Η ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ (POSITIONING) ΣΩΝ ΠΡΟΦΤΛΑΚΣΙΚΩΝ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΣΑ ΔΜΠΟΓΙΑ ΠΟΤ ΑΤΣΗ ΓΗΜΙΟΤΡΓΔΙ ΣΗΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΣΟΤ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ (POSITIONING) ΣΩΝ ΠΡΟΦΤΛΑΚΣΙΚΩΝ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΣΑ ΔΜΠΟΓΙΑ ΠΟΤ ΑΤΣΗ ΓΗΜΙΟΤΡΓΔΙ ΣΗΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΣΟΤ."

Transcript

1 Α.Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Η ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ (POSITIONING) ΣΩΝ ΠΡΟΦΤΛΑΚΣΙΚΩΝ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΣΑ ΔΜΠΟΓΙΑ ΠΟΤ ΑΤΣΗ ΓΗΜΙΟΤΡΓΔΙ ΣΗΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΣΟΤ. ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ: Μαξία Ηιηάδνπ (Α.Μ. 3852) ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Δκκαλνπήι Νηθνιάνπ

2 Αφιερωμένο στην οικογένειά μου 1

3 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Δπραξηζηίεο.4 Πξφινγνο.5 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΩΣΟ 1.1 Ζ έξεπλα Σφπνο θαη ρξφλνο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο κειέηεο Γνκή ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο 7 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΘΔΩΡΖΣΗΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ 2.1 Δηζαγσγή Marketing Αληηιήςεηο «δηθαηνζχλεο» θαη παξαηεξεζείζα θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηαλαισηή Σερληθέο πξνψζεζεο πσιήζεσλ Ζ ηνπνζέηεζε ησλ πξνθπιαθηηθψλ Ηζηνξηθή αλαδξνκή - Ζ εμέιημε ηνπ marketing ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ θαηαλαισηή Ζ επηινγή θαηαζηήκαηνο απφ ηνλ θαηαλαισηή Ζ ηθαλνπνίεζε ηνπ θαηαλαισηή θαη ε πξνζήισζή ηνπ ζηε κάξθα ηνπ πξντφληνο Με εθπιήξσζε ησλ ζπκθσληψλ πξνψζεζεο. Ζ επίδξαζε ηνπ γέλνπο θαη ηεο θήκεο ηνπ πξντφληνο 19 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΠΑΓΚΟΜΗΩ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 3.1 Αληηζχιιεςε Γεληθά Ζ αληηζχιιεςε ζηελ Διιάδα

4 3.2 εμνπαιηθψο Μεηαδηδφκελα Ννζήκαηα (. Μ. Ν.) Γεληθά Σν AIDS Σν AIDS ζηελ Διιάδα Δκπφδηα ζηελ αγνξά πξνθπιαθηηθψλ Τπάξρνπζα θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα ζχκθσλα κε έξεπλεο πνπ έρνπλ δηελεξγεζεί..36 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ 4.1 θνπφο θαη ζηφρνη ηεο έξεπλαο Δξεπλεηηθέο ππνζέζεηο Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο Γείγκα ηεο έξεπλαο 39 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΔΜΠΣΟ 5.1 ηαηηζηηθή αλάιπζε δεδνκέλσλ Έιεγρνο αλεμαξηεζίαο πκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο 45 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΚΣΟ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ.46 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΒΓΟΜΟ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ..47 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η 51 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ..59 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ III.64 3

5 ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ Οθείισ λα επραξηζηήζσ ζεξκά φινπο απηνχο πνπ ζπλέβαιαλ ζηε δεκηνπξγία ηεο πηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο, φινπο φζνπο κε βνήζεζαλ θαη κε ζηήξημαλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο. Δθ ησλ πξνηέξσλ ζέισ λα δεηήζσ ζπγλψκε ζε φζνπο δε ζα κλεκνλεχζσ. Θέισ λα επραξηζηήζσ ηνλ θαζεγεηή κνπ θ. Νηθνιάνπ Δκκαλνπήι γηα ηε ζπλεξγαζία, ηε αληαπφθξηζή ηνπ ζηα εξσηήκαηά κνπ, ηε βνήζεηα θαη ηελ θαζνδήγεζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο θαη ιφγσ ηεο εκπηζηνζχλεο πνπ κνπ έδεημε θαη αλέιαβε ηελ επνπηεία ηεο εξγαζίαο κνπ. Έλα κεγάιν επραξηζηψ νθείισ ζηελ Κνπληνπξά Ρεβέθθα ε νπνία κε βνήζεζε πάξα πνιχ κε ηηο ρξήζηκεο ζπκβνπιέο ηεο. Δπηπξνζζέησο, επραξηζηψ ζεξκά ηελ νηθνγέλεηά κνπ θαη ηνπο ζηελνχο θίινπο κνπ, νη νπνίνη κε ελζάξξπλαλ θαη κνπ ζπκπαξαζηάζεθαλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο πξνζπάζεηάο κνπ. Σέινο, νθείισ ηηο επραξηζηίεο κνπ ζε φινπο φζνπο ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλά κνπ θαη ζπκπιήξσζαλ ηα εξσηεκαηνιφγηά κνπ θαη κ απηφλ ηνλ ηξφπν ζπλέβαιαλ ζηε δεκηνπξγία θαη ζπιινγή έγθαηξσλ απνηειεζκάησλ. 4

6 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ παξνχζα πηπρηαθή κειέηε κε ζέκα : «Ζ ηνπνζέηεζε (positioning) ησλ πξνθπιαθηηθψλ ζηελ αγνξά θαη ηα εκπφδηα πνπ απηή δεκηνπξγεί ζηελ θαηαλάισζή ηνπο» βαζίδεηαη ζε άξζξν ηνπ πεξηνδηθνχ «Forma» (επηέκβξηνο, 2007) κε ζέκα «Πξνθπιαθηηθά: Μηα ζπδήηεζε - ηακπνχ». Σν ζέκα είλαη έλα απφ ηα κείδνλα δεηήκαηα ζπδήηεζεο θαη δε ζπλεζίδεηαη λα δίλεηαη βαξχηεηα ζηελ πξνθχιαμε απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο. Παξά ηε γλψζε ηεο αλάγθεο ρξήζεο πξνθχιαμεο, ε ακεραλία ησλ θαηαλαισηψλ είλαη ηεξάζηηα ζηε δηάξθεηα ηεο αγνξάο ηνπ (Fisher θαη Misovish, 1990; Wiley et al., 1996). ηα πιαίζηα ηεο κειέηεο απηήο ζα εμεηαζηνχλ θαη ζα εξεπλεζνχλ ηα εκπφδηα ζηελ αγνξά πξνθπιαθηηθψλ θαη ε ηνπνζέηεζή ηνπο ζηα ξάθηα ησλ θαξκαθείσλ θαη ησλ πεξίπηεξσλ, θαζψο θαη αλ ε ηνπνζέηεζε απηή επηηπγράλεη ην ζθνπφ ηεο, ν νπνίνο είλαη λα βειηηζηνπνηεζεί ε εηθφλα πνπ έρνπλ νη θαηαλαισηέο ηνπ πξντφληνο θαη επνκέλσο λα απμεζνχλ νη πσιήζεηο ηνπο, θαηά πφζν δειαδή παξάγνληαη νθέιε, φπσο ε δεκηνπξγία ζεηηθήο ζηάζεο έλαληη ηνπ πξντφληνο θαη ε επθνιία εληνπηζκνχ θαη αγνξάο ηνπ. ηφρνο είλαη λα δηαπηζησζεί, εάλ δηάθνξνη παξάγνληεο, φπσο ε ηηκή ησλ πξνθπιαθηηθψλ, ε ηνπνζέηεζή ηνπο (positioning), ε εηθφλα πνπ έρνπλ γηα απηά νη θαηαλαισηέο θαη ε ζπζθεπαζία ηνπο, επηδξνχλ ζεηηθά ζηελ αγνξά ηνπο. ην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο έξεπλαο γίλεηαη εθηελήο αλάιπζε ησλ νξηζκψλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ ηνπνζέηεζε ησλ πξνθπιαθηηθψλ, ηα εκπφδηά ηεο, ηα εμνπαιηθψο Μεηαδηδφκελα Ννζήκαηα (.Μ.Ν.) θαη ηελ αληηζχιιεςε γεληθφηεξα. ην εξεπλεηηθφ κέξνο παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα θαη νη αλαιχζεηο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο απαληήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ. 5

7 ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ 1.1 Η Έξεπλα Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη κεγάιε αχμεζε ησλ.μ.ν. θαη θπξίσο ησλ θξνπζκάησλ ηνπ AIDS (Hoyert, Kung, θαη Smith, 2005). Σν ζέκα ηεο ηνπνζέηεζεο θαη πξνψζεζεο ησλ πξνθπιαθηηθψλ παξνπζηάδεη κεγάιν ελδηαθέξνλ, θαζψο νη θαηαλαισηέο ζπκπεξηθέξνληαη θαη απνθαζίδνπλ κε βάζε ηηο αληηιήςεηο θαη ηελ ακεραλία ηνπο. Δπνκέλσο, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε εμέηαζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ θαηαλαισηψλ (perception), θαζψο επίζεο θαη ηεο ακεραλίαο ηνπο, εθφζνλ είλαη ζεκαληηθφ γηα ηνπο ηδηνθηήηεο ησλ θαξκαθείσλ θαη ησλ πεξηπηέξσλ λα γλσξίδνπλ ηνλ ηξφπν βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα πξέπεη λα πξνζεγγίζνπλ ηνπο θαηαλαισηέο θαη λα ηνπο παξνπζηάδνπλ ζε «εκθαλή» θαη «πξνζηηά» ζεκεία ηα πξνθπιαθηηθά. Ωο επαθφινπζν ηνχηνπ, ζα θεξδίζνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ησλ θαηαλαισηψλ. 1.2 Σόπνο θαη Υξόλνο γηα ηελ Δθηέιεζε ηεο Μειέηεο Ζ παξνχζα κειέηε δηεμήρζεθε ζηελ πφιε ηεο Έδεζζαο, ε νπνία ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2001 έρεη πεξίπνπ πιεζπζκφ. πγθεθξηκέλα, απεπζχλεηαη ζε άλδξεο θαη γπλαίθεο, ειηθηψλ 18 εηψλ θαη άλσ. Σν δείγκα απνηειείηαη απφ 150 άηνκα. Δπίζεο πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ζπλέληεπμε ζε ηδηνθηήηξηα πεξηπηέξνπ θαη ζε θαξκαθνπνηφ. Αξρηθά πξαγκαηνπνηήζεθε πνηνηηθή έξεπλα ζε 15 Δδεζζαίνπο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο. Βάζεη απηψλ ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηεο εθηελνχο αλαζθφπεζεο ηεο βηβιηνγξαθίαο, ζπληάρζεθε ην εξσηεκαηνιφγην (πνηνηηθή έξεπλα). Ζ ρξνληθή πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία κνηξάζηεθαλ ηα εξσηεκαηνιφγηα θαη δηελεξγήζεθε ε έξεπλα ήηαλ θαηά ηνπο κήλεο Ηαλνπάξην, Φεβξνπάξην θαη Μάξηην ηνπ

8 1.3 Γνκή ηεο Πηπρηαθήο Δξγαζίαο Ζ πηπρηαθή δνκείηαη ζε έμη θεθάιαηα θαη ηξία παξαξηήκαηα. Αλαιπηηθφηεξα: Κεθάιαην Πξώην ην θεθάιαην απηφ επηρεηξείηαη εηζαγσγή ζην εμεηάδνλ ζέκα ηεο εξγαζίαο, δηεπθξηλίδνληαο ηνλ ηφπν θαη ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ δηελεξγήζεθε ε έξεπλα. Κεθάιαην Γεύηεξν ην θεθάιαην απηφ γίλεηαη ιφγνο ζηηο πθηζηάκελεο ζεσξίεο θαη ηνπο νξηζκνχο. Δμεηάδνληαη ζέκαηα, φπσο ην marketing, νη αληηιήςεηο πεξί «δηθαηνζχλεο» θαη ε θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά, ε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηαλαισηή, ηα κέζα γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο απηήο, νη εηθφλεο ηνπ, ε αληίιεςή ηνπ, ε ηνπνζέηεζε ησλ πξνθπιαθηηθψλ, ν πξνζδηνξηζκφο ηεο ζέζεο ηεο κάξθαο θαζψο θαη ε ηερληθή ησλ επαλαζπλδέζεσλ, ε αμηνιφγεζε ησλ πηζαλψλ αιιαγψλ ζε ήδε επηβεβιεκέλεο κάξθεο. Σειεηψλεη κε ηελ ηππνινγία ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ζέζεο ηεο αληίιεςεο ησλ θαηαλαισηψλ ησλ πξνζθεξφκελσλ σθειεηψλ απφ επηηπρεκέλεο ππεξεζίεο εκπνξηθψλ ζεκάησλ. Δπίζεο, γίλεηαη ηζηνξηθή αλαδξνκή ηνπ marketing θαη αλαθέξεηαη ε εμέιημή ηνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ θαηαλαισηή. Δπίζεο, αλαθέξεηαη ε επηινγή θαηαζηήκαηνο απφ ηνλ θαηαλαισηή, ε ηθαλνπνίεζή ηνπ θαη ε πξνζήισζή ηνπ ζηε κάξθα ηνπ πξντφληνο πνπ ηνλ ελδηαθέξεη. Γίλεηαη ιφγνο γηα ηε κε εθπιήξσζε ησλ ζπκθσληψλ πξνψζεζεο θαη ηελ επίδξαζε ηνπ γέλνπο θαη ηεο θήκεο ηνπ πξντφληνο. Σέινο, παξαηίζεληαη νη ζηάζεηο ησλ θαηαλαισηψλ. Κεθάιαην Σξίην Σν θεθάιαην απηφ αζρνιείηαη κε ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε παγθνζκίσο θαη εηδηθφηεξα ζηελ Διιάδα. πξαγκαηεχεηαη ηελ αληηζχιιεςε γεληθά θαη εηδηθφηεξα ζηε ρψξα καο, ηελ νξζή ρξήζε πξνθχιαμεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ «γφληκσλ» εκεξψλ. Αλαθέξνληαη ηα εμνπαιηθψο κεηαδηδφκελα Ννζήκαηα γεληθά θαη εηδηθφηεξα ην AIDS. Δπίζεο, απνθαιχπηεηαη ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε ησλ θξνπζκάησλ ζηελ Διιάδα θαη ηα εκπφδηα ηεο αγνξάο πξνθπιαθηηθψλ. Σέινο, παξνπζηάδεηαη ε ππάξρνπζα θαηάζηαζε ζηε ρψξα καο, ζχκθσλα κε έξεπλεο πνπ έρνπλ δηελεξγεζεί. 7

9 Κεθάιαην Σέηαξην ε απηφ ην θεθάιαην δίλνληαη ν ζθνπφο θαη νη ζηφρνη ηεο έξεπλαο, νη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο, ε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο θαζψο επίζεο θαη ην δείγκα ηεο έξεπλαο. Κεθάιαην Πέκπην ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην γίλεηαη ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ε δηεμνδηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ. Κεθάιαην Έθην Παξαηίζεληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο δηελεξγεζείζαο κειέηεο θαη νη πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα. Κεθάιαην Έβδνκν Γίλεηαη ε βηβιηνγξαθία, ε νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο εξγαζίαο. Παξάξηεκα Ι ην παξάξηεκα απηφ δίλνληαη νη πίλαθεο ησλ ζηαηηζηηθψλ αλαιχζεσλ. Παξάξηεκα ΙΙ ην παξάξηεκα απηφ παξνπζηάδεηαη ην εξσηεκαηνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ δηελέξγεηα ηεο εξγαζίαο ζην εκπεηξηθφ πιηθφ. Παξάξηεκα ΙΙΙ ε απηφ ην παξάξηεκα παξαηίζεληαη νη ζπλεληεχμεηο. 8

10 ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ 2.1 Δηζαγσγή ην θεθάιαην απηφ γίλεηαη ιφγνο γηα ηηο πθηζηάκελεο ζεσξίεο θαη ηνπο νξηζκνχο. Δμεηάδνληαη ζέκαηα, φπσο ην marketing, ην θνηλσληθφ marketing, ην «κίγκα marketing», ηηο αληηιήςεηο πεξί «δηθαηνζχλεο» θαη ε θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά, ε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηαλαισηή, ηα κέζα γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο απηήο, νη εηθφλεο ηνπ, ε αληίιεςή ηνπ, ε ηνπνζέηεζε ησλ πξνθπιαθηηθψλ, ν πξνζδηνξηζκφο ηεο ζέζεο ηεο κάξθαο θαζψο θαη ε ηερληθή ησλ επαλαζπλδέζεσλ, ε αμηνιφγεζε ησλ πηζαλψλ αιιαγψλ ζε ήδε επηβεβιεκέλεο κάξθεο. Σειεηψλεη κε ηελ ηππνινγία ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ζέζεο ηεο αληίιεςεο ησλ θαηαλαισηψλ ησλ πξνζθεξφκελσλ σθειεηψλ απφ επηηπρεκέλεο ππεξεζίεο εκπνξηθψλ ζεκάησλ. ην πεξηνδηθφ «Forma» (επηέκβξηνο, 2007) ππάξρεη έλα πνιχ ελδηαθέξνλ άξζξν πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα πξνθπιαθηηθά θαη ηε ζπδήηεζε - ηακπνχ πνπ πθίζηαηαη. Σν ζπγθεθξηκέλν άξζξν αλαθέξεη φηη: «ην 1/3 ησλ Βξεηαλψλ πξνηηκά λα ξηζθάξεη αθφκε θαη ηα δσή ηνπ θαη λα κε ρξεζηκνπνηήζεη πξνθπιαθηηθφ παξά λα ζπδεηήζεη κε ην λέν ηνπ ζχληξνθν γη απηά, παξφιν πνπ έλα κεγάιν πνζνζηφ απφ απηνχο δειψλεη κεηαλησκέλν γηα απηήλ ηελ αδπλακία. Παξά ην γεγνλφο φηη ε θνηλσλία καο ζεσξείηαη ηδηαίηεξα αλεθηηθή ζην ζέκα ηνπ ζεμ, θαίλεηαη φηη ε ζπδήηεζε γχξσ απφ ηα πξνθπιαθηηθά απνηειεί ηακπνχ γηα πνιινχο, ελψ ηα εμνπαιηθψο Μεηαδηδφκελα Ννζήκαηα (. Μ. Ν.) ζεκεηψλνπλ απμεηηθέο ηάζεηο. Σν 2006 ζηελ Αγγιία ν έξπεο ησλ γελλεηηθψλ νξγάλσλ ζεκείσζε αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 9% κεηξψληαο λέεο δηαγλψζεηο, ελψ ηα ριακχδηα απμήζεθαλ θαηά 4% κε λένπο πάζρνληεο. Ζ Αλ Γνπέηκαλ, πξντζηακέλε ηνπ FPA (Family Planning Association, Βξεηαληθνχ Οξγαληζκνχ Οηθνγελεηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ), δήισζε φηη ε γεληά ησλ 30άξεδσλ απφιαπζε ζπγθξηηηθά κε άιιεο γεληέο ειάρηζην ζεμ ζε κηα νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ελεξγή ζεμνπαιηθά απαηηνχκελε θνηλσλία θαη ηφληζε φηη ζα πξέπεη φινη λα βξνπλ ηελ απαηηνχκελε απηνπεπνίζεζε λα κηιήζνπλ γηα ηα πξνθπιαθηηθά θαη θπξίσο λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ». Απηφ ην άξζξν κνπ θίλεζε ην ελδηαθέξνλ γηα λα αζρνιεζνχκε κε 9

11 ηα πξνθπιαθηηθά θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο ζηελ αγνξά θαη ηα εκπφδηα πνπ απηή δεκηνπξγεί ζηελ θαηαλάισζή ηνπο ζηελ εξγαζία καο. Δπίζεο, ζηελ απφθαζε γηα ην ζέκα ηεο εξγαζίαο καο ζπλέβαιε νπζηαζηηθά ην κείδνλ δήηεκα ηεο αληηζχιιεςεο γηα ηελ αζζέλεηα ηνπ AIDS, ε νπνία ζεσξείηαη ν κέγηζηνο θίλδπλνο ηνπ 21 νπ αηψλα γηα ηε λενιαία καο θαη φρη κφλν. Ζ επηδεκία ηνπ AIDS ζπλερίδεη λα μεπεξλά ηελ παγθφζκηα αληίδξαζε θαη δελ εμαηξεί θακηά πεξηνρή ηνπ θφζκνπ. Δίλαη εμαηξεηηθά δπλακηθή, απμάλεηαη θαη αιιάδεη κνξθέο, θαζψο ν ηφο βξίζθεη λέεο επθαηξίεο θαη ηξφπνπο κεηάδνζεο. Γηα απηφλ ην ιφγν είλαη αλαγθαία ε πξνψζεζε ησλ πξνθπιαθηηθψλ κε θάζε ηξφπν. Έξεπλεο απνδεηθλχνπλ φηη ν θφβνο γηα ηε λφζν ηνπ AIDS πξνθαιείηαη ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ εξσηεζέλησλ, ελψ ηαπηνρξφλσο δε ρξεζηκνπνηνχλ πξνθπιάμεηο. χκθσλα κε ην πξναλαθεξζέλ άξζξν παξαηεξείηαη φηη πξνηηκάηαη ε κε ρξήζε πξνθπιαθηηθψλ θαη ε απνθπγή ζπδήηεζεο πεξί ηνπ ζέκαηνο ιφγσ ησλ ηακπνχ θαη ηεο ακεραλίαο πνπ πθίζηαληαη, αδηαθνξψληαο γηα ηνλ ελδερφκελν θίλδπλν. Ωο εθ ηνχηνπ θξίζεθε απφ εκάο αλαγθαία ε ιεπηνκεξήο αλαθνξά καο ζην δήηεκα. 2.2 Marketing Σν marketing ζηνρεύεη ζηελ ζσζηή πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ. Όζνλ αθνξά ηε ζσζηή πξνψζεζε ησλ πξνθπιαθηηθψλ, ηα νπνία ζεσξνχληαη «επαίζζεηα» πξντφληα, ζα πξέπεη νη managers ηνπο λα είλαη πνιχ πξνζεθηηθνί. Απηφ ζπκβαίλεη, δηφηη ε αγνξά πξνθπιαθηηθψλ πεξηβάιιεηαη απφ ηελ ακεραλία ησλ αγνξαζηψλ ηεο, ην ιεγφκελν ηακπνχ. Ζ ηνπνζέηεζή ηνπο ζε εκθαλή ζεκεία ησλ θαξκαθείσλ θαη ησλ πεξηπηέξσλ ελδερνκέλσο λα απσζεί ηελ αγνξά ηνπο. Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηα ζηνηρεία ηεο αηκφζθαηξαο ηνπ θαηαζηήκαηνο (φπσο ν θσηηζκφο, ην ρξψκα θαη ην πιάηνο ησλ δηαδξφκσλ) απφ ην νπνίν ζα αγνξάζνπλ ηα πξνθπιαθηηθά (R. J. Donovan θαη J. R. Rossiter 1982; P. Kotler, 1974). Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη βειηίσζε ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηεο ζέζεο ησλ πξνθπιαθηηθψλ ζηα ξάθηα ησλ θαηαζηεκάησλ. Τθίζηαληαη έθδειεο αιιαγέο ζηηο ζρέζεηο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ-θαηαλαισηψλ θαη λα επαλαμηνινγήζνπλ ηηο αληαγσληζηηθέο ηνπο ζέζεηο. Ο πξνζδηνξηζκφο απηφο είλαη ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο θαη έγθεηηαη ζηηο δχν θξίζηκεο δηαζηάζεηο, νη νπνίεο είλαη ε πξνζθνξά ηεο επηρείξεζεο 10

12 θαη νη ζρέζεηο κεηαμχ θαηαλαισηψλ θαη επηρεηξήζεσλ. Ο απνηειεζκαηηθφο πξνζδηνξηζκφο ηεο ζηξαηεγηθήο απηήο ζεκαζίαο είλαη ν θπξηφηεξνο παξάγνληαο ηεο καθξνπξφζεζκεο νξγαλσηηθήο επηηπρίαο. Δπίζεο, νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ θαηαλαισηψλ θαη ησλ πξνζθνξψλ ησλ επηρεηξήζεσλ νδεγνχλ ζηελ πην θαηάιιειε ζηξαηεγηθή επηινγή. Οη ζηξαηεγηθέο θηλήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη ν θπξηφηεξνο παξάγνληαο ζην market(r.c. Curhan, 1972; C. W. Hubbard, ). Οη επηρεηξήζεηο -πξνζκέλνληαο ηελ αχμεζε ησλ θεξδψλ ηνπο- πξνζβιέπνπλ ζηελ πξνζθνξά νινθιεξσκέλσλ ιχζεσλ (Goldman et al., 1995; Wise θαη Baumgartner, 1994). εκαληηθή δηάζηαζε γηα ηε ζηξαηεγηθή απηή ζεκαζία έρεη θαη ε θχζε ησλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηνπο αγνξαζηέο θαη ηνπο πσιεηέο (Coase, 1937; Williamson, 1975). 2.3 Αληηιήςεηο «δηθαηνζύλεο» θαη παξαηεξεζείζα θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά. Δίλαη ζεκαληηθφ λα δνζνχλ νη νξηζκνί ηνπ «θαηψηαηνπ νξίνπ δηθαηνζχλεο» θαη ηεο «εθηίκεζεο ηεο δηθαηνζχλεο» γηα λα γίλεη θαηαλνεηή ε αληίιεςε ηεο δηθαηνζχλεο απφ νηθνλνκηθήο απφςεσο. Ο φξνο «θαηώηαην όξην δηθαηνζύλεο» ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δειψζεη ην ζεκείν ζην νπνίν ε απφθαζε ηεο αγνξάο θάπνηνπ πξντφληνο είλαη ζεηηθή (Rabin, 1993; Karmi θαη Safra, 2002). Ο φξνο «εθηίκεζε ηεο δηθαηνζύλεο» ππνδεηθλχεη ην θαηά πφζν είλαη δίθαηε ε ηηκή θαη ηα πξντφληα, δηθαηνζχλε ηελ νπνία θαζνξίδεη ν εθάζηνηε θαηαλαισηήο (Rabin, 1993; Karmi θαη Safra, 2002). Αλαιχζεηο δείρλνπλ φηη ε εθηίκεζε ηεο δηθαηνζχλεο κπνξεί λα επεξεάζεη θαη ηελ απφθαζε λα αγνξάζεηο θαη ηελ απφθαζε ζρεηηθά κε ηε λνκηζκαηηθή αμία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο (Rabin, 1993; Karmi θαη Safra, 2002). Ζ νηθνλνκηθή ζεσξία παξαδέρεηαη ην ξφιν ηεο αληίιεςεο ηεο δηθαηνζχλεο θαηά ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ησλ αλζξψπσλ (Rabin, 1993; Karni θαη Safra, 2002). Παξφια απηά, ε έξεπλα πνπ ζρεηίδεηαη κε ην απνηέιεζκα ηεο αληίιεςεο ηεο δηθαηνζχλεο ζηα επίπεδα εμφδσλ ησλ θαηαλαισηψλ είλαη αθφκα ζε εκβξπαθφ επίπεδν (Debreu, 1959). Ζ επηθξαηνχζα κηθξννηθνλνκηθή ζεσξία αλαθέξεη φηη φηαλ νη θαηαλαισηέο πξφθεηηαη γηα λα απνθαζίζνπλ ηελ αγνξά ελφο ζχλζεηνπ αγαζνχ ζα πξέπεη λα 11

13 κεγηζηνπνηνχλ ηελ αμία επηιέγνληαο ηελ αλαινγία πνηφηεηαο θαη ηηκήο πνπ κεγηζηνπνηεί ηελ αμία θάζε ζηνηρείνπ πνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην ζχλζεην απηφ αγαζφ (Debreu, 1959). Αλαιχνληαο, φκσο, ηα έμνδα ησλ θαηαλαισηψλ κε ηε ρξήζε ηεο ηηκήο ηνπ αγαζνχ θαη άιισλ θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ πθίζηαηαη έλα θελφ, ην νπνίν είλαη απνηέιεζκα ησλ άιισλ θξηηηθψλ δηαζηάζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε κηα ζπλαιιαγή (Tversky θαη Kahneman, 1986; Mousavi θαη Garrison, 2003). Οη θαηαλαισηέο, πξσηίζησο, απνθαζίδνπλ αλ ζα αγνξάζνπλ ή φρη πξντφληα απφ έλαλ ζπγθεθξηκέλν πξνκεζεπηή θαη έπεηηα απνθαζίδνπλ ην πνζφ ησλ ρξεκάησλ πνπ ζα δηαζέζνπλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε αγνξά. Τπνζηεξίδεηαη ε ππφζεζε φηη νη δχν απηέο απνθάζεηο επεξεάδνληαη απφ ηελ αληίιεςε ηεο δηθαηνζχλεο ησλ θαηαλαισηψλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε αγνξά (Tversky θαη Kahneman, 1986; Mousavi θαη Garrison, 2003). πκπεξαζκαηηθά, ζα πξέπεη λα εηπσζεί φηη νη αηνκηθέο αληηιήςεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηθαηνζχλε αλαγλσξίδνληαη σο έλα ζχλζεην δφκεκα πνπ ππεξβαίλεη ηελ αλαινγία ηηκήο θαη πνηφηεηαο (Bolton et all, 2003; Campbell, 1999). 2.4 Η πκπεξηθνξά ηνπ θαηαλαισηή Σν marketing έρεη πνιιέο θαηεγνξίεο, κία εθ ησλ νπνίσλ είλαη πνιχ ελδηαθέξνπζα θαη είλαη ε πκπεξηθνξά ηνπ Καηαλαισηή (Consumer Behavior). χκθσλα κε απηήλ δηεξεπλάηαη ε θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά. Απνηειεί κηα πνιπεπίπεδε επηζηήκε θαη εξεπλά ηε δηαδηθαζία ιήςεο ησλ θαηαλαισηηθψλ απνθάζεσλ ζπλδπάδνληαο ηαπηφρξνλα πνιιέο επηζηήκεο, φπσο ςπρνινγία, θνηλσληνινγία, νηθνλνκηθή, θνηλσληθή ςπρνινγία θαη άιιεο (ηψκθνο, 2002). Ζ πκπεξηθνξά ηνπ Καηαλαισηή εκθαλίζηεθε ζην marketing σο μερσξηζηφ αληηθείκελν θαηά ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 50, δηφηη δηαπηζηψζεθε φηη ε ηθαλνπνίεζε ηνπ θαηαλαισηή επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο δηεξεχλεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ. Πξηλ ηε δεθαεηία απηή ε αλαθνξά ηεο ήηαλ επηδεξκηθή (ηψκθνο, 2002). Ζ αλάγθε σο μερσξηζηνχ αληηθεηκέλνπ ηεο έλλνηαο απηήο δηαπηζηψζεθε ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη νη επηρεηξήζεηο απμήζεθαλ θαηά πνιχ πιένλ θαη νη managers έρνπλ ράζεη ηελ ακεζφηεηα κε ηνπο θαηαλαισηέο, νχησο ψζηε λα γλσξίδνπλ ηηο θαηαλαισηηθέο ηνπο πξνηηκήζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο. 12

14 Έρνπλ παξνπζηαζζεί πνιινί νξηζκνί γηα ηε πκπεξηθνξά ηνπ Καηαλαισηή. Ωζηφζν, ν επίζεκνο νξηζκφο ηεο πκπεξηθνξάο ηνπ Καηαλαισηή δίλεηαη απφ ηελ American Marketing Association (Bennett 1995), θαη νξίδεη σο «ηε δπλακηθή αιιειεπίδξαζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο (affect) θαη ηεο γλψζεο (cognition), ηεο ζπκπεξηθνξάο (behavior) θαη ηνπ πεξηβάιινληνο (environment) κέζσ ηεο νπνίαο νη θαηαλαισηέο δηεμάγνπλ ζπλαιιαγέο ζηε δσή ηνπο». Ο νξηζκφο απηφο, ινηπφλ, αλαθέξεη φηη ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ Καηαλαισηψλ ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα ζπλαηζζήκαηα, νη ζθέςεηο θαη νη ελέξγεηεο ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηε δηεμαγσγή ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπο (ηψκθνο, 2002). Πξσηαξρηθφ ξφιν ζηε πκπεξηθνξά ηνπ Καηαλαισηή απνηειεί ε πξνζσπηθφηεηά ηνπ, δηφηη απνθαιχπηεη ηα θίλεηξα θαη ηηο ζπλήζεηέο ηνπο ζε απηά, κε επεξεαδφκελν απφ νπνηνδήπνηε πξφζσπν, αληηθείκελν ή ζεζκφ (Καξαπνζηφιεο, ηψκθνο, 2002). ην ζεκείν απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην λα δνζεί ν νξηζκφο ηεο θαηαλάισζεο. Ζ θαηαλάισζε (consumption) νξίδεηαη σο ε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία επεξεάδεηαη απφ ηηο θνηλσληθέο θαη ςπρνινγηθέο δηεξγαζίεο ηνπ αηφκνπ πνπ πξνβαίλεη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Σν άηνκν θαηαλαιψλεη επεηδή κέζα απφ ηελ θαηαλάισζε ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ηνπ. Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηζνδπλακεί κε ηε ρξεζηκφηεηα, πνπ ιακβάλεη ην άηνκν απφ ηελ θαηαλάισζε ησλ αγαζψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ. Ο θαηαλαισηήο κεγηζηνπνηεί ηε ρξεζηκφηεηα απφ ηελ θαηαλάισζε αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ κέρξη ην ζεκείν πνπ ηνπ ην επηηξέπνπλ ην εηζφδεκά ηνπ θαη νη ηηκέο ησλ αγαζψλ (Καξαπνζηφιεο, ηψκθνο, 2002). 2.5 Σερληθέο Πξνώζεζεο Πσιήζεσλ Ζ πιεξνθφξεζε θαη ε ελεκέξσζε ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηελ χπαξμε θάπνηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο έρεη νπζηαζηηθφ ξφιν θαη πξέπεη λα ηνπο πείζεη φηη απηφ ην πξντφλ απνηειεί ηελ θαιχηεξε δπλαηή επηινγή ζην πξφβιεκα, ην νπνίν πηζηεχνπλ φηη αληηκεησπίδνπλ. Γελ είλαη, δειαδή, ζεκαληηθή κφλν ε άξηζηε πνηφηεηα θαη ε ζσζηή ηηκή ηνπ πξντφληνο. Απηή ε πξνυπφζεζε είλαη ε ιεγφκελε πξνψζεζε (promotion) (Εψηνο, 2000). Πξνψζεζε (promotion) είλαη ε επηθνηλσλία ησλ πιεξνθνξηψλ απφ ηνλ πσιεηή ζθνπεχνληαο ζηνλ επεξεαζκφ ηεο ζηάζεο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ 13

15 θαηαλαισηψλ. Ζ έκκεζε πξνψζεζε έρεη σο θχξηα εξγαιεία ηεο ηε δηαθήκηζε (advertising), ηε δεκνζηφηεηα (publicity) θαη ηελ πξνψζεζε ησλ πσιήζεσλ (sales promotion) (Εψηνο, 2000). Ζ πξνψζεζε ησλ πσιήζεσλ (sales promotion) απεπζχλεηαη εθηφο απφ ηνπο θαηαλαισηέο θαη ζηνπο ελδηάκεζνπο (ρνλδξέκπνξνπο, εηζαγσγείο, αληηπξνζψπνπο θαη ιηαλνπσιεηέο). Οη ζηνρεπφκελεο ελέξγεηεο πξνο ηνπο θαηαλαισηέο αλαθέξνληαη ζε θίλεηξα ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθήο δηάξθεηαο, φπσο ε ηηκή ή ε πνηφηεηα, επαλαιακβαλφκελα απνζθνπψληαο ζηελ άκεζε αγνξά ηνπ εθάζηνηε πξντφληνο (Εψηνο, 2000). Οη πσιεηέο ρξεζηκνπνηνχλ πξνσζήζεηο πξνο ηνπο θαηαλαισηέο γηα: 1. Σελ αχμεζε ησλ βξαρππξφζεζκσλ πσιήζεσλ. 2. Σελ αχμεζε ηνπ καθξνρξφληνπ κεξηδίνπ αγνξάο. 3. Σν δειεαζκφ ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηελ απνκάθξπλζε απφ ηα αληαγσληζηηθά πξντφληα. 4. Σελ ελζάξξπλζε ησλ θαηαλαισηψλ γηα πξνηίκεζε ελφο ψξηκνπ πξντφληνο. 5. Σε δηαηήξεζε ησλ αθνζησκέλσλ θαηαλαισηψλ ηνπο. Σα εηδηθά δηαθεκηζηηθά αληηθείκελα είλαη ρξήζηκα, φπσο ζηπιφ, θαπέια θιπ, δηφηη ζε απηά αλαγξάθεηαη ε επσλπκία ηνπ δηαθεκηδφκελνπ πξντφληνο. 2.6 Η ηνπνζέηεζε ησλ πξνθπιαθηηθώλ Ζ έλλνηα ηεο ηνπνζέηεζεο ησλ πξντφλησλ δηαδφζεθε ζην marketing απφ ηνπο Al Ries θαη Jack Trout εθδίδνληαο ην βηβιίν ηνπο «Positiong: The Battle for your Mind» (1982). Αθνινχζεζε θαη κηα ζεηξά απφ «λφκνπο» ηνπ marketing (F:\bluewave.a management e-zine by alexander consulting.htm). Μία απφ ηηο θπξηφηεξεο κνξθέο ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ marketing θαη γεληθφηεξα νπνηαζδήπνηε επηρείξεζεο είλαη ε πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ. Ζ απφθαζε πνπ ζα ιεθζεί ζρεηηθά κε ηελ ηνπνζέηεζε ησλ πξντφλησλ θαη ε επηηπρία ηεο ή κε εμαξηάηαη απφ ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο επηρείξεζεο ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο αληαγσλίζηξηεο επηρεηξήζεηο. Ζ δηαθνξνπνίεζε απηή ελδερνκέλσο λα έγθεηηαη θαη λα βαζίδεηαη ζε ιεηηνπξγηθά, ζπλαηζζεκαηηθά ή ζρεηηθά κε ηα νθέιε ηεο ρξήζεο ηνπ πξντφληνο θξηηήξηα. Ζ ζηξαηεγηθή απηή ηεο δηαθνξνπνίεζεο απαηηεί ηελ ηνπνζέηεζε 14

16 ηνπ πξντφληνο ζηελ αγνξά θαη ηελ επηθνηλσλία ηεο (F:\bluewave.a management e- zine by alexander consulting.htm). Ζ ζηξαηεγηθή ηεο ηνπνζέηεζεο απνζθνπεί ζηελ αλεχξεζε κηαο κνλαδηθήο ζέζεο (βάζεη ηηκήο, πνηφηεηαο, ρξήζεο θιπ) αλάκεζα ζηα αληαγσληζηηθά πξντφληα, εθφζνλ πξψηα επηιερζεί ε αγνξά-ζηφρνο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα παξαηεξεζεί φηη ην πξντφλ πξέπεη λα δηαθέξεη θαηά πνιχ απφ ηα άιια πξντφληα ηεο ίδηαο επηρείξεζεο. Απηή είλαη θαη ε ιεγφκελε δηάζηαζε ηεο ηνπνζέηεζεο (F:\bluewave.a management e- zine by alexander consulting.htm). Οη επηινγέο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ελφο πξντφληνο είλαη πνιιέο, παξφια απηά γίλεηαη ζπλήζσο: 1. Σνπνζέηεζε ζε ζρέζε κε ηνπο αληαγσληζηέο: αλαδεηείηαη δειαδή θάπνηα κνλαδηθή ζέζε ζηελ αγνξά βάζεη ησλ πξντφλησλ ησλ αληαγσληζηψλ. ε ηδαληθέο ζπλζήθεο ε επηρείξεζε εληνπίδεη θάπνηα κνλαδηθή ζέζε γηα ην πξντφλ ηεο ζηελ αγνξά, σζηφζν ν αληαγσληζκφο είλαη αλαπφθεπθηνο. Έλα ηέηνην παξάδεηγκα είλαη νη εηήζηεο δηαθεκηζηηθέο εθζηξαηείεο ησλ ηνπξηζηηθψλ νξγαληζκψλ ησλ ρσξψλ ηεο Νφηηαο Δπξψπεο ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο (Ζ.Π.Α.), νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηνλ ήιην, ηε ζάιαζζα, ηε θηινμελία θαη ηνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο. 2. Σνπνζέηεζε κε βάζε ηελ αγνξά-ζηφρν: ην πξντφλ δειαδή ηνπνζεηείηαη αλαιφγσο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, φπσο δεκνγξαθηθά, ηάζεηο, πξνηηκήζεηο θαηαλαισηψλ, ρξήζεο ηνπ πξντφληνο θιπ. 3. Σνπνζέηεζε κε βάζε ηελ θαηεγνξία ηνπ πξντφληνο: ε επηρείξεζε δειαδή πξνζπαζεί λα επηηχρεη ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πξντφληνο βάζεη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο θαηεγνξίαο ηνπ θπξίσο φηαλ πξφθεηηαη γηα θαηλνχξηα ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία δελ εθαξκφδνπλ νη αληαγσληζηέο. Σα πξντφληα, ινηπφλ, ηνπνζεηνχληαη ζε θάπνην ζεκείν ηνπ θάζκαηνο πςειή πνηφηεηα / πςειή ηηκή - ρακειή πνηφηεηα / ρακειή ηηκή (F:\bluewave.a management e- zine by alexander consulting.htm). Δίλαη θαίξηαο ζεκαζίαο δήηεκα λα δηαηππσζεί φηη ε επηηπρία ηεο ηνπνζέηεζεο ελφο πξντφληνο δελ είλαη εχθνιε δηαδηθαζία, αιιά αξθεηά επίπνλε θαη κε εγγπεκέλε νπνηαδήπνηε ζηξαηεγηθή δηαθνξνπνίεζεο θαη αλ επηιερζεί. Τπάξρνπλ πνιιά παξαδείγκαηα επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο επέιεμαλ ηελ ηνπνζέηεζε πξντφληνο ηνπο βάζεη ηεο θαηεγνξίαο ηνπ νχησο ψζηε λα ηνπνζεηήζνπλ ζε θάπνηα ζέζε πςειφηεξεο ηηκήο θαη πνηφηεηαο, φκσο δίρσο επηηπρία ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη νη θαηαλαισηέο δε 15

17 κπφξεζαλ λα αληηιεθζνχλ ηελ πςειφηεξε πνηφηεηα (F:\bluewave.a management e- zine by alexander consulting.htm). Ζ δηαδηθαζία ηεο ηνπνζέηεζεο είλαη ζπλερήο, δε ζηακαηάεη δειαδή κε ηελ εηζαγσγή θάπνηνπ θαηλνχξηνπ πξντφληνο ζηελ αγνξά, αιιά αληίζεηα πξέπεη λα επαλεμεηάδεηαη απφ ηελ επηρείξεζε ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ιφγσ ησλ ηαρχηαησλ κεηαβνιψλ ζηηο πξνηηκήζεηο θαη φρη κφλν ησλ θαηαλαισηψλ. Αξθεηά ζπρλά ππάξρεη ην θαηλφκελν ηεο μεπεξαζκέλεο ηνπνζέηεζεο, ε νπνία πξέπεη λα επαλεμεηαζηεί εγθαίξσο θαη λα αλαζεσξεζεί. Πνιιά παξαδείγκαηα επηρεηξήζεσλ έρνπλ απνδείμεη φηη νη επηρεηξήζεηο απηέο δελ αληηιήθζεθαλ εγθαίξσο φηη ε ηνπνζέηεζε ησλ πξντφλησλ ηνπο μεπεξάζηεθε ιφγσ ησλ εμειίμεσλ, κε επαθφινπζν ηε ζεκαληηθή κείσζε ησλ κεξηδίσλ ηεο αγνξάο θαη ηε κείσζε ησλ πσιήζεψλ ηνπο θαη ζπλεπψο ησλ θεξδψλ ηνπο (F:\bluewave.a management e-zine by alexander consulting.htm). ε απηφ ην ζεκείν θξίλεηαη απαξαίηεηε αξρηθά ε ηζηνξηθή αλαδξνκή ηνπ marketing, ε εμέιημή ηνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ θαηαλαισηή. Έπεηηα αλαθέξεηαη ε επηινγή θαηαζηήκαηνο απφ ηνλ θαηαλαισηή, ε ηθαλνπνίεζή ηνπ θαη ε πξνζήισζή ηνπ ζηε κάξθα ηνπ πξντφληνο, ε κε εθπιήξσζε ησλ ζπκθσληψλ πξνψζεζεο θαη ε επίδξαζε ηνπ γέλνπο θαη ηεο θήκεο ηνπ πξντφληνο θαη ηέινο, νη ζηάζεηο ησλ θαηαλαισηψλ Ιζηνξηθή Αλαδξνκή - Η Δμέιημε ηνπ Marketing ζε ζπλδπαζκό κε ηνλ θαηαλαισηή Αξρίδνληαο απφ ηνλ Ξελνθψληα ζηνλ «Οηθνλνκηθφ» ηνπ αλαθέξεηαη φηη ε νηθνλνκία παξαγσγήο αγαζψλ πξνο ρξήζε δηακνξθψλεηαη απφ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ makreting ζηελ θνηλσλία. Απφ ην 1900 φηαλ νη νηθνλνκνιφγνη έβιεπαλ κηα λέα παξάκεηξν γηα κηα επαξθή αγνξά έσο θαη ην 1920 πνπ έγηλε απηφλνκν επηζηεκνληθφ αληηθείκελν, ην makreting αλαπηχρζεθε ζε λέν πεδίν ζθέςεο, αλεμαξηήησο ησλ νηθνλνκηθψλ. Οη δεθαεηίεο ηνπ 30 θαη 40 έδσζαλ ζην makreting μερσξηζηφ ξφιν. Οη πξψηεο έξεπλεο αγνξάο εμειίρζεθαλ απφ ηελ απιή θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ ζε επηζηεκνληθφ εξγαιείν ηεθκεξίσζεο ζεσξηψλ (market data triangulation) δαλεηδφκελεο ηερληθέο έξεπλαο απφ ηηο αλζξσπηζηηθέο θαη θνηλσληθέο επηζηήκεο. Ζ 16

18 πνηφηεηα ησλ ελεξγεηψλ πξνεηνηκαζίαο -πξν ηεο πσιήζεσο- θαη ε εξκελεία ηήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θαηαλαισηή αμηνινγνχληαη κε νξζνινγηθά θαη πνζνηηθά θξηηήξηα. Σν 1950, ε εμέιημε ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ ζπλέβαιε ζηελ επαλεθηίκεζε ηνπ makreting, ζην νπνίν δεκηνπξγείηαη πεδίν πξνβιεκαηηζκψλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο δήηεζεο φρη κφλν πξν ηεο πψιεζεο, αιιά ηαπηνρξφλσο θαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο θαη πξηλ απφ απηή. Σν 1960, δίλεηαη έκθαζε ζηνλ θαηαλαισηή. Οη επηρεηξήζεηο έπξεπε πξσηίζησο λα εληνπίζνπλ ηηο επηζπκίεο ησλ θαηαλαισηψλ θαη έπεηηα λα ην παξάγνπλ. χκθσλα κε ηε λέα ηνπ θηινζνθία, νη επηρεηξήζεηο ζα έπξεπε πξψηα λα εληνπίζνπλ ηη επηζπκεί ν θαηαλαισηήο θαη κεηά λα πξνζπαζήζνπλ λα ην παξάγνπλ. Γίλεηαη, ινηπφλ, ην marketing δηαθιαδηθφ θαη πνιπκνξθηθφ γηα ηεο βειηίσζε ηεο εξκελείαο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ θαη ηεο αγνξάο. Καηά ηε ρξνληθή πεξίνδν 1980 έσο θαη 2000 ην makreting βξίζθεηαη πνιχ θνληά ζηηο επηζπκίεο ησλ θαηαλαισηψλ ιφγσ α) ηνπ θνξεζκνχ ηεο αγνξάο, β) ηνπ έληνλνπ αληαγσληζκνχ θαη γ) ησλ ξαγδαίσλ εμειίμεσλ ηεο ηερλνινγίαο. 2.8 Η επηινγή θαηαζηήκαηνο από ηνλ θαηαλαισηή Οη θαηαλαισηέο ζπγρξφλσο κε ηελ απφθαζε γηα ηελ αγνξά ησλ πξντφλησλ πξέπεη λα επηιέμνπλ θαη ην θαηάζηεκα απφ ην νπνίν ζα ηα πξνκεζεπηεί. Ζ απφθαζή ηνπο απηή είλαη άκεζα εμαξηψκελε απφ ηελ αλάκημε -πςειή ή ρακειή- ησλ θαηαλαισηψλ κε ηα πξντφληα, ηα θαηαζηήκαηα ή ηελ εκπεηξία ηνπο. ηελ πεξίπησζε ηεο πςειήο αλάκημεο, νη θαηαλαισηέο ζα πξέπεη λα δηαζέζνπλ ηνλ απαξαίηεην ρξφλν γηα ηελ αλαδήηεζε ησλ απαηηνχκελσλ πιεξνθνξηψλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηηο επεμεξγαζηεί θαη λα ηηο αμηνινγήζεη. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα γλσξίδεη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο εθάζηνηε επσλπκίαο-κάξθαο θαη λα αγνξάζεη ή φρη ην ζπγθεθξηκέλν θάζε θνξά πξντφλ. ηελ αγνξά πξνθπιαθηηθψλ, νη θαηαλαισηέο δε δηαζέηνπλ πνιχ ρξφλν γηα ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ, δηφηη εκπιέθεηαη ν παξάγνληαο ηεο ακεραλίαο θαη ησλ ηακπνχ πνπ έρνπλ. Απηφ, βέβαηα, είλαη επαθφινπζν θαη ηνπ γεγνλφηνο φηη γλσξίδνπλ ηε κάξθα πνπ επηζπκνχλ θαη ηνπο ηθαλνπνηεί απφ ηελ πξνεγνχκελε εκπεηξία ηνπο. Γηα ηελ δηαδηθαζία επηινγήο θαηαζηήκαηνο -γεληθά- ηζρχεη φηη: ε ζηάζε έλαληη ζε θάπνην θαηάζηεκα ζπλεπάγεηαη ηελ εηθφλα ηνπ θαη επνκέλσο ηελ επηινγή 17

19 ηνπ. εθηφο απηψλ, κείδνλνο ζεκαζίαο θξηηήξηα είλαη ε πνηφηεηα θαη ε ζσζηή ηηκή ηνπ πξντφληνο. 2.9 Η ηθαλνπνίεζε ηνπ θαηαλαισηή θαη ε πξνζήισζή ηνπ ζηε Μάξθα ηνπ πξντόληνο Σν πξντφλ κπνξεί λα είλαη ην ίδην, φκσο ν θάζε θαηαλαισηήο έρεη ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη εκπεηξίεο, ηα νπνία θαζνξίδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη ηελ ςπρνινγία ηνπ (Kotler et. al., 2001). Ζ ζπιινγή θαη επεμεξγαζία απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ θαζνξίδνπλ ηηο απνθάζεηο ησλ θαηαλαισηψλ. Καζνξηζηηθφ ξφιν έρεη θαη ε ελαιιαθηηθή ιχζε πνπ πάληνηε ππάξρεη ζηε δηάζεζε ησλ θαηαλαισηψλ (Kotler et. al., 2001). Ζ έλλνηα ηεο πξνζήισζεο ζηε κάξθα (brand loyalty) ζρεηίδεηαη κε ηελ έλλνηα ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ θαηαλαισηψλ. Ζ ηθαλνπνίεζή ηνπο εμαξηάηαη απφ ην πψο αληηιακβάλνληαη νη θαηαλαισηέο φηη ζα ηνπο πξνζθέξεη θάπνηα αμία ην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ ζε ζρέζε πάληα κε ηηο πξνζδνθίεο ηνπ. Όηαλ νη επηδφζεηο ηνπ πξντφληνο είλαη θαηψηεξεο ησλ πξνζδνθηψλ, νη θαηαλαισηέο δπζαξεζηνχληαη, ελψ φηαλ νη επηδφζεηο αληαπνθξίλνληαη ησλ πξνζδνθηψλ ηνπο, είλαη ηθαλνπνηεκέλνη (Kotler et. al., 2001). Οη ηθαλνπνηεκέλνη θαηαλαισηέο ζα μαλαγνξάζνπλ ην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ θαη ζα κηινχλ ζε άιινπο κε ηηο θαιχηεξεο εληππψζεηο γηα απηφ. Σν θπξηφηεξν κπζηηθφ, ινηπφλ, είλαη ε ηαχηηζε ησλ πξνζδνθηψλ ησλ θαηαλαισηψλ κε ηηο επηδφζεηο ηνπ πξντφληνο (Kotler et. al., 2001). ηφρνο ησλ «έμππλσλ» επηρεηξήζεσλ είλαη λα κείλνπλ θαηελζνπζηαζκέλνη νη θαηαλαισηέο ηνπο (Kotler et. al., 2001). Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ θαηαλαισηψλ είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο. Πνιιά πξνγξάκκαηα management νιηθήο πνηφηεηαο (TQM) -ηα ηειεπηαία ρξφληα- έρνπλ πηνζεηεζεί απφ πνιιέο επηρεηξήζεηο, νχησο ψζηε λα βειηηψλνπλ ζπλερψο ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ ηνπο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ (Palmer et al., 2000). Οη επηρεηξήζεηο επηδηψθνπλ ηελ αλάπηπμε πςειήο πξνζήισζεο ησλ θαηαλαισηψλ κε ζπλερή ηθαλνπνίεζε κε απνηέιεζκα ηε δηαηήξεζε ησλ πειαηψλ ηνπο. Έξεπλεο δείρλνπλ φηη είλαη δπζθνιφηεξν λα δηαηεξήζεηο ηνπο παιηνχο θαηαλαισηέο απφ φηη λα πξνζεγγίζεηο λένπο (Palmer et al., 2000). 18

20 χκθσλα κε ηνλ Cunnigham (1956) ν «πξνζεισκέλνο» θαηαλαισηήο είλαη απηφο πνπ αγνξάδεη ηελ ίδηα κάξθα θάζε θνξά πνπ πξέπεη λα επηιέμεη θάπνηα απφ ηηο ελαιιαθηηθέο πνπ ππάξρνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν είδνο Με εθπιήξσζε ησλ ζπκθσληώλ πξνώζεζεο. Η επίδξαζε ηνπ γέλνπο θαη ηεο θήκεο ηνπ πξντόληνο. Οη ελέξγεηεο πνπ γίλνληαη γηα ηελ πξνψζεζε ησλ πσιήζεσλ κεηξάλε γηα ζπγθεθξηκέλν κεξίδην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ marketing επηθνηλσλίαο ησλ πεξηζζφηεξσλ εηαηξεηψλ. Ωζηφζν, πθίζηαληαη ρξνληθά δηαζηήκαηα ζηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ απνηπγράλνπλ ηα ζρέδηα πξνψζεζεο θαη ε πξνψζεζε είλαη αλεθπιήξσηε. Διάρηζηεο έξεπλεο ζηνρεχνπλ ζηηο ππνζέζεηο πξνψζεζεο θαη ηηο ζπλέπεηέο ηνπο (Raj, 1985). Έθδειν είλαη ην γεγνλφο φηη ε θήκε ηεο εηαηξείαο επεξεάδεη ηνλ ηξφπν αληίιεςεο ησλ επψλπκσλ καξθψλ απφ ηνπο θαηαλαισηέο. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη εηαηξείεο κε θαιή θήκε δελ έρνπλ κεγάιεο απψιεηεο ζπγθξηηηθά κε απηέο πνπ έρνπλ θαθή ή αξλεηηθή θήκε (Raj, 1985). Σν θχιν επηδξά ζηελ αληίιεςε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ εηαηξεηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε κε-εθπιήξσζε ρσξίο λα επεξεάδεη ηε ζηάζε έλαληη ησλ επψλπκσλ καξθψλ. Όκσο, πθίζηαληαη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν θχισλ φζνλ αθνξά ηελ θαηάζηαζε ηεο θήκεο ηεο εηαηξείαο(burnett θαη Moriarty, 1998). Οη managers ηνπ marketing επηθνηλσλίαο θαη ησλ επψλπκσλ πξντφλησλ έρνπλ δηάθνξνπο ζηφρνπο αλάινγα κε ην είδνο πξνψζεζεο. Μεξηθνί εθ ησλ ζηφρσλ ηνπο είλαη ε δηαηήξεζε θαη πνιχ πεξηζζφηεξν ε αχμεζε ησλ πσιήζεσλ, ε απφθηεζε ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ θαηαλαισηψλ, ε ελζάξξπλζε ηεο αληαιιαγήο επσλπκηψλ θαη ε ππαγφξεπζε δνθηκψλ απφ λένπο ρξήζηεο (Burnett θαη Moriarty, 1998). 19

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

9 ο Λφκειο Πατρών β τετράμηνο 2012-2013 ΔΙΑΦΥΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ. Θέμα: «Προςταςία και προφυλάξεισ»

9 ο Λφκειο Πατρών β τετράμηνο 2012-2013 ΔΙΑΦΥΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ. Θέμα: «Προςταςία και προφυλάξεισ» 9 ο Λφκειο Πατρών β τετράμηνο 2012-2013 ΔΙΑΦΥΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Θέμα: «Προςταςία και προφυλάξεισ» Πεξηερόκελα ζειίδα Περίληψη 1 Πρόλογοσ 2 Ειςαγωγή 3 Μεθοδολογία 14 Ευρήματα 15 Επίλογοσ 19 Συμπεράςματα 20 Βιβλιογραφία

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Δ Ρ Γ Α Ι Α. ΘΔΜΑ: «Μάρκετινγκ: η εφαρμογή μέσω του διαδικτύου από επιχειρήσεις του κλάδου της πληροφορικής»

Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Δ Ρ Γ Α Ι Α. ΘΔΜΑ: «Μάρκετινγκ: η εφαρμογή μέσω του διαδικτύου από επιχειρήσεις του κλάδου της πληροφορικής» Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Δ Ρ Γ Α Ι Α ΘΔΜΑ: «Μάρκετινγκ: η εφαρμογή μέσω του διαδικτύου από επιχειρήσεις του κλάδου της πληροφορικής» ΔΙΗΓΗΣΗ ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΟ ΔΣΟ : 2011-2012 ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Καηάζηρωζη Στεδίοσ Μάρκεηινγκ (Marketing Plan) ζε Επιτείρηζη Προώθηζης

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ)

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) ΗΞΙΩΚΑΡΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ ΚΑΟΗΑΠ ΡΕΗΡΕΖ Τποβιεζείζα γηα ηο Μεηαπηστηαθό

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 εως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΙΓΜΑ MARKETING ΤΗΣ

ΤΟ ΜΙΓΜΑ MARKETING ΤΗΣ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΔΜΠΟΡΙΑ & ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΤΟ ΜΙΓΜΑ MARKETING ΤΗΣ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΔΙΗΓΗΣΔ: κ. Κοτδαϊβάδογλοσ Μωσσιάδες Γεμήτριος Ιορδάνες Σσιακπίνες Παναγιώτες

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάςτρωςη Σχεδίου Μάρκετινγκ (Marketing Plan) ςτην Εταιρεία: ΓΕΤΗΛ Σ. ΜΙΧΑΗΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. Επιχείρηςη Προώθηςησ Ηλεκτρολογικοφ υλικοφ

Κατάςτρωςη Σχεδίου Μάρκετινγκ (Marketing Plan) ςτην Εταιρεία: ΓΕΤΗΛ Σ. ΜΙΧΑΗΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. Επιχείρηςη Προώθηςησ Ηλεκτρολογικοφ υλικοφ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2012-2013 ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Κατάςτρωςη Σχεδίου Μάρκετινγκ (Marketing Plan) ςτην Εταιρεία: ΓΕΤΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τα δηάθνξα πιηθά, αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο εληόο καγλεηηθνύ πεδίνπ δηαθξίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΟΤΓΑΣΡΗΔ:ΗΑΦΑΚΑ ΑΝΝΑ & ΜΠΑΓΛΑΝΔΑ ΠΔΛΑΓΗΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: θ. ΑΡΖΓΗΑΝΝΗΓΖ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ: 2014 ΚΑΒΑΛΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

«Η άπνςε ησλ θαηαλαισηώλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ Με πληαγνγξαθνύκελσλ Φαξκάθσλ ζε πνιπθαηαζηήκαηα»

«Η άπνςε ησλ θαηαλαισηώλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ Με πληαγνγξαθνύκελσλ Φαξκάθσλ ζε πνιπθαηαζηήκαηα» ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟ ΜAΡΚΔΣΗΝΓΚ Εξεπλεηηθή Δηπισκαηηθή Εξγαζία κε ζέκα: «Η άπνςε ησλ θαηαλαισηώλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ Με πληαγνγξαθνύκελσλ Φαξκάθσλ ζε πνιπθαηαζηήκαηα»

Διαβάστε περισσότερα