ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Ηµερήσιο Τύπο ΑΠΟΦΑΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Ηµερήσιο Τύπο ΑΠΟΦΑΣΗ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. ιακήρυξης 45/204 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ευαγγελία Κουλιακιώτη ΑΡΙΘΜ. ΤΗΛΕΦ : ΑΡΙΘΜ. FAX : Πληροφορίες επί θεµάτων τεχνικών προδιαγραφών: κ. Καλλιόπη Κοντού Τηλ.: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Ηµεροµηνία δηµοσίευσης στον Ηµερήσιο Τύπο Ηµεροµηνία δηµοσίευσης στο ΦΕΚ ΝΑΙ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. Έχοντας υπόψη: A. Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν : ΑΠΟΦΑΣΗ. Του Π.. 8/2007 (Φ.Ε.Κ. 50 /Α/2007) «Κανονισµός Προµηθειών του ηµοσίου». 2.Τον Ν. 4250/204 (ΦΕΚ 74/ τεύχος πρώτο) «ιοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ηµοσίου Τοµέα Τροποποίηση ιατάξεων του π.δ. 38/992 (Α' 6) και λοιπές ρυθµίσεις». 3.Την υπ. αριθµ. οικ. Φ.Α/9.2/οικ ΚΥΑ (ΦΕΚ 2604Β'/ ) Συµπλήρωση διατάξεων σχετικά µε την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων όπως διορθώθηκε µε το ΦΕΚ 424Β'/2009). Β. α)την απόφαση δέσµευσης πίστωσης της /νσης Οικονοµικής ιαχείρισης αριθµ / (Α Α: ΩΠΜΓ46Ψ8ΧΒ-ΗΜ) β)την αριθµ. 2890/ (έγγραφο αριθµ / (Α Α:7Σ8946Ψ8ΧΒ-ΗΒ6) απόφαση της Συγκλήτου

2 2 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ - Πρόχειρο διαγωνισµό ανοικτής διαδικασίας, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για τη συντήρηση ανελκυστήρων και ανυψωτικών µηχανηµάτων που αναφέρονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Β και Γ της παρούσας. 2- Προϋπολογισµός: ,00 χωρίς την αξία του Φ.Π.Α. (49.200,00 µε ΦΠΑ 23%) 3- Ο ιαγωνισµός θα διενεργηθεί στις ηµέρα Παρασκευή και ώρα 0.00 π.µ. στο Τµήµα Προµηθειών, 3 ο όροφο του κτιρίου ιοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή». 4- Το τεύχος της ιακήρυξης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστηµίου. Επίσης οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προµηθεύονται το τεύχος της διακήρυξης από το γραφείο του Τµήµατος Προµηθειών τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 5- ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΤΙΡΙΟ Κ. ΚΑΡΑΘΕΟ ΩΡΗ 3 ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 0.00 π.µ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές πρέπει να περιέλθουν στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Α.Π.Θ. µέχρι την Πέµπτη και ώρα 3:00, µε οποιονδήποτε τρόπο. Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό, χωρίς να αποσφραγιστούν. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια. 6- Στο διαγωνισµό επιτρέπεται να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόµενοι ή νοµίµως εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποί τους, ενώπιον αρµόδιας δηµόσιας επιτροπής. 7- ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: Επισηµαίνεται ότι δικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όσοι διαθέτουν την απαιτούµενη άδεια από τη /νση Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και έχουν καταχωρηθεί στο µητρώο συντήρησης που τηρεί η ανωτέρω /νση, βάσει της ΚΥΑ υπ' αρ. Φ.Α./9.2/ΟΙΚ (ΦΕΚ 2604Β'/ ) και µπορεί να είναι: α) τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. β) ενώσεις εταιρειών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. γ) συνεταιρισµοί δ) κοινοπραξίες εταιρειών Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύµβαση εφ όσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης. 8- Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα παρακάτω παραρτήµατα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής:

3 3 «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ» «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ» «ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ» «ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε Θεσσαλονίκη, Ο Προϊστάµενος της Γενικής ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του Α.Π.Θ. ΒΑΪΟΣ Χ. ΜΠΑΜΠΛΕΚΗΣ

4 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ - ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ () ΕΤΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙ ΟΣ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ Α.Π.Θ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΠΑΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ,00 χωρίς την αξία του Φ.Π.Α. (49.200,00 µε Φ.Π.Α. 23%) ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Της ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΙΓΜΑ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑ ΕΙ ΟΣ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ Α.Π.Θ. Σε ένα () µήνα το αργότερο από την ηµεροµηνία παράδοσης Οι προβλεπόµενες από την κείµενη νοµοθεσία ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ

5 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόµενους σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Π..8/2007 (άρθρο 5) στην Ελληνική γλώσσα µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, σε δύο αντίγραφα. Κάθε διαγωνιζόµενος οφείλει, για το έγκυρο της συµµετοχής του, να υποβάλλει αίτηση συµµετοχής προς το Τµήµα Προµηθειών, µε τα στοιχεία του διαγωνισµού, του διαγωνιζόµενου και αναφορά στα εσωκλειόµενα στο σφραγισµένο φάκελο της προσφοράς. Η αποστολή των προσφορών µπορεί να γίνεται ταχυδροµικά στη διεύθυνση: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κτίριο ΙΟΙΚΗΣΗΣ «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟ ΩΡΗ» GR-5424 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΕΛΛΑ Α Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό είναι η αίτηση µε την προσφορά να περιέρχεται στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Α.Π.Θ. (κτίριο ιοίκησης, ος όροφος) µέχρι την προηγουµένη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. 2. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους επί 90 ηµέρες από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού, καθώς και για το χρόνο που οι συµµετέχοντες αποδέχονται να παρατείνουν την προσφορά τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από την παρούσα διακήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παραταθεί εγγράφως, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού υποχρεωτικά µαταιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα ότι η συνέχιση του διαγωνισµού εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό µπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισµού συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. 3. Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ιευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά την λήξη χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προσφορές κατά είδος δε γίνονται δεκτές. 4. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» β. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια. γ. Ο αριθµός της διακήρυξης. δ. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. 5. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: 5. Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο αυτό δικαιολογητικά και στοιχεία. 5

6 5.2. Τα τεχνικά στοιχεία τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 5.3 Τα οικονοµικά στοιχεία τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 5.4 Οι φάκελοι τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 5.5 Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών (Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού), κατά τον έλεγχο, µονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτήν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού. 6. Όταν πρόκειται για υποβολή κοινής προσφοράς ενώσεων προµηθευτών, τότε αυτή υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προµηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης προµηθευτών. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης της προµήθειας, η ευθύνη εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, µέλος της ένωσης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη. Η αντικατάσταση µπορεί να εγκριθεί µε απόφαση του αρµόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση της αρµόδιας επιτροπής. 7. Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει επ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύνανται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφεροµένου. Β. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ. Το αρµόδιο όργανο για την παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας απoσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσµες. 2. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού. 3. Κατά το άνοιγµα των προσφορών επιτρέπεται να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόµενοι ή οι νοµίµως εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποί τους. 4. Οι δικαιούµενοι να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στο διαγωνισµό, καθώς επίσης και των τιµών που προσφέρθηκαν. Οι συµµετέχοντες µπορούν να λαµβάνουν γνώση των τεχνικών στοιχείων των υπόλοιπων προσφορών που υποβλήθηκαν στον διαγωνισµό. 6

7 5. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία: Α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς µονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο. Β) Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η αρµόδια επιτροπή προβαίνει στον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών και των Τεχνικών Προσφορών. Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι Οικονοµικές Προσφορές και καταγράφονται σε Πρακτικό που υπογράφει η Επιτροπή. 6. Μετά την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, η αρµόδια επιτροπή διαβιβάζει την εισήγησή της στη Αναθέτουσα Αρχή, προκειµένου να αποφασίσει σχετικά. Γ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ α. Υπεύθυνη ήλωση της παρ. 4 του άρ. 8 του ν. 599/986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία: i) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν. ii) Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά το παραστατικό εκπροσώπησης. β. Υπεύθυνη ήλωση της παρ. 4 του άρ. 8 του ν. 599/986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνονται η ύπαρξη τριών (3) συνεργείων. γ. Υπεύθυνη ήλωση της παρ. 4 του άρ. 8 του ν. 599/986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνονται: (α) Οι τυχόν νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης (β) Εάν έχει επιβληθεί στο συµµετέχοντα η ποινή του αποκλεισµού από διαγωνισµούς, µε αµετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, κατά τα άρθρα 8, 34 και 39 του Π.. 8/2007 (γ) Ότι αποδέχονται τους όρους της διακήρυξης πλήρως και ανεπιφυλάκτως. δ) Πιστοποιητικό ISO 900:2008. Σε περίπτωση κοινοπραξίας, τα µέλη της κοινοπραξίας να διαθέτουν πιστοποίηση κατά ISO 900:2008. ε)τα συνεργεία συντήρησης του θα πρέπει: α) να καταθέσουν την απαιτούµενη άδεια από την ιεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και β) να είναι καταχωρηµένα στο Μητρώο Συντήρησης που τηρεί η ανωτέρω ιεύθυνση, 7

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αντικείµενο της παροχής υπηρεσίας του θέµατος είναι η τακτική (υποχρεωτική) συντήρηση, επίβλεψη και εν δυνάµει επισκευή, των ενενήντα ένα (9) ανελκυστήρων και ανυψωτικών µηχανηµάτων που λειτουργούν εντός και εκτός της Πανεπιστηµιούλης (τα τεχνικά χαρακτηριστικά των οποίων φαίνονται στο Παράρτηµα Α της παρούσας, που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα αυτής), στα κάτωθι ιδιόκτητα και µισθωµένα κτίρια του ΑΠΘ: ΗΑΑ: Ηλεκτροκίνητος Αυτόµατος Ανελκυστήρας ΗΑπΑ: Ηλεκτροκίνητος Απλός Ανελκυστήρας ΗΑΜ: Ηλεκτροκίνητο Ανυψωτικό Μηχάνηµα ΥΑΜ: Υδραυλικό Ανυψωτικό Μηχάνηµα ΥΑΑ: Υδραυλικός Αυτόµατος Ανελκυστήρας Α/Α ΚΤΙΡΙΟ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ιοίκησης ΗΑΑ : στάσεις 0, άτοµα 6 2 ιοίκησης ΗΑΑ : στάσεις 0, άτοµα 4 3 ιοίκησης ΗΑΑ : στάσεις 0, άτοµα 4 4 Σχ. ΝΟΠΕ (Παλαιό) ΗΑΑ : στάσεις 5, άτοµα 3 5 Σχ. ΝΟΠΕ (Παλαιό) ΗΑΑ : στάσεις 5, άτοµα 3 6 Σχ. ΝΟΠΕ (Νέο) ΗΑΑ : Duplex, στάσεις 5, άτοµα 7 7 Σχ. ΝΟΠΕ (Νέο) ΗΑΑ : Duplex, στάσεις 5, άτοµα 7 8 Σχ. ΝΟΠΕ (Νέο) ΗΑΑ : στάσεις 5, άτοµα 8 9 Σχ. ΝΟΠΕ (Μεγ. Αµφιθ.) ΥΑΜ (πλατφόρµα) : στάσεις 2, 700 Kg 0 Τµήµ. Χηµείας (Παλαιό) ΗΑΑ : στάσεις 5, άτοµα 7 Τµήµ. Χηµείας (Παλαιό) ΗΑπΑ : στάσεις 4, άτοµα 4 2 Τµήµ. Χηµείας (Νέο) ΗΑΑ : στάσεις, άτοµα 4 3 Τµήµ. Χηµείας (Νέο) ΗΑΑ : στάσεις, άτοµα 7 4 Τµήµ. Χηµείας (Νέο) ΗΑΑ Φορτίου. : στάσεις 4,.200 kg 5 Τµήµ. Χηµείας (Γυάλινο Κτίριο) ΥΑΑ: στάσεις 3, άτοµα 8 6 Τµήµ. Χηµείας (Γυάλινο Κτίριο) ΥΑΜ : στάσεις 3 7 Τµήµ. Ιατρικής ΗΑΑ : στάσεις 4, 4 άτοµα 8 Τµήµ. Ιατρικής ΗΑΑ : στάσεις 4, 4 άτοµα 9 Τµήµ. Ιατρικής ΗΑΑ : στάσεις 5, 4 άτοµα 20 Τµήµ. Ιατρικής ΗΑΑ : στάσεις 5, 4 άτοµα 2 Τµήµ. Ιατρικής ΗΑΑ : στάσεις 4, 4 άτοµα 22 Τµήµ. Ιατρικής ΗΑΑ : στάσεις 5, 5 άτοµα 23 Τµήµ. Ιατρικής ΗΑΑ : στάσεις 4, 5 άτοµα 24 Τµήµ. Ιατρικής ΗΑΑ : στάσεις 4, 5 άτοµα 25 Τµήµ. Ιατρικής (Ανατοµείο) ΥΑΜ Φορτίου : στάσεις 2, 800kg 26 Τµήµ. Κτηνιατρικής (Παλαιό) ΗΑΑ : στάσεις 4, 4 άτοµα 27 Τµήµ. Κτηνιατρικής (Παλαιό) ΗΑΑ : στάσεις 4, 4 άτοµα 28 Τµήµ. Κτηνιατρικής (Παλαιό) ΗΑΑ : στάσεις 4, 5 άτοµα 29 Τµήµ. Κτηνιατρικής (Παλαιό) ΗΑΑ : στάσεις 4, 4 άτοµα 30 Τµήµ. Κτηνιατρικής (Νέα Πτέρυγα) ΥΑΑ : στάσεις 4, 2 άτοµα 3 Τµήµ. Κτηνιατρικής (Νέα Πτέρυγα) ΥΑΑ : στάσεις 5, 8 άτοµα 32 Τµήµ. Κτηνιατρικής (Νέα Πτέρυγα) HΑΜ : στάσεις -2, 250 Kg 8

9 33 Τµήµ. Κτηνιατρικής (Νέα Πτέρυγα) YΑΜ : στάσεις -2, Kg 34 Τµήµ. Κτηνιατρικής (Νέα Πτέρυγα) ΥΑΜ : στάσεις -3, 500 Kg 35 Βιβλιοθήκη (Παλαιό) ΗAA : στάσεις 4, 3 άτοµα 36 Βιβλιοθήκη (Παλαιό) Ηλ. Απλ. : στάσεις 3, 4 άτοµα 37 Βιβλιοθήκη (Νέα Πτέρυγα) ΥΑΑΦορτίου : στάσεις 3, 2500 Kg 38 Βιβλιοθήκη (Νέα Πτέρυγα) ΥΑΑ: στάσεις 3, 4 άτοµα 39 Βιβλιοθήκη (Νέα Πτέρυγα) ΥΑΑΦορτίου : στάσεις 3, 975 Kg 40 Βιβλιοθήκη (Νέα Πτέρυγα) ΥΑΑ: στάσεις 2, άτοµα 8 4 Σχ. Καλών Τεχνών (Ικονίου, ΗΑΑ Φορτίου : στάσεις 4, (2500 Kg) Σταυρούπολη) 42 Εργαστάσεις Τεχνολογίας Γάλακτος HΑΜ : στάσεις 2, 250 Kg (Αγρόκτηµα) 43 Θεολογική Σχ. ΗΑΑ : στάσεις 6, άτοµα 3 44 Τµηµ. Οδοντιατρικής ΗΑΑ : Duplex, στάσεις 0, άτοµα 8 45 Τµηµ. Οδοντιατρικής ΗΑΑ : Duplex, στάσεις 9, άτοµα 8 46 Τµηµ. Οδοντιατρικής ΗΑΑ : στάσεις 9, άτοµα 4 47 Τµηµ. Οδοντιατρικής ΗΑΑ : στάσεις 9, άτοµα 4 48 Μανδαλίδειο (επέκταση κτιρίου Τµηµ. ΗΑΑ : στάσεις 0, άτοµα 6 Οδοντιατρικής) 49 Σχ. Θετικών Επιστηµών (Παλαιό) ΗΑΑ : στάσεις 6, άτοµα8 50 Σχ. Θετικών Επιστηµών (Παλαιό) ΗΑΑ : στάσεις 6, άτοµα0 5 Σχ. Θετικών Επιστηµών (Παλαιό) ΗΑΑ : στάσεις 6, άτοµα0 52 Σχ. Θετικών Επιστηµών (Γυάλινο) ΥΑΑ: στάσεις 5, άτοµα2 53 Σχ. Θετικών Επιστηµών (Γυάλινο) ΥΑΑ: στάσεις 5, άτοµα2 54 Τµηµ. Γεωπονίας ΗΑπΑ : στάσεις 4, άτοµα 2 55 Τµηµ. Γεωπονίας ΗΑπΑ : στάσεις 4, άτοµα 4 56 Σχ. Καλών Τεχνών (Π. Μελά 40) ΗΑπΑ : στάσεις 6, άτοµα 3 57 Τµηµ. Θεάτρου, Ι. ραγούµη 8 ΥΑΑ: στάσεις 4, άτοµα 8 58 Τµηµ. Βιολογίας ΗΑΑ : στάσεις, άτοµα 8 59 Τµηµ. Βιολογίας ΗΑΑ : στάσεις, άτοµα 8 60 Φιλοσοφική Σχ. (Παλαιό) ΗΑΑ : στάσεις 4, άτοµα 4 6 Φιλοσοφική Σχ. (Νέο) ΗΑΑ : στάσεις 6, άτοµα 8 62 Φιλοσοφική Σχ. (Νέο) ΗΑΑ : στάσεις 6, άτοµα 8 63 Επέκταση Φιλοσοφικής Σχ. ΥΑΑ: στάσεις 3, άτοµα 8 64 Πολυτεχνική Σχ. - Κτήριο Αγρ. Τοπ/φων ΗΑΑ : Duplex, στάσεις 7, άτοµα 6 Μηχ/κών 65 Πολυτεχνική Σχ. - Κτήριο Αγρ. Τοπ/φων ΗΑΑ : Duplex, στάσεις 7, άτοµα 6 Μηχ/κών 66 Πολυτεχνική Σχ. - Κτήριο ΜΟΜΑ ΗΑΑ : στάσεις 4, άτοµα 7 67 Πολυτεχνική Σχ. - Κτήριο ΜΟΜΑ ΗΑΑ : στάσεις 4, άτοµα 7 68 Πολυτεχνική Σχ. Κτήριο Ε4 -Πτερυγα ΥΑΑ: στάσεις 4, άτοµα4 Αρχ/νων Μηχ/κών 69 Πολυτεχνική Σχ. Κτήριο Ε3 Πτέρυγα ΗΑΑ : στάσεις 7, άτοµα6 Χηµικών Μηχ/κών 70 Πολυτεχνική Σχ. Κτήριο Ε3 Πτέρυγα ΥΑΑ: στάσεις 4, άτοµα4 Μηχ/γων Μηχ/κων 7 Πολυτεχνική Σχ. Τοµέας Υδραυλικής ΗΑΑ : στάσεις 4, άτοµα 2 72 Πολυτεχνική Σχ. - Κτήριο Εδρών ΗΑΑ : στάσεις 9, άτοµα 4 73 Πολυτεχνική Σχ. - Κτήριο Εδρών ΗΑΑ : στάσεις 0, άτοµα 3 74 Πολυτεχνική Σχ. - Κτήριο Εδρών ΗΑΑ : στάσεις 0, άτοµα 5 9

10 75 Πολυτεχνική Σχ. - Πτέρυγα Αρχ/νων ΗΑΑ : στάσεις 3, άτοµα 8 Μηχ/κών 76 Πολυτεχνική Σχ. Πτέρυγα ' ΗΑΑ : στάσεις, άτοµα 0 77 Πολυτεχνική Σχ. Πτέρυγα ' ΗΑΑ : στάσεις, άτοµα 7 78 Παιδαγωγική Σχ. - Πύργος ΗΑΑ : Duplex στάσεις, άτοµα 7 79 Παιδαγωγική Σχ. - Πύργος ΗΑΑ : Duplex στάσεις, άτοµα 7 80 Παιδαγωγική Σχ. - Πύργος ΗΑΑ : Duplex στάσεις 2, άτοµα 5 8 Παιδαγωγική Σχ. - Πύργος ΗΑΑ : Duplex στάσεις 2, άτοµα 5 82 Παιδικό Κέντρο ΥΑΜ : στάσεις -2,00 Kg 83 Τµήµ. ηµος/φίας & ΜΜΕ (Εγνατίας 46) ΥΑΑ: στάσεις 7, άτοµα 8 84 Τµήµ. ηµος/φίας & ΜΜΕ (Εγνατίας 46) ΥΑΑ: στάσεις 6, άτοµα 8 85 Τµήµ. ΤΕΦΑΑ Θέρµης ΥΑΑ: στάσεις 5, άτοµα 8 86 Τµήµ. ΤΕΦΑΑ Θέρµης ΥΑΑ: στάσεις 5, άτοµα 8 87 Τµήµ. ΤΕΦΑΑ Θέρµης ΥΑΑ: στάσεις 5, άτοµα 7 88 Τµηµ. Μουσικών Σπουδών (Θέρµη) ΥΑΑ: στάσεις 3, άτοµα 7 89 Τµηµ. Μουσικών Σπουδών (Θέρµη) ΥΑΑ: στάσεις 3, άτοµα 7 90 Τµήµ. Βιολογίας, Αγγελοχώρι ΥΑΑ: στάσεις 2, άτοµα 8 9 Πολυτεχνική Σχ. - Νέο Κτήριο Μεταπτυχιακών Σπουδών - ιατµηµατικό ΥΑΑ: στάσεις 3, άτοµα 8 2. Όλες οι εργασίες συντήρησης και επισκευής των ανελκυστήρων πρέπει να εκτελούνται σύµφωνα µε την υπ. αριθµ. οικ. Φ.Α/9.2/οικ ΚΥΑ (ΦΕΚ 2604Β'/ ) Συµπλήρωση διατάξεων σχετικά µε την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων όπως διορθώθηκε µε το ΦΕΚ 424Β'/2009). Ο Συντηρητής οφείλει σε όλη τη διάρκεια της σύµβασης να διενεργεί, χωρίς καµία ειδοποίηση από το ΑΠΘ, λεπτοµερή έλεγχο και επιθεώρηση όλων των ανελκυστήρων. Ταυτοχρόνως δεσµεύεται να διενεργεί σχολαστική επιθεώρηση, ρύθµιση, καθαρισµό και λίπανση των µηχανισµών και εξαρτηµάτων αυτών, οποιουδήποτε τύπου. Η συντήρηση πραγµατοποιείται κάτω από την αποκλειστική ευθύνη του Παρόχου Υπηρεσίας (καθ' εξής Συντηρητής ), δύο (2) φορές το µήνα (ανά δεκαπενθήµερο). Επισκευή δύναται να πραγµατοποιείται και εκτάκτως, όποτε παρίσταται ανάγκη, χωρίς αυτό να δηµιουργεί πρόσθετη οικονοµική επιβάρυνση για το ΑΠΘ. Εάν κάποιος ανελκυστήρας ακινητοποιηθεί, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, για διάστηµα µεγαλύτερο από δεκαπέντε (5) ηµερολογιακές ηµέρες στα όρια ενός ηµερολογιακού µήνα, θα πληρώνεται µόνο η µία από τις δύο µηνιαίες συντηρήσεις. Στην περίπτωση ακινησίας για διάστηµα µεγαλύτερο του ενός () ηµερολογιακού µήνα δε θα πραγµατοποιείται καµία πληρωµή που αφορά το συγκεκριµένο µήνα. Με την εκτέλεση των εργασιών τακτικής συντήρησης ο Συντηρητής αναλαµβάνει την υποχρέωση να διατηρεί τις εγκαταστάσεις των ανελκυστήρων καθ όλη την διάρκεια ισχύος της ανάθεσης σε κατάσταση απρόσκοπτης λειτουργίας. Ο Συντηρητής υποχρεούται να εκτελεί τις εργασίες συντήρησης σύµφωνα µε τις οδηγίες της επίβλεψης, µε όλους τους κανόνες της τέχνης, τεχνικής, της ασφάλειας και της επιστήµης. Όλες οι φθορές και τυχόν δαπάνες ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων που οφείλονται σε κακή συντήρηση ή αµέλεια του συντηρητή θα αποκαθίστανται από τον ίδιο τον Συντηρητή και θα τον βαρύνουν αποκλειστικά. Το Πανεπιστήµιο διατηρεί κάθε αξίωσή του για αποζηµιώσεις από τυχόν ζηµίες που θα προκληθούν από πληµµελή συντήρηση των ανελκυστήρων. Ενδεικτικά, η Υπηρεσία ορίζει ως ελάχιστες εργασίες συντήρησης τις ακόλουθες: 0

11 Α. Έλεγχος - επιθεώρηση στοιχείων και λειτουργίας: - τοιχωµάτων, οροφής, πυθµένα, διακοπτών ασφαλείας και προµανδαλώσεως των φρεατίων, - εύκαµπτου καλωδίου (µανούβρας) και κυτίων συνδέσεων, - συσκευής αρπάγης και διακόπτη αυτής, - διακοπτών τέρµατος διαδροµής και δαπέδου θαλάµου, - σηµείων προσδέσεως συρµατόσχοινων στο θάλαµο και το αντίβαρο, - συρµατόσχοινων σε όλο το µήκος τους έναντι µηχανικής καταπόνησης ή άλλης φθοράς, - ολίσθησης συρµατόσχοινων επί της τροχαλίας τριβής και του ρυθµιστή ταχύτητας, - σήµατος κινδύνου, - συστήµατος πέδησης, φερµουίτ και πέδιλων κατακόρυφων ράβδων, - υδραυλικού συστήµατος, - εµβόλου, - πηνίου διαφυγής τάσεως, - ασφαλειών ηλεκτρικών κυκλωµάτων, - φωτισµού του θαλάµου, µηχανοστασίου και φρέατος, - διακοπτών και θυρών, και - συσσωρευτών κωδώνων ασφαλείας. Β. Συµπλήρωση ελαίου στο κιβώτιο του ατέρµονα και το κιβώτιο αυτόµατων διακοπτών - λίπανση όλων των κινούµενων εξαρτηµάτων του ανελκυστήρα. Γ. Ωµοµέτρηση όλων των ηλεκτρικών κυκλωµάτων για έλεγχο τυχόν διαρροών.. Έλεγχος και καθαρισµός επαφών πηνίων ορόφων και διακοπτών ανόδου-καθόδου. 3. Σε περίπτωση βλάβης ή/και διακοπής λειτουργίας των ανελκυστήρων σε εργάσιµες ή µη ηµέρες και ώρες, ο Συντηρητής οφείλει µετά από ειδοποίηση (τηλεφωνικώς ή εγγράφως) να προσέλθει για την αποκατάσταση της οµαλής λειτουργίας του ανελκυστήρα -και τυχόν απεγκλωβισµό προσώπωντο συντοµότερο δυνατόν και το αργότερο εντός µίας () ώρας, είτε αυτοπροσώπως είτε αποστέλλοντας ειδικό τεχνικό. Η µη έγκαιρη προσέλευση για την αποκατάσταση της βλάβης θεωρείται παραβίαση των συµβατικών υποχρεώσεων του παρόχου. Επιπλέον, στις πόρτες των ανελκυστήρων που δε βρίσκονται σε λειτουργία απαιτείται ανάρτηση πινακίδας µε την επιγραφή ΠΡΟΣΟΧΗ! ΚΙΝ ΥΝΟΣ! Ο ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ!. 4. Ο Συντηρητής θα πρέπει: α) να διαθέτει τουλάχιστον τρία (3) κινητά αδειοδοτηµένα συνεργεία συντήρησης ανελκυστήρων, και β) να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 900:2008. Σε περίπτωση κοινοπραξίας, τα µέλη της κοινοπραξίας να διαθέτουν πιστοποίηση κατά ISO 900:2008.

12 Τα συνεργεία συντήρησης του Συντηρητή θα πρέπει: α) να κατέχουν την απαιτούµενη άδεια από την ιεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και β) να είναι καταχωρηµένα στο Μητρώο Συντήρησης που τηρεί η ανωτέρω ιεύθυνση, Ο Συντηρητής υποχρεώνεται µε την έναρξη της συντήρησης ή επισκευής των ανελκυστήρων, να ασφαλίσει όλο το απασχολούµενο τεχνικό προσωπικό µε δικά του έξοδα. Το Α.Π.Θ. δικαιούται µε τα όργανά του να προβαίνει, όποτε θελήσει, σε έλεγχο ή να ζητά από τον Συντηρητή πιστοποιητικά του προσωπικού που χρησιµοποιεί στις εργασίες συντήρησης ανελκυστήρων. 5. Ο Συντηρητής τηρεί µε δική του ευθύνη τα βιβλία συντήρησης τα οποία πρέπει: α) Να είναι θεωρηµένα από την ιεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας για κάθε ανελκυστήρα, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα Νοµοθεσία, όπου και θα αναγράφεται η ηµεροµηνία διενέργειας της συντήρησης, οι πιθανές βλάβες και τυχόν παρατηρήσεις του Συντηρητή. β) Να βρίσκονται µόνιµα σε θέση που θα του υποδειχθεί από την Υπηρεσία και ως ιαχειριστής θα υπογράφει ο τακτικός ή αναπληρωτής, κατά περίπτωση, αρµόδιος υπάλληλος που έχει οριστεί από την Υπηρεσία. γ) Να είναι καθαρογραµµένα, χωρίς σβησίµατα-διορθώσεις. 6. Για βλάβες ή φθορές των οποίων η αποκατάσταση απαιτεί ειδικά υλικά (κινητήριοι µηχανισµοί, τροχαλίες, συρµατόσχοινα κ.λπ.) που δεν υπάγονται στη προγραµµατισµένη συντήρηση, η αξία προµήθειας αυτών βαρύνει το ΑΠΘ σύµφωνα µε τον τιµοκατάλογο του Παραρτήµατος Β και µε επιπρόσθετη έκπτωση 0%. Ο Συντηρητής ειδοποιεί την Υπηρεσία, εγγράφως ή µέσω φαξ, για την ανάγκη αντικατάστασης µη συµπεριλαµβανοµένου στον προαναφερθέντα τιµοκατάλογο φθαρµένου εξαρτήµατος/οργάνου προσφέροντας συγχρόνως τιµή για την προµήθεια, αλλά και τοποθέτηση αυτού. Η Υπηρεσία προβαίνει στον έλεγχο της προσφερόµενης τιµής προµήθειας και σε περίπτωση που κριθεί συµφέρουσα, δίνει γραπτή εντολή στον Συντηρητή για την άµεση προµήθεια και τοποθέτησή του εξαρτήµατος/οργάνου (σε περίπτωση επείγουσας αποκατάστασης βλάβης, η ανωτέρω εντολή είναι δυνατόν να δοθεί και προφορικά). Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή αν η Υπηρεσία κρίνει ασύµφορη τη δαπάνη αποκατάστασης, δύναται και πάντα σύµφωνα µε τις εκάστοτε συνθήκες, να αναθέσει την προµήθεια σε άλλον προµηθευτή. Στην τιµή της προσφοράς περιλαµβάνεται η προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση των απαραίτητων για την οµαλή λειτουργία των ανελκυστήρων υλικών, όπως ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, αναφέρονται στη συνέχεια: πάσης φύσεως λιπαντικά, ενδεικτικές λυχνίες κοµβιοδόχων (LED και απλές) και κυκλώµατα λειτουργίας τους, λαµπτήρες θαλάµων, σήµανση θαλάµων (οδηγίες χρήσης κ.λπ.), ενισχύσεις δαπέδου εισόδου θαλάµου, ψευδοροφή θαλάµου, κουδούνι κινδύνου, κοµβία πάσης φύσεως, χειρολαβές και υαλοπίνακες θυρών, ηλεκτροµηχανικές επαφές γενικά, ελαστικοί τροχοί θυρών, ηλεκτρικές ασφάλειες, ελατήρια θυρών και άλλα υλικά και µικροϋλικά συντήρησης, η εργασία συντήρησης και η εργασία αναγνώρισης και αποκατάστασης βλαβών. Επίσης περιλαµβάνεται η δαπάνη αποκοµιδής των παλαιών και άχρηστων υλικών που παράγονται από τις παραπάνω εργασίες σε αδειοδοτηµένους χώρους διαχείρισης αυτών. ε συµπεριλαµβάνονται στην τιµή της προσφοράς τα ανταλλακτικά των ανελκυστήρων που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 2

13 Α/Α ΚΤΙΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ιοίκησης Κοµβιοδόχοι ορόφων & µετώπες οροφοενδείξεων 2 ιοίκησης Κοµβιοδόχοι ορόφων & µετώπες οροφοενδείξεων 3 ιοίκησης Κοµβιοδόχοι ορόφων & µετώπες οροφοενδείξεων 4 Σχ. ΝΟΠΕ (Παλαιό) Κοµβιοδόχοι ορόφων από τον ο έως 3 ο όροφο 5 Σχ. ΝΟΠΕ (Παλαιό) Κοµβιοδόχοι ορόφων από τον ο έως 3 ο όροφο 6 Σχ. ΝΟΠΕ (Νέο) Κοµβιοδόχοι ορόφων & θαλάµου 7 Σχ. ΝΟΠΕ (Νέο) Κοµβιοδόχοι ορόφων & θαλάµου 8 Σχ. ΝΟΠΕ (Νέο) Κοµβιοδόχοι ορόφων & θαλάµου 2 Τµήµ. Χηµείας (Νέο) Κοµβιοδόχοι ορόφων 3 Τµήµ. Χηµείας (Νέο) Κοµβιοδόχοι ορόφων 4 Τµήµ. Χηµείας (Νέο) Κοµβιοδόχοι ορόφων & θαλάµου 2 Τµηµ. Ιατρικής Κοµβιοδόχοι ορόφων 23 Τµηµ. Ιατρικής Κοµβιοδόχοι ορόφων 27 Τµηµ. Κτηνιατρικής Κοµβιοδόχοι ορόφων & θαλάµου (Παλαιό) 29 Τµηµ. Κτηνιατρικής Κοµβιοδόχοι ορόφων & θαλάµου (Παλαιό) 72 Πολυτεχνική Σχ. - Κτήριο Εδρών Κοµβία θαλάµου, κοµβία ορόφων & µετώπες οροφοενδείξεων 73 Πολυτεχνική Σχ. - Κτήριο Κοµβία θαλάµου, κοµβία ορόφων & µετώπες Εδρών 74 Πολυτεχνική Σχ. - Κτήριο Εδρών οροφοενδείξεων Κοµβία θαλάµου, κοµβία ορόφων & µετώπες οροφοενδείξεων Τα παραπάνω ανταλλακτικά αφορούν σε εξαρτήµατα που δε µπορούν να βρεθούν στο εµπόριο, καθώς έχουν καταργηθεί τα συγκεκριµένα µοντέλα. Σε περίπτωση βλάβης των παραπάνω ανταλλακτικών θα ακολουθείται η διαδικασία που ισχύει για την αποκατάσταση βλαβών και περιγράφεται στην παράγραφο 6. Σε περίπτωση αντικατάστασης ηλεκτρικών αυτόµατων πινάκων χειρισµού (Control), δεν πρέπει να είναι κλειδωµένοι ηλεκτρονικά µε κωδικό ή οποιονδήποτε άλλο τρόπο. 7. Σε περίπτωση ατυχήµατος κατά τη διάρκεια συντήρησης ή λόγω πληµµελούς διενέργειας αυτής, παράληψης ή κακότεχνης επισκευής του ανελκυστήρα, υπαιτιότητας του ιδίου Συντηρητή, του προσωπικού του ή συνεργάτη του, ο Συντηρητής αναλαµβάνει εξ ολοκλήρου την ευθύνη: υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζηµία που προκλήθηκε, αναλαµβάνει ανεπιφύλακτα την αστική ευθύνη έναντι τρίτων, αποζηµιώνει τον/τους παθόντες για κάθε σωµατική ή άλλη βλάβη απόρροια του ατυχήµατος, συµπεριλαµβανοµένων των δικαστικών εξόδων και της χρηµατικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης ή ηθικής βλάβης. Για το σκοπό αυτόν, υποχρεούται να προσκοµίσει στην Υπηρεσία ασφαλιστήριο συµβόλαιο µε το προβλεπόµενο ποσό από τη νοµοθεσία, το οποίο και θα καλύπτει όλο το χρονικό διάστηµα της σύµβασης. 8. Η καθαριότητα και η λειτουργικότητα των θαλάµων, των θυρών, των πυθµένων και των µηχανοστασίων των ανελκυστήρων αποτελεί ευθύνη του Συντηρητή. 9. Κατά την διάρκεια της σύµβασης του θέµατος, το ΑΠΘ έχει δικαίωµα να διενεργήσει διαγωνισµό έργου ή προµήθειας για υλικά και εργασίες που προκύπτουν από την έκθεση του φορέα 3

14 πιστοποίησης ανελκυστήρων, παύοντας αυτόµατα την εν λόγω σύµβαση για τους συγκεκριµένους ανελκυστήρες, για ποσό πάνω από 3.000,00 µε Φ.Π.Α. συνολικά. Ο Συντηρητής θα ενηµερωθεί εγγράφως από την Υπηρεσία δεκαπέντε (5) ηµερολογιακές ηµέρες νωρίτερα για την παύση της σύµβασης στους συγκεκριµένους ανελκυστήρες. Επίσης, κάθε αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος των κτιρίων συνεπάγεται αυτόµατα και λύση της σύµβασης για τον/τους ανελκυστήρες του συγκεκριµένου κτιρίου. 0. Η πληρωµή των δαπανών συντήρησης θα γίνεται τµηµατικά ανά µήνα µετά την παραλαβή από την επιτροπή παραλαβής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.. 66/2003 (Φ.Ε.Κ. 38τ.Α ), εκτός εάν η καθυστέρηση οφείλεται σε ανωτέρα βία και σε ευθύνη εξωπανεπιστηµιακών φορέων που εµπλέκονται στη διαδικασία πληρωµής. 4

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ» Ένας () ηλεκτροκίνητος αυτόµατος ανελκυστήρας, Full Αυτόµατο (Αυτόµατο Simplex), του οίκου Astor Alberto Sassi, απευθείας ανάρτηση :, µηχανή τύπου MF 58, 7,36 kw (0 HP), m/sec., ηλεκτρικός πίνακας (Control) Β.Α.Κ., µε σύστηµα Inverter VVVF, ηµιαυτόµατη εξωτερική θύρα έλιος, εσωτερική κοµβιοδόχος και εξωτερικές κοµβιοδόχες ΕΜΗΤΑ, θάλαµος έλιος, 0 στάσεων, 6 ατόµων, του κτιρίου ιοίκησης-αριστερός. 2.Ένας () ηλεκτροκίνητος αυτόµατος ανελκυστήρας, Full Αυτόµατο (Αυτόµατο Simplex), του οίκου Astor Alberto Sassi, απευθείας ανάρτηση :, µηχανή τύπου MF 48, 7,36 kw (0 HP), m/sec., ηλεκτρικός πίνακας (Control) Β.Α.Κ., µε σύστηµα Inverter VVVF, ηµιαυτόµατη εξωτερική θύρα έλιο, εσωτερική κοµβιοδόχος και εξωτερικές κοµβιοδόχες ΕΜΗΤΑ, θάλαµος έλιος, 0 στάσεων, 4 ατόµων, του κτιρίου ιοίκησης-µεσαίος. 3.Ένας () ηλεκτροκίνητος αυτόµατος ανελκυστήρας, Full Αυτόµατο (Αυτόµατο Simplex), του οίκου Astor Alberto Sassi, απευθείας ανάρτηση :, µηχανή τύπου MF 48, 7,36 kw (0 HP), m/sec., ηλεκτρικός πίνακας (Control) Β.Α.Κ., µε σύστηµα Inverter VVVF, ηµιαυτόµατη εξωτερική θύρα έλιος, εσωτερική κοµβιοδόχος και εξωτερικές κοµβιοδόχες ΕΜΗΤΑ, θάλαµος έλιος, 0 στάσεων, 4 ατόµων, του κτιρίου ιοίκησης-δεξιός. 4. Ένας () ηλεκτροκίνητος αυτόµατος ανελκυστήρας, Full Αυτόµατο (Αυτόµατο Simplex), του οίκου Astor Alberto Sassi, απευθείας ανάρτηση :, µηχανή τύπου Leo, µε ηλεκτροκινητήρα 5,5 kw (7,47 HP), ηλεκτρικός πίνακας (Control) Β.Α.Κ., ηµιαυτόµατη εξωτερική θύρα Kleemann, εσωτερική κοµβιοδόχος ΕΜΗΤΑ και εξωτερικές κοµβιοδόχες Ματθαίου, θάλαµος Inox Γιαν-Καλ, 5 στάσεων, 3 ατόµων, του κτιρίου ΝΟΠΕ. Σχολής (Παλαιό)-αριστερός. 5. Ένας () ηλεκτροκίνητος αυτόµατος ανελκυστήρας, Full Αυτόµατο (Αυτόµατο Simplex), του οίκου Astor Alberto Sassi, απευθείας ανάρτηση :, µηχανή τύπου Leo, µε ηλεκτροκινητήρα 5,5 kw (7,47 HP), ηλεκτρικός πίνακας (Control) Β.Α.Κ., ηµιαυτόµατη εξωτερική θύρα Kleemann, εσωτερική κοµβιοδόχος ΕΜΗΤΑ και εξωτερικές κοµβιοδόχες Ματθαίου, θάλαµος Inox Γιαν-Καλ, 5 στάσεων, 3 ατόµων, του κτιρίου ΝΟΠΕ. Σχολής (Παλαιό)-δεξιός. 6. Ένας () ηλεκτροκίνητος αυτόµατος, Αυτόµατο Duplex, του οίκου Thyssen, απευθείας ανάρτηση :, µηχανή τύπου Thyssen, W 49 B, µε ηλεκτροκινητήρα Loher 6,8 kw (9,24 HP),,00/0,25 m/s, ηλεκτρικός πίνακας (Control) Β.Α.Κ., αυτόµατη εξωτερική θύρα Thyssen, εσωτερική κοµβιοδόχος και εξωτερικές κοµβιοδόχες Ματθαίου, 5 στάσεων, 7 ατόµων, του κτιρίου ΝΟΠΕ. Σχολής (Νέο)-αριστερός. 7. Ένας () ηλεκτροκίνητος αυτόµατος ανελκυστήρες, Αυτόµατο Duplex, του οίκου Thyssen, απευθείας ανάρτηση :, µηχανή τύπου Thyssen, W 49 B, µε ηλεκτροκινητήρα Loher 6,8 kw (9,24 HP),,00/0,25 m/s, ηλεκτρικός πίνακας (Control) Β.Α.Κ., αυτόµατη εξωτερική θύρα Thyssen, εσωτερική κοµβιοδόχος και εξωτερικές κοµβιοδόχες Ματθαίου, 5 στάσεων, 7 ατόµων, του κτιρίου ΝΟΠΕ. Σχολής (Νέο)- µεσαίος. 8.Ένας () ηλεκτροκίνητος αυτόµατος ανελκυστήρας, Full Αυτόµατο (Αυτόµατο Simplex), του οίκου Thyssen, απευθείας ανάρτηση :, µηχανή Thyssen τύπου W 49 B, µε ηλεκτροκινητήρα Loher 6,8 kw (9,24 HP),,00/0,25 m/s, ηλεκτρικός πίνακας (Control) Β.Α.Κ., ηµιαυτόµατη εξωτερική θύρα Thyssen, εσωτερική κοµβιοδόχος και εξωτερικές κοµβιοδόχες Ματθαίου, 5 στάσεων, 8 ατόµων, του κτιρίου ΝΟΠΕ. Σχολής (Νέο)-δεξιός. 5

