Προβολή των κυ ριακών ανε ιστηµίων στο εξωτερικό

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προβολή των κυ ριακών ανε ιστηµίων στο εξωτερικό"

Transcript

1 Ε Υ Ρ Ω Π ΑΪ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Σ Τ Ο Τ Ε Υ Χ Ο Σ Α Υ Τ Ο : Νέα του ΕΓΚ 1 Νέα των µελών 2 Θεσµικά θέµατα 3 Έρευνα 4 Εκπαίδευση 5-6 Επιχειρήσεις και Τράπεζες Ηµερολόγιο INFO DAYS «Eco-Innovation European Info Day» 13 Απριλίου 2010, Βρυξέλλες, Βέλγιο environment/eco-innovation/ events_en.htm Ισπανική Προεδρία index.html?idioma=en Απριλίου Ηµερολόγιο 2010 ευρωπαϊκών εκδηλώσεων Τ Ε Υ Χ Ο Σ 3 4 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ Προβολή των κυ ριακών ανε ιστηµίων στο εξωτερικό Στις Φεβρουαρίου 2010, το τµήµα Οικονοµικών και ιοίκησης Επιχειρήσεων του Katholieke Hogeschool Kempen (ΚΗΚ) διοργάνωσε για έκτη συνεχή χρονιά τις «ιεθνείς Ηµέρες», στην πόλη Geel του Βελγίου. 55 εκπαιδευτικοί από 18 χώρες της Ε.Ε., την Τουρκία, τη Ρωσία και την Κίνα έλαβαν µέρος στις «ιεθνείς Ηµέρες» προκειµένου να καταδείξουν στους φοιτητές τη σηµασία της διεθνοποίησης. Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου συµµετείχε στην εκδήλωση µε δύο διαλέξεις από τη Λειτουργό του γραφείου των Βρυξελλών, κα Ροζµαρί Στρεβινιώτη, στις οποίες παρουσιάσθηκε το σύστηµα ανώτερης εκπαίδευσης της Κύπρου, µε έµφαση στις ευκαιρίες «ιεθνείς Ηµέρες» και τα µαθήµατα Στιγµιότυπα από την εκδήλωση που προσφέρονται από τα κυπριακά πανεπιστήµια στους ξένους φοιτητές. βελγικής κουζίνας για τους προσκεκλη- µένους οµιλητές. Η εκδήλωση αποτέλεσε µια εξαιρετική ευκαιρία προβολής των Οι κύριες θεµατικές στην εκδήλωση ήταν για φέτος η οικονοµική και χρηµατοπιστωτική κρίση, η πολιτιστική πολυµορφία στον επιχειρη- συνέβαλε στην ανάπτυξη στενό- πανεπιστηµίων της Κύπρου και µατικό κόσµο, µε ιδιαίτερη έµφαση στην Κίνα, τερης συνεργασίας µε το Katholieke Hogeschool Kempen στο οποίο φοιτούν πάνω και οι εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές δυνατότητες που προσφέρονται από τις συµµετέχουσες στην εκδήλωση χώρες. Την τελευταία ται ετησίως 60 φοιτητές του εξωτερικού στο από τέσσερις χιλιάδες φοιτητές. Το ΚΗΚ δέχε- µέρα της εκδήλωσης, οι φοιτητές συνήλθαν σε πλαίσιο του προγράµµατος Erasmus, ενώ ο ολοµέλεια για να παρουσιάσουν τις εµπειρίες αριθµός των εξερχόµενων φοιτητών είναι 175, τους από την παρακολούθηση των διαφορετικών σεµιναρίων. εργασίας Το τόσο για Erasmus όσο και για τοποθετήσεις σε άρθρο εταιρίες αυτό εκτός µπορεί Βελγίου. να έχει λέξεις. λέξεις. Περισσότερες Πρόταση Ευρω αϊκή πληροφορίες: ροϋ ολογισµού Συνεργασία 2008: στον τοµέα αύξηση της των Η Το επιλογή υλικό θεµάτων εικόνων που ή γραφικών εµφανίζεται Έρευνας κατά ένας στα ενηµερωτικά σηµαντικός 11% (COST) Ε ιστηµονικής δα ανών για και την Τεχνικής έρευνα είναι τρόπος δελτία πρόσθεσης είναι πάρα Το πολύ περιεχοµένου Ευρωπαϊκό µεγάλο. Μπορείτε ενηµερωτικό να συµπεριλάβετε Κύπρου δελτίο. ανακοινώνει άρθρα τη σε Γραφείο ένα σχετικά µε διοργάνωση τεχνολογίες ή συνεδρίου καινοτοµίες στον στα τίτλο τοµέα γραφεία «CAREER-EU σας. του στις Βρυξέλ µε Στις 6 Μαΐου το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου διοργανώνει Σκεφτείτε το άρθρο σας και λες παρουσίαση για το δίκτυο EUREKA και το νέο πρόγραµµα δείτε εάν η εικόνα EUROSTARS υποστηρίζει που αφορά και Μπορεί εντείνει επίσης E u r o το µήνυµα να pθέλετε e a n που να C a r e e r Περισσότερες στη χρηµατοδότηση πληροφορίες: και στήριξη των Μικρο-Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) προ-ποσπαθείτε αναφέρετε Guidance δραστηριοποιούνται στον τοµέα της Έρευνας και Ανάπτυξης. να επιχειρησιακές Counselling αποδώσετε. Προσπαθήστε οικονοµικές Conference», ή να τάσεις µην επιλέξετε ή να κάνετε το οποίο θα εικόνες προβλέψεις λάβει που για δεν τους χώρα ταιριάζουν πελάτες στις Οµιλητής θα είναι ο κ. Luuk Borg, Προϊστάµενος της Γραµµατείας του EUREKA, µε Μαΐου 2010 στη ενώ Λεµεσό, στη συνάντηση θα λάβουν µέρος 50 εκπρόσωποι γραφείων έρευνας και στο ανάπτυξης, πλαίσιο του που εγκεκρι- συµµετέχουν στο δίκτυο IGLO - Informal Group of RTD Liaison Offices. µένου σχεδίου «CAREER-EUshop: One-Stop-Service-Career-Guidance-Shop for Europe» (Grundtvig). Το συνέδριο θα συγκεντρώσει εµπειρογνώµονες στους τοµείς επαγγελ- µατικού προσανατολισµού, κατάρτισης συµβούλων και εκπαίδευσης ενηλίκων, ενώ θα γίνει και η επίσηµη έναρξη λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συµβούλων Επαγγελµατικού Προσανατολισµού. Περισσότερες πληροφορίες:

2 Σ Ε Λ Ι Α 2 Ε ιτυχής ρόταση ΑΦΝΗ ΙΙΙ για την έµµεση ε ιβλαβή ε ίδραση της βίας στα αιδιά Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την πρόταση που υποβλήθηκε από το Πανεπιστήµιο Κύπρου και την Εδρα ΟΥΝΕΣΚΟ για την Ενδυνάµωση των Φύλων στο πλαίσιο του Προγράµµατος ΑΦΝΗ ΙΙΙ. Το σχέδιο µε τίτλο «An indirect harmful effect of violence: Victimizing the child and Re-victimizing the womanmother through her child s exposure to violence against herself» έχει διάρκεια 2 χρόνια. Το δίκτυο συνεργασίας του σχεδίου απαρτίζουν τρεις εταίροι της Έδρας ΟΥΝΕΣΚΟ (Università di Roma Tre, Ιταλία Υπεύθυνη: Καθ. Sandra Chistolini, University of Presov, Σλοβακία Υπεύθυνη: Καθ. Iveta Kovalcikova και University of Oradea, Ρουµανία Υπεύθυνη: Καθ. Secui Monica) και δεκαπέντε συνεργαζόµενοι φορείς - εταίροι (κυβερνητικοί και µη κυβερνητικοί οργανισµοί) στις συµµετέχουσες χώρες. Το σχέδιο έχει διπλό σκοπό: Πρώτον, να προσεγγίσει το πρόβληµα της έµµεσης επιβλαβούς επίδρασης της βίας που δέχονται τα παιδιά που εκτίθενται σε περιβάλλον στο οποίο οι µητέρες είναι θύµατα βίας, καθώς και να προωθήσει τη συνειδητοποίηση αυτής της επίδρασης από τους γονείς. εύτερον, να καλύψει το κενό της έλλειψης ερευνητικών δεδοµένων και ευαισθητοποίησης στο θέµα αυτό. Ο σκοπός αυτός θα πραγµατωθεί µέσω: α) συλλογής δεδοµένων σχετικά µε τη συνειδητοποίηση εκ µέρους των µητέρων της έµµεσης επιβλαβούς επίδρασης της βίας στα παιδιά τους όταν εκτίθενται σε αυτή, β) διερεύνησης της πιθανής έµµεσης επιβλαβούς επίδρασης στα παιδιά και σύγκρισης των αντιλήψεων και αυτοεικόνας τους µε παιδιά που δεν εκτίθενται στη βία ενάντια στη µητέρα, γ) παραγωγής κατευθυντήριων γραµµών βασισµένων στην έρευνα για την ανάπτυξη πληροφοριακού, ηλεκτρονικού υλικού, συµβουλευτικού, τηλεοπτικού και εκπαιδευτικού, δ) ηλεκτρονικής µέσω ιστοσελίδας επικοινωνίας και συµβουλευτικής παροχής και ε) πολυεπίπεδης διάχυσης των αποτελεσµάτων. Το έργο είναι πρωτότυπο όσον αφορά στο περιεχόµενο και τη µεθοδολογία και τα αποτελέσµατά του µπορούν να συµβάλουν στις τρέχουσες περιοχές πολιτικής προτεραιότητας της Ε.Ε. σχετικά µε την έµµεση επιβλαβή επίδραση της βίας στα παιδιά. Περισσότερες πληροφορίες: κα. Σοφία Αγαθαγγέλου, Γραφείο Οργάνωσης της Έδρας ΟΥΝΕΣΚΟ για την Ισότητα και Ενδυνάµωση των Φύλων, Πανεπιστήµιο Κύπρου SMILE: Υ οστήριξη ολυ ολιτισµικής ενσωµάτωσης και µάθησης Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήµιο Κύπρου συµµετέχει ως εταίρος στο εγκεκρι- µένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχέδιο «SMILE: Supporting Multicultural Integration and Learning» (Grundtvig). Το σχέδιο SMILE στοχεύει στη στήριξη όσων σχετίζονται µε εκπαίδευση ενηλίκων, και πιο συγκεκριµένα µε όσους ασχολούνται µε γονείς παιδιών 0-6 χρονών, ενθαρρύνοντάς τους να είναι ενεργοί πολίτες έτσι ώστε να προωθείται η ένταξη των παιδιών και ολόκληρης της οικογένειάς τους και να εφαρµόζεται η διαπολιτισµική εκπαίδευση στην πρώιµη αυτή ηλικία. Συντονιστής του σχεδίου, το οποίο έχει διάρκεια 2 χρόνια είναι ο οργανισµός Consorzio CO&SO Firenze - Consortium for Cooperation and Solidarity. Το σχέδιο στοχεύει σε εκπαιδευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, εκπαιδευτικούς, επαγγελµατίες που εργάζονται σε υπηρεσίες για παιδιά και οικογένειες, διευθύνοντες κοινωνικών υπηρεσιών, όπως επίσης σε γονείς- τόσο µετανάστες όσο και ντόπιων. Οι κύριες δραστηριότητες και αποτελέσµατά του θα είναι: η Ερευνητική ιερεύνηση του επιπέδου ενσωµάτωσης παιδιών µεταναστών σε υπηρεσίες για παιδιά της πρώιµης ηλικίας και του βαθµού επικοινωνίας και κατανόησης µεταξύ γονιών η δηµιουργία Ιστοσελίδας του έργου η ανάπτυξη Οδηγού Αξιολόγησης των διαπολιτισµικών ικανοτήτων ατόµων τα οποία εργάζονται σε υπηρεσίες για παιδιά προσχολικής ηλικίας και τις οικογένειές τους η ετοιµασία Εγχειριδίου και η οργάνωση Εκπαιδευτικού Προγράµµατος για την εφαρµογή της διαπολιτισµικής προσέγγισης στην εκπαίδευση και την προώθηση της ε- νεργούς πολιτότητας γονέων παιδιών προσχολικής ηλικίας η οργάνωση ιαπολιτισµικών Πρωτοβουλιών για την ενσωµάτωση οικογενειών µεταναστών σε κάθε χώρα των εταίρων στο έργο η παραγωγή ενός Βιβλίου και Ψηφιακού ίσκου Φωτογραφιών, τα οποία θα τεκµηριώνει τις δραστηριότητες που πραγµατοποιήθηκαν και τις εµπειρίες των όσων έλαβαν µέρος σε αυτές. Περισσότερες πληροφορίες: και ρ. Λοΐζος Συµεού, Τµήµα Εκπαιδευτικών Επιστηµών Ευρωπαϊκού Πανεπιστηµίου Κύπρου )

3 Σ Ε Λ Ι Α 3 Η νέα Ε ιτρο ή ανέλαβε καθήκοντα Η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε τα καθήκοντά της για την περίοδο 10 Φεβρουαρίου Οκτωβρίου 2014 µε το διορισµό της από το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού προηγήθηκε η έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η νέα Επιτροπή επρόκειτο να αναλάβει καθήκοντα τον Νοέµβριο του Ωστόσο, ο διορισµός της άργησε λόγω της καθυστέρησης στην έγκριση της συνθήκης της Λισαβόνας και της παραίτησης της προταθείσας Επιτρόπου Βουλγαρίας µετά την ακρόασή της τον Ιανουάριο. Μαζί µε τον πρόεδρο Μπαρόζο, το νέο σώµα των Επιτρόπων αριθµεί 27 µέλη, ένα από κάθε χώρα της Ε.Ε. Από τους νέους Επιτρόπους, οι 14, συµπεριλαµβανοµένου του Προέδρου κ. Μπαρόζο, συµµετείχαν στην προηγούµενη σύνθεση της Επιτροπής. Η θητεία τους θα διαρκέσει πέντε χρόνια. Η Κύπρια Επίτροπος κα. Ανδρούλλα Βασιλείου ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο για θέµατα Εκπαίδευσης, Πολιτισµού, Πολυγλωσσίας και Νεολαίας, στο οποίο περιλαµβάνονται πλέον και οι δράσεις Marie Curie, οι ο- ποίες µεταφέρονται από το χαρτοφυλάκιο της Έρευνας. Περισσότερες πληροφορίες: Η Ευρω αϊκή Ε ιτρο ή εγκαινίασε δύο νέες Γενικές ιευθύνσεις Στις 17 Φεβρουαρίου 2010 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε ορισµένες αποφάσεις για την εφαρµογή των οργανωτικών συνεπειών της κατανοµής των χαρτοφυλακίων στους Επιτρόπους. Από αυτή την κατανοµή δηµιουργήθηκαν δύο νέες Γενικές ιευθύνσεις (Γ ): η Γ Ενέργειας (ENER) και η Γ ράση για το Κλίµα (CLIM). Η Γ Ενέργειας αποτελείται από τις υπηρεσίες της πρώην Γ Μεταφορών και Ενέργειας που ασχολούνται µε θέµατα ενέργειας και της Οµάδας ράσης (Task Force) για την Ενέργεια. Τη θέση του Γενικού ιευθυντή θα αναλάβει ο Βρετανός κ. Philip Lowe, µέχρι πρότινος Γενικός ιευθυντής της Γ Ανταγωνισµού. Οι υπηρεσίες που είναι αρµόδιες για την πολιτική µεταφορών θα παραµείνουν στη µετονοµασµένη Γ Κινητικότητας και Μεταφορών (MOVE). Η Γ ράση για το Κλίµα θα δηµιουργηθεί από τις σχετικές δράσεις της Γ Περιβάλλοντος, από τις δράσεις της Γ Εξωτερικών Σχέσεων που συνδέονται µε τις διεθνείς διαπραγµατεύσεις για την αλλαγή του κλίµατος και τις δράσεις της Γ Επιχειρήσεων και Βιοµηχανίας που σχετίζονται µε την αλλαγή του κλίµατος. Ο Βέλγος κ. Jos Delbeke, µέχρι πρότινος Αναπληρωτής Γενικός ιευθυντής της Γ Περιβάλλοντος, έχει διοριστεί ως ο Γενικός ιευθυντής της Γ ράσης για το Κλίµα. Περισσότερες πληροφορίες: Γ Ενέργειας Γ ράση για το Κλίµα Η νέα ηγεσία της Ε ιτρο ής των Περιφερειών Τριακόσιοι σαράντα τέσσερις περιφερειάρχες, κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, δήµαρχοι και νοµαρχιακοί σύµβουλοι από όλη την Ευρώπη συναντήθηκαν στις Βρυξέλλες στις 9 και 10 Φεβρουαρίου 2010 για να εκλέξουν τη νέα ηγεσία της Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ). Παράλληλα, συζητήθηκαν οι πολιτικές προτεραιότητες των ευρωπαϊκών τοπικών και περιφερειακών αρχών κατά την επόµενη πενταετία, και κυρίως το µέλλον της περιφερειακής πολιτικής. Η νεοεκλεγείσα Πρόεδρος της ΕτΠ, κα. Mercedes Bresso (IT/PES), κάλεσε τα µέλη της Συνέλευσης να είναι πιο τολµηρά κατά την επιδίωξη των πολιτικών στόχων και υπογράµµισε ότι βασική αποστολή της είναι η αποτελεσµατική εκπροσώπηση του κοινού συµφέροντος. Η νέα Κυπριακή Αντιπροσωπεία για τα επόµενα πέντε χρόνια θα είναι η φωνή των δήµων και των κοινοτήτων της Κύπρου στις Βρυξέλλες. Στις 9 Φεβρουαρίου, ανέλαβαν τα καθήκοντά τους ο κ. Χρίστος Μέσης, ήµαρχος Μέσα Γειτονιάς ως µέλος του Προεδρείου της ΕτΠ και ο Περισσότερες πληροφορίες: κ. Γεώργιος Γεωργίου, ήµαρχος Κάτω Πολεµιδιών ως επικεφαλής της Κυπριακής Αντιπροσωπείας. Τα µέλη της Κυπριακής Αντιπροσωπείας είναι: Τακτικά µέλη Γεώργιος ΓΕΩΡΓΙΟΥ ήµαρχος Κάτω Πολεµιδιών Σάββας ΗΛΙΟΦΩΤΟΥ (PES) ήµαρχος Στροβόλου Κώστας ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΣ ΚΑΤΤΙΡΤΖΗ (EPP) Πρόεδρος Κοινοτικού Συµβουλίου Κάτω Ζώδιας Ελένη ΛΟΥΚΑΪ ΟΥ (EPP) ηµοτικός Σύµβουλος Λευκωσίας Χρίστος ΜΕΣΗΣ ήµαρχος Μέσα Γειτονιάς Ευγένιος ΜΙΧΑΗΛ Πρόεδρος Κοινοτικού Συµβουλίου Οµόδους Αναπληρωτές Χριστοφής ΑΝΤΩΝΙΟΥ Πρόεδρος Κοινοτικού Συµβουλίου Επισκοπής ήµος ΓΙΑΓΚΟΥ (EPP) Πρόεδρος Κοινοτικού Συµβουλίου Αγίας Ειρήνης Κερύνειας Ανδρέας ΜΩΥΣΕΩΣ ήµαρχος Λάρνακας Χαράλαµπος ΠΙΤΤΑΣ ήµαρχος Μόρφου Κώστας ΧΑΤΖΗΚΑΚΟΥ (EPP) ηµοτικός Σύµβουλος Αµµοχώστου Κυριάκος ΧΑΤΖΗΤΤΟΦΗΣ ήµαρχος Αγίου Αθανασίου

4 Σ Ε Λ Ι Α 4 Νέος Πρόεδρος του Ευρω αϊκού Συµβουλίου Έρευνας Η Καθηγήτρια κα. Helga Nowotny είναι η νέα Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Έρευνας από την 1 η Μαρτίου 2010 µετά από παραίτηση του πρώην Προέδρου, Καθηγητή κ. Φώτη Καφάτου, ο οποίος θα παραµείνει µέλος του Επιστηµονικού Συµβουλίου. Η Καθηγήτρια κα. Nowotny, η οποία είναι Οµότιµη Καθηγήτρια Κοινωνικών Επιστηµών του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Ζυρίχης και πρόεδρος της Επιστηµονικής Συµβουλευτικής Επιτροπής του Πανεπιστηµίου της Βιέννης, εξελέγη οµόφωνα από τα 22 µέλη του Επιστηµονικού Συµβουλίου. Περισσότερες πληροφορίες: «ήλωση Donostia» - ε ιστήµη κατά της κρίσης Σε πρόσφατη άτυπη συνεδρίαση του Συµβουλίου Α- νταγωνιστικότητας, οι ευρωπαίοι Υπουργοί έρευνας, υιοθέτησαν οµόφωνα τη «ήλωση Donostia». Η δήλωση αναφέρει ότι «η Ευρώπη πρέπει να βγει από τη χειρότερη οικονοµική κρίση των τελευταίων δεκαετιών και η επιστήµη πρέπει να είναι µέρος της λύσης». Όσον αφορά στην εφαρµοσµένη έρευνα, η δήλωση τονίζει ότι η ανάπτυξη νέων προϊόντων µπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις που πλήττονται περισσότερο από την ύφεση. Η δήλωση τονίζει, επίσης, ότι πολλές από τις µεγάλες προκλήσεις (όπως η ενέργεια και η κλιµατική αλλαγή, η υγειονοµική περίθαλψη και η γήρανση του πληθυσµού) είναι παγκόσµιας εµβέλειας και να έχουν σηµαντικές κοινωνικοοικονοµικές επιπτώσεις. Η δήλωση υποστηρίζει µια από τις προτεραιότητες της Ισπανικής Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, την ενσωµάτωση, δηλαδή, της έρευνας και σε άλλους τοµείς πολιτικής και στη νέα στρατηγική της Ε.Ε Περισσότερες πληροφορίες: ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/spain/docs/donostia-declaration_en.pdf Τα συστατικά για µια ε ιτυχηµένη ε ιστηµονική καριέρα Το δίκτυο LERU - League of European Research Universities δηµοσίευσε πρόσφατα µία νέα έκθεση πάνω στα θέµατα προτεραιότητας που πρέπει να ληφθούν υπόψη προκειµένου να βελτιωθεί η ελκυστικότητα και η αριστεία της σταδιοδροµίας σε επιστηµονικούς κλάδους. Η έκθεση µε τίτλο «Harvesting Talent Strengthening Research Careers in Europe» προσδιορίζει δύο σηµαντικούς παράγοντες που απαιτούνται ώστε οι ερευνητές να αυξήσουν το δυναµικό τους για υψηλά επιστηµονικά αποτελέσµατα: 1) κατάλληλο ερευνητικό περιβάλλον και 2) ικανότητα να δρουν ανεξάρτητα και να αναλαµβάνουν ευθύνες σε πρώιµο στάδιο της ερευνητικής τους σταδιοδροµίας. Η έκθεση συνεχίζει εξετάζοντας λεπτοµερώς τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη δηµιουργία µιας ελκυστικής και αποτελεσµατικής δοµής στην ερευνητική σταδιοδροµία, οι οποίες περιλαµβάνουν και το σωστό σχεδιασµό θέσεων εργασίας, σωστά δοµηµένες προοπτικές σταδιοδροµίας και ισχυρές επιδοτήσεις. Περισσότερες πληροφορίες: «Trust Researchers» - εκστρατεία για µείωση της γραφειοκρατίας στα ρογράµµατα έρευνας της Ε.Ε. Σχεδόν ερευνητές από περισσότερες από 40 χώρες έχουν υπογράψει µία αναφορά, η οποία καλεί το Συµβούλιο της Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να θεσπίσουν µέτρα για τη µείωση της γραφειοκρατίας στα προγράµµατα επιστηµονικής συνεργασίας που χρηµατοδοτούνται από την Ε.Ε. Βασικό µήνυµα της εκστρατείας «Trust» είναι ότι η χρη- µατοδότηση της ευρωπαϊκής έρευνας πρέπει να βασίζεται στην εµπιστοσύνη και στην υπεύθυνη εταιρική σχέση προκειµένου να είναι αποτελεσµατική, ενώ απορρίπτει τις ανησυχίες ότι η µείωση της γραφειοκρατίας θα αυξήσει τον κίνδυνο το δηµόσιο χρήµα να ξοδεύεται χωρίς ευθύνη λογοδοσίας. Περισσότερες πληροφορίες:

5 Σ Ε Λ Ι Α 5 Εκσυγχρονισµός της εκ αίδευσης - ρώτη ροτεραιότητα της Κύ ριας Ε ιτρό ου Η Κύπρια Επίτροπος κα. Ανδρούλλα Βασιλείου εµφανίστηκε πολύ καλά προετοιµασµένη στα θέµατα εκπαίδευσης, πολιτισµού, πολυγλωσσίας και νεολαίας που περιλαµβάνονται στο νέο της χαρτοφυλάκιο, ε- νώπιον της αρµόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της διαδικασίας δηµόσιας ακρόασης. Η κα. Βασιλείου τόνισε τη σηµασία που πρέπει να δοθεί στην ενίσχυση της εκπαίδευσης, στην αύξηση των ευκαιριών κινητικότητας για τους νέους και στη δηµιουργία ενός περιβάλλοντος που προάγει τον πολιτισµό και τη δηµιουργικότητα. Στις γραπτές απαντήσεις της στο ερωτηµατολόγιο των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Επίτροπος υπογράµµισε ότι η εκπαίδευση αποτελεί «πρώτη προτεραιότητά της» και υποσχέθηκε να βοηθήσει τα κράτη µέλη για τον εκσυγχρονισµό των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η κα. Βασιλείου δήλωσε ότι επιθυµεί να αναπτυχθούν νέες συνεργασίες, οι οποίες θα «προσφέρουν στους πολίτες και τις επιχειρήσεις τις δεξιότητες που χρειάζονται». Κατά τη διάρκεια της δηµόσιας ακρόασης, η Επίτροπος εξήρε τη διαδικασία της Μπολόνια, αλλά τόνισε ότι απαιτείται ακόµα δουλειά για να ενισχυθούν και να αυξηθούν τα οφέλη του συστήµατος. Ειδική προσοχή χρειάζεται να δοθεί στην ποιότητα της διδασκαλίας, στην κατάταξη των πανεπιστηµίων όσο και στην αυτονοµία της χρηµατοδότησης των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων. Ερωτηθείσα σχετικά µε το ζήτηµα της αµοιβαίας αναγνώρισης µεταξύ των Πρόγραµµα MEDIA: δράσεις κινητικότητας και κατάρτισης Το Πρόγραµµα MEDIA της Ε.Ε. έχει στόχο την υποστήριξη της ευρωπαϊκής οπτικοακουστικής βιοµηχανίας. Το MEDIA συγχρη- µατοδοτεί πρωτοβουλίες κατάρτισης για επαγγελµατίες της οπτικοακουστικής βιο- µηχανίας, για την ανάπτυξη σχεδίων παραγωγής, καθώς και για την προώθηση των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων. Στο πλαίσιο του προγράµµατος ανακοινώθηκαν το Φεβρουάριο δύο νέες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων µε στόχο την υποστήριξη δράσεων κινητικότητας και κατάρτισης: ευρωπαϊκών πανεπιστηµίων η κα. Βασιλείου δεσµεύθηκε να παροτρύνει τα κράτη µέλη να εξετάσουν το θέµα αυτό στην λεπτοµέρειά του και αναγνώρισε ότι υπάρχει ένα «πολύ µεγάλο χάσµα µεταξύ των κρατών» επί του ζητήµατος. Τα σχέδια της Επιτρόπου για το άµεσο µέλλον περιλαµβάνουν µια νέα πρωτοβουλία µε τίτλο «Νεολαία εν κινήσει» για την κινητικότητα των νέων, µια νοµοθετική πρόταση για το Ευρωπαϊκό Σήµα Κληρονο- µιάς, καθώς και την πρόθεσή της να δηµοσιεύσει µια Πράσινο Βίβλο για τις δηµιουργικές βιοµηχανίες. Όσον αφορά στις δράσεις Marie Curie, οι οποίες προστίθενται στο χαρτοφυλάκιό της, η Επίτροπος δήλωσε ότι θα πιέσει για την ενίσχυση του τριγώνου γνώσης - καινοτο- µία, εκπαίδευση, έρευνα. Η διαχείριση του προγράµµατος Marie Curie θα παραµείνει στην αρµοδιότητα του Εκτελεστικού Οργανισµού Έρευνας (REA), και η κα. Βασιλείου σκοπεύει να συνεργαστεί πολύ στενά στον τοµέα αυτό µε τη νέα Επίτροπο για την έρευνα κα. Máire Geoghegan- Quinn. Τέλος, η Κύπρια Επίτροπος υποσχέθηκε την αύξηση του προϋπολογισµού για την εκπαίδευση και την κατάρτιση, προσελκύοντος, επίσης, την οικονοµική συµβολή της επιχειρηµατικής κοινότητας. Περισσότερες πληροφορίες: 1) Υποστήριξη για τη δικτύωση και την κινητικότητα σπουδαστών και εκπαιδευτών στην Ευρώπη Στόχος της δράσης είναι η ενθάρρυνση ανταλλαγών και συνεργασίας, για την υποστήριξη της δικτύωσης των ευρωπαϊκών φορέων κατάρτισης, και ειδικότερα των ιδρυµάτων της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, των φορέων παροχής κατάρτισης και των εταίρων του οπτικοακουστικού τοµέα, καθώς και η ενθάρρυνση της κινητικότητας σπουδαστών και εκπαιδευτών στην Ευρώπη. Η πρόσκληση απευθύνεται σε πανευρωπαϊκές συµπράξεις ιδρυµάτων της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, φορέων παροχής κατάρτισης και εταίρων του οπτικοακουστικού τοµέα. Ο µέγιστος διαθέσι- µος προϋπολογισµός για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων ανέρχεται σε 2 εκ. EUR. Η προθεσµία υποβολής προτάσεων είναι η 30 η Απριλίου ) Κατάρτιση Στόχος είναι η βελτίωση της επαγγελµατικής κατάρτισης των επαγγελµατιών του οπτικοακουστικού τοµέα ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες για τη δηµιουργία ανταγωνιστικών προϊόντων στην ευρωπαϊκή αγορά και τις λοιπές αγορές. Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται σε υποψηφίους που ανήκουν σε µία από τις ακόλουθες κατηγορίες ιδρυµάτων: σχολές κινηµατογράφου και τηλεόρασης, πανεπιστήµια, ειδικά ιδρύµατα επαγγελµατικής κατάρτισης, ιδιωτικές επιχειρήσεις του οπτικοακουστικού τοµέα, ειδικευµένες επαγγελµατικές οργανώσεις/ενώσεις του οπτικοακουστικού κλάδου. Ο µέγιστος διαθέσιµος προϋπολογισµός για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων ανέρχεται σε 2,5 εκ. EUR. Η προθεσµία υποβολής προτάσεων είναι η 9 η Ιουλίου Περισσότερες πληροφορίες:

6 Σ Ε Λ Ι Α 6 Πράσινη Πρωτεύουσα της Ευρώ ης Εκ αιδευτικές Ε ισκέψεις Η Στοκχόλµη έχει ανακηρυχθεί ως η πρώτη Πράσινη Πρωτεύουσα της Ευρώπης. Στο πλαίσιο αυτό, η πόλη της Στοκχόλµης ξεκινάει πρόγραµµα εκπαιδευτικών επισκέψεων. Οι «Εκπαιδευτικές Επισκέψεις Πράσινη Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2010» έχουν σχεδιαστεί να απαντήσουν στα ερωτήµατα σχετικά µε το περιβαλλοντικό έργο που πραγµατοποιείται σε όλα τα τµήµατα, υπηρεσίες, επιχειρήσεις και συνοικίες της πόλης της Στοκχόλµης. Η Στοκχόλµη θέλει να παρουσιάσει τις λύσεις που έχει βρει αναφορικά µε την ανανέωση της πόλης, το σχεδιασµό των νέων αστικών έργων, εξασφαλίζοντας ένα σύστηµα µεταφορών για τους πολίτες, το οποίο είναι τόσο αποτελεσµατικό όσο και βιώσιµο. Η Στοκχόλµη, ως η πρώτη Πράσινη Πρωτεύουσα της Ευρώπης, θα δώσει προτεραιότητα κυρίως σε επισκέψεις από άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, καθώς και σε ορισµένες οργανώσεις ή ερευνητικά κέντρα. Τα θέµατα των εκπαιδευτικών επισκέψεων είναι: εισαγωγικό σεµινάριο, στρατηγική για την καταπολέµηση της αλλαγής του κλίµατος, κινητικότητα και βιώσιµη µεταφορά, αειφόρος αστική ανάπτυξη και ανανέωση, Περισσότερες πληροφορίες: διαχείριση των αποβλήτων, αειφόρος παραγωγή ενέργειας - θέρµανση και ψύξη, αειφόρος διαχείριση των υδάτων, ΤΠΕ σε παγκόσµιο επίπεδο, πράσινη και η µπλε πόλη, κοινωνική ένταξη για κοινωνική αειφορία, εκπαίδευση, πολιτισµός και δηµιουργικότητα για αειφόρο ανάπτυξη. Οι συµµετέχοντες µπορεί να είναι επισκέπτες µε επαγγελµατικό ενδιαφέρον και γνώσεις στις παραπάνω θε- µατικές ενότητες. Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις παρέχονται δωρεάν. Ωστόσο, οι συµµετέχοντες καλούνται να καλύψουν τα έξοδα µετάβασης, διαµονής και διατροφής τους και πρέπει να αποστείλουν την αίτησή τους τουλάχιστον 2 µήνες πριν την περίοδο που θέλουν να πραγ- µατοποιήσουν την εκπαιδευτική επίσκεψη. «Erasmus για Νέους Ε ιχειρηµατίες»: οι αιτήσεις άνοιξαν! Το πρόγραµµα ανταλλαγών «Erasmus για Νέους Επιχειρηµατίες» παρέχει µια µοναδική ευκαιρία απόκτησης δεξιοτήτων για τη διαχείριση µικρών ή µεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Οι νέοι επιχειρηµατίες µπορούν να επιλέξουν να παρα- µείνουν 1-6 µήνες κοντά σε έναν πεπειραµένο επιχειρη- µατία. Στο διάστηµα αυτό θα αποκτήσουν γνώσεις για τη σύσταση και τη διαχείριση µιας ΜΜΕ σε τοµείς όπως η οικονοµική και λειτουργική διαχείριση, η ανάπτυξη καινοτόµων προϊόντων και υπηρεσιών, οι επιτυχηµένες πρακτικές πωλήσεων και εµπορικής προώθησης, το ευρωπαϊκό εµπορικό δίκαιο και η ενιαία ευρωπαϊκή αγορά. Οι επιχειρηµατίες υποδοχής είναι ιδιοκτήτες ή διαχειρίζονται µια ΜΜΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εκείνοι ωφελούνται από το πρόγραµµα δεδοµένου ότι ενισχύεται η πρόσβασή τους στην αγορά και η αναζήτηση πιθανών συνεργατών σε άλλα κράτη µέλη. Το πρόγραµµα «Erasmus Νέοι Επιχειρηµατίες» χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και λειτουργεί στα κράτη µέλη της Ε.Ε. µε τη βοήθεια πάνω από 160 ενδιάµεσων οργανισµών µε σηµαντικό ιστορικό επιχειρηµατικής στήριξης όπως Εµπορικά Επιµελητήρια, οργανισµοί υποστήριξης επιχειρήσεων και κέντρα στήριξης επιχειρήσεων κατά τη φάση έναρξης της λειτουργίας τους. Περισσότερες πληροφορίες: Οδηγία ερί κεφαλαιακών α αιτήσεων Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε δηµόσια διαβούλευση σχετικά µε πιθανές περαιτέρω αλλαγές της οδηγίας περί κεφαλαιακών απαιτήσεων (ΟΚΑ), µε στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του τραπεζικού τοµέα και του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος γενικότερα. Οι προτεινόµενες αλλαγές, γνωστές και ως «ΟΚΑ IV», σχετίζονται µε επτά συγκεκρι- µένους τοµείς πολιτικής, και οι περισσότερες από αυτές αντιστοιχούν σε δεσµεύσεις που ανέλαβαν οι ηγέτες των G20 στις συνόδους κορυφής στο Λονδίνο και το Πίτσµπουργκ κατά τη διάρκεια του Οι δεσµεύσεις αυτές περιελάµβαναν τη δηµιουργία κεφαλαίων υψηλής ποιότητας, την ενίσχυση της κάλυψης κινδύνου, το µετριασµό των φιλοκυκλικών αντίκτυπων και τον περιορισµό της δανειακής εξάρτησης καθώς και την ενίσχυση των απαιτήσεων όσον αφορά τον κίνδυνο ρευστότητας και την εκ των προτέρων δηµιουργία αποθεµατικών για την αντιµετώπιση πιστωτικών ζηµιών. Όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη καλούνται να απαντήσουν στη διαβούλευση µέχρι τις 16 Απριλίου Τα αποτελέσµατα θα τροφοδοτήσουν νοµοθετική πρόταση που προγραµµατίζεται να κατατεθεί το δεύτερο εξάµηνο του Περισσότερες πληροφορίες:

7 Σ Ε Λ Ι Α 7 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 IAIA10: Transitioning to the Green Economy - Contributions of Impact Assessment Περισσότερες πληροφορίες: Science against poverty Περισσότερες πληροφορίες: Απριλίου Γενεύη, Ελβετία 8-9 Απριλίου Σεγκόβια, Ισπανία 4th European eaccessibility Forum - eaccessibility of Public Services in Europe Περισσότερες πληροφορίες: 7th Annual World Health Care Congress Περισσότερες πληροφορίες: Conference on the Seventh Framework Programme in Spain Περισσότερες πληροφορίες: British Psychological Society Annual Conference Περισσότερες πληροφορίες: The International ehealth, Telemedicine and Health ICT Forum for Education, Networking and Business Περισσότερες πληροφορίες: The Services Directive: The challenge of implementation and management at sub-state level Περισσότερες πληροφορίες: First European Energy Conference: A New Forum For Energy Research Περισσότερες πληροφορίες: 8th Eastern European egov Days: Changing Concepts & egovernment as a Service Περισσότερες πληροφορίες: National Association of Graduate Admissions Professionals Περισσότερες πληροφορίες: Towards financially sustainable Universities II: Diversifying income streams Περισσότερες πληροφορίες: International Conference on Sustainable Tourism: Issues, Debates & Challenges Περισσότερες πληροφορίες: 12 Απριλίου Παρίσι, Γαλλία Απριλίου Ουάσινγκτον, ΗΠΑ Απριλίου Βαλένθια, Ισπανία Απριλίου Stratford-upon-Avon, Ηνωµένο Βασίλειο Απριλίου Λουξεµβούργο Απριλίου Βαρκελώνη, Ισπανία Απριλίου Βαρκελώνη, Ισπανία Απριλίου Πράγα, Τσεχία Απριλίου San Francisco, ΗΠΑ Απριλίου Μπολόνια, Ιταλία Απριλίου Κρήτη & Σαντορίνη, Ελλάδα Επιµέλεια ύλης και έκδοσης: Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου - γραφείο Βρυξελλών Για περαιτέρω πληροφορίες και ενηµέρωση: Ροζµαρί Στρεβινιώτη Λειτουργός έσποινα Τσικουδή Εκπαιδευόµενη Λειτουργός Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου Βρυξέλλες: Pond-Point Schuman 11, B-1040, Βρυξέλλες, Τηλ.: Φαξ: Λευκωσία: Πανεπιστήµιο Κύπρου Κτ. Συµβουλίου-Συγκλήτου Α.Γ. Λεβέντης, Τ.Θ , 1678 Λευκωσία

8 Σ Ε Λ Ι Α 8 Μέλη Ευρω αϊκού Γραφείου Κύ ρου Εταίροι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ EUROPEAN UNIVERSITY CYPRUS UNIVERSITY OF NICOSIA FREDERICK UNIVERSITY CYPRUS INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΚΟΤ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΟΝΕΚ) ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΣΥΝ ΕΣΜΩΝ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΟΣΙΚΑ) EUROPEAN ASSOCIATION OF ERASMUS COORDINATORS (EAEC) Συνδροµητές ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤ ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΑΤΗΚ - CYTA)

Τo Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου ρ. Γρηγόρης Μακρίδης Εκτελεστικός ιευθυντής Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου makrides.g@ucy.ac.cy

Τo Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου ρ. Γρηγόρης Μακρίδης Εκτελεστικός ιευθυντής Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου makrides.g@ucy.ac.cy Τo ΕυρωπαϊκόΓραφείοΚύπρου ρ. ΓρηγόρηςΜακρίδης Εκτελεστικός ιευθυντής Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου makrides.g@ucy.ac.cy Περιεχόµενα Τι είναι το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου; Αποστολή ραστηριότητες ΜέληΕΓΚ Καθεστώς

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

ΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου ως Καινοτοµία στην οργανωµένη πληροφόρηση ρ. Γρηγόρης Μακρίδης Εκτελεστικός ιευθυντής του Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου και Προϊστάµενος Υπηρεσίας Έρευνας και.σχ Π.Κ. makrides.g@ucy.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Υπηρεσία Προγράμματος

Εθνική Υπηρεσία Προγράμματος Εθνική Υπηρεσία Προγράμματος Το Πρόγραμμα που έχει δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για όλους τους νέους. Πώς; Μέσω συγχρηματοδότησης Σχεδίων που απευθύνονται στους νέους. Κύριο χαρακτηριστικό: Η μη τυπική

Διαβάστε περισσότερα

EAEC-EOC TASK FORCE. Η κινητήρια δύναµη για εξασφάλιση χρηµατοδότησης από Ευρωπαϊκά Προγράµµατα ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 1

EAEC-EOC TASK FORCE. Η κινητήρια δύναµη για εξασφάλιση χρηµατοδότησης από Ευρωπαϊκά Προγράµµατα ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 1 EAEC-EOC TASK FORCE Η κινητήρια δύναµη για εξασφάλιση χρηµατοδότησης από Ευρωπαϊκά Προγράµµατα 1 Οφέλη από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου μέχρι σήμερα ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Στοχευµένη, έγκαιρη

Διαβάστε περισσότερα

Νεολαία εν ράσει Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Νεολαία εν ράσει Λεµεσός, 19 Μαΐου 2010 1

Νεολαία εν ράσει Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Νεολαία εν ράσει Λεµεσός, 19 Μαΐου 2010 1 Νεολαίαεν εν ράσει ΕυρωπαϊκόΠρόγραµµα Νεολαίαεν εν ράσει Λεµεσός, 19 Μαΐου 2010 1 ΣτόχοιΠρογράµµατος Στόχοι: Προώθηση της ενεργού συµµετοχής των νέων ως πολιτών γενικότερα και ως ευρωπαίων πολιτών ειδικότερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Η Εμπειρία από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Daphne III

Η Εμπειρία από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Daphne III Η Εμπειρία από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Daphne III Προετοιμασία Περιεχόμενο - Εφαρμογή του ερευνητικού έργου Μαίρη Κουτσελίνη, Υλώρια Βαλανίδου Σμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου 16 Μαρτίου 2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ημοσιογραφική ιάσκεψη της ιεύθυνση Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης ρ έσποινα Μαρτίδου Φορσιέρ ιευθύντρια Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης Με ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο για έναν Ιδανικό Πολιτιστικό Τουρισμό Στρατηγικές Προτεραιότητες

Δίκτυο για έναν Ιδανικό Πολιτιστικό Τουρισμό Στρατηγικές Προτεραιότητες Δίκτυο για έναν Ιδανικό Στρατηγικές Προτεραιότητες Πλαίσιο έργου Το Δίκτυο Για έναν Ιδανικό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Για ένα Ιδανικό», συγχρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ PACMAN ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ PACMAN ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ PACMAN ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Ηµερίδα για τον Αγροδιατροφικό Τοµέα Παρουσίαση Τοπικών Προϊόντων µε Γευσιγνωσία» ιοργάνωση: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Κιλκίς, 31 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ Το Erasmus+ είναι το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία, και τον Αθλητισμό για το διάστημα 2014-2020. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει τη συνένωση

Διαβάστε περισσότερα

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 151/25 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Πρόγραμμα Πολιτισμός (2007-2013) Υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος:

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1134/2016 19.10.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση

ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση Λευκωσία, 24 Μαρτίου 2014 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση Κυρία/ε, Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι μετά από εισήγηση του ΚΕΒΕ το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

19/03/2012. κυπριακος οργανισμος κεντρων νεοτητας. Νέα Γενιά σε Δράση. Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα

19/03/2012. κυπριακος οργανισμος κεντρων νεοτητας. Νέα Γενιά σε Δράση. Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα κυπριακος οργανισμος κεντρων νεοτητας Νέα Γενιά σε Δράση Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα 1 Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση Το Πρόγραμμα Νέα Γενιά σε Δράση είναι το Πρόγραμμα που έχει δημιουργήσει η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ Πειραιά. Ιούνιος 2015

ΙΕΚ Πειραιά. Ιούνιος 2015 ΙΕΚ Πειραιά Ιούνιος 2015 ιάδοση Αποτελεσµάτων Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Κινητικότητας Erasmus+ Τίτλος: Καινοτόµες Τεχνικές Μαγειρικής Μοριακή Γαστρονοµία Ροές: ΙΤΑΛΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ Οµάδα Στόχος: 45 Καταρτιζόµενοι

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Ενημερωτική Εκδήλωση Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2014.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Ενημερωτική Εκδήλωση Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2014. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Ενημερωτική Εκδήλωση Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2014 Αναστασία Φιλίνη Συντονίστρια Ε.Μ.Σ. Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Κ Α Ι Ι Ε Θ Ν Ω Ν Σ Χ Ε Σ Ε Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 4 Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 0 8 Εϖιτυχία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ. Αγιασµός του νέου γραφείου του ΕΓΚ στις Βρυξέλλες. Έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ. Αγιασµός του νέου γραφείου του ΕΓΚ στις Βρυξέλλες. Έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας Ε Υ Ρ Ω Π ΑΪ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Σ Τ Ο Τ Ε Υ Χ Ο Σ Α Υ Τ Ο : Νέα του ΕΓΚ 1 Θεσµικά θέµατα 1-2 Έρευνα και Εκπαίδευση Περιφερειακή πολιτική Επιχειρηµατικότητα INFO DAY «CIP ICT-PSP Digital Libraries»

Διαβάστε περισσότερα

Οι Στόχοι της Διαδικασίας της Bologna

Οι Στόχοι της Διαδικασίας της Bologna Η Διαδικασία της Bologna και o Ευρωπαϊκός Χώρος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ο πρωταρχικός στόχος της διαδικασίας της Bologna είναι η δημιουργία ενός ενιαίου Ευρωπαϊκού χώρου στην Ανώτερη Εκπαίδευση, που προωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφήσ «Ευρώπη για τουσ Πολίτεσ» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείασ και Πολιτισµού τησ Κυπριακήσ ηµοκρατίασ (50%) και από την Ευρωπα)κή Επιτροπή (50%) 27 χώρες 495 εκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

11 η ιεθνής Έκθεση «Εκ αίδευση 2009» - ρωτιά για το Ευρω αϊκό Γραφείο Κύ ρου!

11 η ιεθνής Έκθεση «Εκ αίδευση 2009» - ρωτιά για το Ευρω αϊκό Γραφείο Κύ ρου! Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Κ Α Ι Ι Ε Θ Ν Ω Ν Σ Χ Ε Σ Ε Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 3 Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ 2 0 0 9 11

Διαβάστε περισσότερα

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15312/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 9 Δεκεμβρίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2010 2011»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2010 2011» ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2010 2011» Γ Ε Ν Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Πρόγραµµα ιαγωνισµός Κωδικός Πρόσκλησης : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτοµικής Κουλτούρας : Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικασία Μπολόνια

Η διαδικασία Μπολόνια ΗδιαδικασίαΜπολόνια Προςένα«ΕυρωπαϊκόΧώρο ΑνώτατηςΕκπαίδευσης» Η συγκεκριμένη παρουσίαση έχει ως στόχο μια πρώτη επαφή με την Διαδικασία της Μπολόνιακαιταστάδιατηςγιατην δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Χώρου

Διαβάστε περισσότερα

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας.

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας. Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2015, Ενημερωτικό Τεχνικό Σεμινάριο ECOFUNDING 1 Το Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Σεμινάριο κατάρτισης αιτούντων Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Σεμινάριο κατάρτισης αιτούντων Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Σεμινάριο κατάρτισης αιτούντων Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2014 Αναστασία Φιλίνη Συντονίστρια Ε.Μ.Σ. Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στη Δημιουργική Ευρώπη, 2014 2020: Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα για τον Πολιτισμό, τη Νεολαία και τον Πολίτη της Νέας Προγραμματικής Περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ονομάζεται το εκλεγμένο κοινοβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκλέγεται

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημιακή - Επιχειρηματική Συνεργασία

Πανεπιστημιακή - Επιχειρηματική Συνεργασία Πανεπιστημιακή - Επιχειρηματική Συνεργασία Π Ε Σ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Συνδιοργάνωση Ημερίδας Φοιτητές «σαΐνια» παράγουν καινοτομία διαγωνισμός καινοτομίας Μαρινόπουλου Πανόραμα

Διαβάστε περισσότερα

Έπειτα, επεξηγήθηκε από τους Λειτουργούς της Υπηρεσίας ο τρόπος συμπλήρωσης της αίτησης και επιλύθηκαν απορίες γύρω από τη σχετική διαδικασία.

Έπειτα, επεξηγήθηκε από τους Λειτουργούς της Υπηρεσίας ο τρόπος συμπλήρωσης της αίτησης και επιλύθηκαν απορίες γύρω από τη σχετική διαδικασία. Ιανουάριος Φεβρουάριος 2011 Νέα Γενιά σε Δράση Η πρώτη ενημερωτική εκδήλωση της Εθνικής Υπηρεσίας του Προγράμματος για το 2011 Η Εθνική Υπηρεσία Κύπρου του Προγράμματος «Νέα Γενιά σε Δράση», πραγματοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Γρηγόρης Μακρίδης Εκτελεστικός Διευθυντής, Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου Προϊστάμενος Υπηρεσίας Έρευνας και Δ.Σχ Π.Κ. makrides.g@ucy.ac.

Δρ. Γρηγόρης Μακρίδης Εκτελεστικός Διευθυντής, Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου Προϊστάμενος Υπηρεσίας Έρευνας και Δ.Σχ Π.Κ. makrides.g@ucy.ac. Δρ. Γρηγόρης Μακρίδης Εκτελεστικός Διευθυντής, Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου Προϊστάμενος Υπηρεσίας Έρευνας και Δ.Σχ Π.Κ. makrides.g@ucy.ac.cy Περιεχόμενα Τι είναι το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου; Μέλη του ΕΓΚ

Διαβάστε περισσότερα

<<Ο αξιόπιστος συνεργάτης στις επιχειρηµατικές σας σχέσεις µε την Βουλγαρία>>

<<Ο αξιόπιστος συνεργάτης στις επιχειρηµατικές σας σχέσεις µε την Βουλγαρία>> ΕΛΛΗΝΟΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Η Βουλγαρία ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2007) αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Certified Insurance Customer Services

Certified Insurance Customer Services Certified Insurance Customer Services Excellence Specialist 23-24 Απριλίου & 21-22 Μαΐου 2015 ιοργανωτές: Το Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου σε συνεργασία µε το International Association of Financial Management,

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Έρευνας και ιεθνών Σχέσεων, Γραφείο Κατάρτισης Προτάσεων Μάρτιος 2008 ΕΣΜΗ ΙΠΕ

Υπηρεσία Έρευνας και ιεθνών Σχέσεων, Γραφείο Κατάρτισης Προτάσεων Μάρτιος 2008 ΕΣΜΗ ΙΠΕ Υπηρεσία Έρευνας και ιεθνών Σχέσεων, Γραφείο Κατάρτισης Προτάσεων Μάρτιος 2008 ΕΣΜΗ 2008-2010 ΙΠΕ 1 ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2 ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ Η ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Επισυνάπτεται το πρόγραμμα εργασιών για ενημέρωσή σας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Επισυνάπτεται το πρόγραμμα εργασιών για ενημέρωσή σας. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Η Ένωση Δήμων Κύπρου και η Αντιπροσωπεία της Κύπρου στην Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) έχουν την τιμή να σας προσκαλέσουν σε σεμινάριο με θέμα: «Προώθηση της Βιώσιμης Διαχείρισης των Υδάτων»,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2003-2005 Δύο χρόνια μετά την ιδρυτική του Συνέλευση το Δίκτυο, μέσα στα πλαίσια των αξόνων που αυτή έθεσε και με βάση τη μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2012 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ»

«ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011: ΥΕ/ΥΑ/ΕΤΕ/01.2012 Δράση [Αρ. 4] "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ" ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ» συγχρηματοδοτείται από

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος του Ιδρύµατος Προώθησης Έρευνας και οι Προσφερόµενες Υπηρεσίες

Ο Ρόλος του Ιδρύµατος Προώθησης Έρευνας και οι Προσφερόµενες Υπηρεσίες Ευκαιρίες Χρηµατοδότησης ραστηριοτήτων Έρευνας και Ανάπτυξης στους Κλάδους της Μηχανικής Ο Ρόλος του Ιδρύµατος Προώθησης Έρευνας και οι Προσφερόµενες Υπηρεσίες ρ. ΚαλυψώΣέπου Προϊσταµένη Τοµέα Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus για όλους: 5 εκατοµµύρια άτοµα θα λάβουν χρηµατοδότηση από την ΕΕ

Erasmus για όλους: 5 εκατοµµύρια άτοµα θα λάβουν χρηµατοδότηση από την ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Erasmus για όλους: 5 εκατοµµύρια άτοµα θα λάβουν χρηµατοδότηση από την ΕΕ Βρυξέλλες, 23 Νοεµβρίου 2011 Έως 5 εκατοµµύρια άτοµα, σχεδόν διπλάσιος αριθµός απ ό,τι σήµερα, θα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική. 2. Τομείς Προτεραιότητας του προγράμματος του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Νεολαία, 2012-2013

Ελληνική. 2. Τομείς Προτεραιότητας του προγράμματος του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Νεολαία, 2012-2013 Ελληνική Αθήνα, 28 Αυγούστου 2012 Α.Π. 32742 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 13645/16 SPORT 72 FREMP 170 RELEX 884 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2008-1

FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2008-1 Παρουσίαση Ετοιµασίας Εγκεκριµένης Πρότασηςστο 7 ο ΠΠ Ειδικό Πρόγραµµα Ικανότητες «Επιστήµη στην Κοινωνία» FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2008-1 Ροζµαρί Στρεβινιώτη Λειτουργός Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου, Βρυξέλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ Γενική ιεύθυνση Στήριξης της Βιοµηχανίας ΑΝΥΝΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΗΝΑ, 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 κ. Τσαγκρής ιονύσης, Προϊστάµενος ιεύθυνσης Μικρών & Μεσαίων Επιχειρήσεων ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ENTANGLE Ενημερωτικό Δελτίο #1

ENTANGLE Ενημερωτικό Δελτίο #1 Πλαίσιο του ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έργου.. 1 Περιγραφή του έργου. 2 Εταίροι... 3 Εναρκτήρια συνάντηση στις Βρυξέλλες 4 Επανεξετάζοντας την εκπαίδευση.4 Επαφές χρηματοδότηση.5 Πρόσθετες εθνικές διεθνείς έρευνες έδειξαν

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 13.5.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28265

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28265 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ. Το Ευρω αϊκό Γραφείο Κύ ρου αναλαµβάνει τη διοργάνωση του FAME LAB Cyprus 2011! Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ. Το Ευρω αϊκό Γραφείο Κύ ρου αναλαµβάνει τη διοργάνωση του FAME LAB Cyprus 2011! Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 4 0 Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ 2 0 1 0 INFO DAYS «FP7 ICT Internet of Things and Future Internet Enterprise Systems» 8 Οκτωβρίου 2010,

Διαβάστε περισσότερα

«Υποστηρίξτε τη δράση µας»

«Υποστηρίξτε τη δράση µας» «Υποστηρίξτε τη δράση µας» 1 Λαιµός, 18 Φεβρουαρίου 2012 Αγαπητοί φίλοι, υποστηρικτές και συνεργάτες, Το Πολιτιστικό Τρίγωνο Πρεσπών είναι πάνω από 11 χρόνια σηµείο αναφοράς για νέους από την ευρύτερη

Διαβάστε περισσότερα

«ΗΓΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ» (LEADERSHIP FOR LEARNING)

«ΗΓΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ» (LEADERSHIP FOR LEARNING) 1 «ΗΓΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ» (LEADERSHIP FOR LEARNING) Η Προσυνεδριακή Ηµερίδα, ανοικτή στο κοινό, αποτελεί την εναρκτήρια εκδήλωση του 4 ου ιεθνούς Συνεδρίου Carpe Vitam: Leadership for Learning, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT III: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύσταση Δικτύων Πόλεων για Σχεδιασμό Δράσεων (Action Planning Networks)

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT III: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύσταση Δικτύων Πόλεων για Σχεδιασμό Δράσεων (Action Planning Networks) Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Η Αξιοποίηση του ΑΒΕΚΤ για τις Βιβλιοθήκες Κυβερνητικών Υπηρεσιών»

«Η Αξιοποίηση του ΑΒΕΚΤ για τις Βιβλιοθήκες Κυβερνητικών Υπηρεσιών» Οµιλία στο Πρώτο Συνέδριο Κυπριακών Βιβλιοθηκών «Ο Ρόλος της Βιβλιοθήκης στον 21ον Αιώνα» 2 Νοεµβρίου 2001 Με θέµα «Η Αξιοποίηση του ΑΒΕΚΤ για τις Βιβλιοθήκες Κυβερνητικών Υπηρεσιών» Εισαγωγή Επιτρέψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ

ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΣΠΟΥΔΑΣ Ε Νεολαία σε κίνηση: ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΟΥ Η Ευρώπη στηρίζει τους νέους ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΘΕ ΚΙΝΗΣΟΥ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ στην ΕΕ Δεν είναι υπεύθυνη ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε

Διαβάστε περισσότερα

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική»

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης Γενικός Γραμματέας Δήμου Αμαρουσίου Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης»

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Υπογεγραμμένο Σύμφωνο Συνεργασίας του Δήμου με τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. για την Ίδρυση και Λειτουργία των Κ.Δ.Β.Μ.

1. Το Υπογεγραμμένο Σύμφωνο Συνεργασίας του Δήμου με τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. για την Ίδρυση και Λειτουργία των Κ.Δ.Β.Μ. Αθήνα, 10 Αυγούστου 2012 Αρ. Πρωτ.: 602/10/21977 Ανοιχτή Πρόσκληση προς τους Δήμους της Επικράτειας στο πλαίσιο των Πράξεων: «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα για τη Συμμετοχή της Κύπρου. Στο Πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ το Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία. της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αποτελέσματα για τη Συμμετοχή της Κύπρου. Στο Πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ το Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία. της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αποτελέσματα για τη Συμμετοχή της Κύπρου Στο Πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 το Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014-2020 Εισαγωγή H παρούσα Έκθεση αφορά στην αποτύπωση της συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές για νέους Επιχειρηματίες:

Προοπτικές για νέους Επιχειρηματίες: Προοπτικές για νέους Επιχειρηματίες: HORIZON2020 ERASMUS FOR YOUNG ENTREPRENEURS ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ευρωπαϊκές Ημέρες Εργασίας Νεολαία σε κίνηση

Διαβάστε περισσότερα

«Σύσταση Ευρω αϊκής Ένωσης Συµβούλων Ε αγγελµατικού Προσανατολισµού»

«Σύσταση Ευρω αϊκής Ένωσης Συµβούλων Ε αγγελµατικού Προσανατολισµού» Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 3 7 Μ Α Ϊ Ο Σ 2 0 1 0 INFO DAYS «FP7 Public Private Partnerships PPPs» 8-9 Ιουλίου 2010, Βρυξέλλες, Βέλγιο http://ec.europa.eu/research/

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα από το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Δράμας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα από το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Δράμας Δράμα 04-07-2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα από το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Δράμας O Δήμος της Δράμας, επιδιώκοντας να απαντήσει αποφασιστικά στις σύγχρονες ανάγκες της τοπικής

Διαβάστε περισσότερα

Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών

Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 23 Φεβρουαρίου 2013 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

Το Cedefop με λίγα λόγια. Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων

Το Cedefop με λίγα λόγια. Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων Το Cedefop με λίγα λόγια Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων Περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να αναζητηθούν στο διαδίκτυο,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ζηπάρι Κως, Τ.Κ. 85300, Κως ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κασσιώτη Διονυσία ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 22423 60009 FAX : 2242 069111 E- mail d.kasioti@kos.gr ΔΕΛΤΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

INNO-CAREER. 4 η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

INNO-CAREER. 4 η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ INNO-CAREER Είμαστε στην ευχάριστη θέση να μοιραστούμε μαζί σας το 4ο ενημερωτικό δελτίο του έργου INNO CAREER το οποίο καλύπτει το χρονικό διάστημα 1 Μαΐου 2015 30 Σεπτεμβρίου 2015. Το κύριο αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (www.gnto.gov.gr) v Ίδρυση: έτος 1950 v Αποστολή: οργάνωση, ανάπτυξη και προώθηση του τουρισµού στην Ελλάδα v Δράσεις: τουριστική

Διαβάστε περισσότερα

INNOVA NET Πρόσκληση για την Επιλογή 10 Επιχειρηματικών Ιδεών

INNOVA NET Πρόσκληση για την Επιλογή 10 Επιχειρηματικών Ιδεών INNOVA NET Πρόσκληση για την Επιλογή 10 Επιχειρηματικών Ιδεών TRAINING AND INNOVATION UNIVERSITY CONSORTIUM POLYTECHNIC OF BARI www.innova-net.eu UNIVERSITY OF PATRAS info@innova-net.eu ΑΡΘΡΟ 1 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Επί του άρθρου 8. Επί των άρθρων 9 και 10 Στο άρθρο 9 ορίζεται ότι οποιαδήποτε διαφωνία προκύπτει

Επί του άρθρου 8. Επί των άρθρων 9 και 10 Στο άρθρο 9 ορίζεται ότι οποιαδήποτε διαφωνία προκύπτει ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για Συνεργασία στον τοµέα του Τουρισµού µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δηµοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Title. Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων. Sub-title. 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας

Title. Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων. Sub-title. 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων Title 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας Sub-title Χριστιάνα Σιαμπέκου Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης(EKT) Enterprise Europe Network - Hellas

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημιακή Επιχειρηματική Συνεργασία ΠΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

Πανεπιστημιακή Επιχειρηματική Συνεργασία ΠΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Πανεπιστημιακή Επιχειρηματική Συνεργασία ΠΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Φοιτητές «σαΐνια» παράγουν καινοτομία διαγωνισμός καινοτομίας Μαρινόπουλου Πανόραμα Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Χερσονήσου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Χερσονήσου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ήµος Χερσονήσου, 16/09/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ενημερώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y

ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y Tο νέο πρόγραµµα Erasmus+ προσφέρει τη δυνατότητα για υλοποίηση δράσεων στον τοµέα του αθλητισµού. Οι δράσεις στον τοµέα του αθλητισµού αναµένεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)

Διαβάστε περισσότερα

74 η ιεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης υναµική αρουσία των κυ ριακών ανε ιστηµίων

74 η ιεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης υναµική αρουσία των κυ ριακών ανε ιστηµίων Ε Υ Ρ Ω Π ΑΪ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ INFO DAY «Πρωτοβουλία για τα Καινοτόµα Φάρµακα» Βρυξέλλες, 17 Νοεµβρίου 2009 http://imi.europa.eu/ events03_en.html ΝΕΑ ΕΚ ΟΣΗ «Γυναίκες στην Επιστήµη» http://ec.europa.eu/research/

Διαβάστε περισσότερα

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ C 400/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.12.2012 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων EACEA/38/12 Πρόγραμμα δράσης Erasmus Mundus 2009-2013

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Προγράμματα που υποστηρίζουν τη Δια Μάθηση: Ευκαιρίες για τις Βιβλιοθήκες.

Ευρωπαϊκά Προγράμματα που υποστηρίζουν τη Δια Μάθηση: Ευκαιρίες για τις Βιβλιοθήκες. Ευρωπαϊκά Προγράμματα που υποστηρίζουν τη Δια Βίου Μάθηση: Ευκαιρίες για τις Βιβλιοθήκες. Παρουσίαση: Δέσποινα Θεοδωρίδου, Στέλεχος Κέντρου Europe Direct Κεντρικής Μακεδονίας 8/5/2009 1 Τι είναι το δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Enterprise Europe Network: Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δρ. Ηρακλής Αγιοβλασίτης

Enterprise Europe Network: Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δρ. Ηρακλής Αγιοβλασίτης Enterprise Europe Network: Υπηρεσίες υποστήριξης από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Δρ. Ηρακλής Αγιοβλασίτης Date 2 2 Date 3 3 99% των 5 7 στην Ευρώπη ν ύ ς ο υ είναι μμε λ ο ο ν χ έ σ μ α ο ζ Απ ργα ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Συμμετοχή εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης σε ενημερωτική ημερίδα για το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα CoReflect

Θέμα: Συμμετοχή εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης σε ενημερωτική ημερίδα για το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα CoReflect 23 Ιουλίου 2009 Θέμα: Συμμετοχή εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης σε ενημερωτική ημερίδα για το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα CoReflect Το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα Ψηφιακή υποστήριξη για διερώτηση,

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση «Μίλητος Συµβουλευτική Α.Ε.»

Παρουσίαση «Μίλητος Συµβουλευτική Α.Ε.» Παρουσίαση «Μίλητος Συµβουλευτική Α.Ε.» Η ΜΙΛΗΤΟΣ Α.Ε. είναι µια ξεχωριστή, δυναµική, ευρηµατική και σύγχρονη ελληνική εταιρεία συµβούλων, µε µακρά εµπειρία, που ήδη µετρά πολλές επιτυχίες και διακρίσεις

Διαβάστε περισσότερα

11256/12 IKS/nm DG G1A

11256/12 IKS/nm DG G1A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2012 (OR. en) 11256/12 UEM 211 ECOFIN 585 SOC 562 COMPET 430 ENV 526 EDUC 203 RECH 266 ENER 295 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκά βραβεία προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2014

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκά βραβεία προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2014 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2014 Α.Π. 3284

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη. Μέσω της διαδικτυακής πλατφόρµας τα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και οι οργανισµοί απασχόλησης της Ευρώπης θα

Ευρώπη. Μέσω της διαδικτυακής πλατφόρµας τα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και οι οργανισµοί απασχόλησης της Ευρώπης θα Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 3 5 Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ 2 0 1 0 Σ Τ Ο Τ Ε Υ Χ Ο Σ Α Υ Τ Ο : Νέα του ΕΓΚ 1 Νέα των µελών 2 Θεσµικά θέµατα 3 Έρευνα 4 Εκπαίδευση 5 Πολιτισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ. Τίτλος του έργου FORUM ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Χρηματοδοτικά στοιχεία του έργου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή Κοινοτική Πρωτοβουλία

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ. Τίτλος του έργου FORUM ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Χρηματοδοτικά στοιχεία του έργου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή Κοινοτική Πρωτοβουλία ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Η Δημοτική Αναπτυξιακή Επιχείρηση Καβάλας υλοποιεί τις παρακάτω δράσεις στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus + EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2016

Erasmus + EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Erasmus

Διαβάστε περισσότερα

ERASMUS ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ERASMUS ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ Νέο ευρωπαϊκό πρόγραµµα κινητικότητας επιχειρηµατιών Λευκωσία, 2011 1 ΕΤΑΙΡΟΙ ΕΡΓΟΥ Cyprus Eyes are open Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου (ΕΓΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την υποβολή Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Πράσινη Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2016

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την υποβολή Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Πράσινη Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αθήνα, 10 Ιουλίου 2013 Α.Π. 28033 ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας Αποδεκτών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,27Σεπτεμβρίου2013(04.10) (OR:en) 13568/13 LIMITE SOC682 ECOFIN790 EDUC334 JEUN78

PUBLIC ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,27Σεπτεμβρίου2013(04.10) (OR:en) 13568/13 LIMITE SOC682 ECOFIN790 EDUC334 JEUN78 ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ PUBLIC Βρυξέλλες,27Σεπτεμβρίου2013(04.10) (OR:en) 13568/13 LIMITE SOC682 ECOFIN790 EDUC334 JEUN78 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς: Θέμα: Ομάδας«ΚοινωνικέςΥποθέσεις» τηνεπιτροπήτων

Διαβάστε περισσότερα

2015 Η Ευρώπη των πολιτών χτίζει γέφυρες

2015 Η Ευρώπη των πολιτών χτίζει γέφυρες Εκπαιδευτικά θεματικά πακέτα (ΚΙΤ) για ευρωπαϊκά θέματα Τ4Ε 2015 Η Ευρώπη των πολιτών χτίζει γέφυρες Teachers4Europe Οδηγιεσ χρησησ Το αρχείο που χρησιμοποιείτε είναι μια διαδραστική ηλεκτρονική έκδοση.

Διαβάστε περισσότερα

Πέμπτη 11/10/2012 Ομιλία του Υπουργού Άμυνας κ. Δημήτρη Ηλιάδη "European Union Military Committee Away Day" Λάρνακα, π.μ.

Πέμπτη 11/10/2012 Ομιλία του Υπουργού Άμυνας κ. Δημήτρη Ηλιάδη European Union Military Committee Away Day Λάρνακα, π.μ. Πέμπτη 11/10/2012 Ομιλία του Υπουργού Άμυνας κ. Δημήτρη Ηλιάδη "European Union Military Committee Away Day" Λάρνακα, 09.00 π.μ. Σας καλωσορίζω στην Κύπρο, και θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου, που μου

Διαβάστε περισσότερα