή του κλίµατος. Ο Βέλγος κ. Jos Delbeke, µέχρι πρότινος Αναπληρωτής Γενικός ιευθυντής της Γ Περιβάλλοντος, έχει διοριστεί ως ο Γενικός ιευθυντής της Γ ράσης για το Κλίµα. Περισσότερες πληροφορίες: Γ Ενέργειας Γ ράση για το Κλίµα Η νέα ηγεσία της Ε ιτρο ής των Περιφερειών Τριακόσιοι σαράντα τέσσερις περιφερειάρχες, κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, δήµαρχοι και νοµαρχιακοί σύµβουλοι από όλη την Ευρώπη συναντήθηκαν στις Βρυξέλλες στις 9 και 10 Φεβρουαρίου 2010 για να εκλέξουν τη νέα ηγεσία της Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ). Παράλληλα, συζητήθηκαν οι πολιτικές προτεραιότητες των ευρωπαϊκών τοπικών και περιφερειακών αρχών κατά την επόµενη πενταετία, και κυρίως το µέλλον της περιφερειακής πολιτικής. Η νεοεκλεγείσα Πρόεδρος της ΕτΠ, κα. Mercedes Bresso (IT/PES), κάλεσε τα µέλη της Συνέλευσης να είναι πιο τολµηρά κατά την επιδίωξη των πολιτικών στόχων και υπογράµµισε ότι βασική αποστολή της είναι η αποτελεσµατική εκπροσώπηση του κοινού συµφέροντος. Η νέα Κυπριακή Αντιπροσωπεία για τα επόµενα πέντε χρόνια θα είναι η φωνή των δήµων και των κοινοτήτων της Κύπρου στις Βρυξέλλες. Στις 9 Φεβρουαρίου, ανέλαβαν τα καθήκοντά τους ο κ. Χρίστος Μέσης, ήµαρχος Μέσα Γειτονιάς ως µέλος του Προεδρείου της ΕτΠ και ο Περισσότερες πληροφορίες: κ. Γεώργιος Γεωργίου, ήµαρχος Κάτω Πολεµιδιών ως επικεφαλής της Κυπριακής Αντιπροσωπείας. Τα µέλη της Κυπριακής Αντιπροσωπείας είναι: Τακτικά µέλη Γεώργιος ΓΕΩΡΓΙΟΥ ήµαρχος Κάτω Πολεµιδιών Σάββας ΗΛΙΟΦΩΤΟΥ (PES) ήµαρχος Στροβόλου Κώστας ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΣ ΚΑΤΤΙΡΤΖΗ (EPP) Πρόεδρος Κοινοτικού Συµβουλίου Κάτω Ζώδιας Ελένη ΛΟΥΚΑΪ ΟΥ (EPP) ηµοτικός Σύµβουλος Λευκωσίας Χρίστος ΜΕΣΗΣ ήµαρχος Μέσα Γειτονιάς Ευγένιος ΜΙΧΑΗΛ Πρόεδρος Κοινοτικού Συµβουλίου Οµόδους Αναπληρωτές Χριστοφής ΑΝΤΩΝΙΟΥ Πρόεδρος Κοινοτικού Συµβουλίου Επισκοπής ήµος ΓΙΑΓΚΟΥ (EPP) Πρόεδρος Κοινοτικού Συµβουλίου Αγίας Ειρήνης Κερύνειας Ανδρέας ΜΩΥΣΕΩΣ ήµαρχος Λάρνακας Χαράλαµπος ΠΙΤΤΑΣ ήµαρχος Μόρφου Κώστας ΧΑΤΖΗΚΑΚΟΥ (EPP) ηµοτικός Σύµβουλος Αµµοχώστου Κυριάκος ΧΑΤΖΗΤΤΟΦΗΣ ήµαρχος Αγίου Αθανασίου

4 Σ Ε Λ Ι Α 4 Νέος Πρόεδρος του Ευρω αϊκού Συµβουλίου Έρευνας Η Καθηγήτρια κα. Helga Nowotny είναι η νέα Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Έρευνας από την 1 η Μαρτίου 2010 µετά από παραίτηση του πρώην Προέδρου, Καθηγητή κ. Φώτη Καφάτου, ο οποίος θα παραµείνει µέλος του Επιστηµονικού Συµβουλίου. Η Καθηγήτρια κα. Nowotny, η οποία είναι Οµότιµη Καθηγήτρια Κοινωνικών Επιστηµών του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Ζυρίχης και πρόεδρος της Επιστηµονικής Συµβουλευτικής Επιτροπής του Πανεπιστηµίου της Βιέννης, εξελέγη οµόφωνα από τα 22 µέλη του Επιστηµονικού Συµβουλίου. Περισσότερες πληροφορίες: «ήλωση Donostia» - ε ιστήµη κατά της κρίσης Σε πρόσφατη άτυπη συνεδρίαση του Συµβουλίου Α- νταγωνιστικότητας, οι ευρωπαίοι Υπουργοί έρευνας, υιοθέτησαν οµόφωνα τη «ήλωση Donostia». Η δήλωση αναφέρει ότι «η Ευρώπη πρέπει να βγει από τη χειρότερη οικονοµική κρίση των τελευταίων δεκαετιών και η επιστήµη πρέπει να είναι µέρος της λύσης». Όσον αφορά στην εφαρµοσµένη έρευνα, η δήλωση τονίζει ότι η ανάπτυξη νέων προϊόντων µπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις που πλήττονται περισσότερο από την ύφεση. Η δήλωση τονίζει, επίσης, ότι πολλές από τις µεγάλες προκλήσεις (όπως η ενέργεια και η κλιµατική αλλαγή, η υγειονοµική περίθαλψη και η γήρανση του πληθυσµού) είναι παγκόσµιας εµβέλειας και να έχουν σηµαντικές κοινωνικοοικονοµικές επιπτώσεις. Η δήλωση υποστηρίζει µια από τις προτεραιότητες της Ισπανικής Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, την ενσωµάτωση, δηλαδή, της έρευνας και σε άλλους τοµείς πολιτικής και στη νέα στρατηγική της Ε.Ε Περισσότερες πληροφορίες: ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/spain/docs/donostia-declaration_en.pdf Τα συστατικά για µια ε ιτυχηµένη ε ιστηµονική καριέρα Το δίκτυο LERU - League of European Research Universities δηµοσίευσε πρόσφατα µία νέα έκθεση πάνω στα θέµατα προτεραιότητας που πρέπει να ληφθούν υπόψη προκειµένου να βελτιωθεί η ελκυστικότητα και η αριστεία της σταδιοδροµίας σε επιστηµονικούς κλάδους. Η έκθεση µε τίτλο «Harvesting Talent Strengthening Research Careers in Europe» προσδιορίζει δύο σηµαντικούς παράγοντες που απαιτούνται ώστε οι ερευνητές να αυξήσουν το δυναµικό τους για υψηλά επιστηµονικά αποτελέσµατα: 1) κατάλληλο ερευνητικό περιβάλλον και 2) ικανότητα να δρουν ανεξάρτητα και να αναλαµβάνουν ευθύνες σε πρώιµο στάδιο της ερευνητικής τους σταδιοδροµίας. Η έκθεση συνεχίζει εξετάζοντας λεπτοµερώς τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη δηµιουργία µιας ελκυστικής και αποτελεσµατικής δοµής στην ερευνητική σταδιοδροµία, οι οποίες περιλαµβάνουν και το σωστό σχεδιασµό θέσεων εργασίας, σωστά δοµηµένες προοπτικές σταδιοδροµίας και ισχυρές επιδοτήσεις. Περισσότερες πληροφορίες: «Trust Researchers» - εκστρατεία για µείωση της γραφειοκρατίας στα ρογράµµατα έρευνας της Ε.Ε. Σχεδόν ερευνητές από περισσότερες από 40 χώρες έχουν υπογράψει µία αναφορά, η οποία καλεί το Συµβούλιο της Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να θεσπίσουν µέτρα για τη µείωση της γραφειοκρατίας στα προγράµµατα επιστηµονικής συνεργασίας που χρηµατοδοτούνται από την Ε.Ε. Βασικό µήνυµα της εκστρατείας «Trust» είναι ότι η χρη- µατοδότηση της ευρωπαϊκής έρευνας πρέπει να βασίζεται στην εµπιστοσύνη και στην υπεύθυνη εταιρική σχέση προκειµένου να είναι αποτελεσµατική, ενώ απορρίπτει τις ανησυχίες ότι η µείωση της γραφειοκρατίας θα αυξήσει τον κίνδυνο το δηµόσιο χρήµα να ξοδεύεται χωρίς ευθύνη λογοδοσίας. Περισσότερες πληροφορίες:

5 Σ Ε Λ Ι Α 5 Εκσυγχρονισµός της εκ αίδευσης - ρώτη ροτεραιότητα της Κύ ριας Ε ιτρό ου Η Κύπρια Επίτροπος κα. Ανδρούλλα Βασιλείου εµφανίστηκε πολύ καλά προετοιµασµένη στα θέµατα εκπαίδευσης, πολιτισµού, πολυγλωσσίας και νεολαίας που περιλαµβάνονται στο νέο της χαρτοφυλάκιο, ε- νώπιον της αρµόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της διαδικασίας δηµόσιας ακρόασης. Η κα. Βασιλείου τόνισε τη σηµασία που πρέπει να δοθεί στην ενίσχυση της εκπαίδευσης, στην αύξηση των ευκαιριών κινητικότητας για τους νέους και στη δηµιουργία ενός περιβάλλοντος που προάγει τον πολιτισµό και τη δηµιουργικότητα. Στις γραπτές απαντήσεις της στο ερωτηµατολόγιο των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Επίτροπος υπογράµµισε ότι η εκπαίδευση αποτελεί «πρώτη προτεραιότητά της» και υποσχέθηκε να βοηθήσει τα κράτη µέλη για τον εκσυγχρονισµό των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η κα. Βασιλείου δήλωσε ότι επιθυµεί να αναπτυχθούν νέες συνεργασίες, οι οποίες θα «προσφέρουν στους πολίτες και τις επιχειρήσεις τις δεξιότητες που χρειάζονται». Κατά τη διάρκεια της δηµόσιας ακρόασης, η Επίτροπος εξήρε τη διαδικασία της Μπολόνια, αλλά τόνισε ότι απαιτείται ακόµα δουλειά για να ενισχυθούν και να αυξηθούν τα οφέλη του συστήµατος. Ειδική προσοχή χρειάζεται να δοθεί στην ποιότητα της διδασκαλίας, στην κατάταξη των πανεπιστηµίων όσο και στην αυτονοµία της χρηµατοδότησης των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων. Ερωτηθείσα σχετικά µε το ζήτηµα της αµοιβαίας αναγνώρισης µεταξύ των Πρόγραµµα MEDIA: δράσεις κινητικότητας και κατάρτισης Το Πρόγραµµα MEDIA της Ε.Ε. έχει στόχο την υποστήριξη της ευρωπαϊκής οπτικοακουστικής βιοµηχανίας. Το MEDIA συγχρη- µατοδοτεί πρωτοβουλίες κατάρτισης για επαγγελµατίες της οπτικοακουστικής βιο- µηχανίας, για την ανάπτυξη σχεδίων παραγωγής, καθώς και για την προώθηση των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων. Στο πλαίσιο του προγράµµατος ανακοινώθηκαν το Φεβρουάριο δύο νέες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων µε στόχο την υποστήριξη δράσεων κινητικότητας και κατάρτισης: ευρωπαϊκών πανεπιστηµίων η κα. Βασιλείου δεσµεύθηκε να παροτρύνει τα κράτη µέλη να εξετάσουν το θέµα αυτό στην λεπτοµέρειά του και αναγνώρισε ότι υπάρχει ένα «πολύ µεγάλο χάσµα µεταξύ των κρατών» επί του ζητήµατος. Τα σχέδια της Επιτρόπου για το άµεσο µέλλον περιλαµβάνουν µια νέα πρωτοβουλία µε τίτλο «Νεολαία εν κινήσει» για την κινητικότητα των νέων, µια νοµοθετική πρόταση για το Ευρωπαϊκό Σήµα Κληρονο- µιάς, καθώς και την πρόθεσή της να δηµοσιεύσει µια Πράσινο Βίβλο για τις δηµιουργικές βιοµηχανίες. Όσον αφορά στις δράσεις Marie Curie, οι οποίες προστίθενται στο χαρτοφυλάκιό της, η Επίτροπος δήλωσε ότι θα πιέσει για την ενίσχυση του τριγώνου γνώσης - καινοτο- µία, εκπαίδευση, έρευνα. Η διαχείριση του προγράµµατος Marie Curie θα παραµείνει στην αρµοδιότητα του Εκτελεστικού Οργανισµού Έρευνας (REA), και η κα. Βασιλείου σκοπεύει να συνεργαστεί πολύ στενά στον τοµέα αυτό µε τη νέα Επίτροπο για την έρευνα κα. Máire Geoghegan- Quinn. Τέλος, η Κύπρια Επίτροπος υποσχέθηκε την αύξηση του προϋπολογισµού για την εκπαίδευση και την κατάρτιση, προσελκύοντος, επίσης, την οικονοµική συµβολή της επιχειρηµατικής κοινότητας. Περισσότερες πληροφορίες: 1) Υποστήριξη για τη δικτύωση και την κινητικότητα σπουδαστών και εκπαιδευτών στην Ευρώπη Στόχος της δράσης είναι η ενθάρρυνση ανταλλαγών και συνεργασίας, για την υποστήριξη της δικτύωσης των ευρωπαϊκών φορέων κατάρτισης, και ειδικότερα των ιδρυµάτων της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, των φορέων παροχής κατάρτισης και των εταίρων του οπτικοακουστικού τοµέα, καθώς και η ενθάρρυνση της κινητικότητας σπουδαστών και εκπαιδευτών στην Ευρώπη. Η πρόσκληση απευθύνεται σε πανευρωπαϊκές συµπράξεις ιδρυµάτων της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, φορέων παροχής κατάρτισης και εταίρων του οπτικοακουστικού τοµέα. Ο µέγιστος διαθέσι- µος προϋπολογισµός για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων ανέρχεται σε 2 εκ. EUR. Η προθεσµία υποβολής προτάσεων είναι η 30 η Απριλίου ) Κατάρτιση Στόχος είναι η βελτίωση της επαγγελµατικής κατάρτισης των επαγγελµατιών του οπτικοακουστικού τοµέα ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες για τη δηµιουργία ανταγωνιστικών προϊόντων στην ευρωπαϊκή αγορά και τις λοιπές αγορές. Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται σε υποψηφίους που ανήκουν σε µία από τις ακόλουθες κατηγορίες ιδρυµάτων: σχολές κινηµατογράφου και τηλεόρασης, πανεπιστήµια, ειδικά ιδρύµατα επαγγελµατικής κατάρτισης, ιδιωτικές επιχειρήσεις του οπτικοακουστικού τοµέα, ειδικευµένες επαγγελµατικές οργανώσεις/ενώσεις του οπτικοακουστικού κλάδου. Ο µέγιστος διαθέσιµος προϋπολογισµός για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων ανέρχεται σε 2,5 εκ. EUR. Η προθεσµία υποβολής προτάσεων είναι η 9 η Ιουλίου Περισσότερες πληροφορίες:

6 Σ Ε Λ Ι Α 6 Πράσινη Πρωτεύουσα της Ευρώ ης Εκ αιδευτικές Ε ισκέψεις Η Στοκχόλµη έχει ανακηρυχθεί ως η πρώτη Πράσινη Πρωτεύουσα της Ευρώπης. Στο πλαίσιο αυτό, η πόλη της Στοκχόλµης ξεκινάει πρόγραµµα εκπαιδευτικών επισκέψεων. Οι «Εκπαιδευτικές Επισκέψεις Πράσινη Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2010» έχουν σχεδιαστεί να απαντήσουν στα ερωτήµατα σχετικά µε το περιβαλλοντικό έργο που πραγµατοποιείται σε όλα τα τµήµατα, υπηρεσίες, επιχειρήσεις και συνοικίες της πόλης της Στοκχόλµης. Η Στοκχόλµη θέλει να παρουσιάσει τις λύσεις που έχει βρει αναφορικά µε την ανανέωση της πόλης, το σχεδιασµό των νέων αστικών έργων, εξασφαλίζοντας ένα σύστηµα µεταφορών για τους πολίτες, το οποίο είναι τόσο αποτελεσµατικό όσο και βιώσιµο. Η Στοκχόλµη, ως η πρώτη Πράσινη Πρωτεύουσα της Ευρώπης, θα δώσει προτεραιότητα κυρίως σε επισκέψεις από άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, καθώς και σε ορισµένες οργανώσεις ή ερευνητικά κέντρα. Τα θέµατα των εκπαιδευτικών επισκέψεων είναι: εισαγωγικό σεµινάριο, στρατηγική για την καταπολέµηση της αλλαγής του κλίµατος, κινητικότητα και βιώσιµη µεταφορά, αειφόρος αστική ανάπτυξη και ανανέωση, Περισσότερες πληροφορίες: διαχείριση των αποβλήτων, αειφόρος παραγωγή ενέργειας - θέρµανση και ψύξη, αειφόρος διαχείριση των υδάτων, ΤΠΕ σε παγκόσµιο επίπεδο, πράσινη και η µπλε πόλη, κοινωνική ένταξη για κοινωνική αειφορία, εκπαίδευση, πολιτισµός και δηµιουργικότητα για αειφόρο ανάπτυξη. Οι συµµετέχοντες µπορεί να είναι επισκέπτες µε επαγγελµατικό ενδιαφέρον και γνώσεις στις παραπάνω θε- µατικές ενότητες. Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις παρέχονται δωρεάν. Ωστόσο, οι συµµετέχοντες καλούνται να καλύψουν τα έξοδα µετάβασης, διαµονής και διατροφής τους και πρέπει να αποστείλουν την αίτησή τους τουλάχιστον 2 µήνες πριν την περίοδο που θέλουν να πραγ- µατοποιήσουν την εκπαιδευτική επίσκεψη. «Erasmus για Νέους Ε ιχειρηµατίες»: οι αιτήσεις άνοιξαν! Το πρόγραµµα ανταλλαγών «Erasmus για Νέους Επιχειρηµατίες» παρέχει µια µοναδική ευκαιρία απόκτησης δεξιοτήτων για τη διαχείριση µικρών ή µεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Οι νέοι επιχειρηµατίες µπορούν να επιλέξουν να παρα- µείνουν 1-6 µήνες κοντά σε έναν πεπειραµένο επιχειρη- µατία. Στο διάστηµα αυτό θα αποκτήσουν γνώσεις για τη σύσταση και τη διαχείριση µιας ΜΜΕ σε τοµείς όπως η οικονοµική και λειτουργική διαχείριση, η ανάπτυξη καινοτόµων προϊόντων και υπηρεσιών, οι επιτυχηµένες πρακτικές πωλήσεων και εµπορικής προώθησης, το ευρωπαϊκό εµπορικό δίκαιο και η ενιαία ευρωπαϊκή αγορά. Οι επιχειρηµατίες υποδοχής είναι ιδιοκτήτες ή διαχειρίζονται µια ΜΜΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εκείνοι ωφελούνται από το πρόγραµµα δεδοµένου ότι ενισχύεται η πρόσβασή τους στην αγορά και η αναζήτηση πιθανών συνεργατών σε άλλα κράτη µέλη. Το πρόγραµµα «Erasmus Νέοι Επιχειρηµατίες» χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και λειτουργεί στα κράτη µέλη της Ε.Ε. µε τη βοήθεια πάνω από 160 ενδιάµεσων οργανισµών µε σηµαντικό ιστορικό επιχειρηµατικής στήριξης όπως Εµπορικά Επιµελητήρια, οργανισµοί υποστήριξης επιχειρήσεων και κέντρα στήριξης επιχειρήσεων κατά τη φάση έναρξης της λειτουργίας τους. Περισσότερες πληροφορίες: Οδηγία ερί κεφαλαιακών α αιτήσεων Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε δηµόσια διαβούλευση σχετικά µε πιθανές περαιτέρω αλλαγές της οδηγίας περί κεφαλαιακών απαιτήσεων (ΟΚΑ), µε στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του τραπεζικού τοµέα και του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος γενικότερα. Οι προτεινόµενες αλλαγές, γνωστές και ως «ΟΚΑ IV», σχετίζονται µε επτά συγκεκρι- µένους τοµείς πολιτικής, και οι περισσότερες από αυτές αντιστοιχούν σε δεσµεύσεις που ανέλαβαν οι ηγέτες των G20 στις συνόδους κορυφής στο Λονδίνο και το Πίτσµπουργκ κατά τη διάρκεια του Οι δεσµεύσεις αυτές περιελάµβαναν τη δηµιουργία κεφαλαίων υψηλής ποιότητας, την ενίσχυση της κάλυψης κινδύνου, το µετριασµό των φιλοκυκλικών αντίκτυπων και τον περιορισµό της δανειακής εξάρτησης καθώς και την ενίσχυση των απαιτήσεων όσον αφορά τον κίνδυνο ρευστότητας και την εκ των προτέρων δηµιουργία αποθεµατικών για την αντιµετώπιση πιστωτικών ζηµιών. Όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη καλούνται να απαντήσουν στη διαβούλευση µέχρι τις 16 Απριλίου Τα αποτελέσµατα θα τροφοδοτήσουν νοµοθετική πρόταση που προγραµµατίζεται να κατατεθεί το δεύτερο εξάµηνο του Περισσότερες πληροφορίες:

7 Σ Ε Λ Ι Α 7 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 IAIA10: Transitioning to the Green Economy - Contributions of Impact Assessment Περισσότερες πληροφορίες: Science against poverty Περισσότερες πληροφορίες: Απριλίου Γενεύη, Ελβετία 8-9 Απριλίου Σεγκόβια, Ισπανία 4th European eaccessibility Forum - eaccessibility of Public Services in Europe Περισσότερες πληροφορίες: 7th Annual World Health Care Congress Περισσότερες πληροφορίες: Conference on the Seventh Framework Programme in Spain Περισσότερες πληροφορίες: British Psychological Society Annual Conference Περισσότερες πληροφορίες: The International ehealth, Telemedicine and Health ICT Forum for Education, Networking and Business Περισσότερες πληροφορίες: The Services Directive: The challenge of implementation and management at sub-state level Περισσότερες πληροφορίες: First European Energy Conference: A New Forum For Energy Research Περισσότερες πληροφορίες: 8th Eastern European egov Days: Changing Concepts & egovernment as a Service Περισσότερες πληροφορίες: National Association of Graduate Admissions Professionals Περισσότερες πληροφορίες: Towards financially sustainable Universities II: Diversifying income streams Περισσότερες πληροφορίες: International Conference on Sustainable Tourism: Issues, Debates & Challenges Περισσότερες πληροφορίες: 12 Απριλίου Παρίσι, Γαλλία Απριλίου Ουάσινγκτον, ΗΠΑ Απριλίου Βαλένθια, Ισπανία Απριλίου Stratford-upon-Avon, Ηνωµένο Βασίλειο Απριλίου Λουξεµβούργο Απριλίου Βαρκελώνη, Ισπανία Απριλίου Βαρκελώνη, Ισπανία Απριλίου Πράγα, Τσεχία Απριλίου San Francisco, ΗΠΑ Απριλίου Μπολόνια, Ιταλία Απριλίου Κρήτη & Σαντορίνη, Ελλάδα Επιµέλεια ύλης και έκδοσης: Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου - γραφείο Βρυξελλών Για περαιτέρω πληροφορίες και ενηµέρωση: Ροζµαρί Στρεβινιώτη Λειτουργός έσποινα Τσικουδή Εκπαιδευόµενη Λειτουργός Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου Βρυξέλλες: Pond-Point Schuman 11, B-1040, Βρυξέλλες, Τηλ.: Φαξ: Λευκωσία: Πανεπιστήµιο Κύπρου Κτ. Συµβουλίου-Συγκλήτου Α.Γ. Λεβέντης, Τ.Θ , 1678 Λευκωσία

8 Σ Ε Λ Ι Α 8 Μέλη Ευρω αϊκού Γραφείου Κύ ρου Εταίροι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ EUROPEAN UNIVERSITY CYPRUS UNIVERSITY OF NICOSIA FREDERICK UNIVERSITY CYPRUS INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΚΟΤ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΟΝΕΚ) ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΣΥΝ ΕΣΜΩΝ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΟΣΙΚΑ) EUROPEAN ASSOCIATION OF ERASMUS COORDINATORS (EAEC) Συνδροµητές ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤ ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΑΤΗΚ - CYTA)

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Κ Α Ι Ι Ε Θ Ν Ω Ν Σ Χ Ε Σ Ε Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 4 Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 0 8 Εϖιτυχία

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Κ Α Ι Ι Ε Θ Ν Ω Ν Σ Χ Ε Σ Ε Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 8 Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 0

Διαβάστε περισσότερα

Το Πανεπιστήµιο Κύπρου συγκαταλέγεται µεταξύ των 52 εκπαιδευτικών ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης τα οποία βραβεύτηκαν

Το Πανεπιστήµιο Κύπρου συγκαταλέγεται µεταξύ των 52 εκπαιδευτικών ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης τα οποία βραβεύτηκαν Ε Υ Ρ Ω Π ΑΪ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ «INFO DAY on the FP7- ENV-2010 (including climate change) call» Βρυξέλλες, 17 Σεπτεµβρίου 2009 http://ec.europa.eu/ yourvoice/ipm/forms/ dispatch? form=environmentinfoda

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 6 8 Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2 ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΥΤΟ: Θεσµικά Θέµατα 1 Νέα των µελών του ΕΓΚ Έρευνα και Καινοτοµία ίκαιο και Επιχειρήσεις Ηµερολόγιο ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

αποτέλεσµα της έρευνας των µελών εταίρων µέα των βιώσιµων κατασκευών στην Ευρώπη,

αποτέλεσµα της έρευνας των µελών εταίρων µέα των βιώσιµων κατασκευών στην Ευρώπη, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 9 6 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ 2 0 1 5 ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΥΤΟ: Νέα του ΕΓΚ 1-2 Νέα των µελών του ΕΓΚ Έρευνα και Καινοτοµία Πόλεις και 9 Περιφέρειες Ηµερολόγιο 9 Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

makrides.g@ucy.ac.cy 1

makrides.g@ucy.ac.cy 1 makrides.g@ucy.ac.cy 1 Δομή Χρηματοδότησης 2N Μορφές Χρηματοδότησης Ευκαιρίες θεματικής χρηματοδότησης: Η χρηματοδότηση είναι βασικά θεματική με συγκεκριμένους στόχους - περιβάλλον, έρευνα, εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό και τη νεολαία

Ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό και τη νεολαία «Τι υπάρχει για μένα;» Ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό και τη νεολαία EUROPEAN COMMISSION EΕυρωπαϊκή U R O P E A N Επιτροπή U N I O N Ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ στην εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. Οι γενικοί και ειδικοί στόχοι του προγράμματος διά βίου μάθησης...5 2. Γενικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Αφιέρωμα: Η έρευνα και η καινοτομία κατά την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Αφιέρωμα: Η έρευνα και η καινοτομία κατά την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ υψιπετης Iούλιος - Αύγουστος 2012 Περιοδική έκδοση για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία Τεύχος 42 ISSN 1986-0218 Αφιέρωμα: Η έρευνα και η καινοτομία κατά την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ Βραδιά

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπα κά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίε

Ευρωπα κά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίε Ελληνική ΥΥΠΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΝ //ΝΝΣΣΗΗ ΑΑΝΝΑΑΠΠΤΤΥΥΞΞΙ ΙΙΑΑΚΚΩΩΝΝ ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ && Ι ΙΙΕΕΘΘΝΝΩΩΝΝ ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΙ ΙΙΣΣΜΜΩΩΝΝ Σε αυτό το τεύχο Ευρωπαϊκά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίες

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπα κά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίε

Ευρωπα κά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίε Ελληνική ΥΥΠΠΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙΟΟ ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ,,, ΑΑΠΠΟΟΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΩΩΣΣΗΗΣΣ && ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΝΝΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ Ι ΙΙΑΑΚΚΥΥΒΒΕΕΡΡΝΝΗΗΣΣΗΗΣΣ Σε αυτό το τεύχο Ευρωπαϊκά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίες 1 Κοινοτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπα κά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίε

Ευρωπα κά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίε Ελληνική ΥΥΠΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΝ //ΝΝΣΣΗΗ ΑΑΝΝΑΑΠΠΤΤΥΥΞΞΙ ΙΙΑΑΚΚΩΩΝΝ ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ && Ι ΙΙΕΕΘΘΝΝΩΩΝΝ ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΙ ΙΙΣΣΜΜΩΩΝΝ Σε αυτό το τεύχο Ευρωπαϊκά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίες

Διαβάστε περισσότερα

enterprise europe Αφιέρωμα: Το Δίκτυο «Enterprise Europe Network»

enterprise europe Αφιέρωμα: Το Δίκτυο «Enterprise Europe Network» υψιπετης ISSN 1986-0218 Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2012 Περιοδική έκδοση για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία Τεύχος 44 enterprise europe Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα COST: Το μεγαλύτερο Πρόγραμμα πανευρωπαϊκής ερευνητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΡΑΣΚΩ Δ ΑΕΙ ΠΟΛΛΑ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟΣ Σόλωνας από Αθήνα (περ. 640-560 Π.Χ.)

ΓΗΡΑΣΚΩ Δ ΑΕΙ ΠΟΛΛΑ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟΣ Σόλωνας από Αθήνα (περ. 640-560 Π.Χ.) ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 2 0 1 4 ++ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ (ΤΑΜΕΙΑ ΕΔΕ) ++ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ++ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ++ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ (ΠΑΝ)++ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ευρώπη: Κύπρος 2011

Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ευρώπη: Κύπρος 2011 Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ευρώπη: Κύπρος 2011 Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ευρώπη Κ ύ π ρ ο ς 2 0 1 1 ISBN 978-9963-43-948-5 Υπεύθυνος Λειτουργός Γιάννα Κορέλλη, Λειτουργός

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες Ελληνική ΥΥΠΟ ΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤ ΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ ΔΔ//ΝΝ ΣΣ ΗΗ ΟΟΙ ΙΙΚΚΟΟΝΝ ΟΟΜΜΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΚΚΑΑΙ ΙΙ ΑΑΝΝΑΑΠΠ ΤΤΥΥΞΞΙ ΙΙΑΑΚΚΗΗΣΣ ΠΠΟΟΛΛ ΙΙΤΤΙ Ι ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΤΤΟΟΠΠΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΥΥΤΤΟΟΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣΗΗΣΣ Σε

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες Ελληνική ΥΥΠΟ ΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤ ΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ ΔΔ//ΝΝ ΣΣ ΗΗ ΑΑΝΝ ΑΑΠΠΤΤΥΥΞΞΙ ΙΙΑΑΚΚΩΩΝΝ ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜ ΑΑΤΤΩΩΝΝ && ΔΔΙ ΙΙΕΕΘΘΝΝ ΩΩΝΝ ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝ ΙΙΣΣΜΜΩΩΝΝ Ι Σε αυτό το τεύχος Ευρωπαϊκά Προγράμματα και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 44 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009. Ανδρέας Δημητρίου, Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 44 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009. Ανδρέας Δημητρίου, Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 44 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ISSN 1986-1338 Μ π ο ρ ε ί η Κ ύ π ρ ο ς ν α γ ί ν ε ι Δ ι ε θ ν έ ς Κ έ ν τ ρ ο Τ ρ ι τ ο β ά θ μ ι α ς Ε κ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα στο Περιβάλλον

Έρευνα στο Περιβάλλον της υψπepioδikh EKΔOΣH ΓIA EPEYNA, ANAΠTYΞH KAI KAINOTOMIA ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 TEYXOΣ 14 AΦIEPΩMA Έρευνα στο Περιβάλλον Περιεχόμενα Υψιπέτης Έρευνας 03 Ώθηση στην Eρευνα ERA-NET: Συμβολή στη Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Ας δράσουμε σήμερα για την Ευρώπη του αύριο Πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013

Ας δράσουμε σήμερα για την Ευρώπη του αύριο Πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013 Ας δράσουμε σήμερα για την Ευρώπη του αύριο Πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013 Ευρωπαϊκή Επιτροπή Η Άμεση Ευρώπη είναι μια υπηρεσία που σας βοηθά να βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματά σας για την

Διαβάστε περισσότερα

30.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 104/1. (Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 2010»

30.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 104/1. (Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 2010» 30.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 104/1 Ι (Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 2010» ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κοινή ενδιάµεση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ική Σταδιοδρομίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Επιστημονικό Υποστηρικτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

ΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου ως Καινοτοµία στην οργανωµένη πληροφόρηση ρ. Γρηγόρης Μακρίδης Εκτελεστικός ιευθυντής του Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου και Προϊστάµενος Υπηρεσίας Έρευνας και.σχ Π.Κ. makrides.g@ucy.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπα κά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίε

Ευρωπα κά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίε Ελληνική ΥΥΠΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΝ //ΝΝΣΣΗΗ ΑΑΝΝΑΑΠΠΤΤΥΥΞΞΙ ΙΙΑΑΚΚΩΩΝΝ ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ && Ι ΙΙΕΕΘΘΝΝΩΩΝΝ ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΙ ΙΙΣΣΜΜΩΩΝΝ Σε αυτό το τεύχο Ευρωπαϊκά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εισαγωγή Στην Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 συνεχίστηκαν σημαντικά έργα μέσα στα πλαίσια της επίτευξης του στόχου για την ικανοποίηση των

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ικτύου Ευρυδίκη. Αναπτύσσοντας. Βασικές Ικανότητες. στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες χάραξης Πολιτικής

Έκθεση ικτύου Ευρυδίκη. Αναπτύσσοντας. Βασικές Ικανότητες. στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες χάραξης Πολιτικής Έκθεση ικτύου Ευρυδίκη Αναπτύσσοντας Βασικές Ικανότητες στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες χάραξης Πολιτικής Αναπτύσσοντας Βασικές Ικανότητες Στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες

Διαβάστε περισσότερα

Τελική Έκθεση. DEX, S.A. & Εταίροι έργου Youth4JOB Δεκέμβριος 2013

Τελική Έκθεση. DEX, S.A. & Εταίροι έργου Youth4JOB Δεκέμβριος 2013 Τελική Έκθεση DEX, S.A. & Εταίροι έργου Youth4JOB Δεκέμβριος 2013 Αυτή η δημοσίευση υποστηρίζεται από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απασχόληση και την κοινωνική αλληλεγγύη - PROGRESS (2007-2013).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 16.12.2008 COM(2008) 868 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

AΦIEPΩMA. έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο για έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ένωσης MAΪOΣ - IOYNIOΣ 2007 TEYXOΣ 13

AΦIEPΩMA. έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο για έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ένωσης MAΪOΣ - IOYNIOΣ 2007 TEYXOΣ 13 της υψπepioδikh EKΔOΣH ΓIA EPEYNA, ANAΠTYΞH KAI KAINOTOMIA MAΪOΣ - IOYNIOΣ 2007 TEYXOΣ 13 AΦIEPΩMA έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο για έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ένωσης 2007-2013 συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα