XX BALKAN CHAMPIONSHIPS OF VETERAN ATHLETICS LARISSA GREECE SEPTEMBER 2010

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "XX BALKAN CHAMPIONSHIPS OF VETERAN ATHLETICS LARISSA GREECE 18 19 SEPTEMBER 2010"

Transcript

1 XX BALKAN CHAMPIONSHIPS OF VETERAN ATHLETICS LARISSA GREECE SEPTEMBER 2010

2 ΥΑΙΡΔΣΙΜΟ Γ.Γ. ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ Απνδέρηεθα κε ηδηαίηεξε ραξά ηελ πξόζθιεζε ζαο λα παξαβξεζώ ζηνπο 20 νπο Βαιθαληθνύο Αγώλεο Βεηεξάλσλ Αζιεηώλ Σηίβνπ. Χαίξνκαη αθόκε πεξηζζόηεξν πνπ απηό ην ζεκαληηθό γεγνλόο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηε Λάξηζα, ζηελ Πεξηθέξεηα καο, γηαηί ζα είλαη κηα κεγάιε επθαηξία λα αλαδείμνπκε ζαλ πεξηνρή ηηο δπλαηόηεηεο καο θαη ζε όηη αθνξά ηε δηνξγάλσζε ζεκαληηθώλ αζιεηηθώλ γεγνλόησλ θαη ζηε θηινμελία. Η νηθνλνκηθή ζπγθπξία θαη ε κάρε γηα ηελ επηβίσζε πνπ δίλεη ε παηξίδα καο κπνξεί λα πεξηνξίδεη ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ θξάηνπο γηα ζεκαληηθή πιηθή ζηήξημε, αιιά ζε δύζθνινπο θαηξνύο είλαη θάηη παξαπάλσ από αλαγθαία ε ππελζύκηζε ηνπ αγσληζηηθνύ πλεύκαηνο ησλ βεηεξάλσλ αζιεηώλ αιιά θπξίσο ηεο αληδηνηέιεηαο ηεο ζπκκεηνρήο θαη ηνπ ηίκηνπ αγώλα. ας εσταριζηώ Καλλιόπη Γερακούδη MESSAGE FROM THE GENERAL SECRETARY OF THE REGION OF Thessaly I have accepted with pleasure your invitation to attend at the 20th Balkan Veterans Athletic Championship. I feel even better that this important event will take place in the region of Larissa, because it is a wonderful opportunity for us to highlight our ability in organizing major sports events and to showcase the hospitality of our Region. The worldwide economic situation and the internal struggle for survival that our country is currently experiencing, may limit the possibilities for substantial government material support, however it is the difficult times that serve as a essential reminder of the fighting spirit of Veteran Athletes and especially the selflessness of participation and of fare game. Kind Regards, Kalliopi Gerakoudi

3 ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ταυτότθτα. Με ιδιαίτερθ χαρά ο νομόσ Λάριςασ καλωςορίηει τουσ 20 ουσ Βαλκανικοφσ Αγϊνεσ Βετεράνων Ακλθτϊν Στίβου, ζνα κεςμό που ςυμβάλλει ςτθν προϊκθςθ τθσ φιλίασ και τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ των λαϊν των Βαλκανίων. Ταυτόχρονα δε, μια διοργάνωςθ με τθν οποία ςυνδεόμαςτε με ιςχυρζσ μνιμεσ από το παρελκόν και θ οποία υπογραμμίηει διαχρονικά τθν κοινι βαλκανικι μασ Η Λάριςα, μια πόλθ ανοιχτι και φιλόξενθ ςτουσ γειτονικοφσ λαοφσ, μια πόλθ δυναμικι και με ςθμαντικζσ ακλθτικζσ υποδομζσ, είναι ζτοιμθ να υποδεχτεί τουσ βετεράνουσ ακλθτζσ των βαλκανικϊν Κρατϊν και να διοργανϊςει αγϊνεσ αντάξιουσ του κφρουσ που πάντοτε χαρακτιριηε τισ Βαλκανιάδεσ ςτίβου. Είμαςτε βζβαιοι ότι από τθ χϊρα που γζννθςε το Ολυμπιακό Ιδεϊδεσ, και ιδιαίτερα από τθ Θεςςαλία που ετοιμάηεται για το μεγάλο γεγονόσ των Μεςογειακϊν Αγϊνων του 2013, οι βετεράνοι ακλθτζσ κα ςτείλουν το μινυμα ότι ο ακλθτιςμόσ δίνει τθν ευκαιρία για μια νζα ελπιδοφόρα βαλκανικι προοπτικι. Οι Βαλκάνιοι δοκιμαςτικαμε πολφ από τθν ιςτορία, τουσ ανοφςιουσ ανταγωνιςμοφσ. Γνωρίςαμε, ακόμθ και πρόςφατα, πολζμουσ, οικονομικζσ καταςτροφζσ, κοινωνικζσ και πολιτικζσ αναταραχζσ. Παρ όλα αυτά αντζξαμε, αντιςτακικαμε και ςιμερα, παρά τισ δυςκολίεσ, ςυνεχίηουμε τον αγϊνα για τθ βελτίωςθ τθσ κοινισ μοίρασ ςε ζνα ςφνκετο παγκόςμιο ςκθνικό. Οι βετεράνοι ακλθτζσ, ϊριμοι πια, και μαηί τουσ όλοι εμείσ, ζχουμε τθν ευκφνθ να γίνουμε κιρυκεσ των κοινϊν ιδεωδϊν και αξιϊν μασ. Ζχουμε τθν ευκφνθ να γίνουμε φορείσ αλλθλεγγφθσ και πολιτιςμικισ όςμωςθσ. Να ςυμβάλουμε ςε ζνα καλφτερο μζλλον για τουσ λαοφσ των Βαλκανίων, ςτο πλαίςιο τθσ μεγάλθσ ευρωπαϊκισ οικογζνειασ. Η Νομαρχία Λάριςασ ςτθρίηει τθ διοργάνωςθ και τθν προςπάκεια που καταβάλλουν οι Ομοςπονδίεσ Βετεράνων Ακλθτϊν Στίβου τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρϊπθσ και κα εργάηεται για τθν επιτυχία τουσ Λουκάς Κατσαρός Νομάρχης Λάρισας

4 MESSAGE FROM THE PREFECT OF LARISSA It is with great pleasure that I welcome you to the 20 th Balkan Veterans Championship, an institution that contributes to the promotion of friendship and cooperation between peoples of the Balkans. We are honored to support an organization with which we are connected by strong memories of the past and which stresses our temporal Common Balkan identity. Larissa is a city open and welcoming to its neighboring nations. Larissa is a dynamic city with a major sports infrastructure that is ready to welcome the Balkan Veteran athletes and to organize a worthy event with the prestige that has always characterized the Balkan athletes. We are confident that a country that embraced the Olympic ideal, and especially from the region of Thessaly which is preparing the great event of the Mediterranean Games of 2013, that the Veteran athletes will carry the message that sport provides an opportunity for a new promising perspective VALKANIKI. The Balkan nations have been tested by the very recent history of wars, economic disasters and social and political unrest. Nevertheless we have survived and we have resisted and today, despite these past difficulties, we have been struggling to improve our common fate in a complex international environment. Together with the mature Veteran athletes we have the responsibility to become preachers of common ideals and values. We have the responsibility to become actors of solidarity and cultural osmosis. We should and can contribute to a better future for the peoples of the Balkans as one large European family. The Prefecture of Larissa wholeheartedly supports the efforts made by the Federation of Veteran athletics in Greece and Europe and will work for their success. Loukas Katsaros Prefecture of Larissa

5 ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ Μπροςτά ςτθ μεγάλθ πρόκλθςθ των Μεςογειακϊν Αγϊνων θ Λάριςα επαναπροςδιορίηει τθ ςχζςθ τθσ με τον ακλθτιςμό και τουσ ακλθτζσ ςε όλα τα επίπεδα. Με κφριο γνϊμονα τθν ολοκλιρωςθ των ακλθτικϊν υποδομϊν για τθν οποία οι Μεςογειακοί Αγϊνεσ δίνουν μια πρϊτθσ τάξθσ ευκαιρία, αλλά και με το βλζμμα ςτραμμζνο κυρίωσ ςτο μαηικό ακλθτιςμό, δθμιουργοφμε τθ Λάριςα τθσ επόμενθσ 20ετίασ, ζχοντασ πάντα ςυναίςκθςθ τθσ ευκφνθσ και του ειδικοφ βάρουσ μιασ πόλθσ που προςζφερε ςτον Ελλθνικό και τον παγκόςμιο ακλθτιςμό μεγάλουσ ακλθτζσ και μεγάλεσ διακρίςεισ. Μζςα ς αυτό το γενικότερο πλαίςιο υποδεχόμαςτε τον προςεχι Σεπτζμβριο τουσ Βαλκανικοφσ Αγϊνεσ Βετεράνων Ακλθτϊν Στίβου που ςυνδιοργανϊνουν θ Ελλθνικι Ομοςπονδία Βετεράνων Ακλθτϊν Στίβου ςε ςυνεργαςία με τθν αντίςτοιχθ Ευρωπαϊκι και τον Διμο Λαριςαίων, ωσ ζνα εξαιρετικά ςθμαντικό ακλθτικό γεγονόσ διεκνοφσ εμβζλειασ ςτθν περιοχι μασ. Πζρα από το γεγονόσ ότι μζςω τθσ διεξαγωγισ ςθμαντικϊν ακλθτικϊν γεγονότων ςε μια πόλθ των Μεςογειακϊν Αγϊνων εδραιϊνεται θ τεχνογνωςία τθσ διοργάνωςθσ, αλλά και εμβακφνετε θ ακλθτικι ςυνείδθςθ των κατοίκων τθσ περιοχισ, περιμζνουμε από τουσ Βετεράνουσ Ακλθτζσ του Στίβου να μασ διδάξουν το ακλθτικό ικοσ και τθν ωριμότθτα που κατζκτθςαν αγωνιηόμενοι, ςτοιχεία τα οποία κεωροφμε εξόχωσ ςθμαντικά για μια ουςιαςτικι διοργάνωςθ τθσ Μεςογειάδασ ςτθν πόλθ μασ. Ευχαριςτοφμε τουσ ςυνδιοργανωτζσ και τθν ιδζα και τθν οργανωτικι τουσ βοικεια και ευχόμαςτε θ επιτυχισ διεξαγωγι των αγϊνων ςτθν περιοχι μασ να αποτελζςει οδθγό για τθν άψογθ τζλεςθ των Μεςογειακϊν Αγϊνων του Με εκτίμηση Κωνσταντίνος Τζανακοφλης

6 MESSAGE FROM THE MAYOR OF LARISSA FOR THE 20 TH BALKAN VETERANS ATHLETIC CHAMPIONSHIP Faced with the great challenge of the Mediterranean Games, Larissa redefines the relationship with the sport and athletes at all levels. Our main target is the completion of the athletic infrastructure for the Mediterranean Games which provides a first class opportunity, but also with an eye focused on mass sports, we create Larissa for the next 20 years, always having a sense of responsibility and specific gravity of a city offered in the Greek and international sports great athletes and great distinctions. Within this overall framework we welcome the Balkan Veterans Athletic Championship in next September which is co-organized by the Veteran Athletes Greek athletics federation in cooperation with European and the Municipality of Larissa, as an extremely important sports event of international scope in our area. Apart from the fact that by carrying out major sporting events in a city of the Mediterranean Games based upon the expertise of the organization, but also deepen the sports consciousness of local residents, we expect the Veteran athletes teach us the sporting ethic and maturity who won contestants elements which are considered extremely important for an effective organization of mesogeiadas in our city. We would like to thank to co-organizers, the idea and the organizational assistance and we hope that the successful conduct of the competitions in our region to provide guidance on the flawless performance of the Mediterranean Games of Best Regards, Constantinos Tzanakoulis

7 ΥΑΙΡΔΣΙΜΟ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΟΔΒΑ Με μερσξηζηή ραξά ραηξεηίδσ ηνπο Βαιθάληνπο αζιεηέο πνπ ζα δώζνπλ ην παξόλ ζην 20 ν Πξσηάζιεκα ηεο Λάξηζαο. Απηή ε εθδήισζε πνπ είρε σο αθεηεξία ηελ πόιε ησλ Αζελώλ θαη ζπλερίδεηαη θάζε ρξόλν ζε δηαθνξεηηθή ρώξα, ζπκβάιεη ζηε ζύζθημε θηιίαο θαη θαιήο γεηηνλίαο ζηνλ επαίζζεην ρώξν ησλ Βαιθαλίσλ. Η εηξήλε ζηα Βαιθάληα κπνξεί λα εδξαησζεί κέζσ ηνπ αζιεηηζκνύ αθνύ νη ζθνπνί θαη νη ζηόρνη όισλ καο είλαη θνηλνί. Οη βεηεξάλνη αζιεηέο κε ηνλ δηαξθή ελζνπζηαζκό θαη ηηο πςειέο επηδόζεηο, εκπλένπλ ηνλ ζαπκαζκό κε ην ζθξηγειό λεαληθό ηνπο παξάζηεκα θαη ηελ αθόκε λεαληθόηεξε ςπρή ηνπο. Εύρνκαη ζε όινπο θαιή παξακνλή θαη λα ληθήζνπλ νη θαιύηεξνη ζηελ παηξίδα πνπ γέλλεζε ην Οιπκπηαθό πλεύκα. σμεών σμεωνίδης GREETING OF THE CHAIRMAN OF OEVAS It is with great pleasure that I welcome the athletes of the Balkans, who are going to enter for the 20 th Championship games, to be held in the city of Larissa. This major Athletic event, which had its first inception in the city of Athens, in still going on strong in the numerous Balkan countries, and this has contributed to the strengthening of the ties among these neighboring countries - in the peacefully frail area of the Balkans. The peace in the Balkans can be restored by means of Athleticism, since the intentions and thoughts of all of us are aimed at the same targets. The veteran athletes with their enthusiasm, high level performances as well as their vigor, juvenile build and spirit, inspire admiration in everyone. I wish you all an enjoyable stay. I expect the best ones will prevail, in this country, in which the Olympic spirit was born. Symeon Symeonidis

8 HONORARY COMMITTEE 1. Bishop of Larissa : Eminence Ignatios 2. General Secretary Region of Thessaly: Kalliopi Gerakoudi 3. Prefect of Larissa: Loukas Katsaros 4. General Secretary of Athletics: Panagiotis Mpitsaxis 5. Mayor of Larissa : Constantinos Tzanakoulis 6. Mayor of Tyrnavos : Christos Kitsidis 7. President of SEGAS : Vasilis Sevastis ORGANISIING COMMITTEE 1. President of OEVAS: Simeon Simeonidis 2. President of Sports Agency: Ioannis Oikonomou 3. President of SEVAS: George Natsis 4. President of union athletics team SEGAS: Christos Goltsos 5. President of Judges Larisa: Drosos Tsergas 6. National Coach for Juniors SEGAS : Ioannis Koutsioras 7. Special Secretary of OEVAS : George Kostaras JURY OF APPEAL COMMITTEE 1. President of Judges Federation : Michael Koutsoudakis 2. General Secretary of EVAA: Kurt Kaschke 3. Former President of SEGAS : George Marselos

9 DATE PROGRAM/TIME TABLE CALL ROOM ΤΙΜΕ RACE TIME EVENT SEX GROUPS 18/9/2010 6:30 7: M WALK MEN /9/2010 7:00 7: M WALK WOMEN /9/2010 7:30 8:00 HALF MARATHON MEN/WOMEN ALL 18/9/2010 8:00 8:30 DISCUS WOMEN /9/2010 8:00 8:30 80 HURDLES MEN /9/2010 7:55 8:30 HIGH JUMP WOMEN /9/2010 7:55 8:30 SHOT PUT MEN /9/2010 8:15 8: HURDLES WOMEN /9/2010 8:20 9:00 LONG JUMP (A) WOMEN /9/2010 8:20 9:00 LONG JUMP (B) WOMEN /9/2010 8:25 9:00 SHOT PUT MEN /9/2010 8:30 9: HURDLES MEN /9/2010 8:50 9: HURDLES MEN /9/2010 8:55 9:30 SHOT PUT MEN /9/2010 8:55 9:30 DISCUS WOMEN /9/2010 9:00 9: HURDLES MEN /9/2010 9:30 10: HURDLES MEN /9/2010 9:40 10:15 SHOT PUT MEN /9/2010 9:45 10: HURDLES WOMEN /9/ :00 10:30 DISCUS MEN /9/ :10 10: HURDLES MEN /9/ :30 11: HURDLES MEN /9/ :00 11:30 SHOT PUT MEN /9/ :00 11:30 DISCUS MEN /9/ :30 12: Μ WOMEN /9/ :00 12: Μ MEN /9/ :15 12:45 DISCUS MEN /9/ :30 12: Μ MEN /9/ :45 13: Μ MEN /9/ :20 13: Μ MEN /9/ :40 13: Μ WOMEN /9/ :00 14: Μ MEN /9/ :15 14: Μ MEN /9/ :30 14: Μ MEN /9/ :45 15: Μ MEN /9/ :30 OPENING CEREMONY 18/9/ :00 16: M WALK MEN /9/ :00 16:30 JAVELIN MEN /9/ :15 17:00 POLE VAULT MEN 35 +

10 18/9/ :25 17:00 SHOT PUT WOMEN /9/ :55 17:30 SHOT PUT WOMEN /9/ :55 17:30 JAVELIN MEN /9/ :05 17: M MEN /9/ :35 18: M WOMEN /9/ :45 18:15 SHOT PUT WOMEN /9/ :00 18:30 LONG JUMP (A) MEN /9/ :00 18:30 LONG JUMP (B) MEN /9/ :00 18: M MEN /9/ :25 19:00 JAVELIN MEN /9/ :25 19:00 SHOT PUT WOMEN /9/ :35 19: M MEN /9/ :00 19:30 JAVELIN WOMEN /9/ :10 19:40 4 X 100 WOMEN ALL 18/9/ :30 20:00 4 X 100 MEN ALL 18/9/ :45 20:15 JAVELIN WOMEN 50 + DATE CALL ROOM ΤΙΜΕ RACE TIME EVENT SEX GROUPS 19/9/2010 7:45 8: M WOMEN /9/2010 8:00 8: M MEN /9/2010 8:15 8: M MEN /9/2010 8:30 8: M MEN /9/2010 8:45 9: M MEN /9/2010 8:30 9:00 TRIPLE JUMP WOMEN /9/2010 8:30 9:00 HAMMER MEN /9/2010 9:00 9:30 HIGH JUMP MEN /9/2010 9:20 10:00 HAMMER MEN /9/2010 9:20 10:00 TRIPLE JUMP MEN /9/2010 9:40 10: Μ WOMEN /9/ :15 10: Μ MEN /9/ :20 11:00 HAMMER MEN /9/ :45 11: Μ MEN /9/ :15 11: Μ MEN /9/ :30 12: Μ MEN /9/ :20 12:00 HAMMER MEN /9/ :00 12: M WOMEN /9/ :45 13: M MEN /9/ :15 13: M MEN /9/ :45 14: M MEN /9/ :15 14: M MEN /9/ :45 15:00 4 X 400 M MEN /9/ :00 15:20 4 X 400 M WOMEN /9/ :30 CLOSING

11 CEREMONY EVENT ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ - MINIMUM STANDARDS WOMEN ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ- CATEGORY Μ , Μ Μ Μ Μ Μ Μ HURDLES HURDLES HURDLES HURDLES HURDLES Χ100 Μ Χ400 Μ Μ WALK 36,00 37,00 38,00 39,00 40,00 41,00 45,00 47,00 50,00 55,00 60,00 75,00 85,00 HIGH JUMP 1,35 1,30 1,25 1,20 1,15 1,10 1,05 1,00 0,95 0,90 0,85 0,70 0,70 LONG JUMP 3,90 3,80 3,60 3,40 3,20 3,00 2,80 2,60 2,40 2,20 2,10 2,00 1,90 TRIPLE JUMP 8,50 8,30 8,00 7,50 7,30 7,00 6,50 6,00 5,70 5,00 4,50 4,00 3,90 DISCUS 18,50 18,50 18,00 17,50 17,00 16,00 15,00 13,00 11,50 10,00 8,50 7,00 6,00 SHOT PUT 8,00 7,40 7,10 6,70 6,40 5,90 5,40 5,30 5,10 4,90 4,50 4,30 4,00 JAVELIN 26,00 24,00 22,00 20,00 18,50 17,50 17,00 16,00 15,00 14,50 11,50 9,00 7,00

12 EVENT ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ MEN - MINIMUM STANDARDS MEN ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ- CATEGORY Μ 13, , Μ , , Μ 64, Μ Μ Μ Μ HURDLES HURDLES HURDLES HURDLES HURDLES HURDLES Χ100 Μ Χ400 Μ Μ WALK HIGH JUMP 1,60 1,60 1,45 1,35 1,30 1,30 1,25 1,15 1,05 1,00 0,90 0,80 POLE VAULT 3,40 3,30 3,10 2,80 2,50 2,30 2,30 2,20 2,10 2,00 1,70 LONG JUMP 5,20 4,60 4,40 4,00 3,80 3,70 3,40 3,10 2,90 2,60 2,40 2,00 TRIPLE JUMP 11,50 11,00 10,00 9,00 8,50 8,00 7,50 7,00 6,30 6,00 5,50 4,50 DISCUS 35,00 30,00 30,00 35,00 33,00 35,00 33,00 25,00 23,00 20,00 15,00 11,00 SHOT PUT 12,00 10,00 9,00 12,00 10,00 9,50 8,50 8,50 8,00 6,50 5,50 5,00 JAVELIN 37,00 36,00 35,00 34,00 33,00 30,00 28,00 26,00 22,00 19,00 14,00 11,00 HUMMER 37,00 35,00 32,00 31,00 30,00 29,00 28,00 26,00 23,00 19,00 15,00 12,00

13 SEX Category Event MEN WOMEN EVENT Hurdles height Hurdles 1st Hurdles Hurldes of Interval To Finish Μ35- Μ45 110m m m 9.14m 14.02m Μ50- Μ55 100m 0.914m m 8.50m 10.50m Μ60- Μ65 100m 0.840m m 8.00m 12.00m Μ70- Μ75 80m 0.762m m 7.00m 19.00m Μ80+ 80m 0.686m m 7.00m 19.00m Μ35- Μ45 400m 0.914m m 35.00m 40.00m Μ50- Μ55 400m 0.840m m 35.00m 40.00m Μ60- Μ65 300m 0.762m m 35.00m 40.00m Μ m 0.686m m 35.00m 40.00m M35- M m S/C 0.914m 35 Varies 79.00m 62.20m M m S/C 0.762m 23 Varies 79.00m 62.20m W30- W35 100m 0.840m m 8.50m 10.50m W40- W45 80m 0.762m m 8.00m 12.00m W50- W55 80m 0.762m m 7.00m 19.00m W60+ 80m 0.686m m 7.00m 19.00m W35- W45 400m 0.762m m 35.00m 40.00m W50- W55 300m 0.762m m 35.00m 40.00m W60- W65 300m 0.686m m 35.00m 40.00m W m 0.686m m 35.00m 40.00m W m S/C 0.762m 23 Varies 79.00m 62.20m SHOT- CAT PUT DISKUS HAMMER JAVELIN

14 MEN EVENT WOMEN Μ35- Μ gr 2 kg gr 800 gr Μ50- Μ55 6 kg 1.5 kg 6 kg 700 gr Μ60- Μ65 5 kg 1 kg 5 kg 600 gr Μ70- Μ75 4 kg 1 kg 4 kg 500 gr Μ kg 1 kg 3 kg 400 gr SHOT- CAT PUT DISKUS HAMER JAVELIN W30- W35 4 kg 1 kg 4 kg 600 gr W40- W45 4 kg 1 kg 4 kg 600 gr W50- W55 3 kg 1 kg 3 kg 500 gr W60- W65 3 kg 1 kg 3 kg 400 gr W kg 0.75 kg 3 kg 400 gr

15 20 th BALKAN VETERANS ATHLETIC CHAMPIONSHIP TECHNICAL REGULATIONS 1. The Championship will be organized by the Greek Veterans Athletic Federation. 2. The Championship will be held due to the declared program in Larissa on the dates of the of September, Athletics competitions will take place at the Alcazar Stadium. The track has 8 lanes and has additional 1 lane in front of the main seating. Photo finish equipment will operate at the track events. 3. Entry applications should be sent to the Organization Committee up until the 31 th of August 2010, by PM. Please send by , fax or in person. 4. No applications will be accepted after the deadline, either from outland or inland. 5. The organizing committee must be informed about any after registration changes before the technical meeting on Friday the 17 th of September, No changes will be taken into consideration after this date. 6. The first registration fee for two (2) competitions is fifteen (15) Euros (including Relay runs). An additional five (5) more Euros should be paid for the fee of a third competition (The registration from 26 to 31/08/10 for two competitions is twenty (25) Euros and ten (10) Euros for the third). The registration fees should be transferred to the bank account given below. NATIONAL BANK OF GREECE : ΙΒΑΝ :GR SWIFT : (BIC) ETHNGRAA 7. The 20 th Balkan Veterans Athletics Championship will be conducted in accordance with the technical Rules of the I.A.A.F. 8. For any technical objection, a one hundred (100) Euros fee will be charged. If the objection is rejected, this money will be kept as an objection review fee. 9. Any technical objections must be posted within a period of thirty (30) minutes after the official results are announced. 10. The announced age setting will be current as of the age groups in competition. 11. If less than three competitors join and they finished, minimum medal degrees are current. 12. Article 11 th is not current, when three or more than three competitors join. 13. There are two categories in Relay Races. (30-39 for Women, for Men).

16 14. The Opening Ceremony will be performed on Saturday the 18 th of September, 2010 at in Alcazar Stadium. All the athletic participants should take part in this ceremony. 15. Call room control will be held open. He/she, who is not passed control, will not be accepted as a competitor. 16. All the competitors will be accompanied by a referee to competition area, after he/she has completed control. 17. Any athlete who has no current competitions will not be allowed in the track area. 18. A warm-up facility is located adjacent to Alcazar Stadium. No warm-up will be allowed on the main track. 19. Hammer Throw and Shot Put will be performed Shutting Area. 20. The Half Marathon will take place in the city of Tirnavos-Larissa. 21. The half marathon runners will be picked up from their hotels at hours, and they will be transported to the starting point of the marathon race. 22. The Competition Director has the full authorities to execute this status. 23. The Organization Committee Juries will judge any and all objections. 24. Spikes; in shoes for track events must be 9 mm maximum and should be needle or pyramid type. For field events the heel spike length shall not exceed 9 mm except in the high jump and javelin where it shall not exceed 12 mm. 25. Medal Presentations; The victory ceremony will be held at an appropriate moment following the competition in a given event. Athletes taking part in the victory ceremony will wear shoes (without spikes) and a full training suit in the colors of their National Association. 26. Technical Meeting; the Athletics Technical Meeting will be held on Friday the 17 th of September, 2010 at the Hotel Divani Pallas. Address for the hotel is : 19 Street Papanastasiou Larissa tel: Confirmation of entries; Athletes or team managers must confirm (Through the check in progress) Athlete s intention to complete before by sending an entry list by to organization committee. Note: Athletes information concerning their best results should be written on a separate page. The President Simeon Simeonidis

17 GREEK VETERANS ATHLETIC FEDERATION 20 TH BALKAN VETERANS ATHLETIC CHAMPIONSHIP LARISSA GREECE SEPTEMBER 2010 BALKAN FEDERATIONS OF VETERAN ATHLETES ARE INVITED TO PARTICIPATE 1. COMPETITION INFORMATION The technical meeting will be held on Friday the 17 th of September, 2010 at the hour of at the Hotel Divani Palace Larissa 2. OPENING CEREMONY The official opening ceremony of the 20 th Balkan Veteran Championship 2010 takes place in the Alcazar Stadium in Larissa on Saturday the 18 th of September, 2010 at the hour of ENTRY The registration fee for participation in two (2) competitions is fifteen (15) Euros (including Relay runs). An additional five (5) more Euros should be paid for the fee of a third competition. (The registration from 26 to 31/08/10 for two competitions is 25 Euros and 10 Euros for the third). The registration fee should be transferred to the bank account given below. 4. DEADELINE FOR ENTRIES The National Federation of Accredited Veteran Organization should send all entry applications with a photocopy of the Athlete s passport to the Organization Committee, not later than the 31 th of August, 2010 to the addresses listed below PLEASE, note that no applications or changes will be accepted after the 31th of August, 2010 Entry fee: NATIONAL BANK OF GREECE : ΙΒΑΝ :GR SWIFT : (BIC) ETHNGRAA GREEK VETERANS ATHLETIC FEDERATION 16, ARCHIMIDOUS web : PANGRATI, ATHENS NATIONAL STADIUM tel number : , GREECE fax number : The President Simeon Simeonidis

18 SEMI MARATHON START: CITY OF TYRNAVOS (ΣΤΡΝΑΒΟ) FINISH: CITY OF LARISSA (ΛΑΡΙΑ)

19 The Chronological Order of Balkan Veterans Athletics Championship 1991 Athens Greece 1992 Izmir Turkey 1993 Bucharest Romania 1994 Sofia Bulgaria 1995 Istanbul Turkey 1996 Athens Greece 1997 Bucharest Romania 1998 Thessaloniki Greece 1999 Izmir Turkey 2000 Katerini Greece 2001 Beograd Yugoslavia 2002 Istanbul Turkey 2003 Katerini Greece 2004 Istanbul Turkey 2005 Novi Sad Serbia 2006 Athens Greece 2007 Plovdiv Bulgaria 2008 Bar Montenegro 2009 Izmir Turkey 2010 Larissa Greece

20 CITY OF LARISSA Capital of the municipality and county, home of Thessaly. In the heart of the valley (altitude 70 m) on the river Penaeus, with 130,000 inhabitants, is the fourth largest city of Greece. Important commercial, industrial, transportation and military center, collects all commercial traffic and tourism in the region of Thessaly. In recent years shows remarkable intellectual and scientific progress. The current view of Larissa does not differ from that of a modern and dynamic European city. Is a "new city", with strong commercial drive, spacious squares and amazing walks lead visitors. The Cultural Organization of Municipality of Larissa organizes an annual theatrical, literary and musical evenings, film screenings, puppet shows, painting and photography. During the months of June through September, organized concerts and theatrical performances in the Alcazar Garden Theatre and the Aesthetic Recreation Park. The center "MILL 1927, restored by the Municipality of Larissa, a sign of expression of music and entertainment trends of youth.regular events held under the auspices of PODL are: Mediterranean Festival of New Filmmakers, Festival Choir of the Musical Association of Larissa, Achilles. Local agricultural products To intense the nature of the county shall remind the people in celebrations of local products (feast of cherries, chestnuts, wine, corn, cotton, feta, etc.). The holidays are an opportunity for them to advertise the local products throughout the country, along with rich recreational and cultural program. So the people of the countryside and cities continue this tradition of celebration of events, paying particular day in the name of the product. MONUMENTS -The Acropolis, the hill of St. Achilles, also called "Larissa" means fortress-citadel.continuously inhabited since the Neolithic Age (6,000 BC), as evidenced by archaeological finds. In the Classical period was the citadel of Larissa, as evidenced by the inscription. The Byzantines built in the same position "top fortress in the early years of the Eastern Roman Empire The D-Theater (Large Theater) on the south slope of hill. The capacity estimated at 10,000 spectators at least. Founded over the center of the ancient city below the citadel fortified with the ancient market orientation. From 1977 he began a systematic effort to progressive revelation.until now it has revealed important

21 part, while work continues. From the study of individual elements, the construction dates from the end of the 3rd Century BC at the time of Macedonia king Philip E. - Second Ancient Theatre (Small Theater) at the junction of Labor Day and Major Velissariou.The orientation is also in the market. Now has been restored and hosts occasional ancient drama. 13 rows total, there are two rows of seats each and 14 scales. Excavations revealed an inscribed column dedicated to Demeter and her daughte, suggesting that it was previously stomeros their sacred. Section basilica in Cyprus road. In 1978, part of a 'grand old Christian building. " One of the interesting mosaics and murals dating to the late 4th to early 5th century. AD But today it has reached. -The Early Christian basilica of the Fortress, the South Hill Ag.Achilles. Building of the early Byzantine period (6th century AD.) Revealed almost complete. Found two vaulted tombs and several pit - built around and beneath the floor of the temple. The majestic order, located at the Sanctuary and allegedly belonging to St. Achilles, First Bishop of Larissa. - Bairakli Mosque. Built during the 15th century and functioned as a mosque. Today, the street Papaflessa saved only a portion thereof. -Yeni-Mosque. Built at the end of the 19th century. Today it houses the archaeological museum at the intersection of 31 th August and EAA-Amalia. -Turkish Baths. Located at the junction of Venizelos Filellinon in St. Achilles. Averof-Agricultural School. Located on Highway Larissa-Trikala, the road to Terpsithea. Built in the early 19 Th century. And acted as a Middle School of Agriculture until the mid 20th century.currently working in the field of Technical Vocational School. - Park Alcazar. Located on the left bank of the river Penaeus. Hosts of the National Resistance monument, by sculptor Philolaos Tloupas. The lake, facilities mini-golf, playgrounds, primary bar and the "Garden Theatre, offer hours of leisure visitors. -Garden Theatre. Located in the park Alcazar has 2500 seats and hosts various cultural events organized by the Municipality of Larissa

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES. City Date Time Hall. Rhodes 16 March 2012 7.00 pm Cultural Events Hall Aktaion

BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES. City Date Time Hall. Rhodes 16 March 2012 7.00 pm Cultural Events Hall Aktaion BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES City Date Time Hall Rhodes 16 March 2012 7.00 pm Cultural Events Hall Aktaion TITLE: BRIDGE, COGNITIVE ENHANCEMENT AND BRAIN PLASTICITY: HOW TO KEEP BRAIN FIT

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

11/4 Αναστάσιμο Δείπνο. 11/4 Easter Dinner. 12/4 Πασχαλινός Μπουφές. 12/4 Easter Lunch

11/4 Αναστάσιμο Δείπνο. 11/4 Easter Dinner. 12/4 Πασχαλινός Μπουφές. 12/4 Easter Lunch Easter 2015 55 ανά άτομο 25 για παιδιά έως 12 ετών 55 per person 25 for children up to 12 years old 65 ανά άτομο 30 για παιδιά έως 12 ετών 65 per person 30 for children up to 12 years old Mονόκλινο 130

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPUS. The Hellenic Federation of Mountaineering and Climbing SPONSORS PHOTO COVERAGE

OLYMPUS. The Hellenic Federation of Mountaineering and Climbing SPONSORS PHOTO COVERAGE OLYMPUS Ski Mountaineering Team Race 30th March 2014 Mt Olympus is considered and referred to internationally as one of the mythical mountains of the globe, a real symbol, since it used to be the "home"

Διαβάστε περισσότερα

ACROPOLIS INTERNATIONAL OPEN

ACROPOLIS INTERNATIONAL OPEN International JU-JITSU tournament for aspirants, juniors and seniors categories in fighting system, duo system, ne-waza system & brazilian Ju-Jitsu ACROPOLIS INTERNATIONAL OPEN ATHENS GREECE 1 st INVITATION

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR From: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor [mailto:dtati@otenet.gr] Sent: Tuesday, April 12, 2011 1:17 PM To: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor Subject: FAIR ANNOUNCEMENT AND

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN KING OF TAEKWON-DO THE BIGGEST SPORTING EVENT OF THE YEAR FOR THE GREEK TAEKWON-DO ITF

EUROPEAN KING OF TAEKWON-DO THE BIGGEST SPORTING EVENT OF THE YEAR FOR THE GREEK TAEKWON-DO ITF EUROPEAN KING OF TAEKWON-DO EUROPEAN THE BIGGEST SPORTING EVENT OF THE YEAR FOR THE GREEK TAEKWON-DO ITF Α.Σ. ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗΣ ΑΥΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΙΝΑΙ: ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement GREEK Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Το μωρό μου θα ρθει σύντομα, θα πρέπει να κανονίσω τα οικονομικά μου. Άκουσα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει πλέον το Baby Bonus. Ξέρεις τίποτα γι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens

Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens Πρόγραμμα : Statistical_Analysis_1.prg Ανάλυση : 28/06/2012 13:05 Κατάλογος : C:\Workspace\Planning\Mst\2010\Statistics\Analysis_5\ Vesrion : 2.8.0, 20-06-2011 Τα κοινά

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Έκθεση ΚΕΜ Franchise φέρνει κοντά τον Αραβικό κόσμο και τις ελληνικές επιχειρήσεις

Η Διεθνής Έκθεση ΚΕΜ Franchise φέρνει κοντά τον Αραβικό κόσμο και τις ελληνικές επιχειρήσεις Η Διεθνής Έκθεση ΚΕΜ Franchise φέρνει κοντά τον Αραβικό κόσμο και τις ελληνικές επιχειρήσεις Αγαπητά Μέλη, Η 14 η Διεθνής Έκθεση ΚΕΜ Franchise τελεί υπό την αιγίδα του Αραβο- Ελληνικού Επιμελητηρίου Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑ Αρ. Πρωτ.: 14243

ΑΓΙΑ Αρ. Πρωτ.: 14243 SPP 2 nd Network meeting Greece: Larissa INVITATION ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Τμήμα : Τεχνικών Υπηρεσιών Αγιά, 08/09/2011 Ταχυδρομική Δ/νση : ΑΓΙΑ Αρ. Πρωτ.: 14243 Ταχ. Κώδικας : 400 03 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

July. Tuesday 24th 20.30 Special Open Mike Night at Stardust Taverna Exopoli Free entrance

July. Tuesday 24th 20.30 Special Open Mike Night at Stardust Taverna Exopoli Free entrance July Monday 23rd the local council, or medical equipment for the local clinics. Contact Neisha on 28250 Tuesday 24th Special Open Mike Night at Stardust Taverna Exopoli Free entrance Thursday 26th 11.00.

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

«6 α Ποσειδώνια 2015»

«6 α Ποσειδώνια 2015» «6 α Ποσειδώνια 2015» Διεθνής Παράπλους Κόλπου Παλιουρίου Χαλκιδικής Κυριακή 26 Ιουλίου 2015 Ο Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Κασσάνδρας σε συνεργασία με την Διεύθυνση του camping στο Ξενία στο Παλιούρι Χαλκιδικής

Διαβάστε περισσότερα

Athanasios J. Manolis MD, FACC, FESC, FAHA. Director of Cardiology Dept, Asklepeion General Hospital, Athens Greece.

Athanasios J. Manolis MD, FACC, FESC, FAHA. Director of Cardiology Dept, Asklepeion General Hospital, Athens Greece. Προβλήματα και Εμπειρίες από τη Διοργάνωση του Παγκοσμίου Συνεδρίου Υπέρτασης Αθήνα 2014 World Congress of Hypertension, Athens 2014: Challenges and Experiences Athanasios J. Manolis MD, FACC, FESC, FAHA

Διαβάστε περισσότερα

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα, 1 η Ιουνίου 2010 Σχετικά με την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο «Σχέδιο Επιμερισμού Ρίσκου και Συγχρηματοδότησης» της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ «THE GRAMMAR SCHOOL» Ταχ. Κιβ. 25693 1311 Λευκωσία Τηλ. 99643813-99443343 Φαξ. 22623044 Email. parents@grammarschool.ac.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ «THE GRAMMAR SCHOOL» Ταχ. Κιβ. 25693 1311 Λευκωσία Τηλ. 99643813-99443343 Φαξ. 22623044 Email. parents@grammarschool.ac. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ «THE GRAMMAR SCHOOL» THE GRAMMAR SCHOOL Dear Parents, Once again the Grammar School Parents Association, in cooperation with the School, is organizing its annual dinner dance, on Saturday

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. πρωτ: 364/1242 Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2010. ΘΕΜΑ: ΘΕΜΑ: Διεθνής Διαγωνισμός Κρασιού Challenge International du Vin, 8-9 Απριλίου, Μπορντώ.

Αριθμ. πρωτ: 364/1242 Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2010. ΘΕΜΑ: ΘΕΜΑ: Διεθνής Διαγωνισμός Κρασιού Challenge International du Vin, 8-9 Απριλίου, Μπορντώ. K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ: 364/1242 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014 1 Εκεί που η ποιότητα συναντά την επιτυχία Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 7, Αρεδιού Τηλ. 22874368/9 2 ENGLISH INSTITUTE A Place where quality meets success 7, Makarios Avenue, Arediou, Tel. 22874368/9 99606442 Anglia

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2011 Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

1. Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ θα γίνει παρουσίαση της Κύπρου σαν Επιχειρηματικό και Επενδυτικό Κέντρο.

1. Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ θα γίνει παρουσίαση της Κύπρου σαν Επιχειρηματικό και Επενδυτικό Κέντρο. 7 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη του ΚΕΒΕ Μέλη Διμερών Επιχειρηματικών Συνδέσμων Κυρίες, κύριοι, Θέμα: Επίσκεψη Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σε Λονδίνο και Παρίσι Επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z STUDENT NUMBER CENTRE NUMBER HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z (55 Marks) Time allowed Two hours (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Write your Student

Διαβάστε περισσότερα

Το Φόρουμ θα προσφωνήσει ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργος Λακκοτρύπης

Το Φόρουμ θα προσφωνήσει ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργος Λακκοτρύπης 22 Δεκεμβρίου 2014 ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη του ΚΕΒΕ Μέλη Διμερών Επιχειρηματικών Συνδέσμων Κυρίες, κύριοι, Θέμα: Επίσκεψη Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στην Τεχεράνη Επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES Η εταιρεία Λεωνίδας Ματθαίου µεταφέρει µια εµπειρία 41 χρόνων, συνεχίζοντας την πορεία που ξεκίνησε ο πατέρας του, Ιωάννης Ματθαίου, από το 1967, στον Πειραιά. Επανιδρύθηκε το 2008, µε νέες ιδέες και προϊόντα,

Διαβάστε περισσότερα

Case 1: Original version of a bill available in only one language.

Case 1: Original version of a bill available in only one language. currentid originalid attributes currentid attribute is used to identify an element and must be unique inside the document. originalid is used to mark the identifier that the structure used to have in the

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL SENIORS TENNIS Tournament - CRETE 2009 Ανδρών Γυναικών

INTERNATIONAL SENIORS TENNIS Tournament - CRETE 2009 Ανδρών Γυναικών INTERNATIONAL SENIORS TENNIS Tournament - CRETE 2009 Ανδρών Γυναικών Ο Σ.Β.Α.Ε σε συνεργασία με την Z Ένωση, προκηρύσσει το πρώτο Διεθνές Τουρνουά Τένις Βετεράνων στην Κρήτη, που θα διεξαχθεί στο Royal

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Please note attached information on a fundraising event for SOS Children s Villages, organised by the Hellenic Society of Imperial College in London.

Please note attached information on a fundraising event for SOS Children s Villages, organised by the Hellenic Society of Imperial College in London. Dear Friends, Please note attached information on a fundraising event for SOS Children s Villages, organised by the Hellenic Society of Imperial College in London. Thank you and Best Regards, Patty Apostolopoulou

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Ντίνα Μπάγκα Γραφείο Διαμεσολάβησης Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων http://liaison.rc.uoi.gr Τηλ. 2651007976,

Διαβάστε περισσότερα

I. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

I. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ I. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Η επιλογή του κατάλληλου τύπου ερωτήσεων και ασκήσεων είναι συνάρτηση της παιδαγωγικής κατάρτισης, της διδακτικής εµπειρίας και της εφευρετικότητας του εκπαιδευτικού. Οι προφορικές

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents SOAP API https://bulksmsn.gr Table of Contents Send SMS...2 Query SMS...3 Multiple Query SMS...4 Credits...5 Save Contact...5 Delete Contact...7 Delete Message...8 Email: sales@bulksmsn.gr, Τηλ: 211 850

Διαβάστε περισσότερα

45% of dads are the primary grocery shoppers

45% of dads are the primary grocery shoppers 45% of dads are the primary grocery shoppers 80% for millennial dads Y&R New York North America s study on dads Shutterfly greeting cards/2014 Goodbye daddy rule. Hello daddy cool! Οι new generation daddiesέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή Η παιδική παχυσαρκία έχει φτάσει σε επίπεδα επιδημίας στις μέρες μας. Μαστίζει παιδιά από μικρές ηλικίες μέχρι και σε εφήβους. Συντείνουν αρκετοί παράγοντες που ένα παιδί γίνεται παχύσαρκο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

Entrepreneurship in Greece. Antonis Tsiflis

Entrepreneurship in Greece. Antonis Tsiflis Entrepreneurship in Greece Antonis Tsiflis About GEM Global Entrepreneurship Monitor is the only project that monitors entrepreneurship worldwide over time 69 countries in 2012 Greece participating since

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Γερμανία (Βερολίνο, Ντίσελντορφ, Μόναχο) 16-18 Ιουνίου 2015

Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Γερμανία (Βερολίνο, Ντίσελντορφ, Μόναχο) 16-18 Ιουνίου 2015 30 Μαρτίου 2015 ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη του ΚΕΒΕ και Μέλη Διμερών Επιχειρηματικών Συνδέσμων Κυρίες, κύριοι, Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Γερμανία (Βερολίνο, Ντίσελντορφ, Μόναχο) 16-18 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ» ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ» Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 17 Μαρτίου 2014, με παράταση 24 Μαρτίου 2014 Για περίοδο έναρξης σχεδίων 17/6/2014 31/12/2014 Βασική Δράση 1 Μαθησιακή Κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

SKILL TEST / PROFI. CHECK TYPE RATING (SPH) SE-ME APPLICATION AND EXAMINER'S REPORT

SKILL TEST / PROFI. CHECK TYPE RATING (SPH) SE-ME APPLICATION AND EXAMINER'S REPORT ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC CIVIL AVIATION AUTHORITY MEMBER OF EASA HCAA REFERENCE No.: FSD REFERENCE No.: (HCAA USE ONLY- Αριθμοί Πρωτοκόλλου /Χρήση ΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Συνημμένα: 1η ανακοίνωση (Final Call for papers for 7th Conference) Αίτηση εγγραφής (Registration form, 7th Conf)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Συνημμένα: 1η ανακοίνωση (Final Call for papers for 7th Conference) Αίτηση εγγραφής (Registration form, 7th Conf) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Κεντρική Γραμματεία των Βαλκανικών Συνδιασκέψεων "Standardization, Protypes and Quality: A Means of Balkan Countries' Collaboration" η οποία εδρεύει στα γραφεία της «Ένωσης Ελλήνων Επιστημόνων

Διαβάστε περισσότερα

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Γραμματεία της ΕΟΙ, τηλ. 2299049350.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Γραμματεία της ΕΟΙ, τηλ. 2299049350. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΠΠΑΣΙΑΣ Τ.Θ. 199 02 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΤΗΛ. 22990 49350-1 Fax: 22990 49617 Website: www.hef.gr Προς Τα Σωματεία Μέλη της ΕΟΙ Αγαπητοί Κύριοι, Μαρκόπουλο, 24 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

20/12-01/01. Χριστουγεννιάτικος Σοκολατένιος Πειρασμός 15 / άτομο (στην τιμή περιλαμβάνεται ένα ζεστό ρόφημα) Christmas Chocolate Temptation

20/12-01/01. Χριστουγεννιάτικος Σοκολατένιος Πειρασμός 15 / άτομο (στην τιμή περιλαμβάνεται ένα ζεστό ρόφημα) Christmas Chocolate Temptation CHRISTMAS 2015 20/12-01/01 Χριστουγεννιάτικος Σοκολατένιος Πειρασμός 15 / άτομο (στην τιμή περιλαμβάνεται ένα ζεστό ρόφημα) Φέτος τα Χριστούγεννα σας κακομαθαίνουμε με έναν μπουφέ όνειρο γεμάτο σοκολάτα.

Διαβάστε περισσότερα

1. Χάρτης, ο οποίος δείχνει πότε δημιουργήθηκαν και λειτούργησαν τα σχολεία της πόλης της Ξάνθης.

1. Χάρτης, ο οποίος δείχνει πότε δημιουργήθηκαν και λειτούργησαν τα σχολεία της πόλης της Ξάνθης. 1. Χάρτης, ο οποίος δείχνει πότε δημιουργήθηκαν και λειτούργησαν τα σχολεία της πόλης της Ξάνθης. Το 17 ο Δημοτικό Σχολείο της Ξάνθης δημιουργήθηκε και λειτούργησε στην περιοχή της Καλλιθέας το 2000 και

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο ψάθα Armchair 770 cm53x56x82h 12pcs. Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο βεντάλια Armchair 780 cm54x56x82h 12pcs

Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο ψάθα Armchair 770 cm53x56x82h 12pcs. Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο βεντάλια Armchair 780 cm54x56x82h 12pcs Η «ΒΙΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» ιδρύθηκε το 1982 και με την πάροδο των χρόνων έγινε μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες στο χώρο της παραγωγής και εμπορίας πλαστικών ειδών στην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. Track and Field. Μαρία Πολυμέρου Διδάσκουσα στο ΤΕΦΑΑ ΠΘ email: mpolymer@pe.uth.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. Track and Field. Μαρία Πολυμέρου Διδάσκουσα στο ΤΕΦΑΑ ΠΘ email: mpolymer@pe.uth. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Track and Field Μαρία Πολυμέρου Διδάσκουσα στο ΤΕΦΑΑ ΠΘ email: mpolymer@pe.uth.gr History The stadium of Athens hosted the first Olympic

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ Ο ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ σε συνεργασία με το

Διαβάστε περισσότερα

LIMASSOL MUNICIPALITY

LIMASSOL MUNICIPALITY LIMASSOL MUNICIPALITY October 30 th, 2013. I N V I T A T I O N Painting and sculpture exhibition from Brasov, Romania In the framework of the development of the relations between Limassol and Brasov, Romania,

Διαβάστε περισσότερα

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Νίκος Καρακαπιλίδης Industrial Management & Information Systems Lab MEAD, University of Patras, Greece nikos@mech.upatras.gr Βασικές έννοιες ιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Αθήνα 1 η Απριλίου 2015 Και γιατί μας νοιάζει ή μας αφορά; Νέα Ευρωπαική νομοθεσία Τίνος είναι τα προσωπικά δεδομένα; Και λοιπόν; Τα περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Οµιλία κυρίας Μαριέττας Γιαννάκου, Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, στην τελετή εγκαινίων της νέας πτέρυγος του Μουσείου Ολοκαυτώµος Yad Vashem Ιεροσόλυµα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚYRIAKI FΑΚΟURELI. Candidate National Coordinator ExchangeAbility Project

ΚYRIAKI FΑΚΟURELI. Candidate National Coordinator ExchangeAbility Project ΚYRIAKI FΑΚΟURELI Candidate National Coordinator ExchangeAbility Project About me... 24 years old Law student at NKUA Erasmus in Caen, France (academic year 2011-2012) Aka Koula :P @ ESN KAPA Athens...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/26 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι το 1 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση Εργασίας για τις Αρχαίες Ελληνικές Διαλέκτους

Συνάντηση Εργασίας για τις Αρχαίες Ελληνικές Διαλέκτους Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Συνάντηση Εργασίας για τις Αρχαίες Ελληνικές Διαλέκτους Ministry of Education and Religious Affairs, Culture and

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Λεμεσός

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Λεμεσός ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ Η ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ονοματεπώνυμο Αγγελική Παπαπαύλου Αριθμός Φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

13111203 P.R.O. Tri Sprint Suit

13111203 P.R.O. Tri Sprint Suit 13111203 P.R.O. Tri Sprint Suit The P.R.O. Tri Sprint Suit features our Transfer Repel fabric which is hydrodynamic perfect for short distance races such as sprint or Olympic but can also be worn over

Διαβάστε περισσότερα

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology Setting the Standard since 1977 Quality and Timely Reports Med-Legal Evaluations Newton s Pyramid of Success AME SAMPLE REPORT Locations: Oakland & Sacramento SCHEDULING DEPARTMENT Ph: 510-208-4700 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικών Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικών Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά 6 th 6 th MONITORING COMMITTEE MEETING BANSKO, 26.5.2015 Priority Axis 4: TECHNICAL ASSISTANCE State of Play Aphrodite LIOLIOU Unit D Administration and Informatics T.A. contributes to the effective implementation

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

www.almarealestate.gr Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015

www.almarealestate.gr Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015 Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015 Περιεχόμενα Contents 01 02 03 04 05 06 Ποιοί Είμαστε - Who we are Τι κάνουμε - What we do Τι κάνουμε διαφορετικά - What we do differently Τι έχουμε πετύχει - What

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

Passport number (or) διαβατηρίου (ή)

Passport number (or) διαβατηρίου (ή) APPLICATION FOR DEMATERIALIZED SECURITIES SYSTEM (S.A.T.) ACCOUNT WITH THE ATHENS EXCHANGE ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (Σ.Α.Τ.) ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Please type Latin Characters.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗΣ /CORDED PHONE WITH CALLER ID ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: TM09-448 DC48V Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

10, Plastira Square Rethymno, Crete, Greece Tel.: 28310 28667-9, Fax: 28310 28670 www.hotelideon.gr ideon@otenet.gr. Rethymnon - Crete - Greece

10, Plastira Square Rethymno, Crete, Greece Tel.: 28310 28667-9, Fax: 28310 28670 www.hotelideon.gr ideon@otenet.gr. Rethymnon - Crete - Greece 10, Plastira Square Rethymno, Crete, Greece Tel.: 28310 28667-9, Fax: 28310 28670 www.hotelideon.gr ideon@otenet.gr Rethymnon - Crete - Greece Perfectly located just minutes from the heart of Rethymnon.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΟΓΚΟΓΟΝΙΔΙΟΥ BRCA1 ΚΑΙ BRCA2. Βασούλλα

Διαβάστε περισσότερα

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014 -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» Dr Caroline Linse Queens University, Belfast, Northern Ireland Objectives-Στόχοι:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Διαβάστε περισσότερα

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions 2007 Classical Greek Intermediate 2 Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2007 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Το τµήµα Φυσικής Αγωγής σας καλοσωρίζει ευχόµενο καλή και δηµιουργική φοίτηση βοηθούµενοι από τη Συστηµατική ΑΣΚΗΣΗ. Σας πληροφορεί ότι στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας την ΕΚΕ από..μέσα προς τα έξω! 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.

Χτίζοντας την ΕΚΕ από..μέσα προς τα έξω! 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved. Χτίζοντας την ΕΚΕ από..μέσα προς τα έξω! 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved. 1. Σύντομη παρουσίαση της Grant Thornton 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ IDENTITY Τσουμάνης ΑΒΕΕ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ IDENTITY Τσουμάνης ΑΒΕΕ DESIGN 02 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Η Τσουμάνης ΑΒΕΕ ιδρύεται το 1983, με αντικείμενο την επίπλωση καταστημάτων. Μέσα στις δύο πρώτες δεκαετίες εξελίσσεται σε μια πλήρως καθετοποιημένη μονάδα, ικανή να προσφέρει ολοκληρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Inside workshops/ Μέσα στο εργαστήριο

Inside workshops/ Μέσα στο εργαστήριο Οι πλαστικές σακούλες αποτελούν σημαντική πηγή ρύπανσης καθ όλο τον κύκλο ζωής τους. Για την παραγωγή τους, καταναλώνονται προϊόντα πετρελαίου, νερο, ενέργεια και εκπέμπονται χημικές ουσίες τα οποία ευθύνονται

Διαβάστε περισσότερα

solid Design & Manufacturing

solid Design & Manufacturing από το σχεδιασμό... from design...... στην υλοποίηση... to implementation μελέτη και σχεδιασμός / research and design παραγωγή / production ποικιλία χρωμάτων / variety of colours εφαρμογή / applications

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS Ονομα εταιρείας / Company name Περίοδος άδειας: Start End Τίτλος έργου / Project title Permit duration Αριθμός εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service - S P E C I A L R E P O R T - UN EMPLOYMENT -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός των Σεμιναρίων είναι η καλύτερη εκπαίδευση των προπονητών ιππασίας με βάση τα Διεθνή πρότυπα.

Σκοπός των Σεμιναρίων είναι η καλύτερη εκπαίδευση των προπονητών ιππασίας με βάση τα Διεθνή πρότυπα. Μαρκόπουλο, 26 Φεβρουαρίου 2013 Προς τους Ομίλους Που ανήκουν στην δύναμη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας Κύριοι, Με χαρά σας ενημερώνουμε ότι η Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας φέτος πρόκειται να διοργανώσει

Διαβάστε περισσότερα

a few words... λίγα λόγια για το 3ο πριν από µας

a few words... λίγα λόγια για το 3ο πριν από µας λίγα λόγια Συναντηθήκαµε στον δρόµο, στα αµφιθέατρα, σε χώρους πολιτικής ζύµωσης, διαφορετικοί µεταξύ µας, προσπαθώντας να δηµιουργήσουµε κάτι δυνατό µέσα από τις επιθυµίες µας. Ξεκινήσαµε από τον Νοέµβρη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Προσφέροντας Εύκολα και Αποτελεσματικά Giving Easily and Efficiently ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ www.desmos.org info@desmos.org T: 2108119365 Μάρτιος 2013 Πώς γεννήθηκε ο Δεσμός; Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Αγωνίσματα Sprint. Τσουρέκας Τιμολέων. Σεμινάριο στελεχών ΒΑ. Sunday, 27 November 2011

Αγωνίσματα Sprint. Τσουρέκας Τιμολέων. Σεμινάριο στελεχών ΒΑ. Sunday, 27 November 2011 Αγωνίσματα Sprint Τσουρέκας Τιμολέων Σεμινάριο στελεχών ΒΑ 1 2 Ατομικό Sprint History 1996 WC Reit im Winkl 2001 @ WSC Lahti 2002 @ OWG Salt lake Πολλές αλλαγές στη μορφή του Knock out sprint 1990 4 αθλητές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΟΣ-ΙΡΑN: Ανοί γουν οί δρο μοί γία επίχείρηματίκε ς συνεργασί ες!

ΚΥΠΡΟΣ-ΙΡΑN: Ανοί γουν οί δρο μοί γία επίχείρηματίκε ς συνεργασί ες! ΚΥΠΡΟΣ-ΙΡΑN: Ανοί γουν οί δρο μοί γία επίχείρηματίκε ς συνεργασί ες! Κύριοι Ομιλητές: Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης Υφυπουργός Οικονομικών του Ιράν Dr. Ali Asgari Με την ευκαίρία της επίσκεψης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΤΗΣ SUPERFAST FERRIES ΣΤΗΝ ΕΑΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΤΗΣ SUPERFAST FERRIES ΣΤΗΝ ΕΑΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2013 Ολυμπιακό Κέντρο Ιππασίας Τ.Θ 221, 194 02 Μαρκόπουλο, Τηλ.: 22990 49350-1 fax: 22990 49617 e-mail: : press@hef.gr - www.hef.gr Προς τους Ομίλους που ανήκουν στη δύναμη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας

Διαβάστε περισσότερα

ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI FACULTY OF FORESTRY AND NATURAL ENVIRONMENT Institute of Mountainous Water Management and Control

ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI FACULTY OF FORESTRY AND NATURAL ENVIRONMENT Institute of Mountainous Water Management and Control ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI FACULTY OF FORESTRY AND NATURAL ENVIRONMENT Institute of Mountainous Water Management and Control Torrent Basin, Mountainous Watershed Management Dr. Panagiotis Stefanidis

Διαβάστε περισσότερα

Μαλδίβες. Villa Hotels. Fun island resort 3 Star. τιμοκατάλογος πακέτων 5 διανυκτερεύσεων Νοέμβριος 2014 Απρίλιος 2015 τιμές κατ ατομο σε δίκλινο

Μαλδίβες. Villa Hotels. Fun island resort 3 Star. τιμοκατάλογος πακέτων 5 διανυκτερεύσεων Νοέμβριος 2014 Απρίλιος 2015 τιμές κατ ατομο σε δίκλινο Villa Hotels Fun island resort 3 Star Fun Island offers a wonderful blend of Fun and Sun. The Massive lagoon of the island provides ideal conditions for a variety of water sports and the powder white beaches

Διαβάστε περισσότερα