ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΠΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΠΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ"

Transcript

1 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΠΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ Οη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο γηα ζπληεξήζεηο Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ ηίζεληαη ζε Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε πξνθεηκέλνπ λα θαηαηεζνύλ από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο ηπρόλ παξαηεξήζεηο κέρξη 25/02/2015 ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε: Α] ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΤΠΖΡΔΗΔ ΔΠΗΚΔΤΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΓΔΝΝΖΣΡΗΧΝ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΚΑΗ ΚΔΦΗΑΠ ΚΑΗ ΤΠΟΣΑΘΜΟΤ ΠΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΔΡΓΑΗΧΝ Με ηελ έλαξμε ηεο ζύκβαζεο: 1 ε ζπληήξεζε 3 κήλεο κεηά ηελ έλαξμε ηεο ζύκβαζεο 1 νο ηερληθόο έιεγρνο 6 κήλεο κεηά ηελ έλαξμε ηεο ζύκβαζεο 2 ε ζπληήξεζε 9 κήλεο κεηά ηελ έλαξμε ηεο ζύκβαζεο 2 νο ηερληθόο έιεγρνο ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΟΡΗΝΘΟΤ ΥΧΡΟ ΜΔΖ ΣΑΖ ην ρώξν κέζεο ηάζεο, ν νπνίνο απνηειείηαη από ηα: πεδίν εηζόδνπ ΓΔΖ Νν LT 1, πεδίν LT 2, κεηξήζεηο ζηα 20 ΚV θαη ηα πεδία Νν LT 3, LT 4 ηξνθνδνζίαο ησλ κεηαζρεκαηηζηώλ ηζρύνο 2Υ1000 KVA θαη ην πεδίν LT 5 γηα κεηαζρεκαηηζηή ηζρύνο 500 KVA κε ηε ζέζε εθεδξηθή, ζα πξέπεη λα γίλνπλ νη παξαθάησ εξγαζίεο θαη θαηά ηηο δύν (2) ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν (2) ηερληθνύο ειέγρνπο: 1. Καζαξηζκόο ππέξγεηνπ θαη ππνγείνπ ρώξνπ 2. Έιεγρνο κνλνπνιηθώλ θαισδίσλ Ν2Υ5Τ 20 KV 1Υ70/16mm 2 εηζόδνπ ΓΔΖ θαη πξνο κεηαζρεκαηηζηέο 1000 KVA 3. Έιεγρνο ζύλδεζεο ησλ άθξσλ ζηα αθξνθηβώηηα ηνπ πεδίνπ 20 KV παξνρήο ΓΔΖ 4. Έιεγρνο θαη θαζαξηζκόο ησλ πεδίσλ κέζεο ηάζεο 20 KV Νν 1, 2, 3, 4 & Έιεγρνο θαη δνθηκή ηεο απνδεπθηηθήο δηάηαμεο ησλ απηόκαησλ δηαθνπηώλ 6. Έιεγρνο θαη δνθηκή ηεο απνδεπθηηθήο δηάηαμεο (απνδεπθηώλ) κέζεο ηάζεο 20 KV Α.Β.Β. θαη ηεο καλδάισζεο κε ηνλ απηόκαην δηαθόπηε HAD. 7. Έιεγρνο, θαζαξηζκόο ζύζθημε κπαξώλ κέζεο ηάζεο 20 KV 8. Έιεγρνο, θαζαξηζκόο θαη ζύζθημε ησλ αθξνθηβσηίσλ κέζεο ηάζεο 20 KV παξνρήο ΓΔΖ θαη ησλ κεηαζρεκαηηζηώλ 2Υ1000 KVA κόλν ζην δηαθόπηε HAD 9. Έιεγρνο γεηώζεσλ πξνζηαζίαο 10. Έιεγρνο καλδαιώζεσο απηνκαηηζκνύ πνπ ζέηνπλ εθηόο ηνπο δηαθόπηεο κέζεο ηάζεο 20 KV ζε πεξίπησζε ππεξέληαζεο ή βξαρπθπθιώκαηνο ζηα 20 KV, ηα ειεθηξηθά θαη κεραληθά κέξε, ρεηξηζηήξηα θαη ηα κνλσηηθά ζηεξίγκαηα ησλ επαθώλ 11. Μεραληθόο έιεγρνο ζε όιν ην ζύζηεκα εληόο ησλ πεδίσλ πςειήο ηάζεο 20 KV 12. Έιεγρνο ππαξρόλησλ ζπζηεκάησλ πξνζηαζίαο πνπ ππάξρνπλ ζηελ εγθαηάζηαζε από ηνλ θαηαζθεπαζηή ζηε κέζε ηάζε 20 KV πεδίν εηζόδνπ Νν 1, πεδίν Νν2 κεηξήζεηο ζε Α, πεδία Νν 3, 4 ηξνθνδνζία κεηαζρεκαηηζηώλ ηζρύνο 2Υ1000 KVA.

2 ΥΧΡΟ ΜΔΣΑΥΖΜΑΣΗΣΧΝ ην ρώξν κεηαζρεκαηηζηώλ ηνπ θεληξηθνύ Τπνζηαζκνύ ηνπ Ννζνθνκείνπ καο πνπ βξίζθνληαη εγθαηεζηεκέλνη νη κεηαζρεκαηηζηέο ειαίνπ 2Υ1000 KVA κε θύξηα ραξαθηεξηζηηθά /0,4 KV-50HZ θαη ηάζε βξαρπθύθισζεο 6,32% ζπλδεζκνινγίαο DYN 11, 0,85% lo at 75 o c, ζα πξέπεη λα γίλνπλ νη παξαθάησ εξγαζίεο θαη θαηά ηηο δύν (2) ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν (2) ηερληθνύο ειέγρνπο: 1. Καζαξηζκόο ππέξγεηνπ θαη ππνγείνπ ρώξνπ 2. Έιεγρνο θαζαξηζκόο θαη ζύζθημε ησλ ζσκάησλ Μ/ θαη ησλ αθξνθηβσηίσλ κέζεο ηάζεο 20 KVA. 3. Έιεγρνο, θαζαξηζκόο κνλσηήξσλ κέζεο θαη ρακειήο ηάζεο 20/0,4 KV (πνξζειάλεο) 4. Έιεγρνο, δνθηκή θαη ξύζκηζε αλ ρξεηαζηεί ησλ πξνζηαζηώλ ηνπ ειεθηξνλόκνπ Bucholtz πνπ ππάξρνπλ ζηνπο κεηαζρεκαηηζηέο κεηαμύ δνρείνπ δηαζηνιήο θαη ηεο νξνθήο ηνπ Μ/, ζεξκνκέηξσλ ALARM & TRIP ζηελ νξνθή άλσ κέξνο ησλ κεηαζρεκαηηζηώλ ALARM ζηνπο 70 0 C& TRIP ζηνπο 85 0 C. 5. Έιεγρνο ζηάζκεο ιαδηνύ θαη ηπρόλ δηαξξνώλ ιαδηνύ ησλ κεηαζρεκαηηζηώλ 6. Έιεγρνο εμαεξηζκνύ ρώξνπ ησλ Μ/ 2Υ1000 KVA 7. Έιεγρνο ζεξκνθξαζίαο ησλ Μ/ 2Υ1000 KVA 8. Έιεγρνο θαιήο θαηάζηαζεο θειύθνπο ησλ Μ/ 2Υ1000 KVA 9. Δμαέξσζε ησλ κεηαζρεκαηηζηώλ από ηα Bucholtz όηαλ ρξεηάδεηαη. 10. Γεηγκαηνιεπηηθόο έιεγρνο κέηξεζεο δηειεθηξηθήο αληνρήο ηνπ κνλσηηθνύ ιαδηνύ ησλ κεηαζρεκαηηζηώλ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ πγξαζίαο ηνπ ιαδηνύ. 11. Αλαλέσζε ηνπ θξπζηαιιηθνύ πιηθνύ ησλ αλαπλεπζηηθώλ ζπζθεπώλ ζηα δνρεία δηαζηνιήο ησλ κεηαζρεκαηηζηώλ (Silica gel) 12. Έιεγρνο κνλώζεσλ κεηαζρεκαηηζηώλ θαη ησλ θαισδίσλ κεηά από θάζε βξαρπθύθισκα 13. Έιεγρνο γεηώζεσλ 14. Έιεγρνο πίλαθα πξνζηαζηώλ Μ/ ηζρύνο ζηα θπθιώκαηα αλάγλσζεο ζθαικάησλ θαη θπθισκάησλ αλαθνίλσζεο ζθαικάησλ κόλν από ζεξκόκεηξα, Bucholtz. Έιεγρνο πηλαθίδσλ πξνεηδνπνίεζεο θηλδύλνπ ζηηο πόξηεο πεδίσλ κέζεο ηάζεο 20 KV, ζηνπο ρώξνπο εγθαηάζηαζεο ησλ πεδίσλ κέζεο ηάζεο 20 KV θαη ζηα πεδία ρακειήο ηάζεο 0,4 KV 15. Έιεγρνο εγθαηάζηαζεο θσηηζκνύ ζηνπο ρώξνπο πεδίσλ θαη Μ/ (θσηηζκόο αζθαιείαο) ΥΩΡΟ ΤΠΟΣΑΘΜΟΤ ΥΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ην ρώξν ππνζηαζκνύ ρακειήο ηάζεο, όπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη νη πηλάθεο ρακειήο ηάζεο 0,4 KV θαη ηξνθνδνηνύλ ηηο θαηαλαιώζεηο, ζα πξέπεη λα γίλνπλ νη παξαθάησ εξγαζίεο θαη θαηά ηηο δύν (2) ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν (2) ηερληθνύο ειέγρνπο: 1. Καζαξηζκόο ππέξγεηνπ ρώξνπ Τ/ 0,4 KV 2. Έιεγρνη θαισδίσλ ρακειήο ηάζεο 0,4 KV από Ζ/Ε 730 KVA, 325 KVA 50 Hz 230/400 V 3. Έιεγρνο, θαζαξηζκόο πεδίσλ ρακειήο ηάζεο 0,4 KV όπνπ είλαη εύζηθηε ε δηαθνπή ξεύκαηνο 4. Έιεγρνο ζηνπο γεληθνύο απηόκαηνπο δηαθόπηεο Q101A, Q102B, Q103Γ 5. Έιεγρνο ηνπ δηαθόπηε Q105/E ηξνθνδόηεζε από ηε ΓΔΖ ηεο ABB SACE E3N A θαη ηνπ δηαθόπηε Q106/Z ηξνθνδόηεζε από ηα Ζ/Ε 325 KVA, 730 KVA ην έλα εθεδξηθό ηνπ άιινπ 6. Έιεγρνο, θαζαξηζκόο ζύζθημε κπαξώλ ρακειήο ηάζεο 0,4 KV. 7. Έιεγρνη, δνθηκέο ιεηηνπξγίαο ησλ πελίσλ θιεηζίκαηνο θαη ησλ κνηέξ θνπξδίζκαηνο ζην άλνηγκα, θιείζηκν 8. Βνεζεηηθή ηάζε εληνιώλ 230 V, 400 V από ην δίθηπν ή από ην UPS 9. Έιεγρνο, ζπληήξεζε θαη ξύζκηζε αλ απαηηείηαη ζην ζύζηεκα ηεο άεξγνπ ηζρύνο, βάζεη ζρεδίσλ εγθαηάζηαζεο θαη βάζε ηηκνινγίνπ ΓΔΖ (παξαθνινύζεζε ζπλεκίηνλνπ)

3 10. Έιεγρνο γεηώζεσλ κεηαιιηθώλ κεξώλ, νπδέηεξσλ θόκβσλ κεηαζρεκαηηζηώλ ζηηο κπάξεο ηνπ πίλαθα ρακειήο ηάζεο 0,4 KV 11. Έιεγρνο πηλαθίδσλ πξνεηδνπνίεζεο θηλδύλνπ ζηηο πόξηεο ηνπ ππνζηαζκνύ ΜΣ, ΥΣ ΑΤΣΟΜΑΣΟ ΠΗΝΑΚΑ ΗΥΤΟ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΧΝ Ζ/Ε ηνλ πίλαθα ηζρύνο θαη ειέγρνπ ησλ δύν Ζ/Ε (ην έλα εθεδξηθό ηνπ άιινπ 730KVA/600KW/1130 A θαη 325 KVA/259KW/464 Α), ζα πξέπεη λα γίλνπλ νη παξαθάησ απαξαίηεηεο εξγαζίεο θαη θαηά ηηο δύν (2) ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν (2) ηερληθνύο ειέγρνπο: 1. Γεληθόο θαζαξηζκόο εληόο θαη εθηόο ηνπ πίλαθα 2. Γεληθόο έιεγρνο βάζεη ησλ ππαξρόλησλ ζρεδίσλ ηζρύνο 3. Έιεγρνο ησλ F4, F4.1 (LAM) πξνζηαζίαο ππεξέληαζεο θαη βξαρπθύθισζεο ησλ Ζ/Ε 4. Έιεγρνο ηνπ Κ2 ξειαί ηζρύνο δηθηύνπ 5. Έιεγρνο ηνπ ξειαί Κ3 (θνηλό θαη γηα ηα δύν Ζ/Ε) 6. Έιεγρνο ηνπ Κ1,2 ξειαί ηζρύνο Ζ/Ε λένπ 7. Έιεγρνο ηνπ Κ1 ξειαί ηζρύνο Ζ/Ε παιαηνύ 8. Έιεγρνο βνεζεηηθώλ ξειαί νπιηζκνύ (Κ1, Κ2, Κ3, Κ12) 9. Έιεγρνο ησλ βνεζεηηθώλ αζθαιεηώλ θπθισκάησλ 10. Έιεγρνο ησλ κεηαζρεκαηηζηώλ έληαζεο πξνζηαζίαο θαη ησλ ακπεξνκέηξσλ πξνο θαηαλαισηέο 11. Έιεγρνο ηνπ ζρεδίνπ (Κ2) Νν KVA θαη (Κ3) Νν KVA «ειεθηξνινγηθό δηάγξακκα απηνκαηηζκνύ». 12. Έιεγρνο ησλ ζπζθεπώλ εθθίλεζεο-παύζεο θαη παξαθνινύζεζεο ιεηηνπξγίαο ησλ Ζ/Ε 13. Έιεγρνο νξγάλσλ ζηνλ απηόκαην πίλαθα ηζρύνο θαη ειέγρνπ ησλ δύν Ζ/Ε, ζύζθημε κπαξώλ, θαισδίσλ ηζρύνο, θαη ειέγρνπ όηαλ απηό είλαη εθηθηό παξνπζίαο ηάζεο 0,4 KV 14. Έιεγρνη εθηόο πίλαθα απηνκαηηζκνύ θαη ηνπ πεδίνπ ηζρύνο ησλ Ζ/Ε 15. Οπηηθόο έιεγρνο γεληθνύ δηαθόπηε παξνρήο ηνπ δηθηύνπ Q105/Δ ηξνθνδόηεζε από ηε ΓΔΖ ηεο ABB SACE E3N A 16. Οπηηθόο έιεγρνο ηνπ γεληθνύ δηαθόπηε Q 106/Z κε ηξνθνδόηεζε από ηα δπν Ζ/Ε ηεο ABB SACE E3N A 17. Έιεγρνο απηόκαηεο-ρεηξνθίλεηεο εθθίλεζεο ησλ Ζ/Ε 18. Λεηηνπξγία ελ θελώ γηα κηζή ώξα 19. Έιεγρνο ησλ ηεηξαπνιηθώλ δηαθνπηώλ αέξνο ησλ γελλεηξηώλ 20. Έιεγρνο απηόκαηεο κεηαγσγήο γελλεηξηώλ κε θνξηία εθηόο ξεύκαηνο από ηε ΓΔΖ Q101 A & Q 102/B ζηνλ γεληθό πίλαθα ρακειήο ηάζεο 0,4 KVA ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΚΗΝΖΣΖΡΑ ΓΔΝΝΖΣΡΗΑ 730 KVA 1. Αληηθαηάζηαζε ιηπαληέιαησλ (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο) θαη έιεγρνο ηεο ζηάζκεο απηώλ (θαηά ηνπο δύν ηερληθνύο. 2. Αληηθαηάζηαζε ησλ ςπθηηθώλ πγξώλ, θαζαξηζκόο δνρείνπ πξνζέξκαλζεο λεξνύ (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο) θαη έιεγρόο ηνπο (θαηά ηνπο δύν ηερληθνύο 3. Αληηθαηάζηαζε θίιηξσλ αέξνο (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο) θαη έιεγρνο απηώλ (θαηά ηνπο δύν ηερληθνύο 4. Αληηθαηάζηαζε ιηπαληειαίνπ (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο) θαη έιεγρνο απηώλ (θαηά ηνπο δύν ηερληθνύο 5. Αληηθαηάζηαζε θίιηξσλ θαπζίκνπ (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο) θαη έιεγρνο απηώλ (θαηά ηνπο δύν ηερληθνύο

4 6. Αιιαγή ζεη 4 θιαληδώλ ςεπδνθηβσηίσλ βαιβίδσλ (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο) θαη έιεγρνο απηώλ (θαηά ηνπο δύν ηερληθνύο 7. Ρύζκηζε βαιβίδσλ πεηξειαηνθηλεηήξα (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν ηερληθνύο 8. Έιεγρνο αηζζεηήξσλ πίεζεο ιαδηνύ καδί κε ην ΔΚΑ (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν ηερληθνύο 9. Έιεγρνο κπαηαξηώλ 24 V DC (360 ΑH) θαη ηνπ ζπζηήκαηνο θόξηηζεο από ηνλ ελαιιαθηήξα θαη ιεηηνπξγία (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν ηερληθνύο 10. Έιεγρνο αηζζεηήξα ζηάζκεο λεξνύ ςπθηηθώλ πγξώλ (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν ηερληθνύο 11. Γνθηκή εθθηλεηή κίδαο, θαιώδηα ηζρύνο θαη πελίν (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν ηερληθνύο 12. Έιεγρνο ζην καγλήηε πεηξειαίνπ (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν ηερληθνύο 13. Έιεγρνο ηκάλησλ θηλεηήξα ςπγείνπ ςύμεο θαη αληηθαηάζηαζε αλ απαηηείηαη (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν ηερληθνύο 14. Έιεγρνο θαη ξύζκηζε ζηξνθώλ ηνπ θηλεηήξα όηαλ απηό απαηηείηαη (1500 rpm ζην 90% ηεο ηζρύνο θηλεηήξαγελλήηξηαο) (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν ηερληθνύο 15. Παξαθνινύζεζε αληιίαο πεηξειαίνπ (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν ηερληθνύο 16. Γεληθή ζύζθημε θνιάξσλ (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν ηερληθνύο 17. Έιεγρνο κεραληθνύ θπβεξλήηε (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν ηερληθνύο 18. Παξαθνινύζεζε turbo όηαλ ν πεηξειαηνθηλεηήξαο είλαη ζε ιεηηνπξγία (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν ηερληθνύο ΓΔΝΝΖΣΡΗΑ 730 KVA 1. Γεληθόο θαζαξηζκόο ειεθηξνγελλήηξηαο (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν ηερληθνύο 2. Λήςεηο κεηξήζεσλ δηάθνξσλ θπθισκάησλ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο δηέγεξζεο (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν ηερληθνύο 3. Έιεγρνο θαη ξύζκηζε όηαλ απαηηείηαη ηνπ απηόκαηνπ ξπζκηζηή ηάζεο AVR ζε ιεηηνπξγία κε θνξηίν (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν ηερληθνύο 4. Σαθηνπνίεζε ησλ θπθισκάησλ DC 24 V & AC 230 V (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν ηερληθνύο 5. Έιεγρνο ζπκκεηξίαο θάζεσλ ρσξίο θνξηίν θαη κε θνξηίν (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν ηερληθνύο 6. Έιεγρνο ζπζηήκαηνο ζηήξημεο ηεο γελλήηξηαο (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν ηερληθνύο 7. Άλνηγκα ησλ θαπαθηώλ Η.Β. θαη αεξηζκνύ ηεο γελλήηξηαο-θαζαξηζκόο (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν ηερληθνύο 8. Έιεγρνο ζπζηήκαηνο πξνζηαζίαο από ππεξέληαζε θαη βξαρπθύθισκα ζηα πεδία ηζρύνο (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν ηερληθνύο 9. Γξαζζάξηζκα ησλ ξνπιεκάλ εκπξόο θαη πίζσ όηαλ απηό ρξεηάδεηαη (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν ηερληθνύο 10. Έιεγρνο θαη ξύζκηζε ηεο ζπρλόηεηαο αλ απηό ρξεηαζηεί (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν ηερληθνύο 11. Έιεγρνο αλνξζσηηθνύ ζπζηήκαηνο γελλήηξηαο θαη θαζαξηζκόο (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν ηερληθνύο

5 ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΚΗΝΖΣΖΡΑ ΓΔΝΝΖΣΡΗΑ 325 KVA 1. Αληηθαηάζηαζε ιηπαληέιαησλ (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο) θαη έιεγρνο ηεο ζηάζκεο απηώλ (θαηά ηνπο δύν ηερληθνύο 2. Αληηθαηάζηαζε ςπθηηθώλ πγξώλ, θαζαξηζκόο δνρείνπ πξνζέξκαλζεο λεξνύ (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο) θαη έιεγρνο απηώλ (θαηά ηνπο δύν ηερληθνύο 3. Αληηθαηάζηαζε θίιηξσλ αέξνο (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο) θαη έιεγρνο απηώλ (θαηά ηνπο δύν ηερληθνύο 4. Αληηθαηάζηαζε θίιηξσλ ιηπαληειαίνπ (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο) θαη έιεγρνο απηώλ (θαηά ηνπο δύν ηερληθνύο 5. Αιιαγή ζεη 4 θιαληδώλ ςεπδνθηβσηίσλ βαιβίδσλ (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο) θαη έιεγρνο απηώλ (θαηά ηνπο δύν ηερληθνύο 6. Αληηθαηάζηαζε θίιηξσλ θαπζίκνπ (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο) θαη έιεγρνο απηώλ (θαηά ηνπο δύν ηερληθνύο 7. Ρύζκηζε βαιβίδσλ πεηξειαηνθηλεηήξα (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν ηερληθνύο 8. Έιεγρνο κπαηαξηώλ 24 V DC (360 ΑH) θαη ηνπ ζπζηήκαηνο θόξηηζεο από ηνλ ελαιιαθηήξα θαη ιεηηνπξγία (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν ηερληθνύο 9. Γνθηκή εθθηλεηή κίδαο θαιώδηα ηζρύνο θαη πελίν (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν ηερληθνύο 10. Παξαθνινύζεζε αληιίαο λεξνύ (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν ηερληθνύο 11. Παξαθνινύζεζε αληιίαο πεηξειαίνπ (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν ηερληθνύο 12. Γεληθή ζύζθημε θνιάξσλ (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν ηερληθνύο 13. Έιεγρνο κεραληθνύ θπβεξλήηε (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν ηερληθνύο 14. Παξαθνινύζεζε turbo όηαλ ν πεηξειαηνθηλεηήξαο είλαη ζε ιεηηνπξγία (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν ηερληθνύο ΓΔΝΝΖΣΡΗΑ 325 KVA 1. Γεληθόο θαζαξηζκόο ειεθηξνγελλήηξηαο (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν ηερληθνύο 2. Λήςεηο κεηξήζεσλ δηάθνξσλ θπθισκάησλ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο δηέγεξζεο (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν ηερληθνύο 3. Έιεγρνο θαη ξύζκηζε όηαλ απαηηείηαη ηνπ απηόκαηνπ ξπζκηζηή ηάζεο AVR ζε ιεηηνπξγία κε θνξηίν (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν ηερληθνύο 4. Σαθηνπνίεζε ησλ θπθισκάησλ DC 24 V & AC 230 V (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν ηερληθνύο 5. Έιεγρνο ζπκκεηξίαο θάζεσλ ρσξίο θνξηίν θαη κε θνξηίν (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν ηερληθνύο 6. Έιεγρνο ζπζηήκαηνο ζηήξημεο ηεο γελλήηξηαο (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν ηερληθνύο 7. Άλνηγκα ησλ θαπαθηώλ Η.Β. θαη αεξηζκνύ ηεο γελλήηξηαο-θαζαξηζκόο (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν ηερληθνύο 8. Έιεγρνο ζπζηήκαηνο πξνζηαζίαο από ππεξέληαζε θαη βξαρπθύθισκα ζηα πεδία ηζρύνο (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν ηερληθνύο 9. Γξαζζάξηζκα ησλ ξνπιεκάλ εκπξόο θαη πίζσ όηαλ απηό ρξεηάδεηαη (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν ηερληθνύο 10. Έιεγρνο θαη ξύζκηζε ηεο ζπρλόηεηαο αλ απηό ρξεηαζηεί (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν ηερληθνύο

6 11. Έιεγρνο αλνξζσηηθνύ ζπζηήκαηνο γελλήηξηαο θαη θαζαξηζκόο (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν ηερληθνύο ΓΔΝΝΖΣΡΗΑ ΚΔ.Φ.Η.ΑΠ. ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΚΗΝΖΣΖΡΔ 1. Γεληθόο θαζαξηζκόο ηνπ θάζε ζπγθξνηήκαηνο Ζ/Ε (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν ηερληθνύο 2. Αιιαγή ησλ ιηπαληέιαησλ (θαηάιιειν ιηπαληέιαην DIESEL 20-50) (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο) θαη έιεγρνο απηώλ (θαηά ηνπο δύν 3. Αιιαγή ςπθηηθώλ πγξώλ θαη έιεγρνο ζπζηήκαηνο ςύμεο (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο) θαη έιεγρνο απηώλ (θαηά ηνπο δύν 4. Αιιαγή θίιηξνπ αέξνο (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο) θαη έιεγρνο απηνύ (θαηά ηνπο δύν 5. Αιιαγή θίιηξσλ ιηπαληειαίνπ (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο) θαη έιεγρνο απηώλ (θαηά ηνπο δύν 6. Αιιαγή θίιηξσλ πεηξειαίνπ (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο) θαη έιεγρνο απηώλ (θαηά ηνπο δύν 7. Αιιαγή θιαληδώλ ςεπδνθηβσηίνπ όηαλ ρξεηάδεηαη, έιεγρνο θαη ζύζθημε απηώλ (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν 8. Έιεγρνο θαη θαζαξηζκόο ησλ ζπζζσξεπηώλ 12 V DC θαη ηνπ ζπζηήκαηνο θόξηηζεο από ηνλ ελαιιαθηήξα όηαλ απηό ππάξρεη (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν 9. Έιεγρνο θαη θαζαξηζκόο ελαιιαθηήξσλ θαη κηδώλ 12 V DC (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν 10. Έιεγρνο ηκάλησλ αλεκηζηήξσλ ςπγείνπ λεξνύ (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν 11. Έιεγρνο θαη ξύζκηζε πξνζηαζηώλ ζηνλ θηλεηήξα (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν 12. ύζθημε θνιιάξσλ (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν 13. Έιεγρνο αληιίαο λεξνύ (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν 14. Ρύζκηζε ζηξνθώλ θηλεηήξα ζηηο 1500u/min ζην 0,85% ηεο ηζρύνο (θηλεηήξα, γελλήηξηα) (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν ΓΔΝΝΖΣΡΗΔ 1. Γεληθόο θαζαξηζκόο ειεθηξνγελλεηξηώλ (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν 2. Μεηξήζεηο δηαθόξσλ θπθισκάησλ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο δηέγεξζεο (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν 3. Δπηζεώξεζε ΑVR (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν 4. Έιεγρνο ησλ θπθισκάησλ DC 12 V & AC 220 V (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν 5. Έιεγρνο ζπκκεηξίαο θάζεσλ ρσξίο θνξηίν θαη ππό θνξηίν (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν ΑΤΣΟΜΑΣΟΗ ΠΗΝΑΚΔ ΗΥΤΟ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟΤ 1. Γεληθόο θαζαξηζκόο εληόο θαη εθηόο ησλ πηλάθσλ Ζ/Ε (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν 2. Έιεγρνο γεληθνύ δηαθόπηε παξνρήο ΓΔΖ γηα ηνπο πίλαθεο ησλ Ζ/Ε θαη θπθισκάησλ ζηνπο πίλαθεο (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν 3. Έιεγρνο γεληθώλ δηαθνπηώλ ξειαί παξνρήο από ηα Ζ/Ε, ζύζθημε θαισδίσλ ηζρύνο θαη έιεγρνο ζηηο θιέκεο (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν 4. Έιεγρνο ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο πξνζηαζίαο από ππεξέληαζε, βξαρπθπθιώκαηα ησλ Ζ/Ε (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν 5. Έιεγρνο ηεο απηόκαηεο θαη ρεηξνθίλεηεο εθθίλεζεο ησλ Ζ/Ε (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν

7 6. Λεηηνπξγία ησλ Ζ/Ε γηα 30 ιεπηά κε θνξηίν (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν 7. Έιεγρνο απηόκαηεο κεηαγσγήο-ιεηηνπξγίαο (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν 8. Έιεγρνο νξγάλσλ ζηνπο απηόκαηνπο πίλαθεο ηζρύνο θαη ειέγρνπ ησλ Ζ/Ε, ζύζθημε θαισδίσλ ηζρύνο, έιεγρν κε ηα ππάξρνληα ζρέδηα ηζρύνο θαη απηνκαηηζκνύ (θαηά ηηο δύν ζπληεξήζεηο θαη θαηά ηνπο δύν Ληπαληέιαηα, ςπθηηθά πγξά, θίιηξα θαη δηάθνξα κηθξνϋιηθά βάζεη πξνγξάκκαηνο εξγαζηώλ γηα ηε ζπληήξεζε ησλ Ζ/Ε θαζώο θαη ηνπ ππνζηαζκνύ ζα βαξύλνπλ ην πληεξεηή. Αλ θαηά ηελ ζπληήξεζε/έιεγρν βξεζεί ειαηησκαηηθόο εμνπιηζκόο ε θάπνην πιηθό-απηνκαηηζκόο ην νπνίν ρξήδεη αληηθαηάζηαζεο γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ ν πληεξεηήο ζα ελεκεξώλεη εγγξάθσο ηε Γηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ε πξνκήζεηά ηνπ ζα γίλεηαη μερσξηζηά από ην Ννζνθνκείν. Ζ εγθαηάζηαζή ζα γίλεηαη από ην πληεξεηή ρσξίο θόζηνο εξγαζηώλ ζε όιν ην ειεθηξνκεραλνινγηθό εμνπιηζκό θαη εγθαηαζηάζεηο πνπ ξεηά αλαθέξνληαη ζηελ παξνύζα. Μεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηώλ ν πληεξεηήο νθείιεη λα θαηαζέζεη γξαπηή έθζεζε κε ηελ θαηάζηαζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ δηαπηζηώλνληαο πξνβιήκαηα ή δπζιεηηνπξγίεο. ΓΔΝΗΚΟΣΔΡΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΤΝΣΖΡΖΣΖ Ο πληεξεηήο ζα εθηειέζεη ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο θαη ζε εξγάζηκεο ώξεο θαη εκέξεο ή ζε ρξόλν πνπ ζα θαζνξηζηεί κεηά από πξνγξακκαηηζκό ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ. Πξόζζεηα ζα αληαπνθξίλεηαη άκεζα ζε θιήζεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα έθηαθηεο επηζθεπέο ζε εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα ρσξίο άιιε ακνηβή γηα ηε δηάξθεηα ηνπ ζπκβαηηθνύ έηνπο. Όζνη ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκό θαινύληαη λα απνδείμνπλ ηελ εκπεηξία ηνπο ζε ζπλαθή έξγα κε ηελ πξνζθόκηζε βεβαηώζεσλ θαιήο πεξαίσζεο ή ηελ επηζύλαςε πειαηνινγίνπ θαζώο θαη ηελ ππνβνιή ζρεηηθήο άδεηαο ππνζηαζκνύ θαη γελλεηξηώλ ιόγσ ηεο ηζρύνο ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Β] ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΧΝ ΔΞΗ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΧΝ ΣΟΤ ΓN ΚΟΡΗΝΘΟΤ ΚΑΗ ΔΝΟ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΑ ΣΟΤ Κ.Δ.Φ.Η.ΑΠ., ΠΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ Σετνικά Υαρακτηριστικά Ανελκσστήρων ΓΝ Κορίνθοσ Σα αλαιπηηθά ζηνηρεία ησλ έμη (6) αλειθπζηήξσλ ηνπ ΓΝ Κνξίλζνπ είλαη: Αξηζ θαθέινπ (Τπεξ) Ν11 Ν12 Ν13 Ν14 Ν15 Ν16 αξ. κεηξώνπ θαηαρώξεζεο Αξηζ αδείαο ιεηηνπξγίαο F18/1543/ F18/1543/ F18/1543/ F18/1543/ F18/1543/ F18/1543/ Δξγνζηάζην θαηαζθεπήο αληιίαο Αξηζκόο θαηαζθεπήο αληιίαο Δξγνζηάζην θαηαζθεπήο ειεθηξνθηλεηήξα KLEEMANN KLEEMANN KLEEMANN KLEEMANN KLEEMANN KLEEMANN Αξηζκόο θαηαζθεπήο ειεθηξνθηλεηήξα Ηζρύο ζε HP/KW ειεθηξνθηλεηεξα 7L A L24P10 7L24P06 7L23Z05 8A24Z10 20KW 18KW 24KW 16KW 12KW 20KW Αξηζκόο δεύμεσλ/ώξα

8 Αξηζκόο ζηάζεσλ Βάξνο αλύςσζεο (kg) Αξηζκνο αηόκσλ Αξηζκόο ζπληεξήζεσλ / κήλα Σετνικά Υαρακτηριστικά Ανελκσστήρα Κ.Δ.Φ.Η.ΑΠ. Αξηζ θαθέινπ (Τπεξ) Κ166 αξ. κεηξώνπ θαηαρώξεζεο 226 Αξηζ αδείαο ιεηηνπξγίαο Φ18/1474/ Δξγνζηάζην θαηαζθεπήο αληιίαο KLEEMANN Αξηζκόο θαηαζθεπήο αληιίαο Δξγνζηάζην θαηαζθεπήο ειεθηξνθηλεηήξα KLEEMANN Αξηζκόο θαηαζθεπήο ειεθηξνθηλεηήξα Ηζρύο ζε HP/KW ειεθηξνθηλεηεξα 20KW Αξηζκόο δεύμεσλ/ώξα 90 Αξηζκόο ζηάζεσλ 2 Βάξνο αλύςσζεο (kg) 1700 Αξηζκνο αηόκσλ 22 Αξηζκόο ζπληεξήζεσλ / κήλα 2 Πξνζόληα θαη δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ην δηαγσληζκό γίλεηαη δεθηό θάζε πξόζσπν θπζηθό ή λνκηθό πνπ αζθεί λόκηκα εξγαζίεο ζπληήξεζεο αλειθπζηήξσλ ζηελ Διιάδα. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκό ππνρξενύληαη λα ππνβάινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηα εμήο: Πηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη από αξκόδηα αξρή από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ δηαγσληζκνύ είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο πνπ αθνξνύλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο. Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπο ζε απηό θαη ην εηδηθό επάγγεικά ηνπο ή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο από ηελ αξκόδηα δεκόζηα αξρή πνπ ζα έρεη εθδνζεί ην πνιύ (6) κήλεο πξηλ από ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. Φσηναληίγξαθν άδεηαο ζπληεξεηή από ΤΒΔΣ. Βεβαίσζε ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη ην εηδηθεπκέλν πξνζσπηθό πνπ απαζρνιεί ε επηρείξεζε. Γήισζε ζηελ νπνία ζα αλαθέξνπλ επί ιέμε: «Λάβακε γλώζε ησλ εηδηθώλ όξσλ ζπκθσληώλ ηεο δηαθήξπμεο ηνπο νπνίνπο απνδερόκαζηε πιήξσο θαζώο θαη ησλ δηαηάμεσλ πνπ δηέπνπλ εηδηθά ηνπο δεκόζηνπο δηαγσληζκνύο». Ο πληεξεηήο ζα δηαζέηεη ηα θαζνξηδόκελα ππό ηνπ Νόκνπ ζπλεξγεία ζε αξηζκό θαη άδεηεο. Δπίζεο ζα δηαζέηεη νπσζδήπνηε Γηπισκαηνύρν Μεραλνιόγν-Ζιεθηξνιόγν εγγεγξακκέλν ζηα κεηξώα ΤΒΔΣ ζαλ ζπληεξεηήεγθαηαζηάηε αλειθπζηήξσλ. Δπίζεο, ην ζπλεξγείν ζπληήξεζεο έρεη ππεύζπλν ζπληεξεηή ή εγθαηαζηάηε Γ εηδηθόηεηαο θαζώο επίζεο θαη εμεηδηθεπκέλνπο ηερλίηεο Γ εηδηθόηεηαο. Σα παξαπάλσ ζα απνδεηθλύνληαη κε ηελ πξνζθόκηζε αληίζηνηρσλ βεβαηώζεσλ (ζπκπεξηιακβαλόκελα ζηνλ θάθειν ππνβνιήο). Ζ αλάιεςε ηεο ζπληήξεζεο ζα γίλεη κε έγγξαθεο βεβαηώζεηο από ηνλ ΤΒΔΣ (πξσηνηύπσλ). Ο πληεξεηήο πξέπεη λα δηαζέηεη ζπκβόιαην αζθαιείαο κε αζθαιηζηηθή εηαηξία πνπ εδξεύεη θαη ιεηηνπξγεί κνλίκσο ζηελ Διιάδα σο αθνινύζσο: 1. γηα αηνκηθέο βιάβεο ελόο (1) αηόκνπ εθάζηνηε θαη γηα θάζε αηύρεκα πνπ ζα ζπκβεί , Γηα πιηθέο δεκίεο ζε πξάγκαηα θαη γηα θάζε αηύρεκα πνπ ζα ζπκβεί , Γηα εθάζηνηε νκαδηθό αηύρεκα πνπ ζα ζπκβεί ,00.

9 Δίλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζθνκίζεη κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο ζην Ννζνθνκείν, αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο θαη λα ην δηαηεξεί ζε ηζρύ θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξόλνπ ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο. Ο πληεξεηήο είλαη ππνρξεσκέλνο κε δηθά ηνπ έμνδα θαη κέξηκλα λα έρεη αζθαιηζκέλν ην πξνζσπηθό πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ αλειθπζηήξσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη λα πξνζθνκίζεη θαη απηά ηα αζθαιηζηήξηα θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο ζην Ννζνθνκείν. Τποτρεώσεις σντηρητή Ο πληεξεηήο ζα δηαζέηεη όια ηα απαξαίηεηα όξγαλα θαη εξγαιεία γηα ηνλ έιεγρν, ηελ ζπληήξεζε θαη ηηο επηζθεπέο ησλ αλειθπζηήξσλ ζην ζπλεξγείν ζπληήξεζεο πνπ ζα πξνζέξρεηαη ζην Ννζνθνκείν γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεώζεηο ηνπ όπσο απηέο νξίδνληαη από ην Γεληθό Ννζνθνκείν Κνξίλζνπ. Θα γίλνληαη ηνπιάρηζηνλ δύν (2) ζπληεξήζεηο κεληαίσο (ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο πεξί ζπληεξήζεσο αλειθπζηήξσλ θαη ηνπο θαλόλεο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηέρλεο), απαξαίηεηα θαηά ηηο πξσηλέο ώξεο θαη παξνπζία ηεο αξκόδηαο επηηξνπήο. Ο πληεξεηήο νθείιεη λα δειώζεη ζην Ννζνθνκείν εγγξάθσο θαη εγθαίξσο ηνλ πξνγξακκαηηζκό θαη ηελ πξνβιεπόκελε δηάξθεηα ηεο αληίζηνηρεο εξγαζίαο. Δθηόο απηώλ ν ζπληεξεηήο ζα είλαη ππνρξεσκέλνο γηα ηε ζπλερή επίβιεςε θαη δηαζθάιηζε ηεο ζσζηήο θαη κε πιήξε αζθάιεηα ιεηηνπξγίαο θαη ζα πξνζέξρεηαη άκεζα θαηόπηλ ηειεθσληθήο θιήζεο θαη ζε ρξνληθό δηάζηεκα όρη κεγαιύηεξν ησλ ηξηώλ (3) σξώλ όηαλ ππάξρεη βιάβε θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ 24ώξνπ θαη όιεο ηηο εκέξεο ηνπ έηνπο. Ο πληεξεηήο αλαιακβάλεη ηελ επζύλε λα κελ ππεξβαίλεη ηνλ αξηζκό ζπληεξήζεσλ αλειθπζηήξσλ πνπ επηηξέπεηαη από ηελ θείκελε Ννκνζεζία. Ο πληεξεηήο ππνρξενύηαη λα πξαγκαηνπνηεί ηνπο εμήο ειέγρνπο θαη εξγαζίεο ζπληήξεζεο : 1. Έιεγρνο όισο ησλ ειεθηξηθώλ θαη κεραληθώλ δηαηάμεσλ αζθαιείαο 2. Δπηζεώξεζε ηζνδπγηζκνύ επζπληήξησλ ξάβδσλ 3. Έιεγρνο θξεαηίνπ (ηνηρώκαηα, ππζκέλαο) 4. Έιεγρνο θαισδηώζεσλ θαη ζπλδέζεσλ 5. Καζάξηζκα δηαθνπηώλ αζθαιείαο θαη πεξηκαλδάισζεο εληόο ηνπ θξεαηίνπ 6. Δπηζεώξεζε ζπζθεπήο αξπάγεο 7. Έιεγρνο ηεξκαηνδηαθνπηώλ, ζεκείσλ πξόζδεζεο ζπξκαηόζθνηλσλ, αληίβαξνπ 8. Έιεγρνο θώδσλα θηλδύλνπ, θξέλσλ, πέδηισλ επζπληήξησλ ξάβδσλ 9. Χκνκέηξεζε θπθισκάησλ γηα εμαθξίβσζε πηζαλήο δηαξξνήο 10. Έιεγρνο επαθώλ ξειαί αλόδνπ-θαζόδνπ, κηθξήο θαη κεγάιεο ηαρύηεηαο, ξειαί δηαθπγήο θαζώο θαη όισλ ησλ ππόινηπσλ ξειαί ησλ θπθισκάησλ ησλ γεληθώλ πηλάθσλ 11. Έιεγρνο ξπζκηζηή ηαρύηεηαο θαη νιίζζεζεο ζπξκαηόζρνηλσλ επί ηεο ηξνραιίαο ηξηβήο 12. Έιεγρνο αζθαιεηώλ θπθισκάησλ 13. Έιεγρνο θπθισκάησλ θσηηζκνύ (ζαιάκνπ, κεραλνζηαζίνπ, ηξνραιηνζηαζίνπ, θξεαηίνπ) 14. Καζαξηόηεηα θξεαηίνπ, κεραλνζηαζίνπ θαη ηξνραιηνζηαζίνπ 15. Έιεγρνο γηα ηπρόλ πγξαζίεο ή δηαξξνέο ζε κεραλνζηάζην θ.ιπ. 16. Δπηζεώξεζε ζπζηήκαηνο απόζβεζεο αλειθπζηήξα 17. Οπηηθόο έιεγρνο θαη επηζεώξεζε ηνπ ειεθηξνθηλεηήξα 18. Καζαξηζκόο θαη ιίπαλζε όισλ ησλ εμαξηεκάησλ πνπ απαηηείηαη ζύκθσλα κε ηνπο Καλόλεο ηεο ηέρλεο θαη ηηο ππνδείμεηο ησλ θαηαζθεπαζηώλ ησλ εμαξηεκάησλ 19. Γεληθόο έιεγρνο ζσζηήο θαη αζθαινύο ιεηηνπξγίαο ησλ αλειθπζηήξσλ 20. Μεηά από θάζε έιεγρν ζα ιακβάλνληαη όια ηα ελδεδεηγκέλα κέηξα πξνο άξζε ηπρόλ δηαπηζησζέλησλ θζνξώλ ή βιαβώλ πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε ζσζηή θαη αζθαιήο ιεηηνπξγία. ηελ πεξίπησζε απηή, ε ιεηηνπξγία ηνπ αλειθπζηήξα ζα δηαθόπηεηαη κέρξη απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο θαη ζε όιεο ηηο πόξηεο ζα αλαξηώληαη ελδεηθηηθέο πηλαθίδεο. Σα αλαιώζηκα πιηθά ζπληήξεζεο (πγξά θαζαξηζκνύ, ιάδηα γξάζν, ζηνππί, ιπρλίεο, θνκβία, ιαζηηράθηα ζπξώλ θ.ιπ.) ζα βαξύλνπλ ηνλ ζπληεξεηή. Θα ππνβιεζεί θαηάινγνο ησλ πιηθώλ θαη πηζαλώλ αληαιιαθηηθώλ πηζηνπνηεκέλσλ θαη επηζθεπώλ ζηνηρείσλ εγθαηάζηαζεο (π.ρ. πεξηειίμεηο θιπ) ζπκβαηώλ κε ηνπο εγθαηεζηεκέλνπο αλειθπζηήξεο (ησλ νπνίσλ έρνπλ ιάβεη γλώζε) ζηελ ηερληθή πξνζθνξά, ν νπνίνο ζα ηζρύεη γηα όιε ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο ζπληήξεζεο. ηνλ θαηάινγν πνπ ζα ππνβάιιεη ν πληεξεηήο αλαθέξνληαη ην όλνκα θαη ε δηεύζπλζε ησλ θαηαζθεπαζηώλ ή ησλ πξνκεζεπηώλ ησλ πιηθώλ αληαιιαθηηθώλ. Σα αληαιιαθηηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ επηζθεπή βιαβώλ θαη ηπρόλ απαξαίηεησλ αλαθαηαζθεπώλ ζα είλαη επξύηεξεο ρξήζεο ζηελ αγνξά. Ζ ρξήζε αληαιιαθηηθώλ κνλνπσιηαθήο πξνέιεπζεο ζα γίλεηαη κόλν όηαλ απηό δελ κπνξεί λα απνθεπρζεί (ζπκβαηόηεηα κε ηελ εγθαηάζηαζε). ε θακία όκσο πεξίπησζε ν πληεξεηήο δελ κπνξεί λα επηθαιεζηεί ηελ αδπλακία εμεύξεζεο ησλ αληαιιαθηηθώλ. ε πεξίπησζε αθηλεηνπνίεζεο αλειθπζηήξα ή βιάβε, ν πληεξεηήο ζα αλαθέξεη εγγξάθσο ηελ αηηία πνπ πξνθάιεζε ηε βιάβε, ηελ απαηηνύκελε δαπάλε θαη ηνλ ρξόλν απνθαηάζηαζεο. Οη δαπάλεο αληαιιαθηηθώλ βαξύλνπλ ην Ννζνθνκείν ελώ ε αλεύξεζε απηώλ ζα γίλεηαη κε κέξηκλα ηνπ πληεξεηή. Ο

10 πληεξεηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέηεη έγγξαθα ζην Ννζνθνκείν ηελ θαηάζηαζε ησλ απαηηνύκελσλ αληαιιαθηηθώλ θαη λα πξνρσξά ζηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο κεηά ηελ έγγξαθε γλσζηνπνίεζε πξνο ηνλ πληεξεηή ηεο έγθξηζεο ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο από ην Αξκόδην Όξγαλν ηνπ Ννζνθνκείνπ. Ο ζπληεξεηήο ζα θέξεη αθέξαηα ηελ επζύλε (αζηηθή θαη πνηληθή) γηα ηπρόλ αηύρεκα από θαθή ζπληήξεζε ησλ αλειθπζηήξσλ, είηε γηα ην πξνζσπηθό ηνπ Ννζνθνκείνπ είηε γηα νπνηνλδήπνηε ηξίην. Σα βηβιία ζπληήξεζεο ησλ αλειθπζηήξσλ ζα ελεκεξώλνληαη πιήξσο από ηνπο ππεύζπλνπο ηερλίηεο ηνπ πληεξεηή ζε θάζε πεξίπησζε ζπληήξεζεο απνθαηάζηαζεο βιαβώλ, αληηθαηάζηαζεο ή αιιαγήο εμαξηεκάησλ θαη ζηνηρείσλ ησλ αλειθπζηήξσλ. Ο πληεξεηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηαηεξεί Βηβιίν-εκεξνιόγην θαηαρώξεζεο ησλ ζπληεξήζεσλ αξηζκεκέλν θαη ζεσξεκέλν από ηνλ θνξέα ειέγρνπ θαη από ηελ Τπεξεζία Βηνκεραλίαο ηεο νηθείαο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο ζην νπνίν ζα θαηαρσξνύληαη ζε ρσξηζηή κεξίδα παξαθνινπζήζεσο ελόο εθάζηνπ ησλ εγθαηεζηεκέλσλ ζην Ννζνθνκείν αλειθπζηήξσλ, ην νπνίν ζα ελεκεξώλεηαη ππνρξεσηηθά ζε θάζε επίζθεςε ηνπ ππεύζπλνπ ηνπ ζπλεξγείνπ ζπληήξεζεο γηα πξαγκαηνπνηνύκελεο ζπληεξήζεηο θαη επηζθεπέο. Σα βηβιία απηά ζα ηεξνύληαη απαξαηηήησο εληόο ηνπ ρώξνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα Γξαθεία ηεο Γηεύζπλζεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ζα είλαη δηαζέζηκα αλά πάζα ζηηγκή γηα έιεγρν από ηνπο αξκόδηνπο ηερληθνύο ηεο Γηεύζπλζεο. Ο πληεξεηήο ζα θαηαζέζεη αλαιπηηθή έθζεζε γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ αλειθπζηήξσλ ην αξγόηεξν εληόο ηξηάληα (30) εκεξώλ από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. Ζ ηερληθή απηή έθζεζε ζα πεξηιακβάλεη επίζεο πξνηάζεηο απνθαηάζηαζεο, βειηίσζεο θαζώο θαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία γηα ηα παξαπάλσ. Αλάινγε έθζεζε ζα θαηαηεζεί θαη ηξηάληα (30) εκέξεο πξηλ από ηελ ιήμε ηεο ζύκβαζεο. Οη εθζέζεηο ζα είλαη ηεθκεξησκέλεο κε βάζε ηε λνκνζεζία πνπ ηζρύεη γηα ηελ ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ησλ Αλειθπζηήξσλ ζηα Ννζνθνκεία θαη ζα πηζηνπνηεζνύλ από Αλαγλσξηζκέλν Φνξέα Σππνπνίεζεο. Ο ππεύζπλνο ηνπ ζπλεξγείνπ ζπληήξεζεο, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζσζηήο θαη ππεύζπλεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ ζπληήξεζεο ησλ αλειθπζηήξσλ, ζα πξαγκαηνπνηεί θάζε ηξεηο (3) κήλεο ηνπιάρηζηνλ ηνπο ζρεηηθνύο ειέγρνπο θαη ζα κεξηκλά ώζηε λα ελεκεξώλνληαη ζηελ αληίζηνηρε ζέζε ηα βηβιία ζπληήξεζεο. Ζ εηαηξία είλαη ππνρξεσκέλε λα κεξηκλά θαη λα ελεκεξώλεη ηνλ ηδηνθηήηε γηα ηελ πεξηνδηθή θαη θαλνληθή επηζεώξεζε ηνπ αλειθπζηήξα. Ο πληεξεηήο, ζε πεξίπησζε παξαίηεζεο ηνπ ζπλεξγείνπ ζπληήξεζεο από ηε ζπληήξεζε ησλ αλειθπζηήξσλ, ππνρξενύηαη λα πξνεηδνπνηεί είθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξν ηεο παξαηηήζεσο ην Ννζνθνκείν θαη εηδηθά ηνλ δηαρεηξηζηή θαη λα ππνβάιεη ζην δηάζηεκα απηό ηελ παξαίηεζε, ζηελ Τπεξεζία Βηνκεραλίαο γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ Μεηξώνπ ησλ ζπλεξγείσλ ζπληήξεζεο. Ο πληεξεηήο ζα κεξηκλά θαη ζα ελεκεξώλεη ηνλ ηδηνθηήηε γηα ηελ πεξηνδηθή θαη θαλνληθή επηζεώξεζε ηνπ αλειθπζηήξα. Λοιπά Ζ πξνζθεξόκελε ηηκή ζα είλαη ζε Δπξώ ( ) θαη ζα αθνξά ην κεληαίν ηίκεκα πιένλ ΦΠΑ ζε βάξνο ηνπ Γεκνζίνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λόκηκσλ θξαηήζεσλ. Ζ ζύκβαζε ζα είλαη κνλνεηήο. Με ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο ζα θαηαηεζεί εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ. Γ] ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΧΝ ΦΤΓΔΗΧΝ ΝΔΚΡΟΘΑΛΑΜΟΤ ΠΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ Οη εξγαζίεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ησλ δύν (2) ςπγείσλ ηνπ Νεθξνζαιάκνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ ρσξεηηθόηεηαο έμη (6) ζέζεσλ λεθξώλ πεξηιακβάλνπλ: 1. Καζαξηζκόο ηνπ εζσηεξηθνύ & ηνπ εμσηεξηθνύ ηνπ ζαιάκνπ κε εηδηθό ρεκηθό πγξό, πξνο απνκάθξπλζε ησλ αιάησλ θαη θάζε είδνπο ππνιεηκκάησλ. Υξεζηκνπνίεζε ζπζθεπήο λεξνύ πςειήο πηέζεσο γηα ηνλ θαζαξηζκό. 2. Καζαξηζκόο ςπθηηθνύ ζηνηρείνπ νξνθήο ζαιάκνπ κε ρεκηθό πγξό. 3. Καζαξηζκόο αεξόςπθησλ ζπκππθλσηώλ (condenser) κε πεπηεζκέλν αέξα ή θαη ρεκηθό πγξό όπνπ ρξεηαζηεί. 4. Έιεγρνο πηέζεσλ ησλ ςπθηηθώλ θπθισκάησλ. 5. Έιεγρνο ηπρόλ απσιεηώλ ςπθηηθνύ πγξνύ (freon) από ηα ςπθηηθά θπθιώκαηα. 6. Έιεγρνο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ςπθηηθνύ ζπκπηεζηή (ζηάζκε ιαδηώλ, ειεθηξηθέο ζπλδέζεηο θιπ) 7. Έιεγρνο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ζπξώλ ςπγείνπ. Παξαζέηνπκε επίζεο αθνινύζσο ιίζηα αληαιιαθηηθώλ, εμαξηεκάησλ θαη αλαισζίκσλ πιηθώλ πνπ πηζαλώο ελδέρεηαη λα ρξεηαζηνύλ αληηθαηάζηαζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπληήξεζεο θαη ηα νπνία ζα βαξύλνπλ ην πληεξεηή.

11 Α/α Πεξηγξαθή 1 Βάζε κε ιάκπα θζνξίνπ 2 Ράνπιν νιίζζεζεο θνξείνπ 3 Διαζηηθό ζύξαο 4 Μεληεζέο ζύξαο 5 Κιείζηξν ζύξαο 6 Ζιεθηξνληθόο επεμεξγαζηήο ζεξκόκεηξν ςεθηαθήο έλδεημεο 7 Φπθηηθόο ζπκπηεζηήο θιεηζηνύ ή εκίθιεηζηνπ ηύπνπ 8 Γηαθόπηεο ιεηηνπξγίαο 9 Δλδεηθηηθή ιπρλία ζπλαγεξκνύ 10 Βνκβεηήο ζπλαγεξκνύ 11 Γηαθόπηεο ιεηηνπξγίαο βνκβεηνύ 12 Αηζζεηήξην ζεξκνθξαζίαο ζεξκνκέηξνπ 13 Αλεκηζηήξαο ςύμεσο ζπκππθλσηνύ 14 Αλεκηζηήξαο εμαηκηζηνύ αλαθπθινθνξίαο ςπρξνύ αέξα εληόο ηνπ ζαιάκνπ 15 Φπθηηθό πγξό (Freon) πξνο πιήξσζε απσιεηώλ, αλά θηιό 16 Φίιηξν ςπθηηθνύ θπθιώκαηνο 17 Πξεζζνζηάηεο πςειήο-ρακειήο πίεζεο 18 Ζιεθηξνκαγλεηηθέο βαιβίδεο ςπθηηθνύ θπθιώκαηνο 19 Ζιεθηξνλόκνο ιεηηνπξγίαο κε πελίν 220V 20 Θεξκηθό αζθαιηζηηθό ειεθηξνινγηθνύ πίλαθα 21 Δπηηεξεηήο ηάζεσο & αιιεινπρίαο θάζεσλ 22 Ζιεθηξηθόο δηαθόπηεο ζύξαο 23 Υεκηθό πγξό θαζαξηζκνύ, αλά ιίηξν Γ] ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΣΟΤ ΓN ΚΟΡΗΝΘΟΤ ΠΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ Οη απαηηνύκελεο ππεξεζίεο γηα ηελ ζπληήξεζε ηνπ ηειεθσληθνύ θέληξνπ ηνπ ΓΝ Κνξίλζνπ πξέπεη λα είλαη νη εμήο: 1. Ζ πξνκεζεύηξηα εηαηξεία ππνρξενύηαη λα απνθαζηζηά κε έμνδά ηεο όιεο ηηο βιάβεο πνπ ηπρόλ ζα πξνθύςνπλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηειεθσληθνύ θέληξνπ, ηεο θνλζόιαο ηεο ηειεθσλήηξηαο θαη ησλ παξειθνκέλσλ απηνύ. 2. Πξνιεπηηθόο έιεγρνο θαη ζπληήξεζε ηνπ Σ/Κ, ηεο θνλζόιαο, ησλ παξειθνκέλσλ απηώλ θαη ησλ εμαξηεκάησλ πνπ ηα απνηεινύλ κία θνξά ην εμάκελν. 3. Αιιαγέο ζηνλ πξνγξακκαηηζκό ιεηηνπξγίαο ηνπ Σ/Κ θαηά ηνλ ρξόλν πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ν πξνιεπηηθόο έιεγρνο. 4. Σειεθσληθή ππνζηήξημε θαη παξνρή αρξεσζηήησο θάζε πιεξνθνξίαο πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ ρξήζε ηνπ ηειεθσληθνύ θέληξνπ θαη ησλ παξειθνκέλσλ ηνπ. 5. Γηάγλσζε εμ απνζηάζεσο ηεο θαιήο ή κε ιεηηνπξγίαο ηνπ ηειεθσληθνύ θέληξνπ από ην ηειεδηαγλσζηηθό θέληξν ηεο πξνκεζεύηξηαο εηαηξείαο. 6. Μηθξναιιαγέο ζηνλ πξνγξακκαηηζκό από ην ηειεδηαγλσζηηθό θέληξν ηεο πξνκεζεύηξηαο εηαηξείαο. 7. Δπαλαπξνγξακκαηηζκόο ηνπ Σ/Κ από ην ηειεδηαγλσζηηθό θέληξν ηεο πξνκεζεύηξηαο εηαηξείαο, ζε πεξίπησζε απώιεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 8. έιεγρνο ηεο ηάζεο ιεηηνπξγίαο θαη ησλ ζπζζσξεπηώλ κία θνξά ην εμάκελν. 9. Οπηηθόο έιεγρνο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Σ/Κ θαη ηελ παξνρή νδεγηώλ αρξεσζηήησο όπνπ απαηηείηαη. Γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο, ε νπνία επεξεάδεη πάλσ από ην 20% ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θέληξνπ, ν ρξόλνο αληαπόθξηζεο ηεο πξνκεζεύηξηαο εηαηξείαο ζα είλαη άκεζνο κεηά ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ηεο. ε πεξίπησζε ζνβαξνύ πξνβιήκαηνο ηνπ ηειεθσληθνύ θέληξνπ πνπ ζηακαηά νινζρεξώο ε ιεηηνπξγία ηνπ, ε αληαπόθξηζε ηεο εηαηξείαο ζα είλαη άκεζε ύζηεξα από εηδνπνίεζε ηνπ ππεπζύλνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ, έζησ θαη ηειεθσληθά ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ηελ επόκελε εξγάζηκε εκέξα ζα ππάξρεη έγγξαθε αλαγγειία πξνο ηελ εηαηξεία ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη ην ζπκβάλ. Γηα πεξηπηώζεηο βιαβώλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θέληξνπ θάησ από ην 20%, ε απνθαηάζηαζε ζα γίλεηαη εληόο 48 σξώλ. Ζ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 1. Μπαμεβαλάθεο Γ. 2. Αλαζηαζόπνπινο Η. 3. Γαζθαινπνύινπ Η.

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 1.ΣΕΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. 1 Δίδνο αλειθπζηήξα Αηόκσλ 10 Δίδνο ζαιακίζθνπ Αηόκσλ 2 Ολνκαζηηθό θνξηίν 600 Κg 11 Ύςνο ζαιακίζθνπ 3 Σαρύηεηα ζαιακηζ. 0.63 (m/s) (Καζαξό) 2.20 4 Δπηηάρπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. Γεληθή Γηεύζπλζε Ιεηηνπξγίαο & Αλάπηπμεο Γηεύζπλζε Δμνπιηζκνύ Πρνιείσλ Σκήκα Πξνδηαγξαθώλ, Σππνπνίεζεο & Έξεπλαο Αγνξάο Δμνπιηζηηθώλ Μέζσλ ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΩΝ ΥΟΛIΚΩΝ ΚΣΗΡΗΩΝ

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΩΝ ΥΟΛIΚΩΝ ΚΣΗΡΗΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΑΓ. ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ & ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΖ 7/2014 Μ Δ Λ Δ Σ Ζ Π Ρ Ο Μ Ζ Θ Δ Η Α ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΩΝ ΥΟΛIΚΩΝ ΚΣΗΡΗΩΝ CPV:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΤΜΒΑΗ Σηελ Καιιηζέα Αηηηθήο, ζήκεξα 22.07.2011, εκέξα Παξαζθεπή, ζηα γξαθεία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δπηθνηλσλίαο Γεληθήο Γξακκαηείαο

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ Δ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ

ΠΗΝΑΚΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ Δ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ Δ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Οη εξγαζίεο αθνξνχλ ηε εηήζηα ζπληήξεζε ηνπ Σειεθσληθνχ Κέληξνπ Philips Sopho is3050 πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015 ΑΓΑΜ:15PROC002864560 ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΓΑ: 7Υ4691ΩΓ-ΝΛ3 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & Αξ.Πξωη. Γ99/ΠΤ62/2332 ΥΗΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥ/Η ΓΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE Ο ΔΗΖΓΖΣΖ:ΚΟΤΓΟΤΜΑ ΓΗΩΡΓΟ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ:ΜΠΑΚΔΛΑ ΒΑΗΛΗΚΖ Α.Μ 504 Περιεχόμενα I. ΤΣΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO

RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤΠΟΛΔΩ 77-79 ΑΘΖΝΑ Σ.Κ. 11855 ΣΖΛ.: 210 3411080, FAX 210 3413573 Σν παξόλ εγρεηξίδην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ. ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ Σερληθή Τπεξεζία. Αξηζκόο Μειέηεο : 4/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ : 73.800,00. ΣΑΤΡΟ Σ.Κ.57014 Σει.

ΜΔΛΔΣΖ. ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ Σερληθή Τπεξεζία. Αξηζκόο Μειέηεο : 4/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ : 73.800,00. ΣΑΤΡΟ Σ.Κ.57014 Σει. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ Σερληθή Τπεξεζία ΣΑΤΡΟ Σ.Κ.57014 Σει.2397061500 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ Αξηζκόο Μειέηεο : 4/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ : 73.800,00 ΜΔΛΔΣΖ "ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ.

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/2/2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΣ.: 503037 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Μειεηώλ & Δπελδύζεσλ ΣΜΗΜΑ : Αλάπηπμεο Νέσλ Μνξθώλ Σνπξηζκνύ ΣΑΥ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Μ Ο Κ Ο Ν Δ Τ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Τ Ν Α Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειοφπολη Ζωγράφου, 157 80 Αιθνα. 210-772 1348, 210-772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Καζηνξηά 13.06.2014 3 η Γ.Τ.ΠΔ. ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ Αξηζκ. Πξση.: 4760 ΚΑΣΟΡΗΑ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Καζηνξηά 13.06.2014 3 η Γ.Τ.ΠΔ. ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ Αξηζκ. Πξση.: 4760 ΚΑΣΟΡΗΑ ANAΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Καζηνξηά 13.06.2014 3 η Γ.Τ.ΠΔ. ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ Αξηζκ. Πξση.: 4760 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Σασ.Γ/νζη : Μαςπιυηίζζηρ Σασ.Κώδικαρ : 52 100 Καζηοπιά Σηλέθυνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΑΘΗΝΑ ΜΑΙΟ 2011 Γ.Α. Φ.Α. 0002 1 0.1 5/2011 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ A. ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΣΟ ΣΑΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ...5 A.1 Πεξηγξαθή ηεο θαηαζθεπήο ηεο ζήξαγγαο θαη ηεο πξόζβαζεο ζε απηή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ISL Σημειώζεις Εργαζηηριακού Μέροσς ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΗΜΕΙΩΕΙ και ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΜΑΡΣΗΟ 2011 Γ. Δ. ΥΑΜΗΛΟΘΩΡΗ & M.Γ. ΠΑΠΟΤΣΙΓΑΚΗ ISL Σημειώζεις ηοσ εργαζηηριακού μέροσς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα

ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα Α. Αίηεζε πκκεηνρήο Β. ηελ Έθζεζε κπνξνύλ λα ιάβνπλ κέξνο Γ. Παξαρώξεζε ρώξνπ Γ. Γηθαίσκα πκκεηνρήο θαη άιιεο ρξεώζεηο Δ. Πιεξσκή η. Τπεξεζίεο Ε. Δπζύλεο θαη θαζήθνληα εθζεηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΚΕΝΣΡΟY ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΞΤΓΟΝΟΤ

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΚΕΝΣΡΟY ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΞΤΓΟΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΚΕΝΣΡΟY ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΞΤΓΟΝΟΤ Σν Ννζνθνκείν επηζπκεί λα ηξνθνδνηείηαη κε νμπγόλν γηα ηαηξηθή ρξήζε από κνλάδα παξαγσγήο νμπγόλνπ ηαηξηθήο ρξήζεο ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε

Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε Καιψο ήιζαηε Ζ λέα Τπεχζπλε Γήισζε Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε 08.2011 Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 1 Έλα απφ ηα βαζηθά εξγαιεία

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΖΣΖ (ΟAK A.E.) Σαρ. Γ/λζε: ΟΑΖ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΗΧΝ Σ.Κ. 73100 ΥΑΝΗΑ ΔΡΓΟ: " ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟ 2015" Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA ΟΓΖΓΗΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΖ, ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ - GR ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA Διεγκέλν θαηά EN 13229 πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή ηεο μπιόζνκπαο-ηδαθηνύ LA NORDICA! Με ηα πξντόληα ηεο LA NORDICA κπνξείηε λα

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΔΡΑΙΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ» Μεηακινούμε ηην Ελλάδα με αζθάλεια και ζεβαζμό ζηο περιβάλλον ΔΡΩΣΗΔΙ-ΑΠΑΝΣΗΔΙ

«ΥΔΡΑΙΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ» Μεηακινούμε ηην Ελλάδα με αζθάλεια και ζεβαζμό ζηο περιβάλλον ΔΡΩΣΗΔΙ-ΑΠΑΝΣΗΔΙ 3-4-2012 2 ε έθδνζε ζπρλώλ εξσηήζεσλ-απαληήζεσλ ζην πξόγξακκα ηνπ ΔΠΑΝ ΙΙ «ΥΔΡΑΙΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ» Μεηακινούμε ηην Ελλάδα με αζθάλεια και ζεβαζμό ζηο περιβάλλον ΔΡΩΣΗΔΙ-ΑΠΑΝΣΗΔΙ 1. Μπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

-ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ- ΠΡΟ: Δθεκεξίδα ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΧΝ Σ.Δ.Δ., ΠΔΓΜΖΔΓΔ, ΠΔΔΓΔ Πξόγξακκα «ΓΗΑΤΓΔΗΑ», Ηζηνζει. ΓΔ

-ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ- ΠΡΟ: Δθεκεξίδα ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΧΝ Σ.Δ.Δ., ΠΔΓΜΖΔΓΔ, ΠΔΔΓΔ Πξόγξακκα «ΓΗΑΤΓΔΗΑ», Ηζηνζει. ΓΔ -ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ- ΠΡΟ: Δθεκεξίδα ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΧΝ Σ.Δ.Δ., ΠΔΓΜΖΔΓΔ, ΠΔΔΓΔ Πξόγξακκα «ΓΗΑΤΓΔΗΑ», Ηζηνζει. ΓΔ ΚΟΙΝ: ΑΓΤ/ΓΜΥ 731 ΓΔ/Σκ. Μει., ΣΟΓ, Πίλ. Αλαθνηλώζ. 731 ΔΝΗ ΣΡΚΧΝ ΕΡΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΙΧΝ Σει.: 210-7487652

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΦΑΤ)

ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΦΑΤ) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΥΩΡΟΤ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΑΦΗ ΤΠΟΛΔΙΜΜΑΣΩΝ (Υ.Τ.Σ.Τ.) ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ :

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Ο Γήκνο Αιίκνπ δηνξγαλώλεη ςπραγσγηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡ: 2108707894, 2108707838,2108707828, 210870756,2108707778,

Διαβάστε περισσότερα