Αξιοποίηση υποπροϊόντωνζωικής προέλευσης κτηνιατρική άδειαλειτουργίας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αξιοποίηση υποπροϊόντωνζωικής προέλευσης κτηνιατρική άδειαλειτουργίας"

Transcript

1 Αξιοποίηση υποπροϊόντωνζωικής προέλευσης κτηνιατρική άδειαλειτουργίας Αυγέρης Ιωάννης, /νση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας

2 Τροφογενείςκρίσεις ιοξίνες το 1999 Κλασική Πανώλη των χοίρων το 2000 Αφθώδης το 2001 στο Ηνωµένο Βασίλειο Εγκεφαλοπάθειες στην Ευρώπη το 2001 (Τρωτότητα( στην αλυσίδα διάθεσης ABP)

3 Νοµοθετικόπλαίσιο Κανονισµός (ΕΚ) αριθ /2009 (για την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ /2002) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ.. 142/2011 Π..211/2006(.211/2006(Α 211) 211)

4 Ορισµοί «ζωικάυποπροϊόντα»: ολόκληρα πτώµατα ή µέρη πτωµάτων ζώων, προϊόντα ζωικής προέλευσης ή άλλα προϊόντα που λαµβάνονται από ζώα και δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, µεταξύ των οποίων και τα ωοκύτταρα, τα έµβρυα και το σπέρµα 2) «παράγωγαπροϊόντα»: προϊόντα που παράγονται από µία ή περισσότερες επεξεργασίες, µετασχηµατισµούς ή στάδια µεταποίησης ζωικών υποπροϊόντων

5 Πεδίοεφαρµογής εφαρµογήςνοµοθεσίας Στα ζωικά υποπροϊόντα και τα παράγωγα προϊόντα, τα οποία, σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία, απαγορεύεται να καταναλωθούν από τον άνθρωπο, και Στα ακόλουθα προϊόντα τα οποία µε αµετάκλητη απόφαση του υπευθύνου της επιχείρησης προορίζονται για άλλους σκοπούς εκτός της κατανάλωσης από τον άνθρωπο: προϊόντα ζωικής προελεύσεως τα οποία µπορεί να προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο δυνάµει της κοινοτικής νοµοθεσίας πρώτες ύλες για την παραγωγή προϊόντων ζωικής προελεύσεως. Υπολείµµατα τροφίµων που: 1. προέρχονται από µεταφορικά µέσα που εκτελούν διεθνείς µεταφορές 2. προορίζονται για ζωοτροφή 3. προορίζονται για µεταποίηση µε αποστείρωση υπό πίεση ή µεταποίηση ή για µετασχηµατισµό σε βιοαέριο ή λιπασµατοποίηση

6 Κατηγοριοποίηση των ζωικών υποπροϊόντων και των παραγώγων προϊόντων Υλικά της κατηγορίας 1 Ολόκληρα πτώµατα και όλα τα µέρη του σώµατος, συµπεριλαµβανοµένων των προβιών και των δερµάτων: ζώων για τα οποία υπάρχει υπόνοια ότι έχουν µολυνθεί από ΜΣΕ σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 999/2001 ή στα οποία έχει επίσηµα επιβεβαιωθεί η παρουσία ΜΣΕ ζώων τα οποία θανατώθηκαν στο πλαίσιο µέτρων εξάλειψης ΜΣΕ ζώων, πλην των εκτρεφόµενων και των άγριων ζώων, συµπεριλαµβανοµένων ιδίως των ζώων συντροφιάς και των ζώων ζωολογικών κήπων και τσίρκων πειραµατόζωων άγριων ζώων, όταν υπάρχει υπόνοια ότι έχουν µολυνθεί από νόσο που µπορεί να µεταδοθεί στον άνθρωπο ή στα ζώα

7 Υλικά της κατηγορίας 1 τα εξής υλικά: ειδικό υλικό κινδύνου ολόκληρα πτώµατα ή µέρη πτωµάτων ζώων που περιέχουν ειδικό υλικό κινδύνου κατά τον χρόνο απόρριψης ζωικά υποπροϊόντα που παράγονται από ζώα τα οποία έχουν υποβληθεί σε παράνοµη αγωγή, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο δ) της οδηγίας 96/22/ΕΚ ή στο άρθρο 2 στοιχείο β) της οδηγίας 96/23/ΕΚ ζωικά υποπροϊόντα που περιέχουν κατάλοιπα άλλων ουσιών και περιβαλλοντικών ρύπων που εµφαίνονται στην οµάδα Β(3) του παραρτήµατος I της οδηγίας 96/23/ΕΚ, εάν αυτά τα κατάλοιπα υπερβαίνουν το επιτρεπόµενο επίπεδο που ορίζει η κοινοτική νοµοθεσία ή, ελλείψει αυτής, η εθνική νοµοθεσία ζωικά υποπροϊόντα που συλλέγονται κατά την επεξεργασία των λυµάτων, η οποία απαιτείται από τους κανόνες εφαρµογής που θεσπίζονται δυνάµει του άρθρου 27 πρώτο εδάφιο στοιχείο γ από εγκαταστάσεις ή µονάδες που µεταποιούν υλικά της κατηγορίας 1, ή από άλλες εγκαταστάσεις ή µονάδες όπου αφαιρείται ειδικό υλικό κινδύνου υπολείµµατα τροφίµων από µεταφορικά µέσα που εκτελούν διεθνείς µεταφορές µείγµατα υλικών της κατηγορίας 1 µε υλικά είτε της κατηγορίας 2 είτε της κατηγορίας 3 ή και των δύο κατηγοριών.

8 Υλικά της κατηγορίας 2 κόπρο, µη ανοργανοποιηµένο γκουανό και περιεχόµενο του πεπτικού συστήµατος ζωικά υποπροϊόντα που συλλέγονται κατά την επεξεργασία των λυµάτων, η οποία απαιτείται από τους κανόνες εφαρµογής που θεσπίζονται δυνάµει του άρθρου 27 πρώτο εδάφιο στοιχείο γ από εγκαταστάσεις ή µονάδες που µεταποιούν υλικά της κατηγορίας 2, ή από σφαγεία διαφορετικά εκείνων που καλύπτονται από το άρθρο 8 στοιχείο ε ζωικά υποπροϊόντα που περιέχουν κατάλοιπα επιτρεπόµενων ουσιών ή µολυσµατικών ουσιών που υπερβαίνουν τα επιτρεπόµενα όρια, όπως αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 3 της οδηγίας 96/23/ΕΚ προϊόντα ζωικής προέλευσης τα οποία έχουν κριθεί ακατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο λόγω της παρουσίας ξένων σωµάτων στα προϊόντα αυτά

9 Υλικά της κατηγορίας 2 προϊόντα ζωικής προέλευσης, εκτός του υλικού της κατηγορίας 1, τα οποία: εισάγονται ή εισέρχονται από τρίτη χώρα και παραλείπουν να συµµορφωθούν µε την κοινοτική κτηνιατρική νοµοθεσία όσον αφορά την εισαγωγή ή την είσοδό τους στην Κοινότητα, εκτός εάν η κοινοτική νοµοθεσία επιτρέπει την εισαγωγή ή την είσοδό τους µε την επιφύλαξη ειδικών περιορισµών ή την επιστροφή τους στην τρίτη χώρα, ή αποστέλλονται σε άλλο κράτος µέλος και παραλείπουν να συµµορφωθούν µε τις απαιτήσεις που ορίζονται ή επιτρέπονται από την κοινοτική νοµοθεσία, εκτός εάν επιστρέφονται µε την έγκριση της αρµόδιας αρχής του κράτους µέλους προέλευσης ζώα και µέρη ζώων, εκτός από εκείνα που αναφέρονται στα άρθρα 8 ή 10: ο θάνατος των οποίων δεν οφείλεται σε σφαγή ή θανάτωση µε σκοπό την κατανάλωση από τον άνθρωπο, συµπεριλαµβανοµένων των ζώων που θανατώθηκαν στο πλαίσιο µέτρων για την εξάλειψη νόσου κυηµάτων ωοκύτταρων, εµβρύων και σπέρµατος που δεν προορίζονται για αναπαραγωγή, και νεκρών µέσα στο αυγό πουλερικών µείγµατα υλικών της κατηγορίας 2 µε υλικά της κατηγορίας 3 ζωικά υποπροϊόντα, πλην των υλικών της κατηγορίας 1 ή των υλικών της κατηγορίας 3

10 Υλικά της κατηγορίας 3 σφάγια και µέρη σφαγέντων ζώων ή, στην περίπτωση θηραµάτων, πτώµατα ή µέρη ζώων που έχουν θανατωθεί, και τα οποία είναι κατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο, σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία, αλλά δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο για εµπορικούς λόγους σφάγια και τα ακόλουθα µέρη που προέρχονται είτε από ζώα τα οποία έχουν θανατωθεί σε σφαγείο και έχουν κριθεί κατάλληλα για σφαγή µε σκοπό την κατανάλωση από τον άνθρωπο έπειτα από επιθεώρηση πριν από τη σφαγή, είτε πτώµατα και τα ακόλουθα µέρη ζώων από θηράµατα που θανατώθηκαν για κατανάλωση από τον άνθρωπο σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία: - σφάγια ή πτώµατα και µέρη ζώων τα οποία έχουν απορριφθεί ως ακατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο, σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία, αλλά τα οποία δεν παρουσίασαν κανένα σηµείο ασθένειας η οποία είναι δυνατόν να µεταδοθεί στον άνθρωπο ή στα ζώα - κεφάλια πουλερικών - προβιές και δέρµατα, συµπεριλαµβανοµένων των ξακρισµάτων και των υπολειµµάτων τους, κέρατα και πόδια, συµπεριλαµβανοµένων των φαλάγγων και των οστών του καρπού και του µετακαρπίου, του ταρσού και του µεταταρσίου, από: α. ζώα, πλην µηρυκαστικών για τα οποία απαιτείται δοκιµή ΜΣΕ, και β. µηρυκαστικά για τα οποία έχει γίνει δοκιµή µε αρνητικά αποτελέσµατα σύµφωνα µε το άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 999/ τρίχες χοίρων - φτερά

11 Υλικά της κατηγορίας 3 ζωικά υποπροϊόντα από πουλερικά και λαγόµορφα που σύµφωνα µε το άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο δ) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 έχουν σφαγεί µέσα στη κτηνοτροφική εκµετάλλευση, τα οποία δεν εµφάνιζαν κανένα σηµείο ασθένειας η οποία είναι δυνατόν να µεταδοθεί στον άνθρωπο ή στα ζώα αίµα ζώων, τα οποία δεν παρουσίασαν κανένα σηµείο ασθένειας η οποία είναι δυνατόν να µεταδοθεί µέσω του αίµατος στον άνθρωπο ή στα ζώα, από τα ακόλουθα ζώα τα οποία έχουν σφαγεί σε σφαγείο αφού έχουν κριθεί κατάλληλα για σφαγή µε σκοπό την κατανάλωση από τον άνθρωπο ύστερα από επιθεώρηση πριν από τη σφαγή, σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία: ζώα, πλην των µηρυκαστικών για τα οποία απαιτείται δοκιµή ΜΣΕ, και µηρυκαστικά τα οποία έχουν ελεγχθεί µε αρνητικά αποτελέσµατα σύµφωνα µε το άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 999/2001 ζωικά υποπροϊόντα που προέρχονται από την παραγωγή προϊόντων τα οποία προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, συµπεριλαµβανοµένων των απολιπανθέντων οστών, των καταλοίπων τήξης λιπών και της ιλύος από συσκευή φυγοκέντρησης ή διαχωρισµού από τη µεταποίηση γάλακτος προϊόντα ζωικής προέλευσης ή είδη διατροφής που περιέχουν προϊόντα ζωικής προέλευσης τα οποία δεν προορίζονται πλέον για κατανάλωση από τον άνθρωπο είτε για εµπορικούς λόγους είτε λόγω προβληµάτων στην παρασκευή ή ελαττωµάτων στη συσκευασία ή άλλων ελαττωµάτων τα οποία δεν δηµιουργούν κινδύνους για τη δηµόσια υγεία ή την υγεία των ζώων

12 Υλικά της κατηγορίας 3 ζωοτροφή ζώων συντροφιάς και είδη ζωοτροφής ζωικής προέλευσης ή είδη ζωοτροφής που περιέχουν ζωικά υποπροϊόντα ή παράγωγα προϊόντα τα οποία δεν προορίζονται πλέον για σίτιση ζώων είτε για εµπορικούς λόγους είτε λόγω προβληµάτων στην παρασκευή ή ελαττωµάτων στη συσκευασία ή άλλων ελαττωµάτων τα οποία δεν δηµιουργούν κινδύνους για τη δηµόσια υγεία ή την υγεία των ζώων αίµα, πλακούντας, µαλλί, φτερά, τρίχες, κέρατα, υπολείµµατα από το ψαλίδισµα των οπλών και νωπό γάλα που προέρχονται από ζώντα ζώα τα οποία δεν παρουσίασαν κανένα σηµείο ασθένειας η οποία είναι δυνατόν να µεταδοθεί µέσω αυτού του προϊόντος στον άνθρωπο ή στα ζώα υδρόβια ζώα και µέρη των ζώων αυτών, εκτός από τα θαλάσσια θηλαστικά, τα οποία δεν παρουσίασαν κανένα σηµείο ασθένειας η οποία είναι δυνατόν να µεταδοθεί στον άνθρωπο ή στα ζώα ζωικά υποπροϊόντα από υδρόβια ζώα που προέρχονται από εγκαταστάσεις ή µονάδες παρασκευής προϊόντων για κατανάλωση από τον άνθρωπο τα ακόλουθα υλικά που προέρχονται από ζώα τα οποία δεν παρουσίασαν κανένα σηµείο ασθένειας η οποία είναι δυνατόν να µεταδοθεί µέσω αυτού του υλικού στον άνθρωπο ή στα ζώα: -όστρακα από οστρακοειδή µε µαλακό ιστό ή σάρκα - τα ακόλουθα που προέρχονται από χερσαία ζώα: υποπροϊόντα επωαστηρίων, αυγά, υποπροϊόντα αυγών, περιλαµβανοµένων των κελύφων αυγών νεοσσοί µιας ηµέρας που έχουν θανατωθεί για εµπορικούς λόγους

13 Υλικά της κατηγορίας 3 υδρόβια και χερσαία ασπόνδυλα εκτός από τα είδη που είναι παθογόνα για τον άνθρωπο ή τα ζώα ζώα και µέρη αυτών που ανήκουν στις τάξεις των τρωκτικών (Rodentia) και των λαγόµορφων (Lagomorpha), εκτός από το υλικό της κατηγορίας 1, µνεία του οποίου γίνεται στο άρθρο 8 στοιχείο α) σηµεία iii), iv) και v) και το υλικό της κατηγορίας 2 µνεία του οποίου γίνεται στο άρθρο 9 στοιχεία α) έως ζ) προβιές και δέρµατα, οπλές και χηλές, φτερά, µαλλί, κέρατα, τρίχες και γούνες που προέρχονται από πτώµατα ζώων, τα οποία δεν παρουσίασαν κανένα σηµείο ασθένειας η οποία είναι δυνατόν να µεταδοθεί µέσω αυτών των προϊόντων στον άνθρωπο ή στα ζώα, εκτός από εκείνα που αναφέρονται στο στοιχείο β) του παρόντος άρθρου λιπώδης ιστός από ζώα τα οποία δεν παρουσίασαν κανένα σηµείο ασθένειας η οποία είναι δυνατόν να µεταδοθεί µέσω του εν λόγω υλικού στον άνθρωπο ή στα ζώα, τα οποία έχουν σφαγεί σε σφαγείο αφού έχουν κριθεί κατάλληλα για σφαγή µε σκοπό την κατανάλωση από τον άνθρωπο ύστερα από επιθεώρηση πριν από τη σφαγή, σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία υπολείµµατα τροφίµων, εκτός από εκείνα που αναφέρονται στο άρθρο 8 στοιχείο στ).

14

15 ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΖΥΠ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ A ΕΞΑΜΗΝΟ 2011 ΠΑΡΑΓΟΜΕ ΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕ ΣΖΥΠ (σε tn) ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σ 1 ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σ 2 ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σ 3 ΑΠΟ ΣΦΑΓ ΕΙΑ ΠΕΡ/ΝΟ ΣΤΟΜΑ ΧΟ Υ (2) ΕΡΜΑ ΤΑ (3) ΑΠΟ ΝΕΚΡΑ ΖΩΑ ΑΠΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑ ΣΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟ Σ ΑΠΟ ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ (ΜΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛ ΑΤΡΟΦΙΜΑ) ΑΠΟ ΤΕΜΑΧ ΙΣΤΗΡΙ Α ΚΡΕΑΤ ΟΣ ΑΠΟ ΤΕΜΑΧ ΙΣΤΗΡΙ Α ΑΛΙΕΥ ΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΖΩΝΤΩ Ν ΙΘΥΡΩ Ν ΜΑΛΑΚ ΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ 71, ,33 740,2 655, ,99 915,67 699,39 648,91 65,82 210,4 240, ,04 ΣΥΝΟΛΟ 1727,2 1355, ,91 65,82 210,4 240, ,36

16 ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΖΥΠ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Β ΕΞΑΜΗΝΟ 2011 ΠΑΡΑΓΟΜΕΝ ΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΖΥΠ (σε tn) ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2 ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3 ΑΠΟ ΣΦΑΓΕ ΙΑ ΠΕΡ/ΝΟ ΣΤΟΜΑΧ Ο Υ (2) ΕΡΜΑΤ Α (3) ΑΠΟ ΝΕΚΡ Α ΖΩΑ ΑΠΟ ΕΠΕΞΕΡΓ ΑΣΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟ Σ ΑΠΟ ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ (ΜΗ ΚΑΤΑΛΛ ΗΛΑ ΤΡΟΦΙΜ Α) ΑΠΟ ΤΕΜΑΧΙ ΣΤΗΡΙΑ ΚΡΕΑΤΟ Σ ΑΠΟ ΤΕΜΑΧΙΣΤ ΗΡΙΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤ ΩΝΚΑΙ ΖΩΝΤΩΝ ΙΘΥΡΩΝ ΜΑΛΑΚΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ 81, ,32 623,66 873, , ,6 829,58 416,92 91,27 186, ,2 3231,695 ΣΥΝΟΛΟ 2170, , ,92 91,27 186, ,2 5268,055

17 ΣΦΑΓΕΝΤΑ ΖΩΑ 2011 ΣΤΗΝ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΣΦΑΓΗΣ ΒΟΟΕΙ Η ΜΙΚΡΑ ΜΗΡΥΚΑΣΤΙ ΚΑ ΧΟΙΡΙΝΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΦΑΓΕΝΤΩ ΝΖΩΩΝ ΑΝΑ ΣΦΑΓΕΙΟ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΡΕΑΤΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε ,35 ΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΦΙΛ/ ΑΣ ,20 ΒΕ.Ζ.Ζ.Ω. Α.Β.Ε.Ε ,65 ΒΙ.Κ.Η.Α. Α.Ε ,00 ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε ,50 MALGREX ,65 ΣΥΝΟΛΑ ,35 ΚΡΕΑΤΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε ΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΦΙΛ/ ΑΣ ΒΕ.Ζ.Ζ.Ω. Α.Β.Ε.Ε ΒΙ.Κ.Η.Α. Α.Ε ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε MALGREX 5805

18 ΣΥΝΟΛΟ ΣΦΑΓΕΝΤΩΝ ΖΩΩΝ MALGREX; 5805; 2% ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.; 14514; 5% ΒΙ.Κ.Η.Α. Α.Ε.; 14493; 5% ΒΕ.Ζ.Ζ.Ω. Α.Β.Ε.Ε.; 77924; 27% ΚΡΕΑΤΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.; ; 43% ΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΦΙΛ/ ΑΣ; 51849; 18%

19 Απόρριψηκαι καιχρήσηυλικώνκατ.. 1 απορρίπτονται ως απόβλητα µέσω αποτέφρωσης: - απευθείας χωρίς να έχει προηγηθεί µεταποίηση, ή - έπειτα από µεταποίηση µε αποστείρωση υπό πίεση, εάν το απαιτεί η αρµόδια αρχή και αφού το υλικό που προκύπτει επισηµανθεί µε ανεξίτηλο τρόπο ανακτώνται ή απορρίπτονται µέσω συναποτέφρωσης, εάν τα υλικά της κατηγορίας 1 είναι απόβλητα: - απευθείας χωρίς να έχει προηγηθεί µεταποίηση, ή - έπειτα από µεταποίηση µε αποστείρωση υπό πίεση, εάν το απαιτεί η αρµόδια αρχή, και αφού το υλικό που προκύπτει επισηµανθεί µε ανεξίτηλο τρόπο εάν τα υλικά της κατηγορίας 1 δεν είναι τα υλικά που αναφέρονται στο άρθρο 8 στοιχείο α) σηµεία i) και ii), απορρίπτονται µε µεταποίηση µε αποστείρωση υπό πίεση, ανεξίτηλη επισήµανση του υλικού που προκύπτει και ταφή σε εγκεκριµένο χώρο υγειονοµικής ταφής δ) εάν πρόκειται για υλικά της κατηγορίας 1 που αναφέρονται στο άρθρο 8 στοιχείο στ) απορρίπτονται µε ταφή σε εγκεκριµένο χώρο υγειονοµικής ταφής ε) χρησιµοποιούνται ως καύσιµο για καύση µε ή χωρίς εκ των προτέρων µεταποίηση ή στ) χρησιµοποιούνται για την παρασκευή των παράγωγων προϊόντων µνεία των οποίων γίνεται στα άρθρα 33, 34 και 36 και διατίθενται στην αγορά σύµφωνα µε τα εν λόγω άρθρα.

20 Απόρριψηκαι καιχρήσηυλικώνκατ.. 2 απορρίπτονται ως απόβλητα µέσω αποτέφρωσης: - απευθείας χωρίς να έχει προηγηθεί µεταποίηση, ή - έπειτα από µεταποίηση, µε αποστείρωση υπό πίεση εάν το απαιτεί η αρµόδια αρχή, και αφού το υλικό που προκύπτει επισηµανθεί µε ανεξίτηλο τρόπο ανακτώνται ή απορρίπτονται µέσω συναποτέφρωσης, εάν τα υλικά της κατηγορίας 2 είναι απόβλητα: -απευθείας χωρίς να έχει προηγηθεί µεταποίηση, ή - έπειτα από µεταποίηση, µε αποστείρωση υπό πίεση εάν το απαιτεί η αρµόδια αρχή, και αφού το υλικό που προκύπτει επισηµανθεί µε ανεξίτηλο τρόπο απορρίπτονται σε εγκεκριµένο χώρο υγειονοµικής ταφής, έπειτα από µεταποίηση µε αποστείρωση υπό πίεση και αφού το υλικό που προκύπτει επισηµανθεί µε ανεξίτηλο τρόπο χρησιµοποιούνται για την παρασκευή οργανικών λιπασµάτων ή βελτιωτικών εδάφους προς διάθεση στην αγορά σύµφωνα µε το άρθρο 32 έπειτα από µεταποίηση µε αποστείρωση υπό πίεση, εφόσον απαιτείται, και αφού το υλικό που προκύπτει επισηµανθεί µε ανεξίτηλο τρόπο

21 Απόρριψηκαι καιχρήσηυλικώνκατ.. 2 λιπασµατοποιούνται ή µετασχηµατίζονται σε βιοαέριο: - έπειτα από µεταποίηση µε αποστείρωση υπό πίεση και αφού το υλικό που προκύπτει επισηµανθεί µε ανεξίτηλο τρόπο, ή - εάν πρόκειται για κόπρο, πεπτικό σύστηµα και το περιεχόµενό του, γάλα, προϊόντα µε βάση το γάλα, πρωτόγαλα, αυγά και προϊόντα αυγών εφόσον η αρµόδια αρχή κρίνει ότι δεν αντιπροσωπεύουν κίνδυνο µετάδοσης οιασδήποτε σοβαρής µεταδοτικής νόσου, µε ή χωρίς εκ των προτέρων µεταποίηση διασπείρονται στο έδαφος χωρίς µεταποίηση, εάν πρόκειται για κόπρο, περιεχόµενο του πεπτικού συστήµατος που έχει αποχωριστεί από το πεπτικό σύστηµα, γάλα, προϊόντα µε βάση το γάλα και πρωτόγαλα, εφόσον η αρµόδια αρχή κρίνει ότι δεν αντιπροσωπεύουν κίνδυνο µετάδοσης οιασδήποτε σοβαρής µεταδοτικής νόσου εάν πρόκειται για υλικό που προέρχεται από υδρόβια ζώα, ενσιρώνονται, λιπασµατοποιούνται ή µετασχηµατίζονται σε βιοαέριο χρησιµοποιούνται ως καύσιµο για καύση µε ή χωρίς εκ των προτέρων µεταποίηση ή χρησιµοποιούνται για την παρασκευή των παράγωγων προϊόντων µνεία των οποίων γίνεται στα άρθρα 33, 34 και 36 και διατίθενται στην αγορά σύµφωνα µε τα εν λόγω άρθρα.

22 Απόρριψηκαι καιχρήσηυλικώνκατ.3 απορρίπτονται ως απόβλητα µέσω αποτέφρωσης µε ή χωρίς εκ των προτέρων µεταποίηση ανακτώνται ή απορρίπτονται µέσω συναποτέφρωσης µε ή χωρίς εκ των προτέρων µεταποίηση, εάν τα υλικά της κατηγορίας 3 είναι απόβλητα απορρίπτονται σε εγκεκριµένο χώρο υγειονοµικής ταφής, έπειτα από µεταποίηση Μεταποιούνται, εκτος αν πρόκειται για υλ. Κατ. 3 που έχουν αλλάξει λόγω αποσύνθεσης ή αλλοίωσης τόσο ώστε να παρουσιάζουν µέσω του µεταποιηµένου προϊόντος απαράδεκτο κίνδυνο για τη δηµόσια υγεία ή την υγεία των ζώων, και χρησιµοποιούνται: - για την παρασκευή ζωοτροφής για εκτρεφόµενα ζώα εκτός των γουνοφόρων ζώων η οποία είναι προς διάθεση στην αγορά σύµφωνα µε το άρθρο 31, εκτός εάν πρόκειται για υλικά µνεία των οποίων γίνεται στο άρθρο 10 στοιχεία ιδ), ιε) και ιστ) - για την παρασκευή ζωοτροφής για γουνοφόρα ζώα, η οποία είναι προς διάθεση στην αγορά σύµφωνα µε το άρθρο 36 - για την παρασκευή ζωοτροφής για ζώα συντροφιάς, η οποία είναι προς διάθεση στην αγορά σύµφωνα µε το άρθρο 35 ή - για την παρασκευή οργανικών λιπασµάτων ή βελτιωτικών εδάφους, προς διάθεση στην αγορά σύµφωνα µε το άρθρο 32 χρησιµοποιούνται για την παραγωγή πρώτων υλών ζωοτροφής για ζώα συντροφιάς, η οποία είναι προς διάθεση στην αγορά σύµφωνα µε το άρθρο 35

23 Απόρριψηκαι καιχρήσηυλικώνκατ.3 λιπασµατοποιούνται ή µετασχηµατίζονται σε βιοαέριο εάν πρόκειται για υλικό που προέρχεται από υδρόβια ζώα, ενσιρώνονται, λιπασµατοποιούνται ή µετασχηµατίζονται σε βιοαέριο εάν πρόκειται για όστρακα από οστρακοειδή εκτός από εκείνα µνεία των οποίων γίνεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο στ) και για κελύφη αυγών, χρησιµοποιούνται υπό συνθήκες που καθορίζει η αρµόδια αρχή οι οποίες αποκλείουν την εµφάνιση κινδύνων για τη δηµόσια υγεία και την υγεία των ζώων χρησιµοποιούνται ως καύσιµο για καύση µε ή χωρίς εκ των προτέρων µεταποίηση χρησιµοποιούνται για την παρασκευή των παράγωγων προϊόντων µνεία των οποίων γίνεται στα άρθρα 33, 34 και 36 και διατίθενται στην αγορά σύµφωνα µε τα εν λόγω άρθρα εάν πρόκειται για υπολείµµατα τροφίµων από τα αναφερόµενα στο άρθρο 10 στοιχείο ιστ), µεταποιούνται µε αποστείρωση υπό πίεση ή µε µεθόδους µεταποίησης αναφερόµενες στο άρθρο 15 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο β), ή λιπασµατοποιούνται ή µετασχηµατίζονται σε βιοαέριο ή διασπείρονται στο έδαφος χωρίς µεταποίηση, εάν πρόκειται για νωπό γάλα, πρωτόγαλα και παράγωγα προϊόντα τους, εφόσον η αρµόδια αρχή κρίνει ότι δεν αντιπροσωπεύουν κίνδυνο µετάδοσης οιασδήποτε µεταδοτικής νόσου µέσω αυτών των προϊόντων στους ανθρώπους ή τα ζώα.

24 Υποχρεώσεις των παραγωγών υποπροϊόντων ζωικής προέλευσης, τα οποία δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση να καταγράφουν καθηµερινά τις παραγόµενες ποσότητες των ζωικών υποπροϊόντων ανά κατηγορία υλικών, να τηρούν µητρώα αποστολών, να τηρούν αρχείο µε τα συνοδευτικά έγγραφα, να εξασφαλίζουν τη διάθεση των ζωικών υποπροϊόντων, που παράγουν σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού 1069/2009/ΕΚ ΕΚ, και να επιδεικνύουν όλα τα απαραίτητα για τη διενέργεια του ελέγχου έγγραφα και να επιτρέπουν στους αρµόδιους για τον έλεγχο υπαλλήλους την πρόσβαση σε όλα τα σηµεία της µονάδας παραγωγής ζωικών υποπροϊόντων που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.

25 Αναλυτικότερα: Τηρείται βιβλίο εισερχόµενων ή/ και παραγόµενων και εξερχόµενων υποπροϊόντων ανά κατηγορία, το οποίο ενηµερώνεται καθηµερινά. Όποιος αποστέλλει, µεταφέρει ή παραλαµβάνει ζωικά υποπροϊόντα και τα µεταποιηµένα προϊόντα που προέρχονται από αυτά τηρεί µητρώο αποστολών. Κατά τη διάρκεια της µεταφοράς εντός της Χώρας τα υποπροϊόντα ζωικής προέλευσης και τα µεταποιηµένα προϊόντα που προέρχονται από αυτά, πρέπει να συνοδεύονται από εµπορικό έγγραφο ή όπου προβλέπεται στον Κανονισµό από υγειονοµικό πιστοποιητικό. Το εµπορικό έγγραφο εκδίδεται από τον αποστολέα σε τετραπλούν, ένα πρωτότυπο και τρία αντίγραφα, και συνυπογράφεται από τον µεταφορέα. Το πρωτότυπο συνοδεύει την παρτίδα µέχρι τον τελικό προορισµό. Ο παραλήπτης φυλάσσει το πρωτότυπο και αποστέλλει υπογεγραµµένο ένα αντίγραφο στον αποστολέα. Ο µεταφορέας φυλάσσει ένα αντίγραφο και ο αποστολέας το αρχικό αντίγραφο και το αντίγραφο που του έστειλε υπογεγραµµένο ο παραλήπτης. Όταν µεταφέρονται νεκρά ζώα ο ιδιοκτήτης τους υποχρεούται να υποβάλει στην /νση Κτηνιατρικής της οικείας νοµαρχίας για προσυπογραφή το εµπορικό έγγραφο. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και στην περίπτωση έκτακτης υγειονοµικής ανάγκης ή εκδήλωσης εστιών επιζωοτικών ασθενειών.

26 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΖΩΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΒΙΟΑΕΡΙΟ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ Μονάδες παραγωγής βιοαερίου Οι µονάδες παραγωγής βιοαερίου πρέπει να διαθέτουν µονάδα παστερίωσης/εξυγίανσης εξυγίανσης, η οποία δεν είναι δυνατόν να παρακαµφθεί, για τα ζωικά υποπροϊόντα ή παράγωγα προϊόντα που εισάγονται µε µέγιστο µέγεθος σωµατιδίων 12 mm πριν από την είσοδό τους στη µονάδα, µε: α) εγκαταστάσεις ώστε να παρακολουθείται ότι θερµοκρασία 70 C επιτυγχάνεται εντός µίας ώρας β) συσκευές καταγραφής που θα καταγράφουν συνεχώς τα αποτελέσµατα των µετρήσεων παρακολούθησης που αναφέρονται στο στοιχείο α) και γ) κατάλληλο σύστηµα ασφαλείας για την πρόληψη ανεπαρκούς θέρµανσης.

27 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΖΩΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΒΙΟΑΕΡΙΟ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ Μονάδες λιπασµατοποίησης Οι µονάδες λιπασµατοποίησης πρέπει να διαθέτουν κλειστό αντιδραστήρα λιπασµατοποίησης ή κλειστό χώρο, που δεν είναι δυνατόν να παρακαµφθεί, για τα ζωικά υποπροϊόντα ή παράγωγα προϊόντα που εισάγονται στη µονάδα, και πρέπει να είναι εξοπλισµένες µε τα εξής: α) εγκαταστάσεις παρακολούθησης της θερµοκρασίας ανά πάσα στιγµή β) συσκευές καταγραφής που θα καταγράφουν, κατά περίπτωση συνεχώς, τα αποτελέσµατα των µετρήσεων παρακολούθησης που αναφέρονται στο στοιχείο α) γ) κατάλληλο σύστηµα ασφαλείας για την πρόληψη ανεπαρκούς θέρµανσης.

28 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Τα ζωικά υποπροϊόντα πρέπει να µετασχηµατίζονται το ταχύτερο δυνατό µετά την άφιξή τους στη µονάδα ή να αποθηκεύονται υπό τις κατάλληλες συνθήκες µέχρι να υποβληθούν σε επεξεργασία. Οι περιέκτες, τα δοχεία και τα οχήµατα που χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά µη επεξεργασµένου υλικού πρέπει να καθαρίζονται και να απολυµαίνονται σε οριοθετηµένο χώρο που να είναι σχεδιασµένος έτσι ώστε να αποτρέπεται ο κίνδυνος επιµόλυνσης επεξεργασµένων προϊόντων. Πρέπει να λαµβάνονται, συστηµατικά, προληπτικά µέτρα κατά των πτηνών, των τρωκτικών, των εντόµων ή άλλων παρασίτων δηλαδή να εφαρµόζεται τεκµηριωµένο πρόγραµµα καταπολέµησης των παρασίτων. Οι διαδικασίες καθαρισµού πρέπει να καθιερώνονται και να καταγράφονται για όλα τα τµήµατα των εγκαταστάσεων. Για τον καθαρισµό πρέπει να παρέχονται κατάλληλος εξοπλισµός και υλικά καθαρισµού. Ο υγειονοµικός έλεγχος πρέπει να περιλαµβάνει τακτικές επιθεωρήσεις του περιβάλλοντος χώρου και του εξοπλισµού που να καταγράφονται. Οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισµός πρέπει να βρίσκονται σε καλή κατάσταση και ο εξοπλισµός µέτρησης πρέπει να βαθµονοµείται σε τακτά διαστήµατα. Ο χειρισµός και η αποθήκευση των υπολειµµάτων διάσπασης και του προϊόντος λιπασµατοποίησης στην εγκατάσταση παραγωγής βιοαερίου ή στην εγκατάσταση λιπασµατοποίησης πρέπει να πραγµατοποιούνται µε τρόπο που να προλαµβάνει την εκ νέου επιµόλυνση.

29 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ Τυποποιηµένες παράµετροι µετασχηµατισµού Το υλικό κατηγορίας 3 που χρησιµοποιείται ως πρώτη ύλη σε εγκατάσταση παραγωγής βιοαερίου η οποία διαθέτει µονάδα παστερίωσης/εξυγίανσης εξυγίανσης πρέπει να υπόκειται στις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις: α) µέγιστο µέγεθος των σωµατιδίων πριν από την εισαγωγή τους στη µονάδα: : 12 mm β) ελάχιστη θερµοκρασία του συνόλου του υλικού στη µονάδα: : 70 C και γ) ελάχιστος χρόνος αδιάκοπης παραµονής στη µονάδα: : 60 λεπτά. Ωστόσο, κατηγορίας 3 γάλα, προϊόντα µε βάση το γάλα, παράγωγα του γάλακτος, πρωτόγαλα και προϊόντα µε βάση το πρωτόγαλα µπορούν να χρησιµοποιούνται χωρίς παστερίωση/εξυγίανση εξυγίανση ως πρώτη ύλη σε µονάδα παραγωγής βιοαερίου, αν η αρµόδια αρχή δεν θεωρεί ότι τα υλικά αυτά αποτελούν κίνδυνο εξάπλωσης οποιασδήποτε σοβαρής µεταδοτικής στον άνθρωπο ή στα ζώα νόσου.

30 Πρότυπα γιατα κατάλοιπα διάσπασης καιτα προϊόντα λιπασµατοποίησης -Τα αντιπροσωπευτικά δείγµατα των καταλοίπων διάσπασης ή των προϊόντων λιπασµατοποίησης, που λαµβάνονται κατά τη διάρκεια του µετασχηµατισµού ή αµέσως µετά στη µονάδα παραγωγής βιοαερίου ή στη µονάδα λιπασµατοποίησης, προκειµένου να ελεγχθεί η διεργασία, πρέπει να συµµορφώνονται µε τα ακόλουθα πρότυπα: Escherichia coli: n = 5, c = 1, m = 1 000, M = σε 1 g g ή Enterococcaceae: n = 5, c = 1, m = 1 000, M = σε 1 g g και -Τα αντιπροσωπευτικά δείγµατα των καταλοίπων διάσπασης ή των προϊόντων λιπασµατοποίησης που λαµβάνονται κατά τη διάρκεια ή µετά το τέλος της αποθήκευσης πρέπει να συµµορφώνονται µε τα ακόλουθα πρότυπα: Σαλµονέλα: απουσία σε 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0 όπου, στην περίπτωση των στοιχείων α) ή β): n = ο αριθµός των προς έλεγχο δειγµάτων m = η κατώτατη τιµή για τον αριθµό των βακτηρίων το αποτέλεσµα θεωρείται ικανοποιητικό, αν ο αριθµός των βακτηρίων σε όλα τα δείγµατα δεν υπερβαίνει το m M = η µέγιστη τιµή για τον αριθµό βακτηρίων το αποτέλεσµα θεωρείται µη ικανοποιητικό, αν ο αριθµός των βακτηρίων σε ένα ή περισσότερα δείγµατα είναι ίσος ή µεγαλύτερος από Μ και c = ο αριθµός των δειγµάτων στον οποίο ο αριθµός των βακτηρίων µπορεί να κυµαίνεται µεταξύ m και Μ. Το δείγµα θεωρείται αποδεκτό αν ο αριθµός των βακτηρίων των υπολοίπων δειγµάτων είναι ίσος ή µικρότερος από m. -Τα κατάλοιπα διάσπασης ή τα προϊόντα λιπασµατοποίησης, τα οποία δεν συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις που ορίζονται στο παρόν τµήµα, πρέπει να υποβάλλονται σε µετασχηµατισµό ή λιπασµατοποίηση και, στην περίπτωση της σαλµονέλας, ο χειρισµός ή η απόρριψή τους να γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες της αρµόδιας αρχής.

31 ιαδικασίαγια γιατηνέγκριση Η αρµόδια αρχή εγκρίνει τις εγκαταστάσεις ή µονάδες µόνον όταν αποδεικνύεται, κατόπιν επιτόπιας επίσκεψης πριν από την έναρξη οιασδήποτε δραστηριότητας, ότι πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις που καθορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 27. Η αρµόδια αρχή µπορεί να χορηγήσει έγκριση υπό όρους εάν από την επιτόπια επίσκεψη φαίνεται ότι η εγκατάσταση ή µονάδα πληροί όλες τις απαιτήσεις υποδοµής και εξοπλισµού µε σκοπό την εξασφάλιση της εφαρµογής των επιχειρησιακών διαδικασιών µε τήρηση του παρόντος κανονισµού. Η αρµόδια αρχή χορηγεί πλήρη έγκριση µόνον εάν, από νέα επιτόπου επίσκεψη που διεξάγεται τρεις µήνες µετά την έγκριση υπό όρους, κρίνεται ότι η εγκατάσταση ή µονάδα ανταποκρίνεται στις άλλες απαιτήσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1. Εάν έχει σηµειωθεί σαφής πρόοδος, αλλά η εγκατάσταση ή µονάδα εξακολουθεί να µην πληροί όλες αυτές τις απαιτήσεις, η αρµόδια αρχή µπορεί να παρατείνει την έγκριση υπό όρους. Ωστόσο, η υπό όρους έγκριση δεν υπερβαίνει τους έξι µήνες συνολικά. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων εξασφαλίζουν ότι µια εγκατάσταση ή µονάδα παύει να λειτουργεί εάν η αρµόδια αρχή αποσύρει την έγκρισή της, ή στην περίπτωση έγκρισης υπό όρους, δεν την παρατείνει ή δεν χορηγήσει πλήρη έγκριση.

32 Α / Α ικαιολογητικά για τη χορήγηση κτηνιατρικής άδειας εγκατάστασης Ότανοαιτώνείναινοµικόπρόσωπο, επίσηµοαντίγραφοτουκαταστατικούτου, τηςέγκρισηςτουαπό την αρµόδια αρχή ή δικαστήριο και της νόµιµης εκπροσώπησής του. Τοπογραφικό διάγραµµα της περιοχής σε κλίµακα 1/ έως 1/5.000 και γενικό σχεδιάγραµµα του οικοπέδου (κάτοψη), όπου αποτυπώνονται οι µονάδες που λειτουργούν, το είδος τους και η ύπαρξη οικισµών Τοπογραφικό διάγραµµασε κλίµακα 1/1.000 έως 1/500, µε αποτύπωση των εγκαταστάσεων, των ορίων τους, καθώς και του δικτύου αποχέτευσης των υγρών αποβλήτων. Σχεδιάγραµµα, σε κλίµακα 1/300 έως 1/100 ανάλογα µε το µέγεθος των χώρων, µε λεπτοµερή απεικόνισηκαιπεριγραφήτωνχώρων. Πίνακα απαρίθµησης και περιγραφής του τεχνικού εξοπλισµού, των ειδικών συσκευών και οργάνων της µονάδας, µε αποτύπωση της διάταξης του εξοπλισµού στον χώρο. Τεχνικήπεριγραφήτηςλειτουργίαςτηςµονάδαςµειδιαίτερηαναφοράστηνηµερήσιαδυναµικότητα, στο είδος και τη µέση ηµερήσια ποσότητα της προς επεξεργασία πρώτης ύλης και των τελικών προϊόντων Κατάλογο των προµηθευτών και του είδους της πρώτης ύλης, περιγραφή του τρόπου συλλογής και µεταφοράςτηςκαθώςκαιγεωγραφικήπεριοχήκάλυψης. Αντίγραφο, θεωρηµένοαπότηναρµόδιαυπηρεσίαπεριβάλλοντοςτηςνοµαρχιακήςαυτοδιοίκησης, της αίτησης για χορήγηση άδειας διαχείρισης στερεών αποβλήτων ή/και διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων Επίσηµο αντίγραφο της έγκρισης της µελέτης επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων από την κατά περίπτωση αρµόδια υπηρεσία Υγείας ή Περιβάλλοντος της νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης., όπου απαιτείται σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία Έγκριση περιβαλλοντικών όρων σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία Άδεια εγκατάστασης από την αρµόδια νοµαρχιακού επιπέδου /νση Βιοµηχανίας, όπου αυτή απαιτείται, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.για τις µονάδες µεταποίησης των υλικών κατηγορίας 1, 2 και 3 η τεχνική περιγραφή 6 επιπρόσθετα περιλαµβάνει τις απαιτήσεις του κεφαλαίου V του Παραρτήµατος V του Κανονισµού (ακολουθεί)

33 ιάγραµµα ροής για την άδεια εγκατάστασης Αίτηση και κατάθεση φακέλου Έλεγχος πληρότητας φακέλου Προώθηση αίτησης στην τριµελή γνωµοδοτική επιτροπή Εξέταση της αίτησης από την τριµελή γνωµοδοτική επιτροπή Έκθεση - εισήγηση της τριµελούς γνωµοδοτικής επιτροπής στον Νοµάρχη Έκδοση απόφασης Νοµάρχη -Γνωστοποίηση στον αιτούντα -Ενηµέρωση Γ..Ζ.Α.

34 Α/Α ικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας 1 Η έκθεση αυτοψίας του άρθρου 7 παρ. 4 του Π.. 211/ Άδεια λειτουργίας από την αρµόδια /νση Βιοµηχανίας της νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης 3 Άδεια διαχείρισης στερεών αποβλήτων σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία 4 Άδεια διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία 5 Ο µηχανισµός ελέγχου των υγειονοµικών κινδύνων, που βασίζεται στον εντοπισµό και στη εφαρµογή µεθόδων παρακολούθησης των κρίσιµων σηµείων ελέγχου (HACCP) 6 Το πρόγραµµα καθαρισµού και απολύµανσης των εγκαταστάσεων, του εξοπλισµού και των οχηµάτων 7 8 Τα µέτρα για τον αποκλεισµό της εισόδου των πτηνών και τεκµηριωµένο πρόγραµµα καταπολέµησης των τρωκτικών, των εντόµων ή άλλων παρασίτων Εάν πρόκειται για µονάδα που παράγει αποκλειστικά ζωοτροφές για ζώα που δεν συντηρούνται, παχύνονται ή εκτρέφονται για την παραγωγή τροφίµων, σχετική έγκριση από τη /νση Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως αυτή προβλέπεται στην Κ.Υ.Α για τα µέτρα εφαρµογής του κανονισµού 1234/2003/ΕΚ της Επιτροπής, µετά από επιτόπιο έλεγχο και εισήγηση του επόπτη ελέγχου κυκλοφορίας ζωοτροφών

0,6 8,1 2,8 4,0. 250.000 tn

0,6 8,1 2,8 4,0. 250.000 tn ιάθεσηζωικών ζωικώναποβλήτων ΑδειοδότησηΈργων Βιοαερίουστην στηνελλάδα ΙΕΥΘΥΝΣΗΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ρ Αθανάσιος Γκουντέλας Παναγιώτης Τσιαµπαλής ΛΑΡΙΣΑ 10-04 04-2012 ΚτηνιατρικήΆδεια ΜονάδωνΠαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

10.10.2002 Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 273/1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

10.10.2002 Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 273/1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.10.2002 Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 273/1 Ι (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της3

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα 1. Γενικές απαιτήσεις για τη χρήση ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων ως καυσίμων

Τμήμα 1. Γενικές απαιτήσεις για τη χρήση ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων ως καυσίμων Τα παραρτήματα III και XVI του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/ 2011 τροποποιούνται ως εξής: 1. Το παράρτημα III τροποποιείται ως εξής: α) Ο τίτλος του παραρτήματος III αντικαθίσταται από τον ακόλουθο τίτλο:

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 6.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 98/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 294/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Μαρτίου 2013 για την τροποποίηση και τη διόρθωση του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 1 ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΖΥΠ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1069/2012/ΕΚ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 1 ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΖΥΠ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1069/2012/ΕΚ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 1 ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΖΥΠ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1069/2012/ΕΚ Περιφέρεια. /νση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής.. Αρθ.Πρωτ Ηµεροµ... (Συµπληρώνεται από την

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0142 EL 19.08.2011 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 142/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Φεβρουαρίου 2011 για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 24.1.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 21/3 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 56/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιανουαρίου 2013 για την τροποποίηση των παραρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.6.2014 L 165/33 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 592/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Ιουνίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011 όσον αφορά τη χρήση ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για την εφαρµογή του νέου κανονισµού για τα ζωικά υποπροϊόντα (ΕΚ) αριθ. 1774/2002

Κατευθύνσεις για την εφαρµογή του νέου κανονισµού για τα ζωικά υποπροϊόντα (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 Κατευθύνσεις για την εφαρµογή του νέου κανονισµού για τα ζωικά υποπροϊόντα (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 Συντάχθηκε από τη Μονάδα Βιολογικών Κινδύνων της Γενικής ιεύθυνσης Υγείας και Προστασίας των Καταναλωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2009R1069 EL 09.11.2010 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ζαφείρης M.Sc.

Χρήστος Ζαφείρης M.Sc. Χρήστος Ζαφείρης M.Sc. Υπεύθυνος Δέσμης Έργων Βιοαερίου Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας 19 ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνα, 190 09 Πικέρμι Τηλ: 210 6603261, e-mail: czafir@cres.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 300/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 300/1 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 300/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.9.2015 L 234/19 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/1500 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Σεπτεμβρίου 2015 για ορισμένα προστατευτικά μέτρα κατά της οζώδους δερματίτιδας στην Ελλάδα και για την κατάργηση της εκτελεστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : 2. Γενική /νση ασών

ΠΡΟΣ : 2. Γενική /νση ασών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12/ 04 / 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ. : 1568/45937 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ Κ..Υ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΖΩΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 23.10.2015 L 278/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1905 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Οκτωβρίου 2015 για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 183/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.2.2003 L 31/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 223/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Φεβρουαρίου 2003 για τις απαιτήσεις στον τοµέα της επισήµανσης τις συναφείς µε τον βιολογικό τρόπο παραγωγής για τις ζωοτροφές, τις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια νωπού χοιρινού κρέατος το οποίο θα χορηγηθεί σε άπορους δηµότες κατά τις ηµέρες των εορτών του Χριστουγέννων 2015 και την προµήθεια αρνίσιου κρέατος

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ιάρθρωση και Αρµοδιότητες ιεύθυνσης Κτηνιατρικής Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας

ιάρθρωση και Αρµοδιότητες ιεύθυνσης Κτηνιατρικής Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας ιάρθρωση και Αρµοδιότητες ιεύθυνσης Κτηνιατρικής Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας 1. Η ιεύθυνση Κτηνιατρικής έχει ως αποστολή τη µέριµνα για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου στο Νοµό, την εξασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΠΡΟΥ

Αθήνα, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

3. Αιγοπροβατοειδή (Αρνί Γάλακτος ή Κατσίκι), Νωπό, Α ποιότητας, Εγχώριο, βάρους 8 έως 12 κιλών το καθένα.

3. Αιγοπροβατοειδή (Αρνί Γάλακτος ή Κατσίκι), Νωπό, Α ποιότητας, Εγχώριο, βάρους 8 έως 12 κιλών το καθένα. ΟΜΑΔΑ 7η ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΝΙΣΙΟ ΚΡΕΑΣ ΝΩΠΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΝΩΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΟΕΙΟ ΝΩΠΟ ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΝΩΠΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΠΟΥΤΙ ΝΩΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ ΓΑΛΟΠΟΥΛΕΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιας Αρ.πρωτ. 1165

Πειραιας Αρ.πρωτ. 1165 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Διοίκηση 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ===================== Πειραιας 25-1-17

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική & Εταιρική Ευθύνη

Περιβαλλοντική & Εταιρική Ευθύνη Ανάπτυξη & Καινοτομία Η συνεισφορά της KAFSIS στην κοινωνία δεν περιορίζεται απλά στην ασφαλή και ορθή συλλογή και µεταφορά αποβλήτων, αλλά είναι επίσης απόλυτα συνδεδεµένη µε την εκτενή τεχνογνωσία που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ HACCP

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ HACCP ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ HACCP 1 1. Είδη κρέατος 2. Σκόνη γάλακτος 3. Προτηγανισµένες και µη πατάτες 4. Ψάρια και θαλασσινά 2 1. Εφαρµογή προγράµµατος HACCP στην παραγωγή κρέατος Η χρήση HACCP

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας ΑΡΓΥΡΩ ΛΑΓΟΥΔΗ Δρ. Χημικός TERRA NOVA ΕΠΕ περιβαλλοντική τεχνική συμβουλευτική ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΕΕ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΩ ΙΚΟΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ- ΕΙΣΑΓΩΓΗ (ΘΕΣΗ 44) Αρ. Όνοµα πιστοποιητικού Εκδίδουσα αρχή Σχόλια

ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΩ ΙΚΟΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ- ΕΙΣΑΓΩΓΗ (ΘΕΣΗ 44) Αρ. Όνοµα πιστοποιητικού Εκδίδουσα αρχή Σχόλια ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΩ ΙΚΟΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ- ΕΙΣΑΓΩΓΗ (ΘΕΣΗ 44) Ζωντανά ζώα και ζωικά προϊόντα 30 Έγκριση για την εισαγωγή ζωντανών ζώων (όλα τα θηλαστικά ζώα, πτηνά, ερπετά, ωφέλιµα έντοµα, ψάρια,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.10.2016 L 280/13 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1832 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Οκτωβρίου 2016 για την τροποποίηση των υποδειγμάτων υγειονομικών πιστοποιητικών για τις εισαγωγές στην Ένωση παρασκευασμάτων

Διαβάστε περισσότερα

H Προϊσταµένη της ιεύθυνσης

H Προϊσταµένη της ιεύθυνσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 1/11/2016 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:3464/121201 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών 13 Φεβρουαρίου 2004 PE 337.066/12-17 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 12-17 Σχέδιο σύστασης για τη δεύτερη ανάγνωση (PE 337.066)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ / ΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (άρθρο 63 του Καν. Ε.Κ.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ / ΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (άρθρο 63 του Καν. Ε.Κ. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ / ΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (άρθρο 63 του Καν. Ε.Κ. 889/2008) ΕΠΩΝΥΜΙΑ MΟΝΑΔΟΣ 1 : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 2 : ΤΗΛΕΦΩΝΟ 3

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Κανονισμός 178/2002 Περιεχόμενο Γενικές Αρχές Ασφάλειας Τροφίμων και Ζωοτροφών Ίδρυση Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων Τι Αφορά Όλαταστάδιατηςπαραγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιας 16/02/16 Αρ.πρωτ. 2329

Πειραιας 16/02/16 Αρ.πρωτ. 2329 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Διοίκηση 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ===================== Πειραιας 16/02/16

Διαβάστε περισσότερα

είξατε τα προϊόντα ζωικής προέλευσης για τα οποία αιτείται η έγκριση και για τα οποία θα χρησιµοποιηθεί η εγκατάσταση

είξατε τα προϊόντα ζωικής προέλευσης για τα οποία αιτείται η έγκριση και για τα οποία θα χρησιµοποιηθεί η εγκατάσταση ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ για την έγκριση εγκατάστασης επιχείρησης τροφίµων που υπόκειται σε έγκριση σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 853/2004 Μέρος 1 Στοιχεία εγκατάστασης Εµπορικό όνοµα Ταχυδροµική διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 1.1. Αποστολέας Ι.2. αναφοράς του πιστοποιητικού Ι.2.α. αναφοράς TRACES: Ι.3. Αρμόδια κεντρική αρχή Χώρα Ι.4. Αρμόδια τοπική αρχή Ι.5. Παραλήπτης Ι.6.

Διαβάστε περισσότερα

Αγγελική Χατζοπούλου, Κτηνίατρος Διεύθυνση Αγ. Οικ. & Κτηνιατρικής Π.Ε. ΑΝ. Αττικής Τμήμα Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας

Αγγελική Χατζοπούλου, Κτηνίατρος Διεύθυνση Αγ. Οικ. & Κτηνιατρικής Π.Ε. ΑΝ. Αττικής Τμήμα Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας Αγγελική Χατζοπούλου, Κτηνίατρος Διεύθυνση Αγ. Οικ. & Κτηνιατρικής Π.Ε. ΑΝ. Αττικής Τμήμα Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.: ΚΟΙΝ: Περιφερειακές Διευθύνσεις ΕΦΕΤ

Αριθ. Πρωτ.: ΚΟΙΝ: Περιφερειακές Διευθύνσεις ΕΦΕΤ Ν.Π.Δ.Δ. Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κώδικας: 11526 Πληρ. : Α. Βακαλόπουλος Τηλ. : 210 6971564 Φαξ : 210 6971629 e-mail : avakalopoulos@efet.gr Αθήνα, 08-03-2011

Διαβάστε περισσότερα

Σας αποστέλλονται συνηµµένα, για ενηµέρωση και εφαρµογή: 1.το ενοποιηµένο κείµενο της απόφασης της Επιτροπής 2000/572/ΕΚ καθώς και.

Σας αποστέλλονται συνηµµένα, για ενηµέρωση και εφαρµογή: 1.το ενοποιηµένο κείµενο της απόφασης της Επιτροπής 2000/572/ΕΚ καθώς και. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 24-10-2016 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 3390/118332 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ SWAB PROTEIN TEST ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΙ (6) ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ /ΝΣΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ SWAB PROTEIN TEST ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΙ (6) ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ /ΝΣΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ Χαλάνδρι, Ιουλίου 2016 Α.Π: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ /νση: Οιδίποδος 8 & Πρωτέως 20 Τηλ: 210 6017054, 2106017056 Φαξ: 210 6017091 Email: prosxolag@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης. Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης

Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης. Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων Αρχή Εποπτείας: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 7.10.2009 COM(2009) 516 τελικό 2009/0146 (COD) C7-0211/09 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Για την κατάργηση της απόφασης 79/542/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ/ΦΑΞ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΠΡΟΣ: Π. Α. «Χορήγηση βεβαίωσης καταλληλότητας για την αδειοδότηση εγκαταστάσεων μεταποίησης φυτικών προϊόντων»

Αθήνα, ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΠΡΟΣ: Π. Α. «Χορήγηση βεβαίωσης καταλληλότητας για την αδειοδότηση εγκαταστάσεων μεταποίησης φυτικών προϊόντων» Αθήνα, 30-7-2008 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11699 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣ: Π. Α. Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κωδ: 11526 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 11.07.2002 COM(2002) 377 τελικό 2002/0141 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισµό ειδικών διατάξεων για την

Διαβάστε περισσότερα

vv Υπόδειγµα ΙΙ (Mέρος 1)

vv Υπόδειγµα ΙΙ (Mέρος 1) vv Υπόδειγµα ΙΙ (Mέρος 1) 1.Αποστολέας (όνοµα και πλήρης δ/νση) 2.Παραλήπτης (όνοµα και πλήρης δ/νση) ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων

Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων Ενότητα 10 η - ΜΕΡΟΣ Β ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ HACCP Όνομα καθηγητή: ΠΑΝ. Ν. ΣΚΑΝΔΑΜΗΣ Τμήμα: Επιστήμης τροφίμων και διατροφής του ανθρώπου ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εκμάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποιητικό για το ενδοενωσιακό εμπόριο Αριθμός αναφοράς του πιστοποιητικού Κεντρική αρμόδια αρχή. Κωδικός

Πιστοποιητικό για το ενδοενωσιακό εμπόριο Αριθμός αναφοράς του πιστοποιητικού Κεντρική αρμόδια αρχή. Κωδικός ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 Υγειονομικό πιστοποιητικό για βοοειδή που προορίζονται για αναπαραγωγή/παραγωγή/σφαγή ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1.1. Αποστολέας Ι.2. Ι.3. Πιστοποιητικό για το ενδοενωσιακό εμπόριο

Διαβάστε περισσότερα

«Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων»

«Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων» 2η Διεθνής Έκθεση Τροφίμων & Ποτών FOOD EXPO GREECE Γαλακτοκομία Τυροκομία: η επόμενη 10ετία Κυριακή 15 Μαρτίου 2015 «Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων» ΠΕΞΑΡΑ Ε.-ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ,M.Sc. Π.Δ.Α-Τμήμα Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Κανονισμός (ΕΚ) 834/2007

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Κανονισμός (ΕΚ) 834/2007 ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Κανονισμός (ΕΚ) 834/2007 Έκδοση 06η 31 Αυγούστου 2014 Σύνταξη: Γ. Π. Βλαχόγιαννης Γραφείο Διαχείρισης της Ποιότητας Έγκριση: Δ. Δημητριάδης Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 30.6.2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 1253/2012 του F.T., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με παραβάσεις της νομοθεσίας της ΕΕ αναφορικά με διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 31, 1.2.2002, σ. 1. ΕΕ: L 100, 8.4.2006,

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-704 (ΦΕΚ Β' 2126/04-08-2014)

Απόφαση Α2-704 (ΦΕΚ Β' 2126/04-08-2014) Απόφαση Α2-704 (ΦΕΚ Β' 2126/04-08-2014) Σύσταση Τριμελών Επιτροπών χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών κατ' εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Σύνταξη ιαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Σύνταξη ιαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 10-2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩ Ε Αρ. Πρ.: οικ.172509 /4266 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧ. ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ 1. Σκοπός Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να καθορίσει τις µεθόδους και τον τρόπο ελέγχου κατά την εκτέλεση των παρακάτω διαδικασιών: Έλεγχο εισερχοµένων Εγκατάσταση οργάνων Παροχή υπηρεσιών τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ SALMONELLA ΜΟΝΑΔΩΝ ΟΡΝΙΘΩΝ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ GALLUS GALLUS ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΑΛΜΟΝΕΛΩΣΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ SALMONELLA ΜΟΝΑΔΩΝ ΟΡΝΙΘΩΝ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ GALLUS GALLUS ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΑΛΜΟΝΕΛΩΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΡΟΣ Α Α1. Εφαρμόζεται το πρόγραμμα ελέγχου σαλμονέλωσης σε όλες τις εκτροφές; Α2. Τι είδους αρχεία πρέπει να κρατά η επιχείρησή μου; Α3. Με καλύπτουν τα αποτελέσματα των αυτοελέγχων για να προχωρήσω

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση, 2010 Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με αναφορά της πηγής.

Ευρωπαϊκή Ένωση, 2010 Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με αναφορά της πηγής. Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για την κατανόηση ορισμένων διατάξεων ευελιξίας που προβλέπονται στη δέσμη μέτρων όσον αφορά την υγιεινή Συχνές ερωτήσεις Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ [ΕΚ] ΑΡΙΘ. 1452/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14 ης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 3/10 7.1.2015 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/9 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Ιανουαρίου 2015 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17.11.2016 L 310/51 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Νοεμβρίου 2016 για τα μέτρα ελέγχου της υγείας των ζώων όσον αφορά την οζώδη δερματίτιδα σε ορισμένα κράτη μέλη [κοινοποιηθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.10.2016 L 271/9 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/1775 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Οκτωβρίου 2016 για την τροποποίηση της απόφασης 93/195/ΕΟΚ με την προσθήκη του Κατάρ στον κατάλογο των τρίτων χωρών από τις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 57/92 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αριθμός 57 Αρ. 2689 της 13ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1992 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Οι περί Υγιεινής του Κρέατος

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών

Επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών ΘΕΜΑ «Προμήθεια τυριών με ανάθεση κατόπιν συλλογής προσφορών» Σας ενημερώνουμε ότι το ΤΖΑΝΕΙΟ Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά θα προβεί στην προμήθεια των παρακάτω ειδών. α/α Κωδικός Είδος Ποσότητα 1 ΤΓ058 ΤΥΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης

Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης Ηµεροµηνία ελέγχου: Θέση Στοιχείων Φορέα Ελέγχου ΚΩ : 1.01.04 Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης Επωνυµία Τίτλος Επιχείρησης Στοιχεία Επιχείρησης Πόλη - διεύθυνση Τ.Κ Τηλέφωνο, Φαξ Ονοµατεπώνυµο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015. ΠΡΟΣ: Όπως Π

Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015. ΠΡΟΣ: Όπως Π ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015 ΠΡΟΣ: Όπως Π ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

United States Food Safety and Washington, DC Department of Inspection Service 20250 Agriculture

United States Food Safety and Washington, DC Department of Inspection Service 20250 Agriculture Υπόδειγμα υγειονομικού για τη διαμετακόμιση μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή την αποθήκευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση σύνθετων προϊόντων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση : Ι.1 Αποστολέας Κτηνιατρικό πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η Υ.Π.Ε. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» Ταχ. Δ/νση: Περιοχή Συντριάδα Τ.Κ. 27 100 ΠΥΡΓΟΣ Πληροφορίες: Ιωαννίδου Μαρία Τηλ.: 2621082776 Φαξ: 2621082394

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια νωπού γάλακτος στο νοσοκομείο μας.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια νωπού γάλακτος στο νοσοκομείο μας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Διοίκηση 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ===================== Πειραιάς: 29-3-2016

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Γραφείο Περιβάλλοντος ΤΙΤΛΟΣ: Διαχείριση των Ζωικών Υποπροϊόντων (ΖΥΠ) του Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2011/874/ΕΕ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2011/874/ΕΕ) 23.12.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/65 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2011 για τον καθορισμό καταλόγου τρίτων χωρών και περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΒΙΟΑΕΡΙΟ: ΜΙΑ ΑΣΦΑΛΗΣ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΓΗ

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΒΙΟΑΕΡΙΟ: ΜΙΑ ΑΣΦΑΛΗΣ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΓΗ ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΒΙΟΑΕΡΙΟ: ΜΙΑ ΑΣΦΑΛΗΣ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΓΗ Σύντοµο Ιστορικό Η εταιρεία ΚΡΕΚΑ Α.Ε. είναι µια καθετοποιηµένη µονάδα παραγωγής κρέατος ιαθέτει σύγχρονες εγκεκριµένες εγκαταστάσεις εκτροφής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1. Ο παρών Κανονισμός συμπληρώνει τον Κανονισμό Πιστοποίησης της QMSCERT και αφορά τις επιχειρήσεις ζωικής παραγωγής και τις μελισσοκομικές επιχειρήσεις. 2. Οι Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014 ΑΔΑ: ΒΙΗ5Θ-ΑΒΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ Αριθ.Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.32485 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 68/19

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 68/19 12.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 68/19 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 209/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 όσον αφορά τα μικροβιολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Σήμα στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα

Ελληνικό Σήμα στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα Ελληνικό Σήμα στο Ιωάννα Ζτάλιου M.Sc. Γεωπόνος Τροφίμων ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ Διεύθυνση Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος & Κρέατος Κηφισίας 33, Θεσσαλονίκη email: ztaliou@elog.gr 1 Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. (Αρ. 106(1)/2002) Ελέγχου της Ρύπανσης -των Νερών Νόμου του 20021

2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. (Αρ. 106(1)/2002) Ελέγχου της Ρύπανσης -των Νερών Νόμου του 20021 Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 4000, 3.6.2005 2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Αριθμός 271 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 (Αρ. 106(1)/2002) Διάταγμα με βάση το άρθρο S(l)(t) Ο Υπουργός, Γεωργίας, Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ (GR-BIO-02) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΥΠΟ EN 45011 ΕΝΤΥΠΟ Φ.1.2

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ (GR-BIO-02) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΥΠΟ EN 45011 ΕΝΤΥΠΟ Φ.1.2 ΔΗΛΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η συμπλήρωση του παρόντος ερωτηματολογίου είναι απαραίτητη για την ένταξη στο Σύστημα Ελέγχου Πιστοποίησης της ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ. Παρακαλώ επισυνάψτε:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ/ΦΑΞ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ. Άλλες µονάδες-εγκαταστάσεις της επιχείρησης (2)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ. Άλλες µονάδες-εγκαταστάσεις της επιχείρησης (2) ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ Στοιχεία Έδρας Επιχείρησης Επωνυµία επιχείρησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 07 / 08 /2013 Αρ. Πρωτ. 3742/97864

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 07 / 08 /2013 Αρ. Πρωτ. 3742/97864 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Ταχ. /νση: Αχαρνών 2,101 76, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000 Ο περί Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 153(Ι) του 2000

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Ι. Φωτεινιάς Τμηματάρχης Υγείας Ζώων ΠΑΜΘ

Νικόλαος Ι. Φωτεινιάς Τμηματάρχης Υγείας Ζώων ΠΑΜΘ Νικόλαος Ι. Φωτεινιάς Τμηματάρχης Υγείας Ζώων ΠΑΜΘ Σύμφωνα με την με αριθμό 202841/22-12- 11(ΦΕΚ 3223/τ.Β /30-12-2011) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατανεμήθηκαν στις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ.

ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ. ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ. Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου (HACCP): Ένα σύστημα πάγιων διαδικασιών βάση συγκεκριμένων αρχών (7αρχών HACCP)

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002L0060 EL 03.09.2008 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2002/60/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιουνίου 2002 για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Σωτηρόπουλος Τεχνολόγος Γεωπονίας DS Consulting

Δημήτρης Σωτηρόπουλος Τεχνολόγος Γεωπονίας DS Consulting Δημήτρης Σωτηρόπουλος Τεχνολόγος Γεωπονίας Κανονισμοί Ευρωπαϊκής Ένωσης Λειτουργία Συστήματος Ελέγχου Πιστοποίηση Προϊόντων Κανονισμός (ΕΚ) 834/2007 Κανονισμός (ΕΚ) 889/2008 Κανονισμός (ΕΚ) 710/2009 Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 13/7 /2015. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Σχετ: 39163

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 13/7 /2015. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Σχετ: 39163 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 13/7 /2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & Αριθμ. Πρωτ. Γ1β/Γ.Π/38006 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Σχετ: 39163 Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

(3) Ως εκ τούτου, πρέπει να προβλεφθείμεταβατική περίοδος. (4) Ως σύνηθες μεταβατικό μέτρο, πρέπει να εξακολουθήσει να

(3) Ως εκ τούτου, πρέπει να προβλεφθείμεταβατική περίοδος. (4) Ως σύνηθες μεταβατικό μέτρο, πρέπει να εξακολουθήσει να 22.12.2005 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 338/83 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2076/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Δεκεμβρίου 2005 για τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων σχετικά με την εφαρμογή των κανονισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1662/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 6ης Νοεμβρίου 2006

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1662/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 6ης Νοεμβρίου 2006 18.11.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 320/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1662/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2006 για τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 6.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο κεφάλαιο αυτό, σύμφωνα και με τις προδιαγραφές που τίθενται στην Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια Τυριών στο Νοσοκομείο μας

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια Τυριών στο Νοσοκομείο μας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Διοίκηση 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ===================== Πειραιάς: 12-10-15

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0854 EL 01.11.2009 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) αριθ. 854/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 29ης Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π. Σας αποστέλλεται συνηµµένα, για ενηµέρωση και εφαρµογή :

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π. Σας αποστέλλεται συνηµµένα, για ενηµέρωση και εφαρµογή : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 17/11/2016 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 3683/128788 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ Πληροφορίες:Χρ. ηλέ/σ.ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΩΤΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΩΤΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΩΤΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΑΛΜΟΝΕΛΑ ΕΝΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κτηνιατρικό πιστοποιητικό για την ΕΕ

Κτηνιατρικό πιστοποιητικό για την ΕΕ Υπόδειγμα πιστοποιητικού υγείας των ζώων και δημόσιας υγείας για ορισμένα προϊόντα με βάση το κρέας και επεξεργασμένα στομάχια, ουροδόχους κύστεις και έντερα προοριζόμενα για αποστολή στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Λοιμώδη Νοσήματα Υγιεινή Αγροτικών Ζώων

Λοιμώδη Νοσήματα Υγιεινή Αγροτικών Ζώων 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Λοιμώδη Νοσήματα Υγιεινή Αγροτικών Ζώων Ενότητα 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Ιωάννης Σκούφος 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2008/392/ΕΚ) (3) Τα στοιχεία αυτά διατίθενται σήμερα στο κοινό μέσω των

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2008/392/ΕΚ) (3) Τα στοιχεία αυτά διατίθενται σήμερα στο κοινό μέσω των L 138/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2008 ΙΙ (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα