15PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15PROC002779285 2015-05-15"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Αριδαία, 15 / 05 / 2015 Αρ. Διακηρ. : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «Κτηνιατρικές εργασίες, σημάνσεις, εμβολιασμοί αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αλμωπίας με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό» Ο Δήμαρχος Αλμωπίας προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την παροχή της εργασίας «Κτηνιατρικές εργασίες, σημάνσεις, εμβολιασμοί αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αλμωπίας», με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 28/1980. Ισχύουσες Διατάξεις Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από: - Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 «Περί εκτελέσεων έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.» - Του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006) και ιδιαίτερα το άρθρο 209 & 273 όπως ισχύουν σήμερα. - Του Ν. 3852/2010 και ιδιαίτερα του άρθρου Του άρθρου 133 του Ν.4270/ Της παραγράφου 13 του άρθρου 20 του Ν.3731/ Το Ν.4250/2014 (Α/74/2014) και ειδικότερα το άρθρο 1 παρ.2. - Το νόμο 4281/ Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/ Τον προϋπολογισμό εξόδων 2015 του Δήμου, σε κωδικό του οποίου προβλέπεται πίστωση ,00 ΕΥΡΩ για «Κτηνιατρικές εργασίες σημάνσεις εμβολιασμοί». - Την ανάγκη του Δήμου για κτηνιατρικές εργασίες, σημάνσεις, εμβολιασμοί αδέσποτων ζώων. - Την με αριθμ. 1/2015 τεχνική έκθεση (τεχνική περιγραφή ενδεικτικός προϋπολογισμός) που συνέταξε το τμήμα τοπικής οικονομικής ανάπτυξης του Δήμου Αλμωπίας. - Την 33/2015 ΑΔΑ: ΩΟΓΧΩΨΩ-Μ5Ξ απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία ψηφίστηκε πίστωση ποσού ,00 σε βάρος του Κ.Α.

2 κωδικού του προϋπολογισμού έτους Την 95/2015 ΑΔΑ: 78Π6ΩΨΩ-ΥΓ6 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία εγκρίνεται η παροχή της υπηρεσίας μετά τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού, εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίσθηκαν οι όροι της διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού. Όροι Διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού 1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 22/05/2015 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 10:00 έως 10:30, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με τις με αριθμό 94/2015 ΑΔΑ: 7ΤΩΥΩΨΩ-Υ4Ζ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο. 2. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή σφραγισμένη προσφορά στον πρόεδρο της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, μέχρι και την 22/05/2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30. Κάθε διαγωνιζόμενος, επί ποινή αποκλεισμού, μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για το σύνολο των εργασιών υλικών του ενδεικτικού προϋπολογισμού.. Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού αυτοπρόσωπος ή από νόμιμο εκπρόσωπο ή από εξουσιοδοτούμενο πρόσωπο, σε σφραγισμένο φάκελο και στην Ελληνική Γλώσσα. Οι προσφορές μπορεί και να αποσταλούν (ταχυδρομικά ή με άλο τρόπο στην Δ.νση Πλατεία Αγγελή Γάτσου 1 Τ.Κ Αριδαία) με κατάθεση στο πρωτόκολλο του Δήμου μέχρι και την προηγουμένη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα. Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού και μόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. Η συμμετοχή του στο διαγωνισμό και σε κάθε φάση της διαδικασίας αυτού συνεπάγεται πλήρη αποδοχή εκ μέρους του υποψηφίου των όρων διενέργειας του διαγωνισμού, όπως εξειδικεύονται στην παρούσα στο σύνολό τους. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της Σύμβασης και δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεμία υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους υποψηφίους. Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται ουδεμίας αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα, Φακέλων Υποψηφιότητας, Προσφοράς κλπ.

3 Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές των διαγωνιζομένων είναι έγγραφες και υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε δύο αντίτυπα, πάνω στον οποίο αναγράφονται οι ακόλουθες ενδείξεις: α. Η Φράση «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ, ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ» με κεφαλαία γράμματα. β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια «ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ». γ. Ο αριθμός της διακύρηξης << >>. δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού << >>. ε. Τα στοιχεία του αποστολέα (Επωνυμία, Δ/νση, Τηλέφωνο, Φαξ) Εντός του φάκελου της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά (δημόσια έγγραφα, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κ.α.) σε δύο (2) αντίτυπα πρωτότυπα η σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή ακριβών αντιγράφων, καθώς και ο υποφάκελος της οικονομικής προσφοράς στον οποίο τοποθετείται η οικονομική προσφορά σε δύο (2) αντίτυπα (πρωτότυπη και αντίγραφο) και θα αναγράφεται αριθμητικός και ολογράφως το ποσοστό έκπτωσης. Ο υποφάκελος της οικονομικής προσφοράς θα είναι σφραγισμένος και εξωτερικά θα φέρει υποχρεωτικά την φράση «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ, ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ» και τις β,γ,δ, & ε ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της ανωτέρω εργασίας. Οι προσφέροντες οφείλουν να υποβάλλουν μαζί με τη προσφορά τους τα ακόλουθα κατά περίπτωση Δικαιολογητικά (δημόσια έγγραφα, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κ.α.) πρωτότυπα η σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή ακριβών αντιγράφων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του αρθρ. 1 του Ν. 4250/2014, ως εξής: 3.1 Οι Έλληνες πολίτες: α) Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ & πιστοποιητικά όλων των λοιπών Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (κύριας), που ο Προσφέρων δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση, ότι είναι υποχρεωμένος να καταβάλει εισφορές, από τα οποία να προκύπτει ότι ο προσφέρων είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.

4 β) Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. γ) Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνεται ότι: I. Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών που αναγράφονται στην 1/2015 τεχνική έκθεση (τεχνική περιγραφή ενδεικτικός προϋπολογισμός) που συνέταξε το τμήμα τοπικής οικονομικής ανάπτυξης του Δήμου Αλμωπίας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. Σε διαφορετική περίπτωση να αναφέρετε ρητά τα σημεία που τυχόν δεν αποδέχονται. II. Οι προσφερόμενες εργασίες - υλικά είναι σύμφωνα με την τεχνική έκθεση (τεχνική περιγραφή ενδεικτικός προϋπολογισμός), παράρτημα Α. III. Τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούται στην καταβολή εισφορών. δ) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. ε) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή από άλλη ανάλογη διαδικασία. Για τα φυσικά πρόσωπα: Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Επίσης ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση. Για τα νομικά πρόσωπα: Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή από άλλη ανάλογη διαδικασία. στ) 1. Πιστοποιητικό του Πανελλήνιου Συλλόγου Κτηνιάτρων ή άλλου κτηνιατρικού τοπικού - περιφερειακού συλλόγου που αποτελεί νόμιμο εγγεγραμμένο μέλος του πανελλήνιου συλλόγου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ'

5 αυτό.το πιστοποιητικό αυτό θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. στ) 2. Άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος κτηνιάτρου από το ΓΕΩΤΕ. ζ) Εφόσον οι πάροχοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούμενου. η) Δημοτική ενημερότητα του Δήμου Αλμωπίας. Η δημοτική ενημερότητα χορηγείται από το Ταμείο του Δήμου Αλμωπίας (Πλατεία Αγγελή Γάτσου, Αριδαία). Σε μη δημότες Αλμωπίας, χορηγείται σχετική βεβαίωση από την ίδια υπηρεσία του Δήμου. Διευκρίνιση: Σε περίπτωση που ορισμένα από τα ανωτέρω Δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του Προσφέροντα ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά του Προσφέροντα εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών». 3.2 Οι αλλοδαποί: 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 2. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις (α,β) και (ε) του 3.1 καθώς και τα δικαιολογητικά (γ) & (ζ) του Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου συλλόγου - επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους και άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος κτηνιάτρου. Διευκρίνιση: Σε περίπτωση που στη χώρα του Προσφέροντα ορισμένα από τα ανωτέρω Δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του Προσφέροντα ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με Υπεύθυνη Δήλωση του Προσφέροντα ενώπιον δικαστικής ή διοικητική Αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του Προσφέροντα, οι οποίες και θα υποβληθούν υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά του Προσφέροντα εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών». 3.3 Τα νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά): Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά (3.1) και (3.2) εκτός του αποσπάσματος ποινικού

6 μητρώου ή του ισοδύναμου προς τούτο. Τα δικαιολογητικά αφορούν το ίδιο το νομικό πρόσωπο και όχι τα φυσικά πρόσωπα που το διοικούν ή το εκπροσωπούν. Επίσης, προκειμένου να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, πρέπει να προσκομισθούν και τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για ΑΕ και ΕΠΕ), αντίγραφο η απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεων του (για ΟΕ και ΕΕ). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ. τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την Ε.Ε. και τα έγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. 3.4 Οι συνεταιρισμοί: 1. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις (α,β) και (ε) του 3.1 καθώς και τα δικαιολογητικά (γ), (ζ) & (η) του 3.1. Διευκρίνιση: Σε περίπτωση που ορισμένα από τα ανωτέρω Δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του Προσφέροντα ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά του Προσφέροντα εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών». 3.5 Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση. 4. Εφόσον οι πάροχοι συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από τον νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουμένου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. 5. Οι οικονομική προσφορά του υποψήφιου παρόχου, ο οποίος θα αναλάβει τελικά την εκτέλεση της παρούσας εργασία, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχετικής σύμβασης που θα υπογραφθεί. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση η τιμή μονάδας της

7 προσφοράς του παρόχου για την παρασχεθείσα εργασία θα παραμένει σταθερή, για όσο διάστημα θα είναι σε ισχύ η σύμβαση. Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύμβασης. Σημειώνεται εδώ, ότι σε κάθε υποψήφιο προμηθευτή θα διατίθεται έντυπο οικονομικής προσφοράς, η οποία θα είναι συνταγμένη σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β, της παρούσας διακήρυξης. 6. Οι προσφερόμενες εργασίες - υλικά πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην σχετική μελέτη, παράρτημα Α. 7. Η κατακύρωση της εργασίας θα γίνει στο πάροχο που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης), εφόσον κριθεί ότι η προσφορά του είναι σύμφωνη με την τεχνική περιγραφή - ενδεικτικό προϋπολογισμό της εργασίας. Σε περίπτωση ακύρωσης της προσφοράς του μειοδότη παρόχου ή διακοπής της σύμβασης του για οποιοδήποτε λόγω, η εργασία (για το σύνολο η υπόλοιπό της) δύναται θα ανατεθεί στον αμέσως επόμενο μειοδότη. 8. Ο πάροχος που θα προκύψει μετά την κατακύρωση, είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που να καλύπτει το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας των εργασιών - υλικών, χωρίς Φ.Π.Α. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να καλύπτει το χρόνο ισχύος της σύμβασης και να είναι σύμφωνη, με την ισχύουσα νομοθεσία. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης στον Δήμο. 9. Οι υπηρεσίες θα παρέχονται περιοδικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες της υπηρεσίας, σύμφωνα με τον τρόπο και τις οδηγίες που περιγράφονται στην 1/2015 τεχνική έκθεση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α), εντός διαστήματος ενός (1) έτους από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Ο Δήμος Αλμωπίας δεν υποχρεούται να εξαντλήσει το σύνολο των εργασιών-υλικών του ενδεικτικού προϋπολογισμού και το συνολικό ποσό της σύμβασης. 10. Τον πάροχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις (κράτηση 0,10% επί της συνολικής συμβατικής αξίας (χωρίς ΦΠΑ) υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, τέλος χαρτοσήμου 3% πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επ αυτού στην κράτηση του 0,10%), κράτηση για φόρο εισοδήματος όπου προβλέπεται εκ του νόμου καθώς και κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θα ισχύει κατά την ημέρα του διαγωνισμού, πλην του Φ.Π.Α, που βαρύνει τον Δήμο. 11..Η πληρωμή του παρόχου θα γίνει εφ' άπαξ ή τμηματικά ανάλογα με την εκτέλεση των εργασιών, μετά την οριστική τους παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου και την προσκόμιση αντίστοιχων τιμολογίων. 12. Αρμόδιοι Υπάλληλοι για πληροφορίες : κ. Πετρούσης Ιωάννης Τηλ.:

8 φαξ: (σχετικά με την διαδικασία του διαγωνισμού) & Αρουτζίδου Μαρτίνα.: φαξ: (σχετικά με την μελέτη και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της εργασίας. Περίληψη της διακήρυξης να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δήμου, στο πρόγραφα «Διαύγεια», στο δικτυακό τόπο του Δήμου Αλμωπίας και να δημοσιευθεί σε μια εβδομαδιαία Νομαρχιακή εφημερίδα του νομού, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την διενέργειά του. Επίσης η διακήρυξη να αναρτηθεί και στο Κ.Η.Μ.Δ.Σ. Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων της διακήρυξης της αρχικής και τυχόν επαναληπτικής δημοπρασίας βαρύνουν τον ανάδοχο της εργασίας και εισπράττονται πριν ή με την πρώτη πληρωμή της εργασίας. 13. Η παρούσα διακήρυξη εγκρίθηκε με την αριθμ. 95/2015 ΑΔΑ: 78Π6ΩΨΩ-ΥΓ6 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Ο Δήμαρχος. Μπίνος Δημήτριος

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1/2015 Με την παρούσα μελέτη (σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.28/80) προβλέπεται η παροχή υπηρεσιών σχετικών με τη φροντίδα των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, όπως αυτές προβλέπονται στον Ν.4039/2012 και τις τροποποιήσεις του (Ν.4235/2014) και εντάσσονται στο πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Αλμωπίας. Ο Δήμος Αλμωπίας έχει διαμορφώσει πίστωση στον προϋπολογισμό του 2015 στον Κ.Α.Ε με τίτλο «κτηνιατρικές εργασίες, σημάνσεις, εμβολιασμοί» ποσό ,00. Οι τιμές της μελέτης έχουν ληφθεί από τις τρέχουσες τιμές της αγοράς. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Οι κατά περίπτωση κτηνιατρικές υπηρεσίες θα διενεργούνται από άτομα τα οποία διαθέτουν τις απαραίτητες από τον νόμο προϋποθέσεις, θα παρέχονται σε κτηνιατρεία / κτηνιατρικές κλινικές τα οποία λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία και θα διαθέτουν τον απαιτούμενο προς τούτο εξοπλισμό. Με δεδομένο το γεγονός ότι, αφενός στα χρήζοντα επείγουσας αντιμετώπισης ασθενή ζώα (π.χ. ζώα δηλητηριασμένα ή θύματα τροχαίων ατυχημάτων) απαιτείται η άμεση μετά την περισυλλογή μεταφορά τους σε συνεργαζόμενο κτηνιατρείο / κτηνιατρική κλινική και αφετέρου είναι επιθυμητή η μείωση του απαιτούμενου χρόνου μεταφοράς για τα υπόλοιπα (ζώα προς στείρωση, θεραπείες ζώων κ.ά), η απόσταση έδρας του συνεργαζόμενου κτηνιατρείου / κτηνιατρικής κλινικής σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τα 30 χιλιόμετρα από την έδρα του Δήμου. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων του Δ. Αλμωπίας όπως αυτές αποτυπώθηκαν κατόπιν έρευνας της αρμόδιας υπηρεσίας, την υφιστάμενη χρονική περίοδο ο αριθμός των αδέσποτων σκύλων εντός ορίων του Δήμου εκτιμάται ότι είναι 600 και ο αριθμός των αδέσποτων γατών μη εκτιμήσιμος. Κατά την, μέχρι σήμερα, εφαρμογή του προγράμματος φροντίδας αδέσποτων ζώων, η υπηρεσία κλήθηκε να αντιμετωπίσει περιστατικά ποικίλης αιτιολογίας, των οποίων ο αριθμός και το είδος αποδείχτηκε μη προβλέψιμος. Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμο να μην προδιαγραφούν συγκεκριμένες σε αριθμό ανά είδος ζητούμενες κτηνιατρικές υπηρεσίες, αλλά η παροχή αυτών να εφαρμόζεται κατά περίπτωση και σύμφωνα με τις ενδεικτικές τιμές μονάδος της μελέτης, επί των οποίων ο ανάδοχος καλείται να προσφέρει ποσοστό έκπτωσης, μέχρι εξαντλήσεως του ποσού της προβλεπόμενης πίστωσης. Η σύμβαση είναι χρονικής διάρκειας ενός έτους από την ημερομηνία υπογραφής της. Πριν τη λήξη του συμβατικού χρόνου, ο Δήμος μπορεί να ζητήσει παράταση του χρόνου ισχύος της σύμβασης, εφόσον δεν έχει εξαντληθεί η πίστωση της σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος υποχρεούται να ικανοποιήσει το αίτημα του Δήμου, με την ίδια ακριβώς

10 τιμή ή ποσοστό έκπτωσης και για το ίδιο ακριβώς είδος. Η παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών στα αδέσποτα ζώα συντροφιάς του Δήμου Αλμωπίας θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο σε ζώα τα οποία μεταφέρει το εντεταλμένο συνεργείο περισυλλογής του Δήμου Αλμωπίας και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θα απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας συνοδευόμενη και με γραπτή εντολή. Ο συνεργαζόμενος κτηνίατρος από την στιγμή παραλαβής αδέσποτου ζώου συντροφιάς, το οποίο περισυλλέγεται για πρώτη φορά, εφαρμόζει υποχρεωτικά μία σειρά από κτηνιατρικές υπηρεσίες και πράξεις όπως αυτές αποτυπώνονται στον Ν.4039/2012 και τις τροποποιήσεις του (Ν.4235/2014) και πιο συγκεκριμένα: α) ορολογική εξέταση για την ανίχνευση τίτλου αντισωμάτων κατά της Leishmania spp, κατά την πρώτη διαδικασία περισυλλογής τους και πριν από οποιαδήποτε άλλη ιατρική πράξη, όπως περίθαλψη ή στείρωση. β) κτηνιατρική εξέταση του ζώου γ) στείρωση των θηλυκών ζώων ή και αρσενικών ζώων εφόσον κριθεί απαραίτητο ή ληφθεί απόφαση της πενταμελούς επιτροπής. δ) σήμανση με την τοποθέτηση στην αριστερή εξωτερική πλευρά του τράχηλου του ζώου συστήματος ηλεκτρονικής αναγνώρισης (αποκριτής πομποδέκτης), σύμφωνο με το πρότυπο ISO και τεχνολογίας HDX ή FDX B και καταχώριση στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους. ε) Εμβολιασμός του ζώου στ) Αποπαρασίτωση στ) τοποθέτηση περιλαίμιου ενιαίου χρώματος στο οποίο τοποθετείται η κονκάρδα αντιλυσσικού εμβολιασμού Αν διαπιστωθεί από την κτηνιατρική εξέταση ότι τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς είναι τραυματισμένα ή πάσχουν από ιάσιμο νόσημα, υποβάλλονται στην κατάλληλη θεραπευτική αγωγή. Αν διαπιστωθεί από την κτηνιατρική εξέταση ότι είναι επικίνδυνα ζώα συντροφιάς ή ότι πάσχουν από ανίατη ασθένεια ή ότι είναι πλήρως ανίκανα να αυτοσυντηρηθούν λόγω γήρατος ή αναπηρίας και η διατήρησή τους στη ζωή είναι πρόδηλα αντίθετη με τους κανόνες ευζωίας τους και αρνηθούν τα φιλοζωικά σωματεία της περιοχής να αναλάβουν τη φροντίδα, εποπτεία και τη διαδικασία υιοθεσίας τους, υποβάλλονται σε ευθανασία. Με το πέρας των κτηνιατρικών πράξεων και την αποθεραπεία του ζώου, αυτό παραδίδεται στο εντεταλμένο συνεργείο περισυλλογής του Δ.Αλμωπίας ή σε αυτόν που είχε την σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας συνοδευόμενη και με γραπτή εντολή για την μεταφορά του, προκειμένου να ακολουθηθεί η πορεία σύμφωνα με τον προβλεπόμενο προορισμό του ζώου(επανατοποθέτηση, υιοθεσία κ.ά). Ο Δήμος Αλμωπίας συνεργάζεται με τον Φιλοζωικό Σύλλογο Αριδαίας «Η ΕΛΠΙΔΑ» στο πλαίσιο διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Ο συνεργαζόμενος κτηνίατρος με τον Δ.Αλμωπίας οφείλει να εκτελεί τις αποφάσεις που θα λαμβάνονται από την πενταμελή επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς όπως αυτή ορίζεται από το Ν. 4039/2012 και τις τροποποιήσεις του (Ν.4235/14) καθώς και της επιστημονικής επιτροπής

11 όπως αυτή ορίζεται στον Ν.4235/2014 σχετικά με χαρακτηρισμό αδέσποτων ζώων συντροφιάς ως επικίνδυνα και πιθανή απόφαση για το μέλλον τους. Κατά την εισαγωγή του ζώου για πρώτη φορά ο κτηνίατρος υποχρεούται στην δημιουργία ατομικής καρτέλας του ζώου η οποία θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία όπως προβλέπονται στη ΚΥΑ 1711/150664/ (ΦΕΚ 3249/2014 Β ) και ταυτόχρονα να συμπληρώνει όλα τα απαραίτητα βιβλία που προβλέπονται σε αυτήν. Παράλληλα με την δημιουργία ατομικής καρτέλας συμπληρώνεται από τον συνεργαζόμενο κτηνίατρο και το ατομικό βιβλιάριο υγείας του ζώου στο οποίο επισυνάπτεται το αντίγραφο της ηλεκτρονικής σήμανσης. Τα στοιχεία των εισερχομένων ζώων μαζί με αυτά των εκτελεσθέντων κτηνιατρικών υπηρεσιών και του κόστους τους διαβιβάζονται στον Δήμο σε μηνιαία βάση. Το εν λόγω αρχείο (καρτέλες, βιβλιάρια, βιβλία) παραδίδεται στον Δήμο με το πέρας της σύμβασης ή σε άλλη περίπτωση όποτε ζητηθεί από την αρμόδια υπηρεσία διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δ. Αλμωπίας. Ο κτηνίατρος οφείλει να παραβρίσκεται στους ετήσιους αντιλυσσικούς εμβολιασμούς οι οποίοι θα διενεργούνται ανά τοπική κοινότητα σε χρόνο και με τρόπο ο οποίος θα ορίζεται κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δ.Αλμωπίας καθώς και σε κάθε έκτακτο περιστατικό που κρίνεται αναγκαία η παρουσία του. Ο κτηνίατρος οφείλει να παραβρίσκεται σε ενημερωτικές επιμορφωτικές δραστηριότητες και ομιλίες προαγωγής της φιλοζωίας, αντιμετώπισης μεταδοτικών ασθενειών των ζώων συντροφιάς κ.ά κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δ.Αλμωπίας. Σε περίπτωση εμφάνισης περιστατικού λυσσύποπτου ζώου ο κτηνίατρος υποχρεούται σε δεκαπενθήμερη παρακολούθηση του σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, την συμπλήρωση και αποστολή του δελτίου παρακολούθησης του ζώου καθώς και πιθανής του φιλοξενίας για αυτό το διάστημα. Η υπηρεσία έχει εφαρμογή και σε κάθε άλλη ασθένεια που δύναται να απειλήσει τη δημόσια υγεία και για την οποία προβλέπεται απομόνωση του ύποπτου ζώου. Σε περίπτωση θανάτου του λυσσύποτπου ζώου ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία όπως αυτή περιγράφεται στην ΚΥΑ 331/10301 (25/01/2013) «Πρόγραμμα επιτήρησης και καταπολέμησης της Λύσσας στην Ελλάδα» και την τροποποίηση της (ΚΥΑ Α.Π. 3941/120925/ ). Ο κτηνίατρος υποχρεούται να παρέχει εγκαίρως και με τη δέουσα επιστημονική επιμέλεια κτηνιατρικές υπηρεσίες σε αδέσποτα ζώα, εφόσον του ζητηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου όλες τις ημέρες και ώρες της εβδομάδας. Για αυτό τον λόγο υποδεικνύει στο Δήμο άτομο

12 επικοινωνίας το οποίο είναι διαθέσιμο οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας σε σταθερό και κινητό τηλέφωνο. Οφείλει να ενημερώσει άμεσα και χωρίς καθυστέρηση το Δήμο για κάθε αλλαγή του σχετικού προσώπου, ώστε να μην δημιουργείται το παραμικρό κενό στην κάλυψη των αναγκών του Δήμου. Η πληρωμή της αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών θα γίνεται περιοδικά, με χρηματική εντολή του εργοδότη (χρηματικό ένταλμα), κατόπιν υποβολής σχετικού τιμολογίου και εντός 60 ημερών από την υποβολή του και αφού βεβαιωθεί η καλή εκτέλεση της εργασίας από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής εργασιών του Δήμου. ΗΠροϊσταμένη Τοπ.Οικ.Ανάπτυξης Αρουτζίδου Μαρτίνα

13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΜΗΝΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: Κτηνιατρικές εργασίες, σημάνσεις, εμβολιασμοί αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αλμωπίας (βάσει ΠΔ 28/80) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο209 του Ν.3463/06 Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔ. σε ΦΠΑ 13% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Σε Σε 1 Αντιλυσσικό εμβόλιο 4,00 0,52 4,52 2 Πενταπλούν εμβόλιο 5,00 0,65 5,65 3 Επταπλούν εμβόλιο 7,00 0,91 7,91 4 Αποπαρασιτώσεις ζώων 2,25 /25 0,29 2,54/25 κιλά ζώου κιλά ζώου 5 Ευθανασία 10,00 1,30 11,30 6 Στείρωση θηλυκού ζώου 100,00 13,00 113,00 σκύλου 7 Στείρωση αρσενικού ζώου 60,00 7,80 67,80 σκύλου 8 Στείρωση γάτας 50,00 6,50 56,50 9 Νοσηλεία οροθεραπεία 10,00/μέρα 1,30 11, /νθήμερη παρακολούθηση 80,00 10,10 90,40 λυσσύποπτων ζώων 10 Κτηνιατρικές υπηρεσίες που κρίνονται απαραίτητες και δεν μπορούν να προβλεφθούν Ανάλογα με την περίπτωση Συνολικού ποσού (ΦΠΑ)= ,00 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔ. Σε 1 Ηλεκτρονική σήμανση & παράβολο 2 Ορολογική εξέταση για την ανίχνευση τίτλου αντοσωμάτων κατά της Leishmania spp ΦΠΑ 23% Σε ΣΥΝΟΛ. ΔΑΠΑΝΗ Σε 13,27 3,05 16,32 15,00 3,45 18,45 3 Σήμανση με λουράκι 4,47 1,03 5,50 Συνολικού ποσού 5.691, ,94 (ΦΠΑ) = 7.000,00 Το κόστος των αναλωσίμων και των φαρμακευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις παραπάνω πράξεις συμπεριλαμβάνεται στο συνολικό

14 κόστος της κάθε υπηρεσίας. Λόγω της αδυναμίας να προβλεφθούν όλα τα αναγκαία είδη ανά περίπτωση κτηνιατρικών υπηρεσιών, με σκοπό την ίαση και την ευζωία των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, μπορούν αυτά να εκτελεστούν κατόπιν εισήγησης του και έγκρισης της αρμόδιας υπηρεσίας. Οι αναφερόμενες τιμές διαμορφώθηκαν μετά από έρευνα που έκανε το τμήμα στις τρέχουσες τιμές εμπορίου σε αντίστοιχο είδος....αριδαία..., 25/02/2015 Αρουτζίδου Μαρτίνα Προϊσταμένη Τοπ.Οικ. Ανάπτυξης

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΕΜΑ: «ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ, ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Της επιχείρησης.., έδρα., οδός.., αριθμός, τηλέφωνο., fax.. α/α 1 Είδος Προμήθειας ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ 1/2015 ΜΕΛΕΤΗ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα Τιμή ανά Μονάδα Δαπάνη ,65 ΣΥΝΟΛΟ ,65 Φ.Π.Α 13%+23% 5045,35 ΓΕΝ.ΣΥ ΝΟΛΟ ,00 ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: Αριδαία / / 2015 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΕΣΗΔΗΣ) Ο Δήμαρχος Πεντέλης διακηρύσσει

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΕΣΗΔΗΣ) Ο Δήμαρχος Πεντέλης διακηρύσσει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αντικείμενο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Επεξεργασία απορριμμάτων με κινητό σύστημα κομποστοποίησης»

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Επεξεργασία απορριμμάτων με κινητό σύστημα κομποστοποίησης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών Ταχ. Διεύθυνση: Ελευθερολακώνων 1, Γύθειο Λακωνίας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002649236 2015-03-18

15PROC002649236 2015-03-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 2449/18-03-2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ 2015 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Τοπείρου έχοντας υπόψη: 1. Τις σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002944512 2015-07-30

15PROC002944512 2015-07-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 23 /07/2015 Αριθμ. Πρωτ. 19378 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ 1 Διακήρυξη ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.Αποφ 209/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 641.523.73 ΕΥΡΩ Φ.Π.Α. : 147.550.46 ΕΥΡΩ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 789.074.19 ΕΥΡΩ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ- ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ- ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ» Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ- ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ- ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002826712 2015-06-05

15PROC002826712 2015-06-05 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2015 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα, 26/05/2015 Αρ. Πρωτ.: 3810 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 2962 / 22-01 - 2015 ΤΙΤΛΟΣ : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 6 ΤΟ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. πρωτ. : 22562 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 305/2015 Από το Πρακτικό της 23ης/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002632744 2015-03-12

15PROC002632744 2015-03-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Κύθηρα 10.3.2015 Αριθ.Πρωτ.: 899 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 49 ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002526099 2015-01-15

15PROC002526099 2015-01-15 15PROC002526099 2015-01-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου Τ.Κ. 601 00 Πληροφ. : Δώρα Παπαδοπούλου Τηλ. 23513/50506 Φαξ. 23513/50470

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους τέρμα Τ.Κ. 66100 - ΔΡΑΜΑ URL: www.dramahospital.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΥΘ9ΩΗΜ-Λ25 ΑΔΑΜ: 15PROC002583382

ΑΔΑ: 7ΥΘ9ΩΗΜ-Λ25 ΑΔΑΜ: 15PROC002583382 Γούρνες 18-02-2015 Αριθμός πρωτ. 3019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αριθ. Διακήρυξης 12/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αριθ. Διακήρυξης 12/2015 Ελληνική Δημοκρατία Νομός Θεσπρωτίας Δήμος Ηγουμενίτσας Διεύθυνση Οικονομικού Δ/νση : Σουλίου 3, Ηγουμενίτσα Ηγουμενίτσα, 28-07-2015 Ταχ. Κώδικας : 46100 Αριθ. Πρωτ.: 17912 Πληροφορίες : Ιφιγένεια Κώτσια

Διαβάστε περισσότερα

Hμ/νία: 27/04/2010 Αρ. Πρωτ: 6253 Αριθμ Διακήρυξης:2

Hμ/νία: 27/04/2010 Αρ. Πρωτ: 6253 Αριθμ Διακήρυξης:2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ: 22410-35445 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑ όπως κατωτέρω ΕΝΔ. ΠΡΟΫΠ: όπως τον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ: 30 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ: 30 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ: 30 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1479 Ταχ. Δ/νση: Δημητσάνας 7 Αμπελόκηποι Αθήνα Τ.Κ. 11522 URL: www.elpis.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Ι. Παπαδοπούλου Τηλ. : 2521350651 Fax : 2521023343

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002923091 2015-07-20

15PROC002923091 2015-07-20 Ελληνική Δημοκρατία Νομός Σερρών Δήμος Ηράκλειας Πλατεία Μπακογιάννη 2 ΤΚ 62400 e-mail: info@dimosiraklias.gr web : www.dimosiraklias.gr Ημερομηνία: 20/07/2015 Αριθμ. Πρωτοκ.: 12252 Αριθμός μελέτης: 6/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002729869 2015-04-27

15PROC002729869 2015-04-27 15PROC002729869 2015-04-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/νση : Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα : Ηλεκτροφωτισμού Ταχ. Δ/νση : Ελ.Βενιζέλου 14, 17121 Ν.Σμύρνη Πληροφ. : Γ.Στεφανάτος Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΔΑ: 60ΟΤΩΞ2-53Ρ 14PROC002389614 2014-11-09ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα