ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 9515 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση Άδειας Κολλεγίου στο «MEDITERRANEAN COLLEGE» Έγκριση συνεργασίας μεταξύ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Ελλάδα) και του Université de Lorraine (Γαλλία) για εκπόνηση δι δακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη Ίδρυση Ερευνητικών Εργαστηρίων στο ΤΕΙ Θεσσα λίας και καθορισμός του εσωτερικού τους κανο νισμού ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (1) Αριθμ K1 Χορήγηση Άδειας Κολλεγίου στο «MEDITERRANEAN COLLEGE». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177Α ) «Ίδρυση και λειτουργία Κολλεγίων και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν. 3848/2010 (Α 71) και αντικαταστάθη κε με την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Θ7 της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δη μοσιονομικής Στρατηγικής » (ΦΕΚ 222 Α ) και τo άρθρο 30 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α ). 2. Το άρθρο 10 του Ν. 3696/2008 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του 4076/2012 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανω τάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 159 Α ) και ισχύει. 3. Τη υποπαράγραφο Θ3 της παραγράφου Θ του άρ θρου πρώτου του Ν. 4093/ Τo άρθρο 30 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α ). 5. Την παράγραφο 3 του άρθρου 6 του Ν. 4132/2013 (ΦΕΚ 59 Α ) «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις». 6. Τη με αριθ /ΙΑ/ (ΦΕΚ 3324 Β ) από φαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση, την τροποποίηση και την επικαιροποίη ση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευ τεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθη σης Επιπέδου Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και ΝΠΔΔ». 7. Τη με αριθ /ΙΑ/ (ΦΕΚ 3057 Β ) απόφα ση «Καθορισμός διαδικασίας της υποβολής των προ γραμμάτων σπουδών ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέ ντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο». 8. Τη με αρ /ΙΑ/ (ΦΕΚ 756 Β ) απόφαση «Τροποποίηση της αριθμ / υπουργικής απόφασης «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρη ματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την παράγραφο Θ του ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ του Ν. 4093/2012». 9. Το άρθρο 6, παρ., 3 του Ν. 4218/ (ΦΕΚ 268/Α ). 10. Το άρθρο 11 του Ν. 4229/ (ΦΕΚ 8/Α ). 11. Τη με αριθ / αίτηση του «ΜΕΣΟΓΕΙ ΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Ε.» με τα συνημμένα σε αυτήν δικαιολογητικά σχετικά με χορήγηση άδειας Κολλεγίου, καθώς και την αριθμ / αίτηση η οποία αναφέρεται στη 43077/ αίτηση. 12. Το από Ιδιωτικό Συμφωνητικό παραχώρη σης χρήσης σήματος και επωνυμίας με τη μέθοδο της δικαιόχρησης (franchising). 13. Tη θετική γνώμη του Δ.Σ. του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προ σανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π), όπως διατυπώθηκε στη με αρ. πρωτ. ΔΑ/7916/ απόφασή του, της με αρ. 101/ συνεδρίασης αυτού. 14. Την ανάγκη χορήγησης άδειας Κολλεγίου. 15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ ϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Χορηγούμε άδεια Kολλεγίου με το διακριτικό τίτλο «MEDITERRANEAN COLLEGE», στο «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕ

2 9516 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Ε.» με έδρα τη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαράγραφο Θ3 της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δη μοσιονομικής Στρατηγικής » (ΦΕΚ 222 Α ) και στο άρθρο 30 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α ). Τα προγράμματα σπουδών και η κτιριολογική υποδο μή του Κολλεγίου προσαρτώνται στην παρούσα άδεια με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας για την αδειοδότησή του υπηρεσίας. Η παρούσα άδεια ισχύει από την ημερομηνία δημοσί ευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 4 Μαΐου 2015 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ F Αριθμ (2) Έγκριση συνεργασίας μεταξύ του Αριστοτελείου Πανε πιστημίου Θεσσαλονίκης (Ελλάδα) και του Université de Lorraine (Γαλλία) για εκπόνηση διδακτορικών δι ατριβών με συνεπίβλεψη. Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 10 του Ν.3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α ) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α ), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α ) και του άρθρου 37 παρ.5 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α ). 2. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 Α ) «Διασφά λιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων Πα ράρτημα Διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.α ) «Δομή, λειτουργία, διασφά λιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίησης των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τρο ποποιήθηκε με τις διατάξεις των: παρ.γ του άρθρου 47 του Ν.4025/2011 (ΦΕΚ 228 Α ), παρ.8 του άρθρου 5 του Ν.4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α ), παρ.2 του άρθρου 34 του Ν.4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α ) και τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223 Α ). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ). 5. Την απόφαση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης (συνεδρίαση με αριθμό 166/ ) του Αριστοτελεί ου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μετά από πρόταση της Γ.Σ.Ε.Σ. της Νομικής Σχολής (συνεδρίαση με αριθμό 26/ ). 6. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Ελλάδα) και του Université de Lorraine, Nancy (Γαλλία). 7. Το γεγονός ότι το Université de Lorraine, Nancy (Γαλ λία), έχει αναγνωριστεί από τον ΔΟΑΤΑΠ ως ομοταγές προς τα ελληνικά ΑΕΙ και 8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε τη συνεργασία μεταξύ του Αριστοτελεί ου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Université de Lorraine, Nancy (Γαλλία), για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών υποψηφίων διδακτόρων με συνεπίβλεψη. Τα ειδικότερα θέματα συνεργασίας ρυθμίζονται στο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας που έχει καταρτιστεί από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα και έχει εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα των Ιδρυμάτων. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Θεσσαλονίκη, 27 Απριλίου 2015 Ο Πρύτανης ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ F Αριθμ. ΤΕΙ 2552 (3) Ίδρυση Ερευνητικών Εργαστηρίων στο ΤΕΙ Θεσσαλίας και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 24 του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιό τητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ Α 195) όπως συμπληρώ θηκε με τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλ λες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 258) και ισχύει. 2. Τις διατάξεις της περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 5, της περ. θ της παρ. 1 του άρθρου 6, του άρθρου 42, της παρ. 22α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίη ση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ Α 195) και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 4009/2011 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 22 του άρθρου 34 του Ν. 4115/2013 «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελμα τικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 24). 3. Τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 4 του Ν. 3794/2009 «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολο γικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες Δι ατάξεις» (ΦΕΚ Α 156). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοι κητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» όπως τρο ποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ Α 254) «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις». 5. Το Π.Δ. 83/2013 «Μετονομασία του TE.Ι. Λάρισας σε TE.Ι. Θεσσαλίας Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας» (ΦΕΚ Α 123), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 127/2013 (ΦΕΚ Α 190).

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Το υπ αριθ. 50/ πρακτικό της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας (θέμα 1 «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Ερευνητικών Εργαστηρίων» και θέμα 2 «Ερευνητικά Εργαστήρια») με το οποίο εγκρίνεται η ίδρυση των κάτωθι Ερευνητικών Εργαστηρίων: 1. Στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 1.1 Ερευνητικό Εργαστήριο Ερευνών Ελληνικού Ευ ρωπαϊκού Δικαίου των Επιχειρήσεων και Οικονομικού Δικαίου 2. Στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 2.1 Ερευνητικό Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστη μάτων Διοίκησης και Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (MlSLAB) 2.2 Ερευνητικό Εργαστήριο Συστημάτων Διαχείρισης Έργων και Προγραμμάτων 2.3 Ερευνητικό Εργαστήριο Στρατηγικής Ανάπτυξης Αγροτικών Συνεταιρισμών και Προώθησης Αγροτικής Παραγωγής 2.4 Ερευνητικό Εργαστήριο Θεσμικής Τεκμηρίωσης Επιχειρηματικών και Εργασιακών Μελετών 3. Στο Τμήμα Νοσηλευτικής 3.1 Ερευνητικό Εργαστήριο Φροντίδας Υγείας 4. Στο Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων 4.1 Ερευνητικό Εργαστήριο Ανοσο επιδημιολογίας και Δημόσιας Υγείας 4.2 Ερευνητικό Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Υπη ρεσιών Υγείας 5. Στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών TE 5.1 Ερευνητικό Εργαστήριο Ενεργειακών Συστημάτων 6. Στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών TE 6.1 Ερευνητικό Εργαστήριο Τεχνολογίας Υδραυλικών Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων 6.2 Ερευνητικό Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Ύδα τος και Περιβάλλοντος 7. Στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής TE 7.1 Ερευνητικό Εργαστήριο Μηχανικής Η/Υ & Συστη μάτων Ελέγχου 7.2 Ερευνητικό Εργαστήριο Software and Knowledge Engineering (SAKE) 8. Στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών TE 8.1 Ερευνητικό Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας 8.2 Ερευνητικό Εργαστήριο Συστημάτων Αυτόματου Ελέγχου Μετρήσεων 9. Στο Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου TE 9.1 Ερευνητικό Εργαστήριο Επιστήμης & Τεχνολογίας Ξύλου 9.2 Ερευνητικό Εργαστήριο Εφαρμοσμένου Μάρκε τινγκ, Διοίκησης και Οικονομίας. 7. Την υπ αριθ. 13/ (ΦΕΚ 195/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./ ) Πράξη Συμβουλίου, για το διορισμό του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Λάρισας όπως μετονομάστηκε σε ΤΕΙ Θεσσαλίας, σύμφωνα με το νόμο 4009/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 8. Την αριθ /Ε5/ (με ΑΔΑ ΒΕΧ49 8ΦΜ) Διαπιστωτική Πράξη του Υπουργού Παιδείας και Θρη σκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού, με την οποία διαπιστώνεται ο διορισμός του Παναγιώτη Γούλα του Γεωργίου, Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, ως Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Λάρισας όπως μετονομάστηκε σε ΤΕΙ Θεσ σαλίας. 9. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα λείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ΤΕΙ Θεσσαλίας, αποφασίζουμε: Την ίδρυση των κάτωθι ερευνητικών εργαστηρίων του ΤΕΙ Θεσσαλίας, καθώς και του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας τους, ως εξής: Άρθρο 1 Ίδρυση 1. Στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής: 1.1 Ερευνητικό Εργαστήριο Ερευνών Ελληνικού Ευ ρωπαϊκού Δικαίου των Επιχειρήσεων και Οικονομικού Δικαίου Το Ερευνητικό Εργαστήριο έχει ως σκοπό την εξυπη ρέτηση ερευνητικών αναγκών στο γνωστικό αντικείμενο του δικαίου των επιχειρήσεων και του οικονομικού δικαί ου. Σκοπός του εν λόγω εργαστηρίου είναι: 1) Η κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των ερευ νητικών αναγκών του Τμήματος Λογιστικής και Χρημα τοοικονομικής του ΑΤΕΙ Θεσσαλίας, 2) η συνεργασία με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και αλλοδαπής, 3) η υποστήριξη εκπόνησης διδακτο ρικών διατριβών με άλλα πανεπιστήμια της ημεδαπής και αλλοδαπής, 4) η παροχή υπηρεσιών (γνωμοδοτήσε ων, εκπόνησης μελετών) σε ιδιώτες και κάθε μορφής οργανισμούς, 5) η συνεργασία με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς και διεθνείς οργανισμούς για τη συμβολή στη μελέτη και υποβολή προτάσεων που ανήκουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου, 6) η υποστήριξη συ νεδρίων σχετικών με το αντικείμενο του εργαστηρίου, 7) η έκδοση εγχειριδίων και επιστημονικών μελετών, 8) η εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων στις ελληνικές επιχειρήσεις και η ανάλυση χρηματοοικονο μικών, λογιστικών καταστάσεων στις επιχειρήσεις, 9) η ανάλυση χρηματοοικονομικών θεμάτων 10) η αντιμε τώπιση φορολογικών και φοροτεχνικών θεμάτων στην πράξη, 11) παρουσίαση ερευνητικών εργασιών προσκε κλημένων ομιλητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 12) η νομική υποστήριξη των επιχειρήσεων σε θέματα της «αγοράς». Οι ερευνητικές δραστηριότητες συνοψί ζονται παρακάτω: Παροχή υπηρεσιών υπό μορφή γνωμοδοτήσεων σε φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα σε συνάφεια με τα γνωστικά αντικείμενα του εργαστηρίου Υποστήριξη εκπόνησης διδακτορικών διατριβών Η έρευνα του δικαίου των επιχειρήσεων, ήτοι του δι καίου των εταιριών, του δικαίου του ανταγωνισμού, του δικαίου της βιομηχανικής ιδιοκτησίας, του λογιστικού δικαίου, του τραπεζικού δικαίου, του χρηματοπιστωτικού δικαίου, του φορολογικού και εργατικού δικαίου Η έρευνα θεμάτων οικονομικού δικαίου και χρημα τοοικονομικών θεμάτων Ανάλυση της σύνδεσης του φορολογικού δικαίου με τους λοιπούς δικαιικούς κλάδους Η έρευνα φορολογικών και φοροτεχνικών θεμάτων Η διεξαγωγή επιστημονικών διαλέξεων, σεμιναρίων, ημερίδων, συνεδρίων, κ.α. 2. Στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 2.1 Ερευνητικό Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστη μάτων Διοίκησης και Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (MISLAB) Το Ερευνητικό Εργαστήριο υποστηρίζει και διερευνά θέματα που αφορούν:

4 9518 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Α) Στην ενθάρρυνση της υιοθέτησης πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης και πληροφοριακών συστημά των διαχείρισης έργων, καθώς και σχετικών καινοτόμων πρακτικών από την τοπική οικονομία. Β) Στην ανάπτυξη και υλοποίηση καινοτόμων ηλεκτρο νικών / κινητών επιχειρηματικών μοντέλων με τη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών και διαδικτυακών εφαρμογών. Γ) Στη προσέγγιση και εφαρμογή σύγχρονων εργα λείων και τεχνολογιών στα πλαίσια του eμάρκετινγκ, στρατηγικής μάρκετινγκ μέσα από τα κοινωνικά μέσα Social Media Marketing, online advertising, διαδικτυακής προβολής και διαφήμισης και βελτιστοποίησης μηχανών αναζήτησης SEO & SEM. Δ) Στην ανάπτυξη μοντέλων και δεικτών για την προ σέγγιση σύγχρονων θεμάτων και μετρήσεων της ψηφι ακής οικονομίας. Ε) Στην αξιοποίηση μηχανισμών εξόρυξης δεδομένων μεγάλης κλίμακας (data warehousing, big data mining, linked data) για τη λήψη αποφάσεων από τις επιχειρή σεις και τους δημόσιους οργανισμούς για τη δημιουργία αξίας από τους πελάτες και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Οι ερευνητικές δραστηριότητες συνοψίζονται παρα κάτω: 1. Αναλαμβάνει μελέτες και έρευνες επί των θεμάτων αυτών. 2. Προβαίνει σε επιστημονικές δημοσιεύσεις, εκπαιδευ τικές δραστηριότητες, συμβουλευτικές υπηρεσίες και εφαρμογές στην πράξη με τη στήριξη του Ιδρύματος, των σχετικών προγραμμάτων και των προ μεταπτυχι ακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων, καθώς και της ερευνητικής ομάδας που έχει δημιουργήσει. 3. Προβαίνει τη διοργάνωση workshops με την το πική επιχειρηματικότητα και περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση. 4. Προετοιμάζει και διαχειρίζεται την διοργάνωση δρά σεων επαγγελματικής κατάρτισης στους τομείς που το αφορούν. 5. Συγκεντρώνει πληροφοριακό υλικό από πρωτογε νείς και δευτερογενείς πηγές. 6. Αξιοποιεί πληροφορίες που συγκεντρώνει με οπτι κοποίηση μέσα από παρατηρητήρια που θα αναπτύξει για λογαριασμό της τοπικής οικονομίας και δημόσιας διοίκησης. 2.2 Ερευνητικό Εργαστήριο Συστημάτων Διαχείρισης Έργων και Προγραμμάτων Το Ερευνητικό Εργαστήριο έχει ως σκοπό την εξυ πηρέτηση ερευνητικών αναγκών στο γνωστικό αντικεί μενο της Διαχείρισης Έργων καθώς και στα γνωστικά αντικείμενα της Επιχειρησιακής Έρευνας, της Λήψης Επιχειρηματικών Αποφάσεων, της Οικονομοτεχνικής Ανάλυσης, των Εφοδιαστικών Αλυσίδων και της Δια χείρισης Ποιότητας. Η ολοένα αυξανόμενη ανάγκη για τον ορθολογικότερο σχεδιασμό, υλοποίηση και παρα κολούθηση έργων και προγραμμάτων καθιστά ανα γκαίο το γεγονός ότι η διαχείριση των έργων και των προγραμμάτων θα πρέπει να γίνεται με όσο δυνατόν πιο αυτοματοποιημένο τρόπο με σκοπό την ταχύτερη, ευκολότερη αλλά και αποτελεσματικότερη εκτέλεση τους. Ο σκοπός μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση σύγ χρονων συστημάτων, μεθοδολογιών αλλά και εργαλείων διαχείρισης έργων. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις σήμερα, λειτουργώντας μέσα σε ένα σύνθετο περιβάλλον καλού νται να πάρουν αποφάσεις που εξαρτούνται από μεγάλο αριθμό παραμέτρων και απαιτούν τη χρήση της θεωρίας και των μοντέλων γραμμικού προγραμματισμού, θεω ρίας παιγνίων, πολυκριτήριας ανάλυσης, διαχείρισης αποθεμάτων κ.λπ. Το εργαστήριο στοχεύει στην προαγωγή της επι στήμης στα γνωστικά του αντικείμενα, στη διεξαγωγή εφαρμοσμένης έρευνας και στην παροχή υπηρεσιών προς ιδιωτικούς ή δημόσιους οργανισμούς, υπό την μορφή εκτέλεσης μετρήσεων, ανάλυσης, επεξεργασίας και ερμηνείας αποτελεσμάτων, της σύνταξης γνωμα τεύσεων και της εκπόνησης μελετών. Οι ερευνητικές δραστηριότητες συνοψίζονται παρακάτω: Παροχή υπηρεσιών σε φορείς του ιδιωτικού και δη μόσιου τομέα σε συνάφεια με τα γνωστικά αντικείμενα του εργαστηρίου Μελέτη στατιστικών δεικτών για τη διαχείριση έρ γων και προγραμμάτων στην Ελλάδα Θεωρητικές θεμελιώσεις της διαχείρισης έργων (π.χ. χρονοπρογραμματισμός έργων, πολυπλοκότητα έργων, λήψη αποφάσεων) Στρατηγική διαχείρισης έργων, χαρτοφυλακίων και προγραμμάτων Μελέτη ειδικών τύπων έργων (π.χ. έργα με αυτοχρη ματοδότηση, συμπράξεις ιδιωτικού και δημόσιου τομέα) Μελέτη ειδικών θεμάτων διαχείρισης έργων (τεχνικά έργα, έργα πληροφορικής) 2.3 Ερευνητικό Εργαστήριο Στρατηγικής Ανάπτυξης Αγροτικών Συνεταιρισμών και Προώθησης Αγροτικής Παραγωγής Λόγω της προηγούμενης προβληματικής εμπειρίας και λειτουργίας των αγροτικών συνεταιρισμών και των πρό σφατων αδόκιμων νομικών αλλαγών κρίνεται αναγκαία η επιστημονική στήριξη των νέων αγροτικών συνεταιρι σμών στην κατεύθυνση της θεσμικής αλλαγής και της οργανωτικής και λειτουργικής τους υποστήριξης και της ανάπτυξης αποτελεσματικών διαδικασιών προώθησης των αγροτικών προϊόντων στις εγχώριες και διεθνείς αγορές. Οι ερευνητικές δραστηριότητες συνοψίζονται παρακάτω: Συμβολή στη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου του νέου επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Συμβολή στη διαδικασία ίδρυσης των επιχειρήσεων. Εφαρμογή ηλεκτρονικών δημοπρασιών και προμη θειών στους αγροτικούς συνεταιρισμούς. Εντοπισμός των ατελειών του θεσμικού και οργα νωτικού πλαισίου που διέπει τους αγροτικούς συνε ταιρισμούς. Οργάνωση του μητρώου των αγροτών. E marketing για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς. Στρατηγικές επιχειρηματικής εξωστρέφειας. 2.4 Ερευνητικό Εργαστήριο Θεσμικής Τεκμηρίωσης Επιχειρηματικών και Εργασιακών Μελετών Το Ερευνητικό Εργαστήριο εστιάζει στην έρευνα, τη μελέτη και την ανάπτυξη πολιτικών για την καταπολέ μηση των πραγματικών και νομικών εμποδίων που συνα ντούν οι επιχειρήσεις τόσο κατά την ίδρυση τους (start up) όσο και κατά τη λειτουργία τους. Τα πολυποίκιλα αυτά εμπόδια, αφενός μεν, δυσχεραίνουν τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, αφετέρου δε, συ ντελούν στη μείωση της ανταγωνιστικότητας και των περιθωρίων ανάπτυξης των ελληνικών επιχειρήσεων. Τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία απευθύνεται το Εργα

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9519 στήριο αφορούν στο Εμπορικό και στο Εργατικό Δίκαιο, στην Επιχειρηματικότητα και στις Εργασιακές Σχέσεις. Σύμφωνα και με την Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας έχει καταγραφεί σημαντική πρόοδος στην κα τεύθυνση της βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλ λοντος. Ωστόσο, με την εισαγωγή των νέων ρυθμίσεων σε επίπεδο διευκόλυνσης της ίδρυσης επιχειρήσεων, της απορρύθμισης των εργασιακών σχέσεων και του μερικού ανοίγματος των επαγγελμάτων δεν επήλθαν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Πέραν αυτών, με την υπερφορολόγηση των επιχειρήσεων, την πολυπλοκότη τα του συστήματος ελέγχου της εισφορο και φορο διαφυγής, αλλά και την εν γένει μειωμένη φορολογική συνείδηση αποκλείεται η εύρυθμη λειτουργία της εθνι κής οικονομίας και εν τέλει η είσπραξη των αναμενό μενων φορολογικών εισόδων καθώς και η πάταξη της παραοικονομίας. Επίσης, σύμφωνα με έρευνες του ΟΟΣΑ και της Παγκόσμιας Τράπεζας η ύπαρξη διοικητικών εμποδί ων και νομικών περιορισμών αυξάνει τις πιθανότητες των επιχειρήσεων ή και εργοδοτών να καταφύγουν σε αδιαφανείς και μη νόμιμες διαδικασίες. Ακόμη θα πρέπει να επισημανθεί το γεγονός της πολυνομίας, η οποία υπάρχει στην Ελλάδα και δημιουργεί συνθήκες που βοηθούν την ύπαρξη και συντήρηση σε μη ανεκτά επίπεδα της αδήλωτης οικονομίας. Από θεσμικής σκο πιάς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να βελτιώσει το επιχειρηματικό περιβάλλον και να καταπολεμήσει τα φαινόμενα της γραφειοκρατίας και των νομικών περιορισμών εντός του ενωσιακού χώρου μέσω των «έξυπνων Κανονισμών» (Smart Regulations). Με την ενεργοποίηση του θεσμικού αυτού εργαλείου δίνεται η δυνατότητα της λήψης εναρμονισμένων μέτρων σε σημαντικούς τομείς σε ενωσιακό επίπεδο, χωρίς ταυ τόχρονα να παραβλέπονται οι δράσεις των κρατών μελών στους εν λόγω τομείς. Επιπρόσθετα, αυξημένο ενδιαφέρον προέρχεται και από άλλους οργανισμούς, όπως ο ΟΟΣΑ αναφορικά με την ρυθμιστική πολιτική (Regulatory Policy), η Παγκόσμια Τράπεζα και το Πα γκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (World Economic Forum). Ενόψει των παραπάνω στόχος της εργαστηρίου είναι η μελέτη της πορείας του επιχειρηματικού περιβάλ λοντος, εστιάζοντας σε διαχρονικές μεταβολές και σε συγκρίσεις με άλλες χώρες. Επιδίωξη του Εργαστηρίου είναι να προτείνει ένα πλέγμα κατευθυντήριων γραμμών για τη καταπολέμηση της πολυνομίας που αγκυλώνει την οικονομία, οδηγεί στη διαφθορά αλλά και στην ανάπτυξη της άτυπης και αδήλωτης οικονομίας στην Ελλάδα. Επίσης θα υποβάλλονται προτάσεις και μελέ τες σε ειδικά ζητήματα του δικαίου των επιχειρήσεων και των εργασιακών σχέσεων, καθώς και στη βελτίωση της φορολογικής συνείδησης των πολιτών καθώς και της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης και της φορολογικής ηθικής των επιχειρηματικών οντοτήτων. Οι ερευνητικές δραστηριότητες συνοψίζονται παρακάτω: Μελέτη και τεκμηρίωση όλων των νομικών και πραγ ματικών ζητημάτων που σχετίζονται με την ίδρυση των επιχειρήσεων (start up). Συλλογή, καταγραφή και ανάλυση διαθεσίμων στοιχειών που αφορούν στη ρυθμιστική πολιτική, στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της ανταγωνιστικότητας. Μελέτη και έρευνα επί του ζητήματος της αδήλω της οικονομίας, εστιάζοντας στην παρακολούθηση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων και στις δια χρονικές μεταβολές και στις συγκρίσεις με άλλες χώρες Μελέτη στατιστικών δεικτών για τους κανόνες ρύθ μισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρε σιών (product market regulation) καθώς και αυτών της αγοράς εργασίας (labour market regulation). Έρευνες πεδίου στις Θεσσαλικές Επιχειρήσεις αναφορικά με τα νομικά εμπόδια και τις διοικητικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και δυσχεραίνουν τη λειτουργία τους και μειώνουν την ανταγωνιστικότητα. Έρευνες Πεδίου σε διαφορετικές ομάδες εργαζομέ νων με θέματα που αφορούν στο εργασιακό περιβάλλον. Ποσοτική παρακολούθηση των οικονομικών και κοι νωνικών επιπτώσεων του φαινόμενου, εστιάζοντας στις διαχρονικές μεταβολές και στις συγκρίσεις με άλλες χώρες 3. Στο τμήμα Νοσηλευτικής 3.1 Ερευνητικό Εργαστήριο Φροντίδας Υγείας Σκοπός της λειτουργίας του Ερευνητικού Εργαστηρί ου είναι η κάλυψη εκπαιδευτικών και ερευνητικών ανα γκών στο αντικείμενο της Φροντίδας Υγείας και της Νοσηλευτικής Επιστήμης. Η λειτουργία του εργαστηρίου αποσκοπεί: στην προαγωγή της νοσηλευτικής επιστήμης και των άλλων επιστημών υγείας και ζωής, στην υποστήριξη εκπαιδευτικών αναγκών, σε προ πτυχιακό και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, στην διεξαγωγή ερευνητικών μελετών αυτοδύναμα ή στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προ γραμμάτων, στην παραγωγή νέας γνώσης και διάχυση της με δημοσιεύσεις άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά, τη συγγραφή εγχειριδίων και βιβλίων και ανακοινώσεις σε συνέδρια, συμπόσια, ημερίδες, στην ανάπτυξη καινοτόμων προγραμμάτων υγείας και επιχειρηματικότητας, στην παροχή υπηρεσιών Φροντίδας Υγείας σε ιδιω τικούς και δημόσιους οργανισμούς, με την μορφή σχε διασμού και υλοποίησης προγραμμάτων υγείας, στην παροχή ατομικής και ομαδικής ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής, στην εφαρμογή προγραμμάτων παρέμβασης για ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων με λέτης, στη συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς οργα νισμούς παροχής φροντίδας υγείας, στη συνεργασία με ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητι κά κέντρα και επιστημονικούς οργανισμούς με συναφή ενδιαφέροντα, στην οργάνωση συνεδρίων, συμποσίων, ημερίδων. Οι ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου εί ναι: Θεωρητικές προσεγγίσεις των εννοιών που συνθέ τουν την κεντρική έννοια της φροντίδας υγείας Ανάπτυξη καινοτόμων προγραμμάτων και επιχειρη ματικότητας στη φροντίδα υγείας Ανάπτυξη, σχεδιασμός και στρατηγικές διαχείρισης προγραμμάτων αγωγής και προαγωγής υγείας Επιδημιολογικές μελέτες τοπικού και εθνικού ενδι αφέροντος

6 9520 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Μελέτες για πρόβλεψη μελλοντικών τάσεων, ανα γκών και προκλήσεων στην υγεία Μελέτες διαχείρισης της ποιότητας στη φροντίδα υγείας Μελέτες για την ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων στη φροντίδα υγείας. Μελέτες συστημάτων πληροφορικής της Υγείας 4. Στο τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων 4.1 Ερευνητικό Εργαστήριο Ανοσο επιδημιολογίας και Δημόσιας Υγείας Σκοπός του Ερευνητικού Εργαστηρίου είναι η προώ θηση της επιστημονικής έρευνας, της ανάπτυξης προ γραμμάτων και δράσεων, της παροχής υπηρεσιών, της εκπαίδευσης και της εν γένει επιστημονικής δραστηρι ότητας στα πεδία της εργαστηριακής Ανοσο επιδημι ολογίας, Γενικής Επιδημιολογίας και Δημόσιας Υγείας. Στα πλαίσια του ως άνω γενικού σκοπού, το ερευνη τικό εργαστήριο αποσκοπεί στην ανάπτυξη δραστηρι ότητας στους ακόλουθους τομείς και αντικείμενα: Ανάπτυξη ερευνητικής δραστηριότητας στο πεδίο της εργαστηριακής Ανοσολογίας και Ανοσο επιδημι ολογίας. Ανάπτυξη ερευνητικής δραστηριότητας, με έμφαση στον εργαστηριακό τομέα της Επιδημιολογίας και της Δημόσιας Υγείας των λοιμωδών και άλλων νοσημάτων. Υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων στα πεδία της εργαστηριακής Ανοσολογίας, Ανοσο επιδημιολογί ας και Δημόσιας Υγείας. Προώθηση της μεταπτυχιακής και δια βίου εκπαί δευσης στα ως άνω επιστημονικά πεδία. Συμμετοχή σε άλλες ερευνητικές και επιστημονικές πρωτοβουλίες, σε συνεργασία με άλλους φορείς. Εκπόνηση προγραμμάτων, μελετών και γνωμοδοτή σεων στα πεδία της Ανοσο επιδημιολογίας, Επιδημιο λογίας και Δημόσιας Υγείας. Ανάπτυξη ερευνητικών, εργαστηριακών και εν γένει επιστημονικών υποδομών του Εργαστηρίου. Παροχή εργαστηριακών υπηρεσιών Ανοσολογίας και Δημόσιας Υγείας των λοιμωδών και άλλων νοσημάτων. Οργάνωση επιστημονικών συναντήσεων και εκδη λώσεων. Προώθηση της συνεργασίας με άλλους ερευνητικούς ή παραγωγικούς φορείς ή υπηρεσίες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. 4.2 Ερευνητικό Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Υπη ρεσιών Υγείας Τομείς: Α. Υγείας Β. Ποιότητας Περιβάλλοντος Το Ερευνητικό Εργαστήριο λειτουργεί ως φορέας έρευνας και υλοποίησης προγραμμάτων ελέγχου ποι ότητας υπηρεσιών στον χώρο της υγείας. Οι τομείς που δραστηριοποιείται ενδεικτικά είναι: 1. Διοργάνωση διεργαστηριακών σχημάτων ελέγχου ικανότητας για τον εξωτερικό έλεγχο ποιότητας των διαγνωστικών εργαστηρίων. 2. Διοργάνωση διεργαστηριακών σχημάτων ελέγχου ικανότητας για τον εξωτερικό έλεγχο ποιότητας των βιοαναλυτικών εργαστηρίων. 3. Έλεγχος ποιότητας κλινικών διεργασιών & διασφά λισης ποιότητας. 4. Έλεγχος ποιότητας διαδικασιών διαχείρισης στον χώρο της υγείας. 5. Έλεγχος ποιότητας τροφίμων. Οι ερευνητικές δραστηριότητες συνοψίζονται παρα κάτω: 1. Βιοχημεία Κλινική Χημεία 2. Ποιότητα στην υγεία 3. Ποιότητα Ύδατος & Περιβάλλοντος 5. Στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών TE 5.1 Ερευνητικό Εργαστήριο Ενεργειακών Συστημάτων Το αντικείμενο μελέτης του Ερευνητικού Εργαστηρίου είναι τα σύγχρονα συστήματα παραγωγής, μετατροπής, διάθεσης και χρήσης ενέργειας, καθώς και η επίδραση τους στο περιβάλλον. Με την πολύχρονη ερευνητική εμπειρία στα φαινόμενα ροής ρευστών, θερμοδυναμικής, μεταφοράς θερμότητας, μεταφοράς μάζας και χημικών αντιδράσεων, καλύπτει πλήθος μηχανολογικών εφαρμο γών (αντλίες, στρόβιλοι, ατμοπαραγωγή, μηχανές εσω τερικής καύσης, θέρμανση, ψύξη, κλιματισμός, αντλίες θερμότητας, συστήματα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας, συσκευές εκμετάλλευσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας, συσκευές θερμικών διεργασιών). Η ερευνητική δραστηριότητα περιλαμβάνει τόσο διε ξαγωγή πειραματικών μετρήσεων με χρήση σύγχρονων μετρητικών οργάνων, όσο και υπολογιστικές διερευνή σεις με χρήση μαθηματικών μοντέλων και λογισμικών, μεγάλο μέρος των οποίων αναπτύσσεται στο εργα στήριο. Αυτή η δραστηριότητα συνδυάζεται με την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε εταιρίες που ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη προϊόντων και χρήση τεχνολογιών αιχμής, ενώ παράλληλα διοργανώνονται εκπαιδευτικά σεμινάρια για διάφορες ειδικότητες, όπως ειδικοί ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων, ειδικοί ανα νεώσιμων πηγών ενέργειας, εγκαταστάτες συστημάτων υγραεριοκίνησης κ.λπ. Οι ερευνητικές δραστηριότητες συνοψίζονται παρα κάτω: 1. Μελέτη Συστημάτων Απορρύπανσης Μηχανών Εσω τερικής Καύσης 2. Μελέτη φαινομένων ροής υγρού υμένα 3. Μελέτη φαινομένων καύσης βιομάζας 4. Μελέτη παραμέτρων ροής, έλεγχος και σχεδιασμός ψεκαστήρων γραμμικών καλλιεργειών 5. Μελέτη διφασικών ροών 6. Ανάλυση των φαινομένων ροής και μεταφοράς θερ μότητας και μάζας σε συσκευές διεργασιών 6. Στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών TE (Λάρισα) 6.1 Ερευνητικό Εργαστήριο Τεχνολογίας Υδραυλικών Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Το κύριο ερευνητικό αντικείμενο του εργαστηρίου είναι η έρευνα μέσω πειραματικών και υπολογιστικών μεθόδων της συμπεριφοράς των φυσικών υδατορρευ μάτων, των υδραυλικών έργων αντιπλημμυρικής προ στασίας και της διαχείρισης των υδατικών πόρων. Η ερευνητική δραστηριότητα του εργαστηρίου αποσκοπεί στη διερεύνηση αξιολόγηση και προβολή των κατάλ ληλων κατά περίπτωση υδραυλικών έργων αντιπλημ μυρικής προστασίας και ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων. Σε πρακτικό επίπεδο επιδιώκεται, μέσω των αποτελεσμάτων της έρευνας, η εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για τον προσδιορισμό των σημείων επικινδυνότητας σε φυσικά υδατορρεύματα, η επιλογή των μεθόδων διευθέτησης και της τεχνολογίας των κα

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9521 τάλληλων αντιπλημμυρικών έργων που απαιτούνται και η ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικών πόρων σε αστικές και αγροτικές περιοχές με στόχο την προστασία και τη διατήρηση τους. Οι ερευνητικές δραστηριότητες συνο ψίζονται παρακάτω: 1. Πειραματική προσομοίωση ροών με ελεύθερη επιφά νεια (φυσικών υδατορρευμμάτων) και αντιπλημμυρικών έργων. 2. Αριθμητική προσομοίωση ροών με ελεύθερη επιφά νεια (φυσικών υδατορρευμμάτων) και αντιπλημμυρικών έργων. 3. Προσομοίωση υδατικού ισοζυγίου λεκανών απορ ροής. 6.2 Ερευνητικό Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Ύδα τος και Περιβάλλοντος Το Ερευνητικό Εργαστήριο θα ασχολείται με θέματα που αφορούν στην ποιότητα των υδάτων (υπόγειων, επιφανειακών και βρόχινων), καθώς επίσης και με την επεξεργασία και ποιότητα των υγρών λυμάτων, θα πα ράγει πρωτοποριακή γνώση αναφορικά με τις μεθόδους προσδιορισμού της ποιότητας και της επεξεργασίας αυτών, και θα παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες στην κοινωνία. Οι ερευνητικές δραστηριότητες συνοψίζονται παρακάτω: Ποιότητα ύδατος Ποιότητα λυμάτων Επεξεργασία Λυμάτων Δημόσια υγεία 7. Στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής TE 7.1 Ερευνητικό Εργαστήριο Μηχανικής Η/Υ & Συστη μάτων Ελέγχου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Η/Υ ΣΑΕ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Το Ερευνητικό Εργαστήριο έχει ως αποστολή: α) Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επί πεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του ΤΕΙ Θεσσαλίας σε αντικείμενα όπως Αρχιτεκτονική Υπολο γιστικών και Ενσωματωμένων Συστημάτων, Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου, Επεξεργασίας Σήματος και Υλικού Υπολογιστών β) Την παροχή υπηρεσιών προς ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς και φορείς με έμφαση στη βιομηχανία και παραγωγικές βιοτεχνίες της Θεσσαλίας και της χώρας, γ) Τη συμμετοχή και διεκδίκηση ερευ νητικών έργων δ) Τη διασπορά/δημοσιοποίηση απο τελεσμάτων ερευνητικού έργου (διαλέξεις, σεμινάρια, ημερίδες, άρθρα σε συνέδρια, βιβλία, περιοδικά) ζ) Τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων με άλλα ερευνητικά εργαστήρια, ακαδημαϊκά ιδρύματα και ινστιτούτα, καθώς και επιχειρήσεις και οργανισμούς. Οι ερευνητικές δραστηριότητες συνοψίζονται παρα κάτω: 1. ΣΑΕ Μεγάλης Κλίμακας Large Scale Control 2. Προσομοίωση Τεχνητού Νεφρού 3. Αυτόματος 3D σχεδιασμός σε κωνικά σχήματα στην κατασκευαστική βιομηχανία 4. Διακριβώσεις τές βιομηχανικών μεγεθών 5. Διακριβώσεις τές βιοϊατρικών μεγεθών 6. Συντήρηση Μετρητικών Διατάξεων 7. Συντήρηση Διατάξεων ΣΑΕ 8. Κατανεμημένες Μετρήσεις 9. Κατανεμημένα ΣΑΕ 10. Βελτίωση Βυζαντινών Χειρογράφων 11. Μέθοδοι σχεδίασης Ενσωματωμένων Συστημάτων 12. Ενσωματωμένα Συστήματα για Τηλεπικοινωνίες 13. Ενσωματωμένα Συστήματα για Αυτοματισμούς 14. Εντοπισμός θέσης στόχου 15. Αρχιτεκτονικές Αναλογικοψηφιακών μετατροπέων 16. Κυκλώματα βελτίωσης λόγου σήματος προς θό ρυβο 17. Κυκλώματα υποδειγματοληψίας σε συστήματα ανταλλαγής αραιάς (sparse) πληροφορίας 7.2 Ερευνητικό Εργαστήριο Software and Knowledge Engineering (SAKE) To Ερευνητικό Εργαστήριο ασχολείται με ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα που αφορούν: 1. Στη σχεδίαση και ανάπτυξη καινοτόμου λογισμι κού και πληροφοριακών συστημάτων, καθώς και στον εκσυγχρονισμό συστημάτων και στην βελτίωση της ποιότητας αυτών. 2. Στην εξόρυξη δεδομένων στον παγκόσμιο ιστό και στην δημιουργία συστημάτων συστάσεων. 3. Στη σχεδίαση και ανάπτυξη βάσεων δεδομένων για ερευνητικούς σκοπούς. 4. Στη μεταφορά υπηρεσιών σε cloud. 5. Στην ανάπτυξη ευφυών διαδικτυακων εφαρμογών, μαθησιακών αντικειμένων και στην ψηφιακή μοντελο ποίηση. 6. Στην ανάπτυξη υπηρεσιών ηλεκτρονικής διοίκησης. Το εργαστήριο παρέχει τις υπηρεσίες του σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και δημοσίους φορείς, ενώ συμμετέχει στη διαμόρφωση προτάσεων χρηματοδότησης προς Ελλη νικούς και Ευρωπαϊκούς οργανισμούς χρηματοδότησης έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων και υπηρεσιών. Οι ερευνητικές δραστηριότητες συνοψίζονται παρακάτω: 1) Τεχνολογία Λογισμικού 2) Λογική και Τεχνητή Νοημοσύνη 3) Εξόρυξη Δεδομένων και Ιστού, 4) Κατανεμημένα και Παράλληλα Συστήματα 5) Τεχνολογίες Ιστού 6) Προγραμματισμός Φορητών Συσκευών 7) Βάσεις Δεδομένων 8) Πληροφοριακά Συστήματα 8. Στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών TE 8.1 Ερευνητικό Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Το αντικείμενο μελέτης του Ερευνητικού Εργαστηρίου είναι τα σύγχρονα συστήματα παραγωγής, μεταφοράς και διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και η επίδραση τους στο περιβάλλον. Με την πολύχρονη ερευνητική εμπειρία του προσωπικού του Εργαστη ρίου στην ανάλυση, προσομοίωση, μελέτη, σχεδίαση και κατασκευή Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας, το Εργαστήριο μπορεί να καλύψει πλήθος ηλεκτρολογι κών εφαρμογών στον τομέα της Ηλεκτρικής Ισχύος και Ενέργειας. Τα ευφυή ενεργειακά δίκτυα, οι ευφυείς κτιριακές εγκαταστάσεις, η βελτιστοποίηση της παρα γωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, η ποιότητα ηλεκτρικής ισχύος, η εξοικονόμηση και ορθο λογική χρήση της ενέργειας αποτελούν ορισμένα από τα αντικείμενα που μπορεί να καλύψει το συγκεκριμένο Εργαστήριο. Οι ερευνητικές δραστηριότητες συνοψίζο νται παρακάτω:

8 9522 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1. Κτιριακές και Βιομηχανικές Ηλεκτρικές Εγκαταστά σεις 2. Παραγωγή και Διαχείριση Ηλεκτρικής Ενέργειας από Συμβατικές Πηγές Ενέργειας 3. Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 4. Μεταφορά και Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας 5. Ποιότητα Ηλεκτρικής Ισχύος Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα 6. Ανάλυση και Προσομοίωση Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας 7. Εξοικονόμηση ενέργειας και ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίων 8. Ευφυή ενεργειακά δίκτυα 9. Πρόβλεψη ζήτησης ενέργειας και ηλεκτρική οικο νομία 10. Φωτοβολταϊκά Συστήματα 11. Γεωθερμία 8.2 Ερευνητικό Εργαστήριο Συστημάτων Αυτόματου Ελέγχου Μετρήσεων Το Ερευνητικό Εργαστήριο έχει ως αποστολή: α) Την παροχή υπηρεσιών προς ιδιωτικούς και δημόσιους ορ γανισμούς και φορείς με έμφαση στη βιομηχανικές και παραγωγικές διαδικασίες, β) τη συμμετοχή σε ερευνη τικά έργα, γ) τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του ερευνητικού έργου με ποικίλους τρόπους (διαλέξεις, σεμινάρια, ημερίδες, άρθρα σε συνέδρια, βιβλία, περιο δικά), δ) τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων με άλλα ερευνητικά εργαστήρια, ακαδημαϊκά ιδρύματα και ινστιτούτα, καθώς και επιχειρήσεις και ορ γανισμούς, ε) την εφαρμοσμένη έρευνα στο σχεδιασμό συστημάτων βιομηχανικών αυτοματισμών με σύγχρονα συστήματα, μικροελεγκτών, PLC, SCADA καθώς και την παρέμβαση και έλεγχο υπαρχόντων εγκαταστάσεων και συσκευών αυτοματισμού, όπως και τον σχεδιασμό έξυπνων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, στ) την παροχή υπηρεσιών σε εξειδικευμένες μετρήσεις ηλεκτρικών και μηχανολογικών μεγεθών καθώς και το σχεδιασμό και υλοποίηση συστημάτων τηλεμετρήσεων και συλλογής ποικίλης μορφής δεδομένων από μετρήσεις, ζ) την μέ τρηση και πιστοποίηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, η) τη διάδοση της ιδέας των αυτοματισμών και της ρομποτικής σε δασκάλους και καθηγητές της πρωτο βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέσω ειδικών μαθημάτων και της συμμετοχής σε παγκόσμιους δια γωνισμούς εκπαιδευτικής ρομποτικής Οι ερευνητικές δραστηριότητες συνοψίζονται παρακάτω: 1. Βιομηχανικά Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου 2. Έξυπνα συστήματα έξυπνο σπίτι 3. Αυτοματισμοί με μικροελεγκτές 4. Συστήματα τηλεμετρήσεων SCADA 5. Τεχνικές μέτρησης ηλεκτρικών μεγεθών 6. Τεχνικές μέτρησης μηχανολογικών μεγεθών 7. Ολοκληρωμένα συστήματα πρόσκτησης και επε ξεργασίας δεδομένων 8. Διάγνωση βλαβών με προχωρημένες τεχνικές επε ξεργασίας σήματος 9. Νευρωνικά δίκτυα και δίκτυα λήψης αποφάσεων 10. Μη καταστροφικές μέθοδοι ελέγχου 11. Δίκτυα αποκεντρωμένων συστημάτων αυτόματου ελέγχου 9. Στο Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου TE 9.1 Ερευνητικό Εργαστήριο Επιστήμης και Τεχνολο γίας Ξύλου Το Ερευνητικό Εργαστήριο δραστηριοποιείται στην τεχνολογική και εφαρμοσμένη έρευνα του ξύλου, ως υλικού, με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση του σε προ ϊόντα βιομηχανικής κατεργασίας, έπιπλα και κατασκευ ές. Είναι πλήρως στελεχωμένο από ειδικό τεχνολογικό προσωπικό, εξοπλισμένο με σύγχρονες εργαστηριακές υποδομές, αξίας > ευρώ (μοναδικές στα ΑΕΙ της χώρας), ενώ έχει αναπτύξει ποικίλες συνεργασίες με ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις του κλάδου ξύλου επίπλου χαρτιού, και συμμετέχει σε διάφορα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα. Το εν λόγω Εργαστήριο πρω τοπορεί εντός του ΤΕΙ Θεσσαλίας σε δράσεις έρευνας και εξωστρέφειας, σε στενή επαφή με τις επιχειρήσεις, και τα μέλη του τυγχάνουν διεθνούς επιστημονικής ανα γνώρισης διαθέτοντας τα τελευταία χρόνια σημαντικό αριθμό δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια. Στα αντικείμενα του Εργαστηρίου περιλαμβάνονται: το ξύλο σαν πρώτη ύλη στη βιομηχανία ξύλου επίπλου κατασκευών, αναγνώριση ξύλου, ποιοτικός έλεγχος προϊόντων ξύλου και ξυλοκατασκευών & επίπλων, χημική σύσταση και δομή ξύλου, παραγωγή ξύλου μεταβλητό τητα του, σφάλματα δομής, φυσικές μηχανικές χημικές ιδιότητες του ξύλου, φυσική αντοχή και ανθεκτικότητα, βελτίωση τροποποίηση προστασία συντήρηση ξύλου, ποιοτική ταξινόμηση σε κλάσεις μηχανικής αντοχής, ανακύκλωση ξύλου και προϊόντων, προϊόντα ξύλου, κα θώς και το ξύλο ως πηγή ενέργειας (καυσόξυλα, pellets, κ.ά.). Οι ερευνητικές δραστηριότητες συνοψίζονται πα ρακάτω: 1. Αξιοποίηση ξύλου και βέλτιστες εφαρμογές του στην ελληνική πράξη 2. Ανατομικά χαρακτηριστικά και αναγνώριση ξύλου 3. Φυσικές χημικές μηχανικές ιδιότητες του ξύλου 4. Ποιοτικός έλεγχος προϊόντων ξύλου, επίπλων και κατασκευών & σχετικές πραγματογνωμοσύνες 5. Μεταβλητότητα των ιδιοτήτων του ξύλου 6. Ποιότητα και ταξινόμηση ξύλου και προϊόντων ξύλου (με βάση τις διεθνείς προδιαγραφές) 7. Σφάλματα δομής και αλλοιώσεις του ξύλου 8. Πιλοτικές δοκιμές σε συγκολλημένα προϊόντα και δοκιμές γήρανσης και έκθεσης διαφόρων υλικών με βάση το ξύλο στο περιβάλλον 9. Βελτίωση τροποποίηση συντήρηση ξύλου 10. Μηχανική κατεργασία του ξύλου, ξήρανση και συ γκόλληση 11. Μετρήσεις φορμαλδεΰδης σε σύνθετα προϊόντα του ξύλου μετρήσεις σε ανόργανα στοιχεία 12. Φυσικές χημικές μηχανικές ιδιότητες όλων των σύνθετων προϊόντων του ξύλου 13. Χαρτοπολτός, χαρτί και χαρτόνι 14. Ανακύκλωση ξύλου και παλαιών επίπλων και ανα κύκλωση χαρτιού. 9.2 Ερευνητικό Εργαστήριο Εφαρμοσμένου Μάρκε τινγκ, Διοίκησης και Οικονομίας Μεταποιητικών Επι χειρήσεων Το Ερευνητικό Εργαστήριο έχει ως σκοπό: α) τη διενέργεια ερευνών οικονομικής φύσεως και την παροχή αποτελεσματικής συμβουλευτικής δράσης σε επιχειρήσεις παραγωγικών κλάδων για τη λήψη των

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9523 κατάλληλων αποφάσεων και τη στήριξη τους ιδιαίτερα σε περιόδους οικονομικής κρίσης, β) την εκπαίδευση στελεχών των επιχειρήσεων ώστε να αποκτήσουν υψη λό αίσθημα ευθύνης και αποτελεσματικότητας στην εκτέλεση των καθηκόντων σε θέματα μάρκετινγκ, επικοινωνίας, σχεδιασμού, οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας παραγωγικών μονάδων, κοστολόγησης προϊόντων, μηχανοργάνωσης, καινοτομίας, επιχειρη ματικότητας, τεχνικής νομοθεσίας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας. γ) την επίλυση προβλημάτων και την ανάπτυξη συ νεργασιών επιχειρήσεων με άλλες επιχειρήσεις, φορείς, εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα στην Ελλάδα και το Εξωτερικό που συνδέονται άμεσα με τα αντικείμενα του εργαστηρίου. Οι ερευνητικές δραστηριότητες συνοψίζονται παρα κάτω: 1. Έρευνες αγοράς στον ελληνικό, ευρωπαϊκό και πα γκόσμιο χώρο 2. Εκπόνηση μελετών Marketing και Business Plans επιχειρήσεων 3. Έρευνες συμπεριφοράς καταναλωτών 4. Στρατηγικές διατήρησης των πελατών και εφαρμο γή αποτελεσματικών τρόπων επικοινωνίας 5. Αναλύσεις SWOT 6. Οικονομοτεχνικές μελέτες 7. Μελέτες σκοπιμότητας (feasibility studies) 8. Χρηματοοικονομικές αναλύσεις επιχειρήσεων και κλάδων 9. Κοστολόγηση παραγωγής προϊόντων/παροχής υπη ρεσιών 10. Σχεδιασμό νέας μονάδας ή επέκταση μονάδας επιχειρήσεων 11. Διοίκηση παραγωγής και αριστοποίηση λειτουργίας των συστημάτων παραγωγής 12. Εισαγωγή νέων τεχνολογιών και μεθόδων οργά νωσης παραγωγής επιχειρήσεων 13. Τηλεματική διαχείριση συστημάτων παραγωγής 14. Εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων διαχείρισης όπως προτύπων ISO για την ποιότητα, ΤΡΜ για τη συ ντήρηση, JIT, MRP, ERP κ.ο. 15. Μεθόδους διαχείρισης καινοτομίας και τεχνολογίας (gatekeeeping, innovative project management) 16. Ανάλυση περιπτώσεων (case studies) στα παρα πάνω θέματα. 17. Χρήση λογισμικών πακέτων. 18. Προσομοιώσεις 19. Συμβουλευτική δράση επιχειρήσεων 20. Σύνταξη μελετών χρηματοδοτήσεων επιχειρήσεων 21. Σύνταξη μελετών εξαγωγικής δράσης επιχειρήσεων 22. Παροχή ενδοεπιχειρησιακων ή και πολυεπιχειρη σιακων και κλαδικών σεμιναρίων σε πρακτικά θέματα: μάρκετινγκ, διοίκησης, οικονομικής επιχειρήσεων, επι χειρηματικότητας, καινοτομίας, επικοινωνίας για αντι μετώπισης της οικονομικής κρίσης. Άρθρο 2 Αποστολή Η αποστολή σκοπός εκάστου Εργαστηρίου, όπως διατυπώνεται στην πρόταση ίδρυσής του, είναι δυνατό να αναλύεται σε: α) ερευνητικούς σκοπούς και στόχους β) παροχή υπηρεσιών προς τρίτους γ) ανάπτυξη και ενίσχυση εκπαιδευτικού έργου σε σπουδές 1ου, 2ου και 3ου κύκλου, αλλά και σε προγράμ ματα δια βίου μάθησης και σύντομου κύκλου. Άρθρο 3 Προσωπικό Τα μέλη του Ερευνητικού Εργαστηρίου είναι μέλη ΕΠ του Τμήματος. Πέραν των μελών του Τμήματος κάθε Εργαστήριο μπορεί να στελεχώνεται και από συνερ γάτες ιδιώτες ερευνητές, μέλη ΔΕΠ/ΕΠ άλλων ΑΕΙ ή ομότιμους καθηγητές. Άρθρο 4 Διοίκηση Αρμοδιότητες α) Κάθε Ερευνητικό Εργαστήριο διευθύνεται από Διευ θυντή που είναι μέλος Ε.Π. της βαθμίδας του καθηγητή του αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου και ανήκει στο οικείο Τμήμα. Ο Διευθυντής ορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, για χρονική περίοδο τριών ετών και μπορεί να ανανεωθεί. Αν υπάρχουν περισσότε ροι καθηγητές, η Συνέλευση του Τμήματος εκλέγει έναν από αυτούς ως Διευθυντή του εργαστηρίου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Για τον ορισμό, την εκλογή ή την ανανέωση της θητείας του Διευθυντή κάθε ερ γαστηρίου εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του οικείου ΤΕΙ. β) Σε περίπτωση που στο οικείο Τμήμα δεν υπάρχει καθηγητής, ως Διευθυντής του Εργαστηρίου ορίζεται ή εκλέγεται αναπληρωτής καθηγητής κατά την ίδια ως άνω διαδικασία και με συγκρότηση της τριμελούς ει σηγητικής επιτροπής και από αναπληρωτές καθηγητές. Στην περίπτωση αυτή, η θητεία του Διευθυντή λήγει με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, με την οποία η διεύθυνση του εργαστηρίου ανατίθεται σε μέλος Ε.Π. που έχει διοριστεί στο μεταξύ στη βαθμίδα του κα θηγητή του αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου και ανήκει στο οικείο Τμήμα. Για το χρονικό διάστημα που δεν υπάρχει καθηγητής ή αναπληρωτής καθηγητής, η διεύθυνση του Εργαστηρίου ανατίθεται σε επίκουρο καθηγητή κατά την ίδια ως άνω διαδικασία. γ) Σε περίπτωση που δεν επιθυμεί να αναλάβει τη Διεύθυνση του Εργαστηρίου καθηγητής, εφαρμόζεται η ίδια ως άνω διαδικασία. δ) Ο Διευθυντής ασκεί αρμοδιότητες, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται: (1) ο συντονισμός του εκπαι δευτικού και ερευνητικού έργου, (2) η κατάρτιση του ετήσιου προγραμματισμού και απολογισμού ανά διετία του έργου του Εργαστηρίου και η υποβολή, μετά από γνώμη της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος, στη Συνέ λευση του Ιδρύματος με απόφαση της οποίας εγκρίθηκε η ίδρυση του, (3) η οικονομική διαχείριση των εσόδων του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και όσα ορί ζονται με τον εσωτερικό κανονισμό, (4) η μέριμνα για την καλή κατάσταση των χώρων, του εξοπλισμού του Εργαστηρίου και γενικότερα η ευθύνη για την εν γένει λειτουργία του Εργαστηρίου και (5) η τήρηση βιβλίου περιουσιακών στοιχείων. Άρθρο 5 Εγκατάσταση Λειτουργία α) Τα Ερευνητικά Εργαστήρια λειτουργούν σε χώρους και εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Θεσσαλίας που παραχωρή θηκαν για το σκοπό αυτό και εφόσον απαιτείται για τη

10 9524 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) λειτουργία τους, μετά από εισήγηση της Συνέλευσης Τμήματος, και μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Ιδρύματος. Η λειτουργία των Ερευνητικών Εργαστηρίων και η ενδεχόμενη δέσμευση χώρων δεν θα πρέπει να πα ρεμποδίζει την εκπαιδευτική λειτουργία του Ιδρύματος, οι δε παρεχόμενες από αυτά υπηρεσίες πρέπει να πα ρουσιάζουν επιστημονικό ενδιαφέρον και να προάγουν την επιστήμη στην πράξη. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν πρέπει να έχουν αποκλειστικό σκοπό το κέρδος. β) Με απόφαση της Συνέλευσης του Ιδρύματος είναι δυνατό να παραχωρείται η μερική ή ολική χρήση ειδικού εργαστηριακού εξοπλισμού του Ιδρύματος σε ένα ή περισσότερα Ερευνητικά Εργαστήρια, για καθοριζόμενο χρονικό διάστημα, και με όρους χρήσης που καθορίζο νται στην απόφαση της Συνέλευσης. γ) Υπεύθυνος για την καλή κατάσταση των χώρων και του εξοπλισμού που παραχωρήθηκαν σε Ερευνητικό Εργαστήριο είναι ο Διευθυντής του Εργαστηρίου. Άρθρο 6 Παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες Η παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες από τα Ερευνητικά Εργαστήρια γίνεται με την ακόλουθη διαδικασία: 1. Όταν υποβληθεί το αίτημα για παροχή συγκεκρι μένων υπηρεσιών, τότε η Συνέλευση του Τμήματος, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του Ερευνητικού Εργαστηρίου και αφού ληφθούν υπόψη τα κριτήρια του άρθρου 5 του παρόντος αποφασίζει: 1. Αν θα παρασχεθεί η αιτούμενη υπηρεσία. 2. Ποια μέλη του προσωπικού του εργαστηρίου θα λάβουν μέρος στην εργασία αυτή. Η απασχόληση γίνεται έξω από τις κανονικές ώρες εργασίας κάθε μέλους του προσωπικού στο Ίδρυμα. 3. Ποιο θα είναι το συνολικό κόστος για την παροχή της υπηρεσίας. Το κόστος αυτό αναλύεται σε δύο μέρη, δηλαδή στις τεκμηριωμένες δαπάνες για την αγορά των απαραίτη των οργάνων και αναλώσιμων υλικών και στη συμπλη ρωματική αμοιβή. 4. Ποια αμοιβή δικαιούται να λάβει κάθε μέλος του προσωπικού που θα ασχοληθεί σε ορισμένη εργασία. 2. Η απόφαση της προηγούμενης παραγράφου ανακοι νώνεται στον Πρόεδρο του τμήματος ή στον Διευθυντή της Σχολής. 3. Οι τεκμηριωμένες δαπάνες αποδίδονται στο φορέα που τις πραγματοποίησε. Η συμπληρωματική αμοιβή κατανέμεται ως ακολούθως: α. Ένα τρίτο για τις γενικές ανάγκες του ΤΕΙ. β. Ένα τρίτο για τις ανάγκες του Τμήματος που ανήκει το Ερευνητικό Εργαστήριο. γ. Ένα τρίτο για αμοιβή του προσωπικού που ασχο λήθηκε στην εργασία αυτή. 4. Τα αρμόδια όργανα δεν δεσμεύονται να αναλά βουν οποιαδήποτε υποχρέωση παροχής υπηρεσιών από Ερευνητικά Εργαστήρια. Εφόσον όμως την αναλάβουν, έχουν όλη τη σχε τική ευθύνη που προβλέπεται από τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Εξάλλου έχουν υποχρέωση να γνωστοποιήσουν αμέσως και έγγραφα την ενδεχόμενη απόφαση τους να μην πραγματοποιήσουν τη ζητούμενη έρευνα. 5. Απαγορεύεται στα αρμόδια όργανα που συνάπτουν συμφωνία παροχής υπηρεσιών με τρίτους να θέτουν, ως όρο της συμφωνίας, ότι τα αποτελέσματα της ερ γασίας των εργαστηρίων είναι απόρρητα. Η δαπάνη για τη χορήγηση αντιγράφων ή στοιχείων βαρύνει εκείνον που τα ζητάει. Η επιβάρυνση ορίζεται σε κάθε περίπτωση από τη Συνέλευση του Τμήματος, ανάλογα με την περίπτωση και διανέμεται εξίσου στους δικαιούχους σύμφωνα με τα εδάφια (α) και (β) της παρ Η δαπάνη για την εκτέλεση της εργασίας παροχής υπηρεσιών προκαταβάλλεται. Κατ εξαίρεση, όταν αυτός που έχει ζητήσει την εκτέλεση της εργασίας είναι το ελληνικό δημόσιο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, η δαπάνη μπορεί να καταβληθεί και αμέσως μετά το πέρας της εργασίας και την έκδοση της σχετικής πιστο ποίησης. Επίσης, σε περίπτωση που η συνολική δαπάνη ξεπερνάει τα 500, επιτρέπεται να ορισθεί τμηματική καταβολή, ανάλογα με την πρόοδο της εργασίας. 7. Η παρακολούθηση των εργασιών που εκτελούνται στο Εργαστήριο από τον ενδιαφερόμενο, επιτρέπεται μόνο ύστερα από σχετική άδεια του Διευθυντή του Εργαστηρίου, που δίνεται ύστερα από εκτίμηση των περιστάσεων. 8. Όποιος, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, παρακολουθεί τις εργασίες που γίνονται στο Εργα στήριο, πρέπει να συμμορφώνεται απόλυτα με τους κανονισμούς που αφορούν την τάξη στο Εργαστήριο και να υπακούν δίχως καμιά αντίρρηση στις υποδείξεις των υπευθύνων. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε προφορική συνεννόη ση ή παρατήρηση ή σύσταση προς το προσωπικό που εκτελεί την εργασία. Μη συμμόρφωση προς τον κανόνα έχει ως συνέπεια την αποβολή του ενδιαφερόμενου από το Εργαστήριο, σύμφωνα με την κρίση του Διευθυντή του Εργαστηρίου. 9. α) Αν η σχετική εργασία απαιτεί τη σύμπραξη δύο ή περισσότερων Εργαστηρίων του ίδιου Τμήματος, οι αποφάσεις παίρνονται από τη Συνέλευση του Τμήματος, η οποία ορίζει και το προσωπικό που θα διεξαγάγει την εργασία και το γενικό υπεύθυνο της εργασίας αυτής. β) Αν η σχετική εργασία απαιτεί τη σύμπραξη δύο ή περισσότερων Εργαστηρίων που ανήκουν σε διαφο ρετικά Τμήματα, αλλά στην ίδια Σχολή, οι αποφάσεις παίρνονται από τη Διεύθυνση της Σχολής, η οποία ορίζει και το προσωπικό που θα διεξαγάγει την εργασία και το γενικό υπεύθυνο της εργασίας αυτής. γ) Αν η σχετική εργασία απαιτεί τη σύμπραξη δύο ή περισσότερων Εργαστηρίων που ανήκουν σε Τμήματα διαφορετικών Σχολών ή σε Τμήματα που δεν ανήκουν σε Σχολή, οι αποφάσεις παίρνονται από τη Συνέλευση του Ιδρύματος, η οποία ορίζει και το προσωπικό που θα διεξαγάγει την εργασία και το γενικό υπεύθυνο της εργασίας αυτής. 10. Οι εργασίες, σύμφωνα με τα εδάφια (β) και (γ) της προηγούμενης παραγράφου, αναλαμβάνονται μόνο κατ εξαίρεση και εφόσον η Διεύθυνση Σχολής ή η Συ νέλευση του Ιδρύματος εκτιμήσουν ότι πρόκειται για περιπτώσεις ιδιαίτερου επιστημονικού ενδιαφέροντος. Άρθρο 7 Έσοδα Κάθε Ερευνητικό Εργαστήριο υπηρετεί το σκοπό ίδρυ σης του, όπως διατυπώθηκε στην απόφαση Ίδρυσης, χωρίς επιβάρυνση του τακτικού προϋπολογισμού του Ιδρύματος, χρηματοδοτούμενο αποκλειστικά από:

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Έσοδα από παροχή υπηρεσιών, με τους περιορι σμούς της ισχύουσας νομοθεσίας και των όρων του εσωτερικού κανονισμού 2. δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες που κατα λείπονται στο ΤΕΙ Θεσσαλίας για τους σκοπούς του Εργαστηρίου 3. ειδικές προσφορές και χρηματοδοτήσεις από διε θνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα 4. πωλήσεις επιστημονικών εκδόσεων του Εργαστη ρίου 5. διάθεση προϊόντων που προήλθαν από τις ερευνη τικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου 6. έσοδα από την εκτέλεση ερευνητικών ή αναπτυξι ακών προγραμμάτων 7. κάθε άλλη νόμιμη πηγή. Η διαχείριση των εσόδων των εργαστηρίων γίνεται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ). Άρθρο 8 Τηρούμενα βιβλία Για τις ανάγκες κάθε Ερευνητικού Εργαστηρίου τη ρούνται κάθε είδους βιβλία και στοιχεία που κρίνονται απαραίτητα ή προβλέπονται από ειδικές διατάξεις. Άρθρο 9 Δεοντολογία Οι δραστηριότητες κάθε Ερευνητικού Εργαστηρίου εναρμονίζονται με τον Κώδικα Δεοντολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλίας, ιδιαίτερα σε ότι αφορά ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Λάρισα, 4 Μαΐου 2015 Ο Πρόεδρος ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΟΥΛΑΣ

12 9526 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1386 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Μαΐου 2014 Αριθμ. απόφ. 1434/21/6 5 2014 Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ΟΑΕΔ κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1250 16 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 10294 Ένταξη των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 6 Αυγούστου 015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 117/Δ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1217 23 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 91834/Ζ2 «Επανασύσταση χιλίων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων (1.174) οργανικών και προσωποπαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22679 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1564 17 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α Τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ).... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3647 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2795/164131 Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2015 των φορέων του Κεφ. Α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 079 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 94 5 Μαΐου 05 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α, Β, Γ και τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1600 27 Νοεμβρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αριθμ. 10518 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 19 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 6855/105 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εποχική εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1581 30 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 (Β 1064) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 151 1 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3985 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 525 28 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 260/2013 Αντικατάσταση των άρθρων 88 έως 91 του Κώδικα Τρο φίμων και Ποτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1277 2 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74916/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 116 23 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4153 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 15 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.: 1011 Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47 27 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4240 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω τοκόλλου του 1978 που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 198 24 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4287 Κύρωση της Συμφωνίας για την Ίδρυση Διεθνούς Ακαδημίας κατά της Διαφθοράς ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 166 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4171 Κύρωση του Mνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 24 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 132528 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 309891/14 12 2010 (ΦΕΚ Β 1966) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1113 11 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89884/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 303 26 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111316/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δη μοσίων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 1 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4140 Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Προσδιορισμένοι Τίτλοι ISIN/ΙSIN B ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Τιμή Αγοράς εκ φρασμένη ως πο σοστό (%) επί του ονομαστικού ποσού κεφαλαίου των Προσδιορισμένων Τίτλων Συνολικό ποσό ονομαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 31 23 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4047 Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 750 26 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ: 1080 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 740 28 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63696 Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 27 Ιουνίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3984 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 176 16 Δεκεμβρίου 2015 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4354 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1401 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 66 15 Απριλίου 2016 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4380 Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου με ταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 743 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανανέωση αναγνώρισης «EUROCERT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7653 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1133 9 Νοεμβρίου 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ Αριθμ. 1415025587 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 173 8 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 3448 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέμα τος Καστρόλακκα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 217 30 Σεπτεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4020 Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δί καιο, την αναγνώριση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 772 4 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κα τασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2202 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 86208 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 101 29 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4149 Kύρωση τoυ Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουρ γείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 157 9 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4165 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1240 23 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ/15304 Α ντιστοίχιση ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. φορέων λοι πών Υπουργείων πλην ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 219 8 Νοεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4091 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημο κρατίας και του Καναδά σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 51 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 30 Ιανουαρίου 2015 Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων του εισαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 245 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 26 Μαρτίου 2010 Πίνακας διοριστέων για την πλήρωση 496 θέσεων της Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7 9 Ιανουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4107 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Ελλη νικής Δημοκρατίας και της Κοινοπολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2398 9 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2253.1 31.1/34144/15 Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1298 29 Μαΐου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ.. 1119 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 266 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4216 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της Εμπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 211 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4016 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσε ως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 474 24 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 2/22717/0094 Υποβολή οικονομικών στοιχείων φορέων Γενικής Κυβέρ νησης, στο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 48 15 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του πα ρακρατούμενου φόρου 15%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεµβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3440 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 24 Δεκεμβρίου 2012 Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων Πολιτικού Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX 2104950710 www.osye.org.gr e-mail: osye@otenet.gr ΜΕΛΟΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ Κορυδαλλός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1396 16 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89406/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38537 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2631 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 196008 Απλούστευση και ένταξη στο σύστημα πληροφόρησης και διεκπεραίωσης των Ενιαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 599 16 Αυγούστου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Mε την υπ αριθμ. 89181/Δ2/10.8.2007 απόφαση της Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1103 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 103 27 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.883/530/16.9.1999 από φασης του Υπουργού Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6835 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 18 Δεκεμβρίου 2009 (1) NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3811 Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρό θεση (Εναρμόνιση της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 239 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 194 Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α 231), όπως αυτό ισχύ ει μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1114 2 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων...1» Ναυτιλίας και Αιγαίου...2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11491 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 718 21 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας μεταδημότευ σης υποψηφίου σε δημοτικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 220 24 Οκτωβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4023 Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 Πληροφορίες: Ε. Αλεξοπούλου Αριθμ. τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2222 9 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.151/123835/Β6 Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ.253/143554/Β6/12 11 2010 (Φ.Ε.Κ. 1794/τ.Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30667 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2444 15 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Τύπος και περιεχόμενο της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.11.25 19:21:38 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2145 30 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/23254 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 15 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 19 Τροποποίηση του Π.δ. 184/1996 «Όροι υγειονομικού ελέγ χου που διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 405 16 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειρι στικού έτους 2011... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2029 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 229 16 Ιουλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1007/56359 Επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών τμήμα τος χειμάρρου Αμύρου, ρέματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 472 19 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 183295 Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του Προεδρικού Δια τάγματος αριθ. 115/1997

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4062 Aξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού Πρό γραμμα ΗΛΙΟΣ Προώθηση της χρήσης ενέργει ας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17773 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1054 4 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ. 22729/14 11 2011 απόφασης Δημάρχου (ΦΕΚ 2770/τ. Β /2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1488 19 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 12952 Τροποποίηση της υπ αρ. 7073/17 5 2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 22 14 Φεβρουαρίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3640 Κύρωση Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας μετα ξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2662 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Π1β/ΓΠ οικ 123827 Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Διαβάστε περισσότερα