ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 404/2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 404/2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 404/2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία : Προβολή της Πράξης σε έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ και Μέσα Κοινωνικής ικτύωσης, πρ/σµού µελέτης συµπ/νου ΦΠΑ (υποέργο 6 της Πράξης «Πρόγραµµα πρόληψης, προαγωγής της υγείας και αγωγής της υγείας στον εφηβικό πληθυσµό 16 γυµνασίων και 11 λυκείων των δήµων Παλαιού Φαλήρου, Αγίου ηµητρίου Αττικής και Αλίµου ύστερα από έλεγχο για χαρακτηριστικά µεταβολικού συνδρόµου χρησιµοποιώντας λύσεις φορητής τηλεϊατρικής» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου υναµικού » και µε κωδικό αριθµό ΜIS ). Στο Παλαιό Φάληρο, σήµερα, 03 Αυγούστου 2012, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στο ηµοτικό Κατάστηµα του ήµου Παλαιού Φαλήρου (οδός Τερψιχόρης 51) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από την µε αρ. πρωτ / πρόσκληση του Προέδρου- ηµάρχου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 75: «Λειτουργία της Οικονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α/ ). Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. ΧΑΤΖΗ ΑΚΗΣ ΙΟΝΥΣΗΣ 1. ΕΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΡΟΕ ΡΟΣ- ΗΜΑΡΧΟΣ) ( ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ) 2. ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3. ΜΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 3. ΚΑΡΚΑΤΣΕΛΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 4. ΝΙΚΟΛΑΙ ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 4. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ 5. ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ 6. ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (αναπλ. µέλος) 7. ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (αναπλ. µέλος) ο Πρόεδρος- ήµαρχος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

2 Στη συνέχεια εισηγούµενος το 5ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Σύµφωνα µε την παρ. 1 ε του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 η Οικονοµική Επιτροπή «..καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δηµοπρασίες σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.». Τα επιτρεπτά χρηµατικά όρια όπως αυξήθηκαν µε την µε αρ /602/0026/1998 (ΦΕΚ 431/ τ. Β ) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και µε την υπ' αριθ. απόφαση Υπουργού Οικονοµικών 2/45564/0026/01 (ΦΕΚ 1066 / τ. Β ), αυξήθηκαν εκ νέου µε την υπ' αριθ /739/ (ΦΕΚ 1291/ / τεύχος Β ) απόφαση Υπ. Οικονοµικών, ως εξής: α) Με απευθείας ανάθεση µέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. β) Με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισµό) από του ποσού της προηγουµένης περίπτωσης µέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ. γ) Με διενέργεια τακτικού διαγωνισµού άνω του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ. Στον ΚΑ : Προβολή της πράξης σε έντυπα & ηλεκτρονικά ΜΜΕ & δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης. (Υποέργο 6 του προγράµµατος ΕΣΠΑ µε κωδ. MIS για την πρόληψη υγείας εφήβων γυµν. & λυκείων Π. Φαλήρου, Αγ. ηµητρίου, Αλίµου), πρ/σµού µελέτης ,00 και θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π 28/80. Ακολούθως εκθέτει ότι, από το Τµήµα Μηχανογράφησης-Μηχανοργάνωσης της /νσης ιοικ/κών Υπ/σιών του ήµου υποβλήθηκε η υπ αρ. 9/2012 τεχνική έκθεση, που αφορά στην παροχή υπηρεσιών για την προβολή της Πράξης σε έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ και Μέσα Κοινωνικής ικτύωσης, πρ/σµού µελέτης συµπ/νου ΦΠΑ (υποέργο 6 της Πράξης «Πρόγραµµα πρόληψης, προαγωγής της υγείας και αγωγής της υγείας στον εφηβικό πληθυσµό 16 γυµνασίων και 11 λυκείων των δήµων Παλαιού Φαλήρου, Αγίου ηµητρίου Αττικής και Αλίµου ύστερα από έλεγχο για χαρακτηριστικά µεταβολικού συνδρόµου χρησιµοποιώντας λύσεις φορητής τηλεϊατρικής» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου υναµικού και µε κωδικό αριθµό ΜIS ) προϋπολογισµού µελέτης ,00 συµπ/νου ΦΠΑ και σχέδιο διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την ακέραια επί τοις εκατό (%) έκπτωση. Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: - τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/ τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. Ι. (τοµέας στ ) περ. 18 του Ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 94 του Ν. 3852/ τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (Κ..&Κ.) - τις διατάξεις του Π 28/80 - την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 - τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/ την υπ αρ /739/ απόφαση Υπ. Οικονοµικών (ΦΕΚ 1291/ τεύχος Β) - τα µε αρ. πρωτ / & & 58289/ έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης - την υπ αρ. 352/2011 απόφαση του.σ. περί ψήφισης του πρ/σµού οικ. έτους 2012, που εγκρίθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 1/1/ έγγραφο της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αττικής (αρ. πρωτ. εισερχ. 2459/ ) και την

3 υπ αρ. 200/12 απόφαση.σ. περί έγκρισης της 5 ης µερικής αναµόρφωσης του πρ/σµού οικ. έτους την µε αρ. 30/19664/ εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλ/νικής ιακυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονοµικών περί της εφαρµογής των διατάξεων του Π 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ιατάκτες» στους δήµους και στα δηµοτικά ΝΠ - την υπ αρ. 338/2011 απόφαση.σ. (Α Α: 456ΣΩΞΕ-ΧΦΟ) - την µε αρ. πρωτ. 801/ απόφαση Γ.Γ. Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Α Α: Β445Θ-4ΒΗ) περί ένταξης της πράξης µε κωδικό την από πρόταση ανάληψης υποχρέωσης περί δέσµευσης του αντίστοιχου ποσού, µε τη βεβαίωση, κατόπιν ελέγχου της Οικονοµικής Υπηρεσίας, ύπαρξης πίστωσης στον ΚΑ του πρ/σµού οικ. έτους 2012 και την καταχώρηση αυτής στο Μητρώο εσµεύσεων µε α/α Α/620 - την µε αρ. 9/12 τεχνική έκθεση της /νσης.υ. - το σχέδιο της διακήρυξης - την εισήγηση του Προέδρου και έπειτα από διαλογική συζήτηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ OMOΦΩΝΑ 1. Αποδέχεται την µε αρ. 9/2012 τεχνική έκθεση του Τµήµατος Μηχανογράφησης- Μηχανοργάνωσης της /νσης ιοικ/κών Υπ/σιών του ήµου που θεωρήθηκε από την ιευθύντρια.υ. 2. Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την ακέραια επί τοις εκατό (%) έκπτωση, για την εργασία προβολής της Πράξης σε έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ και Μέσα Κοινωνικής ικτύωσης, πρ/σµού µελέτης συµπ/νου ΦΠΑ (υποέργο 6 της Πράξης «Πρόγραµµα πρόληψης, προαγωγής της υγείας και αγωγής της υγείας στον εφηβικό πληθυσµό 16 γυµνασίων και 11 λυκείων των δήµων Παλαιού Φαλήρου, Αγίου ηµητρίου Αττικής και Αλίµου ύστερα από έλεγχο για χαρακτηριστικά µεταβολικού συνδρόµου χρησιµοποιώντας λύσεις φορητής τηλεϊατρικής» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου υναµικού και µε κωδικό αριθµό ΜIS ), προϋπολογισµού µελέτης ,00 συµπ/νου ΦΠΑ, ως ακολούθως :

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00 Φ.Π.Α 23% : 2.300,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΗΣ : ,00 ΤΕΧΝ. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ : 9/ 2012 Προβολή της Πράξης σε Έντυπα & Ηλεκτρονικά ΜΜΕ και Μέσα Κοινωνικής ικτύωσης. Κ.Α.: ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 o Εισαγωγή Ο ήµαρχος Π. Φαλήρου προκηρύσσει πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό για την εργασία «Προβολή της Πράξης σε Έντυπα & Ηλεκτρονικά ΜΜΕ και Μέσα Κοινωνικής ικτύωσης», µε ακέραια επί τοις εκατό έκπτωση επί των τιµών του τιµολογίου της µελέτης, συµπληρωµένου υπό του προσφέροντος σύµφωνα µε τις διατάξεις: α) Π 28/80 β)του ισχύοντα ηµ. και Κοινοτικού κώδικα Ν. 3463/06 γ) Ν.3731/08. Η εργασία αποτελεί Υποέργο µε Α/Α 6 της πράξης «Πρόγραµµα πρόληψης, προαγωγής της υγείας και αγωγής της υγείας στον εφηβικό πληθυσµό 16 γυµνασίων και 11 λυκείων των δήµων Παλαιού Φαλήρου, Αγίου ηµητρίου Αττικής και Αλίµου ύστερα από έλεγχο για χαρακτηριστικά µεταβολικού συνδρόµου χρησιµοποιώντας λύσεις φορητής τηλεϊατρικής» που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού » µε MIS Ο διαγωνισµός θα γίνει µε το σύστηµα της προσφοράς ακεραίας έκπτωσης επί της % του τιµολογίου της τεχνικής µελέτης, σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Π.. 28/80. Ισχύουσες διατάξεις Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της εργασίας θα γίνουν σύµφωνα µε το Π 28/80, το Ν. 3463/06 όπως ισχύει σήµερα και την ΥΑ 11389/93 (εγγυήσεις). Τα τεύχη δηµοπράτησης αποτελούν τα συµβατικά στοιχεία της προµήθειας και είναι κατά σειρά ισχύος τα κατωτέρω: α. Η διακήρυξη β. Η µελέτη του Τµήµατος Παιδείας και Κοινωνικής Αρωγής γ. Η προσφορά του µειοδότη ΑΡΘΡΟ 2 o Χρόνος και τόπος που θα γίνει ο διαγωνισµός Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο ηµοτικό κατάστηµα του ήµου, Τερψιχόρης 51και Αρτέµιδος, από την επιτροπή διενέργειας η οποία ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσης την 30/08/ 2012 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 11:00 έως 12:00 όπου µετά την κατάθεση των προσφορών, αυτές θα ανοιχθούν και θα εξετασθούν από την Επιτροπή ιενέργειας αµέσως µετά. ΑΡΘΡΟ 3 o Προϋπολογισµός της προµήθειας Ο προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των ,00 περιλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% και πάσης φύσεως κρατήσεις και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισµό του 2012 Κ.Α. : ΑΡΘΡΟ 4 o εκτοί στον διαγωνισµό Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί φυσικά και νοµικά πρόσωπα µε αντίστοιχο αντικείµενο παροχής υπηρεσιών, εγγεγραµµένοι σε αντίστοιχο επιµελητήριο.

5 ΑΡΘΡΟ 5 o ικαιολογητικά συµµετοχής στον διαγωνισµό Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που θα λάβουν µέρος στον διαγωνισµό οφείλουν να προσκοµίσουν κατά τη διενέργεια του διαγωνισµού τα κάτωθι δικαιολογητικά: Οι Έλληνες πολίτες: 1) Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου µε πιστοποίηση της εγγραφής για το συγκεκριµένο επάγγελµα 2) Πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας 3) Προκειµένου για διαγωνιζόµενου φυσικού προσώπου, πιστοποιητικό ποινικού µητρώου. Οι αλλοδαποί: 1) Τα ως άνω για τους Έλληνες πολίτες, αλλά µε έκδοση της χώρας εγκατάστασής τους. Για τις χώρες της ΕΟΚ ισχύει το άρθρο 7 παρ. 1 του κανονισµού. Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά: 1) Όλα τα ως άνω. Αναφορικά µε το ποινικό µητρώο, αυτό αφορά στους διαχειριστές σε περίπτωση οµόρρυθµων (Ο.Ε.), ετερόρρυθµων (Ε.Ε.) και εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο σε περίπτωση ανώνυµης εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα. Σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου δεν είναι λευκό θα υποβάλλεται ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή Συµβολαιογράφου, περί των αδικηµάτων που αφορούν οι καταδίκες που είναι γραµµένες στο µητρώο. Αν από την ένορκη βεβαίωση προκύπτει ότι κάποια από τις καταδίκες αφορά αδίκηµα που θα µπορούσε να προκαλέσει αποκλεισµό του διαγωνιζοµένου, προσκοµίζεται η καταδικαστική απόφαση προκειµένου να διαπιστωθεί αν το αδίκηµα αφορά την άσκηση του επαγγέλµατος του διαγωνιζόµενου. Η ένορκη βεβαίωση διατηρεί την ισχύ της για όσο χρόνο αντιστοιχεί στο περιεχόµενο του ποινικού µητρώου. Οι συνεταιρισµοί: 1) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. Οι Ενώσεις προµηθευτών (κοινή προσφορά): 1) α) Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση. β) Πιστοποιητικό σκοπιµότητας ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις που αποτελούνται από ΜΜΕ, στις οποίες µετέχουν και επιχειρήσεις εσωτερικού ή εξωτερικού. Το ποσό στο ΜΜΕ πρέπει να είναι µεγαλύτερο από 50%. Το πιστοποιητικό αυτό δύναται να προσκοµισθεί εντός ηµερών από την διενέργεια. Επιπλέον, απαιτούνται επί ποινής αποκλεισµού και τα ακόλουθα: 1) Στην δηµοπρασία οι συναγωνιζόµενοι παρίστανται αυτοπροσώπως. Εφ όσον οι υποψήφιοι ανάδοχοι συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε εκπροσώπους τους, υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουµένου του γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπουµένου, από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο σύµφωνα µε το Ν. 2690/99 και ανάλογη της εταιρικής µορφής του συµµετέχοντος (Οι ανώνυµες εταιρίες εκπροσωπούνται από µέλος του διοικητικού τους συµβουλίου ή από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. Οι εταιρίες περιορισµένης ευθύνης και οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρίες εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο). 2) Εγγυητική επιστολή τράπεζας ή γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων, ποσού ίσο µε το 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης ως εγγύησης συµµετοχής στο διαγωνισµό, χρονικής ισχύος βάση του άρθρου 26 της ΥΑ11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ). 3) Υπεύθυνη δήλωση ότι ο διαγωνιζόµενος έλαβε γνώση των όρων διακηρύξεως και ότι αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. ΑΡΘΡΟ 6 o Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής την 30 η του µηνός Αυγούστου του έτους 2012 και ώρα από έως ηµέρα Πέµπτη. Επίσης δύναται να σταλούν ταχυδροµικά ή δι άλλου τρόπου µέχρι και της προηγουµένης του διαγωνισµού εργάσιµου ηµέρας. Προσφορές που κατατέθηκαν εκπρόθεσµα δεν γίνονται δεκτές.

6 Στο φάκελο της προσφοράς περιέχονται η τεχνική προσφορά, τα δικαιολογητικά συµµετοχής και κλειστή οικονοµική προσφορά. Στον κλειστό φάκελο της προσφοράς που περιέχει τα ανωτέρω αναγράφεται : α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα. β) Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια. γ) Ο αριθµός της διακήρυξης. δ) Η ηµεροµηνία του διαγωνισµού. ε) Τα στοιχεία του αποστολέα. Στ) Εντός του φακέλου θα τοποθετηθεί κλειστή οικονοµική προσφορά, επίσης σε ξεχωριστό φάκελο θα τοποθετηθούν η τεχνική προφορά των εργασιών µε τις ίδιες ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Μετά το πέρας του ανωτέρου χρόνου, καµιά προσφορά δεν γίνεται δεκτή εκτός αν η επίδοση των προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και µετά την ώρα αυτή. Η επίδοση εναλλακτικών προσφορών από τον ίδιο προµηθευτή επιτρέπεται. Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές. Όταν η οριζόµενη παραπάνω ώρα παρέλθει, ανακοινώνεται η λήξη της παράδοσης των προσφορών και γράφεται αυτό στα πρακτικά. Η επιτροπή συνεχίζει να συνεδριάζει δηµόσια και αρχίζει την αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών και κατά σειρά επιδόσεως και αναγράφονται στο πρακτικό τα έγγραφα και δικαιολογητικά που βρίσκονται σε κάθε φάκελο περιληπτικά ώστε να τα ακούν όλοι οι ενδιαφερόµενοι. Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς παραµένει σφραγισµένος και γράφεται πάνω σ αυτόν ο αύξοντας αριθµός του εξωτερικού φακέλου. Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών οι παριστάµενοι στην αίθουσα του διαγωνισµού εξέρχονται και η συνεδρίαση συνεχίζεται µυστική. Η επιτροπή στη συνέχεια και σε µυστική συνεδρίαση ελέγχει τα δικαιολογητικά συµµετοχής και γνωµοδοτεί ποιες προσφορές γίνονται δεκτές και ποιες απορρίπτονται. Κατόπιν η συνεδρίαση γίνεται δηµόσια και ο Πρόεδρος ανακοινώνει ποιοι αποκλείονται και για ποιους λόγους και τους καλεί να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα της προσφοράς τους µε τον σφραγισµένο φάκελο της οικονοµικής προσφοράς. Στη συνέχεια αποσφραγίζονται κατά σειρά οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών εκείνων που έγιναν δεκτές και ανακοινώνονται οι τιµές µεγαλόφωνα. Οι προσφορές που δεν φέρουν την υπογραφή του διαγωνιζοµένου ή δεν είναι σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται. Επίσης απορρίπτονται οι προσφορές που είναι αόριστες και δεν µπορούν να εκτιµηθούν ή σε κάποιο σηµείο δεν είναι σύµφωνες προς τους όρους της διακήρυξης. Οι προσφορές και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό υπογράφονται κατά την διενέργεια αυτού από όλα τα µέλη της επιτροπής. Μειοδότης ανακηρύσσεται ο προσφέρων τη µικρότερη τιµή (µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης), σύµφωνα µε το άρθρο 1 της παρούσης ακολουθηµένων των άρθρων 19,20 και 21 του Π. 28/80. Ο ανάδοχος καλείται να προσέλθει σε ορισµένο χρόνο και τόπο, πάντως όχι µικρότερο των πέντε (5) ηµερών και ούτε µεγαλύτερο των δέκα (10) ηµερών να υπογράψει τη σχετική σύµβαση. Εάν αυτός δεν προσέλθει µέσα στην ανωτέρω προθεσµία να υπογράψει τη σύµβαση η δεν προσκοµίσει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύµβασης εφαρµόζονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από το Π. 28/1980. Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε 18 µήνες από την υπογραφή της. Ισχύς προσφορών 2 µήνες.

7 ΑΡΘΡΟ 7 o Τιµές προσφορών επιβαρύνσεις µειοδοτών Με την προσφορά η τιµή των εργασιών δίδεται στο σύνολο της εργασίας, η τιµή της προσφοράς θα προκύψει ύστερα από ακέραια επί τοις εκατό έκπτωση που θα εφαρµοστεί επί της συνολικής τιµής του τιµολογίου της µελέτης. Στην οικονοµική προσφορά θα αναφέρονται σαφώς τόσο το ακέραιο ποσοστό έκπτωσης που προσφέρει ο συµµετέχων, όσο και το τελικό ποσό των εργασιών µετά την έκπτωση. Ο ανάδοχος της εργασίας βαρύνεται µε όλες τις νόµιµες κρατήσεις. Επίσης βαρύνεται µε τη δαπάνη δηµοσίευσης περίληψης διακήρυξης. Η προσφερόµενη τιµή θα είναι σε euro ( ). ΑΡΘΡΟ 8 o Ενστάσεις Ενστάσεις κατά της συµµετοχής διαγωνισθέντος ή της νοµιµότητας της διεξαγωγής του διαγωνισµού, υποβάλλονται µόνο εγγράφως κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού ή µέχρι και την επόµενη της διεξαγωγής του διαγωνισµού εργάσιµής ηµέρας ή της εποµένης της ανακοινώσεως (εγγράφως) του αποτελέσµατος στις περιπτώσεις εξετάσεων και αξιολογήσεως των προσφορών. Οι ενστάσεις κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του ήµου Παλ. Φαλήρου και απευθύνονται προς τον Πρόεδρο της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού. Επισηµαίνεται ότι, οι ενστάσεις που υποβάλλονται αλλιώς, δεν λαµβάνονται υπόψη. ΑΡΘΡΟ 9 o Τήρηση φακέλου Ο φάκελος των εργασιών τηρείται υπό της επιβλεπούσης υπηρεσίας σύµφωνα µε το άρθρο 43 του Π. 28/80 και από τον υπεύθυνο της πράξης. ΑΡΘΡΟ 10 o Εγγυήσεις Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης ορίζεται σε 5% της προϋπολογισθείσας δαπάνης µε ΦΠΑ, παρέχεται µε εγγυητική επιστολή πιστωτικών ιδρυµάτων ή άλλων νοµικών προσώπων ΕΟΚ και έχουν το δικαίωµα προς τούτο στην Ελληνική γλώσσα ή σε επίσηµη µετάφραση, καθώς επίσης και µε έντοκα γραµµάτια ηµοσίου. ΑΡΘΡΟ 11 o Παραλαβή Εργασίας Η παραλαβή της εργασίας γίνεται από επιτροπή οριζόµενη προς τούτο από το ηµοτικό Συµβούλιο και πραγµατοποιείται µέσα στον καθοριζόµενο χρόνο από την σύµβαση (άρθρο 63, 67 Π 28/80). ΑΡΘΡΟ 12 o Τρόπος πληρωµής Η πληρωµή θα γίνει σε δύο µήνες από την οριστική παραλαβή της εργασίας για τις δράσεις που στην τεχνική περιγραφή της παρούσας εργασίας χαρακτηρίζονται «εφάπαξ» και για τις υπόλοιπες δράσεις η πληρωµή θα γίνεται τµηµατικά µε την έκδοση των απαιτούµενων προς πληρωµή δικαιολογητικών. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωµής ελέγχονται από την αρµόδια για την προµήθεια υπηρεσία. ΑΡΘΡΟ 13 o Χρόνος παράδοσης Ο χρόνος παράδοσης των επιµέρους εργασιών που αφορούν στις δράσεις του υποέργου 6 ορίζεται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας. ΑΡΘΡΟ 14 o ιαφορές διακήρυξης νόµων, επίλυση διαφορών Όταν η διακήρυξη έχει ασάφεια υπερισχύει το Π 28/80. Όταν η διακήρυξη δεν αναφέρεται σε συγκεκριµένο άρθρο της ισχύει το Π 28/80 Επίλυση διαφορών βάση άρθρου 68 Π 28/80

8 ΑΡΘΡΟ 15 o Με την παρούσα εγκρίθηκαν και οι υπ αριθµόν 9/2012 τεχνικές προδιαγραφές του τµήµατος παιδείας και κοινωνικής αρωγής του ήµου Παλαιού Φαλήρου. ΑΡΘΡΟ 16 o Ως επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισµού ορίζεται η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης προµηθειών του ΕΚΠΟΤΑ η οποία ορίστηκε µε την υπ αριθµόν 168/2012 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. 3. Εγκρίνει και διαθέτει ποσό µελέτης ,00 συµπ/νου ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ , για τη δαπάνη παροχής υπηρεσιών για την προβολή της πράξης σε έντυπα & ηλεκτρονικά ΜΜΕ & δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης. (Υποέργο 6 του προγράµµατος ΕΣΠΑ µε κωδ. MIS για την πρόληψη υγείας εφήβων γυµνασίων& λυκείων Π. Φαλήρου, Αγ. ηµητρίου, Αλίµου). Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισµού του ήµου Παλαιού Φαλήρου οικονοµικού έτους Για την ανωτέρω δαπάνη έχει εγγραφεί πίστωση ύψους ,00 στον προϋπολογισµό του ήµου Π. Φαλήρου µε τα στοιχεία ΚΑ: : Προβολή της πράξης σε έντυπα & ηλεκτρονικά ΜΜΕ & δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης. (Υποέργο 6 του προγράµµατος ΕΣΠΑ µε κωδ. MIS για την πρόληψη υγείας εφήβων γυµνασίων & λυκείων Π. Φαλήρου, Αγ. ηµητρίου, Αλίµου). Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010, οποιοσδήποτε έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να προσβάλλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή µονοµελών οργάνων των ήµων,., για λόγους νοµιµότητας, µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από τη δηµοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής. Ο Ελεγκτής Νοµιµότητας αποφαίνεται επί της προσφυγής µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δύο (2) µηνών από την υποβολή της. Αν παρέλθει η ανωτέρω προθεσµία χωρίς να εκδοθεί απόφαση θεωρείται ότι η προσφυγή έχει σιωπηρώς απορριφθεί. Οι αποφάσεις του Ελεγκτή Νοµιµότητας προσβάλλονται µόνο στα αρµόδια δικαστήρια µε τα ένδικα βοηθήµατα που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία. Ωστόσο, σύµφωνα µε την µε αρ. 60/ αρ. πρωτ / εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης για το µεταβατικό διάστηµα µέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, της οποίας αποκλειστική αρµοδιότητα είναι ο έλεγχος νοµιµότητας των πράξεων των ΟΤΑ α και β βαθµίδας, ο Γενικός Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης ιοίκησης ασκεί τις αρµοδιότητες του Ελεγκτή Νοµιµότητας. Επίσης, σύµφωνα µε την προαναφεροµένη εγκύκλιο η Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Κ..Κ. συνεχίζει τη λειτουργία της και οι διατάξεις των άρθρων 151 και 152 του Κ..Κ. εξακολουθούν να ισχύουν σε ό,τι αφορά στις αποφάσεις του Γ.Γ. της Αποκεντρωµένης ιοίκησης, που εκδίδονται κατά τα άρθρα 225, 226 και 227 του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ».

9 Βάσει των ανωτέρω διατάξεων, οποιοσδήποτε έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις του Γ.Γ. εντός προθεσµίας ενός (1) µηνός από την έκδοση της απόφασης ή την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής. Η Ειδική Επιτροπή ασκεί έλεγχο νοµιµότητας και εκδίδει απόφαση επί της προσφυγής µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30 ) ηµερών από την υποβολή της. Οι αποφάσεις της επιτροπής κοινοποιούνται στον Γενικό Γραµµατέα και στο ήµο ή στην Κοινότητα ή στο νοµικό πρόσωπο αυτών, καθώς και σε αυτόν που έχει ασκήσει προσφυγή. Οι αποφάσεις της Ειδικής Επιτροπής προσβάλλονται µόνο στα αρµόδια δικαστήρια. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 404/2012. Η παρούσα δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ήµου Παλαιού Φαλήρου, σύµφωνα µε την παρ. 10 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010. (http://www.palaiofaliro.gr/ ). Η παρούσα εµπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 περ. 4 του Ν. 3861/2010: Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις.. Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται ως ακολούθως: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΗΜΑΡΧΟΣ ΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗ ΑΚΗΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 1. ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2. ΜΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 3. ΝΙΚΟΛΑΪ ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 4. ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ 5. ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 6. ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ- ΗΜΑΡΧΟΣ ΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗ ΑΚΗΣ

10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ: ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ Προβολή της Πράξης σε Έντυπα & Ηλεκτρονικά ΜΜΕ και Μέσα Κοινωνικής ικτύωσης. Aριθ. Μελέτης: 9/2012 ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

11 Τεχνική Περιγραφή Εργασίας Α. ΓΕΝΙΚΑ Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η ανάθεση της εργασίας της προβολής της πράξης «Πρόγραµµα πρόληψης, προαγωγής της υγείας και αγωγής της υγείας στον εφηβικό πληθυσµό 16 γυµνασίων και 11 λυκείων των δήµων Παλαιού Φαλήρου, Αγίου ηµητρίου Αττικής και Αλίµου ύστερα από έλεγχο για χαρακτηριστικά µεταβολικού συνδρόµου χρησιµοποιώντας λύσεις φορητής τηλεϊατρικής» σε Έντυπα & Ηλεκτρονικά ΜΜΕ και Μέσα Κοινωνικής ικτύωσης. H εργασία αυτή αποτελεί και το υποέργο 6 της πράξης µε κωδικό MIS , όπως αυτή αναλύεται στο εγκεκριµένο Τεχνικό ελτίο Προτεινόµενης Πράξης και στην σχετική απόφαση ένταξης. Η πράξη αναµένεται να συµβάλει στην προώθηση της πολιτικής δηµόσιας υγείας της χώρας µας και ειδικότερα σε ότι αφορά στην καταπολέµηση της επιδηµίας της εφηβικής παχυσαρκίας. Τα δεδοµένα που θα συλλεχθούν δύναται να χρησιµοποιηθούν από τις αρµόδιες αρχές τόσο σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης, όσο και τοπικής αυτοδιοίκησης για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση στοχευόµενων παρεµβάσεων προληπτικής ιατρικής, πρόληψης και αγωγής υγείας. Επιπλέον, εκτιµάται ότι η χρήση νέων τεχνολογιών, όπως η κινητή τηλεϊατρική, θα συµβάλει στην αποδοτική και αποτελεσµατική αξιοποίηση των πεπερασµένων ανθρώπινων πόρων που διαθέτουν οι δήµοι και στην αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας σε ειδικές οµάδες πληθυσµού και στην ενεργοποίηση των νέων αρµοδιοτήτων των ήµων στο πλαίσιο του «Καλλικράτη» που αφορούν τα Κέντρα Πρόληψης της Υγείας (άρθρο 58, Ν. 3852/2010). Τέλος, έχει έναν ξεχωριστό εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό χαρακτήρα για διάφορες κατηγορίες πολιτών. Για τους εφήβους που θα συµµετάσχουν καθώς προσδοκάται ότι µέσω της πράξης θα αποκτήσουν συνείδηση για υγιεινές συνήθειες όπως η υγιεινή διατροφή και η άσκηση αλλά και για τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς που θα εµπλακούν στην παιδευτική διαδικασία µαζί µε τους εφήβους και τους επαγγελµατίες υγείας. ουλεύοντας από κοινού, οι κατηγορίες αυτές των πολιτών ελπίζεται ότι θα συνειδητοποιήσουν την σηµαντικότητα των παρεµβάσεων για τους εφήβους και θα υποστηρίξουν ένθερµα την υλοποίηση του προγράµµατος αλλά και την µετάδοση της εµπειρίας τους πολύ πέρα από τα στενά πλαίσια των γυµνασίων και λυκείων. Σηµαντικές είναι επίσης και οι εµπειρίες που αναµένεται να αποκτήσουν και οι επαγγελµατίες υγείας που θα εµπλακούν, καθώς µέχρι σήµερα στην Ελλάδα δεν υπάρχει κουλτούρα εργασίας σε θέµατα δηµόσιας υγείας, ειδικότερα στο προσωπικό των δήµων. Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι στόχοι της εργασίας είναι πολλαπλοί και απευθύνονται σε διαφορετικά κοινά:

12 1. Στους εφήβους των γυµνασίων και των λυκείων των τριών δήµων αλλά και στους εφήβους των τριών δήµων γενικότερα, που µέσω της εργασίας θα ενηµερωθούν για τις δράσεις της πράξης και ειδικότερα τις παρεµβάσεις που επιχειρούνται για την πρόληψη του µεταβολικού συνδρόµου, την προαγωγή της υγιεινής διατροφής και της σωµατικής δραστηριότητας και την αποτροπή της µετάβασης σε χρόνια νοσήµατα ( ιαβήτης, Καρδιαγγειακά Νοσήµατα κλπ). 2. Στους γονείς των εφήβων, που θα ενηµερώνονται άµεσα για τις παρεµβάσεις, την πρόοδο των υποέργων, τα αποτελέσµατα των δράσεων ενώ θα µπορούν να συµµετάσχουν σε διάφορες δραστηριότητες που αφορούν την πράξη στους τρεις δήµους. 3. Στους εκπαιδευτικούς των σχολείων των τριών δήµων, που θα λαµβάνουν χρήσιµες πληροφορίες για τις παρεµβάσεις που γίνονται, για των προγραµµατισµό των δράσεων που υλοποιούνται, για συναντήσεις και δρώµενα που υλοποιούνται. 4. Στους επαγγελµατίες υγείας των τριών δήµων που θα µπορούν να προγραµµατίζουν τις δράσεις προαγωγής και πρόληψης της υγείας εντός υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης και θα µπορούν µέσω της ενηµέρωσης που θα λαµβάνουν να ευαισθητοποιούν µεγάλες κοινωνικές οµάδες που κάνουν χρήση των υπηρεσιών υγείας των δήµων. 5. Στο ευρύτερο κοινό των τριών δήµων, που θα µπορέσει να ενηµερωθεί για τις γενικές αρχές της πράξης αλλά και επιπλέον να δραστηριοποιηθεί εθελοντικά σε συνεργασία µε τους επαγγελµατίες υγείας αλλά και τους εκπαιδευτικούς για την προώθηση παράπλευρων δράσεων µε πρωτοβουλία των τριών δήµων, ανεξάρτητων αλλά σχετιζόµενων µε την πράξη. 6. Στους λήπτες αποφάσεων (Decision Makers) σε επίπεδο περιφερειακής και κεντρικής κυβέρνησης (Υπηρεσίες της περιφέρειας, Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, Ε.Υ.τ.Υ.Κ.Α.) που θα ενηµερωθούν για τις παρεµβάσεις και ενδεχοµένως θα υιοθετήσουν βέλτιστες πρακτικές στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδίου για την ιατροφή και τις ιατροφικές ιαταραχές. Σε τελικό επίπεδο, η παραπάνω δράση αναµένεται να ευαισθητοποιήσει τους εφήβους και τις άλλες εµπλεκόµενες οµάδες πληθυσµού στην πρόληψη του µεταβολικού συνδρόµου ώστε να υιοθετηθεί µια πιο υπεύθυνη στάση ζωής µε την υιοθέτηση συνηθειών όπως η υγιεινή διατροφή και η σωµατική δραστηριότητα. Β.2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΡΑΣΕΙΣ Η συγκεκριµένη εργασία αναλύεται σε 11 δράσεις: ράση 1: ηµιουργία σελίδας στο Facebook για την πράξη ράση 2 : ηµιουργία σελίδας στο Twitter για την πράξη ράση 3: ηµοσίευση µηνιαίων δελτίων τύπου σχετικά µε την πράξη σε εφηµερίδα περιφερειακής εµβέλειας ράση 4: Παροχή διαφηµιστικού χώρου σε εφηµερίδα περιφερειακής εµβέλειας σχετικά µε την πράξη

13 ράση 5: ηµοσίευση δελτίων τύπου σχετικά µε την πράξη σε ειδησεογραφικό portal περιφερειακής εµβέλειας ράση 6: ηµιουργία διαφηµιστικού banner για την πράξη σε ειδησεογραφικό portal περιφερειακής εµβέλειας ράση 7: Αποστολή ενηµερωτικών newsletter από το ειδησεογραφικό portal σε διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδροµείου δηµοτών ράση 8: ηµιουργία καναλιού στο YouTube ράση 9: Προώθηση της Πράξης µε καταχωρήσεις στο Facebook και διαφηµιστική καµπάνια προώθησης αποτελεσµάτων αναζήτησης στο search engine της Google (adwords) ράση 10: Παραγωγή 3 ενηµερωτικών τετράχρωµων, βιδωτών, πλαστικοποιηµένων πινακίδων (πλέξιγκλας). ράση 11: Παραγωγή 40 ενηµερωτικών τετράχρωµων πλαστικοποιηµένων αφισών για τις ανάγκες της πράξης. Β.3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΑΣΗΣ 1 Η δράση 1, αποτελεί δράση Social Media Marketing και περιλαµβάνει: Εφάπαξ δηµιουργία λογαριασµού facebook για την πράξη µε επιλογή template παρουσίασης, λογότυπο και link στο site του δήµου Παλαιού Φαλήρου αλλά και στο portal της πράξης. Η ενηµέρωση του λογαριασµού είναι ευθύνη του Τµήµατος Παιδείας και Κοινωνικής Αρωγής του ήµου Παλαιού Φαλήρου. Β.4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΑΣΗΣ 2 Η δράση 2, αποτελεί δράση Social Media Marketing και περιλαµβάνει: Εφάπαξ δηµιουργία λογαριασµού twitter µε προφίλ, λογότυπο και link στο site του δήµου Παλαιού Φαλήρου αλλά και στο portal της πράξης. Επίσης, παραµετροποίηση του λογαριασµού (φόντο, χρώµα κειµένου). Η ενηµέρωση του λογαριασµού είναι ευθύνη του Τµήµατος Παιδείας και Κοινωνικής Αρωγής του ήµου Παλαιού Φαλήρου. Β.5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΑΣΗΣ 3 Η δράση 3, περιλαµβάνει την δηµοσίευση σε µηνιαία κατά προτίµηση βάση, δελτίων τύπου σχετικά µε την πρόοδο και τα αποτελέσµατα της υλοποίησης της πράξης σε εφηµερίδα περιφερειακής εµβέλειας που να καλύπτει ειδησεογραφικά κατά προτίµηση τα Νότια προάστια της Περιφέρειας Αττικής, συµπεριλαµβανοµένου και των τριών δήµων. Τα δελτία τύπου θα καλύπτουν χώρο κατ ελάχιστον 1/6 σελίδας Α4 και µπορούν να περιέχουν και φωτογραφίες ή και εικόνες σχετικές µε την πράξη. Η δράση 3 θα υλοποιείται για 18 µήνες από την υπογραφή της σύµβασης µε τον ανάδοχο. Β.6. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΑΣΗΣ 4 Η δράση 4, περιλαµβάνει την δηµοσίευση σε διµηνιαία κατά προτίµηση βάση, διαφηµιστικού χώρου σε εφηµερίδα περιφερειακής εµβέλειας που να καλύπτει ειδησεογραφικά κατά προτίµηση τα Νότια προάστια της Περιφέρειας Αττικής, συµπεριλαµβανοµένου και των τριών δήµων. Οι διαφηµίσεις µπορεί να είναι ενδεικτικά σε µορφή συνεντεύξεων στελεχών της πράξης και αρµόδιων στελεχών των δήµων, καλύπτουν δε χώρο κατ ελάχιστον 1/2 σελίδας Α4 και µπορούν να περιέχουν και

14 φωτογραφίες ή και εικόνες σχετικές µε την πράξη. Η δράση 4 θα υλοποιείται για 18 µήνες από την υπογραφή της σύµβασης µε τον ανάδοχο. Β.7. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΑΣΗΣ 5 Η δράση 5, αφορά την δηµοσίευση δελτίων τύπου σχετικά µε την πράξη σε ειδησεογραφικό portal περιφερειακής εµβέλειας. Ειδικότερα, τα δελτία τύπου θα αποστέλλονται από το Τµήµα Παιδείας και Κοινωνικής Αρωγής του ήµου Παλαιού Φαλήρου σε συνεργασία µε τα στελέχη της πράξης, για δηµοσίευση στο portal κατά προτίµηση σε µηνιαία βάση. Η δράση 5 θα υλοποιείται για 18 µήνες από την υπογραφή της σύµβασης µε τον ανάδοχο. Β.8. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΑΣΗΣ 6 Η δράση 6, αφορά την εφάπαξ δηµιουργία banner, το οποίο θα είναι έγχρωµο και κινούµενο διαφηµιστικό λογότυπο για την πράξη σε διαστάσεις 468 x 60. To banner θα βρίσκεται αναρτηµένο σε εµφανή θέση στο πάνω µισό του portal της δράσης 5, ενώ θα παραπέµπει µε link στο portal της πράξης. Β.9. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΑΣΗΣ 7 Η δράση 7 αφορά την αποστολή ενηµερωτικών newsletter από το ειδησεογραφικό portal της δράσης 5 σε διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδροµείου δηµοτών που θα δοθούν από τις αρµόδιες υπηρεσίες των τριών δήµων. Τα newsletter, τα οποία θα αποστέλλονται σε διµηνιαία βάση στους αποδέκτες θα συντάσσονται από το Τµήµα Παιδείας και Κοινωνικής Αρωγής του δήµου Παλαιού Φαλήρου. Η δράση 7 θα υλοποιείται για 18 µήνες από την υπογραφή της σύµβασης µε τον ανάδοχο. Β.10. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΑΣΗΣ 8 Η δράση 8, αποτελεί δράση Social Media Marketing και περιλαµβάνει: Εφάπαξ δηµιουργία καναλιού στο Youtube για την πράξη µε προφίλ, λογότυπο, upload στα βίντεο του δήµου Παλαιού Φαλήρου (µέχρι 5 λεπτά video) σχετικών µε την πράξη και link στο site του δήµου Παλαιού Φαλήρου και στο portal της πράξης. Επίσης, την παραµετροποίηση του καναλιού (φόντο, χρώµα κειµένου και links, στοιχεία επικοινωνίας) ανάλογα µε τις απαιτήσεις της αναθέτουσας αρχής. Η ενηµέρωση του καναλιού είναι ευθύνη του Τµήµατος Παιδείας και Κοινωνικής Αρωγής του ήµου Παλαιού Φαλήρου. Β.11. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΑΣΗΣ - 9 Η δράση 9, αφορά την προώθηση της πράξης µε καταχωρήσεις στον λογαριασµό που θα έχει δηµιουργηθεί στο facebook καθώς και διαφηµιστική καµπάνια προώθησης της πράξης µέσω των αποτελεσµάτων αναζήτησης στο search engine της Google (adwords). Η δράση βασίζεται στην δηµιουργία διαφήµισης της πράξης µέσω λέξεων κλειδιών σχετικών µε την πράξη. Η διαφήµισή της πράξης θα εµφανιστεί δίπλα από τα αποτελέσµατα αναζήτησης του Google, ενισχύοντας την επισκεψιµότητα του site του δήµου Παλαιού Φαλήρου αλλά και του portal της πράξης. Στα πλαίσια της δράσης ο ανάδοχος θα εγκαταστήσει επίσης το βασικό πακέτο της εφαρµογής Google Analytics, για την µέτρηση της επισκεψιµότητας των σχετιζόµενων µε την πράξη portals και sites,

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ανάκληση της υπ αρ. 290/13 ΑΟΕ και έγκριση εκ νέου όρων ανοιχτού διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩ0ΩΞΕ-Λ0Ζ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 402/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΛΩ0ΩΞΕ-Λ0Ζ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 402/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 402/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

14REQ002301015 2014-09-22

14REQ002301015 2014-09-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 478/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων ανοικτού διαγωνισμού για την: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 276/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002779901 2015-05-15

15REQ002779901 2015-05-15 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 290/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος, πρ/σμού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 5 / 10-03-2014 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 10 Μαρτίου 2014 και ώρα 10:30 π.µ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002858093 2015-06-19

15REQ002858093 2015-06-19 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 309/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date:

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 512/2012 Στην Καρδίτσα σήµερα την 17η του µηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Σ9ΩΡΤ-Μ7Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ.Πρωτ: 28777/16-11-2012

ΑΔΑ: Β4Σ9ΩΡΤ-Μ7Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ.Πρωτ: 28777/16-11-2012 The Programme is co-funded by the European Union (ERDF) and National Funds of Greece and Bulgaria ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ PROJECT: Nº B1.11.15 COMMON PATHS IN NATURA AND RAMSAR AREAS OF STRYMON RIVER

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. πρωτ. : 22562 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 305/2015 Από το Πρακτικό της 23ης/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ: 646 /15 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ:

ΑΠΟΦΑΣΗ: 646 /15 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ΑΜ: 15PROC002806802 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Α Α: ΩΟ6 ΩΡΜ-7ΕΡ ********** ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Θήβα:27/5/2015 ----------- Πληροφ:Σ. Χαριζάνη Αρ. Πρωτ. : 12627 Τηλ.: 2262 350 618 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17220 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025902-907 FAX : 210 9353047 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης Στην Τρίπολη

Διαβάστε περισσότερα

« , » 18.368,84 . 23% 14.934,02 , 1

« ,  » 18.368,84 . 23% 14.934,02 ,   1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΡΜΗ 03/07/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Α.Π 26367 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Για «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας, ιατρού εργασίας και γραπτής εκτίµησης επαγγελµατικού

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΜΟΣ Ω ΩΝΗΣ [Αρ. Πρωτ.: 454/19.1.2015] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΜΟ Ω ΩΝΗΣ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π... ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Φ.Π.Α.: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: 157.570,73

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Τραχανάς Κωνσταντίνος Τηλ.:2531352405 E-mail: k.traxanas@komotini.gr «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΥΘ9ΩΗΜ-Λ25 ΑΔΑΜ: 15PROC002583382

ΑΔΑ: 7ΥΘ9ΩΗΜ-Λ25 ΑΔΑΜ: 15PROC002583382 Γούρνες 18-02-2015 Αριθμός πρωτ. 3019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΔΑ: 60ΟΤΩΞ2-53Ρ 14PROC002389614 2014-11-09ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, 31-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 17861 ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµαρχος Αγρινίου Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: Τις διατάξεις του Ν.3463/2006«ηµοτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Σ.Μ.Ε.Α.Ε) ΓΙΑ ΑµεΑ ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ Ε.Π ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ- ΗΠΕΙΡΟΥ 007-03

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.:141246 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 13 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 13 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 13 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος Περίληψη Αριθ. Απόφ. 96/2015 Έγκριση τευχών

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002649236 2015-03-18

15PROC002649236 2015-03-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 2449/18-03-2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ 2015 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Τοπείρου έχοντας υπόψη: 1. Τις σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 6/2015. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2015 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 6/2015. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2015 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 6/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2015 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ» με κωδικό MIS 44269 Στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑ) Ηρακλείου «ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα