Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α Β TEXΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ. Σσντήρησης των 16 ανελκσστήρων και τοσ ενός αναβατορίοσ κατασκεσής OTIS τοσ Νοσοκομείοσ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α Β TEXΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ. Σσντήρησης των 16 ανελκσστήρων και τοσ ενός αναβατορίοσ κατασκεσής OTIS τοσ Νοσοκομείοσ."

Transcript

1 Υδξαπιηθφο (παξάπιεπξε αλάξηεζε) Ηιεθηξνθίλεηνο - VFC Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α Β TEXΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ Σσντήρησης των 16 ανελκσστήρων και τοσ ενός αναβατορίοσ κατασκεσής OTIS τοσ Νοσοκομείοσ. 1. ΓΔΝΙΚΑ 1.1. Σην Ννζνθνκείν είλαη εγθαηεζηεκέλνη απφ ην έηνο 1997 θαη ιεηηνπξγνχλ απφ ηνπο αληίζηνηρνπο κήλεο, πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, νη δέθα έμη (16) αλειθπζηήξεο θαη ην αλαβαηφξην (πιαηθφξκα κεηαθνξάο πιηθψλ) θαηαζθεπήο OTIS ηνπ ίδηνπ πίλαθα, ζηνλ νπνίν απεηθνλίδνληαη θαη ηα βαζηθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά εθάζηνπ. ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΧΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΣΔΥΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Α/Α ΚΙΝΗΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΧΓΙΚΟ ΔΝΑΡΞΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΑΔΙ/ ΘΤΡΔ ΑΝΤΦΧΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ [Kg] ΜΔΓΙΣΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ [m/s] ΙΥΤ ΚΙΝΗΣΗΡΑ [KW] 1 L1 12 νο /8 ει , L2 2 νο /8 ει , Αηφκσλ L3 1 νο /6 ει , L4 10 νο /6 ει , L7 2 νο /4 ει , L5 6 νο /7 ει , L6 3 νο /7 ει , Αηφκσλ - Αζζελνθφξνο L10 7 νο /12 ει , L11 1 νο /12 ει , L12 2 νο /8 ει , Απνζηεηξσ L8 2 νο /4 ει , κέλσλ εηδψλ L9 2 νο /4 ει 975 0, L13 4 νο /2 αλ 450 0,63 8,5 14 Αηφκσλ L14 8 νο /3 ει 675 0, L15 7 νο /5 αλ 450 0, Βξεθνλεπηα θνχ Σηαζκνχ Φνξηίσλ (πιαηθφξκα) L16 2 νο /2 αλ 750 0,63 14,7-2 νο = Collective - Selective Dublex

2 1.2. Με ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ πξφθεηηαη λα αλαηεζεί ε πξνιεπηηθή θαη ε επαλνξζσηηθή ζπληήξεζε ησλ αλειθπζηήξσλ απηψλ, ππφ ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο πνπ αθνινπζνχλ Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηα θαηά λφκν πξνζφληα, ήηνη ζχκθσλα κε ηελ Κ.Υ.Α. πνπ δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ 1797Β / λα δηαζέηεη ηζρχνπζα άδεηα εθδνζείζα απφ ηελ Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο ηεο πξψελ Ν.Α. Θεζζαινλίθεο (λπλ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Θεζζαινλίθεο ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο) θαη λα είλαη θαηαρσξεκέλνο ζηα νηθεία κεηξψα ηεο ππεξεζίαο απηήο. Τα ζπλεξγεία πνπ ζα εθηεινχλ ηηο εξγαζίεο πξνιεπηηθήο θαη επαλνξζσηηθήο ζπληήξεζεο ζα απνηεινχληαη θαη ειάρηζην απφ δχν (2) άηνκα θάζε θνξά, έλα εθ ησλ νπνίσλ ζα δηαζέηεη άδεηα ειεθηξνηερλίηε Γ εηδηθφηεηαο Σηελ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ ζα πεξηιακβάλεηαη θαη ην θφζηνο ησλ πιηθψλ, αλαισζίκσλ θαη αληαιιαθηηθψλ, πνπ εθάζηνηε ζα απαηηνχληαη γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ηφζν ηεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο, φζν θαη ηεο επηζθεπήο ησλ βιαβψλ πνπ ζα παξνπζηάδνληαη. Δμαηξνχληαη κφλν: Τα πιηθά ησλ ηπρφλ νηθνδνκηθψλ επηζθεπψλ ζηα θξέαηα. Τα δάπεδα, νη νξνθέο θαη νη εζσηεξηθέο επηθάλεηεο ησλ ζαιάκσλ (πιελ θνκβηνδφρσλ). Τα πιηθά γηα ηελ απνθαηάζηαζε βιαβψλ πνπ ηπρφλ ζα πξνθιεζνχλ απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ λνζνθνκείνπ ή ηξίηνπο (π.ρ. βαλδαιηζκνί). Τα πιηθά πνπ ζα απαηηνχληαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε βιαβψλ πξνεξρφκελσλ απφ εηζξνή πδάησλ ή ιπκάησλ ζηα θξέαηα, απφ αλεπίηξεπηεο ( 10%) δηαθπκάλζεηο ηεο ηάζεσο ηεο ειεθηξηθήο παξνρήο, απφ ππξθαγηά κε νθεηιφκελε ζε πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπ ζπληεξεηή θαη γεληθά απφ ζενκελίεο. Οη ιπρλίεο θσηηζκνχ ησλ κεραλνζηαζίσλ θαη ησλ ζαιάκσλ, εθφζνλ δελ δηαπηζηψλνληαη πξνβιήκαηα ειεθηξηθήο παξνρήο απφ ηνπο ειεθηξηθνχο πίλαθεο ησλ αλειθπζηήξσλ. 2. ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ πξνιεπηηθήο θαη επαλνξζσηηθήο ζπληήξεζεο ζα ηζρχνπλ νη θάησζη δηαηάμεηο: 2.1. Τν ΒΓ 37/ , φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη Τν ΒΓ 890/ , φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη Η Κ.Υ.Α. Φ.Α/9.2/νηθ (ΦΔΚ 2604Β / ) «Σπκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ» Ο Καλνληζκφο αζθαιείαο γηα πδξαπιηθνχο αλειθπζηήξεο ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΤ ΔΝ 81.1/ Η Δπξσπατθή Οδεγία 95/16/ΔΚ/ ζρεηηθή κε ηνπο αλειθπζηήξεο.

3 3. ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ 3.1. Η πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ζα εθηειείηαη ηαθηηθά δχν (2) θνξέο ην κήλα, γηα θάζε αλειθπζηήξα θαη εθηάθησο φπνηε απαηηεζεί Η πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ζα εθηειείηαη εθηφο ησλ εκεξψλ γεληθήο εθεκεξίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη εθηφο ησλ σξψλ πκ έσο 14 κκ ησλ εξγαζίκσλ εκεξψλ, θαηά πξνηίκεζε θαηά ηηο απνγεπκαηηλέο ψξεο ή θαηά ηα Σάββαηα Τν πξφγξακκα ησλ πξνιεπηηθψλ ζπληεξήζεσλ ζα αλαθνηλψλεηαη γξαπηά απφ ηνλ αλάδνρν πξνο ηελ Τερληθή Υπεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ ζηηο αξρέο εθάζηνπ ηξηκήλνπ, απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο. Τν πξφγξακκα ησλ γεληθψλ εθεκεξηψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ ζα απνζηέιιεηαη ζηνλ αλάδνρν εγθαίξσο, επζχο κεηά ηελ έθδνζή ηνπ Σε θάζε πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ζα εθηεινχληαη, εθ κέξνπο ησλ ζπλεξγείσλ ηνπ αλαδφρνπ, θαη ειάρηζηνλ νη εμήο εξγαζίεο: Δπηζεψξεζε ηνηρσκάησλ, νξνθήο, ππζκέλα θξεαηίνπ. Δπηζεψξεζε επζπληεξίσλ ξάβδσλ. Δπηζεψξεζε εχθακπηνπ θαισδίνπ (καλνχβξαο) θαη θνπηηψλ ζχλδεζεο. Δπηζεψξεζε θαη θαζαξηζκφο δηαθνπηψλ αζθαιείαο θαη πξνκαλδαιψζεσο εληφο ηνπ θξέαηνο. Δπηζεψξεζε θαη έιεγρνο ζπζθεπήο αξπάγεο θαη ηνπ δηαθφπηε απηήο. Δπηζεψξεζε θαη έιεγρνο δηαθνπηψλ ηέξκαηνο δηαδξνκήο θαη δαπέδνπ ζαιάκνπ θαη ςεπδνδαπέδνπ, εθφζνλ πθίζηαηαη. Δπηζεψξεζε ζεκείσλ πξνζδέζεσο ζπξκαηφζρνηλσλ ζην ζάιακν θαη ζην αληίβαξν. Δπηζεψξεζε ζπξκαηφζρνηλσλ θαη έιεγρνο θνκκέλσλ ζπξκαηηδίσλ ζε φιν ην κήθνο ηνπο. Λίπαλζε φισλ ησλ θηλνχκελσλ εμαξηεκάησλ ηνπ αλειθπζηήξα. Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ζήκαηνο θηλδχλνπ. Δπηζεψξεζε θαη έιεγρνο πέδεο, ζεξκνπίη θαη πέδηισλ επζπληεξίσλ ξάβδσλ. Έιεγρνο θαη ζπκπιήξσζε ειαίνπ ζηνλ αηέξκνλα θαη ην θηβψηην απηνκάηνπ. Ωκνκέηξεζε φισλ ησλ ειεθηξηθψλ θπθισκάησλ, γηα έιεγρν ηπρφλ δηαξξνψλ. Έιεγρνο θαη θαζαξηζκφο επαθψλ πελίσλ νξφθσλ θαη δηαθνπηψλ αλφδνπ θαζφδνπ. Έιεγρνο νιίζζεζεο ζπξκαηφζρνηλσλ επί ηεο ηξνραιίαο ηξηβήο θαη ηνπ ξπζκηζηή ηαρχηεηαο. Έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο πελίνπ δηαθπγήο ξεχκαηνο (ΓΓΔ). Έιεγρνο αζθαιεηψλ ειεθηξηθψλ θπθισκάησλ. Διεγρνο ιεηηνπξγίαο θσηηζκνχ ηνπ ζαιάκνπ, κεραλνζηαζίνπ θαη θξέαηνο. Έιεγρνο δηαθνπηψλ θαη νκαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπξψλ.

4 Έιεγρνο ζπζζσξεπηψλ θνπδνπληψλ αζθαιείαο. Έιεγρνο ηζνζηαζκίζεσο δαπέδνπ ζαιάκνπ. Έιεγρνο ηαρχηεηαο αλφδνπ θαζφδνπ. Έιεγρνο ρεηξνθίλεησλ κεραληζκψλ απεγθισβηζκνχ. Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο θαη απνθαηάζηαζε εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ θνκβηνδφρσλ. Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο θαη απνθαηάζηαζε θσηεηλψλ ελδείμεσλ νξφθσλ θαη θαηεχζπλζεο. Έιεγρνο χπαξμεο θαη απνθαηάζηαζε ελδεηθηηθψλ θαηεχζπλζεο (βειάθηα) θαη νδεγηψλ ρξήζεο, εμσηεξηθά θαη εζσηεξηθά ζηνπο ζαιάκνπο. Έιεγρνο θαη απνθαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο Voice synthesizer, φπνπ πθίζηαηαη. Γεληθφηεξνο έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ αλειθπζηήξσλ θαη ιήςε φισλ ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ θζνξψλ, ειιείςεσλ ή βιαβψλ, πνπ έρνπλ δηαπηζησζεί θαη αθνξνχλ ζηελ αζθαιή θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία Καηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ σο άλσ εξγαζηψλ ζα αλαξηάηαη ζε φιεο ηηο πφξηεο ηνπ ππφ ζπληήξεζε αλειθπζηήξα ε επηγξαθή: <<ΠΡΟΟΥΗ! ΚΙΝΓΤΝΟ! Ο ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΑ ΓΔΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΔΙ>> 3.6. Οη εξγαζίεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο ζα θαηαρσξνχληαη θαηά ηα πξνβιεπφκελα, κε απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ αλαδφρνπ, ζην αληίζηνηρν βηβιηάξην ζπληήξεζεο θάζε αλειθπζηήξα. Με ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο αλάζεζεο ν αλάδνρνο ζα κεξηκλήζεη γηα ηελ ζεψξεζε ησλ βηβιηαξίσλ απηψλ απφ ηελ Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Θεζζαινλίθεο ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. 4. ΔΠΑΝΟΡΘΧΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΔΠΙΚΔΤΔ ΒΛΑΒΧΝ 4.1. Ο ζπληεξεηήο νθείιεη λα ελεκεξψλεη γξαπηά ηελ Τ.Υ. ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ηα αληαιιαθηηθά ή κέξε ησλ αληαιιαθηηθψλ πνπ ρξεηάδνληαη αληηθαηάζηαζε ιφγσ θζνξάο ή βιάβεο Σε θάζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ιεηηνπξγίαο αλειθπζηήξα ή ζε θάζε πεξίπησζε ελ γέλεη αλσκαιίαο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ, ν ζπληεξεηήο νθείιεη, θαηφπηλ ηειεθσληθήο εηδνπνίεζεο απφ ην Ννζνθνκείν, λα πξνζέξρεηαη άκεζα θαη ρσξίο ρξνλνηξηβέο γηα ηελ απνθαηάζηαζή ηεο. Γηα ην ιφγν απηφ, κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο αλάζεζεο, ν Σπληεξεηήο νθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη ζην Ννζνθνκείν έλαλ ηειεθσληθφ αξηζκφ ζηαζεξήο θαη έλαλ θηλεηήο ηειεθσλίαο, πνπ ζα κπνξνχλ λα δερζνχλ θιήζεηο φιεο ηηο ψξεο ηνπ 24ψξνπ θαη εκέξεο ηνπ έηνπο, επηπξνζζέησο δε θαη έλαλ ηειεθσληθφ αξηζκφ Fax, γηα ηελ γξαπηή δηαβίβαζε θιήζεσλ. Σε θάζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν ζπληεξεηήο θαζπζηεξήζεη ηελ

5 πξνζέιεπζε ηνπ πέξαλ ησλ δχν (2) σξψλ, απφ ηελ ηειεθσληθή ηνπ θιήζε γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο: α) Τνπ επηβάιιεηαη ρξεκαηηθή ξήηξα χςνπο δηαθνζίσλ πελήληα επξψ (250 ), ε νπνία αθαηξείηαη απφ ηελ ακνηβή ηνπ θαη ε νπνία ηζρχεη θαη επαλαιακβάλεηαη θαη γηα θάζε εηθνζηηεηξάσξν (24σξν) αδηθαηνιφγεηεο παχζεο ηεο ιεηηνπξγίαο νπνηνπδήπνηε εθ ησλ αλειθπζηήξσλ πνπ ζπληεξεί. β) Τν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα θαιέζεη νπνηνλδήπνηε άιιν θαηά ηελ θξίζε ηνπ, γηα ηελ επηδηφξζσζε ηεο βιάβεο, ζε βάξνο ηνπ ζπληεξεηή θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ. Η δαπάλε εξγαζίαο θαη πιηθψλ πνπ ζα πξνθχςεη θαζίζηαηαη απαηηεηή απφ ηνλ ζπληεξεηή, ηνλ νπνίν ζα βαξχλεη εμ νινθιήξνπ. 5. ΔΠΙ ΣΟΠΟΤ ΤΝΘΗΚΔ ΔΠΙΒΛΔΦΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Οη δηαγσληδφκελνη, πξνθεηκέλνπ λα ζπληάμνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, ζα πξέπεη λα ιάβνπλ πιήξε γλψζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ αλειθπζηήξσλ θαη ησλ επί ηφπνπ ζπλζεθψλ. Γελ είλαη απνδεθηή ε εθ ησλ πζηέξσλ επίθιεζε αδπλακίαο αλάιεςεο ηεο ζπληήξεζεο ή ε απαίηεζε επηπιένλ θφζηνπο γηα αληηθείκελα πνπ δελ ήηαλ γλσζηά θαηά ηε ζχληαμε ησλ πξνζθνξψλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα παξέρεηαη θάζε δεηνχκελε πιεξνθνξία, δηεπθξίληζε θαη δπλαηφηεηα πξφζβαζεο εθ κέξνπο ηεο Τερληθήο Υπεξεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ [αξκφδηνη θ.θ. Σνθηαιίδεο ( ), Παπαληθνιάνπ ( ) θαη Κνπξηδαλίδεο ( )]. Τν ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ ζα εθηειείηαη ππφ ηελ επίβιεςε ηεο Τερληθήο Υπεξεζίαο Τνπ Ννζνθνκείνπ, πξνο ηηο ππνδείμεηο θαη ηηο νδεγίεο ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ ζηειερψλ ηεο νπνίαο ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη ν αλάδνρνο. Ο ΑΝΑΓΟΦΟΣ είλαη ππνρξεσκέλνο λα αζθαιίδεη θαηά Νφκν ζην ΙΚΑ ή θαη ζε άιινπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θχξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο πνπ ηπρφλ πξνβιέπεη ν Νφκνο, φιν ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ ζην έξγν εξγαηνηερληθφ θαη επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ. Οη ζρεηηθέο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ηνλ βαξχλνπλ εμ νινθιήξνπ. Ο ΑΝΑΓΟΦΟΣ νθείιεη λα ιαβαίλεη φια ηα αλαγθαία κέηξα ψζηε λα απνθεπρζεί νπνηνδήπνηε αηχρεκα ή δεκία ζε πξφζσπα ή πξάγκαηα γεληθά θαη γηα ηα νπνία αηπρήκαηα ή δεκίεο θέξεη νπσζδήπνηε αθέξαηα θάζε αζηηθή θαη πνηληθή επζχλε. Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ν αλάδνρνο ζα εμαζθαιίδεη ηελ αθίλδπλε ιεηηνπξγία εμνπιηζκνχ θαη κεραλεκάησλ θαη γεληθά ζα ιακβάλεη φια ηα θαηάιιεια κέηξα γηα απνηξνπή ηνπ θηλδχλνπ αηπρεκάησλ ή δεκηψλ, ηεξψληαο πάληα ηηο δηαηάμεηο ησλ Π.Γ. 447/75, 798/80 θαη 1073/81, πνπ αλαθέξνληαη ζηα κέηξα αζθαιείαο. Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο αλάζεζεο ν αλάδνρνο ζα πξνζθνκίζεη αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην κε αλαγλσξηζκέλν αζθαιηζηηθφ θνξέα, δηεηνχο δηάξθεηαο, κε ην νπνίν ζα θαιχπηνληαη ηπρφλ αηπρήκαηα πνπ ζα ζπκβνχλ θαηά ηελ ιεηηνπξγία ζε φινπο ηνπο αλειθπζηήξεο ή/θαη ζην αλαβαηφξην. Σην ζπκβφιαην ζα πξνβιέπνληαη θαη ειάρηζην- νη εμήο θαιχςεηο:

6 Γηα ζσκαηηθέο βιάβεο ελφο αηφκνπ: κέρξη πνζνχ Γηα νκαδηθφ αηχρεκα: κέρξη πνζνχ Γηα πιηθέο δεκίεο: κέρξη πνζνχ Ωο ζπλνιηθή επζχλε ηνπ αλαδφρνπ: κέρξη πνζνχ Τα αζθάιηζηξα βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν, ν νπνίνο νθείιεη λα αλαλεψλεη ην ζπκβφιαην γηα θάζε ηπρφλ παξάηαζε ηεο ζχκβαζεο αλάζεζεο. Σε πεξίπησζε αηπρεκάησλ ή δεκηψλ, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ζην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ ή γεληθά ζε νπνηνπζδήπνηε ηξίηνπο, εμ αηηίαο παξαιείςεσλ εθπιήξσζεο ησλ σο άλσ αλαθεξνκέλσλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ ή εμ αηηίαο θαθψλ ρεηξηζκψλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, φιεο ηηο αζηηθέο θαη πνηληθέο επζχλεο θέξεη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ν Αλάδνρνο, ν νπνίνο είλαη ππνρξεσκέλνο ζηελ θαηαβνιή φισλ ησλ ηπρφλ απνδεκηψζεσλ ή ρξεκαηηθψλ πνηλψλ πνπ ζα επηβιεζνχλ ζηνλ ίδην ή ζην Ννζνθνκείν ή ζηνπο επηβιέπνληεο. Ο Αλάδνρνο δελ έρεη ην δηθαίσκα λα ηζρπξηζζεί φηη ην αηχρεκα ή ε δεκία ζα απνθεχγνληαλ αλ ν έιεγρνο ηεο επίβιεςεο ήηαλ πιεξέζηεξνο. 6. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 6.1 Οη δηαγσληδφκελνη ζα πξέπεη λα αλαθέξνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο εκπεηξία ζε αλάιεςε ζπληεξήζεσλ παξνκνίνπ κεγέζνπο θαη λα ηεθκεξηψζνπλ ηε ζρεηηθή γλψζε θαη ηελ εκπεηξία ηνπο, θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηα εμαζθάιηζεο ησλ αληαιιαθηηθψλ ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ αλειθπζηήξσλ (OTIS). Γεν θα γίνοσν δεκηές προζθορές οι οποίες δεν πληρούν ηον παρόνηα όρο. 6.2 Σε θάζε πεξίπησζε πνπ ν ζπληεξεηήο δελ πξνβαίλεη ζηελ ζπληήξεζε θαη επηζεψξεζε ησλ αλειθπζηήξσλ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο απηήο θαη κέζα ζηα νξηδφκελα ρξνληθά φξηα, ην Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ηνλ θεξχμεη έθπησην. 6.3 Ο ζπληεξεηήο επζχλεηαη, ζε φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο ζπληήξεζεο πνπ ζα ππνγξαθεί, γηα ηελ πηζηή ηήξεζε θαη εθαξκνγή ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ, λφκσλ ή αζηπλνκηθψλ δηαηάμεσλ ή νπνηαζδήπνηε άιιεο αξρήο θαη - εθφζνλ απαηηείηαη - είλαη ππνρξεσκέλνο λα εηδνπνηεί γηα ηελ αλάιεςε ηεο ζπληήξεζεο ηηο νηθίεο αξρέο. 6.4 Πξνζθνξέο κε κε ζαθψο πξνζδηνξηδφκελν νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ή πξνζθνξέο ππφ φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ζα απνξξίπηνληαη. Θεζζαινλίθε, Απξίιηνο 2014 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Γξεγφξηνο Σνθηαιίδεο

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ Δ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ

ΠΗΝΑΚΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ Δ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ Δ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Οη εξγαζίεο αθνξνχλ ηε εηήζηα ζπληήξεζε ηνπ Σειεθσληθνχ Κέληξνπ Philips Sopho is3050 πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΖΣΖ (ΟAK A.E.) Σαρ. Γ/λζε: ΟΑΖ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΗΧΝ Σ.Κ. 73100 ΥΑΝΗΑ ΔΡΓΟ: " ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟ 2015" Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ Σελίδα 1 από 16 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 10-12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 72 88 170-137 Φαμ: 210 72 11 223 Αζήλα, 01 Ινπιίνπ 2015 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002925722 2015-07-21

15REQ002925722 2015-07-21 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΜΠΔΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΔΝΔΜΔΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ-ΚΑΘAΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒ/ΝΣΟ TMHMA ΤΝΣΗΡΗΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΛΙΚΩΝ Έργο: «σνηήρηζη λεβήηων και κασζηήρων

Διαβάστε περισσότερα

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ:

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ: Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ Αηπρήκαηνο: Ζ Δζληθή Αζθαιηζηηθή θξνληίδεη πξαγκαηηθά γηα εζάο θαη ην απηνθίλεηφ ζαο. Με ζηφρν πάληα ηελ πςειή πνηφηεηα ππεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζή ζαο, ζαο πξνζθέξνπκε εληειψο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗ ΓΓEΔ-ΓΓMΔ

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗ ΓΓEΔ-ΓΓMΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗ ΓΓEΔ-ΓΓMΔ ελίδα από 44 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΟΗΜΗΟ... 3 Άρθρο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Μ Ο Κ Ο Ν Δ Τ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Τ Ν Α Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειοφπολη Ζωγράφου, 157 80 Αιθνα. 210-772 1348, 210-772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ»

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ» ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ» Έρνληαο ππφςε 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 40.000 ΣΔΜΑΥΙΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 40.000 ΣΔΜΑΥΙΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΈΡΓΟΤ Οη πδξνκεηξεηέο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηακέηξεζε ηεο θαηαλάισζεο ησλ νηθηαθψλ παξνρψλ πφζηκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΖ ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ ΓΗΔΘΝΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ (CMR)

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΖ ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ ΓΗΔΘΝΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ (CMR) ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΖ ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ ΓΗΔΘΝΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ (CMR) 1. ΑΦΑΛΗΣΗΚΔ ΚΑΛΤΦΔΗ 1.1 Καιχπηεηαη ε αζηηθή επζχλε ηνπ Αζθαιηδφκελνπ απηνθηλεηηζηή, γηα δεκηέο ή απψιεηεο πνπ ηπρφλ πξνθιεζνχλ ζε εκπνξεχκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. χκθσλα κε ηα αλσηέξσ ν πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο δηαθξίλεηαη ζηηο θάησζη ηέζζεξηο (04) επηκέξνπο θαηεγνξίεο-νκάδεο :

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. χκθσλα κε ηα αλσηέξσ ν πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο δηαθξίλεηαη ζηηο θάησζη ηέζζεξηο (04) επηκέξνπο θαηεγνξίεο-νκάδεο : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ΑΡ. ΜΔΛ. : 20/2015 ------------------------------------------------------- ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ΔΡΓΑΗΑ : ΤΝΣΖΡΖΖ-ΔΠΗΚΔΤΖ ΣΜΖΜΑ : ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΧΝ ΜΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Conditions of Carriage applicable to sales that takes place in GREECE ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΔΠΗΒΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΠΟΚΔΤΩΝ ΣΟΤ

Conditions of Carriage applicable to sales that takes place in GREECE ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΔΠΗΒΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΠΟΚΔΤΩΝ ΣΟΤ Conditions of Carriage applicable to sales that takes place in GREECE ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΔΠΗΒΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΠΟΚΔΤΩΝ ΣΟΤ Οη θάησζη Όξνη Μεηαθνξάο δηέπνπλ ηελ ζπκβαηηθή ζρέζε,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ. Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού

ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ. Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού Αλάζεζε ηνπ έξγνπ ηεο κεηαθνξάο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη αξρείνπ ησλ πεξεζηψλ ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο ηνπ Νξγαληζκνχ ζηηο λέεο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο επί ηεο νδνχ Θνπξηίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ-815 Β')

ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ-815 Β') ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ-815 Β') Θέμα : «Κατασκευή και λειτουργία ανελκυστήρων» ΝΗ ΞΝΟΓΝΗ ΔΘΛΗΘΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ, ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΣΩΟΝΡΑΜΗΑΠ ΘΑΗ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΟΓΩΛ. 'Δρνληαο ππφςε: 1. Ρηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ 27/02/2015 ΑΠΟ ΠΑ ΜΑ 03 / 2015 Αξηζκ. Απνθ. 29 / 2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ 19-02-2015 Πέκπηε 8.30 κ.κ. Σαθηηθή πλεδξίαζε

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ  27/02/2015 ΑΠΟ ΠΑ ΜΑ 03 / 2015 Αξηζκ. Απνθ. 29 / 2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ 19-02-2015 Πέκπηε 8.30 κ.κ. Σαθηηθή πλεδξίαζε ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αγία Παξαζθεπή, 27/02/2015 ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Αξ. Πξση.: 5683 ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΖΜΟΣΗΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Πληροθορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97 Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Ζ έλλνηα θαη ζηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΔΚΞΝΟΗΘΝ ΘΑΗ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΝ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ Ρζηκηζθή 29, 546 24 Θεζζαινλίθε Web site: http://www.ebeth.gr e-mail: root@ebeth.gr Ρειέθσλν: 2310 370 171, 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

-ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ- ΠΡΟ: Δθεκεξίδα ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΧΝ Σ.Δ.Δ., ΠΔΓΜΖΔΓΔ, ΠΔΔΓΔ Πξόγξακκα «ΓΗΑΤΓΔΗΑ», Ηζηνζει. ΓΔ

-ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ- ΠΡΟ: Δθεκεξίδα ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΧΝ Σ.Δ.Δ., ΠΔΓΜΖΔΓΔ, ΠΔΔΓΔ Πξόγξακκα «ΓΗΑΤΓΔΗΑ», Ηζηνζει. ΓΔ -ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ- ΠΡΟ: Δθεκεξίδα ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΧΝ Σ.Δ.Δ., ΠΔΓΜΖΔΓΔ, ΠΔΔΓΔ Πξόγξακκα «ΓΗΑΤΓΔΗΑ», Ηζηνζει. ΓΔ ΚΟΙΝ: ΑΓΤ/ΓΜΥ 731 ΓΔ/Σκ. Μει., ΣΟΓ, Πίλ. Αλαθνηλώζ. 731 ΔΝΗ ΣΡΚΧΝ ΕΡΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΙΧΝ Σει.: 210-7487652

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων και εθαπμογών ζηο computer room ηων Κενηπικών Τπηπεζιών ηος ΚΔΘΔΑ». ΑΟ.ΞΟΥΡ. : 1140

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 2.12.2008 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

«Απάνθισμα Νομολογίας»

«Απάνθισμα Νομολογίας» Θανάσης Παζαρλόγλοσ: Απάνθισμα Νομολογίας 1 «Απάνθισμα Νομολογίας» ΠΡΟΦΑΣΕ ΠΡΑΞΕΙ ΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΙΚΟΤ ΤΝΕΔΡΙΟΤ ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑΣΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΩΝ Ο.Σ.Α. Θανάσης Παζαρλόγλου Ιούνης 2015 Θανάσης Παζαρλόγλοσ: Απάνθισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΔΘΝΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΔΘΝΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ Ρ Γ Ο : «ΔΦΑΟΚΝΓΔΠ ΔΗΘΝΛΗΘΖΠ ΞΟΑΓΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΠΡΖ ΒΝΗΥΡΗΑ: ΚΑΛΡΔΗΝ ΡΟΝΦΥΛΗΝ ΘΑΗ ΚΘΖΛΑΦΘΖ ΘΖΒΑ» ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΔΘΝΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΡΝ ΗΓΟΚΑΡΝΠ ΚΔΗΕΝΛΝΠ ΔΙΙΖΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΘΔΠΖ ΠΚΒΑΠΖΠ: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα