POETRY NIGHT: 3 Tongues of the Muses April 27 th 2006

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "POETRY NIGHT: 3 Tongues of the Muses April 27 th 2006"

Transcript

1 1

2 FOR INTRODUCTION Μεσοµήδης: Ύµνος στην Μούσα (100πΧ) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Mesomedes: Hymn to the Muse (100AD) Oh Muse, Thou dear one, sing to me, Commence and order my song. Cool breezes blowing from Thy groves Inspire my breast and rouse my heart. Calliopeia Thou wise Principal of the Muses delightful, Thou too, wise mystery guide, Leto's child, Thou Delian Paean, Be propitious and stand by me Πλάτωνος Φαίδρος (400πΧ) Plato s Phaedrus (400BC) οὐ µὲν δὴ πρέπει γε φιλόµουσον ἄνδρα τῶν τοιούτων ἀνήκοον εἶναι. λέγεται δ ὥς ποτ ἦσαν οὗτοι ἄνθρωποι τῶν πρὶν µούσας γεγονέναι, γενοµένων δὲ Μουσῶν καὶ φανείσης ᾠδῆς οὕτως ἄρα τινὲς τῶν τότε ἐξεπλάγησαν ὑφ ἡδονῆς, ὥστε ᾄδοντες ἠµέλησαν σίτων τε καὶ ποτῶν, καὶ ἔλαθον τελευτήσαντες αὑτούς ἐξ ὧν τὸ τεττίγων γένος µετ ἐκεῖνο φύεται, γέρας τοῦτο παρὰ Μουσῶν λαβόν, µηδὲν τροφῆς δεῖσθαι γενόµενον, ἀλλ ἄσιτόν τε καὶ ἄποτον εὐθὺς ᾄδειν, ἕως ἂν τελευτήσῃ, καὶ µετὰ ταῦτα ἐλθὸν παρὰ µούσας ἀπαγγέλλειν τίς τίνα αὐτῶν τιµᾷ τῶν ἐνθάδε. Τερψιχόρᾳ µὲν οὖν τοὺς ἐν τοῖς χοροῖς τετιµηκότας αὐτὴν ἀπαγγέλλοντες ποιοῦσι προσφιλεστέρους, τῇ δὲ Ἐρατοῖ τοὺς ἐν τοῖς ἐρωτικοῖς, καὶ ταῖς ἄλλαις οὕτως, κατὰ τὸ εἶδος ἑκάστης τιµῆς τῇ δὲ πρεσβυτάτῃ Καλλιόπῃ καὶ τῇ µετ αὐτὴν Οὐρανίᾳ τοὺς ἐν φιλοσοφίᾳ διάγοντάς τε καὶ τιµῶντας τὴν ἐκείνων µουσικὴν ἀγγέλλουσιν, αἳ δὴ µάλιστα τῶν Μουσῶν περί τε οὐρανὸν καὶ λόγους οὖσαι θείους τε καὶ ἀνθρωπίνους ἱᾶσιν καλλίστην φωνήν. πολλῶν δὴ οὖν ἕνεκα λεκτέον τι καὶ οὐ καθευδητέον ἐν τῇ µεσηµβρίᾳ. A lover of music like yourself ought surely to have heard the story of the cicadas, who are said to have been human beings in an age before the Muses. And when the Muses came and song appeared they were ravished with delight; and singing always, never thought of eating and drinking, until at last in their forgetfulness they died. And now they live again in the cicadas; and this is the return which the Muses make to them- they neither hunger, nor thirst, but from the hour of their birth are always singing, and never eating or drinking; and when they die they go and inform the Muses in heaven who honours them on earth. They win the love of Terpsichore for the dancers by their report of them; of Erato for the lovers, and of the other Muses for those who do them honour, according to the several ways of honouring them of Calliope the eldest Muse and of Urania who is next to her, for the philosophers, of whose music the cicadas make report to them; for these are the Muses who are chiefly concerned with heaven and thought, divine as well as human, and they have the sweetest utterance. For many reasons, then, we ought always to talk and not to sleep at mid-day! 2

3 Ησιόδου Θεογονία (700πΧ) H γέννηση του Έρωτος: Ἦ τοι µὲν πρώτιστα Χάος γένετ, αὐτὰρ ἔπειτα Γαῖ εὐρύστερνος, πάντων ἕδος ἀσφαλὲς αἰεὶ ἀθανάτων, οἳ ἔχουσι κάρη νιφόεντος Ὀλύµπου, Τάρταρά τ ἠερόεντα µυχῷ χθονὸς εὐρυοδείης, ἠδ Ἔρος, ὃς κάλλιστος ἐν ἀθανάτοισι θεοῖσι, λυσιµελής, πάντων δὲ θεῶν πάντων τ ἀνθρώπων δάµναται ἐν στήθεσσι νόον καὶ ἐπίφρονα βουλήν. Οµήρου Οδύσσεια (800πΧ) Οµήρου Οδύσσεια, Ραψωδία Α ἄνδρα µοι ἔννεπε, µοῦσα, πολύτροπον, ὃς µάλα πολλὰ πλάγχθη, ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσεν πολλῶν δ ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω, πολλὰ δ ὅ γ ἐν πόντῳ πάθεν ἄλγεα ὃν κατὰ θυµόν, ἀρνύµενος ἥν τε ψυχὴν καὶ νόστον ἑταίρων. Σαπφώ: Κέλοµαι σε Γογγύλα (600πΧ) Hesiod s Theogony (700BC) The birth of Eros (beginning of cosmogony, after the call to the Μuse): First came the Chasm; and then broad-breasted Earth, secure seat for ever of all immortals who occupy the peak of snowy Olympus; the misty Tartara in a remote recess of the broad-pathed earth; and Eros, the most handsome among the immortal gods, dissolver of flesh, who overcomes the reason and purpose in the breasts of all gods and men Homer s Odyssey (800BC) Beginning of 1st Rapsody Sing, Muse, of the very clever man who wandered far after he sacked the sacred city of Troy; he saw the cities of many men, and learned their minds; he suffered many hardships in his heart on the sea, as he struggled to save his life and bring his companions home. Sappho: I call you Gongila (600BC) Κέλοµαί σε Γογγύλα πέφανθι λάβοισα µα γλακτίναν, σέ δηύτε πόθος τ [έαυτος] αµφιπόταται. Τάν κάλαν, ά γαρ κατάγωγις αύτα επτόαισ' ίδοισαν έγω δέ χαίρω καί γάρ αύτα δή τόδε µέµφεταί σοι Κυπρογένηα. Σαπφώ: Ύµνος στην Αφροδίτη (600πΧ) Ποικιλόθρον', ἀθάνατ' Ἀφρόδιτα, παῖ ίος, δολόπλοκε, λίσσοµαί σε µή µ' ἄσαισι µήτ' ὀνίαισι δάµνα, πότνια, θῦµον Sappho: Hymn to Aphrodite (600BC) Throned in splendor, deathless, O Aphrodite, child of Zeus, charm-fashioner, I entreat you not with griefs and bitternesses to break my spirit, O goddess; standing by me rather, if once before now 3

4 ἀλλὰ τυῖδ' ἔλθ', αἴποτα κἀτέρωτα τᾶς ἔµας αὔδως ἀΐοισα πήλυι ἒκλυες, πάτρος δὲ δόµον λίποισα χρύσιον ἦλθες ἄρµ' ὐποζεύξαισα κάλοι δέ σ' ἆγον ὤκεες στροῦθοι περὶ γᾶς µελαίνας πύκνα δινεῦντες πτέρ' ἀπ' ὠράνω αἴθερας διὰ µέσσω. αἶψα δ' ἐξίκοντο τὺ δ', ὦ µάκαιρα, µειδιάσαισ' ἀθανάτῳ προσώπῳ, ἤρε', ὄττι δηὖτε πέπονθα κὤττι κὤττι δηὖτε κάληµι, κὤττι µοι µάλιστα θέλω γένεσθαι µαινόλᾳ θύµῳ τίνα δηὖτε Πείθω µαῖς ἄγην ἐς σὰν φιλότατα, τίς σ', ὦ Ψάπφ', ἀδικήει; καὶ γὰρ αἰ φεύγει, ταχέως διώξει, αἰ δὲ δῶρα µὴ δέκετ' ἀλλὰ δώσει, αἰ δὲ µὴ φίλει, ταχέως φιλήσει κωὐκ ἐθέλοισα. far away you heard, when I called upon you, left your father's dwelling place and descended, yoking the golden chariot to sparrows, who fairly drew you down in speed aslant the black world, the bright air trembling at the heart to the pulse of countless fluttering wingbeats. Swiftly then they came, and you, blessed lady, smiling on me out of immortal beauty, asked me what affliction was on me, why I called thus upon you, what beyond all else I would have befall my tortured heart: "Whom then would you have Persuasion force to serve desire in your heart? Who is it, Sappho, that hurt you? Though she now escape you, she soon will follow; though she take not gifts from you, she will give them: though she love not, yet she will surely love you even unwilling. "In such guise come even again and set me free from doubt and sorrow; accomplish all those things my heart desires to be done; appear and stand at my shoulder. ἔλθε µοι καὶ νῦν, χαλεπᾶν δὲ λῦσον ἐκ µεριµνᾶν, ὄσσα δέ µοι τελέσσαι θῦµος ἰµέρρει, τέλεσον σὺ δ' αὔτα σύµµαχος ἔσσο. Αρχίλοχος: Η Ασπίδα (700πΧ) Ἀσπίδι µὲν Σαΐων τις ἀγάλλεται, ἣν παρὰ θάµνωι, ἔντος ἀµώµητον, κάλλιπον οὐκ ἐθέλων αὐτὸν δ' ἐξεσάωσα. τί µοι µέλει ἀσπὶς ἐκείνη; ἐρρέτω ἐξαῦτις κτήσοµαι οὐ κακίω Επίγραµµα Σεικίλου (100µΧ) όσον ζης φαίνου µηδέν όλως συ λυπού προς ολίγον εστί το ζήν, το τέλος ο χρόνος απαιτεί Archilochos: The Shield (700BC) Some Thracian is very glad to have my shield which I was forced to abandon intact near a bush. But I saved myself. What do I care about that shield? To hell with it; I ll soon get a better one. Epigram of Seikilos (100AD) As long as you live, shine, Don t grieve at all. For life is short, and time demands the end. 4

5 Σοφοκλέως Αντιγόνη (450πΧ) Ἔρως ἀνίκατε µάχαν, Ἔρως, ὃς ἐν κτήµασι πίπτεις, ὃς ἐν µαλακαῖς παρειαῖς νεάνιδος ἐννυχεύεις, φοιτᾷς δ' ὑπερπόντιος ἔν τ' ἀγρονόµοις αὐλαῖς: καί σ' οὔτ' ἀθανάτων φύξιµος οὐδεὶς οὔθ' ἁµερίων σέ γ' ἀνθρώπων. ὁ δ' ἔχων µέµηνεν. σὺ καὶ δικαίων ἀδίκους φρένας παρασπᾷς ἐπὶ+ λώβᾳ, σὺ καὶ τόδε νεῖκος ἀνδρῶν ξύναιµον ἔχεις ταράξας: νικᾷ δ' ἐναργὴς βλεφάρων ἵµερος εὐλέκτρου νύµφας, τῶν µεγάλων πάρεδρος ἐν ἀρχαῖς θεσµῶν. ἄµαχος γὰρ ἐµπαίζει θεὸς, Ἀφροδίτα Κατά Ιωάννην, 1 ΕΝ ΑΡΧΗ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος. Οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν θεόν. πάντα δι' αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν. ὃ γέγονεν ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων: καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει, καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν. Sophocles: Antigoni (450BC) Love, the unconquered in battle, Love, you who descend upon riches, and watch the night through on a girl's soft cheek, you roam over the sea and among the homes of men in the wilds. Neither can any immortal escape you, nor any man whose life lasts for a day. He who has known you is driven to madness. You seize the minds of just men and drag them to injustice, to their ruin. You it is who have incited this conflict of men whose flesh and blood are one. But victory belongs to radiant Desire swelling from the eyes of the sweet-bedded bride. Desire sits enthroned in power beside the mighty laws. For in all this divine Aphrodite plays her irresistible game. John, 1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by him; and without him was not any thing made that was made. In him was life; and the life was the light of men. And the light shineth in darkness; and the darkness comprehended it not. 5

6 Προς Κορινθίους Επιστολή του Απ. Παύλου Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ µὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύµβαλον ἀλαλάζον. κἂν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ µυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, κἂν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν ὥστε ὄρη µεθιστάνειν, ἀγάπην δὲ µὴ ἔχω, οὐθέν εἰµι. κἂν ψωµίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά µου, κἂν παραδῶ τὸ σῶµά µου, ἵνα καυχήσωµαι, ἀγάπην δὲ µὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦµαι. Ἡ ἀγάπη µακροθυµεῖ, χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται, οὐκ ἀσχηµονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν, οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συνχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ: πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑποµένει. Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε πίπτει. εἴτε δὲ προφητεῖαι, καταργηθήσονται: εἴτε γλῶσσαι, παύσονται: εἴτε γνῶσις, καταργηθήσεται. ἐκ µέρους γὰρ γινώσκοµεν καὶ ἐκ µέρους προφητεύοµεν: ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τὸ ἐκ µέρους καταργηθήσεται. ὅτε ἤµην νήπιος, ἐλάλουν ὡς νήπιος, ἐφρόνουν ὡς νήπιος, ἐλογιζόµην ὡς νήπιος: ὅτε γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου. βλέποµεν γὰρ ἄρτι δι' ἐσόπτρου ἐν αἰνίγµατι, τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον: ἄρτι γινώσκω ἐκ µέρους, τότε δὲ ἐπιγνώσοµαι καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην.ν υνὶ δὲ µένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη: τὰ τρία ταῦτα, µείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη. St. Paul Corinthians If I speak with all the languages of men and of angels, but don't have love, I have become just a sounding brass, or a clanging cymbal. If I have the gift of prophecy, and know all mysteries and all knowledge; and if I have all faith, so as to remove mountains, but don't have love, I am nothing. If I dole out all my goods to feed the poor, and if I give my body to be burned, but don't have love, it profits me nothing. Love is patient and is kind; love doesn't envy. Love doesn't brag, is not proud, doesn't behave itself inappropriately, doesn't seek its own way, is not provoked, takes no account of evil; doesn't rejoice in unrighteousness, but rejoices with the truth; bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. -Love never fails! But where there are prophecies, they will be done away with. Where there are various languages, they will cease. Where there is knowledge, it will be done away with. For we know in part, and we prophesy in part; but when that which is complete has come, then that which is partial will be done away with. When I was a child, I spoke as a child, I felt as a child, I thought as a child. Now that I have become a man, I have put away childish things. For now we see in a mirror, dimly, but then face to face. Now I know in part, but then I will know fully, even as I was also fully known. 6

7 Αναστάσεως Ηµέρα But now faith, hope, and love remain -- these three. The greatest of these is love. The Day of Resurrection Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι, καὶ νῦν καὶ ἀ Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, εὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμὴν. both now and ever and unto the ages of ages. Amen. Ἀναστάσεως ἡμέρα, καὶ λαμπρυνθῶμεν τῇ πανηγύρ It is the day of Resurrection; let us be radiant for the ει, καὶ ἀλλήλους περιπτυξώμεθα. Εἴπωμεν ἀδελφοί festival, and let us embrace one another. Let us say, καὶ τοῖς μισοῦσιν ἡμᾶς, Συγχωρήσωμεν πάντα τῇ Ἀν brethren, even to those that hate us, Let us forgive all αστάσει, καὶ οὕτω βοήσωμεν, Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκ things on the Resurrection, and so let us cry, Christ is ρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμ risen from the dead: by death he has trampled on death, ασι ζωὴν χαρισάμενος. and to those in the graves given life. Το έπος του ιγενή Ακρίτα Ο ιγενής ψυχοµαχεί κι η γη τονε τροµάσσει! Βροντά κι αστράφτει ο ουρανός και σείετ' ο απάνω κόσµος, κι ο κάτω κόσµος άνοιξε και τρίζουν τα θεµέλια, κι η πλάκα τον ανατριχιά, πώς θα τονε σκεπάσει, πώς θα σκεπάσει τον αϊτό, τση γης τον αντρειωµένο. Σπίτι δεν τον εσκέπαζε, σπηλιό δεν τον εχώρει, τα όρη εδιασκέλιζε, βουνού κορφές επήδα, χαράκι' αµαδολόγανε και ριζιµιά ξεκούνειε. Στο βίτσιµα 'πιανε πουλιά, στο πέταµα γεράκια, στο γλάκιο και στο πήδηµα τα λάφια και τ' αγρίµια. Ζηλεύει ο Χάρος, µε χωσιά µακρά τονε βιγλίζει, κι ελάβωσέ του την καρδιά και την ψυχή του πήρε Epic Ballad: Digenis Akritas Fighting is the soul of Digenis and terrified is the earth of him! Thunder and lightning on the sky, the whole earth trembles, the underworld has opened up and the foundations are shaking; and the gravestone shivers how will it cover him? How will it cover the eagle, the earth s most brave? No house could ever cover him, no cave would ever fit him; the mountains with a single step he crossed, he jumped across the peaks, huge stones he flattened and hills he moved. When glancing birds he caught, when flying he caught hawks, when running and when jumping deers and beasts he caught Jealous of him Death is, with a long spear he watches him - and thus his heart to hit and take his soul he tries 7

8 ηµοτικό τραγούδι Μακεδονίας: Μήλο µου κόκκινο Μήλο µου κόκκινο ρόιδο βαµµένο µήλο µου κόκκινο ρόιδο βαµµένο γιατί µι µάρανες το (µ)πικραµένο γιατί µι µάρανες το (µ)πικραµένο. Πηγαίνω κι έρχοµαι µα δε συ βρίσκω πηγαίνω κι έρχοµαι µα δε συ βρίσκω βρίσκω τη (µ)πόρτα σου αµπαρωµένη τα παραθύρια σου φεγγοβολούνε. Ρωτώ το πάπλωµα που ειν' η κυρά σου ρωτώ το πάπλωµα που είν' η κυρά σου κυρά µ' δεν είνι δω πάεισι τση βρύση πάεισι να πιει νιρό και να γεµίσει. Πτωχοπρόδροµος Από µικρού µε έλεγεν ο γέρων ο πατήρ µου τέκνον µου, µάθε γράµµατα, κι ωσάν εσέναν έχει, βλέπεις το δείνα, τέκνον µου, πεζός περιεπάτει, και τώρα εν διπλοεντέληνος και παχυµουλαράτος. Αυτός µικρός ουδέν είδεν το του λοετρού κατώφλιν, και τώρα λουτρακίζεται τρίτον την εβδοµάδαν ο κόλπος του εβουρβούρυζεν φθείρας αµυγδαλάτας, και τώρα τα νοµίσµατα γέµει τα µανοηλάτα Αφού δεν γέγονα καγώ γραµµατικός τεχνίτης, επιθυµώ και το ψωµίν και του ψωµιού τη µάναν, και διά την πείναν την πολλήν και την στενοχωρίαν, υβρίζω τα γραµµατικά, λέγω µετά δακρύων: ανάθεµαν τα γράµµατα, Χριστέ, και οπού τα θέλει, ανάθεµαν και τον καιρόν και εκείνην την ηµέραν, καθ' ην µε παρεδώκασιν εις το διδασκαλείον προς το να µάθω γράµµατα, τάχα να ζω απ εκείνα. Folk Song of Greek Macedonia: My Red Apple My red Apple, my painted pomegranate My red Apple, my painted pomegranate Why did you dry me out, me the embittered one? Why did you dry me out, me the embittered one? I m coming and going, but I cannot find you I m coming and going, but I cannot find you I find your door locked, and your windows are glowing I m asking the bed cover, where is your Lady? I m asking the bed cover, where is your Lady? My Lady is not here she went to the well she went to drink water and to fill Ptochoprodromos: Cursed be learning Ever since I was little my old father told me My child learn letters and no-one will be like you Do you see so-and-so, my son, he used to go on foot, and now he has a fat mule with two breast plates. When he was learning he had no shoes, and now you see him wearing long-pointed ones. When he was learning he had never combed his hair, and now he s well-groomed and boasting. When he was learning he hadn t even seen the bathroom door, and now he bathes three times per week. His bosom used to be filled with almond-size lice, and now it s full of imperial gold coins. So listen to my old fatherly words Learn letters and no-one will be like you. So I learnt letters after a lot of effort. Since I became a so-called master of learning I long for bread and even for bread yeast I curse on letters and say with tears Good Lord, damned be letters and whoever likes them! Damned be the time and that day That they turned me over to the school to learn letters and supposedly to live off them! Look, if they had made me a gold thread craftsman One of those who make the embroideries for a living, If I had learnt the scorned art of embroidery, I would open my cabinet and find it full Of fattening bread, wine and tuna salad, 8

9 pieces of tunny fish, sardines and mackerel. Whereas now I open it and see all the shelves Stacked with paper bags full with papers. I open my cupboard to find a piece of bread, And I find another smaller bag of papers, I dip into my pocket looking for my wallet I search for a coin and again I find papers. After I have probed all nooks and crannies I stand dispirited and hopeless I am fainting and stalling from my hunger great hunger and sadness makes me prefer embroidery to letters and learning. Καβάφης: Ιθάκη (1911) Σα βγεις στον πηγαιµό για την Ιθάκη, να εύχεσαι νάναι µακρύς ο δρόµος, γεµάτος περιπέτειες, γεµάτος γνώσεις. Τους Λαιστρυγόνας και τους Κύκλωπας, τον θυµωµένο Ποσειδώνα µη φοβάσαι, τέτοια στον δρόµο σου ποτέ σου δεν θα βρεις, αν µεν' η σκέψις σου υψηλή, αν εκλεκτή συγκίνησις το πνεύµα και το σώµα σου αγγίζει. Τους Λαιστρυγόνας και τους Κύκλωπας, τον άγριο Ποσειδώνα δεν θα συναντήσεις, αν δεν τους κουβανείς µες στην ψυχή σου, αν η ψυχή σου δεν τους στήνει εµπρός σου. Να εύχεσαι νάναι µακρύς ο δρόµος. Πολλά τα καλοκαιρινά πρωϊά να είναι που µε τι ευχαρίστησι, µε τι χαρά θα µπαίνεις σε λιµένας πρωτοειδωµένους, να σταµατήσεις σ' εµπορεία Φοινικικά, και τες καλές πραγµάτειες ν' αποκτήσεις, σεντέφια και κοράλλια, κεχριµπάρια κ' έβενους, και ηδονικά µυρωδικά κάθε λογής, όσο µπορείς πιο άφθονα ηδονικά µυρωδικά, σε πόλεις Αιγυπτιακές πολλές να πας, να µάθεις και να µάθεις απ' τους σπουδασµένους. Πάντα στον νου σου νάχεις την Ιθάκη. Το φθάσιµον εκεί ειν' ο προορισµός σου. Αλλά µη βιάζεις το ταξείδι διόλου. Καλλίτερα χρόνια πολλά να διαρκέσει και γέρος πια ν' αράξεις στο νησί, πλούσιος µε όσα κέρδισες στο δρόµο, µη προσδοκώντας πλούτη να σε δώσει η Ιθάκη. Η Ιθάκη σ'έδωσε τ' ωραίο ταξείδι. Χωρίς αυτήν δεν θάβγαινες στον δρόµο. Cavafy: Ithaca (1911) When you set out on your journey to Ithaca, pray that the road is long, full of adventure, full of knowledge. The Lestrygonians and the Cyclops, the angry Poseidon -- do not fear them: You will never find such as these on your path, if your thoughts remain lofty, if a fine emotion touches your spirit and your body. The Lestrygonians and the Cyclops, the fierce Poseidon you will never encounter, if you do not carry them within your soul, if your soul does not set them up before you. Pray that the road is long. That the summer mornings are many, when, with such pleasure, with such joy you will enter ports seen for the first time; stop at Phoenician markets, and purchase fine merchandise, mother-of-pearl and coral, amber and ebony, and sensual perfumes of all kinds, as many sensual perfumes as you can; visit many Egyptian cities, to learn and learn from scholars. Always keep Ithaca in your mind. To arrive there is your ultimate goal. But do not hurry the voyage at all. It is better to let it last for many years; and to anchor at the island when you are old, 9

10 Άλλα δεν έχει να σε δώσει πια. Κι αν πτωχική την βρεις, η Ιθάκη δε σε γέλασε. Έτσι σοφός που έγινες, µε τόση πείρα, ήδη θα το κατάλαβες οι Ιθάκες τι σηµαίνουν. rich with all you have gained on the way, not expecting that Ithaca will offer you riches. Ithaca has given you the beautiful voyage. Without her you would have never set out on the road. She has nothing more to give you. And if you find her poor, Ithaca has not deceived you. Wise as you have become, with so much experience, you must already have understood what Ithacas mean. Καβάφης: Επέστρεφε (1912) Επέστρεφε συχνά και παίρνε µε, αγαπηµένη αίσθησις επέστρεφε και παίρνε µε -- όταν ξυπνά του σώµατος η µνήµη, κ' επιθυµία παληά ξαναπερνά στο αίµα όταν τα χείλη και το δέρµα ενθυµούνται, κ' αισθάνονται τα χέρια σαν ν' αγγίζουν πάλι. Επέστρεφε συχνά και παίρνε µε την νύχτα, όταν τα χείλη και το δέρµα ενθυµούνται... Καβάφης: Εν πόλει της Οσροηνής Απ' της ταβέρνας τον καυγά µας φέραν πληγωµένο τον φίλον Ρέµωνα χθες περί τα µεσάνυχτα. Απ' τα παράθυρα που αφίσαµεν ολάνοιχτα, τ' ωραίο του σώµα στο κρεββάτι φώτιζε η σελήνη. Είµεθα ένα κράµα εδώ Σύροι, Γραικοί, Αρµένιοι, Μήδοι. Τέτοιος κι ο Ρέµων είναι. Οµως χθες σαν φώτιζε το ερωτικό του πρόσωπο η σελήνη, ο νους µας πήγε στον πλατωνικό Χαρµίδη. Cavafy: Return (1912) Return often and take me, beloved sensation, return and take me -- when the memory of the body awakens, and an old desire runs again through the blood; when the lips and the skin remember, and the hands feel as if they touch again. Return often and take me at night, when the lips and the skin remember... Cavafy: In a town of Osroene. From a tavern fight, where he was wounded, they brought us our friend Remon, at about midnight yesterday. From the windows, which we kept open wide, the moon lit his beautiful body on the bed. We re a mixture here: Syrians, Greeks, Armenians, Medes. Remon s just the same. But yesterday, when the moon lit his erotic face, we all thought of the Platonic Charmides. 10

11 Σεφέρης: O βασιλιάς της Ασίνης Seferis: King of Asini Κοιτάξαµε όλο το πρωί γύρω-γύρω το κάστρο αρχίζοντας από το µέρος του ίσκιου εκεί που η θάλασσα πράσινη και χωρίς αναλαµπή, το στήθος σκοτωµένου παγονιού Μας δέχτηκε όπως ο καιρός χωρίς κανένα χάσµα. Οι φλέβες του βράχου κατέβαιναν από ψηλά στριµµένα κλήµατα γυµνά πολύκλωνα ζωντανεύοντας στ άγγιγµα του νερού, καθώς το µάτι ακολουθώυτας τις πάλευε να ξεφύγει το κουραστικό λίκνισµα χάνοντας δύναµη ολοένα. Από το µέρος του ήλιου ένας µακρύς γιαλός ολάνοιχτος και το φως τρίβοντας διαµαντικά στα µεγάλα τείχη. Κανένα πλάσµα ζωντανό τ' αγριοπερίστερα φευγάτα κι ο βασιλιάς της Ασίνης που τον γυρεύουµε δυο χρόνια τώρα άγνωστος λησµονηµένος απ' όλους κι από τον Οµηρο µόνο µια λέξη στην Ιλιάδα κι εκείνη αβέβαιη ριγµένη εδώ σαν την εντάφια χρυσή προσωπίδα. Την άγγιξες, Θυµάσαι τον ήχο της; κούφιο µέσα στο φως σαν το στεγνό πιθάρι στο σκαµµένο χώµα~ κι ο ίδιος ήχος µες στη θάλασσα µε τα κουπιά µας. Ο βασιλιάς της Ασίνης ένα κενό κάτω απ' την προσωπίδα παντού µαζί µας παντού µαζί µας, κάτω από ένα όνοµα: "Ασίνην τε... Ασίνην τε..." και τα παιδιά του αγάλµατα κι οι πόθοι του φτερουγίσµατα πουλιών κι ο αγέρας στα διαστήµατα των στοχασµών του και τα καράβια του αραγµένα σ' άφαντο λιµάνι κάτω απ' την προσωπίδα ένα κενό. All morning long we looked around the citadel starting from the shaded side, there where the sea, green and without luster - breast of a slain peacockreceived us like time without an opening in it. Veins of rock dropped down from high above, twisted vines, naked, many-branched, coming alive at the water's touch, while the eye following them struggled to escape the tiresome rocking, losing strength continually. On the sunlit side a long empty beach and the light striking diamonds on the huge walls. No living thing, the wild doves gone and the king of Asini, whom we've been trying to find for two years now, unknown, forgotten by all, even by Homer, only one word in the Iliad and that uncertain, thrown here like the gold burial mask. You touched it, remember its sound? Hollow in the light like a dry jar in dug earth: the same sound that our oars make in the sea. The king of Asini a void under the mask everywhere with us everywhere with us, under a name: "and Asini... and Asini..." and his children statues and his desires the fluttering of birds, and the wind in the gaps between his thoughts, and his ships anchored in a vanished port: under the mask a void. Πίσω από τα µεγάλα µάτια τα καµπύλα χείλια τους βοστρύχους ανάγλυφα στο µαλαµατένιο σκέπασµα της ύπαρξής µας ένα σηµείο σκοτεινό που ταξιδεύει σαν το ψάρι Behind the large eyes the curved lips the curls carved in relief on the gold cover of our existence a dark spot that you see travelling like a fish in the dawn calm of the sea: a void everywhere with us. 11

12 µέσα στην αυγινή γαλήνη του πελάγου και το βλέπεις: ένα κενό παντού µαζί µας. Και το πουλί που πέταξε τον άλλο χειµώνα µε σπασµένη φτερούγα σκήνωµα ζωής, κι η νέα γυναίκα που έφυγε να παίξει µε τα σκυλόδοντα του καλοκαιριού κι η ψυχή που γύρεψε τσιρίζοντας τον κάτω κόσµο κι ο τόπος σαν το µεγάλο πλατανόφυλλο που παρασέρνει ο χείµαρρος του ήλιου µε τ' αρχαία µνηµεία και τη σύγχρονη θλίψη. Κι ο ποιητής αργοπορεί κοιτάζοντας τις πέτρες κι αναρωτιέται υπάρχουν άραγε ανάµεσα στις χαλασµένες τούτες γραµµές τις ακµές τις αιχµές τα κοίλα και τις καµπύλες υπάρχουν άραγε εδώ που συναντιέται το πέρασµα της βροχής του αγέρα και της φθοράς υπάρχουν, η κίνηση του προσώπου το σχήµα της στοργής εκείνων που λιγόστεψαν τόσο παράξενα µες στη ζωή µας αυτών που απόµειναν σκιές κυµάτων και στοχασµοί µε την απεραντοσύνη του πελάγου ή µήπως όχι δεν αποµένει τίποτε παρά µόνο το βάρος η νοσταλγία του βάρους µιας ύπαρξης ζωντανής εκεί που µένουµε τώρα ανυπόστατοι λυγίζοντας σαν τα κλωνάρια της φριχτής ιτιάς σωριασµένα µέσα στη διάρκεια της απελπισίας ενώ το ρέµα κίτρινο κατεβάζει αργά βούρλα ξεριζωµένα µες στο βούρκο εικόνα µορφής που µαρµάρωσε µε την απόφαση µιας πίκρας παντοτινής. Ο ποιητής ένα κενό. Ασπιδοφόρος ο ήλιος ανέβαινε πολεµώντας κι από το βάθος της σπηλιάς µια νυχτερίδα τροµαγµένη χτύπησε πάνω στο φως σαν τη σαϊτα πάνω στο σκουτάρι: "Ασίνην τε Ασίνην τε...". Να 'ταν αυτή ο βασιλιάς And the bird that flew away last winter with a broken wing the shelter of life, and the young woman who left to play with the dog-teeth of summer and the soul that sought the lower world squeaking and the country like a large plane-leaf swept along by the torrent of the sun with the ancient monuments and the contemporary sorrow. And the poet lingers, looking at the stones, and asks himself does there really exist among these ruined lines, edges, points, hollows, and curves does there really exist here where one meets the path of rain, wind, and ruin does there exist the movement of the face, shape of the tenderness of those who've shrunk so strangely in our lives, those who remained the shadow of waves and thoughts with the sea's boundlessness or perhaps no, nothing is left but the weight the nostalgia for the weight of a living existence there where we now remain unsubstantial, bending like the branches of a terrible willow tree heaped in permanent despair while the yellow current slowly carries down rushes uprooted in the mud image of a form that the sentence to everlasting bitterness has turned to stone: the poet a void. Shieldbearer, the sun climbed warring, and from the depths of the cave a startled bat hit the light as an arrow hits a shield: and Asini... and Asini... " Would that that were the king of Asini 12

13 της Ασίνης που τον γυρεύουµε τόσο προσεχττκά σε τούτη την ακρόπολη γγίζοντας κάποτε µε τα δάχτυλά µας την υφή του πάνω στις πέτρες. we've been searching for so carefully on this acropolis sometimes touching with our fingers his touch upon the stones. Asini, summer '38 - Athens, Jan. '40 Ασίνη, καλοκαίρι '38 - Αθήνα, Γεν. '40 Απάνθισµα ηµοτικών τραγουδιών: Λιανοτράγουδα Απ όλα τ άστρα τ ουρανού ένα είναι που σου µοιάζει ένα που βγαίνει το πουρνό όταν γλυκοχαράζει. Κυπαρισσάκι µου ψηλό, ποιά βρύση σε ποτίζει, που στέκεις πάντα δροσερό, κι ανθείς και λουλουδίζεις. Να χα το σύννεφ άλογο και τ άστρι χαλινάρι φεγγαράκι της αυγής να ρχόµουν κάθε βράδυ. Αν µ αγαπάς κι είν όνειρο, ποτέ να µην ξυπνήσω γιατί µε την αγάπη σου ποθώ να ξεψυχήσω. το Folk Song Selection: Lianotragouda Youth: Among all the stars of the sky, there is one that is like you The one that rises in the early morning, when the sweet dawn arrives Girl: My tall pine tree, which well waters you As you always stand fresh, and you blossom and flower Together: If only I had the clouds as a horse, and the stars as the bridle And the moon of the dawn so that I can visit you every night If you love me and it is a dream, may I never wake up Because with your love I long to breath my last breath 13

14 Ελύτης: Moνόγραµµα Έτσι µιλώ γιά σένα καί γιά µένα Επειδή σ αγαπώ καί στήν αγάπη ξέρω Νά µπαίνω σάν Πανσέληνος Από παντού Έχω δεί πολλά καί η γή µές απ τό νού µου φαίνεται ωραιότερη Ώραιότερη µές στούς χρυσούς ατµούς Η πέτρα η κοφτερή,ωραιότερα Τά µπλάβα των ισθµών καί οί στέγες µές στά κύµατα Ωραιότερες οί αχτίδες όπου δίχως να πατείς περνάς Αήττητη όπως η Θεά της Σαµοθράκης πάνω από τά βουνά τής θάλασσας Έτσι σ έχω κοιτάξει πού µου αρκεί Νά χει ο χρόνος όλος αθωωθεί Μές στό αυλάκι που τό πέρασµα σου αφήνει Σάν δελφίνι πρωτόπειρο ν ακολουθεί Καί νά παίζει µέ τ άσπρο καί τό κυανό η ψυχή µου! Νίκη,νίκη όπου έχω νικηθεί Πρίν από τήν αγάπη καί µαζί Γιά τή ρολογιά καί τό γκιούλ-µπιρσίµι Πήγαινε,πήγαινε καί ας έχω εγώ χαθεί Μόνος καί άς είναι ο ήλιος που κρατείς ένα παιδί νεογέννητο Μόνος,καί ας είµ εγώ η πατρίδα που πενθεί Ας είναι ο λόγος που έστειλα νά σου κρατεί δαφνόφυλλο Μόνος,ο αέρας δυνατός καί µόνος τ ολοστρόγγυλο Βότσαλο στό βλεφάρισµα του σκοτεινού βυθού Ο ψαράς που ανέβασε κι έριξε πάλι πίσω στούς καιρούς τόν Παράδεισο! Στόν Παράδεισο έχω σηµαδέψει ένα νησί Απαράλλαχτο εσύ κι ένα σπίτι στή θάλασσα Μέ κρεβάτι µεγάλο καί πόρτα µικρή Έχω ρίξει µές στ άπατα µιάν ηχώ Νά κοιτάζοµαι κάθε πρωί που ξυπνώ ΝΑ ΣΕ ΒΛΕΠΩ ΜΙΣΗ ΝΑ ΠΕΡΝΑΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΜΙΣΗ ΝΑ ΣΕ ΚΛΑΙΩ ΜΕΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑ ΕΙΣΟ... Elytis: Monogram Like so I speak of you and me Because I love you and in love I know How to enter in like the full moon From everywhere I have seen much and the earth to my mind seems more beautiful More beautiful in the golden breath The sharp stone, more beautiful The dark blue of the isthmuses and the roofs among the waves More beautiful, the rays where you pass without stepping Unbeaten like the goddess of Samothrace atop the sea s hills Like so I have seen you and that will suffice For all and time will be exonerated In the wake of your passage My soul like a green dolphin follows And plays with the white and azure Triumph, triumph, where I have been conquered Before love and together With the hibiscus and passion-flower Go, go, and let me be lost Alone, and let the sun be a newborn that you hold. Alone, and let me be the homeland that mourns Let it be the word that I sent to hold the laurel leaf for you Alone, the lone, strong wind and the full Pebble under the eyelid of dark depths The fisherman who caught then threw Paradise back into Time. In Paradise I have marked out an island Akin to you and a house by the sea With a large bed and a small door I have thrown an echo into the depths To see myself every morning when I rise Half to see you passing through the waters Half to weep for you in Paradise 14

15 Elytis Nobel Lecture: Solar Metaphysics "It is not enough to put our dreams into verse. It is too little. It is not enough to politicize our speech. It is too much. The material world is really only an accumulation of materials. It is for us to show ourselves to be good or bad architects, to build Paradise or Hell. This is what poetry never ceases affirming to us - and particularly in these dürftiger times - just this: that in spite of everything our destiny lies in our hands. I have often tried to speak of solar metaphysics. I will not try today to analyse how art is implicated in such a conception. I will keep to one single and simple fact: our language, like a magic instrument, has - as a reality or a symbol - intimate relations with the Sun. And that Sun does not only inspire a certain attitude of life, and hence the primeval sense to the poem. It penetrates the composition, the structure, and - to use a current terminology - the nucleus from which is composed the cell we call the poem......but then is it not true that the poem, thus surrounded by elements that gravitate around it, is transformed into a little Sun? This perfect correspondence, which I thus find obtained with the intended contents, is, I believe, the poet's most lofty ideal. To hold the Sun in one's hands without being burned, to transmit it like a torch to those following, is a painful act but, I believe, a blessed one. We have need of it. One day the dogmas that hold men in chains will be dissolved before a consciousness so inundated with light that it will be one with the Sun, and it will arrive on those ideal shores of human dignity and liberty." 15

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014 LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26 18 November 2014 But Weekend I love The song I sing I smile I laugh Greek (thing) Greek(people) Greek (man) αλλά (το) Σαββατοκύριακο αγαπώ (το) τραγούδι τραγουδώ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014 LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28 2 December 2014 Place/Seat Right (noun) I am right I am not right It matters It does not matter The same (singular) The same (Plural) Η θέση Το δίκιο Έχω

Διαβάστε περισσότερα

Final Test Grammar. Term C'

Final Test Grammar. Term C' Final Test Grammar Term C' Book: Starting Steps 1 & Extra and Friends Vocabulary and Grammar Practice Class: Junior AB Name: /43 Date: E xercise 1 L ook at the example and do the same. ( Κξίηα ηξ παοάδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

MS 075 Growing old is inevitable, growing up is optional. MS 142 Good friends are worth holding onto.

MS 075 Growing old is inevitable, growing up is optional. MS 142 Good friends are worth holding onto. 68 ίπτυχες ευχετήριες κάρτες 15 x 15 cm, λευκές εσωτερικά, συσκευασµένες µε φάκελο MS 019 Nothing is more beautiful than the love that has weathered the storms of life. MS 036 Life is nothing without friendship.

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013 LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV 17 December 2013 Sometimes Other times I start/begin Never Always/every time Supper Μερικές φορές (merikes) Άλλες φορές Αρχίζω (arheezo) Ποτέ Πάντα (Panda) Ο

Διαβάστε περισσότερα

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Adjectives Describing the Qualities of Things A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Getting Started with Adjectives It's hard to say much using only nouns and pronouns Simon is a father.

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV 4 March 2014 Immediately/At once I arrive/reach αμέσως φτάνω I arrive I start/begin Present : φτάνω ξεκινάω (ξεκινώ) S.Past : έφτασα ξεκίνησα S.Future :

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG 14 January 2013 Up πάνω Down κάτω In μέσα Out/outside έξω (exo) In front μπροστά (brosta) Behind πίσω (piso) Put! Βάλε! (vale) From *** από Few λίγα (liga) Many

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014 LESSON 19 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΝΝΙΑ) REF : 203/062/39-ADV 25 March 2014 Married Free/single Unfortunately Fortunately Strong Weak/thin/slim More than Older Younger Παντρεμένος-η Ελεύθερος-η Δυστυχώς Ευτυχώς Δυνατός-η-ο

Διαβάστε περισσότερα

Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία

Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία Σταλίκας Αναστάσιος, Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Γιωτσίδη Βασιλική, Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας, Ψυχοθεραπεύτρια. Χριστίνα Σεργιάννη, Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV. 25 February 2014

LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV. 25 February 2014 LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV 25 February 2014 Often/frequently Συχνά (sihna) Seldom Σπάνια (spania) Early Νωρίς (noris) Late (adv)/slowly Αργά (arga) I am having a bath When/whenever

Διαβάστε περισσότερα

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement GREEK Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Το μωρό μου θα ρθει σύντομα, θα πρέπει να κανονίσω τα οικονομικά μου. Άκουσα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει πλέον το Baby Bonus. Ξέρεις τίποτα γι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ΕΙΓΜΑΤΙΚΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Κωνσταντίνου Καβάφη: «Ιθάκη» - Κώστα Καψάλη: «Μικρά Ταξίδια» Συγκριτική Προσέγγιση των δύο ποιηµάτων από τους µαθητές και τις µαθήτριες του Γυµνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014 1 Εκεί που η ποιότητα συναντά την επιτυχία Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 7, Αρεδιού Τηλ. 22874368/9 2 ENGLISH INSTITUTE A Place where quality meets success 7, Makarios Avenue, Arediou, Tel. 22874368/9 99606442 Anglia

Διαβάστε περισσότερα

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα)

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) CAN-COULD To βοηθητικό ρήµα can δείχνει: α. δυνατότητα-ικανότητα β. πιθανότητα - άδεια Π.χ. I can lift this box (ικανότητα) can I go out? (άδεια) You

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 8 REF : 202/047/28-ADV. 7 January 2014

LESSON 8 REF : 202/047/28-ADV. 7 January 2014 LESSON 8 (ΜΑΘΗΜΑ ΟΧΤΩ) REF : 202/047/28-ADV 7 January 2014 Εκατό (Εκατόν) (Ekato, Ekaton) 100 Διακόσια (Diakosia) 200 Τριακόσια (Triakosia) 300 Τετρακόσια (Tetrakosia) 400 Πεντακόσια (Pendakosia) 500 Εξακόσια

Διαβάστε περισσότερα

45% of dads are the primary grocery shoppers

45% of dads are the primary grocery shoppers 45% of dads are the primary grocery shoppers 80% for millennial dads Y&R New York North America s study on dads Shutterfly greeting cards/2014 Goodbye daddy rule. Hello daddy cool! Οι new generation daddiesέχουν

Διαβάστε περισσότερα

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z STUDENT NUMBER CENTRE NUMBER HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z (55 Marks) Time allowed Two hours (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Write your Student

Διαβάστε περισσότερα

HIP HOP. 2. Μπρέικ Ντανς(O χορός)

HIP HOP. 2. Μπρέικ Ντανς(O χορός) HIP HOP Το χιπ χοπ είναι ένα είδος ρυθμικής μουσικής που ξεκίνησε στην Αμερική την δεκαετία του 70 με 80 που αποτελείται από 4 στοιχεία: 1. Ραπ (Ο στίχος) 2. Μπρέικ Ντανς(O χορός) 3. Djing(Η μουσική) 4.

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

Αβδεξυς. Ο καλύμνιος σφουγγαράς ψιθύρισε πως θα βουτήξει χωρίς να διστάζει. Ο ΚΑΛΥΜΝΙΟΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΣ ΨΙΘΥΡΙΣΕ ΠΩΣ ΘΑ ΒΟΥΤΗΞΕΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΙΣΤΑΖΕΙ.

Αβδεξυς. Ο καλύμνιος σφουγγαράς ψιθύρισε πως θα βουτήξει χωρίς να διστάζει. Ο ΚΑΛΥΜΝΙΟΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΣ ΨΙΘΥΡΙΣΕ ΠΩΣ ΘΑ ΒΟΥΤΗΞΕΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΙΣΤΑΖΕΙ. Αβδεξυς 114pt Ο καλύμνιος σφουγγαράς ψιθύρισε πως θα βουτήξει χωρίς να διστάζει. Ο ΚΑΛΥΜΝΙΟΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΣ ΨΙΘΥΡΙΣΕ ΠΩΣ ΘΑ ΒΟΥΤΗΞΕΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΙΣΤΑΖΕΙ. The quick brown fox jumps over the lazy dog. THE QUICK

Διαβάστε περισσότερα

Review 4n.1: Vowel stems of the third declension: πόλις, πρέσβυς

Review 4n.1: Vowel stems of the third declension: πόλις, πρέσβυς Review 4n.1: Vowel stems of the third declension: πόλις, πρέσβυς We review side by side a model of stems ending in ι: πόλις, πόλεως, ἡ = city-state and a masculine model of stems ending in υ: πρέσβυς,

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές αγγλικά-αγγλικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές αγγλικά-αγγλικά Ευχές : Γάμος Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Congratulations and warm wishes to both of

Διαβάστε περισσότερα

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014 -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» Dr Caroline Linse Queens University, Belfast, Northern Ireland Objectives-Στόχοι:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ MAGIC BOOK PREUNIT magic/μάηδηθ/=μαγηθόξ book/μπμοθ/=βηβιίμ letter/ιέηεν/=γνάμμα colour/θόιμν/=πνώμα picture/πίθηζεν/=εηθόκα match/μαηξ/=ηαηνηάδς circle/ζηνθι/=θοθιώκς finger/θίκγθεν/=δάπηοιμ

Διαβάστε περισσότερα

Αβδεξυς. Ο καλύμνιος σφουγγαράς ψιθύρισε πως θα βουτήξει χωρίς να διστάζει. Ο ΚΑΛΥΜΝΙΟΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΣ ΨΙΘΥΡΙΣΕ ΠΩΣ ΘΑ ΒΟΥΤΗΞΕΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΙΣΤΑΖΕΙ.

Αβδεξυς. Ο καλύμνιος σφουγγαράς ψιθύρισε πως θα βουτήξει χωρίς να διστάζει. Ο ΚΑΛΥΜΝΙΟΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΣ ΨΙΘΥΡΙΣΕ ΠΩΣ ΘΑ ΒΟΥΤΗΞΕΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΙΣΤΑΖΕΙ. Αβδεξυς 128pt Ο καλύμνιος σφουγγαράς ψιθύρισε πως θα βουτήξει χωρίς να διστάζει. Ο ΚΑΛΥΜΝΙΟΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΣ ΨΙΘΥΡΙΣΕ ΠΩΣ ΘΑ ΒΟΥΤΗΞΕΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΙΣΤΑΖΕΙ. The quick brown fox jumps over the lazy dog. THE QUICK

Διαβάστε περισσότερα

«On Air myths and tales

«On Air myths and tales «On Air myths and tales Στίχοι Τραγουδιών - Lyrics of Songs http://ksamson.com MYSTIC FLIGHT This is a story of a father and son Who were both unhappy and sad A ruthless King held them prisoners And to

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 7615/01 London Examinations GCE Modern Greek Ordinary Level. Friday 14 May 2010 Afternoon Time: 3 hours

Paper Reference. Paper Reference(s) 7615/01 London Examinations GCE Modern Greek Ordinary Level. Friday 14 May 2010 Afternoon Time: 3 hours Centre No. Candidate No. Paper Reference 7 6 1 5 0 1 Surname Signature Paper Reference(s) 7615/01 London Examinations GCE Modern Greek Ordinary Level Friday 14 May 2010 Afternoon Time: 3 hours Initial(s)

Διαβάστε περισσότερα

Inside workshops/ Μέσα στο εργαστήριο

Inside workshops/ Μέσα στο εργαστήριο Οι πλαστικές σακούλες αποτελούν σημαντική πηγή ρύπανσης καθ όλο τον κύκλο ζωής τους. Για την παραγωγή τους, καταναλώνονται προϊόντα πετρελαίου, νερο, ενέργεια και εκπέμπονται χημικές ουσίες τα οποία ευθύνονται

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Κάρτες Υπευνθύμισης για τη Λήψη Φαρμάκων

Κάρτες Υπευνθύμισης για τη Λήψη Φαρμάκων Royal District Nursing Service (RDNS) Κάρτες Υπευνθύμισης για τη Λήψη Φαρμάκων Greek translation ERC130846 Σημειώσεις / Notes RDNS Medication Reminder Cards (Greek translation) Home and Community Care

Διαβάστε περισσότερα

Zen Garden Talking Trees

Zen Garden Talking Trees Title: Talking Trees Cat. Nr.: CLCD044DG Release Date: 30-04-2012 Format: Digital Style: Ambient Chill Out / Electronica Zen Garden Talking Trees Artist: Zen Garden Label: Cosmicleaf Records LYRICS (Όλα

Διαβάστε περισσότερα

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions 2007 Classical Greek Intermediate 2 Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2007 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

GREECE: SECRETS of the PAST Music Translations: Greek to English Athan H. Anagnostopoulos, Ph.D.

GREECE: SECRETS of the PAST Music Translations: Greek to English Athan H. Anagnostopoulos, Ph.D. GREECE: SECRETS of the PAST Music Translations: Greek to English Athan H. Anagnostopoulos, Ph.D. Το ταξίδι µου είσαι συ (Ντουέτο) Το ταξίδι µου είσαι συ Μοιάζουν οι λέξεις σου χορδές του ανέµου Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

The Mouse s Wedding. page 3 sun = ήλιος cloud = σύννεφο wind = άνεμος wall = τοίχος handsome, young mouse = όμορφος νεαρός ποντικός

The Mouse s Wedding. page 3 sun = ήλιος cloud = σύννεφο wind = άνεμος wall = τοίχος handsome, young mouse = όμορφος νεαρός ποντικός The Mouse s Wedding page 2 This story is about = Αυτή η ιστορία είναι για Father Mouse = Πατέρας Ποντικός Mother Mouse = Μητέρα Ποντικίνα Miss Mouse = Δεσποινίς Ποντικίνα page 3 sun = ήλιος cloud = σύννεφο

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Διαβάστε περισσότερα

13111203 P.R.O. Tri Sprint Suit

13111203 P.R.O. Tri Sprint Suit 13111203 P.R.O. Tri Sprint Suit The P.R.O. Tri Sprint Suit features our Transfer Repel fabric which is hydrodynamic perfect for short distance races such as sprint or Olympic but can also be worn over

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει 55 εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά

Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει 55 εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά IP/8/899 Βρυξέλλες, 9 εκεµβρίου 8 Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά Από την η Ιανουαρίου 9 η ΕΕ θα διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Proof of False Greek Rhodes Lawsuits

Proof of False Greek Rhodes Lawsuits PROOF OF FALSE USUCAPTION CLAIMS The evidence below, obtained at a Guardianship Board Hearing in August 2004, proves that any property usucaption claim would have had to be arranged by Mr Stan Itsines

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις, φράσεις και προτάσεις

Λέξεις, φράσεις και προτάσεις 1 Λέξεις, φράσεις και προτάσεις (Words, phrases and clauses) The Greek language, like all human languages, has a Lexicon and a Grammar that are used to create sentences. The Lexicon consists of the words

Διαβάστε περισσότερα

LECTURE 2 CONTEXT FREE GRAMMARS CONTENTS

LECTURE 2 CONTEXT FREE GRAMMARS CONTENTS LECTURE 2 CONTEXT FREE GRAMMARS CONTENTS 1. Developing a grammar fragment...1 2. A formalism that is too strong and too weak at the same time...3 3. References...4 1. Developing a grammar fragment The

Διαβάστε περισσότερα

Ηλικίες που απευθύνεται. Δημοτικού. Ε - ΣΤ Δημοτικού

Ηλικίες που απευθύνεται. Δημοτικού. Ε - ΣΤ Δημοτικού Ονοµατεπώνυµο µαθητή/τριας:.τάξη/τµήµα: ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ A/A Διαγωνισμός Θέμα/Tίτλος 1. 8ος Παγκόσμιος Διαγωνισμός Ζωγραφικής ΤΟΥΟΤΑ (είναι απαραίτητο οι συμμετέχοντες να ενημερωθούν

Διαβάστε περισσότερα

Βρει;τε το επα;γγελµα και γρα;χτε το κα;τϖ απο; κα;υε εικο;να στα ελληνικα;.

Βρει;τε το επα;γγελµα και γρα;χτε το κα;τϖ απο; κα;υε εικο;να στα ελληνικα;. Βρει;τε το επα;γγελµα και γρα;χτε το κα;τϖ απο; κα;υε εικο;να στα ελληνικα;. γιατρο;ω, στρατιϖτικο;ω, πψροσβε;στηω, τραγοψδιστη;ω, πολιτικο;ω, κηποψρο;ω, ποδοσφαιριστη;ω, καυαριστη;ω, ψπα;λληλοω, τροξονο;µοω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Λεμεσός

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Λεμεσός ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ Η ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ονοματεπώνυμο Αγγελική Παπαπαύλου Αριθμός Φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΙΛΥ ΝΤΙΚΙΝΣΟΝ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

ΕΜΙΛΥ ΝΤΙΚΙΝΣΟΝ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΕΜΙΛΥ ΝΤΙΚΙΝΣΟΝ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΦΡΕΓΑΤΑ ΣΑΝ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ Δεν υπάρχει Φρεγάτα σαν το βιβλίο Να μας πηγαίνει σε τόπους μακρινούς Ούτε ένα άλογο κούρσας Δεν ξεπερνάει μια σελίδα αγέρωχης ποίησης. Αυτή τη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΜΕΝΩΝ ΩΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΛΛΗΝΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΦΙΑ ΤΡΥΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΧΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΜΕΝΩΝ ΩΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΛΛΗΝΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΦΙΑ ΤΡΥΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΜΕΝΩΝ ΩΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΗΓΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΙΔΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ JANET DECESARIS ΣΟΦΙΑ ΤΡΥΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΡΑΣΕΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ταξινόμηση επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Classical Greek Extension

Classical Greek Extension 2001 HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION Classical Greek Extension Total marks 50 General Instructions Reading time 10 minutes Working time 1 hour and 50 minutes Write using black or blue pen Section

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΣΟΣ ΝΙΚΑΚΗΣ Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ

ΤΑΣΟΣ ΝΙΚΑΚΗΣ Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΤΑΣΟΣ ΝΙΚΑΚΗΣ Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ : ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΠΑΗ CURATOR : MARIANNA SPAI «Θα ήθελα η τέχνη μου να λειτουργεί ως πηγή εσωτερικής ικανοποίησης. Μια προσέγγιση απλούστερη, ρομαντική, πιο ανθρώπινη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 4β: Conditionals. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 4β: Conditionals. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 4β: Conditionals Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου

Διαβάστε περισσότερα

Φροντίδα της ουροστομίας μου (urostomy)

Φροντίδα της ουροστομίας μου (urostomy) Φροντίδα της ουροστομίας μου (urostomy) Πως θα πρεπει να αλλαζω την σακουλα μου; Εξοπλισμος Για να αλλάξετε την σακούλα σας θα χρειαστείτε τα ακόλουθα πράγματα: Μια λεκάνη με ζεστό νερό. Ένα πετσετάκι

Διαβάστε περισσότερα

[κινηματογραφικές βραδιές] Εκπαίδευση. κάθε Σάββατο στις 18:00. στο Ανοιχτό 3 o στην Πηγάδα, περιοχή Αγίου Νικολάου (στο τέλος της Βαφειαδάκη)

[κινηματογραφικές βραδιές] Εκπαίδευση. κάθε Σάββατο στις 18:00. στο Ανοιχτό 3 o στην Πηγάδα, περιοχή Αγίου Νικολάου (στο τέλος της Βαφειαδάκη) [κινηματογραφικές βραδιές] Εκπαίδευση κάθε Σάββατο στις 18:00 στο Ανοιχτό 3 o στην Πηγάδα, περιοχή Αγίου Νικολάου (στο τέλος της Βαφειαδάκη) A class divided 7/2 On A class the day divided after Martin

Διαβάστε περισσότερα

Μαλδίβες. Villa Hotels. Fun island resort 3 Star. τιμοκατάλογος πακέτων 5 διανυκτερεύσεων Νοέμβριος 2014 Απρίλιος 2015 τιμές κατ ατομο σε δίκλινο

Μαλδίβες. Villa Hotels. Fun island resort 3 Star. τιμοκατάλογος πακέτων 5 διανυκτερεύσεων Νοέμβριος 2014 Απρίλιος 2015 τιμές κατ ατομο σε δίκλινο Villa Hotels Fun island resort 3 Star Fun Island offers a wonderful blend of Fun and Sun. The Massive lagoon of the island provides ideal conditions for a variety of water sports and the powder white beaches

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΥΕ 335 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ: Γίντσης Αλέξανρος (3479)

ΜΑΘΗΜΑ: ΥΕ 335 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ: Γίντσης Αλέξανρος (3479) «Mουσικοί κύκλοι» ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΗΣ Γ -Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ MAKEY-MAKEY ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΣΤΟ SCRATCH ΜΑΘΗΜΑ: ΥΕ 335 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Centre No. Candidate No. Paper Reference 1 7 7 6 0 1 Surname Signature Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Friday 18 June 2010 Morning Time: 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

ΓΟΥΟΛΤ ΓΟΥΙΤΜΑΝ. (Επιλεγμένα ποιήματα)

ΓΟΥΟΛΤ ΓΟΥΙΤΜΑΝ. (Επιλεγμένα ποιήματα) ΓΟΥΟΛΤ ΓΟΥΙΤΜΑΝ (Επιλεγμένα ποιήματα) ΞΑΣΤΕΡΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ A CLEAR MIDNIGHT Τούτη είναι η ώρα σου, ω Ψυχή, This is thy hour O Soul, Η ελεύθερη πτήση σου στο ανείπωτο, thy free flight into the wordless, Μακριά

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Croy Lesson 10. Kind of action and time of action. and/or Redup. using the verb λύω

Croy Lesson 10. Kind of action and time of action. and/or Redup. using the verb λύω A Lesson 10 Vocabulary Summer Greek Croy Lesson 10 Ω ἄγω αἴρω ἀναβαίνω ἀπέρχοµαι ἀποθνῄσκω ἀποκτείνω καταβαίνω µέλλω ὀφείλω συνάγω ἀπόστολος, ὁ ἱερόν, τό παρά (G,D,A) (+ gen.) from; (+ dat.) beside, with,

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

English Texts and New Testament Greek Sources

English Texts and New Testament Greek Sources 1 English Texts and New Testament Greek Sources The elder unto Gaius the beloved, whom I love in truth. ο πρεσβυτερος γαιω τω αγαπητω ον εγω αγαπω εν αληθεια The elder unto the wellbeloved Gaius, whom

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/26 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι το 1 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Ενοποιημένου Σχεδιασμού

Εργασία Ενοποιημένου Σχεδιασμού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Εργασία Ενοποιημένου Σχεδιασμού ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ / ΕΞΟΔΟΥ ΒΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ RFID ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΤΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Preface. Λίγα λόγια για τη συνθέτη... About the composer...

Πρόλογος. Preface. Λίγα λόγια για τη συνθέτη... About the composer... Πρόλογος Kατά τη διάρκεια της παιδικής μου ηλικίας τα βράδια κλεινόμουν σε ένα δωμάτιο και με ένα μικρό ραδιοφωνάκι στο αυτί άκουγα Γ Πρόγραμμα. Όταν η εκφωνήτρια ανήγγειλε τα έργα που θα παρουσιάζονταν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια

Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια Diabetic retinopathy Η εικόνα αυτή δείχνει ένα παράδειγμα του πώς μπορεί η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια να επηρεάσει την όραση. Τι είναι η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια;

Διαβάστε περισσότερα

Fun island resort 3 Star

Fun island resort 3 Star Fun island resort 3 Star Fun Island offers a wonderful blend of Fun and Sun. The Massive lagoon of the island provides ideal conditions for a variety of water sports and the powder white beaches offer

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Write your name here Surname Other names Edexcel GCE Centre Number Candidate Number Greek Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Tuesday 18 June 2013 Afternoon Time: 3 hours Paper

Διαβάστε περισσότερα

Relationships & Reconciliation. Engaging the World Series The Lord s Prayer

Relationships & Reconciliation. Engaging the World Series The Lord s Prayer Relationships & Reconciliation Engaging the World Series The Lord s Prayer ZGM Vision Every Life for Jesus 11 Jan 2015 ZGM Mission We are a Spirit-led Community That Exalts Christ, By Equipping Disciples

Διαβάστε περισσότερα

Novalifε (May 2013) Monday 13 May 2013

Novalifε (May 2013) Monday 13 May 2013 Novalifε (May 2013) Monday 13 May 2013 15:45 ΦΛΕΡΤΑΡΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΣΥΜΦΟΡΕΣ ΚΓΣΕ (FLIRTING WITH DISASTER) 17:20 LIFETIME 17:35 C.S.I. XII - ΕΠΕΙΣ.01 ΚΓΣΑ (73 SECONDS) 18:30 ΤΟ ΣΤΙΛ ΤΩΝ ΣΤΑΡ (STARS IN STYLE)

Διαβάστε περισσότερα

You may not start to read the questions printed on the subsequent pages of this question paper until instructed that you may do so by the Invigilator

You may not start to read the questions printed on the subsequent pages of this question paper until instructed that you may do so by the Invigilator MODERN AND MEDIEVAL LANGUAGES TRIPOS Part IA Option A: ab initio Friday 21 May 2010 9 to 12 Paper GRA1: INTRODUCTION TO THE MODERN GREEK LANGUAGE, 1 USE OF MODERN GREEK Candidate Number.. Answer ALL questions.

Διαβάστε περισσότερα

Investigating the fuzzy areas of accuracy and confidence of muslim pupils- learners of Greek as Second Language in Thrace, Greece

Investigating the fuzzy areas of accuracy and confidence of muslim pupils- learners of Greek as Second Language in Thrace, Greece Investigating the fuzzy areas of accuracy and confidence of muslim pupils- learners of Greek as Second Language in Thrace, Greece Polyxeni Intze & Nikolaos Mathioudakis Democritus University of Thrace,

Διαβάστε περισσότερα

FACE CARES BASIC CARES

FACE CARES BASIC CARES FACE CARES BASIC CARES Total Bliss Basic Purity Treatment 45min 45 SPECIFIC CARES Source Marine Treatment 60min 62 Seaweed Rebalancing Treatment 60min 55 Collagen Smooth Treatment 60min 79 ANTI-AGEING

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2011 Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

Hotel. ... ένα δωµάτιο µε µπάνιο/ντούς/µπαλκόνι;

Hotel. ... ένα δωµάτιο µε µπάνιο/ντούς/µπαλκόνι; Hotel To find a Hotel Where is the Hotel...? Που είναι το ξενοδοχείο...; Do you know a good Hotel? Do you know a cheap Hotel? Can you recommend a good Hotel? Where is the Youthhostel? How are the prices

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Προσφέροντας Εύκολα και Αποτελεσματικά Giving Easily and Efficiently ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ www.desmos.org info@desmos.org T: 2108119365 Μάρτιος 2013 Πώς γεννήθηκε ο Δεσμός; Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

KANGOUROU MATHEMATICS

KANGOUROU MATHEMATICS KANGOUROU MATHEMATICS LEVEL 1 2 Α - Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ / MARCH 2013 10:00-11:15 Questions 1-9: 3 points Questions 10-16: 4 points Questions 17-24: 5 points 1 3 points problems (προβλήματα 3 μονάδων)

Διαβάστε περισσότερα

The verb HAVE GOT. Numbers, Months & Seasons About me and my family. Uncountable nouns (1) Postcard greetings About everyone around

The verb HAVE GOT. Numbers, Months & Seasons About me and my family. Uncountable nouns (1) Postcard greetings About everyone around Contents LESSONS REVISION 1 REVISION 2 REVISION 3 REVISION A1 Grammalysis-1indd 2 GRAMMAR 1 2 3 1 5 2 1 2 pp -5 The verb HAVE GOT Have got There is /there are Some/any 8-9 Question words 10-11 Colours

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία*Ήχου. Τί(είναι(ήχος; " Ο(ήχος(σαν(κύμα((αντικειμενικό(μέγεθος) " Η(αντίληψη(του(ήχου((υποκειμενική(προσέγγιση)

Τεχνολογία*Ήχου. Τί(είναι(ήχος;  Ο(ήχος(σαν(κύμα((αντικειμενικό(μέγεθος)  Η(αντίληψη(του(ήχου((υποκειμενική(προσέγγιση) Τεχνολογία*Ήχου Μία*μικρή*επανάληψη (από*το*μάθημα*της*ακουστικής) Διάλεξη(1:( Εισαγωγή ( Φλώρος(Ανδρέας Επίκουρος(Καθηγητής Τί(είναι(ήχος; Μελέτη(του(ήχου Ορισμός ΕΛΟΤ 263.1 (1.184): «Ως ήχος ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ Παναγιώτου Νεοφύτα 2008969752 Επιβλέπων καθηγητής Δρ. Νίκος Μίτλεττον,

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστικό πρόγραμμα: Η ελληνική. Ιάκωβος Τσιπλακίδης,

Πολιτιστικό πρόγραμμα: Η ελληνική. Ιάκωβος Τσιπλακίδης, Πολιτιστικό πρόγραμμα: Η ελληνική ποίηση γίνεται τραγούδι και ταξιδεύει Ιάκωβος Τσιπλακίδης, Καλλιόπη Μπεκιάρη και οι μαθητές του Α4 H ελληνική ποίηση γίνεται τραγούδι και ταξιδεύει Συστήσαμε φωνητικά

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης User s Manual / Οδηγίες Χρήσης EUROPEAN STANDARDS Your child s safety depends on you. Proper bed rail usage cannot be assured unless you follow these instructions. DO NOT USE YOUR BED RAIL UNTILL YOU READ

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS TO CANDIDATES

INSTRUCTIONS TO CANDIDATES SPECIMEN EL Entry Level Certificate in Classical Greek R446: Language Test 2: Comprehension and Translation Skills Candidates answer on the Question Paper OCR Supplied Materials: None Duration: 20 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2006) ιάρκεια 2 ώρες

Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2006) ιάρκεια 2 ώρες Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2006) ιάρκεια 2 ώρες Part 1. Writing in Greek ιαβάστε προσεχτικά το παρακάτω αγγλικό κείµενο καθώς και τις οδηγίες που ακολουθούν και απαντήστε στα

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα