ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΠΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΠΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ"

Transcript

1 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΠΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ Οη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο γηα ζπληεξήζεηο Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ ηίζεληαη ζε Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε πξνθεηκέλνπ λα θαηαηεζνύλ από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο ηπρόλ παξαηεξήζεηο κέρξη 25/02/2015 ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε: Α] ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΤΠΖΡΔΗΔ ΔΠΗΚΔΤΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΓΔΝΝΖΣΡΗΧΝ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΚΑΗ ΚΔΦΗΑΠ ΚΑΗ ΤΠΟΣΑΘΜΟΤ ΠΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΔΡΓΑΗΧΝ Με ηελ έλαξμε ηεο ζύκβαζεο: 1 ε ζπληήξεζε 3 κήλεο κεηά ηελ έλαξμε ηεο ζύκβαζεο 1 νο ηερληθόο έιεγρνο 6 κήλεο κεηά ηελ έλαξμε ηεο ζύκβαζεο 2 ε ζπληήξεζε 9 κήλεο κεηά ηελ έλαξμε ηεο ζύκβαζεο 2 νο ηερληθόο έιεγρνο ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΟΡΗΝΘΟΤ ΥΧΡΟ ΜΔΖ ΣΑΖ ην ρώξν κέζεο ηάζεο, ν νπνίνο απνηειείηαη από ηα: πεδίν εηζόδνπ ΓΔΖ Νν LT 1, πεδίν LT 2, κεηξήζεηο ζηα 20 ΚV θαη ηα πεδία Νν LT 3, LT 4 ηξνθνδνζίαο ησλ κεηαζρεκαηηζηώλ ηζρύνο 2Υ1000 KVA θαη ην πεδίν LT 5 γηα κεηαζρεκαηηζηή ηζρύνο 500 KVA κε ηε ζέζε εθεδξηθή, ζα πξέπεη λα γίλνπλ νη παξαθάησ εξγαζίεο θαη θαηά ηηο δύν (2) ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν (2) ηερληθνύο ειέγρνπο: 1. Καζαξηζκόο ππέξγεηνπ θαη ππνγείνπ ρώξνπ 2. Έιεγρνο κνλνπνιηθώλ θαισδίσλ Ν2Υ5Τ 20 KV 1Υ70/16mm 2 εηζόδνπ ΓΔΖ θαη πξνο κεηαζρεκαηηζηέο 1000 KVA 3. Έιεγρνο ζύλδεζεο ησλ άθξσλ ζηα αθξνθηβώηηα ηνπ πεδίνπ 20 KV παξνρήο ΓΔΖ 4. Έιεγρνο θαη θαζαξηζκόο ησλ πεδίσλ κέζεο ηάζεο 20 KV Νν 1, 2, 3, 4 & Έιεγρνο θαη δνθηκή ηεο απνδεπθηηθήο δηάηαμεο ησλ απηόκαησλ δηαθνπηώλ 6. Έιεγρνο θαη δνθηκή ηεο απνδεπθηηθήο δηάηαμεο (απνδεπθηώλ) κέζεο ηάζεο 20 KV Α.Β.Β. θαη ηεο καλδάισζεο κε ηνλ απηόκαην δηαθόπηε HAD. 7. Έιεγρνο, θαζαξηζκόο ζύζθημε κπαξώλ κέζεο ηάζεο 20 KV 8. Έιεγρνο, θαζαξηζκόο θαη ζύζθημε ησλ αθξνθηβσηίσλ κέζεο ηάζεο 20 KV παξνρήο ΓΔΖ θαη ησλ κεηαζρεκαηηζηώλ 2Υ1000 KVA κόλν ζην δηαθόπηε HAD 9. Έιεγρνο γεηώζεσλ πξνζηαζίαο 10. Έιεγρνο καλδαιώζεσο απηνκαηηζκνύ πνπ ζέηνπλ εθηόο ηνπο δηαθόπηεο κέζεο ηάζεο 20 KV ζε πεξίπησζε ππεξέληαζεο ή βξαρπθπθιώκαηνο ζηα 20 KV, ηα ειεθηξηθά θαη κεραληθά κέξε, ρεηξηζηήξηα θαη ηα κνλσηηθά ζηεξίγκαηα ησλ επαθώλ 11. Μεραληθόο έιεγρνο ζε όιν ην ζύζηεκα εληόο ησλ πεδίσλ πςειήο ηάζεο 20 KV 12. Έιεγρνο ππαξρόλησλ ζπζηεκάησλ πξνζηαζίαο πνπ ππάξρνπλ ζηελ εγθαηάζηαζε από ηνλ θαηαζθεπαζηή ζηε κέζε ηάζε 20 KV πεδίν εηζόδνπ Νν 1, πεδίν Νν2 κεηξήζεηο ζε Α, πεδία Νν 3, 4 ηξνθνδνζία κεηαζρεκαηηζηώλ ηζρύνο 2Υ1000 KVA.

2 ΥΧΡΟ ΜΔΣΑΥΖΜΑΣΗΣΧΝ ην ρώξν κεηαζρεκαηηζηώλ ηνπ θεληξηθνύ Τπνζηαζκνύ ηνπ Ννζνθνκείνπ καο πνπ βξίζθνληαη εγθαηεζηεκέλνη νη κεηαζρεκαηηζηέο ειαίνπ 2Υ1000 KVA κε θύξηα ραξαθηεξηζηηθά /0,4 KV-50HZ θαη ηάζε βξαρπθύθισζεο 6,32% ζπλδεζκνινγίαο DYN 11, 0,85% lo at 75 o c, ζα πξέπεη λα γίλνπλ νη παξαθάησ εξγαζίεο θαη θαηά ηηο δύν (2) ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν (2) ηερληθνύο ειέγρνπο: 1. Καζαξηζκόο ππέξγεηνπ θαη ππνγείνπ ρώξνπ 2. Έιεγρνο θαζαξηζκόο θαη ζύζθημε ησλ ζσκάησλ Μ/ θαη ησλ αθξνθηβσηίσλ κέζεο ηάζεο 20 KVA. 3. Έιεγρνο, θαζαξηζκόο κνλσηήξσλ κέζεο θαη ρακειήο ηάζεο 20/0,4 KV (πνξζειάλεο) 4. Έιεγρνο, δνθηκή θαη ξύζκηζε αλ ρξεηαζηεί ησλ πξνζηαζηώλ ηνπ ειεθηξνλόκνπ Bucholtz πνπ ππάξρνπλ ζηνπο κεηαζρεκαηηζηέο κεηαμύ δνρείνπ δηαζηνιήο θαη ηεο νξνθήο ηνπ Μ/, ζεξκνκέηξσλ ALARM & TRIP ζηελ νξνθή άλσ κέξνο ησλ κεηαζρεκαηηζηώλ ALARM ζηνπο 70 0 C& TRIP ζηνπο 85 0 C. 5. Έιεγρνο ζηάζκεο ιαδηνύ θαη ηπρόλ δηαξξνώλ ιαδηνύ ησλ κεηαζρεκαηηζηώλ 6. Έιεγρνο εμαεξηζκνύ ρώξνπ ησλ Μ/ 2Υ1000 KVA 7. Έιεγρνο ζεξκνθξαζίαο ησλ Μ/ 2Υ1000 KVA 8. Έιεγρνο θαιήο θαηάζηαζεο θειύθνπο ησλ Μ/ 2Υ1000 KVA 9. Δμαέξσζε ησλ κεηαζρεκαηηζηώλ από ηα Bucholtz όηαλ ρξεηάδεηαη. 10. Γεηγκαηνιεπηηθόο έιεγρνο κέηξεζεο δηειεθηξηθήο αληνρήο ηνπ κνλσηηθνύ ιαδηνύ ησλ κεηαζρεκαηηζηώλ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ πγξαζίαο ηνπ ιαδηνύ. 11. Αλαλέσζε ηνπ θξπζηαιιηθνύ πιηθνύ ησλ αλαπλεπζηηθώλ ζπζθεπώλ ζηα δνρεία δηαζηνιήο ησλ κεηαζρεκαηηζηώλ (Silica gel) 12. Έιεγρνο κνλώζεσλ κεηαζρεκαηηζηώλ θαη ησλ θαισδίσλ κεηά από θάζε βξαρπθύθισκα 13. Έιεγρνο γεηώζεσλ 14. Έιεγρνο πίλαθα πξνζηαζηώλ Μ/ ηζρύνο ζηα θπθιώκαηα αλάγλσζεο ζθαικάησλ θαη θπθισκάησλ αλαθνίλσζεο ζθαικάησλ κόλν από ζεξκόκεηξα, Bucholtz. Έιεγρνο πηλαθίδσλ πξνεηδνπνίεζεο θηλδύλνπ ζηηο πόξηεο πεδίσλ κέζεο ηάζεο 20 KV, ζηνπο ρώξνπο εγθαηάζηαζεο ησλ πεδίσλ κέζεο ηάζεο 20 KV θαη ζηα πεδία ρακειήο ηάζεο 0,4 KV 15. Έιεγρνο εγθαηάζηαζεο θσηηζκνύ ζηνπο ρώξνπο πεδίσλ θαη Μ/ (θσηηζκόο αζθαιείαο) ΥΩΡΟ ΤΠΟΣΑΘΜΟΤ ΥΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ην ρώξν ππνζηαζκνύ ρακειήο ηάζεο, όπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη νη πηλάθεο ρακειήο ηάζεο 0,4 KV θαη ηξνθνδνηνύλ ηηο θαηαλαιώζεηο, ζα πξέπεη λα γίλνπλ νη παξαθάησ εξγαζίεο θαη θαηά ηηο δύν (2) ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν (2) ηερληθνύο ειέγρνπο: 1. Καζαξηζκόο ππέξγεηνπ ρώξνπ Τ/ 0,4 KV 2. Έιεγρνη θαισδίσλ ρακειήο ηάζεο 0,4 KV από Ζ/Ε 730 KVA, 325 KVA 50 Hz 230/400 V 3. Έιεγρνο, θαζαξηζκόο πεδίσλ ρακειήο ηάζεο 0,4 KV όπνπ είλαη εύζηθηε ε δηαθνπή ξεύκαηνο 4. Έιεγρνο ζηνπο γεληθνύο απηόκαηνπο δηαθόπηεο Q101A, Q102B, Q103Γ 5. Έιεγρνο ηνπ δηαθόπηε Q105/E ηξνθνδόηεζε από ηε ΓΔΖ ηεο ABB SACE E3N A θαη ηνπ δηαθόπηε Q106/Z ηξνθνδόηεζε από ηα Ζ/Ε 325 KVA, 730 KVA ην έλα εθεδξηθό ηνπ άιινπ 6. Έιεγρνο, θαζαξηζκόο ζύζθημε κπαξώλ ρακειήο ηάζεο 0,4 KV. 7. Έιεγρνη, δνθηκέο ιεηηνπξγίαο ησλ πελίσλ θιεηζίκαηνο θαη ησλ κνηέξ θνπξδίζκαηνο ζην άλνηγκα, θιείζηκν 8. Βνεζεηηθή ηάζε εληνιώλ 230 V, 400 V από ην δίθηπν ή από ην UPS 9. Έιεγρνο, ζπληήξεζε θαη ξύζκηζε αλ απαηηείηαη ζην ζύζηεκα ηεο άεξγνπ ηζρύνο, βάζεη ζρεδίσλ εγθαηάζηαζεο θαη βάζε ηηκνινγίνπ ΓΔΖ (παξαθνινύζεζε ζπλεκίηνλνπ)

3 10. Έιεγρνο γεηώζεσλ κεηαιιηθώλ κεξώλ, νπδέηεξσλ θόκβσλ κεηαζρεκαηηζηώλ ζηηο κπάξεο ηνπ πίλαθα ρακειήο ηάζεο 0,4 KV 11. Έιεγρνο πηλαθίδσλ πξνεηδνπνίεζεο θηλδύλνπ ζηηο πόξηεο ηνπ ππνζηαζκνύ ΜΣ, ΥΣ ΑΤΣΟΜΑΣΟ ΠΗΝΑΚΑ ΗΥΤΟ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΧΝ Ζ/Ε ηνλ πίλαθα ηζρύνο θαη ειέγρνπ ησλ δύν Ζ/Ε (ην έλα εθεδξηθό ηνπ άιινπ 730KVA/600KW/1130 A θαη 325 KVA/259KW/464 Α), ζα πξέπεη λα γίλνπλ νη παξαθάησ απαξαίηεηεο εξγαζίεο θαη θαηά ηηο δύν (2) ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν (2) ηερληθνύο ειέγρνπο: 1. Γεληθόο θαζαξηζκόο εληόο θαη εθηόο ηνπ πίλαθα 2. Γεληθόο έιεγρνο βάζεη ησλ ππαξρόλησλ ζρεδίσλ ηζρύνο 3. Έιεγρνο ησλ F4, F4.1 (LAM) πξνζηαζίαο ππεξέληαζεο θαη βξαρπθύθισζεο ησλ Ζ/Ε 4. Έιεγρνο ηνπ Κ2 ξειαί ηζρύνο δηθηύνπ 5. Έιεγρνο ηνπ ξειαί Κ3 (θνηλό θαη γηα ηα δύν Ζ/Ε) 6. Έιεγρνο ηνπ Κ1,2 ξειαί ηζρύνο Ζ/Ε λένπ 7. Έιεγρνο ηνπ Κ1 ξειαί ηζρύνο Ζ/Ε παιαηνύ 8. Έιεγρνο βνεζεηηθώλ ξειαί νπιηζκνύ (Κ1, Κ2, Κ3, Κ12) 9. Έιεγρνο ησλ βνεζεηηθώλ αζθαιεηώλ θπθισκάησλ 10. Έιεγρνο ησλ κεηαζρεκαηηζηώλ έληαζεο πξνζηαζίαο θαη ησλ ακπεξνκέηξσλ πξνο θαηαλαισηέο 11. Έιεγρνο ηνπ ζρεδίνπ (Κ2) Νν KVA θαη (Κ3) Νν KVA «ειεθηξνινγηθό δηάγξακκα απηνκαηηζκνύ». 12. Έιεγρνο ησλ ζπζθεπώλ εθθίλεζεο-παύζεο θαη παξαθνινύζεζεο ιεηηνπξγίαο ησλ Ζ/Ε 13. Έιεγρνο νξγάλσλ ζηνλ απηόκαην πίλαθα ηζρύνο θαη ειέγρνπ ησλ δύν Ζ/Ε, ζύζθημε κπαξώλ, θαισδίσλ ηζρύνο, θαη ειέγρνπ όηαλ απηό είλαη εθηθηό παξνπζίαο ηάζεο 0,4 KV 14. Έιεγρνη εθηόο πίλαθα απηνκαηηζκνύ θαη ηνπ πεδίνπ ηζρύνο ησλ Ζ/Ε 15. Οπηηθόο έιεγρνο γεληθνύ δηαθόπηε παξνρήο ηνπ δηθηύνπ Q105/Δ ηξνθνδόηεζε από ηε ΓΔΖ ηεο ABB SACE E3N A 16. Οπηηθόο έιεγρνο ηνπ γεληθνύ δηαθόπηε Q 106/Z κε ηξνθνδόηεζε από ηα δπν Ζ/Ε ηεο ABB SACE E3N A 17. Έιεγρνο απηόκαηεο-ρεηξνθίλεηεο εθθίλεζεο ησλ Ζ/Ε 18. Λεηηνπξγία ελ θελώ γηα κηζή ώξα 19. Έιεγρνο ησλ ηεηξαπνιηθώλ δηαθνπηώλ αέξνο ησλ γελλεηξηώλ 20. Έιεγρνο απηόκαηεο κεηαγσγήο γελλεηξηώλ κε θνξηία εθηόο ξεύκαηνο από ηε ΓΔΖ Q101 A & Q 102/B ζηνλ γεληθό πίλαθα ρακειήο ηάζεο 0,4 KVA ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΚΗΝΖΣΖΡΑ ΓΔΝΝΖΣΡΗΑ 730 KVA 1. Αληηθαηάζηαζε ιηπαληέιαησλ (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο) θαη έιεγρνο ηεο ζηάζκεο απηώλ (θαηά ηνπο δύν ηερληθνύο. 2. Αληηθαηάζηαζε ησλ ςπθηηθώλ πγξώλ, θαζαξηζκόο δνρείνπ πξνζέξκαλζεο λεξνύ (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο) θαη έιεγρόο ηνπο (θαηά ηνπο δύν ηερληθνύο 3. Αληηθαηάζηαζε θίιηξσλ αέξνο (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο) θαη έιεγρνο απηώλ (θαηά ηνπο δύν ηερληθνύο 4. Αληηθαηάζηαζε ιηπαληειαίνπ (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο) θαη έιεγρνο απηώλ (θαηά ηνπο δύν ηερληθνύο 5. Αληηθαηάζηαζε θίιηξσλ θαπζίκνπ (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο) θαη έιεγρνο απηώλ (θαηά ηνπο δύν ηερληθνύο

4 6. Αιιαγή ζεη 4 θιαληδώλ ςεπδνθηβσηίσλ βαιβίδσλ (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο) θαη έιεγρνο απηώλ (θαηά ηνπο δύν ηερληθνύο 7. Ρύζκηζε βαιβίδσλ πεηξειαηνθηλεηήξα (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν ηερληθνύο 8. Έιεγρνο αηζζεηήξσλ πίεζεο ιαδηνύ καδί κε ην ΔΚΑ (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν ηερληθνύο 9. Έιεγρνο κπαηαξηώλ 24 V DC (360 ΑH) θαη ηνπ ζπζηήκαηνο θόξηηζεο από ηνλ ελαιιαθηήξα θαη ιεηηνπξγία (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν ηερληθνύο 10. Έιεγρνο αηζζεηήξα ζηάζκεο λεξνύ ςπθηηθώλ πγξώλ (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν ηερληθνύο 11. Γνθηκή εθθηλεηή κίδαο, θαιώδηα ηζρύνο θαη πελίν (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν ηερληθνύο 12. Έιεγρνο ζην καγλήηε πεηξειαίνπ (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν ηερληθνύο 13. Έιεγρνο ηκάλησλ θηλεηήξα ςπγείνπ ςύμεο θαη αληηθαηάζηαζε αλ απαηηείηαη (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν ηερληθνύο 14. Έιεγρνο θαη ξύζκηζε ζηξνθώλ ηνπ θηλεηήξα όηαλ απηό απαηηείηαη (1500 rpm ζην 90% ηεο ηζρύνο θηλεηήξαγελλήηξηαο) (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν ηερληθνύο 15. Παξαθνινύζεζε αληιίαο πεηξειαίνπ (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν ηερληθνύο 16. Γεληθή ζύζθημε θνιάξσλ (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν ηερληθνύο 17. Έιεγρνο κεραληθνύ θπβεξλήηε (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν ηερληθνύο 18. Παξαθνινύζεζε turbo όηαλ ν πεηξειαηνθηλεηήξαο είλαη ζε ιεηηνπξγία (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν ηερληθνύο ΓΔΝΝΖΣΡΗΑ 730 KVA 1. Γεληθόο θαζαξηζκόο ειεθηξνγελλήηξηαο (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν ηερληθνύο 2. Λήςεηο κεηξήζεσλ δηάθνξσλ θπθισκάησλ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο δηέγεξζεο (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν ηερληθνύο 3. Έιεγρνο θαη ξύζκηζε όηαλ απαηηείηαη ηνπ απηόκαηνπ ξπζκηζηή ηάζεο AVR ζε ιεηηνπξγία κε θνξηίν (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν ηερληθνύο 4. Σαθηνπνίεζε ησλ θπθισκάησλ DC 24 V & AC 230 V (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν ηερληθνύο 5. Έιεγρνο ζπκκεηξίαο θάζεσλ ρσξίο θνξηίν θαη κε θνξηίν (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν ηερληθνύο 6. Έιεγρνο ζπζηήκαηνο ζηήξημεο ηεο γελλήηξηαο (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν ηερληθνύο 7. Άλνηγκα ησλ θαπαθηώλ Η.Β. θαη αεξηζκνύ ηεο γελλήηξηαο-θαζαξηζκόο (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν ηερληθνύο 8. Έιεγρνο ζπζηήκαηνο πξνζηαζίαο από ππεξέληαζε θαη βξαρπθύθισκα ζηα πεδία ηζρύνο (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν ηερληθνύο 9. Γξαζζάξηζκα ησλ ξνπιεκάλ εκπξόο θαη πίζσ όηαλ απηό ρξεηάδεηαη (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν ηερληθνύο 10. Έιεγρνο θαη ξύζκηζε ηεο ζπρλόηεηαο αλ απηό ρξεηαζηεί (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν ηερληθνύο 11. Έιεγρνο αλνξζσηηθνύ ζπζηήκαηνο γελλήηξηαο θαη θαζαξηζκόο (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν ηερληθνύο

5 ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΚΗΝΖΣΖΡΑ ΓΔΝΝΖΣΡΗΑ 325 KVA 1. Αληηθαηάζηαζε ιηπαληέιαησλ (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο) θαη έιεγρνο ηεο ζηάζκεο απηώλ (θαηά ηνπο δύν ηερληθνύο 2. Αληηθαηάζηαζε ςπθηηθώλ πγξώλ, θαζαξηζκόο δνρείνπ πξνζέξκαλζεο λεξνύ (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο) θαη έιεγρνο απηώλ (θαηά ηνπο δύν ηερληθνύο 3. Αληηθαηάζηαζε θίιηξσλ αέξνο (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο) θαη έιεγρνο απηώλ (θαηά ηνπο δύν ηερληθνύο 4. Αληηθαηάζηαζε θίιηξσλ ιηπαληειαίνπ (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο) θαη έιεγρνο απηώλ (θαηά ηνπο δύν ηερληθνύο 5. Αιιαγή ζεη 4 θιαληδώλ ςεπδνθηβσηίσλ βαιβίδσλ (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο) θαη έιεγρνο απηώλ (θαηά ηνπο δύν ηερληθνύο 6. Αληηθαηάζηαζε θίιηξσλ θαπζίκνπ (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο) θαη έιεγρνο απηώλ (θαηά ηνπο δύν ηερληθνύο 7. Ρύζκηζε βαιβίδσλ πεηξειαηνθηλεηήξα (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν ηερληθνύο 8. Έιεγρνο κπαηαξηώλ 24 V DC (360 ΑH) θαη ηνπ ζπζηήκαηνο θόξηηζεο από ηνλ ελαιιαθηήξα θαη ιεηηνπξγία (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν ηερληθνύο 9. Γνθηκή εθθηλεηή κίδαο θαιώδηα ηζρύνο θαη πελίν (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν ηερληθνύο 10. Παξαθνινύζεζε αληιίαο λεξνύ (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν ηερληθνύο 11. Παξαθνινύζεζε αληιίαο πεηξειαίνπ (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν ηερληθνύο 12. Γεληθή ζύζθημε θνιάξσλ (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν ηερληθνύο 13. Έιεγρνο κεραληθνύ θπβεξλήηε (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν ηερληθνύο 14. Παξαθνινύζεζε turbo όηαλ ν πεηξειαηνθηλεηήξαο είλαη ζε ιεηηνπξγία (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν ηερληθνύο ΓΔΝΝΖΣΡΗΑ 325 KVA 1. Γεληθόο θαζαξηζκόο ειεθηξνγελλήηξηαο (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν ηερληθνύο 2. Λήςεηο κεηξήζεσλ δηάθνξσλ θπθισκάησλ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο δηέγεξζεο (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν ηερληθνύο 3. Έιεγρνο θαη ξύζκηζε όηαλ απαηηείηαη ηνπ απηόκαηνπ ξπζκηζηή ηάζεο AVR ζε ιεηηνπξγία κε θνξηίν (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν ηερληθνύο 4. Σαθηνπνίεζε ησλ θπθισκάησλ DC 24 V & AC 230 V (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν ηερληθνύο 5. Έιεγρνο ζπκκεηξίαο θάζεσλ ρσξίο θνξηίν θαη κε θνξηίν (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν ηερληθνύο 6. Έιεγρνο ζπζηήκαηνο ζηήξημεο ηεο γελλήηξηαο (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν ηερληθνύο 7. Άλνηγκα ησλ θαπαθηώλ Η.Β. θαη αεξηζκνύ ηεο γελλήηξηαο-θαζαξηζκόο (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν ηερληθνύο 8. Έιεγρνο ζπζηήκαηνο πξνζηαζίαο από ππεξέληαζε θαη βξαρπθύθισκα ζηα πεδία ηζρύνο (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν ηερληθνύο 9. Γξαζζάξηζκα ησλ ξνπιεκάλ εκπξόο θαη πίζσ όηαλ απηό ρξεηάδεηαη (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν ηερληθνύο 10. Έιεγρνο θαη ξύζκηζε ηεο ζπρλόηεηαο αλ απηό ρξεηαζηεί (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν ηερληθνύο

6 11. Έιεγρνο αλνξζσηηθνύ ζπζηήκαηνο γελλήηξηαο θαη θαζαξηζκόο (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν ηερληθνύο ΓΔΝΝΖΣΡΗΑ ΚΔ.Φ.Η.ΑΠ. ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΚΗΝΖΣΖΡΔ 1. Γεληθόο θαζαξηζκόο ηνπ θάζε ζπγθξνηήκαηνο Ζ/Ε (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν ηερληθνύο 2. Αιιαγή ησλ ιηπαληέιαησλ (θαηάιιειν ιηπαληέιαην DIESEL 20-50) (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο) θαη έιεγρνο απηώλ (θαηά ηνπο δύν 3. Αιιαγή ςπθηηθώλ πγξώλ θαη έιεγρνο ζπζηήκαηνο ςύμεο (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο) θαη έιεγρνο απηώλ (θαηά ηνπο δύν 4. Αιιαγή θίιηξνπ αέξνο (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο) θαη έιεγρνο απηνύ (θαηά ηνπο δύν 5. Αιιαγή θίιηξσλ ιηπαληειαίνπ (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο) θαη έιεγρνο απηώλ (θαηά ηνπο δύν 6. Αιιαγή θίιηξσλ πεηξειαίνπ (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο) θαη έιεγρνο απηώλ (θαηά ηνπο δύν 7. Αιιαγή θιαληδώλ ςεπδνθηβσηίνπ όηαλ ρξεηάδεηαη, έιεγρνο θαη ζύζθημε απηώλ (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν 8. Έιεγρνο θαη θαζαξηζκόο ησλ ζπζζσξεπηώλ 12 V DC θαη ηνπ ζπζηήκαηνο θόξηηζεο από ηνλ ελαιιαθηήξα όηαλ απηό ππάξρεη (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν 9. Έιεγρνο θαη θαζαξηζκόο ελαιιαθηήξσλ θαη κηδώλ 12 V DC (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν 10. Έιεγρνο ηκάλησλ αλεκηζηήξσλ ςπγείνπ λεξνύ (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν 11. Έιεγρνο θαη ξύζκηζε πξνζηαζηώλ ζηνλ θηλεηήξα (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν 12. ύζθημε θνιιάξσλ (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν 13. Έιεγρνο αληιίαο λεξνύ (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν 14. Ρύζκηζε ζηξνθώλ θηλεηήξα ζηηο 1500u/min ζην 0,85% ηεο ηζρύνο (θηλεηήξα, γελλήηξηα) (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν ΓΔΝΝΖΣΡΗΔ 1. Γεληθόο θαζαξηζκόο ειεθηξνγελλεηξηώλ (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν 2. Μεηξήζεηο δηαθόξσλ θπθισκάησλ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο δηέγεξζεο (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν 3. Δπηζεώξεζε ΑVR (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν 4. Έιεγρνο ησλ θπθισκάησλ DC 12 V & AC 220 V (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν 5. Έιεγρνο ζπκκεηξίαο θάζεσλ ρσξίο θνξηίν θαη ππό θνξηίν (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν ΑΤΣΟΜΑΣΟΗ ΠΗΝΑΚΔ ΗΥΤΟ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟΤ 1. Γεληθόο θαζαξηζκόο εληόο θαη εθηόο ησλ πηλάθσλ Ζ/Ε (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν 2. Έιεγρνο γεληθνύ δηαθόπηε παξνρήο ΓΔΖ γηα ηνπο πίλαθεο ησλ Ζ/Ε θαη θπθισκάησλ ζηνπο πίλαθεο (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν 3. Έιεγρνο γεληθώλ δηαθνπηώλ ξειαί παξνρήο από ηα Ζ/Ε, ζύζθημε θαισδίσλ ηζρύνο θαη έιεγρνο ζηηο θιέκεο (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν 4. Έιεγρνο ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο πξνζηαζίαο από ππεξέληαζε, βξαρπθπθιώκαηα ησλ Ζ/Ε (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν 5. Έιεγρνο ηεο απηόκαηεο θαη ρεηξνθίλεηεο εθθίλεζεο ησλ Ζ/Ε (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν

7 6. Λεηηνπξγία ησλ Ζ/Ε γηα 30 ιεπηά κε θνξηίν (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν 7. Έιεγρνο απηόκαηεο κεηαγσγήο-ιεηηνπξγίαο (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν 8. Έιεγρνο νξγάλσλ ζηνπο απηόκαηνπο πίλαθεο ηζρύνο θαη ειέγρνπ ησλ Ζ/Ε, ζύζθημε θαισδίσλ ηζρύνο, έιεγρν κε ηα ππάξρνληα ζρέδηα ηζρύνο θαη απηνκαηηζκνύ (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν Ληπαληέιαηα, ςπθηηθά πγξά, θίιηξα θαη δηάθνξα κηθξνϋιηθά βάζεη πξνγξάκκαηνο εξγαζηώλ γηα ηε ζπληήξεζε ησλ Ζ/Ε θαζώο θαη ηνπ ππνζηαζκνύ ζα βαξύλνπλ ην πληεξεηή. Αλ θαηά ηελ ζπληήξεζε/έιεγρν βξεζεί ειαηησκαηηθόο εμνπιηζκόο ε θάπνην πιηθό-απηνκαηηζκόο ην νπνίν ρξήδεη αληηθαηάζηαζεο γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ ν πληεξεηήο ζα ελεκεξώλεη εγγξάθσο ηε Γηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ε πξνκήζεηά ηνπ ζα γίλεηαη μερσξηζηά από ην Ννζνθνκείν. Ζ εγθαηάζηαζή ζα γίλεηαη από ην πληεξεηή ρσξίο θόζηνο εξγαζηώλ ζε όιν ην ειεθηξνκεραλνινγηθό εμνπιηζκό θαη εγθαηαζηάζεηο πνπ ξεηά αλαθέξνληαη ζηελ παξνύζα. Μεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηώλ ν πληεξεηήο νθείιεη λα θαηαζέζεη γξαπηή έθζεζε κε ηελ θαηάζηαζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ δηαπηζηώλνληαο πξνβιήκαηα ή δπζιεηηνπξγίεο. ΓΔΝΗΚΟΣΔΡΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΤΝΣΖΡΖΣΖ Ο πληεξεηήο ζα εθηειέζεη ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο θαη ζε εξγάζηκεο ώξεο θαη εκέξεο ή ζε ρξόλν πνπ ζα θαζνξηζηεί κεηά από πξνγξακκαηηζκό ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ. Πξόζζεηα ζα αληαπνθξίλεηαη άκεζα ζε θιήζεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα έθηαθηεο επηζθεπέο ζε εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα ρσξίο άιιε ακνηβή γηα ηε δηάξθεηα ηνπ ζπκβαηηθνύ έηνπο. Όζνη ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκό θαινύληαη λα απνδείμνπλ ηελ εκπεηξία ηνπο ζε ζπλαθή έξγα κε ηελ πξνζθόκηζε βεβαηώζεσλ θαιήο πεξαίσζεο ή ηελ επηζύλαςε πειαηνινγίνπ θαζώο θαη ηελ ππνβνιή ζρεηηθήο άδεηαο ππνζηαζκνύ θαη γελλεηξηώλ ιόγσ ηεο ηζρύνο ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Β] ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΧΝ ΔΞΗ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΧΝ ΣΟΤ ΓN ΚΟΡΗΝΘΟΤ ΚΑΗ ΔΝΟ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΑ ΣΟΤ Κ.Δ.Φ.Η.ΑΠ., ΠΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ Σετνικά Υαρακτηριστικά Ανελκσστήρων ΓΝ Κορίνθοσ Σα αλαιπηηθά ζηνηρεία ησλ έμη (6) αλειθπζηήξσλ ηνπ ΓΝ Κνξίλζνπ είλαη: Αξηζ θαθέινπ (Τπεξ) Ν11 Ν12 Ν13 Ν14 Ν15 Ν16 αξ. κεηξώνπ θαηαρώξεζεο Αξηζ αδείαο ιεηηνπξγίαο F18/1543/ F18/1543/ F18/1543/ F18/1543/ F18/1543/ F18/1543/ Δξγνζηάζην θαηαζθεπήο αληιίαο Αξηζκόο θαηαζθεπήο αληιίαο Δξγνζηάζην θαηαζθεπήο ειεθηξνθηλεηήξα KLEEMANN KLEEMANN KLEEMANN KLEEMANN KLEEMANN KLEEMANN Αξηζκόο θαηαζθεπήο ειεθηξνθηλεηήξα Ηζρύο ζε HP/KW ειεθηξνθηλεηεξα 7L A L24P10 7L24P06 7L23Z05 8A24Z10 20KW 18KW 24KW 16KW 12KW 20KW Αξηζκόο δεύμεσλ/ώξα

8 Αξηζκόο ζηάζεσλ Βάξνο αλύςσζεο (kg) Αξηζκνο αηόκσλ Αξηζκόο ζπληεξήζεσλ / κήλα Σετνικά Υαρακτηριστικά Ανελκσστήρα Κ.Δ.Φ.Η.ΑΠ. Αξηζ θαθέινπ (Τπεξ) Κ166 αξ. κεηξώνπ θαηαρώξεζεο 226 Αξηζ αδείαο ιεηηνπξγίαο Φ18/1474/ Δξγνζηάζην θαηαζθεπήο αληιίαο KLEEMANN Αξηζκόο θαηαζθεπήο αληιίαο Δξγνζηάζην θαηαζθεπήο ειεθηξνθηλεηήξα KLEEMANN Αξηζκόο θαηαζθεπήο ειεθηξνθηλεηήξα Ηζρύο ζε HP/KW ειεθηξνθηλεηεξα 20KW Αξηζκόο δεύμεσλ/ώξα 90 Αξηζκόο ζηάζεσλ 2 Βάξνο αλύςσζεο (kg) 1700 Αξηζκνο αηόκσλ 22 Αξηζκόο ζπληεξήζεσλ / κήλα 2 Πξνζόληα θαη δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ην δηαγσληζκό γίλεηαη δεθηό θάζε πξόζσπν θπζηθό ή λνκηθό πνπ αζθεί λόκηκα εξγαζίεο ζπληήξεζεο αλειθπζηήξσλ ζηελ Διιάδα. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκό ππνρξενύληαη λα ππνβάινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηα εμήο: Πηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη από αξκόδηα αξρή από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ δηαγσληζκνύ είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο πνπ αθνξνύλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο. Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπο ζε απηό θαη ην εηδηθό επάγγεικά ηνπο ή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο από ηελ αξκόδηα δεκόζηα αξρή πνπ ζα έρεη εθδνζεί ην πνιύ (6) κήλεο πξηλ από ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. Φσηναληίγξαθν άδεηαο ζπληεξεηή από ΤΒΔΣ. Βεβαίσζε ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη ην εηδηθεπκέλν πξνζσπηθό πνπ απαζρνιεί ε επηρείξεζε. Γήισζε ζηελ νπνία ζα αλαθέξνπλ επί ιέμε: «Λάβακε γλώζε ησλ εηδηθώλ όξσλ ζπκθσληώλ ηεο δηαθήξπμεο ηνπο νπνίνπο απνδερόκαζηε πιήξσο θαζώο θαη ησλ δηαηάμεσλ πνπ δηέπνπλ εηδηθά ηνπο δεκόζηνπο δηαγσληζκνύο». Ο πληεξεηήο ζα δηαζέηεη ηα θαζνξηδόκελα ππό ηνπ Νόκνπ ζπλεξγεία ζε αξηζκό θαη άδεηεο. Δπίζεο ζα δηαζέηεη νπσζδήπνηε Γηπισκαηνύρν Μεραλνιόγν-Ζιεθηξνιόγν εγγεγξακκέλν ζηα κεηξώα ΤΒΔΣ ζαλ ζπληεξεηήεγθαηαζηάηε αλειθπζηήξσλ. Δπίζεο, ην ζπλεξγείν ζπληήξεζεο έρεη ππεύζπλν ζπληεξεηή ή εγθαηαζηάηε Γ εηδηθόηεηαο θαζώο επίζεο θαη εμεηδηθεπκέλνπο ηερλίηεο Γ εηδηθόηεηαο. Σα παξαπάλσ ζα απνδεηθλύνληαη κε ηελ πξνζθόκηζε αληίζηνηρσλ βεβαηώζεσλ (ζπκπεξηιακβαλόκελα ζηνλ θάθειν ππνβνιήο). Ζ αλάιεςε ηεο ζπληήξεζεο ζα γίλεη κε έγγξαθεο βεβαηώζεηο από ηνλ ΤΒΔΣ (πξσηνηύπσλ). Ο πληεξεηήο πξέπεη λα δηαζέηεη ζπκβόιαην αζθαιείαο κε αζθαιηζηηθή εηαηξία πνπ εδξεύεη θαη ιεηηνπξγεί κνλίκσο ζηελ Διιάδα σο αθνινύζσο: 1. γηα αηνκηθέο βιάβεο ελόο (1) αηόκνπ εθάζηνηε θαη γηα θάζε αηύρεκα πνπ ζα ζπκβεί , Γηα πιηθέο δεκίεο ζε πξάγκαηα θαη γηα θάζε αηύρεκα πνπ ζα ζπκβεί , Γηα εθάζηνηε νκαδηθό αηύρεκα πνπ ζα ζπκβεί ,00.

9 Δίλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζθνκίζεη κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο ζην Ννζνθνκείν, αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο θαη λα ην δηαηεξεί ζε ηζρύ θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξόλνπ ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο. Ο πληεξεηήο είλαη ππνρξεσκέλνο κε δηθά ηνπ έμνδα θαη κέξηκλα λα έρεη αζθαιηζκέλν ην πξνζσπηθό πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ αλειθπζηήξσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη λα πξνζθνκίζεη θαη απηά ηα αζθαιηζηήξηα θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο ζην Ννζνθνκείν. Τποτρεώσεις σντηρητή Ο πληεξεηήο ζα δηαζέηεη όια ηα απαξαίηεηα όξγαλα θαη εξγαιεία γηα ηνλ έιεγρν, ηελ ζπληήξεζε θαη ηηο επηζθεπέο ησλ αλειθπζηήξσλ ζην ζπλεξγείν ζπληήξεζεο πνπ ζα πξνζέξρεηαη ζην Ννζνθνκείν γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεώζεηο ηνπ όπσο απηέο νξίδνληαη από ην Γεληθό Ννζνθνκείν Κνξίλζνπ. Θα γίλνληαη ηνπιάρηζηνλ δύν (2) ζπληεξήζεηο κεληαίσο (ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο πεξί ζπληεξήζεσο αλειθπζηήξσλ θαη ηνπο θαλόλεο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηέρλεο), απαξαίηεηα θαηά ηηο πξσηλέο ώξεο θαη παξνπζία ηεο αξκόδηαο επηηξνπήο. Ο πληεξεηήο νθείιεη λα δειώζεη ζην Ννζνθνκείν εγγξάθσο θαη εγθαίξσο ηνλ πξνγξακκαηηζκό θαη ηελ πξνβιεπόκελε δηάξθεηα ηεο αληίζηνηρεο εξγαζίαο. Δθηόο απηώλ ν ζπληεξεηήο ζα είλαη ππνρξεσκέλνο γηα ηε ζπλερή επίβιεςε θαη δηαζθάιηζε ηεο ζσζηήο θαη κε πιήξε αζθάιεηα ιεηηνπξγίαο θαη ζα πξνζέξρεηαη άκεζα θαηόπηλ ηειεθσληθήο θιήζεο θαη ζε ρξνληθό δηάζηεκα όρη κεγαιύηεξν ησλ ηξηώλ (3) σξώλ όηαλ ππάξρεη βιάβε θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ 24ώξνπ θαη όιεο ηηο εκέξεο ηνπ έηνπο. Ο πληεξεηήο αλαιακβάλεη ηελ επζύλε λα κελ ππεξβαίλεη ηνλ αξηζκό ζπληεξήζεσλ αλειθπζηήξσλ πνπ επηηξέπεηαη από ηελ θείκελε Ννκνζεζία. Ο πληεξεηήο ππνρξενύηαη λα πξαγκαηνπνηεί ηνπο εμήο ειέγρνπο θαη εξγαζίεο ζπληήξεζεο : 1. Έιεγρνο όισο ησλ ειεθηξηθώλ θαη κεραληθώλ δηαηάμεσλ αζθαιείαο 2. Δπηζεώξεζε ηζνδπγηζκνύ επζπληήξησλ ξάβδσλ 3. Έιεγρνο θξεαηίνπ (ηνηρώκαηα, ππζκέλαο) 4. Έιεγρνο θαισδηώζεσλ θαη ζπλδέζεσλ 5. Καζάξηζκα δηαθνπηώλ αζθαιείαο θαη πεξηκαλδάισζεο εληόο ηνπ θξεαηίνπ 6. Δπηζεώξεζε ζπζθεπήο αξπάγεο 7. Έιεγρνο ηεξκαηνδηαθνπηώλ, ζεκείσλ πξόζδεζεο ζπξκαηόζθνηλσλ, αληίβαξνπ 8. Έιεγρνο θώδσλα θηλδύλνπ, θξέλσλ, πέδηισλ επζπληήξησλ ξάβδσλ 9. Χκνκέηξεζε θπθισκάησλ γηα εμαθξίβσζε πηζαλήο δηαξξνήο 10. Έιεγρνο επαθώλ ξειαί αλόδνπ-θαζόδνπ, κηθξήο θαη κεγάιεο ηαρύηεηαο, ξειαί δηαθπγήο θαζώο θαη όισλ ησλ ππόινηπσλ ξειαί ησλ θπθισκάησλ ησλ γεληθώλ πηλάθσλ 11. Έιεγρνο ξπζκηζηή ηαρύηεηαο θαη νιίζζεζεο ζπξκαηόζρνηλσλ επί ηεο ηξνραιίαο ηξηβήο 12. Έιεγρνο αζθαιεηώλ θπθισκάησλ 13. Έιεγρνο θπθισκάησλ θσηηζκνύ (ζαιάκνπ, κεραλνζηαζίνπ, ηξνραιηνζηαζίνπ, θξεαηίνπ) 14. Καζαξηόηεηα θξεαηίνπ, κεραλνζηαζίνπ θαη ηξνραιηνζηαζίνπ 15. Έιεγρνο γηα ηπρόλ πγξαζίεο ή δηαξξνέο ζε κεραλνζηάζην θ.ιπ. 16. Δπηζεώξεζε ζπζηήκαηνο απόζβεζεο αλειθπζηήξα 17. Οπηηθόο έιεγρνο θαη επηζεώξεζε ηνπ ειεθηξνθηλεηήξα 18. Καζαξηζκόο θαη ιίπαλζε όισλ ησλ εμαξηεκάησλ πνπ απαηηείηαη ζύκθσλα κε ηνπο Καλόλεο ηεο ηέρλεο θαη ηηο ππνδείμεηο ησλ θαηαζθεπαζηώλ ησλ εμαξηεκάησλ 19. Γεληθόο έιεγρνο ζσζηήο θαη αζθαινύο ιεηηνπξγίαο ησλ αλειθπζηήξσλ 20. Μεηά από θάζε έιεγρν ζα ιακβάλνληαη όια ηα ελδεδεηγκέλα κέηξα πξνο άξζε ηπρόλ δηαπηζησζέλησλ θζνξώλ ή βιαβώλ πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε ζσζηή θαη αζθαιήο ιεηηνπξγία. ηελ πεξίπησζε απηή, ε ιεηηνπξγία ηνπ αλειθπζηήξα ζα δηαθόπηεηαη κέρξη απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο θαη ζε όιεο ηηο πόξηεο ζα αλαξηώληαη ελδεηθηηθέο πηλαθίδεο. Σα αλαιώζηκα πιηθά ζπληήξεζεο (πγξά θαζαξηζκνύ, ιάδηα γξάζν, ζηνππί, ιπρλίεο, θνκβία, ιαζηηράθηα ζπξώλ θ.ιπ.) ζα βαξύλνπλ ηνλ ζπληεξεηή. Θα ππνβιεζεί θαηάινγνο ησλ πιηθώλ θαη πηζαλώλ αληαιιαθηηθώλ πηζηνπνηεκέλσλ θαη επηζθεπώλ ζηνηρείσλ εγθαηάζηαζεο (π.ρ. πεξηειίμεηο θιπ) ζπκβαηώλ κε ηνπο εγθαηεζηεκέλνπο αλειθπζηήξεο (ησλ νπνίσλ έρνπλ ιάβεη γλώζε) ζηελ ηερληθή πξνζθνξά, ν νπνίνο ζα ηζρύεη γηα όιε ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο ζπληήξεζεο. ηνλ θαηάινγν πνπ ζα ππνβάιιεη ν πληεξεηήο αλαθέξνληαη ην όλνκα θαη ε δηεύζπλζε ησλ θαηαζθεπαζηώλ ή ησλ πξνκεζεπηώλ ησλ πιηθώλ αληαιιαθηηθώλ. Σα αληαιιαθηηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ επηζθεπή βιαβώλ θαη ηπρόλ απαξαίηεησλ αλαθαηαζθεπώλ ζα είλαη επξύηεξεο ρξήζεο ζηελ αγνξά. Ζ ρξήζε αληαιιαθηηθώλ κνλνπσιηαθήο πξνέιεπζεο ζα γίλεηαη κόλν όηαλ απηό δελ κπνξεί λα απνθεπρζεί (ζπκβαηόηεηα κε ηελ εγθαηάζηαζε). ε θακία όκσο πεξίπησζε ν πληεξεηήο δελ κπνξεί λα επηθαιεζηεί ηελ αδπλακία εμεύξεζεο ησλ αληαιιαθηηθώλ. ε πεξίπησζε αθηλεηνπνίεζεο αλειθπζηήξα ή βιάβε, ν πληεξεηήο ζα αλαθέξεη εγγξάθσο ηελ αηηία πνπ πξνθάιεζε ηε βιάβε, ηελ απαηηνύκελε δαπάλε θαη ηνλ ρξόλν απνθαηάζηαζεο. Οη δαπάλεο αληαιιαθηηθώλ βαξύλνπλ ην Ννζνθνκείν ελώ ε αλεύξεζε απηώλ ζα γίλεηαη κε κέξηκλα ηνπ πληεξεηή. Ο

10 πληεξεηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέηεη έγγξαθα ζην Ννζνθνκείν ηελ θαηάζηαζε ησλ απαηηνύκελσλ αληαιιαθηηθώλ θαη λα πξνρσξά ζηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο κεηά ηελ έγγξαθε γλσζηνπνίεζε πξνο ηνλ πληεξεηή ηεο έγθξηζεο ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο από ην Αξκόδην Όξγαλν ηνπ Ννζνθνκείνπ. Ο ζπληεξεηήο ζα θέξεη αθέξαηα ηελ επζύλε (αζηηθή θαη πνηληθή) γηα ηπρόλ αηύρεκα από θαθή ζπληήξεζε ησλ αλειθπζηήξσλ, είηε γηα ην πξνζσπηθό ηνπ Ννζνθνκείνπ είηε γηα νπνηνλδήπνηε ηξίην. Σα βηβιία ζπληήξεζεο ησλ αλειθπζηήξσλ ζα ελεκεξώλνληαη πιήξσο από ηνπο ππεύζπλνπο ηερλίηεο ηνπ πληεξεηή ζε θάζε πεξίπησζε ζπληήξεζεο απνθαηάζηαζεο βιαβώλ, αληηθαηάζηαζεο ή αιιαγήο εμαξηεκάησλ θαη ζηνηρείσλ ησλ αλειθπζηήξσλ. Ο πληεξεηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηαηεξεί Βηβιίν-εκεξνιόγην θαηαρώξεζεο ησλ ζπληεξήζεσλ αξηζκεκέλν θαη ζεσξεκέλν από ηνλ θνξέα ειέγρνπ θαη από ηελ Τπεξεζία Βηνκεραλίαο ηεο νηθείαο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο ζην νπνίν ζα θαηαρσξνύληαη ζε ρσξηζηή κεξίδα παξαθνινπζήζεσο ελόο εθάζηνπ ησλ εγθαηεζηεκέλσλ ζην Ννζνθνκείν αλειθπζηήξσλ, ην νπνίν ζα ελεκεξώλεηαη ππνρξεσηηθά ζε θάζε επίζθεςε ηνπ ππεύζπλνπ ηνπ ζπλεξγείνπ ζπληήξεζεο γηα πξαγκαηνπνηνύκελεο ζπληεξήζεηο θαη επηζθεπέο. Σα βηβιία απηά ζα ηεξνύληαη απαξαηηήησο εληόο ηνπ ρώξνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα Γξαθεία ηεο Γηεύζπλζεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ζα είλαη δηαζέζηκα αλά πάζα ζηηγκή γηα έιεγρν από ηνπο αξκόδηνπο ηερληθνύο ηεο Γηεύζπλζεο. Ο πληεξεηήο ζα θαηαζέζεη αλαιπηηθή έθζεζε γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ αλειθπζηήξσλ ην αξγόηεξν εληόο ηξηάληα (30) εκεξώλ από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. Ζ ηερληθή απηή έθζεζε ζα πεξηιακβάλεη επίζεο πξνηάζεηο απνθαηάζηαζεο, βειηίσζεο θαζώο θαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία γηα ηα παξαπάλσ. Αλάινγε έθζεζε ζα θαηαηεζεί θαη ηξηάληα (30) εκέξεο πξηλ από ηελ ιήμε ηεο ζύκβαζεο. Οη εθζέζεηο ζα είλαη ηεθκεξησκέλεο κε βάζε ηε λνκνζεζία πνπ ηζρύεη γηα ηελ ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ησλ Αλειθπζηήξσλ ζηα Ννζνθνκεία θαη ζα πηζηνπνηεζνύλ από Αλαγλσξηζκέλν Φνξέα Σππνπνίεζεο. Ο ππεύζπλνο ηνπ ζπλεξγείνπ ζπληήξεζεο, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζσζηήο θαη ππεύζπλεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ ζπληήξεζεο ησλ αλειθπζηήξσλ, ζα πξαγκαηνπνηεί θάζε ηξεηο (3) κήλεο ηνπιάρηζηνλ ηνπο ζρεηηθνύο ειέγρνπο θαη ζα κεξηκλά ώζηε λα ελεκεξώλνληαη ζηελ αληίζηνηρε ζέζε ηα βηβιία ζπληήξεζεο. Ζ εηαηξία είλαη ππνρξεσκέλε λα κεξηκλά θαη λα ελεκεξώλεη ηνλ ηδηνθηήηε γηα ηελ πεξηνδηθή θαη θαλνληθή επηζεώξεζε ηνπ αλειθπζηήξα. Ο πληεξεηήο, ζε πεξίπησζε παξαίηεζεο ηνπ ζπλεξγείνπ ζπληήξεζεο από ηε ζπληήξεζε ησλ αλειθπζηήξσλ, ππνρξενύηαη λα πξνεηδνπνηεί είθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξν ηεο παξαηηήζεσο ην Ννζνθνκείν θαη εηδηθά ηνλ δηαρεηξηζηή θαη λα ππνβάιεη ζην δηάζηεκα απηό ηελ παξαίηεζε, ζηελ Τπεξεζία Βηνκεραλίαο γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ Μεηξώνπ ησλ ζπλεξγείσλ ζπληήξεζεο. Ο πληεξεηήο ζα κεξηκλά θαη ζα ελεκεξώλεη ηνλ ηδηνθηήηε γηα ηελ πεξηνδηθή θαη θαλνληθή επηζεώξεζε ηνπ αλειθπζηήξα. Λοιπά Ζ πξνζθεξόκελε ηηκή ζα είλαη ζε Δπξώ ( ) θαη ζα αθνξά ην κεληαίν ηίκεκα πιένλ ΦΠΑ ζε βάξνο ηνπ Γεκνζίνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λόκηκσλ θξαηήζεσλ. Ζ ζύκβαζε ζα είλαη κνλνεηήο. Με ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο ζα θαηαηεζεί εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ. Γ] ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΧΝ ΦΤΓΔΗΧΝ ΝΔΚΡΟΘΑΛΑΜΟΤ ΠΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ Οη εξγαζίεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ησλ δύν (2) ςπγείσλ ηνπ Νεθξνζαιάκνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ ρσξεηηθόηεηαο έμη (6) ζέζεσλ λεθξώλ πεξηιακβάλνπλ: 1. Καζαξηζκόο ηνπ εζσηεξηθνύ & ηνπ εμσηεξηθνύ ηνπ ζαιάκνπ κε εηδηθό ρεκηθό πγξό, πξνο απνκάθξπλζε ησλ αιάησλ θαη θάζε είδνπο ππνιεηκκάησλ. Υξεζηκνπνίεζε ζπζθεπήο λεξνύ πςειήο πηέζεσο γηα ηνλ θαζαξηζκό. 2. Καζαξηζκόο ςπθηηθνύ ζηνηρείνπ νξνθήο ζαιάκνπ κε ρεκηθό πγξό. 3. Καζαξηζκόο αεξόςπθησλ ζπκππθλσηώλ (condenser) κε πεπηεζκέλν αέξα ή θαη ρεκηθό πγξό όπνπ ρξεηαζηεί. 4. Έιεγρνο πηέζεσλ ησλ ςπθηηθώλ θπθισκάησλ. 5. Έιεγρνο ηπρόλ απσιεηώλ ςπθηηθνύ πγξνύ (freon) από ηα ςπθηηθά θπθιώκαηα. 6. Έιεγρνο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ςπθηηθνύ ζπκπηεζηή (ζηάζκε ιαδηώλ, ειεθηξηθέο ζπλδέζεηο θιπ) 7. Έιεγρνο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ζπξώλ ςπγείνπ. Παξαζέηνπκε επίζεο αθνινύζσο ιίζηα αληαιιαθηηθώλ, εμαξηεκάησλ θαη αλαισζίκσλ πιηθώλ πνπ πηζαλώο ελδέρεηαη λα ρξεηαζηνύλ αληηθαηάζηαζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπληήξεζεο θαη ηα νπνία ζα βαξύλνπλ ην πληεξεηή.

11 Α/α Πεξηγξαθή 1 Βάζε κε ιάκπα θζνξίνπ 2 Ράνπιν νιίζζεζεο θνξείνπ 3 Διαζηηθό ζύξαο 4 Μεληεζέο ζύξαο 5 Κιείζηξν ζύξαο 6 Ζιεθηξνληθόο επεμεξγαζηήο ζεξκόκεηξν ςεθηαθήο έλδεημεο 7 Φπθηηθόο ζπκπηεζηήο θιεηζηνύ ή εκίθιεηζηνπ ηύπνπ 8 Γηαθόπηεο ιεηηνπξγίαο 9 Δλδεηθηηθή ιπρλία ζπλαγεξκνύ 10 Βνκβεηήο ζπλαγεξκνύ 11 Γηαθόπηεο ιεηηνπξγίαο βνκβεηνύ 12 Αηζζεηήξην ζεξκνθξαζίαο ζεξκνκέηξνπ 13 Αλεκηζηήξαο ςύμεσο ζπκππθλσηνύ 14 Αλεκηζηήξαο εμαηκηζηνύ αλαθπθινθνξίαο ςπρξνύ αέξα εληόο ηνπ ζαιάκνπ 15 Φπθηηθό πγξό (Freon) πξνο πιήξσζε απσιεηώλ, αλά θηιό 16 Φίιηξν ςπθηηθνύ θπθιώκαηνο 17 Πξεζζνζηάηεο πςειήο-ρακειήο πίεζεο 18 Ζιεθηξνκαγλεηηθέο βαιβίδεο ςπθηηθνύ θπθιώκαηνο 19 Ζιεθηξνλόκνο ιεηηνπξγίαο κε πελίν 220V 20 Θεξκηθό αζθαιηζηηθό ειεθηξνινγηθνύ πίλαθα 21 Δπηηεξεηήο ηάζεσο & αιιεινπρίαο θάζεσλ 22 Ζιεθηξηθόο δηαθόπηεο ζύξαο 23 Υεκηθό πγξό θαζαξηζκνύ, αλά ιίηξν Γ] ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΣΟΤ ΓN ΚΟΡΗΝΘΟΤ ΠΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ Οη απαηηνύκελεο ππεξεζίεο γηα ηελ ζπληήξεζε ηνπ ηειεθσληθνύ θέληξνπ ηνπ ΓΝ Κνξίλζνπ πξέπεη λα είλαη νη εμήο: 1. Ζ πξνκεζεύηξηα εηαηξεία ππνρξενύηαη λα απνθαζηζηά κε έμνδά ηεο όιεο ηηο βιάβεο πνπ ηπρόλ ζα πξνθύςνπλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηειεθσληθνύ θέληξνπ, ηεο θνλζόιαο ηεο ηειεθσλήηξηαο θαη ησλ παξειθνκέλσλ απηνύ. 2. Πξνιεπηηθόο έιεγρνο θαη ζπληήξεζε ηνπ Σ/Κ, ηεο θνλζόιαο, ησλ παξειθνκέλσλ απηώλ θαη ησλ εμαξηεκάησλ πνπ ηα απνηεινύλ κία θνξά ην εμάκελν. 3. Αιιαγέο ζηνλ πξνγξακκαηηζκό ιεηηνπξγίαο ηνπ Σ/Κ θαηά ηνλ ρξόλν πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ν πξνιεπηηθόο έιεγρνο. 4. Σειεθσληθή ππνζηήξημε θαη παξνρή αρξεσζηήησο θάζε πιεξνθνξίαο πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ ρξήζε ηνπ ηειεθσληθνύ θέληξνπ θαη ησλ παξειθνκέλσλ ηνπ. 5. Γηάγλσζε εμ απνζηάζεσο ηεο θαιήο ή κε ιεηηνπξγίαο ηνπ ηειεθσληθνύ θέληξνπ από ην ηειεδηαγλσζηηθό θέληξν ηεο πξνκεζεύηξηαο εηαηξείαο. 6. Μηθξναιιαγέο ζηνλ πξνγξακκαηηζκό από ην ηειεδηαγλσζηηθό θέληξν ηεο πξνκεζεύηξηαο εηαηξείαο. 7. Δπαλαπξνγξακκαηηζκόο ηνπ Σ/Κ από ην ηειεδηαγλσζηηθό θέληξν ηεο πξνκεζεύηξηαο εηαηξείαο, ζε πεξίπησζε απώιεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 8. έιεγρνο ηεο ηάζεο ιεηηνπξγίαο θαη ησλ ζπζζσξεπηώλ κία θνξά ην εμάκελν. 9. Οπηηθόο έιεγρνο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Σ/Κ θαη ηελ παξνρή νδεγηώλ αρξεσζηήησο όπνπ απαηηείηαη. Γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο, ε νπνία επεξεάδεη πάλσ από ην 20% ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θέληξνπ, ν ρξόλνο αληαπόθξηζεο ηεο πξνκεζεύηξηαο εηαηξείαο ζα είλαη άκεζνο κεηά ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ηεο. ε πεξίπησζε ζνβαξνύ πξνβιήκαηνο ηνπ ηειεθσληθνύ θέληξνπ πνπ ζηακαηά νινζρεξώο ε ιεηηνπξγία ηνπ, ε αληαπόθξηζε ηεο εηαηξείαο ζα είλαη άκεζε ύζηεξα από εηδνπνίεζε ηνπ ππεπζύλνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ, έζησ θαη ηειεθσληθά ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ηελ επόκελε εξγάζηκε εκέξα ζα ππάξρεη έγγξαθε αλαγγειία πξνο ηελ εηαηξεία ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη ην ζπκβάλ. Γηα πεξηπηώζεηο βιαβώλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θέληξνπ θάησ από ην 20%, ε απνθαηάζηαζε ζα γίλεηαη εληόο 48 σξώλ. Ζ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 1. Μπαμεβαλάθεο Γ. 2. Αλαζηαζόπνπινο Η. 3. Γαζθαινπνύινπ Η.

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Page1 ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙKΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ. ΗΜΕΡΑ. ΩΡΑ. ΟΜΑΔΑ... ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΦΤΛΟ ΕΡΓΟΤ Άσκηση 3 η ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ 1 Άσκηση 3 η ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Ειζαγφγή. Σν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΑΔΑ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015 Τπεξεζία: Σερληθή Τπεξεζία Αξ. Πξωη : 1229 Πιεξνθ. Νηθνιάνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 124 61 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΘΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ ΕΡΓΑΘΑ ΕΞΧΣΕΡΘΚΧΝ ΕΠΘΚΕΤΧΝ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΘΚΗ

ΣΘΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ ΕΡΓΑΘΑ ΕΞΧΣΕΡΘΚΧΝ ΕΠΘΚΕΤΧΝ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΘΚΗ ΣΘΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ ΕΡΓΑΘΑ ΕΞΧΣΕΡΘΚΧΝ ΕΠΘΚΕΤΧΝ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΘΚΗ ΕΠΣΕΜΒΡΘΟ 2011 Σομέαρ Α: Έωρ 20 σλμ από κένηπο Δλδεηθηηθά:Δθάιε, Βαξπκπόκπε, Νέα Ληόζηα, Αζπξόππξγνο, Πέξακα, Βνύια, Παηαλία, Παιιήλε, Πεληέιε, Νέα

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 26-11-2014 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 14643 / 735513 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 26-11-2014 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 14643 / 735513 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 26-11-2014 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη Ιμαντοκίνηςη Μεηάδνζε θίλεζεο θαη κεηαθνξά ηζρύνο κεηαμύ αηξάθησλ ζε κεγάιε απόζηαζε Μεηαθνξά ηζρύνο κέζσ ηξηβήο ζην ζύζηεκα ηκάληα ηξνραιία Είδε ηκάλησλ: επίπεδνη (γηα κεγάιεο απνζηάζεηο αηξάθησλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΝΛΑΓΑ ΘΔΟΚΗΘΖΠ ΑΓΟΑΛΝΞΝΗΖΠΖΠ ΞΝΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΠΦΑΓΖΠ (RENDERING)

ΚΝΛΑΓΑ ΘΔΟΚΗΘΖΠ ΑΓΟΑΛΝΞΝΗΖΠΖΠ ΞΝΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΠΦΑΓΖΠ (RENDERING) Γ. Σούτσου 9 Αθήνα Τ.Κ. 115 21 Τηλ. 210-64 36 902 Fax 210-64 28 184 e-mail: mebika@tee.gr ΚΝΛΑΓΑ ΘΔΟΚΗΘΖΠ ΑΓΟΑΛΝΞΝΗΖΠΖΠ ΞΝΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΠΦΑΓΖΠ (RENDERING) Η κνλάδα θαηαζθεπάδεηαη από ηνλ Ιζπαληθό νίθν BIGAS

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB

Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB. ςνάπηηζη μεηαθοπάρ Γηα ηε κειέηε ελόο ζπζηήκαηνο κε ην Matlab απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε είλαη λα δεκηνπξγήζνπκε έλα κνληέιν, ώζηε λα εμεηάζνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 17-6-2015 ΗΜΕΡΑ ΣΕΣΑΡΣΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 17-6-2015 ΗΜΕΡΑ ΣΕΣΑΡΣΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ 3 ης ΤΠΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕ/ΝΙΚΗ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ-Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ» ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΦΕΙΡΟΤ ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΠ 5 η /2015 ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο κε αλαθνίλσζε κέζα ζηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ΝΑΙ αλαθνίλσζε πεξί αληηθαηάζηαζεο /απόζπξζεο ηνπ)

ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο κε αλαθνίλσζε κέζα ζηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ΝΑΙ αλαθνίλσζε πεξί αληηθαηάζηαζεο /απόζπξζεο ηνπ) ταθμοί Δργασίας τύποσ Α 1 Να αλαθεξζεί κνληέιν θαη εηαηξεία θαηαζθεπήο 2 Ο πξνζθεξόκελνο ζηαζκόο εξγαζίαο πξέπεη λα είλαη ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο κε αλαθνίλσζε κέζα ζηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο πξηλ ηελ εκεξνκελία

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα