To μσζηήριο ηοσ Kona Kai. The Mystery of Kona Kai

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "To μσζηήριο ηοσ Kona Kai. The Mystery of Kona Kai"

Transcript

1 To μσζηήριο ηοσ Kona Kai Ο ζξύινο ιέεη όηη ν Σίθη, Θεόο ησλ Νόηησλ Θαιαζζώλ, πνπ αληηπξνζώπεπε ηελ αθζνλία θαη ηελ άλεζε, έςαρλε θάπνηε γηα ην ηέιεην πεξηβάιινλ, έλαλ αηειείσην παξάδεηζν, γεκάην γέιην θαη επηπρία. παηάιεζε πνιιέο δπλάκεηο θαη ρξόλν νμύλνληαο ηηο αηζζήζεηο ηνπ, γηα λα κπνξεί ζίγνπξα λ αλαγλσξίζεη ην δηθό ηνπ θήπν ηεο Δδέκ, όηαλ ηνλ έβξηζθε. Σαμίδεςε δηαζρίδνληαο ηε ρώξα ηνπ κέρξη ηα δνμαζκέλα βνπλά, ηα ακόιπληα, αιιά ν Σίθη βξήθε όηη ηα βνπλά ηαίξηαδαλ θαιύηεξα γηα έκπλεπζε θαη απηνζπγθέληξσζε, παξά γηα ραξά θαη απόιαπζε. Σαμίδεςε κέρξη ην καγηθό δάζνο ηεο βξνρήο, ηόζν αηζζεζηαθό θαη γεκάην δσή, αιιά ν ήιηνο δελ έιακπε θαιά κέζα από ην πνιπηειέο απηό δάζνο θαη ηα ινπινύδηα δελ ήηαλ άθζνλα, πνιύρξσκα θαη ιακπεξά. Σέινο ε πεξηπιάλεζή ηνπ ηνλ νδήγεζε ζηε ζάιαζζα... ζ έλα ηέιεην απάλεκν όξκν πνπ ιεγόηαλ Κόλα Κάη. Δθεί βξήθε ηελ απεξηόξηζηε ηειεηόηεηα πνπ έςαρλε. Απηόο ν ζαπκαζηόο θόιπνο ρατδεπόηαλ από ηνπο απαινύο πεξηνδηθνύο αλέκνπο, ινπδόηαλ ζην ήξεκν θσο ηνπ ήιηνπ, πξνζηαηεπόκελνο από ηηο θαηαηγίδεο θαη ηελ θάςα ηνπ κεζεκεξηνύ. Τπέξνρα ιακπεξά ινπινύδηα κεγάισλαλ εθεί θαη ε κνπζηθή από ηνπο εηξεληθνύο θαηαξξάθηεο αθνπγόηαλ ζα βάιζακν ζηελ ςπρή. Ο Σίθη κέλεη αθόκα ζην Κόλα Κάη... απνιακβάλεη ηελ ηειεηόηεηα θαη επινγεί ηνπο πηζηνύο ηνπ κε άθζνλε ραξά θαη επηπρία. The Mystery of Kona Kai Legend has it that Tiki, South Sea God of Abundance and Joyous Comfort, once sought the most perfect setting by seeking a timeless paradise full of laughter and happiness. He consumes a lot of time and great effort in deep thought arousing his senses, to fulfill his quest in discovering his own Garden of Eden. He traveled throughout the land to the splendid mountainous landscape, so flourishing and pure, but Tiki found this setting best suited for inspiration and meditation rather than for joy and merriment. He then journeyed on to the magical rain forest, so flourishing and full of life. Here, the luscious trees did not allow the sun light to penetrate to forest canapé making the flowers scarce and not bright. Eventually, his quest led him to the sea, to a perfect bay called Kona Kai. There he found the surroundings of tranquility and perfection he always sought. This incredible body of water was swept with soft trade of winds, bathed in gentle sunlight and sheltered from severe weather and midday heat. Brilliant flowers grew in multitudes and from the peaceful waterfall the sounds of soothing music was heard. Today, Tiki is still at Kona Kai basking in the perfect surroundings and blessing all his flowers with abundant joy and happiness.

2 ΠΛΗΡΕ ΔΕΙΠΝΟ ΠΟΛΤΝΗΙΑΚΟ «TONGA MENU» Απνιαύζηε ην δείπλν ησλ Βαζηιέσλ ηεο Υαβάεο! Αλαθαιύςηε ηελ Πνιπλεζηαθή θνπδίλα κε ην πιήξεο δείπλν γηα δύν ή πεξηζζόηεξα άηνκα. Enjoy an ideal feast of the Royal Hawaiian Family! A perfect combination to discover exotic Polynesian cuisine. Minimum serving for two persons. Kona Kai Appetizer Selection πλδπαζκόο από ηα αγαπεκέλα ζαο Πνιπλεζηαθά νξεθηηθά γηα δύν ή πεξηζζόηεξα άηνκα. Tempura shrimp*, Luau Pork Spareribs*, Drums of Heaven*, Kona Kai Spring Roll* & Seafood Rangoon*. Javanese Prawns Μεγάιεο γαξίδεο* καγεηξεκέλεο ζε γάια θαξύδαο θαη δάραξε θνίληθα, ζεξβίξεηαη κε πηθάληηθεο λνύγηεο ξπδηνύ. Tiger prawns* cooked in coconut palm sugar set on spicy curried rice noodles and pandan flavored rice. Lemongrass Pork Σέιεην καξηλαξηζκέλν ρνηξηλό ιαηκνύ κέζα ζε ζάιηζα από βόηαλα ηειεησκέλν ζηε ζράξα, ζεξβίξεηαη κε παξαδνζηαθή ζαιάηα κε λνύγηεο ξπδηνύ. Perfectly marinated pork neck meat in our chef savoury herbs Sauce finished on the grill, served with traditional rice noodle salad. Yin Yang Chicken Ξεθνθαιηζκέλν κπνύηη θνηόπνπινπ πεξαζκέλν από ζράξα θαη κεηά από ην γνπόθ κε ηελ ζπέζηαι ζάιηζα Γηλ Γηαλθ. εξβίξεηαη κε ηξαγαλό κπξόθνιν. Double cooked boneless, marinated chicken leg. First grilled then tossed in the wok with our chef special Yee Xian sauce, surrounded with crunchy fresh broccoli. Yang Zhou Fried Rice Σεγαληηό ξύδη αηκνύ ζην γνπόθ`` κε ζόγηα, ιαραληθά, αβγό, γαινπνύια θαη γαξίδεο*. Fluffy steamed jasmine rice fried in the wok with soy sauce, vegetables, eggs, turkey meat and shrimps*. Kona Kai Surprise Θα εηνηκάζνπκε κία πνηθηιία επηδνξπίσλ εηδηθά γηα ζαο. We selected our favorite dessert for you to enjoy. Jacob s Καθές θίληροσ ή Ronnefeldt Σζάι θαη άηνκν / per person Γελ δηαηίζεηαη γηα ηα κέιε ηνπ Marriott Exclusive,άιιεο εκπηώζεις ή προζθορέο. Not valid for Marriott Exclusive members, other discounts or promotions.

3 ΟΡΕΚΣΙΚΑ APPETIZERS Tiger Prawn Tempura Μεγάιεο γαξίδεο* ηεγαληζκέλεο ζε δύκε ηεκπνύξα. πλνδεύνληαη κε γιπθηά ηζίιη ζάιηζα. Jumbo prawns*fried in tempura batter served with our home made sweet chili sauce. Drums of Heaven Σεγαληηέο θηεξνύγεο από θνηόπνπιν* ζε ηεξηγηάθη ζάιηζα κε ζνπζάκη. Deep fried chicken wings* glazed with our special teriyaki sauce. Indo-Chine Fresh Spring Roll Φξέζθν, ειαθξύ, έλα δηαθνξεηηθό είδνο από ην ηεγαληηό αλνημηάηηθν ξνιό. Με πάπηα*, γαξίδεο*, αξσκαηηθά ρόξηα, κάλγθν, αλαλά θαη ιαραληθά θξέζθα. εξβίξεηαη κε ζάιηζα ρόηζηλ θηζηίθη. Fresh rice paper spring roll with shrimps*, duck*, mint, rice noodles, and vegetable salad, served with nuoc cham sauce. Fia Fia Platter (καη άηομο -per person) πλδπαζκόο από ηα αγαπεκέλα ζαο Πνιπλεζηαθά νξεθηηθά γηα δύν ή πεξηζζόηεξα άηνκα. A selection of your favorite Polynesian appetizer selection for two or more persons. Tempura Prawns, Luau Pork Ribs, Drums of Heaven, Kona Kai Spring Roll, Seafood Rangoon and Cho Cho. Cho Cho Λεπηέο θέηεο κνζράξη ζε ζνπβιάθη κε ηεξηγηάθη ζάιηζα πνπ εζείο ζα ηα ςήζεηε ζην Hibachi. Tender strips of beef on bamboo skewers, brushed with our home made Teriyaki sauce for you to cook on a Hibachi table grill. Seafood Rangoon Γέκηζε από θαβνύξη* θαη θξεκώδεο ηπξί, ηπιηγκέλν ζε θύιιν won ton θαη ηέιεηα ηεγαληζκέλα. Home made, deep fried crabmeat* and cream cheese won ton. Tod Man Pla Φαξνθξνθέηεο από άζπξν θηιέην ςάξη κε θξέζθν θξεκκπδάθη, πάζηα θόθθηλν θάξπ θαη ζπηηηθηά ζάιηζα από ζθόξδν θαη ηζίιη. Fried fish cakes with green onions sugar snap peas and red curry paste with our home made sweet garlic chili sauce Tuna and Salmon Tataki with Ponzu Sauce Φηιέην ηόλνο* καξηλαξηζκέλνο κε ζπαζκέλνπο θόθθνπο πηπέξη θαη ζνινκόο κε ζνπζάκη, πάλσ ζε ζαιάηα από θύθηα κε θαπηεξή ζάιηζα πνξηνθάιη. Slight seared sushi tuna* and fresh salmon rolled in crushed peppercorns and sesame seeds, served with a seaweed salad and orange flavored soy sauce Chef s Special Vegetarian Spring Rolls Ζ παξαδνζηαθή ζπληαγή ησλ Spring Rolls* κόλν κε ιαραληθά Home made spring rolls stuffed with fresh vegetables from the season

4 ΟΤΠΕ-SOUPS Tiger Prawn* Soup Μηα γεπζηηθή Πνιπλεζηαθή ζνύπα κε Γαξίδεο θαη λνύγηεο, εκπινπηηζκέλε κε θόθθηλε πάζηα θάξπ, γάια Ηλδηθήο θαξύδαο θαη ιεκνλόρνξην. Tiger prawn tails* in a rich Polynesian style noodle and wok vegetable soup enhanced with red curry paste, coconut milk and lemon grass. Crab Corn Soup Καβνπξόζνππα* κε ςηινθνκκέλν θαιακπόθη θαη αξσκαηηζκέλν κε ζεζακέιαην. Chunky crabmeat* blended in a rich chicken broth with hand chopped corn kennel and drops of native sesame oil. ΑΛΑΣΕ - SALADS Fresh Mango Shrimps* Salad Φηινθνκκέλν κάλγθν κε γαξίδεο*, ηνκαηίληα, θαξόην θαη ην ζπέζηαι ληξέζηλγθ ηνπ εθ καο. Crisp fresh mango stripes tossed with shrimps*, cherry tomatoes and sliced carrots, marinated with our chef secret dressing. Lemongrass Chicken Salad Μαξηλαξηζκέλν θνηόπνπιν ζράξαο ζε πξάζηλε ζαιάηα, ηνκαηίληα, αγγνύξη, θξεκκύδη, δπόζκν αλαθαηεκέλα κε ζάιηζα από γιπθό ηζίιη. Boneless, marinated chicken leg from the grill set on iceberg lettuce with cherry tomatoes, slices of cucumber and onion in a sweet chili sauce, garnished with fresh mint leaves. Gado Gado Φξέζθα ιαραληθά κε ηόθνπ, παπαληάκ, απγό βξαζηό θαη ζάιηζα θηζηίθη. Fresh and boiled vegetables, potatoes, poached egg and tofu with peanut dressing mixed at your table. ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΙΑΣΑ - KONA KAI KIDS Δηδηθέο κεξίδεο γηα παηδηά θάησ ησλ 12 εηώλ. Portion sizes perfect for those 12 and under. Sweet and Sour Pork Κνκκάηηα ρνηξηλνύ θαη ιαραληθά ζσηέ κε ηε δηθή καο γιπθόμηλε ζάιηζα. A kid s sized portion of pork loin with vegetables in home made sweet & sour sauce. Chicken Paradise Κνηόπνπιν ζνηαξηζκέλν κε ιαραληθά θαη θάζηνπο κε ζάιηζα ζηξεηδηώλ A smaller portion of one of our most popular dishes

5 KONA KAI FAVORITES Hawker Corner Pineapple Chicken Udon Noodles Κνηόπνπιν θέηεο κε αλαλά,ηόθνπ, ιαραληθά θαη νύληνλ λνύγηεο κε γιπθηά ζάιηζα ζόγηαο. Chicken with pineapple slices, tofu, vegetables and Udon noodles with sweet soy sauce Char Kuey Teow Πιαηηέο λνύγηεο ξπδηνύ καγεηξεκέλεο ζην wok κε ζθνύξα ζάιηζα ζόγηαο, απγά, θύηξεο θαζνιηνύ, θξεκκύδη, ζρνηλόπξαζν, γαξίδεο* θαη θέηεο θνηόπνπιν. Broad rice noodle wok fried in supreme soy sauce with eggs, bean sprout, onion, chive, shrimps* and chicken slices. Curry Laks Φξέζθν θηιέην ζθπξίδα, γαξίδεο*, θαβνπξόςπρα*, λνύγηεο ξπδηνύ, θύηξν θαζνιηνύ, ζεξβηξηζκέλν ζε πινύζην δσκό θάξπ ιάθζα. Fresh sea bass filet slices, shrimps*, crab meat*, rice noodle, bean sprout and served in a flavourful rich curry laksa broth. Javanese Tiger Prawns Μεγάιεο γαξίδεο* καγεηξεκέλεο ζε γάια θαξύδαο, ζεξβίξεηαη κε πηθάληηθεο λνύγηεο θαη ξύδη κε άξσκα θύιινπ παληάλ. Tiger prawns* cooked with coconut palm sugar in a crispy basket, presented with spicy curried rice noodles and pandan flavored rice. Miso Black Cod Μαύξνο βαθαιάνο* Αιάζθαο καξηλαξηζκέλνο 2 κέξεο ζε γιπθηά ζάιηζα κίζν, ειαθξά πεξαζκέλνο ζην ηεγάλη θαη ζεξβίξεηαη κε ιαραληθά επνρήο. Black cod fillet marinated in sweet miso, pan fried to perfection served with fresh vegetables. Yin Yang Chicken Ξεθνθαιηζκέλν κπνύηη θνηόπνπινπ πεξαζκέλν από ζράξα θαη κεηά από ζην γνπόθ κε ηελ ζπέζηαι ζάιηζα Γηλ Γηαλθ. εξβίξεηαη κε ηξαγαλό κπξόθνιν. Double cooked, boneless, marinated chicken legs with our chef special Yin Yang sauce, surrounded with crunchy fresh broccoli. Kona Kai Sate Combo θέηεο κνζράξη, 2 γαξίδεο, 2 θέηεο θνηόπνπιν, καξηλαξηζκέλα ζε πάζηα κπαραξηθώλ, ζεξβίξεηαη κε ηε δηθηά καο ζαηέ ζάιηζα, ξύδη θαη ιεπηνθνκκέλα ιαραληθά. 2 Beef, 2 Shrimp and 2 Chicken sate marinated with our signature spice paste, served on the Hibachi table grill, with our signature peanut sauce, rice and vegetables juliennes. Sizzling Ribeye Steak παινκπξηδόια, καξηλαξηζκέλε κε ηδίληδεξ ζθόξδν θαη ηζίιη, ζεξβίξεηαη κε ζσηέ ιαραληθά θαη ςεκέλε γιπθνπαηάηα Ribeye steak brushed with ginger, garlic and chilli paste, served with stir fried vegetables and baked sweet potato

6 KONA KAI ORIGINALS Γεύζεηο πνπ αληέρνπλ ζην ρξόλν Still as good as when we first opened over 29 years ago Kamehameha Ο βαζηιηθόο ζπλδπαζκόο κε αζηαθό*, γαξίδεο* θαη θηιέην ςαξηνύ κε ζάιηζα ζηξεηδηώλ, παξαδνκέλν ζε θιόγεο ζην ηξαπέδη ζαο. Juicy lobster* meat, shrimps* and fish fillets stir-fried with vegetables in ginger and oyster sauce, flamed at your table side. Singapore Chili Crab Έλα απζεληηθό πηάην από ηελ ηγθαπνύξε. Καβνύξη* κε ηζίιη, ηνκάηα θαη κπαραξηθά. The Singaporean signature dish with chunky crabmeat*, simmered in a spicy chili sauce with tomatoes and lots of spices, accompanied by roti paratha* bread. Sweet & Sour Pork Κνκκάηηα ρνηξηλνύ θαη ιαραληθά ζσηέ κε ηε δηθή καο γιπθόμηλε ζάιηζα. Classic Asian stir fried pork and vegetables with our popular home made sweet & sour sauce. Chicken Paradise Κνηόπνπιν ζνηαξηζκέλν κε θξέζθα ιαραληθά θαη θάζηνπο κε ζάιηζα ζηξεηδηώλ. Tender chicken breast stir fried with fresh vegetables and cashew nuts in a premium oyster sauce. Tawhiri Duck Σξαγαλή πάπηα* ζεξβηξηζκέλε κε θξέζθα ιαραληθά,θξέπεο αηκνύ θαη ρότζηλ ζάιηζα. Crispy roasted duck*, with a selection of fresh vegetables served with steamed pan cakes and our barbeque hoisin sauce. Teriyaki Beef Tenderloin Μνζραξίζηα θηιεηάθηα θύβνη ζηε ζράξα κε ζσηέ θξέζθα ιαραληθά θαη παξαδνζηαθή ζάιηζα Σεξηγηάθη. Grilled cubes of beef tender loin, brushed with our home made Teriyaki sauce accompanied by stir fried fresh vegetables Mango Beef Λεπηέο θέηεο από κνζράξη κε ιεπηνθνκκέλεο πηπεξηέο θαη γιπθό ρπκώδεο κάλγθν ζε ηέιεην ζπλδπαζκό. Our Chef has married fresh mango with tender slices of beef fillet, sweet peppers and put them to bed in a mango shell.

7 ΤΝΟΔΕΤΣΙΚΑ ΠΙΑΣΑ SIDE DISHES Aloha Pineapple Fried Rice Φξέζθνο αλαλάο κε ξύδη αηκνύ, θνπθνπλάξη, ζηαθίδεο θαη θνηόπνπιν. εξβίξεηαη ζε κηζό αλαλά. Fresh sweet pineapple wok fried with jasmine rice, pine nut, raisin, chicken meat and served on a pineapple boat. Yang Zhou Fried Rice Ρύδη αηκνύ, ηεγαλεηό ζην γνπόθ κε απγό, γαξίδεο,γαινπνύια, θξέζθα ιαραληθά θαη ζόγηα. Wok fried jasmine rice with soy sauce, vegetables, eggs, smoked turkey and shrimps*. Kai s Garden νηαξηζκέλα εμσηηθά ιαραληθά θαη tofu. Έκπλεπζε ηνπ εθ εηδηθά γηα ρνξηνθάγνπο. A Kona Copia of crispy vegetables and stir fried tofu, a vegetarian delight dish. Oodles of Noodles Ννύγηεο ξπδηνύ κε ςηινθνκκέλα θξέζθα ιαραληθά, καγεηξεκέλα κε απγό θαη ζόγηα ζην γνπόθ. Wok fried rice noodles wok with thin cut fresh vegetables, eggs and soy sauce. CHEF SPECIAL 3 COURSE VALUE MEAL GADO GADO SALAD ΓΚΑΝΣΟ ΓΚΑΝΣΟ`` ΑΛΑΣΑ`` SWEET & SOUR PORK WITH STEAMED RICE ΓΛΤΚΟΞΤΝΟ ΥΟΗΡΗΝΟ ΜΔ ΡΤΕΗ ΑΣΜΟΤ FRIED BANANA WITH MANGO ICE CREAM ΣΖΓΑΝΗΣΖ ΜΠΑΝΑΝΑ ΜΔ ΜΑΝΓΚΟ ΠΑΓΧΣΟ Γελ δηαηίζεηαη γηα ηα κέιε ηνπ Marriott Exclusive,άιιεο εκπηώζεις ή προζθορές. Not valid for Marriott Exclusive members, other discounts or promotions.

8 SUSHI Σούπες & Συνοδευτικά -Soups & Side Dishes Miso Soup 9.00 Η παναδμζηαθή Ιαπςκηθή ζμύπα από θαζόιη ζόγηαξ με θύθηα θαη ηόθμο. The classic Japanese soup from soy beans, seaweed with tofu. Wakame Salad αιάηα από θύθηα με ζμοζάμη. Sliced crispy seaweed salad with sesame. Crabmeat* Spinach Salad αιάηα με ζπακάθη, βηκεγθνέη, θαβμονόροπα* θαη ζμοζάμη. Boiled spinach tossed in vinaigrette sauce top with crab* meat and sesame seed. Edamame 9.00 Βναζηά θαζόιηα ζόγηαξ. Steamed soy beans. Nigiri / Sashimi Nigiri: Ρύδη ληδάημ με επηιμγή από ζαιαζζηκά ( 2 θμμμάηηα ακά μενίδα ) Vine graded sushi rice with seafood on topping (2 pieces per order) Sashimi: 6 Φέηεξ ςμμύ ρανημύ με ζόγηα θαη wasabi. 6 raw fish slices served with soy sauce and wasabi. Sake 8.00 / Φνέζθμξ ζμιμμόξ Fresh salmon Suzuki 9.00 / Φνέζθμ ιαβνάθη Fresh sea bass Tai / Φνέζθμ ιοζνίκη Fresh snapper Ebi 8.00 / Γανίδα* ζημκ αημό Steamed shrimp* Ama Ebi / Γανίδα* γιοθηά Sweet shrimp* Hotate 12.00/ Χηέκη* Scallops* Saba 8.00/ θμομπνί* Mackerel* Unagi 10.00/ Ψεηό πέιη* Eel grilled* Ikura 12.00/ Αογά ζμιμμμύ* Salmon roe* SpicyTuna 12.00/ Πηθάκηηθμξ ηόκμξ* Spicy tuna* Maguro 12.00/ Σόκμξ* Tuna* Shiro 8.00/ Φνέζθηα ηζηπμύνα Daurade fish Hamachi 12.00/ Μαγηάηηθμ* Hamachi fish* Tako 7.00/ Χηαπόδη* Octopus* Κani 12.00/ Καβμνόροπα* Αιάζθαξ Alaska cramp meat* Maki Sushi Ρύδη ληδάημ ηοιηγμέκμ ζε θύθη (6 θμμμάηηα ακά μενίδα) Vine graded sushi rice rolled in seaweed one roll (6 pieces per roll) Kappa Maki 8.00 Ρμιό αγγμύνη Cucumber roll Oshinko Maki 8.00 Ρμιό ημονζί νέβαξ Pickled radish roll. Unagi Maki Ψεηό πέιη με αγγμύνη. Grilled eel* roll with cucumber. Spinach Maki 8.00 Ρμιό με ζπακάθη θαη ζμοζάμη Spinach and sesame seed Spicy Tuna Maki Ακάμηθημξ, ηόκμξ* με πηθάκηηθε άιηζα. Tuna* mix with spicy sauce. Sake Maki Ρμιό θνέζθμο ζμιμμμύ. Fresh salmon roll. Tekka Maki Ρμιό ηόκμο* Tuna* roll. Crabmeat Maki Ρμιό θαβμονημύ* Cramp meet* roll. Pepper Roll Πηπενηέξ θαη θνεμώδεξ ηονί Pepper crème cheese Hawaiian Maki Ρμιό θαπκηζηόξ ζμιμμόξ με ακακά. R Smoked salmon* with pineapple.

9 The Sushi Chef s Specials Combo Sushi Boat Μία πμηθηιία από Nigiri (6), θαη Maki (6) 12 θμμμάηηα. An assortment of Nigiri (6), and Maki (6) 12 pieces Sushi & Sashimi οκδηαζμόξ από Nigiri (4), Maki (6) & επηιεγμέκμ Sashimi (8) 18 θμμμάηηα. A deluxe mix of Nigiri (4), Maki (6) & selected Sashimi (8). 18 pieces Vegetarian Combo Μία πμηθηιία από Nigiri (8), θαη Maki (6) 14 θμμμάηηα. An assortment of Nigiri (8), and Maki (6) 14 pieces Temaki Sushi (Hand Rolls) Ρύδη ληδάημ ηοιηγμέκμ ζε θύθη ζε ζπήμα πςκημύ (1 πςκί ακά μενίδα) Vinegraded sushi rice rolled in seaweed (one roll per order) California Temaki Καβμονόροπα*, αβμθάκημ, αγγμύνη με μαγημκέδα θαη αογά ρανημύ. Crab* stick, avocado, cucumber & mayonnaise covered with tobbiko*. Sake Temaki μιμμόξ, αβμθάκημ θαη πηθάκηηθε μαγημκέδα. Salmon, avocado and spicy mayonnaise. Spicy Tuna Temaki Πηθάκηηθμ ηόκμ*, μαγημκέδα θαη αγγμύνη. Rolled with spicy tuna*, mayonnaise & cucumber. Vegetarian Temaki 9.00 Αβμθάκημ, αγγμύνη, μακηηάνηα, νέβα θαη πηθάκηηθε μαγημκέδα. Avocado, cucumber, mushrooms, daikon & spicy mayonnaise. Futo Maki Sushi Μεγάια νμιά ζε ζοκδοαζμό γέμηζεξ. (8 θμμμάηηα ακά μενίδα) Giant Sushi Rolls with a variety of fillings (8 pieces per roll) California Roll (ISO-inside out) Καβμονόροπα*, αβμθάκημ, αγγμύνη θαη μαγημκέδα ηοιηγμέκμ ακάπμδα με αογά ρανημύ. Crab stick*, avocado, cucumber & mayonnaise roll inside out with fish roe*. Philadelphia Roll Καπκηζηόξ ζμιμμόξ, θνεμώδεξ ηονί, μακηηάνηα θαη αβμθάκημ. Smoked salmon, cream cheese, mushrooms & avocado. Tazuna Sushi-Aka (ISO-inside out) Σόκμ*, ζμιμμό θαη ζθονίδα με αγγμύνη, μαγημκέδα θαη νέβα. Tuna*, salmon & sea bass rolled with cucumber, mayonnaise & daikon. Tempura Roll (ISO-inside out) Γανίδα* tempura με μαγημκέδα ακάπμδα με αογά ρανημύ. Jumbo tempura prawn* rolled with mayonnaise and coated with tobbiko*. Ledra s Best Σεγακηηό θαβμύνη* με μαιαθό θέιοθμξ με αγγμύνη θαη αογά ζμιμμμύ. Deep-fried soft shell crab* rolled with cucumber and salmon roe*. Roasted Duck Roll Ρόιμ ρεηήξ πάπηαξ* με Χόη ηκ ζάιηζα, ζμοζάμη θαη αγγμύνη. Roasted duck*, sesame seed and cucumber with hoi sin sauce.

10 ΓΛΤΚΕ ΑΠΟΛΑΤΕΙ SWEET PLEASURES Puiwa Pie Έλαο ππέξνρνο ζπλδπαζκόο ζνθνιάηαο θαη θνπληνύθηα «Μαθαληέκηα». An exquisite combination of rich smooth chocolate with cream cheese and macadamia nuts. A choice that cannot be missed. Tropical Fruit Bowl (Για δύο άηομα for 2 person Αζηαηηθά ηξνπηθά θξέζθα θξνύηα ζεξβηξηζκέλα πάλσ ζε πάγν. A dazzling array of fresh exotic fruits from Asia Pacific. Big Island Brownie Εεζηό θέηθ ζνθνιάηαο θαη θνπληνύθηα «Μαθαληέκηα» ζεξβηξηζκέλν κε κία κπάια παγσηό θαθέ ζε ζάιηζα ζνθνιάηαο θαη θαξακέια. Warm decadent chocolate & macadamia nut brownie with a large scoop of coffee ice-cream, chocolate and caramel sauces. Tempura Ice-Cream 9.00 Βαλίιηα παγσηό ηπιηγκέλν ζε ζπέζηαι θξνύζηα, ηεγαληηό θαη ζεξβηξηζκέλν κε ζάιηζα ζνθνιάηα. A vanilla ice-cream coated with our special flour, deep fried and served with a warm chocolate sauce. Cold Lime Mango Soufflé Κξύν ζνπθιέ κάλγθν κε γεύζε ιάηκ ζεξβηξηζκέλν κε θξέζθα θξνύηα. Cold mango soufflé, lime flavor served with fresh fruit. White Chocolate Cheese Cake Cheese cake πνπ ιηώλεη ζην ζηόκα ζαο κε γεύζε ιεπθήο ζνθνιάηαο, βαηόκνπξν θαη ζάιηζα θξάνπιαο. Melting smooth white chocolate flavor filled with cherry served with cape berry sauce. Sweet Tooth Lover, for two or more (καη άηομο-per person) 9.00 Δπηιεγκέλε πνηθηιία απ ηα αγαπεκέλα γιπθά εηδηθά γηα ζαο. A unique selection of our favorite desserts to enhance your taste buds. Ice Cream & Sorbet, (δύο μπάλες-two balls) 7.00 Σν πξνζσπηθό καο κε επραξίζηεζε ζα ζαο εμεγήζεη ηηο επηινγέο πνπ δηαζέηνπκε ζε παγσηά θαη γξαλίηεο. Our staff will be pleased to introduce you our fine selection of Mövenpick ice cream and choice sorbet flavors. Polynesian Island Crepe Κξέπα κε γεύζε παληάλ γεκηζκέλε κε θνκκέλα θξέζθα θξνύηα,ζεξβίξεηαη κε ηξεηο γιπθέο ζάιηζεο. Pandan crepe stuffed with tropical fruits, served with three sauces.

11 ΗΜΕΙΩΕΙ - ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ *Σα πξντόληα κε αζηεξίζθν (*) είλαη θαηεςπγκέλα. Οη ηεγαληηέο παηάηεο θαη νη θηεξνύγεο θνηόπνπινπ είλαη θαηεςπγκέλεο & πξνηεγαληζκέλεο. Πξνκαγεηξεπκέλα είλαη όια ηα δπκαξηθά, ιαραληθά (βξαζηά/ςεηά), παηάηεο βξαζηέο, ζάιηζεο (δεζηέο/θξύεο) θαη ν κνπζζαθάο. NOTES - REFERENCES * Items marked with asterisk (*) are frozen. Fried potatoes and chicken wings are frozen & pre-fried. Pre-cooked are all pasta, vegetables (boiled/grilled), boiled potatoes, sauces (hot/cold) and moussakas. Suggested healthy menu plates. Πξνηεηλόκελα πγηεηλά πηάηα κελνύ. ην ηεγάληζκα ρξεζηκνπνηείηαη ειηέιαην. ηηο ζαιάηεο ρξεζηκνπνηείηαη εμαηξεηηθό παξζέλν ειαηόιαδν. Sunflower oil is used in frying. Extra virgin olive oil is used in salads. Greek FETA (PDO) cheese is used. Ζ θέηα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη γλήζηα Διιεληθή ΦΔΣΑ (ΠΟΠ). Αλ θάπνηα ζπζηαηηθά κπνξεί λα ζαο πξνθαιέζνπλ αιιεξγία παξαθαιώ ελεκεξώζηε καο ώζηε λα ζαο βνεζήζνπκε γηα ηελ θαιύηεξε επηινγή ζαο. Σν Δζηηαηόξην KONA KAI εθαξκόδεη ζύζηεκα Γηαρείξηζεο Αζθαιείαο Σξνθίκσλ (HACCP) ζύκθσλα κε ην Γηεζλέο πξόηππν EN ISO : 2005 Οη ηηκέο ζπκπεξηιακβάλνπλ όινπο ηνπο λόκηκνπο θόξνπο θαη επηβαξύλζεηο. Σν θηινδώξεκα είλαη πξναηξεηηθό. Οη ηηκέο θαη νη πξνζθνξέο ηνπ θαηαιόγνπ κπνξνύλ λα αιιάμνπλ ρσξίο πξνεηδνπνίεζε. Έληππα παξαπόλσλ είλαη ζηελ δηάζεζή ζαο ζε εηδηθή ζέζε δίπια ζηελ έμνδν γηα δηαηύπσζε νπνηαζδήπνηε παξαηήξεζεο. Σν θαηάζηεκα ππνρξενύηαη ζηελ έθδνζε απνδείμεσλ ζύκθσλα κε ην ηνλ Κώδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ. If you are concerned about food allergies you are invited to ask one of our team members for assistance when selecting menu items. KONA KAI restaurant applies Food Safety Management System (HACCP) in accordance with International Standard EN ISO : 2005 Prices include all taxes and surcharges. Gratuities are at your discretion. Prices and catalogue offers may change without prior notice. Complaint forms are available in a specific location near restaurant exit to express eventual observations. The Restaurant is obliged to issue retail receipts in accordance with the established Tax Code. Responsible under the Law: ASTY HOTEL AND TOURISM ENTERPRISES S.A. Καηά λόκνλ Τπεύζπλνο: ΑΝΧΝΤΝΤΜΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΣΤ Α.Δ. ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ HACCP HACCP CERTIFIED Σηην ηελεσηαία ζελίδα βρίζκονηαι όλες οι διεσκρινίζεις ηοσ μενού. At the last page you may find all necessary references of the menu. ΑΝΩΝΤΜΗ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΑΣΤ Α.Ε. Πύρρας 4, Αθήναι 11745, Τηλ

ΣΟΥΠΕΣ * SOUP * 汤 ΟΡΕΚΤΙΚΑ * APPETIZERS * 开 胃 菜

ΣΟΥΠΕΣ * SOUP * 汤 ΟΡΕΚΤΙΚΑ * APPETIZERS * 开 胃 菜 ΣΟΥΠΕΣ * SOUP * 汤 1) ΣΟΥΠΑ ΓΟΥΩΝΤΟΝ με λαχανικά και μπουρεκάκια γεμιστά με χοιρινό WONTON SOUP - 馄 炖 汤................................. 3,90 2) ΚΑΥΤΕΡΗ ΚΑΙ ΞΙΝΗ βελουτέ σούπα με λαχανικά και αυγό HOT SOUR

Διαβάστε περισσότερα

APPETIZERS ΟΡΕΚΤΙΚΑ. Tuna or Salmon Tartar, Citrus Soy Sauce and Caviar 21.00 Ταρτάρ Τόνου ή Σολομού με Σως απο Γιαπωνέζικο Κίτρο και Χαβιάρι

APPETIZERS ΟΡΕΚΤΙΚΑ. Tuna or Salmon Tartar, Citrus Soy Sauce and Caviar 21.00 Ταρτάρ Τόνου ή Σολομού με Σως απο Γιαπωνέζικο Κίτρο και Χαβιάρι APPETIZERS ΟΡΕΚΤΙΚΑ Edamame 6.00 Φασόλια Σόγιας Tuna or Salmon Tartar, Citrus Soy Sauce and Caviar 21.00 Ταρτάρ Τόνου ή Σολομού με Σως απο Γιαπωνέζικο Κίτρο και Χαβιάρι Yellowtail Sashimi with Spicy Lime

Διαβάστε περισσότερα

Teppanyaki Μενού Παραμονής Χριστουγέννων 2015 Teppanyaki Christmas Eve Menu 2015

Teppanyaki Μενού Παραμονής Χριστουγέννων 2015 Teppanyaki Christmas Eve Menu 2015 Teppanyaki Μενού Παραμονής Χριστουγέννων 2015 Teppanyaki Christmas Eve Menu 2015 Tiki s Treasure Ποικιλία Ορεκτικών επιλογή του Chef Selection of Chef s favorite appetizers Περιλαμβάνει: γαρίδες tempura,

Διαβάστε περισσότερα

To μυστήριο του Kona Kai

To μυστήριο του Kona Kai To μυστήριο του Kona Kai Ο θρύλος λέει ότι ο Τίκι, ο Θεός των Νοτίων Θαλασσών, που αντιπροσώπευε την αφθονία και την άνεση, έψαχνε κάποτε για το τέλειο περιβάλλον, έναν ατελείωτο παράδεισο, γεμάτο γέλιο

Διαβάστε περισσότερα

DRUMS OF HEAVEN 20,00 Deep fried Chicken Wings served with hot spicy Teriyaki Sauce* Φτερούγες Κοτόπουλου σερβιρισμένες με πικάντικη σάλτσα Teriyaki

DRUMS OF HEAVEN 20,00 Deep fried Chicken Wings served with hot spicy Teriyaki Sauce* Φτερούγες Κοτόπουλου σερβιρισμένες με πικάντικη σάλτσα Teriyaki APPETIZERs DRUMS OF HEAVEN 20,00 Deep fried Chicken Wings served with hot spicy Teriyaki Sauce* Φτερούγες Κοτόπουλου σερβιρισμένες με πικάντικη σάλτσα Teriyaki SEAFOOD RANGOON 18,00 Cream Cheese with Crab

Διαβάστε περισσότερα

East Pearl Chinese Restaurant. Apollonos 2 & Nikis, 105 57 Athens, Syntagma Square East pearl Delivery from Mon - Sun 12:00-23:00. Tel.

East Pearl Chinese Restaurant. Apollonos 2 & Nikis, 105 57 Athens, Syntagma Square East pearl Delivery from Mon - Sun 12:00-23:00. Tel. East Pearl Chinese Restaurant Apollonos 2 & Nikis, 105 57 Athens, Syntagma Square East pearl Delivery from Mon - Sun 12:00-23:00 Tel.: 210 321 1218 汤 羹 类 / SOUP / ΣΟΥΠΕΣ S1 酸 辣 汤 * HOT & SOUR SOUP* KΑΥΤΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Cold Dishes & Salads. Hot Dishes. Kaiso Salad 4 Marinated seaweed with goma wakame dressing. Σαλάτα με φύκια μαριναρισμένα με σως από σουσάμι.

Cold Dishes & Salads. Hot Dishes. Kaiso Salad 4 Marinated seaweed with goma wakame dressing. Σαλάτα με φύκια μαριναρισμένα με σως από σουσάμι. MENU Cold Dishes & Salads Hot Dishes Kaiso Salad 4 Marinated seaweed with goma wakame dressing. Σαλάτα με φύκια μαριναρισμένα με σως από σουσάμι. Snowcrab surimi salad 7 Cold noodles salad with snowcrab

Διαβάστε περισσότερα

small dishes BEEF TATAKI [75 grams] Medium rare beef fillet, thinly sliced with tataki sauce. Medium rare βοδινό φιλέτο σε λεπτές φέτες µε σως tataki.

small dishes BEEF TATAKI [75 grams] Medium rare beef fillet, thinly sliced with tataki sauce. Medium rare βοδινό φιλέτο σε λεπτές φέτες µε σως tataki. BEEF TATAKI [7 grams] Medium rare beef fillet, thinly sliced with tataki sauce. Medium rare βοδινό φιλέτο σε λεπτές φέτες µε σως tataki. CRAB CAKES [4pcs] Fresh crab meat cakes coated with panko breadcrumbs

Διαβάστε περισσότερα

Asian Delights M e n u

Asian Delights M e n u A sian cuisine is widely seen as representing one of the richest and most diverse culinary heritages in the world. With a time-honored history, Asian cuisine culture is extensive and profound. What is

Διαβάστε περισσότερα

starters Oven Baked Portobello Mushrooms (New) 7.00 With mozzarella cheese Μανιτάρια στο φούρνο με τυρί μοτζαρέλα

starters Oven Baked Portobello Mushrooms (New) 7.00 With mozzarella cheese Μανιτάρια στο φούρνο με τυρί μοτζαρέλα Loaded Potato Skins 5.50 With bacon and mozzarella cheese, garnished with spring onion, accompanied by sour cream Τραγανές φλούδες πατάτας με γέμιση από τυρί μοτσαρέλα και μπέικον, γαρνιρισμένες με φρέσκο

Διαβάστε περισσότερα

TOM YUM GOONG Γαρίδες, ντομάτα, κρεμμύδι ξερό, κρεμμύδι φρέσκο, lime leaves, lemongrass, galangal 10

TOM YUM GOONG Γαρίδες, ντομάτα, κρεμμύδι ξερό, κρεμμύδι φρέσκο, lime leaves, lemongrass, galangal 10 SOUPS TOM YUM GOONG Γαρίδες, ντομάτα, κρεμμύδι ξερό, κρεμμύδι φρέσκο, lime leaves, lemongrass, galangal 10 TOM KHA KAI Κοτόπουλο, γάλα καρύδας, μανιτάρια, galangal, lime leaves 9,00 BEEF SOUP Φύτρες φασολιού,

Διαβάστε περισσότερα

APPETISERS. Edamame 5,00 Ζεστά φασόλια σόγιας με ανθό αλατιού Warm soy beans with fleur de sel

APPETISERS. Edamame 5,00 Ζεστά φασόλια σόγιας με ανθό αλατιού Warm soy beans with fleur de sel Εδώ και 20 χρόνια στο KIKU, η τέχνη της γιαπωνέζικης κουζίνας περνά σε νέους γαστρονομικούς ορίζοντες. Βασισμένο σε μια παραδοσιακή γιαπωνέζικη παλέτα γεύσεων, κάθε πιάτο στο KIKU είναι μοναδικό αποκαλύπτοντας

Διαβάστε περισσότερα

small dishes BEEF TATAKI [80g] Medium rare beef fillet, thinly sliced with tataki sauce. Medium rare βοδινό φιλέτο σε λεπτές φέτες µε σως tataki.

small dishes BEEF TATAKI [80g] Medium rare beef fillet, thinly sliced with tataki sauce. Medium rare βοδινό φιλέτο σε λεπτές φέτες µε σως tataki. BEEF TATAKI [0g] Medium rare beef fillet, thinly sliced with tataki sauce. Medium rare βοδινό φιλέτο σε λεπτές φέτες µε σως tataki. SHRIMP GYOZA-JAPANESE DUMPLINGS [pcs] CRAB CAKES 4pcs [10g] 4 Fresh crab

Διαβάστε περισσότερα

small dishes BEEF TATAKI [80g] Medium rare beef fillet, thinly sliced with tataki sauce. Medium rare βοδινό φιλέτο σε λεπτές φέτες µε σως tataki.

small dishes BEEF TATAKI [80g] Medium rare beef fillet, thinly sliced with tataki sauce. Medium rare βοδινό φιλέτο σε λεπτές φέτες µε σως tataki. BEEF TATAKI [0g] Medium rare beef fillet, thinly sliced tataki sauce. Medium rare βοδινό φιλέτο σε λεπτές φέτες µε σως tataki. CRAB CAKES 4pcs [10g] Fresh crab meat cakes coated panko breadcrumbs and 4

Διαβάστε περισσότερα

forgiveness love One cannot think well, love well, if one has not dined well. Virginia Woolf After a good dinner, even oneãs relatives.

forgiveness love One cannot think well, love well, if one has not dined well. Virginia Woolf After a good dinner, even oneãs relatives. MENU One cannot think well, love well, essence sleep well, if one has not dined well. Virginia Woolf forgiveness After a good dinner, one can anybody, even oneãs relatives. Oscar Wilde love Your words

Διαβάστε περισσότερα

1,50. Ορεκτικά Appetizers 7,00 9,00. Ψητές σαρδέλες α ν τ ι κ ρ ι σ τ έ ς, μ ε μ υ ρ ω δ ι κ ά, κρεμμύδι και σως εσπεριδοειδών 12,00

1,50. Ορεκτικά Appetizers 7,00 9,00. Ψητές σαρδέλες α ν τ ι κ ρ ι σ τ έ ς, μ ε μ υ ρ ω δ ι κ ά, κρεμμύδι και σως εσπεριδοειδών 12,00 MENU Operating 19.00-24.00 at the restaurant area exclusively Ωραριο λειτουργίας 19.00-24.00 αποκλειστικά στο χώρο του εστιατορίου For reservations contact the Front Desk Για κρατήσεις παρακαλώ επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

SUN Chinese food & sushi

SUN Chinese food & sushi SUN Chinese food & sushi Μενού Κινέζικο Φαγητό Ορεκτικά Σσιπς με γεύση γαρίδας/shrimp crackers 2,50 Ανοιξιάτικα ρολλά/spring rolls 2,60 Σηγανητές μπουκίτσες με χοιρινό κιμά/fried dumpungs with pork 3,90

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σ Τ Ρ Α Κ Α Κ Α Ι Θ Α Λ Α Σ Σ Ι Ν Α S H E L L F I S H A N D S E A F O O D Σ Ο Υ Π A S O U P Σ Α Λ Α Τ Ε Σ S A L A D S

Ο Σ Τ Ρ Α Κ Α Κ Α Ι Θ Α Λ Α Σ Σ Ι Ν Α S H E L L F I S H A N D S E A F O O D Σ Ο Υ Π A S O U P Σ Α Λ Α Τ Ε Σ S A L A D S Ο Σ Τ Ρ Α Κ Α Κ Α Ι Θ Α Λ Α Σ Σ Ι Ν Α S H E L L F I S H A N D S E A F O O D 4 τµχ/items 8 τµχ/items ΚΥΝΙΑ 10.00 18.00 COCKLES ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΕΣ 10.00 18.00 CLAMS ΣΤΡΕΙΙΑ OYSTERS 5.00 ανά τµχ/item Σοπα ηρα 12.00

Διαβάστε περισσότερα

Oysters 6 pieces 36,00 Στρείδια 6 τμχ. Cockles 6 pieces 24,00 Κυδώνια 6 τμχ

Oysters 6 pieces 36,00 Στρείδια 6 τμχ. Cockles 6 pieces 24,00 Κυδώνια 6 τμχ Oyster bar Oysters 6 pieces 36,00 Στρείδια 6 τμχ Cockles 6 pieces 24,00 Κυδώνια 6 τμχ Sea urchin salad with extra virgin olive oil & lemon 36,00 Αχινοσαλάτα με έξτρα παρθένο ελαιόλαδο & λεμόνι Caviar Beluga

Διαβάστε περισσότερα

APPETIZERS ΟΡΕΚΤΙΚΑ. Grilled Aubergine with Daikon Oroshi and Soy Sauce 10.00 Μελιτζάνα Σχάρας με Ντάικον Ορόσι και Σόγια Σως

APPETIZERS ΟΡΕΚΤΙΚΑ. Grilled Aubergine with Daikon Oroshi and Soy Sauce 10.00 Μελιτζάνα Σχάρας με Ντάικον Ορόσι και Σόγια Σως APPETIZERS ΟΡΕΚΤΙΚΑ Edamame 6.00 Φασόλια Σόγιας Grilled Aubergine with Daikon Oroshi and Soy Sauce 10.00 Μελιτζάνα Σχάρας με Ντάικον Ορόσι και Σόγια Σως Tuna or Salmon Tartar, Ginger Lime Soy Sauce and

Διαβάστε περισσότερα

business lunch εργασιακά γεύματα

business lunch εργασιακά γεύματα business lunch εργασιακά γεύματα Welcoming cocktail Ποτό υποδοχής Cold canapés Goat cheese pops with a wild strawberry dip Skewered purple cherry tomatoes & Bocconcini mozzarella with fresh basil Iberian

Διαβάστε περισσότερα

NIGIRI & SASHIMI SUSHI

NIGIRI & SASHIMI SUSHI WHO IS BENZAITEN Benzaiten is the sole female among the Seven Lucky Gods of Japanese mythology. Her temples and shrines are almost invariably in the neighborhood of water - the sea, a river, or a pond.

Διαβάστε περισσότερα

κινέζικη & ασιατική κουζίνα

κινέζικη & ασιατική κουζίνα κινέζικη & ασιατική κουζίνα TAKE AWAY & DELIVERY chinese & asian cuisine 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. σούπες soups Σούπα µε καβούρι και καλαµπόκι / Crab and corn soup Κοτόσουπα µε καλαµπόκι / Chicken

Διαβάστε περισσότερα

SIA006 Vegetable Soup / Χορτόσουπα SIA007 Tom Yian Khung (Prawns) / Σούπα με Γαρίδες 14.00

SIA006 Vegetable Soup / Χορτόσουπα SIA007 Tom Yian Khung (Prawns) / Σούπα με Γαρίδες 14.00 SIAM CHINESE & THAI Code Κωδικός Description Περιγραφή Φαγητού Price (Incl. VAT) Τιμή (Με ΦΠΑ) Chinese Soups / Κινέζικες Σούπες SIA001 Chicken and Sweet Com Soup / Σούπα Κοτόπουλο 4.30 SIA006 Vegetable

Διαβάστε περισσότερα

210.96.89.500 / 511. Take Away Home Delivery Dine-Out. Βασιλέως Παύλου 94, Βούλα

210.96.89.500 / 511. Take Away Home Delivery Dine-Out. Βασιλέως Παύλου 94, Βούλα Take Away Home Delivery Dine-Out Βασιλέως Παύλου 94, Βούλα 210.96.89.500 / 511 w w w. b o r a c a y. g r Ώρες λειτουργίας: Τρί - Κυρ 12:00-24:00 Ώρες διανομής: Τρί - Κυρ 13:00-24:00 The name Boracay is

Διαβάστε περισσότερα

STARTERS. BBQ Wings. Garlic Bread Plain. Garlic Bread Supreme. Garlic Bread a la Grecque. Καρκινοειδή/ Crustaceans. Δημητριακά με γλουτένη/

STARTERS. BBQ Wings. Garlic Bread Plain. Garlic Bread Supreme. Garlic Bread a la Grecque. Καρκινοειδή/ Crustaceans. Δημητριακά με γλουτένη/ Table of Allergen information/ Πίνακας πληροφοριών για Αλλεργιογόνα How to read the Table/Πώς να διαβάσετε τον πίνακα: Vertical Column: Pizza Hut products by Category Κάθετη Στήλη: Προιόντα Pizza Hut ανά

Διαβάστε περισσότερα

DINNER MENU 15,00 13,00 10,00 13,00 15,00 14,00 13,00 16,00 14,00 12,00 12,00 14,00 18,00 14,00 18,00 15,00

DINNER MENU 15,00 13,00 10,00 13,00 15,00 14,00 13,00 16,00 14,00 12,00 12,00 14,00 18,00 14,00 18,00 15,00 DINNER MENU starters Main Courses Μοσχαρίσιο καρπάτσιο αρωματισμένο με λάδι τρούφας και παρμεζάνα 24 μηνών ωρίμανσης Μπακαλιάρος με κρούστα μυρωδικών, πουρέ πατάτας αρωματισμένο με σκόρδο κονφί και μανιτάρια

Διαβάστε περισσότερα

At Wok n Roll, we offer dine-in, take-away and delivery; if you enjoy good Asian food, we are confident that you ll love ours.

At Wok n Roll, we offer dine-in, take-away and delivery; if you enjoy good Asian food, we are confident that you ll love ours. At Wok n Roll, we bring you the utmost of fine and healthy Asian cuisine. Always made fresh from high-quality ingredients, our aim is to give you healthy Asian food choices that taste good, look good and

Διαβάστε περισσότερα

APPETIZERS ΟΡΕΚΤΙΚΑ. Grilled Aubergine with Daikon Oroshi and Soy Sauce 11.00 Μελιτζάνα Σχάρας με Ντάικον Ορόσι και Σόγια Σως

APPETIZERS ΟΡΕΚΤΙΚΑ. Grilled Aubergine with Daikon Oroshi and Soy Sauce 11.00 Μελιτζάνα Σχάρας με Ντάικον Ορόσι και Σόγια Σως APPETIZERS ΟΡΕΚΤΙΚΑ Edamame 6.00 Φασόλια Σόγιας Grilled Aubergine with Daikon Oroshi and Soy Sauce 11.00 Μελιτζάνα Σχάρας με Ντάικον Ορόσι και Σόγια Σως Salmon or Tuna Tartar with Citrus Soy Sauce and

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΕΚΤΙΚΑ - APPETIZERS Πιπεριές Φλωρίνες γεμιζηές με θέηα Paprika stuffed with Greek feta cheese

ΟΡΕΚΤΙΚΑ - APPETIZERS Πιπεριές Φλωρίνες γεμιζηές με θέηα Paprika stuffed with Greek feta cheese ΟΡΕΚΤΙΚΑ - APPETIZERS Πιπεριές Φλωρίνες γεμιζηές με θέηα Paprika stuffed with Greek feta cheese 4,33 c / 4,90 c 170gr Φάβα με κάππαρε Split peas with capers 3,98 c / 4,50 c Τσροπιηάρι Tiropitari Greek

Διαβάστε περισσότερα

The Appetizers Tα Oρεκτικά

The Appetizers Tα Oρεκτικά The Appetizers Tα Oρεκτικά 101 Spring rolls... 2,90 Aνοιξιάτικο ρολλό με φρέσκα λαχανικά 102 Vietnamese spring rolls... 3,60 Bιετναμέζικο ρολλό με χοιρινό κιμά, λαχανικά και γλυκόξινη σαλάτα 103 Fantasy

Διαβάστε περισσότερα

APPETIZERS ΟΡΕΚΤΙΚΑ. Deep Fried Aubergine with Ponzu Sauce 12.00 Μελιτζάνα Τηγανητή με Πόνζου Σως

APPETIZERS ΟΡΕΚΤΙΚΑ. Deep Fried Aubergine with Ponzu Sauce 12.00 Μελιτζάνα Τηγανητή με Πόνζου Σως APPETIZERS ΟΡΕΚΤΙΚΑ Edamame 5,00 Φασόλια Σόγιας Deep Fried Aubergine with Ponzu Sauce 12.00 Μελιτζάνα Τηγανητή με Πόνζου Σως Tuna Τartar, Ginger Lime Soy Sauce and Caviar 22.00 Ταρτάρ Τόνου, με Σως απο

Διαβάστε περισσότερα

Ορεκτικά Σούπα κολοκύθας αρωματισμένη με τζίντζερ, πιπεριά τσίλι, φρέσκο κόλιανδρο και λάδι κολοκύθας V

Ορεκτικά Σούπα κολοκύθας αρωματισμένη με τζίντζερ, πιπεριά τσίλι, φρέσκο κόλιανδρο και λάδι κολοκύθας V Ορεκτικά / Starters Σούπα κολοκύθας αρωματισμένη με τζίντζερ, πιπεριά τσίλι, φρέσκο κόλιανδρο 16 και λάδι κολοκύθας V Ginger flavored pumpkin soup with chili pepper, fresh coriander and pumpkin oil Ψητά

Διαβάστε περισσότερα

sashimi nigiri sushi gunkan maki

sashimi nigiri sushi gunkan maki sashimi MAGURO TORO CHUTORO SHAKE SHAKE TORO KE-KAJIKI TAI SUZUKI TAKO IKA HOTATE GAI EBI UNAGI IKURA 30GR EBIKO 30GR TOBIKO 30GR TOBIKO WASABI AMAEBI HAMACHI tuna tuna belly fatty tuna salmon salmon belly

Διαβάστε περισσότερα

SUSHI APPETIZERS - ΟΡΕΚΤΙΚΑ

SUSHI APPETIZERS - ΟΡΕΚΤΙΚΑ SUSHI BAR SUSHI cold boiled rice moistened with rice vinegar, usually shaped into bite size pieces and topped with rawseafood(nigiri-sushi) or formed into a long seaweed-wrapped roll, o en around strips

Διαβάστε περισσότερα

Dear Guest, We thank you for your support that makes us able to do what we love. Yours Sincerely, Zen Room Team.

Dear Guest, We thank you for your support that makes us able to do what we love. Yours Sincerely, Zen Room Team. Dear Guest, We thank you for your support that makes us able to do what we love. Yours Sincerely, Zen Room Team. Umami oysters Umami oysters are known to be one of the best oysters in the world. Intensely

Διαβάστε περισσότερα

NIGIRI SUSHI MENU. Hamachi Yellowtail Amberjack / Μαγιάτικο Suzuki Sea Bass / Λαυράκι Medai Butterfish / Βουτυρόψαρο 14.

NIGIRI SUSHI MENU. Hamachi Yellowtail Amberjack / Μαγιάτικο Suzuki Sea Bass / Λαυράκι Medai Butterfish / Βουτυρόψαρο 14. POLYNESIAN MENU SUSHI MENU NIGIRI 4 PIECES PER PORTION 4 ΤΕΜΑΧΙΑ ΑNΑ ΜΕΡΙΔΑ Hamachi Yellowtail Amberjack / Μαγιάτικο 12.00 Suzuki Sea Bass / Λαυράκι 12.00 Medai Butterfish / Βουτυρόψαρο 14.00 Gindara Black

Διαβάστε περισσότερα

Longlines and nets bring fresh fish and seafood from the Aegean sea to the tables of Nikolas.

Longlines and nets bring fresh fish and seafood from the Aegean sea to the tables of Nikolas. Longlines and nets bring fresh fish and seafood from the Aegean sea to the tables of Nikolas. Bread served with chef s welcome... SOUPS Nicolas fish soup (made with variety of rockfish)... Price per kilo

Διαβάστε περισσότερα

2 pieces 2 κομμάτια 6.70 TORO. blue fin tuna belly blue fin fatty tuna. salmon. seabass. octopus. calamari. prawn 4.20 AVOCADO.

2 pieces 2 κομμάτια 6.70 TORO. blue fin tuna belly blue fin fatty tuna. salmon. seabass. octopus. calamari. prawn 4.20 AVOCADO. sashimi AHI MAGURO TORO CHUTORO SHAKE SHAKE TORO KE-KAJIKI TAI SUZUKI TAKO IKA HOTATE GAI EBI UNAGI IKURA 30GR EBIKO 30GR TOBIKO 30GR TOBIKO WASABI AMAEBI HAMACHI nigiri sushi yellow fin tuna blue fin

Διαβάστε περισσότερα

STARTERS ΟΡΕΚΤΙΚΑ. Soup of the day Σούπα της Ηµέρας. Mozzarella sticks Six Mozzarella sticks served with Sour Cream Μοτσαρέλλα sticks

STARTERS ΟΡΕΚΤΙΚΑ. Soup of the day Σούπα της Ηµέρας. Mozzarella sticks Six Mozzarella sticks served with Sour Cream Μοτσαρέλλα sticks NEW MENU STARTERS ΟΡΕΚΤΙΚΑ Soup of the day Σούπα της Ηµέρας Mozzarella sticks Six Mozzarella sticks served with Sour Cream Μοτσαρέλλα sticks Spring rolls Six Spring rolls served with Barbeque Sauce Spring

Διαβάστε περισσότερα

Slice of fresh fish or seafood on top of rice (2 pieces) Φιλέτο φρέσκου ψαριού ή θαλασσινών πάνω σε ρύζι (2 κομμάτια)

Slice of fresh fish or seafood on top of rice (2 pieces) Φιλέτο φρέσκου ψαριού ή θαλασσινών πάνω σε ρύζι (2 κομμάτια) what to know / τι πρέπει να γνωρίζετε: nigiri: sashimi: maki: temaki: (hand roll) wasabi: ginger: edamame: tataki: Slice of fresh fish or seafood on top of rice (2 pieces) Φιλέτο φρέσκου ψαριού ή θαλασσινών

Διαβάστε περισσότερα

Καξπάηζην από κνζράξη Ακεξηθήο κε θαπληζηό ηπξί θξέκα θαη κπξσδηθά 25 US beef carpaccio with smoked cream cheese and herbs

Καξπάηζην από κνζράξη Ακεξηθήο κε θαπληζηό ηπξί θξέκα θαη κπξσδηθά 25 US beef carpaccio with smoked cream cheese and herbs Οξεθηηθά / Starters αιάηα ξόθα κε πξνζνύην Επξπηαλίαο, ηπξί κπνπξάηα, ηνκαηίληα, θξπγαληζκέλν ςσκί, 19 ραβηάξη κπαιζάκηθν θαη βηλεγθξέη από νμύκειη Rocket salad with prosciutto from Euritania, burrata

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΕΚΤΙΚΑ / APPETIZERS

ΟΡΕΚΤΙΚΑ / APPETIZERS ΟΡΕΚΤΙΚΑ / APPETIZERS Τυροκαυτερή / Cheese salad (Spicy) Τζατζίκι / Tzatziki Μελιτζανοσαλάτα / Eggplant salad Μπουγιουρντί / Bougiourdi Πατάτα γεμιστή / Stuffed potato Πιπεριά καυτερή / Grilled spicy pepper

Διαβάστε περισσότερα

ROCKET SALAD Crispy rocket leaves with sundried tomatoes, kefalotyri, balsamic vinaigrette, mushrooms, and pomegranate.

ROCKET SALAD Crispy rocket leaves with sundried tomatoes, kefalotyri, balsamic vinaigrette, mushrooms, and pomegranate. LUNCH SET MENU 9.50 Monday-Friday From 12:00 to 16:00 ROCKET SALAD Crispy rocket leaves with sundried tomatoes, kefalotyri, balsamic vinaigrette, mushrooms, and pomegranate. CLUB SANDWICH Grilled chicken,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΛΑΤΕΣ ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΟ

ΣΑΛΑΤΕΣ ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΟ ΣΑΛΑΤΕΣ ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΟ Chef s Seasonal Salad 7.95 Σαλάτα Εποχιακή του Σεφ Fresh salad nicely combined with strips of ham, chicken, cheddar cheese, hard-boiled eggs in a wonderful chef s dressing, accompanied

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Κυπριακά Παραδοςιακά Ορεκτικά/ Cyprus Traditional Appetizers 5.85. Ποικιλύα από καπνιςτϊ κυπριακϊ ορεκτικϊ υνοδεύονται με ψωμύ

1.1 Κυπριακά Παραδοςιακά Ορεκτικά/ Cyprus Traditional Appetizers 5.85. Ποικιλύα από καπνιςτϊ κυπριακϊ ορεκτικϊ υνοδεύονται με ψωμύ 1. Ορεκτικά/Starters 1.1 Κυπριακά Παραδοςιακά Ορεκτικά/ Cyprus Traditional Appetizers 5.85 Ποικιλύα από καπνιςτϊ κυπριακϊ ορεκτικϊ υνοδεύονται με ψωμύ A variety of traditional smoked Cyprus appetizers

Διαβάστε περισσότερα

starters Calamari with white eggplant mousse and rocket pesto Καλαμάρι με κρέμα λευκής μελιτζάνας και πέστο ρόκας 16

starters Calamari with white eggplant mousse and rocket pesto Καλαμάρι με κρέμα λευκής μελιτζάνας και πέστο ρόκας 16 starters Calamari with white eggplant mousse and rocket pesto Καλαμάρι με κρέμα λευκής μελιτζάνας και πέστο ρόκας Fava bean cream with smoked eel, caper leaves and balsamic cream Κρέμα φάβας με καπνιστό

Διαβάστε περισσότερα

Starters. Bread and spreads 1,5. White eggplant parcel with Buffalo Mozzarella and grilled tomato over a light lavender sauce 8,0

Starters. Bread and spreads 1,5. White eggplant parcel with Buffalo Mozzarella and grilled tomato over a light lavender sauce 8,0 Starters Bread and spreads 1,5 White eggplant parcel with Buffalo Mozzarella and grilled tomato over a light lavender sauce 8,0 Saiti, a traditional pie with veggies and herbs filling baked on grill with

Διαβάστε περισσότερα

starters starters soups σούπες 1. EDAMAME (soy beans φασολάκια σόγιας) 5.00 Spicy or Salted Πικάντικο ή Αλατισμένο

starters starters soups σούπες 1. EDAMAME (soy beans φασολάκια σόγιας) 5.00 Spicy or Salted Πικάντικο ή Αλατισμένο starters 1. EDAMAME (soy beans φασολάκια σόγιας) 5.00 Spicy or Salted Πικάντικο ή Αλατισμένο 2. SALMON TARTAR - Akihiro style 9.80 Selected pieces from salmon with arugola + dill in delicious sauce Eπιλεγμένα

Διαβάστε περισσότερα

S O U P S Σ Ο Υ Π Ε Σ

S O U P S Σ Ο Υ Π Ε Σ S O U P S Σ Ο Υ Π Ε Σ 1. GOLDEN WOK SOUP Σπέσιαλ ``γκόλντεν γουόκ`` σούπα ( πηχτή )... 6,50 2. WONTON SOUP Παραδοσιακή Καντονέζικη σούπα με λαχανικά και μπουρεκάκια γεμιστά... 4,00 3. HOT AND SOUR SOUP

Διαβάστε περισσότερα

Menu 1. Ψωμί & ντιπ ελιές ανάμικτες και αρωματικό λάδι Bread & dipping Olives, aromatic olive oil. Ανά 4 άτομα /per 4 persons

Menu 1. Ψωμί & ντιπ ελιές ανάμικτες και αρωματικό λάδι Bread & dipping Olives, aromatic olive oil. Ανά 4 άτομα /per 4 persons MENUS Menu 1 Ανά 4 άτομα /per 4 persons Κρασοτύρι σε χειροποίητο φύλλο βέργας με μέλι και σουσάμι, σερβιρισμένο με φρούτα του δάσους Krasotiri cheese in handmade dough pastry with honey & sesame, and forest

Διαβάστε περισσότερα

Late sitting 9.30 pm onwards All prices include full selection of Meze, chosen main course and desserts. GLASS OF CHAMPAGNE ON ARRIVAL and 1 BOTTLE

Late sitting 9.30 pm onwards All prices include full selection of Meze, chosen main course and desserts. GLASS OF CHAMPAGNE ON ARRIVAL and 1 BOTTLE Late sitting 9.30 pm onwards All prices include full selection of Meze, chosen main course and desserts. GLASS OF CHAMPAGNE ON ARRIVAL and 1 BOTTLE OF WINE OR SPARKLING WINE PER COUPLE. Meze (TO SHARE)

Διαβάστε περισσότερα

2 PIECES 3 PIECES 5 PIECES 10 PIECES 15 PIECES 20 PIECES

2 PIECES 3 PIECES 5 PIECES 10 PIECES 15 PIECES 20 PIECES menu Original Recipe 2 PIECES 3 PIECES 5 PIECES 10 PIECES 15 PIECES 20 PIECES 3,55 5,25 8,75 15,95 23,85 29,95 Wings Original 6 PIECES Original 12 PIECES 2,95 5,75 Heat Seekers 6 PIECES Heat Seekers 12

Διαβάστε περισσότερα

Wedding Packages. at the. Azia Resort & Spa

Wedding Packages. at the. Azia Resort & Spa Wedding Packages at the Azia Resort & Spa Προσφορά Μέρα & ώρα: Όνομα: Σηλ / Υαξ: Φώρος δεξίωσης: Φώρος δείπνου: Αριθμός ατόμων για δεξίωση: Αριθμός ατόμων για δείπνο: ΕΠΙΛΟΓΕ: 1 ΚΤΠΡΙΑΚΟ ΜΠΟΤΥΕ (επισυνάπτεται)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΕΚΤΙΚΑ - APPETIZERS Πιπεριές Φλωρίνες γεμιζηές με θέηα Paprika stuffed with Greek feta cheese

ΟΡΕΚΤΙΚΑ - APPETIZERS Πιπεριές Φλωρίνες γεμιζηές με θέηα Paprika stuffed with Greek feta cheese ΟΡΕΚΤΙΚΑ - APPETIZERS Πιπεριές Φλωρίνες γεμιζηές με θέηα Paprika stuffed with Greek feta cheese 4,39 c / 5,40 c 170gr Φάβα με κάππαρε Split peas with capers 4,06 c / 5,00 c 150gr Τσροπιηάρι Tiropitari

Διαβάστε περισσότερα

THE OLD TOWN Grill House

THE OLD TOWN Grill House THE OLD TOWN Grill House Code Description Price (Incl.VAT) Κωδικός Περιγραφή Φαγητού Τιμή (Με ΦΠΑ) STARTERS / ΟΡΕΚΤΙΚΑ OLT001 Soup of the Day/Σούπα της ημέρας 4.00 Variety of soups (ask the waiter) OLT002

Διαβάστε περισσότερα

S O U P S Σ Ο Υ Π Ε Σ

S O U P S Σ Ο Υ Π Ε Σ S O U P S Σ Ο Υ Π Ε Σ 1. GOLDEN WOK SOUP. Σπέσιαλ σούπα Γκόλντεν Γουόκ (πηχτή)...... 7.50 2. WANTON SOUP Παραδοσιακή Καντονέζικη σούπα (ζωµός µε λαχανικά και µπουρεκάκια γεµιστά). 4.00 3. HOT AND SOUR

Διαβάστε περισσότερα

All dishes in our menu have been created by our award winning. Head Chef Pantelis Demosthenous

All dishes in our menu have been created by our award winning. Head Chef Pantelis Demosthenous #Food EXPERIENCE All dishes in our menu have been created by our award winning Head Chef Pantelis Demosthenous SOUPS & STARTERS MUSHROOM SOUP 6.00 Mushroom soup veloute with goat cheese cream and croutons.

Διαβάστε περισσότερα

Many of our dishes are offered without gluten. Please ask for the gluten free menu.

Many of our dishes are offered without gluten. Please ask for the gluten free menu. Many of our dishes are offered without gluten. Please ask for the gluten free menu. Rolls and dips (Ψωµάκια και ντιπάκια) Two rolls fresh from the oven with two dips and infused olive oil 0,50 SOUPS Always

Διαβάστε περισσότερα

νπθιέ θνινθπζηνύ. κε δηάθνξα ηπξηά, θξέζθν θξεκκπδάθη θαη δπόζκν 6,80 Ζucchini souffle,with cheese

νπθιέ θνινθπζηνύ. κε δηάθνξα ηπξηά, θξέζθν θξεκκπδάθη θαη δπόζκν 6,80 Ζucchini souffle,with cheese ΟΡΕΚΣΙΚΑ-ΑPPETIZERS αληνξηληά θάβα κε ρηαπόδη ζράξαο θαξακεισκέλα θξεκκύδηα θαη γιάζν 5,90 βαιζακηθνύ μπδηνύ Split peas (fava beans) with sautéed onions, octopus, and vinaigrette dressing νπθιέ θνινθπζηνύ.

Διαβάστε περισσότερα

Food Menu / Μενού Τροφίμων

Food Menu / Μενού Τροφίμων Food Menu / Μενού Τροφίμων Also see our Special Board for Daily Fresh Meals Επίσης, βλ. Ειδικό Δ.Σ. για Daily Fresh γεύματα μας τιμές περιλαμβάνουν δικαίωμα υπηρεσίας και Φ.Π.Α. Searays Café Bar, Lara

Διαβάστε περισσότερα

THE LIGHT FARE From 13.00 to 16.00pm

THE LIGHT FARE From 13.00 to 16.00pm THE LIGHT FARE From 13.00 to 16.00pm SALADS ΑΛΑΣΕ : Greek Salad Tomato, cucumber, Feta cheese, green peppers, onion, olives, capers, Barley bite, oregano & extra virgin olive oil. (*veg) Ελληνική αλάτα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΕΚΤΙΚΑ APPETIZERS. Χταπόδι σε σάλτσα Ντομάτας πάνω σε σπιτική Μελιτζανισαλατα Octopus with fresh Tomato sauce in home made Eggplant salad 23.

ΟΡΕΚΤΙΚΑ APPETIZERS. Χταπόδι σε σάλτσα Ντομάτας πάνω σε σπιτική Μελιτζανισαλατα Octopus with fresh Tomato sauce in home made Eggplant salad 23. ΟΡΕΚΤΙΚΑ APPETIZERS Καπνιστός Σολομός σε Αραβική Πίτα με Ρόκα και κρέμα από Κατίκι με Άνηθο και Λάιμ Smoked Salmon in Arabic Pita bread with Rocket and Katiki Cheese Cream with Dill and Lime 21,00 Χταπόδι

Διαβάστε περισσότερα

Σούπα ημέρας Soup of the day Καρπάτσιο χταποδιού, Octopus carpaccio Καρπάτσιο μοσχαριού Beef carpaccio Πίτα με θαλασσινά Seafood pasty

Σούπα ημέρας Soup of the day Καρπάτσιο χταποδιού, Octopus carpaccio Καρπάτσιο μοσχαριού Beef carpaccio Πίτα με θαλασσινά Seafood pasty MENU Ψωμάκια και κριτσίνια από τον φούρνο μας 1,50 Homemade bread rolls and grissinis Πρώτα πιάτα Σούπα ημέρας Καρπάτσιο χταποδιού, πάνω σε ρεβυθοσαλάτα με λαδολέμονο Καρπάτσιο μοσχαριού με ρόκα, παρμεζάνα

Διαβάστε περισσότερα

HOUSE restaurant winter14-15b_layout 1 16/11/14 8:44 μ.μ. Page 11 SUSHI. Επιμέλεια κουζίνας: Πάρης Δερμάτης

HOUSE restaurant winter14-15b_layout 1 16/11/14 8:44 μ.μ. Page 11 SUSHI. Επιμέλεια κουζίνας: Πάρης Δερμάτης HOUSE restaurant winter14-15b_layout 1 16/11/14 8:44 μ.μ. Page 11 SUSHI Επιμέλεια κουζίνας: Πάρης Δερμάτης HOUSE restaurant winter14-15b_layout 1 16/11/14 8:44 μ.μ. Page 12 APPETIZERS 1. EDAMAME 7.00 Βρασμένα

Διαβάστε περισσότερα

sushi 2,50 / τεµάχιο California maki Καβούρι αβοκάντο Crab, avokanto

sushi 2,50 / τεµάχιο California maki Καβούρι αβοκάντο Crab, avokanto menu sushi California maki Καβούρι αβοκάντο Crab, avokanto Philadelphia maki Σολοµός, αγγούρι, κρέµα τυρί Philadelphia Salmon, cucumber Philadelphia cream cheese Kappa maki Αγγούρι, αβοκάντο Cucumber,

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

WEDDING MENU AMMADES SEA SIDE RESTAURANT BAR

WEDDING MENU AMMADES SEA SIDE RESTAURANT BAR WEDDING MENU AMMADES SEA SIDE RESTAURANT BAR ΜΕΝΟΥ Νο 2 Κρέπα ογκρατέν με γέμιση κοτόπουλου και φρέσκα μανιτάριακαι κρέπα ογκρατέν με λαχανικά Σαλάτα ανάμικτη Με σάλτσα χίλια νησιά Κοκκινιστό παραδοσιακό

Διαβάστε περισσότερα

sushi bar asian specialities

sushi bar asian specialities sushi bar asian specialities STARTERS Edamame φασολάκια 5 Παραδοσιακά φασολάκια σόγιας, αλατισμένα και ψημένα στον ατμό. Edamame Traditional steamed sea salted soya beans. Harumaki spring rolls 9 Ντελικάτα

Διαβάστε περισσότερα

Fresh Vegetables / Φρέσκα Λαχανικά

Fresh Vegetables / Φρέσκα Λαχανικά Fresh Vegetables / Φρέσκα Λαχανικά Αβοκάντο Avocado Αγγουράκια κιλού Small cucumbers Αγγούρια Cucumber Αϊσμπερκ Iceberg Αλμύρα Άνηθος Dill Αντίδια Endives Δυόσμος Bunched Mint Εστραγκόν Estragon Καρότα

Διαβάστε περισσότερα

APPETISERS ΟΡΕΚΤΙΚΑ DIE VORSPEISEN COLD ΚΡΥΑ KALT

APPETISERS ΟΡΕΚΤΙΚΑ DIE VORSPEISEN COLD ΚΡΥΑ KALT APPETISERS ΟΡΕΚΤΙΚΑ DIE VORSPEISEN COLD ΚΡΥΑ KALT BABY SHRIMPS COCTAIL 4.30 2.50 (Shrimps served on a bed of finely cut lettuce garnished with cocktail sauce) Κοκτείλ µε Μικρές Γαρίδες CRAB COCTAIL 4.30

Διαβάστε περισσότερα

All dishes in our menu have been created by our award winning. Head Chef Pantelis Demosthenous

All dishes in our menu have been created by our award winning. Head Chef Pantelis Demosthenous #Food EXPERIENCE All dishes in our menu have been created by our award winning Head Chef Pantelis Demosthenous STARTERS MEDLEY SEAFOOD 11.50 Medley seafood with cuttlefish, red mullet, prawns and clams

Διαβάστε περισσότερα

sushi bar asian specialities

sushi bar asian specialities sushi bar asian specialities Edamame φασολάκια 6 Παραδοσιακά φασολάκια σόγιας, αλατισμένα και ψημένα στον ατμό. Harumaki spring rolls 10 Ντελικάτα ρολάκια με γέμιση λαχανικών και noodles ρυζιού σε sauce

Διαβάστε περισσότερα

Spring rolls λασανικών με ηη δική μαρ γλςκόξινη sauce Spring rolls with oriental vegetables and sweet & sour sauce. 14,00

Spring rolls λασανικών με ηη δική μαρ γλςκόξινη sauce Spring rolls with oriental vegetables and sweet & sour sauce. 14,00 Spring rolls λασανικών με ηη δική μαρ γλςκόξινη sauce Spring rolls with oriental vegetables and sweet & sour sauce. 14,00 Φέηα ηςλιγμένη ζε παπαδοζιακό θύλλο, τημένη ζε ελαιόλαδο. Σεπβίπεηαι με θςμαπίζιο

Διαβάστε περισσότερα

Smells. like Sea! The MENU - Από 10 Σεπτεµβρίου From September 10. Αγορανοµικός Υπεύθυνος. Τζιλήρας Χρήστος

Smells. like Sea! The MENU - Από 10 Σεπτεµβρίου From September 10. Αγορανοµικός Υπεύθυνος. Τζιλήρας Χρήστος Smells like Sea! The MENU - Από 10 Σεπτεµβρίου From September 10 Αγορανοµικός Υπεύθυνος Τζιλήρας Χρήστος Ορεκτικά & Σαλάτες Appetizers & Salads Κρύα σούπα µε αγγούρι-πεπόνι-αβοκάντο και µαριναρισµένο καβούρι

Διαβάστε περισσότερα

THE BUNCH OF GRAPES INN

THE BUNCH OF GRAPES INN THE BUNCH OF GRAPES INN NIBBLES - ΣΘΜΠΗΜΑΣΑ Traditional Cyprus bread drizzle with extra virgin olive oil & oregano2.50εεζηνθππξηαθνςσκηκεπαξζελνειαηνιαδνθαηξiγαλε MarinatedΟlives.The ideal Mediterraneannibble2.50

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΕΚΤΙΚΑ - APPETIZERS

ΟΡΕΚΤΙΚΑ - APPETIZERS Ψωμί & Ντιπ (Bread & Dip Sauce).0,80 ΟΡΕΚΤΙΚΑ - APPETIZERS Τυροκαυτερή (Spicy cheese salad)..2,70 Τυροκαυτερή με αποξηραμένο μπούκοβο (Hot Cheese sauce with dried pepper seeds)...2,50 Τυρί σαγανάκι (Fried

Διαβάστε περισσότερα

2,00. Ορεκτικά Appetizers 8,00 10,00. Ψητές σαρδέλες α ν τ ι κ ρ ι σ τ έ ς, μ ε μ υ ρ ω δ ι κ ά, κρεμμύδι και σως εσπεριδοειδών 13,00

2,00. Ορεκτικά Appetizers 8,00 10,00. Ψητές σαρδέλες α ν τ ι κ ρ ι σ τ έ ς, μ ε μ υ ρ ω δ ι κ ά, κρεμμύδι και σως εσπεριδοειδών 13,00 Ψωμάκια και κριτσίνια από τον φούρνο μας 2,00 Homemade bread rolls and grissinis Ορεκτικά Appetizers Σούπα ημέρας Ψητές σαρδέλες α ν τ ι κ ρ ι σ τ έ ς, μ ε μ υ ρ ω δ ι κ ά, κρεμμύδι και σως εσπεριδοειδών

Διαβάστε περισσότερα

Poseidon. restaurant

Poseidon. restaurant Poseidon restaurant Χταποδάκι* Σχάρας 12,00 Grilled Octopus* Ορεκτικά appetizers Καλαμαράκια* Τηγανιτά 11,00 Fried Calamari* Αθερίνα ή Μαρίδα Τηγανιτή 10,00 Fried Smelts or Picarels Τηγανιτά Κολοκυθάκια

Διαβάστε περισσότερα

MONTE CARLO RESTAURANT SALADS AND APPETIZERS

MONTE CARLO RESTAURANT SALADS AND APPETIZERS SALADS MONTE CARLO RESTAURANT SALADS AND APPETIZERS Greek Salad with dips Greek Village Salad Monte Carlo Seafood Salad COLD APPETIZERS Houmous Tzatziki Olives Prawn Cocktail Seafood Cole Slaw Fishmayonnaise

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΝΤΟΥΙΝΤΣ/SANDWICH 3,80. Veggie Roast (335 Kcal)

ΣΑΝΤΟΥΙΝΤΣ/SANDWICH 3,80. Veggie Roast (335 Kcal) ΣΑΝΤΟΥΙΝΤΣ/SANDWICH BRIOCHE SANDWICH 2 mini μπριοζάκια με ησρί κρέμα, ζολομό καπνιζηό και άνηθο. 2 mini brios with cream cheese, smoked salmon and dill. 3,80 Veggie Roast (335 Kcal) Μελιηζάνα, κολοκύθι,

Διαβάστε περισσότερα

Appetisers and Salads Ορεκτικά και Σαλάτες

Appetisers and Salads Ορεκτικά και Σαλάτες Appetisers and Salads Ορεκτικά και Σαλάτες Taramas, tzatziki, houmous, tahini, guacamole, sour cream 3.00 Ταραμοσαλάτα, τζατζίκι, χούμους, ταχίνι, κουακαμόλε, ξυνόκρεμα each Chicken Wings 8.00 Marinated

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΩΝ TM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΩΝ Key / Κωδικός: Contain / Περιέχει May Contain / Ίσως Περιέχει Products Contain Τα Προϊόντα Περιέχουν GLUTEN EGG MILK FISH CRUSTACEANS SOYA PEANUTS ΓΛΟΥΤΕΝΗ ΑΥΓΑ ΓΑΛΑ ΨΑΡΙ ΟΣΤΡΑΚΟΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

THE MENU. Αγορανομικός Υπεύθυνος. Τζιλήρας Χρήστος

THE MENU. Αγορανομικός Υπεύθυνος. Τζιλήρας Χρήστος THE MENU Αγορανομικός Υπεύθυνος Τζιλήρας Χρήστος Σνακ, Ορεκτικά & Σαλάτες Snacks, Appetizers & Salads Τοστ με εκλεκτό χοιρινό ζαμπόν ή φιλέτο γαλοπούλας fouantré, 5.50 τυρί Ένταμ και τσιπς πατάτας Toast

Διαβάστε περισσότερα

STARTERS. Cold Κρυα. Hot Ζεστα. Keftedes Κεφτεδες. Fasolia Gigandes * Φασολια Γιγαντες. Spanakopitakia * Σπανακοπιτακια. Kalamaria Καλαµαρια

STARTERS. Cold Κρυα. Hot Ζεστα. Keftedes Κεφτεδες. Fasolia Gigandes * Φασολια Γιγαντες. Spanakopitakia * Σπανακοπιτακια. Kalamaria Καλαµαρια STARTERS ΟΡΕΚΤΙΚΑ Hot Ζεστα Fasolia Gigandes * Φασολια Γιγαντες Greek giant beans sautéed with fresh tomatoes & Greek herbs 9 Spanakopitakia * Σπανακοπιτακια traditional crisp fillo pastry filled with

Διαβάστε περισσότερα

A la Carte Menu. Guests booked on Half Board /

A la Carte Menu. Guests booked on Half Board / A la Carte Menu Guests booked on Half Board / F ull board and Premier All Inclusive terms will be credited the agreed allowance of 26.00 per person. Premier All Inclusive Guests are entitled to a 3 Course

Διαβάστε περισσότερα

mediterranean flavours

mediterranean flavours mediterranean flavours APPETIZERS Crab Quesadillas 8.00 An excellent Spanish appetizer with a combination of crab meat, jalapenos and cheese Ένα εξαιρετικό ισπανικό ορεκτικό που συνδυάζει κάβουρα, πιπεριές

Διαβάστε περισσότερα

SNACKS CHICKEN SANDWICH

SNACKS CHICKEN SANDWICH SNACKS CHICKEN SANDWICH (Tomato, lettuce, cucumber and garlic sauce served with french fries/ Τοµάτα, µαρούλι, αγγούρι και σκόρδο, σερβίρεται µε πατάτες τηγανητές) TUNA SANDWICH (Homous sauce is chickpea,

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτα πιάτα Appetizers

Πρώτα πιάτα Appetizers Πρώτα πιάτα Appetizers Η Ελληνική σαλάτα με άλλο τρόπο The Greek Salad from a different angle 16 Τα Αυγά με μπέικον, αφρό καπνιστού χοιρινού και γκοφρέτα πατάτας The eggs with bacon, smoked ham foam and

Διαβάστε περισσότερα

23% ΦΡΕΣΚΟΨΗΜΕΝΟ ΣΠΙΤΙΚΟ ΨΩΜΙ 2.00 ΟΡΕΚΤΙΚΑ APPETIZERS

23% ΦΡΕΣΚΟΨΗΜΕΝΟ ΣΠΙΤΙΚΟ ΨΩΜΙ 2.00 ΟΡΕΚΤΙΚΑ APPETIZERS food sosto menu w16_layout 3 25/11/15 7:35 μ.μ. Page 1 23% ΦΡΕΣΚΟΨΗΜΕΝΟ ΣΠΙΤΙΚΟ ΨΩΜΙ 2.00 ΟΡΕΚΤΙΚΑ APPETIZERS ΦΕΤΑ ΣΕ ΦΥΛΛΟ ΚΡΟΥΣΤΑΣ 8.50* Με σουσάμι και θυμαρίσιο μέλι Feta cheese in phyllo dough with

Διαβάστε περισσότερα

Food Menu. ΜενούΤροφίμων. Please also see our Specials Board. Παρακαλούμε επίσης να δείτε Προσφορές Διοικητικό μας

Food Menu. ΜενούΤροφίμων. Please also see our Specials Board. Παρακαλούμε επίσης να δείτε Προσφορές Διοικητικό μας Food Menu ΜενούΤροφίμων Please also see our Specials Board Παρακαλούμε επίσης να δείτε Προσφορές Διοικητικό μας Prices include service charge and VAT Οι τιμές περιλαμβάνουν δικαίωμα υπηρεσίας και Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Gold sea. Ορεκτικά. Σαλάτες. Μενού

Gold sea. Ορεκτικά. Σαλάτες. Μενού Gold sea Μενού Ορεκτικά TERIYAKI CHICKEN LEGS (ΤΕΜ. 4) (Μαριναρισμένα μπουτάκια κοτόπουλου, βουτηγμένα σε σάλτσα teriyaki & σουσάμι) 6,00 GOLDSEA COMBO (ΤΕΜ.10) (Ποικιλία ορεκτικών για δύο άτομα) 10,00

Διαβάστε περισσότερα

ALIA BRASSERIE LUNCH MENU

ALIA BRASSERIE LUNCH MENU ALIA BRASSERIE LUNCH MENU Ορεκτικά & Σαλάτες Starters & Salads Ουρές από καραβιδάκι τηγανητές με σπιτικό ντιπ μαγιονέζας 18 Fried mini lobster tails with home made mayonnaise Σπιτικό μαριναρισμένο χταπόδι

Διαβάστε περισσότερα

Καηάλογος Τροθίμων ποσ προζθέρονηαι ζε Κσπριακές Επιζιηιζηικές Μονάδες

Καηάλογος Τροθίμων ποσ προζθέρονηαι ζε Κσπριακές Επιζιηιζηικές Μονάδες Καηάλογος Τροθίμων ποσ προζθέρονηαι ζε Κσπριακές Επιζιηιζηικές Μονάδες Τρόθιμο Αρηοποιήμαηα (θούρνοσ): Χωμιά: Αλαξφπηηα Γαθηπιηά Διηφπηηεο Κνηφπηηα Κνπινχξη Κνχπεο Κξεαηφπηηα Λαγάλα Λαρκαηδηνχθ Λνπθαληθφπηηα

Διαβάστε περισσότερα

Ορεκτικά. Starters 5,80. Ταραµοσαλάτα µε λευκό ταραµά και γλυκοπατάτες. Fish-roe salad white tarama, with sweet potato 16,10

Ορεκτικά. Starters 5,80. Ταραµοσαλάτα µε λευκό ταραµά και γλυκοπατάτες. Fish-roe salad white tarama, with sweet potato 16,10 Ορεκτικά Ταραµοσαλάτα µε λευκό ταραµά και γλυκοπατάτες Αχινοσαλάτα µε φύκια wakame, soya, lime & σουσάµι Carpaccio από φιλέτο µοσχάρι µε παλαιωµένο balsamico αρωµατισµένο µε πορτοκάλι Carpaccio από φιλέτο

Διαβάστε περισσότερα

Antipasti - Οξεθηηθα - Starters

Antipasti - Οξεθηηθα - Starters Antipasti - Οξεθηηθα - Starters FOCACCINI TRADIZIONALE 5,50 (θνθαηζηληα κε ληνκαηα, πεζην βαζηιηθνπ θαη κνηζαξεια) Toasted bread with tomato, pesto & mozzarella BRUSCHETTA con SALMONE 7,50 (Μπξνπζθεηεο

Διαβάστε περισσότερα

Starters Ορεκτικά 9.50 ***********

Starters Ορεκτικά 9.50 *********** Starters Ορεκτικά Oven Baked Charlotte of eggplant, tomato and buffalo mozzarella Napoleon served with basil sauce with roasted pine nuts Σαρλότα μελιτζάνας, ντομάτας και βουβαλίσιας μοτζαρέλας Ναπολεών

Διαβάστε περισσότερα

Ζεστά Ορεκτικά Hot Starters

Ζεστά Ορεκτικά Hot Starters Σούπα Ημέρας Soup of the day (Our Chef prepares daily a fresh soup) Ζεστά Ορεκτικά Hot Starters Ντολμαδάκια Dolmadakia (Savory rice and mince wrapped in vine leaves and stewed gently in an aromatic tomato

Διαβάστε περισσότερα

STARTERS & SALADS Ορεκτικά & Σαλάτες

STARTERS & SALADS Ορεκτικά & Σαλάτες STARTERS & SALADS Ορεκτικά & Σαλάτες º SIX FRESH OYSTERS Served with Shallots Vinegar Έξι φρέσκα στρείδια Σερβίρονται με ξίδι shallots 18.00 * TIGER PRAWN TEMPURA Served with Wasabi Mayonnaise, Guacamole

Διαβάστε περισσότερα

Salads / Σαλάτες. Greek salad with Kefalonian feta and olives Χωριάτικη σαλάτα µε φέτα και Παρθένο ελαιόλαδο

Salads / Σαλάτες. Greek salad with Kefalonian feta and olives Χωριάτικη σαλάτα µε φέτα και Παρθένο ελαιόλαδο Salads / Σαλάτες Greek salad with Kefalonian feta and olives Χωριάτικη σαλάτα µε φέτα και Παρθένο ελαιόλαδο Rocket and lettuce, sun dried tomatoes parmesan cheese and balsamic vinaigrette Ρόκα Παρµεζάνα,

Διαβάστε περισσότερα