ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ"

Transcript

1 Α Α: ΒΙΗ54690ΒΜ-7Υ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ.: Β/ η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ Τ.Κ ΛΑΜΙΑ URL: «ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΚΑΕΠΤΑ (17) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΟ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΚΕΦΙΑΠ) ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΑΝΗΣ ,00 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ. Το Γ.Ν. Λαµίας, έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3580/2007 «Προµήθειες Φορέων εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 134/ ). 2. Τις διατάξεις του Π.. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου» (ΦΕΚ Α 150/ ). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.3846/2010 (ΦΕΚ Α 66) περί «δηµιουργίας βάσης δεδοµένων Παρατηρητηρίου τιµών...» 4. Τις διατάξεις του Π 113/10 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους ιατάκτες». 5. Τις διατάξεις του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α / ) «ιαρθρωτικές αλλαγές στο Σύστηµα Υγείας & άλλες διατάξεις». 6. Τις διατάξεις του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/ ) «Νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις». 7. Του Ν.3867/2010, άρθρο 27 παρ.11 στην οποία αναφέρονται τα εξής: «από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, οι ιοικήσεις των φορέων του άρθρου 9 του Ν.3580/2007, έχουν την αρµοδιότητα να αποφασίσουν χωρίς προηγούµενη έγκριση σκοπιµότητας από άλλο όργανο για την εκτέλεση έργων.και την ανάθεση υπηρεσιών και µέχρι το ποσό των ,00». 8. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4250/ (ΦΕΚ 74) µε θέµα : << Απλούστευση διαδικασιών προµηθειών ηµοσίου>> 9. Την αριθµ. 26/ (Θέµα ΕΗ 10 ο ) Απόφαση.Σ. των ιασυνδεόµενων Νοσοκοµείων του Γ.Ν. Λαµίας, Γ.Ν. Καρπενησίου & Γ.Ν. Άµφισσας της 5 ης Υ.ΠΕ., µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού για την Εξειδικευµένη Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη µε ανταλλακτικά, των 17 ανελκυστήρων του Γ.Ν. Λαµίας και των 2 ανελκυστήρων του ΚΕΦΙΑΠ ευθύνης του Γ.Ν. Λαµίας, προϋπολογισµού δαπάνης ,00 συµπεριλαµβανόµενου του ΦΠΑ 10. Την αριθµ.: Β/1507/ µε Α..Α.: ΒΙΨΨ4690ΒΜ-ΦΤΤ απόφαση ιοικητή ανάληψης υποχρέωσης, η οποία φέρει αριθµό καταχώρησης (α/α 53) στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωµής της Οικονοµικής Υπηρεσίας του Νοσοκοµείου. 11. Την αριθµ.πρωτ.: Β/5594/ µε Α..Α.ΒΙΚΣ4690ΒΜ-15Ε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή τεχνικο-οικονοµικής προσφοράς για την εξειδικευµένη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη µε ανταλλακτικά των δεκαεπτά (17) ανελκυστήρων του νέου κτιριακού συγκροτήµατος του Γ.Ν. Λαµίας και των δύο (2) ανελκυστήρων του Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης (ΚΕΦΙΑΠ) ευθύνης του Γ.Ν. Λαµίας προϋπολογισµού δαπάνης ,00 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.. Σελίδα 1 από 15

2 12. Την αριθµ. 6/ (Θέµα: ΕΗ 9 Ο ) µε Α..Α ΒΙΗΤ4690ΒΜ-2ΡΕ Απόφαση.Σ. του Γ.Ν. Λαµίας της 5 ης Υ.Π.Ε. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας το οποίο εγκρίνει την αναγκαιότητα επανάληψης της διενέργειας πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού συντήρησης των δεκαεπτά (17) ανελκυστήρων του Γ.Ν. Λαµίας και των δύο (2) ανελκυστήρων του ΚΕΦΙΑΠ µε τα ανταλλακτικά προϋπολογισµού δαπάνης ,00 για ένα έτος, µε τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές κατατέθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία. Το Γ.Ν. Λαµίας σε εκτέλεση της ανωτέρω (12) σχετικής προβαίνει στην Επανάληψη ιενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, για την Εξειδικευµένη Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη µε ανταλλακτικά, των 17 ανελκυστήρων του Γ.Ν. Λαµίας και των 2 ανελκυστήρων του ΚΕΦΙΑΠ ευθύνης του Γ.Ν.Λαµίας, προϋπολογισµού δαπάνης ,00 συµπεριλαµβανόµενου του ΦΠΑ µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για ένα έτος και µε αυτοδίκαιη παράταση δύο µηνών. Περαιτέρω παράταση δύναται να δοθεί µε σύµφωνη γνώµη του αναδόχου και του Νοσοκοµείου και σε περίπτωση που ολοκληρωθεί ο διαγωνισµός από το ΠΠΥΥ 2012 θα παύει να ισχύει η σύµβαση που θα προκύψει από την εν λόγω διαδικασία. Κάθε ανάδοχος, επί ποινή απόρριψης, συµµετέχει µε µια µόνο προσφορά. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές και απορρίπτονται. Η τεχνικο-οικονοµική αξιολόγηση θα διενεργηθεί στις ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11:00 π.µ. από αρµόδια επιτροπή. Αναλυτικά η ζητούµενη υπηρεσία και οι τεχνικές προδιαγραφές αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας. ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισµοί. ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Γ.Ν. Λαµίας Ταχ. /νση: Παπασιοπούλου τέρµα Τ.Κ , Λαµία ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ Ώρα: 14:30 ΤΟΠΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Τµήµα Προµηθειών Γ.Ν. Λαµίας Ταχ. /νση: Παπασιοπούλου τέρµα Τ.Κ , Λαµία ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ώρα: 11:00 Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό. Η παρούσα έχει αναρτηθεί στο site της 5 ης Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας και στο site του Γ.Ν. Λαµίας Στην περίπτωση που κρίνετε ότι προκειµένου να συντάξετε την προσφορά σας απαιτούνται σχετικές πληροφορίες, µπορείτε να απευθύνεστε στην αρµόδια υπάλληλο κ. Σύρου Κωνσταντίνα, τηλέφωνο επικοινωνίας: , Fax: όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Άρθρο 1 ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο και παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη, όµως, προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία µας απαραίτητα µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού ήτοι και µέχρι τις 14:30 µ.µ. άλλως θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσµες και θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 2. Εφόσον η προσφορά αποσταλεί στην Υπηρεσία ιενέργειας θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να µην ανοιχθεί από την ταχυδροµική υπηρεσία ή τη γραµµατεία». Άρθρο 2 ο ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόµενους σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Π.. 118/2007, στην ελληνική γλώσσα µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, σε δύο αντίγραφα. Σε ένα από τα αντίγραφα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη Σελίδα 2 από 15

3 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ, να µονογράφεται από τον υποψήφιο ανάδοχο και να φέρει συνεχή αρίθµηση. Το περιεχόµενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από κάθε αντίγραφο της προσφοράς. 2. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: α) Η λέξη «Προσφορά». β) Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό. γ) Ο αριθµός της διακήρυξης. δ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. ε) Τα στοιχεία του αποστολέα. 3. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: Α. «ΦΑΚΕΛΟΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», ο οποίος περιλαµβάνει: α) Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986(Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει,, στην οποία πρέπει: Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού και ότι αποδέχονται πλήρως τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών. Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και φορολογικά ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις. Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο επιµελητήριο. Να δηλώνεται ότι αποδέχονται πλήρως του όρους της πρόσκλησης και παραιτούνται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης τους σχετικά µε οποιαδήποτε απόφαση της αναθέτουσας αρχής για αναβολή,ακύρωση µαταίωση του εν λόγω διαγωνισµού <<Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Ν. 4052/ (ΦΕΚ 74/2014) η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόµα και αν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη>> β) Τα Τεχνικά Στοιχεία της προσφοράς (πρωτότυπο και αντίγραφο) γ) Τα απαραίτητα πιστοποιητικά-βεβαιώσεις, όπως περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ των τεχνικών προδιαγραφών µε ποινή απόρριψης. Β. «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», ο οποίος περιλαµβάνει: α) Τα Οικονοµικά Στοιχεία της προσφοράς (πρωτότυπο και αντίγραφο) 4. Οι φάκελοι ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Άρθρο 3 ο ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Οι Προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους εκατόν ογδόντα (180) ηµερολογιακές ηµέρες, από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. 2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφερόµενου χρόνου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 3. Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί εγγράφως, εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού υποχρεωτικά µαταιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα ότι η συνέχιση του διαγωνισµού εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό µπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισµού συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. Άρθρο 4 ο ΤΙΜΕΣ Σελίδα 3 από 15

4 1. Με την προσφορά, η τιµή της υπηρεσίας δίνεται όπως καθορίζεται στη πρόσκληση. Οι τιµές θα εκφράζονται σε ευρώ συµπεριλαµβανοµένων και των τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεων, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον Φ.Π.Α., 2. Η τιµή της προσφοράς δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια του χρόνου ισχύος της. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς, οι διαγωνιζόµενοι δε δικαιούνται, κατά την γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους, να υποβάλλουν νέο πίνακα µε την τιµή προσφοράς. 3. Προσφορές που οι τιµές τους υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη απορρίπτονται. Άρθρο 5 ο ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 1. Στον ανάδοχο στον οποίο έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση. 2. Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε η υπηρεσία, υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Ο ανάδοχος µπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης το αργότερο µέσα σε 15 ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όµως αυτή ο χρόνος παράδοσης του είδους αρχίζει να υπολογίζεται µετά από 10 ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. 3. Εάν ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του αρµόδιου για τη διοίκηση φορέα οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 34 του Π.. 118/ Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη Σύµβαση. Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών. 5. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης πρέπει να καλύπτει σε ποσοστό το 10% της συνολικής συµβατικής αξίας του είδους χωρίς τον Φ.Π.Α. και θα προσκοµιστεί από τον ανάδοχο, στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισµού. Άρθρο 6 ο ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η Εξειδικευµένη Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη µε ανταλλακτικά, των 17 ανελκυστήρων του Γ.Ν. Λαµίας και των 2 ανελκυστήρων του ΚΕΦΙΑΠ ευθύνης του Γ.Ν.Λαµίας, προϋπολογισµού δαπάνης ,00 συµπεριλαµβανόµενου του ΦΠΑ, θα γίνεται σύµφωνα µε τους όρους του Παραρτήµατος Τεχνικές Προδιαγραφές. Άρθρο 7 ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Όλα τα τιµολόγια που εκδίδονται από τον ανάδοχο και οι ακόλουθες πληρωµές από τον Αγοραστή προς τον ανάδοχο θα είναι σε Ευρώ. Η εξόφληση του αναδόχου θα γίνεται σε τέσσερις ισόποσες δόσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα Τεχνικές Προδιαγραφές. Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται µετά την προσκόµιση τιµολογίου και πρακτικού διαπιστώσεως εκτελεσθεισών εργασιών από ορισθείσα επιτροπή του Νοσοκοµείου, και κατά τα οριζόµενα στην ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟ Ζ5:ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ του Ν.4152/2013(ΦΕΚ Α 107), και η εξόφληση του κάθε τιµολογίου θα υπόκειται στις αναλογούσες νόµιµες κρατήσεις σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Άρθρο 8 ο ΓΕΝΙΚΑ Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και συµπληρωθεί, των σχετικών µε τις προµήθειες νόµων και προεδρικών διαταγµάτων που έχουν προαναφερθεί στην παρούσα διακήρυξη, τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό και δεν µπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους. Το παράρτηµα των τεχνικών προδιαγραφών που επισυνάπτεται αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης Ο ιοικητής του Γενικού Νοσοκοµείου Λαµίας ρ. Αναστάσιος Κων. Σεπετής Σελίδα 4 από 15

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΕΚΑΕΠΤΑ (17) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΟ (2) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.) ΛΑΜΙΑΣ Μονοετές Συµβόλαιο Εξειδικευµένης Προληπτικής Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης µε ανταλλακτικά (συµπεριλαµβανοµένου και των ανταλλακτικών που θα προκύψουν από τις εκθέσεις της εταιρείας TUV HELLAS, µε την οποία το Γ.Ν. Λαµίας, έχει υπογράψει Σύµβαση, στις , για την Έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών της εγκατάστασης των 17 ανελκυστήρων του Γ.Ν. Λαµίας και των 2 ανελκυστήρων του ΚΕΦΙΑΠ), το οποίο αφορά τη Μονοετή Προληπτική Εξειδικευµένη Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη των δεκαεπτά (17) Ανελκυστήρων του Γ.Ν. Λαµίας, και των δύο (2) Ανελκυστήρων του Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης (ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ) Λαµίας, συνολικής προϋπολογιζόµενης δαπάνης ,00 µε το Φ.Π.Α.. Οι δεκαεπτά (17) Ανελκυστήρες του Γ.Ν. Λαµίας και οι δύο (2) Ανελκυστήρες του Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης (ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ) Λαµίας, αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτηµα ΙΙ, όπως αυτοί είναι εγκατεστηµένοι στο Γενικό Νοσοκοµείο Λαµίας και στο Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης (ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ) Λαµίας. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προβαίνει στον συστηµατικό έλεγχο των δεκαεπτά (17) Ανελκυστήρων του Γ.Ν. Λαµίας και των δύο (2) Ανελκυστήρων του Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης (ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ) Λαµίας και να εξασφαλίζει την εύρυθµη και ασφαλή λειτουργία τους. Με την ανάληψη των καθηκόντων συντήρησης ο ανάδοχος θα µεταφέρει τους ανελκυστήρες στην µερίδα του και θα αναλάβει: την παραλαβή των βιβλιαρίων συντήρησης από την αρµόδια Περιφέρεια ή ήµο τη συµπλήρωσή τους µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά την ενηµέρωσή τους µε καταγραφή όλης της προληπτικής και κατασταλτικής συντήρησης έως σήµερα την απόδοση τους στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκοµείου, πλήρως τακτοποιηµένα, µέσα σε ένα µήνα από την υπογραφή της σύµβασης θα καταθέσει άµεσα κοστολογηµένη πρόταση για την αποκατάσταση όλων των παρατηρήσεων του φορέα πιστοποίησης, είτε αφορούν τεχνικά προβλήµατα, είτε προβλήµατα µη συµµόρφωσης µε πρότυπα, κανονισµούς κλπ.. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ) 1. Οι εργασίες συντήρησης που θα πραγµατοποιηθούν, θα είναι οι προβλεπόµενες από το Νόµο, όπως αναλυτικά περιγράφονται από τις προδιαγραφές των παρακάτω προτύπων: ΕΛΟΤ (ηλεκτροµηχανικοί ανελκυστήρες), ΕΛΟΤ (υδραυλικοί ανελκυστήρες) και ΕΛΟΤ 81-60/2006 (για την βελτίωση της ασφάλειας των εγκατεστηµένων ανελκυστήρων, πριν την εφαρµογή της οδηγίας 95/16/ΕΚ) καθώς και από τα : ΦΕΚ Β 815/ (κατασκευή και λειτουργία ανελκυστήρων, εφαρµογή της 95/16/ΕΚ) ΦΕΚ Β 291/ (συµπλήρωση των διατάξεων σχετικά µε την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων), ΦΕΚ 1797/ (αντικατάσταση όρων των 2 προηγούµενων, ισχύον νοµικό πλαίσιο για παλιούς και νέους ανελκυστήρες) Σελίδα 5 από 15

6 ΦΕΚ Β 2604/ (συµπλήρωση διατάξεων σχετικά µε την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων) ΦΕΚ 424/ ( ιόρθωση σφαλµάτων στην υπ αριθµ. Φ9.2/Οκ κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2604/Β/ ) Η µε Αρ. Πρωτ.: οικ.2325/179/ Εγκύκλιος µε Θέµα «Εφαρµογή της νοµοθεσίας καταχώρησης ανελκυστήρων από τις υπηρεσίες των ήµων, κατ εφαρµογή της ΚΥΑ οικ.28425/1245/ (ΦΕΚ 2604/Β/ ) για τους ανελκυστήρες Η συντήρηση θα γίνεται πάντα σύµφωνα µε τις ισχύουσες κατά την διάρκεια της Σύµβασης από τη Νοµοθεσία ιατάξεις και τα Εγχειρίδια Συντήρησης των Μηχανηµάτων. 2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει στη συντήρηση των Ανελκυστήρων ανά 15νθήµερον (συγκεκριµένα κάθε 1η και 15η κάθε µήνα) εργάσιµη ηµέρα, απαραίτητα κατά τις πρωινές ώρες και µε την παρουσία της αρµόδιας επιτροπής, που θα οριστεί από το Νοσοκοµείο. Θα πρέπει δηλαδή να γίνονται κατ ελάχιστο 24 επισκέψεις ετησίως, (2 µηνιαίως) για κάθε ανελκυστήρα, όπως αναφέρει η Νοµοθεσία για ανελκυστήρες Νοσοκοµείων (Κ.Υ.Α. Φ.9.2/29362/1957 (ΦΕΚ 1797Β/ ) άρθρο 4). 3. Ο ανάδοχος πρέπει να έχει τουλάχιστον τρία (03) έτη εµπειρίας σε ανελκυστήρες ηµοσίων Κτιρίων, (πράγµα το οποίο αποδεικνύεται µε αντίστοιχη βεβαίωση από το φορέα που πραγµατοποίησε τη συντήρηση). Επί ποινή αποκλεισµού, θα πρέπει να προσκοµισθεί έγγραφη βεβαίωση για επάρκεια τεχνογνωσίας στους συγκεκριµένους ανελκυστήρες που διαθέτει το Νοσοκοµείο, καθώς και βεβαίωση για την επάρκεια γνήσιων ανταλλακτικών για όλη τη διάρκεια της σύµβασης. Παράλληλα, επί ποινή αποκλεισµού, υποχρεούται στην κατάθεση πιστοποιητικού συστήµατος διαχείρισης ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 9001:2008 µε πεδίο εφαρµογής την εγκατάσταση και συντήρηση ανελκυστήρων. 4. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διαθέτει τεχνικό ή τεχνικούς, τους οποίους θα απασχολεί για τη συντήρηση των έκα Επτά (17) Ανελκυστήρων του Γ.Ν. Λαµίας και των ύο (2) Ανελκυστήρων του Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης (ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ) Λαµίας, µε άδεια Ηλεκτροτεχνίτη από το ΥΒΕΤ, ειδικότητας ανυψωτικών µηχανηµάτων, για όλες τις ηµέρες της σύµβασης για (24) ώρες το 24ωρο και µε κατάλληλη εµπειρία. Τα άτοµα αυτά θα ελέγχονται από την επιτροπή επίβλεψης και διαπίστωσης των εκτελούµενων εργασιών για τη συντήρηση των ανελκυστήρων, όπως αυτή θα οριστεί από το Νοσοκοµείο. Τα άτοµα που θα απασχολεί ο ανάδοχος για τη συντήρηση των ανελκυστήρων, θα πρέπει να διαθέτουν τις απαιτούµενες από τον νόµο άδειες ασκήσεως επαγγέλµατος και την κατάλληλη τεχνογνωσία. Ο ανάδοχος οφείλει να χρησιµοποιεί προσωπικό αποδεκτό στο νοσοκοµείο, ειδικευµένο, υγιές, άριστο στο είδος του, άψογο από πλευράς εργατικότητας, συνέπειας, ήθους, συµπεριφοράς απέναντι στους τρίτους και στο προσωπικό του νοσοκοµείου, οµοιόµορφης εµφάνισης µε την ένδειξη «τεχνικό προσωπικό». Επίσης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρεί τις κείµενες διατάξεις σχετικά µε την ασφάλεια των εργαζοµένων, να είναι αποκλειστικός και µόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα που τυχόν θα προκύψει στο προσωπικό του, ή σε άλλα άτοµα (προσωπικό, επισκέπτες, νοσηλευόµενο κλπ.) εξαιτίας χειρισµών στις εγκαταστάσεις, ή πληµµελούς συντήρησης αυτών. Ο ανάδοχος οφείλει να εφοδιάσει το προσωπικό του µε τα απαραίτητα εργαλεία και συσκευές που απαιτούνται για την εκτέλεση των απαιτούµενων εργασιών στους ανελκυστήρες και θα τους ενηµερώσει για όλα τα απαραίτητα µέτρα ατοµικής προστασίας παρέχοντάς τους τον ανάλογο εξοπλισµό. Η ιοίκηση του Νοσοκοµείου, θα µπορεί να αποµακρύνει προσωπικό του αναδόχου, εάν αυτό δηµιουργεί προβλήµατα, ή κριθεί ακατάλληλο για τις ανάγκες της υπηρεσίας. 5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει µε δαπάνες του, σε επιθεώρηση των ανελκυστήρων δώδεκα (12) φορές το έτος από διπλωµατούχο Μηχανολόγο - Ηλεκτρολόγο Μηχανικό και την Σελίδα 6 από 15

7 Τεχνική του Έκθεση θα την υποβάλλει στην Υποδ/νση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκοµείου ανά µήνα (12 επιθεωρήσεις /έτος). 6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην ταχεία προσέλευσή του στο Νοσοκοµείο για την επισκευή κάθε εµφανιζόµενης βλάβης και στην αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας των Ανελκυστήρων εντός δύο (2) ωρών το αργότερο από την ειδοποίησή του από την υπηρεσία, ή από τον επίσηµο συντηρητή των Η/Μ εγκαταστάσεων του Νοσοκοµείου, ανεξαρτήτως εργάσιµης, ή µη ηµέρας και επί 24ώρου βάσεως και για όλες τις ηµέρες του χρόνου, χωρίς καµία χρέωση. Ο συντηρητής θα πρέπει να διαθέτει κινητό τηλέφωνο για την άµεση λήψη των κλήσεων του Νοσοκοµείου, το οποίο θα παραµένει ανοικτό επί 24ώρου βάσεως. Κάθε αλλαγή του αριθµού κλήσεως, θα γνωστοποιείται αµέσως στην υπηρεσία. Επίσης θα πρέπει να προχωρήσει, µε την ανάληψη της σύµβασης, άµεσα στον προγραµµατισµό των ρυθµίσεων των εσωτερικών τηλεφώνων των ανελκυστήρων, ενώ επιβάλλεται ο µηνιαίος έλεγχός καλής λειτουργίας τους. Αν για κάποιο απεγκλωβισµό απαιτούνται εξειδικευµένοι χειρισµοί, το προσωπικό του αναδόχου που είναι σε επιφυλακή, οφείλει να προσέλθει άµεσα να εκτελέσει τους απαιτούµενες χειρισµούς. 7. Ο συντηρητής θα πρέπει πάντα να έχει τα απαραίτητα ανταλλακτικά για την αποκατάσταση των βλαβών. Το κόστος των ανταλλακτικών περιλαµβάνεται στην αξία της συντήρησης. Τον ανάδοχο βαρύνουν όλα τα υλικά και ανταλλακτικά συντήρησης και επισκευής (λάδια, συρµατόσχοινα, πλακέτες, µηχανισµοί, κινητήρες, τροχαλίες, κοµβία κλήσης κλπ) και εν γένει ότι αφορά τους θαλάµους, τα φρεάτια και τα µηχανοστάσια των ανελκυστήρων (δάπεδα, φωτισµός, κουπαστές, µπουτονιέρες, τηλεφωνικές συσκευές κλπ), ώστε να εξασφαλίζεται η εύρυθµη, ασφαλής και αδιάλειπτη λειτουργία τους. Εξαιρούνται βελτιώσεις, τροποποιήσεις, προσθήκη νέου εξοπλισµού που δεν είναι εγκατεστηµένος (µηχανικών, ηλεκτρολογικών, ηλεκτρονικών µερών ενός ανελκυστήρα), ή αναγκαίες αλλαγές που επιβάλλονται από την τρέχουσα νοµοθεσία. Η προµήθεια του ανωτέρου εξοπλισµού είναι ευθύνη του Νοσοκοµείου, ενώ οι εργασίες εγκατάστασης θα πραγµατοποιούνται από τον ανάδοχο συντηρητή µε επιπλέον χρέωση, το ύψος της οποίας θα καθορίζεται έπειτα από διαπραγµάτευση του αναδόχου µε το Νοσοκοµείο και έπειτα από την απαραίτητη έρευνα αγοράς. Σε περίπτωση ασυµφωνίας κατά την διαπραγµάτευση ή αδυναµίας του αναδόχου να ανταποκριθεί στις ανωτέρω εργασίες, το Νοσοκοµείο δύναται µονοµερώς µε απόφασή του να αναθέσει τις εργασίες σε άλλον εγκαταστάτη. 8. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τα καθοριζόµενα οπό το Νόµο συνεργεία σε αριθµό και άδειες. Επίσης θα πρέπει να προσκοµίσει τις αντίστοιχες άδειες και βεβαιώσεις ασφαλιστικών εισφορών για το προσωπικό που απασχολεί µαζί µε την προσφορά του. 9. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει βιβλία συντήρησης επιθεώρησης των Ανελκυστήρων θεωρηµένα από το ΥΒΕΤ, στα οποία θα τηρείται χωριστή µερίδα παρακολούθησης του κάθε ένα ξεχωριστά στο Νοσοκοµείο εγκατεστηµένων Ανελκυστήρων, καθώς και εκείνων του Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης (ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ) και τα οποία θα ενηµερώνονται υποχρεωτικά σε κάθε επίσκεψη του αναδόχου για τη συντήρηση, θα αναφέρονται αναλυτικά οι εργασίες συντήρησης που πραγµατοποιήθηκαν, τα προβλήµατα που εµφανίστηκαν στους ανελκυστήρες και ο τρόπος που αυτά αντιµετωπίστηκαν. Επί ποινή αποκλεισµού στην τεχνική προσφορά θα περιλαµβάνεται υπόδειγµα του ανωτέρω τεχνικού φύλλου συντήρησης. Επί ποινή αποκλεισµού στην τεχνική προσφορά θα περιλαµβάνεται πρόγραµµα συντήρησης, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά όλες οι εργασίες που θα πραγµατοποιούνται στους υπό συντήρηση ανελκυστήρες. Τα βιβλία αυτά θα τηρούνται απαραιτήτως εντός του χώρου του Νοσοκοµείου και συγκεκριµένα στο χώρο του BMS και θα είναι διαθέσιµα ανά πάσα στιγµή για έλεγχο από τους αρµόδιους τεχνικούς και την Επιτροπή παρακολούθησης των εργασιών συντήρησης και επισκευής των ανελκυστήρων καθώς και από τον Τεχνικό Ασφαλείας και των µελών της ιοίκησης του Νοσοκοµείου. 10. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταχωρεί ανελλιπώς τις εργασίες που εκτελεί στα αντίστοιχα προβλεπόµενα βιβλία συντήρησης: Σελίδα 7 από 15

8 α) Για οποιαδήποτε βλάβη-ανωµαλία σηµειωθεί στη λειτουργία των Ανελκυστήρων και β) Κάθε 15 ηµέρες, σχετικά µε ότι έγινε για την προληπτική συντήρηση των Ανελκυστήρων και ό,τι αυτοί λειτουργούν µε ασφάλεια. Κάθε καταχώρηση θα είναι ενυπόγραφη (θα γίνεται αναγραφή του ονόµατος και του επωνύµου του επεµβαίνοντα στον εκάστοτε ανελκυστήρα ολογράφως µε κεφαλαία γράµµατα και στη συνέχεια θα υπογράφει µε δείγµα υπογραφής). Τα βιβλία συντήρησης µε µέριµνα του συντηρητή θα υποβάλλονται στην Υποδ/νση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκοµείου προς ενηµέρωση και υπογραφή από τον αρµόδιο Μηχανικό της Υπηρεσίας. Μαζί µε τα βιβλία θα υποβάλλονται και τα ελτία Αποστολής ανταλλακτικών, λαδιών και άλλων υλικών που χρησιµοποιήθηκαν για επισκευή, συντήρηση των ανελκυστήρων, αντίγραφα των οποίων ο Ανάδοχος θα πρέπει να φυλάσσει σε κατάλληλο φάκελο µαζί µε τα βιβλία συντηρήσεως του εκάστοτε ανελκυστήρα. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναρτήσει σε κάθε µηχανοστάσιο καρτέλα ελέγχου, όπως προβλέπεται από την σχετική νοµοθεσία, την οποία θα ενηµερώνει για οποιαδήποτε παρέµβαση. 11. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει λάβει πλήρη γνώση της υπάρχουσας κατάστασης των ανελκυστήρων, που θα αποδεικνύεται µε έγγραφη βεβαίωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Λαµίας, κατόπιν προγραµµατισµένης επίσκεψης επιτόπου. 12. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει αναλυτική έκθεση τα αργότερο εντός τριάντα (30) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης, µε δική του δαπάνη, για την κατάσταση των ανελκυστήρων, έτσι ώστε να τηρούνται τα πρότυπα και τα περιγραφόµενα σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και τα οριζόµενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση (εάν χρειάζεται). 13. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να είναι παρών κατά τις ηµέρες πιστοποίησης των ανελκυστήρων για τη συνεργασία και την διευκόλυνση του φορέα πιστοποίησης των ανελκυστήρων η οποία θα γίνεται µία φορά ανά έτος και πριν τη λήξη της σύµβασης µε τον Ανάδοχο. 14. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί αποθήκη µε παρακαταθήκη υλικών για την συντήρηση των ανελκυστήρων του Νοσοκοµείου, σε χώρο που θα του υποδείξει η Τεχνική Υπηρεσία. Στο φάκελο των τεχνικών προσφορών θα περιλαµβάνεται λίστα µε ανταλλακτικά, τα οποία ο ανάδοχος θα έχει σε παρακαταθήκη στον ανωτέρω χώρο κατά τη διάρκεια της σύµβασης, ώστε να είναι σε θέση να αντεπεξέρχεται άµεσα στην άρση των οποιονδήποτε βλαβών. Μετά την υπογραφή της σύµβασης και σε χρονικό διάστηµα ενός (01) µηνός, ο ανάδοχος θα φροντίσει να έχει προς έλεγχο, από την επιτροπή επίβλεψης και διαπίστωσης εκτελούµενων εργασιών για τη συντήρηση των ανελκυστήρων, τα παραπάνω υλικά. 15. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει αναρτήσει σε εµφανές σηµείο κλειδί απεγκλωβισµού. 16. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εκπαιδεύσει το τεχνικό προσωπικό του Νοσοκοµείου για τις ενέργειες απεγκλωβισµού, καθώς και να αναρτήσει πίνακα µε τις σαφείς οδηγίες απεγκλωβισµού στα µηχανοστάσια. 17. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να µεριµνήσει για την ασφαλιστική κάλυψη των ανελκυστήρων για ατυχήµατα επιβαινόντων προσώπων, όπως προβλέπεται από την νοµοθεσία. ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ 1. Ο Ανάδοχος - Συντηρητής θα πρέπει να είναι ιπλωµατούχος Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (ή Τεχνική Εταιρεία µε υπάλληλο που θα διαθέτει τα ίδια προσόντα) εγγεγραµµένος στα µητρώα ΥΒΕΤ σαν συντηρητής - εγκαταστάτης ανελκυστήρων. Τα παραπάνω θα αποδεικνύονται µε την προσκόµιση αντίστοιχων βεβαιώσεων. Σελίδα 8 από 15

9 Η ανάληψη της συντήρησης θα πρέπει να γίνει µε έγγραφες - βεβαιώσεις από το ΥΒΕΤ. 2. Επίσης θα πρέπει να δηλώσουν (µε βεβαιώσεις από ΥΒΕΤ) τον συνολικό αριθµό των ανελκυστήρων που είναι καταχωρηµένος για συντήρηση στην µερίδα τους, καθώς επίσης και βεβαιώσεις (από τις αρµόδιες ηµόσιες Υπηρεσίες) που να αναφέρουν τον αριθµό των Τεχνικών και τις άδειες του προσωπικού που απασχολούν. 3. Ο Ανάδοχος-Συντηρητής είναι υποχρεωµένος να καταθέσει αναλυτική τεχνική έκθεση για την κατάσταση των ανελκυστήρων εντός τριάντα (30) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης. Η τεχνική αυτή έκθεση θα περιλαµβάνει προτάσεις αποκατάστασης, βελτιώσεις καθώς και οικονοµικά στοιχεία για τα παραπάνω. Ανάλογη έκθεση θα καταθέσει και εντός τριάντα (30) ηµερών πριν την λήξη της σύµβασης. 4. Οι διαγωνιζόµενοι θα προσκοµίσουν βεβαιώσεις ότι αναλαµβάνουν όλες της εγγυήσεις από τους προηγούµενους συντηρητές. 5. Όλες οι ανωτέρω υποχρεώσεις, συνολικά και επί µέρους, θεωρούνται απαραίτητες για την συµµετοχή και την ανάληψη συντήρησης µε Ποινή Αποκλεισµού. 6. Επίσης κατά την ανάληψη της Συντήρησης εάν ο Ανάδοχος δεν έχει συµµορφωθεί µε τις προαναφερόµενες υποχρεώσεις εντός τριάντα (30) ηµερών, συνολικά και επί µέρους, το Νοσοκοµείο διατηρεί το δικαίωµα έκπτωσης. 7. Κατά την διάρκεια της σύµβασης συντήρησης, οι απαιτήσεις σχετικά µε το είδος των χρησιµοποιούµενων ανταλλακτικών, όπως περιγράφονται από την παρούσα, η ακριβής ενηµέρωση των τεχνικών φακέλων των ανελκυστήρων και η διατήρηση των εγκαταστάσεων σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΝ 81.1 και ΕΝ 81.2, είναι βασική υποχρέωση του αναδόχου της παρούσας σύµβασης, ο οποίος µάλιστα είναι υποχρεωµένος να αντιµετωπίσει κάθε επιφύλαξη του διαδόχου του στη συντήρηση, ο οποίος θα προκύψει µετά από το διαγωνισµό, και ο οποίος θα υποχρεούται κατά την ανάληψη των καθηκόντων του να αποδεχθεί ότι παρέλαβε την εγκατάσταση και τον τεχνικό φάκελο σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΝ 81.1 και ΕΝ Σε περίπτωση διαφωνίας του νέου µε τον προηγούµενο συντηρητή, τότε το Νοσοκοµείο δικαιούται να ζητήσει από εξουσιοδοτηµένο, από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Φορέα, να συντάξει έκθεση για τους εν λόγω ανελκυστήρες, η οποία θα είναι υποχρεωτικά αποδεκτή από τους εν λόγω συντηρητές, και την δαπάνη της οποίας θα καταβάλει η επιχείρηση που δεν θα δικαιωθεί. Κατόπιν αυτού οι ανελκυστήρες αποκαθίστανται ως η έκθεση ορίζει. 8. Η προσφερόµενη τιµή περιλαµβάνει τις παρακάτω υποχρεώσεις του Αναδόχου: 1) Εργασίες Εξειδικευµένης Προληπτικής Συντήρησης 2) Εργασίες Τεχνικής Υποστήριξης Αποκατάστασης Βλαβών όποτε αυτές παρουσιαστούν 3) Το κόστος των ανταλλακτικών περιλαµβάνεται στην αξία της συντήρησης 4) Η ασφάλιση έναντι αστικής ευθύνης υπέρ τρίτων: α) συνολική κάλυψη ανά ατύχηµα β) για µεµονωµένο ή οµαδικό ατύχηµα γ) για υλικές ζηµιές δ) για σωµατικές βλάβες 9. Η ασφάλιση θα προβλέπει την παραίτηση του δικαιώµατος προσφυγής κατά του Εργοδότη από τον Ανάδοχο, των υπεργολάβων και του προσωπικού αυτών και παντός εργαζοµένου µε οποιαδήποτε σχέση µε τον Ανάδοχο του έργου όπως και κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία µπορεί να δηµιουργηθεί οποιαδήποτε απαίτηση κατά του Εργοδότη, από ασθενείς, επισκέπτες κλπ. 10. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκοµίσει τουλάχιστον τρεις (3) πρόσφατες (της τελευταίας πενταετίας) επιστολές καλής Εκτέλεσης, συντήρησης και επισκευής Σελίδα 9 από 15

10 Ανελκυστήρων από ηµόσια Κτίρια. Επίσης ο ανάδοχος πρέπει να έχει τουλάχιστον τρία (03) έτη εµπειρίας σε ανελκυστήρες ηµοσίων Κτιρίων (πράγµα το οποίο αποδεικνύεται µε αντίστοιχη βεβαίωση από το φορέα που την πραγµατοποίησε). 11. Ο διαγωνιζόµενος µε δικαιολογητικά θα αποδεικνύει την τεχνική του επάρκεια, τη γνώση ή εξειδίκευσή του στον τύπο / κατασκευαστή των Ανελκυστήρων του Νοσοκοµείου καθώς επίσης και της δυνατότητας προµήθειας των αναγκαίων ανταλλακτικών καθώς και της διατήρησης τυχόν stock ασφαλείας. 12. Επίσης είναι υποχρεωµένος να παράσχει εκπαίδευση επί του χειρισµού και της λειτουργίας αυτών (εργαλεία, επισκευή και διάγνωση των βλαβών - serνice tool) σε προσωπικό του Νοσοκοµείου που θα του υποδειχθεί και του ιδιώτη συντηρητή των Η/Μ εγκαταστάσεων. 13. Υποχρέωση του Αναδόχου επίσης είναι να εκπαιδεύσει τα συνεργεία (Ηλεκτρολόγους) του Νοσοκοµείου και του ιδιώτη συντηρητή των Η/Μ εγκαταστάσεων, για τον ασφαλή τρόπο απεγκλωβισµού) ατόµων από τους Ανελκυστήρες (όσοι έχουν από τον νόµο, ανάλογη άδεια). 14. Σε περίπτωση αλλαγών στο προσωπικό του συντηρητή, θα γνωστοποιούνται άµεσα στη Υποδ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκοµείου τα ονόµατα των νέων τεχνικών και των βοηθών που θα απασχοληθούν στο Νοσοκοµείο µαζί µε τα απαραίτητα έγγραφα (άδειες, ασφαλίσεις κλπ). 15. Ο συντηρητής υποχρεούται να ορίσει πληρεξούσιο, ο οποίος να παραλαµβάνει κατά την απουσία του τις έγγραφες, ή τηλεφωνικές κλήσεις του Νοσοκοµείου. 16. Υποχρέωση του Αναδόχου είναι, να παραδώσει στον Ανάδοχο που θα τον διαδεχθεί, µετά το πέρας των συµβατικών του υποχρεώσεων, µε πρωτόκολλο και χωρίς καµία επιφύλαξη σε ό,τι αφορά την καλή λειτουργία των Ανελκυστήρων µε το ισχύον τεχνικό πρότυπο, καθώς επίσης και πρόσβαση προς επισκευή χωρίς την ανάγκη χρήσης κανενός ειδικού εργαλείου διάγνωσης βλαβών (serνice tool) για την επισκευή τους, ή και το επαναπρογραµµατισµό τους. 17. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει από την Περιφέρεια ή τον ήµο τις όποιες εγκρίσεις, θεωρήσεις κλπ., απαιτούνται για να τηρούνται τα βιβλιάρια των ανελκυστήρων και οι έννοµες υποχρεώσεις του Νοσοκοµείου. 18. Η εργασία του αναδόχου θα γίνεται κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες επιβάλλονται από τις ανάγκες του συγκεκριµένου χώρου (π.χ. στους αποστειρωµένους χώρους το προσωπικό θα πρέπει να ντύνεται ανάλογα). 19. Επίσης υποχρέωση του Αναδόχου είναι να διατηρεί τα µηχανοστάσια των ανελκυστήρων πάντοτε καθαρά και σε καλή κατάσταση. 20. Το προσωπικό που θα εµφανίζεται για συντήρηση θα πρέπει να πηγαίνει στο χώρο του BMS που βρίσκεται στο (-1) όροφο του Νοσοκοµείου, να δηλώνει την άφιξη του στο Νοσοκοµείο για την επισκευή και θα υπογράφει στον αντίστοιχο πίνακα παρουσίας κόβε φορά για οποιαδήποτε είδος συντήρησης (προληπτική, επισκευαστική) την ώρα της εισόδου και εξόδου. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει στην σύνταξη του ειδικού δελτίου επιθεώρησης των ανελκυστήρων ενός έκαστου ανά 15νθήµερον (κάθε 1η και 15η κάθε µήνα) και την κατάθεσή τους στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκοµείου. Η σύνταξη και η παράδοση του δελτίου στην επιτροπή παρακολούθησης, του έργου είναι υποχρεωτική για την πληρωµή της συγκεκριµένης µηνιαίας αποζηµίωσης. Σελίδα 10 από 15

11 2. Τα δελτία επιθεώρησης δίδονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Το χρονοδιάγραµµα της προληπτικής συντήρησης είναι αυτό που δίδεται από τα βιβλία του κατασκευαστή, τα οποία θα παραδοθούν στον Ανάδοχο από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκοµείου, και θα τηρηθεί απαρέγκλιτα. 3. Για τη µηνιαία πληρωµή του ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει µαζί µε το τιµολόγιό του και τα κάτωθι: α) λίστα µε τις προγραµµατισµένες επισκέψεις εξειδικευµένης προληπτικής συντήρησης και τις έκτακτες επισκέψεις κατασταλτικής συντήρησης (επισκευής βλαβών) β) αναλυτική περιγραφή της βλάβης και των ανταλλακτικών που χρησιµοποιήθηκαν για την αποκατάσταση της βλάβης, εφόσον δεν συµπληρωθούν τα βιβλιάρια για οποιοδήποτε νόµιµο λόγο γ) υπογεγραµµένα, το µηνιαίο φύλλο ελέγχου εργασιών µε τις αντίστοιχες εργασίες, καθώς και όλων των φύλλων εργασιών που πραγµατοποιήθηκαν λόγω βλάβης δ) τα βιβλιάρια των ανελκυστήρων υπογεγραµµένα ε) αναλυτική τεχνική έκθεση 4. Η επιτροπή ελέγχου έργου θα πρέπει να υπογράφει την τοποθέτηση των ανταλλακτικών. ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΟΡΟΙ 1. Θεωρείται απαράβατος όρος ο Ανάδοχος Συντηρητής να καταθέσει τις κατά νόµου απαιτούµενες για το έργο αυτό άδειες. 2. Αν ο Ανάδοχος χρησιµοποίησε Υπεύθυνη ήλωση ότι έχει στην κατοχή του όλα τα εργαλεία για την επισκευή και διάγνωση των βλαβών όλων των ειδών των Ανελκυστήρων του Νοσοκοµείου, θα πρέπει να καταθέσει τα προσήκοντα έγγραφα πριν την υπογραφή της σύµβασης. 3. Επίσης κατά την ανάληψη της συντήρησης, εάν ο Ανάδοχος δεν έχει συµµορφωθεί µε τις προαναφερόµενες υποχρεώσεις εντός 10 ηµερών, συνολικά και επί µέρους, το Νοσοκοµείο διατηρεί το δικαίωµα έκπτωσής του. ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ 1. Ο χρόνος ανταπόκρισης στις βλάβες µετράτε από την ώρα που έχει ειδοποιηθεί ο Ανάδοχος για την βλάβη (µε τηλέφωνα, ή φαξ) από την Τεχνική Υπηρεσία, ή τον Υπεύθυνο του BMS, ο οποίος καταγράφει και µεταφέρει την βλάβη. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος όταν έρχεται στο Νοσοκοµείο να δηλώνει την παρουσία του στον Υπεύθυνο BMS, από τον οποίο θα παίρνει στοιχεία για την βλάβη και να υπογράφει στον πίνακα παρουσίας την ώρα προσέλευσης και αποχώρησης. 2. Σε περίπτωση υπέρβασης του χρόνου ανταπόκρισης θα επιβάλλονται ποινές σύµφωνα µε το ποινολόγιο. 3. Σε περίπτωση που κατά την επιθεώρηση από τον τεχνίτη διαπιστωθεί ότι απαιτείται η αντικατάσταση υλικού, είναι υποχρεωµένος ο Ανάδοχος να το αντικαταστήσει. 4. Σε περίπτωση που η απαιτούµενη ρύθµιση βραδύνει και πρέπει να κληθεί έτερος τεχνίτης, αυτός πρέπει να προσέλθει άµεσα. 5. Σε περίπτωση που η αποκατάσταση της βλάβης µε ρύθµιση απαιτεί πολύ χρόνο (ηµέρες), συντάσσεται αιτιολογηµένη έκθεση από τον Ανάδοχο. Σε περίπτωση µη αποδοχής από την Επιτροπή της αιτιολογίας, αυτόµατα ισχύει το ποινολόγιο που προβλέπεται. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 1. Απαγορεύεται η χρήση ανταλλακτικών µε αµίαντο στις σιαγόνες των φρένων, ή οπουδήποτε αλλού. Σελίδα 11 από 15

12 2. Σε περίπτωση αλλαγής ανταλλακτικού σε οποιονδήποτε Ανελκυστήρα, ο συντηρητής είναι υποχρεωµένος να ενηµερώνει πλήρως το τεχνικό φάκελο του Ανελκυστήρα µε τα µηχανολογικά και ηλεκτρολογικά σχέδια, τους υπολογισµούς, ή την πιστοποίηση του νέου ανταλλακτικού, όπως απαιτείται κατά ΕΛΟΤ 81.1 και την πιστοποίηση της εγκατάστασης του ανελκυστήρα σύµφωνα µε την Υ.Α. (ΚΟΙΝΗ) Φ.9.2/ΟΙΚ.32803l130θ/1997 και τη νεότερη νοµοθεσία. 3. Οι φάκελοι που περιέχουν όλα τα συµπληρωµατικά στοιχεία, αιτήσεις-πιστοποιητικά υλικών κλπ, θα είναι υπογεγραµµένα από τα κατά το νόµο επιτρεπόµενα πρόσωπα και θα υποβληθούν σε δύο όµοια αντίγραφα στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκοµείου. 4. Για την προµήθεια των υλικών, όλα θα είναι σύµφωνα µε τους τεχνικούς όρους της διακήρυξης και της ισχύουσας Νοµοθεσίας, θα συνοδεύονται από τα πιστοποιητικό τύπου και τις βεβαιώσεις αντοχής που απαιτεί το τεχνικό πρότυπο, καθώς και µε τα σχετικά σχέδια / προσπέκτους / οδηγίες χρήσης λειτουργίας, ή προγραµµατισµού και τα οποία θα τοποθετούνται στον φάκελο παρακολούθησης του ανελκυστήρα. 5. Ακόµη θα τοποθετείται σηµείωµα στον φάκελο µε τα ακριβή στοιχεία του κατασκευαστή, ή προµηθευτή του και τα σχετικά στοιχεία για την παραγγελία του και εφόσον είναι προϊόν του συντηρητή, δήλωση για υποστήριξη επί δέκα έτη µε όµοια ανταλλακτικά. Επίσης θα δίνονται στον διαχειριστή /υπεύθυνο του κτιρίου και όποιο εργαλείο (προγραµµατιστής κλπ.) έχει κατασκευάσει ο παραγωγός για την εγκατάσταση, προγραµµατισµό, συντήρηση του ανταλλακτικού ή µηχανισµού. 6. Για υλικά εµπορίου των οποίων η τιµή στις λίστες των κατηγοριών είναι ίση, ή µικρότερη των 150, πρέπει να υπάρχει από ένα σε αποθήκη του αναδόχου, το οποίο θα αναπληρώνεται εντός δύο ηµερών µετά από κάθε χρήση. Χρόνος εκτέλεσης των επισκευαστικών εργασιών µία (1) ηµέρα (πχ για αντικατάσταση συρµατόσχοινων, τροχαλιών και λοιπών εξαρτηµάτων ή µηχανισµών). 7. Για υλικά που παραγγέλλονται στην αγορά της Αθήνας, προσκοµίζονται στην εγκατάσταση την επόµενη εργάσιµη της σχετικής εντολής. Συνολικός χρόνος εκτέλεσης των επισκευαστικών εργασιών δύο (2) ηµέρες. 8. Για υλικά που παραγγέλλονται στο εξωτερικό, ή από εγχώρια βιοτεχνία, η παραγγελία αποστέλλεται την επόµενη της εντολής και η παραλαβή προσδιορίζεται από τον παραγωγό. Συνολικός χρόνος εκτέλεσης των επισκευαστικών εργασιών µία (1) ηµέρα µετά την παραλαβή. 9. Για κάθε ηµέρα υπέρβασης των ανωτέρω χρόνων θα κρατείται το ποσό των 150 ΕΥΡΩ, ως ποινική ρήτρα. ΠΟΙΝΕΣ 1. Η µη έγκαιρη κατάθεση όλων των υπογεγραµµένων φύλλων επιθεώρησης για κάθε µήνα συντήρησης, έχει σαν συνέπεια την µη υποβολή πρακτικού για πληρωµή του αναδόχου. Η συστηµατική επανάληψη της ίδιας παράβασης θα επιφέρει ποινή 100, Η µη κατάθεση των βιβλιαρίων των ανελκυστήρων ενηµερωµένα, υπογεγραµµένα κλπ., θα επιφέρει κατάπτωση της εγγύησης και έκπτωση του αναδόχου. 3. Στην περίπτωση που κληθεί ο Ανάδοχος για αποκατάσταση της βλάβης και προσέλθει πλέον των επιβαλλοµένων δύο ωρών, θα του επιβάλλεται ποινή 150, Η ίδια ποινή θα του επιβάλλεται για κάθε µία των ανωτέρω περιπτώσεων ελέγχου του χρόνου απόκρισης - αποκατάστασης των βλαβών και των ανταλλακτικών. 5. Τη διαπίστωση της καθυστέρησης θα τη βεβαιώνει ο επόπτης βάρδιας, ή ο εποπτεύων τεχνικός BMS. Γι' αυτό τον λόγο µε την κλήση θα ενηµερώνει το βιβλίο, το οποίο θα υπογράφει ο τεχνικός παρουσία του επόπτη για την ώρα της άφιξής του. 6. Σε περίπτωση που το σύνολο των ποινών υπερβεί τα ποσό των 2.000,00 δύναται το Νοσοκοµείο να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο και να αναθέσει τη συντήρηση των ανελκυστήρων σε άλλο εργολάβο, η δε εγγύηση καλής εκτέλεσης θα εκπέσει υπέρ του Νοσοκοµείου. 7. Σε περίπτωση ακινητοποίησης ανελκυστήρα για οποιονδήποτε λόγο άνω των πέντε (5) εργάσιµων ηµερών µε υπαιτιότητα του Αναδόχου θα του επιβάλλεται ποινή ίση µε την µηνιαία αποζηµίωση για τον συγκεκριµένο ανελκυστήρα συν το 20% της συνολικής µηνιαίας αποζηµίωσης του. Σελίδα 12 από 15

13 8. Επίσης το Νοσοκοµείο θα έχει όλο το δικαίωµα να καλέσει εξωτερικό συνεργείο για την αποκατάσταση της βλάβης και τα έξοδα θα παρακρατηθούν από την αµοιβή του Ανάδοχου. 9. Σε περίπτωση ακινησίας ανελκυστήρα εξαιτίας απλής βλάβης περισσότερο από 8 συνεχείς ώρες θα του επιβάλλεται ποινή υπέρ του Νοσοκοµείου οριζόµενη στο ποσό των 150, Σε περίπτωση ακινησίας ανελκυστήρα µε απόφαση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκοµείου, για λόγους που δεν σχετίζονται µε τα προβλεπόµενα στη σύµβαση συντήρησης, θα αφαιρείται από την µηνιαία αποζηµίωση του Αναδόχου το αντίστοιχο ποσό που προβλέπεται για τη συντήρηση του ανελκυστήρα, µιας και ο Ανάδοχος δεν θα τον συντηρεί. 11. Όταν στα πρωτόκολλα ελέγχου συντήρησης που συντάσσει η σχετική επιτροπή, υπάρχουν παρατηρήσεις χαρακτηρισµένες ως µικρής σηµασίας (δηλαδή δεν επηρεάζουν άµεσα την λειτουργία του ανελκυστήρα π.χ. καµένες λάµπες κλπ.), οι οποίες δε διευθετούνται από τον ανάδοχο, θα του επιβάλλεται παρακράτηση το ποσό των 100,00 ανά παρατήρηση. 12. Οι παραβάσεις του αναδόχου και η επιβολή ποινών θα αναγράφονται στο µηνιαίο πρακτικό εργασιών συντήρησης και επισκευής των ανελκυστήρων του Νοσοκοµείου και µε κοινοποίηση του ανωτέρω πρακτικού θα ενηµερώνεται και τα.σ του Νοσοκοµείου καθώς και η Ανάδοχος εταιρεία. 13. Οι ποινές θα αφαιρούνται από το µηνιαίο τιµολόγιο που θα υποβάλει ο Ανάδοχος. 14. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις προγραµµατισµένης περιοδικής συντήρησης, πιστοποίησης, αντικατάστασης και ρύθµισης αλλά και η τυχούσα βλάβη του κινητήριου µηχανισµού. 15. Στις αµέσως προηγούµενες περιπτώσεις ο Ανάδοχος υποχρεούται να δηλώσει στο Νοσοκοµείο εγγράφως και εγκαίρως τον προγραµµατισµό και την προβλεπόµενη διάρκεια της αντίστοιχης εργασίας. 16. Όταν ο ανάδοχος αδυνατεί να επισκευάσει κάποιον ανελκυστήρα µέχρι τη λήξη της σύµβασής του, αναλαµβάνει ο επόµενος ανάδοχος, και το κόστος επισκευής θα βαρύνει τον προηγούµενο. Κατά τη λήξη της σύµβασης και την αποχώρηση του αναδόχου, θα πρέπει να γίνεται έλεγχος της κατάστασης των ανελκυστήρων από ανεξάρτητο αναγνωρισµένο φορέα πιστοποίησης, το κόστος του οποίου βαρύνει τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος θα επιβαρυνθεί µε το οικονοµικό κόστος της αποκατάστασης των παρατηρήσεων που αναφέρονται στην έκθεση του φορέα πιστοποίησης. Εξαιρούνται βελτιώσεις, τροποποιήσεις, προσθήκη νέου εξοπλισµού που δεν είναι εγκατεστηµένος (µηχανικών, ηλεκτρολογικών, ηλεκτρονικών µερών ενός ανελκυστήρα), ή αναγκαίες αλλαγές που επιβάλλονται από την τρέχουσα νοµοθεσία και δεν αποτελούν συµβατική υποχρέωση του αναδόχου. Για την τελική παράδοση των ανελκυστήρων στο Νοσοκοµείο, εκτός από τα παραπάνω ο ανάδοχος οφείλει να αποκαταστήσει και όλες της παρατηρήσεις που τυχόν υπάρχουν από την επιτροπή επίβλεψης και διαπίστωσης εκτελούµενων εργασιών για τη συντήρηση των ανελκυστήρων. Σελίδα 13 από 15

14 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά τις ελάχιστες εργασίες, που πρόκειται να γίνουν για την «ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΕΚΑΕΠΤΑ (17) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΟ (2) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.) ΛΑΜΙΑΣ», καθώς και τη συµµόρφωση µε τη σχετική νοµοθεσία και πρότυπα. Ειδικότερα ο Ανάδοχος έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ) ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Υποχρεούται να προβαίνει στις κάτωθι εργασίες (επιθεωρήσεις, ελέγχους και αποκαταστάσεις βλαβών, ή φθαρµένων ανταλλακτικών) συµπεριλαµβανοµένων των απαραίτητων ανταλλακτικών: 1. Να επιθεωρεί τον ισοζυγισµό των ευθυντήριων ράβδων (οδηγών) 2. Να επιθεωρεί το εύκαµπτο καλώδιο και το κουτί συνδέσεων αυτού 3. Να επιθεωρεί και να καθαρίζει τους διακόπτες ασφαλείας και περιµανδαλώσεως εντός του φρέατος 4. Να επιθεωρεί τη συσκευή αρπάγης και την κανονική λειτουργία του διακόπτη αυτής 5. Να ελέγχει την κανονική λειτουργία των διακοπτών τέρµατος διαδροµής και κινητού δαπέδου, θαλάµου και ψευδοδαπέδου, όπου υπάρχουν 6. Να ελέγχει την καλή λειτουργία του κώδωνα κινδύνου καθώς και των τηλεφωνικών γραµµών επικοινωνίας των ανελκυστήρων σε περίπτωση εγκλωβισµού µε το χώρο του BMS, το Τηλεφωνικό Κέντρο και το Συντηρητή. 7. Να ελέγχει την καλή κατάσταση των συρµατόσχοινων σε όλο το µήκος αυτών έναντι µηχανικής καταπονήσεως, ή άλλης φθοράς. Αν φθαρεί ένα, τότε να γίνεται αλλαγή του. Αν σπάσει ένα τότε γίνεται αλλαγή όλων. Για την πρόληψη της φθοράς πρέπει η τάνυσή τους να είναι ίδια και να ελέγχεται µε δυναµόµετρα ανά τετράµηνο 8. Να ελέγχει την κατάσταση των θερµουίτ των φρένων καθώς και τα πέδιλα των ευθυντήριων ράβδων 9. Να ελέγχει τη στάθµη ελαίου και κιβωτίου του ατέρµονα 10. Να ωρoµετρά και να ελέγχει όλα τα ηλεκτρικά κυκλώµατα για εξακρίβωση τυχόν διαρροής, ή βλάβης 11. Να ελέγχει τις επαφές και τη λειτουργία των ηλεκτρονόµων ορόφων, των ηλεκτρονόµων ανόδου-καθόδου, παρουσία τάσεως έναντι γης σε µεταλλικά µέρη 12. Να ελέγχει την ολίσθηση των συρµατόσχοινων επί της τροχαλίας τριβής και του ρυθµιστή ταχύτητας 13. Να ελέγχει την κατάσταση των ασφαλειών του ηλεκτρικού πίνακα των ανελκυστήρων, το φωτισµό του θαλάµου, του µηχανοστασίου του φρέατος 14. Να ελέγχει την σωστή λειτουργία του ζυγού υπέρβαρου και του σήµατος που δίνει 15. Να ελέγχει την σωστή σήµανση εντός και εκτός του θαλάµου και να την αποκαθιστά (όπως επίσης και τις οδηγίες χρήσης προς τους χρήστες) 16. Επιπλέον των ανωτέρω και συµπληρωµατικά αυτών, η προληπτική συντήρηση θα περιλαµβάνει ότι προβλέπεται από το βιβλίο συντηρήσεως του κατασκευαστή, το οποίο θα παραδοθεί στον Ανάδοχο από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκοµείου µε την ανάληψη των καθηκόντων του 17. Μετά από κάθε έλεγχο πρέπει να λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την άρση τυχόν φθορών, ελλείψεων, ή ζηµιών που διαπιστώνονται για την ασφαλή και κανονική λειτουργία των Ανελκυστήρων. Η καθυστέρηση της αποκατάστασης θα επιφέρει τις ανάλογες ποινές Σελίδα 14 από 15

15 18. Σε περίπτωση που κρίνεται ότι ένας Ανελκυστήρας είναι επικίνδυνος για την ασφάλεια των εξυπηρετούµενων ατόµων, θα πρέπει να διακόπτει τη λειτουργία του και να τοποθετεί µέχρι της επισκευής του, πινακίδες στις θύρες όλων των ορόφων µε τίτλο: "ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝ ΥΝΟΣ Ο ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ". Σε περίπτωση που η επικίνδυνη λειτουργία διαπιστωθεί από το προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας, τότε αυτός αναρτά την παραπάνω πινακίδα και ειδοποιεί τον συντηρητή για την επισκευή Σελίδα 15 από 15

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 25-7-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ.: B/17864 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ Τ.Κ. 35100 - ΛΑΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Α Α:ΩΥ194690ΒΜ-ΛΓΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία: 03-07-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ.: B/15978 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 13072016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: Β/13904 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Α Α: ΒΙΚΣ4690ΒΜ-15Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 10-03-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ.: B/5594 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 29-07-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 29-07-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 29-07-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: Β/15601 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΜΕΛΑΝΙΩΝ» ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ 4.000,00 µε Φ.Π.Α.

ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΜΕΛΑΝΙΩΝ» ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ 4.000,00 µε Φ.Π.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α: ΒΙΦ84690ΒΜ-Ω06 Λαµία: 20-05-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ.: B/12212 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ:ΩΒ0Υ4690ΒΜ-ΝΡ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΔΑ:ΩΒ0Υ4690ΒΜ-ΝΡ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΔΑ:ΩΒ0Υ4690ΒΜ-ΝΡ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Λαμία, 27-01-2015 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & Αριθμ. Πρωτ.: Β/1745 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΕ784690ΒΜ-ΦΕΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 29-07-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΔΑ: ΩΕ784690ΒΜ-ΦΕΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 29-07-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΔΑ: ΩΕ784690ΒΜ-ΦΕΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 29-07-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: Β/18086 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία: 23-12-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ.: B/30061 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ Τ.Κ. 35100

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η παρούσα τεχνική περιγραφή περιλαμβάνει τους όρους, τις εργασίες και τις υποχρεώσεις του αναδόχου συντηρητή, που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Α Α: ΩΦ4Ρ4690ΒΜ-ΑΙ4 Λαµία, 20-01-16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Πρωτ.: Β/1110 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Τµήµα : Προµηθειών ΠΡΟΣ Ταχ. /νση : Παπασιοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

098/11-2-15 ΤΗΛ. 2410-685231 FAX. 2410-617116

098/11-2-15 ΤΗΛ. 2410-685231 FAX. 2410-617116 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτηµα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ηµεροµηνία: 12-2-2015 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΙΘΑΝΗ ΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002631819 2015-03-11

15PROC002631819 2015-03-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η Υ.ΠΕ. Σπάρτη 11/3/2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Φ/Λ/17/2888 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ ιεύθυνση : ιοικητικού Τµήµα : Οικονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Α Α: 73Λ34690ΒΜ-ΕΧΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία 19-6-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ.: B/13019 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Ετήσια προληπτική & επισκευαστική συντήρηση και τεχνική υποστήριξη με αναλώσιμα των ανελκυστήρων του ΓΠΑ» με αναλώσιμα των ανελκυστήρων του ΓΠΑ»

«Ετήσια προληπτική & επισκευαστική συντήρηση και τεχνική υποστήριξη με αναλώσιμα των ανελκυστήρων του ΓΠΑ» με αναλώσιμα των ανελκυστήρων του ΓΠΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τμήμα Κατασκευών & Επισκευών Πληρ: Γρ. Ιωαννίδης, Μηχανολόγος Μηχ., MEng. Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855, Τηλ.: 210-529 4910 Fax: 210-529

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΑΔΑ: 66024690ΒΜ-ΣΨΠ Λαμία, 18-2-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ.:B/3879 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Τμήμα : Προμηθειών ΠΡΟΣ Ταχ. Δ/νση : Παπασιοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α: ΒΙΦΓ4690ΒΜ-5ΚΦ Λαµία:05-05-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ.: B/10720 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ

Τηλ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κυπαρισσία 28/09/2016 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Τµήµα: Οικονοµικό Γραφείο:

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014»

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014» Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ:6ΧΛΥ4690ΒΜ-ΨΙΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΔΑ:6ΧΛΥ4690ΒΜ-ΨΙΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΔΑ:6ΧΛΥ4690ΒΜ-ΨΙΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 07-10-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: Β/22340 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ AΡ. 159 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ AΡ. 159 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Γ.Ν. ΛΙΒΑ ΕΙΑΣ Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΛΙΒΑ ΕΙΑ Γ.Ν. Λιβαδειάς ΤΜΗΜΑ: Οικονοµικό ΓΡΑΦΕΙΟ: Προµηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΙΑΚΗΡΡΥΥΞΗ ΗΜΟΠΡΡΑΣΣΙΙΑΣΣ Ο ήµος Ηρακλείου διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΤΑ (7) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΤΑ (7) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΤΑ (7) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝ 1. Ο αδειούχος συντηρητής θα είναι υπεύθυνος για την καλή, αδιάλειπτη λειτουργία και συντήρηση των

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικοί όροι διενέργειας του Διαγωνισμού 1. Υποχρεωτικοί Όροι Όλοι οι περιεχόμενοι στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών και στα σχετικά Παραρτήματα όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Ετήσιας Συντήρησης των 7 ανελκυστήρων του Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Τεχνικές Προδιαγραφές Ετήσιας Συντήρησης των 7 ανελκυστήρων του Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Προϋπόθεση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι η υποβολή μαζί με την προσφορά και επικυρωμένου αντιγράφου της προβλεπόμενης από το Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η παρούσα τεχνική περιγραφή περιλαμβάνει τους όρους, τις εργασίες και τις υποχρεώσεις του αναδόχου συντηρητή, που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ- ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ:620Χ4690ΒΜ-ΠΧΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 08-12-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΔΑ:620Χ4690ΒΜ-ΠΧΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 08-12-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΔΑ:620Χ4690ΒΜ-ΠΧΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 08-12-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: Β/28749 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 2489 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ FILMS & ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 2489 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ FILMS & ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Τμήμα: Οικονομικό Γραφείο: Προμηθειών Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (50750000-7) ΑΡ. ΙΑΚ.06/2015

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (50750000-7) ΑΡ. ΙΑΚ.06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΜΗΜΑ : Οικονοµικού ΓΡΑΦΕΙΟ : Προµηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2382 3 50223 FAX : 2382 0 82362 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Μ.Αρβανιτοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΗΣΙΑ συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Fax : E mail

Fax : E mail προς ανάρτηση στο ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.διεύθυνση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

17REQ

17REQ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ -ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΡΓΟ : «Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 9.05,00 ευρώ Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ : Χ. Μπαλασόπουλος - Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός Τ.Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Υλικού Ταχ. /νση : Παπασιοπούλου Τέρµα Κάθε ενδιαφερόµενο

ΠΡΟΣ: Υλικού Ταχ. /νση : Παπασιοπούλου Τέρµα Κάθε ενδιαφερόµενο Α Α: ΒΙΗ34690ΒΜ-0Σ5 Λαµία 09/04 /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Πρωτ.: Β /8826 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Τµήµα : Προµηθειών & ιαχείρισης ΠΡΟΣ: Υλικού

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφή Υποχρεώσεων

Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης: 9 Προµήθεια Καυσίµων & Ελαιολιπαντικών Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 1 από 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 27/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης 79222 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΤΜΗΜΑ Μελετών Προγραµµατισµού Ταχ. ιεύθυνση: : Μαύρος Σπήλιος ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Συντήρηση Ανελκυστήρων Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Συντήρηση Ανελκυστήρων Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συντήρηση Ανελκυστήρων Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία: Ηµέρα: Πέµπτη Ώρα: 13:00 µ.µ

Ηµεροµηνία: Ηµέρα: Πέµπτη Ώρα: 13:00 µ.µ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ξάνθη 19-01-2015 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ /νση ιοικητικής - Οικονοµικής Υπηρεσίας Υποδ/νση ιοικητικού Οικονοµικού Τµήµα Οικονοµικό Ταχ. /νση : Νεάπολη, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : 36100 Πληροφορίες :Κελέση Κων/ντία-Θανασιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ Α Α: 7Τ6Ρ4690ΒΜ-ΤΟΘ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 07-07-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ.: Β/15120 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓENIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ Διεύθυνση Κατασκευών Έργων Υποδομών Δικαιοσύνης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓENIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ Διεύθυνση Κατασκευών Έργων Υποδομών Δικαιοσύνης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (24) ΜΗΝΩΝ Σελίδα 1 / ΠΑΡΑΤΗΜΑ I/ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πρέβεζα, 27-01-2016 Αρ. Πρωτ. 7593/315 Ταχ. /νση Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.»

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την οικονοµικότερη προσφορά για το Έργο «Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Ο.ΕΠ.ΕΚ. 1-8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ A ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α. 20-6673.005 για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : Ηλεκτροφωτισµού και Σήµανσης Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ήµαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2013 Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η. Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης, στον Ελληνικό Τύπο μέχρι της 8-3-2013. ΑΡΘΡΟ 1ο

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2013 Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η. Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης, στον Ελληνικό Τύπο μέχρι της 8-3-2013. ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2013 Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας έχοντας υπόψη: 1)Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ/19/Α/95) προμήθειες του δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 40.590,00 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 40.590,00 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ λυόμενων αιθουσών σε σχολεία Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ του Δήμου Ηρακλείου. ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ.Α.15-7135.068. Δ Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 1058 ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟY ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟY ΥΛΙΚΟY

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 1058 ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟY ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟY ΥΛΙΚΟY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κυπαρισσία 17-02-2015 ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Τµήµα: Οικονοµικό Γραφείο: Προµηθειών /νση: Αλ.

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004186934 2016-04-11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Παπαδάκη Ε., Παλατιανού Κ. Τηλ.: 22540 83015, 83013 Fax: 22540 83109 Email:

Διαβάστε περισσότερα

Η παράδοση της συνολικής µελέτης θα γίνει σε µία φάση. Σε περίπτωση που ζητηθούν συµπληρωµατικά στοιχεία, µελέτες ή εγκρίσεις, ο Ανάδοχος είναι υποχρε

Η παράδοση της συνολικής µελέτης θα γίνει σε µία φάση. Σε περίπτωση που ζητηθούν συµπληρωµατικά στοιχεία, µελέτες ή εγκρίσεις, ο Ανάδοχος είναι υποχρε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α : ΩΚΕ346907Ο-ΡΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Α ΑΜ : 16PROC005134678 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Μυτιλήνη: 23-9-2016 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αρ.Πρωτ.: 15567 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5-12-2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αρ. Πρωτ.: 53612 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ : Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Διακ. 13 ΤΜΗΜΑ : Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 19-03-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 6709 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy.

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 8/9/2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 23898 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ -ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ. Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ : Χ. Μπαλασόπουλος - Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός Τ.Ε

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ -ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ. Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ : Χ. Μπαλασόπουλος - Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός Τ.Ε ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ -ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΡΓΟ : «Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.872 ευρώ Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ : Χ. Μπαλασόπουλος - Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός Τ.Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Α Α: ΒΝΗΨ469Β7Ι-ΟΞΜ Α ΑΜ: 15PROC003508115 ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) Πληροφορίες : ήµητρα Λάζου Τηλέφωνο : 2310 891438 fax : 2310 891266 e mail : dlazou@uom.gr ιευθ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γραφείο: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 80 - ΤΚ 11528 Πληροφορίες: Β. Μαργώνη Τηλέφωνο: 2103381138

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. ΑΡΘΡΟ 1 ο. ΑΡΘΡΟ 2 ο. ΑΡΘΡΟ 3 ο

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. ΑΡΘΡΟ 1 ο. ΑΡΘΡΟ 2 ο. ΑΡΘΡΟ 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ Γ. Ι. ΚΑΤΣΙΓΡΑ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 2 Τ.Κ. : 413 34 ΝΕΑΠΟΛΗ ΛΑΡΙΣΑΣ Τηλ. : 2410 621.205, 2410 623.615 Τηλ./Fax. : 2410 621.204 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Προμήθεια & εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας 5 η Υ.Πε. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικό Τμήμα Ημ/νία: 23-Οκτ-2014 Αρ. πρωτ.: 874/ΔΣ/14 Ταχ. Δ/νση... 33100

Διαβάστε περισσότερα

Έκδ.1 αναθ.4 ηµ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 008

Έκδ.1 αναθ.4 ηµ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 008 Έκδ.1 αναθ.4 ηµ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : Προµηθειών Αρµόδιος : Τζανιδάκης e-mail : Prom@heraklion.gr Ηράκλειο.. / 0 /2012 Aρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. 2. Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ. 4, 5 και 6 του ΕΚΠΟΤΑ (Απόφ. Υπ. Εσωτ /93).

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. 2. Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ. 4, 5 και 6 του ΕΚΠΟΤΑ (Απόφ. Υπ. Εσωτ /93). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «Προµήθεια και τοποθέτηση ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ξύλινου δαπέδου και συστήµατος ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ υπερυψωµένου ρυθµιζόµενου /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ δαπέδου» ΤΜΗΜΑ Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» Ο Δήμαρχος Λαρισαίων διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 15/2015

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 15/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Καλαμάτα, 10/03/2015 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ.Πρωτ. :3906 ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Φ5 1/ 7 Κωδικός ΥΠΕ ΑΔΑ:BTM44690BM-85A ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

Φ5 1/ 7 Κωδικός ΥΠΕ ΑΔΑ:BTM44690BM-85A ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΑΔΑ:BTM44690BM-85A ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Λαμία, 02-07-2014 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ. Β/15925 Ταχ. Δ/νση: Παπασιοπούλου τέρμα,35100,

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2013 K.A.: 10.7134.0002 ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ήµος Νέας Σµύρνης

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5437 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

1 Α11 Υδραυλικός ανελκυστήρας τριών (3) στάσεων στάσεων, 5 ατόμων, προσωπικού, με αυτόματες και ανοιγόμενες πόρτες.

1 Α11 Υδραυλικός ανελκυστήρας τριών (3) στάσεων στάσεων, 5 ατόμων, προσωπικού, με αυτόματες και ανοιγόμενες πόρτες. λειτουργίας των ανελκυστήρων του, ΚΕΦΙΑΠ Χρυσούπολης, ΚΨΥ του ΓΝΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καβάλα, 04 Νοεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δ.Υ.Πε Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ. Θέµα: <Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς για την προµήθεια «Φλεβικών Καθετήρων» του Γ.Ν. Λαµίας.

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ. Θέµα: <Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς για την προµήθεια «Φλεβικών Καθετήρων» του Γ.Ν. Λαµίας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:ΒΛΞΧ4690ΒΜ-Φ 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Λαµία, 01/11/2013 5η Υγειονοµική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ. Β/26848 Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001772755 2013-12-10

13PROC001772755 2013-12-10 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα, 10-12-2013 Α.Π: 5843 13PROC001772755 2013-12-10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ) διενεργεί επαναληπτικό πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 27/6/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. : 22568 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 415 / 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 27/6/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. : 22568 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 415 / 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 27/6/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. : 22568 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 415 / 2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Πράσινο Ταμείο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» για το έτος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια δύο (2) οικολογικών βυθιζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 21-5-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 21-5-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 21-5-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 11 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 6178 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ

ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &ΚΟΙΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ :2132046170-171-284 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 6391/743601

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ.

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΣΗΣΗΚ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :ΥΣΗΚ ΤΜΗΜΑ : ΤΘ Ταχ. Δ/νση : ΜΑΡΓΑΡΟΠΥΛΟΥ 3 Τ. Κ : Πληροφορίες : ΤΖΕΚΗΣ Δ. Τηλ : 2310-599016 FAX : 2310599-140 e-mail: stathmarxis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΓ4690ΒΜ-ΟΥ4. Φ5 1/ 8 Κωδικός ΥΠΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΑΔΑ: ΒΕΖΓ4690ΒΜ-ΟΥ4. Φ5 1/ 8 Κωδικός ΥΠΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Λαμία, 10/06/2013 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ. Β/14761 Ταχ. Δ/νση: Παπασιοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:ΒΛ084690ΒΜ-3Α4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Λαµία, 04 /12/2013 5η Υγειονοµική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Αρ. Πρωτ. Β/29891 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Βέροια, 11 Νοεµβρίου 2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Μητροπόλεως 44, Βέροια Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 09 /10/2013 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 12240 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 09 /10/2013 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 12240 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 09 /10/2013 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 12240 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα