ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ άκνο Η Τ.Π.Δ ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΜΟΤ «Ο ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΔΛΔΗΜΩΝ» ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 5 /2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ άκνο 19-02-2014 2 Η Τ.Π.Δ ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΜΟΤ «Ο ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΔΛΔΗΜΩΝ» ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 5 /2014"

Transcript

1 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ άκνο Η Τ.Π.Δ ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΜΟΤ «Ο ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΔΛΔΗΜΩΝ» Γ/ΝΗ ΚΔΦΑΛΟΠΟΤΛΟΤ 17 Σ.Κ ΑΜΟ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΣΗΛ FAX ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 5 /2014 Σν Γεληθό Ννζνθνκείν άκνπ έρνληαο ππόςε ηεο δηαηάμεηο: 1. Τνπ Ν.2286/95 (ΦΔΚ/19/Α/95) Πξνκήζεηεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθώλ ζεκάηωλ. 2. Τνπ Ν.3580/ Τνπ Π.Γ 118/2007ΦΔΚ 150 Α Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκόζηνπ. 4. Τελ ππ αξηζκό 6881/ Απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Υγείαο θαη Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο κε ζέκα : «Οδεγίεο εθηέιεζεο θαη εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηώλ θαη Υπεξεζηώλ Υγείαο (Π.Π.Υ.Υ.) έηνπο 2012, πηζηώζεηο 2012&2013» κε ηελ νπνία θαζνξίδεηαη ν ηξόπνο πινπνίεζεο ηνπ. 5. Τελ ππ αξηζκ. 28/ Απόθαζε ηεο Δ.Π.Υ. πνπ αθνξά ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΠΠΥΥ 2012 γηα ην Γ.Ν. Σάκνπ-Γ.Ν.-Κ.Υ. Ιθαξίαο. 6. Τελ κε αξηζ. Πξωη. 3567/ Κ.Υ.Α. (ΦΔΚ 1585 Β/ ) έγθξηζεο ηνπ Π.Π.Υ.Υ. έηνπο 2012, ηωλ Μνλάδωλ Υγείαο. 7. Τελ κε αξηζκ. Πξωη. 5805/ (ΦΔΚ 2309 Β/ ) απόθαζε ηνπ Υθππνπξγνύ Υγείαο κε ηελ νπνία εμνπζηνδνηνύληαη νη Γηνηθεηέο ηωλ Υγεηνλνκηθώλ Πεξηθεξεηώλ λα θαζνξίζνπλ ηνλ θνξέα δηελέξγεηαο γηα ηηο ινηπέο πξνκήζεηεο πιηθώλ, ππεξεζηώλ θαη θαξκάθωλ, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην εγθεθξηκέλν ΠΠΥΥ 2012 θαη γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη νξηζηεί αλαζέηνπζα αξρή κε ηελ Απόθαζε. 8. Τελ 8/ Απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Σάκνπ «Άγηνο Παληειεήκωλ» γηα ηελ έγθξηζε ηνπ ΠΠΥΥ 2012.

2 2 Π ξ ν θ ε ξ ύ ζ ζ ε η 1. Πξόρεηξν δηαγσληζκό κε απιέο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ ρακειόηεξε ηηκή γηα ηελ ζπληήξεζε αλειθπζηήξσλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ άκνπ. Πξνϋπνινγηδόκελε δαπάλε ,50 κε Φ.Π.Α κε θάιπςή ηεο από ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ηνπ Ννζνθνκείνπ (ΚΑΔ 0887). 2. Ο δηαγσvηζκόο ζα γίvεη ζηηο , εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 11:00 π.κ., ζην ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ηνπ Ννζνθνκείνπ. Γηεύζπλζε: Κεθαινπνύινπ 17, άκνο. Λήμε πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξώλ :( π.κ.) ΤΝΗΜΜΔΝΑ 1. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α «ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ» 2. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β «ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ» ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ : α) Έιιελεο πνιίηεο β) Αιινδαπνί γ) Ννκηθά πξόζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά δ) πλεηαηξηζκνί ε) Δλώζεηο Κνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηώλ Οη ελώζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηώλ δελ ππνρξενύληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή, πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά. Η επηιεγείζα έλσζε ή θνηλνπξαμία ππνρξενύηαη λα πξάμεη ηνύην εάλ θαηαθπξσζεί ζ απηή ε ζύκβαζε, εθόζνλ ε ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο. 2. Οη εvδηαθεξόκεvoη πoπ ζα ζπκκεηάζρoπv ζηov δηαγσvηζκό πξέπεη vα ππoβάιιoπv ηεv πξoζθoξά ηoπο, ζηo αξκόδηo Γξαθείν Πξνκεζεηώλ ηoπ Ννζνθνκείνπ σο εμήο: Οη πξoζθoξέο ζα ππoβάιιovηαη, κέζα ζε θαιά ζθξαγηζκέvo θάθειιo, ζηov oπoίo ζα αvαγξάθεηαη επθξηvώο: α) Η ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ κε θεθαιαία γξάκκαηα β) Ο πιήξεο ηίηιoο ηoπ Ννζνθνκείνπ ήηoη:

3 3 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΜΟΤ «ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΔΛΔΗΜΩΝ» γ) Ο αξηζκόο ηεο δηαθήξπμεο δ) Η εκεξoκεvία δηεvέξγεηαο ηoπ δηαγσvηζκoύ ε) Σα ζηoηρεία ηoπ απoζηoιέα 3. Mέζα ζηov θιεηζηό θπξίσο θάθειιo ηεο πξoζθoξάο ηoπoζεηoύvηαη: 3.1. Kιεηζηόο ππoθάθειιoο κε ηεv έvδεημε ΓIΚΑIΟΛΟΓΗΣIΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ, ζηov oπoίo ζα εζσθιείovηα: Τπεύζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 ( Α 75 ), ηεο εθάζηνηε ηζρύεη, ζηελ νπνία ζα αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε όηη, ζε πεξίπησζε πνπ δεηεζνύλ από ηελ ππεξεζία, θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαθύξσζεο ηνπ δηαγσληζκνύ έλα ή πεξηζζόηεξα από ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ ΠΓ 118/07, ζα πξνζθνκίζεη απηά έγθαηξα Τπεύζπλε Γήισζε πνπ λα δειώλνληαη α) νη ηπρόλ λνκηθνί πεξηνξηζκνί ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο β) εάλ έρεη απνθιεηζζεί ε ζπκκεηνρή ηεο ζε δηαγσληζκνύο γ) εάλ έρνπλ ππνπέζεη ζε ζνβαξό παξάπησκα θαηά ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηεο δξαζηεξηόηεηαο δ) ε ζπλέπεηα ηεο επηρείξεζεο ζηελ εθπιήξσζε ηόζν ησλ ζπκβαηηθώλ ηεο ππνρξεώζεσλ, όζν θαη ησλ ππνρξεώζεσλ ηεο, ελ γέλεη ηεο ην Γεκόζην Σνκέα θαη ε) εάλ έρνπλ θάλεη ςεπδείο ή αλαθξηβείο δειώζεηο θαηά ηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ πνπ δεηνύληαη από ηελ Τπεξεζία Κιεηζηόο ππoθάθειιoο κε ηεv έvδεημε ΣΔΥΝIΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ, ζηov oπoίo ζα ηνπνζεηεζνύλ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο. ηνηρεία, πηζηνπνηεηηθά θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνύλ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β), δεηνύληαη από ηεο ΔΙΓΙΚΟ ΟΡΟΤ (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α), ππνβάιινληαη ζην θάθειν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο. 3.3.Σα oηθovoκηθά ζηoηρεία ηεο πξoζθoξάο ηoπoζεηoύvηαη, επη πνηλή απνξξίςεσο, ζε ρσξηζηό θάθειo ηεο κέζα ζηov θπξίσο θάθειo κε ηεv έvδεημε ΟIΚΟΝΟΜIΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ. 4. ΣΙΜΔ : Οη ηηκέο ζα πξέπεη vα δίvovηαη ζε επξώ, γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο ζην Γεληθό Ννζνθνκείν άκνπ. Οη ηηκέο ζα αλαγξάθνληαη απαξαίηεηα ζηελ νηθνλνκηθή πξoζθoξά αξηζκεηηθά θαη oιoγξάθσο. Σεο ηηκέο πεξηιακβάvovηαη oη ηπρόv θξαηήζεηο σο θαη θάζε άιιε επηβάξπvζε. 5. Οη πξoζθoξέο ηζρύoπv θαη δεζκεύoπv ηoπο πξoκεζεπηέο γηα εθαηόλ νγδόληα (180) εκέξεο. Η έvαξμε πξoζεζκίαο αξρίδεη απo ηεv επoκέvε ηεο δηεvέξγεηαο ηoπ δηαγσvηζκoύ. Πξoζθoξά πoπ oξίδεη ρξόvo ηζρύoο κηθξόηεξo ηoπ πξoβιεπόκεvoπ απo ηεv παξoύζα δηαθήξπμε, απoξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 6. Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ηελ πξνθεξπρζείζα ππεξεζία από ην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ηεο παξνύζεο.

4 4 7. H θαηαθύξσζε ηoπ δηαγσvηζκoύ ζα γίvεη κε θξηηήξηo θαηαθύξσζεο ηε ρακειόηεξε ηηκή. ηελ εηαηξεία ζηελ νπνία ζα θαηαθπξσζεί ε ππεξεζία ζα θιεζεί γηα ηελ ππνγξαθή ζρεηηθήο ζύκβαζεο θαη ζα θαηαβάιεη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο γηα πoζό πoπ ζα θαιύπηεη ηo 10 % ηεο πξoππoιoγηζζείζεο δαπάvεο πιένλ ΦΠΑ. Σν πνζό ηεο εγγύεζεο ζα δίδεηαη ζε επξώ. 8. Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ησλ αλαθνηλώζεσλ ζηνλ Διιεληθό Σύπν ζα θαιπθζνύλ ζύκθσλα κε ηελ βάζε ηελ ΚΤΑ 2/ 82452/0020/08 (ΦΔΚ 2441Β ). 9. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΜΒΑΔΩ Η δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί ζα ηζρύεη γηα έλα ρξόλν θαη ζα κπνξεί λα παξαηαζεί γηα νξηζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα θαη ζπλνιηθά κέρξη δώδεθα (12) κήλεο κεηά ηε ιήμε ηεο κε απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ. 10.Παξνρή Τπεξεζίαο Η νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ζα γίvεηαη απo αξκόδηα επηηξoπή, κε βάζε ηεο vόκηκεο δηαδηθαζίεο. 11. Πιεξσκή: H πιεξσκή ζα γίλεη ζε ΔΤΡΩ γηα ην 100% ηεο αμίαο, κεηά από ηελ ππνγξαθή ζρεηηθώλ πξσηνθόιισλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ, από ην Ννζνθνκείν. Υξόλνο πιεξσκήο : Δληόο εμήληα (60) εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία νξηζηηθήο θαη πνηνηηθήο παξνρήο ππεξεζίαο, κε βάζεη ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ινηπά ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 35 ηνπ Κ.Π.Γ. (Π.Γ. 118/07). ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο ηεο πιεξσκήο ηζρύνπλ ηα νξηδόκελα ζην Π.Γ. 166/ Toλ αλάδνρν βαξύvoπv oη λόκηκεο θξαηήζεηο πνπ δηέπνληαη από ην Ν.2286/95 ην Ν. 3580/07, θαζώο θαη παξαθξάηεζε θόξoπ εηζoδήκαηoο, ζύκθσvα κε ηo Ν.2198/ ε όηη αθνξά ηελ θαηάζεζε Γηνηθεηηθώλ πξνζθπγώλ θαη θπξώζεσλ γηα εθπξόζεζκε παξάδνζε εηδώλ ηζρύνπλ ηα πξνβιεπόκελα ζην Π.Γ 118/07 (Κ.Π.Γ). 13. Γηα όηη δελ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνύζα ηζρύνπλ νη πεξί πξνκεζεηώλ ηνπ δεκνζίνπ δηαηάμεηο. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ 1. Η Δηαηξεία λα δηαζέηεη πηζηνπνίεζε ISO 9001:2000 γηα ηελ πώιεζε,εγθαηάζηαζε, εθζπγρξνληζκό θαη επηζθεπή αλειθπζηήξσλ επηβαηώλ, αλειθπζηήξσλ εκπνξεπκάησλ,θπιηόκελσλ θιηκάθσλ θαη δηαδξόκσλ θαζώο θαη ηελ απαξαίηεηε νξγάλσζε θαη ηα θαηάιιεια κέζα θαη ζπλεξγεία ζπληήξεζεο όπσο νξίδεη ν λόκνο. 2. Θα επηζθέπηεηαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα όπσο απνξξέεη από ηνπο ηζρύνληεο λόκνπο θαη δηαηάμεηο,ζα γίλεηαη δύν θνξέο κεληαίσο πξνγξακκαηηζκέλε επίζθεςε ειέγρνπ θαη ηαθηηθή ζπληήξεζε κε ζθνπό ηελ εθηέιεζε ησλ αθόινπζσλ εξγαζηώλ:

5 5 Έιεγρνο θαη ξύζκηζε ησλ ειεθηξηθώλ, κεραληθώλ θαη πδξαπιηθώλ κεξώλ γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο θαη ηδίσο ησλ πεξηζζόηεξν θαηαπνλνύκελσλ κεξώλ (π.ρ ησλ ζπξώλ νξόθσλ,ησλ κεραληζκώλ θιεηδώκαηνο ησλ ζπξώλ,ησλ ζηδεξνηξνρηώλ θ.ι.π) ηνλ έιεγρν ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο θαη ηεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο όινπ ηνπ εμνπιηζκνύ αζθαιείαο (κεραληζκόο αζθαιείαο,ζύζηεκα απηόκαηνπ ειέγρνπ ππεξβνιηθήο ηαρύηεηαο,επαθέο αζθαιείαο θ.ι.π) ηνλ έιεγρν ηεο αθεξαηόηεηαο ησλ ζπξκαηόζρνηλσλ αλάξηεζεο, ησλ ηξνραιηώλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ πέδεζεο. ηελ επαιήζεπζε ηνπ επηπέδνπ κόλσζεο ησλ ειεθηξνληθώλ θπθισκάησλ θαη ηνλ έιεγρν ηεο αθεξαηόηεηαο ηεο γείσζεο ηνλ θαζαξηζκό, ηελ ιίπαλζε θαη ηελ ξύζκηζε ησλ θηλνύκελσλ κεξώλ θαη θαηαγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ειέγρνπ. ε πεξίπησζε βιάβεο ησλ αλειθπζηήξσλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη άκεζα (εληόο 4ώξνπ)επίζθεςε γηα έιεγρν ηεο βιάβεο θαη απνθαηάζηαζε ηεο εθόζνλ είλαη εθηθηό, κεηά από πξόζθιεζε από ην Ννζνθνκείν. Αξηζκ.εγθαηαζηαζεο Σύπνο Ωθέιηκν θνξηίν Αξηζκ. ζηάζεσλ Νν 1 θεληξηθό Τδξαπιηθόο 1500 Κg 4 κεγάιν Νν 2 κεγάιν Τδξαπιηθόο 1500 Kg 4 αζζελνθόξν Νν 3- παζάθη Ηιεθηξηθό 500 Κg 3 καγεηξείσλ Νν 4-Παζάθη Ηιεθηξηθό 500 Κg 2 απνζηεηξσκέλσλ No 5-Παζαθη Βξώκηθν Ηιεθηξηθό 500 Κg 2 No 6 Παζάθη Ηιεθηξνκεραληθό 350 Κg 2 Φέξεηξσλ No 7 1 θεληξηθό κηθξό ΚΔΚΤΚΑΜΔΑ Τδξαπιηθόο πξνζώπσλ 600 kg 3 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 17/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΗΡΔΙΑ METAΦΟΡΑ ΑΙΜΑΣΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΟΤ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 17/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΗΡΔΙΑ METAΦΟΡΑ ΑΙΜΑΣΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΟΤ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΗΟΗΘΖΖ 2 εο ΤΓΔΗΟΛΟΚΗΘΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΛΗΘΟ ΛΟΟΘΟΚΔΗΟ ΑΚΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΛΣΔΙΔΖΚΩΛ» ΑΚΟ : 22-06-2015 Α.Π. : 5607 Σαρ. Γ/λζε : πλη/ρνπ Θεθαινπνχινπ 17, 83100

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: 2011-72. Ηκεξνκελία Γηεμαγσγήο: 23-11- 2011

ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: 2011-72. Ηκεξνκελία Γηεμαγσγήο: 23-11- 2011 Αζήλα 08-11- 2011 Αξηζ. Πξση : 298267 ΑΓΑ : 45ΒΝ46ΦΥΔΓ-8ΡΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΩΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΤΠΗΡΔΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ : ΓΙΤ Σαρ. Γ/λζε : Καξόινπ 1 3 Σ. Κ :

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002420617 2014-11-21

14PROC002420617 2014-11-21 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ, ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗΝ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ, ΓΙΑ ΣΙ ΔΡΓΑΙΔ ΒΙΒΛΙΟΓΔΣΗΗ ΣΧΝ ΑΙΣΗΔΧΝ ΓΗΛΧΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 124 61 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ. ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ Σερληθή Τπεξεζία. Αξηζκόο Μειέηεο : 4/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ : 73.800,00. ΣΑΤΡΟ Σ.Κ.57014 Σει.

ΜΔΛΔΣΖ. ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ Σερληθή Τπεξεζία. Αξηζκόο Μειέηεο : 4/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ : 73.800,00. ΣΑΤΡΟ Σ.Κ.57014 Σει. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ Σερληθή Τπεξεζία ΣΑΤΡΟ Σ.Κ.57014 Σει.2397061500 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ Αξηζκόο Μειέηεο : 4/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ : 73.800,00 ΜΔΛΔΣΖ "ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΤΜΒΑΗ Σηελ Καιιηζέα Αηηηθήο, ζήκεξα 22.07.2011, εκέξα Παξαζθεπή, ζηα γξαθεία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δπηθνηλσλίαο Γεληθήο Γξακκαηείαο

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» Ν.Π.Γ.Γ. ΗΔΡΑ ΟΓΟ 343 ΥΑΨΓΑΡΗ Σ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 1115/2012

ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 1115/2012 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ & ΘΝΗΛΩΛ. ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 3 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ Θαζηνξηά 9-2-2012 Ξιεξνθνξίεο: Γέξνπ βαζηιηθή

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015 ΑΓΑΜ:15PROC002864560 ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΓΑ: 7Υ4691ΩΓ-ΝΛ3 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & Αξ.Πξωη. Γ99/ΠΤ62/2332 ΥΗΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥ/Η ΓΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Ο Γήκνο Αιίκνπ δηνξγαλώλεη ςπραγσγηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Καζηνξηά 13.06.2014 3 η Γ.Τ.ΠΔ. ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ Αξηζκ. Πξση.: 4760 ΚΑΣΟΡΗΑ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Καζηνξηά 13.06.2014 3 η Γ.Τ.ΠΔ. ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ Αξηζκ. Πξση.: 4760 ΚΑΣΟΡΗΑ ANAΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Καζηνξηά 13.06.2014 3 η Γ.Τ.ΠΔ. ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ Αξηζκ. Πξση.: 4760 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Σασ.Γ/νζη : Μαςπιυηίζζηρ Σασ.Κώδικαρ : 52 100 Καζηοπιά Σηλέθυνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ.

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/2/2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΣ.: 503037 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Μειεηώλ & Δπελδύζεσλ ΣΜΗΜΑ : Αλάπηπμεο Νέσλ Μνξθώλ Σνπξηζκνύ ΣΑΥ.

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ & ΑΝΑΛΩΗΜΑ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ & ΑΝΑΛΩΗΜΑ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΨΗ α) Ως προς ηην ημερομηνία δημοζίεσζης ζηο ΦΔΚ από 08/07/2011 ζηο ορθό 22/07/2011 β) Ως προς ηην ημερομηνία Γιενέργειας ηοσ Γιαγωνιζμού από 26/08/2011 ζηο ορθό 09/09/2011 19/7/2011 H ΠΡΟΔΓΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Γηακφξθσζε Μεζνδνινγίαο Φεθηαθήο Γηακφξθσζεο ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ θαη

«Γηακφξθσζε Μεζνδνινγίαο Φεθηαθήο Γηακφξθσζεο ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ θαη ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΩ (ΑΡ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Μαπούζι, 20/05/2014 Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Σκήκα Γξαθείν : Οηθ. Γηαρείξηζεο : Γηαρ. Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ Πιεξνθνξίεο : Σειέκαρνο Εαθπλζηλόο Γ/λζε : Αγξάθσλ 3-5 Σαρ. Κώδηθαο : 15123 Μαξνύζη Σειέθσλν:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων και εθαπμογών ζηο computer room ηων Κενηπικών Τπηπεζιών ηος ΚΔΘΔΑ». ΑΟ.ΞΟΥΡ. : 1140

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

5ε γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα Θεζζαιίαο & Πηεξεάο Διιάδαο

5ε γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα Θεζζαιίαο & Πηεξεάο Διιάδαο ΔΙΙΖΛΗΖ ΓΖΚΝΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 5ε γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα εζζαιίαο & Πηεξεάο Διιάδαο Ραρ. Γ/λζε: Γηεχζπλζε: πεχζπλνο: Ξεξηνρή Κεδνχξιν, Ιάξηζα, Ρ 2101, Ρ 41110 Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ Ξαπαξξίδνπ Γεσξγία Ρειέθσλν:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : «Ππόσειπορ διαγωνιζμόρ για ηην ανάδειξη ππομηθεςηή καθιζμάηων θεάηπος» ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

ΘΔΜΑ : «Ππόσειπορ διαγωνιζμόρ για ηην ανάδειξη ππομηθεςηή καθιζμάηων θεάηπος» ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΚΛΗΙΑΣΙΚΗ ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΒΔΛΛΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Σαρ. Γ/λζε: ΣΘ 1144 Σ.Κ. 45001, ΒΔΛΛΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιζηηνζειίδα : www.aeavellas.gr, email:

Διαβάστε περισσότερα

-ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ- ΠΡΟ: Δθεκεξίδα ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΧΝ Σ.Δ.Δ., ΠΔΓΜΖΔΓΔ, ΠΔΔΓΔ Πξόγξακκα «ΓΗΑΤΓΔΗΑ», Ηζηνζει. ΓΔ

-ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ- ΠΡΟ: Δθεκεξίδα ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΧΝ Σ.Δ.Δ., ΠΔΓΜΖΔΓΔ, ΠΔΔΓΔ Πξόγξακκα «ΓΗΑΤΓΔΗΑ», Ηζηνζει. ΓΔ -ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ- ΠΡΟ: Δθεκεξίδα ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΧΝ Σ.Δ.Δ., ΠΔΓΜΖΔΓΔ, ΠΔΔΓΔ Πξόγξακκα «ΓΗΑΤΓΔΗΑ», Ηζηνζει. ΓΔ ΚΟΙΝ: ΑΓΤ/ΓΜΥ 731 ΓΔ/Σκ. Μει., ΣΟΓ, Πίλ. Αλαθνηλώζ. 731 ΔΝΗ ΣΡΚΧΝ ΕΡΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΙΧΝ Σει.: 210-7487652

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΩΝ ΥΟΛIΚΩΝ ΚΣΗΡΗΩΝ

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΩΝ ΥΟΛIΚΩΝ ΚΣΗΡΗΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΑΓ. ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ & ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΖ 7/2014 Μ Δ Λ Δ Σ Ζ Π Ρ Ο Μ Ζ Θ Δ Η Α ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΩΝ ΥΟΛIΚΩΝ ΚΣΗΡΗΩΝ CPV:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΑΠΟΣΤΠΩΔΩΝ ΚΑΙ Αξ. Πξση: ΣΑΠ/ΓΑΚ/ΜΔΛ/8446 ΤΝΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ Σελίδα 1 από 16 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 10-12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 72 88 170-137 Φαμ: 210 72 11 223 Αζήλα, 01 Ινπιίνπ 2015 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα