ΚΤΡΙΑΚΗ ΑΜΑΡΑΝΣΙΓΟΤ Υ Ο Λ Δ Ι Ο Τ Φ Λ Ω Ρ Ι Ν Α ΟΛΓΑ ΜΟΤΙΟΤ-ΜΤΛΩΝΑ Υ Ο Λ Ι Κ Η Τ Μ Β Ο Τ Λ Ο Π.Δ. Φ Λ Ω Ρ Ι Ν Α ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΝΣΙΝΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΤΡΙΑΚΗ ΑΜΑΡΑΝΣΙΓΟΤ Υ Ο Λ Δ Ι Ο Τ Φ Λ Ω Ρ Ι Ν Α ΟΛΓΑ ΜΟΤΙΟΤ-ΜΤΛΩΝΑ Υ Ο Λ Ι Κ Η Τ Μ Β Ο Τ Λ Ο Π.Δ. Φ Λ Ω Ρ Ι Ν Α ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΝΣΙΝΑ"

Transcript

1 «Οη δηαθεκίζεηο ζηε δσή καο» Έλα εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα θξηηηθνύ γξακκαηηζκνύ Κηα δηδαθηηθή εθαξκνγή ζηνλ κηιν γηα ηνλ «Θξηηηθό Γξακκαηηζκό» ηνπ Πξόηππνπ Πεηξακαηηθνύ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Φιώξηλαο» ΚΤΡΙΑΚΗ ΑΜΑΡΑΝΣΙΓΟΤ Γ Α Κ Α Λ Α Π Ρ Ο Σ Τ Π Ο Τ Π Δ Ι Ρ Α Μ Α Σ Ι Κ Ο Τ Γ Η Μ Ο Σ Ι Κ Ο Τ Υ Ο Λ Δ Ι Ο Τ Φ Λ Ω Ρ Ι Ν Α ΟΛΓΑ ΜΟΤΙΟΤ-ΜΤΛΩΝΑ Υ Ο Λ Ι Κ Η Τ Μ Β Ο Τ Λ Ο Π.Δ. Φ Λ Ω Ρ Ι Ν Α ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΝΣΙΝΑ Κ Α Θ Η Γ Η Σ Η Γ Λ Ω Ο Λ Ο Γ Ι Α - Δ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Λ Ω Α Κ Α Ι Γ Ι Γ Α Κ Σ Ι Κ Η Σ Η, Π. Γ. Μ.

2 «ΔΡΓΑΣΗΡΙ ΓΛΩΑ Π.Π.. ΦΛΩΡΙΝΑ» Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία «Δξγαζηεξίνπ Γιώζζαο» ηνπ Πξόηππνπ Πεηξακαηηθνύ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Φιώξηλαο ( ) πλεξγαζία κε ην Δξγαζηήξην Κειέηεο ηεο Γιώζζαο θαη ησλ Πξνγξακκάησλ Γισζζηθήο Γηδαζθαιίαο ηνπ Π.Σ.Λ. Φιώξηλαο θαη ηνλ Γηεπζπληή ηνπ θ. Θσλζηαληίλν Ληίλα, Θαζεγεηή Γισζζνινγίαο ηεο Διιεληθήο Γιώζζαο θαη ηεο Γηδαθηηθήο ηεο ηόρνο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Γιώζζαο ηνπ Π.Π.. Φιώξηλαο είλαη λα απνηειέζεη «θπηώξην» θαιώλ πξαθηηθώλ γηα ηε βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ γισζζηθνύ καζήκαηνο θαη ρώξν πεηξακαηηθήο εθαξκνγήο θαη ειέγρνπ απνηειεζκαηηθόηεηαο δηδαθηηθώλ πξαθηηθώλ ζρεηηθώλ κε ηηο ζύγρξνλεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο γιώζζαο 2

3 «ΔΡΓΑΣΗΡΙ ΓΛΩΑ Π.Π.. ΦΛΩΡΙΝΑ» ρνιηθό έηνο νο Θύθινο: ΠΑΡΑΚΤΘΗ ΘΑΗ ΑΦΖΓΖΖ, Γ θαη Γ ηάμε Γεκνηηθνύ (2 ηκήκαηα) 2νο Θύθινο: ΘΡΗΣΗΘΟ ΓΡΑΚΚΑΣΗΚΟ, Δ θαη η ηάμε Γεκνηηθνύ (1 ηκήκα) ε θάζε Θύθιν παξαθνινύζεζαλ 16 σο 20 καζεηέο Γηδαζθαιία επί δύν δηδαθηηθά δίσξα εβδνκαδηαίσο πλνιηθή δηάξθεηα πεξίπνπ δηδαθηηθέο ώξεο Σν πξόγξακκα «Οη δηαθεκίζεηο ζηε δσή καο» εθαξκόζηεθε ζηνλ κηιν καζεηώλ γηα ηνλ «Θξηηηθό Γξακκαηηζκό» επί δέθα δηδαθηηθά δίσξα ζηε δηάξθεηα πέληε εβδνκάδσλ θαη ζπκκεηείραλ ζε απηό 18 καζεηέο ηεο Δ ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ (20 δηδαθηηθέο ώξεο) 3

4 Ο Κξηηηθόο Γξακκαηηζκόο Ο Κξηηηθόο Γξακκαηηζκόο, σο εξγαιείν θξηηηθήο ζθέςεο θαη επίγλσζεο, ζεκαίλεη ηελ ελεξγή πξνζέγγηζε ζηελ αλάγλσζε θαη ζηηο θεηκεληθέο πξαθηηθέο, ζηελ αλάιπζε θαη ηελ θξηηηθή ησλ ζρέζεσλ κεηαμύ ησλ θεηκέλσλ, ηεο γιώζζαο, ηεο εμνπζίαο, ησλ θνηλσληθώλ νκάδσλ θαη ησλ θνηλσληθώλ πξαθηηθώλ κε ζθνπό ηε δηεξεύλεζε ησλ ζηάζεσλ, αμηώλ θαη πεπνηζήζεσλ πνπ θξύβνληαη θάησ από ηελ επηθάλεηα ελόο θεηκέλνπ (Baynham 2002, Baynham 2000, Hall 1998). 4

5 Ο Κξηηηθόο Γξακκαηηζκόο 5 Ο Θξηηηθόο Γξακκαηηζκόο πεξηιακβάλεη: Σε δηεξεύλεζε ηνπ λνήκαηνο ηνπ θεηκέλνπ, ηνπ ζθνπνύ θαη ησλ θηλήηξσλ ηνπ δεκηνπξγνύ ηνπ Σελ θαηαλόεζε όηη ηα θείκελα αληηπξνζσπεύνπλ ηδηαίηεξεο απόςεηο, όηη απνζησπνύλ άιιεο θαη όηη επεξεάδνπλ ηηο ηδέεο ησλ αλζξώπσλ Σελ ακθηζβήηεζε ησλ ηξόπσλ κε ηνπο νπνίνπο απηά έρνπλ θαηαζθεπαζηεί Σελ έκθαζε ζηηο πνιιαπιέο αλαγλώζεηο ησλ θεηκέλσλ, ηελ παξαθίλεζε ησλ καζεηώλ λα πηνζεηήζνπλ άπνςε ζε δεηήκαηα, λα ζθεθηνύλ θαη λα μεθαζαξίζνπλ ηηο δηθέο ηνπο αμίεο θαη ζηάζεηο θαη λα αλαιάβνπλ θνηλσληθή δξάζε γηα κία πην δίθαηε θαη δεκνθξαηηθή θνηλσλία. (Department of Education, Tasmania, School Education Division 2004, Giroux 1987), (Hall 1998, McLaren 1988, Kellner 1998, Chomsky 2000)

6 Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα «Οη δηαθεκίζεηο ζηε δσή καο» επεξεάδεη ηηο θαηαλαισηηθέο επηινγέο καο απνηειεί ζεκαληηθό πνκπό παξαγσγήο κελπκάησλ 6 είλαη κέξνο ηεο δσήο καο θξηηηθή ζηάζε αδήξηηε θνηλσληθή αλαγθαηόηεηα

7 Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα «Οη δηαθεκίζεηο ζηε δσή καο» ραξαθηεξηζηηθό θεηκεληθό είδνο πνιπηξνπηθόηεηαο ζπλδέεηαη κε ηελ έλλνηα ησλ πνιπγξακκαηηζκώλ δηδαθηηθή αμηνπνίεζε δηαζεµαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο αμηνπνηείηαη ζηα λέα γισζζηθά εγρεηξίδηα όισλ ησλ ηάμεσλ 7

8 Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα «Οη δηαθεκίζεηο ζηε δσή καο» ζπληζηά ηόπν θαη πεγή επηθνηλσλίαο θαη πνιηηηζκνύ ηδαληθό πιηθό γηα πνιππνιηηηζκηθέο ηάμεηο ε εηθόλα ηεο βνεζάεη ηελ θαηαλόεζε πξνζθέξεηαη γηα νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε 8

9 Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα «Οη δηαθεκίζεηο ζηε δσή καο» θαηαιύεη ηε κνλνζεκαληόηεηα ηνπ κελύκαηνο 9 ε πξνζζήθε ήρνπ πξνζδίδεη λέα λνήκαηα ιόγνο κνπζηθή ερεηηθά εθέ

10 Σν ζεσξεηηθό πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο 10 Παηδαγσγηθή ησλ Πνιπγξακκαηηζκώλ Cope & Kalantzis 2000, Υαηδεζαββίδεο 2003: εθηόο από ηελ γισζζηθή αλάιπζε, γίλνληαη πξαγκαηνινγηθέο, θνηλσληνινγηθέο θαη ζεκεησηηθέο αλαιύζεηο, νη νπνίεο ζπιιεηηνπξγνύλ θαη ζπλεηζθέξνπλ ζηελ θαηαλόεζε εηθόλσλ, πηλάθσλ, δηαγξακκάησλ, ζρεδίσλ θιπ. Οπηηθή Κνηλσληθή εκεησηηθή Kress & Van Leeuwen 1996 ζηνηρεία ηεο όπσο: επαθή, απόζηαζε, άπνςε, γσλία ιήςεο, βιέκκα, πξνβνιή, πεξηράξαμε, ζθεληθό, αληηθείκελα, δξάζηεο θιπ.

11 Σα ζηάδηα ηεο Παηδαγσγηθήο ησλ Πνιπγξακκαηηζκώλ 11 Σνπνζεηεκέλε Πξαθηηθή (κέζσ Καηαζηάζεσλ) (Situated Practice) Αλνηρηή Γηδαζθαιία (Overt Instruction) Κξηηηθή Πιαηζίσζε (Critical Framing) Πξαθηηθή Μεηαζρεκαηηζκνύ Αλαπιαηζησκέλε Πξαθηηθή (Transformed Practice)

12 Γηδαθηηθό πιαίζην 12 Σν Μνληέιν Γηδαζθαιίαο αθνινύζεζε ηε δηδαθηηθή αξρή ηεο «εμαηνκηθεπκέλεο ππνζηήξημεο θαη θζίλνπζαο θαζνδήγεζεο» (fading scaffolding), πνπ απνξξέεη από ηε ζεσξία ηεο Εώλεο Δπηθείκελεο Αλάπηπμεο (Vygotsky 1993) Οη Οκάδεο ησλ παηδηώλ λα κεηαηξέπνληαη ζε θνηλόηεηεο κάζεζεο πιινγηθή θαη ζπλεξγαηηθή δηεξεύλεζε ησλ ζεκάησλ θαη νηθνδόκεζε ησλ λέσλ γλώζεσλ (νκαδνζπλεξγαηηθή δξάζε) Γηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ησλ δεηεκάησλ κε ηε δηαζύλδεζε ησλ γισζζηθώλ δξαζηεξηνηήησλ κε εηθαζηηθέο, ζεαηξηθέο, θηλεηηθέο, θαιιηηερληθέο θαη άιιεο δξαζηεξηόηεηεο (Καηζαγγνύξαο 2004)

13 Η πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο ύκθσλα κε ην γεληθό ζεσξεηηθό πιαίζην 13 Θαηαγξαθή εθπαηδεπηηθώλ ζηόρσλ πξνζδνθώκελσλ καζεζηαθώλ απνηειεζκάησλ ρεδηαζκόο δηδαθηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ & δηδαθηηθνύ πιηθνύ Αλεύξεζε θαηάιιειεο βηβιηνγξαθίαο Δθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο

14 Δθπαηδεπηηθνί ζηόρνη ηνπ Πξνγξάκκαηνο λα γλσξίζνπλ κέζα από ηελ αλάιπζε πώο θαηαζθεπάδεηαη κηα δηαθήκηζε, λα «δηαβάδνπλ», λα αλαιύνπλ δηαθεκίζεηο, λα θαηαλνήζνπλ ηνλ ξόιν ηνπο θαη ηνλ ζθνπό ηνπο 14 λα αληηιεθζνύλ ηε ζρέζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο δηαθήκηζεο κε ηνλ ζηόρν, ηνπο κεραληζκνύο ηεο πεηζνύο, λα ζπζρεηίζνπλ ηνλ ηξόπν νξγάλσζεο ηνπ γισζζηθνύ θαη πνιπηξνπηθνύ κελύκαηνο κηαο δηαθήκηζεο κε ηνλ ζθνπό ηεο λα πηνζεηήζνπλ θξηηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε δηαθήκηζε, λα αλαπηύμνπλ θξηηηθή ζθέςε γηα λα «δηαβάδνπλ πίζσ από ην θείκελν» θαη λα αληηιακβάλνληαη ηηο πξνζέζεηο ηνπ δεκηνπξγνύ

15 Δθπαηδεπηηθνί ζηόρνη ηνπ Πξνγξάκκαηνο 15 λα απνιαύζνπλ θαη λα ςπραγσγεζνύλ κε ηελ ελαιιαθηηθή ελαζρόιεζή ηνπο κε ηηο δηαθεκίζεηο λα ζπλδέζνπλ ηνπο γισζζηθνύο πόξνπο θαη ηνπο άιινπο ζεκεησηηθνύο ηξόπνπο κε ην θνηλσληθό πιαίζην ζην νπνίν παξάγεηαη ην θείκελν ηεο δηαθήκηζεο λα εθθξαζηνύλ δεκηνπξγηθά κε παηγληώδεηο δξαζηεξηόηεηεο θαη κε ηε δεκηνπξγηθή γξαπηή ηνπο έθθξαζε λα παξαγάγνπλ πξσηόηππεο δηθέο ηνπο δηαθεκίζεηο, κέζα από θαζνδεγεκέλεο θαη ειεύζεξεο δξαζηεξηόηεηεο

16 Δθπαηδεπηηθνί ζηόρνη ηνπ Πξνγξάκκαηνο 16 λα θαηαλνήζνπλ ζηελ θαηεύζπλζε ελόο πνιπηξνπηθνύ γξακκαηηζκνύ ηε ζρέζε νπηηθνύ θαη ιεθηηθνύ γξακκαηηζκνύ λα απνθηήζνπλ ηελ ηθαλόηεηα θαηαζθεπήο λνήκαηνο ζε δηαθνξεηηθά θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά ζπγθείκελα, θαζώο θαη ηελ ηθαλόηεηα ρξήζεο πνιπηξνπηθώλ αλαπαξαζηάζεσλ ε γιώζζα λα γίλεηαη αληηιεπηή σο θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή πξαθηηθή λα αλαδεηρζεί ε πνιπηξνπηθόηεηα θαη ε ζπλεηζθνξά ηνπ θάζε ζεκεησηηθνύ ηξόπνπ ζηελ θαηαζθεπή λνήκαηνο θαη ε ζπζρέηηζε ησλ δηάθνξσλ ηξόπσλ πνπ ζπιιεηηνπξγνύλ κεηαμύ ηνπο ζηα πνιπηξνπηθά θείκελα

17 Δθπαηδεπηηθνί ζηόρνη ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γιφζζηθοί ζηότοη. Οη καζεηές: λα δηεξεπλήζνπλ ηελ θνηλσληθή ιεηηνπξγία ηνπ θεηκεληθνύ είδνπο ηεο δηαθήκηζεο (κε πνηνλ ζηόρν ρξεζηκνπνηείηαη) λα αλαδεηήζνπλ ηε γιώζζα θαη ηε ζρεκαηηθή δνκή ησλ δηαθεκίζεσλ (πώο είλαη νξγαλσκέλεο) λα αλαιύζνπλ ζπγθεθξηκέλεο πιεπξέο ηνπ επηπέδνπ ύθνπο πνπ ζρεηίδεηαη κε ην είδνο ιόγνπ (ηη, πνηνη, πώο) λα εκπινπηίζνπλ ην ιεμηιόγηό ηνπο 17

18 Γξαζηεξηόηεηεο Σνπνζεηεκέλεο Πξαθηηθήο Δπηινγή θαη θαζνξηζκόο ηνπ ζέκαηνο κε ηνπο καζεηέο πιινγή θαη θαηαγξαθή δηαθεκίζεσλ από έληππα, ξαδηόθσλν, ηειεόξαζε θιπ. Απνθόκκαηα κε δηαθεκίζεηο από εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά, θαηαγξαθή ηειενπηηθώλ θαη ξαδηνθσληθώλ δηαθεκίζεσλ ηεο αξεζθείαο ηνπο, παξαηήξεζε δηαθεκίζεσλ ζε αλνηρηνύο ρώξνπο (αθίζεο, ηακπιό θ.α.) 18 Παξνπζίαζε ζηελ νινκέιεηα

19 Γξαζηεξηόηεηεο Σνπνζεηεκέλεο Πξαθηηθήο Πξώηνο ζρνιηαζκόο ησλ δηαθεκίζεσλ θαη ησλ ζθνπώλ πνπ ππεξεηνύλ πιινγηθή δηαηύπσζε ηνπ νξηζκνύ ηεο δηαθήκηζεο Θαηαγξαθή ησλ κέζσλ ζηα νπνία ζπλαληώληαη νη δηαθεκίζεηο (ηειεόξαζε, ξαδηόθσλν, δηαδίθηπν, εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, αθίζεο, παλό, πηλαθίδεο, ηνίρνη, θπιιάδηα, νρήκαηα, αεξνπαλό, κελύκαηα ζε θηλεηά ηειέθσλα, κηθξναληηθείκελα σο δώξα, πρ. κπξειόθ ) 19

20 πζηαηηθά ζηνηρεία ηεο δηαθήκηζεο 20 θείκελν εηθόλα ήρνο ηίηινο, ζιόγθαλ πεξηγξαθή ζηαηηθή θηλνύκελε κνπζηθή jingle

21 ηόρνη ηεο δηαθήκηζεο 21 λα ελεκεξώζεη λα πείζεη λα θάλεη ειθπζηηθό ηνρεύεη ζε ζπγθεθξηκέλν target group, πρ παηδηά

22 Γξαζηεξηόηεηεο Σνπνζεηεκέλεο Πξαθηηθήο Παξνπζηάζεηο έληππσλ δηαθεκίζεσλ ζηελ ηάμε Αθξόαζε ξαδηνθσληθώλ δηαθεκίζεσλ από CD, έκθαζε ζηελ επηηόληζε ηνπ αθεγεηή Παξαθνινύζεζε επηιεγκέλσλ ηειενπηηθώλ δηαθεκίζεσλ ζην youtube ύγθξηζε έληππσλ, ξαδηνθσληθώλ θαη ηειενπηηθώλ πνιπηξνπηθώλ δηαθεκίζεσλ 22

23 Γξαζηεξηόηεηεο Αλνηρηήο Γηδαζθαιίαο Πεξηερόκελν ηεο δηαθήκηζεο Οκαδνπνίεζε δηαθεκίζεσλ ζην πιαίζην ηεο νκάδαο κε βάζε ην κέζν πνπ ηηο πξνβάιιεη, ην πεξηερόκελό ηνπο, κε θξηηήξηα ηηο θαηεγνξίεο πξντόλησλ, ησλ πξνζώπσλ, ησλ αγαζώλ θαη ησλ ππεξεζηώλ θιπ. πνπ δηαθεκίδνπλ θαη ηελ νκάδα ζηελ νπνία απεπζύλνληαη Θαηεγνξίεο Οκάδεο Γηαθεκίζεσλ Δπνρηαθέο Δπίθαηξεο: πρ. ρξηζηνπγελληάηηθεο (παηρλίδηα, δώξα θιπ.), θαινθαηξηλέο (παγσηά, αληειηαθά, θιηκαηηζηηθά θιπ.) 23

24 Γηαθήκηζε ζε θηήξην 24

25 25 άκεζε Γηαθήκηζε έκκεζε

26 Γξαζηεξηόηεηεο Αλνηρηήο Γηδαζθαιίαο Έληππε δηαθήκηζε 26 Δθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, πίλαθεο, stand, ηνίρνη, αιινύ Σηκή αλάινγα κε ηελ θπθινθνξία, ηε ζέζε ζηε ζειίδα θ.ά. Παίδνπλ ξόιν ηα ρξώκαηα, ε εηθόλα, ην θείκελν, ε γξακκαηνζεηξά θιπ. «ιόγθαλ» ή ύλζεκα: ζύληνκε, έμππλε, δηαζθεδαζηηθή, εληππσζηαθή θξάζε πνπ ηε ζπγθξαηνύκε εύθνια θαη ηελ επαλαιακβάλνπκε αζπλαίζζεηα Υξήζε «εηδηθήο» γιώζζαο

27 Υαξαθηεξηζηηθά ηεο δηαθήκηζεο 27 ζαθήο ζρεδηαζκόο έμππλν πεξηερόκελν αηζζεηηθά ειθπζηηθή

28 Έληππεο δηαθεκίζεηο 28

29 29 ube.com/watch?v =3seaGHpwt_k ube.com/watch?v =_ersvmy9wg0 ube.com/watch?v =WV22zPcBXiM Γξαζηεξηόηεηεο Σνπνζεηεκέλεο Πξαθηηθήο Ραδιοφωνικές διαφημίζεις

30 Γξαζηεξηόηεηεο Σνπνζεηεκέλεο Πξαθηηθήο Ραδηνθσληθή δηαθήκηζε ηεξίδεηαη κόλν ζηνλ ήρν Έκθαζε ζην πεξηερόκελν θαη ζηνλ ιόγν Γηάξθεηα πεξίπνπ δεπηεξόιεπηα Πιεξώλεηαη αλάινγα κε ηε δώλε ζηελ νπνία αθνύγεηαη 30 Πξνζεγκέλν θείκελν θαη κνπζηθή Αλαγλσξίζηκε θσλή πρ. εζνπνηνί

31 Γξαζηεξηόηεηεο Σνπνζεηεκέλεο Πξαθηηθήο Σειενπηηθή δηαθήκηζε Ζ πην απνδνηηθή θαη ε πην αθξηβνπιεξσκέλε Γηάξθεηα πεξίπνπ 30 δεπηεξόιεπηα Σηκή πνπ εμαξηάηαη από ηελ ώξα πξνβνιήο, ην πξόγξακκα ζην νπνίν πξνβάιιεηαη θ.ά. Ζ πξώηε ηειενπηηθή δηαθήκηζε: ηηο ΖΠΑ, 1 ε Ηνπιίνπ 1941, ξνιόγηα Bulova. Κεηαδόζεθε πξηλ από έλαλ αγώλα κπέηδκπνι θαη είρε δηάξθεηα δέθα κόιηο δεπηεξόιεπηα. Γηάζεκα ή άζεκα πξόζσπα Θηλεκαηνγξάθνο: πξηλ ηελ πξνβνιή ηαηλίαο ή ζηα δηαιείκκαηα 31

32 32

33 Γξαζηεξηόηεηεο Σνπνζεηεκέλεο Πξαθηηθήο ύγρξνλεο ειιεληθέο ηειενπηηθέο δηαθεκίζεηο έμππλεο: ΑΡΗΣΟΛ πιπληήξην ΦΑΔΘΧΛ Φνιθζβάγθελ ζπγθηλεηηθέο: Κεγθα γηα θαξθηλνπαζείο ππεξβνιηθέο: ΠΔΠΗ νγθνύλ αληηδενληνινγηθέο: ΠΔΠΗ vs COCACOLA αζηείεο: Παπάθηα θνηόπνπια Ακβξνζηάδεο 10 δηαθεκίζεηο πνπ άθεζαλ επνρή 33

34 Γξαζηεξηόηεηεο Αλνηρηήο Γηδαζθαιίαο 34 Η γιώζζα ηεο δηαθήκηζεο Αλαθνξηθά κε ην θαζαξά γισζζηθό κέξνο ηεο δηαθήκηζεο, ε παξάδνζε θαη ν ζπλερήο αληαγσληζκόο ησλ δηαθεκηζηώλ γηα παξαγσγή πην απνηειεζκαηηθώλ δηαθεκίζεσλ έρεη δηακνξθώζεη έλα μερσξηζηό είδνο ιόγνπ (genre), ην νπνίν δηέπεηαη από ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά. Γηεξεπλήζεθαλ θαη θαηαγξάθεθαλ κε νκαδηθή εξγαζία θαη ηελ θαζνδήγεζε ηεο δαζθάιαο ηα ηδηαίηεξα κνξθνινγηθά, ζπληαθηηθά, ιεμηινγηθά θαη ζεκαζηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηαθεκίζεσλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ ειιεληθό θαζεκεξηλό θαη πεξηνδηθό Σύπν, ζην ειιεληθό ξαδηόθσλν, θαζώο θαη ζηελ ηειεόξαζε.

35 Γξαζηεξηόηεηεο Αλνηρηήο Γηδαζθαιίαο Δπαλάιεςε ιέμεσλ θαη ζπληαθηηθώλ ζρεκάησλ «απηόλ ηνλ ιαό πνπ μέξεη λα αγσλίδεηαη, πνπ μέξεη λα ρνξεύεη, λα απνιακβάλεη,.., εκείο ηνπ δίλνπκε ηε γεύζε!» (αιιαληηθά Τθαληήο) Με αθξνακαηηθόο ζρεδηαζκόο «Mini Countryman» «Gucci, new fragrance for men / women» 35 «Swift! Please! Have fun!» «Γηα δσεξνύο» (I-phone 5 S)

36 Γξαζηεξηόηεηεο Αλνηρηήο Γηδαζθαιίαο Μεηαθνξά «11888, ν αξηζκόο πίζσ από θάζε πιεξνθνξία» «Κε ράλεηε ρξόλν!» (Garnier) «Ζ ραξά ηεο θίλεζεο! ηακαηά ηνλ πόλν!» (Voltaren Emulgel) «ιε ε γεύζε ζε έλα κπηζθόην» (Παπαδνπνύινπ) «Υαηδενξθαλόο Group! πκθέξεη λα αγνξάδεηο πνηόηεηα!» ΣΠ: Σνπνζέηεζε Πξντόληνο Γηαθήκηζε 36

37 Γξαζηεξηόηεηεο Αλνηρηήο Γηδαζθαιίαο Γηαθεηκεληθόηεηα «Ή ρνιεζηεξίλε ή Κηλέξβα benecol» (Διεπζεξία ή ζάλαηνο) «Σνπ Σδάκπα ε κάλα» (Σνπ Θίηζνπ ε κάλα), 11880, ζεηξέο δηαθεκίζεσλ κε επεηζόδηα θαη ηνπο ίδηνπο πξσηαγσληζηέο Οκνηνθαηαιεμία 37 «Λάην, λάην, ην Risonato» «Σπξί όπνην θη όπνην; Ληόπην!»

38 Γξαζηεξηόηεηεο Αλνηρηήο Γηδαζθαιίαο Λεμηιόγην ηνπ θαζεκεξηλνύ πξνθνξηθνύ ιόγνπ «ΟΣΔ, καδί είκαζηε έλα!» «Θάλε ην παηρλίδη ζνπ!» (ΟΠΑΠ) «Κελ ην ζθέθηεζαη! ΓΔΡΚΑΛΟ θαη είζαη κέζα!» «Έθαζηνο ζην είδνο ηνπ θη ν Ινπκίδεο ζηνπο θαθέδεο» (θαθέο Παπαγάινο Ινπκίδε) «14900, ν αξηζκόο ζαο γηα ηα ξαληεβνύ κε ηνπο γηαηξνύο ηνπ ΔΟΠΤΤ» 38

39 Γξαζηεξηόηεηεο Αλνηρηήο Γηδαζθαιίαο Τπεξβνιή «Παγθόζκηα θαηλνηνκία!» (Vichy Dercows neogenic) «Ζιεθηξνληθή Αζελώλ! Πνπζελά θζελόηεξα!» «Super πξνζθνξά! Σξέμηε λα πξνιάβεηε!» (Pretty pants) «,ηη θαιύηεξν γηα ηνλ άληξα!» (Gillette Fusion Proglide) «Ηδαληθό γηα ηεγάληζκα!» (Βηηάκ Gylinesse) «Ζ επηζπκία ζνπ γηα επηθνηλσλία είλαη γηα εκάο έκπλεπζε!» (OTE Double Play) 39

40 Γξαζηεξηόηεηεο Αλνηρηήο Γηδαζθαιίαο 40 Αθαδεκατθό επηζηεκνληθό ιεμηιόγην «γηα ηελ ππεξεπαηζζεζία ησλ δνληηώλ. Σν πξόβιεκα ζα επηδεηλσζεί» (Sensodyne) ηε δηάβξσζε ηνπ ζκάιηνπ ησλ δνληηώλ θαη ηελ πξόιεςή ηεο θαη καο ζπληζηά ην αλάινγν πξντόλ (νδνληόθξεκα Sensodyne prosmalto) «Αληελδείθλπηαη ζε εληεξηθή απόθξαμε θαη θνηιηαθό άιγνο» (Dulcolax) «Σώξα έρεηο Bonus πόληνπο. Σν κεγαιύηεξν πξόγξακκα επηβξαβεύζεσο ζπλαιιαγώλ!» (ALPHA BANK) «Βνεζά ζηελ απόρξεκςε ησλ βιαβεξώλ νπζηώλ» (Bisolvon) «Γηα ηνλ κεηαβνιηζκό ησλ ηξνθώλ κε πνιιαπιή δξάζε, πιήξεο θαη ηζνξξνπεκέλν ζύκπιεγκα βηηακηλώλ θαη κεηάιισλ» (Centrum)

41 Γξαζηεξηόηεηεο Αλνηρηήο Γηδαζθαιίαο Δξώηεζε «Θαίηε ηα ρξήκαηά ζαο;» (Progetto Pellets) «Πόλνο θαη θιεγκνλέο ζηηο αξζξώζεηο;» (Doctor Formula s) 41 Πξνζηαθηηθή «Γίλε ήξσαο! Φειά ην θεθάιη!» (Milko) «Αγάπεζε ό,ηη ζε θάλεη λα ληώζεηο ππέξνρα!» (Fitness) «Φηηάμε ηνλ δηθό ζνπ κνπζηθό θόζκν, αθόκα θη όηαλ είζαη off line!» (εθαξκνγή Cosmote)

42 Γξαζηεξηόηεηεο Αλνηρηήο Γηδαζθαιίαο Αθεγεκαηηθόο ηξόπνο «Καξηλάξεηε ηηο κπξηδόιεο! Βξάζηε ηξπθεξά θαζνιάθηα! Αλαθαηέςηε κε ιάδη θαη ιαραληθά! Απνιαύζηε έλα ππέξνρν γεύκα!» (LIDL) Αθεγεκαηηθέο δηαθεκίζεηο Nescafe «Ληόπηα παξαδνζηαθή ζπληαγή γηα ηνζη» (ηπξί Ήπεηξνο) Αθεγεκαηηθή δηαθήκηζε «Διελίηζα» (OTE Double Play) 42

43 Γξαζηεξηόηεηεο Αλνηρηήο Γηδαζθαιίαο Λνγνπαίγληα «Θάπνηεο δνπιεηέο ζέινπλ STIHL, θάζε άληξαο έρεη ην δηθό ηνπ. Δζύ έρεηο;» (αιπζνπξίνλν STIHL) (οκοετία) «ηαζεξή, γηαηί θηλείηαη» (Σξάπεδα Πεηξαηώο) (αληίζεζε) «Γελ ζέιεη πνιύ θιηθ-θιηθ!» (Digea) «Βεξόπνπινο! Θνληά ζαο ππεύθζελα!» 43

44 Γξαζηεξηόηεηεο Αλνηρηήο Γηδαζθαιίαο 44 Αλάκεημε γισζζηθώλ θσδίθσλ «Ford κε ηερλνινγία my key θαη θηλεηήξα Ecobust! Δζύ νξίδεηο ηνπο θαλόλεο!» «-Γάζθαιε, λεληθήθακελ! - ηγά πνπ ζα ραράλακελ!» (ΟΠΑΠ) «Panadol Advance, κε ηερλνινγία Optizon! Γξα γξήγνξα θαη απνηειεζκαηηθά!» «Bigger, Faster, Sport Sedan! Λέα δηάζηαζε ζηελ ηερλνινγία!» «Φηηάμε ηνλ δηθό ζνπ κνπζηθό θόζκν, αθόκα θη όηαλ είζαη off line!» (εθαξκνγή Cosmote)

45 Γξαζηεξηόηεηεο Κξηηηθήο Πιαηζίσζεο 45 Οη δηαθεκίζεηο καο ιέλε ηελ αιήζεηα;

46 Γξαζηεξηόηεηεο Κξηηηθήο Πιαηζίσζεο 46 «Οκάδεο Διέγρνπ Γηαθεκίζεσλ» Έιεγρνο θαη ζύγθξηζε ησλ δηαθεκίζεσλ κε ηα πξαγκαηηθά πξντόληα (ελδεηθηηθή επηινγή) Γηαζηαύξσζε ησλ πξνδηαγξαθώλ ησλ πξντόλησλ θαη ησλ δηαθεκηδόκελσλ ηδηνηήησλ ηνπο Γηαπίζησζε ηεο ππεξβνιηθήο αλάδεημεο ησλ πιενλεθηεκάησλ ηνπ πξντόληνο Απόθξπςε ησλ βιαβεξώλ ζπλεπεηώλ ηνπ πξντόληνο ή αλαθνξά ηνπο πνπ δελ γίλεηαη εύθνια αληηιεπηή (κηθξά γξάκκαηα, πεξηζώξην, ρσξίο ρξώκα θιπ.), πρ. ηζηγάξα, δάλεηα ηξαπεδώλ, δηάθνξα ηξόθηκα Γηέγεξζε ηνπ ππεξθαηαλαισηηζκνύ

47 47 πγγξαθέαο: Άλλα Υαηδεκαλώιε Πνηνο πξνζπαζεί λα καο πείζεη λ' αγνξάζνπκε πξάγκαηα πνπ ίζσο δελ ρξεηαδόκαζηε; Πνηνο θηλεί απηά ηα λήκαηα; Ση επηπηώζεηο έρεη απηό ζην πεξηβάιινλ θαη ζηε δσή καο; Κε ηη ηξόπνπο κπνξνύκε λ' αληηδξάζνπκε; ' απηά θαη ζ' άιια εξσηήκαηα πξνζπαζεί λ' απαληήζεη απηό ην βηβιίν. Γηα ηζρπξόηεξε πξνζηαζία πξνηείλεη δηαζθεδαζηηθά παηρλίδηα θαη δξαζηεξηόηεηεο πνπ ίζσο καο νδεγήζνπλ λα δνύκε ηε δσή κε άιιν κάηη.

48 Γξαζηεξηόηεηεο Κξηηηθήο Πιαηζίσζεο 48 Η δηαθήκηζε σο νηθνλνκηθό πξντόλ Ο πνκπόο ηεο δηαθήκηζεο θαη νη ζηόρνη ηνπ: Αύμεζε θαηαλάισζεο, επηξξνή Ζ νκάδα-ζηόρνο ηεο δηαθήκηζεο Γηαθεκίζεηο γηα παηδηά (ζνθνιάηεο, θαξακέιεο, ζλαθο, παηρλίδηα θιπ.), γηα ελήιηθεο, γηα γπλαίθεο (πξντόληα καγεηξηθήο), γηα άληξεο (ηζηγάξα, απηνθίλεηα, δάλεηα θιπ.), γηα όινπο Ζ νκάδα ζηόρνο ηεο δηαθήκηζεο θαη ε ζεκεηνινγία ησλ αληίζηνηρα αμηνπνηνύκελσλ κέζσλ (γισζζηθά, νπηηθά-εηθνληθά, κνπζηθή, ζύκβνια θιπ.) Ζ πνιηηηθή δηαθήκηζε: κηα εηδηθή θαηεγνξία

49 Γξαζηεξηόηεηεο Κξηηηθήο Πιαηζίσζεο 49 Ο εηθνληθόο «όκνξθνο» θόζκνο ησλ δηαθεκίζεσλ: Οη καζεηέο επηζεκαίλνπλ θαη παξαηεξνύλ κε ηε βνήζεηα θύιισλ εξγαζίαο: κνξθα ζπίηηα κε πνιπηειή επίπισζε, παλάθξηβα αζηξαθηεξά απηνθίλεηα, θαινληπκέλνπο αλζξώπνπο, γειαζηά θαη ραξνύκελα πξόζσπα, θπξίσο λένπο θαη λέεο, αζιεηηθνύο ηύπνπο, πγηείο, ζε πινύζηα θνηλσληθά πεξηβάιινληα, ζε ειθπζηηθνύο ρώξνπο εξγαζίαο Γηαπηζηώλνπλ ηελ αληίζεζε ηεο ειιεληθήο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο πξαγκαηηθόηεηαο θαη ηνπ «θόζκνπ» ηεο δηαθήκηζεο Δπηρεηξνύλ λα δηαηππώζνπλ ηελ εμήγεζε θαη ηελ εξκελεία γηα ηε ζθνπηκόηεηα απηήο ηεο απόζηαζεο αλάκεζα ζηελ απζεληηθή θαη ζηελ εηθνληθή θαηάζηαζε

50 Γξαζηεξηόηεηεο Κξηηηθήο Πιαηζίσζεο Αμίεο θαη πξόηππα ζηηο δηαθεκίζεηο Αμίεο θαη πξόηππα ζηηο δηαθεκίζεηο πξνώζεζε ησλ ππαξρνπζώλ θνηλσληθώλ θαη νηθνλνκηθώλ ζρέζεσλ 50 έκθπιεο αλαπαξαζηάζεηο ζπζρεηηζκόο κε ηε ζύγρξνλε πξαγκαηηθόηεηα

51 51 ΓΤΝΑΙΚΑ όκνξθε ειθπζηηθή λνηθνθπξά ΑΝΣΡΑ επηηπρεκέλνο κε θύξνο δπλαηόο

52 Γξαζηεξηόηεηεο Κξηηηθήο Πιαηζίσζεο Γηαθεκίζεηο δηακόξθσζεο ηεο γπλαηθείαο ηαπηόηεηαο: Γηα ελπδάησζε θαη «γηα επηδεξκίδα πην απαιή θαη από ηνπ κσξνύ ζαο» (Jonson s oil) Γηα «ζώκα απαιό ζαλ κεηάμη» (Dove) «Αλαθαιύςηε ην ειημίξην ηεο επεμίαο γηα καιιηά ππθλά, θσηεηλά, γεκάηα πγεία θαη ιάκςε» (ακπνπάλ Pantene) «Ιηγόηεξεο ξπηίδεο» (L oreal) Σν ηέιεην θνξκί πνπ ραξίδνπλ ηα θέληξα αδπλαηίζκαηνο (Bodyline, θιπ.) «Πξντόληα δηαηξνθήο γηα δίαηηα» (Gilli Diet) «Σέιεην καύξηζκα» (Nivea Sun) «Λαη, ζην θαινθαίξη! ρη, ζηα ζεκάδηα ηνπ ρξόλνπ!» (Coppertone) «Θα εξσηεπηείο Θα πεηύρεηο Θα ζπγθηλεζείο Δπάλσ ζε έλα ζηξώκα ζα δήζεηο ηηο θαιύηεξεο ζηηγκέο ηεο δσήο ζνπ» (Media Strom) 52

53 Γξαζηεξηόηεηεο Κξηηηθήο Πιαηζίσζεο 53 Δπίζεο, νη γπλαίθεο θπξηαξρνύλ ζηε δηαθήκηζε πξντόλησλ νκνξθηάο: θξαγηόλ, βεξλίθηα λπρηώλ, βαθέο καιιηώλ, καηηώλ, πξντόληα styling γηα θξάηεκα θαη αλαδόκεζε ησλ καιιηώλ, ζακπνπάλ, αθξόινπηξα, θιπ. Αθόκα θαη ν παξαδνζηαθόο ξόινο ηεο λνηθνθπξάο είλαη εμίζνπ επίπιαζηνο. Κείκελν καζεηώλ: «Η όκορθε θσρία κε ηο ηαγηέρ θαη ηα υειοηάθοσλα γοβάθηα ζερβίρεη εσηστηζκέλε αηέιεηφηες καθαρολάδες Misko, ηης περητύλεη κε ζάιηζες Knorr θαη καγηθούς θύβοσς Maggi. Ύζηερα θακαρφηή ηρηγσρλά ζηελ ηοσαιέηα ηες ποσ ιάκπεη κε Bref, αζηράθηεη τάρε ζηο Viakal θαη κοζτοβοιάεη κε Azax, πέριες Ambi-pur. Είλαη θαη επηζηήκολας, αθού ειέγτεη ηε ιεθάλε ηες ηοσαιέηας από ηα κηθρόβηα θαη αζτοιείηαη κε ηοσς θίιοσς ηες, ηο Svelto, ηολ πρφηαζιεηή θαηά ηφλ ιεθέδφλ, ηο Dixan, θαη ηο «εθζακβφηηθό» OMO. Τέιος, πιέλεη ηα πηάηα γηα λα είλαη αζηραθηερά θαη απιώλεη ηελ κποσγάδα ηες. Καη οη κακάδες κας ηα θάλοσλ ασηά, αιιά δελ κοηάδοσλ θαη ηόζο ταρούκελες όηαλ δοσιεύοσλ»

54 Γξαζηεξηόηεηεο Κξηηηθήο Πιαηζίσζεο 54 Αξρέο δηαθεκηζηηθήο δενληνινγίαο Απαγνξεύζεηο ζηηο δηαθεκίζεηο Παξαπιαλεηηθέο δηαθεκίζεηο πγθαιπκκέλεο δηαθεκίζεηο Φεύηηθνο νηθνινγηθόο πξνζαλαηνιηζκόο Γεληθή Γξακκαηεία Θαηαλαισηή ΘΔ.Π.ΘΑ. - Θέληξν Πξνζηαζίαο Θαηαλαισηώλ Δπξσπατθή Δπηηξνπή - Θαηαλαισηέο Δ.Γ.Δ.Δ. - Έλσζε Γηαθεκηζηηθώλ Δηαηξηώλ Διιάδνο.Δ.Δ. - πκβνύιην Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο

55 Γξαζηεξηόηεηεο Κξηηηθήο Πιαηζίσζεο 55 πγθξίζεηο παιαηόηεξσλ θαη ζύγρξνλσλ δηαθεκίζεσλ Οη καζεηέο παξαηεξνύλ έληππεο θαη ηειενπηηθέο δηαθεκίζεηο από ην δηαδίθηπν ζύκθσλα κε επηιεγκέλεο ειεθηξνληθέο δηεπζύλζεηο πνπ ηνπο δίλνληαη Δθηππώλνπλ ηηο έληππεο, θαηαζθεπάδνπλ θνιάδ θαη ηηο ζρνιηάδνπλ Θαηαγξάθνπλ θαη επηζεκαίλνπλ: Γηαθνξνπνηήζεηο ζην γισζζηθό πεξηερόκελν, ζηελ εηθνλνγξάθεζε, ζηα πνιπηξνπηθά κέζα, ζηα κελύκαηα θαη ζην πεξηερόκελν ρνιηάδνπλ κε ηνπο γνλείο ηνπο ην θνηλσληθό πιαίζην ηεο επνρήο ηνπ 80 θαη ηνπ 90 (ελδπκαζία, θνηλσληθέο ζπλζήθεο θιπ.)

56 Γξαζηεξηόηεηεο Κξηηηθήο Πιαηζίσζεο 56 Δπηζεκαίλνπλ ηε ρξήζε κόλν ηεο ειιεληθήο γιώζζαο Θαηαγξάθνπλ πνιιέο δηαθεκίζεηο κε ηξαγνύδηα: ~«Κηα θαηζαξηδνύια, ε κηθξή Σεξέδα» (Teza) ~«Σε Ιόια απ ηε θσηηά πνηνο ζα ηε βγάιεη;» (Carnation γάια) ~Σξέμε, ηξέμε, κηθξνύιε, γίλε άληξαο, κηθξνύιε,» (Γάια ΒΙΑΥΑ εβαπνξέ) ~«Κε ηξειαίλεηο, Σδνβάλα,» (θνιόληα Jovanna) Παξαηεξνύλ όηη θάπνηα πξντόληα εμαθνινπζνύλ λα πθίζηαληαη, πρ. ηα αιιαληηθά Τθαληήο, ULTREX, AVA, ION, CAMBAS, TRIDENT, SANITAS, BIC θιπ., ελώ άιια έρνπλ θαηαξγεζεί από ηελ αγνξά, πρ. EPILADY, TROPIKANA, SLIMMER, RISONATO, θιπ.

57 Σειενπηηθέο δηαθεκίζεηο Παιηέο ειιεληθέο ηειενπηηθέο δηαθεκίζεηο: 1 ε δηαθήκηζε Παξαθνινύζεζε ηεο εμέιημεο κηαο δηαθήκηζεο, πρ. γηα ηα καθαξόληα MISKO από ηελ επνρή ηνπ 1980 («Αθάθηε, ηα καθαξόληα λα λαη MISKO») 57

58 Έληππεο δηαθεκίζεηο 58

59 59

60 Κνιάδ κε παιηέο δηαθεκίζεηο 60

61 Γξαζηεξηόηεηεο Κξηηηθήο Πιαηζίσζεο 61 Οη καζεηέο μερσξίδνπλ από ηηο δηαθεκίζεηο πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο νξηζκέλεο πνπ έρνπλ νηθνινγηθό ή θνηλσληθό πεξηερόκελν θαη ζρνιηάδνπλ ηε ζύλδεζή ηνπο κε άιιεο αλαθνξέο θαη θείκελα (δηαθεηκεληθόηεηα) Γηαθεκίζεηο θαηά ηνπ θαπλίζκαηνο: γίλνληαη αληηθείκελν επεμεξγαζίαο θαη ζρνιηαζκνύ, θαζώο νη καζεηέο βξίζθνληαη ζηελ θαηάιιειε ειηθία γηα λα αληηζηαζνύλ ζε απηή ηελ επηβιαβή ζπλήζεηα. Δπίζεο, ζρνιηάδνληαη δηαθεκίζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο & ησλ δώσλ θαη ηε κείσζε ηνπ ππεξθαηαλαισηηζκνύ

62 62

63 63

64 64

65 Γξαζηεξηόηεηεο Κξηηηθήο Πιαηζίσζεο 65 Η αλαηξνπή ζηε δηαθήκηζε Θαηαγξάθνληαη θαη παξνπζηάδνληαη δηαθεκίζεηο πνπ αλαηξέπνπλ ηηο ζπκβάζεηο θαη ηα ζηεξεόηππα: ~Γηαθεκίζεηο όπνπ ν παηέξαο καγεηξεύεη, ε γπλαίθα είλαη γηαηξόο, ε ειηθησκέλε θπξία «καγεηξεύεη παξαδνζηαθό ηνζη», θιπ. Παξνπζηάδνληαη ζηνπο καζεηέο έληππεο δηαθεκίζεηο ηνπ δηαδηθηύνπ (Facebook, Twitter, Skype, Youtube) κε εηθνλνγξάθεζε ηνπ θαη ζρνιηάδεηαη ε επηινγή απηή Σίζεηαη ν πξνβιεκαηηζκόο: «Κηα εηθόλα, ρίιηεο ιέμεηο», αιιά «Κηα ιέμε, πόζεο εηθόλεο;;;»

66 66

67 67

68 Γξαζηεξηόηεηεο Μεηαζρεκαηηζκέλεο Πξαθηηθήο 68 Γεκηνπξγία έληππσλ, ξαδηνθσληθώλ θαη ηειενπηηθώλ δηαθεκίζεσλ γηα γλσζηά θαη γηα θαληαζηηθά πξντόληα Παξνπζίαζε ησλ δηαθεκίζεσλ ηεο θάζε νκάδαο κε κνξθή δξακαηνπνίεζεο ζηελ ηάμε. Αλαπαξάζηαζε νκάδσλ εξγαζίαο δηαθεκηζηώλ, αλαπαξάζηαζε ξαδηνθσληθήο δηαθήκηζεο κε ηελ αλάινγε επηηόληζε θαη πνιπηξνπηθώλ ηειενπηηθώλ δηαθεκίζεσλ κε ηε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή ύλζεζε δηαθεκίζεσλ γηα πξντόληα ππαξθηά θαη αλύπαξθηα κε ηε βνήζεηα εηθόλσλ από άιιεο πεγέο Δπεμεξγαζία εηθνλνγξάθεζεο κε πνηθίιεο εηθαζηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη ηερλνηξνπίεο (θνιάδ, ηέκπεξα, ζθίηζν, αθνπαξέιεο, πδαηνγξαθίεο, γθξαβνύξεο θιπ.)

69 Γξαζηεξηόηεηεο Μεηαζρεκαηηζκέλεο Πξαθηηθήο 69 Αζθήζεηο «κεηαγξαθήο» δηαθεκίζεσλ, δηαθεηκεληθέο εξγαζίεο θαη κεηαπιάζεηο, δηαζθεπέο γλσζηώλ δηαθεκίζεσλ Αλαπαξαγσγή δηαθήκηζεο κε λέεο εθδνρέο ζην κήλπκα ή ζηελ εηθνλνγξάθεζε Παξαιιαγέο γλσζηώλ δηαθεκίζεσλ κε ήξσεο παξακπζηώλ πλέρεηα ηεο δηαθήκηζεο (επέθηαζε ηεο αθήγεζεο κε αλακελόκελε ή αλαηξεπηηθή πινθή) πγγξαθή δηαθεκηζηηθώλ πνηεκάησλ Θαηαζθεπέο - ρεηξνηερλίεο, Εσγξαθηθή εηθόλσλ γηα δηαθεκίζεηο, Θνιάδ κε εηθόλεο από πεξηνδηθά Γξακαηνπνίεζε ησλ «αηέιεησησλ» δηαθεκίζεσλ ησλ ηειεπσιήζεσλ (όπσο pretty bra, έμππλε ζίηα, θιπ.)

70 Γηαθεκίζεηο παηδηώλ 70

71 71

72 Γηαθεκίζεηο ησλ καζεηώλ 72

73 Γηαθεκίζεηο ησλ καζεηώλ 73

74 Γηαθεκίζεηο ησλ καζεηώλ 74

75 Γηαθεκίζεηο ησλ καζεηώλ 75

76 Γηαθεκίζεηο ησλ καζεηώλ 76

77 Γηαθεκίζεηο ησλ καζεηώλ 77

78 Γηαθεκίζεηο ησλ καζεηώλ 78

79 Γηαθεκίζεηο ησλ καζεηώλ 79

80 Γηαθεκίζεηο ησλ καζεηώλ 80

81 Γηαθεκίζεηο ησλ καζεηώλ 81

82 Γηαθεκίζεηο ησλ καζεηώλ 82

83 Γξαζηεξηόηεηεο Μεηαζρεκαηηζκέλεο Πξαθηηθήο Οη καζεηέο γξάθνπλ ηα δηθά ηνπο ζιόγθαλ γηα ηελ αληίζηαζε ζηηο δηαθεκίζεηο «Δπηιέγσ πξνζεθηηθά Γηαιέγσ ηα ζσζηά!» «Αθνύσ ηηο πξαγκαηηθέο κνπ αλάγθεο!» «Γηαβάδσ ηηο εηηθέηεο θαη ηα ςηιά γξάκκαηα ησλ πξντόλησλ» «,ηη ιάκπεη δελ είλαη ρξπζόο!,ηη δηαθεκίδεηαη δελ είλαη ην θαιύηεξν!» «Αθνύσ κε θαξδηά θαη δηαιέγσ κε κπαιό!» 83 «Ζ δηαθήκηζε είλαη ηέρλε Δκπξόο γηα Γηαθεκίζεηο!»

84 Απνηειέζκαηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκηνπξγία θαηλνηόκνπ καζεζηαθνύ πεξηβάιινληνο Σν νπζηαζηηθό ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ ζπλέβαιε ζηελ επίηεπμε αμηόινγσλ καζεζηαθώλ απνηειεζκάησλ Δπίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηεο απηελεξγνύ ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο κέζα ζε έλα επνηθνδνκεηηθό πεξηβάιινλ Παξαγσγή πξσηόηππσλ, επθάληαζησλ θαη πνιπηξνπηθώλ δηαθεκίζεσλ από ηνπο καζεηέο Θαηάζεζε απόςεσλ καζεηώλ γηα ηηο δηαθεκίζεηο κε θξηηηθή ζηάζε θαη επηιεθηηθή δηάζηαζε 84

85 Απνηειέζκαηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο 85 Ζ έκθαζε ζηε δηεξεύλεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ιεθηηθνύ θαη ηνπ νπηηθνύ ηξόπνπ ζηε ζπγθξόηεζε ηνπ δηαθεκηζηηθνύ κελύκαηνο, πξνθάιεζε ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηώλ, ώζηε λα αληηκεησπίδνπλ ηέηνηνπ είδνπο θείκελα κε βάζε ηε ινγηθή θαη ηνλ θξηηηθό ιόγν θαη όρη κε ηηο εληππώζεηο πνπ πξνθαινύλ ππνζπλείδεηεο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο. Ζ απνηύπσζε ησλ απόςεσλ ησλ παηδηώλ θαη ηα έξγα ηνπο αληηθαηνπηξίδνπλ όηη ζε κεγάιν βαζκό νη δξαζηεξηόηεηεο αλάπηπμεο θξηηηθνύ γξακκαηηζκνύ πνπ εθαξκόζηεθαλ, ηα επεξέαζαλ θαη ηνπο έδσζαλ ηε δπλαηόηεηα λα πξνβιεκαηηζηνύλ θαη λα θαιιηεξγήζνπλ ηελ θξηηηθή ηνπο επίγλσζε.

86 Απνηειέζκαηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο 86 Θαιιηέξγεηα αηζζεηηθνύ θξηηεξίνπ θαη ηνπ νπηηθνύ / εηθνληθνύ γξακκαηηζκνύ Οη καζεηέο έκαζαλ λα μερσξίδνπλ ζηνηρεία ηνπ Πξνζαλαηνιηζκνύ Θσδηθνπνίεζεο (Coding Orientation), δειαδή ζε πνην θνηλσληθό πιαίζην θαηαηάζζεηαη ε εηθόλα, αλ έρνπκε δηαθνξνπνηήζεηο ηππηθόηεηαο από θώδηθα ζε θώδηθα θαη ζε ζρέζε κε ην ρξώκα (απνρξώζεηο, γέκηζκα, πνηθηιία), ην θόλην, ην βάζνο, ηελ απεηθόληζε, ηνλ θσηηζκό, ηε θσηεηλόηεηα. Ζ ειεθηξνληθή κνξθνπνίεζε ηνπ πιηθνύ θαη ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ έδσζε πνιιέο δπλαηόηεηεο γηα δηαδξαζηηθόηεηα.

87 Απνηειέζκαηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο 87 Κέζα από ηελ εθπαίδεπζε ζηνλ θξηηηθό γξακκαηηζκό, δόζεθε ε επθαηξία ζηνπο καζεηέο λα αλαπηύμνπλ αληηζηάζεηο θαη λα κελ ρεηξαγσγνύληαη, λα δηαθξίλνπλ θαη λα ακθηζβεηνύλ, λα κπνξνύλ λα ιέλε ηε γλώκε ηνπο, λα δηαπξαγκαηεύνληαη θαη λα βιέπνπλ θξηηηθά ηα θείκελα, αιιά θαη ην θνηλσληθό πιαίζην ζην όπνην παξάγνληαη. Σα παηδηά ζπλεηδεηνπνίεζαλ όηη ην θνηλσληθό πιαίζην ηεο επνρήο θαη νη παξάγνληεο πνπ πξνζδηνξίδεη (αηζζεηηθή, δηαθεηκεληθόηεηα, πεξηερόκελν) θαζνξίδνπλ θαηαιπηηθά ηελ παξαγσγή ελόο θεηκέλνπ. Αζθήζεθαλ ζηελ θξηηηθή αληηκεηώπηζε ηνπ ιόγνπ γηα ηελ πεηζώ, ηελ επηξξνή ηνπ ζπλαηζζήκαηνο θαη ηε κείσζε ηεο ινγηθήο ζθέςεο θαη ηεο θξίζεο.

88 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Σν Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα γηα ηε δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ησλ δηαθεκίζεσλ εθαξκόδεηαη εύθνια ζην ζρνιείν είηε ζην πιαίζην ηεο Δπέιηθηεο Εώλεο είηε σο ρέδην Δξγαζίαο. 88 Ζ ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή πξόηαζε ζπληζηά κηα αλαζρεδηαζκέλε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε θαη πεξηέρεη ελδεηθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηδέεο, πνπ κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ έλαπζκα γηα ελαιιαθηηθέο επηλνήζεηο από ηνλ θάζε εθπαηδεπηηθό θαη πξνζαξκνγή ζηα δεδνκέλα ηεο ηάμεο θαη ηηο αλάγθεο ησλ καζεηώλ ηνπ.

89 αο επραξηζηνύκε! ΚΤΡΙΑΚΗ ΑΜΑΡΑΝΣΙΓΟΤ Γ Α Κ Α Λ Α Π Ρ Ο Σ Τ Π Ο Τ Π Δ Ι Ρ Α Μ Α Σ Ι Κ Ο Τ Γ Η Μ Ο Σ Ι Κ Ο Τ Υ Ο Λ Δ Ι Ο Τ Φ Λ Ω Ρ Ι Ν Α ΟΛΓΑ ΜΟΤΙΟΤ-ΜΤΛΩΝΑ Υ Ο Λ Ι Κ Η Τ Μ Β Ο Τ Λ Ο Π. Δ. Φ Λ Ω Ρ Ι Ν Α ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΝΣΙΝΑ Κ Α Θ Η Γ Η Σ Η Γ Λ Ω Ο Λ Ο Γ Ι Α - Δ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Λ Ω Α Κ Α Ι Γ Ι Γ Α Κ Σ Ι Κ Η Σ Η, Π. Γ. Μ.

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν κεγάιν βήκα Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ

OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ Π. Τζησηάθεο 1, Α. Τδηκνγηάλλεο 2 1 Υπ. δηδάθηνξαο, Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ, ptsiotakis@uop.gr 2 Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας

προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας ΕύαΓρηγοριάδου ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΚΡΗΤΗΣΙΤμήμαΑρχιτεκτόνωνΜηχανικών ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΘΟΖΡΖΠ Ρκήκα Αξρηηεθηόλσλ Κεραληθώλ Δξεπλεηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία

Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία Γαζηεράηος Ιωάννης 1, Βάρελη οθία 2, Βλάζζης Αλέκος 3, Παπαβλαζοπούλοσ Αμαλία 4, Κονηοζηάνος Γημήηριος 5 1.Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ19, ΚΠΔ Κέξθπξαο igasteratos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο»

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ «Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο

Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο Αγάπε Παπαγεσξγίνπ 1, Αλησλία Κσηνύια 2, Διέλε Σηλάθνπ 3, Σηέιια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ

ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ Μνπζεία θαη ζπιινγέο κε ιανγξαθηθό πξνζαλαηνιηζκό απνηεινύλ ηδηαίηεξα δεκνθηιείο πξννξηζκνύο γηα ηηο ζρνιηθέο νκάδεο, θπξίσο ηεο πξσηνβάζκηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ Ο Παγθόζκηος θαη ο εκαζηοιογηθός Ιζηός: Προζζήθε εκαζηοιογηθής Πιεροθορίας ζε HTML ζειίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΦΟΙΣΗΣΔ: Πάηαο Διεπζέξηνο Σζηαθαξάθεο Θωκάο ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Αλαθάιπςε ηνπ ξαδηoθώλνπ Ο Γνπιηέικν Μαξθόλη ε (25 απξηιίνπ1874-20 Ηνπιίνπ 1937) ήηαλ ηηαιόο εθεπξέηεο, γλσζηόο σο ν παηέξαο ηεο εθπνκπήο ξαδηνθπκάησλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Σεπτζμβριοσ 2011. Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ

Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Σεπτζμβριοσ 2011. Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Γεληθέο πιεξνθνξίεο Ο όξνο «Δηδηθή Μαζεζηαθή Γπζθνιία» εηζήρζε ην 1963 Πξνηάζεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ

Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Πανζεληνάρ Γιώπγορ Σρνιηθόο Σύκβνπινο Πιεξνθνξηθήο N.Ηξαθιείνπ, Ν. Λαζηζίνπ panselin@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ σεδίαζη και Τλοποίηζη Web Mobile Application (E-shop) για Smartphones και Tablet-pc από

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος

Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος Διηζάβεη Βιαδίθα Νεπηαγσγόο, 3 ν Νεπηαγσγείν Έδεζζαο, απόθνηηνο Γηδαζθαιείνπ ΤΔΠΑΔ, vladeli@yahoo.gr, ΠΔΡΗΛΖΦΖ Η θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο. Στον ιστό του Γιαδικτύου

Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο. Στον ιστό του Γιαδικτύου Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Στον ιστό του Γιαδικτύου Β ΛΥΚΔΊΟΥ - ΜΠΛΔ ΟΜΆΓΑ Επιμέλεια Επγαζίαρ: Γέδνγινπ Όιγα(Μπιε νκάδα) Γνπθαιέηζε Αζελά (Μπιε νκάδα) Γνπθαιέηζεο Ζιίαο(Μπιε νκάδα)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΙΟΝΟΣΙΚΑ ΜΜΔ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΓΓΜ... 2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ... 2

ΜΔΙΟΝΟΣΙΚΑ ΜΜΔ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΓΓΜ... 2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ... 2 ΜΔΙΟΝΟΣΙΚΑ ΜΜΔ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΓΓΜ.... 2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ... 2 ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ... 4 1.Λεηηνπξγίεο κεηνλνηηθώλ- ΜΜΔ Πνιπεζληθή Γεκόζηα θαίξα.... 4 2. Υαξαθηεξηζηηθά θαη Πξνβιήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

http://diagonismos2011.com

http://diagonismos2011.com http://diagonismos2011.com http://synedrio8.com ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «I TEACHER.GR» ISSN 1792 4146 ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ: Είλαη ην ειεθηξνληθό πεξηνδηθό γηα ηηο Τ.Π.Ε. θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε. Σπλέρεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε πξνέθηαζε ηνπ αλζξώπηλνπ ρεξηνύ. Αληηπξνζσπεύνπλ ηελ θνηλσληθή ζέζε, ην είδνο ηεο εξγαζίαο αιιά θαη ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη Γηπισκαηηθή εξγαζία ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαηκεκαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (ΜΒΑ) 2009 Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Διαβάστε περισσότερα