ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 24095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της εταιρείας «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΕΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004 για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κί νητρο της επιχορήγησης Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΔΗΜΟΣΘΕ ΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στις δια τάξεις του ν. 3299/ Υπαγωγή της εταιρείας «ΚΑΠΑ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙ ΝΗΤΩΝ Α.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004 για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κί νητρο της επιχορήγησης Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑ ΚΗΣ PACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «THRACE PLASTICS PACK S.Α.» στις διατάξεις του ν. 3299/ Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΑΛΜΕΚΟ LOGISTICS A.E» στις διατάξεις του ν. 3299/ Εξασφάλιση προσιτών τιμολογίων στο πλαίσια πα ροχής της Καθολικής Υπηρεσίας Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρε σίας του Δήμου Γόρτυνας Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων με «Εντολή Νομάρχη» στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Ανάπτυξης του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ρο δόπης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (1) Υπαγωγή της εταιρείας «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΕΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004 για την ενί σχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης. Με την υπ αριθμ /ΥΠΕ/4/00934/ν. 3299/04/ απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004, επένδυσης της επιχείρησης «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΕΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» που αναφέρεται στην παραγωγή ηλεκτρισμού από φωτοβολταϊκά στοι χεία ισχύος 99 KW, στην τοποθεσία «Λογκάρι», Δήμος Θεραπνών του Νομού Λακωνίας, συνολικής επιχορηγού μενης δαπάνης ποσού εξακοσίων εξήντα μίας χιλιάδων ( ) ευρώ. Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 55% για κόστος επένδυσης και 50% για κόστος επένδυσης (αμοιβές συμβούλων) δηλαδή ποσό επιχορήγησης τριακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες εκατόν πενήντα ( ) ευρώ. Με την επένδυση δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις απασχόλησης. Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: (ομόφωνη). (2) Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στις διατάξεις του ν. 3299/2004. Με την υπ αριθμ. πρωτ /ΥΠΕ/4/00977/ν. 3299/ 2004/ απόφαση του Υπουργού και του Υφυ πουργού Οικονομίας και Οικονομικών εγκρίθηκε η υπα γωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004 της επιχείρησης «ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», για την ενίσχυση επένδυσης της με το κίνητρο της επιχο ρήγησης, που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό ολοκλη ρωμένης μορφής, του ξενοδοχείου «ΑΚΤΗ ΖΑΚΑΝΘΑ», συνολικής δυναμικότητας 118 δωματίων και 220 κλινών, στο Δήμο Ζακύνθου του Νομού Ζακύνθου. Η συνολική ενισχυόμενη δαπάνη ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια και οκτακόσιες σαράντα χιλιάδες ευρώ ( ), με ποσοστό επιχορήγησης 50% επί του συνολικού επενδυτικού σχεδίου, δηλαδή συνολικό ποσό επιχορήγησης ύψους ενός εκατομμυρίου και τετρακο σίων είκοσι χιλιάδων ευρώ ( ).

2 24096 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Με την επένδυση θα δημιουργηθούν πέντε (5) νέες θέσεις εργασίας (2,5 ΕΜΕ). Μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου οι συνολικές θέσεις εργασίας θα είναι 22 (11 ΕΜΕ). Ημερομηνία γνωμοδότησης της επιτροπής (3) Υπαγωγή της εταιρείας «ΚΑΠΑ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΞΕ ΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004 για την ενίσχυ ση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επι χορήγησης. Με την υπ αριθμ /ΥΠΕ/4/01140/ν. 3299/04/ απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονο μίας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις δια τάξεις του ν. 3299/2004, επένδυσης της επιχείρησης «ΚΑΠΑ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.» που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας 5*, στην τοποθεσία Άγιος Κωνσταντίνος του Δήμου Αρκαδίων του Νομού Ζακύνθου, συνολικής επιχορηγούμενης δαπάνης ποσού είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων εκατόν τριάντα χιλιά δων ( ) ευρώ. Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 45% επί του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης δηλαδή ποσό επιχορήγησης δέκα εκατομμύρια οκτακόσιες πε νήντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσια ( ) ευρώ. Με την επένδυση θα δημιουργηθούν πενήντα οκτώ (58) νέες θέσεις απασχόλησης (38,5 ΕΜΕ). Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: (ομόφωνη). (4) Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ PACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» με δ.τ. «THRACE PLASTICS PACK S.Α.» στις δι ατάξεις του ν. 3299/2004. Με την υπ αριθμ /ΥΠΕ/4/00638/Ε/ν. 3299/04/ απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004 επένδυσης της εταιρείας «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ PACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «THRACE PLASTICS PACK S.A», που αναφέρεται στην επέκταση της μονά δος που λειτουργεί η επιχείρηση στη ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων με την ίδρυση μονάδος στην Κοινότητα Μαγικό του Νομού Ξάνθης, σε μισθωμένες κτιριακές εγκαταστάσεις και αφορά προσθήκη γραμμών παραγωγής πλαστικών ειδών συσκευασίας τροφίμων, συνολικού ενισχυόμε νου κόστους επτά εκατομμυρίων εννιακοσίων χιλιάδων ( ,00) ευρώ, με επιχορήγηση ποσού τριών εκα τομμυρίων εκατόν εξήντα χιλιάδων ( ,00) ευρώ, δηλαδή ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) επί του ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης. Με την επένδυση θα δημιουργηθούν πενήντα τέσσερις (54) νέες θέσεις απασχόλησης (54 ΕΜΕ). Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: (5) Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΑΛΜΕΚΟ LOGISTICS A.E» στις διατάξεις του ν. 3299/2004. Με την υπ αριθμ /ΥΠΕ/4/000764/Ε/ν. 3299/2004/ απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουρ γού Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η υπαγωγή, στις διατάξεις του ν. 3299/2004, της εταιρείας «ΑΛΜΕΚΟ LOGISTICS A.E» για την ενίσχυση επένδυσης της, με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας εφοδιαοτικής αλυσίδας στο Δημοτικό Διαμέρισμα Σίνδου του Δήμου Εχεδώρου του Νομού Θεσσαλονίκης, συνολικής δαπάνης πέντε εκατομμυρίων ογδόντα χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι πέντε ( ) ευρώ με ποσοστό επιχορήγησης (40%) δηλ. ποσό επι χορήγησης δύο εκατομμυρίων τριάντα δύο χιλιάδων διακοσίων δέκα ( ) ευρώ. Με την επένδυση δημιουργούνται 10 (μόνιμες) νέες θέσεις απασχόλησης ήτοι 10 ΕΜΕ Ημερομηνία γνωμο δότησης της Επιτροπής: Κυβερνήσεως (τεύχος Β ). Αριθμ /1631 (6) Εξασφάλιση προσιτών τιμολογίων στο πλαίσια παρο χής της Καθολικής Υπηρεσίας. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των άρθρων 51 παρ. 1 και 52 παρ. 2 του ν. 3431/2006 «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (Α 13) όπως ισχύει. β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποι ήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98).

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) γ. Του π.δ. 293/1999 «Οργανισμός του Υπουργείου Με ταφορών και Επικοινωνιών» (Α 263), όπως ισχύει. 2. Την υπ αριθμ. 436/36/ εισήγηση της Εθνι κής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Εξασφάλιση προσιτών τιμολογίων 1. Ο πάροχος Καθολικής Υπηρεσίας θέτει σε εφαρ μογή, για τα στοιχεία Καθολικής Υπηρεσίας που έχει αναλάβει, γεωγραφικά εξομοιωμένα τιμολόγια σε όλη την γεωγραφική περιοχή για την οποία έχει ορισθεί πάροχος Καθολικής Υπηρεσίας. 2. Ο πάροχος Καθολικής Υπηρεσίας οφείλει να εφαρ μόζει τιμολόγια για την παροχή των στοιχείων Καθο λικής Υπηρεσίας σε τιμές ίσες ή μικρότερες από τη μέγιστη επιτρεπτή τιμή που ενδεχομένως έχει επιβληθεί από την ΕΕΤΤ στην επιχείρηση με σημαντική ισχύ στην σχετική αγορά των άρθρων 35 επ. του ν. 3431/ Σε περίπτωση οφειλών των συνδρομητών έναντι του παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας, εφαρμόζονται τα ακόλουθα: α) Σε περίπτωση ατόμων με ειδικές ανάγκες (Ατόμων με Αναπηρίες), καθώς και ατόμων με ειδικές κοινωνικές ανάγκες, όπως ηλικιωμένοι, καρδιοπαθείς, νεφροπαθείς, μεταμοσχεθέντες κ.λπ., που απώλεσαν την τηλεφωνική σύνδεση, παρέχεται η δυνατότητα να δέχονται εισερχό μενες κλήσεις, καθώς και να καλούν αριθμούς εκτάκτου ανάγκης εις το διηνεκές. β) Σε περιπτώσεις αμφισβητήσεων υπέρογκων λογαρι ασμών για υπηρεσίες προσθέτου τέλους, οι συνδρομη τές εξακολουθούν να έχουν πρόσβαση σε βασικές τηλε φωνικές υπηρεσίες, μέχρις ότου επιλυθεί η διαφορά. 4. Ο πάροχος Καθολικής Υπηρεσίας εξασφαλίζει την παροχή ελάχιστου επιπέδου αναλυτικής χρέωσης, όπως αυτό ορίζεται στην απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών περί καθορισμού του περιεχομένου της Καθολικής Υπηρεσίας. 5. Κατά τη διάρκεια του διμήνου, εφόσον υπάρχει η τεχνική δυνατότητα και ο όγκος της κίνησης το δικαι ολογεί, ο πάροχος Καθολικής Υπηρεσίας αποστέλλει στο συνδρομητή ενδιάμεσο λογαριασμό. 6. Κατόπιν σχετικής αιτήσεως του συνδρομητή και εφόσον υπάρχει η τεχνική δυνατότητα, ο πάροχος Κα θολικής Υπηρεσίας πληροφορεί το συνδρομητή για το ύψος της τηλεφωνικής του χρέωσης ανά μήνα. 7. Πέραν των προβλεπόμενων στο παρόν άρθρο και την Κοινή Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός Ειδικών Ρυθμίσεων για τελικούς χρήστες που είναι άτομα με ειδικές ανάγκες (Άτομα με αναπηρίες)», που εκδίδεται κατ εφαρμογή του άρθρου 51. παρ.1 του ν. 3431/2006, ο πάροχος Καθολικής Υπηρεσίας δύναται να παρέχει τιμολογιακές επιλογές ή δέσμες τιμολογίων για τους καταναλωτές, οι οποίες είναι διαφορετικές από τους συνήθεις εμπορικούς όρους, προκειμένου ιδίως να εξα σφαλίζεται ότι τα άτομα με χαμηλό εισόδημα ή με ει δικές κοινωνικές ανάγκες δεν αποκλείονται από την πρόσβαση ή τη χρήση της διαθέσιμης στο κοινό τηλε φωνικής υπηρεσίας. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται κατόπιν εγκρίσεως της ΕΕΤΤ. Άρθρο 2 Έναρξη Ισχύος Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από τη δη μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Παπάγου, 9 Αυγούστου 2007 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΙΑΠΗΣ Αριθμ (7) Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Γόρτυνας. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007, «περί κυρώσεως του Κώδικα περί Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2539/1997 και την αριθμ / εγκ. 34/ εγκύκλιο του ΥΠΕΣ ΔΔΑ. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν /1998 και του ν. 2503/ Την υπ αριθμ. 6730/ εξουσιοδοτική απόφα ση του Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης. 5. Την υπ αριθμ. 5802/ απόφασή μας με την οποία εγκρίναμε τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Γόρτυνας (Φ.Ε.Κ. 600/ ) όπως τροπο ποιήθηκε με την υπ αριθμ / όμοια (Κωδ. Δημ/τος / ). 6. Την υπ αριθμ. 77/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γόρτυνας με την οποία τροπο ποιείται ο ΟΕΥ του Δήμου. 7. Το υπ αριθμ. 2/ πρακτικό συνεδριάσεως του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Ηρακλείου με το οποίο δίδεται η θετική του γνωμοδότηση για την τροποποίηση του ΟΕΥ του Δήμου Γόρτυνας, αποφα σίζουμε : Τροποποιούμε τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Γόρτυνας όπως αυτός ψηφίσθηκε με την υπ αριθμ. 77/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του ως ακολούθως: Το άρθρο 13 τροποποιείται και έχει πλέον ως εξής: Άρθρο 13 ΤΑΚΤΙΚΕΣ OΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Οι θέσεις των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ κατατάσ σονται στους βαθμούς Δ (εισαγωγικός), Γ, Β και Α (κα ταληκτικός). Οι θέσεις στους κατηγορίας ΥΕ κατατάσσονται στους βαθμούς Ε (εισαγωγικός), Δ, Γ και Β (καταληκτικός). Τα προσόντα διορισμού των θέσεων περιγράφονται στο π.δ. 37α/1987 και το π.δ.22/1990. Οι θέσεις που προβλέπονται ανά κατηγορία και κλάδο είναι οι εξής :

4 24098 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Κλάδος Θέσεις ΠΕ 1 Διοικητικού(Οικονομικού) 1 (μία) ΠΕ 1 Οικονομικό Λογιστικό 1 (μία) ΠΕ3 Πολιτικών μηχανικών 1 (μία) ΠΕ5 Μηχανολόγων / Ηλεκτρολόγων Μηχ. 1 (μία) ΠΕ9 Γεωπόνων 1 (μία) ΠΕ11 Πληροφορικής 1 (μία) ΠΕ1 Κοινωνιολόγου 1 (μία) ΠΕ 23 Δημοτική Αστυνομία 2 (δύο) ΠΕ Διεκπεραίωσης υποθέσεων Πολιτών 5 (πέντε) ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 14 (δέκα τέσσερις) Κλάδος Θέσεις ΤΕ 3 Τεχνολόγων πολιτικών Μηχαν. 1 (μία) ΤΕ 11 Εποπτών Δημόσιας Υγείας 1 (μία) ΤΕ 17 Διοικητικών Λογιστών 1 (μία) ΤΕ 4 Τεχνολόγων Μηχανικών 1 (μία) ΤΕ Διεκπεραίωσης υποθέσεων Πολιτών 1 (μία) ΤΕ 22 Διοίκησης Μονάδων ΟΤΑ 1 (μία) ΤΕ 2 Κοινωνικών Λειτουργών 1 (μία) ΤΕ 23 Ειδικό ένστολο προσωπικό (Δημοτική 2 (δύο) Αστυνομία) ΤΕ 3 Τεχνολόγων Πολιτικών Δομικών Εργων 1 (μία) ΤΕ 13 Τεχνολόγων Γεωπόνων 1 (μία) ΣΥΝΟΛΑ 11 (έντεκα) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Κλάδος Θέσεις ΔΕ1 Διοικητικών 9 (εννέα) ΔΕ5 Δομικών έργων 1 (μία) ΔΕ23 Ειδικού Προσωπικού Δημ. Αστυνομία 11 (έντεκα) ΔΕ24 Ηλεκτρολόγος 1 (μία) ΔΕ30 Τεχνίτης υδραυλικός 2 (δύο) ΔΕ28 Χειριστών μηχανημάτων έργων 2 (δύο) ΔΕ29 Οδηγών Αυτ/των 2 (δύο) ΔΕ 28 Χειριστών Η/Υ 2 (δύο) ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Κλάδος 30 (τριάντα) Θέσεις ΥΕ16 Εργατών καθαριότητας (η 1 εσωτε ρικών χώρων) 4 (τέσσερις) ΥΕ16 Εργάτης υδρονομέας 8 (οκτώ) ΥΕ16 Εργάτης γενικών καθηκόντων 3 (τρείς) ΣΥΝΟΛΑ 15 (δέκα πέντε) Με την παρούσα προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Γόρτυνας για τα επόμε να οικονομικά έτη, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να προσδιορισθεί. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ αριθμ. 5802/ από φαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης με την οποία εγκρίθηκε ο Οργανισμό Εσωτερικής Υπη ρεσίας του Δήμου Γόρτυνας (Φ.Ε.Κ. 600/ ) όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ / όμοια (Κωδ. Δημ/τος / ). Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Η Διευθύντρια ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΕΛΕΓΡΑΚΗ Αριθμ. ΔΑ/Φ3.1/οικ.890 (8) Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων με «Εντολή Νομάρχη» στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Ανάπτυξης του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ροδό πης. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3200/1955 «Περί διοικητικής απο κέντρωσης της χώρας», όπως αυτές συμπληρώθηκαν με το ν.δ. 532/1972, το π.δ. 330/1983 και τα άρθρα 9 και 18 του ν. 2690/ Τις διατάξεις του π.δ. 30/1996 (Φ.Ε.Κ. 21/Α /1996) «Κώ δικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης». 3. Τον Εσωτερικό Οργανισμό Οργάνωσης και Λειτουρ γίας του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ροδόπης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 48/ απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου μας Διαμερίσματος, για απλούστευση των διαδικασιών και προώθηση της εύ ρυθμης λειτουργίας αυτών, αποφασίζουμε: Α. Εξουσιοδοτούμε και αναθέτουμε στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης του Νομαρχιακού Διαμερί σματος Ροδόπης να υπογραφεί «Με εντολή Νομάρχη» τα έγγραφα της Υπηρεσίας που προΐσταται, που ανα φέρονται στα εξής αντικείμενα: 1. Έλεγχος βιομηχανικών βιοτεχνικών εγκαταστάσε ων και εργαστηρίων και αποθηκών. 2. Χορήγηση μηχανολογικών αδειών εγκατάστασης, διαρρύθμισης, επέκτασης, εκσυγχρονισμού και λειτουρ γίας και των τροποποιήσεων αυτών, σε βιομηχανικές βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών, με εγκαταστημένη ισχύ μέχρι 500 KW, σε εργοστάσια παραγωγής εκρη κτικών μέχρι χιλιόγραμμο ημερησίων και σε απο θήκες εκρηκτικών υλών και κυψελίδων δυναμικότητας μέχρι 5.00 χιλιογράμμων. 3. Χορήγηση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σε αρτοποιεία, βιομηχανικές εγκαταστάσεις αρτοποιίας και εγκαταστάσεις περάτωσης έψησης και παραγωγής ζύμης και ενδιάμεσων προϊόντων αρτοποιίας. 4. Χορήγηση ειδικών αδειών εργοστασίων κατασκευής και επισκευής ατμολεβήτων, με εγκαταστημένη ισχύ μέχρι 500 KW. 5. Χορήγηση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας καθώς και θεώρηση της Ειδικής Δήλωσης στεγνοκαθα ριστήρίων, πλυντηρίων ρούχων, σιδηρωτηρίων ρούχων και ταπητοκαθαριστηρίων, δημοσίας χρήσης. 6. Χορήγηση αδειών εγκαταστάσεις επικίνδυνων ιατρι κών αποβλήτων, που βρίσκονται είτε εντός είτε εκτός υγειονομικών μονάδων. 7. Τεχνικός έλεγχος και ρύθμιση κάθε θέματος που ανακύπτει από την λειτουργία των παραπάνω αναφερό μενων εγκαταστάσεων καθώς και οποιασδήποτε άλλης εγκατάστασης αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, που έχει

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) σχέση με την δημιουργία δυσμενών συνθηκών και επι δράσεων στο φυσικό περιβάλλον, στους εργαζόμενους σε αυτές και στους περίοικους, εκτός από την επιβολή κυρώσεων. 8. Χορήγηση βεβαίωσης σχετικά με την αρτιότητα και την καταλληλότητα του μηχανολογικού εξοπλισμού μονάδων επεξεργασίας βιομηχανικής τομάτας. 9. Τεχνικός έλεγχος δοκιμασίας ατμολεβήτων, ατμο δοχείων, αεροδεξαμενών και δοχείων εν γένει υπό πίεση και επιθεώρηση, μετά την εγκατάσταση αυτών, για την χορήγηση πιστοποιητικών υδραυλικής δοκιμασίας και παραλαβής. 10. Χορήγηση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σε ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις κινηματο γράφων και θεάτρων. 11. Ενέργειες επί αιτήσεων για την χορήγηση αδειών χρήσης νερού αξιοποίησης έργου υδατικών πόρων, σε βιομηχανικές βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και επαγγελ ματικά εργαστήρια. 12. Επιθεώρηση και τεχνικός έλεγχος της καλής λει τουργίας των εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης των κτιρίων. 13. Έλεγχος εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων εκτός από την επιβολή κυρώσεων προς τους εγκατα στάτες ηλεκτρολόγους. 14. Έλεγχος και χορήγηση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας φωτοβόλων σωλήνων, φωτεινών επιγρα φών, ηλεκτροκινήτων ανυψωτικών μηχανημάτων και γεφυροπλαστίγγων. 15. Επίβλεψη και διαχείριση κατασκευής ψυκτικών εγκαταστάσεων, ιχθυοσκαλών και έργων αφαλάτω σης. 16. Θεώρηση της Ειδικής Δήλωσης, για την απαλλαγή από την υποχρέωση εφοδιασμού με άδειες εγκατάστα σης και λειτουργίας σε πάσης φύσεως επαγγελματικά εργαστήρια και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών. 17. Έλεγχος τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και εισηγήσεις για την επιβολή πρόσθετων όρων λειτουρ γίας ή και πρόσθετων περιβαλλοντικών όρων, σε βιο μηχανικές βιοτεχνικές εγκαταστάσεις πάσης φύσεως και επαγγελματικά εργαστήρια. 18. Καταχώρηση της μελέτης ασφάλειας των μονά δων που η δραστηριότητα τους περιλκείει κινδύνους από ατυχήματα μεγάλης έκτασης και δημοσιοποίηση αυτής. 19. Εισήγηση για την απευθείας εκποίησης δημοσίων εκτάσεων ή για την παραχώρηση κοινόχρηστων δημο σίων ή κοινοτικών εκτάσεων, για ίδρυση ή επέκταση βιομηχανικών βιοτεχνικών εγκαταστάσεων και επαγ γελματικών εργαστηρίων. 20. Διατύπωση γνώμης για την απαλλοτρίωση ιδιω τικών εκτάσεων, για ίδρυση ή επέκταση αξίας λόγου βιομηχανίας. 21. Διατύπωση γνώμης για την χορήγηση άδειας χρή σης αιγιαλού και παραλίας από μονάδες αρμοδιότητας της Δ/νσης. 22. Έγκριση παραγωγής εκρηκτικών υλών, αποδοχή των πιστοποιητικών καταλληλότητας των μηχανημάτων παραγωγής εκρηκτικών υλών, αποδοχή του διορισμού, της απόλυσης ή της παραίτησης των υπευθύνων συντή ρησης και του Δ/ντη παραγωγής των μονάδων παραγω γής εκρηκτικών υλών καθώς και διενέργεια ελέγχου περί του εάν συντρέχει η προϋπόθεση της 2ετούς προϋπη ρεσίας, στην περίπτωση διορισμού του εν λόγω Δ/ντη, αποδοχή της αναφοράς των μονάδων αυτών για τυχόν ατυχήματα που έχουν συμβεί και σύνταξη της σχετικής έκθεσης, έγκριση των γενικών διαταγών που εκδίδει κάθε τέτοια μονάδα και θεώρηση των ημερολογίων βιβλίων των εν λόγω μονάδων, για τις δοκιμές και τους ελέγχους των εκρηκτικών και για την συντήρηση του μηχανολογικού τους εξοπλισμού. 23. Κατά παρέκκλιση έγκριση ανέγερσης πολυόροφων επικίνδυνων κτιρίων, εφόσον αυτό επιβάλλεται από λει τουργικούς λόγους. 24. Ενέργειες αναφορικά με την έκδοση της απόφα σης, που προβλέπεται από την παρ. 3 του άρθρου 2 της υπ αριθμ. 3329/1989 κοινής υπουργικής απόφασης, σχετικά με την μείωση των αποστάσεων ασφαλείας εγκατάστασης εργοστασίων ή αποθηκών εκρηκτικών υλών. 25. Τήρηση και ενημέρωση ηλεκτρονικού Ειδικού μη τρώου των επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων και εγγραφή και διαγραφή στο και από το Μητρώο αυτό των εν λόγω επιχειρήσεων. 26. Έγκριση τεχνικών μελετών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Δημοσίου και τον ν.π.δ.δ., συνολικού προϋπολογισμού άνω των ευρώ. 27. Ενέργειες επί θεμάτων που αφορούν σε άδειες μεταλλευτικών ερευνών, σε παραιτήσεις από δικαιώ ματα απορρέοντα από άδειες μεταλλευτικών ερευνών, σε μεταβιβάσεις ή μισθώσεις δικαιωμάτων από άδειες μεταλλευτικών ερευνών, εκπτώσεις από δικαιώματα αδειών μεταλλευτικών ερευνών, εγκρίσεις για την εκ μετάλλευση διαπιστωθέντων μεταλλευμάτων, εκπτώ σεις ή απώλειες δικαιωμάτων απορρεόντων από άδειες μεταλλευτικών ερευνών, απόκτησης μεταλλευτικών δι καιωμάτων επί αδειών μεταλλευτικών ερευνών σε πα ραμεθόριες περιοχές, πλην της μεταλλειοκτησίας και ανακλήσεις αδειών μεταλλευτικών ερευνών καθώς και ενέργειες για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων. 28. Βεβαίωση του φόρου υπέρ του Δημοσίου, σε πε ρίπτωση μεταβίβασης δικαιωμάτων από άδειες μεταλ λευτικών ερευνών. 29. Παραλαβή και καταχώρηση αιτήσεως για οριστική παραχώρηση μεταλλείων και ενέργειες για την προώ θηση τους στο Υπουργείο Ανάπτυξης, την σύνταξη της προκήρυξης για την παραχώρηση μεταλλείου και την έκδοση του σχετικού π.δ/τος. 30. Ενέργειες καθορισμού και αποχαρακτηρισμού λα τομικών περιοχών. 31. Ενέργειες επί αιτήσεων για την χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης σε δημοτικά, κοινοτικά, ν.π.δ.δ. ή ιδιωτι κά λατομεία αδρανών υλικών, μαρμάρων, βιομηχανικών ορυκτών, σχιστολιθικών πλακών και αργίλων και μαργών πλινθοποιϊας και κεραμοποιϊας καθώς και επί παρατά σεων ή ανακλήσεων των αδειών αυτών. 32. Ενέργειες για την έκδοση απόφασης για την συ νέχιση επί μια 2ετία της λειτουργίας δημοτικών, κοινο τικών, ν.π.δ.δ. ή ιδιωτικών λατομείων αδρανών υλικών, με αποκλειστικό σκοπό την αποκατάσταση του περι βάλλοντος καθώς και για την παράσταση αυτή μέχρι μία 3ετία. 33. Ενέργειες για την έκδοση απόφαση για την σφρά γιση των μόνιμων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστά

6 24100 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) σεων των λατομείων αδρανών υλικών, μαρμάρων, βιο μηχανικών ορυκτών και σχιστολιθικών πλακών. 34. Ενέργειες για την έκδοση απόφασης για τον χα ρακτηρισμό ως βιομηχανικών, των λατομικών επιχειρή σεων βιομηχανικών ορυκτών, μαρμάρων και αδρανών υλικών. 35. Ενέργειες για την έκδοση απόφασης για την άρση απαγόρευσης δικαιοπραξιών λατομικού ή μεταλλευτικού περιεχομένου στις παραμεθόριες περιοχές. 36. Ενέργειες για την έκδοση απόφασης για την πα ραχώρηση ερευνητικών γεωτρήσεων του Ι.Γ.Μ.Ε., προς εκμετάλλευση, σε Ο.Τ.Α. και ιδιώτες. 37. Χορήγηση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε δημοτικά, κοινοτικά, ν.π.δ.δ. ή ιδιωτικά λατομεία αδρανών υλικών, βιομηχναικών ορυκτών, μαρμάρων και σχιστολιθικών πλακών καθώς και σε μεταλεία, με εγκατεστημένη ισχύ μέχρι 500kw. 38. Μέριμνα για την εκτίμηση λατομικών επιχειρήσεων, στις περιπτώσεις του άρθρου 9 του ν. 2190/ Ενέργειες για έγκριση εισφοράς σε εταιρεία του συνόλου των μισθωτικών δικαιωμάτων επί διωτικών λατομείων. 40. Χορήγηση αδειών κατασκευής και λειτουργίας των υπόγειων και υπαίθριων αποθηκών εκρηκτικών υλών και καψυλλίων, για την εξυπηρέτηση των μεταλλείων και λατομείων. 41. Ενέργειες για την χορήγηση αδειών εγκατάστα σης, επέκτασης, εκσυγχρονισμού και λειτουργίας, σε βιομηχανίες παραγωγής πετρελαιοειδών και λιπαντι κών (διυλιστήρια ) και σε εγκαταστάσεις ερευνών και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, με εγκαταστημένη παραγωγική ισχύ μέχρι 367KW και σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης, διακίνησης και διανομής φυσικού αερίου, με αποθηκευτική ικανότητα μέχρι και μ Χορήγηση αδειών εγκατάστασης, επέκτασης, εκ συγχρονισμού και λειτουργίας, σε εγκαταστάσεις ενα ποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων, υγραερίων και ασφάλτου, συσκευασίας λιπαντικών και αναγέννησης ορυκτελαίων, με αποθηκευτική ικανότητα μέχρι κυβικών μέτρων και εγκαταστημένη παραγωγική ισχύ μέχρι 150KW. 43. Χορήγηση αδειών πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, αδειών διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου, αδειών προ μήθειας πετραλαιοειδών απευθείας από τα διυλιστήρια ή από εισαγωγή και αδειών εμφιάλωσης υγραερίων, με εγκατεστημένη παραγωγική ισχύ μέχρι και 15KW. 44. Ενέργειες για την έκδοση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας εφεδρικών σταθμών ηλεκτροπαραγω γής και για την έκδοση αποφάσεων εξαίρεσης από την απαλλαγή υποχρέωσης εφοδιασμού με άδειες εγκατά στασης και λειτουργίας σταθμών ηλεκτροπαραγωγής. 45. Ενέργειες για την έκδοση αδειών εγκατάστασης και λειτουργία για ιδία χρήση, ενεργειακών συστημάτων θέρμανσης ή ψύξης χώρων μέσω της εκμετάλλευσης της θερμότητας των γεωλογικών σχηματισμών και των νερών, επιφανειακών και υπόγειων, που δεν χαρακτηρί ζονται γεωθερμικό δυναμικό. 46. Ενέργειες για την έκδοση αποφάσεων προσωρι νής ή οριστικής διακοπής της λειτουργία του συνόλου ή μέρους μονάδας αρμοδιότητας της Δ/σης, για την ασφάλιση των μόνιμων ηλεκτρομηχανολογικών εγκα ταστάσεων αυτής, για την χορήγηση προθεσμίας με ταφοράς της καθώς και για την επιβολή πάσης φύσεως διοικητικών κυρώσεων (πρόστιμα κ.λπ.). 47. Χορήγηση τεχνικών επαγγελματικών αδειών άσκη σης επαγγέλματος μηχανολογικής και ηλεκτρολογικής κατεύθυνσης, όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων, δι ενέργεια εξετάσεων, στις περιπτώσεις που απαιτείται, για την χορήγηση των αδειών αυτών καθώς και θεώ ρηση των αδειών που υπόκεινται σε αυτήν. 48. Χορήγηση και θεώρηση αδειών άσκησης επαγγέλ ματος γομωτών και πυροδοτών διατρημμάτων καθώς και αποκολλητών επισφαλών όγκων. 49. Έλεγχος και ρύθμιση κάθε θέματος που αφο ρά στην εγκατάσταση, στην λειτουργία και στην συ ντήρηση των ανελκυστήρων, τήρηση και ενημέρωση ηλεκτρονικού Ειδικού Μητρώου ανελκυστήρων και συ νεργείων συντήρησης, χορήγηση άδειας συνεργείου )ων_ συντήρησης ανελκυστήρων και καταχώρηση στο σχετικό Μητρώο των ηλεκτροκίνητων και υδραυλικών ανελκυστήρων (προσώπων και φορτίου). 50. Έγκριση κυκλοφορίας εκρηκτικών υλών. 51. Διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων, προκειμέ νου να διαπιστωθεί η ποιότητα των χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος. 52. Διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων, προκειμέ νου να διαπιστωθεί η ποιότητα των πλαστικών σωλήνων και των εξαρτημάτων αυτών από μη πλαστικοποιημένο προλιβυλοχλωρίδιο (σκληρό PVC), που χρησιμοποιού νται για την μεταφορά πόσιμου νερού και αποχετευτι κών λυμάτων καθώς και για συστήματα αποχέτευσης στα κτίρια. 53. Διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων, προκει μένου να διαπιστωθεί η ποιότητα των προϊόντων τσι μέντου. 54. Διενέργεια δειματοληπτικών ελέγχων, προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση των σχετικών προδιαγραφών των παιχνιδιών. 55. Διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων, προκειμέ νου να διαπιστωθεί η ποιότητα των κυκλοφορούντων λεβήτων ζεστού νερού, οι οποίοι τροφοδοτούνται με υγρά ή αέρια καύσιμα. 56. Χορήγηση βεβαίωσης ότι προϊόντα που εισάγονται από το εξωτερικό, απευθείας από βιομηχανίες, βιοτε χνίες ή επαγγελματικά εργαστήρια, για να χρησιμοποι ηθούν αποκλειστικά σαν πρώτες ύλες, δεν παράγονται κατάλληλα για την χρήση που προορίζονται και σε επάρκεια από την εγχώρια βιομηχανία. 57. Χορήγηση βεβαίωσης ότι είδη που εισάγονται από το εξωτερικό, απευθείας από βιομηχανίες, βιοτεχνίες ή επαγγελματικά εργαστήρια, για να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά σαν πρώτες ύλες, δεν παράγονται κατάλ ληλα για την χρήση που προορίζονται και σε επάρκεια από την εγχώρια βιομηχανία και ότι η οικονομική ση μασία του παραγόμενου τελικού προϊόντος, δικαιολογεί τον προθεσμιακό διακανονισμό ή την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής χρηματικών προκαταβολών. 58. Χορήγηση βεβαίωση ότι αγαθά που εισάγονται από το Δημόσιο, τους ΟΤ.Α. Α και Β Βαθμίδας, τα ν.π.δ.δ. και τους Οργανισμούς και τις επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας, παράγονται ή όχι κατάλληλα και σε επάρκεια από την εγχώρια βιομηχανία. 59. Χορήγηση βεβαίωσης ότι μηχανήματα, ανταλλακτι κά μηχανημάτων καθώς και κάθε άλλο είδος, εγχώριας ή ξένης προέλευσης, που έχουν ανάγκη επισκευής, δεν

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) είναι δυνατόν να επισκευασθούν από εγχώριες επιχει ρήσεις, προκειμένου να επιτραπεί η εξαγωγή τους για επισκευή και η επανεισαγωγή τους. 60. Χορήγηση βεβαίωσης για την ύπαρξη ή μη εγχώ ριας επιχείρησης κατασκευής γεωργικών μηχανημάτων, προκειμένου τα εισαγόμενα γεωργικά μηχανήματα να χρηματοδοτούνται από την Αγροτική Τράπεζα. 61. Χορήγηση βεβαίωσης ότι μορφές χλωριούχου πο λυβινύλίου δεν παράγονται κατάλληλα και σε επάρκεια από την εγχώρια βιομηχανία, προκειμένου να μην επι βάλλεται σε αυτές κατά την εισαγωγή τους ο προβλε πόμενος δασμός. 62. Χορήγηση βεβαίωσης ότι μία βιομηχανία ή βιο τεχνία ή επαγγελματικό εργαστήριο βρίσκεται στην επαρχία. 63. Διαπίστωση και χορήγηση βεβαίωσης για την ολο κλήρωση των εξαγωγικών υποχρεώσεων βιομηχανικών, βιοτεχνιών και επαγγελματικών εργαστηριών. 64. Έκδοση απόφασης απαλλαγής από την καταβολή των προβλεπόμενων δασμών, του Φ.Π.Α. καθώς και του Ειδικού Φόρου, κατά την εισαγωγή των φορτηγών οχημάτων, κατά το μέρος που αυτά δεν παράγονται κατάλληλα και σε επάρκεια από την εγχώρια βιομη χανία. 65. Εκτίμηση της αξίας των μηχανημάτων βιομηχανι κών, βιοτεχνιών και επαγγελματικών εργαστηρίων, για τον προσδιορισμό της φορολογητές αξίας τους. 66. Έλεγχος διάθεσης και κυκλοφορίας στην αγορά ηλεκτρολογικού υλικού. 67. Έλεγχος των αρχιτεκτονικών, των στατικών, των υδραυλικών και των ηλεκτρομηχανολογικών μελετών, της μελέτης θερμομόνωσης και της μελέτης παθητικής πυροπροστασίας καθώς και των φορολογικών και έκδο ση ή αναθεώρηση οικοδομικών αδειών των βιομηχανικών βιοτεχνικών κτιρίων και των κτιρίων των επαγγελματι κών εργαστηρίων. 68. Έλεγχος της πληρότητας του φακέλλου, ή τυχόν αποστολή του σε αποκεντρωμένες Πολεοδομικές Υπη ρεσίες (Δήμων κ.λπ.) και η μέριμνα, σε συνεργασία και με αυτές για την έκδοση των σχετικών οικοδομικών αδειών των βιομηχανικών βιοτεχνικών κτιρίων και των κτιρίων των επαγγελματικών εργαστηρίων. 69. Έλεγχος των απαιτούμενων δικαιολογητικών και έκδοση αδειών παριτοίχησης, κατεδάφισης, επιχωμά τωσης και κοπής δένδρων, βιομηχανικών βιοτεχνικών εγκαταστάσεων ή επαγγελματικών εργαστηρίων. 70. Έλεγχος της πληρότητας του φακέλλου της προ καταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολό γησης της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και της περιβαλλοντικής έκθεσης και αποστολή του στις συναρμόδιες Υπηρεσίες για γνωμάτευση, διατύπωση σχετικής εισήγησης στο Νομαρχιακό Συμβούλιο και έγκριση περιβαλλοντικών όρων βιομηχανικών βιοτε χνικών εγκαταστάσεων, επαγγελματικών εργαστηρίων, αποθηκών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων παροχής υπηρεσιών. 71. Ενημέρωση των επενδυτών σε θέματα ίδρυσης επιχειρήσεων, αναπτυξιακών προγραμμάτων, δικαιολο γητικών και διαδικασιών, προκειμένου να χορηγηθούν οι απαιτούμενες άδειες και οι επί μέρους εγκρίσεις. 72. Υλοποίηση προγραμμάτων υποστήριξης των μι κρομεσαίων επιχειρήσεων, αξιοποίησης των ήπιων μορ φών ενέργειας καθώς και παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης αναπτυξιακών προγραμμάτων και σχεδίων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης. 73. Ενημέρωση των φορέων των βιομηχανικών βι οτεχνικών για τις νέες τεχνολογίες, εφευρέσεις και ευρεσιτεχνίες. 74. Συνεργασία με αρμόδιους συλλογικούς φορείς και επιμελητήρια και την εξέταση θεμάτων, που αφορούν στην αδειοδότηση και στην λειτουργία των μεταποι ητικών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, στην υπαγωγή των εν λόγω επιχειρηματικών μονάδων σε αναπτυξιακά προγράμματα και σχέδια και στην βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. 75 Συνεργασία με άλλες υποστηρικτικές δομές της επιχειρηματικότητας στην περιφέρεια και στον Νομό, αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης, η συλλογή στοιχείων σχετικά με την επιχειρηματική δραστηριότη τα και η αξιολόγηση των οικονομικών δεδομένων. 76. Ενέργειες επί υποβολής προτάσεων στην Δ/νση Ανάπτυξης της γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, σχετικά με την ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στον Νομό, με τις διαμοφρούμενες τάσεις οικονομικής δραστηριότητας, με την υπαγωγή των μεταποιητικών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών σε αναπτυξιακά προγράμματα και σχέδια καθώς και με την βελτίωση των διαδικασιών αδειοδότησης των μεταποιητικών επι χειρήσεων, γενικά. 77. Τήρηση και ενημέρωση της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, σε θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης. 78. Διαχείριση του συστήματος ηλεκτρονικής δια σύνδεσης της Διεύθυνσης, με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και της οικίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. 79. Συνεργασία με τα Κ.Υ.Ε., για την διεκπεραίωση από αυτά μέρους των υποθέσεων που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης. 80. Συνεργασία με τα Κ.Ε.Π., για την χορήγηση αδειών, πιστοποιητικών ή ειδικά, εγγράφων. 81. Αυτεπάγγελτη ή ύστερα από αίτηση των ενδια φερομένων, αναζήτηση από άλλες Υπηρεσίες ή Αρχές, δικαιολογητικών απαραίτητων για την έκδοση αδειών. 82 Μηχανογράφηση της Διεύθυνσης και των Τμημά των αυτής. 83. Τήρηση πρωτοκόλλου εισαγωγής και εξαγωγής εγγράφων. 84. Προμήθεια και διαχείριση μη αναλώσιμου και ανα λωσίμου υλικού της Υπηρεσίας. 85. Είσπραξη παραβόλων και τελών, εκ μέρους των ενδιαφερομένων, που έχουν θεσπισθεί από την πολιτεία, για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους. 86. Ενέργειες για την παραπομπή υπαλλήλων της Υπηρεσίας στις Υγειονομικές Επιτροπές και στον Υπη ρεσιακό Συμβούλιο. 87. Χορήγηση κανονικών και αναρρωτικών αδειών στους υπαλλήλους της Υπηρεσίας. 88. Ανακοινώσεις και χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων μεταβολών στους υπαλλήλους της Υπη ρεσίας. 89. Εκκαθάριση τακτικών και έκτακτων αποδοχών των υπαλλήλων της Υπηρεσίας (μισθοδοσία, επιδόματα, αποζημιώσεις εκτός έδρας μετακίνησης κ.λπ.)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7717 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 689 22 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με Εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 143 17 Ιουνίου 2011 NOΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3982 Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματι κών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25205 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΕΛΔΙΚΟ ΣΠΟΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ ΕΞΑΓΩΓΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ ΕΙΔΩΝ ΣΠΟΡ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36291 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2540 15 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΗΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19299 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1335 8 Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός προδιαγραφών, όρων και προϋποθέσε ων για την εξειδίκευση των επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8383 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 465 24 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιει νής εργασίας της παρ. 1 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4895 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 344 3 Ιουλίου 205 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 36643+ 3392+305+275 Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δημοτικής Επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4817 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 233 27 Δεκεμβρίου 2010 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 140 Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18071 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1261 1 Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΗΛ/6170/28.4.2004 (ΦΕΚ 645/Β /3.5.2004) απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7793 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 623 3 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΔΟΥΚΙΣΣΑ ΚΙΩΤΗ ΜΟΝΟ ΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» με δ.τ. «ΦΩΣ», στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1974 5 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση της προθεσμίας υποβολής της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30971 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2538 29 Δεκεμβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 316/10 12 2009 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Νομαρχιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2065 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 155 1 Φεβρουαρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση ενιαίου Διοικητικού Τομέα Ειδικής Υπη ρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 158 3 Φεβρουαρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 483/35/Φ.15 Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1387 2 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥΝΤΑ ΒΙΟ ΛΟΓΙΚΑ ΑΓΡΑΚΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17845 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1052 29 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και ορισμός μελών Επιτροπής Προσφυγών με έδρα την Αλεξανδρούπολη στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4617 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 223 27 Δεκεμβρίου 2010 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 130 Οργανισμός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1644 14 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Πολιτικού Γραφείου Υφυπουργού Εσωτερι κών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4365 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 208 10 Δεκεμβρίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3897 Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γε νικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας,

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΝΟΜΟΣ 3325/2005 - ΦΕΚ 68/Α/ 11.3.2005 Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ...3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26761 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1827 8 Ιουνίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 7657 Έγκριση Ο.Ε.Υ του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προ στασίας, Αλληλεγγύης και Αθλητισμού»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9611 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση αποφάσεως περί καθορισμού αριθμού φοιτητών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων δυναμένων να ασκούνται πρακτικά στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1114 5 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας της αρμοδιότητας καθορισμού των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5383 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 167 28 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 100 Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23401 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1586 21 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ανώτατου αριθμού επιτρεπόμενων κατ έτος ημερών εκτός έδρας μετακινήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19055 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1162 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός Οργανικών Μονάδων για την Παροχή Υπηρεσιών Πιστοποίησης της Αρχής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 781 17 Μαΐου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111136/1234 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 110940/12.4.2006 (ΦΕΚ 509/ Β /20.4.2006) όμοιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5713 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 313 27 Δεκεμβρίου 2005 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3428 Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 133 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 133 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 133 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των παραγράφων 1 και 7 του άρθρου 241 του ν.3852/2010

Διαβάστε περισσότερα