ΚΤΡΙΑΚΗ ΑΜΑΡΑΝΣΙΓΟΤ Υ Ο Λ Δ Ι Ο Τ Φ Λ Ω Ρ Ι Ν Α ΟΛΓΑ ΜΟΤΙΟΤ-ΜΤΛΩΝΑ Υ Ο Λ Ι Κ Η Τ Μ Β Ο Τ Λ Ο Π.Δ. Φ Λ Ω Ρ Ι Ν Α ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΝΣΙΝΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΤΡΙΑΚΗ ΑΜΑΡΑΝΣΙΓΟΤ Υ Ο Λ Δ Ι Ο Τ Φ Λ Ω Ρ Ι Ν Α ΟΛΓΑ ΜΟΤΙΟΤ-ΜΤΛΩΝΑ Υ Ο Λ Ι Κ Η Τ Μ Β Ο Τ Λ Ο Π.Δ. Φ Λ Ω Ρ Ι Ν Α ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΝΣΙΝΑ"

Transcript

1 «Οη δηαθεκίζεηο ζηε δσή καο» Έλα εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα θξηηηθνύ γξακκαηηζκνύ Κηα δηδαθηηθή εθαξκνγή ζηνλ κηιν γηα ηνλ «Θξηηηθό Γξακκαηηζκό» ηνπ Πξόηππνπ Πεηξακαηηθνύ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Φιώξηλαο» ΚΤΡΙΑΚΗ ΑΜΑΡΑΝΣΙΓΟΤ Γ Α Κ Α Λ Α Π Ρ Ο Σ Τ Π Ο Τ Π Δ Ι Ρ Α Μ Α Σ Ι Κ Ο Τ Γ Η Μ Ο Σ Ι Κ Ο Τ Υ Ο Λ Δ Ι Ο Τ Φ Λ Ω Ρ Ι Ν Α ΟΛΓΑ ΜΟΤΙΟΤ-ΜΤΛΩΝΑ Υ Ο Λ Ι Κ Η Τ Μ Β Ο Τ Λ Ο Π.Δ. Φ Λ Ω Ρ Ι Ν Α ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΝΣΙΝΑ Κ Α Θ Η Γ Η Σ Η Γ Λ Ω Ο Λ Ο Γ Ι Α - Δ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Λ Ω Α Κ Α Ι Γ Ι Γ Α Κ Σ Ι Κ Η Σ Η, Π. Γ. Μ.

2 «ΔΡΓΑΣΗΡΙ ΓΛΩΑ Π.Π.. ΦΛΩΡΙΝΑ» Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία «Δξγαζηεξίνπ Γιώζζαο» ηνπ Πξόηππνπ Πεηξακαηηθνύ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Φιώξηλαο ( ) πλεξγαζία κε ην Δξγαζηήξην Κειέηεο ηεο Γιώζζαο θαη ησλ Πξνγξακκάησλ Γισζζηθήο Γηδαζθαιίαο ηνπ Π.Σ.Λ. Φιώξηλαο θαη ηνλ Γηεπζπληή ηνπ θ. Θσλζηαληίλν Ληίλα, Θαζεγεηή Γισζζνινγίαο ηεο Διιεληθήο Γιώζζαο θαη ηεο Γηδαθηηθήο ηεο ηόρνο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Γιώζζαο ηνπ Π.Π.. Φιώξηλαο είλαη λα απνηειέζεη «θπηώξην» θαιώλ πξαθηηθώλ γηα ηε βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ γισζζηθνύ καζήκαηνο θαη ρώξν πεηξακαηηθήο εθαξκνγήο θαη ειέγρνπ απνηειεζκαηηθόηεηαο δηδαθηηθώλ πξαθηηθώλ ζρεηηθώλ κε ηηο ζύγρξνλεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο γιώζζαο 2

3 «ΔΡΓΑΣΗΡΙ ΓΛΩΑ Π.Π.. ΦΛΩΡΙΝΑ» ρνιηθό έηνο νο Θύθινο: ΠΑΡΑΚΤΘΗ ΘΑΗ ΑΦΖΓΖΖ, Γ θαη Γ ηάμε Γεκνηηθνύ (2 ηκήκαηα) 2νο Θύθινο: ΘΡΗΣΗΘΟ ΓΡΑΚΚΑΣΗΚΟ, Δ θαη η ηάμε Γεκνηηθνύ (1 ηκήκα) ε θάζε Θύθιν παξαθνινύζεζαλ 16 σο 20 καζεηέο Γηδαζθαιία επί δύν δηδαθηηθά δίσξα εβδνκαδηαίσο πλνιηθή δηάξθεηα πεξίπνπ δηδαθηηθέο ώξεο Σν πξόγξακκα «Οη δηαθεκίζεηο ζηε δσή καο» εθαξκόζηεθε ζηνλ κηιν καζεηώλ γηα ηνλ «Θξηηηθό Γξακκαηηζκό» επί δέθα δηδαθηηθά δίσξα ζηε δηάξθεηα πέληε εβδνκάδσλ θαη ζπκκεηείραλ ζε απηό 18 καζεηέο ηεο Δ ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ (20 δηδαθηηθέο ώξεο) 3

4 Ο Κξηηηθόο Γξακκαηηζκόο Ο Κξηηηθόο Γξακκαηηζκόο, σο εξγαιείν θξηηηθήο ζθέςεο θαη επίγλσζεο, ζεκαίλεη ηελ ελεξγή πξνζέγγηζε ζηελ αλάγλσζε θαη ζηηο θεηκεληθέο πξαθηηθέο, ζηελ αλάιπζε θαη ηελ θξηηηθή ησλ ζρέζεσλ κεηαμύ ησλ θεηκέλσλ, ηεο γιώζζαο, ηεο εμνπζίαο, ησλ θνηλσληθώλ νκάδσλ θαη ησλ θνηλσληθώλ πξαθηηθώλ κε ζθνπό ηε δηεξεύλεζε ησλ ζηάζεσλ, αμηώλ θαη πεπνηζήζεσλ πνπ θξύβνληαη θάησ από ηελ επηθάλεηα ελόο θεηκέλνπ (Baynham 2002, Baynham 2000, Hall 1998). 4

5 Ο Κξηηηθόο Γξακκαηηζκόο 5 Ο Θξηηηθόο Γξακκαηηζκόο πεξηιακβάλεη: Σε δηεξεύλεζε ηνπ λνήκαηνο ηνπ θεηκέλνπ, ηνπ ζθνπνύ θαη ησλ θηλήηξσλ ηνπ δεκηνπξγνύ ηνπ Σελ θαηαλόεζε όηη ηα θείκελα αληηπξνζσπεύνπλ ηδηαίηεξεο απόςεηο, όηη απνζησπνύλ άιιεο θαη όηη επεξεάδνπλ ηηο ηδέεο ησλ αλζξώπσλ Σελ ακθηζβήηεζε ησλ ηξόπσλ κε ηνπο νπνίνπο απηά έρνπλ θαηαζθεπαζηεί Σελ έκθαζε ζηηο πνιιαπιέο αλαγλώζεηο ησλ θεηκέλσλ, ηελ παξαθίλεζε ησλ καζεηώλ λα πηνζεηήζνπλ άπνςε ζε δεηήκαηα, λα ζθεθηνύλ θαη λα μεθαζαξίζνπλ ηηο δηθέο ηνπο αμίεο θαη ζηάζεηο θαη λα αλαιάβνπλ θνηλσληθή δξάζε γηα κία πην δίθαηε θαη δεκνθξαηηθή θνηλσλία. (Department of Education, Tasmania, School Education Division 2004, Giroux 1987), (Hall 1998, McLaren 1988, Kellner 1998, Chomsky 2000)

6 Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα «Οη δηαθεκίζεηο ζηε δσή καο» επεξεάδεη ηηο θαηαλαισηηθέο επηινγέο καο απνηειεί ζεκαληηθό πνκπό παξαγσγήο κελπκάησλ 6 είλαη κέξνο ηεο δσήο καο θξηηηθή ζηάζε αδήξηηε θνηλσληθή αλαγθαηόηεηα

7 Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα «Οη δηαθεκίζεηο ζηε δσή καο» ραξαθηεξηζηηθό θεηκεληθό είδνο πνιπηξνπηθόηεηαο ζπλδέεηαη κε ηελ έλλνηα ησλ πνιπγξακκαηηζκώλ δηδαθηηθή αμηνπνίεζε δηαζεµαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο αμηνπνηείηαη ζηα λέα γισζζηθά εγρεηξίδηα όισλ ησλ ηάμεσλ 7

8 Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα «Οη δηαθεκίζεηο ζηε δσή καο» ζπληζηά ηόπν θαη πεγή επηθνηλσλίαο θαη πνιηηηζκνύ ηδαληθό πιηθό γηα πνιππνιηηηζκηθέο ηάμεηο ε εηθόλα ηεο βνεζάεη ηελ θαηαλόεζε πξνζθέξεηαη γηα νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε 8

9 Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα «Οη δηαθεκίζεηο ζηε δσή καο» θαηαιύεη ηε κνλνζεκαληόηεηα ηνπ κελύκαηνο 9 ε πξνζζήθε ήρνπ πξνζδίδεη λέα λνήκαηα ιόγνο κνπζηθή ερεηηθά εθέ

10 Σν ζεσξεηηθό πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο 10 Παηδαγσγηθή ησλ Πνιπγξακκαηηζκώλ Cope & Kalantzis 2000, Υαηδεζαββίδεο 2003: εθηόο από ηελ γισζζηθή αλάιπζε, γίλνληαη πξαγκαηνινγηθέο, θνηλσληνινγηθέο θαη ζεκεησηηθέο αλαιύζεηο, νη νπνίεο ζπιιεηηνπξγνύλ θαη ζπλεηζθέξνπλ ζηελ θαηαλόεζε εηθόλσλ, πηλάθσλ, δηαγξακκάησλ, ζρεδίσλ θιπ. Οπηηθή Κνηλσληθή εκεησηηθή Kress & Van Leeuwen 1996 ζηνηρεία ηεο όπσο: επαθή, απόζηαζε, άπνςε, γσλία ιήςεο, βιέκκα, πξνβνιή, πεξηράξαμε, ζθεληθό, αληηθείκελα, δξάζηεο θιπ.

11 Σα ζηάδηα ηεο Παηδαγσγηθήο ησλ Πνιπγξακκαηηζκώλ 11 Σνπνζεηεκέλε Πξαθηηθή (κέζσ Καηαζηάζεσλ) (Situated Practice) Αλνηρηή Γηδαζθαιία (Overt Instruction) Κξηηηθή Πιαηζίσζε (Critical Framing) Πξαθηηθή Μεηαζρεκαηηζκνύ Αλαπιαηζησκέλε Πξαθηηθή (Transformed Practice)

12 Γηδαθηηθό πιαίζην 12 Σν Μνληέιν Γηδαζθαιίαο αθνινύζεζε ηε δηδαθηηθή αξρή ηεο «εμαηνκηθεπκέλεο ππνζηήξημεο θαη θζίλνπζαο θαζνδήγεζεο» (fading scaffolding), πνπ απνξξέεη από ηε ζεσξία ηεο Εώλεο Δπηθείκελεο Αλάπηπμεο (Vygotsky 1993) Οη Οκάδεο ησλ παηδηώλ λα κεηαηξέπνληαη ζε θνηλόηεηεο κάζεζεο πιινγηθή θαη ζπλεξγαηηθή δηεξεύλεζε ησλ ζεκάησλ θαη νηθνδόκεζε ησλ λέσλ γλώζεσλ (νκαδνζπλεξγαηηθή δξάζε) Γηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ησλ δεηεκάησλ κε ηε δηαζύλδεζε ησλ γισζζηθώλ δξαζηεξηνηήησλ κε εηθαζηηθέο, ζεαηξηθέο, θηλεηηθέο, θαιιηηερληθέο θαη άιιεο δξαζηεξηόηεηεο (Καηζαγγνύξαο 2004)

13 Η πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο ύκθσλα κε ην γεληθό ζεσξεηηθό πιαίζην 13 Θαηαγξαθή εθπαηδεπηηθώλ ζηόρσλ πξνζδνθώκελσλ καζεζηαθώλ απνηειεζκάησλ ρεδηαζκόο δηδαθηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ & δηδαθηηθνύ πιηθνύ Αλεύξεζε θαηάιιειεο βηβιηνγξαθίαο Δθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο

14 Δθπαηδεπηηθνί ζηόρνη ηνπ Πξνγξάκκαηνο λα γλσξίζνπλ κέζα από ηελ αλάιπζε πώο θαηαζθεπάδεηαη κηα δηαθήκηζε, λα «δηαβάδνπλ», λα αλαιύνπλ δηαθεκίζεηο, λα θαηαλνήζνπλ ηνλ ξόιν ηνπο θαη ηνλ ζθνπό ηνπο 14 λα αληηιεθζνύλ ηε ζρέζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο δηαθήκηζεο κε ηνλ ζηόρν, ηνπο κεραληζκνύο ηεο πεηζνύο, λα ζπζρεηίζνπλ ηνλ ηξόπν νξγάλσζεο ηνπ γισζζηθνύ θαη πνιπηξνπηθνύ κελύκαηνο κηαο δηαθήκηζεο κε ηνλ ζθνπό ηεο λα πηνζεηήζνπλ θξηηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε δηαθήκηζε, λα αλαπηύμνπλ θξηηηθή ζθέςε γηα λα «δηαβάδνπλ πίζσ από ην θείκελν» θαη λα αληηιακβάλνληαη ηηο πξνζέζεηο ηνπ δεκηνπξγνύ

15 Δθπαηδεπηηθνί ζηόρνη ηνπ Πξνγξάκκαηνο 15 λα απνιαύζνπλ θαη λα ςπραγσγεζνύλ κε ηελ ελαιιαθηηθή ελαζρόιεζή ηνπο κε ηηο δηαθεκίζεηο λα ζπλδέζνπλ ηνπο γισζζηθνύο πόξνπο θαη ηνπο άιινπο ζεκεησηηθνύο ηξόπνπο κε ην θνηλσληθό πιαίζην ζην νπνίν παξάγεηαη ην θείκελν ηεο δηαθήκηζεο λα εθθξαζηνύλ δεκηνπξγηθά κε παηγληώδεηο δξαζηεξηόηεηεο θαη κε ηε δεκηνπξγηθή γξαπηή ηνπο έθθξαζε λα παξαγάγνπλ πξσηόηππεο δηθέο ηνπο δηαθεκίζεηο, κέζα από θαζνδεγεκέλεο θαη ειεύζεξεο δξαζηεξηόηεηεο

16 Δθπαηδεπηηθνί ζηόρνη ηνπ Πξνγξάκκαηνο 16 λα θαηαλνήζνπλ ζηελ θαηεύζπλζε ελόο πνιπηξνπηθνύ γξακκαηηζκνύ ηε ζρέζε νπηηθνύ θαη ιεθηηθνύ γξακκαηηζκνύ λα απνθηήζνπλ ηελ ηθαλόηεηα θαηαζθεπήο λνήκαηνο ζε δηαθνξεηηθά θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά ζπγθείκελα, θαζώο θαη ηελ ηθαλόηεηα ρξήζεο πνιπηξνπηθώλ αλαπαξαζηάζεσλ ε γιώζζα λα γίλεηαη αληηιεπηή σο θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή πξαθηηθή λα αλαδεηρζεί ε πνιπηξνπηθόηεηα θαη ε ζπλεηζθνξά ηνπ θάζε ζεκεησηηθνύ ηξόπνπ ζηελ θαηαζθεπή λνήκαηνο θαη ε ζπζρέηηζε ησλ δηάθνξσλ ηξόπσλ πνπ ζπιιεηηνπξγνύλ κεηαμύ ηνπο ζηα πνιπηξνπηθά θείκελα

17 Δθπαηδεπηηθνί ζηόρνη ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γιφζζηθοί ζηότοη. Οη καζεηές: λα δηεξεπλήζνπλ ηελ θνηλσληθή ιεηηνπξγία ηνπ θεηκεληθνύ είδνπο ηεο δηαθήκηζεο (κε πνηνλ ζηόρν ρξεζηκνπνηείηαη) λα αλαδεηήζνπλ ηε γιώζζα θαη ηε ζρεκαηηθή δνκή ησλ δηαθεκίζεσλ (πώο είλαη νξγαλσκέλεο) λα αλαιύζνπλ ζπγθεθξηκέλεο πιεπξέο ηνπ επηπέδνπ ύθνπο πνπ ζρεηίδεηαη κε ην είδνο ιόγνπ (ηη, πνηνη, πώο) λα εκπινπηίζνπλ ην ιεμηιόγηό ηνπο 17

18 Γξαζηεξηόηεηεο Σνπνζεηεκέλεο Πξαθηηθήο Δπηινγή θαη θαζνξηζκόο ηνπ ζέκαηνο κε ηνπο καζεηέο πιινγή θαη θαηαγξαθή δηαθεκίζεσλ από έληππα, ξαδηόθσλν, ηειεόξαζε θιπ. Απνθόκκαηα κε δηαθεκίζεηο από εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά, θαηαγξαθή ηειενπηηθώλ θαη ξαδηνθσληθώλ δηαθεκίζεσλ ηεο αξεζθείαο ηνπο, παξαηήξεζε δηαθεκίζεσλ ζε αλνηρηνύο ρώξνπο (αθίζεο, ηακπιό θ.α.) 18 Παξνπζίαζε ζηελ νινκέιεηα

19 Γξαζηεξηόηεηεο Σνπνζεηεκέλεο Πξαθηηθήο Πξώηνο ζρνιηαζκόο ησλ δηαθεκίζεσλ θαη ησλ ζθνπώλ πνπ ππεξεηνύλ πιινγηθή δηαηύπσζε ηνπ νξηζκνύ ηεο δηαθήκηζεο Θαηαγξαθή ησλ κέζσλ ζηα νπνία ζπλαληώληαη νη δηαθεκίζεηο (ηειεόξαζε, ξαδηόθσλν, δηαδίθηπν, εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, αθίζεο, παλό, πηλαθίδεο, ηνίρνη, θπιιάδηα, νρήκαηα, αεξνπαλό, κελύκαηα ζε θηλεηά ηειέθσλα, κηθξναληηθείκελα σο δώξα, πρ. κπξειόθ ) 19

20 πζηαηηθά ζηνηρεία ηεο δηαθήκηζεο 20 θείκελν εηθόλα ήρνο ηίηινο, ζιόγθαλ πεξηγξαθή ζηαηηθή θηλνύκελε κνπζηθή jingle

21 ηόρνη ηεο δηαθήκηζεο 21 λα ελεκεξώζεη λα πείζεη λα θάλεη ειθπζηηθό ηνρεύεη ζε ζπγθεθξηκέλν target group, πρ παηδηά

22 Γξαζηεξηόηεηεο Σνπνζεηεκέλεο Πξαθηηθήο Παξνπζηάζεηο έληππσλ δηαθεκίζεσλ ζηελ ηάμε Αθξόαζε ξαδηνθσληθώλ δηαθεκίζεσλ από CD, έκθαζε ζηελ επηηόληζε ηνπ αθεγεηή Παξαθνινύζεζε επηιεγκέλσλ ηειενπηηθώλ δηαθεκίζεσλ ζην youtube ύγθξηζε έληππσλ, ξαδηνθσληθώλ θαη ηειενπηηθώλ πνιπηξνπηθώλ δηαθεκίζεσλ 22

23 Γξαζηεξηόηεηεο Αλνηρηήο Γηδαζθαιίαο Πεξηερόκελν ηεο δηαθήκηζεο Οκαδνπνίεζε δηαθεκίζεσλ ζην πιαίζην ηεο νκάδαο κε βάζε ην κέζν πνπ ηηο πξνβάιιεη, ην πεξηερόκελό ηνπο, κε θξηηήξηα ηηο θαηεγνξίεο πξντόλησλ, ησλ πξνζώπσλ, ησλ αγαζώλ θαη ησλ ππεξεζηώλ θιπ. πνπ δηαθεκίδνπλ θαη ηελ νκάδα ζηελ νπνία απεπζύλνληαη Θαηεγνξίεο Οκάδεο Γηαθεκίζεσλ Δπνρηαθέο Δπίθαηξεο: πρ. ρξηζηνπγελληάηηθεο (παηρλίδηα, δώξα θιπ.), θαινθαηξηλέο (παγσηά, αληειηαθά, θιηκαηηζηηθά θιπ.) 23

24 Γηαθήκηζε ζε θηήξην 24

25 25 άκεζε Γηαθήκηζε έκκεζε

26 Γξαζηεξηόηεηεο Αλνηρηήο Γηδαζθαιίαο Έληππε δηαθήκηζε 26 Δθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, πίλαθεο, stand, ηνίρνη, αιινύ Σηκή αλάινγα κε ηελ θπθινθνξία, ηε ζέζε ζηε ζειίδα θ.ά. Παίδνπλ ξόιν ηα ρξώκαηα, ε εηθόλα, ην θείκελν, ε γξακκαηνζεηξά θιπ. «ιόγθαλ» ή ύλζεκα: ζύληνκε, έμππλε, δηαζθεδαζηηθή, εληππσζηαθή θξάζε πνπ ηε ζπγθξαηνύκε εύθνια θαη ηελ επαλαιακβάλνπκε αζπλαίζζεηα Υξήζε «εηδηθήο» γιώζζαο

27 Υαξαθηεξηζηηθά ηεο δηαθήκηζεο 27 ζαθήο ζρεδηαζκόο έμππλν πεξηερόκελν αηζζεηηθά ειθπζηηθή

28 Έληππεο δηαθεκίζεηο 28

29 29 ube.com/watch?v =3seaGHpwt_k ube.com/watch?v =_ersvmy9wg0 ube.com/watch?v =WV22zPcBXiM Γξαζηεξηόηεηεο Σνπνζεηεκέλεο Πξαθηηθήο Ραδιοφωνικές διαφημίζεις

30 Γξαζηεξηόηεηεο Σνπνζεηεκέλεο Πξαθηηθήο Ραδηνθσληθή δηαθήκηζε ηεξίδεηαη κόλν ζηνλ ήρν Έκθαζε ζην πεξηερόκελν θαη ζηνλ ιόγν Γηάξθεηα πεξίπνπ δεπηεξόιεπηα Πιεξώλεηαη αλάινγα κε ηε δώλε ζηελ νπνία αθνύγεηαη 30 Πξνζεγκέλν θείκελν θαη κνπζηθή Αλαγλσξίζηκε θσλή πρ. εζνπνηνί

31 Γξαζηεξηόηεηεο Σνπνζεηεκέλεο Πξαθηηθήο Σειενπηηθή δηαθήκηζε Ζ πην απνδνηηθή θαη ε πην αθξηβνπιεξσκέλε Γηάξθεηα πεξίπνπ 30 δεπηεξόιεπηα Σηκή πνπ εμαξηάηαη από ηελ ώξα πξνβνιήο, ην πξόγξακκα ζην νπνίν πξνβάιιεηαη θ.ά. Ζ πξώηε ηειενπηηθή δηαθήκηζε: ηηο ΖΠΑ, 1 ε Ηνπιίνπ 1941, ξνιόγηα Bulova. Κεηαδόζεθε πξηλ από έλαλ αγώλα κπέηδκπνι θαη είρε δηάξθεηα δέθα κόιηο δεπηεξόιεπηα. Γηάζεκα ή άζεκα πξόζσπα Θηλεκαηνγξάθνο: πξηλ ηελ πξνβνιή ηαηλίαο ή ζηα δηαιείκκαηα 31

32 32

33 Γξαζηεξηόηεηεο Σνπνζεηεκέλεο Πξαθηηθήο ύγρξνλεο ειιεληθέο ηειενπηηθέο δηαθεκίζεηο έμππλεο: ΑΡΗΣΟΛ πιπληήξην ΦΑΔΘΧΛ Φνιθζβάγθελ ζπγθηλεηηθέο: Κεγθα γηα θαξθηλνπαζείο ππεξβνιηθέο: ΠΔΠΗ νγθνύλ αληηδενληνινγηθέο: ΠΔΠΗ vs COCACOLA αζηείεο: Παπάθηα θνηόπνπια Ακβξνζηάδεο 10 δηαθεκίζεηο πνπ άθεζαλ επνρή 33

34 Γξαζηεξηόηεηεο Αλνηρηήο Γηδαζθαιίαο 34 Η γιώζζα ηεο δηαθήκηζεο Αλαθνξηθά κε ην θαζαξά γισζζηθό κέξνο ηεο δηαθήκηζεο, ε παξάδνζε θαη ν ζπλερήο αληαγσληζκόο ησλ δηαθεκηζηώλ γηα παξαγσγή πην απνηειεζκαηηθώλ δηαθεκίζεσλ έρεη δηακνξθώζεη έλα μερσξηζηό είδνο ιόγνπ (genre), ην νπνίν δηέπεηαη από ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά. Γηεξεπλήζεθαλ θαη θαηαγξάθεθαλ κε νκαδηθή εξγαζία θαη ηελ θαζνδήγεζε ηεο δαζθάιαο ηα ηδηαίηεξα κνξθνινγηθά, ζπληαθηηθά, ιεμηινγηθά θαη ζεκαζηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηαθεκίζεσλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ ειιεληθό θαζεκεξηλό θαη πεξηνδηθό Σύπν, ζην ειιεληθό ξαδηόθσλν, θαζώο θαη ζηελ ηειεόξαζε.

35 Γξαζηεξηόηεηεο Αλνηρηήο Γηδαζθαιίαο Δπαλάιεςε ιέμεσλ θαη ζπληαθηηθώλ ζρεκάησλ «απηόλ ηνλ ιαό πνπ μέξεη λα αγσλίδεηαη, πνπ μέξεη λα ρνξεύεη, λα απνιακβάλεη,.., εκείο ηνπ δίλνπκε ηε γεύζε!» (αιιαληηθά Τθαληήο) Με αθξνακαηηθόο ζρεδηαζκόο «Mini Countryman» «Gucci, new fragrance for men / women» 35 «Swift! Please! Have fun!» «Γηα δσεξνύο» (I-phone 5 S)

36 Γξαζηεξηόηεηεο Αλνηρηήο Γηδαζθαιίαο Μεηαθνξά «11888, ν αξηζκόο πίζσ από θάζε πιεξνθνξία» «Κε ράλεηε ρξόλν!» (Garnier) «Ζ ραξά ηεο θίλεζεο! ηακαηά ηνλ πόλν!» (Voltaren Emulgel) «ιε ε γεύζε ζε έλα κπηζθόην» (Παπαδνπνύινπ) «Υαηδενξθαλόο Group! πκθέξεη λα αγνξάδεηο πνηόηεηα!» ΣΠ: Σνπνζέηεζε Πξντόληνο Γηαθήκηζε 36

37 Γξαζηεξηόηεηεο Αλνηρηήο Γηδαζθαιίαο Γηαθεηκεληθόηεηα «Ή ρνιεζηεξίλε ή Κηλέξβα benecol» (Διεπζεξία ή ζάλαηνο) «Σνπ Σδάκπα ε κάλα» (Σνπ Θίηζνπ ε κάλα), 11880, ζεηξέο δηαθεκίζεσλ κε επεηζόδηα θαη ηνπο ίδηνπο πξσηαγσληζηέο Οκνηνθαηαιεμία 37 «Λάην, λάην, ην Risonato» «Σπξί όπνην θη όπνην; Ληόπην!»

38 Γξαζηεξηόηεηεο Αλνηρηήο Γηδαζθαιίαο Λεμηιόγην ηνπ θαζεκεξηλνύ πξνθνξηθνύ ιόγνπ «ΟΣΔ, καδί είκαζηε έλα!» «Θάλε ην παηρλίδη ζνπ!» (ΟΠΑΠ) «Κελ ην ζθέθηεζαη! ΓΔΡΚΑΛΟ θαη είζαη κέζα!» «Έθαζηνο ζην είδνο ηνπ θη ν Ινπκίδεο ζηνπο θαθέδεο» (θαθέο Παπαγάινο Ινπκίδε) «14900, ν αξηζκόο ζαο γηα ηα ξαληεβνύ κε ηνπο γηαηξνύο ηνπ ΔΟΠΤΤ» 38

39 Γξαζηεξηόηεηεο Αλνηρηήο Γηδαζθαιίαο Τπεξβνιή «Παγθόζκηα θαηλνηνκία!» (Vichy Dercows neogenic) «Ζιεθηξνληθή Αζελώλ! Πνπζελά θζελόηεξα!» «Super πξνζθνξά! Σξέμηε λα πξνιάβεηε!» (Pretty pants) «,ηη θαιύηεξν γηα ηνλ άληξα!» (Gillette Fusion Proglide) «Ηδαληθό γηα ηεγάληζκα!» (Βηηάκ Gylinesse) «Ζ επηζπκία ζνπ γηα επηθνηλσλία είλαη γηα εκάο έκπλεπζε!» (OTE Double Play) 39

40 Γξαζηεξηόηεηεο Αλνηρηήο Γηδαζθαιίαο 40 Αθαδεκατθό επηζηεκνληθό ιεμηιόγην «γηα ηελ ππεξεπαηζζεζία ησλ δνληηώλ. Σν πξόβιεκα ζα επηδεηλσζεί» (Sensodyne) ηε δηάβξσζε ηνπ ζκάιηνπ ησλ δνληηώλ θαη ηελ πξόιεςή ηεο θαη καο ζπληζηά ην αλάινγν πξντόλ (νδνληόθξεκα Sensodyne prosmalto) «Αληελδείθλπηαη ζε εληεξηθή απόθξαμε θαη θνηιηαθό άιγνο» (Dulcolax) «Σώξα έρεηο Bonus πόληνπο. Σν κεγαιύηεξν πξόγξακκα επηβξαβεύζεσο ζπλαιιαγώλ!» (ALPHA BANK) «Βνεζά ζηελ απόρξεκςε ησλ βιαβεξώλ νπζηώλ» (Bisolvon) «Γηα ηνλ κεηαβνιηζκό ησλ ηξνθώλ κε πνιιαπιή δξάζε, πιήξεο θαη ηζνξξνπεκέλν ζύκπιεγκα βηηακηλώλ θαη κεηάιισλ» (Centrum)

41 Γξαζηεξηόηεηεο Αλνηρηήο Γηδαζθαιίαο Δξώηεζε «Θαίηε ηα ρξήκαηά ζαο;» (Progetto Pellets) «Πόλνο θαη θιεγκνλέο ζηηο αξζξώζεηο;» (Doctor Formula s) 41 Πξνζηαθηηθή «Γίλε ήξσαο! Φειά ην θεθάιη!» (Milko) «Αγάπεζε ό,ηη ζε θάλεη λα ληώζεηο ππέξνρα!» (Fitness) «Φηηάμε ηνλ δηθό ζνπ κνπζηθό θόζκν, αθόκα θη όηαλ είζαη off line!» (εθαξκνγή Cosmote)

42 Γξαζηεξηόηεηεο Αλνηρηήο Γηδαζθαιίαο Αθεγεκαηηθόο ηξόπνο «Καξηλάξεηε ηηο κπξηδόιεο! Βξάζηε ηξπθεξά θαζνιάθηα! Αλαθαηέςηε κε ιάδη θαη ιαραληθά! Απνιαύζηε έλα ππέξνρν γεύκα!» (LIDL) Αθεγεκαηηθέο δηαθεκίζεηο Nescafe «Ληόπηα παξαδνζηαθή ζπληαγή γηα ηνζη» (ηπξί Ήπεηξνο) Αθεγεκαηηθή δηαθήκηζε «Διελίηζα» (OTE Double Play) 42

43 Γξαζηεξηόηεηεο Αλνηρηήο Γηδαζθαιίαο Λνγνπαίγληα «Θάπνηεο δνπιεηέο ζέινπλ STIHL, θάζε άληξαο έρεη ην δηθό ηνπ. Δζύ έρεηο;» (αιπζνπξίνλν STIHL) (οκοετία) «ηαζεξή, γηαηί θηλείηαη» (Σξάπεδα Πεηξαηώο) (αληίζεζε) «Γελ ζέιεη πνιύ θιηθ-θιηθ!» (Digea) «Βεξόπνπινο! Θνληά ζαο ππεύθζελα!» 43

44 Γξαζηεξηόηεηεο Αλνηρηήο Γηδαζθαιίαο 44 Αλάκεημε γισζζηθώλ θσδίθσλ «Ford κε ηερλνινγία my key θαη θηλεηήξα Ecobust! Δζύ νξίδεηο ηνπο θαλόλεο!» «-Γάζθαιε, λεληθήθακελ! - ηγά πνπ ζα ραράλακελ!» (ΟΠΑΠ) «Panadol Advance, κε ηερλνινγία Optizon! Γξα γξήγνξα θαη απνηειεζκαηηθά!» «Bigger, Faster, Sport Sedan! Λέα δηάζηαζε ζηελ ηερλνινγία!» «Φηηάμε ηνλ δηθό ζνπ κνπζηθό θόζκν, αθόκα θη όηαλ είζαη off line!» (εθαξκνγή Cosmote)

45 Γξαζηεξηόηεηεο Κξηηηθήο Πιαηζίσζεο 45 Οη δηαθεκίζεηο καο ιέλε ηελ αιήζεηα;

46 Γξαζηεξηόηεηεο Κξηηηθήο Πιαηζίσζεο 46 «Οκάδεο Διέγρνπ Γηαθεκίζεσλ» Έιεγρνο θαη ζύγθξηζε ησλ δηαθεκίζεσλ κε ηα πξαγκαηηθά πξντόληα (ελδεηθηηθή επηινγή) Γηαζηαύξσζε ησλ πξνδηαγξαθώλ ησλ πξντόλησλ θαη ησλ δηαθεκηδόκελσλ ηδηνηήησλ ηνπο Γηαπίζησζε ηεο ππεξβνιηθήο αλάδεημεο ησλ πιενλεθηεκάησλ ηνπ πξντόληνο Απόθξπςε ησλ βιαβεξώλ ζπλεπεηώλ ηνπ πξντόληνο ή αλαθνξά ηνπο πνπ δελ γίλεηαη εύθνια αληηιεπηή (κηθξά γξάκκαηα, πεξηζώξην, ρσξίο ρξώκα θιπ.), πρ. ηζηγάξα, δάλεηα ηξαπεδώλ, δηάθνξα ηξόθηκα Γηέγεξζε ηνπ ππεξθαηαλαισηηζκνύ

47 47 πγγξαθέαο: Άλλα Υαηδεκαλώιε Πνηνο πξνζπαζεί λα καο πείζεη λ' αγνξάζνπκε πξάγκαηα πνπ ίζσο δελ ρξεηαδόκαζηε; Πνηνο θηλεί απηά ηα λήκαηα; Ση επηπηώζεηο έρεη απηό ζην πεξηβάιινλ θαη ζηε δσή καο; Κε ηη ηξόπνπο κπνξνύκε λ' αληηδξάζνπκε; ' απηά θαη ζ' άιια εξσηήκαηα πξνζπαζεί λ' απαληήζεη απηό ην βηβιίν. Γηα ηζρπξόηεξε πξνζηαζία πξνηείλεη δηαζθεδαζηηθά παηρλίδηα θαη δξαζηεξηόηεηεο πνπ ίζσο καο νδεγήζνπλ λα δνύκε ηε δσή κε άιιν κάηη.

48 Γξαζηεξηόηεηεο Κξηηηθήο Πιαηζίσζεο 48 Η δηαθήκηζε σο νηθνλνκηθό πξντόλ Ο πνκπόο ηεο δηαθήκηζεο θαη νη ζηόρνη ηνπ: Αύμεζε θαηαλάισζεο, επηξξνή Ζ νκάδα-ζηόρνο ηεο δηαθήκηζεο Γηαθεκίζεηο γηα παηδηά (ζνθνιάηεο, θαξακέιεο, ζλαθο, παηρλίδηα θιπ.), γηα ελήιηθεο, γηα γπλαίθεο (πξντόληα καγεηξηθήο), γηα άληξεο (ηζηγάξα, απηνθίλεηα, δάλεηα θιπ.), γηα όινπο Ζ νκάδα ζηόρνο ηεο δηαθήκηζεο θαη ε ζεκεηνινγία ησλ αληίζηνηρα αμηνπνηνύκελσλ κέζσλ (γισζζηθά, νπηηθά-εηθνληθά, κνπζηθή, ζύκβνια θιπ.) Ζ πνιηηηθή δηαθήκηζε: κηα εηδηθή θαηεγνξία

49 Γξαζηεξηόηεηεο Κξηηηθήο Πιαηζίσζεο 49 Ο εηθνληθόο «όκνξθνο» θόζκνο ησλ δηαθεκίζεσλ: Οη καζεηέο επηζεκαίλνπλ θαη παξαηεξνύλ κε ηε βνήζεηα θύιισλ εξγαζίαο: κνξθα ζπίηηα κε πνιπηειή επίπισζε, παλάθξηβα αζηξαθηεξά απηνθίλεηα, θαινληπκέλνπο αλζξώπνπο, γειαζηά θαη ραξνύκελα πξόζσπα, θπξίσο λένπο θαη λέεο, αζιεηηθνύο ηύπνπο, πγηείο, ζε πινύζηα θνηλσληθά πεξηβάιινληα, ζε ειθπζηηθνύο ρώξνπο εξγαζίαο Γηαπηζηώλνπλ ηελ αληίζεζε ηεο ειιεληθήο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο πξαγκαηηθόηεηαο θαη ηνπ «θόζκνπ» ηεο δηαθήκηζεο Δπηρεηξνύλ λα δηαηππώζνπλ ηελ εμήγεζε θαη ηελ εξκελεία γηα ηε ζθνπηκόηεηα απηήο ηεο απόζηαζεο αλάκεζα ζηελ απζεληηθή θαη ζηελ εηθνληθή θαηάζηαζε

50 Γξαζηεξηόηεηεο Κξηηηθήο Πιαηζίσζεο Αμίεο θαη πξόηππα ζηηο δηαθεκίζεηο Αμίεο θαη πξόηππα ζηηο δηαθεκίζεηο πξνώζεζε ησλ ππαξρνπζώλ θνηλσληθώλ θαη νηθνλνκηθώλ ζρέζεσλ 50 έκθπιεο αλαπαξαζηάζεηο ζπζρεηηζκόο κε ηε ζύγρξνλε πξαγκαηηθόηεηα

51 51 ΓΤΝΑΙΚΑ όκνξθε ειθπζηηθή λνηθνθπξά ΑΝΣΡΑ επηηπρεκέλνο κε θύξνο δπλαηόο

52 Γξαζηεξηόηεηεο Κξηηηθήο Πιαηζίσζεο Γηαθεκίζεηο δηακόξθσζεο ηεο γπλαηθείαο ηαπηόηεηαο: Γηα ελπδάησζε θαη «γηα επηδεξκίδα πην απαιή θαη από ηνπ κσξνύ ζαο» (Jonson s oil) Γηα «ζώκα απαιό ζαλ κεηάμη» (Dove) «Αλαθαιύςηε ην ειημίξην ηεο επεμίαο γηα καιιηά ππθλά, θσηεηλά, γεκάηα πγεία θαη ιάκςε» (ακπνπάλ Pantene) «Ιηγόηεξεο ξπηίδεο» (L oreal) Σν ηέιεην θνξκί πνπ ραξίδνπλ ηα θέληξα αδπλαηίζκαηνο (Bodyline, θιπ.) «Πξντόληα δηαηξνθήο γηα δίαηηα» (Gilli Diet) «Σέιεην καύξηζκα» (Nivea Sun) «Λαη, ζην θαινθαίξη! ρη, ζηα ζεκάδηα ηνπ ρξόλνπ!» (Coppertone) «Θα εξσηεπηείο Θα πεηύρεηο Θα ζπγθηλεζείο Δπάλσ ζε έλα ζηξώκα ζα δήζεηο ηηο θαιύηεξεο ζηηγκέο ηεο δσήο ζνπ» (Media Strom) 52

53 Γξαζηεξηόηεηεο Κξηηηθήο Πιαηζίσζεο 53 Δπίζεο, νη γπλαίθεο θπξηαξρνύλ ζηε δηαθήκηζε πξντόλησλ νκνξθηάο: θξαγηόλ, βεξλίθηα λπρηώλ, βαθέο καιιηώλ, καηηώλ, πξντόληα styling γηα θξάηεκα θαη αλαδόκεζε ησλ καιιηώλ, ζακπνπάλ, αθξόινπηξα, θιπ. Αθόκα θαη ν παξαδνζηαθόο ξόινο ηεο λνηθνθπξάο είλαη εμίζνπ επίπιαζηνο. Κείκελν καζεηώλ: «Η όκορθε θσρία κε ηο ηαγηέρ θαη ηα υειοηάθοσλα γοβάθηα ζερβίρεη εσηστηζκέλε αηέιεηφηες καθαρολάδες Misko, ηης περητύλεη κε ζάιηζες Knorr θαη καγηθούς θύβοσς Maggi. Ύζηερα θακαρφηή ηρηγσρλά ζηελ ηοσαιέηα ηες ποσ ιάκπεη κε Bref, αζηράθηεη τάρε ζηο Viakal θαη κοζτοβοιάεη κε Azax, πέριες Ambi-pur. Είλαη θαη επηζηήκολας, αθού ειέγτεη ηε ιεθάλε ηες ηοσαιέηας από ηα κηθρόβηα θαη αζτοιείηαη κε ηοσς θίιοσς ηες, ηο Svelto, ηολ πρφηαζιεηή θαηά ηφλ ιεθέδφλ, ηο Dixan, θαη ηο «εθζακβφηηθό» OMO. Τέιος, πιέλεη ηα πηάηα γηα λα είλαη αζηραθηερά θαη απιώλεη ηελ κποσγάδα ηες. Καη οη κακάδες κας ηα θάλοσλ ασηά, αιιά δελ κοηάδοσλ θαη ηόζο ταρούκελες όηαλ δοσιεύοσλ»

54 Γξαζηεξηόηεηεο Κξηηηθήο Πιαηζίσζεο 54 Αξρέο δηαθεκηζηηθήο δενληνινγίαο Απαγνξεύζεηο ζηηο δηαθεκίζεηο Παξαπιαλεηηθέο δηαθεκίζεηο πγθαιπκκέλεο δηαθεκίζεηο Φεύηηθνο νηθνινγηθόο πξνζαλαηνιηζκόο Γεληθή Γξακκαηεία Θαηαλαισηή ΘΔ.Π.ΘΑ. - Θέληξν Πξνζηαζίαο Θαηαλαισηώλ Δπξσπατθή Δπηηξνπή - Θαηαλαισηέο Δ.Γ.Δ.Δ. - Έλσζε Γηαθεκηζηηθώλ Δηαηξηώλ Διιάδνο.Δ.Δ. - πκβνύιην Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο

55 Γξαζηεξηόηεηεο Κξηηηθήο Πιαηζίσζεο 55 πγθξίζεηο παιαηόηεξσλ θαη ζύγρξνλσλ δηαθεκίζεσλ Οη καζεηέο παξαηεξνύλ έληππεο θαη ηειενπηηθέο δηαθεκίζεηο από ην δηαδίθηπν ζύκθσλα κε επηιεγκέλεο ειεθηξνληθέο δηεπζύλζεηο πνπ ηνπο δίλνληαη Δθηππώλνπλ ηηο έληππεο, θαηαζθεπάδνπλ θνιάδ θαη ηηο ζρνιηάδνπλ Θαηαγξάθνπλ θαη επηζεκαίλνπλ: Γηαθνξνπνηήζεηο ζην γισζζηθό πεξηερόκελν, ζηελ εηθνλνγξάθεζε, ζηα πνιπηξνπηθά κέζα, ζηα κελύκαηα θαη ζην πεξηερόκελν ρνιηάδνπλ κε ηνπο γνλείο ηνπο ην θνηλσληθό πιαίζην ηεο επνρήο ηνπ 80 θαη ηνπ 90 (ελδπκαζία, θνηλσληθέο ζπλζήθεο θιπ.)

56 Γξαζηεξηόηεηεο Κξηηηθήο Πιαηζίσζεο 56 Δπηζεκαίλνπλ ηε ρξήζε κόλν ηεο ειιεληθήο γιώζζαο Θαηαγξάθνπλ πνιιέο δηαθεκίζεηο κε ηξαγνύδηα: ~«Κηα θαηζαξηδνύια, ε κηθξή Σεξέδα» (Teza) ~«Σε Ιόια απ ηε θσηηά πνηνο ζα ηε βγάιεη;» (Carnation γάια) ~Σξέμε, ηξέμε, κηθξνύιε, γίλε άληξαο, κηθξνύιε,» (Γάια ΒΙΑΥΑ εβαπνξέ) ~«Κε ηξειαίλεηο, Σδνβάλα,» (θνιόληα Jovanna) Παξαηεξνύλ όηη θάπνηα πξντόληα εμαθνινπζνύλ λα πθίζηαληαη, πρ. ηα αιιαληηθά Τθαληήο, ULTREX, AVA, ION, CAMBAS, TRIDENT, SANITAS, BIC θιπ., ελώ άιια έρνπλ θαηαξγεζεί από ηελ αγνξά, πρ. EPILADY, TROPIKANA, SLIMMER, RISONATO, θιπ.

57 Σειενπηηθέο δηαθεκίζεηο Παιηέο ειιεληθέο ηειενπηηθέο δηαθεκίζεηο: 1 ε δηαθήκηζε Παξαθνινύζεζε ηεο εμέιημεο κηαο δηαθήκηζεο, πρ. γηα ηα καθαξόληα MISKO από ηελ επνρή ηνπ 1980 («Αθάθηε, ηα καθαξόληα λα λαη MISKO») 57

58 Έληππεο δηαθεκίζεηο 58

59 59

60 Κνιάδ κε παιηέο δηαθεκίζεηο 60

61 Γξαζηεξηόηεηεο Κξηηηθήο Πιαηζίσζεο 61 Οη καζεηέο μερσξίδνπλ από ηηο δηαθεκίζεηο πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο νξηζκέλεο πνπ έρνπλ νηθνινγηθό ή θνηλσληθό πεξηερόκελν θαη ζρνιηάδνπλ ηε ζύλδεζή ηνπο κε άιιεο αλαθνξέο θαη θείκελα (δηαθεηκεληθόηεηα) Γηαθεκίζεηο θαηά ηνπ θαπλίζκαηνο: γίλνληαη αληηθείκελν επεμεξγαζίαο θαη ζρνιηαζκνύ, θαζώο νη καζεηέο βξίζθνληαη ζηελ θαηάιιειε ειηθία γηα λα αληηζηαζνύλ ζε απηή ηελ επηβιαβή ζπλήζεηα. Δπίζεο, ζρνιηάδνληαη δηαθεκίζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο & ησλ δώσλ θαη ηε κείσζε ηνπ ππεξθαηαλαισηηζκνύ

62 62

63 63

64 64

65 Γξαζηεξηόηεηεο Κξηηηθήο Πιαηζίσζεο 65 Η αλαηξνπή ζηε δηαθήκηζε Θαηαγξάθνληαη θαη παξνπζηάδνληαη δηαθεκίζεηο πνπ αλαηξέπνπλ ηηο ζπκβάζεηο θαη ηα ζηεξεόηππα: ~Γηαθεκίζεηο όπνπ ν παηέξαο καγεηξεύεη, ε γπλαίθα είλαη γηαηξόο, ε ειηθησκέλε θπξία «καγεηξεύεη παξαδνζηαθό ηνζη», θιπ. Παξνπζηάδνληαη ζηνπο καζεηέο έληππεο δηαθεκίζεηο ηνπ δηαδηθηύνπ (Facebook, Twitter, Skype, Youtube) κε εηθνλνγξάθεζε ηνπ θαη ζρνιηάδεηαη ε επηινγή απηή Σίζεηαη ν πξνβιεκαηηζκόο: «Κηα εηθόλα, ρίιηεο ιέμεηο», αιιά «Κηα ιέμε, πόζεο εηθόλεο;;;»

66 66

67 67

68 Γξαζηεξηόηεηεο Μεηαζρεκαηηζκέλεο Πξαθηηθήο 68 Γεκηνπξγία έληππσλ, ξαδηνθσληθώλ θαη ηειενπηηθώλ δηαθεκίζεσλ γηα γλσζηά θαη γηα θαληαζηηθά πξντόληα Παξνπζίαζε ησλ δηαθεκίζεσλ ηεο θάζε νκάδαο κε κνξθή δξακαηνπνίεζεο ζηελ ηάμε. Αλαπαξάζηαζε νκάδσλ εξγαζίαο δηαθεκηζηώλ, αλαπαξάζηαζε ξαδηνθσληθήο δηαθήκηζεο κε ηελ αλάινγε επηηόληζε θαη πνιπηξνπηθώλ ηειενπηηθώλ δηαθεκίζεσλ κε ηε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή ύλζεζε δηαθεκίζεσλ γηα πξντόληα ππαξθηά θαη αλύπαξθηα κε ηε βνήζεηα εηθόλσλ από άιιεο πεγέο Δπεμεξγαζία εηθνλνγξάθεζεο κε πνηθίιεο εηθαζηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη ηερλνηξνπίεο (θνιάδ, ηέκπεξα, ζθίηζν, αθνπαξέιεο, πδαηνγξαθίεο, γθξαβνύξεο θιπ.)

69 Γξαζηεξηόηεηεο Μεηαζρεκαηηζκέλεο Πξαθηηθήο 69 Αζθήζεηο «κεηαγξαθήο» δηαθεκίζεσλ, δηαθεηκεληθέο εξγαζίεο θαη κεηαπιάζεηο, δηαζθεπέο γλσζηώλ δηαθεκίζεσλ Αλαπαξαγσγή δηαθήκηζεο κε λέεο εθδνρέο ζην κήλπκα ή ζηελ εηθνλνγξάθεζε Παξαιιαγέο γλσζηώλ δηαθεκίζεσλ κε ήξσεο παξακπζηώλ πλέρεηα ηεο δηαθήκηζεο (επέθηαζε ηεο αθήγεζεο κε αλακελόκελε ή αλαηξεπηηθή πινθή) πγγξαθή δηαθεκηζηηθώλ πνηεκάησλ Θαηαζθεπέο - ρεηξνηερλίεο, Εσγξαθηθή εηθόλσλ γηα δηαθεκίζεηο, Θνιάδ κε εηθόλεο από πεξηνδηθά Γξακαηνπνίεζε ησλ «αηέιεησησλ» δηαθεκίζεσλ ησλ ηειεπσιήζεσλ (όπσο pretty bra, έμππλε ζίηα, θιπ.)

70 Γηαθεκίζεηο παηδηώλ 70

71 71

72 Γηαθεκίζεηο ησλ καζεηώλ 72

73 Γηαθεκίζεηο ησλ καζεηώλ 73

74 Γηαθεκίζεηο ησλ καζεηώλ 74

75 Γηαθεκίζεηο ησλ καζεηώλ 75

76 Γηαθεκίζεηο ησλ καζεηώλ 76

77 Γηαθεκίζεηο ησλ καζεηώλ 77

78 Γηαθεκίζεηο ησλ καζεηώλ 78

79 Γηαθεκίζεηο ησλ καζεηώλ 79

80 Γηαθεκίζεηο ησλ καζεηώλ 80

81 Γηαθεκίζεηο ησλ καζεηώλ 81

82 Γηαθεκίζεηο ησλ καζεηώλ 82

83 Γξαζηεξηόηεηεο Μεηαζρεκαηηζκέλεο Πξαθηηθήο Οη καζεηέο γξάθνπλ ηα δηθά ηνπο ζιόγθαλ γηα ηελ αληίζηαζε ζηηο δηαθεκίζεηο «Δπηιέγσ πξνζεθηηθά Γηαιέγσ ηα ζσζηά!» «Αθνύσ ηηο πξαγκαηηθέο κνπ αλάγθεο!» «Γηαβάδσ ηηο εηηθέηεο θαη ηα ςηιά γξάκκαηα ησλ πξντόλησλ» «,ηη ιάκπεη δελ είλαη ρξπζόο!,ηη δηαθεκίδεηαη δελ είλαη ην θαιύηεξν!» «Αθνύσ κε θαξδηά θαη δηαιέγσ κε κπαιό!» 83 «Ζ δηαθήκηζε είλαη ηέρλε Δκπξόο γηα Γηαθεκίζεηο!»

84 Απνηειέζκαηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκηνπξγία θαηλνηόκνπ καζεζηαθνύ πεξηβάιινληνο Σν νπζηαζηηθό ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ ζπλέβαιε ζηελ επίηεπμε αμηόινγσλ καζεζηαθώλ απνηειεζκάησλ Δπίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηεο απηελεξγνύ ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο κέζα ζε έλα επνηθνδνκεηηθό πεξηβάιινλ Παξαγσγή πξσηόηππσλ, επθάληαζησλ θαη πνιπηξνπηθώλ δηαθεκίζεσλ από ηνπο καζεηέο Θαηάζεζε απόςεσλ καζεηώλ γηα ηηο δηαθεκίζεηο κε θξηηηθή ζηάζε θαη επηιεθηηθή δηάζηαζε 84

85 Απνηειέζκαηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο 85 Ζ έκθαζε ζηε δηεξεύλεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ιεθηηθνύ θαη ηνπ νπηηθνύ ηξόπνπ ζηε ζπγθξόηεζε ηνπ δηαθεκηζηηθνύ κελύκαηνο, πξνθάιεζε ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηώλ, ώζηε λα αληηκεησπίδνπλ ηέηνηνπ είδνπο θείκελα κε βάζε ηε ινγηθή θαη ηνλ θξηηηθό ιόγν θαη όρη κε ηηο εληππώζεηο πνπ πξνθαινύλ ππνζπλείδεηεο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο. Ζ απνηύπσζε ησλ απόςεσλ ησλ παηδηώλ θαη ηα έξγα ηνπο αληηθαηνπηξίδνπλ όηη ζε κεγάιν βαζκό νη δξαζηεξηόηεηεο αλάπηπμεο θξηηηθνύ γξακκαηηζκνύ πνπ εθαξκόζηεθαλ, ηα επεξέαζαλ θαη ηνπο έδσζαλ ηε δπλαηόηεηα λα πξνβιεκαηηζηνύλ θαη λα θαιιηεξγήζνπλ ηελ θξηηηθή ηνπο επίγλσζε.

86 Απνηειέζκαηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο 86 Θαιιηέξγεηα αηζζεηηθνύ θξηηεξίνπ θαη ηνπ νπηηθνύ / εηθνληθνύ γξακκαηηζκνύ Οη καζεηέο έκαζαλ λα μερσξίδνπλ ζηνηρεία ηνπ Πξνζαλαηνιηζκνύ Θσδηθνπνίεζεο (Coding Orientation), δειαδή ζε πνην θνηλσληθό πιαίζην θαηαηάζζεηαη ε εηθόλα, αλ έρνπκε δηαθνξνπνηήζεηο ηππηθόηεηαο από θώδηθα ζε θώδηθα θαη ζε ζρέζε κε ην ρξώκα (απνρξώζεηο, γέκηζκα, πνηθηιία), ην θόλην, ην βάζνο, ηελ απεηθόληζε, ηνλ θσηηζκό, ηε θσηεηλόηεηα. Ζ ειεθηξνληθή κνξθνπνίεζε ηνπ πιηθνύ θαη ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ έδσζε πνιιέο δπλαηόηεηεο γηα δηαδξαζηηθόηεηα.

87 Απνηειέζκαηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο 87 Κέζα από ηελ εθπαίδεπζε ζηνλ θξηηηθό γξακκαηηζκό, δόζεθε ε επθαηξία ζηνπο καζεηέο λα αλαπηύμνπλ αληηζηάζεηο θαη λα κελ ρεηξαγσγνύληαη, λα δηαθξίλνπλ θαη λα ακθηζβεηνύλ, λα κπνξνύλ λα ιέλε ηε γλώκε ηνπο, λα δηαπξαγκαηεύνληαη θαη λα βιέπνπλ θξηηηθά ηα θείκελα, αιιά θαη ην θνηλσληθό πιαίζην ζην όπνην παξάγνληαη. Σα παηδηά ζπλεηδεηνπνίεζαλ όηη ην θνηλσληθό πιαίζην ηεο επνρήο θαη νη παξάγνληεο πνπ πξνζδηνξίδεη (αηζζεηηθή, δηαθεηκεληθόηεηα, πεξηερόκελν) θαζνξίδνπλ θαηαιπηηθά ηελ παξαγσγή ελόο θεηκέλνπ. Αζθήζεθαλ ζηελ θξηηηθή αληηκεηώπηζε ηνπ ιόγνπ γηα ηελ πεηζώ, ηελ επηξξνή ηνπ ζπλαηζζήκαηνο θαη ηε κείσζε ηεο ινγηθήο ζθέςεο θαη ηεο θξίζεο.

88 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Σν Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα γηα ηε δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ησλ δηαθεκίζεσλ εθαξκόδεηαη εύθνια ζην ζρνιείν είηε ζην πιαίζην ηεο Δπέιηθηεο Εώλεο είηε σο ρέδην Δξγαζίαο. 88 Ζ ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή πξόηαζε ζπληζηά κηα αλαζρεδηαζκέλε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε θαη πεξηέρεη ελδεηθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηδέεο, πνπ κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ έλαπζκα γηα ελαιιαθηηθέο επηλνήζεηο από ηνλ θάζε εθπαηδεπηηθό θαη πξνζαξκνγή ζηα δεδνκέλα ηεο ηάμεο θαη ηηο αλάγθεο ησλ καζεηώλ ηνπ.

89 αο επραξηζηνύκε! ΚΤΡΙΑΚΗ ΑΜΑΡΑΝΣΙΓΟΤ Γ Α Κ Α Λ Α Π Ρ Ο Σ Τ Π Ο Τ Π Δ Ι Ρ Α Μ Α Σ Ι Κ Ο Τ Γ Η Μ Ο Σ Ι Κ Ο Τ Υ Ο Λ Δ Ι Ο Τ Φ Λ Ω Ρ Ι Ν Α ΟΛΓΑ ΜΟΤΙΟΤ-ΜΤΛΩΝΑ Υ Ο Λ Ι Κ Η Τ Μ Β Ο Τ Λ Ο Π. Δ. Φ Λ Ω Ρ Ι Ν Α ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΝΣΙΝΑ Κ Α Θ Η Γ Η Σ Η Γ Λ Ω Ο Λ Ο Γ Ι Α - Δ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Λ Ω Α Κ Α Ι Γ Ι Γ Α Κ Σ Ι Κ Η Σ Η, Π. Γ. Μ.

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

«Οι διαθημίζεις ζηη ζωή μας»: Ένα εκπαιδεσηικό πρόγραμμα κριηικού γραμμαηιζμού

«Οι διαθημίζεις ζηη ζωή μας»: Ένα εκπαιδεσηικό πρόγραμμα κριηικού γραμμαηιζμού «Οι διαθημίζεις ζηη ζωή μας»: Ένα εκπαιδεσηικό πρόγραμμα κριηικού γραμμαηιζμού Κσριακή Αμαρανηίδοσ Δαζθάια Πξόηππνπ Πεηξακαηηθνύ Δεκνηηθνύ Σρνιείνπ Φιώξηλαο Όλγα Μούζιοσ-Μσλωνά Σρνιηθή Σύκβνπινο Π. Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ

Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ Παξνπζίαζε Απνηειεζκάησλ Μάηνο 2011 0311048prs(ek) Δηζαγσγή/ Σηόρνο Η έξεπλα ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αξιοποίηςη των ΤΠΕ ςτην εκπαιδευτική διδακτική διαδικαςία ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Ο υπολογιςτήσ ωσ μζςο πρακτικήσ εγγραμματιςμοφ Δεκαετίεσ: 1950-60 «Τα βαςικά» Δνκηζκόο: Φσλνινγία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ Ο Επεξεργαςτήσ Κειμζνου : Είναι ζνα ιςχυρό μζςο διδαςκαλίασ. Χρηςιμοποιείται: ωσ πυρήνασ μιασ διδαςκαλίασ ή για δημιουργία δραςτηριοτήτων προγφμναςησ και εξάςκηςησ (drill and practice) Κυριαρχοφν: Word:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Γηαηί νη γνλείο; Η νηθνγέλεηα είλαη ε βαζηθή κνλάδα κέζα από ηελ νπνία ην παηδί εηζάγεηαη ζηελ θνηλσληθή δσή θαη θαη επέθηαζε ζηε ζρνιηθή δσή.

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Θεκαηηθή Πξνζέγγηζε από ηε Σδήθνπ Βαζηιηθή

Θεκαηηθή Πξνζέγγηζε από ηε Σδήθνπ Βαζηιηθή Θεκαηηθή Πξνζέγγηζε από ηε Σδήθνπ Βαζηιηθή 1 Δηαβάδω «Η θσρά Δεκοθραηία», Κωλ/λα Αρκεληάθοσ, εθδ. Κέδρος. Μεηά ηε ζσδήηεζε προτωρώ κε ηε βοήζεηά ηωλ παηδηώλ ζηε δεκηοσργία ηοσ πιάλοσ εργαζίας. Τη δείρλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 5 ο. Κπιηικόρ Εγγπαμμαηιζμόρ

Μάθημα 5 ο. Κπιηικόρ Εγγπαμμαηιζμόρ Μάθημα 5 ο Κπιηικόρ Εγγπαμμαηιζμόρ Παπαδοσή: Όζε ζρέζε έρεη ν γξαπηόο ιόγνο κε ζύκβνια θαη θώδηθεο, άιιε ηόζε έρεη κε αμίεο, ηδενινγίεο, ππνθεηκεληθόηεηεο, εξκελείεο, θξίζεηο, ελδηαθέξνληα, ζπκθέξνληα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΣΑ - ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΙΗ ΑΞΘΑ

ΦΤΣΑ - ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΙΗ ΑΞΘΑ ΦΤΣΑ - ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΙΗ ΑΞΘΑ ΙΔΗΡΝΟΓΗΘΖ ΑΜΗΑ Αληηκεησπίδνπλ απνηειεζκαηηθά πξνβιήκαηα: 1) νπηηθήο όριεζεο 2) αλεπηζύκεηεο θίλεζεο αλζξώπσλ, δώσλ 3). πξνβιήκαηα ζνξύβνπ 4) θαζαξηζκόο αηκόζθαηξαο από ξύπνπο 5)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

Οη πην γλσζηέο κνξθέο Pervasive παηρληδηώλ είλαη ηα Location Based Games, Augmented Reality Games θαη Mixed Reality Games.

Οη πην γλσζηέο κνξθέο Pervasive παηρληδηώλ είλαη ηα Location Based Games, Augmented Reality Games θαη Mixed Reality Games. Pervasive Games Pervasive games Τν ζπγθεθξηκέλν είδνο παηρληδηώλ ζηεξίδεηαη ζηελ αλάγλσζε ησλ παξακέηξσλ ηνπ πεξηβάιινληνο (Context) ηνπ ρξήζηε ησλ νπνίσλ ηα απνηειέζκαηα ρξεζηκνπνηεί ζηνπο θαλόλεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Database Design Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Στότοι Σν κάζεκα απηό θαιύπηεη ηνπο αθόινπζνπο ζηόρνπο: Οξίδεη ηνλ ζθνπό ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα