Αξιοποίηση υποπροϊόντωνζωικής προέλευσης κτηνιατρική άδειαλειτουργίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αξιοποίηση υποπροϊόντωνζωικής προέλευσης κτηνιατρική άδειαλειτουργίας"

Transcript

1 Αξιοποίηση υποπροϊόντωνζωικής προέλευσης κτηνιατρική άδειαλειτουργίας Αυγέρης Ιωάννης, /νση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας

2 Τροφογενείςκρίσεις ιοξίνες το 1999 Κλασική Πανώλη των χοίρων το 2000 Αφθώδης το 2001 στο Ηνωµένο Βασίλειο Εγκεφαλοπάθειες στην Ευρώπη το 2001 (Τρωτότητα( στην αλυσίδα διάθεσης ABP)

3 Νοµοθετικόπλαίσιο Κανονισµός (ΕΚ) αριθ /2009 (για την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ /2002) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ.. 142/2011 Π..211/2006(.211/2006(Α 211) 211)

4 Ορισµοί «ζωικάυποπροϊόντα»: ολόκληρα πτώµατα ή µέρη πτωµάτων ζώων, προϊόντα ζωικής προέλευσης ή άλλα προϊόντα που λαµβάνονται από ζώα και δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, µεταξύ των οποίων και τα ωοκύτταρα, τα έµβρυα και το σπέρµα 2) «παράγωγαπροϊόντα»: προϊόντα που παράγονται από µία ή περισσότερες επεξεργασίες, µετασχηµατισµούς ή στάδια µεταποίησης ζωικών υποπροϊόντων

5 Πεδίοεφαρµογής εφαρµογήςνοµοθεσίας Στα ζωικά υποπροϊόντα και τα παράγωγα προϊόντα, τα οποία, σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία, απαγορεύεται να καταναλωθούν από τον άνθρωπο, και Στα ακόλουθα προϊόντα τα οποία µε αµετάκλητη απόφαση του υπευθύνου της επιχείρησης προορίζονται για άλλους σκοπούς εκτός της κατανάλωσης από τον άνθρωπο: προϊόντα ζωικής προελεύσεως τα οποία µπορεί να προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο δυνάµει της κοινοτικής νοµοθεσίας πρώτες ύλες για την παραγωγή προϊόντων ζωικής προελεύσεως. Υπολείµµατα τροφίµων που: 1. προέρχονται από µεταφορικά µέσα που εκτελούν διεθνείς µεταφορές 2. προορίζονται για ζωοτροφή 3. προορίζονται για µεταποίηση µε αποστείρωση υπό πίεση ή µεταποίηση ή για µετασχηµατισµό σε βιοαέριο ή λιπασµατοποίηση

6 Κατηγοριοποίηση των ζωικών υποπροϊόντων και των παραγώγων προϊόντων Υλικά της κατηγορίας 1 Ολόκληρα πτώµατα και όλα τα µέρη του σώµατος, συµπεριλαµβανοµένων των προβιών και των δερµάτων: ζώων για τα οποία υπάρχει υπόνοια ότι έχουν µολυνθεί από ΜΣΕ σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 999/2001 ή στα οποία έχει επίσηµα επιβεβαιωθεί η παρουσία ΜΣΕ ζώων τα οποία θανατώθηκαν στο πλαίσιο µέτρων εξάλειψης ΜΣΕ ζώων, πλην των εκτρεφόµενων και των άγριων ζώων, συµπεριλαµβανοµένων ιδίως των ζώων συντροφιάς και των ζώων ζωολογικών κήπων και τσίρκων πειραµατόζωων άγριων ζώων, όταν υπάρχει υπόνοια ότι έχουν µολυνθεί από νόσο που µπορεί να µεταδοθεί στον άνθρωπο ή στα ζώα

7 Υλικά της κατηγορίας 1 τα εξής υλικά: ειδικό υλικό κινδύνου ολόκληρα πτώµατα ή µέρη πτωµάτων ζώων που περιέχουν ειδικό υλικό κινδύνου κατά τον χρόνο απόρριψης ζωικά υποπροϊόντα που παράγονται από ζώα τα οποία έχουν υποβληθεί σε παράνοµη αγωγή, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο δ) της οδηγίας 96/22/ΕΚ ή στο άρθρο 2 στοιχείο β) της οδηγίας 96/23/ΕΚ ζωικά υποπροϊόντα που περιέχουν κατάλοιπα άλλων ουσιών και περιβαλλοντικών ρύπων που εµφαίνονται στην οµάδα Β(3) του παραρτήµατος I της οδηγίας 96/23/ΕΚ, εάν αυτά τα κατάλοιπα υπερβαίνουν το επιτρεπόµενο επίπεδο που ορίζει η κοινοτική νοµοθεσία ή, ελλείψει αυτής, η εθνική νοµοθεσία ζωικά υποπροϊόντα που συλλέγονται κατά την επεξεργασία των λυµάτων, η οποία απαιτείται από τους κανόνες εφαρµογής που θεσπίζονται δυνάµει του άρθρου 27 πρώτο εδάφιο στοιχείο γ από εγκαταστάσεις ή µονάδες που µεταποιούν υλικά της κατηγορίας 1, ή από άλλες εγκαταστάσεις ή µονάδες όπου αφαιρείται ειδικό υλικό κινδύνου υπολείµµατα τροφίµων από µεταφορικά µέσα που εκτελούν διεθνείς µεταφορές µείγµατα υλικών της κατηγορίας 1 µε υλικά είτε της κατηγορίας 2 είτε της κατηγορίας 3 ή και των δύο κατηγοριών.

8 Υλικά της κατηγορίας 2 κόπρο, µη ανοργανοποιηµένο γκουανό και περιεχόµενο του πεπτικού συστήµατος ζωικά υποπροϊόντα που συλλέγονται κατά την επεξεργασία των λυµάτων, η οποία απαιτείται από τους κανόνες εφαρµογής που θεσπίζονται δυνάµει του άρθρου 27 πρώτο εδάφιο στοιχείο γ από εγκαταστάσεις ή µονάδες που µεταποιούν υλικά της κατηγορίας 2, ή από σφαγεία διαφορετικά εκείνων που καλύπτονται από το άρθρο 8 στοιχείο ε ζωικά υποπροϊόντα που περιέχουν κατάλοιπα επιτρεπόµενων ουσιών ή µολυσµατικών ουσιών που υπερβαίνουν τα επιτρεπόµενα όρια, όπως αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 3 της οδηγίας 96/23/ΕΚ προϊόντα ζωικής προέλευσης τα οποία έχουν κριθεί ακατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο λόγω της παρουσίας ξένων σωµάτων στα προϊόντα αυτά

9 Υλικά της κατηγορίας 2 προϊόντα ζωικής προέλευσης, εκτός του υλικού της κατηγορίας 1, τα οποία: εισάγονται ή εισέρχονται από τρίτη χώρα και παραλείπουν να συµµορφωθούν µε την κοινοτική κτηνιατρική νοµοθεσία όσον αφορά την εισαγωγή ή την είσοδό τους στην Κοινότητα, εκτός εάν η κοινοτική νοµοθεσία επιτρέπει την εισαγωγή ή την είσοδό τους µε την επιφύλαξη ειδικών περιορισµών ή την επιστροφή τους στην τρίτη χώρα, ή αποστέλλονται σε άλλο κράτος µέλος και παραλείπουν να συµµορφωθούν µε τις απαιτήσεις που ορίζονται ή επιτρέπονται από την κοινοτική νοµοθεσία, εκτός εάν επιστρέφονται µε την έγκριση της αρµόδιας αρχής του κράτους µέλους προέλευσης ζώα και µέρη ζώων, εκτός από εκείνα που αναφέρονται στα άρθρα 8 ή 10: ο θάνατος των οποίων δεν οφείλεται σε σφαγή ή θανάτωση µε σκοπό την κατανάλωση από τον άνθρωπο, συµπεριλαµβανοµένων των ζώων που θανατώθηκαν στο πλαίσιο µέτρων για την εξάλειψη νόσου κυηµάτων ωοκύτταρων, εµβρύων και σπέρµατος που δεν προορίζονται για αναπαραγωγή, και νεκρών µέσα στο αυγό πουλερικών µείγµατα υλικών της κατηγορίας 2 µε υλικά της κατηγορίας 3 ζωικά υποπροϊόντα, πλην των υλικών της κατηγορίας 1 ή των υλικών της κατηγορίας 3

10 Υλικά της κατηγορίας 3 σφάγια και µέρη σφαγέντων ζώων ή, στην περίπτωση θηραµάτων, πτώµατα ή µέρη ζώων που έχουν θανατωθεί, και τα οποία είναι κατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο, σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία, αλλά δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο για εµπορικούς λόγους σφάγια και τα ακόλουθα µέρη που προέρχονται είτε από ζώα τα οποία έχουν θανατωθεί σε σφαγείο και έχουν κριθεί κατάλληλα για σφαγή µε σκοπό την κατανάλωση από τον άνθρωπο έπειτα από επιθεώρηση πριν από τη σφαγή, είτε πτώµατα και τα ακόλουθα µέρη ζώων από θηράµατα που θανατώθηκαν για κατανάλωση από τον άνθρωπο σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία: - σφάγια ή πτώµατα και µέρη ζώων τα οποία έχουν απορριφθεί ως ακατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο, σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία, αλλά τα οποία δεν παρουσίασαν κανένα σηµείο ασθένειας η οποία είναι δυνατόν να µεταδοθεί στον άνθρωπο ή στα ζώα - κεφάλια πουλερικών - προβιές και δέρµατα, συµπεριλαµβανοµένων των ξακρισµάτων και των υπολειµµάτων τους, κέρατα και πόδια, συµπεριλαµβανοµένων των φαλάγγων και των οστών του καρπού και του µετακαρπίου, του ταρσού και του µεταταρσίου, από: α. ζώα, πλην µηρυκαστικών για τα οποία απαιτείται δοκιµή ΜΣΕ, και β. µηρυκαστικά για τα οποία έχει γίνει δοκιµή µε αρνητικά αποτελέσµατα σύµφωνα µε το άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 999/ τρίχες χοίρων - φτερά

11 Υλικά της κατηγορίας 3 ζωικά υποπροϊόντα από πουλερικά και λαγόµορφα που σύµφωνα µε το άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο δ) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 έχουν σφαγεί µέσα στη κτηνοτροφική εκµετάλλευση, τα οποία δεν εµφάνιζαν κανένα σηµείο ασθένειας η οποία είναι δυνατόν να µεταδοθεί στον άνθρωπο ή στα ζώα αίµα ζώων, τα οποία δεν παρουσίασαν κανένα σηµείο ασθένειας η οποία είναι δυνατόν να µεταδοθεί µέσω του αίµατος στον άνθρωπο ή στα ζώα, από τα ακόλουθα ζώα τα οποία έχουν σφαγεί σε σφαγείο αφού έχουν κριθεί κατάλληλα για σφαγή µε σκοπό την κατανάλωση από τον άνθρωπο ύστερα από επιθεώρηση πριν από τη σφαγή, σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία: ζώα, πλην των µηρυκαστικών για τα οποία απαιτείται δοκιµή ΜΣΕ, και µηρυκαστικά τα οποία έχουν ελεγχθεί µε αρνητικά αποτελέσµατα σύµφωνα µε το άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 999/2001 ζωικά υποπροϊόντα που προέρχονται από την παραγωγή προϊόντων τα οποία προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, συµπεριλαµβανοµένων των απολιπανθέντων οστών, των καταλοίπων τήξης λιπών και της ιλύος από συσκευή φυγοκέντρησης ή διαχωρισµού από τη µεταποίηση γάλακτος προϊόντα ζωικής προέλευσης ή είδη διατροφής που περιέχουν προϊόντα ζωικής προέλευσης τα οποία δεν προορίζονται πλέον για κατανάλωση από τον άνθρωπο είτε για εµπορικούς λόγους είτε λόγω προβληµάτων στην παρασκευή ή ελαττωµάτων στη συσκευασία ή άλλων ελαττωµάτων τα οποία δεν δηµιουργούν κινδύνους για τη δηµόσια υγεία ή την υγεία των ζώων

12 Υλικά της κατηγορίας 3 ζωοτροφή ζώων συντροφιάς και είδη ζωοτροφής ζωικής προέλευσης ή είδη ζωοτροφής που περιέχουν ζωικά υποπροϊόντα ή παράγωγα προϊόντα τα οποία δεν προορίζονται πλέον για σίτιση ζώων είτε για εµπορικούς λόγους είτε λόγω προβληµάτων στην παρασκευή ή ελαττωµάτων στη συσκευασία ή άλλων ελαττωµάτων τα οποία δεν δηµιουργούν κινδύνους για τη δηµόσια υγεία ή την υγεία των ζώων αίµα, πλακούντας, µαλλί, φτερά, τρίχες, κέρατα, υπολείµµατα από το ψαλίδισµα των οπλών και νωπό γάλα που προέρχονται από ζώντα ζώα τα οποία δεν παρουσίασαν κανένα σηµείο ασθένειας η οποία είναι δυνατόν να µεταδοθεί µέσω αυτού του προϊόντος στον άνθρωπο ή στα ζώα υδρόβια ζώα και µέρη των ζώων αυτών, εκτός από τα θαλάσσια θηλαστικά, τα οποία δεν παρουσίασαν κανένα σηµείο ασθένειας η οποία είναι δυνατόν να µεταδοθεί στον άνθρωπο ή στα ζώα ζωικά υποπροϊόντα από υδρόβια ζώα που προέρχονται από εγκαταστάσεις ή µονάδες παρασκευής προϊόντων για κατανάλωση από τον άνθρωπο τα ακόλουθα υλικά που προέρχονται από ζώα τα οποία δεν παρουσίασαν κανένα σηµείο ασθένειας η οποία είναι δυνατόν να µεταδοθεί µέσω αυτού του υλικού στον άνθρωπο ή στα ζώα: -όστρακα από οστρακοειδή µε µαλακό ιστό ή σάρκα - τα ακόλουθα που προέρχονται από χερσαία ζώα: υποπροϊόντα επωαστηρίων, αυγά, υποπροϊόντα αυγών, περιλαµβανοµένων των κελύφων αυγών νεοσσοί µιας ηµέρας που έχουν θανατωθεί για εµπορικούς λόγους

13 Υλικά της κατηγορίας 3 υδρόβια και χερσαία ασπόνδυλα εκτός από τα είδη που είναι παθογόνα για τον άνθρωπο ή τα ζώα ζώα και µέρη αυτών που ανήκουν στις τάξεις των τρωκτικών (Rodentia) και των λαγόµορφων (Lagomorpha), εκτός από το υλικό της κατηγορίας 1, µνεία του οποίου γίνεται στο άρθρο 8 στοιχείο α) σηµεία iii), iv) και v) και το υλικό της κατηγορίας 2 µνεία του οποίου γίνεται στο άρθρο 9 στοιχεία α) έως ζ) προβιές και δέρµατα, οπλές και χηλές, φτερά, µαλλί, κέρατα, τρίχες και γούνες που προέρχονται από πτώµατα ζώων, τα οποία δεν παρουσίασαν κανένα σηµείο ασθένειας η οποία είναι δυνατόν να µεταδοθεί µέσω αυτών των προϊόντων στον άνθρωπο ή στα ζώα, εκτός από εκείνα που αναφέρονται στο στοιχείο β) του παρόντος άρθρου λιπώδης ιστός από ζώα τα οποία δεν παρουσίασαν κανένα σηµείο ασθένειας η οποία είναι δυνατόν να µεταδοθεί µέσω του εν λόγω υλικού στον άνθρωπο ή στα ζώα, τα οποία έχουν σφαγεί σε σφαγείο αφού έχουν κριθεί κατάλληλα για σφαγή µε σκοπό την κατανάλωση από τον άνθρωπο ύστερα από επιθεώρηση πριν από τη σφαγή, σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία υπολείµµατα τροφίµων, εκτός από εκείνα που αναφέρονται στο άρθρο 8 στοιχείο στ).

14

15 ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΖΥΠ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ A ΕΞΑΜΗΝΟ 2011 ΠΑΡΑΓΟΜΕ ΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕ ΣΖΥΠ (σε tn) ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σ 1 ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σ 2 ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σ 3 ΑΠΟ ΣΦΑΓ ΕΙΑ ΠΕΡ/ΝΟ ΣΤΟΜΑ ΧΟ Υ (2) ΕΡΜΑ ΤΑ (3) ΑΠΟ ΝΕΚΡΑ ΖΩΑ ΑΠΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑ ΣΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟ Σ ΑΠΟ ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ (ΜΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛ ΑΤΡΟΦΙΜΑ) ΑΠΟ ΤΕΜΑΧ ΙΣΤΗΡΙ Α ΚΡΕΑΤ ΟΣ ΑΠΟ ΤΕΜΑΧ ΙΣΤΗΡΙ Α ΑΛΙΕΥ ΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΖΩΝΤΩ Ν ΙΘΥΡΩ Ν ΜΑΛΑΚ ΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ 71, ,33 740,2 655, ,99 915,67 699,39 648,91 65,82 210,4 240, ,04 ΣΥΝΟΛΟ 1727,2 1355, ,91 65,82 210,4 240, ,36

16 ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΖΥΠ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Β ΕΞΑΜΗΝΟ 2011 ΠΑΡΑΓΟΜΕΝ ΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΖΥΠ (σε tn) ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2 ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3 ΑΠΟ ΣΦΑΓΕ ΙΑ ΠΕΡ/ΝΟ ΣΤΟΜΑΧ Ο Υ (2) ΕΡΜΑΤ Α (3) ΑΠΟ ΝΕΚΡ Α ΖΩΑ ΑΠΟ ΕΠΕΞΕΡΓ ΑΣΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟ Σ ΑΠΟ ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ (ΜΗ ΚΑΤΑΛΛ ΗΛΑ ΤΡΟΦΙΜ Α) ΑΠΟ ΤΕΜΑΧΙ ΣΤΗΡΙΑ ΚΡΕΑΤΟ Σ ΑΠΟ ΤΕΜΑΧΙΣΤ ΗΡΙΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤ ΩΝΚΑΙ ΖΩΝΤΩΝ ΙΘΥΡΩΝ ΜΑΛΑΚΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ 81, ,32 623,66 873, , ,6 829,58 416,92 91,27 186, ,2 3231,695 ΣΥΝΟΛΟ 2170, , ,92 91,27 186, ,2 5268,055

17 ΣΦΑΓΕΝΤΑ ΖΩΑ 2011 ΣΤΗΝ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΣΦΑΓΗΣ ΒΟΟΕΙ Η ΜΙΚΡΑ ΜΗΡΥΚΑΣΤΙ ΚΑ ΧΟΙΡΙΝΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΦΑΓΕΝΤΩ ΝΖΩΩΝ ΑΝΑ ΣΦΑΓΕΙΟ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΡΕΑΤΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε ,35 ΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΦΙΛ/ ΑΣ ,20 ΒΕ.Ζ.Ζ.Ω. Α.Β.Ε.Ε ,65 ΒΙ.Κ.Η.Α. Α.Ε ,00 ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε ,50 MALGREX ,65 ΣΥΝΟΛΑ ,35 ΚΡΕΑΤΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε ΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΦΙΛ/ ΑΣ ΒΕ.Ζ.Ζ.Ω. Α.Β.Ε.Ε ΒΙ.Κ.Η.Α. Α.Ε ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε MALGREX 5805

18 ΣΥΝΟΛΟ ΣΦΑΓΕΝΤΩΝ ΖΩΩΝ MALGREX; 5805; 2% ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.; 14514; 5% ΒΙ.Κ.Η.Α. Α.Ε.; 14493; 5% ΒΕ.Ζ.Ζ.Ω. Α.Β.Ε.Ε.; 77924; 27% ΚΡΕΑΤΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.; ; 43% ΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΦΙΛ/ ΑΣ; 51849; 18%

19 Απόρριψηκαι καιχρήσηυλικώνκατ.. 1 απορρίπτονται ως απόβλητα µέσω αποτέφρωσης: - απευθείας χωρίς να έχει προηγηθεί µεταποίηση, ή - έπειτα από µεταποίηση µε αποστείρωση υπό πίεση, εάν το απαιτεί η αρµόδια αρχή και αφού το υλικό που προκύπτει επισηµανθεί µε ανεξίτηλο τρόπο ανακτώνται ή απορρίπτονται µέσω συναποτέφρωσης, εάν τα υλικά της κατηγορίας 1 είναι απόβλητα: - απευθείας χωρίς να έχει προηγηθεί µεταποίηση, ή - έπειτα από µεταποίηση µε αποστείρωση υπό πίεση, εάν το απαιτεί η αρµόδια αρχή, και αφού το υλικό που προκύπτει επισηµανθεί µε ανεξίτηλο τρόπο εάν τα υλικά της κατηγορίας 1 δεν είναι τα υλικά που αναφέρονται στο άρθρο 8 στοιχείο α) σηµεία i) και ii), απορρίπτονται µε µεταποίηση µε αποστείρωση υπό πίεση, ανεξίτηλη επισήµανση του υλικού που προκύπτει και ταφή σε εγκεκριµένο χώρο υγειονοµικής ταφής δ) εάν πρόκειται για υλικά της κατηγορίας 1 που αναφέρονται στο άρθρο 8 στοιχείο στ) απορρίπτονται µε ταφή σε εγκεκριµένο χώρο υγειονοµικής ταφής ε) χρησιµοποιούνται ως καύσιµο για καύση µε ή χωρίς εκ των προτέρων µεταποίηση ή στ) χρησιµοποιούνται για την παρασκευή των παράγωγων προϊόντων µνεία των οποίων γίνεται στα άρθρα 33, 34 και 36 και διατίθενται στην αγορά σύµφωνα µε τα εν λόγω άρθρα.

20 Απόρριψηκαι καιχρήσηυλικώνκατ.. 2 απορρίπτονται ως απόβλητα µέσω αποτέφρωσης: - απευθείας χωρίς να έχει προηγηθεί µεταποίηση, ή - έπειτα από µεταποίηση, µε αποστείρωση υπό πίεση εάν το απαιτεί η αρµόδια αρχή, και αφού το υλικό που προκύπτει επισηµανθεί µε ανεξίτηλο τρόπο ανακτώνται ή απορρίπτονται µέσω συναποτέφρωσης, εάν τα υλικά της κατηγορίας 2 είναι απόβλητα: -απευθείας χωρίς να έχει προηγηθεί µεταποίηση, ή - έπειτα από µεταποίηση, µε αποστείρωση υπό πίεση εάν το απαιτεί η αρµόδια αρχή, και αφού το υλικό που προκύπτει επισηµανθεί µε ανεξίτηλο τρόπο απορρίπτονται σε εγκεκριµένο χώρο υγειονοµικής ταφής, έπειτα από µεταποίηση µε αποστείρωση υπό πίεση και αφού το υλικό που προκύπτει επισηµανθεί µε ανεξίτηλο τρόπο χρησιµοποιούνται για την παρασκευή οργανικών λιπασµάτων ή βελτιωτικών εδάφους προς διάθεση στην αγορά σύµφωνα µε το άρθρο 32 έπειτα από µεταποίηση µε αποστείρωση υπό πίεση, εφόσον απαιτείται, και αφού το υλικό που προκύπτει επισηµανθεί µε ανεξίτηλο τρόπο

21 Απόρριψηκαι καιχρήσηυλικώνκατ.. 2 λιπασµατοποιούνται ή µετασχηµατίζονται σε βιοαέριο: - έπειτα από µεταποίηση µε αποστείρωση υπό πίεση και αφού το υλικό που προκύπτει επισηµανθεί µε ανεξίτηλο τρόπο, ή - εάν πρόκειται για κόπρο, πεπτικό σύστηµα και το περιεχόµενό του, γάλα, προϊόντα µε βάση το γάλα, πρωτόγαλα, αυγά και προϊόντα αυγών εφόσον η αρµόδια αρχή κρίνει ότι δεν αντιπροσωπεύουν κίνδυνο µετάδοσης οιασδήποτε σοβαρής µεταδοτικής νόσου, µε ή χωρίς εκ των προτέρων µεταποίηση διασπείρονται στο έδαφος χωρίς µεταποίηση, εάν πρόκειται για κόπρο, περιεχόµενο του πεπτικού συστήµατος που έχει αποχωριστεί από το πεπτικό σύστηµα, γάλα, προϊόντα µε βάση το γάλα και πρωτόγαλα, εφόσον η αρµόδια αρχή κρίνει ότι δεν αντιπροσωπεύουν κίνδυνο µετάδοσης οιασδήποτε σοβαρής µεταδοτικής νόσου εάν πρόκειται για υλικό που προέρχεται από υδρόβια ζώα, ενσιρώνονται, λιπασµατοποιούνται ή µετασχηµατίζονται σε βιοαέριο χρησιµοποιούνται ως καύσιµο για καύση µε ή χωρίς εκ των προτέρων µεταποίηση ή χρησιµοποιούνται για την παρασκευή των παράγωγων προϊόντων µνεία των οποίων γίνεται στα άρθρα 33, 34 και 36 και διατίθενται στην αγορά σύµφωνα µε τα εν λόγω άρθρα.

22 Απόρριψηκαι καιχρήσηυλικώνκατ.3 απορρίπτονται ως απόβλητα µέσω αποτέφρωσης µε ή χωρίς εκ των προτέρων µεταποίηση ανακτώνται ή απορρίπτονται µέσω συναποτέφρωσης µε ή χωρίς εκ των προτέρων µεταποίηση, εάν τα υλικά της κατηγορίας 3 είναι απόβλητα απορρίπτονται σε εγκεκριµένο χώρο υγειονοµικής ταφής, έπειτα από µεταποίηση Μεταποιούνται, εκτος αν πρόκειται για υλ. Κατ. 3 που έχουν αλλάξει λόγω αποσύνθεσης ή αλλοίωσης τόσο ώστε να παρουσιάζουν µέσω του µεταποιηµένου προϊόντος απαράδεκτο κίνδυνο για τη δηµόσια υγεία ή την υγεία των ζώων, και χρησιµοποιούνται: - για την παρασκευή ζωοτροφής για εκτρεφόµενα ζώα εκτός των γουνοφόρων ζώων η οποία είναι προς διάθεση στην αγορά σύµφωνα µε το άρθρο 31, εκτός εάν πρόκειται για υλικά µνεία των οποίων γίνεται στο άρθρο 10 στοιχεία ιδ), ιε) και ιστ) - για την παρασκευή ζωοτροφής για γουνοφόρα ζώα, η οποία είναι προς διάθεση στην αγορά σύµφωνα µε το άρθρο 36 - για την παρασκευή ζωοτροφής για ζώα συντροφιάς, η οποία είναι προς διάθεση στην αγορά σύµφωνα µε το άρθρο 35 ή - για την παρασκευή οργανικών λιπασµάτων ή βελτιωτικών εδάφους, προς διάθεση στην αγορά σύµφωνα µε το άρθρο 32 χρησιµοποιούνται για την παραγωγή πρώτων υλών ζωοτροφής για ζώα συντροφιάς, η οποία είναι προς διάθεση στην αγορά σύµφωνα µε το άρθρο 35

23 Απόρριψηκαι καιχρήσηυλικώνκατ.3 λιπασµατοποιούνται ή µετασχηµατίζονται σε βιοαέριο εάν πρόκειται για υλικό που προέρχεται από υδρόβια ζώα, ενσιρώνονται, λιπασµατοποιούνται ή µετασχηµατίζονται σε βιοαέριο εάν πρόκειται για όστρακα από οστρακοειδή εκτός από εκείνα µνεία των οποίων γίνεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο στ) και για κελύφη αυγών, χρησιµοποιούνται υπό συνθήκες που καθορίζει η αρµόδια αρχή οι οποίες αποκλείουν την εµφάνιση κινδύνων για τη δηµόσια υγεία και την υγεία των ζώων χρησιµοποιούνται ως καύσιµο για καύση µε ή χωρίς εκ των προτέρων µεταποίηση χρησιµοποιούνται για την παρασκευή των παράγωγων προϊόντων µνεία των οποίων γίνεται στα άρθρα 33, 34 και 36 και διατίθενται στην αγορά σύµφωνα µε τα εν λόγω άρθρα εάν πρόκειται για υπολείµµατα τροφίµων από τα αναφερόµενα στο άρθρο 10 στοιχείο ιστ), µεταποιούνται µε αποστείρωση υπό πίεση ή µε µεθόδους µεταποίησης αναφερόµενες στο άρθρο 15 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο β), ή λιπασµατοποιούνται ή µετασχηµατίζονται σε βιοαέριο ή διασπείρονται στο έδαφος χωρίς µεταποίηση, εάν πρόκειται για νωπό γάλα, πρωτόγαλα και παράγωγα προϊόντα τους, εφόσον η αρµόδια αρχή κρίνει ότι δεν αντιπροσωπεύουν κίνδυνο µετάδοσης οιασδήποτε µεταδοτικής νόσου µέσω αυτών των προϊόντων στους ανθρώπους ή τα ζώα.

24 Υποχρεώσεις των παραγωγών υποπροϊόντων ζωικής προέλευσης, τα οποία δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση να καταγράφουν καθηµερινά τις παραγόµενες ποσότητες των ζωικών υποπροϊόντων ανά κατηγορία υλικών, να τηρούν µητρώα αποστολών, να τηρούν αρχείο µε τα συνοδευτικά έγγραφα, να εξασφαλίζουν τη διάθεση των ζωικών υποπροϊόντων, που παράγουν σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού 1069/2009/ΕΚ ΕΚ, και να επιδεικνύουν όλα τα απαραίτητα για τη διενέργεια του ελέγχου έγγραφα και να επιτρέπουν στους αρµόδιους για τον έλεγχο υπαλλήλους την πρόσβαση σε όλα τα σηµεία της µονάδας παραγωγής ζωικών υποπροϊόντων που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.

25 Αναλυτικότερα: Τηρείται βιβλίο εισερχόµενων ή/ και παραγόµενων και εξερχόµενων υποπροϊόντων ανά κατηγορία, το οποίο ενηµερώνεται καθηµερινά. Όποιος αποστέλλει, µεταφέρει ή παραλαµβάνει ζωικά υποπροϊόντα και τα µεταποιηµένα προϊόντα που προέρχονται από αυτά τηρεί µητρώο αποστολών. Κατά τη διάρκεια της µεταφοράς εντός της Χώρας τα υποπροϊόντα ζωικής προέλευσης και τα µεταποιηµένα προϊόντα που προέρχονται από αυτά, πρέπει να συνοδεύονται από εµπορικό έγγραφο ή όπου προβλέπεται στον Κανονισµό από υγειονοµικό πιστοποιητικό. Το εµπορικό έγγραφο εκδίδεται από τον αποστολέα σε τετραπλούν, ένα πρωτότυπο και τρία αντίγραφα, και συνυπογράφεται από τον µεταφορέα. Το πρωτότυπο συνοδεύει την παρτίδα µέχρι τον τελικό προορισµό. Ο παραλήπτης φυλάσσει το πρωτότυπο και αποστέλλει υπογεγραµµένο ένα αντίγραφο στον αποστολέα. Ο µεταφορέας φυλάσσει ένα αντίγραφο και ο αποστολέας το αρχικό αντίγραφο και το αντίγραφο που του έστειλε υπογεγραµµένο ο παραλήπτης. Όταν µεταφέρονται νεκρά ζώα ο ιδιοκτήτης τους υποχρεούται να υποβάλει στην /νση Κτηνιατρικής της οικείας νοµαρχίας για προσυπογραφή το εµπορικό έγγραφο. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και στην περίπτωση έκτακτης υγειονοµικής ανάγκης ή εκδήλωσης εστιών επιζωοτικών ασθενειών.

26 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΖΩΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΒΙΟΑΕΡΙΟ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ Μονάδες παραγωγής βιοαερίου Οι µονάδες παραγωγής βιοαερίου πρέπει να διαθέτουν µονάδα παστερίωσης/εξυγίανσης εξυγίανσης, η οποία δεν είναι δυνατόν να παρακαµφθεί, για τα ζωικά υποπροϊόντα ή παράγωγα προϊόντα που εισάγονται µε µέγιστο µέγεθος σωµατιδίων 12 mm πριν από την είσοδό τους στη µονάδα, µε: α) εγκαταστάσεις ώστε να παρακολουθείται ότι θερµοκρασία 70 C επιτυγχάνεται εντός µίας ώρας β) συσκευές καταγραφής που θα καταγράφουν συνεχώς τα αποτελέσµατα των µετρήσεων παρακολούθησης που αναφέρονται στο στοιχείο α) και γ) κατάλληλο σύστηµα ασφαλείας για την πρόληψη ανεπαρκούς θέρµανσης.

27 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΖΩΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΒΙΟΑΕΡΙΟ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ Μονάδες λιπασµατοποίησης Οι µονάδες λιπασµατοποίησης πρέπει να διαθέτουν κλειστό αντιδραστήρα λιπασµατοποίησης ή κλειστό χώρο, που δεν είναι δυνατόν να παρακαµφθεί, για τα ζωικά υποπροϊόντα ή παράγωγα προϊόντα που εισάγονται στη µονάδα, και πρέπει να είναι εξοπλισµένες µε τα εξής: α) εγκαταστάσεις παρακολούθησης της θερµοκρασίας ανά πάσα στιγµή β) συσκευές καταγραφής που θα καταγράφουν, κατά περίπτωση συνεχώς, τα αποτελέσµατα των µετρήσεων παρακολούθησης που αναφέρονται στο στοιχείο α) γ) κατάλληλο σύστηµα ασφαλείας για την πρόληψη ανεπαρκούς θέρµανσης.

28 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Τα ζωικά υποπροϊόντα πρέπει να µετασχηµατίζονται το ταχύτερο δυνατό µετά την άφιξή τους στη µονάδα ή να αποθηκεύονται υπό τις κατάλληλες συνθήκες µέχρι να υποβληθούν σε επεξεργασία. Οι περιέκτες, τα δοχεία και τα οχήµατα που χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά µη επεξεργασµένου υλικού πρέπει να καθαρίζονται και να απολυµαίνονται σε οριοθετηµένο χώρο που να είναι σχεδιασµένος έτσι ώστε να αποτρέπεται ο κίνδυνος επιµόλυνσης επεξεργασµένων προϊόντων. Πρέπει να λαµβάνονται, συστηµατικά, προληπτικά µέτρα κατά των πτηνών, των τρωκτικών, των εντόµων ή άλλων παρασίτων δηλαδή να εφαρµόζεται τεκµηριωµένο πρόγραµµα καταπολέµησης των παρασίτων. Οι διαδικασίες καθαρισµού πρέπει να καθιερώνονται και να καταγράφονται για όλα τα τµήµατα των εγκαταστάσεων. Για τον καθαρισµό πρέπει να παρέχονται κατάλληλος εξοπλισµός και υλικά καθαρισµού. Ο υγειονοµικός έλεγχος πρέπει να περιλαµβάνει τακτικές επιθεωρήσεις του περιβάλλοντος χώρου και του εξοπλισµού που να καταγράφονται. Οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισµός πρέπει να βρίσκονται σε καλή κατάσταση και ο εξοπλισµός µέτρησης πρέπει να βαθµονοµείται σε τακτά διαστήµατα. Ο χειρισµός και η αποθήκευση των υπολειµµάτων διάσπασης και του προϊόντος λιπασµατοποίησης στην εγκατάσταση παραγωγής βιοαερίου ή στην εγκατάσταση λιπασµατοποίησης πρέπει να πραγµατοποιούνται µε τρόπο που να προλαµβάνει την εκ νέου επιµόλυνση.

29 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ Τυποποιηµένες παράµετροι µετασχηµατισµού Το υλικό κατηγορίας 3 που χρησιµοποιείται ως πρώτη ύλη σε εγκατάσταση παραγωγής βιοαερίου η οποία διαθέτει µονάδα παστερίωσης/εξυγίανσης εξυγίανσης πρέπει να υπόκειται στις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις: α) µέγιστο µέγεθος των σωµατιδίων πριν από την εισαγωγή τους στη µονάδα: : 12 mm β) ελάχιστη θερµοκρασία του συνόλου του υλικού στη µονάδα: : 70 C και γ) ελάχιστος χρόνος αδιάκοπης παραµονής στη µονάδα: : 60 λεπτά. Ωστόσο, κατηγορίας 3 γάλα, προϊόντα µε βάση το γάλα, παράγωγα του γάλακτος, πρωτόγαλα και προϊόντα µε βάση το πρωτόγαλα µπορούν να χρησιµοποιούνται χωρίς παστερίωση/εξυγίανση εξυγίανση ως πρώτη ύλη σε µονάδα παραγωγής βιοαερίου, αν η αρµόδια αρχή δεν θεωρεί ότι τα υλικά αυτά αποτελούν κίνδυνο εξάπλωσης οποιασδήποτε σοβαρής µεταδοτικής στον άνθρωπο ή στα ζώα νόσου.

30 Πρότυπα γιατα κατάλοιπα διάσπασης καιτα προϊόντα λιπασµατοποίησης -Τα αντιπροσωπευτικά δείγµατα των καταλοίπων διάσπασης ή των προϊόντων λιπασµατοποίησης, που λαµβάνονται κατά τη διάρκεια του µετασχηµατισµού ή αµέσως µετά στη µονάδα παραγωγής βιοαερίου ή στη µονάδα λιπασµατοποίησης, προκειµένου να ελεγχθεί η διεργασία, πρέπει να συµµορφώνονται µε τα ακόλουθα πρότυπα: Escherichia coli: n = 5, c = 1, m = 1 000, M = σε 1 g g ή Enterococcaceae: n = 5, c = 1, m = 1 000, M = σε 1 g g και -Τα αντιπροσωπευτικά δείγµατα των καταλοίπων διάσπασης ή των προϊόντων λιπασµατοποίησης που λαµβάνονται κατά τη διάρκεια ή µετά το τέλος της αποθήκευσης πρέπει να συµµορφώνονται µε τα ακόλουθα πρότυπα: Σαλµονέλα: απουσία σε 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0 όπου, στην περίπτωση των στοιχείων α) ή β): n = ο αριθµός των προς έλεγχο δειγµάτων m = η κατώτατη τιµή για τον αριθµό των βακτηρίων το αποτέλεσµα θεωρείται ικανοποιητικό, αν ο αριθµός των βακτηρίων σε όλα τα δείγµατα δεν υπερβαίνει το m M = η µέγιστη τιµή για τον αριθµό βακτηρίων το αποτέλεσµα θεωρείται µη ικανοποιητικό, αν ο αριθµός των βακτηρίων σε ένα ή περισσότερα δείγµατα είναι ίσος ή µεγαλύτερος από Μ και c = ο αριθµός των δειγµάτων στον οποίο ο αριθµός των βακτηρίων µπορεί να κυµαίνεται µεταξύ m και Μ. Το δείγµα θεωρείται αποδεκτό αν ο αριθµός των βακτηρίων των υπολοίπων δειγµάτων είναι ίσος ή µικρότερος από m. -Τα κατάλοιπα διάσπασης ή τα προϊόντα λιπασµατοποίησης, τα οποία δεν συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις που ορίζονται στο παρόν τµήµα, πρέπει να υποβάλλονται σε µετασχηµατισµό ή λιπασµατοποίηση και, στην περίπτωση της σαλµονέλας, ο χειρισµός ή η απόρριψή τους να γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες της αρµόδιας αρχής.

31 ιαδικασίαγια γιατηνέγκριση Η αρµόδια αρχή εγκρίνει τις εγκαταστάσεις ή µονάδες µόνον όταν αποδεικνύεται, κατόπιν επιτόπιας επίσκεψης πριν από την έναρξη οιασδήποτε δραστηριότητας, ότι πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις που καθορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 27. Η αρµόδια αρχή µπορεί να χορηγήσει έγκριση υπό όρους εάν από την επιτόπια επίσκεψη φαίνεται ότι η εγκατάσταση ή µονάδα πληροί όλες τις απαιτήσεις υποδοµής και εξοπλισµού µε σκοπό την εξασφάλιση της εφαρµογής των επιχειρησιακών διαδικασιών µε τήρηση του παρόντος κανονισµού. Η αρµόδια αρχή χορηγεί πλήρη έγκριση µόνον εάν, από νέα επιτόπου επίσκεψη που διεξάγεται τρεις µήνες µετά την έγκριση υπό όρους, κρίνεται ότι η εγκατάσταση ή µονάδα ανταποκρίνεται στις άλλες απαιτήσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1. Εάν έχει σηµειωθεί σαφής πρόοδος, αλλά η εγκατάσταση ή µονάδα εξακολουθεί να µην πληροί όλες αυτές τις απαιτήσεις, η αρµόδια αρχή µπορεί να παρατείνει την έγκριση υπό όρους. Ωστόσο, η υπό όρους έγκριση δεν υπερβαίνει τους έξι µήνες συνολικά. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων εξασφαλίζουν ότι µια εγκατάσταση ή µονάδα παύει να λειτουργεί εάν η αρµόδια αρχή αποσύρει την έγκρισή της, ή στην περίπτωση έγκρισης υπό όρους, δεν την παρατείνει ή δεν χορηγήσει πλήρη έγκριση.

32 Α / Α ικαιολογητικά για τη χορήγηση κτηνιατρικής άδειας εγκατάστασης Ότανοαιτώνείναινοµικόπρόσωπο, επίσηµοαντίγραφοτουκαταστατικούτου, τηςέγκρισηςτουαπό την αρµόδια αρχή ή δικαστήριο και της νόµιµης εκπροσώπησής του. Τοπογραφικό διάγραµµα της περιοχής σε κλίµακα 1/ έως 1/5.000 και γενικό σχεδιάγραµµα του οικοπέδου (κάτοψη), όπου αποτυπώνονται οι µονάδες που λειτουργούν, το είδος τους και η ύπαρξη οικισµών Τοπογραφικό διάγραµµασε κλίµακα 1/1.000 έως 1/500, µε αποτύπωση των εγκαταστάσεων, των ορίων τους, καθώς και του δικτύου αποχέτευσης των υγρών αποβλήτων. Σχεδιάγραµµα, σε κλίµακα 1/300 έως 1/100 ανάλογα µε το µέγεθος των χώρων, µε λεπτοµερή απεικόνισηκαιπεριγραφήτωνχώρων. Πίνακα απαρίθµησης και περιγραφής του τεχνικού εξοπλισµού, των ειδικών συσκευών και οργάνων της µονάδας, µε αποτύπωση της διάταξης του εξοπλισµού στον χώρο. Τεχνικήπεριγραφήτηςλειτουργίαςτηςµονάδαςµειδιαίτερηαναφοράστηνηµερήσιαδυναµικότητα, στο είδος και τη µέση ηµερήσια ποσότητα της προς επεξεργασία πρώτης ύλης και των τελικών προϊόντων Κατάλογο των προµηθευτών και του είδους της πρώτης ύλης, περιγραφή του τρόπου συλλογής και µεταφοράςτηςκαθώςκαιγεωγραφικήπεριοχήκάλυψης. Αντίγραφο, θεωρηµένοαπότηναρµόδιαυπηρεσίαπεριβάλλοντοςτηςνοµαρχιακήςαυτοδιοίκησης, της αίτησης για χορήγηση άδειας διαχείρισης στερεών αποβλήτων ή/και διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων Επίσηµο αντίγραφο της έγκρισης της µελέτης επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων από την κατά περίπτωση αρµόδια υπηρεσία Υγείας ή Περιβάλλοντος της νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης., όπου απαιτείται σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία Έγκριση περιβαλλοντικών όρων σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία Άδεια εγκατάστασης από την αρµόδια νοµαρχιακού επιπέδου /νση Βιοµηχανίας, όπου αυτή απαιτείται, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.για τις µονάδες µεταποίησης των υλικών κατηγορίας 1, 2 και 3 η τεχνική περιγραφή 6 επιπρόσθετα περιλαµβάνει τις απαιτήσεις του κεφαλαίου V του Παραρτήµατος V του Κανονισµού (ακολουθεί)

33 ιάγραµµα ροής για την άδεια εγκατάστασης Αίτηση και κατάθεση φακέλου Έλεγχος πληρότητας φακέλου Προώθηση αίτησης στην τριµελή γνωµοδοτική επιτροπή Εξέταση της αίτησης από την τριµελή γνωµοδοτική επιτροπή Έκθεση - εισήγηση της τριµελούς γνωµοδοτικής επιτροπής στον Νοµάρχη Έκδοση απόφασης Νοµάρχη -Γνωστοποίηση στον αιτούντα -Ενηµέρωση Γ..Ζ.Α.

34 Α/Α ικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας 1 Η έκθεση αυτοψίας του άρθρου 7 παρ. 4 του Π.. 211/ Άδεια λειτουργίας από την αρµόδια /νση Βιοµηχανίας της νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης 3 Άδεια διαχείρισης στερεών αποβλήτων σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία 4 Άδεια διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία 5 Ο µηχανισµός ελέγχου των υγειονοµικών κινδύνων, που βασίζεται στον εντοπισµό και στη εφαρµογή µεθόδων παρακολούθησης των κρίσιµων σηµείων ελέγχου (HACCP) 6 Το πρόγραµµα καθαρισµού και απολύµανσης των εγκαταστάσεων, του εξοπλισµού και των οχηµάτων 7 8 Τα µέτρα για τον αποκλεισµό της εισόδου των πτηνών και τεκµηριωµένο πρόγραµµα καταπολέµησης των τρωκτικών, των εντόµων ή άλλων παρασίτων Εάν πρόκειται για µονάδα που παράγει αποκλειστικά ζωοτροφές για ζώα που δεν συντηρούνται, παχύνονται ή εκτρέφονται για την παραγωγή τροφίµων, σχετική έγκριση από τη /νση Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως αυτή προβλέπεται στην Κ.Υ.Α για τα µέτρα εφαρµογής του κανονισµού 1234/2003/ΕΚ της Επιτροπής, µετά από επιτόπιο έλεγχο και εισήγηση του επόπτη ελέγχου κυκλοφορίας ζωοτροφών

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1662/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 6ης Νοεμβρίου 2006

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1662/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 6ης Νοεμβρίου 2006 18.11.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 320/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1662/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2006 για τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Αντικείµενο. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οριζόντιες διατάξεις. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρµογής - Ορισµοί

Άρθρο 1 Αντικείµενο. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οριζόντιες διατάξεις. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρµογής - Ορισµοί ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ, ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2003 Για σκοπούς δημιουργίας του νομικού πλαισίου για έκδοση δευτερογενούς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα / /2011 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ -Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Αρ. Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

6.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/15

6.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/15 6.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 710/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Αυγούστου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 σχετικά με τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εμπορίας- διάθεσης χρήσης Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων

Εγχειρίδιο Εμπορίας- διάθεσης χρήσης Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων 1 Εγχειρίδιο Εμπορίας- διάθεσης χρήσης Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 I. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1831 EL 01.09.2010 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

Φ5987/85/13,Φ5987/4993/12 Τηλέφωνο : 210 3725757 Φ5987/4192/12 Fax : 210 3725770 Προς: Ως Πίνακα Αποδεκτών

Φ5987/85/13,Φ5987/4993/12 Τηλέφωνο : 210 3725757 Φ5987/4192/12 Fax : 210 3725770 Προς: Ως Πίνακα Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22-02-2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:Φ5987/85/2013 /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Σχετ:Φ5987/235/12, Φ5987/2676/12, ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995 1991R2092 EL 06.05.2006 026.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 24ης Ιουνίου 1991 περί του βιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 185(I)/2011. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο-

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 185(I)/2011. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 185(I)/2011 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 312, 22.11.2008, σ. 3. (α) «οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή 1.1 Γενικά Η TÜV HELLAS A.E. στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της για Πιστοποίηση Προϊόντων προσφέρει - μέσω της Διεύθυνσης Agrisystems - σε ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις (πελάτες) τις υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΨΥΞΗΣ Η ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ. Ο ΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Νο 9 ΑΘΗΝΑ 2003

Ο ΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΨΥΞΗΣ Η ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ. Ο ΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Νο 9 ΑΘΗΝΑ 2003 Ο ΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΨΥΞΗΣ Η ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Νο 9 ΑΘΗΝΑ 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων- ΕΦΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

20 εκεµβρίου 2004 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α ΚΑΙ

20 εκεµβρίου 2004 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α ΚΑΙ 20 εκεµβρίου 2004 Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 11, 12, 16, 17, 18, 19 ΚΑΙ 20 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 178/2002 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σηµεία Παθολογοανατοµικού Ενδιαφέροντος:

Σηµεία Παθολογοανατοµικού Ενδιαφέροντος: Άρθρο 1 Σκοπός ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ της ΥΑ Η.Π.37591/2031/2003 ΦΕΚ 1419/1.10.2003 «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 24.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/71 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/128/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ (ΕΑΥΜ): ΕΑΑΜ, ΜΕΑ ΚΑΙ ΑΕΑ, ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ (ΕΑΥΜ): ΕΑΑΜ, ΜΕΑ ΚΑΙ ΑΕΑ, ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ (ΕΑΥΜ): ΕΑΑΜ, ΜΕΑ ΚΑΙ ΑΕΑ, ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Οι Τεχνικές Προδιαγραφές για ιαχείριση Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονοµικών Μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα L 189. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 57ο έτος 27 Ιουνίου 2014. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα L 189. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 57ο έτος 27 Ιουνίου 2014. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 189 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 57ο έτος 27 Ιουνίου 2014 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 652/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΚΟΙΝ: Oπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α Α: ΚΟΙΝ: Oπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α Α: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 501 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 32 11 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4235 Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρ μογή της ενωσιακής και εθνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΝΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π/ οικ. 96967/8-10-2012 (ΦΕΚ 2718, ΤΕΥΧΟΣ Β, 8-10-2012) Συμπεριλαμβάνει όλες τις μέχρι σήμερα σχετικές Εγκυκλίους 1) Υ1γ/Γ.Π/οικ.110147 2) Υ1γ/Γ.Π/οικ.4476 3) Υ1γ/Γ.Π/οικ.14553

Διαβάστε περισσότερα

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ 22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/98/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων.

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων. Ν. 1650/86 (ΦΕΚ - 160 Α') : Για την προστασία του περιβάλλοντος [Αρχή Τροποποίησης] (Με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 3010/02, ΦΕΚ-91 Α ορίζεται ότι : «Όπου στο Ν. 1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 12ης Μαρτίου 2001, για τη σκόπιµη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών στο περιβάλλον και την κατάργηση της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ» Άρθρο 1 Ορισµοί Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί: 1. Kτηνοτροφική εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΩΝ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΑΥΓΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2000.

Ο ΠΕΡΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΩΝ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΑΥΓΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2000. Κ..Π. 227/2000 Οι περί Εφαρµογής Προδιαγραφών για την Παραγωγή, Ταξινόµηση, Σήµανση και Εµπορία Αυγών Κανονισµοί του 2000, που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1. Κανονισµοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1. Καν. 2092/91 "για τον Βιολογικό τρόπο παραγωγής των γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ. Σκοπός

ΜΕΡΟΣ Α ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ. Σκοπός Νόµος 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 230/2.10.2002) ΜΕΡΟΣ Α ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του νόµου αυτού είναι η ρύθµιση θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα, 2010 1) ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ & ΕΙ ΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ.. & Ε.Ε Β. Ραυτοπούλου 2) ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠPOE PIKO IATAΓMA 338/2001 "Προστασία της υγείας και ασφαλείας των εργαζοµένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόµενους σε χηµικούς παράγοντες"

ΠPOE PIKO IATAΓMA 338/2001 Προστασία της υγείας και ασφαλείας των εργαζοµένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόµενους σε χηµικούς παράγοντες ΠPOE PIKO IATAΓMA 338/2001 "Προστασία της υγείας και ασφαλείας των εργαζοµένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόµενους σε χηµικούς παράγοντες" (Φ.Ε.Κ. 227/Α/9-10-2001) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 27.6.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 167/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 528/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα