ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 15039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π /05 Καθορισμός του ύψους των τελών που προβλέπονται στο άρθρο 48 του ν. 2519/1997 (ΦΕΚ Α 165) Καθορι σμός νέων δραστηριοτήτων που προκύπτουν από την εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας στις οποίες επιβάλλεται ειδικό τέλος και ύψους των τελών κατά το άρθρο 48 του ν. 3370/2005 (ΦΕΚ Α 176) Κωδικο ποίηση κοινής υπουργικής απόφασης. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 11 του ν. 1316/1983 (ΦΕΚ Α 3), όπως τρο ποποιήθηκε από το άρθρο 48 του ν. 2519/1997 (ΦΕΚ Α 165) και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 5 και 7 του ν. 3370/2005 (ΦΕΚ Α 176). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 2519/97 (άρθ. 3 ν. 1316/83) και του άρθρου 48 παρ. 6 του ν. 3370/2005 (ΦΕΚ Α 176). 3. Τη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 4 και τη διάτα ξη της τελευταίας παραγράφου του άρθρου 31 του ν. 1316/ Την κοινή υπουργική απόφαση «Εναρμόνιση της ελ ληνικής νομοθεσίας προς την αντίστοιχη κοινοτική στον τομέα της παραγωγής και της κυκλοφορίας φαρμάκων που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση, σε συμμόρφω ση με την Οδηγία 2001/83/ΕΚ «περί κοινοτικού κώδικα για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρή ση», όπως τροποποιήθηκε από τις Οδηγίες 2004/27/EK, 2004/24/EK για τα παραδοσιακά φάρμακα φυτικής προ έλευσης και το άρθρο 31 της Οδηγίας 2002/98/ΕΚ για τη θέσπιση προτύπων ποιότητας και ασφάλειας για τη συλλογή, τον έλεγχο, την επεξεργασία, την αποθήκευση και τη διανομή ανθρώπινου αίματος και συστατικών αίματος». 5. Την κοινή υπουργική απόφαση «Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας προς την αντίστοιχη κοινοτική στον τομέα της παραγωγής και της κυκλοφορίας κτη νιατρικών φαρμάκων σε συμμόρφωση με τις Οδηγίες 2001/82/ΕΚ και 2004/28/ΕΚ περί κοινοτικού κώδικα για τα κτηνιατρικά φάρμακα». 6. Την υπ αριθμ. Υ6α/11094/1997 (ΦΕΚ Β 235) κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός του ύψους των τελών ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2006 που προβλέπονται στο άρθρο 48 του ν. 2519/1997», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 7. Την υπ αριθμ /2003 (ΦΕΚ Β 561) παρ. 2 απόφαση Υπουργού Γεωργίας «Όροι και προϋποθέσεις κυκλοφορίας κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων που προορίζονται αποκλειστικά για ιχθείς ενυδρείων, ωδικά πουλιά κ.λπ.» 8. Την υπ αριθμ / πρόταση του ΔΣ/ ΕΟΦ. 9. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ Α 137) το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 α του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ Α 38). 10. Την υπ αριθμ / κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Πρόνοιας», και το Π.Δ 95/ Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 1264/ (ΦΕΚ Β 1432) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 179/ (ΦΕΚ Β 204). 12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προ ϋπολογισμού, αποφασίζουμε: α) Τον καθορισμό του ύψους των τελών που προ βλέπονται στο άρθρο 48 του ν. 2519/1997 (ΦΕΚ Α 165) και την αναπροσαρμογή του ύψους των θεσπισθέντων τελών με την κοινή υπουργική απόφαση Υ6α/11094/1997 (ΦΕΚ Β 235) όπως ισχύει, β) τον καθορισμό νέων δραστηριοτήτων που προκύ πτουν από την εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας στις οποίες επιβάλλεται ειδικό τέλος και τον καθορισμό του ύψους αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 5 του ν. 3370/2005 (ΦΕΚ Α 176), γ) τον καθορισμό του ύψους των τελών που προβλέπο νται στο άρθρο 48 παρ. 6 και 7 του άνω ν. 3370/2005 και δ) την κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων αυτών, ως εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Φάρμακα ανθρώπινης χρήσης Αρθρο 1 1. Για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμάκου

2 15040 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ανθρώπινης χρήσης, με την επιφύλαξη των οριζομένων στα άρθρα 4, 5 και 6 του παρόντος Κεφαλαίου, με εθνική διαδικασία, για τις περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται η υποβολή πλήρους φακέλου σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, καταβάλλεται τέλος: α) όταν πρόκειται για νέα δραστική ουσία: ,00 β) όταν πρόκειται για γνωστή δραστική ουσία ή όταν ζητείται η άδεια με βάση βιβλιογραφική τεκμηρίωση συνοδευόμενη από μελέτες του αιτούντος: ,00 γ) όταν ζητείται η άδεια με βάση βιβλιογραφική τεκ μηρίωση μόνο: ,00 δ) Τα ανωτέρω τέλη καλύπτουν την πρώτη φαρμα κοτεχνική μορφή και περιεκτικότητα. Για κάθε επιπλέ ον φαρμακοτεχνική μορφή ή περιεκτικότητα του ιδίου φαρμάκου που υποβάλλεται ταυτόχρονα με την αρχική αίτηση καταβάλλεται πρόσθετο τέλος 5.000,00 2. Για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμάκου ανθρώπινης χρήσης, για τις περιπτώσεις στις οποίες δεν απαιτείται η υποβολή πλήρους φακέλου (απλουστευμέ νη αίτηση) και το οποίο ισχύει για κάθε φαρμακοτεχνική μορφή και/ή περιεκτικότητα που ζητείται ταυτόχρονα με την αρχική αίτηση, καταβάλλεται τέλος: α) όταν υποβάλλεται αίτηση για χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμάκου που δεν εμπίπτει στον ορισμό του γενοσήμου, με αναφορά στο αποκαλούμενο προϊόν αναφοράς: ,00 β) όταν υποβάλλεται αίτηση χορήγησης άδειας κυκλο φορίας γενόσημου φαρμάκου με την ίδια φαρμακοτε χνική μορφή και περιεκτικότητα με το προϊόν αναφοράς και για το οποίο απαιτείται κατάθεση μελέτης βιοϊσο δυναμίας: ,00 γ) όταν υποβάλλεται αίτηση χορήγησης άδειας κυκλο φορίας γενόσημου φαρμάκου με την ίδια φαρμακοτε χνική μορφή και περιεκτικότητα με το προϊόν αναφοράς χωρίς να απαιτείται κατάθεση μελέτης βιοϊσοδυναμίας: ,00 δ) όταν υποβάλλεται αίτηση χορήγησης άδειας κυκλο φορίας μετά από συγκατάθεση χρήσης δεδομένων ενός ήδη εγκεκριμένου φαρμάκου : 5.000,00 3. Για άδεια κυκλοφορίας φαρμάκου όταν η αίτηση στηρίζεται σε σταθερό συνδυασμό γνωστών δραστικών ουσιών: ,00 4. Για επέκταση της άδειας κυκλοφορίας (Παράρτη μα II του Κανονισμού (ΕΚ) 1084/2003 της Επιτροπής): ,00 5. Για κάθε αίτημα τροποποίησης της άδειας κυκλο φορίας καταβάλλεται τέλος ως εξής: α) για τροποποιήσεις τύπου ΙΑ, όπως ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) 1084/2003 της Επιτροπής): 500,00 β) για τροποποιήσεις τύπου IB, όπως ορίζονται στον άνω Κανονισμό: 1.000,00 γ) για τροποποιήσεις τύπου II «νέα ένδειξη», όπως ορίζονται στον άνω Κανονισμό: 5.000,00 δ) για τροποποιήσεις τύπου II «ασφάλεια και ποιό τητα», όπως ορίζονται στον άνω Κανονισμό: 2.000,00 ε) Για κάθε αίτημα τροποποίησης που υποβάλλεται κατά τη διάρκεια εξέτασης αίτησης για τη χορήγη ση άδειας κυκλοφορίας (φάρμακο υπό έγκριση): 300 στ) για άλλες περιπτώσεις τροποποιήσεων που δεν αναφέρονται στον άνω Κανονισμό, το παράβολο εξομοι ώνεται με μία από τις παραπάνω περιπτώσεις ανάλογα με τον χαρακτηρισμό της αιτούμενης τροποποίησης. 6. Για αίτηση ανανέωσης άδειας κυκλοφορίας: 5.000,00 Άρθρο 2 Τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 του παρόντος κεφα λαίου τέλη καταβάλλονται και στην περίπτωση που ο ΕΟΦ ενεργεί ως «ενδιαφερόμενο Κράτος μέλος» στα πλαίσια της διαδικασίας αμοιβαίας αναγνώρισης ή αποκεντρωμένης διαδικασίας για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμάκου ανθρώπινης χρήσης, με την επιφύλαξη των οριζομένων στα άρθρα 4, 5 και 6 του παρόντος Κεφαλαίου. Άρθρο 3 1. Σε περίπτωση που ο ΕΟΦ ενεργεί ως «Κράτος μέ λος αναφοράς» στα πλαίσια της διαδικασίας αμοιβαίας αναγνώρισης ή αποκεντρωμένης διαδικασίας, τα κατα βαλλόμενα τέλη για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμάκου ανθρώπινης χρήσης, με την επιφύλαξη των οριζομένων στα άρθρα 4, 5 και 6 του παρόντος, καθο ρίζονται ως εξής: α) όταν υποβάλλεται αίτηση με πλήρη φάκελο: ,00 β) όταν υποβάλλεται απλουστευμένη αίτηση χορή γησης άδειας κυκλοφορίας γενόσημου φαρμάκου, κα θώς και αίτηση για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμάκου που δεν εμπίπτει στον ορισμό του γενοσή μου, με αναφορά στο αποκαλούμενο προϊόν αναφοράς: ,00 γ) όταν υποβάλλεται απλουστευμένη αίτηση μετά από συγκατάθεση χρήσης δεδομένων ενός ήδη εγκεκριμένου φαρμάκου: ,00 2. Όταν, στα πλαίσια της διαδικασίας που αναφέρε ται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου, υποβάλλεται αίτηση για επέκταση της άδειας κυκλοφορίας (Παράρ τημα II του Κανονισμού (ΕΚ) 1084/2003 της Επιτροπής): ,00 3. Όταν, στα πλαίσια της διαδικασίας που αναφέρεται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου, υποβάλλεται αίτηση για τροποποίηση της άδειας κυκλοφορίας για κάθε τέ τοια αίτηση καταβάλλεται τέλος ως εξής: α) για τροποποιήσεις τύπου ΙΑ, όπως ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) 1084/2003 της Επιτροπής): 1.000,00 β) για τροποποιήσεις τύπου IB, όπως ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) 1084/2003 της Επιτροπής): 2.000,00 γ) για τροποποιήσεις τύπου II «νέα ένδειξη», όπως ορίζονται στον άνω Κανονισμό: ,00 δ) για τροποποιήσεις τύπου II «ασφάλεια και ποιό τητα», όπως ορίζονται στον άνω Κανονισμό: 3.000,00 ε) για άλλες περιπτώσεις τροποποιήσεων που δεν αναφέρονται στον άνω Κανονισμό, το παράβολο εξομοι ώνεται με μία από τις παραπάνω περιπτώσεις ανάλογα με τον χαρακτηρισμό της αιτούμενης τροποποίησης. 4. Για κάθε αίτημα τροποποίησης που υποβάλλεται

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) κατά τη διάρκεια εξέτασης αίτησης για τη χορήγη ση άδειας κυκλοφορίας (φάρμακο υπό έγκριση): Για αίτηση ανανέωσης άδειας κυκλοφορίας: 7.000,00 Άρθρο 4 Βιολογικά προϊόντα ανθρώπινης χρήσης 1. Για αιτήσεις χορήγησης άδειας κυκλοφορίας βιο λογικών προϊόντων ανθρώπινης χρήσης, ανανεώσεις, τροποποιήσεις και επεκτάσεις των αδειών αυτών, κα ταβάλλονται τα τέλη που προβλέπονται στα άρθρα 1 έως και 3 του παρόντος Κεφαλαίου. 2. Από τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου εξαιρούνται οι αιτήσεις για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας βιοπαρεμφερών ή βιο παρόμοιων βιολογικών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται το τέλος της πλή ρους αίτησης: ,00 ευρώ στις περιπτώσεις των άρθρων 1 και 2 και ,00 ευρώ στην περίπτωση του άρθρου 3 του παρόντος Κεφαλαίου. Άρθρο 5 Παραδοσιακά φάρμακα φυτικής προέλευσης 1. Για την αίτηση έγκρισης παραδοσιακής χρήσης φαρμάκου φυτικής προέλευσης, με εθνική διαδικασία, διαδικασία αμοιβαίας αναγνώρισης ή αποκεντρωμένη διαδικασία, όταν ο ΕΟΦ ενεργεί ως «ενδιαφερόμενο Κράτος μέλος» καταβάλλεται τέλος: 3.000,00 2. Για κάθε πρόσθετη φαρμακοτεχνική μορφή και/ή περιεκτικότητα: 500,00 3. Για κάθε αίτηση τροποποίησης της έγκρισης πα ραδοσιακής φυτικής προέλευσης: α) για τροποποιήσεις τύπου ΙΑ: 500,00 ευρώ β) για τροποποιήσεις τύπου IB: 1.000,00 ευρώ γ) για τροποποιήσεις τύπου II: 1.500,00 ευρώ 4. Για αίτηση ανανέωσης έγκρισης παραδοσιακής χρή σης φαρμάκου φυτικής προέλευσης: 1.500,00 5. Σε κάθε άλλη περίπτωση καταβάλλονται τα τέλη που ισχύουν για τα φάρμακα ανθρώπινης χρήσης, ανά λογα με τη διαδικασία, σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 3 του παρόντος Κεφαλαίου, μειωμένα κατά το ήμισυ. Άρθρο 6 Ομοιοπαθητικά φάρμακα ανθρώπινης χρήσης 1. Για την αίτηση απλουστευμένης έγκρισης ομοιο παθητικού φαρμάκου ανθρώπινης χρήσης, με εθνική διαδικασία, διαδικασία αμοιβαίας αναγνώρισης ή αποκε ντρωμένη διαδικασία, όταν ο ΕΟΦ ενεργεί ως «ενδιαφε ρόμενο Κράτος μέλος» καταβάλλεται τέλος, ανά αίτηση και για όλες τις δυναμοποιήσεις: 6.000,00 2. Για κάθε αίτηση τροποποίησης ή ανανέωσης απλου στευμένης έγκρισης ομοιοπαθητικού φαρμάκου ανθρώ πινης χρήσης: 1.000,00 3. Σε κάθε άλλη περίπτωση καταβάλλονται τα τέλη που ισχύουν για τα φάρμακα ανθρώπινης χρήσης, ανά λογα με τη διαδικασία, σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 3 του παρόντος Κεφαλαίου, μειωμένα κατά το ήμισυ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Κτηνιατρικά φάρμακα Άρθρο 7 1. Για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας κτηνιατρικού φαρμάκου, με την επιφύλαξη των οριζομένων στα άρθρα 10 και 11 του παρόντος Κεφαλαίου, με εθνική διαδικασία, για τις περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται η υποβολή πλήρους φακέλου σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, καταβάλλεται τέλος: α) όταν πρόκειται για νέα δραστική ουσία: ,00 β) όταν πρόκειται για γνωστή δραστική ουσία ή ζητεί ται η άδεια με βάση βιβλιογραφική τεκμηρίωση συνο δευόμενη από μελέτες του αιτούντος: ,00 γ) όταν ζητείται η άδεια με βάση βιβλιογραφική τεκ μηρίωση μόνο: 8.000,00 δ) Τα ανωτέρω τέλη καλύπτουν την πρώτη φαρμα κοτεχνική μορφή και περιεκτικότητα. Για κάθε επιπλέ ον φαρμακοτεχνική μορφή ή περιεκτικότητα του ιδίου φαρμάκου που υποβάλλεται ταυτόχρονα με την αρχική αίτηση καταβάλλεται πρόσθετο τέλος 3.000,00 2. Για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας κτηνιατρικού φαρμάκου, για περιπτώσεις για τις οποίες δεν απαι τείται η υποβολή πλήρους φακέλου (απλουστευμένη αίτηση) και το οποίο ισχύει για κάθε φαρμακοτεχνική μορφή και/ή περιεκτικότητα που ζητείται ταυτόχρονα με την αρχική αίτηση, καταβάλλεται τέλος: α) όταν υποβάλλεται αίτηση για χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμάκου που δεν εμπίπτει στον ορισμό του γενοσήμου, με αναφορά στο αποκαλούμενο προϊόν αναφοράς: ,00 β) όταν υποβάλλεται αίτηση χορήγησης άδειας κυκλο φορίας γενόσημου φαρμάκου με την ίδια φαρμακοτε χνική μορφή και περιεκτικότητα με το προϊόν αναφοράς για το οποίο απαιτείται κατάθεση μελέτης βιοϊσοδυνα μίας: 6.000,00 γ) όταν υποβάλλεται αίτηση χορήγησης άδειας κυκλο φορίας γενόσημου φαρμάκου με την ίδια φαρμακοτε χνική μορφή και περιεκτικότητα με το προϊόν αναφοράς χωρίς να απαιτείται κατάθεση μελέτης βιοϊσοδυναμίας: 4.000,00 δ) όταν υποβάλλεται αίτηση χορήγησης άδειας κυ κλοφορίας μετά από συγκατάθεση χρήσης δεδομένων ενός ήδη εγκεκριμένου φαρμάκου: 3.000,00 3. Για άδεια κυκλοφορίας φαρμάκου όταν η αίτηση στηρίζεται σε σταθερό συνδυασμό γνωστών δραστικών ουσιών: ,00 4.α) Για επέκταση της άδειας κυκλοφορίας (Παράρ τημα II του Κανονισμού (ΕΚ) 1085/2003 της Επιτροπής): 3.000,00 β) Κατά παρέκκλιση από τα οριζόμενα στο ανωτέρω στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου, όταν η αίτηση επέκτασης άδειας κυκλοφορίας αφορά στην προσθήκη νέου είδους παραγωγικού ζώου καταβάλλεται τέλος: ευρώ γ) Κατά παρέκκλιση από τα οριζόμενα στο ανωτέρω στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου, όταν η αίτηση επέκτασης άδειας κυκλοφορίας αφορά στην προσθήκη νέου είδους μη παραγωγικού ζώου: ευρώ 5. Για κάθε αίτημα τροποποίησης της άδειας κυκλο φορίας καταβάλλεται τέλος ως εξής: α) για τροποποιήσεις τύπου ΙΑ, όπως ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) 1085/2003 της Επιτροπής): 300,00 β) για τροποποιήσεις τύπου IB, όπως ορίζονται στον άνω Κανονισμό: 500,00 γ) για τροποποιήσεις τύπου II «νέα ένδειξη», όπως ορίζονται στον άνω Κανονισμό: 3.000,00

4 15042 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) δ) για τροποποιήσεις τύπου II «ασφάλεια και ποιό τητα», όπως ορίζονται στον άνω Κανονισμό: 1.000,00 ε) Για κάθε αίτημα τροποποίησης που υποβάλλεται κατά τη διάρκεια εξέτασης αίτησης για τη χορήγη ση άδειας κυκλοφορίας (φάρμακο υπό έγκριση): 200 στ) για άλλες περιπτώσεις τροποποιήσεων που δεν αναφέρονται στον άνω Κανονισμό, το παράβολο εξομοι ώνεται με μία από τις παραπάνω περιπτώσεις ανάλογα με τον χαρακτηρισμό της αιτούμενης τροποποίησης. 6. Για αίτηση ανανέωσης άδειας κυκλοφορίας: 1.500,00 Άρθρο 8 Τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του παρόντος κεφα λαίου τέλη καταβάλλονται και στην περίπτωση που ο ΕΟΦ ενεργεί ως «ενδιαφερόμενο Κράτος μέλος» στα πλαίσια της διαδικασίας αμοιβαίας αναγνώρισης ή αποκεντρωμένης διαδικασίας για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας κτηνιατρικού φαρμάκου, με την επιφύλα ξη των οριζομένων στα άρθρα 10 και 11 του παρόντος Κεφαλαίου. Αρθρο 9 1. Σε περίπτωση που ο ΕΟΦ ενεργεί ως «Κράτος μέ λος αναφοράς» στα πλαίσια της διαδικασίας αμοιβαίας αναγνώρισης ή αποκεντρωμένης διαδικασίας, τα κατα βαλλόμενα τέλη για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας κτηνιατρικού φαρμάκου, με την επιφύλαξη των οριζο μένων στα άρθρα 10 και 11 του παρόντος, καθορίζονται ως εξής: α) όταν υποβάλλεται αίτηση με πλήρη φάκελο: ,00 β) όταν υποβάλλεται απλουστευμένη αίτηση χορή γησης άδειας κυκλοφορίας γενόσημου φαρμάκου, κα θώς και αίτηση για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμάκου που δεν εμπίπτει στον ορισμό του γενοσή μου, με αναφορά στο αποκαλούμενο προϊόν αναφοράς: ,00 γ) όταν υποβάλλεται απλουστευμένη αίτηση μετά από συγκατάθεση χρήσης δεδομένων ενός ήδη εγκεκριμένου φαρμάκου: 5.000,00 2. α) Όταν, στα πλαίσια της διαδικασίας που αναφέ ρεται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου, υποβάλλεται αίτηση για επέκταση της άδειας κυκλοφορίας (Παράρ τημα II του Κανονισμού (ΕΚ) 1085/2003 της Επιτροπής): 6.000,00 β) Κατά παρέκκλιση από τα οριζόμενα στο ανωτέρω στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου, όταν η αίτηση επέκτασης άδειας κυκλοφορίας αφορά στην προσθήκη νέου είδους παραγωγικού ζώου καταβάλλεται τέλος: γ) Κατά παρέκκλιση από τα οριζόμενα στο ανωτέρω στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου, όταν η αίτηση επέκτασης άδειας κυκλοφορίας αφορά στην προσθήκη νέου είδους μη παραγωγικού ζώου: Όταν, στα πλαίσια της διαδικασίας που αναφέρεται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου, υποβάλλεται αίτηση για τροποποίηση της άδειας κυκλοφορίας για κάθε τέ τοια αίτηση καταβάλλεται τέλος ως εξής: α) για τροποποιήσεις τύπου ΙΑ, όπως ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) 1085/2003 της Επιτροπής): 1.000,00 ευρώ β) για τροποποιήσεις τύπου IB, όπως ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) 1085/2003 της Επιτροπής): 1.500,00 γ) για τροποποιήσεις τύπου ΙΙ «νέα ένδειξη», «χρό νος αναμονής», όπως ορίζονται στον άνω Κανονισμό: 6.000,00 δ) για τροποποιήσεις τύπου II «ασφάλεια και ποιό τητα», όπως ορίζονται στον άνω Κανονισμό: 2.000,00 ε) Για κάθε αίτημα τροποποίησης που υποβάλλεται κατά τη διάρκεια εξέτασης αίτησης για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας (φάρμακο υπό έγκριση): 500,00 στ) για άλλες περιπτώσεις τροποποιήσεων που δεν αναφέρονται στον άνω Κανονισμό, το παράβολο εξομοι ώνεται με μία από τις παραπάνω περιπτώσεις ανάλογα με τον χαρακτηρισμό της αιτούμενης τροποποίησης. 4. Για αίτηση ανανέωσης άδειας κυκλοφορίας: 3.000,00 Άρθρο 10 Βιολογικά κτηνιατρικά προϊόντα 1. Για αιτήσεις χορήγησης άδειας κυκλοφορίας κτηνι ατρικών βιολογικών προϊόντων, ανανεώσεις, τροποποι ήσεις και επεκτάσεις των αδειών αυτών, καταβάλλονται τα τέλη που προβλέπονται στα άρθρα 7 έως και 9 του παρόντος Κεφαλαίου. 2. Από τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου εξαιρούνται οι αιτήσεις για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας βιοπαρεμφερών ή βιο παρόμοιων κτηνιατρικών φαρμάκων. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται το τέλος της πλήρους αίτησης: 15000,00 ευρώ στις περιπτώσεις των άρθρων 7 και 8 και ,00 ευρώ στην περίπτωση του άρθρου 9 του παρόντος Κεφαλαίου. Άρθρο 11 Ομοιοπαθητικά κτηνιατρικά φάρμακα. 1. Για την αίτηση απλουστευμένης έγκρισης ομοιοπα θητικού κτηνιατρικού φαρμάκου, με εθνική διαδικασία, διαδικασία αμοιβαίας αναγνώρισης ή αποκεντρωμένη διαδικασία, όταν ο ΕΟΦ ενεργεί ως «ενδιαφερόμενο Κράτος μέλος» καταβάλλεται τέλος: 1.500,00 2. Για κάθε αίτηση τροποποίησης απλουστευμένης έγκρισης ομοιοπαθητικού κτηνιατρικού φαρμάκου: 300,00 3. Για κάθε αίτηση ανανέωσης απλουστευμένης έγκρι σης ομοιοπαθητικού κτηνιατρικού φαρμάκου: 500,00 4. Σε κάθε άλλη περίπτωση καταβάλλονται τα τέλη που ισχύουν για τα κτηνιατρικά φάρμακα, ανάλογα με τη διαδικασία, σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 9 του παρόντος Κεφαλαίου, μειωμένα κατά το ήμισυ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Λοιπά προϊόντα αρμοδιότητας ΕΟΦ Άρθρο 12 Απολυμαντικά προϊόντα 1. Για κάθε αίτηση χορήγησης άδειας κυκλοφορίας απολυμαντικών προϊόντων καταβάλλεται τέλος: 2.000,00 2. Για κάθε αίτηση ανανέωσης άδειας κυκλοφορίας απολυμαντικών προϊόντων: 600,00

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Για κάθε τροποποίηση άδειας κυκλοφορίας απολυ μαντικών προϊόντων: 500,00 Άρθρο 13 Συμπληρώματα διατροφής και τρόφιμα ειδικής διατροφής 1. Για κάθε κατάθεση δήλωσης ή γνωστοποίησης κυκλοφορίας συμπληρώματος διατροφής ή τροφίμου ειδικής διατροφής, ανά προϊόν: 600,00 2. Για κάθε κατάθεση τροποποίησης της δήλωσης ή γνωστοποίησης κυκλοφορίας συμπληρώματος διατρο φής ή τροφίμου ειδικής διατροφής, ανά προϊόν: 300,00 Άρθρο 14 Προμίγματα κ.λπ., φάρμακα για μικρά ζώα κ.λπ. 1. Για κάθε κατάθεση δήλωσης ή γνωστοποίησης για πρόσθετες ύλες διατροφής των ζώων, προμίγματα, κα ταβάλλεται τέλος ανά προϊόν και κατά είδος/ κατηγορία ζώου: 200,00 2. Για κάθε κατάθεση γνωστοποίησης κυκλοφορίας κτηνιατρικών φαρμάκων που προορίζονται αποκλει στικά για ιχθείς ενυδρείων, ωδικά πτηνά, ταξιδιωτικά περιστέρια, ζώα που διατηρούνται σε TERRARIUM και μικρά τρωκτικά, καταβάλλεται τέλος ανά προϊόν: 200,00 3. Για κάθε κατάθεση τροποποίησης της γνωστο ποίησης κυκλοφορίας για κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα που προορίζονται αποκλειστικά για ιχθείς ενυδρείων, ωδικά πτηνά κ.λπ., ανά προϊόν: 100 Άρθρο 15 Καλλυντικά προϊόντα 1. Για κάθε κατάθεση γνωστοποίησης κυκλοφορίας καλλυντικού προϊόντος στον ΕΟΦ καταβάλλεται τέλος, ανά προϊόν: Για κάθε κατάθεση τροποποίησης γνωστοποίησης κυκλοφορίας καλλυντικού προϊόντος στον ΕΟΦ κατα βάλλεται τέλος, ανά προϊόν: 50 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ Παραγωγή και εισαγωγή Άρθρο 16 Παραγωγή 1. Για χορήγηση άδειας παραγωγής φαρμάκου ή άλλων προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ για τα οποία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις απαιτείται τέτοια άδεια, καταβάλ λεται τέλος ανά φαρμακοτεχνική μορφή, περιεκτικότητα και συσκευασία: 350,00 2. Για χορήγηση άδειας δυνατότητας παραγωγής κα ταβάλλεται τέλος ως ακολούθως: α) για στείρα φάρμακα: 3.000,00 ευρώ β) για μη στείρα φάρμακα: 3.000,00 ευρώ γ) για καλλυντικά προϊόντα: 2.000,00 ευρώ δ) για λοιπά προϊόντα αρμοδιότητας ΕΟΦ: 1.500,00 3. Για χορήγηση άδειας δυνατότητας παραγωγής ή εργαστηριακών ελέγχων προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ καταβάλλεται τέλος, ανά φαρμακοτεχνική μορφή: α) για στείρα φάρμακα: 500,00 β) για μη στείρα προϊόντα: 400,00 ευρώ γ) για λοιπά προϊόντα: 200,00 ευρώ, πλην καλλυντικών προϊόντων και ιατροτεχνολογικών για τα οποία κατα βάλλεται τέλος 100,00 4. Για τροποποίηση της άδειας παραγωγής φαρμάκου «αποκλειστικά για εξαγωγή», καταβάλλεται τέλος ανά φαρμακοτεχνική μορφή, περιεκτικότητα και συσκευασία: 150,00 5. Για χορήγηση άδειας συσκευασίας φαρμάκου ή άλλων προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ για τα οποία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις απαιτείται τέτοια άδεια καταβάλλεται τέλος ανά φαρμακοτεχνική μορφή, περιεκτικότητα και συσκευασία: 350,00 6. Για κάθε τροποποίηση της άδειας συσκευασίας φαρμάκου «αποκλειστικά για εξαγωγή», καταβάλλεται τέλος ανά φαρμακοτεχνική μορφή, περιεκτικότητα κα συσκευασία: 150,00 7. Για άδεια ανάθεσης σε τρίτους της παραγωγής ή του εργαστηριακού ελέγχου προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ καταβάλλεται τέλος, ανά φαρμακοτεχνική μορφή: 150,00 8. Για άδεια παραγωγής προϊόντων για λογαριασμό νοσοκομείων ή κλινικών: 150,00 Άρθρο 17 Εισαγωγή προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ από τρίτες χώρες 1. Για χορήγηση άδειας δυνατότητας εισαγωγής φαρ μάκων από τρίτες χώρες: 1.500,00 2. Για τη χορήγηση άδειας εισαγωγής φαρμάκου ή άλλων προϊόντων για τα οποία απαιτείται τέτοια άδεια, καταβάλλεται τέλος ανά φαρμακοτεχνική μορφή, περι εκτικότητα και συσκευασία: 350,00 3. Για κάθε τροποποίηση της άδειας εισαγωγής φαρ μάκου ή άλλων προϊόντων για τα οποία απαιτείται τέ τοια άδεια, καταβάλλεται τέλος ανά φαρμακοτεχνική μορφή, περιεκτικότητα και συσκευασία: 150,00 4. Για άδεια εισαγωγής και διακίνησης προδρόμων ου σιών ανά δραστική ουσία, τριετούς ισχύος: 800 ευρώ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Άρθρο 18 Παρεμβατικές μελέτες 1. Για έγκριση (παρεμβατικής) κλινικής μελέτης, ανά μελέτη: 3.000,00 2. Για την τροποποίηση (παρεμβατικής) κλινικής με λέτης, ανά τροποποίηση: 1.500,00 Άρθρο 19 Μη παρεμβατικές μελέτες/ερευνητικές εργασίες 1. Για έγκριση μη παρεμβατικής κλινικής μελέτης, ανά μελέτη: 2.000,00 2. Για τροποποίηση μη παρεμβατικής κλινικής μελέτης, ανά τροποποίηση: 1.000,00 3. Για υποβολή ερευνητικής εργασίας: Άρθρο 20 Για έγκριση κλινικής μελέτης ιατροτεχνολογικών και λοιπών προϊόντων: 1.000,00 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ Βεβαιώσεις και πιστοποιητικά Άρθρο 21 Κυκλοφορία προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ Για την χορήγηση πιστοποιητικού ή βεβαίωσης νό μιμης παρασκευής ή κυκλοφορίας προϊόντων αρμοδιό τητας ΕΟΦ, ανά προϊόν: παράβολο 50

6 15044 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ειδικώς, προκειμένου για καλλυντικά και ιατροτεχνο λογικά προϊόντα, το τέλος του προηγουμένου εδαφίου ανέρχεται, ανά προϊόν, σε: 30,00 Από την ανωτέρω υποχρέωση εξαιρούνται οι χορη γούμενες βεβαιώσεις για εισαγωγή μικροδεμάτων προ ϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ για ατομική χρήση. Ειδικώς, σε περίπτωση που ζητείται χορήγηση βε βαίωσης προελέγχου εμπορικής ονομασίας φαρμάκου ή άλλου προϊόντος αρμοδιότητας ΕΟΦ καταβάλλεται τέλος, ανά προϊόν: Ειδικώς, σε περίπτωση που ζητείται κατάλογος εγκε κριμένων φαρμάκων σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΦ, καταβάλλεται τέλος, ανά φάρμακο: 150,00 Άρθρο 22 Εργοστάσια και εργαστήρια 1. Για τη χορήγηση Βεβαίωσης Συμμόρφωσης Ερ γαστηρίου για προϊόντα αρμοδιότητας ΕΟΦ προς τις Αρχές Ορθής Εργαστηριακής Πρακτικής (ΟΕΠ) και την ανανέωση της βεβαίωσης αυτής: 1.500,00 2. Για τη χορήγηση πιστοποιητικού νόμιμης λειτουρ γίας εργοστασίου ή καλής παραγωγικής διαδικασίας (G.M.P.) ή καλής παραγωγικής διαδικασίας (G.M.P.) ανα λυτικά με τις παραγόμενες μορφές ή Άδειας δυνατότη τας σύμφωνα με το Κοινοτικό Πρότυπο, καταβάλλεται τέλος: 300,00 3. Για τη χορήγηση βεβαίωσης ότι προϊόντα αρμοδι ότητας ΕΟΦ έχουν άδεια παραγωγής ή συσκευασίας ή εισαγωγής, καταβάλλεται τέλος: 120,00 4. Για τη χορήγηση βεβαίωσης χρήσης αιθυλικής αλ κοόλης και λοιπών διαλυτών κατά την παραγωγή φαρ μακευτικών προϊόντων, καταβάλλεται εφάπαξ τέλος, ανά φαρμακοτεχνική μορφή και περιεκτικότητα: 250,00 Ειδικώς, προκειμένου για εργοστάσια ή εργαστήρια καλλυντικών και προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για προμήθεια αιθυλικής αλκοόλης, πιστοποιητικό νόμιμης λειτουργίας και δυνατότητας παραγωγής συγκεκριμέ νων μορφών καλλυντικών, ανά μορφή: 200,00 Το ίδιο τέλος καταβάλλεται εφάπαξ για τη χορήγηση βε βαίωσης Δήλωσης χρήσης αιθυλικής και ισοπροπυλικής αλκοόλης σε προϊόντα αποκλειστικά για εξαγωγή, ανά φαρμακοτεχνική μορφή και περιεκτικότητα. Άρθρο 23 Ιατροτεχνολογικά προϊόντα 1. Για την εγγραφή ή επανεγγραφή στο μητρώο Κα τασκευαστών των in vitro διαγνωστικών προϊόντων και τη χορήγηση αντίστοιχης βεβαίωσης, καταβάλλεται τέλος ως εξής: α) Για 1 10 προϊόντα που εγγράφονται ή επανεγγρά φονται με την ίδια ημερομηνία αίτησης εγγραφής ή επανεγγραφής τέλος 100,00 β) 10,00 ευρώ επιπλέον ανά περίπτωση, για κάθε προ ϊόν πέραν των 10 έως και 20. γ) 5,00 ευρώ επί πλέον ανά περίπτωση, για κάθε προ ϊόν πέραν των 20 έως 49. δ) Για 50 και πλέον προϊόντα που εγγράφονται ή επα νεγγράφονται με την ίδια ημερομηνία αίτησης εγγρα φής ή επανεγγραφής τέλος 500,00 ε) Για κάθε τροποποίηση βεβαίωσης εγγραφής In vitro Διαγνωστικών Ιατροτεχνολογικών προϊόντων (της Υπ. Απ. ΔΥ8δ/οικ.3607/892/ΦΕΚ 1060/ ), παράβολο 100,00 2. Για την εγγραφή ή επανεγγραφή των λοιπών εγγρα πτέων Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων και τη χορήγηση αντίστοιχης βεβαίωσης, καταβάλλεται τέλος ως εξής: α) Για 1 10 προϊόντα με την ίδια αίτηση εγγραφής, παράβολο 200,00 β) Για προϊόντα με την ίδια αίτηση εγγραφής, παράβολο 400,00 γ) Για προϊόντα με την ίδια αίτηση εγγραφής, παράβολο 500,00 δ) Για 51 και πλέον προϊόντα με την ίδια αίτηση εγγρα φής, παράβολο 1000,00 Επιπρόσθετα στα παρα πάνω ποσά κατατίθεται παράβολο 10,00 ευρώ για κάθε διαφορετική συσκευασία και/ή μέγεθος προϊόντος ή προκειμένου για χημικά προϊόντα, για κάθε διαφορετική περιεκτικότητα δραστικών συστατικών. Τα ίδια παρά βολα ισχύουν και για κάθε αίτηση, συμπληρωματική προηγούμενης, για την εγγραφή επί πλέον προϊόντων της ίδιας κατηγορίας. ε) Για κάθε αίτημα τροποποίησης των παραπάνω βε βαιώσεων κατατίθεται παράβολο 100 Άρθρο 24 Για τη χορήγηση βεβαίωσης ότι είναι εγκεκριμένη μια κλινική μελέτη με τις τυχόν τροποποιήσεις της ή ότι έχουν επιθεωρηθεί τα κέντρα διεξαγωγής της και πληρούν τις προϋποθέσεις ορθής κλινικής πρακτικής: 150 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ Λοιπές περιπτώσεις καταβολής ειδικού τέλους Άρθρο Για κάθε αίτημα χαρακτηρισμού και/ή κατάταξης προϊόντος αρμοδιότητας ΕΟΦ καταβάλλεται τέλος, ανά προϊόν: παράβολο Για Αξιολόγηση Τεχνικού Φακέλου ιατροτεχνολογι κού ή καλλυντικού προϊόντος, ύστερα από αίτημα του ενδιαφερομένου: 1.000,00 Άρθρο 26 Για υποβολή ένστασης για επανέλεγχο προϊόντος αρ μοδιότητας Ε.Ο.Φ. που κρίθηκε «Μη κανονικό»: 700,00 Άρθρο 27 Για τον καθορισμό του τρόπου διάθεσης (κατάταξη) φαρμάκου εγκεκριμένου με την Κεντρική διαδικασία (blue box): 500,00 Άρθρο Για τη γνωστοποίηση του «Κυρίου Φακέλου Πλάσμα τος» (Plasma Master File PMF) για τα προϊόντα αίματος και τα βιολογικά προϊόντα καταβάλλεται, ανά προϊόν, τέλος: 500,00 2. Για τη γνωστοποίηση του «Κυρίου Φακέλου Αντιγό νου εμβολίων» (Vaccin Antigen Master File VAMF) για τα εμβόλια, καταβάλλεται, ανά προϊόν, τέλος: 500,00 Άρθρο Για τη διενέργεια επιθεώρησης σε τρίτες χώρες καταβάλλεται τέλος: α) 7.000,00 ευρώ για Ευρωπαϊκές χώρες β) ,00 ευρώ για χώρες των λοιπών Ηπείρων γ) Για την περίπτωση που έχει ζητηθεί η χορήγηση

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα, το τέλος των προ ηγουμένων εδαφίων υπό στοιχεία α) και β) μειώνεται κατά 2.000,00 2. Για έγκριση διορισμού Υπευθύνου/ Ειδικευμένου προσώπου: α) για εργοστάσια: 300,00 β) για εργαστήρια και λοιπές εγκαταστάσεις: 150,00 ευρώ 3. Για τη θεώρηση βιβλίων ή μηχανογραφικών φύλλων πρώτων υλών, δραστικών, ετοίμων, προδρόμων: 50,00 Άρθρο 30 Για την αξιολόγηση των εκθέσεων περιοδικής πα ρακολούθησης για την ασφάλεια και την κοινοποίηση των πορισμάτων της στον κάτοχο άδειας κυκλοφορίας, καταβάλλεται τέλος: α) 500,00 ευρώ για την υποβολή ανά εξάμηνο β) 1.500,00 ευρώ για την υποβολή ανά τριετία Άρθρο 31 Για την έγκριση διεξαγωγής επιστημονικού συνεδρίου του άρθρου 31 τελευταία παράγραφος του ν. 1316/1983, καταβάλλεται τέλος, ανά συνέδριο: 500 Άρθρο 32 Κατά παρέκκλιση των οριζομένων στις κατ ιδίαν δι ατάξεις, για κάθε τροποποίηση άδειας κυκλοφορίας ή δήλωσης / γνωστοποίησης / εγγραφής προϊόντων αρ μοδιότητας ΕΟΦ που αφορά σε μεταβολή της έδρας / διεύθυνσης ή επωνυμίας του κατόχου της άδειας κυκλο φορίας ή του θέτοντος στην αγορά προϊόν αρμοδιότητας ΕΟΦ, καταβάλλεται τέλος 100,00 ευρώ άπαξ για όλα τα προϊόντα που αφορά η εν λόγω τροποποίηση. Άρθρο 33 Τα προβλεπόμενα στην παρούσα τέλη αναπροσαρ μόζονται με όμοια Υπουργική απόφαση. Άρθρο 34 Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργούνται οι υπ αριθμ. Υ6α/11094/97/98 (ΦΕΚ Β 235), Υ6α/1163/2000 (ΦΕΚ Β 748), Υ6α/4651/2001 (ΦΕΚ Β 1034), ΔΥΓ3(Α)Γ.Π /2004 (ΦΕΚ Β 178), ΔΥΓ3(α)Γ.Π /2004 (ΦΕΚ Β 261), Υα/ΔΥΓ3(α)/32583/2005 (ΦΕΚ Β 828), ΔΥΓ3α/Γ.Π /2005 (ΦΕΚ Β 1630) υπουργικές αποφάσεις και κάθε άλλη αντίθετη διάταξη. Άρθρο 35 Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη μερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 31 Ιουλίου 2006 Οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΑΘ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

8 15046 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - Âáó. ¼ëãáò 227 (2310) ÐÅÉÑÁÉÁÓ - Åõñéðßäïõ 63 (210) ÐÁÔÑÁ - Êïñßíèïõ 327 (2610) (2610) ÉÙÁÍÍÉÍÁ - ÄéïéêçôÞñéï (26510) ÊÏÌÏÔÇÍÇ - Äçìïêñáôßáò 1 (25310) ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÁ ÃÑÁÖÅÉÁ ÐÙËÇÓÇÓ Ö.Å.Ê. ÔÉÌÇ ÐÙËÇÓÇÓ ÖÕËËÙÍ ÅÖÇÌÅÑÉÄÏÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ ËÁÑÉÓÁ - ÄéïéêçôÞñéï (2410) ÊÅÑÊÕÑÁ - ÓáìáñÜ 13 (26610) (26610) ÇÑÁÊËÅÉÏ - ÐåäéÜäïò 2 (2810) ËÅÓÂÏÓ - Ðë.Êùíóôáíôéíïõðüëåùò 1 (22510) (22510) Óå Ýíôõðç ìïñöþ: Ãéá ôá ÖÅÊ áðü 1 ìý ñé 16 óåëßäåò óå 1 euro, ðñïóáõîáíüìåíç êáôü 0,20 euro ãéá êüèå åðéðëýïí ïêôáóýëéäï Þ ìýñïò áõôïý. Ãéá ôá öùôïáíôßãñáöá ÖÅÊ óå 0,15 euro áíü óåëßäá. Óå ìïñöþ CD: Ôåý ïò Ðåñßïäïò ÅURO Ôåý ïò Ðåñßïäïò ÅURO A~ Á ÅôÞóéï 3ìçíéáßï Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí Í.Ð.Ä.Ä. ÅôÞóéï ÅôÞóéï Á Ìçíéáßï 15 ÐáñÜñôçìá ÅôÞóéï 50  ÅôÞóéï 300 ÅìðïñéêÞò êáé Béïìç áíéêþò Éäéïêôçóßáò ÅôÞóéï 100 B~ 3ìçíéáßï 80 ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ ÅôÞóéï 5  Ìçíéáßï 30 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí ÅôÞóéï 200 à ÅôÞóéï 50 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí Åâäïìáäéáßï 5 Ä ÅôÞóéï 220 Á.Å. & Å.Ð.Å Ìçíéáßï 100 Ä~ 3ìçíéáßï 60 Ç ôéìþ ðþëçóçò ìåìïíùìýíùí Ö.Å.Ê óå ìïñöþ cd-rom áðü åêåßíá ðïõ äéáôßèåíôáé óå çëåêôñïíéêþ ìïñöþ êáé ìý ñé 100 óåëßäåò óå 5 euro ðñïóáõîáíüìåíç êáôü 1 euro áíü 50 óåëßäåò. Ç ôéìþ ðþëçóçò óå ìïñöþ cd-rom äçìïóéåõìüôùí ìéáò åôáéñåßáò óôï ôåý ïò Á.Å. êáé Å.Ð.Å. óå 5 euro áíü Ýôïò. ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÊÁÉ ÁÐÏÓÔÏËÇ Ö.Å.Ê. : ôçëåöùíéêü : , fax : internet : ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ Ö.Å.Ê. Óå Ýíôõðç ìïñöþ Áðü ôï Internet Á~ (Íüìïé, Ð.Ä., ÓõìâÜóåéò êôë.) Â~ (ÕðïõñãéêÝò áðïöüóåéò êôë.) Ã~ (Äéïñéóìïß, áðïëýóåéò êôë. Äçì. ÕðáëëÞëùí) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ Ä~ (Áðáëëïôñéþóåéò, ðïëåïäïìßá êôë.) Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí êáé ÓõìâÜóåùí (Ô.Á.Ð.Ó.) Í.Ð.Ä.Ä. (Äéïñéóìïß êôë. ðñïóùðéêïý Í.Ð.Ä.Ä.) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ ÐáñÜñôçìá (Ðñïêçñýîåéò èýóåùí ÄÅÐ êôë.) 33 6 ÄÙÑÅÁÍ Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïì/êÞò Éäéïêôçóßáò (Ä.Å.Â.É.) ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ (Á.Å.Ä.) 10 6 ÄÙÑÅÁÍ Áíùíýìùí Åôáéñåéþí & Å.Ð.Å Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí (Ä.Ä.Ó.) Ðñþôï (A ), Äåýôåñï ( ) êáé ÔÝôáñôï (Ä ) _ Ôï ôåý ïò ôïõ ÁÓÅÐ (Ýíôõðç ìïñöþ) èá áðïóôýëëåôáé óå óõíäñïìçôýò ìå ôçí åðéâüñõíóç ôùí 70 euro, ðïóü ôï ïðïßï áöïñü ôá õäñïìéêü Ýîïäá. Ãéá ôçí ðáñï Þ äéêáéþìáôïò çëåêôñïíéêþò ðñüóâáóçò óå Ö.Å.Ê. ðñïçãïõìýíùí åôþí êáé óõãêåêñéìýíá óôá ôåý ç Á, Â, Ä, Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí & ÓõìâÜóåùí, Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïìç áíéêþò Éäéïêôçóßáò Äéáêçñýîåùí, Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí êáé Á.Å. & Å.Ð.Å., ç ôéìþ ðñïóáõîüíåôáé ðýñáí ôïõ ðïóïý ôçò åôþóéáò óõíäñïìþò Ýôïõò 2006, êáôü 40 euro áíü Ýôïò ðáëáéüôçôáò êáé áíü ôåý ïò. * Ïé óõíäñïìýò ôïõ åóùôåñéêïý ðñïðëçñþíïíôáé óôéò ÄÏÕ (ôï ðïóü óõíäñïìþò êáôáâüëëåôáé óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 2531 êáé ôï ðïóü õðýñ ÔÁÐÅÔ (5% ôïõ ðïóïý ôçò óõíäñïìþò) óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 3512).Ôï ðñùôüôõðï áðïäåéêôéêü åßóðñáîçò (äéðëüôõðï) èá ðñýðåé íá áðïóôýëëåôáé Þ íá êáôáôßèåôáé óôçí áñìüäéá Õðçñåóßá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ. * Ç ðëçñùìþ ôïõ õðýñ ÔÁÐÅÔ ðïóïóôïý ðïõ áíôéóôïé åß óå óõíäñïìýò, åéóðñüôôåôáé êáé áðü ôéò ÄÏÕ. * Ïé óõíäñïìçôýò ôïõ åîùôåñéêïý Ý ïõí ôç äõíáôüôçôá ëþøçò ôùí äçìïóéåõìüôùí ìýóù internet, ìå ôçí êáôáâïëþ ôùí áíôßóôïé ùí ðïóþí óõíäñïìþò êáé ÔÁÐÅÔ. * Ïé Íïìáñ éáêýò ÁõôïäéïéêÞóåéò, ïé ÄÞìïé, ïé Êïéíüôçôåò ùò êáé ïé åðé åéñþóåéò áõôþí ðëçñþíïõí ôï ìéóü ñçìáôéêü ðïóü ôçò óõíäñïìþò êáé ïëüêëçñï ôï ðïóü õðýñ ôïõ ÔÁÐÅÔ. * Ç óõíäñïìþ éó ýåé ãéá Ýíá çìåñïëïãéáêü Ýôïò. Äåí åããñüöïíôáé óõíäñïìçôýò ãéá ìéêñüôåñï ñïíéêü äéüóôçìá. * Ç åããñáöþ Þ áíáíýùóç ôçò óõíäñïìþò ðñáãìáôïðïéåßôáé ôï áñãüôåñï ìý ñé ôçí 31çí Äåêåìâñßïõ êüèå Ýôïõò. * Áíôßãñáöá äéðëïôýðùí, ôá õäñïìéêýò åðéôáãýò êáé ñçìáôéêü ãñáììüôéá äåí ãßíïíôáé äåêôü. Ðëçñïöïñßåò Á.Å. - Å.Ð.Å. êáé ëïéðþí Ö.Å.Ê.: Öùôïáíôßãñáöá ðáëáéþí ÖÅÊ - ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇ - ÌÁÑÍÇ 8 - Ôçë. (210) ÄùñåÜí äéüèåóç ôåý ïõò Ðñïêçñýîåùí ÁÓÅÐ áðïêëåéóôéêü áðü ÌÜñíç 8 & ÐåñéöåñåéáêÜ Ãñáöåßá ÄùñåÜí áíüãíùóç äçìïóéåõìüôùí ôåý ïõò Á áðü ôçí éóôïóåëßäá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ Ïé õðçñåóßåò åîõðçñýôçóçò ôùí ðïëéôþí ëåéôïõñãïýí êáèçìåñéíü áðü 08.00~ Ýùò 13.00~ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4541 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 371 28 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 256202/5.9.2003 «Διάρ θρωση, αρμοδιότητες και σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1673 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 137 7 Φεβρουαρίου 2005 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 325890 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 125916/11.2.2004 (Β 364) υπουργικής απόφασης «Λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17633 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 282471 Λεπτομέρειες εφαρμογής της υπ αριθμ. 277628/29.5.2006 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομι κών και Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1717 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 192 13 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ) του Δήμου Καλλιθέας (N.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14855 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3403 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 286 10 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο πρόγραμμα Α, Β και Γ τάξης Καλλιτεχνικών Σχολείων... 1 Καθορισμός του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12161 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 859 10 Ιουλίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έλεγχος των κλειστών πηγών υψηλής ραδιενέργειας και των έκθετων πηγών..... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4501 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 366 27 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καταβολή έκτακτου προσωρινού χορηγήματος για τις γιορτές του Πάσχα 2006 στους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 75 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΥΧΟΣ ΔΕΥΡΟ Αρ. Φύλλου 30 3 Σεπτεμβρίου 006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24475 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1784 20 Δεκεμβρίου 2005 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 43504 Κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έρ γων αξιοποίησής τους,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1657 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 149 Eλάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24237 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση υπερωριακής εργασίας, νυχτερινής, Κυρια κών και εξαιρέσιμων ημερών προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής μονίμου προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22903 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 5900/25.8.2006 απόφα σης περί «Καθορισμού του τρόπου λειτουργί ας του Κρατικού Λαχείου Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5733 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 314 27 Δεκεμβρίου 2005 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3429 Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.). Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18121 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση απόφασης σύστασης Ειδικής Υπηρεσί ας με τίτλο «Αρχή Πληρωμής του ΚΠΣ, των Κοινο τικών Πρωτοβουλιών και του Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19981 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1491 9 Οκτωβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3488 Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά στην πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελματική εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12373 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 61539/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Τουρ κικής Γλώσσας στην Α, Β και Γ τάξη του Γυμνασίου. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23219 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1702 21 Νοεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταφορά οργανικών θέσεων της Περιφέρειας Νο τίου Αιγαίου από κλάδο σε κλάδο....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17881 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού των Δ.Ο.Υ. Θεσπρωτικού και Φαναρίου.... 1 Κήρυξη υποχρεωτικής της από 18 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8923 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 29 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 725 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 61 24 Ιανουαρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ρύθμιση στρατολογικών θεμάτων μονίμων κατοίκων εξωτερικού.... 1 Ρύθμιση στρατολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16121 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1193 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποζημίωσης επιτροπής για την διενέρ γεια και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του δι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8671 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 647 24 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση εφημεριών για τους γιατρούς του Αιγινη τείου Νοσοκομείου... 1 Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11817 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, ανα στολή είσπραξης των βεβαιωμένων και ληξιπρο θέσμων οφειλών των πληγέντων από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1135 22 Αυγούστου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μηνιαίας αποζημίωσης του Προέδρου, των μελών και της Γραμματέως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25839 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1880 30 Δεκεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση του άρθρ. 4 της αριθ. 1310/Γ ΚΠΣ 310/ 17.1.2001 κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3021 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 275 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 3521 Κύρωση της Σύμβασης για την προστασία της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1033 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3460 Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων εταιρειών στην εύλογη αξία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Eκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15633 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1149 25 Αυγούστου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κριτήρια καταλληλότητας διδακτηρίων για τη στέγα ση σχολείων Ιδιωτικής Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4785 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 390 30 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Κανονισμού Προμηθειών και Οικονομικής Διαχείρισης της Εθνικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23173 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1695 2 Δεκεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας του Τελωνείου Μαυροματίου... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1555 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός Συντελεστή Επάρκειας Δυναμικού Πα ραγωγής του Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1673 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3480 Οργάνωση, λειτουργία και αρμοδιότητες του Συμ βουλίου Απόδημου Ελληνισμού (Σ.Α.Ε.) και άλλες δια τάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 13553 15 Δεκεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής, με αμοιβή, εργασίας, πέραν του κανονικού ωραρίου, για μία (1) μόνιμη υπάλ ληλο του Κ.Α.Φ. Λιμένα Καβάλας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 13 Φεβρουαρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης σε εκατόν είκοσι δύο (122) μόνιμους διοικητικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 360 27 Μαρτίου 2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4955 Ορισμός τιμολογίου μεταφοράς φυσικού αερίου και αεριοποίησης ΥΦΑ. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4617 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 375 28 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αμοιβής Προέδρων, μελών, Γραμματέ ων και των Εισηγητών των Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4861 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 397 3 Απριλίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικής θέσης με σύμβαση εργασίας ιδι ωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22553 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1648 29 Νοεμβρίου 2005 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 55572 Καθορισμός της στολής του ειδικού ένστολου προ σωπικού της Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 45881/2004 κοινής υπουρ γικής απόφασης, περί καθορισμού της διαδικα σίας είσπραξης προστίμων από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 311 15 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγεί ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αθανάσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 154114/24.10.2005 (ΦΕΚ 1725/ Β/9.12.2005) κοινής υπουργικής απόφασης «Αντικατά σταση της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 12621 12 εκεµβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17993 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΜΕΤΡΟ Ανώνυ μη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Ειδών Δι ατροφής και Οικιακής Χρήσης (δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12799 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση της Β Βελτίωσης Κανονισμού Προεκτιμωμένων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παραγρ. 7 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 232 Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω λάθους 24 Οκτωβρίου 2006 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3500 Για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23887 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1737 13 Δεκεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπερωριακή εργασία μονίμων υπαλλήλων της Δ/νσης Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9789 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Oρισμός του συνοικισμού Πόμπια του Δημοτικού Δια μερίσματος Πόμπιας του Δήμου Μοιρών του Νο μού Ηρακλείου, ως ιστορικής έδρας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1561 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 130 3 Φεβρουαρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποζημίωσης μελών Επιτροπής του Οι κονομικού Επιμελητηρίου της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19917 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Α του ν. 3429/2005 της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙ ΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ανώνυμος Βιομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εφημερίες γιατρών στο Γ.Ν. Παίδων «Καραμανδά νειο»... 1 Εφημερίες γιατρών στο Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»... 2 Εφημερίες γιατρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εφημερίες γιατρών στο Γ.Ν. Παίδων «Καραμανδά νειο»... 1 Εφημερίες γιατρών στο Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»... 2 Εφημερίες γιατρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 274 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3520 Κύρωση της Σύμβασης για την προστασία και την προ ώθηση της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφρά σεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 274 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3520 Κύρωση της Σύμβασης για την προστασία και την προ ώθηση της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφρά σεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 1 4 Iανουαρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 1. Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 2000/79/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23761 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1739 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας της ομογενούς ΚΟΠΑΛΙΔΗ ΕΛΕΝΑ του ΦΙΛΙΠΠΕ κ.λπ.... 1 Απόκτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20145 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ολοκλήρωση και πιστοποίηση της έναρξης της πα ραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εται ρείας «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15255 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Θέσπιση ποσοστού μείωσης Πυκνότητας στο πλαίσιο του προγράμματος «Εκτατικοποίη ση Κτηνοτροφίας» του Άξονα 3 του ΕΠΑΑ 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 32430/ΥΠΕ/4/00027/ν. 3299/04/4.8.2006 απόφασης ολοκλήρωσης ορι στικοποίησης και πιστοποίησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21067 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση αντιγράφου ποινικού μητρώου γενικής ή δικαστικής χρήσης.... 1 Πολιτογράφηση Αλλογενών Αλλοδαπών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 1071 22 Δεκεμβρίου 2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 49567 Καθορισμός όρων και περιορισμών για την προστα σία, διατήρηση και διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 52205/25.9.2006 απόφασής μας για τον καθορισμό της ειδικής εκλογικής απο ζημίωσης των συμμετεχόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23841 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1747 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη υποχρεωτικής της από 22.9.2006 ΣΣΕ του προσωπικού των πάσης φύσεως επιχειρήσεων Πε τρελαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17833 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1329 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών επιτροπής διενέργειας ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18817 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1416 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «GA.MA ΕΚΜΕ ΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε..» στις διατάξεις του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13579 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας Σητείας... 1 Καθορισμός αριθμού των προσώπων που θα απα σχοληθούν με σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6361 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 492 18 Απριλίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή του ποσοστού 25% των εσόδων από τα παράβολα για την χορήγηση και ανανέωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22859 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τις Τράπεζες για τις πιστωτικές διευκολύνσεις προς αποκατάσταση των ζημιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 10494 4 Οκτωβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26503 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1921 30 Δεκεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρε σίας Δημοτική Κοινωνική Μέριμνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26811 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1948 30 Δεκεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ημερήσιας εκτός έδρας αποζημίωσης και εξόδων μετακίνησης για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23879 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1736 9 Δεκεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής στους Γενικό Γραμματέα, Ειδικό Γραμματέα και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2463 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 219 Περί καθορισμού των όρων και των προϋποθέσεων ίδρυ σης και λειτουργίας Ιδιωτικών Γυμναστηρίων ή ιδιω τικών σχολών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 13057 1 Δεκεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Προσκλήσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, ανα στολή είσπραξης των βεβαιωμένων και ληξιπρο θέσμων οφειλών στη Δ.Ο.Υ Ζακύνθου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΚΟΥΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.Ε» στις διατάξεις του ν. 3299/2004, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ. 639/447/14.8.2002 Α.Υ.Ο.Ο. «Σύσταση και λειτουργία Φορολογικών Αποθηκών».... 1 Τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2463 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 219 Περί καθορισµού των όρων και των προϋποθέσεων ίδρυ σης και λειτουργίας Ιδιωτικών Γυµναστηρίων ή ιδιω τικών σχολών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18825 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Λειτουργία Καλλιτεχνικών Γενικών Λυκείων.... 1 Ωρολόγιο πρόγραμμα Α, Β και Γ τάξης Καλλιτεχνι κών Γενικών Λυκείων.... 2 Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 207 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 18 7 Φεβρουαρίου 2006 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 22 Οργανισμός του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 260 17 Οκτωβρίου 2005 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3404 Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογι κού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13923 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντιστοιχίσεις Τμημάτων ΤΕΙ.... 1 Λειτουργία των Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών Αρμοδιότητες και Επιλογή των Υπευ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 12368 13 Νοεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Προσκλήσεις Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9155 25 Αυγούστου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Aνακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9359 31 Αυγούστου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15825 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1171 Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω λάθους. 30 Αυγούστου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1218.86/4.1.1996

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1709 6 Δεκεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαχείριση Υγροτόπων Αμβρακικού... 1 Διαχείρισης Ροδόπης... 2 Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 787 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 75 7 Απριλίου 2006 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3454 Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καβάλα, / /2011. Εγκρίνεται η Πτυχιακή Εργασία. Η επιβλέπουσα Καθηγήτρια. Κόγια Φωτεινή

Καβάλα, / /2011. Εγκρίνεται η Πτυχιακή Εργασία. Η επιβλέπουσα Καθηγήτρια. Κόγια Φωτεινή Καβάλα, / /2011 Εγκρίνεται η Πτυχιακή Εργασία Η επιβλέπουσα Καθηγήτρια Κόγια Φωτεινή Η Εξεταστική Επιτροπή 1. Κόγια Φωτεινή 2. Καρακουλίδης Κωνσταντίνος 3. Κόγιας Παναγιώτης ii Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 7773 19 Ιουλίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9412 1 Σεπτεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 559 4 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή στις ρυθμίσεις του άρθρου 17 του ν. 3386/2005 των υπηκόων τρίτων χωρών διευθυντών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6525 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 509 20 Απριλίου 2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ.110940 Τροποποίηση Κωδικοποίησης κοινών υπουργικών απο φάσεων για το Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 799 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 76 10 Απριλίου 2006 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 73 Διάρθρωση, αρμοδιότητες και στελέχωση των Γενικών Διευθύνσεων: α) Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25599 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1871 24 Αυγούστου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 67487 Τροποποίηση της ΚΥΑ αριθμ. ΔΥΓ3α/ΓΠ 132979 (352/ Β /2005) Προσαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

8194 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

8194 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8194 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 3 (άρθρο 3 της οδηγίας 2005/74/ΕΚ) Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρµόζονται από την 27η Απριλίου 2006 Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. Αρ.Πρωτ. 17α/10/22/ΦΝ 437 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74362/5340/05 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα