Ο Λόγος Τιµής Μετοχής προς Κέρδη ανά Μετοχή (Price Earnings Ratio ή P/E)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο Λόγος Τιµής Μετοχής προς Κέρδη ανά Μετοχή (Price Earnings Ratio ή P/E)"

Transcript

1 Απρίλιος 2005 Ο Λόγος Τιµής Μετοχής προς Κέρδη ανά Μετοχή (Price Earnings Ratio ή P/E) Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Υπεύθυνος Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) Investment Research & Analysis Journal - Value Invest - Ο Υπολογισµός του είκτη Ο δείκτης Ρ/Ε είναι το πλέον δηµοφιλές εργαλείο για τους επενδυτές προκειµένου να προσδιορίσουν τις επενδυτικές τους κινήσεις και εµµέσως τις τιµές των µετοχών. Είναι ένα από τα κυριότερα µέτρα που χρησιµοποιούνται για να καθοριστεί αν µια µετοχή είναι υπερτιµηµένη ή υποτιµηµένη. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο υπολογισµός του δείκτη Ρ/Ε είναι κάτι σχετικά εύκολο, σε αντίθεση µε την ερµηνεία του αποτελέσµατος που προκύπτει, η οποία µπορεί να είναι σχετικά δύσκολη ή και ευµετάβλητη. Για τον καθορισµό του Ρ/Ε διαιρούµε απλά την τρέχουσα χρηµατιστηριακή τιµή της µετοχής µε τα αντίστοιχα κέρδη της εταιρίας ανά µετοχή για τους τελευταίους 12 µήνες ή για το πιο πρόσφατο έτος ή ακόµα και για το προβλεπόµενο έτος. Τα κέρδη ανά µετοχή είναι το σύνολο των κερδών της επιχείρησης κατά τη διάρκεια του τελευταίου δωδεκαµήνου διαιρεµένο µε το συνολικό αριθµό των εισηγµένων διαπραγµατευόµενων µετοχών της. Τα συγκεκριµένα µεγέθη είναι διαθέσιµα στους ετήσιους, εξαµηνιαίους ή τριµηνιαίους ισολογισµούς της επιχείρησης. Για παράδειγµα, θα υπολογίσουµε το δείκτη Ρ/Ε της εταιρίας Τυχερή Λοταρία για την οποία θα υποθέσουµε ότι είναι εισηγµένη στο Χ.Α.Α.. Για να υπολογίσουµε το Ρ/Ε της εταιρίας χρειαζόµαστε τα ακόλουθα στοιχεία: Τιµή µετοχής : 4 Καθαρά κέρδη µ.φ. τελευταίων 12 µηνών : Αριθµός υπό διαπραγµάτευση µετοχών : ) Υπολογίζουµε τα κέρδη ανά µετοχή διαιρώντας τα καθαρά κέρδη µ.φ. µε τον αριθµό των µετοχών: = 0,3 ανά µετοχή ) Υπολογίζουµε το δείκτη Ρ/Ε διαιρώντας την τιµή της µετοχής, 4, µε τα κέρδη ανά µετοχή, 0,3. 4 = 13,3 φορές, που είναι ο δείκτης Ρ/Ε για την εταιρία Τυχερή Λοταρία. 0,3 1

2 Το P/E αυτό απλά σηµαίνει ότι η µετοχή πωλείται 13,3 φορές τα κέρδη ή διαφορετικά, ότι για τον επενδυτή που θα αγοράσει σήµερα τη συγκεκριµένη µετοχή θα χρειασθεί να περάσουν 13,3 χρόνια προκειµένου η εταιρία να επιτύχει αθροιστικά κέρδη που θα ισοδυναµούν µε τη σηµερινή τιµή της µετοχής. Γενικά για τον επενδυτή, είναι προς όφελός του, αυτός ο λόγος να είναι σχετικά χαµηλός, γενικά κάτω των 15 φορών, προκειµένου να θεωρηθεί ελκυστική η αντίστοιχη µετοχή. Γενικά το χαµηλό P/E αποτελεί ικανή αλλά όχι αναγκαία συνθήκη για την επίτευξη θετικών αποδόσεων στο Χρηµατιστήριο. Είναι σηµαντικό να γνωρίζουµε ότι το Ρ/Ε των µετοχών αλλάζει καθηµερινά, καθώς οι τιµές των µετοχών µεταβάλλονται, αλλά και ετησίως όταν ανακοινώνονται τα κέρδη της εταιρίας. Αυτό σηµαίνει ότι για τη λήψη µίας επενδυτικής απόφασης, το Ρ/Ε πρέπει να υπολογίζεται λαµβάνοντας υπόψη τα πιο πρόσφατα διαθέσιµα στοιχεία. Η χρήση παράκαιρων στατιστικών στοιχείων Ρ/Ε είναι δυνατόν να οδηγήσει σε χαµηλών ή και αρνητικών αποδόσεων επενδύσεις. Η Χρησιµότητα και η Ερµηνεία του είκτη Μετά από τον υπολογισµό του Ρ/Ε ξεκινά η δυσκολία καθορισµού της χρησιµότητάς του. Η λογική για τη χρησιµότητα του Ρ/Ε έγκειται στο γεγονός ότι η τιµή της µετοχής µιας εταιρίας πρέπει να αντανακλά την κερδοφορία της. Ακολουθώντας αυτή τη λογική, µια εταιρία που έχει πολύ υψηλά κέρδη ανά µετοχή πρέπει επίσης να έχει και µεγάλη χρηµατιστηριακή αξία. Κατά αυτή την έννοια µια εταιρία µε χαµηλά κέρδη ή ζηµιές πρέπει να έχει µικρή χρηµατιστηριακή αξία. Ένας χαµηλός δείκτης Ρ/Ε, σε συνδυασµό µε µια χαµηλή τιµή µετοχής και µεγάλα κέρδη αποτελεί ένδειξη ότι η µετοχή είναι υποτιµηµένη και θα πρέπει να ανέβει στο άµεσο ή στο απώτερο µέλλον, επειδή λόγω της ελκυστικότητάς της, οι επενδυτές θα τρέξουν να την αγοράσουν. Το σκεπτικό αυτό ακολουθεί το γεγονός ότι µια εταιρία µε υψηλή χρηµατιστηριακή αξία και χαµηλά κέρδη είναι υπερτιµηµένη και η τιµή της θα πρέπει λογικά να υποχωρήσει. Παρόλο που τα προαναφερθέντα δεδοµένα αποτελούν απόρροια της κοινής λογικής είναι πολύ δύσκολο να φτάσουµε σε κάποιο χρήσιµο ή εξαντλητικό συµπέρασµα απλά µε τη χρήση του Ρ/Ε µιας εταιρίας χωρίς να κάνουµε κάποιες συγκρίσεις ή χωρίς να χρησιµοποιήσουµε και άλλα ίσως κριτήρια. Για παράδειγµα, θα είναι λάθος να καταλήξουµε στο απόλυτο συµπέρασµα ότι ένα Ρ/Ε της τάξης του 10x σηµαίνει ότι η µετοχή είναι σίγουρα υποτιµηµένη και ότι πρέπει να αγοραστεί διότι θα ανέβει στο µέλλον ή ότι µια µετοχή µε Ρ/Ε 30x είναι υπερτιµηµένη και θα πρέπει να πωληθεί γιατί δεν δείχνει να έχει άλλα περιθώρια ανόδου. Γενικά ο δείκτης αυτός είναι πολύ χρήσιµος σαν ένα εργαλείο σύγκρισης. ύο από τις συγκρίσεις που γίνονται συνήθως από τους επενδυτές είναι οι ακόλουθες: 1) Ανάµεσα στο Ρ/Ε µιας συγκεκριµένης µετοχής και το µέσο Ρ/Ε όλων των µετοχών που διαπραγµατεύονται στο συγκεκριµένο Χρηµατιστήριο. 2) Ανάµεσα στο Ρ/Ε µιας συγκεκριµένης µετοχής και το µέσο Ρ/Ε των άλλων εταιριών που συµµετέχουν στον ίδιο κλάδο. Ένα παράδειγµα λοιπόν είναι η σύγκριση του δείκτη Ρ/Ε της εξεταζόµενης εταιρίας µε το µέσο Ρ/Ε όλων των µετοχών που διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο. Ο αριθµός αυτός δείχνει, σε γενικές γραµµές, αν η µετοχή είναι υπερτιµηµένη ή υποτιµηµένη σε σχέση µε τις άλλες µετοχές της ίδιας της χρηµατιστηριακής αγοράς. Αυτή η γενική σύγκριση µπορεί να γίνει, αλλά, επειδή υπάρχουν µεγάλες διαφορές 2

3 ανάµεσα στους δεκάδες κλάδους που αντιπροσωπεύουν τις εταιρίες που διαπραγµατεύονται σε ένα χρηµατιστήριο, θα πρέπει να έχει µικρή βαρύτητα στη λήψη µιας πιθανής επενδυτικής απόφασης. Η σύγκριση βέβαια µεταξύ εταιριών του ίδιου κλάδου είναι πιο χρήσιµη και ουσιαστική. Επίσης µία σύγκριση είναι πολύ πιο χρήσιµη για µια εταιρία σε έναν κλάδο που περιέχει πολλές και όχι λίγες όµοιες εταιρίες (π.χ. όπως πάνω από 20 ή 30 εταιρίες). Οι Βασικοί Λόγοι για την Ύπαρξη Υψηλών και Χαµηλών Ρ/Ε Όπως γίνεται αντιληπτό από την παραπάνω ανάλυση, ο δείκτης Ρ/Ε χρησιµοποιείται ως µέτρο ή ως κριτήριο για τον καθορισµό του βαθµού στον οποίο µια µετοχή είναι υπερτιµηµένη ή υποτιµηµένη. Αυτή η αξιολόγηση όµως χαρακτηρίζεται από το στοιχείο της υποκειµενικότητας. Για παράδειγµα δεν είναι ασυνήθιστο για δύο διαφορετικούς χρηµατιστηριακούς αναλυτές να µεταφράσουν το δείκτη Ρ/Ε µιας συγκεκριµένης εταιρίας και να εξάγουν εντελώς διαφορετικά συµπεράσµατα για την αξία των µετοχών. Το βασικό θέµα διαφωνίας στην αιτιολόγηση του βαθµού στον οποίο µια µετοχή έχει υψηλή ή χαµηλή τιµή (άρα και Ρ/Ε) είναι οι µελλοντικές προοπτικές κερδοφορίας που ανοίγονται για την εταιρία, τις οποίες, ο καθένας µπορεί ενδεχοµένως να βλέπει µε διαφορετικό µάτι. Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση για την ύπαρξη ασυνήθιστα υψηλών Ρ/Ε αφορά εταιρίες που χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερα υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης. Ο λόγος είναι ότι οι επιδόσεις τους, όσον αφορά τα µελλοντικά τους κέρδη, αναµένεται να είναι σηµαντικά µεγαλύτερες σε σχέση µε τις επιδόσεις των τελευταίων ετών. Σηµειώνεται ότι η τιµή µιας µετοχής, δηλαδή η τιµή Ρ στο Ρ/Ε, συνυπολογίζει µελλοντικά κέρδη που αναµένεται να είναι υψηλά στην περίπτωση µιας ταχέως αναπτυσσόµενης εταιρίας. Την ίδια στιγµή όταν χρησιµοποιούνται τα ιστορικά κέρδη ανά µετοχή, που αντιστοιχούν στο Ε του Ρ/Ε, τότε αυτά είναι πιθανώς χαµηλότερα σε σχέση µε τα αναµενόµενα µελλοντικά κέρδη. Εξαιτίας του γεγονότος ότι στην περίπτωση αυτή ο δείκτης χρησιµοποιεί ένα µέγεθος από το µέλλον και ένα µέγεθος που ανάγεται στο παρελθόν, καθώς οι δύο περίοδοι (παρελθόν και µέλλον) διαφέρουν δραστικά, το Ρ/Ε µπορεί να είναι εξαιρετικά υψηλό. 3

4 Τα Στερεότυπα γύρω από το είκτη Ρ/Ε Οι εταιρίες συγκεκριµένων βιοµηχανικών κλάδων (βασικών µετάλλων, τροφίµων, κλπ.) διατηρούν ένα σταθερό (ή τουλάχιστον σε ένα µικρό εύρος διακύµανσης) δείκτη Ρ/Ε για µεγάλα χρονικά διαστήµατα. Αυτό βέβαια µπορεί να αλλάξει, εφόσον υπάρξει µια αλλαγή των θεµελιωδών µεγεθών στη βιοµηχανία. Ειδικότερα πρέπει να επισηµανθεί ότι για βασικές κατηγορίες εταιριών είναι δυνατό να γίνει πρόβλεψη του δείκτη Ρ/Ε. Σε αντίθεση µε τις παραπάνω κατηγορίες εταιριών, µικρές εταιρίες υψηλής τεχνολογίας, όπως αυτές του κλάδου των υπολογιστών και πιο πρόσφατα της βιοτεχνολογίας, έχουν συχνά υψηλά Ρ/Ε σε σχέση µε την υπόλοιπη αγορά. Ο λόγος για το οποίο έχουν υψηλά Ρ/Ε συνίσταται στο γεγονός ότι, όσον αφορά αυτούς τους κλάδους υπάρχουν δυνατότητες για υψηλά µελλοντικά κέρδη, σε αντίθεση µε τους κλάδους που αναφέρθηκαν πιο πριν. Με την δηµιουργία ενός µικροτσίπ για ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή ενός φαρµάκου µε υψηλές θεραπευτικές ιδιότητες και επακόλουθες πωλήσεις, οι εταιρίες αυτού του τύπου µπορούν να έχουν ταχεία επιτυχία και ετήσια αύξηση των κερδών τους της τάξης του 100% ή 200%. Οι συγκεκριµένες αυτές περιπτώσεις διαφέρουν από τις µεγάλες εταιρίες που εµφανίζουν σταθερή ανάπτυξη (growth). Η διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι δεν υπάρχει τάση µεγέθυνσης, παρά µόνο δυνατότητες. Οι τιµές τους είναι υψηλές γιατί οι επενδυτές έχουν µεγάλες προσδοκίες, γεγονός που σηµαίνει ότι αυτές οι τιµές δεν δικαιολογούνται από τις επιδόσεις των κερδών στο παρελθόν. Αντιθέτως, πληρώνουν αυτές τις αδικαιολόγητα υψηλές τιµές για την εκάστοτε µετοχή µε την προσδοκία ότι η εταιρία τους θα είναι εκείνη που θα δηµιουργήσει το επόµενο πρωτοποριακό προϊόν και θα αποκτήσει µε τον τρόπο αυτόν, τεράστια κέρδη. Οι µεγαλύτερες και οι πιο γνωστές εταιρίες, οι µετοχές των λεγόµενων blue chips, σπάνια θα έχουν δείκτες Ρ/Ε που θα είναι εξαιρετικά υψηλοί, γιατί οι εργασίες τους είναι καθορισµένες και οι πιθανότητες δηµιουργίας ενός προϊόντος που θα διπλασιάσει τα κέρδη τους είναι πολύ µικρότερη από την αντίστοιχη των µικρότερων επιχειρήσεων, όπως εκείνων της υψηλής τεχνολογίας. 4

5 Ειδική Ανακοίνωση προς Όλα τα Ενδιαφερόµενα Μέρη Η πληροφόρηση που περιέχεται στο δικτυακό τόπο (Investment Research and Analysis Journal ή IRAJ) και στην παρούσα ανάλυση (ή γενικά παρουσίαση) βασίζεται σε ευρέως δηµοσιοποιηµένα στοιχεία, στατιστικές βάσεις δεδοµένων, ετήσιους απολογισµούς, ενηµερωτικά δελτία, επίσηµες ανακοινώσεις και άλλες εξειδικευµένες πηγές πρωτογενούς ή δευτερογενούς έρευνας, οι οποίες κατά την άποψη των εκπροσώπων του δικτυακού τόπου είναι έγκυρες, αξιόπιστες και οι κατά το δυνατόν αντιπροσωπευτικότερες του προς εξέταση αντικειµένου. Το IRAJ δεν έχει προβεί σε πρωτογενή ή εµπεριστατωµένο έλεγχο του συνόλου των αναγραφόµενων πληροφοριών / στοιχείων και κατά συνέπεια δεν εγγυάται µε απόλυτο τρόπο την ποιοτική και ποσοτική ακρίβεια των δεδοµένων και απόψεων που εµπεριέχονται σε αυτήν. Η πληροφόρηση και οι απόψεις που παρουσιάζονται, υφίστανται κατά τη χρονική στιγµή της εκπόνησης της ανάλυσης, αποτελούν προϊόν συνθετικής και κριτικής µεθόδου, και ενδέχεται να µεταβληθούν µετά τη συγκεκριµένη ηµεροµηνία χωρίς καµία ειδοποίηση από µέρους του IRAJ προς τα ενδιαφερόµενα µέρη. Παράλληλα, είναι πιθανόν, οι απόψεις που βασίζονται σε διαφορετική µεθοδολογία ανάλυσης (θεµελιώδη, τεχνική ή στατιστική ανάλυση) αλλά και σε διαφορετική θεώρηση να µην βρίσκονται, κατά αναγκαίο τρόπο, σε απόλυτη αρµονία µεταξύ τους και ως εκ τούτου τα εξαγόµενα δεδοµένα / συµπεράσµατα ανάλογα µε τα χρησιµοποιηθέντα κριτήρια να διίστανται ή να διαφοροποιούνται. Οι αγορές µετοχών, χρήµατος και εµπορευµάτων χαρακτηρίζονται παραδοσιακά από υψηλό βαθµό µεταβλητότητας (volatility), µε αποτέλεσµα να καθίσταται κατά καιρούς ιδιαιτέρως δύσκολη η απόπειρα πρόβλεψης των µελλοντικών τάσεων. Παράµετροι, όπως οι εταιρικές εξελίξεις, οι µακροοικονοµικές και µικροοικονοµικές ισορροπίες, οι κλιµατολογικές συνθήκες, το επίπεδο των αποθεµάτων και η εν γένει προσφορά και ζήτηση των προς διαπραγµάτευση χρεογράφων παρουσιάζουν ταχείς ρυθµούς αλλαγών ως προς την πληροφόρηση που διαχέεται στην επενδυτική κοινότητα και κατά συνέπεια οι εναλλαγές των προσδοκιών οδηγούν µε τακτικό και συνήθως απρόβλεπτο τρόπο σε µικρές ή µεγάλες διακυµάνσεις των τιµών. Οι προβλέψεις που αναφέρονται στις αναλύσεις του δικτυακού τόπου δύνανται να αποτελούν ένα µόνο από τα πολλά υποψήφια / πιθανά σενάρια µελλοντικών εξελίξεων, ανάλογα µε τις διαφορετικές κάθε φορά υποθέσεις που λαµβάνονται υπόψη για την εξαγωγή τους. Επίσης δύνανται να εκφράζονται ως προσωπικές απόψεις των συγγραφέων και όχι κατ αναγκαίο τρόπο ως βασικές θέσεις που εκπροσωπούν το δικτυακό τόπο IRAJ σε ευρύτερη διάσταση. Όλες οι απόψεις οι οποίες βασίζονται σε προβλέψεις µεγεθών χρηµατοοικονοµικής φύσεως υπόκεινται σε σηµαντικούς κινδύνους και αβεβαιότητες ως προς την τελική υλοποίησή τους, µε αποτέλεσµα να απαιτείται εξαιρετική προσοχή στη χρήση αυτών των προβλέψεων ως κριτήρια επενδυτικής συµπεριφοράς. Οι µελέτες και οι αναλύσεις του δικτυακού τόπου (Investment Research and Analysis Journal ή IRAJ) δεν αποτελούν προτροπή για την αγορά, πώληση ή διακράτηση αξιών και εκπονούνται µε κύριο αλλά όχι αποκλειστικό σκοπό την ενηµέρωση των επενδυτών. Τόσο ο κάτοχος όσο και οι συντελεστές του δικτυακού τόπου δεν καθίστανται σε καµία περίπτωση υπεύθυνοι για πάσης φύσεως ζηµίες, οφέλη ή διαφυγόντα κέρδη, που προέκυψαν από επενδυτικές επιλογές, οι οποίες βασίσθηκαν στα συµπεράσµατα ή τα αποτελέσµατα των αναλύσεων που δηµοσιεύθηκαν. Απαγορεύεται ρητώς η αναπαραγωγή, χρησιµοποίηση και διανοµή του εν λόγω προϊόντος χωρίς την έγγραφη άδεια του IRAJ και των εκπροσώπων του. 5

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΘΟ ΟΣ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ CAPESIZE 12ΕΤΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ κ. ΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ. Παυλόπουλος Κ. Γεώργιος

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ. Παυλόπουλος Κ. Γεώργιος ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ Παυλόπουλος Κ. Γεώργιος Πτυχιούχος Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕ ΕΝ ΡΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕ ΕΝ ΡΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕ ΕΝ ΡΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ιπλωµατική Εργασία του Παπαβασιλείου

Διαβάστε περισσότερα

Properties of Financial Ratios Ιδιότητες Χρηματοοικονομικών δεικτών

Properties of Financial Ratios Ιδιότητες Χρηματοοικονομικών δεικτών Properties of Financial Ratios Ιδιότητες Χρηματοοικονομικών δεικτών Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Σπυρίδων Γ. Καριοφύλλας 8 Επιβλέπων: καθηγητής Διακογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

2. Μία ανάλυση της τραπεζικής απασχόλησης

2. Μία ανάλυση της τραπεζικής απασχόλησης 2. Μία ανάλυση της τραπεζικής απασχόλησης 2.1. Οι καθοριστικοί παράγοντες της απασχόλησης στον κλάδο των τραπεζών 2.1.1 Μεθοδολογία Οι παράγοντες που καθορίζουν την απασχόληση ενός κλάδου, εποµένως και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 12/638/11.2.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 12/638/11.2.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 12/638/11.2.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές: Δομή και περιεχόμενο - Συνθετικός δείκτης κινδύνου και απόδοσης - Τρόπος υπολογισμού των τρεχουσών επιβαρύνσεων

Διαβάστε περισσότερα

Greek Finance Forum* 28/04/15. Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές. GFF Athens - London 28/04/2015

Greek Finance Forum* 28/04/15. Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές. GFF Athens - London 28/04/2015 28/04/15 - Greek Finance Forum Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές Greek Finance Forum* Τα όσα αναγράφονται σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ως προτροπή για αγορά, πώληση ή/και διακράτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Φωτεινή Νότη ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Ανδρέας Αναστασάκης, Καθηγητής Εφαρµογών

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των Κατασκευών

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των Κατασκευών ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ARCH ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ARCH ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ARCH ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Διατριβή υποβληθείσα προς µερική εκπλήρωση των απαραίτητων προυποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά που περιγράφουν το τρέχον χαρτοφυλάκιο του Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Για τους μετοχικούς Ο.Σ.Ε.Κ.Α.:

Στατιστικά που περιγράφουν το τρέχον χαρτοφυλάκιο του Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Για τους μετοχικούς Ο.Σ.Ε.Κ.Α.: Ο.Σ.Ε.Κ.Α. (Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες). Ορίζονται ως οι οργανισμοί οι οποίοι έχουν σαν μοναδικό σκοπό να επενδύουν συλλογικά, σε κινητές αξίες και σε άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2.

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. Κεφάλαιο 17 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17.3. ΤΟ χ 2 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 17.3.1. Ένα ερευνητικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009

Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009 ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΤΣΙΛΕΚΑΣ ΑΜ. 437 ΑΝ ΡΕΑΣ ΞΕΝΑΚΗΣ ΑΜ. 444 Επιβλέπων Καθηγητής: ρ. Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΣΥΝΟΨΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ Η διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η Έννοια της αγοράς Οι αγορές αποτελούν τους μηχανισμούς ανταλλαγής πραγματικών περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ : Επικοινωνιακή στρατηγική και brand image. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : κ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ : Επικοινωνιακή στρατηγική και brand image. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : κ. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : Επικοινωνιακή στρατηγική και brand image. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : κ. ΑΝ ΡΟΝΙΚΙ ΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ : ΓΚΙΑΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ NO. 2: ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ NO. 2: ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ NO. 2: ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ SIGMA Consultants Συντάκτης: Middlesex University Flood Hazard Research Centre Μετάφραση: SIGMA Consultants www.floodcba.eu "Αυτό το πρόγραμμα έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Mentoring AE ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005 Το παρόν αποτελεί µέρος του υποέργου «Μελέτες ζήτησης και ανάπτυξης Ευρυζωνικών Υπηρεσιών στο Νοµό

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές κρίσεις και Τουριστική Κίνηση στην Ελλάδα

Οικονομικές κρίσεις και Τουριστική Κίνηση στην Ελλάδα Τόμος IV, Τεύχος 1, Φεβρουάριος 2009 ιεύθυνση Οικονομικών Μελετών & Προβλέψεων Κώστας Βορλόου Senior Economist cvorlow@eurobank.gr Στέλλα Κανελλοπούλου Research Economist skanellopoulou@eurobank.gr Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΑΠ ΝΔΦΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΑΠ ΝΔΦΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρχικό Κεφάλαιο (principal), ονομάζεται το ποσό των χρημάτων που δανείζεται κάποιος κατά τη σύναψη ενός δανείου Το ποσό αυτό που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία 1.1 ΓΕΝΙΚΑ Η εξέλιξη του οικονοµικού βίου, η οποία επέφερε τη διεύρυνση των συναλλαγών και την ανάπτυξη των αγορών, καθώς επίσης και η τεχνολογική πρόοδος

Διαβάστε περισσότερα

στην ιστοσελίδα http://www.bis.org/publ/bcbsca.htm. Development» (Οι Γυναίκες στην Τοπική Ανάπτυξη), Συµφωνία Επιχορήγησης υπ αρ.

στην ιστοσελίδα http://www.bis.org/publ/bcbsca.htm. Development» (Οι Γυναίκες στην Τοπική Ανάπτυξη), Συµφωνία Επιχορήγησης υπ αρ. Ο ΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ (BUSINESS PLAN) Κάντε την ιδέα σας πραγµατικότητα Κάθε επιχείρηση ξεκινά µε µια ιδέα. Άσχετα µε το τι είναι αυτή η ιδέα, ένα καλά µελετηµένο επιχειρηµατικό σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ...9

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ...9 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τήρηση Βιβλίων Γ Κατηγορίας σε Μηχανογραφικό Περιβάλλον για µια ιαχειριστική Χρήση Σπουδαστές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ «Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ : 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ TO ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΥΧΟΣ 40

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΥΧΟΣ 40 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΥΧΟΣ 40 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΤΕΥΧΟΣ 40 TPAΠEZA THΣ EΛΛA OΣ Eλευθ. Bενιζέλου 21 102 50 Aθήνα www.bankofgreece.gr ιεύθυνση Oικονοµικής Ανάλυσης και Mελετών

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΠ»

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΠ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA TQM) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ REAL ESTATE

ΤΙΤΛΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ REAL ESTATE ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Μηχανολογίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ REAL ESTATE ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: Α ΖΩΝΗ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Επιµέλεια: Χαλβατζή

Διαβάστε περισσότερα