ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ"

Transcript

1 Α Α: ΒΙΗ54690ΒΜ-7Υ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ.: Β/ η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ Τ.Κ ΛΑΜΙΑ URL: «ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΚΑΕΠΤΑ (17) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΟ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΚΕΦΙΑΠ) ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΑΝΗΣ ,00 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ. Το Γ.Ν. Λαµίας, έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3580/2007 «Προµήθειες Φορέων εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 134/ ). 2. Τις διατάξεις του Π.. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου» (ΦΕΚ Α 150/ ). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.3846/2010 (ΦΕΚ Α 66) περί «δηµιουργίας βάσης δεδοµένων Παρατηρητηρίου τιµών...» 4. Τις διατάξεις του Π 113/10 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους ιατάκτες». 5. Τις διατάξεις του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α / ) «ιαρθρωτικές αλλαγές στο Σύστηµα Υγείας & άλλες διατάξεις». 6. Τις διατάξεις του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/ ) «Νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις». 7. Του Ν.3867/2010, άρθρο 27 παρ.11 στην οποία αναφέρονται τα εξής: «από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, οι ιοικήσεις των φορέων του άρθρου 9 του Ν.3580/2007, έχουν την αρµοδιότητα να αποφασίσουν χωρίς προηγούµενη έγκριση σκοπιµότητας από άλλο όργανο για την εκτέλεση έργων.και την ανάθεση υπηρεσιών και µέχρι το ποσό των ,00». 8. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4250/ (ΦΕΚ 74) µε θέµα : << Απλούστευση διαδικασιών προµηθειών ηµοσίου>> 9. Την αριθµ. 26/ (Θέµα ΕΗ 10 ο ) Απόφαση.Σ. των ιασυνδεόµενων Νοσοκοµείων του Γ.Ν. Λαµίας, Γ.Ν. Καρπενησίου & Γ.Ν. Άµφισσας της 5 ης Υ.ΠΕ., µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού για την Εξειδικευµένη Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη µε ανταλλακτικά, των 17 ανελκυστήρων του Γ.Ν. Λαµίας και των 2 ανελκυστήρων του ΚΕΦΙΑΠ ευθύνης του Γ.Ν. Λαµίας, προϋπολογισµού δαπάνης ,00 συµπεριλαµβανόµενου του ΦΠΑ 10. Την αριθµ.: Β/1507/ µε Α..Α.: ΒΙΨΨ4690ΒΜ-ΦΤΤ απόφαση ιοικητή ανάληψης υποχρέωσης, η οποία φέρει αριθµό καταχώρησης (α/α 53) στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωµής της Οικονοµικής Υπηρεσίας του Νοσοκοµείου. 11. Την αριθµ.πρωτ.: Β/5594/ µε Α..Α.ΒΙΚΣ4690ΒΜ-15Ε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή τεχνικο-οικονοµικής προσφοράς για την εξειδικευµένη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη µε ανταλλακτικά των δεκαεπτά (17) ανελκυστήρων του νέου κτιριακού συγκροτήµατος του Γ.Ν. Λαµίας και των δύο (2) ανελκυστήρων του Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης (ΚΕΦΙΑΠ) ευθύνης του Γ.Ν. Λαµίας προϋπολογισµού δαπάνης ,00 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.. Σελίδα 1 από 15

2 12. Την αριθµ. 6/ (Θέµα: ΕΗ 9 Ο ) µε Α..Α ΒΙΗΤ4690ΒΜ-2ΡΕ Απόφαση.Σ. του Γ.Ν. Λαµίας της 5 ης Υ.Π.Ε. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας το οποίο εγκρίνει την αναγκαιότητα επανάληψης της διενέργειας πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού συντήρησης των δεκαεπτά (17) ανελκυστήρων του Γ.Ν. Λαµίας και των δύο (2) ανελκυστήρων του ΚΕΦΙΑΠ µε τα ανταλλακτικά προϋπολογισµού δαπάνης ,00 για ένα έτος, µε τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές κατατέθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία. Το Γ.Ν. Λαµίας σε εκτέλεση της ανωτέρω (12) σχετικής προβαίνει στην Επανάληψη ιενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, για την Εξειδικευµένη Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη µε ανταλλακτικά, των 17 ανελκυστήρων του Γ.Ν. Λαµίας και των 2 ανελκυστήρων του ΚΕΦΙΑΠ ευθύνης του Γ.Ν.Λαµίας, προϋπολογισµού δαπάνης ,00 συµπεριλαµβανόµενου του ΦΠΑ µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για ένα έτος και µε αυτοδίκαιη παράταση δύο µηνών. Περαιτέρω παράταση δύναται να δοθεί µε σύµφωνη γνώµη του αναδόχου και του Νοσοκοµείου και σε περίπτωση που ολοκληρωθεί ο διαγωνισµός από το ΠΠΥΥ 2012 θα παύει να ισχύει η σύµβαση που θα προκύψει από την εν λόγω διαδικασία. Κάθε ανάδοχος, επί ποινή απόρριψης, συµµετέχει µε µια µόνο προσφορά. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές και απορρίπτονται. Η τεχνικο-οικονοµική αξιολόγηση θα διενεργηθεί στις ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11:00 π.µ. από αρµόδια επιτροπή. Αναλυτικά η ζητούµενη υπηρεσία και οι τεχνικές προδιαγραφές αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας. ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισµοί. ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Γ.Ν. Λαµίας Ταχ. /νση: Παπασιοπούλου τέρµα Τ.Κ , Λαµία ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ Ώρα: 14:30 ΤΟΠΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Τµήµα Προµηθειών Γ.Ν. Λαµίας Ταχ. /νση: Παπασιοπούλου τέρµα Τ.Κ , Λαµία ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ώρα: 11:00 Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό. Η παρούσα έχει αναρτηθεί στο site της 5 ης Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας και στο site του Γ.Ν. Λαµίας Στην περίπτωση που κρίνετε ότι προκειµένου να συντάξετε την προσφορά σας απαιτούνται σχετικές πληροφορίες, µπορείτε να απευθύνεστε στην αρµόδια υπάλληλο κ. Σύρου Κωνσταντίνα, τηλέφωνο επικοινωνίας: , Fax: όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Άρθρο 1 ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο και παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη, όµως, προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία µας απαραίτητα µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού ήτοι και µέχρι τις 14:30 µ.µ. άλλως θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσµες και θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 2. Εφόσον η προσφορά αποσταλεί στην Υπηρεσία ιενέργειας θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να µην ανοιχθεί από την ταχυδροµική υπηρεσία ή τη γραµµατεία». Άρθρο 2 ο ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόµενους σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Π.. 118/2007, στην ελληνική γλώσσα µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, σε δύο αντίγραφα. Σε ένα από τα αντίγραφα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη Σελίδα 2 από 15

3 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ, να µονογράφεται από τον υποψήφιο ανάδοχο και να φέρει συνεχή αρίθµηση. Το περιεχόµενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από κάθε αντίγραφο της προσφοράς. 2. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: α) Η λέξη «Προσφορά». β) Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό. γ) Ο αριθµός της διακήρυξης. δ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. ε) Τα στοιχεία του αποστολέα. 3. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: Α. «ΦΑΚΕΛΟΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», ο οποίος περιλαµβάνει: α) Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986(Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει,, στην οποία πρέπει: Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού και ότι αποδέχονται πλήρως τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών. Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και φορολογικά ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις. Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο επιµελητήριο. Να δηλώνεται ότι αποδέχονται πλήρως του όρους της πρόσκλησης και παραιτούνται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης τους σχετικά µε οποιαδήποτε απόφαση της αναθέτουσας αρχής για αναβολή,ακύρωση µαταίωση του εν λόγω διαγωνισµού <<Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Ν. 4052/ (ΦΕΚ 74/2014) η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόµα και αν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη>> β) Τα Τεχνικά Στοιχεία της προσφοράς (πρωτότυπο και αντίγραφο) γ) Τα απαραίτητα πιστοποιητικά-βεβαιώσεις, όπως περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ των τεχνικών προδιαγραφών µε ποινή απόρριψης. Β. «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», ο οποίος περιλαµβάνει: α) Τα Οικονοµικά Στοιχεία της προσφοράς (πρωτότυπο και αντίγραφο) 4. Οι φάκελοι ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Άρθρο 3 ο ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Οι Προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους εκατόν ογδόντα (180) ηµερολογιακές ηµέρες, από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. 2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφερόµενου χρόνου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 3. Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί εγγράφως, εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού υποχρεωτικά µαταιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα ότι η συνέχιση του διαγωνισµού εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό µπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισµού συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. Άρθρο 4 ο ΤΙΜΕΣ Σελίδα 3 από 15

4 1. Με την προσφορά, η τιµή της υπηρεσίας δίνεται όπως καθορίζεται στη πρόσκληση. Οι τιµές θα εκφράζονται σε ευρώ συµπεριλαµβανοµένων και των τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεων, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον Φ.Π.Α., 2. Η τιµή της προσφοράς δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια του χρόνου ισχύος της. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς, οι διαγωνιζόµενοι δε δικαιούνται, κατά την γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους, να υποβάλλουν νέο πίνακα µε την τιµή προσφοράς. 3. Προσφορές που οι τιµές τους υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη απορρίπτονται. Άρθρο 5 ο ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 1. Στον ανάδοχο στον οποίο έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση. 2. Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε η υπηρεσία, υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Ο ανάδοχος µπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης το αργότερο µέσα σε 15 ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όµως αυτή ο χρόνος παράδοσης του είδους αρχίζει να υπολογίζεται µετά από 10 ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. 3. Εάν ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του αρµόδιου για τη διοίκηση φορέα οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 34 του Π.. 118/ Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη Σύµβαση. Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών. 5. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης πρέπει να καλύπτει σε ποσοστό το 10% της συνολικής συµβατικής αξίας του είδους χωρίς τον Φ.Π.Α. και θα προσκοµιστεί από τον ανάδοχο, στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισµού. Άρθρο 6 ο ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η Εξειδικευµένη Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη µε ανταλλακτικά, των 17 ανελκυστήρων του Γ.Ν. Λαµίας και των 2 ανελκυστήρων του ΚΕΦΙΑΠ ευθύνης του Γ.Ν.Λαµίας, προϋπολογισµού δαπάνης ,00 συµπεριλαµβανόµενου του ΦΠΑ, θα γίνεται σύµφωνα µε τους όρους του Παραρτήµατος Τεχνικές Προδιαγραφές. Άρθρο 7 ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Όλα τα τιµολόγια που εκδίδονται από τον ανάδοχο και οι ακόλουθες πληρωµές από τον Αγοραστή προς τον ανάδοχο θα είναι σε Ευρώ. Η εξόφληση του αναδόχου θα γίνεται σε τέσσερις ισόποσες δόσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα Τεχνικές Προδιαγραφές. Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται µετά την προσκόµιση τιµολογίου και πρακτικού διαπιστώσεως εκτελεσθεισών εργασιών από ορισθείσα επιτροπή του Νοσοκοµείου, και κατά τα οριζόµενα στην ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟ Ζ5:ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ του Ν.4152/2013(ΦΕΚ Α 107), και η εξόφληση του κάθε τιµολογίου θα υπόκειται στις αναλογούσες νόµιµες κρατήσεις σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Άρθρο 8 ο ΓΕΝΙΚΑ Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και συµπληρωθεί, των σχετικών µε τις προµήθειες νόµων και προεδρικών διαταγµάτων που έχουν προαναφερθεί στην παρούσα διακήρυξη, τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό και δεν µπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους. Το παράρτηµα των τεχνικών προδιαγραφών που επισυνάπτεται αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης Ο ιοικητής του Γενικού Νοσοκοµείου Λαµίας ρ. Αναστάσιος Κων. Σεπετής Σελίδα 4 από 15

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΕΚΑΕΠΤΑ (17) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΟ (2) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.) ΛΑΜΙΑΣ Μονοετές Συµβόλαιο Εξειδικευµένης Προληπτικής Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης µε ανταλλακτικά (συµπεριλαµβανοµένου και των ανταλλακτικών που θα προκύψουν από τις εκθέσεις της εταιρείας TUV HELLAS, µε την οποία το Γ.Ν. Λαµίας, έχει υπογράψει Σύµβαση, στις , για την Έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών της εγκατάστασης των 17 ανελκυστήρων του Γ.Ν. Λαµίας και των 2 ανελκυστήρων του ΚΕΦΙΑΠ), το οποίο αφορά τη Μονοετή Προληπτική Εξειδικευµένη Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη των δεκαεπτά (17) Ανελκυστήρων του Γ.Ν. Λαµίας, και των δύο (2) Ανελκυστήρων του Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης (ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ) Λαµίας, συνολικής προϋπολογιζόµενης δαπάνης ,00 µε το Φ.Π.Α.. Οι δεκαεπτά (17) Ανελκυστήρες του Γ.Ν. Λαµίας και οι δύο (2) Ανελκυστήρες του Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης (ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ) Λαµίας, αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτηµα ΙΙ, όπως αυτοί είναι εγκατεστηµένοι στο Γενικό Νοσοκοµείο Λαµίας και στο Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης (ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ) Λαµίας. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προβαίνει στον συστηµατικό έλεγχο των δεκαεπτά (17) Ανελκυστήρων του Γ.Ν. Λαµίας και των δύο (2) Ανελκυστήρων του Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης (ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ) Λαµίας και να εξασφαλίζει την εύρυθµη και ασφαλή λειτουργία τους. Με την ανάληψη των καθηκόντων συντήρησης ο ανάδοχος θα µεταφέρει τους ανελκυστήρες στην µερίδα του και θα αναλάβει: την παραλαβή των βιβλιαρίων συντήρησης από την αρµόδια Περιφέρεια ή ήµο τη συµπλήρωσή τους µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά την ενηµέρωσή τους µε καταγραφή όλης της προληπτικής και κατασταλτικής συντήρησης έως σήµερα την απόδοση τους στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκοµείου, πλήρως τακτοποιηµένα, µέσα σε ένα µήνα από την υπογραφή της σύµβασης θα καταθέσει άµεσα κοστολογηµένη πρόταση για την αποκατάσταση όλων των παρατηρήσεων του φορέα πιστοποίησης, είτε αφορούν τεχνικά προβλήµατα, είτε προβλήµατα µη συµµόρφωσης µε πρότυπα, κανονισµούς κλπ.. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ) 1. Οι εργασίες συντήρησης που θα πραγµατοποιηθούν, θα είναι οι προβλεπόµενες από το Νόµο, όπως αναλυτικά περιγράφονται από τις προδιαγραφές των παρακάτω προτύπων: ΕΛΟΤ (ηλεκτροµηχανικοί ανελκυστήρες), ΕΛΟΤ (υδραυλικοί ανελκυστήρες) και ΕΛΟΤ 81-60/2006 (για την βελτίωση της ασφάλειας των εγκατεστηµένων ανελκυστήρων, πριν την εφαρµογή της οδηγίας 95/16/ΕΚ) καθώς και από τα : ΦΕΚ Β 815/ (κατασκευή και λειτουργία ανελκυστήρων, εφαρµογή της 95/16/ΕΚ) ΦΕΚ Β 291/ (συµπλήρωση των διατάξεων σχετικά µε την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων), ΦΕΚ 1797/ (αντικατάσταση όρων των 2 προηγούµενων, ισχύον νοµικό πλαίσιο για παλιούς και νέους ανελκυστήρες) Σελίδα 5 από 15

6 ΦΕΚ Β 2604/ (συµπλήρωση διατάξεων σχετικά µε την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων) ΦΕΚ 424/ ( ιόρθωση σφαλµάτων στην υπ αριθµ. Φ9.2/Οκ κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2604/Β/ ) Η µε Αρ. Πρωτ.: οικ.2325/179/ Εγκύκλιος µε Θέµα «Εφαρµογή της νοµοθεσίας καταχώρησης ανελκυστήρων από τις υπηρεσίες των ήµων, κατ εφαρµογή της ΚΥΑ οικ.28425/1245/ (ΦΕΚ 2604/Β/ ) για τους ανελκυστήρες Η συντήρηση θα γίνεται πάντα σύµφωνα µε τις ισχύουσες κατά την διάρκεια της Σύµβασης από τη Νοµοθεσία ιατάξεις και τα Εγχειρίδια Συντήρησης των Μηχανηµάτων. 2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει στη συντήρηση των Ανελκυστήρων ανά 15νθήµερον (συγκεκριµένα κάθε 1η και 15η κάθε µήνα) εργάσιµη ηµέρα, απαραίτητα κατά τις πρωινές ώρες και µε την παρουσία της αρµόδιας επιτροπής, που θα οριστεί από το Νοσοκοµείο. Θα πρέπει δηλαδή να γίνονται κατ ελάχιστο 24 επισκέψεις ετησίως, (2 µηνιαίως) για κάθε ανελκυστήρα, όπως αναφέρει η Νοµοθεσία για ανελκυστήρες Νοσοκοµείων (Κ.Υ.Α. Φ.9.2/29362/1957 (ΦΕΚ 1797Β/ ) άρθρο 4). 3. Ο ανάδοχος πρέπει να έχει τουλάχιστον τρία (03) έτη εµπειρίας σε ανελκυστήρες ηµοσίων Κτιρίων, (πράγµα το οποίο αποδεικνύεται µε αντίστοιχη βεβαίωση από το φορέα που πραγµατοποίησε τη συντήρηση). Επί ποινή αποκλεισµού, θα πρέπει να προσκοµισθεί έγγραφη βεβαίωση για επάρκεια τεχνογνωσίας στους συγκεκριµένους ανελκυστήρες που διαθέτει το Νοσοκοµείο, καθώς και βεβαίωση για την επάρκεια γνήσιων ανταλλακτικών για όλη τη διάρκεια της σύµβασης. Παράλληλα, επί ποινή αποκλεισµού, υποχρεούται στην κατάθεση πιστοποιητικού συστήµατος διαχείρισης ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 9001:2008 µε πεδίο εφαρµογής την εγκατάσταση και συντήρηση ανελκυστήρων. 4. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διαθέτει τεχνικό ή τεχνικούς, τους οποίους θα απασχολεί για τη συντήρηση των έκα Επτά (17) Ανελκυστήρων του Γ.Ν. Λαµίας και των ύο (2) Ανελκυστήρων του Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης (ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ) Λαµίας, µε άδεια Ηλεκτροτεχνίτη από το ΥΒΕΤ, ειδικότητας ανυψωτικών µηχανηµάτων, για όλες τις ηµέρες της σύµβασης για (24) ώρες το 24ωρο και µε κατάλληλη εµπειρία. Τα άτοµα αυτά θα ελέγχονται από την επιτροπή επίβλεψης και διαπίστωσης των εκτελούµενων εργασιών για τη συντήρηση των ανελκυστήρων, όπως αυτή θα οριστεί από το Νοσοκοµείο. Τα άτοµα που θα απασχολεί ο ανάδοχος για τη συντήρηση των ανελκυστήρων, θα πρέπει να διαθέτουν τις απαιτούµενες από τον νόµο άδειες ασκήσεως επαγγέλµατος και την κατάλληλη τεχνογνωσία. Ο ανάδοχος οφείλει να χρησιµοποιεί προσωπικό αποδεκτό στο νοσοκοµείο, ειδικευµένο, υγιές, άριστο στο είδος του, άψογο από πλευράς εργατικότητας, συνέπειας, ήθους, συµπεριφοράς απέναντι στους τρίτους και στο προσωπικό του νοσοκοµείου, οµοιόµορφης εµφάνισης µε την ένδειξη «τεχνικό προσωπικό». Επίσης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρεί τις κείµενες διατάξεις σχετικά µε την ασφάλεια των εργαζοµένων, να είναι αποκλειστικός και µόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα που τυχόν θα προκύψει στο προσωπικό του, ή σε άλλα άτοµα (προσωπικό, επισκέπτες, νοσηλευόµενο κλπ.) εξαιτίας χειρισµών στις εγκαταστάσεις, ή πληµµελούς συντήρησης αυτών. Ο ανάδοχος οφείλει να εφοδιάσει το προσωπικό του µε τα απαραίτητα εργαλεία και συσκευές που απαιτούνται για την εκτέλεση των απαιτούµενων εργασιών στους ανελκυστήρες και θα τους ενηµερώσει για όλα τα απαραίτητα µέτρα ατοµικής προστασίας παρέχοντάς τους τον ανάλογο εξοπλισµό. Η ιοίκηση του Νοσοκοµείου, θα µπορεί να αποµακρύνει προσωπικό του αναδόχου, εάν αυτό δηµιουργεί προβλήµατα, ή κριθεί ακατάλληλο για τις ανάγκες της υπηρεσίας. 5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει µε δαπάνες του, σε επιθεώρηση των ανελκυστήρων δώδεκα (12) φορές το έτος από διπλωµατούχο Μηχανολόγο - Ηλεκτρολόγο Μηχανικό και την Σελίδα 6 από 15

7 Τεχνική του Έκθεση θα την υποβάλλει στην Υποδ/νση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκοµείου ανά µήνα (12 επιθεωρήσεις /έτος). 6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην ταχεία προσέλευσή του στο Νοσοκοµείο για την επισκευή κάθε εµφανιζόµενης βλάβης και στην αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας των Ανελκυστήρων εντός δύο (2) ωρών το αργότερο από την ειδοποίησή του από την υπηρεσία, ή από τον επίσηµο συντηρητή των Η/Μ εγκαταστάσεων του Νοσοκοµείου, ανεξαρτήτως εργάσιµης, ή µη ηµέρας και επί 24ώρου βάσεως και για όλες τις ηµέρες του χρόνου, χωρίς καµία χρέωση. Ο συντηρητής θα πρέπει να διαθέτει κινητό τηλέφωνο για την άµεση λήψη των κλήσεων του Νοσοκοµείου, το οποίο θα παραµένει ανοικτό επί 24ώρου βάσεως. Κάθε αλλαγή του αριθµού κλήσεως, θα γνωστοποιείται αµέσως στην υπηρεσία. Επίσης θα πρέπει να προχωρήσει, µε την ανάληψη της σύµβασης, άµεσα στον προγραµµατισµό των ρυθµίσεων των εσωτερικών τηλεφώνων των ανελκυστήρων, ενώ επιβάλλεται ο µηνιαίος έλεγχός καλής λειτουργίας τους. Αν για κάποιο απεγκλωβισµό απαιτούνται εξειδικευµένοι χειρισµοί, το προσωπικό του αναδόχου που είναι σε επιφυλακή, οφείλει να προσέλθει άµεσα να εκτελέσει τους απαιτούµενες χειρισµούς. 7. Ο συντηρητής θα πρέπει πάντα να έχει τα απαραίτητα ανταλλακτικά για την αποκατάσταση των βλαβών. Το κόστος των ανταλλακτικών περιλαµβάνεται στην αξία της συντήρησης. Τον ανάδοχο βαρύνουν όλα τα υλικά και ανταλλακτικά συντήρησης και επισκευής (λάδια, συρµατόσχοινα, πλακέτες, µηχανισµοί, κινητήρες, τροχαλίες, κοµβία κλήσης κλπ) και εν γένει ότι αφορά τους θαλάµους, τα φρεάτια και τα µηχανοστάσια των ανελκυστήρων (δάπεδα, φωτισµός, κουπαστές, µπουτονιέρες, τηλεφωνικές συσκευές κλπ), ώστε να εξασφαλίζεται η εύρυθµη, ασφαλής και αδιάλειπτη λειτουργία τους. Εξαιρούνται βελτιώσεις, τροποποιήσεις, προσθήκη νέου εξοπλισµού που δεν είναι εγκατεστηµένος (µηχανικών, ηλεκτρολογικών, ηλεκτρονικών µερών ενός ανελκυστήρα), ή αναγκαίες αλλαγές που επιβάλλονται από την τρέχουσα νοµοθεσία. Η προµήθεια του ανωτέρου εξοπλισµού είναι ευθύνη του Νοσοκοµείου, ενώ οι εργασίες εγκατάστασης θα πραγµατοποιούνται από τον ανάδοχο συντηρητή µε επιπλέον χρέωση, το ύψος της οποίας θα καθορίζεται έπειτα από διαπραγµάτευση του αναδόχου µε το Νοσοκοµείο και έπειτα από την απαραίτητη έρευνα αγοράς. Σε περίπτωση ασυµφωνίας κατά την διαπραγµάτευση ή αδυναµίας του αναδόχου να ανταποκριθεί στις ανωτέρω εργασίες, το Νοσοκοµείο δύναται µονοµερώς µε απόφασή του να αναθέσει τις εργασίες σε άλλον εγκαταστάτη. 8. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τα καθοριζόµενα οπό το Νόµο συνεργεία σε αριθµό και άδειες. Επίσης θα πρέπει να προσκοµίσει τις αντίστοιχες άδειες και βεβαιώσεις ασφαλιστικών εισφορών για το προσωπικό που απασχολεί µαζί µε την προσφορά του. 9. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει βιβλία συντήρησης επιθεώρησης των Ανελκυστήρων θεωρηµένα από το ΥΒΕΤ, στα οποία θα τηρείται χωριστή µερίδα παρακολούθησης του κάθε ένα ξεχωριστά στο Νοσοκοµείο εγκατεστηµένων Ανελκυστήρων, καθώς και εκείνων του Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης (ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ) και τα οποία θα ενηµερώνονται υποχρεωτικά σε κάθε επίσκεψη του αναδόχου για τη συντήρηση, θα αναφέρονται αναλυτικά οι εργασίες συντήρησης που πραγµατοποιήθηκαν, τα προβλήµατα που εµφανίστηκαν στους ανελκυστήρες και ο τρόπος που αυτά αντιµετωπίστηκαν. Επί ποινή αποκλεισµού στην τεχνική προσφορά θα περιλαµβάνεται υπόδειγµα του ανωτέρω τεχνικού φύλλου συντήρησης. Επί ποινή αποκλεισµού στην τεχνική προσφορά θα περιλαµβάνεται πρόγραµµα συντήρησης, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά όλες οι εργασίες που θα πραγµατοποιούνται στους υπό συντήρηση ανελκυστήρες. Τα βιβλία αυτά θα τηρούνται απαραιτήτως εντός του χώρου του Νοσοκοµείου και συγκεκριµένα στο χώρο του BMS και θα είναι διαθέσιµα ανά πάσα στιγµή για έλεγχο από τους αρµόδιους τεχνικούς και την Επιτροπή παρακολούθησης των εργασιών συντήρησης και επισκευής των ανελκυστήρων καθώς και από τον Τεχνικό Ασφαλείας και των µελών της ιοίκησης του Νοσοκοµείου. 10. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταχωρεί ανελλιπώς τις εργασίες που εκτελεί στα αντίστοιχα προβλεπόµενα βιβλία συντήρησης: Σελίδα 7 από 15

8 α) Για οποιαδήποτε βλάβη-ανωµαλία σηµειωθεί στη λειτουργία των Ανελκυστήρων και β) Κάθε 15 ηµέρες, σχετικά µε ότι έγινε για την προληπτική συντήρηση των Ανελκυστήρων και ό,τι αυτοί λειτουργούν µε ασφάλεια. Κάθε καταχώρηση θα είναι ενυπόγραφη (θα γίνεται αναγραφή του ονόµατος και του επωνύµου του επεµβαίνοντα στον εκάστοτε ανελκυστήρα ολογράφως µε κεφαλαία γράµµατα και στη συνέχεια θα υπογράφει µε δείγµα υπογραφής). Τα βιβλία συντήρησης µε µέριµνα του συντηρητή θα υποβάλλονται στην Υποδ/νση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκοµείου προς ενηµέρωση και υπογραφή από τον αρµόδιο Μηχανικό της Υπηρεσίας. Μαζί µε τα βιβλία θα υποβάλλονται και τα ελτία Αποστολής ανταλλακτικών, λαδιών και άλλων υλικών που χρησιµοποιήθηκαν για επισκευή, συντήρηση των ανελκυστήρων, αντίγραφα των οποίων ο Ανάδοχος θα πρέπει να φυλάσσει σε κατάλληλο φάκελο µαζί µε τα βιβλία συντηρήσεως του εκάστοτε ανελκυστήρα. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναρτήσει σε κάθε µηχανοστάσιο καρτέλα ελέγχου, όπως προβλέπεται από την σχετική νοµοθεσία, την οποία θα ενηµερώνει για οποιαδήποτε παρέµβαση. 11. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει λάβει πλήρη γνώση της υπάρχουσας κατάστασης των ανελκυστήρων, που θα αποδεικνύεται µε έγγραφη βεβαίωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Λαµίας, κατόπιν προγραµµατισµένης επίσκεψης επιτόπου. 12. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει αναλυτική έκθεση τα αργότερο εντός τριάντα (30) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης, µε δική του δαπάνη, για την κατάσταση των ανελκυστήρων, έτσι ώστε να τηρούνται τα πρότυπα και τα περιγραφόµενα σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και τα οριζόµενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση (εάν χρειάζεται). 13. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να είναι παρών κατά τις ηµέρες πιστοποίησης των ανελκυστήρων για τη συνεργασία και την διευκόλυνση του φορέα πιστοποίησης των ανελκυστήρων η οποία θα γίνεται µία φορά ανά έτος και πριν τη λήξη της σύµβασης µε τον Ανάδοχο. 14. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί αποθήκη µε παρακαταθήκη υλικών για την συντήρηση των ανελκυστήρων του Νοσοκοµείου, σε χώρο που θα του υποδείξει η Τεχνική Υπηρεσία. Στο φάκελο των τεχνικών προσφορών θα περιλαµβάνεται λίστα µε ανταλλακτικά, τα οποία ο ανάδοχος θα έχει σε παρακαταθήκη στον ανωτέρω χώρο κατά τη διάρκεια της σύµβασης, ώστε να είναι σε θέση να αντεπεξέρχεται άµεσα στην άρση των οποιονδήποτε βλαβών. Μετά την υπογραφή της σύµβασης και σε χρονικό διάστηµα ενός (01) µηνός, ο ανάδοχος θα φροντίσει να έχει προς έλεγχο, από την επιτροπή επίβλεψης και διαπίστωσης εκτελούµενων εργασιών για τη συντήρηση των ανελκυστήρων, τα παραπάνω υλικά. 15. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει αναρτήσει σε εµφανές σηµείο κλειδί απεγκλωβισµού. 16. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εκπαιδεύσει το τεχνικό προσωπικό του Νοσοκοµείου για τις ενέργειες απεγκλωβισµού, καθώς και να αναρτήσει πίνακα µε τις σαφείς οδηγίες απεγκλωβισµού στα µηχανοστάσια. 17. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να µεριµνήσει για την ασφαλιστική κάλυψη των ανελκυστήρων για ατυχήµατα επιβαινόντων προσώπων, όπως προβλέπεται από την νοµοθεσία. ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ 1. Ο Ανάδοχος - Συντηρητής θα πρέπει να είναι ιπλωµατούχος Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (ή Τεχνική Εταιρεία µε υπάλληλο που θα διαθέτει τα ίδια προσόντα) εγγεγραµµένος στα µητρώα ΥΒΕΤ σαν συντηρητής - εγκαταστάτης ανελκυστήρων. Τα παραπάνω θα αποδεικνύονται µε την προσκόµιση αντίστοιχων βεβαιώσεων. Σελίδα 8 από 15

9 Η ανάληψη της συντήρησης θα πρέπει να γίνει µε έγγραφες - βεβαιώσεις από το ΥΒΕΤ. 2. Επίσης θα πρέπει να δηλώσουν (µε βεβαιώσεις από ΥΒΕΤ) τον συνολικό αριθµό των ανελκυστήρων που είναι καταχωρηµένος για συντήρηση στην µερίδα τους, καθώς επίσης και βεβαιώσεις (από τις αρµόδιες ηµόσιες Υπηρεσίες) που να αναφέρουν τον αριθµό των Τεχνικών και τις άδειες του προσωπικού που απασχολούν. 3. Ο Ανάδοχος-Συντηρητής είναι υποχρεωµένος να καταθέσει αναλυτική τεχνική έκθεση για την κατάσταση των ανελκυστήρων εντός τριάντα (30) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης. Η τεχνική αυτή έκθεση θα περιλαµβάνει προτάσεις αποκατάστασης, βελτιώσεις καθώς και οικονοµικά στοιχεία για τα παραπάνω. Ανάλογη έκθεση θα καταθέσει και εντός τριάντα (30) ηµερών πριν την λήξη της σύµβασης. 4. Οι διαγωνιζόµενοι θα προσκοµίσουν βεβαιώσεις ότι αναλαµβάνουν όλες της εγγυήσεις από τους προηγούµενους συντηρητές. 5. Όλες οι ανωτέρω υποχρεώσεις, συνολικά και επί µέρους, θεωρούνται απαραίτητες για την συµµετοχή και την ανάληψη συντήρησης µε Ποινή Αποκλεισµού. 6. Επίσης κατά την ανάληψη της Συντήρησης εάν ο Ανάδοχος δεν έχει συµµορφωθεί µε τις προαναφερόµενες υποχρεώσεις εντός τριάντα (30) ηµερών, συνολικά και επί µέρους, το Νοσοκοµείο διατηρεί το δικαίωµα έκπτωσης. 7. Κατά την διάρκεια της σύµβασης συντήρησης, οι απαιτήσεις σχετικά µε το είδος των χρησιµοποιούµενων ανταλλακτικών, όπως περιγράφονται από την παρούσα, η ακριβής ενηµέρωση των τεχνικών φακέλων των ανελκυστήρων και η διατήρηση των εγκαταστάσεων σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΝ 81.1 και ΕΝ 81.2, είναι βασική υποχρέωση του αναδόχου της παρούσας σύµβασης, ο οποίος µάλιστα είναι υποχρεωµένος να αντιµετωπίσει κάθε επιφύλαξη του διαδόχου του στη συντήρηση, ο οποίος θα προκύψει µετά από το διαγωνισµό, και ο οποίος θα υποχρεούται κατά την ανάληψη των καθηκόντων του να αποδεχθεί ότι παρέλαβε την εγκατάσταση και τον τεχνικό φάκελο σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΝ 81.1 και ΕΝ Σε περίπτωση διαφωνίας του νέου µε τον προηγούµενο συντηρητή, τότε το Νοσοκοµείο δικαιούται να ζητήσει από εξουσιοδοτηµένο, από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Φορέα, να συντάξει έκθεση για τους εν λόγω ανελκυστήρες, η οποία θα είναι υποχρεωτικά αποδεκτή από τους εν λόγω συντηρητές, και την δαπάνη της οποίας θα καταβάλει η επιχείρηση που δεν θα δικαιωθεί. Κατόπιν αυτού οι ανελκυστήρες αποκαθίστανται ως η έκθεση ορίζει. 8. Η προσφερόµενη τιµή περιλαµβάνει τις παρακάτω υποχρεώσεις του Αναδόχου: 1) Εργασίες Εξειδικευµένης Προληπτικής Συντήρησης 2) Εργασίες Τεχνικής Υποστήριξης Αποκατάστασης Βλαβών όποτε αυτές παρουσιαστούν 3) Το κόστος των ανταλλακτικών περιλαµβάνεται στην αξία της συντήρησης 4) Η ασφάλιση έναντι αστικής ευθύνης υπέρ τρίτων: α) συνολική κάλυψη ανά ατύχηµα β) για µεµονωµένο ή οµαδικό ατύχηµα γ) για υλικές ζηµιές δ) για σωµατικές βλάβες 9. Η ασφάλιση θα προβλέπει την παραίτηση του δικαιώµατος προσφυγής κατά του Εργοδότη από τον Ανάδοχο, των υπεργολάβων και του προσωπικού αυτών και παντός εργαζοµένου µε οποιαδήποτε σχέση µε τον Ανάδοχο του έργου όπως και κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία µπορεί να δηµιουργηθεί οποιαδήποτε απαίτηση κατά του Εργοδότη, από ασθενείς, επισκέπτες κλπ. 10. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκοµίσει τουλάχιστον τρεις (3) πρόσφατες (της τελευταίας πενταετίας) επιστολές καλής Εκτέλεσης, συντήρησης και επισκευής Σελίδα 9 από 15

«Ετήσια προληπτική & επισκευαστική συντήρηση και τεχνική υποστήριξη με αναλώσιμα των ανελκυστήρων του ΓΠΑ» με αναλώσιμα των ανελκυστήρων του ΓΠΑ»

«Ετήσια προληπτική & επισκευαστική συντήρηση και τεχνική υποστήριξη με αναλώσιμα των ανελκυστήρων του ΓΠΑ» με αναλώσιμα των ανελκυστήρων του ΓΠΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τμήμα Κατασκευών & Επισκευών Πληρ: Γρ. Ιωαννίδης, Μηχανολόγος Μηχ., MEng. Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855, Τηλ.: 210-529 4910 Fax: 210-529

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 7 /2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 7 /2015 Γενική Δ/νση: Οικονομικών Υποθέσεων Δ/νση: Οικονομικών Τμήμα: Προμηθειών και Αποθηκών Πληροφορίες: Β. Σωτήρογλου Τηλ.: 210-8110971 Fax: 210-8110985 Ταχ. Δ/νση: Απ. Παύλου 12, Μαρούσι E-mail: vsotiroglou@eopyy.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/7/2015 Α.Π.: 21/Β/3999/876

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/7/2015 Α.Π.: 21/Β/3999/876 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/7/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Α.Π.: 21/Β/3999/876 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 9 η /Π/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 9 η /Π/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Ταχ. Δ/νση: ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145.64 Πληρ. : Ε.Ταγιάδου Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Α Γ Ρ Ι Ν Ι Ο, 2 0-1 - 2 0 1 5 Αρ. Πρωτ.:759

Α Γ Ρ Ι Ν Ι Ο, 2 0-1 - 2 0 1 5 Αρ. Πρωτ.:759 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΑΓΡΙΝΙΟΥ 3 ο

Διαβάστε περισσότερα

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ.

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ. Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 03-12-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. Β/28368 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ Τ.Κ. 35100

Διαβάστε περισσότερα

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ.

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ. Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 03-12-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. Β/28368 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ Τ.Κ. 35100

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Έδεσσα 16.06.2015 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Π.: 5431 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α Ε ΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. Ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση στην Εφ. της Ε.Ε, Ε τ.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. Ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση στην Εφ. της Ε.Ε, Ε τ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 26, T.K. 71201 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΠΛΑΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΗΛΕΦ.: 2813-404440,404424

Διαβάστε περισσότερα

για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 10431/17.11.2014 για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα,11.11.2014

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002514628 2014-12-31

14PROC002514628 2014-12-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΓΡΑΠΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΓΡΑΠΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΔΑ: ΩΙΟ94690ΒΜ-3ΘΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 25-6-14 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: B/15260 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

: ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ. Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη συντηρητή των ανελκυστήρων του

: ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ. Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη συντηρητή των ανελκυστήρων του : ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Καλαμάτα - 23-10-2013 Αρ. Πρωτ.: 13151 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. /νση : Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα : Προµηθειών Μάρνη 22-104 33 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3-7-2013 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 44254 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ακαδηµίας 40 10174 ΑΘΗΝΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( 15) ΤΜΗΜΑ : Β ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 13/2014. εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις»

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 13/2014. εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 13/2014 ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - Γ.Γ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - Γ.Γ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - Γ.Γ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΝΙΓΓΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/34/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/34/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/34/2014 ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ. (ΑΔΑ: 6ΚΠΥ46ΨΖΣΠ-ΑΤ7) Προϋπολογισμός: 60.000,00 (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 /ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. ιακήρυξης: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 14/2012 «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» Ταχ. /νση : Μάρνη 22 Αριθµ. Πρωτ: 102547

Διαβάστε περισσότερα

αριθ. Διακ. 15/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

αριθ. Διακ. 15/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 15PROC002933466 ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. 2015-07-24 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ιωάννινα, 23-7-2015 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Αρ. Πρωτ.: 1296 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 04/04/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β )

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 04/04/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 240/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

/02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail: prom@hippocratio.

/02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail: prom@hippocratio. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα,24-02-2014 /02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41Ξ4690ΒΑ-8Η1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ΕΙ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΔΑ: Β41Ξ4690ΒΑ-8Η1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ΕΙ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση Τ.Κ. Πόλη Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail Σισµάνογλου 45 69100 Κοµοτηνή Μαντάκη ήµητρα 25313 51551-51351

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: Α ΑΜ. 1.2. Του Ν.2362/1995 «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995)

Α Α: Α ΑΜ. 1.2. Του Ν.2362/1995 «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» Α Α: Α ΑΜ ιεύθυνση Τ.Κ. Πόλη Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail Σισµάνογλου 45 69100 Κοµοτηνή Κουρνιώτη Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

1. Επικαιρότητα 2.Ηχώ των Δημοπρασιών 3.Νέα Κρήτη

1. Επικαιρότητα 2.Ηχώ των Δημοπρασιών 3.Νέα Κρήτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα