ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ"

Transcript

1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έκθεση Ανάληψης Υποχρεώσεων. Αριθμός Απόφασης: 14 Χολαργός σήμερα την 6 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2015 ημέρα Παρασκευή, ώρα και στο κατάστημα του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την , συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες : Παρόντες Αθανάσιο Βαλυράκη Πρόεδρο Απόντες Βασιλική Μπουφούνου Γεωργία Αρβανίτη Φραγκή. Άννα Μαρία Τσικρικώνη Χρύσα Παρίση Αγλαϊα Σουρανή Νικόλαος Αποστολόπουλος Ιωάννης Κεχρής. Κων/νος Πολ/νης Τίγκας Ως Ειδικός Γραμματέας παραβρέθηκε ο υπάλληλος κ. Λουκάς Στραβόλαιμος. Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το θέμα, είπε : Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις α) Των άρθρων 158 του Ν. 3463/2006 όπως αυτό συμπληρώθηκε με το αρ. 2 παρ. 6 του Ν. 4038/2012 και 72 του Ν. 3852/2010. β) Του Β.Δ. 17-5/ , ΠΔ 28/80, ΕΚΠΟΤΑ, Ν. 3316/05, ΠΔ 171/87 και Ν.4281/14. γ) Του ΠΔ 113/2010 περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους διατάκτες. δ) Της εγκυκλίου 2/91118/0026/2010 του Γ.Λ.Κ., όπως αυτή τροποποιείται και ισχύει. ε) Του άρθρου 5 του Ν. 4089/ Το γεγονός ότι υπάρχουν επαρκείς πιστώσεις στους αντίστοιχους ΚΑ εξόδων του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους. Προτείνεται όπως η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει: Α) Την αποδέσμευση του πλεονάζοντος ποσού από τις Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρεώσεων που έχουν ήδη δεσμευθεί, όπως αυτές αναγράφονται στον συνημμένο πίνακα (1). Β) Τη δέσμευση των δαπανών έως ,00 σε βάρος των ΚΑ εξόδων του Προϋπολογισμού του τρέχοντος οικονομικού έτους, όπως αυτές αναγράφονται στον συνημμένο πίνακα (2).

2 Γ) Τη δέσμευση των δαπανών άνω των ,00 σε βάρος των ΚΑ εξόδων του Προϋπολογισμού του τρέχοντος οικονομικού έτους, όπως αυτές αναγράφονται στον συνημμένο πίνακα (3). Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της 1. Τις διατάξεις α) Των άρθρων 158 του Ν. 3463/2006 όπως αυτό συμπληρώθηκε με το αρ. 2 παρ. 6 του Ν. 4038/2012 και 72 του Ν. 3852/2010. β) Του Β.Δ. 17-5/ , ΠΔ 28/80, ΕΚΠΟΤΑ, Ν. 3316/05, ΠΔ 171/87 και Ν.4281/14. γ) Του ΠΔ 113/2010 περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους διατάκτες. δ) Της εγκυκλίου 2/91118/0026/2010 του Γ.Λ.Κ., όπως αυτή τροποποιείται και ισχύει. ε) Του άρθρου 5 του Ν. 4089/ Την εισήγηση του Προέδρου. 3. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. Εγκρίνει : ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία α. Την αποδέσμευση του πλεονάζοντος ποσού από τις Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρεώσεων που έχουν ήδη δεσμευθεί, όπως αυτές αναγράφονται στον ακόλουθο Πίνακα (1) : Α/Α ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (Συμψηφιστικές ΑΑΥ) ΑΡ. ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΗΣ ΑΑΥ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό Ασφάλιστρα των αυτοκινήτων του Δήμου 4.394, Ύδρευση εργοταξίου 5.000, Προμήθεια πετρελαίου για τα αυτοκίνητα καθαριότητας ,00 Προμήθεια πετρελαίου για τα αυτοκίνητα καθαριότητας 1.603,50 Προμήθεια πετρελαίου για τα αυτοκίνητα καθαριότητας ,50 Προμήθεια λιπαντικών για τα αυτοκίνητα καθαριότητας 8.385, Ασφάλιστρα λοιπών αυτοκινήτων 127,82

3 β. Τη δέσμευση των δαπανών έως ,00 σε βάρος των ΚΑ εξόδων του Προϋπολογισμού του τρέχοντος οικονομικού έτους, όπως αυτές αναγράφονται στον ακόλουθο Πίνακα (2). ΠΙΝΑΚΑΣ 2 (ΕΩΣ ,00 ) Α/Α ΑΡ. ΑΑΥ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ Ετήσιες εργοδοτικές εισφορές Νομικών (ΤΑΝ,ΤΕΑΔ,Τομέας υγείας , Φόρος τόκων 6η δόση ΕΝΦΙΑ 2014 Δήμου Παπάγου-Χολαργού Αμοιβή ιατρού εργασίας Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως Προμήθειες λοιπών τραπεζών για λειτουργικές δαπάνες Λοιπά φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό Κοινόχρηστα κτιρίων του Δήμου 1.000, , , , , Δημοσίευση προκηρύξεων (προμηθειών, πρόσληψης προσωπικού κλπ.) 1 Ετήσια συνδρομή στο κέντρο λήψης σημάτων συναγερμού για κτίρια του Δήμου 541, Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό Δημιουργία χώρου αρχείου ΤΥ στη στάθμη -1 στο κτίριο της ΔΚ Παπάγου , Μελέτη ανάπλασης παδρόμου Λ.Μεσογείων Κυκλοφοριακή μελέτη Δήμου Παπάγου-Χολαργού Συντήρηση, επισκευές & ανακατασκευές πεζοδρομίων 2012 Συντηρήσεις, επισκευές & ανακατασκευές πεζοδρομίων 2011 Συντηρήσεις, επισκευές & ανακατασκευές πεζοδρομίων , ,00

4 Τοπογραφικές αποτυπώσεις , Μελέτη κτηματογράφησης & πράξης αναλογισμού για την διάνοιξη της οδ. Δαρδανελλίων 4.430,00 Συμπληρωματική τοπογραφική αποτύπωση στο ΟΤ 188ζ ΔΚΠ για τροποποίηση σχεδίου αλλαγής χρήσης 2.200, Εργασίες συντήρησεις Δημαρχείου 2013 Κατασκευή αγωγού ομβρίων στην παιδική χαρά Ναυαρίνου Τακτοποίηση φρεατίων οδοστρωμάτων 2015 Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων , , , Διαμόρφωση οδικού δικτύου για την ασφαλή πρόσβαση στα σχολεία Παροχή υπηρεσίας πιστοποίησης των παιδικών χαρών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού 941, Συντήρησ δημοτικών εγκαταστάσεων Συντήρηση ολοκληρωμένου πληροφορικού συστήματος Προμήθεια & εγκατάστση εφαρμογών υπηρεσιών του Δήμου , , , Συντήρηση υπηρεσίας αυτόματης δημιουργίας απομακρυσμένων αντιγράφων ασφαλείας 1.000,00 Συντήρηση -επισκευή τηλεφωνικού κέντρου κλπ (προμήθεια ανταλλακτικών) 8.000,00 Αμοιβή συγκρότησης και διδασκαλίας της παιδικής χορωδίας του Δήμου βάσει της υπ'αριθ /14 σύμβασης 6.500,00 Αμοιβή πιανίστριας για τη διδασκαλία της χορωδίας ενηλίκων του Δήμου, βάσει της υπάριθ /14 σύμβασης 4.875,00 Αμοιβή εργασίας μαέστρου της χορωδίας ενηλίκων του Δήμου βάσει της υπ'αριθ.35104/14 σύμβασης 5.200,00 Αμοιβή νεωκόρου Ι.Ν. Κοιμητηρίου ΔΚΧ βάσει της υπ'αριθ /14 σύμβασης ,00 Αμοιβή ιεροψάλτη Ι.Ν. Κοιμητηρίου ΔΚΠ βάσει της υπ'αριθ /14 σύμβασης 2.550,00 Αμοιβή ορκωτών λογιστών-ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου χρήσεως 2014 βάσει της υπ'αριθ /14 σύμβασης ,00 Αμοιβή δικαστικού επιμελητή βάσει της υπ'αρ.4831/14 σύμβασης 1.614, Αμοιβή δικαστικών επιμελητών 2.385, Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων ΔΣ βάσει της υπάριθ. 6585/14 σύμβασης 3.671,55

5 Αμοιβή μαγνητοφώνησης πρακτικών συνεδριάσεων ΔΣ (νέα σύμβαση) 8.300,00 Αμοιβή κτηνιάτρων για παροχή κτηνιατρικών εργασιών σε αδέσποτα του Δήμου (στείρωση, εμβολιασμός κλπ) , Αμοιβή έκδοσης μισθοδοτικών καταστάσεων Δαπάνη έκδοσης φωτοτυπιών και διαφανειών Συντήρηση και επισκευή χώρων Δημαρχείου 5.000, , Συντήρηση και επισκευή ακινήτων του Δήμου με τά των απαραίτητων υλικών Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων του Δήμου με τα των απαραιτήτων υλικών Συντήρηση ανελκυστήρων δημοτικών εγκαταστάσεων βάσει της υπ'αριθ /14 σύμβασης 3.271,80 Συντήρηση και επισκευή επίπλων, σκευών και λοιπού εξοπλισμού 1.000, Συντήρηση λέβητα του Δημαρχείου 500, Καθαρισμός γραφείων ΚΕΠ ΔΚΠ βάσει της υπ'αριθ /14 σύμβασης 3.099,60 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων Δημαρχείου οδ.αναστάσεως 90 βάσει της υπ'αρ /14 σύμβασης 7.035, Επισκευές επίπλων και σκευών του Δήμου Προμήθεια σάκων απορριμμάτων βάσει της υπ'αριθ /14 σύμβασης ,65 Ετήσια συνδρομή στην ηλεκτρονική βάση πληροφοριών ΔΗΜΟΣΝΕΤ από 8/3/2015 έως 7/3/ ,00 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού κοιν.παντοπωλείου για την λειτουργία του προγράμματος "Κοντά στον δημότη" Προμήθεια τροφίμων κοιν.παντοπωλείου για την λειτουργία του προγράμματος "Κοντά στον δημότη" , Προμήθεια χαρτιών εκτυπώσεων Προμήθεια προσκλήσεων, προγραμμάτων κλπ , Προμήθεια μελανοταινιών και toner για τους εκτυπωτές του Δήμου βάσει των υπ'αριθ ,35356,35202,35229/14 συμβάσεων , Προμήθεια μικρών πινακίδων γραφείου 1.000, Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής βάσει της υπ'αρ /14 σύμβασης , Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ,00

6 Προμήθεια ασφαλτικού υλικού βάσει της υπ'αριθ /14 σύμβασης 897,90 Προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής βάσει της υπ'αριθ /14 σύμβασης 3.099,60 Συντήρηση πυροσβεστικών συστημάτων βάσει της υπ'αριθ /14 971,72 Προμήθεια ελαστικών για οχήματα του Δήμου βάσει των υπ'αριθ ,33234,33793/14 συμβάσεων , Επισκευή ελαστικών οχημάτων του Δήμου Επισκευή ελαστικών λοιπών οχημάτων του Δήμου Επισκευή & συντήρηση οχημάτων υπ.διοίκησης 1.000, Επισκευή & συντήρηση οχημάτων υπ.πολιτισμού-αθλητισμού- Κοιν.Πολιτικής του Δήμου Επισκευή & συντήρηση οχημάτων υπ.πρασίνου του Δήμου Επισκευή & συντηρηση οχημάτων υπ.κοιμητηρίου του Δήμου Επισκευή &συντήρηση λοιπών οχημάτων του Δήμου Προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή μεταφορικών μέσων υπ.καθαριότητας του Δήμου ,00 Προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή λοιπών μεταφορικών μέσων του Δήμου Εμπλουτισμός αποθήκης μηχανοτεχνίτη 3.000, Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων βάσει της υπ'αρ /14 σύμβασης 5.000,00 Προμήθεια πετρελαίου για οχήματα του Δήμου βάσει της υπ'αρ.8668/14 σύμβασης Προμήθεια πετρελαίου για τα οχήματα υπ.πολιτισμού - Αθλητισμού-Κοιν.Πολιτικής του Δήμου ,00 Προμήθεια πετρελαίου για τα οχήματα υπ.καθαριότητας του Δήμου 8.000, Προμήθεια πετρελαίου για τα οχήματα υπ.πρασίνου του Δήμου , Προμήθεια πετρελαίου για τα οχήματα υπ.κοιμητηρίου του Δήμου ,00 Προμήθεια λιπαντικών μεταφορικών μέσων υπ.διοίκησης του Δήμου 3.000,00 Προμήθεια λιπαντικών μεταφορικών μέσων υπ.πολιτισμού- Αθλητισμού - Κοιν.Πολιτικής του Δήμου 3.500, Προμήθεια λιπαντικών μεταφορικών μέσων υπ.πρασίνου 3.500,00

7 Προμήθεια λιπαντικών μεταφορικών μέσων υπ.κοιμητηρίου του Δήμου 3.000, Ετήσια συνδομή στην εφημερίδα "ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ" Συντήρηση-τεχνική υποστήριξη διαδικτυακής πύλης Ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης εξυπηρέτησης δημοτών 400, , , Υπηρεσίες ανάπτυξης υποδομής γεωχωρικών πληροφοριών Δήμου παπάγου-χολαργού , Εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης κηποθεάτρου Παπάγου Μελέτη για τον καθαρισμό οδικού δικτύου ασφαλούς πρόσβασης στα σχολεία ,00 Μελέτη αποκομιδής απορριμμάτων (χωροθέτηση κάδωνμηχανική αποκομιδή κλπ) , Συντήρηση συντριβανιών του Δήμου Προμήθεια ρυμουλκούμενου υδραυλικού θρυμματιστή κλαδιών , Εργασίες επισκευών-μονώσεων στο κυλικείο του κοιμητηρίου ΔΚΠ ,00 Τοπογραφική αποτύπωση κληροδοτήματος Βουτσινά 51 για τροποποίηση σχεδίου , Αμοιβή νομικού για την υπόθεση κληροδοτήματος Σκυριανού 370,00 γ. Τη δέσμευση των δαπανών άνω των ,00 σε βάρος των ΚΑ εξόδων του Προϋπολογισμού του τρέχοντος οικονομικού έτους, όπως αυτές αναγράφονται στον ακόλουθο Πίνακα (3). ΠΙΝΑΚΑΣ 3 (ΑΝΩ ΤΩΝ ,00 ) Α/Α ΑΡ. ΑΑΥ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ Επιχορήγηση στο ΝΠΔΔ ΔΟΚΜΕΠΑ Επιχορήγηση στο ΝΠΔΔ ΔΟΠΑΠ Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό Συντήρηση και επισκευή παιδικών σταθμών 2014 Κατασκευή Δημ.Βρεφονηπιακού και Παιδικού Σταθμού ΔΚΠ Σημειακές παρεμβάσεις πλακοστρώσεων 2015 Συντήρηση παιδικών χαρών , , , , , , , ,00

8 Κατασκευή δικτύου απορροής ομβρίων , Επισκευή & συντήρηση οχημάτων υπ.καθαριότητας του Δήμου ,00 Προμήθεια πετρελαίου για τα οχήματα του Δήμου βάσει της υπ'αρ.8668/14 σύμβασης ,00 Τεχνικός σύμβουλος υποστήριξης και ανάπτυξης νέων έργων και δράσεων του Δήμου Παπάγου-Χολαργού 7 Τα μέλη κ.κ. Ιωάννης Κεχρής και Κων/νος Πολ/νης Τίγκας, μειοψήφισαν ψηφίζοντας «ΛΕΥΚΟ». Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως ακολουθεί. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 1 Γεωργία Αρβανίτη Φραγκή. 2 Άννα Μαρία Τσικρικώνη. 3 Χρύσα Παρίση. 4 Αγλαϊα Σουρανή 5 Νικόλαος Αποστολόπουλος 6 Ιωάννης Κεχρής 7. Κων/νος Πολ/νης Τίγκας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αιτιολογική Έκθεση Διαμόρφωσης Σχεδίου Προϋπολογισμού, Οικονομικού Έτους 2015. Αριθμός Απόφασης: 176

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 7080 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. Πρωτ. : 7080 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΔΑ: ΒΕΙΩΩΗΓ-2Σ8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 23/1/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 261/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014 Δήμου Πύλου Νέστορος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 261/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014 Δήμου Πύλου Νέστορος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ (21) ΚΑΙ ΑΠΟ 31/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 5 ης 27/2/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 30/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 18 η του μηνός Μαίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 12 : 30, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας, έτους 2013

ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας, έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 24/2012 Απόσπασμα από το πρακτικό της ειδικής Συμβουλίου της 28 ης Ιανουαρίου 2013. συνεδρίασης του Δημοτικού ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013 Δήμος Ερέτριας ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση πρακτικό με αριθμό 4 από 15 Φεβρουαρίου 2013 Στην Ερέτρια σήμερα την 15 η του μηνός Φεβρουαρίου,

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων 5.121.003. παρελθ.ετών 617.955,89 2

Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων 5.121.003. παρελθ.ετών 617.955,89 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Πρωτ.: 2537/09-03-2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Απόσπασµα από το 4/2015 ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ TMHMA ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ TMHMA ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ TMHMA ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 7ΦΓΑΟΚ67-6ΣΞ Ταχ. Δ/νση : Μπαλτατζή 32 Αγ. Ι. Ρέντης,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Οικονομικού Έτους 2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Οικονομικού Έτους 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Προτεινόμενος Εγκεκριμμένος 02 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 12 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 13 : 00 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους 2015

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Προϋπολογισμός Δαπανών Οικονομικού Ετους 2015 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Σελίδα : 2 από 62 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 34 ΘΕΜΑ: 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 19 /2013 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 12 η του μηνός Μαρτίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 13 : 00 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

της..21-3-2011.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..50/2011.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

της..21-3-2011.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..50/2011.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 8η/2011.. της..21-3-2011.. ΔΗΜΟΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..50/2011.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της..21/3/2011..

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»,

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα

00-6031.001 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 94.000,00 385,42 18.392,88. 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0,00 5.

00-6031.001 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 94.000,00 385,42 18.392,88. 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0,00 5. 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 00-603. Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6031. τακτικά επιδόματα) Διαμορφωθείσες μέχρι 18/11/2011 Ενταλθείσες μέχρι 18/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου

ΣΧΕΔΙΟ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου ΣΧΕΔΙΟ Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος Ενταλθέντα Προηγ. Προτεινόμενος Εγκεκριμμένος Προηγ. Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΔΩΚΑ-ΔΟΜ ΑΠΟΣΠΑΣΜA

ΑΔΑ: ΒΛ1ΔΩΚΑ-ΔΟΜ ΑΠΟΣΠΑΣΜA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 15/2014 Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 4 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΥΩΕΟ-ΨΓΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ1ΥΩΕΟ-ΨΓΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 25 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 125 Στην Ιθάκη, σήμερα, Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2013 ώρα 13:00 στο ΚΑΠΗ του Δήμου Ιθάκης συνήλθαν σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε.

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»,

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 10 /30-06-2012 συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου. ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 58.422.538,11 31.726.798,39

Διαβάστε περισσότερα