ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ Ε.ΣΥ.. ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΚΙΜΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΙΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΟΚΙΜΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ Ε.ΣΥ.. ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΚΙΜΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΙΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΟΚΙΜΕΣ"

Transcript

1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ Ε.ΣΥ.. ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΚΙΜΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΙΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΟΚΙΜΕΣ ΕΣΥ Π Ι/02/02/ /16

2 ΕΣΥ Π Ι Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία Έκδοσης: Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: Υπεύθυνος Έκδοσης: Ο Υπεύθυνος ιαχείρισης της Ποιότητας Υπεύθυνος Έγκρισης: Ο Πρόεδρος του Ε.ΣΥ.. Ο Υπεύθυνος ιαχείρισης Ποιότητας Ο Πρόεδρος του Ε.ΣΥ.. ΕΣΥ Π Ι/02/02/ /16

3 1. Σκοπός και ορισµοί 1.1 Σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι η περιγραφή της πολιτικής του Ε.ΣΥ. σχετικά µε τη συµµετοχή των εργαστηρίων δοκιµών και διακριβώσεων σε προγράµµατα δοκιµών ικανότητας και σε διεργαστηριακές συγκριτικές δοκιµές. 1.2 Στο έγγραφο αυτό εφαρµόζονται οι παρακάτω ορισµοί, οι οποίοι προέρχονται από το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17043:2011 «οκιµή Ικανότητας είναι η αξιολόγηση της επίδοσης των συµµετεχόντων σύµφωνα µε προκαθορισµένα κριτήρια µέσω διεργαστηριακών συγκρίσεων» ιεργαστηριακή Σύγκριση είναι η οργάνωση, η εκτέλεση και η αξιολόγηση των µετρήσεων ή δοκιµών επί των αυτών ή οµοειδών αντικειµένων από δύο ή περισσότερα εργαστήρια, σύµφωνα µε προκαθορισµένες συνθήκες 2. Κριτήρια αναγνώρισης διοργανωτών προγραµµάτων δοκιµών ικανότητας 2.1 Το Ε.ΣΥ. αναγνωρίζει τους διοργανωτές προγραµµάτων δοκιµών ικανότητας οι οποίοι είναι διαπιστευµένοι κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17043: Στην περίπτωση όπου το πρόγραµµα δοκιµών ικανότητας διοργανώνεται από µη διαπιστευµένο διοργανωτή, το συµµετέχον εργαστήριο θα πρέπει να τον επιλέγει µε βάση τη συµµόρφωσή του διοργανωτή προς τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17043:2011. Η συµµόρφωση του διοργανωτή θα καταδεικνύεται µε την παροχή κατάλληλων στοιχείων που αφορούν: - το Σύστηµα της Ποιότητας που εφαρµόζει - την αποδεδειγµένη εµπειρία στην διοργάνωση διεργαστηριακών συγκριτικών δοκιµών - τις πληροφορίες για τον χαρακτηρισµό και τη διαχείριση των δειγµάτων - την ανάλυση των αποτελεσµάτων των δοκιµών / διακριβώσεων και τον υπολογισµό της επίδοσης των συµµετεχόντων εργαστηρίων - τον καθορισµό των τιµών αναφοράς και των σχετιζόµενων αβεβαιοτήτων από εργαστήρια δοκιµών / διακριβώσεων που είναι σε θέση να αποδείξουν την ιχνηλασιµότητα των µετρήσεών τους προς Εθνικά ή ιεθνή πρότυπα, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ISO/IEC ίδε 5.1. Τα ανωτέρω στοιχεία θα συλλέγονται από το συµµετέχον εργαστήριο και θα αξιολογούνται από το Ε.ΣΥ Σε περίπτωση που το εργαστήριο συµµετέχει λόγω νοµοθετικών, συµβατικών υποχρεώσεων ή άλλων υποχρεώσεων που θέτουν τυχόν ενδιαφερόµενα µέρη σε προγράµµατα που διοργανώνονται από µη διαπιστευµένο κατά EΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC :2011 διοργανωτή, πρέπει κατ ελάχιστο να παρέχει πληροφορίες που να επιτρέπουν στις οµάδες αξιολόγησης να εκτιµήσουν τον τρόπο διοργάνωσης της διεργαστηριακής συγκριτικής δοκιµής/δοκιµής ικανότητας. ΕΣΥ Π Ι/02/02/ /16

4 3. Απαιτήσεις για τη συµµετοχή εργαστηρίων σε κατάλληλα προγράµµατα δοκιµών ικανότητας 3.1 Τα εργαστήρια δοκιµών και διακριβώσεων θα πρέπει να καταδεικνύουν την επίδοσή τους συµµετέχοντας σε κατάλληλα προγράµµατα δοκιµών ικανότητας µέσω διεργαστηριακών συγκριτικών δοκιµών. 3.2 Για λόγους που απορρέουν από την ανάγκη επαλήθευσης διορθωτικής ενέργειας, κατάδειξης της αποτελεσµατικότητας της διαπίστευσης ή/και των σχετικών συµφωνιών αµοιβαίας αναγνώρισης το Ε.ΣΥ. µπορεί να ορίσει υποχρεωτικές συµµετοχές ενός ή περισσοτέρων εργαστηρίων σε προγράµµατα επιλογής του ή προγράµµατα που έχουν καταδειχθεί για το σκοπό αυτό από την Εργαστηριακή Επιτροπή της Ευρωπαΐκής Συνεργασίας για τη ιαπίστευση 3.3 Σαν προϋπόθεση για τη διαπίστευση ενός εργαστηρίου διακριβώσεων θεωρείται η πρόσφατη συµµετοχή του σε τουλάχιστον ένα (1) πρόγραµµα δοκιµής ικανότητας ανά τύπο 1 διακριβώσεων, όπως φαίνεται στο παράρτηµα Α του εγγράφου λαµβανοµένης υπόψη της διαθεσιµότητας των σχετικών προγραµµάτων. Όσον αφορά τη διαθεσιµότητα, κατά κανόνα, ως κατάλληλα και ως εκ τούτου προτιµητέα, θεωρούνται τα πολυµερή (multilateral) προγράµµατα δοκιµών ικανότητας. Ωστόσο, δεν αποκλείεται η συµµετοχή εργαστηρίου σε κατάλληλο διµερές (bilateral) σχήµα, όταν το επιβάλλουν ειδικοί λόγοι, ενδεικτικά έλλειψη κατάλληλου πολυµερούς σχήµατος κ.λπ. Η αξιολόγηση της επίδοσης του εργαστηρίου σε προγράµµατα δοκιµών ικανότητας αναλύεται στο κεφάλαιο 4. Σε περίπτωση επέκτασης σε νέο τύπο διακριβώσεων ισχύει η ίδια απαίτηση για τη συµµετοχή σε ένα (1) πρόγραµµα δοκιµής ικανότητας. 3.4 Σαν προϋπόθεση για τη διαπίστευση ενός εργαστηρίου δοκµών θεωρείται η πρόσφατη συµµετοχή του σε τουλάχιστον ένα πρόγραµµα δοκιµής ικανότητας σύµφωνα µε τον Παράρτηµα Β του εγγράφου αµβανοµένης υπόψη της διαθεσιµότητας των σχετικών προγραµµάτων. Σε περίπτωση επέκτασης σε ισχύοντα ή νέο τύπο δοκιµών, απαιτείται η επίδειξη πρόσφατης συµµετοχής σε σχετικό µε την επέκταση πρόγραµµα δοκιµής ικανότητας. Ο βαθµός συσχέτισης του προγράµµατος δοκιµής ικανότητας µε την αιτούµενη επέκταση τεκµηριώνεται βάσει της µεθοδολογίας που έχει επιλέξει το εργαστήριο για το καθορισµό συχνότητας συµµετοχής (βλέπε παρ.3.8). 3.5 Με τον όρο «πρόσφατη» συµµετοχή, όπως αναφέρεται στις παραγράφους 3.3 και 3.4 νοείται συµµετοχή που απέχει από την στιγµή της αίτησης όχι περισσότερο από ένα χρόνο. 3.6 Η συµµετοχή των εργαστηρίων σε προγράµµατα δοκιµών ικανότητας θα πρέπει να γίνεται µε τέτοια συχνότητα ώστε να εξασφαλίζεται η απόδειξη της τεχνικής τους ικανότητας σε αντιπροσωπευτικές δοκιµές / διακριβώσεις του πεδίου εφαρµογής της διαπίστευσης, εφόσον υπάρχουν διαθέσιµα κατάλληλα προγράµµατα δοκιµών ικανότητας. Η αξιολόγηση της επίδοσης του εργαστηρίου διενεργείται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο κεφάλαιο 4. Στις παρακάτω παραγράφους, εξειδικεύονται οι απαιτήσεις για τα εργαστήρια διακριβώσεων και δοκιµών, ξεχωριστά. 3.7 Για τα εργαστήρια διακριβώσεων στο Παράρτηµα Α Τύπου ιακριβώσεων, φαίνεται η απαιτούµενη συχνότητα συµµετοχής για κάθε Τύπο ιακριβώσεων (ή για κάθε οκιµή). Ειδικά για τις διακριβώσεις, εάν, µε βάση τις ικανότητες µέτρησης του πεδίου εφαρµογής της διαπίστευσης, προκύπτει ανάγκη συµµετοχής του εργαστηρίου 1 Ο όρος τύπος αναφέρεται στις κατηγορίες δοκιµών ή διακριβώσεων που φαίνονται στους Πίνακες Τύπου οκιµών ή Τύπου ιακριβώσεων που ακολουθούν. ΕΣΥ Π Ι/02/02/ /16

5 σε διεργαστηριακό σχήµα, κατηγορίας, του Πίνακα Τύπου ιακριβώσεων, η οποία καλύπτει µεγάλο εύρος οργάνων / επιµέρους µεγεθών, το εργαστήριο φροντίζει να συµµετέχει ανά τετραετία σε διεργαστηριακό σχήµα µε κάθε φορά διαφορετικό αντικείµενο διακρίβωσης, π.χ., εργαστήριο διαστασιακών µετρήσεων είναι διαπιστευµένο για διακριβώσεις παχυµέτρων, µικροµέτρων και µετροταινιών. Με βάση την κατηγοριοποίηση του Πίνακα Τύπου ιακριβώσεων, σε συνδυασµό µε τις πληροφορίες του Πίνακα Κατηγοριοποίησης ιαστασιακών ιακριβώσεων, τα εν λόγω όργανα υπάγονται στην κοινή κατηγορία «Γραµµικές διαστάσεις και όργανα χειρός». Το εργαστήριο καλύπτει την ανάγκη συµµετοχής του σε διεργαστηριακό σχήµα για τα συγκεκριµένα όργανα, συµµετέχοντας την 1 η τετραετία σε σχήµα µε αντικείµενο τη διακρίβωση παχυµέτρου, τη 2 η σε διακρίβωση µικροµέτρου και την 3 η σε διακρίβωση µετροταινίας (σειρά αυθαίρετη). Ως εκ τούτου, δεν είναι αποδεκτή η συµµετοχή µονίµως σε κάθε τετραετία σε διεργαστηριακό σχήµα µε αντικείµενο αποκλειστικά τη διακρίβωση του ίδιου τύπου οργανου, π.χ., παχυµέτρων. Τα εργαστήρια διακριβώσεων πρέπει να υποβάλλουν κατά την αρχική αξιολόγηση και την επαναξιολόγηση τετραετές πρόγραµµα συµµετοχής σε διεργαστηριακές συγκρίσεις, στο οποίο θα λαµβάνεται υπόψη η διαχρονική συµµετοχή σε βάθος παρελθούσης οκταετίας. 3.8 Για τα εργαστήρια δοκιµών, προβλέπεται ότι πρέπει να υποβάλουν κατά την αρχική αξιολόγηση και κατά την επαναξιολόγηση τετραετές πρόγραµµα συµµετοχής σε διεργαστηριακές συγκρίσεις. Ακολούθως, θα πρέπει να υποβάλλουν ετησίως και πριν από την προγραµµατισµένη επιτήρηση, αναλυτική τεκµηρίωση ανασκόπησης του προγράµµατος. Τα παραπάνω, θα εξετάζονται βάσει των κριτηρίων, οδηγιών και µεθοδολογιών που αναφέρονται στον οδηγό ΕΑ 4/18 παρ.3 και 4 από την οµάδα αξιολόγησης και τον εισηγητή διαπίστευσης για την αιτιολόγηση του καθορισµού της απαιτούµενης συχνότητας συµµετοχής για το πεδίο διαπίστευσης. Το εργαστήριο βάσει της τεκµηρίωσης πρέπει να δικαιολογεί την επιλεγείσα συχνότητα, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν µπορεί να είναι µικρότερη από µια ανά τετραετία ανά τύπο δοκιµών. Σε περίπτωση κτήσης διαπίστευσης σε ευέλικτο πεδίο ή διαπίστευσης πολλαπλών τοποθεσιών οι παραπάνω απαιτήσεις δεν διαφοροποιούνται. 3.9 Η ευθύνη της ανεύρεσης κατάλληλων προγραµµάτων δοκιµών ικανότητας ανήκει στα διαπιστευµένα και στα υπό διαπίστευση εργαστήρια. Ενδεικτικά προγράµµατα δοκιµών ικανότητας υπάρχουν µεταξύ άλλων στην ηλεκτρονική διεύθυνση ενώ για τα εργαστήρια διακριβώσεων, διοργανωτές δοκιµών ικανότητας θεωρούνται και οι Εθνικοί Οργανισµοί Μετρολογίας και συνιστάται η ανεύρεση κατάλληλων διεργαστηριακών µετρήσεων στις αντίστοιχες ιστοσελίδες τους Αναγνωρίζεται ότι υπάρχουν τοµείς δοκιµών και διακριβώσεων όπου δεν υπάρχει η δυνατότητα συµµετοχής σε κατάλληλα προγράµµατα δοκιµών ικανότητας. Σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να αναζητηθούν από το εργαστήριο και να συµφωνηθούν µε το ΕΣΥ., κατάλληλοι εναλλακτικοί τρόποι µε τους οποίους η επίδοση και ικανότητα του εργαστηρίου µπορεί να αξιολογηθεί και να παρακολουθηθεί. Π.χ πρωτοβουλία διεξαγωγής συγκριτικών δοκιµών µεταξύ οµοειδών εργαστηρίων, χρήση πιστοποιηµένων υλικών αναφοράς κ.λ.π Επιπρόσθετα της υποχρέωσης για συµµετοχή σε προγράµµατα δοκιµών ικανότητας που απορρέει από το παρόν έγγραφο, τονίζεται η εκπαιδευτική αξία της διαδικασίας και του αποτελέσµατος της συµµετοχής σε προγράµµατα δοκιµών ικανότητας και η προστιθέµενη αξία που προσδίδει στη διαδικασία διαχείρισης κινδύνων και στη διαδικασία αξιολόγησης προσωπικού για το εργαστήριο Σε περιπτώση µη επιτυχούς αποτελέσµατος σε Σ Ι που αφορά διαπιστευµένη δοκιµή/διακρίβωση, από το οποίο εγείρεται µη συµµορφούµενο έργο, το εργαστήριο ΕΣΥ Π Ι/02/02/ /16

6 ενηµερώνει το Ε.ΣΥ.., στο πλαίσιο των ενεργειών και υποχρεώσεων που απορρέουν από την εφαρµογή της παρ.5.1 και 5.2 ε και ζ των Κανονισµών ιαπίστευσης. ΕΣΥ ΚΑ. 4. Χρήση των αποτελεσµάτων προγραµµάτων δοκιµών ικανότητας στην αξιολόγηση των εργαστηρίων 4.1 Το Εργαστήριο αποστέλλει πριν από την αξιολόγηση, έγγραφα και ηλεκτρονικά τον Πίνακα Συµµετοχής του Εργαστηρίου σε ιεργαστηριακές Συγκριτικές οκιµές Ικανότητας στον Επικεφαλής Αξιολογητή (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ) καθώς και την αναλυτική τεκµηρίωση για τον καθορισµό συχνότητας συµµετοχής που προβλέπεται στην παρ.3.8 εάν πρόκειται για εργαστήριο δοκιµών. Η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων προγραµµάτων δοκιµών ικανότητας γίνεται κατ αρχήν από την οµάδα αξιολόγησης του Ε.ΣΥ... Ο επικεφαλής αξιολογητής συµπεριλαµβάνει στην τελική αναφορά του προς την Υπηρεσία του Ε.ΣΥ.. (έντυπο ΕΑΕ04) σύντοµη αξιολόγηση της συµµετοχής του εργαστηρίου και επισυνάπτει και το συµπληρωµένο πίνακα του παραρτήµατος Γ. Στην αξιολόγηση της συµµετοχής του εργαστηρίου πρέπει να γίνεται αναφορά και στην τεκµηρίωση για τη συχνότητα συµµετοχής, όπου προβλέπονται, τα οποία αξιολογούνται κατά την εισήγηση της διαπίστευσης. 4.2 Τα αποτελέσµατα των διεργαστηριακών συγκριτικών δοκιµών λαµβάνονται υπόψη τόσο στο στάδιο της αξιολόγησης όσο και σε αυτό της εισήγησης για τη διαπίστευση/επέκταση του πεδίου διαπίστευσης/διατήρηση της διαπίστευσης. Για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων ακολουθούνται οι κατωτέρω βασικοί κανόνες : Εάν το εργαστήριο έχει συµµετάσχει επιτυχώς σε όλες τις διεργαστηριακές συγκριτικές δοκιµές, το γεγονός αυτό συνυπολογίζεται θετικά στην πρόταση για διαπίστευση Στην περίπτωση αρχικής διαπίστευσης/επέκτασης σε νέο τύπο δοκιµών, εάν το εργαστήριο παρουσιάζει ανεπιτυχή αποτελέσµατα σε µικρό µόνον ποσοστό των διεργαστηριακών συγκριτικών δοκιµών στις οποίες έχει συµµετάσχει για την υπό αξιολόγηση κατηγορία δοκιµών, η οµάδα αξιολόγησης διερευνά τον τρόπο µε τον οποίο το εργαστήριο αξιολόγησε αυτά τα αποτελέσµατα, τις διορθωτικές ενέργειες που εφάρµοσε και την αποτελεσµατικότητά τους. Εάν οι εξηγήσεις και οι ενέργειες του εργαστηρίου είναι ικανοποιητικές, τότε δεν επηρεάζεται η πρόταση για διαπίστευση, ζητείται ωστόσο από το εργαστήριο να συµµετάσχει σε κατάλληλη διεργαστηριακή συγκριτική δοκιµή µέχρι την επόµενη επιτήρηση Εάν το εργαστήριο δεν παρουσιάζει επιτυχή αποτελέσµατα σε µεγάλο ποσοστό των διεργαστηριακών συγκριτικών δοκιµών στις οποίες έχει συµµετάσχει, τότε η πρόταση για διαπίστευση περιορίζει αντίστοιχα το πεδίο εφαρµογής έως ότου το εργαστήριο συµµετάσχει επιτυχώς σε κατάλληλες διεργαστηριακές συγκριτικές δοκιµές Τα αποτελέσµατα των διεργαστηριακών συγκριτικών δοκιµών δεν υπαγορεύουν από µόνα τους την πρόταση για διαπίστευση, αλλά συνεκτιµώνται µε όλα τα άλλα αποτελέσµατα της αξιολόγησης, για τη διαµόρφωση αντικειµενικής γνώµης σε ό,τι αφορά την τεχνική ικανότητα του εργαστηρίου Ειδικά στις διακριβώσεις, για την αξιολόγηση της επίδοσής του, το εργαστήριο εκτιµά, για κάθε συµµετοχή του σε διεργαστηριακή σύγκριση, τη συνδυασµένη διευρυµένη αβεβαιότητα, η οποία προκύπτει αποκλειστικά ως συνεισφορά του εργαστηρίου (χωρίς δηλαδή τη θεώρηση οποιασδήποτε συνεισφοράς του προτύπου µεταφοράς) και την οποία αξιολογεί σε σχέση µε την αντίστοιχη µετρητική ικανότητα διακριβώσεων (k=2) του πεδίου εφαρµογής της διαπίστευσης. Οι αξιολογητές του Ε.ΣΥ.. συγκρίνουν τις δύο αυτές παραµέτρους, την αβεβαιότητα του εργαστηρίου µε την αντίστοιχη του πεδίου εφαρµογής της διαπίστευσης και αν η αβεβαιότητα που ΕΣΥ Π Ι/02/02/ /16

7 αντιστοιχεί στη συνεισφορά του εργαστηρίου είναι σηµαντικά µεγαλύτερη (έως 10%), της αντίστοιχης του πεδίου εφαρµογής της διαπίστευσης, αυξάνουν ανάλογα την αβεβαιότητα του πεδίου εφαρµογής της διαπίστευσης. 4.3 Τα αποτελέσµατα των διεργαστηριακών συγκριτικών δοκιµών λαµβάνονται επίσης υπόψη στο στάδιο της επιτήρησης/επαναξιολόγησης και σε αυτό της εισήγησης για τη διατήρηση/ανανέωση της διαπίστευσης. Για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων ακολουθούνται οι κατωτέρω βασικοί κανόνες : Η συµµετοχή του εργαστηρίου σε προγράµµατα δοκιµών ικανότητας αποκτά ιδιαίτερη έµφαση στις περιπτώσεις που εγείρονται αµφιβολίες για την τεχνική ικανότητα του εργαστηρίου, όπως για παράδειγµα, µη επαρκούς επαλήθευσης των µεθόδων που χρησιµοποιούνται, µη ικανοποιητικών αποτελεσµάτων από προηγούµενες συµµετοχές σε προγράµµατα δοκιµών ικανότητας, ή έχουν πραγµατοποιηθεί µεταβολές που επηρεάζουν την τεχνική ικανότητα του εργαστηρίου π.χ αλλαγή εξοπλισµού, αλλαγές στο προσωπικό, αλλαγή στις εγκαταστάσεις/µετεγκατάσταση Εάν το εργαστήριο παρουσιάζει ανεπιτυχή αποτελέσµατα σε µικρό µόνον ποσοστό των διεργαστηριακών συγκριτικών δοκιµών στις οποίες έχει συµµετάσχει, η οµάδα αξιολόγησης διερευνά τον τρόπο µε τον οποίο το εργαστήριο αξιολόγησε αυτά τα αποτελέσµατα, τις διορθωτικές ενέργειες που εφάρµοσε και την αποτελεσµατικότητά τους. Εάν οι εξηγήσεις και οι ενέργειες του εργαστηρίου είναι ικανοποιητικές, τότε δεν επηρεάζεται η πρόταση για διατήρηση/ανανέωση της διαπίστευσης, ζητείται ωστόσο από το εργαστήριο να συµµετάσχει άµεσα σε κατάλληλη διεργαστηριακή συγκριτική δοκιµή. Εάν το εργαστήριο παρουσιάζει ανεπιτυχή αποτελέσµατα σε µεγάλο ποσοστό διεργαστηριακών συγκριτικών δοκιµών τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο η οµάδα αξιολόγησης θα πρέπει να τεκµηριώσει εισήγηση για περιορισµό ή µη της διαπίστευσης λαµβάνοντας υπόψη τις ενέργειες του εργαστηρίου και τη γενικότερη επίδοση, σε κάθε περίπτωση όµως απαιτείται νέα συµµετοχή σε Σ Ι το συντοµότερο δυνατό Επαναλαµβανόµενα ευρήµατα των οµάδων αξιολόγησης κατά την ίδια ή διαδοχικές επισκέψεις, που αφορούν στη συχνότητα συµµετοχής, αξιολόγηση αποτελεσµάτων διεργαστηριακών συγκριτικών δοκιµών, εφαρµογή διορθωτικών ενεργειών σε περιπτώσεις µη επιτυχών συµµετοχών, διαχείριση µη συµµορφούµενου έργου στις ίδιες περιπτώσεις, οδηγούν σε περικοπή της διαπίστευσης στις σχετικές δοκιµές/κατηγορίες δοκιµών Η τήρηση του προγράµµατος συµµετοχής που καταρτίζεται από το εργαστήριο, ανασκοπείται από την οµάδα αξιολόγησης κατά την επαναξιολόγηση και σε περίπτωση αποκλίσεων, ζητείται από το εργαστήριο να συµµετάσχει άµεσα σε κατάλληλη διεργαστηριακή συγκριτική δοκιµή Επίσης, στην περίπτωση συµµετοχής σε διεργαστηριακό, στην οποία δεν έχει δοθεί αποτέλεσµα από το διοργανωτή µετά από παρέλευση διετίας από τη συµµετοχή, ζητείται από το εργαστήριο να συµµετάσχει άµεσα σε νέα κατάλληλη διεργαστηριακή συγκριτική δοκιµή. 5. Επίδραση της αξιολόγησης των προγραµµάτων δοκιµών ικανότητας στη λειτουργία του Ε.ΣΥ Οι εισηγητές διαπίστευσης και οι αρµόδιες Επιτροπές του Ε.ΣΥ. αξιολογούν τον τρόπο µε τον οποίο οι αξιολογητές, και κυρίως ο επικεφαλής αξιολογητής, χειρίζονται και αξιολογούν τα αποτελέσµατα των προγραµµάτων δοκιµών ικανότητας, ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή και αντικειµενική χρησιµοποίησή τους στην αξιολόγηση των εργαστηρίων. Τα συµπεράσµατα αυτά χρησιµοποιούνται τόσο για την διατύπωση προτάσεων βελτίωσης του περιεχοµένου του παρόντος εγγράφου, όσο και για την αξιολόγηση των αξιολογητών. ΕΣΥ Π Ι/02/02/ /16

8 5.2 Η αξιολόγηση της εφαρµογής του παρόντος εγγράφου γίνεται κατά την εξέταση των φακέλων των εργαστηρίων κατά τη διαδικασία εισήγησης διαπίστευσης στις αρχικές αξιολογήσεις/επιτηρήσεις/ τροποποίησεις της διαπίστευσης, επαναξιολογήσεις. 6. TYΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 1. EA-2/02 EA Policy and Procedures for the Multilateral Agreement 2. ILAC P9:11/2010 ILAC Policy for Participation in Proficiency Testing Activities 3. EA-4/18 - guidance on the level and frequency of proficiency testing participation 4. ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17043:2011Conformity assessment -- General requirements for proficiency testing ΕΣΥ Π Ι/02/02/ /16

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΟΥ ΙΑΚΡΙΒΩΣΕΩΝ Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΑΚΡΙΒΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Α) DC & LF Αντίσταση ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΡΤ s Μία (1) ανά 4 έτη DC Τάση » DC Ένταση » ΑC Τάση » ΑC Ένταση » Μετατροπή AC/DC (AC/DC Transfer) » Χωρητικότητα » Ενέργεια » Επαγωγή » Χρόνος / συχνότητα » Ταχύτητα κίνησης οχηµάτων Λοιπές » Β) RF & Μικροκύµατα Ισχύς Μία (1) ανά 4 έτη Εξασθένηση » Παράµετροι σκέδασης (S-parameters) / Μετρήσεις εµπέδησης » (impedance measurements) ιαγράµµατα ακτινοβολίας » Θόρυβος » Λοιπές » ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ύναµη Μία (1) ανά 4 έτη Μάζα (πρότυπα σταθµά) » Μάζα (ζυγοί) » Ροή υγρών » Ροή αερίων » Όγκος υγρών » Πίεση » Ιξώδες » Πυκνότητα ρευστών » Πυκνότητα στερεών » Σκληρότητα (πρότυπα / σκληρόµετρα) » Λοιπές » ΦΥΣΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Θερµοκρασία (όργανα µέτρησης) Μία (1) ανά 4 έτη Θερµοκρασία (θερµοκρασιακοί θάλαµοι) » Υγρασία (όργανα µέτρησης) » Υγρασία (θάλαµοι) » ΕΣΥ Π Ι/02/02/ /16

10 ιάσταση 2 - Ακτινοβολίες υλοποίησης του ορισµού του µέτρου Μία (1) ανά 4 έτη - Γραµµικές διαστάσεις Πρότυπα και όργανα µέτρησης µήκους » Γραµµικές διαστάσεις και όργανα χειρός » Γωνία » Μορφή (επιπεδότητα, κυκλικότητα, ευθύτητα, κυλινδρικότητα κ.λπ.) » Σύνθετες γεωµετρίες » Λοιπές διαστασιακές µετρήσεις » Ανεµοµετρία » Ακουστική (παραγωγή / όργανα µέτρησης) » Όργανα µέτρησης οπτικών µεγεθών » Επιτάχυνση » Λοιπές » ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Υλικά αναφοράς Μία (1) ανά 4 έτη ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΙΚΤΕΟ Οριζόντια µετατόπιση οχηµάτων Μία (1) ανά 4 έτη Φωτεινότητα και % κλίση προσπίπτουσας φωτεινής δέσµης προβολέων » οχηµάτων Ανάλυση καυσαερίων οχηµάτων » Θόρυβος οχηµάτων » ύναµη (σύστηµα πέδησης οχηµάτων, σύστηµα ανάρτησης οχηµάτων) » ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Μία (1) ανά 4 έτη 2 Λόγω µεγάλου πλήθους οργάνων / επιµέρους µεγεθών, περαιτέρω επεξηγήσεις για τον τρόπο κατηγοριοποίησης των διαστασιακών διακριβώσεων παρέχεται στον πίνακα της επόµενης σελίδας ΕΣΥ Π Ι/02/02/ /16

11 Πίνακας κατηγοριοποίησης διαστασιακών διακριβώσεων 1 Ακτινοβολίες υλοποίησης του ορισµού του µέτρου (κατηγορία 35 πίνακα τύπου διακριβώσεων) 1.1 Ακτινοβολίες λέιζερ σταθεροποιηµένα λέιζερ υλοποίησης του ορισµού του µέτρου/ άλλα σταθεροποιηµένα λέιζερ. 1.2 Ακτινοβολίες λυχνιών λυχνίες διακριτού φάσµατος. 2 Γραµµικές διαστάσεις Πρότυπα και όργανα µέτρησης µήκους (κατηγορία 36 πίνακα τύπου διακριβώσεων) πλακίδια µήκους. ράβδοι µήκους (πλακίδια µεγάλου µήκους). ελεγκτήρες µικροµέτρων [απλών ή σπειρωµάτων]. συγκριτής πλακιδίων µήκους. 3 Γραµµικές διαστάσεις και όργανα χειρός (κατηγορία 37 πίνακα τύπου διακριβώσεων) 3.1 Όργανα µέτρησης µήκους ηλεκτρονικά όργανα µέτρησης αποστάσεων. µετρητική µηχανή µιας διάστασης (1-D). όργανα µέτρησης ύψους. µετατόπιση σε µία διάσταση (1-D) [transducer, actuator] (LVDT, PZT, ). ωρολογιακά όργανα ελέγχου. 3.2 Πρότυπα Άκρων πρότυπο βήµατος. πρότυπο διάκενου. µετρητικά λαµάκια (φιλιέρα). 3.3 Πρότυπα Χαραγών πρότυπες κλίµακες. µικροκλίµακες. πλάκα µε χαραγµένο πλέγµα. φράγµατα µε αυλακώσεις σε µία διάσταση 1-D. φράγµατα µε αυλακώσεις σε δύο διαστάσεις 2-D. πρότυπο πλάτους χαραγών. µετροταινίες. σταδία. κανόνες, ατσάλινοι. 3.4 Πρότυπα ιαµέτρου εξωτερικός κύλινδρος (κύλινδροι, έµβολα, άξονες, σύρµατα) εσωτερικός κύλινδρος (δακτύλιοι). σφαίρα. 3.5 Όργανα Χειρός εξωτερικά µικρόµετρα. κεφαλή µικροµέτρου. µικρόµετρο βάθους. παχύµετρο. βαθύµετρο. εσωτερικό µικρόµετρο (οπών) δύο σηµείων. εσωτερικό µικρόµετρο (οπών) τριών σηµείων. ωρολογιακό µικρόµετρο. ελεγκτήρες (εσωτερικοί, εξωτερικοί). 3.6 Οργανα/ πρότυπα µέτρησης επίστρωσης ΕΣΥ Π Ι/02/02/ /16

12 όργανο µέτρησης επίστρωσης. πρότυπο πάχους επίστρωσης. 3.7 είκτης ιάθλασης διαθλασίµετρο για οπτικά υλικά. 4 Γωνία (κατηγορία 38 πίνακα τύπου διακριβώσεων) 4.1 Γωνία µε ιαίρεση του Κύκλου οπτικά πολύγωνα. γωνιακή τράπεζα. περιστρεφόµενη τράπεζα, rotary encoder scale. 4.2 ιατάξεις ηµιουργίας Μικρών Γωνιών κανόνας ηµιτόνων (ράβδος, τράπεζα). 4.3 Όργανα Μέτρησης Γωνιών autocollimator. ηλεκτρονικό αλφάδι. κλισίµετρο. αλφάδι φυσαλίδας. θεοδόλιχος. µοιρογνωµόνιο. όργανα µέτρησης καθετότητας. 4.4 Πρότυπα Αντικείµενα Γωνίας πλακίδια γωνίας. 90 (από ατσάλι ή γρανίτη) τετράγωνο. 90 κύλινδρος καθετότητας. κώνοι. 4.5 Πρίσµατα Γωνίας οπτικό τετράγωνο (πεντάπρισµα). πρίσµα οπισθανάκλασης (γωνία κύβου, σφαίρα cat's eye) 5 Μορφή (κατηγορία 39 πίνακα τύπου διακριβώσεων) 5.1 Πρότυπα Επιπεδότητας οπτικά επίπεδα. οπτικά (παράλληλα, σφήνες). επιφάνεια πλάκας. 5.2 Πρότυπα Κυκλικότητας εξωτερικός κύλινδρος. εσωτερικός κύλινδρος. σφαίρα (ηµισφαίριο). πρότυπο ενίσχυσης (π.χ., flick standard). 5.3 Πρότυπα Ευθύτητας ακµή ευθύτητας. κυλινδρικό πρότυπο ευθύτητας. ευθύτητα οδηγών µετατόπισης. 5.4 Πρότυπα Κυλινδρικότητας εξωτερικός κύλινδρος. εσωτερικός κύλινδρος. 5.5 Οπτικά Πρότυπα φακοί, πρότυπα ακτίνας καµπυλότητας. 6 Σύνθετες Γεωµετρίες (κατηγορία 40 πίνακα τύπου διακριβώσεων) 6.1 Πρότυπα Υφής Επιφανειών ΕΣΥ Π Ι/02/02/ /16

13 πρότυπα βάθους (χαραγών), ύψους προεξοχών (π.χ., ISO Type A). πρότυπο ελέγχου ακίδας (π.χ., ISO Type B). πρότυπο διαστηµάτων (π.χ., ISO Type C). πρότυπο τραχύτητας (π.χ., ISO Type D). πρότυπο συστήµατος συντεταγµένων προφίλ (π.χ., ISO Type E). έλεγχος λογισµικού (δεδοµένα λογισµικού αναφοράς). 6.2 Πρότυπα σπειρωµάτων σπείρωµα εξωτερικό, απλό. σπείρωµα εξωτερικό, κωνικό. σπείρωµα εσωτερικό, απλό. σπείρωµα εσωτερικό, κωνικό. εσωτερικό σπείρωµα API. εξωτερικό σπείρωµα API. 6.3 Πρότυποι οδοντωτοί τροχοί οδοντωτοί τροχοί. κωνικοί οδοντωτοί τροχοί. πρότυπο βήµατος οδοντωτού τροχού. πρότυπο ατέρµονα κοχλία (ελικοειδούς). πρότυπο εξελιγµένης καµπύλης οδοντωτού τροχού. 6.4 Αντικείµενα για Μηχανές Μέτρησης Συντεταγµένων πλάκα µε σφαίρες (οπές). λογισµικό αναφοράς D, 3-D Όργανα µετρητικός προβολέας (projector). µετρητικό µικροσκόπιο. µηχανή µέτρησης συντεταγµένων (CMM). καταγραφικά µετρητικά συστήµατα µε λέιζερ. βάσεις µετακίνησης (παράλληλης, περιστροφικής µετατόπισης). όργανα µέτρησης προφίλ. συµβολόµετρο (επιπεδότητας, µετώπου κύµατος). όργανα µέτρησης µορφής. 6.6 Σκληρότητα διεισδυτής οργάνων σκληρότητας [Rockwell, Vickers]. 7 Λοιπές διαστασιακές µετρήσεις (κατηγορία 41 πίνακα τύπου διακριβώσεων) ΕΣΥ Π Ι/02/02/ /16

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΟΥ ΟΚΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΡΧΙΚΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΣΕ ΤΥΠΟ ΟΚΙΜΩΝ Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΚΙΜΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΡΤ s ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΑΡΧΙΚΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ 1 Χηµικές Μία (1) τουλάχιστον συµµετοχή ανά κατηγορία, ώστε λαµβανοµένης υπόψη της τεχνικής, των αναλυτών/παραµέτρων και του υποστρώµατος να εξασφαλίζεται η απόδειξη της τεχνικής ικανότητας του εργαστηρίου για όλες τις χηµικές δοκιµές του πεδίου διαπίστευσης. 2 Μικροβιολογικές (εκτός από µικροβιολογικές που αφορούν κλινικά εργαστήρια) 3 Περιεκτικότητας υπολειµµάτων φυτοφαρµάκων Μία (1), για κάθε δοκιµή του πεδίου διαπίστευσης (και ανά υπόστρωµα, όπου εφαρµόζεται) Μία (1) τουλάχιστον συµµετοχή ανά κατηγορία, ώστε λαµβανοµένης υπόψη της τεχνικής, των αναλυτών/παραµέτρων και του υποστρώµατος να εξασφαλίζεται η απόδειξη της τεχνικής ικανότητας του εργαστηρίου για όλες τις δοκιµές προσδιορισµού υπολειµµάτων φυτοφαρµάκων του πεδίου διαπίστευσης. 4 Κλινικές οκιµές Μία (1) τουλάχιστον, για κάθε δοκιµή του πεδίου διαπίστευσης. 5 Ελέγχου σκευασµάτων φαρµάκων και φυτοφαρµάκων 6 Bιολογικές οκιµές σε τρόφιµα, ζωοτροφές και κτηνιατρικά δείγµατα : οκιµές για Γενετικά τροποποιηµένοι µικροοργανισµοί (GMOs), οκιµές για Αλλεργιογόνα, οκιµές σε τρόφιµα, ζωοτροφές και κτηνιατρικά δείγµατα µε χρήση τεχνικών Elisa και PCR Μία (1) τουλάχιστον συµµετοχή ανά κατηγορία δοκιµών ώστε λαµβανοµένης της τεχνικής, των αναλυτών και του υποστρώµατος ή/και της παραµέτρου και του αντικειµένου προς δοκιµήνα εξασφαλίζεται η απόδειξη της τεχνικής ικανότητας του εργαστηρίου για τις δοκιµές ελέγχου σκευασµάτων φαρµάκων και φυτοφαρµάκων του αιτούµενου πεδίου διαπίστευσης. Μία (1) τουλάχιστον συµµετοχή ανά δοκιµή, ώστε λαµβανοµένης υπόψη της τεχνικής, των αναλυτών/παραµέτρων και του υποστρώµατος να εξασφαλίζεται η απόδειξη της τεχνικής ικανότητας του εργαστηρίου για όλες τις δοκιµές του πεδίου διαπίστευσης. 7 Υγείας και υγιεινής Μία (1) τουλάχιστον συµµετοχή ώστε να εξασφαλίζεται η απόδειξη της τεχνικής ικανότητας του εργαστηρίου για τις δοκιµές υγείας και υγιεινής του πεδίου διαπίστευσης. 8 Ακουστικές Μία (1) τουλάχιστον συµµετοχή ώστε να εξασφαλίζεται η απόδειξη της τεχνικής ικανότητας του εργαστηρίου για τις δοκιµές του πεδίου διαπίστευσης. 9 Βαλλιστικές » ιάβρωσης » ιαστασιακές » οκιµές σε περιβαλλοντικούς θαλάµους » Πυρός » Γεωλογικές » Μηχανικές δοκιµές σε σκυρόδεµα, αδρανή » και δοµικά υλικά. 16 Μηχανικές δοκιµές σε δέρµα, ύφασµα και » χαρτί. 17 Μηχανικές δοκιµές σε µέταλλα και πλαστικά » Φυσικές δοκιµές σε σκυρόδεµα, αδρανή και » δοµικά υλικά. 19 Φυσικές δοκιµές σε δέρµα, ύφασµα και » χαρτί. 20 Φυσικές δοκιµές σε µέταλλα και πλαστικά » Μη καταστροφικές » Επίδοσης » Ασφάλειας » ειγµατοληψίας Μία τουλάχιστον συµµετοχή σε διαθέσιµο πρόγραµµα για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας για κάθε τύπο δειγµατοληψίας » ΕΣΥ Π Ι/02/02/ /16

15 25 Ηλεκτρικές Μία (1) τουλάχιστον συµµετοχή ώστε να εξασφαλίζεται η απόδειξη της τεχνικής ικανότητας του εργαστηρίου για τις δοκιµές του αιτούµενου πεδίου διαπίστευσης. 26 Ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας » Τεχνολογίας πληροφοριών και » τηλεπικοινωνιών 28 Λοιπές » ΕΣΥ Π Ι/02/02/ /16

16 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.Σ..Ι ΚΑΤΗΓΟ- ΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΣΥ Π Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΕ ΙΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΟΚΙΜΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (.Σ..Ι) Α/Α ΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΟΚΙΜΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ.Σ..Ι ΙΑΚΡΙΒΩΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΚΙΜΗΣ/ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ Οδηγίες Συµπλήρωσης 1. ιοργανωτής: Αναγράφεται η Επωνυµία του ιοργανωτή, η επωνυµία του φορέα στον οποίο ανήκει ο ιοργανωτής και η χώρα του ιοργανωτή 2. Τίτλος.Σ..Ι: Αναγράφεται ο τίτλος της ιεργαστηριακής Συγκριτικής οκιµής του ιοργανωτή στην οποία συµµετέχει το εργαστήριο 3. Λοιπά Στοιχεία.Σ..Ι: Αναγράφεται ο κωδικός, ο αριθµός σειράς, η περίοδος διεξαγωγής και ό,τι άλλο στοιχείο ταυτοποιεί τη συγκεκριµένη συγκριτική δοκιµή σύµφωνα µε το ιοργανωτή 4. Κατηγοριοποίηση σύµφωνα µε ΕΣΥ Π Ι: Σηµειώνεται ΙΑΠ: για περίπτωση όπου ο ιοργανωτής είναι διαπιστευµένος κατά ISO/ΙΕC 17043, ΑΞΙΟΛ: το εργαστήριο παρέχει αξιολόγηση του ιοργανωτή βάσει των κριτηρίων της παρ.2.3, Σ : συγκριτική δοκιµή µεταξύ οµοειδών εργαστηρίων 5. οκιµές/ ιακριβώσεις: Οι δοκιµές/διακριβώσεις οι οποίες ήταν αντικείµενο συµµετοχής του εργαστηρίου στη.σ..ι 6. Υπόστρωµα/αντικείµενο δοκιµής/διακρίβωσης: Το υπόστρωµα/αντικείµενο δοκιµής/διακρίβωσης που διανεµήθη από το ιοργανωτή και για το οποίο δόθηκαν αποτελέσµατα 7. Αποτελέσµατα: Η επίδοση του εργαστηρίου στη.σ..ι όπως αυτή δόθηκε από το ιοργανωτή π.χ. z-score, satisfied/unsatisfied, detected/non detected κτλ. 8. Παρατηρήσεις: Το εργαστήριο αναφέρει εδώ λοιπές παρατηρήσεις όπως: α) ιερεύνηση και διορθωτικές ενέργειες σε περίπτωση µη επιτυχηµένης, σύµφωνα µε τα κριτήρια του ιοργανωτή συµµετοχής (η παρατήρηση αυτή είναι υποχρεωτική για το εργαστήριο). Θα πρέπει, η διερεύνηση και οι διορθωτικές ενέργειες να παραπέµπουν στη τεκµηρίωση του εργαστηρίου. Υποχρεωτική αναφορά σε διερεύνηση µη συµµορφούµενου έργου. Β) Σχόλια του εργαστηρίου σχετικά µε τη.σ..ι. Τα σχόλια, εφόσον αφορούν την καταλληλότητα του σχήµατος θα πρέπει να παραπέµπουν στην τεκµηρίωση του εργαστηρίου ΕΣΥ Π Ι/02/02/ /16

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΥ KO- ΙΑΚΡΙΒ/01/01/26-03-2015 1/5 ΕΣΥ ΚΟ- ΙΑΚΡΙΒ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 01 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηρίων οκιµών και ιακριβώσεων

Εργαστηρίων οκιµών και ιακριβώσεων ιαπίστευσηεργαστηρίων Εργαστηρίων οκιµών και ιακριβώσεων ιακριβώσεωντωνενόπλων υνάµεων Κονδυλία Σωτηρίου Τµηµατάρχης Τµήµατος ιαπίστευσης Μετρολογικών Υπηρεσιών Ε.Σ.Υ.Π/Ε.ΣΥ. Ιωάννης Σιταράς ντης ιεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

«Διεργαστηριακά σχήματα»

«Διεργαστηριακά σχήματα» Εργαστήριο Υγιεινής Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστήμιο Πατρών «Διεργαστηριακά σχήματα» Κατερίνα Φράγκου, M.Sc Υποψήφια Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών Τηλ/fax 2610969876 email: fragou@med.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

9.1 Ορισµοί και έννοιες

9.1 Ορισµοί και έννοιες 9. Εργαστήρια Ο ρόλος των εργαστηρίων στα πλαίσια του οικοδοµήµατος της ποιότητας είναι ιδιαίτερα σηµαντικός, γιατί η αξιόπιστη µέτρηση είναι το µόνο διαθέσιµο αντικειµενικό κριτήριο αξιολόγησης της συµµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΕΥΕΛΙΚΤΟ ΠΕ ΙΟ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΕΥΕΛΙΚΤΟ ΠΕ ΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΕΥΕΛΙΚΤΟ ΠΕ ΙΟ ΕΣΥ ΚΟ-ΕΥΕΛ/01/00/28-07-2011 1/18 ΕΣΥ ΚΟ-ΕΥΕΛ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 28-07-2011 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΣΥ ΚΡΙΤΗΡΙΑ/02/06/21.11.2013 1/7 ΕΣΥ ΚΡΙΤΗΡΙΑ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 30-04-2002 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 21-11-2013 Υπεύθυνος Έκδοσης: Ο Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008 8. ιακρίβωση 8.1 Εισαγωγή Η ανάγκη µιας διαδικασίας προκειµένου να ελέγχεται η µέτρηση για την αξιοπιστία της είναι, θα µπορούσαµε να πούµε προφανής. Και την απαντάµε ως πράξη και στις καθηµερινές µας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.ΣΥ..

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.ΣΥ.. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.ΣΥ.. ΕΣΥ ΕΠΕΣ /01/05/12-11-2014 1/4 ΕΣΥ ΕΠΕΣ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 05 Έκδοσης: 11-03-2002 Αναθεώρησης: 12-11-2014 Υπεύθυνος Έκδοσης: Ο Υπεύθυνος ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ/01/06/19-12-2013 1/7 ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 14-3-1997

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.ΣΥ..

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.ΣΥ.. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.ΣΥ.. ΕΣΥ ΕΠΕΣ /01/04/14-07-2011 1/4 ΕΣΥ ΕΠΕΣ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Έκδοσης: 11-03-2002 Αναθεώρησης: 14-07-2011 Υπεύθυνος Έκδοσης: Ο Υπεύθυνος ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. 761/2001 (EMAS)

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. 761/2001 (EMAS) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ 1. ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ISO/IEC GUIDE 66 2. ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ ΕΣΥ ΕΠΤ/01/00/02-01-2004 1/5 ΕΣΥ ΕΠΤ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 2-01-2004 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: Υπεύθυνος Έκδοσης: Ο Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΣΥ ΚΡΙΤΗΡΙΑ/03/02/27-04-2016 1/8 ΕΣΥ ΚΡΙΤΗΡΙΑ Έκδοση: 03 Αναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 30-04-2002 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 27-04-2016 Υπεύθυνος Έκδοσης: Ο Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΥ KO- ΙΑΚΡΙΒ/01/00/28-11-2007 1/5

ΕΣΥ KO- ΙΑΚΡΙΒ/01/00/28-11-2007 1/5 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΥ KO- ΙΑΚΡΙΒ/01/00/28-11-2007 1/5 ΕΣΥ ΚΟ- ΙΑΚΡΙΒ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 ΕΣΥ ΚΟ- ΕΙΓΜ /01/02/10-5-2006 1/7 ΕΣΥ ΚΟ- ΕΙΓΜ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία Έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΥ KO-ΑΙΟΛΙΚΟ/02/01/08-11-2011 1/6 ΕΣΥ ΚΟ-ΑΙΟΛΙΚΟ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 01 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 01-02-2008 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΕΛ /01/04/3-6-2013 1/10 ΕΣΥ ΕΛ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 06-03-2008 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 3-6-2013 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ Ε.ΣY..

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ Ε.ΣY.. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ Ε.ΣY.. ΕΣΥ ΚΡΙΤΑ/02/03/27-01-2011 1/16 ΕΣΥ ΚΡΙΤΑ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 03 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 08-01-1997 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 27-01-2011 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

" ιαπίστευση εξειδικευµένων διαδικασιών µη υπαγόµενων σε πρότυπα"

 ιαπίστευση εξειδικευµένων διαδικασιών µη υπαγόµενων σε πρότυπα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ National Member of Eurolab " ιαπίστευση εξειδικευµένων διαδικασιών µη υπαγόµενων σε πρότυπα" Dr. Περικλής Αγάθωνος ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ HELLASLAB Ποια είναι η HELLASLAB ; - Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΕΛ /01/01/08-01-09 1/9 ΕΣΥ ΕΛ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 06-03-2008 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 08.01.2009 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΚΙΜΕΣ ΣΕ ΕΙΓΜΑΤΑ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΣΥ ΚΟ-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛ/01/01/09-07-2008 1/6 ΕΣΥ ΚΟ-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 01 Ηµεροµηνία Έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ/01/04/8-1-2009 1/11 ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 14-3-1997

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04)

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) 1. Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται µόνο στα θέµατα εφαρµογής του ΠΠΕ και δεν έχουν ως αντικείµενό τους τον έλεγχο της σύνταξης του ΠΠΕ, το οποίο θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ ΕΣΥ ΕΠΤ/01/01/07-04-2014 1/5 ΕΣΥ ΕΠΤ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 01 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 2-1-2004 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 07-04-2014 Υπεύθυνος Έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΙΜΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΡΑΒ ΟΙ, ΡΟΛΛΟΙ, ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/00

Διαβάστε περισσότερα

Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε Η διαπίστευση Εργαστηρίων στην Ελλάδα από το Ε.ΣΥ.. Γεώργιος Κ.Αναστασόπουλος Πρόεδρος του Ε.ΣΥ.

Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε Η διαπίστευση Εργαστηρίων στην Ελλάδα από το Ε.ΣΥ.. Γεώργιος Κ.Αναστασόπουλος Πρόεδρος του Ε.ΣΥ. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε Η διαπίστευση Εργαστηρίων στην Ελλάδα από το Ε.ΣΥ.. Γεώργιος Κ.Αναστασόπουλος Πρόεδρος του Ε.ΣΥ. ιαπίστευση τί, πότε και από ποιόν ιαπίστευση είναι η επίσηµη αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί Διαπίστευση; Ε.ΣΥ.Δ.-Ο Εθνικός Φορέας Διαπίστευσης

Γιατί Διαπίστευση; Ε.ΣΥ.Δ.-Ο Εθνικός Φορέας Διαπίστευσης edipo2.indd 1 11/25/08 3:56:45 PM Γιατί Διαπίστευση; Στη σύγχρονη ιατρική πρακτική, ο ρόλος του κλινικού εργαστηρίου γίνεται ολοένα και πιο σημαντικός για τη διάγνωση, πρόγνωση, παρακολούθηση και θεραπευτική

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E.

1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E. Έντυπο Ενηµέρωσης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης 5. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης 6. Οι Εκδόσεις ΕΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕAC-LAB-01

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕAC-LAB-01 Σελίδα 1 από 5 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕAC-LAB-01 Σχεδιασµός, Εφαρµογή & Επιθεώρηση Συστήµατος ISO 17025 Ηµέρα 1 η Ώρα 09:00 Ώρα 09:15 Εισαγωγή Παρουσίαση Εισηγητών & Συµµετεχόντων Εισαγωγή στη ιαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση. 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης. 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση. 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης. 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης 5. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης ΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡ/01/04/12-11-2014 1/7 ΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ Ε.ΣY..

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ Ε.ΣY.. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ Ε.ΣY.. ΕΣΥ ΚΡΙΤΑ/02/05/21-07-2015 1/18 ΕΣΥ ΚΡΙΤΑ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 05 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 08-01-1997 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 21-07-2015 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 3 Κεφάλαιο 1: Διαχείριση Προσωπικού... 4 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση Εξοπλισμού/ Εγκαταστάσεων... 5 Κεφάλαιο 3: Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Κ.Παναγιωτόπουλος Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 Αθήνα 30-6-08 Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 Από Γεώργιο Παπαλόη i H εσωτερική επιθεώρηση ενός συστήµατος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτες ύλες. Πιθανοί κίνδυνοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθορισµός πιθανότητας επιβίωσης µικροοργανισµών. Εκτίµηση επικινδυνότητας

Πρώτες ύλες. Πιθανοί κίνδυνοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθορισµός πιθανότητας επιβίωσης µικροοργανισµών. Εκτίµηση επικινδυνότητας 1 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ HACCP Αρχή 1η: Προσδιορισµός των πιθανών κινδύνων που σχετίζονται µε την παραγωγή τροφίµων σε όλα τα στάδια, από την ανάπτυξη και τη συγκοµιδή των πρώτων υλών, την παραγωγική διαδικασία, την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 17025 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 17025 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 17025 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ Εισηγήτρια Μ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥΔΑΚΗ Q-PLAN Α.Ε. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΥΔ Εργαστήρια Δοκιμών και Διακριβώσεων Φορείς Πιστοποίησης Συστημάτων Φορείς Ελέγχου Φορείς Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Τεχνικές Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ιαχείριση Κινδύνων & Λαθών στις Υπηρεσίες ΥΓΕΙΑΣ Υπηρεσίες ΥΓΕΙΑΣ - Risk Management- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ. Θεοδώρου Χημικός Μηχ/κός, MSc, MBA Αθήνα, 13 Μαρτίου 2009 Οι ιατρικές

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι και Όργανα Περιβαλλοντικών Μετρήσεων Μέρος Α. Διαπίστευση Εργαστηρίου Δοκιμών

Μέθοδοι και Όργανα Περιβαλλοντικών Μετρήσεων Μέρος Α. Διαπίστευση Εργαστηρίου Δοκιμών Μέθοδοι και Όργανα Περιβαλλοντικών Μετρήσεων Μέρος Α Διαπίστευση Εργαστηρίου Δοκιμών ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Πίνακας των προς διαπίστευση δοκιμών Περιγραφή Δοκιμής/Ανάλυσης Υλικό/α που ελέγχονται

Διαβάστε περισσότερα

Χ. Αλεξανδρίδου Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 26504 Πάτρα

Χ. Αλεξανδρίδου Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 26504 Πάτρα Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 17025 Χ. Αλεξανδρίδου Τμήμα Χημικών

Διαβάστε περισσότερα

Εµπειρία σε ιαπιστευµένο Μικροβιολογικό Εργαστήριο. Σύστηµα LIMS. Κωνσταντίνος Παπανώτας Κτηνίατρος Μικροβιολόγος. Επικεφαλής Αξιολογητής Ε.ΣΥ.. Τεχνικός ιευθυντής Εργαστηρίων Appert A.E. Γενικά. Όλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΟΤΟΠΩΝ (Παιδότοποι εσωτερικού χώρου & Παιδικές χαρές) Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες και επιδόσεις του ΕΣΥΠ/ΕΙΜ

Δραστηριότητες και επιδόσεις του ΕΣΥΠ/ΕΙΜ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Δραστηριότητες και επιδόσεις του ΕΣΥΠ/ΕΙΜ Δρ. Διονύσιος Γ.Κυριακίδης Δ/ντής Ποιότητας & Επιστ. Υποστήριξης ΕΣΥΠ/ΕΙΜ ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ -

Διαβάστε περισσότερα

«Έγγραφα ενός διαπιστευμένου εργαστηρίου»

«Έγγραφα ενός διαπιστευμένου εργαστηρίου» «Το Σύγχρονο Εργαστήριο Ποιότητας Νερού» «Έγγραφα ενός διαπιστευμένου εργαστηρίου» Βασιλική Ρουσιά Υπεύθυνος Ποιότητας Κεντρικού Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας Μάρτιος 2010 Έγγραφα ενός διαπιστευμένου εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΘΟ ΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO/IEC 17020 ΚΑΙ ΕΝ 45011 ΕΣΥ ΜΑΦ/01/04/13-01-2011

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ/01/06/12-11-2014 1/11 ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 25-02-1997

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ Σύνταξης (Ο ιασφάλισης της Σελίς 1 / 13 Ε.ΣΥ. Α01 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ 00 ΣΚΟΠΟΣ 0.1 Σκοπός αυτής της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ Αθήνα, Τετάρτη 4 Απριλίου 2012 Θέμα εισήγησης: «Πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ: ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ: ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ: ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ E. Λαμπή, Χ. Αλεξόπουλος, Η. Κακουλίδης ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΊΟ ΤΟΥ ΚΡΆΤΟΥΣ Ε X.Y. ΑΘΗΝΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα εισήγησης: «Διαπίστευση»

Θέμα εισήγησης: «Διαπίστευση» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΒΟΛΟΣ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΒΟΛΟΣ ISO/IEC 17043 Διαπίστευση του Εργαστηρίου Εξωτερικού - Ελέγχου Ποιότητας Γενικής Αίματος της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17043:2010 ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ/02/00/26-2-2015 1/7 ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 19-02-2002 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 26-02-2015 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ. Σύστηµα: το σύνολο αλληλοσχετιζόµενων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων

ΟΡΙΣΜΟΙ. Σύστηµα: το σύνολο αλληλοσχετιζόµενων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ISO/IEC 17025:2005 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ISO/IEC 17025:2005 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2015 ISO/IEC 17025:2005 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN ISO/IEC 17025:2005: Επικύρωση/ Επαλήθευση, Αβεβαιότητα, Διακριβώσεις, Εσωτερικός Έλεγχος Ποιότητας,

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας Εργαστηρίων Δοκιμών & Διακριβώσεων

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας Εργαστηρίων Δοκιμών & Διακριβώσεων Ολοκληρωμένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας Εργαστηρίων Δοκιμών & Διακριβώσεων totalab Edit.1 Rev 0/ 06-03-2012 Τι είναι το totalab ; To totalab : είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας μετρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων

ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων Απόστολος Βανταράκης Επικ. Καθηγητής Υγιεινής, Μον. Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας, (διαπίστευση κατά 17025) Εργ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΙΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΙΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 11 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Βόλος 11-12 Οκτωβρίου 2013 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΙΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Οθων Παναγιωτάκης, ρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΟΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΟΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ /02/03/21-07-2015 1/13 ΕΣΥ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 03 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 15-02-1999 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 21-07-2015 Υπεύθυνος Σύνταξης: Ο Υπεύθυνος ιαχείρισης της

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης A.E., με τον διακριτικό τίτλο E.ΣY.Δ., ιδρύθηκε με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5 Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5 Διαπιστευμένα Εργαστήρια Ιανουάριος 2012 5.1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα κύρια ισχύοντα πρότυπα και οι σειρές προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002790681 2015-05-20

15PROC002790681 2015-05-20 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.20 15:42:07

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 Αθήνα, 26/5/2011 Σελίδα 2 από11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ... 4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 5 ΓΕΝΙΚΑ... 5 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ/01/06/1-10-2012 1/7 ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 19-02-2002 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 1-10-2012 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 6o Διακλαδικό Σχολείο Διαλειτουργικότητας, Στοχοθεσίας και Ποιότητας

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 6o Διακλαδικό Σχολείο Διαλειτουργικότητας, Στοχοθεσίας και Ποιότητας ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 6o Διακλαδικό Σχολείο Διαλειτουργικότητας, Στοχοθεσίας και Ποιότητας Αθήνα Νοέμβριος 2014 Βασικές υποδομές (πυλώνες) της ποιότητας (Τυποποίηση Αξιολόγηση Συμμόρφωσης Μετρολογία)

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005) ΕΣΥ KO-22000/01/01/11-06-2008 1/6 ΕΣΥ ΚΟ-22000 Έκδοση:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΟΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΟΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ /02/01/14-02-2012 1/13 ΕΣΥ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 01 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 15-02-1999 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 14-02-2012 Υπεύθυνος Σύνταξης: Υπεύθυνος ιαχείρισης της

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1. Παρουσίαση και χρήση του Εθνικού Λογοτύπου Διαπίστευσης. 2. Χρήση Λογοτύπων ILAC και ΙΑF

Περιεχόμενα. 1. Παρουσίαση και χρήση του Εθνικού Λογοτύπου Διαπίστευσης. 2. Χρήση Λογοτύπων ILAC και ΙΑF ENHMEROTIKO XRHSH LOGO.indd 1 11/28/08 4:49:53 PM Περιεχόμενα 1. Παρουσίαση και χρήση του Εθνικού Λογοτύπου Διαπίστευσης 2. Χρήση Λογοτύπων ILAC και ΙΑF 3. Ερωτήσεις που πρέπει να θέσετε στον εαυτό σας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί Στο παρόν παρουσιάζονται οι όροι και ορισµοί βάσει του ισχύοντος νοµοθετικού/ κανονιστικού πλαισίου και του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012. Αιτών Αµεροληψία Ανάκληση Ανασκόπηση Αντικειµενική απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 2.1α. Πτυσσόμενη και περιελισσόμενη μετρητική ταινία

Σχήμα 2.1α. Πτυσσόμενη και περιελισσόμενη μετρητική ταινία 2. ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΑΞΗΣ 2.1 Μετρητικές ταινίες Οι μετρητικές ταινίες, πτυσσόμενες (αρθρωτές) ή περιελισσόμενες σε θήκη, είναι κατασκευασμένες από χάλυβα ή άλλο ελαφρύ κράμα και έχουν χαραγμένες υποδιαιρέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ιαδικασία Εκτίµησης της Ικανοποίησης του Πελάτη

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ιαδικασία Εκτίµησης της Ικανοποίησης του Πελάτη ιαδικασία Εκτίµησης της Ικανοποίησης του Πελάτη ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΕΣΥ ΕΙΠ/01/02/06-12-2005 1/8 ιαδικασία Εκτίµησης της Ικανοποίησης του Πελάτη ΕΣΥ ΕΙΠ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση:

Διαβάστε περισσότερα

με τόξο ακτίνας R 43 1.2.14 Σύνδεση ευθείας τ με δύο τόξα ακτίνας R και R 1

με τόξο ακτίνας R 43 1.2.14 Σύνδεση ευθείας τ με δύο τόξα ακτίνας R και R 1 Πρόλογος 19 1 1.1 ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΟΥ 21 1.1.1 Χαρτί σχεδίου 21 1.1.2 Κανονισμοί στο σχέδιο 21 1.1.3 Τοποθέτηση του χαρτιού 23 1.1.4 Αναδίπλωση 23 1.1.5 Υπόμνημα 24 1.1.6 Κλίμακα 25 1.1.7

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Ε.ΣΥ..

2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Ε.ΣΥ.. Υπ. Σύνταξης: Υπ. Έγκρισης: (Υ Π του Ε.ΣΥ..) (Προϊστάµενος Ε.ΣΥ..) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Ε.ΣΥ.. ως µέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την ιαπίστευση (European cooperation for Accreditation EA) και του ιεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ELQA

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ELQA ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 1 http:elqa.teilar.gr 2 Τηλ. : (+30) 2410684448 Fax : (+30) 2410684650 1o Email : elqa@teilar.gr 2o Email : papaioannou@teilar.gr Website : http://elqa.teilar.gr Πνευματικά Δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 η. Τοµέας Βιοµηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών. Αρίστος Γεωργίου Νοέµβριος 2011 Γεώργιος Χατζηστέλιος

Άσκηση 1 η. Τοµέας Βιοµηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών. Αρίστος Γεωργίου Νοέµβριος 2011 Γεώργιος Χατζηστέλιος Τοµέας Βιοµηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Έλεγχος Μ Άσκηση 1 η http://goo.gl/feqvq Αρίστος Γεωργίου Νοέµβριος 2011 Γεώργιος Χατζηστέλιος Ενότητες Παρουσίασης 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1/11 ΕΣΥ ΚΟ-ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 10-10-2013 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: Υπεύθυνος Έκδοσης: Ο

Διαβάστε περισσότερα

ιαπίστευση από το Ε.ΣΥ.. φορέων πιστοποίησης στον τοµέα των τροφίµων υπό Ιωάννη Χ.Μάτσα /τος Συµβούλου του Ε.ΣΥ..

ιαπίστευση από το Ε.ΣΥ.. φορέων πιστοποίησης στον τοµέα των τροφίµων υπό Ιωάννη Χ.Μάτσα /τος Συµβούλου του Ε.ΣΥ.. ιαπίστευση από το Ε.ΣΥ.. φορέων πιστοποίησης στον τοµέα των τροφίµων υπό Ιωάννη Χ.Μάτσα /τος Συµβούλου του Ε.ΣΥ.. Ηπυραµίδα της ποιότητας ι α π ί σ τ ε υ σ η Επ ι β ε β α ί ω σ η τ η ς σ υ µ µ ό ρ φ ω

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2015

Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2015 Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2015 Η Ελληνική Εταιρεία για την Ποιότητα στην Υγεία (ΕΛ.Ε.Π.Υ.), μέλος της European Society for Quality in Healthcare (ESQH), θα ήθελε να σας ενημερώσει ότι διοργανώνει εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 1.0 ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Κανονισμός ορίζει τον τρόπο λειτουργίας της QMSCERT για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Συστήματος Ελέγχου Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής : Στασινός Α. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Εισηγητής : Στασινός Α. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Εισηγητής : Στασινός Α. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ! Η ικανότητα του Τεχνικού Έργου να παρέχει, για ένα επιθυµητό χρονικό διάστηµα, µε ένα επιθυµητό κόστος και κάτω από συγκεκριµένους όρους, ένα σύνολο λειτουργιών,

Διαβάστε περισσότερα

Mάθημα: Θερμικές Στροβιλομηχανές. Εργαστηριακή Ασκηση. Μέτρηση Χαρακτηριστικής Καμπύλης Βαθμίδας Αξονικού Συμπιεστή

Mάθημα: Θερμικές Στροβιλομηχανές. Εργαστηριακή Ασκηση. Μέτρηση Χαρακτηριστικής Καμπύλης Βαθμίδας Αξονικού Συμπιεστή Ε.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕIΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡIΟ ΘΕΡΜIΚΩΝ ΣΤΡΟΒIΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΡΕΥΣΤΩΝ Mάθημα: Θερμικές Στροβιλομηχανές Εργαστηριακή Ασκηση Μέτρηση Χαρακτηριστικής Καμπύλης Βαθμίδας Αξονικού Συμπιεστή Κ. Μαθιουδάκη Καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 008 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΙΝΕΤΑΙ

Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΙΝΕΤΑΙ Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΙΝΕΤΑΙ Διακυβερνητική Επιτροπή για τις κλιματικές αλλαγές: Αύξηση των αερίων του θερμοκηπίου (+31% για CO 2 ). Αύξηση μέσης θερμοκρασίας γης κατά 0.6±0.2 0.2 ο C από τα τέλη του 19

Διαβάστε περισσότερα

ICS: ΕΛΟΤ Χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος - Συγκολλήσιµοι χάλυβες Μέρος 2: Τεχνική κατηγορία B500A

ICS: ΕΛΟΤ Χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος - Συγκολλήσιµοι χάλυβες Μέρος 2: Τεχνική κατηγορία B500A 2007-02-08 ICS: 77.140.60 ΕΛΟΤ 1421-2 ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος - Συγκολλήσιµοι χάλυβες Μέρος 2: Τεχνική κατηγορία B500A Steel for the reinforcement

Διαβάστε περισσότερα

Σε κάθε πλέον επαγγελµατική απασχόληση είναι επιβεβληµένη η εξειδίκευση προκειµένου να επιτυγχάνεται ο βέλτιστος βαθµός επίδοσης αλλά και ποιότητας

Σε κάθε πλέον επαγγελµατική απασχόληση είναι επιβεβληµένη η εξειδίκευση προκειµένου να επιτυγχάνεται ο βέλτιστος βαθµός επίδοσης αλλά και ποιότητας ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ TO ΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ υπό Ιωάννη Χρ.Μάτσα Mηχ/γου Μηχ/κού ΕΜΠ, MSc Q.M. Cranfield Un. Σε κάθε πλέον επαγγελµατική απασχόληση είναι επιβεβληµένη η εξειδίκευση προκειµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Δρ. Αγγ. Σταθάκη- Φερδερίγου

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Δρ. Αγγ. Σταθάκη- Φερδερίγου ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Δρ. Αγγ. Σταθάκη- Φερδερίγου ΑΘΗΝΑ,, 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Η ικανοποίηση της ολοένα αυξανόμενης ανάγκης τεκμηρίωσης και αμοιβαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Χ. ΓΕΡΜΑΝΛΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Χ. ΓΕΡΜΑΝΛΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. 1 ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ρ. Γεώργιος Μπαµόπουλος, Χηµικός Μηχανικός, ιευθυντής Εργαστηρίων ΕΛΟΤ Ηµερίδα ΥΠΑΝ: «Ασφαλής ιάθεση Ηλεκτρικών Χριστουγεννιάτικων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Νικ. Σ. Θωμαΐδης Eργ. Αναλυτικής Χημείας Τμ. Χημείας, Παν. Αθηνών Ορθότητα: Υλικά αναφοράς: Σύγκριση της πειραματικής τιμής με την «αληθή» τιμή

Διαβάστε περισσότερα

Δομή εισήγησης EΛOT EN ISO/IEC 17025. ΝΙΚΟΣ ΘΩΜΑΪΔΗΣ Τμ. Χημείας, Παν. Αθηνών. viso/iec 17025 : Οι απαιτήσεις για τη διοίκηση

Δομή εισήγησης EΛOT EN ISO/IEC 17025. ΝΙΚΟΣ ΘΩΜΑΪΔΗΣ Τμ. Χημείας, Παν. Αθηνών. viso/iec 17025 : Οι απαιτήσεις για τη διοίκηση EΛOT EN ISO/IEC 17025 ΝΙΚΟΣ ΘΩΜΑΪΔΗΣ Τμ. Χημείας, Παν. Αθηνών Δομή εισήγησης v Οι απαιτήσεις για τη διοίκηση v Οι τεχνικές απαιτήσεις vπρακτικές Ασκήσεις vεπιθεωρήσεις vκύριες μη συμμορφώσεις που απαντώνται

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008 10. Επιθεώρηση και Έλεγχος 10.1 Γενικά Στα χρόνια που ακολούθησαν µετά το τέλος του Β Παγκοσµίου Πολέµου, κυρίως λόγω των καταστροφών που ο πόλεµος είχε επιφέρει στις υποδοµές και τη βιοµηχανία των αναπτυγµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία των ομάδων για τον τοπικό διαγωνισμό.

Προετοιμασία των ομάδων για τον τοπικό διαγωνισμό. Προετοιμασία των ομάδων για τον τοπικό διαγωνισμό. Φυσική 1. Επεξεργασία πειραματικών δεδομένων: α) Καταγραφή δεδομένων σε πίνακα μετρήσεων, β) Επιλογή συστήματος αξόνων με τις κατάλληλες κλίμακες και

Διαβάστε περισσότερα

Διαπίστευση εργαστηρίου ελέγχου ποιότητας πόσιμου νερού κατά ISO 17025

Διαπίστευση εργαστηρίου ελέγχου ποιότητας πόσιμου νερού κατά ISO 17025 Διαπίστευση εργαστηρίου ελέγχου ποιότητας πόσιμου νερού κατά ISO 17025 Φανή Μισκάκη Δρ. Χημικός Υπεύθυνη Ελέγχου Ποιότητας Νερού, ΕΥΔΑΠ Επικεφαλής αξιολογήτρια Ε.ΣΥ.Δ. 1 ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΔIAΠIΣTEYΣH είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΚΑ /03/00/26-02-2015 1/16 ΕΣΥ ΚΑ Έκδοση: 03 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 08-01-1997 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 26-02-2015 Υπεύθυνος Σύνταξης: O Υπεύθυνος ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Η/ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης 3354/91/8-2-2001 (ΦΕΚ 149/Β/2001) ΕΣΥ Ε-ΦΠΕ-ΥΤ/01/02/06-12-2005 1/5 ΕΣΥ Ε-ΦΠΕ-ΥΤ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση:

Διαβάστε περισσότερα

Δοκιμή Αντίστασης σε Θρυμματισμό (Los Angeles)

Δοκιμή Αντίστασης σε Θρυμματισμό (Los Angeles) Δοκιμή Αντίστασης σε Θρυμματισμό (Los Angeles) 1. Εισαγωγή Γενική Περιγραφή Δοκιμής Η δοκιμή της αντοχής των αδρανών σε τριβή και κρούση ή αλλιώς «δοκιμή Los Angeles (LA)» υπάγεται στους ελέγχους σκληρότητας

Διαβάστε περισσότερα