ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ"

Transcript

1 ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1. Ο παρών Κανονισμός συμπληρώνει τον Κανονισμό Πιστοποίησης της QMSCERT και αφορά τις επιχειρήσεις ζωικής παραγωγής και τις μελισσοκομικές επιχειρήσεις. 2. Οι Επιχειρήσεις Ζωικής Παραγωγής οφείλουν: 1. Να τηρούν νομιμοποιητικά έγγραφα για τη μονάδα και τα σκαριφήματα ή τοπογραφικά σχεδιαγράμματα των χώρων σταυλισμού, αποθήκευσης εισροών, των προαύλιων χώρων και των χώρων βόσκησης. 2. Να τηρούν ημερολόγια εκτροφής ανά κατηγορία ζώων. 3. Να τηρούν βιβλία αγοράς εισροών (ζωοτροφές, κτηνιατρικά φάρμακα, εμβόλια, απολυμαντικά κλπ) και τα αντίστοιχα παραστατικά αγοράς. 4. Να τηρούν βιβλία αποθήκης για τα βιολογικά προϊόντα. 5. Να τηρούν βιβλία καταγραφής των πωλήσεων των προϊόντων τους. 6. Να τηρούν όλες τις παραπάνω καταγραφές για τουλάχιστον μια πενταετία. 7. Να υποβάλλουν στην QMSCERT λεπτομερές πρόγραμμα εκτροφής των ζώων και σχέδιο διασποράς της κόπρου σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. 8. Να υποβάλλουν στον φορέα εγκαίρως τις μεταβολές στο πρόγραμμα εκτροφής ή μέτρα προφύλαξης από απαγορευμένα προϊόντα και πιθανές πηγές μόλυνσης. 9. Να τηρούν στοιχεία για τα ζώα που εισέρχονται στο κοπάδι όπως προέλευση και ημερομηνία εισόδου, περίοδο μετατροπής, αναγνωριστικά στοιχεία και κτηνιατρικό φάκελο. 10. Να τηρούν στοιχεία για τα ζώα που εξέρχονται από το κοπάδι όπως ηλικία, αριθμό ζώων, βάρος σε περίπτωση σφαγής, αναγνωριστικά στοιχεία και προορισμό. 11. Να τηρούν στοιχεία για τις απώλειες και τους σχετικούς λόγους. 12. Να τηρούν στοιχεία όσον αφορά το είδος των ζωοτροφών, συμπεριλαμβανομένων των συμπληρωμάτων διατροφής, αναλογία των συστατικών του σιτηρεσίου και τις περιόδους πρόσβασης στους χώρους ελευθέρας βοσκής. 13. Να τηρούν όσον αφορά την πρόληψη των ασθενειών, στοιχεία σχετικά με τις θεραπευτικές αγωγές και την κτηνιατρική φροντίδα, όπως ημερομηνία αγωγής, διάγνωση, τύπο του προϊόντος, μέθοδος αγωγής, εντολή κτηνιάτρου και επιβαλλόμενη περίοδο αναμονής. 14. Εφόσον η επιχείρηση πραγματοποιεί καλλιεργητικές επεμβάσεις στους προαύλιους χώρους ή/και στους χώρους βόσκησης πρέπει να τηρεί όσα προβλέπει ο Ειδικός Κανονισμός Φυτικής Παραγωγής. 3. Οι Επιχειρήσεις Μελισσοκομίας οφείλουν: 1. Να τηρούν νομιμοποιητικά έγγραφα για τη μονάδα και τα σκαριφήματα ή τοπογραφικά σχεδιαγράμματα των χώρων παραγωγής, τυποποίησης 2. Να υποβάλλουν στην QMSCERT λεπτομερές πρόγραμμα εκτροφής. 3. Να υποβάλλουν στον φορέα εγκαίρως τις μεταβολές στο πρόγραμμα εκτροφής ή στα μέτρα προφύλαξης από απαγορευμένα προϊόντα και πιθανές πηγές μόλυνσης. Revision No:6 Revision Date:16/03/11 Page 1 of 5

2 4. Να ενημερώνουν εγκαίρως το φορέα για τη μετακίνηση του μελισσοκομείου. 5. Να τηρούν βιβλία αγοράς εισροών (τεχνητή διατροφή, κτηνιατρικά φάρμακα, κλπ) και τα σχετικά παραστατικά αγοράς. 6. Να τηρούν βιβλία καταγραφής των πωλήσεων των προϊόντων τους. 7. Να τηρούν βιβλία αποθήκης για τα βιολογικά προϊόντα. 8. Να τηρούν όλες τις παραπάνω καταγραφές για τουλάχιστον μια πενταετία. 9. Να τηρούν στοιχεία σχετικά με την τεχνητή διατροφή όπως τύπο του προϊόντος, ημερομηνία, ποσότητες και κυψέλες που χρησιμοποιήθηκε η τεχνητή διατροφή. 10. Να τηρούν στοιχεία σχετικά με τις θεραπευτικές αγωγές όπως τον τύπο του προϊόντος, λεπτομέρειες διάγνωσης, δοσολογία, διάρκεια αγωγής και περίοδο απόσυρσης. 4. Όλες οι επιχειρήσεις πρέπει να διατηρούν τη σύμβαση πιστοποίησης και τα υπόλοιπα έντυπα που παραλαμβάνουν από την QMSCERT (πιστοποιητικά κλπ) ή τους επιθεωρητές της (αναφορές επιθεώρησης, κλπ) σε καλή κατάσταση. 5. Συσκευασία-Επισήμανση: Οι επιχειρήσεις του παρόντος κανονισμού δύνανται να πραγματοποιούν την πρώτη συσκευασία και πρώτη επισήμανση (των ιδιοπαραγώμενων προϊόντων για αυγά, μέλι) εφόσον έχουν ενημερώσει τον φορέα μέσω του εντύπου Δήλωσης Προϊόντος. Η χρήση των σημάτων και πιστοποιητικών περιγράφεται στον Κανονισμό χρήσης σημάτων και πιστοποιητικών. Σε περίπτωση μεταποίησης/τυποποίησης τότε οφείλουν να εφαρμόσουν όσα αναφέρονται στον Ειδικό Κανονισμό Παρασκευής/Εισαγωγών. 6. Μεταφορά: Σε περίπτωση μεταφοράς και πώλησης των προϊόντων σε μονάδες λιανικής ή/και χονδρικής πώλησης ή σε άλλες μονάδες τα προϊόντα πρέπει να μεταφέρονται σε κατάλληλους περιέκτες ή οχήματα ώστε να αποκλείεται η αντικατάσταση του περιεχομένου τους. 6.1 Εφόσον η μονάδα που αποτελεί τον τελικό προορισμό είναι και αυτή ενταγμένη στο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης τότε οι περιέκτες ή τα οχήματα δεν απαιτείται να είναι κλειστά εφόσον τα προϊόντα συνοδεύονται από κατάλληλο έγγραφο (Τιμολόγιο, Δελτίο αποστολής, πιστοποιητικό), ενώ τόσο ο αποστολέας όσο και ο παραλήπτης τηρούν αρχείο όπου καταγράφονται οι μεταφορές αυτές. 7. Οι επιχειρήσεις καλούνται μια φορά το έτος, μετά την περίοδο παραγωγής να υποβάλλουν τη Δήλωση Ποσότητας στον Οργανισμό. 8. Καταγραφή: Για καταγραφές σε ημερολόγια, βιβλία και τη Δήλωση Ποσότητας όπως αναφέρθηκε παραπάνω οι επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιούν τα έντυπα της QMSCERT ή δικά τους έντυπα τα οποία πρέπει να περιέχουν τις πληροφορίες που σημειώνονται στον παρόν κανονισμό. 9. ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε κάθε περίπτωση ο φορέας QMSCERT πιστοποιεί μόνο τα προϊόντα που παράγονται από παραγωγικούς συντελεστές που έχουν καταγραφεί στη σύμβαση. Νέοι παραγωγικοί συντελεστές προϋποθέτουν τροποποίηση του παραρτήματος της αρχικής σύμβασης και νέο πρόγραμμα Revision No:6 Revision Date:16/03/11 Page 2 of 5

3 εκτροφής. Η αφαίρεση συντελεστών απαιτεί αίτηση για μείωση και τροποποίηση του προγράμματος εκτροφής και του παραρτήματος της σύμβασης. Revision No:6 Revision Date:16/03/11 Page 3 of 5

4 Παράρτημα Ι ΣΜΙΚΤΕΣ Σε περίπτωση που υπάρχει σμίξη (ένωση 2 ή περισσότερων κτηνοτρόφων) για την παραγωγή βιολογικού προϊόντος και οι παραγωγοί που συμμετέχουν αποδεδειγμένα στη σμίξη επιθυμούν να πιστοποιηθούν από την Q-CERT στο σύνολό τους (ως σμίξη) ισχύουν τα ακόλουθα: 1) Κάθε σμίκτης αιτείται χωριστά την ένταξη του στο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης του ΦΠ. Με την έγκριση της αίτησης κάθε σμίκτης υπογράφει συμβόλαιο με την Q-CERT ως ξεχωριστή επιχείρηση. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης ενός εκ των σμικτών, η σμίξη δεν μπορεί να πιστοποιηθεί ως σύνολο. 2) Με την ολοκλήρωση της υπογραφής των συμβάσεων πρέπει να κατατεθεί στον φορέα η περιγραφή των αρμοδιοτήτων για τους συμμετέχοντες στη σμίξη παραγωγούς, σε σχέση με τη διαχείριση του συνόλου της κτηνοτροφικής μονάδας. Η περιγραφή πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες (παραγωγικές διαδικασίες, διαχείριση αρχείων, λογιστική τεκμηρίωση, πωλήσεις, κλπ) που απαιτούνται για τον έλεγχο και την πιστοποίηση της μονάδας ως προς την παραγωγή και επισήμανση βιολογικών προϊόντων. Η περιγραφή ελέγχεται από το φορέα ώστε να διαπιστωθεί εάν καλύπτει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες. Εάν κριθεί αναγκαίο, ο φορέας μπορεί να ζητήσει επιπλέον πληροφορίες. 3) Επιπλέον, οι συμμετέχοντες στη σμίξη παραγωγοί είναι υποχρεωμένοι να υπογράψουν μεταξύ τους μια σύμβαση η οποία θα περιλαμβάνει δέσμευση τους για αμοιβαίο εσωτερικό έλεγχο των δραστηριοτήτων που αναλαμβάνει ο κάθε συμμετέχων στη σμίξη. 4) Κατά την επιτόπια επιθεώρηση από την Q-CERT, είναι απαραίτητη η παρουσία του κάθε σμίκτη όταν ελέγχεται το τμήμα της αρμοδιότητάς του. Δεν απαιτείται η παρουσία όλων μόνο εφόσον νομίμως εξουσιοδοτηθεί ένας από τους σμίκτες να εκπροσωπήσει συνολικά τους σμίκτες σε όλα τα σημεία που επιθεωρούνται (και σε όσα δεν είναι δικών του αρμοδιοτήτων). Στην περίπτωση αυτή οφείλει να έχει εξουσιοδοτηθεί και για την υπογραφή της αναφοράς επιθεώρησης, και των ευρημάτων της επιθεώρησης. Κατά την επιθεώρηση θα δημιουργηθούν ωστόσο, τόσοι φάκελοι επιθεώρησης όσοι και οι συμμετέχοντες στη σμίξη. 5) Όσον αφορά την πιστοποίηση, ο κάθε σμίκτης μπορεί να λάβει πιστοποιητικό με τα στοιχεία του (όπως αυτά έχουν δηλωθεί στην Q-CERT) ενώ οι ποσότητες όταν πρόκειται για γάλα, υπολογίζονται λαμβάνοντας υπόψη το ισοζύγιο μάζας ανά σμίκτη. Στην περίπτωση ζώων προς σφαγή η ταυτοποίηση των ζώων είναι υποχρεωτική από τον Κανονισμό σε ατομικό επίπεδο (με βάση τα ενώτια) και το κάθε ζώο αντιστοιχεί στον σμίκτη με τον αριθμό που αυτό είναι δηλωμένο. Το πιστοποιητικό στην περίπτωση αυτή αναφέρει και τον κωδικό του ζώου για πλήρη αντιστοίχιση με τον σμίκτη. 6) Όταν κατά την επιθεώρηση διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις, ο φορέας εξετάζει κατά περίπτωση την επίπτωση της μη συμμόρφωσης στο τελικό προϊόν και δύναται Revision No:6 Revision Date:16/03/11 Page 4 of 5

5 να επιβάλλει κυρώσεις σε έναν ή παραπάνω από τους συμμετέχοντες στη σμίξη. Η αναστολή ή/και ανάκληση πιστοποιητικού και η αφαίρεση των σχετικών με τη βιολογική μέθοδο παραγωγής ενδείξεων από τα παραγόμενα προϊόντα, μπορούν να αφορούν 1 ή περισσότερους σμίκτες ανάλογα με τη βαρύτητα και το σημείο παραγωγικής διαδικασίας στο οποίο καταγράφεται η μη συμμόρφωση. Σε περίπτωση όπου δεν υπάρχει αίτηση προς την Q-CERT για πιστοποίηση από το σύνολο των σμικτών μιας μονάδας, υπάρχουν οι ακόλουθες δυο περιπτώσεις: α) Οι υπόλοιποι παραγωγοί να μην αιτηθούν πιστοποίηση για βιολογικά προϊόντα σε κανέναν φορέα πιστοποίησης. Τότε η Q-CERT θα απορρίψει την αίτηση του σμίκτη, καθώς πρόκειται για παράβαση του άρθρου 17 1 του Καν. (ΕΚ) 889/2008 περί ταυτόχρονης παρουσίας συμβατικής και βιολογικής εκτροφής ζώων στην ίδια μονάδα. β) Οι υπόλοιποι παραγωγοί να αιτηθούν πιστοποίηση για βιολογικά προϊόντα, σε άλλον οργανισμό πιστοποίησης. Στην περίπτωση αυτή ο παραγωγός που αιτείται στην Q-CERT, πρέπει να ταυτοποιεί, σε κάθε στάδιο της διαδικασίας παραγωγής, τις εισροές και τις εκροές του (εκτροφή, λογιστική τεκμηρίωση, αγορές, πωλήσεις, κλπ) και να τηρεί αρχεία που να αποδεικνύουν την ιχνηλασιμότητα και το ισοζύγιο μάζας σε κάθε στάδιο χωριστά. Ο οργανισμός πιστοποίησης θα ελέγχει το ισοζύγιο παραγωγής σε κάθε στάδιο. Εφόσον, ο εν λόγο παραγωγός έχει αναθέσει μέρος ή το σύνολο των εργασιών του σε άλλον παραγωγό της σμίξης, ο τελευταίος καταγράφεται ως υπεργολάβος και η επιθεώρηση περιλαμβάνει και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων που αναλαμβάνει ο υπεργολάβος. Revision No:6 Revision Date:16/03/11 Page 5 of 5

6 F-2064 REVISIONS Revision No: Revision Date Nature of Change Review and Approval 0 18/02/2008 Αρχική επιθεώρηση LDK/FV 1 25/08/2008 Προστίθεται η απαίτηση συμφωνίας των Οργανισμών πιστοποίησης για τη μεταφορά χύμα προϊόντων μεταξύ ενταγμένων στο σύστημα ελέγχου παραγωγών. LDK/FV Προστίθενται και άλλα είδη εγγράφων για τη συνοδεία χύμα προϊόντων 2 09/01/2009 Προστίθεται αρίθμηση Προσαρμογή στις απαιτήσεις των Κανονισμών 834/2007 και 889/2008 Στο σημείο 5 αλλαγή του Κανονισμού χρήσης σήματος σε Κανονισμό χρήσης σημάτων και πιστοποιητικών Στο σημείο 6.1 καταργείται η υποχρέωση ενημέρωσης από την επιχείρηση των φορέων πιστοποίησης και δίνεται οδηγία να τηρούνται LDK/FV αρχεία για τη μεταφορά Στο σημείο 9 η λέξη συμφωνητικό αλλάζει σε συμβόλαιο διευκρινίζεται πως σε περίπτωση αλλαγής των παραγωγικών συντελεστών τροποποιείται το παράρτημα του συμβολαίου και όχι το συμβόλαιο 3 22/06/2009 Η λέξη «Συμβόλαιο» αντικαθίσταται από τη λέξη «Σύμβαση» Στο σημείο 5 προστίθεται η λέξη Εισαγωγών στον Ειδικό Κανονισμό LDK/FV Παρασκευής 4 01/09/2009 Αλλαγή του σήματος στην κεφαλίδα LDK/FV 5 16/12/2009 Προσθήκη του Παραρτήματος Ι LDK/FV 6 16/03/2011 Αλλαγή σήματος στην κεφαλίδα LDK/FV F-2064 Revisions Page 1 of 1

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή 1.1 Γενικά Η TÜV HELLAS A.E. στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της για Πιστοποίηση Προϊόντων προσφέρει - μέσω της Διεύθυνσης Agrisystems - σε ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις (πελάτες) τις υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΝ-02/4 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 1 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προϊόντα Αρτοποιείας - Ζαχαροπλαστικής 1 από 18 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Νομιμότητα της επιχείρησης...3 Διοίκηση και Οργάνωση...4 Πιστοποιήσεις...5

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μη εδώδιμα φυτικά προϊόντα 1 από 18 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Νομιμότητα της επιχείρησης...3 Διοίκηση και Οργάνωση...4 Πιστοποιήσεις...5 Επάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1895 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 157 10 Φεβρουαρίου 2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 245090 Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρ μογή του Καν.(ΕΟΚ)2092/91

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ/ΦΑΞ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ύπαιθρο (διαθέσιμοι χώροι εκ περιτροπής ανά κεφαλή) αριθ. ζώων ανά m 2. (καθαρό εμβαδό διαθέσιμο για τα ζώα) εκατοστά

Ύπαιθρο (διαθέσιμοι χώροι εκ περιτροπής ανά κεφαλή) αριθ. ζώων ανά m 2. (καθαρό εμβαδό διαθέσιμο για τα ζώα) εκατοστά ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Εκτροφή πτηνών Α. Προέλευση των πτηνών 1. Καταγωγή των πτηνών βιολογικής εκτροφής: Πρέπει να επιλέγονται φυλές πτηνών λαμβάνοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

COSMOCERT A.E. Καμπούρογλου Δ. 25 ΤΚ 115 25 Αθήνα T +30 210-6712855 F +30 210-6712755 E info@cosmocert.gr W http://cosmocert.gr/

COSMOCERT A.E. Καμπούρογλου Δ. 25 ΤΚ 115 25 Αθήνα T +30 210-6712855 F +30 210-6712755 E info@cosmocert.gr W http://cosmocert.gr/ Σε συνδυασμό με αυτόν τον Πρακτικό Οδηγό θα πρέπει να έχετε διαβάσει και: 1. Τις Προδιαγραφές των Καν. (ΕΚ) 834/2007 και Καν. (ΕΚ) 889/2008 2. Τον Ειδικό Κανονισμό Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων Καταγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Αθήνα 04.08.2014 ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τζουβάρα Όλγα Αρ. πρωτ.: 111319

Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Αθήνα 04.08.2014 ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τζουβάρα Όλγα Αρ. πρωτ.: 111319 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Αθήνα 04.08.2014 ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τζουβάρα Όλγα Αρ. πρωτ.: 111319 ΠΡΟΣ: Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ: - Περιφερειακές Δ/νσεις ΔΗΜΟΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1. Για τις ανάγκες της διαδικασίας αξιολόγησης του Μέτρου συγκροτείται Πρωτοβάθμια Γνωμοδοτική Επιτροπή έγκρισης αιτήσεων ενίσχυσης του Μέτρου.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 392/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008

Διαβάστε περισσότερα

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995 1991R2092 EL 06.05.2006 026.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 24ης Ιουνίου 1991 περί του βιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εμπορίας- διάθεσης χρήσης Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων

Εγχειρίδιο Εμπορίας- διάθεσης χρήσης Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων 1 Εγχειρίδιο Εμπορίας- διάθεσης χρήσης Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 I. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 5711/156198 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ-ΜΗΛΟΕΙ Η Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ, ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΗΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 266355 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

27.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 128/15

27.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 128/15 27.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 128/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 436/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Μαΐου 2009 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 1.0 ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Κανονισμός ορίζει τον τρόπο λειτουργίας της QMSCERT για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Συστήματος Ελέγχου Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας;

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. ΠΗΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. (ΟΠΕΓΕΠ)- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Παροχή σύμφωνης γνώμης επί του σχεδίου του Κανονισμού Πιστοποίησης της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Παροχή σύμφωνης γνώμης επί του σχεδίου του Κανονισμού Πιστοποίησης της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ) Μαρούσι, 15-01-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 548/017 ΑΠΟΦΑΣΗ Παροχή σύμφωνης γνώμης επί του σχεδίου του Κανονισμού Πιστοποίησης της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ) Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 12/12 /2013 Α.Π.: 5833/155045 ΠΡΟΣ: Π.

Αθήνα 12/12 /2013 Α.Π.: 5833/155045 ΠΡΟΣ: Π. Αθήνα 12/12 /2013 Α.Π.: 5833/155045 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Πληρ: Χαρ. Μουλκιώτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 23 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01 ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 05/02 Τροποποιήθηκε από/ Υπογραφή : Α. Ρεµούνδου Ηµεροµηνία τροποποίησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1831 EL 01.09.2010 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2286/1995 (Α 19) «Προμήθειες του δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3960, 25/2/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3960, 25/2/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ Για σκοπούς συμμόρφωσης με δεσμευτική νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Αντικείµενο. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οριζόντιες διατάξεις. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρµογής - Ορισµοί

Άρθρο 1 Αντικείµενο. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οριζόντιες διατάξεις. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρµογής - Ορισµοί ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ, ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1. Κανονισµοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1. Καν. 2092/91 "για τον Βιολογικό τρόπο παραγωγής των γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα