To μσζηήριο ηοσ Kona Kai. The Mystery of Kona Kai

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "To μσζηήριο ηοσ Kona Kai. The Mystery of Kona Kai"

Transcript

1 To μσζηήριο ηοσ Kona Kai Ο ζξύινο ιέεη όηη ν Σίθη, Θεόο ησλ Νόηησλ Θαιαζζώλ, πνπ αληηπξνζώπεπε ηελ αθζνλία θαη ηελ άλεζε, έςαρλε θάπνηε γηα ην ηέιεην πεξηβάιινλ, έλαλ αηειείσην παξάδεηζν, γεκάην γέιην θαη επηπρία. παηάιεζε πνιιέο δπλάκεηο θαη ρξόλν νμύλνληαο ηηο αηζζήζεηο ηνπ, γηα λα κπνξεί ζίγνπξα λ αλαγλσξίζεη ην δηθό ηνπ θήπν ηεο Δδέκ, όηαλ ηνλ έβξηζθε. Σαμίδεςε δηαζρίδνληαο ηε ρώξα ηνπ κέρξη ηα δνμαζκέλα βνπλά, ηα ακόιπληα, αιιά ν Σίθη βξήθε όηη ηα βνπλά ηαίξηαδαλ θαιύηεξα γηα έκπλεπζε θαη απηνζπγθέληξσζε, παξά γηα ραξά θαη απόιαπζε. Σαμίδεςε κέρξη ην καγηθό δάζνο ηεο βξνρήο, ηόζν αηζζεζηαθό θαη γεκάην δσή, αιιά ν ήιηνο δελ έιακπε θαιά κέζα από ην πνιπηειέο απηό δάζνο θαη ηα ινπινύδηα δελ ήηαλ άθζνλα, πνιύρξσκα θαη ιακπεξά. Σέινο ε πεξηπιάλεζή ηνπ ηνλ νδήγεζε ζηε ζάιαζζα... ζ έλα ηέιεην απάλεκν όξκν πνπ ιεγόηαλ Κόλα Κάη. Δθεί βξήθε ηελ απεξηόξηζηε ηειεηόηεηα πνπ έςαρλε. Απηόο ν ζαπκαζηόο θόιπνο ρατδεπόηαλ από ηνπο απαινύο πεξηνδηθνύο αλέκνπο, ινπδόηαλ ζην ήξεκν θσο ηνπ ήιηνπ, πξνζηαηεπόκελνο από ηηο θαηαηγίδεο θαη ηελ θάςα ηνπ κεζεκεξηνύ. Τπέξνρα ιακπεξά ινπινύδηα κεγάισλαλ εθεί θαη ε κνπζηθή από ηνπο εηξεληθνύο θαηαξξάθηεο αθνπγόηαλ ζα βάιζακν ζηελ ςπρή. Ο Σίθη κέλεη αθόκα ζην Κόλα Κάη... απνιακβάλεη ηελ ηειεηόηεηα θαη επινγεί ηνπο πηζηνύο ηνπ κε άθζνλε ραξά θαη επηπρία. The Mystery of Kona Kai Legend has it that Tiki, South Sea God of Abundance and Joyous Comfort, once sought the most perfect setting by seeking a timeless paradise full of laughter and happiness. He consumes a lot of time and great effort in deep thought arousing his senses, to fulfill his quest in discovering his own Garden of Eden. He traveled throughout the land to the splendid mountainous landscape, so flourishing and pure, but Tiki found this setting best suited for inspiration and meditation rather than for joy and merriment. He then journeyed on to the magical rain forest, so flourishing and full of life. Here, the luscious trees did not allow the sun light to penetrate to forest canapé making the flowers scarce and not bright. Eventually, his quest led him to the sea, to a perfect bay called Kona Kai. There he found the surroundings of tranquility and perfection he always sought. This incredible body of water was swept with soft trade of winds, bathed in gentle sunlight and sheltered from severe weather and midday heat. Brilliant flowers grew in multitudes and from the peaceful waterfall the sounds of soothing music was heard. Today, Tiki is still at Kona Kai basking in the perfect surroundings and blessing all his flowers with abundant joy and happiness.

2 ΠΛΗΡΕ ΔΕΙΠΝΟ ΠΟΛΤΝΗΙΑΚΟ «TONGA MENU» Απνιαύζηε ην δείπλν ησλ Βαζηιέσλ ηεο Υαβάεο! Αλαθαιύςηε ηελ Πνιπλεζηαθή θνπδίλα κε ην πιήξεο δείπλν γηα δύν ή πεξηζζόηεξα άηνκα. Enjoy an ideal feast of the Royal Hawaiian Family! A perfect combination to discover exotic Polynesian cuisine. Minimum serving for two persons. Kona Kai Appetizer Selection πλδπαζκόο από ηα αγαπεκέλα ζαο Πνιπλεζηαθά νξεθηηθά γηα δύν ή πεξηζζόηεξα άηνκα. Tempura shrimp*, Luau Pork Spareribs*, Drums of Heaven*, Kona Kai Spring Roll* & Seafood Rangoon*. Javanese Prawns Μεγάιεο γαξίδεο* καγεηξεκέλεο ζε γάια θαξύδαο θαη δάραξε θνίληθα, ζεξβίξεηαη κε πηθάληηθεο λνύγηεο ξπδηνύ. Tiger prawns* cooked in coconut palm sugar set on spicy curried rice noodles and pandan flavored rice. Lemongrass Pork Σέιεην καξηλαξηζκέλν ρνηξηλό ιαηκνύ κέζα ζε ζάιηζα από βόηαλα ηειεησκέλν ζηε ζράξα, ζεξβίξεηαη κε παξαδνζηαθή ζαιάηα κε λνύγηεο ξπδηνύ. Perfectly marinated pork neck meat in our chef savoury herbs Sauce finished on the grill, served with traditional rice noodle salad. Yin Yang Chicken Ξεθνθαιηζκέλν κπνύηη θνηόπνπινπ πεξαζκέλν από ζράξα θαη κεηά από ην γνπόθ κε ηελ ζπέζηαι ζάιηζα Γηλ Γηαλθ. εξβίξεηαη κε ηξαγαλό κπξόθνιν. Double cooked boneless, marinated chicken leg. First grilled then tossed in the wok with our chef special Yee Xian sauce, surrounded with crunchy fresh broccoli. Yang Zhou Fried Rice Σεγαληηό ξύδη αηκνύ ζην γνπόθ`` κε ζόγηα, ιαραληθά, αβγό, γαινπνύια θαη γαξίδεο*. Fluffy steamed jasmine rice fried in the wok with soy sauce, vegetables, eggs, turkey meat and shrimps*. Kona Kai Surprise Θα εηνηκάζνπκε κία πνηθηιία επηδνξπίσλ εηδηθά γηα ζαο. We selected our favorite dessert for you to enjoy. Jacob s Καθές θίληροσ ή Ronnefeldt Σζάι θαη άηνκν / per person Γελ δηαηίζεηαη γηα ηα κέιε ηνπ Marriott Exclusive,άιιεο εκπηώζεις ή προζθορέο. Not valid for Marriott Exclusive members, other discounts or promotions.

3 ΟΡΕΚΣΙΚΑ APPETIZERS Tiger Prawn Tempura Μεγάιεο γαξίδεο* ηεγαληζκέλεο ζε δύκε ηεκπνύξα. πλνδεύνληαη κε γιπθηά ηζίιη ζάιηζα. Jumbo prawns*fried in tempura batter served with our home made sweet chili sauce. Drums of Heaven Σεγαληηέο θηεξνύγεο από θνηόπνπιν* ζε ηεξηγηάθη ζάιηζα κε ζνπζάκη. Deep fried chicken wings* glazed with our special teriyaki sauce. Indo-Chine Fresh Spring Roll Φξέζθν, ειαθξύ, έλα δηαθνξεηηθό είδνο από ην ηεγαληηό αλνημηάηηθν ξνιό. Με πάπηα*, γαξίδεο*, αξσκαηηθά ρόξηα, κάλγθν, αλαλά θαη ιαραληθά θξέζθα. εξβίξεηαη κε ζάιηζα ρόηζηλ θηζηίθη. Fresh rice paper spring roll with shrimps*, duck*, mint, rice noodles, and vegetable salad, served with nuoc cham sauce. Fia Fia Platter (καη άηομο -per person) πλδπαζκόο από ηα αγαπεκέλα ζαο Πνιπλεζηαθά νξεθηηθά γηα δύν ή πεξηζζόηεξα άηνκα. A selection of your favorite Polynesian appetizer selection for two or more persons. Tempura Prawns, Luau Pork Ribs, Drums of Heaven, Kona Kai Spring Roll, Seafood Rangoon and Cho Cho. Cho Cho Λεπηέο θέηεο κνζράξη ζε ζνπβιάθη κε ηεξηγηάθη ζάιηζα πνπ εζείο ζα ηα ςήζεηε ζην Hibachi. Tender strips of beef on bamboo skewers, brushed with our home made Teriyaki sauce for you to cook on a Hibachi table grill. Seafood Rangoon Γέκηζε από θαβνύξη* θαη θξεκώδεο ηπξί, ηπιηγκέλν ζε θύιιν won ton θαη ηέιεηα ηεγαληζκέλα. Home made, deep fried crabmeat* and cream cheese won ton. Tod Man Pla Φαξνθξνθέηεο από άζπξν θηιέην ςάξη κε θξέζθν θξεκκπδάθη, πάζηα θόθθηλν θάξπ θαη ζπηηηθηά ζάιηζα από ζθόξδν θαη ηζίιη. Fried fish cakes with green onions sugar snap peas and red curry paste with our home made sweet garlic chili sauce Tuna and Salmon Tataki with Ponzu Sauce Φηιέην ηόλνο* καξηλαξηζκέλνο κε ζπαζκέλνπο θόθθνπο πηπέξη θαη ζνινκόο κε ζνπζάκη, πάλσ ζε ζαιάηα από θύθηα κε θαπηεξή ζάιηζα πνξηνθάιη. Slight seared sushi tuna* and fresh salmon rolled in crushed peppercorns and sesame seeds, served with a seaweed salad and orange flavored soy sauce Chef s Special Vegetarian Spring Rolls Ζ παξαδνζηαθή ζπληαγή ησλ Spring Rolls* κόλν κε ιαραληθά Home made spring rolls stuffed with fresh vegetables from the season

4 ΟΤΠΕ-SOUPS Tiger Prawn* Soup Μηα γεπζηηθή Πνιπλεζηαθή ζνύπα κε Γαξίδεο θαη λνύγηεο, εκπινπηηζκέλε κε θόθθηλε πάζηα θάξπ, γάια Ηλδηθήο θαξύδαο θαη ιεκνλόρνξην. Tiger prawn tails* in a rich Polynesian style noodle and wok vegetable soup enhanced with red curry paste, coconut milk and lemon grass. Crab Corn Soup Καβνπξόζνππα* κε ςηινθνκκέλν θαιακπόθη θαη αξσκαηηζκέλν κε ζεζακέιαην. Chunky crabmeat* blended in a rich chicken broth with hand chopped corn kennel and drops of native sesame oil. ΑΛΑΣΕ - SALADS Fresh Mango Shrimps* Salad Φηινθνκκέλν κάλγθν κε γαξίδεο*, ηνκαηίληα, θαξόην θαη ην ζπέζηαι ληξέζηλγθ ηνπ εθ καο. Crisp fresh mango stripes tossed with shrimps*, cherry tomatoes and sliced carrots, marinated with our chef secret dressing. Lemongrass Chicken Salad Μαξηλαξηζκέλν θνηόπνπιν ζράξαο ζε πξάζηλε ζαιάηα, ηνκαηίληα, αγγνύξη, θξεκκύδη, δπόζκν αλαθαηεκέλα κε ζάιηζα από γιπθό ηζίιη. Boneless, marinated chicken leg from the grill set on iceberg lettuce with cherry tomatoes, slices of cucumber and onion in a sweet chili sauce, garnished with fresh mint leaves. Gado Gado Φξέζθα ιαραληθά κε ηόθνπ, παπαληάκ, απγό βξαζηό θαη ζάιηζα θηζηίθη. Fresh and boiled vegetables, potatoes, poached egg and tofu with peanut dressing mixed at your table. ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΙΑΣΑ - KONA KAI KIDS Δηδηθέο κεξίδεο γηα παηδηά θάησ ησλ 12 εηώλ. Portion sizes perfect for those 12 and under. Sweet and Sour Pork Κνκκάηηα ρνηξηλνύ θαη ιαραληθά ζσηέ κε ηε δηθή καο γιπθόμηλε ζάιηζα. A kid s sized portion of pork loin with vegetables in home made sweet & sour sauce. Chicken Paradise Κνηόπνπιν ζνηαξηζκέλν κε ιαραληθά θαη θάζηνπο κε ζάιηζα ζηξεηδηώλ A smaller portion of one of our most popular dishes

5 KONA KAI FAVORITES Hawker Corner Pineapple Chicken Udon Noodles Κνηόπνπιν θέηεο κε αλαλά,ηόθνπ, ιαραληθά θαη νύληνλ λνύγηεο κε γιπθηά ζάιηζα ζόγηαο. Chicken with pineapple slices, tofu, vegetables and Udon noodles with sweet soy sauce Char Kuey Teow Πιαηηέο λνύγηεο ξπδηνύ καγεηξεκέλεο ζην wok κε ζθνύξα ζάιηζα ζόγηαο, απγά, θύηξεο θαζνιηνύ, θξεκκύδη, ζρνηλόπξαζν, γαξίδεο* θαη θέηεο θνηόπνπιν. Broad rice noodle wok fried in supreme soy sauce with eggs, bean sprout, onion, chive, shrimps* and chicken slices. Curry Laks Φξέζθν θηιέην ζθπξίδα, γαξίδεο*, θαβνπξόςπρα*, λνύγηεο ξπδηνύ, θύηξν θαζνιηνύ, ζεξβηξηζκέλν ζε πινύζην δσκό θάξπ ιάθζα. Fresh sea bass filet slices, shrimps*, crab meat*, rice noodle, bean sprout and served in a flavourful rich curry laksa broth. Javanese Tiger Prawns Μεγάιεο γαξίδεο* καγεηξεκέλεο ζε γάια θαξύδαο, ζεξβίξεηαη κε πηθάληηθεο λνύγηεο θαη ξύδη κε άξσκα θύιινπ παληάλ. Tiger prawns* cooked with coconut palm sugar in a crispy basket, presented with spicy curried rice noodles and pandan flavored rice. Miso Black Cod Μαύξνο βαθαιάνο* Αιάζθαο καξηλαξηζκέλνο 2 κέξεο ζε γιπθηά ζάιηζα κίζν, ειαθξά πεξαζκέλνο ζην ηεγάλη θαη ζεξβίξεηαη κε ιαραληθά επνρήο. Black cod fillet marinated in sweet miso, pan fried to perfection served with fresh vegetables. Yin Yang Chicken Ξεθνθαιηζκέλν κπνύηη θνηόπνπινπ πεξαζκέλν από ζράξα θαη κεηά από ζην γνπόθ κε ηελ ζπέζηαι ζάιηζα Γηλ Γηαλθ. εξβίξεηαη κε ηξαγαλό κπξόθνιν. Double cooked, boneless, marinated chicken legs with our chef special Yin Yang sauce, surrounded with crunchy fresh broccoli. Kona Kai Sate Combo θέηεο κνζράξη, 2 γαξίδεο, 2 θέηεο θνηόπνπιν, καξηλαξηζκέλα ζε πάζηα κπαραξηθώλ, ζεξβίξεηαη κε ηε δηθηά καο ζαηέ ζάιηζα, ξύδη θαη ιεπηνθνκκέλα ιαραληθά. 2 Beef, 2 Shrimp and 2 Chicken sate marinated with our signature spice paste, served on the Hibachi table grill, with our signature peanut sauce, rice and vegetables juliennes. Sizzling Ribeye Steak παινκπξηδόια, καξηλαξηζκέλε κε ηδίληδεξ ζθόξδν θαη ηζίιη, ζεξβίξεηαη κε ζσηέ ιαραληθά θαη ςεκέλε γιπθνπαηάηα Ribeye steak brushed with ginger, garlic and chilli paste, served with stir fried vegetables and baked sweet potato

6 KONA KAI ORIGINALS Γεύζεηο πνπ αληέρνπλ ζην ρξόλν Still as good as when we first opened over 29 years ago Kamehameha Ο βαζηιηθόο ζπλδπαζκόο κε αζηαθό*, γαξίδεο* θαη θηιέην ςαξηνύ κε ζάιηζα ζηξεηδηώλ, παξαδνκέλν ζε θιόγεο ζην ηξαπέδη ζαο. Juicy lobster* meat, shrimps* and fish fillets stir-fried with vegetables in ginger and oyster sauce, flamed at your table side. Singapore Chili Crab Έλα απζεληηθό πηάην από ηελ ηγθαπνύξε. Καβνύξη* κε ηζίιη, ηνκάηα θαη κπαραξηθά. The Singaporean signature dish with chunky crabmeat*, simmered in a spicy chili sauce with tomatoes and lots of spices, accompanied by roti paratha* bread. Sweet & Sour Pork Κνκκάηηα ρνηξηλνύ θαη ιαραληθά ζσηέ κε ηε δηθή καο γιπθόμηλε ζάιηζα. Classic Asian stir fried pork and vegetables with our popular home made sweet & sour sauce. Chicken Paradise Κνηόπνπιν ζνηαξηζκέλν κε θξέζθα ιαραληθά θαη θάζηνπο κε ζάιηζα ζηξεηδηώλ. Tender chicken breast stir fried with fresh vegetables and cashew nuts in a premium oyster sauce. Tawhiri Duck Σξαγαλή πάπηα* ζεξβηξηζκέλε κε θξέζθα ιαραληθά,θξέπεο αηκνύ θαη ρότζηλ ζάιηζα. Crispy roasted duck*, with a selection of fresh vegetables served with steamed pan cakes and our barbeque hoisin sauce. Teriyaki Beef Tenderloin Μνζραξίζηα θηιεηάθηα θύβνη ζηε ζράξα κε ζσηέ θξέζθα ιαραληθά θαη παξαδνζηαθή ζάιηζα Σεξηγηάθη. Grilled cubes of beef tender loin, brushed with our home made Teriyaki sauce accompanied by stir fried fresh vegetables Mango Beef Λεπηέο θέηεο από κνζράξη κε ιεπηνθνκκέλεο πηπεξηέο θαη γιπθό ρπκώδεο κάλγθν ζε ηέιεην ζπλδπαζκό. Our Chef has married fresh mango with tender slices of beef fillet, sweet peppers and put them to bed in a mango shell.

7 ΤΝΟΔΕΤΣΙΚΑ ΠΙΑΣΑ SIDE DISHES Aloha Pineapple Fried Rice Φξέζθνο αλαλάο κε ξύδη αηκνύ, θνπθνπλάξη, ζηαθίδεο θαη θνηόπνπιν. εξβίξεηαη ζε κηζό αλαλά. Fresh sweet pineapple wok fried with jasmine rice, pine nut, raisin, chicken meat and served on a pineapple boat. Yang Zhou Fried Rice Ρύδη αηκνύ, ηεγαλεηό ζην γνπόθ κε απγό, γαξίδεο,γαινπνύια, θξέζθα ιαραληθά θαη ζόγηα. Wok fried jasmine rice with soy sauce, vegetables, eggs, smoked turkey and shrimps*. Kai s Garden νηαξηζκέλα εμσηηθά ιαραληθά θαη tofu. Έκπλεπζε ηνπ εθ εηδηθά γηα ρνξηνθάγνπο. A Kona Copia of crispy vegetables and stir fried tofu, a vegetarian delight dish. Oodles of Noodles Ννύγηεο ξπδηνύ κε ςηινθνκκέλα θξέζθα ιαραληθά, καγεηξεκέλα κε απγό θαη ζόγηα ζην γνπόθ. Wok fried rice noodles wok with thin cut fresh vegetables, eggs and soy sauce. CHEF SPECIAL 3 COURSE VALUE MEAL GADO GADO SALAD ΓΚΑΝΣΟ ΓΚΑΝΣΟ`` ΑΛΑΣΑ`` SWEET & SOUR PORK WITH STEAMED RICE ΓΛΤΚΟΞΤΝΟ ΥΟΗΡΗΝΟ ΜΔ ΡΤΕΗ ΑΣΜΟΤ FRIED BANANA WITH MANGO ICE CREAM ΣΖΓΑΝΗΣΖ ΜΠΑΝΑΝΑ ΜΔ ΜΑΝΓΚΟ ΠΑΓΧΣΟ Γελ δηαηίζεηαη γηα ηα κέιε ηνπ Marriott Exclusive,άιιεο εκπηώζεις ή προζθορές. Not valid for Marriott Exclusive members, other discounts or promotions.

8 SUSHI Σούπες & Συνοδευτικά -Soups & Side Dishes Miso Soup 9.00 Η παναδμζηαθή Ιαπςκηθή ζμύπα από θαζόιη ζόγηαξ με θύθηα θαη ηόθμο. The classic Japanese soup from soy beans, seaweed with tofu. Wakame Salad αιάηα από θύθηα με ζμοζάμη. Sliced crispy seaweed salad with sesame. Crabmeat* Spinach Salad αιάηα με ζπακάθη, βηκεγθνέη, θαβμονόροπα* θαη ζμοζάμη. Boiled spinach tossed in vinaigrette sauce top with crab* meat and sesame seed. Edamame 9.00 Βναζηά θαζόιηα ζόγηαξ. Steamed soy beans. Nigiri / Sashimi Nigiri: Ρύδη ληδάημ με επηιμγή από ζαιαζζηκά ( 2 θμμμάηηα ακά μενίδα ) Vine graded sushi rice with seafood on topping (2 pieces per order) Sashimi: 6 Φέηεξ ςμμύ ρανημύ με ζόγηα θαη wasabi. 6 raw fish slices served with soy sauce and wasabi. Sake 8.00 / Φνέζθμξ ζμιμμόξ Fresh salmon Suzuki 9.00 / Φνέζθμ ιαβνάθη Fresh sea bass Tai / Φνέζθμ ιοζνίκη Fresh snapper Ebi 8.00 / Γανίδα* ζημκ αημό Steamed shrimp* Ama Ebi / Γανίδα* γιοθηά Sweet shrimp* Hotate 12.00/ Χηέκη* Scallops* Saba 8.00/ θμομπνί* Mackerel* Unagi 10.00/ Ψεηό πέιη* Eel grilled* Ikura 12.00/ Αογά ζμιμμμύ* Salmon roe* SpicyTuna 12.00/ Πηθάκηηθμξ ηόκμξ* Spicy tuna* Maguro 12.00/ Σόκμξ* Tuna* Shiro 8.00/ Φνέζθηα ηζηπμύνα Daurade fish Hamachi 12.00/ Μαγηάηηθμ* Hamachi fish* Tako 7.00/ Χηαπόδη* Octopus* Κani 12.00/ Καβμνόροπα* Αιάζθαξ Alaska cramp meat* Maki Sushi Ρύδη ληδάημ ηοιηγμέκμ ζε θύθη (6 θμμμάηηα ακά μενίδα) Vine graded sushi rice rolled in seaweed one roll (6 pieces per roll) Kappa Maki 8.00 Ρμιό αγγμύνη Cucumber roll Oshinko Maki 8.00 Ρμιό ημονζί νέβαξ Pickled radish roll. Unagi Maki Ψεηό πέιη με αγγμύνη. Grilled eel* roll with cucumber. Spinach Maki 8.00 Ρμιό με ζπακάθη θαη ζμοζάμη Spinach and sesame seed Spicy Tuna Maki Ακάμηθημξ, ηόκμξ* με πηθάκηηθε άιηζα. Tuna* mix with spicy sauce. Sake Maki Ρμιό θνέζθμο ζμιμμμύ. Fresh salmon roll. Tekka Maki Ρμιό ηόκμο* Tuna* roll. Crabmeat Maki Ρμιό θαβμονημύ* Cramp meet* roll. Pepper Roll Πηπενηέξ θαη θνεμώδεξ ηονί Pepper crème cheese Hawaiian Maki Ρμιό θαπκηζηόξ ζμιμμόξ με ακακά. R Smoked salmon* with pineapple.

9 The Sushi Chef s Specials Combo Sushi Boat Μία πμηθηιία από Nigiri (6), θαη Maki (6) 12 θμμμάηηα. An assortment of Nigiri (6), and Maki (6) 12 pieces Sushi & Sashimi οκδηαζμόξ από Nigiri (4), Maki (6) & επηιεγμέκμ Sashimi (8) 18 θμμμάηηα. A deluxe mix of Nigiri (4), Maki (6) & selected Sashimi (8). 18 pieces Vegetarian Combo Μία πμηθηιία από Nigiri (8), θαη Maki (6) 14 θμμμάηηα. An assortment of Nigiri (8), and Maki (6) 14 pieces Temaki Sushi (Hand Rolls) Ρύδη ληδάημ ηοιηγμέκμ ζε θύθη ζε ζπήμα πςκημύ (1 πςκί ακά μενίδα) Vinegraded sushi rice rolled in seaweed (one roll per order) California Temaki Καβμονόροπα*, αβμθάκημ, αγγμύνη με μαγημκέδα θαη αογά ρανημύ. Crab* stick, avocado, cucumber & mayonnaise covered with tobbiko*. Sake Temaki μιμμόξ, αβμθάκημ θαη πηθάκηηθε μαγημκέδα. Salmon, avocado and spicy mayonnaise. Spicy Tuna Temaki Πηθάκηηθμ ηόκμ*, μαγημκέδα θαη αγγμύνη. Rolled with spicy tuna*, mayonnaise & cucumber. Vegetarian Temaki 9.00 Αβμθάκημ, αγγμύνη, μακηηάνηα, νέβα θαη πηθάκηηθε μαγημκέδα. Avocado, cucumber, mushrooms, daikon & spicy mayonnaise. Futo Maki Sushi Μεγάια νμιά ζε ζοκδοαζμό γέμηζεξ. (8 θμμμάηηα ακά μενίδα) Giant Sushi Rolls with a variety of fillings (8 pieces per roll) California Roll (ISO-inside out) Καβμονόροπα*, αβμθάκημ, αγγμύνη θαη μαγημκέδα ηοιηγμέκμ ακάπμδα με αογά ρανημύ. Crab stick*, avocado, cucumber & mayonnaise roll inside out with fish roe*. Philadelphia Roll Καπκηζηόξ ζμιμμόξ, θνεμώδεξ ηονί, μακηηάνηα θαη αβμθάκημ. Smoked salmon, cream cheese, mushrooms & avocado. Tazuna Sushi-Aka (ISO-inside out) Σόκμ*, ζμιμμό θαη ζθονίδα με αγγμύνη, μαγημκέδα θαη νέβα. Tuna*, salmon & sea bass rolled with cucumber, mayonnaise & daikon. Tempura Roll (ISO-inside out) Γανίδα* tempura με μαγημκέδα ακάπμδα με αογά ρανημύ. Jumbo tempura prawn* rolled with mayonnaise and coated with tobbiko*. Ledra s Best Σεγακηηό θαβμύνη* με μαιαθό θέιοθμξ με αγγμύνη θαη αογά ζμιμμμύ. Deep-fried soft shell crab* rolled with cucumber and salmon roe*. Roasted Duck Roll Ρόιμ ρεηήξ πάπηαξ* με Χόη ηκ ζάιηζα, ζμοζάμη θαη αγγμύνη. Roasted duck*, sesame seed and cucumber with hoi sin sauce.

10 ΓΛΤΚΕ ΑΠΟΛΑΤΕΙ SWEET PLEASURES Puiwa Pie Έλαο ππέξνρνο ζπλδπαζκόο ζνθνιάηαο θαη θνπληνύθηα «Μαθαληέκηα». An exquisite combination of rich smooth chocolate with cream cheese and macadamia nuts. A choice that cannot be missed. Tropical Fruit Bowl (Για δύο άηομα for 2 person Αζηαηηθά ηξνπηθά θξέζθα θξνύηα ζεξβηξηζκέλα πάλσ ζε πάγν. A dazzling array of fresh exotic fruits from Asia Pacific. Big Island Brownie Εεζηό θέηθ ζνθνιάηαο θαη θνπληνύθηα «Μαθαληέκηα» ζεξβηξηζκέλν κε κία κπάια παγσηό θαθέ ζε ζάιηζα ζνθνιάηαο θαη θαξακέια. Warm decadent chocolate & macadamia nut brownie with a large scoop of coffee ice-cream, chocolate and caramel sauces. Tempura Ice-Cream 9.00 Βαλίιηα παγσηό ηπιηγκέλν ζε ζπέζηαι θξνύζηα, ηεγαληηό θαη ζεξβηξηζκέλν κε ζάιηζα ζνθνιάηα. A vanilla ice-cream coated with our special flour, deep fried and served with a warm chocolate sauce. Cold Lime Mango Soufflé Κξύν ζνπθιέ κάλγθν κε γεύζε ιάηκ ζεξβηξηζκέλν κε θξέζθα θξνύηα. Cold mango soufflé, lime flavor served with fresh fruit. White Chocolate Cheese Cake Cheese cake πνπ ιηώλεη ζην ζηόκα ζαο κε γεύζε ιεπθήο ζνθνιάηαο, βαηόκνπξν θαη ζάιηζα θξάνπιαο. Melting smooth white chocolate flavor filled with cherry served with cape berry sauce. Sweet Tooth Lover, for two or more (καη άηομο-per person) 9.00 Δπηιεγκέλε πνηθηιία απ ηα αγαπεκέλα γιπθά εηδηθά γηα ζαο. A unique selection of our favorite desserts to enhance your taste buds. Ice Cream & Sorbet, (δύο μπάλες-two balls) 7.00 Σν πξνζσπηθό καο κε επραξίζηεζε ζα ζαο εμεγήζεη ηηο επηινγέο πνπ δηαζέηνπκε ζε παγσηά θαη γξαλίηεο. Our staff will be pleased to introduce you our fine selection of Mövenpick ice cream and choice sorbet flavors. Polynesian Island Crepe Κξέπα κε γεύζε παληάλ γεκηζκέλε κε θνκκέλα θξέζθα θξνύηα,ζεξβίξεηαη κε ηξεηο γιπθέο ζάιηζεο. Pandan crepe stuffed with tropical fruits, served with three sauces.

11 ΗΜΕΙΩΕΙ - ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ *Σα πξντόληα κε αζηεξίζθν (*) είλαη θαηεςπγκέλα. Οη ηεγαληηέο παηάηεο θαη νη θηεξνύγεο θνηόπνπινπ είλαη θαηεςπγκέλεο & πξνηεγαληζκέλεο. Πξνκαγεηξεπκέλα είλαη όια ηα δπκαξηθά, ιαραληθά (βξαζηά/ςεηά), παηάηεο βξαζηέο, ζάιηζεο (δεζηέο/θξύεο) θαη ν κνπζζαθάο. NOTES - REFERENCES * Items marked with asterisk (*) are frozen. Fried potatoes and chicken wings are frozen & pre-fried. Pre-cooked are all pasta, vegetables (boiled/grilled), boiled potatoes, sauces (hot/cold) and moussakas. Suggested healthy menu plates. Πξνηεηλόκελα πγηεηλά πηάηα κελνύ. ην ηεγάληζκα ρξεζηκνπνηείηαη ειηέιαην. ηηο ζαιάηεο ρξεζηκνπνηείηαη εμαηξεηηθό παξζέλν ειαηόιαδν. Sunflower oil is used in frying. Extra virgin olive oil is used in salads. Greek FETA (PDO) cheese is used. Ζ θέηα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη γλήζηα Διιεληθή ΦΔΣΑ (ΠΟΠ). Αλ θάπνηα ζπζηαηηθά κπνξεί λα ζαο πξνθαιέζνπλ αιιεξγία παξαθαιώ ελεκεξώζηε καο ώζηε λα ζαο βνεζήζνπκε γηα ηελ θαιύηεξε επηινγή ζαο. Σν Δζηηαηόξην KONA KAI εθαξκόδεη ζύζηεκα Γηαρείξηζεο Αζθαιείαο Σξνθίκσλ (HACCP) ζύκθσλα κε ην Γηεζλέο πξόηππν EN ISO : 2005 Οη ηηκέο ζπκπεξηιακβάλνπλ όινπο ηνπο λόκηκνπο θόξνπο θαη επηβαξύλζεηο. Σν θηινδώξεκα είλαη πξναηξεηηθό. Οη ηηκέο θαη νη πξνζθνξέο ηνπ θαηαιόγνπ κπνξνύλ λα αιιάμνπλ ρσξίο πξνεηδνπνίεζε. Έληππα παξαπόλσλ είλαη ζηελ δηάζεζή ζαο ζε εηδηθή ζέζε δίπια ζηελ έμνδν γηα δηαηύπσζε νπνηαζδήπνηε παξαηήξεζεο. Σν θαηάζηεκα ππνρξενύηαη ζηελ έθδνζε απνδείμεσλ ζύκθσλα κε ην ηνλ Κώδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ. If you are concerned about food allergies you are invited to ask one of our team members for assistance when selecting menu items. KONA KAI restaurant applies Food Safety Management System (HACCP) in accordance with International Standard EN ISO : 2005 Prices include all taxes and surcharges. Gratuities are at your discretion. Prices and catalogue offers may change without prior notice. Complaint forms are available in a specific location near restaurant exit to express eventual observations. The Restaurant is obliged to issue retail receipts in accordance with the established Tax Code. Responsible under the Law: ASTY HOTEL AND TOURISM ENTERPRISES S.A. Καηά λόκνλ Τπεύζπλνο: ΑΝΧΝΤΝΤΜΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΣΤ Α.Δ. ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ HACCP HACCP CERTIFIED Σηην ηελεσηαία ζελίδα βρίζκονηαι όλες οι διεσκρινίζεις ηοσ μενού. At the last page you may find all necessary references of the menu. ΑΝΩΝΤΜΗ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΑΣΤ Α.Ε. Πύρρας 4, Αθήναι 11745, Τηλ

Welcome To The Steak House!

Welcome To The Steak House! Welcome To The Steak House! PRIME BEEF The chefs at Columbia Steakhouse use only the finest ingredients. First & foremost our Beef is our primary focus. Finding meat that matched our high standards and

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΛΑΤΕΣ ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΟ

ΣΑΛΑΤΕΣ ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΟ ΣΑΛΑΤΕΣ ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΟ Chef s Seasonal Salad 7.95 Σαλάτα Εποχιακή του Σεφ Fresh salad nicely combined with strips of ham, chicken, cheddar cheese, hard-boiled eggs in a wonderful chef s dressing, accompanied

Διαβάστε περισσότερα

Σν Σαμίδη ηεο Ηιέθηξαο Electra s journey

Σν Σαμίδη ηεο Ηιέθηξαο Electra s journey Σν Σαμίδη ηεο Ηιέθηξαο Electra s journey Γεηα ζαο, Δίκαη ε Ηιέθηξα από ηελ Διιάδα θαη είκαη πνιύ ζηελνρσξεκέλε γηαηί είρα έλα αηύρεκα κε ην πνδήιαηό κνπ θαη πξέπεη λα κείλσ ζε αλαπεξηθό θαξνηζάθη. Ση θξίκα

Διαβάστε περισσότερα

Appetizers. Crisp Spicy Calamari Τραγανό Πικάντικο Καλαμάρι

Appetizers. Crisp Spicy Calamari Τραγανό Πικάντικο Καλαμάρι Appetizers King Crab Cake Κέικ Καβουριών Crab meat mixed with local herbs, served with mango sauce Καβουρόψιχα ανάμικτη με φρέσκα βότανα, σερβίρεται με σάλτσα μάνγκο 9,50 Green Mussels Πράσινα Μύδια Gratin

Διαβάστε περισσότερα

Χταπόδι σχάρας με πράσινη φάβα, καραμελωμένα κρεμμύδια και λάδι πάπρικας * 20 Grilled octopus with green fava, caramelised onions and paprika oil

Χταπόδι σχάρας με πράσινη φάβα, καραμελωμένα κρεμμύδια και λάδι πάπρικας * 20 Grilled octopus with green fava, caramelised onions and paprika oil Ορεκτικά / Starters Ανάμεικτη πράσινη σαλάτα με Κρητικό αλμυρίκι, αβοκάντο, καβουρδισμένο αμύγδαλο 16 και βινεγκρέτ gazpacho V Cretan tamarisk salad with mixed greens, avocado, roasted almond and gazpacho

Διαβάστε περισσότερα

Oysters 6 pieces 36,00 Στρείδια 6 τμχ. Cockles 6 pieces 24,00 Κυδώνια 6 τμχ

Oysters 6 pieces 36,00 Στρείδια 6 τμχ. Cockles 6 pieces 24,00 Κυδώνια 6 τμχ Oyster bar Oysters 6 pieces 36,00 Στρείδια 6 τμχ Cockles 6 pieces Κυδώνια 6 τμχ Sea urchin salad with extra virgin olive oil & lemon 36,00 Αχινοσαλάτα με έξτρα παρθένο ελαιόλαδο & λεμόνι Caviar Beluga

Διαβάστε περισσότερα

APPETIZERS ΟΡΕΚΤΙΚΑ. Deep Fried Aubergine with Ponzu Sauce 12.00 Μελιτζάνα Τηγανητή με Πόνζου Σως

APPETIZERS ΟΡΕΚΤΙΚΑ. Deep Fried Aubergine with Ponzu Sauce 12.00 Μελιτζάνα Τηγανητή με Πόνζου Σως APPETIZERS ΟΡΕΚΤΙΚΑ Edamame 5,00 Φασόλια Σόγιας Deep Fried Aubergine with Ponzu Sauce 12.00 Μελιτζάνα Τηγανητή με Πόνζου Σως Tuna Τartar, Ginger Lime Soy Sauce and Caviar 22.00 Ταρτάρ Τόνου, με Σως απο

Διαβάστε περισσότερα

APPETIZERS ΟΡΕΚΤΙΚΑ. Grilled Aubergine with Daikon Oroshi and Soy Sauce 11.00 Μελιτζάνα Σχάρας με Ντάικον Ορόσι και Σόγια Σως

APPETIZERS ΟΡΕΚΤΙΚΑ. Grilled Aubergine with Daikon Oroshi and Soy Sauce 11.00 Μελιτζάνα Σχάρας με Ντάικον Ορόσι και Σόγια Σως APPETIZERS ΟΡΕΚΤΙΚΑ Edamame 6.00 Φασόλια Σόγιας Grilled Aubergine with Daikon Oroshi and Soy Sauce 11.00 Μελιτζάνα Σχάρας με Ντάικον Ορόσι και Σόγια Σως Salmon or Tuna Tartar with Citrus Soy Sauce and

Διαβάστε περισσότερα

COLD APPETIZERS. ΚΡΥΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ

COLD APPETIZERS. ΚΡΥΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ COLD APPETIZERS. ΚΡΥΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ Selection of Dips 7.00 Επιλογή Ορεκτικών White taramas, guacamole, and spicy cheese dip, served with grilled pita bread and tortilla chips Λευκός ταραμάς, αβοκάντο ντιπ και

Διαβάστε περισσότερα

THE OLD TOWN Grill House

THE OLD TOWN Grill House THE OLD TOWN Grill House Code Description Price (Incl.VAT) Κωδικός Περιγραφή Φαγητού Τιμή (Με ΦΠΑ) STARTERS / ΟΡΕΚΤΙΚΑ OLT001 Soup of the Day/Σούπα της ημέρας 4.00 Variety of soups (ask the waiter) OLT002

Διαβάστε περισσότερα

Café la Mode. Café la Mode

Café la Mode. Café la Mode Café la Mode Τα τέσσερα Café la Mode, Ακρόπολης, Μακαρίου, Δασούπολης και Λατσιά, αποτελούν καθημερινά πόλο έλξης, με το καθένα να έχει το δικό του ξεχωριστό χαρακτήρα. Τα Café la Mode συνδυάζουν ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

u The old new city of Limassol

u The old new city of Limassol Vlassides Tsiakkas m en u The old new city of Limassol Vlassides Shiraz 23.00 The grape variety Shiraz shows its distinctive character in this bottle of wine. The intense varietal aroma of blackberry complexes

Διαβάστε περισσότερα

mediterranean flavours

mediterranean flavours mediterranean flavours APPETIZERS Crab Quesadillas 8.00 An excellent Spanish appetizer with a combination of crab meat, jalapenos and cheese Ένα εξαιρετικό ισπανικό ορεκτικό που συνδυάζει κάβουρα, πιπεριές

Διαβάστε περισσότερα

REFRESHING SALADS. ΔΡΟΣΕΡΕΣ ΣΑΛΑΤΕΣ

REFRESHING SALADS. ΔΡΟΣΕΡΕΣ ΣΑΛΑΤΕΣ REFRESHING SALADS. ΔΡΟΣΕΡΕΣ ΣΑΛΑΤΕΣ Cyprus Country Salad 11.00 Σαλάτα του Αγρού Crispy deep-fried halloumi cheese with mixed greens Τραγανό τηγανισμένο χαλούμι με ανάμεικτη πράσινη σαλάτα Prawn Salad 19.00

Διαβάστε περισσότερα

Welcome Καλωσορίσατε. Since 2002. Visit Us www.carobmill-restaurants Like Us Facebook: CarobMill Restaurants

Welcome Καλωσορίσατε. Since 2002. Visit Us www.carobmill-restaurants Like Us Facebook: CarobMill Restaurants Welcome Καλωσορίσατε Since 2002 isit Us www.carobmill-restaurants Like Us Facebook: CarobMill Restaurants Starters I Ορεκτικά Ας ξεκινήσουμε λοιπόν... Bruschetta Freshly baked ciabatta bread, topped with

Διαβάστε περισσότερα

Prawn and Calamari Salad 14.50 18.00

Prawn and Calamari Salad 14.50 18.00 salads AS MAIN Chicken Breast Salad 13.50 17.00 Chicken breast marinated in Garam Masala spices, set on crispy selected salad greens blended with a yogurt and lemon sauce topped with almonds & raisins

Διαβάστε περισσότερα

We hope you will enjoy your visit.

We hope you will enjoy your visit. Dear valuable customer, The Old Town Seafood Grill is fish restaurant established in 2014 in tourist area of Limassol by the succesful la Croissanterie team. This is fine dining at its best! High quality,

Διαβάστε περισσότερα

CAFÉ la MODE The choice is growing... CAFÉ la MODE Η επιλογή μεγαλώνει. Classic Acropolis Vibrant Makariou Unique Dasoupolis

CAFÉ la MODE The choice is growing... CAFÉ la MODE Η επιλογή μεγαλώνει. Classic Acropolis Vibrant Makariou Unique Dasoupolis CAFÉ la MODE The choice is growing... Classic Acropolis Vibrant Makariou Unique Dasoupolis & new Café la Mode Latsia CAFÉ la MODE is not just another café/restaurant! It is a unique location that combines

Διαβάστε περισσότερα

Tsiakkas. Tsiakkas Rodinos 16.00

Tsiakkas. Tsiakkas Rodinos 16.00 Vlassides Tsiakkas M EN U THE OLD NEW CITY OF LIMASSOL Vlassides Shiraz 22.00 The grape variety Shiraz shows its distinctive character in this bottle of wine. The intense varietal aroma of blackberry complexes

Διαβάστε περισσότερα

APPETIZERS ΟΡΕΚΤΙΚΑ. Homemade Soup of the day - Σούπα ημέρας 6.00 Selection of Bruschetta (4 pieces)

APPETIZERS ΟΡΕΚΤΙΚΑ. Homemade Soup of the day - Σούπα ημέρας 6.00 Selection of Bruschetta (4 pieces) APPETIZERS ΟΡΕΚΤΙΚΑ Homemade Soup of the day - Σούπα ημέρας 6.00 Selection of Bruschetta (4 pieces) Fresh tomato, basil, garlic, olive oil, balsamic vinegar and fresh oregano Ντομάτα, βασιλικό, σκόρδο,

Διαβάστε περισσότερα

SUNSET RESTAURANT HAS BEEN AWARDED 2 ND PLACE IN THE WORLD S BEST RESTAURANTS WITH A VIEW CONTEST FROM ABC NEWS DINNER MENU

SUNSET RESTAURANT HAS BEEN AWARDED 2 ND PLACE IN THE WORLD S BEST RESTAURANTS WITH A VIEW CONTEST FROM ABC NEWS DINNER MENU 305 SUNSET RESTAURANT HAS BEEN AWARDED 2 ND PLACE IN THE WORLD S BEST RESTAURANTS WITH A VIEW CONTEST FROM ABC NEWS DINNER MENU OUR PHILOSOPHY Great and Greek Με πρωταγωνιστές το αγνό Ελληνικό ελαιόλαδο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ PALMIE BISTRO

ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ PALMIE BISTRO ΟΛΕΣ ΟΙ ΓΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ Palmie bistro ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΠΑΚΕΤΟ. ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ. ALL PALMIE BISTRO DISHES CAN BE ORDERED FOR TAKE AWAY. LOOK FOR THE TAKE AWAY MENU. Δεχόμαστε με ευχαρίστηση

Διαβάστε περισσότερα

Prices include all taxes / Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν όλους τους φόρους

Prices include all taxes / Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν όλους τους φόρους served until 12.00 pm σερβίρεται µέχρι τις 12.00 μμ Croissant / Κρουασάν Freshly baked butter, cheese and chocolate croissant / Φρεσκοψημένα κρουασάν με βούτηρο, τυρί η σοκολάτα Two Fried eggs on toast

Διαβάστε περισσότερα

3.50 3.50 5.50 4.00 6.50 3.00 5.00 6.00 7.00 5.00 6.00

3.50 3.50 5.50 4.00 6.50 3.00 5.00 6.00 7.00 5.00 6.00 APPETIZERS VEGETABLE SAMOSA Fried crisp pyramid stuffed with delicately spiced mashed potatoes and peas. ONION BHAJI Onion slices dipped in a spicy batter and deep fried. CHICKEN PAKORA Boneless, chicken

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτα πιάτα AppetizeRs

Πρώτα πιάτα AppetizeRs Πρώτα πιάτα AppetizeRs Αστακός ποσέ µε πικάντικο γκουακαµόλε & κρέµα lemon grass Lobster poached with spicy gouakamole & lemon grass cream Μαριναρισµένα φιλετάκια τσιπούρας σεβίτσε µε λεπτοκοµµένη καρδιά

Διαβάστε περισσότερα

DINE IN TAKE AWAY DELIVERY

DINE IN TAKE AWAY DELIVERY deliciously healthy! fusion wraps Freshest ingredients CLASSIC WRAP 410kcal 3.90 Tortilla wrap, halloumi, lountza, tomato, cucumber, omega-3 sauce / Πίτα tortilla, χαλούμι, λούντζα, ντομάτα, αγγουράκι,

Διαβάστε περισσότερα

Σούπα ημέρας Soup of the day Καρπάτσιο χταποδιού, Octopus carpaccio Καρπάτσιο μοσχαριού Beef carpaccio Πίτα με θαλασσινά Seafood pasty

Σούπα ημέρας Soup of the day Καρπάτσιο χταποδιού, Octopus carpaccio Καρπάτσιο μοσχαριού Beef carpaccio Πίτα με θαλασσινά Seafood pasty MENU Ψωμάκια και κριτσίνια από τον φούρνο μας 1,50 Homemade bread rolls and grissinis Πρώτα πιάτα Σούπα ημέρας Καρπάτσιο χταποδιού, πάνω σε ρεβυθοσαλάτα με λαδολέμονο Καρπάτσιο μοσχαριού με ρόκα, παρμεζάνα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΥΖΙΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ 9:00-19:00 ΓΛΥΚΑ ΣΕΡΒΙΡΟΝΤΑΙ ΕΩΣ ΤΗΣ 20:00 ΚΑΦΕΣ ΣΕΡΒΙΡΕΤΑΙ ΕΩΣ ΤΗΣ 21:00 ΜΕΤΑ ΤΗΣ 21:00 ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΒΡΑΔΙΝΟ ΜΕΝΟΥ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

Η ΚΟΥΖΙΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ 9:00-19:00 ΓΛΥΚΑ ΣΕΡΒΙΡΟΝΤΑΙ ΕΩΣ ΤΗΣ 20:00 ΚΑΦΕΣ ΣΕΡΒΙΡΕΤΑΙ ΕΩΣ ΤΗΣ 21:00 ΜΕΤΑ ΤΗΣ 21:00 ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΒΡΑΔΙΝΟ ΜΕΝΟΥ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ Η ΚΟΥΖΙΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ 9:00-19:00 ΓΛΥΚΑ ΣΕΡΒΙΡΟΝΤΑΙ ΕΩΣ ΤΗΣ 20:00 ΚΑΦΕΣ ΣΕΡΒΙΡΕΤΑΙ ΕΩΣ ΤΗΣ 21:00 ΜΕΤΑ ΤΗΣ 21:00 ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΒΡΑΔΙΝΟ ΜΕΝΟΥ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ KITCHEN IS OPEN FROM 9:00-19:00 SWEETS SERVED UNTIL 20:00

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Price List

Τιμοκατάλογος Price List Τιμοκατάλογος Price List Σε άλλες εποχές σαν γνήσιος ενετός ναυτικός θ αράζατε εδώ το καράβι σας. Τώρα πια ως σύγχρονος ταξιδευτής θα αράξετε δίπλα στη θάλασσα για να απολαύσετε πλήρες πρωινό, καφέ, δροσερούς

Διαβάστε περισσότερα

menus Athenaeum InterContinental Athens Syngrou Avenue 89-93 Athens, 11745 Greece Go to www.intercontinental.com/meetings or click here to contact us

menus Athenaeum InterContinental Athens Syngrou Avenue 89-93 Athens, 11745 Greece Go to www.intercontinental.com/meetings or click here to contact us menus Ελληνικά english Athenaeum InterContinental Athens Syngrou Avenue 89-93 Athens, 11745 Greece Go to www.intercontinental.com/meetings or click here to contact us ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ανεξάρτητα από το είδος της

Διαβάστε περισσότερα