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/7/2015 Α.Π.: 21/Β/3999/876

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/7/2015 Α.Π.: 21/Β/3999/876 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/7/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Α.Π.: 21/Β/3999/876 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. Ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση στην Εφ. της Ε.Ε, Ε τ.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. Ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση στην Εφ. της Ε.Ε, Ε τ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 26, T.K. 71201 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΠΛΑΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΗΛΕΦ.: 2813-404440,404424

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 /ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. ιακήρυξης: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 14/2012 «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» Ταχ. /νση : Μάρνη 22 Αριθµ. Πρωτ: 102547

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 9 η /Π/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 9 η /Π/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Ταχ. Δ/νση: ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145.64 Πληρ. : Ε.Ταγιάδου Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 10431/17.11.2014 για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΣΜΑ.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΣΜΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΣΑΜΟΥ «ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ Ο ΣΑΜΙΟΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:ΨΓ5465ΦΘΘ-ΠΚΛ Πυθαγόρειο

Διαβάστε περισσότερα

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. /νση : Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα : Προµηθειών Μάρνη 22-104 33 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: Α ΑΜ. 1.2. Του Ν.2362/1995 «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995)

Α Α: Α ΑΜ. 1.2. Του Ν.2362/1995 «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» Α Α: Α ΑΜ ιεύθυνση Τ.Κ. Πόλη Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail Σισµάνογλου 45 69100 Κοµοτηνή Κουρνιώτη Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση: Σισµάνογλου 45 Τ.Κ. Πόλη: 69100 Κοµοτηνή ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 33 /2014 Πληροφορίες: Μερέτη Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα,11.11.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - Γ.Γ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - Γ.Γ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - Γ.Γ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΝΙΓΓΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Α.Π. ΚΑΜΚ/212/31-3-2015 Ταχ. Διεύθυνση: 84 600 KAMK Τηλέφωνο: 22890-79001

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PR0C002461542

Α ΑΜ: 14PR0C002461542 Α ΑΜ: 14PR0C002461542 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 05-11-2014 TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ: 5680 Κεντρική Υπηρεσία Ακαδηµίας 40, 10174 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο : 210 36.94.100 ΙΕΥΘΥΝΣΗ : 2, Οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Γ Ρ Ι Ν Ι Ο, 2 0-1 - 2 0 1 5 Αρ. Πρωτ.:759

Α Γ Ρ Ι Ν Ι Ο, 2 0-1 - 2 0 1 5 Αρ. Πρωτ.:759 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΑΓΡΙΝΙΟΥ 3 ο

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3-7-2013 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 44254 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ακαδηµίας 40 10174 ΑΘΗΝΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( 15) ΤΜΗΜΑ : Β ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41Ξ4690ΒΑ-8Η1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ΕΙ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΔΑ: Β41Ξ4690ΒΑ-8Η1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ΕΙ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση Τ.Κ. Πόλη Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail Σισµάνογλου 45 69100 Κοµοτηνή Μαντάκη ήµητρα 25313 51551-51351

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ46Ψ8ΧΙ-ΚΑΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ46Ψ8ΧΙ-ΚΑΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ( ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ ) Μαρούσι, 22-05-2014 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 7/13. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Ειδών Ιµατισµού» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 6 Ιουνίου 2013 11 410.

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 7/13. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Ειδών Ιµατισµού» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 6 Ιουνίου 2013 11 410. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ηµ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αµπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5013 / 5015 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα ιακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.827.126,49 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)

ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.827.126,49 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΥΡΓΟΥ, ΧΑΡΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.827.126,49 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)

ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.827.126,49 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΥΡΓΟΥ, ΧΑΡΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

40, 4 115 21. : 210 870 5013 Fax : 210 644 5633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr . 52/13 Snacs» 2014 11:00 55410000 7

40, 4 115 21. : 210 870 5013 Fax : 210 644 5633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr  . 52/13 Snacs»   2014 11:00 55410000 7 Σελίδα 1 από 82 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ηµ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αµπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5013 Fax : 210 644 5633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ιοίκηση 6 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων- Ηπείρου & υτικής Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ ΑΣ Λευκάδα 27-4-2015 Αριθ. Πρωτ.:2537

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410.

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ηµ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αµπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5015 / 5013 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα ιακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

: ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ. Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη συντηρητή των ανελκυστήρων του

: ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ. Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη συντηρητή των ανελκυστήρων του : ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Καλαμάτα - 23-10-2013 Αρ. Πρωτ.: 13151 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΑΙ x ΟΧΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 6

Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΑΙ x ΟΧΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΑΙ x ΟΧΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Α/Α ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 29/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 7927 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

Μύρινα 29/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 7927 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Σουσαλής Αθανάσιος Τηλ.: 22543-50129 Fax

Διαβάστε περισσότερα