Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανέγερση κτηρίου δηµοτικού παιδικού σταθµού στον οικισµό των Μαλίων του ήµου Χερσονήσου ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝΑ Α ΚΩ.ΑΡ ΑΡ. ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ Μ. Μ ΑΠΑΝΗ 1 Καθαίρεση κτισµάτων µε φέροντα στοιχεία από οπλισµένο σκυρόδεµα. Για ύψος έως και 4,0 m 2 Καθαίρεση κτισµάτων από οπτοπλινθοδοµές κ.λ.π 3 Καθαίρεση ολόσωµων περιφράξεων 4 Καθαίρεση περιφράξεων µε συρµατόπλεγµα m3 Α-05.1* 530, 22, ,20 m3 Α-06* 220, 16, ,80 m Α , 19, , m Α-10 50, 6,60 330, 5 Καθαίρεση µεµονωµένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα. Με εφαρµογή συνήθων µεθόδων καθαίρεσης. 6 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων 7 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες. Σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικάκροκαλοπαγή µε δυνατότητα χρήσης εκρηκτικών υλών. 8 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε χρήση µηχανικών µέσων σε εδάφη γαιώδη-ηµιβραχώδη. 9 Προσαύξηση τιµών εκσκαφών βάθους µεγαλύτερου των 2, m για τις γενικές εκσκαφές 10 Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισµών ή κατεδαφίσεων 11 Εξυγιαντικές στρώσεις µε θραυστό υλικό λατοµείου 12 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών µε µηχανικά µέσα κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου προ της καθαιρέσεως Κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος Κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος. Κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος. Κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος. Κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου. Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου Κυβικό µέτρο (m3) σε όγκο ορύγµατος * 20, 31,04 620, * 2.6, 5, , * 25, 12,04 301, * 310, 7, , , 0,45 810, , 4, , * 120, 21, , , 0, ,50 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ ΑΣ : ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ,30 1

2 13 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/ Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 15 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 κυβικό µέτρο (m3) , κυβικό µέτρο (m3) , κυβικό µέτρο (m3) , 16 Πλήρωση διακένων φορέων από οπλισµένο σκυρόδεµα µε διογκωµένη πολυστερίνη 17 Στεγανοποιητικά µάζας σκυροδέµατος (πρόσµικτα µείωσης υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ κυβικό µέτρο (m3) τοποθετηµέτων σωµάτων πλήρωσης. χιλιόγραµµο (kg) µετρούµενο πρό της διαλύσεως ή αναµίξεως , ,50 18 Ξυλότυποι χυτών τοίχων επιφανείας σε επαφή µε το σκυρόδεµα , 19 Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών 20 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών 21 Πλαστικότυποι φατνωµατικών πλακών. Με φατνώµατα ύψους 3 mm. αναπτύγµατος επιφανείας. ανεπτυγµένης επιφανείας , , , 22 Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος. Χαλύβδινοι οπλισµοί κατηγορίας B5C. 23 Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος. οµικά πλέγµατα B5C (S5s). χιλιόγραµµο (kg) , χιλιόγραµµο (kg) , 24 Αποστατήρες σιδηροπλισµού σκυροδεµάτων επιφανείας ξυλοτύπου , ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ ΑΣ : ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΑ , 25 Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους τυποποιηµένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm. Πάχους 1/2 πλίνθου (δροµικοί τοίχοι). πραγµατικής επιφάνειας , 22, , 2

3 26 Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους τυποποιηµένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm. Πάχους 1 (µιάς) πλίνθου (µπατικοί τοίχοι) πραγµατικής επιφάνειας , 33, , 27 ιαζώµατα (σενάζ) από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα. Γραµµικά διαζώµατα (σενάζ) δροµικών τοίχων. 28 ιαζώµατα (σενάζ) από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα. Γραµµικά διαζώµατα (σενάζ) µπατικών τοίχων. τρέχον µέτρο (m) , 16, , τρέχον µέτρο (m) , 19, , 29 Επιχρίσµατα τριπτά ή πατητά µε τσιµεντοκονίαµα. 30 Προσαύξηση τιµής επιχρισµάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας. 31 Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε µαρµαροκονίαµα , 14, , , 0,68 136, , 11, , 32 Γωνιόκρανα προστασίας κατακορύφων ακµών επιχρισµάτων. τρέχον µέτρο (m) , 2,60 104, 33 Ολοκληρωµένο σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης στοιχείων σκυροδέµατος ή τοιχοποιίας σχετ.1 230, 30, , 34 ιαµόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεµα 35 Ινες πολυπροπυλενίου σκυροδεµάτων, κατά ΕΛΟΤ EN τρέχον µέτρο (m) , 2,80 280, χιλιόγραµµο (kg) , 9, 990, ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ ΑΣ :ΤΟΙΧΟΠΟΙΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΕΣ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ , 36 Υαλοστάσια αλουµινίου µεµονωµένα. Υαλοστάσια µονόφυλλα, ανοιγόµενα περί κατακόυφο ή οριζόντιο άξονα. 37 Υαλοστάσια αλουµινίου µεµονωµένα. Υαλοστάσια µονόφυλλα, µε σταθερό φεγγίτη, ανοιγόµενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα. 38 Υαλοστάσια αλουµινίου σταθερά µε ανοιγόµενους φεγγίτες, σύνθετου κουφώµατος. 39 Τυποποιηµένα κουφώµατα από αλουµίνιο µε ηλεκτροστατική βαφή. Κουφώµατα από ηλεκτροστατικά βαµµένο αλουµίνιο kg/m2. 40 Θύρα αλουµινίου από θερµοµονωτικό πέτασµα (πάνελ) (m2 (m , 2, 2.6 6, , 180, , σχετ.1 9, 305, , , 2, 1.4 4, σχετ.1 32, 270, , 3

4 µε υαλοστάσιο επιφανείας <50% της συνολικής επιφάνειας του κουφώµατος,ανοιγόµενες, µονόφυλλες ή δίφυλλες. 41 Κινητές σίτες αερισµού. επιφάνειας , 45, 45, 42 Εσωτερικό πέτασµα ηλιοπροστασίας τύπου ρόλλερ µε διάτρητο ύφασµα. 43 ιπλοί θερµοµονωτικοί - ηχοµονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες. ιπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm). 44 ιακοσµητική αµµοβολή κρυστάλλων. 45 Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές. Με κάσσα δροµική, πλάτους έως 13 cm , 56, , , 50, , , 15,50 46, , 118, , 46 Υαλοστάσια ξύλινα, σταθερά , 84, 420, 47 Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED). Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 6 mm (3 mm + µεµβράνη + 3 mm). 48 Πάγκος από άκαυστη φορµάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL. 49 Ερµάρια κουζίνας επί δαπέδου µή τυποποιηµένα. 50 Ερµάρια κουζίνας κρεµαστά επί τοίχου, µή τυποποιηµένα. πραγµατικής επιφάνειας όψης πραγµατικής επιφάνειας όψης πραγµατικής επιφάνειας όψης , 39, 312, , 28, 56, ,70 225, 607, ,20 180, 396, 51 Συρτάρια για κουζινοντούλαπα επιφάνειας έως 0,20 m2. άχιο () , 33,50 167,50 52 Ράφια ή χωρίσµατα πάχους 18 mm από MDF. 53 Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm. 54 Θερµό γαλβάνισµα χαλυβδίνων στοιχείων. 55 Συρµατόπλεγµα περίφραξης, γαλβανισµένο πραγµατικής επιφάνειας όψης χιλιόγραµµο (kg) κατασκευής χιλιόγραµµο (kg) γαλβανισµένης σιδηροκατασκετής , 45, 135, , 2, , , 0, , σχετ.1 120, 3,80 456, 56 Κατασκευή και τοποθέτηση Τρέχον µέτρο (µµ) ΣΧ , 90, , 4

5 κιγκλιδωµάτων εξωστών, κλιµάκων, περιφράξεων κλπ., από αλουµίνιο (τύπου inox) 57 Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 mm. τρέχον µέτρο (m) τοποθετηµένου πλήρους χειρολισθήρος , 20, 1.2 2, 58 Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραµµες ράβδους. χιλιόγραµµο (kg) , 5, 1.4 4, 59 Θύρες µεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόµενες, µονόφυλλες. Θύρες πυρασφαλείας, µονόφυλλες, ανοιγόµενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min. 60 Θύρες µεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόµενες, δίφυλλες. Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόµενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min , 335, , , 390, , 61 Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής. χιλιόγραµµο (kg) , 3, , ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ ΑΣ :ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ -ΞΥΛΙΝΕΣ , Ψευδοροφή διακοσµητική, επισκέψιµη, φωτιστική. Ψευδοροφή από πλάκες γυψοσανίδας πάχους 12 έως 13 mm, διάτρητες ή µε γραµµικές αυλακώσεις, διαστάσεων 6x6 mm. 63 Γυψοσανίδες. Γυψοσανίδες ανθυγρές και πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 18 mm. 64 Επενδύσεις µε κεραµικά πλακίδια εφυαλωµένα ή µη (µατ) ή οξύµαχα (γκρέ).επενδύσεις µε πλακίδια εφυαλωµένα ή οξύµαχα 20x10 cm, κολλητά. 65 Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια. Επιστρώσεις δαπέδων µε πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm. 66 Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια. Επιστρώσεις δαπέδων µε πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm. 67 Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια. Επιστρώσεις δαπέδων µε πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm. 68 Επενδύσεις τοίχων µε πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωµα. Επενδύσεις τοίχων µε πλακίδια πορσελάνης 10x10 cm, κολλητά. πλήρως τοποθετηµένης ψευδοροφής Τιµή ανά , 21, , , 18, 810, , 45, 8.1 1, , 31, , , 33, , , 36, , ,50 36,50 127,

6 69 Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραµικά πλακίδια. 70 Περιθώρια (σοβατεπιά) µε πλαστικά πλακίδια. τρέχον µέτρο (µµ) , 4, , τρέχον µέτρο (µµ) , 3,90 975, 71 Κατασκευή βιοµηχανικού δαπέδου µε υστερόχυτο σκυρόδεµα ελαχίστου πάχους 5 cm. 72 Επιστρώσεις µε τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC). πλήρως επεξεργασµένου δαπέδου , 22, , , 19, , 73 Πλάκες δαπέδου ασφαλείας κατασκευασµένες από µίγµα πολυουρεθάνης µε έγχρωµο ανακυκλωµένο καουτσούκ, πάχους τουλάχιστον 4εκ. ( σχετ.1 115, 45, , 74 Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια µε τσιµεντοκονίαµα σε τρεις στρώσεις. Επιστρώσεις τσιµεντοκονίας πάχους 3,0 cm. 75 Επιστρώσεις δαπέδων µε ισοµεγέθεις πλάκες µαρµάρου. Επιστρώσεις µε πλάκες µαρµάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 3 cm, σε αναλογία 6 έως 10 άχια ανά τετραγωνικό µέτρο. 76 Επενδύσεις βαθµίδων µήκους έως 2, m µε µάρµαρο λευκό. Επενδύσεις βαθµίδων µε µάρµαρο πάχους 5/ 2 cm (βατήρων/ µετώπων). µέτρο (µµ) προσθίας ακµής βατήρων , 18, , , 103, , , 50, , 77 Σκαλοµέρια µαρµάρου. Σκαλοµέρια από µάρµαρο σκληρό πάχους 2 cm. 78 Περιθώρια (σοβατεπιά) από µάρµαρο.σοβατεπιά από µάρµαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2. άχιο () , 18, , τρέχον µέτρο (µµ) , 10,10 323, Αδροποίηση επιφανειών από µάρµαρο. 80 Ποδιές παραθύρων από µάρµαρο. Ποδιές παραθύρων από σκληρό/ εξαιρετικά σκληρό µάρµαρο πάχους 3 cm. 81 Κατώφλια και περιζώµατα (µπορντούρες) επιστρώσεων από µάρµαρο. Kατώφλια από µάρµαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm και πλάτους cm. πραγµατικής επιφάνειας , 5,60 537, , 95, 950, , 106, 424, ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ ΑΣ :ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ -ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ,55 6

7 82 Yπόστρωµα χρωµατισµού επιφανειών αλουµινίου ή γαλβανισµένων στοιχείων µε βάση εποξειδικές, πολυουρεθανικές ρητίνες ή µε βάση το φωσφορικό οξύ. (Etch Primer). 83 Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί σιδηρών επιφανειών µε χρώµατα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου. 84 Προετοιµασία επιχρισµένων επιφανειών τοίχων για χρωµατισµούς. 85 Βαφή εσωτερικών επιφανειών επιχρισµάτων, σκυροδέµατος ή γυψοσανίδων µε οικολογικό ακρυλικοό χρώµα βάσεως νερού. 86 Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε χρώµατα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εσωτερικών επιφανειών µε χρήση χρωµάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. 87 Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε χρώµατα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εξωτερικών επιφανειών µε χρήση χρωµάτων, ακρυλικής ή στυρενιοακριλικής βάσεως. 88 Προετοιµασία ξυλίνων επιφανειών για χρωµατισµούς. 89 Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών µε χρώµατα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου. 90 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε ελαστοµερές ασφαλτικό γαλάκτωµα. 91 Θερµοµόνωση στοιχείων σκυροδέµατος µε πλάκες από εξηλασµένη πολυστερίνη πάχους 50 mm. 92 Φράγµατα υδρατµών από συνθετικά υλικά. Με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm. πραγµατικής επιφανείας καλυπτοµένης επιφανείας , 2,80 784, , 6, , , 1, , , 13, , , 9, , , 10, , , 2,20 391, , 6, , , 2,20 814, , 12, , , 0,55 203,50 93 Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεµα για την µόνωση δωµάτων. κυβικό µέτρο (m3) , 110, , 94 Επιστρώσεις µε ελαστοµερείς µεµβράνες. Μεµβράνη οπλισµένη καλυπτοµένης , 14, , 7

8 µε πολυεστερικό πλεγµα και µε επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων. 95 Στεγανωτικές επιστρώσεις µε τσιµεντοειδή υλικά. 96 Βελτιωτικό υγρό (latex) πρόσµικτο για κονιάµατα και επιχρίσµατα 97 Αποµόνωση στοιχείων κατασκευής µε διογκωµένη πολυστερίνη, µε µηχανική στερέωση των πλακών. επιφανείας χιλιόγραµµο (kg) , 5, , kgr σχετ.1 82,50 4, 330, κυβικό µέτρο (m3) , 39,40 709,20 98 Μεµβράνη HDPE µε κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές (αυγουλιέρα). καλυπτόµενης επιφάνειας , 10, , 99 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε εποξειδικά υλικά κατάλληλα για πόσιµο νερό. χιλιόγραµµο (kg) , 12,90 967,50 1 Πλήρωση δευτερευόντων αρµών διαστολής µε ελαστοµερές ακρυλικό υλικό. τρέχον µέτρο (µµ) αρµού , 8, , ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ ΑΣ : ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ , Προµήθεια άµµου χειµάρρου ή ορυχείου 102 Γενική µόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα 103 Ανάµιξη κηπευτικού χώµατος και άµµου ποταµού 104 ιάστρωση υλικών στην επιφάνεια της κονίστρας 105 Χειρωνακτική εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου. Τάφροι βάθους cm 106 Ανοιγµα λάκκων σε χαλαρά εδάφη µε εργαλεία χειρός. Ανοιγµα λάκκων διαστάσεων 0,30 x 0,30 x 0,30 m 107 Ανοιγµα λάκκων σε χαλαρά εδάφη µε εργαλεία χειρός. Ανοιγµα λάκκων διαστάσεων 0,50 x 0,50 x 0,50 m m , 15, 165, στρ. Γ1 0,23 105, 24,15 m3 Γ3 33, 1, 33, m2 Γ4 230, 0,25 57,50 50 m Α9.02 3, 1, 3, Ε1.1 60, 0,60 36, Ε1.2 6, 1,50 9, 108 ένδρα κατηγορίας , 45, 270, 109 Θάµνοι κατηγορίας Θ , 30, 3, 110 Αναρριχώµενα κατηγορίας Α , 30, 150, 111 Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή, βολβώδη κλπ φυτά. Ποώδη , 1,65 33, 8

9 - πολυετή και ετήσια, διετή, βολβώδη, κλπ φυτά κατηγορίας Π2 112 Φύτευση φυτών. Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 2, - 4, lt 113 Φύτευση φυτών. Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 12,50-22, lt 114 Φύτευση φυτών. Φύτευση ποωδών φυτών και βολβών 115 Υποστύλωση δένδρων. Υποστύλωση δένδρου µε την αξία του πασσάλου. Υποστύλωση δένδρου µε την αξία του πασσάλου. Για µήκος πασσάλου µέχρι 2,50 m 116 Εγκατάσταση χλοοτάπητα. Εγκατάσταση χλοοτάπητα µε σπορά 117 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΚΤΥΟΥ - Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm - Φ 3/4'' 118 Ηλεκτροβάνες ελέγχου άρδευσης, ΡΝ 10 atm, πλαστικές, ευθείας ροής. Χωρίς µηχανισµό ρύθµισης πίεσης, Φ 3/4'' µε απώλειες <0,3m στα 5 m3/h 119 Προγραµµατιστές - εξαρτήµατα - Προγραµµατιστές µπαταρίας τύπου φρεατίου - Ελεγχόµενες ηλεκτροβάνες: Προγραµµατιστές - εξαρτήµατα - Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών - 30Χ40 cm, 4 ηλεκτροβανών 121 Προγραµµατιστές - εξαρτήµατα - Στεγανό κουτί για προγραµµατιστές, από πολυεστέρα - διαστάσεων 40Χ30Χ20 Ε9.4 1, 1,10 110, Ε9.6 21, 3, 63, Ε9.1 20, 0,40 8, Ε , 2,50 15, στρ. Ε13.1 0,16 2.0, 320, Η , 7,70 30,80 Η , 35, 140, Η , 170, 170, Η , 25, 25, Η , 55, 55, 122 Προµήθεια κηπευτικού χώµατος m3 7 22, 8,50 187, 123 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm-ονοµαστικής διαµέτρου Φ ΙΑΝΕΜΗΤΕΣ - Σταλάκτες - Σταλάκτης αυτορυθµιζόµενος, επισκέψιµος - Σταλάκτης αυτορυθµιζόµενος, επισκέψιµος 125 ΙΑΝΕΜΗΤΕΣ -Εκτοξευτήρες -Εκτοξευτήρες αυτοανυψούµενοι, γραναζωτοί, m Η , 0,55 220, Η , 0,22 11, Η , 30, 3, 9

10 ακτίνας ενεργείας 5-9 m - µε σώµα ανύψωσης 10 cm, πλαστικός 126 ΙΑΝΕΜΗΤΕΣ -Εκτοξευτήρες - Ακροφύσια για σταθερούς εκτοξευτήρες - Σταθερού τοµέα, κανονικής παροχής ακτίνας 2-5 m 127 Πάσσαλος στήριξης σωλήνων άρδευσης από χάλυβα οπλισµού 128 Προγραµµατιστές - εξαρτήµατα - Αισθητήρας βροχής 129 Άνοιγµα αυλακώσεως για φύτευση µπορντούρας µε εργαλεία χειρός 130 ΙΑΝΕΜΗΤΕΣ -Εκτοξευτήρες -Εκτοξευτήρες αυτοανυψούµενοι, στατικοί - µε σώµα ανύψωσης 10 cm 131 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ-Ταυ χαλύβδινα, γαλβανισµένα-φ 3/4 132 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ- Μαστοί χαλύβδινοι, γαλβανισµένοι - Φ 3/4 133 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ- Ρακόρ χαλύβδινα γαλβανισµένα- Φ 3/4 134 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ- Γωνίες χαλύβδινες, γαλβανισµένες-φ 3/4 135 ΦΙΛΤΡΑ - ΕΞΑΜΕΝΕΣ - Φίλτρα νερού, σίτας ή δίσκων, πλαστικά, ονοµαστικής πίεσης 10 atm - Φ 3/4'' 136 ΙΑΝΕΜΗΤΕΣ - Σταλακτηφόροι - Σταλακτηφόροι Φ20 mm από ΡΕ µε σταλάκτες αυτορυθµιζόµενους και µε µηχανισµό αποτροπής απορροής του νερού από το σωλήνα - µε απόσταση σταλακτών 33 cm Η , 2, 14, Η , 0,25 5, Η , 80, 80, m Ε8 30, 1,50 45, Η , 4,60 32,20 20 Η , 2,20 17,60 Η , 1,90 20,90 Η , 6,80 68, Η , 2,10 6,30 Η , 18,50 18,50 m Η , 0,70 105, 137 Θάµνοι κατηγορίας Θ , 7,40 740, 138 Προγραµµατιστές - εξαρτήµατα -Καλώδια τύπου JIVV-U (ΝΥΥ) - διατοµής 10 x 1,5 mm2 m Η , 1,80 90, ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ ΑΣ : ΠΡΑΣΙΝΟ , ΣΩΛΗΝΑΣ PP-R Εξωτ. ιαµέτρου 20 mm πάχους τοιχώµατος 3,4mm Μ.Μ. ΑΤΗΕ N , 6,11 12, ΣΩΛΗΝΑΣ PP-R Εξωτ. ιαµέτρου 25 mm πάχους τοιχώµατος 4,2 m ΗΛΜ 8 (ΑΤΗΕ Ν ) 106, 8,20 869,20 10

11 mm 141 ΣΩΛΗΝΑΣ PP-R Εξωτ. ιαµέτρου 32 mm πάχους τοιχώµατος 5,4 mm 142 ΣΩΛΗΝΑΣ PP-R Εξωτ. ιαµέτρου 40 mm πάχους τοιχώµατος 5,5 mm 143 ΣΩΛΗΝΑΣ PP-R Εξωτ. ιαµέτρου 50 mm πάχους τοιχώµατος 6,9 mm m ΑΤΗΕ Ν , 10,96 350,72 m ΑΤΗΕ Ν , 14,56 684,32 m ΑΤΗΕ Ν , 19,21 38, Θερµοµονωτικοί σωλήνες πάχους 13 και Φ22 από εύκαµπτο συνθετικό καουτσούκ 145 Θερµοµονωτικοί σωλήνες πάχους 13 και Φ28 από εύκαµπτο συνθετικό καουτσούκ 146 Θερµοµονωτικοί σωλήνες πάχους 13 και Φ34 από εύκαµπτο συνθετικό καουτσούκ µ ΗΛΜ 40 (ΑΤΗΕ Ν ) µ ΗΛΜ 40 (ΑΤΗΕ Ν ) µ ΗΛΜ 40 (ΑΤΗΕ Ν ) 71, 4,63 328,73 11, 4,85 53, , 5, 1, 147 Σφαιρικός διακόπτης ορειχάλκινος γωνιακός Φ 1/2 ". 148 Βαλβίδα σφαιρική διαµέτρου Φ 1/2" ΗΛΜ , 11,15 546,35 ΗΛΜ 11 (Βαν 1/2") 2, 14,61 29, Βαλβίδα σφαιρική διαµέτρου 3/4" ΗΛΜ11 (ΑΤΗΕΝ8101.Χ. 1.2) 4, 16,90 67, Βαλβίδα σφαιρική διαµέτρου Φ 1" ΗΛΜ 11 (Βαν 1") 5, 18,63 93, Βαλβίδα σφαιρική διαµέτρου Φ 1 1/2" 152 Πίνακας υδροληψίας διαστάσεων 45x80cm ΜΜ ΗΛΜ 11 (Βαν 1 1/2") ΗΛΜ 4 (ΑΤΗΕ Ν. 8604) 6, 25, 150, 3, 135, 405, 153 ιανοµέας / Συλλέκτης νερού, οριχάλκινος, 10 παροχών και εξαρτήµατα ΗΛΜ 4 (ΙΟ) 4, 131,26 525, ιανοµέας ύδρευσης ορειχάλκινος µε διακόπτη 14 αναχωρήσεων ΗΛΜ 4 (ΑΤΗΕ Ν ) 1, 263,45 263, Σωλήνας πολυαιθυλενίου (VPE) 16Χ2 ΜΜ ΗΛΜ 8 (VPE Φ16Χ2) 890, 5, , Κεντρικός διανοµέας νερού από ΡΡ-R Φ75 έως 5 αναχωρήσεων ΗΛΜ 8 (ΑΤΗΕ Ν ) 1, 393,58 393, Πλωτήρας υδαταποθήκης (φλοτέρ) ιαµέτρου 3/4 ins ΑΤΗΕ , 32,13 32, Φρεάτιο δικτύων ύδρευσης διαστ 30 Χ 30cm. ΗΛΜ 10 ΣΧΤ ΑΤΗΕ8066 (30Χ30) 2, 145,50 291, 11

12 159 Παροχή ύδρευσης. ΗΛΜ 29 (ΑΤΗΕ Ν8217) 1, 243,22 243, Αναµικτήρας (µπαταρία) θερµού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος τοποθετηµένος σε νιπτήρα - ιαµέτρου 1/2 ins 161 Αναµικτήρ (µπαταρία) θερµούψυχρού ύδατος, ντουζιέρας - µπανιέρας, διαµέτρου 1/2ins. 162 Αναµικτήρας (µπαταρία) θερµού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος νεροχύτη - ιαµέτρου 3/8 ins ΑΤΗΕ , 50,36 201,44 ΗΛΜ 13 Α 5, 48,79 243,95 ΑΤΗΕ , 77,27 154, Κρουνός εκροής (βρύση) Τεµ ΗΛΜ 11 ( ) 6, 11,65 69, Πιεστικό συγκρότηµα ύδρευσης, δύο οριζοντίων αντλιων, παροχής κάθε αντλίας 6m3/h µανοµετρικού 35ΜΣΥ ΗΛΜ 21 (6m3/h, 35ΜΣΥ) 1, 2.950, , 165 Βαλβίδα αντεπιστροφής 1 1/2" ΗΛΜ 11 ΣΧΕΤ. 5 1, 17,65 17, Βαλβίδα αντεπιστροφής 3/4" ορειχάλκινη ΗΛΜ 11 (ΑΤΗΕ ) 2, 20,59 41, Ασφαλιστική βαλβίδα 3/4" ΗΛΜ 12 (ΑΤΗΕ ) 2, 68,53 137, Αυτοµατο εξαεριστικό ΗΛΜ 11 (Α-ΕΞ) 2, 18,47 36, Ηλιακός Θερµοσίφωνας, χωριτικότητας 3lt, µε 3 συλλέκτες. ΗΛΜ 24 ΣΧΕΤ 1, 1.680, , 170 οχείο διαστολής χωρητικότητας 35 λίτρων ΗΛΜ 23 ΑΤΗΕ , 193, 193, 171 Σύστηµα αυτόµατης πλήρωσης εγκατάστασης κλειστού δοχείου διαστολής διαµέτρου 1/2 ΗΛΜ 28 ΑΤΗΕ (ΣΥΣ. ΑΥΤ. ΠΛΗΡΩΣΗΣ) 1, 102,93 102, Ηλεκτρονικός διαφορικός ηλιακών µε ενσωµατωµένο εµβαπτιζόµενο αισθητήριο ΗΛΜ 24 (Ηλεκτρ ιαφ) 1, 234,27 234, ιανοµέας ύδρευσης ορειχάλκινος µε διακόπτη 20 αναχωρήσεων ΗΛΜ 4 (ΑΤΗΕ Ν ) 1, 347,42 347,42 42 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ ΑΣ : Υ ΡΕΥΣΗ , Πώµα (τάπα) καθαρισµού σωληνώσεων αποχέτευσης ΗΛΜ 8 (ΑΤΗΕ ) 3, 23,83 71, Καλύµµατα φρεατίων χυτoσιδηρά Kg ΑΤΗΕ , 3,59 161, Θήκη για χαρτί πλήρης επιχρωµιωµένη απλή ΗΛΜ 14 (ΑΤΗΕ ) 10, 9,15 91,50 12

13 177 Χαρτοθήκη πλήρης, επιχρωµιωµένη, µε καπάκι. ΗΛΜ 14 (ΑΤΗΕ ) 6, 19,19 115, οχείο ρευστού σάπωνα πλήρες Επιχρωµιωµένο ΗΛΜ 13 (ΑΤΗΕ 8174) 6, 31,70 190, Εταζέρα Νιπτήρα. ΗΛΜ 13 (ΑΤΗΕ ) 4, 16,56 66, Καθρέπτης τοίχου Τεµ ΗΛΜ 14 (8168.2) 4, 85,60 342, Κάθισµα λεκάνης πλαστικό Τεµ ΗΛΜ 18 (8179.2) 2, 20,70 41, Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη 'Ευρωπαϊκού' τύπου ΗΛΜ 14 ΑΤΗΕ , 254,81 509, Νιπτήρας πορσελάνης ένθετος (OVALUX) 184 Σετ W.C.για 'ατοµα µε ειδικές ανάγκες'. ΑΤΗΕ Ν8182 4, 189,25 757, ΗΛΜ 15 σχ 1, 1.2, 1.2 2, 185 Νιπτήρας νηπίων ΗΛΜ 14 (Σχετ ΑΤΗΕ ) 12, 180, , Λεκάνη αποχωρητηρίου νηπίων από πορσελάνη, καθηµένου τύπου. ΗΛΜ 14 (ΑΤΗΕ ) 8, 278, , 187 Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm δύο σκαφών ιαστάσεων περίπου 35 Χ 40 X 13 cm, µήκους 1,80 m ΗΛΜ 17 (ΑΤΗΕ ) 2, 222,68 445, ίδυµο υποβρύχιο αντλητικό συγκρότηµα ακαθάρτων, 3 m3/hr και 4 ΜΥΣ. ΗΛΜ 21 (ΑΤΗΕ Ν ) 1, 3.138, , Αντλία οµβρίων 1,5 ΗΡ ΗΛΜ21 (ΑΤΗΕ Ν ) 190 Μηχανοσίφωνας Φ125 ΗΛΜ 8 (Σχετ ΑΤΗΕ ) 1, 207,73 207, , 90, 90, 191 Αµµοσυλλέκτης µπαλκονιού - δώµατος ΗΛΜ 8 (ΑΤΗΕ Ν ) 8, 28,20 225, Πλαστικός σωλήνας Φ 40 mm από PVC, πιέσεως λειτουργίας 6 atm. Μ ΗΛΜ 8 (σχατηε ) 70, 9,75 682, Πλαστικός σωλήνας Φ 50 mm από PVC, πιέσεως λειτουργίας 6 atm. Μ ΗΛΜ 8 (σχατηε ) 28, 12,79 358, Πλαστικός σωλήνας Φ 75 mm από PVC, πιέσεως λειτουργίας 6 atm. Μ ΗΛΜ 8 (ΑΤΗΕ ) 42, 17,60 739, Πλαστικός σωλήνας Φ 1 mm από PVC, πιέσεως λειτουργίας 6 atm. Μ ΗΛΜ 8 (ΑΤΗΕ ) 63, 23, , Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από P.V.C. σειράς 41 εσωτ. διαµέτρου Φ 125 mm µ.µ. ΗΛΜ 8 (ΑΤΗΕ Ν ΣΧΕΤ) 61, 27, ,33 13

14 197 Πλαστικός σωλήνας Φ 75 mm, 10 atm Μ ΗΛΜ 8 ( ) 16, 17,67 282, Σιφώνι δαπέδου WC Τεµ. ΗΛΜ 8 (Σχετ.ΑΤΗΕ 8046) 13, 44,68 580, Σχάρα χυτοσιδηρά διαστάσεων 20χ20εκ. ΗΛΜ 29 (20 Χ 20) 3, 25,22 75,66 2 Σχάρα χυτοσιδηρά διαστάσεων 20χ150εκ. µε πλαίσιο, ΗΛΜ 29 (20 Χ 150) 2, 35,22 70, Καπέλο σωλήνα εξαερισµού Τεµ. ΗΛΜ 13 (Σχετ. 1) 5, 6,31 31, παροχή αποχέτευσης ΗΛΜ 10 (ΑΤΗΕ Ν8066.Υ Ρ.3) 203 Αγγιστρα πορσελάνης διπλα ΗΛΜ 13 (ΑΤΗΕ ) 1, 67,50 67,50 6, 19,70 118, Φρεάτιο επισκέψεως διαστάσεων 50Χ50 cm βάθους 80 cm. ΗΛΜ 10 (ΑΤΗΕ 9307.Χ) 2, 165, 330, 205 Φρεάτιο επισκέψεως διαστάσεων 80Χ80 cm και βάθους 80 cm ΗΛΜ 10 (ΑΤΗΕ 9307.Χ2) 2, 205, 410, 206 Φρεάτιο επισκέψεως διαστάσεων 1.20Χ1.20 cm και βάθους 80 cm ΗΛΜ 10 (ΑΤΗΕ 9307.Χ3) 1, 295, 295, ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ ΑΣ : ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ , Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Pa φορητός γοµώσεως 6kg Τεµ ΗΛΜ 19 ( ) 11, 47,51 522, Πυροσβεστήρας κόνεως Ρα 12 Κg οροφής ΗΛΜ 19 (ΣΧΕΤ ΑΤΗΕ ) 2, 96, 192, 209 Πυροσβεστήρας τύπου Co2, γοµώσεως 6 kg. 210 Αυτόνοµο φωτιστικό σώµα, τύπου "EXIT" ή και µε βέλος πορείας Τεµ. ΗΛΜ 19 (8202.2) 1, 79,81 79,81 Τεµ. ΗΛΜ 59 (8984) 37, 56, , Πιεστικό συγκρότηµα πυρόσβεσης 25m3/hr και 53ΜΥΣ ΗΛΜ 22 (Σχ ΑΤΗΕ ) 1, 5.388, , ίδυµο υδροστοµιο 2 χ 2 1/2 ins χ 4 ins ΗΛΜ 11 ( ιδ.στ.) 1, 197,70 197, Καταιονιστήρας ύδατος (sprinkler) διαµέτρου 1/2'' ΗΛΜ 11 (Καταιονιστήρας) 39, 5,92 230, Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος 1'' m ΗΛΜ 5 (8036.3) 72, 22, , Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος διαµέτρου Φ1 1/4'' Μ.Μ. ΗΛΜ 5 ( ΑΤΗΕ /4) 6, 24,46 146, Σιδηροσωλήνας γαλβανισένος 11/2'' ΜΜ ΗΛΜ 5 ( ΑΤΗΕ /2'') 17, 29,27 497, Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος βαρέως τύπου διαµέτρου Φ2 ins µέτρο ΗΛΜ 5 (σχ. ΑΤΗΕ9316.4) 44, 32, , 14

15 πάχους τουλάχιστον 3.25mm 218 Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος 3'' Μ.Μ. ΗΛΜ 5 (ΑΤΗΕ ) 9, 59, 531, 219 Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή ιαµέτρου 4 ins Πάχους 4,50 mm Μ.Μ. ΗΛΜ 5 (ΑΤΗΕ ) 41, 77, ,41 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ ΑΣ : ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ , Αεραγωγός από αλουµίνιο εύκαµπτος κυκλικής διατοµής Φ1 Μ ΗΛΜ 35 (ΑΤΗΕ ) 8, 6,30 50, Αεραγωγός από αλουµίνιο εύκαµπτος κυκλικής διατοµής Φ Αεραγωγός από αλουµίνιο εύκαµπτος κυκλικής διατοµής Φ2 µ ΗΛΜ 35 (ΑΤΗΕ ) µ ΗΛΜ 35 (ΑΤΗΕ ) 4, 9,27 37,08 14, 12,78 178, Στόµιο απαγωγής διαστάσεων 2 x 2 mm µε διάφραγµα 8547 Σχ1) 1, 28,97 28, Στόµιο απαγωγής διαστάσεων 4 x 150 mm µε διάφραγµα 8547 Σχ2) 1, 35,59 35, Στόµιο απαγωγής διαστάσεων 3 x 2 mm µε διάφραγµα 8547 Σχ3) 2, 33,12 66, Στόµιο απαγωγής διαστάσεων 5 x 2 mm µε διάφραγµα 8547 Σχ4) 1, 42,97 42, Στόµιο απαγωγής διαστάσεων 5 x 150 mm µε διάφραγµα 8547 Σχ5) 1, 25,51 25, Στόµιο θυρών 5x3mm 8545 Σχ1) 229 Στόµιο θυρών 5x2mm 8545 Σχ2) 4, 63,72 254,88 5, 53,36 266, Στόµιο απαγωγής ή προσαγωγής νωπού αέρα διαστάσεων 3 x 2 mm 8541 Σχ1) 4, 41,77 167, Στόµιο απαγωγής ή προσαγωγής 3x2 mm µε καµπύλα ρυθµιζόµενα πτερύγια 8541 Σχ2) 2, 39,52 79, Στόµιο απαγωγής ή προσαγωγής 3x3 mm µε καµπύλα ρυθµιζόµενα πτερύγια 8541 Σχ3) 6, 48,33 289, Στόµιο απαγωγής ή προσαγωγής 450x3 mm µε καµπύλα ρυθµιζόµενα πτερύγια 8541 Σχ4) 2, 64,25 128, Στόµιο απαγωγής ή προσαγωγής 3x2 mm µε καµπύλα ρυθµιζόµενα πτερύγια 8541 Σχ5) 3, 39,52 118, Στόµιο απαγωγής ή προσαγωγής 1, 36,07 36,07 15

16 2x2 mm µε καµπύλα ρυθµιζόµενα πτερύγια 8541 Σχ6) 236 Στόµιο απαγωγής ή προσαγωγής 4x4 mm µε καµπύλα ρυθµιζόµενα πτερύγια 8541 Σχ7) 2, 68,39 136, Γραµµικό στόµιο οροφής από προφιλ αλουµινίου SLOT - 2 σειρών Σχ1) 24, 78, , Γραµµικό στόµιο οροφής από προφιλ αλουµινίου SLOT - 3 σειρών Σχ2) 16, 1, , 239 Γραµµικό στόµιο ελαφρού τύπου, διαστάσεων 4x4mm Σχ3) 7, 70,50 493, Γραµµικό στόµιο ελαφρού τύπου, διαστάσεων 7x2mm Σχ4) 3, 66,59 199, Γραµµικό στόµιο ελαφρού τύπου, διαστάσεων 5x3mm Σχ5) 2, 66,41 132, Γραµµικό στόµιο ελαφρού τύπου, διαστάσεων 3x3mm Σχ6) 2, 44, 88, 243 Γραµµικό στόµιο ελαφρού τύπου, διαστάσεων 3x2mm Σχ7) 14, 36, 504, 244 Γραµµικό στόµιο ελαφρού τύπου, διαστάσεων 4x3mm Σχ8) 2, 55,22 110, Γραµµικό στόµιο ελαφρού τύπου, διαστάσεων 2x1mm Σχ9) 2, 31,50 63, 246 Στόµιο τύπου αεροβαλβίδας κυκλικό Φ Σχ1) 7, 30, 210, 247 Στόµιο νωπού αέρα διαστάσεων 10x10 mm µε ντάµπερ 8541 Σχ8) 1, 260, 260, 248 Στόµιο νωπού αέρα διαστάσεων 10x10 mm 8541 Σχ9) 1, 220, 220, 249 Στόµιο νωπού αέρα διαστάσεων 5x3 mm 8541 Σχ10) 2, 45, 90, 250 Στόµιο νωπού αέρα διαστάσεων 5x250 mm 8541 Σχ11) 10, 42,80 428, 251 Στόµιο νωπού αέρα διαστάσεων 5x2 mm 8541 Σχ12) 9, 39,52 355, Στόµιο νωπού αέρα διαστάσεων 5x5 mm 8541 Σχ13) 1, 69,42 69, Θερµική µόνωση αεραγωγών µε πλάκες υαλοβάµβακα τετραγωνικά µέτρα ΗΛΜ 40 (ΑΤΗΕ ) 305, 12, , Αεραγωγός από γαλβανισµένη λαµαρίνα. χιλιόγραµµο (kg) , 2, , 16

17 255 Ανεµιστήρας αξονικός παροχής 6 m3/h ΗΛΜ 39 (ΣΧ.ΑΤΗΕ 8559) 1, 160, 160, 256 Φυγοκεντρικός ανεµιστήρας Q=1550 m3/h ΗΛΜ 39 (ATHE ) 1, 780, 780, 257 Fire Damper ανοιγµάτων 2x6mm ΗΛΜ 34 (ΑΤΗΕ 8541 Σχ2) 1, 459,77 459, ιάφραγµα αεραγωγών (πυρκαγιά 60') 2x2mm µε σερβοκινητήρα ΗΛΜ 34 (ΑΤΗΕ 8541 Σχ1) 1, 369,46 369, Εξωτερική συσκευή VRV, αποδόσεως Ψυκτικής 50.0 KW / Θερµικής 56.0 KW ΗΛΜ 33 (ΑΤΗΕ 8552 Σχ9) 2, , , Εσωτερική συσκευή VRV, τύπου καναλάτη, ονοµαστικής ισχύος 11,2 KW ΗΛΜ 33 (ΑΤΗΕ 8552 Σχ8) 3, 2.498, , Εσωτερική συσκευή VRV, τύπου καναλάτη, ονοµαστικής ισχύος 9 KW ΗΛΜ 33 (ΑΤΗΕ 8552 Σχ7) 1, 2.065, , Εσωτερική συσκευή VRV, τύπου καναλάτη, ονοµαστικής ισχύος 12,5KW ΗΛΜ 33 (ΑΤΗΕ 8552 Σχ6) 3, 2.568, , Εσωτερική συσκευή VRV, επίτοιχη, ονοµαστικής ισχύος 4,5 KW ΗΛΜ 33 (ΑΤΗΕ 8552 Σχ5) 1, 1.995, , Εσωτερική συσκευή VRV, επίτοιχη, ονοµαστικής ισχύος 2,8 KW ΗΛΜ 33 (ΑΤΗΕ 8552 Σχ4) 2, 1.805, , Εσωτερική συσκευή VRV, επίτοιχη, ονοµαστικής ισχύος 2,2KW ΗΛΜ 33 (ΑΤΗΕ 8552 Σχ3) 3, 1.750, , Εσωτερική συσκευή VRV, τύπου κασσέτας, ονοµαστικής ισχύος 7,1 KW ΗΛΜ 33 (ΑΤΗΕ 8552 Σχ2) 1, 4.155, , Εσωτερική συσκευή VRV, τύπου κασσέτας, ονοµαστικής ισχύος 4,5 KW ΗΛΜ 33 (ΑΤΗΕ 8552 Σχ1) 1, 3.966, , Χειριστήριο εσωτερικών συσκευών VRV ΗΛΜ 12 (ΑΤΗΕ 8647 Σχ1) 15, 211, , ιακλαδωτήρες ψυκτικών σωληνώσεων για εγκατάσταση VRV ΗΛΜ 7 (ΑΤΗΕ 8041) 13, 248, , 270 Εναλλάκτης ενθαλπίας αέρα - αέρα (5m3) ΗΛΜ 33 (ΑΤΗΕ 8557 Σχ1) 4, 3.141, , Εναλλάκτης ενθαλπίας αέρα - αέρα (650m3) ΗΛΜ 33 (ΑΤΗΕ 8557 Σχ2) 5, 3.993, , Εναλλάκτης ενθαλπίας αέρα - αέρα (8m3) ΗΛΜ 33 (ΑΤΗΕ 8557 Σχ3) 1, 4.747, ,07 17

18 273 Κεντρικό χειριστήριο εσωτερικών συσκευών VRV ΗΛΜ 12 (ΑΤΗΕ 8647 Σχ2) 1, 3.103, ,33 33 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ ΑΣ : ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ , 274 Ηλεκτρικός πίνακας επίτοιχος µε πόρτα, 144 στοιχείων διαστάσεων 1 Χ 60 Χ 21 cm και µε ΙΡ Ηλεκτρικός πίνακας επίτοιχος µε πόρτα, 96 στοιχείων διαστάσεων 58 Χ 68 Χ 14 cm και µε ΙΡ Ηλεκτρικός πίνακας επίτοιχος µε πόρτα, 36 στοιχείων διαστάσεων 38 Χ 37 Χ 14 cm και µε ΙΡ65 ΗΛΜ 52 (ΠΙΝΑΚΑΣ 144 ΣΤΧ) ΗΛΜ 52 (ΠΙΝΑΚΑΣ 96 ΣΤΧ) ΗΛΜ 52 (ΠΙΝΑΚΑΣ 36 ΣΤΧ) , Μικροαυτοµατισµός για ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS µοπολικός εντάσεως 10 Α. ΗΛΜ 55 (ΑΤΗΕ ) Μικροαυτοµατισµός για ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS µονοπολικός εντάσεως 16 Α. ΗΛΜ 55 (ΑΤΗΕ ) Μικροαυτόµατος τύπου WL-SIEMENS µονοπολικός εντάσεως 25Α Τεµ. HΛΜ 55 (ΑΤΗΕ Σχετ.) Μικροαυτόµατος τριπολικός Εντάσεως 16 Α ΗΛΜ 55 ΑΤΗΕ Ραγοδιακόπτης έως 2X40Α ΗΛΜ ιακόπτης πινάκων χωνευτός απλός τριπολικός Εντάσεως 40 Α ΗΛΜ 55 ΑΤΗΕ ιακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5 ΤΕ-SIEMENS, απλός τριπολικός 63Α Τεµ. HΛΜ 55 (ΑΤΗΕ ) Ασφάλεια συντηκτική τύπου ΕΖ- SIEMENS εντάσεως έως 25 Α και σπειρώµατος Ε 27. ΗΛΜ 54 (ΑΤΗΕ ) Ασφάλεια συντηκτική τύπου ΕΖ- SIEMENS εντάσεως έως 63Α και σπειρώµατος Ε 33. ΗΛΜ 54 (ΑΤΗΕ ) Ενδεικτική λυχνία τάσεως µέχρι 5 V πλήρης µε ασφάλεια πορσελάνης 25/2 Α πλήρους. ΗΛΜ 52 (ΑΤΗΕ 8924) Αυτόµατος διακόπτης διαρροής, έντασης 4x40 Α ΗΛΜ55 ΑΤΗΕ Ν8894.Χ Αυτόµατος διακόπτης µε ρυθµ. Θερµικά ισχύος 160 Α ( ) ΗΛΜ55 (ΑΥΤ 160Α) Αυτόµατος διακόπτης µε ρυθµ. Θερµικά ισχύος 125 Α (87,5-125) ΗΛΜ55 (ΑΥΤ 125Α)

19 290 Αυτόµατος διακόπτης µε ρυθµ. Θερµικά ισχύος 63 Α (41,4-63) 291 Αυτόµατος διακόπτης µε ρυθµ. Θερµικά ισχύος 40 Α (28-40) 292 Αυτόµατος διακόπτης µε ρυθµ. Θερµικά ισχύος 25 Α (17,5-25) 293 Αυτόµατος διακόπτης µε ρυθµ. Θερµικά ισχύος 20 Α (14-20) ΗΛΜ55 (ΑΥΤ 63Α) ΗΛΜ55 (ΑΥΤ 40Α) ΗΛΜ55 (ΑΥΤ 25Α) ΗΛΜ55 (ΑΥΤ 20Α) Αµπερόµετρο πίνακα ΗΛΜ54 (ΑΜΠ) Βολτόµετρο πίνακα ΗΛΜ54 (ΒΟΛΤ) Αλεξικέραυνα πίνακα (3Ρ+Ν) ΗΛΜ54 (ΑΛΕΞ) Ετήσιος χρονοδιακόπτης ράγας ΗΛΜ54 (ΧΡΟΝΟ ) Ρελλέ τηλεχειρισµού (καστάνιας) 16Α 299 Μετασχηµατιστής 220/220V - 1 VA 3 Μετασχηµατιστής 220/220V VA ΗΛΜ54 (ΡΛ ΚΣΤ) ΗΛΜ56 (1VA) ΗΛΜ56 (250VA) ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ ΑΣ : ΠΙΝΑΚΕΣ , Φωτιστικό σώµα τύπου προβολέα led 14Χ2W 302 Φωτιστικό σώµα τύπου χελώνας 9W ΗΛΜ 59 (ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 14Χ2W) ΗΛΜ 59 (ΧΕΛΩΝΑ 9W) , , Φωτιστικό σώµα ανάδειξης απλής δέσµης 9W ΗΛΜ 59 (ΑΠΛΗΣ ΕΣΜΗΣ 9W) , Φωτιστικό σώµα ανάδειξης διπλής δέσµης 9W ΗΛΜ 59 ( ΙΠΛΗΣ ΕΣΜΗΣ 9W) , Φωτιστικό σώµα τοπικού φωτισµού 9W ΗΛΜ 59 (ΤΟΠΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 3Χ9W) Φωτιστικό σώµα τύπου PL 9W ΗΛΜ 59 (ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ PL 9W) Φωτιστικό σώµα στεγανό εξωτερικού ή εσωτερικού χώρου 2Χ58W ΗΛΜ 60 (ΦΩΤ ΣΤΕΓ 2Χ58W) Φωτιστικό σώµα έµµεσου φωτισµού 2Χ55W ΗΛΜ 59 (ΦΩΤ 2Χ55W) , Φωτιστικό σώµα τύπου απλίκας 32W ΗΛΜ 59 (ΑΠΛΙΚΑ 32W) ,

20 310 Φωτιστικό σώµα φθορισµού χωνευτό 4Χ18W ΗΛΜ 59 (ΦΩΤ ΧΩΝ 4Χ18W) , Φωτιστικό σώµα φθορισµού επίτοιχης τοποθέτησης 4Χ18W ΗΛΜ 59 (ΦΩΤ ΕΠΙΤ 4Χ18W) , ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ ΑΣ : ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ , 312 Προµήθεια και εγκατάσταση ενός υδραυλικού ανελκυστήρα 9 Κg, 12 ατόµων, 3 στάσεων ΗΛΜ 63 (ΑΤΗΕ 91 Σχ1) 1. 14,0. 14,0 0. ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ ΑΣ : ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ , 313 Πλαστικός σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών βαρέως τύπου, διαµέτρου Φ16mm Μέτρο ΗΛΜ 041 ΣΧΕΤ Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών σπιράλ διαµέτρου Φ16mm Μ ΗΛΜ 41 ( ) , Σωλήνας πλαστικός θωρακισµένος από PVC διαµέτρου Φ16mm ΜΜ ΗΛΜ 41 ΑΤΗΕ 8733 Φ Πλαστικός σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών βαρέως τύπου, διαµέτρου Φ32mm 317 Εσχάρες καλωδίων βαρέως τύπου. Εσχάρα πλάτους 1 mm. 318 Εσχάρες καλωδίων βαρέως τύπου. Εσχάρα πλάτους 2 mm. 319 Καλώδια τύπου H05VV-U, -R (NYM), ονοµ. τάσης 3/5V µε µόνωση από µανδύα PVC. διατοµής 3 x 1,5 mm². 320 Καλώδια τύπου H05VV-U, -R (NYM), ονοµ. τάσης 3/5V µε µόνωση από µανδύα PVC. διατοµής 4 x 1,5 mm² 321 Καλώδια τύπου H05VV-U, -R (NYM), ονοµ. τάσης 3/5V µε µόνωση από µανδύα PVC. διατοµής 3 x 2,5 mm² Μέτρο ΗΛΜ 041 ΣΧΕΤ µέτρο µήκους , 12,50 837,50 µέτρο µήκους , 17, ,50 τρέχον µέτρο (m) , 2, ,10 τρέχον µέτρο (m) , 2,80 252, τρέχον µέτρο (m) , 4, , Καλώδιο τύπου ΝΥΜ ιπολικό ιατοµής: 2 Χ 1,5 mm2 µέτρο ΗΛΜ 46 ΑΤΗΕ Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονοµ. τάσης 6/10 V µε µόνωση από µανδύα PVC. διατοµής 3 x 1,5 mm². 324 Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονοµ. τάσης 6/10 V µε µόνωση από µανδύα PVC. διατοµής 3 x 2,5 mm². τρέχον µέτρο (m) , 2,90 17,40 τρέχον µέτρο (m) , 4, , Καλώδιο J1VV-U3G6mm² (NYY) µετρ ΗΛΜ 102 (3Χ6)

Α.Μ.:.1./2013 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Α.Μ.:.1./2013 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% ΝΟ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓ ΘΕΟ ΩΡΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϋπολογισµός Μελέτης Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Θέση: ΜΑΓΟΥΛΑ - ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΟΣ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΘΡΑΨΑΝΟΥ (o Υποέργο) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Α.Μ. /0 A/A Ολική ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Μ.. ΕΡΓΟ : ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 1ου & 8ου 8 ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ-.43/20 Εργο: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ \ Είδος Εργασιών Κωδικός Αρθρου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ SO 9001 παραγωγική διαδικασία, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ SO 9001 παραγωγική διαδικασία, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανακαίνιση και επισκευή διαμερίσματος ιδιοκτησίας του Δήμου που βρίσκεται στην πλατεία Δασκαλογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00 (µε ΦΠΑ) εκέµβριος 2012. K:\N0600\cons\tefhi\MAPS.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00 (µε ΦΠΑ) εκέµβριος 2012. K:\N0600\cons\tefhi\MAPS. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00 (µε ΦΠΑ) εκέµβριος 2012 K:\N0600\cons\tefhi\MAPS.doc Ν0600/5213 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΑΕ ΕΡΓΟ: «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου» (Ν0600)»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ. Ποσότητα. Είδος εργασίας. Τιμολογ. ΑΤΗΕ Ν9770.2 ΗΛΜ 007 m 275,00. ΑΤΗΕ 8041.6.1 ΗΛΜ 007 m 109,30. ΑΤΗΕ 8041.7.

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ. Ποσότητα. Είδος εργασίας. Τιμολογ. ΑΤΗΕ Ν9770.2 ΗΛΜ 007 m 275,00. ΑΤΗΕ 8041.6.1 ΗΛΜ 007 m 109,30. ΑΤΗΕ 8041.7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ: ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΡΓΟ: ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΠΥΛΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Α.Τ. Είδος εργασίας α/α Τιμολογ. Άρθρο Αναθεώρησης Μονάδα Ποσότητα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 1 2 3 4 5 6 7

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΘΡΟ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΘΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανακαίνιση και επισκευή διαμερίσματος ιδιοκτησίας του Δήμου που βρίσκεται στην πλατεία Δασκαλογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος : ΚΩ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης

Δήμος : ΚΩ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Δήμος : ΚΩ Εργο : ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ-ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ, ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Γενικές Εκσκαφές

Διαβάστε περισσότερα

Η / Μ Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Ν

Η / Μ Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΤΙΤΛΟΣ: Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Μ.: 63/013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μονάδα 1. Η/Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: Α-05.1*Κωδ ΟΙΚ-2227 Καθαίρεση κτισµάτων µε φέροντα στοιχεία από οπλισµένο σκυρόδεµα. Για ύψος έως και 4,0 m Κατεδάφιση κτισµάτων µονόροφων ή πολυόροφων µε φέροντα στοιχεία από οπλισµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 3 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών. 010 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.3 m2 2457

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 3 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών. 010 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.3 m2 2457 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ Θέση: ΠΥΛΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδηημιβραχώδη και τάφρων με χρήση μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 10. ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 10.01 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. 10.01.01 Φορτοεκφόρτωση µε τα χέρια ΟΙΚ-1101 ton 11,20 10.01.02 Φορτοεκφόρτωση µε µηχανικά µέσα ΟΙΚ-1104 ton 1,50

Διαβάστε περισσότερα

: . 2015 13/2015 : .: 7331.51.01 : 750.000,00 1. & 2. , 3. ] 1.

:   . 2015 13/2015 :  .: 7331.51.01 : 750.000,00 1. & 2. , 3.  ] 1. ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΜ. ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝ/ΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟ: Συντήρηση και Επισκευή ηµοτικών Κτιρίων Τ.Π. 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΑΚ 13/2015 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟ:ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ. Ιανουάριος 2014. K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ. Ιανουάριος 2014. K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ Ιανουάριος 2014 K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc Ν1000c/5300/Β02 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ : «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ H/M EΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ H/M EΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου Προϋπολογισµός: 2.200.000,00 Χρηµατοδότηση: Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων, Έσοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «Κάθετοι Άξονες Εγνατίας Οδού: Λειτουργία και Συντήρηση του τµήµατος του αυτοκινητοδρόµου από Α/Κ υτ. Σιάτιστας µέχρι Κοροµηλιά και εργασίες κύριας συντήρησης σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «Εγνατία οδός : Λειτουργία και Συντήρηση του Ανατολικού Τοµέα της Εγνατίας οδού και των Καθέτων Αξόνων (2015-2018)» 75.000.000 Οκτώβριος 2014 K:\SINTIRISI\2015-2018\Ανατολικός

Διαβάστε περισσότερα

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 50cm X 60cm

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 50cm X 60cm A.T.: 111 ΑΤΗΕ Ν8066.2.1 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 40cm X 50cm και βάθος από 0,50 έως 1,00 m Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 10 100,00% Φρεάτιο δικτύου αποχετεύσεως ήτοι εκσκαφή εις οιονδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ Ιανουάριος 2014 K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc Ν1000c/5300/Β10 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. ιεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου 26 Ταχ. Κώδικας: 632 00, Ν. ΜΟΥ ΑΝΙΑ ΤΗΛ: 23733-50220 FAX: 23730-65792 ΕΡΓΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Συνοχής ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν

Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: 20.02 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2112 Γενικές εκσκαφές

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 84/2015

Αρ. Απόφασης: 84/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ αρθρου 8 του ν. 3263/ 2004 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΕΚ 363B / 19-2-2013 (ισχύουν από 19-3-13)

ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ αρθρου 8 του ν. 3263/ 2004 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΕΚ 363B / 19-2-2013 (ισχύουν από 19-3-13) ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ αρθρου 8 του ν. 3263/ 2004 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΕΚ 363B / 19-2-2013 (ισχύουν από 19-3-13) ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α1 Εκσκαφή χαλαρών εδαφών (ΝΕΤ ΟΔΟ : Α -1, μικρή

Διαβάστε περισσότερα