XX BALKAN CHAMPIONSHIPS OF VETERAN ATHLETICS LARISSA GREECE SEPTEMBER 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "XX BALKAN CHAMPIONSHIPS OF VETERAN ATHLETICS LARISSA GREECE 18 19 SEPTEMBER 2010"

Transcript

1 XX BALKAN CHAMPIONSHIPS OF VETERAN ATHLETICS LARISSA GREECE SEPTEMBER 2010

2 ΥΑΙΡΔΣΙΜΟ Γ.Γ. ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ Απνδέρηεθα κε ηδηαίηεξε ραξά ηελ πξόζθιεζε ζαο λα παξαβξεζώ ζηνπο 20 νπο Βαιθαληθνύο Αγώλεο Βεηεξάλσλ Αζιεηώλ Σηίβνπ. Χαίξνκαη αθόκε πεξηζζόηεξν πνπ απηό ην ζεκαληηθό γεγνλόο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηε Λάξηζα, ζηελ Πεξηθέξεηα καο, γηαηί ζα είλαη κηα κεγάιε επθαηξία λα αλαδείμνπκε ζαλ πεξηνρή ηηο δπλαηόηεηεο καο θαη ζε όηη αθνξά ηε δηνξγάλσζε ζεκαληηθώλ αζιεηηθώλ γεγνλόησλ θαη ζηε θηινμελία. Η νηθνλνκηθή ζπγθπξία θαη ε κάρε γηα ηελ επηβίσζε πνπ δίλεη ε παηξίδα καο κπνξεί λα πεξηνξίδεη ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ θξάηνπο γηα ζεκαληηθή πιηθή ζηήξημε, αιιά ζε δύζθνινπο θαηξνύο είλαη θάηη παξαπάλσ από αλαγθαία ε ππελζύκηζε ηνπ αγσληζηηθνύ πλεύκαηνο ησλ βεηεξάλσλ αζιεηώλ αιιά θπξίσο ηεο αληδηνηέιεηαο ηεο ζπκκεηνρήο θαη ηνπ ηίκηνπ αγώλα. ας εσταριζηώ Καλλιόπη Γερακούδη MESSAGE FROM THE GENERAL SECRETARY OF THE REGION OF Thessaly I have accepted with pleasure your invitation to attend at the 20th Balkan Veterans Athletic Championship. I feel even better that this important event will take place in the region of Larissa, because it is a wonderful opportunity for us to highlight our ability in organizing major sports events and to showcase the hospitality of our Region. The worldwide economic situation and the internal struggle for survival that our country is currently experiencing, may limit the possibilities for substantial government material support, however it is the difficult times that serve as a essential reminder of the fighting spirit of Veteran Athletes and especially the selflessness of participation and of fare game. Kind Regards, Kalliopi Gerakoudi

3 ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ταυτότθτα. Με ιδιαίτερθ χαρά ο νομόσ Λάριςασ καλωςορίηει τουσ 20 ουσ Βαλκανικοφσ Αγϊνεσ Βετεράνων Ακλθτϊν Στίβου, ζνα κεςμό που ςυμβάλλει ςτθν προϊκθςθ τθσ φιλίασ και τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ των λαϊν των Βαλκανίων. Ταυτόχρονα δε, μια διοργάνωςθ με τθν οποία ςυνδεόμαςτε με ιςχυρζσ μνιμεσ από το παρελκόν και θ οποία υπογραμμίηει διαχρονικά τθν κοινι βαλκανικι μασ Η Λάριςα, μια πόλθ ανοιχτι και φιλόξενθ ςτουσ γειτονικοφσ λαοφσ, μια πόλθ δυναμικι και με ςθμαντικζσ ακλθτικζσ υποδομζσ, είναι ζτοιμθ να υποδεχτεί τουσ βετεράνουσ ακλθτζσ των βαλκανικϊν Κρατϊν και να διοργανϊςει αγϊνεσ αντάξιουσ του κφρουσ που πάντοτε χαρακτιριηε τισ Βαλκανιάδεσ ςτίβου. Είμαςτε βζβαιοι ότι από τθ χϊρα που γζννθςε το Ολυμπιακό Ιδεϊδεσ, και ιδιαίτερα από τθ Θεςςαλία που ετοιμάηεται για το μεγάλο γεγονόσ των Μεςογειακϊν Αγϊνων του 2013, οι βετεράνοι ακλθτζσ κα ςτείλουν το μινυμα ότι ο ακλθτιςμόσ δίνει τθν ευκαιρία για μια νζα ελπιδοφόρα βαλκανικι προοπτικι. Οι Βαλκάνιοι δοκιμαςτικαμε πολφ από τθν ιςτορία, τουσ ανοφςιουσ ανταγωνιςμοφσ. Γνωρίςαμε, ακόμθ και πρόςφατα, πολζμουσ, οικονομικζσ καταςτροφζσ, κοινωνικζσ και πολιτικζσ αναταραχζσ. Παρ όλα αυτά αντζξαμε, αντιςτακικαμε και ςιμερα, παρά τισ δυςκολίεσ, ςυνεχίηουμε τον αγϊνα για τθ βελτίωςθ τθσ κοινισ μοίρασ ςε ζνα ςφνκετο παγκόςμιο ςκθνικό. Οι βετεράνοι ακλθτζσ, ϊριμοι πια, και μαηί τουσ όλοι εμείσ, ζχουμε τθν ευκφνθ να γίνουμε κιρυκεσ των κοινϊν ιδεωδϊν και αξιϊν μασ. Ζχουμε τθν ευκφνθ να γίνουμε φορείσ αλλθλεγγφθσ και πολιτιςμικισ όςμωςθσ. Να ςυμβάλουμε ςε ζνα καλφτερο μζλλον για τουσ λαοφσ των Βαλκανίων, ςτο πλαίςιο τθσ μεγάλθσ ευρωπαϊκισ οικογζνειασ. Η Νομαρχία Λάριςασ ςτθρίηει τθ διοργάνωςθ και τθν προςπάκεια που καταβάλλουν οι Ομοςπονδίεσ Βετεράνων Ακλθτϊν Στίβου τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρϊπθσ και κα εργάηεται για τθν επιτυχία τουσ Λουκάς Κατσαρός Νομάρχης Λάρισας

4 MESSAGE FROM THE PREFECT OF LARISSA It is with great pleasure that I welcome you to the 20 th Balkan Veterans Championship, an institution that contributes to the promotion of friendship and cooperation between peoples of the Balkans. We are honored to support an organization with which we are connected by strong memories of the past and which stresses our temporal Common Balkan identity. Larissa is a city open and welcoming to its neighboring nations. Larissa is a dynamic city with a major sports infrastructure that is ready to welcome the Balkan Veteran athletes and to organize a worthy event with the prestige that has always characterized the Balkan athletes. We are confident that a country that embraced the Olympic ideal, and especially from the region of Thessaly which is preparing the great event of the Mediterranean Games of 2013, that the Veteran athletes will carry the message that sport provides an opportunity for a new promising perspective VALKANIKI. The Balkan nations have been tested by the very recent history of wars, economic disasters and social and political unrest. Nevertheless we have survived and we have resisted and today, despite these past difficulties, we have been struggling to improve our common fate in a complex international environment. Together with the mature Veteran athletes we have the responsibility to become preachers of common ideals and values. We have the responsibility to become actors of solidarity and cultural osmosis. We should and can contribute to a better future for the peoples of the Balkans as one large European family. The Prefecture of Larissa wholeheartedly supports the efforts made by the Federation of Veteran athletics in Greece and Europe and will work for their success. Loukas Katsaros Prefecture of Larissa

5 ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ Μπροςτά ςτθ μεγάλθ πρόκλθςθ των Μεςογειακϊν Αγϊνων θ Λάριςα επαναπροςδιορίηει τθ ςχζςθ τθσ με τον ακλθτιςμό και τουσ ακλθτζσ ςε όλα τα επίπεδα. Με κφριο γνϊμονα τθν ολοκλιρωςθ των ακλθτικϊν υποδομϊν για τθν οποία οι Μεςογειακοί Αγϊνεσ δίνουν μια πρϊτθσ τάξθσ ευκαιρία, αλλά και με το βλζμμα ςτραμμζνο κυρίωσ ςτο μαηικό ακλθτιςμό, δθμιουργοφμε τθ Λάριςα τθσ επόμενθσ 20ετίασ, ζχοντασ πάντα ςυναίςκθςθ τθσ ευκφνθσ και του ειδικοφ βάρουσ μιασ πόλθσ που προςζφερε ςτον Ελλθνικό και τον παγκόςμιο ακλθτιςμό μεγάλουσ ακλθτζσ και μεγάλεσ διακρίςεισ. Μζςα ς αυτό το γενικότερο πλαίςιο υποδεχόμαςτε τον προςεχι Σεπτζμβριο τουσ Βαλκανικοφσ Αγϊνεσ Βετεράνων Ακλθτϊν Στίβου που ςυνδιοργανϊνουν θ Ελλθνικι Ομοςπονδία Βετεράνων Ακλθτϊν Στίβου ςε ςυνεργαςία με τθν αντίςτοιχθ Ευρωπαϊκι και τον Διμο Λαριςαίων, ωσ ζνα εξαιρετικά ςθμαντικό ακλθτικό γεγονόσ διεκνοφσ εμβζλειασ ςτθν περιοχι μασ. Πζρα από το γεγονόσ ότι μζςω τθσ διεξαγωγισ ςθμαντικϊν ακλθτικϊν γεγονότων ςε μια πόλθ των Μεςογειακϊν Αγϊνων εδραιϊνεται θ τεχνογνωςία τθσ διοργάνωςθσ, αλλά και εμβακφνετε θ ακλθτικι ςυνείδθςθ των κατοίκων τθσ περιοχισ, περιμζνουμε από τουσ Βετεράνουσ Ακλθτζσ του Στίβου να μασ διδάξουν το ακλθτικό ικοσ και τθν ωριμότθτα που κατζκτθςαν αγωνιηόμενοι, ςτοιχεία τα οποία κεωροφμε εξόχωσ ςθμαντικά για μια ουςιαςτικι διοργάνωςθ τθσ Μεςογειάδασ ςτθν πόλθ μασ. Ευχαριςτοφμε τουσ ςυνδιοργανωτζσ και τθν ιδζα και τθν οργανωτικι τουσ βοικεια και ευχόμαςτε θ επιτυχισ διεξαγωγι των αγϊνων ςτθν περιοχι μασ να αποτελζςει οδθγό για τθν άψογθ τζλεςθ των Μεςογειακϊν Αγϊνων του Με εκτίμηση Κωνσταντίνος Τζανακοφλης

6 MESSAGE FROM THE MAYOR OF LARISSA FOR THE 20 TH BALKAN VETERANS ATHLETIC CHAMPIONSHIP Faced with the great challenge of the Mediterranean Games, Larissa redefines the relationship with the sport and athletes at all levels. Our main target is the completion of the athletic infrastructure for the Mediterranean Games which provides a first class opportunity, but also with an eye focused on mass sports, we create Larissa for the next 20 years, always having a sense of responsibility and specific gravity of a city offered in the Greek and international sports great athletes and great distinctions. Within this overall framework we welcome the Balkan Veterans Athletic Championship in next September which is co-organized by the Veteran Athletes Greek athletics federation in cooperation with European and the Municipality of Larissa, as an extremely important sports event of international scope in our area. Apart from the fact that by carrying out major sporting events in a city of the Mediterranean Games based upon the expertise of the organization, but also deepen the sports consciousness of local residents, we expect the Veteran athletes teach us the sporting ethic and maturity who won contestants elements which are considered extremely important for an effective organization of mesogeiadas in our city. We would like to thank to co-organizers, the idea and the organizational assistance and we hope that the successful conduct of the competitions in our region to provide guidance on the flawless performance of the Mediterranean Games of Best Regards, Constantinos Tzanakoulis

7 ΥΑΙΡΔΣΙΜΟ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΟΔΒΑ Με μερσξηζηή ραξά ραηξεηίδσ ηνπο Βαιθάληνπο αζιεηέο πνπ ζα δώζνπλ ην παξόλ ζην 20 ν Πξσηάζιεκα ηεο Λάξηζαο. Απηή ε εθδήισζε πνπ είρε σο αθεηεξία ηελ πόιε ησλ Αζελώλ θαη ζπλερίδεηαη θάζε ρξόλν ζε δηαθνξεηηθή ρώξα, ζπκβάιεη ζηε ζύζθημε θηιίαο θαη θαιήο γεηηνλίαο ζηνλ επαίζζεην ρώξν ησλ Βαιθαλίσλ. Η εηξήλε ζηα Βαιθάληα κπνξεί λα εδξαησζεί κέζσ ηνπ αζιεηηζκνύ αθνύ νη ζθνπνί θαη νη ζηόρνη όισλ καο είλαη θνηλνί. Οη βεηεξάλνη αζιεηέο κε ηνλ δηαξθή ελζνπζηαζκό θαη ηηο πςειέο επηδόζεηο, εκπλένπλ ηνλ ζαπκαζκό κε ην ζθξηγειό λεαληθό ηνπο παξάζηεκα θαη ηελ αθόκε λεαληθόηεξε ςπρή ηνπο. Εύρνκαη ζε όινπο θαιή παξακνλή θαη λα ληθήζνπλ νη θαιύηεξνη ζηελ παηξίδα πνπ γέλλεζε ην Οιπκπηαθό πλεύκα. σμεών σμεωνίδης GREETING OF THE CHAIRMAN OF OEVAS It is with great pleasure that I welcome the athletes of the Balkans, who are going to enter for the 20 th Championship games, to be held in the city of Larissa. This major Athletic event, which had its first inception in the city of Athens, in still going on strong in the numerous Balkan countries, and this has contributed to the strengthening of the ties among these neighboring countries - in the peacefully frail area of the Balkans. The peace in the Balkans can be restored by means of Athleticism, since the intentions and thoughts of all of us are aimed at the same targets. The veteran athletes with their enthusiasm, high level performances as well as their vigor, juvenile build and spirit, inspire admiration in everyone. I wish you all an enjoyable stay. I expect the best ones will prevail, in this country, in which the Olympic spirit was born. Symeon Symeonidis

8 HONORARY COMMITTEE 1. Bishop of Larissa : Eminence Ignatios 2. General Secretary Region of Thessaly: Kalliopi Gerakoudi 3. Prefect of Larissa: Loukas Katsaros 4. General Secretary of Athletics: Panagiotis Mpitsaxis 5. Mayor of Larissa : Constantinos Tzanakoulis 6. Mayor of Tyrnavos : Christos Kitsidis 7. President of SEGAS : Vasilis Sevastis ORGANISIING COMMITTEE 1. President of OEVAS: Simeon Simeonidis 2. President of Sports Agency: Ioannis Oikonomou 3. President of SEVAS: George Natsis 4. President of union athletics team SEGAS: Christos Goltsos 5. President of Judges Larisa: Drosos Tsergas 6. National Coach for Juniors SEGAS : Ioannis Koutsioras 7. Special Secretary of OEVAS : George Kostaras JURY OF APPEAL COMMITTEE 1. President of Judges Federation : Michael Koutsoudakis 2. General Secretary of EVAA: Kurt Kaschke 3. Former President of SEGAS : George Marselos

9 DATE PROGRAM/TIME TABLE CALL ROOM ΤΙΜΕ RACE TIME EVENT SEX GROUPS 18/9/2010 6:30 7: M WALK MEN /9/2010 7:00 7: M WALK WOMEN /9/2010 7:30 8:00 HALF MARATHON MEN/WOMEN ALL 18/9/2010 8:00 8:30 DISCUS WOMEN /9/2010 8:00 8:30 80 HURDLES MEN /9/2010 7:55 8:30 HIGH JUMP WOMEN /9/2010 7:55 8:30 SHOT PUT MEN /9/2010 8:15 8: HURDLES WOMEN /9/2010 8:20 9:00 LONG JUMP (A) WOMEN /9/2010 8:20 9:00 LONG JUMP (B) WOMEN /9/2010 8:25 9:00 SHOT PUT MEN /9/2010 8:30 9: HURDLES MEN /9/2010 8:50 9: HURDLES MEN /9/2010 8:55 9:30 SHOT PUT MEN /9/2010 8:55 9:30 DISCUS WOMEN /9/2010 9:00 9: HURDLES MEN /9/2010 9:30 10: HURDLES MEN /9/2010 9:40 10:15 SHOT PUT MEN /9/2010 9:45 10: HURDLES WOMEN /9/ :00 10:30 DISCUS MEN /9/ :10 10: HURDLES MEN /9/ :30 11: HURDLES MEN /9/ :00 11:30 SHOT PUT MEN /9/ :00 11:30 DISCUS MEN /9/ :30 12: Μ WOMEN /9/ :00 12: Μ MEN /9/ :15 12:45 DISCUS MEN /9/ :30 12: Μ MEN /9/ :45 13: Μ MEN /9/ :20 13: Μ MEN /9/ :40 13: Μ WOMEN /9/ :00 14: Μ MEN /9/ :15 14: Μ MEN /9/ :30 14: Μ MEN /9/ :45 15: Μ MEN /9/ :30 OPENING CEREMONY 18/9/ :00 16: M WALK MEN /9/ :00 16:30 JAVELIN MEN /9/ :15 17:00 POLE VAULT MEN 35 +

10 18/9/ :25 17:00 SHOT PUT WOMEN /9/ :55 17:30 SHOT PUT WOMEN /9/ :55 17:30 JAVELIN MEN /9/ :05 17: M MEN /9/ :35 18: M WOMEN /9/ :45 18:15 SHOT PUT WOMEN /9/ :00 18:30 LONG JUMP (A) MEN /9/ :00 18:30 LONG JUMP (B) MEN /9/ :00 18: M MEN /9/ :25 19:00 JAVELIN MEN /9/ :25 19:00 SHOT PUT WOMEN /9/ :35 19: M MEN /9/ :00 19:30 JAVELIN WOMEN /9/ :10 19:40 4 X 100 WOMEN ALL 18/9/ :30 20:00 4 X 100 MEN ALL 18/9/ :45 20:15 JAVELIN WOMEN 50 + DATE CALL ROOM ΤΙΜΕ RACE TIME EVENT SEX GROUPS 19/9/2010 7:45 8: M WOMEN /9/2010 8:00 8: M MEN /9/2010 8:15 8: M MEN /9/2010 8:30 8: M MEN /9/2010 8:45 9: M MEN /9/2010 8:30 9:00 TRIPLE JUMP WOMEN /9/2010 8:30 9:00 HAMMER MEN /9/2010 9:00 9:30 HIGH JUMP MEN /9/2010 9:20 10:00 HAMMER MEN /9/2010 9:20 10:00 TRIPLE JUMP MEN /9/2010 9:40 10: Μ WOMEN /9/ :15 10: Μ MEN /9/ :20 11:00 HAMMER MEN /9/ :45 11: Μ MEN /9/ :15 11: Μ MEN /9/ :30 12: Μ MEN /9/ :20 12:00 HAMMER MEN /9/ :00 12: M WOMEN /9/ :45 13: M MEN /9/ :15 13: M MEN /9/ :45 14: M MEN /9/ :15 14: M MEN /9/ :45 15:00 4 X 400 M MEN /9/ :00 15:20 4 X 400 M WOMEN /9/ :30 CLOSING

11 CEREMONY EVENT ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ - MINIMUM STANDARDS WOMEN ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ- CATEGORY Μ , Μ Μ Μ Μ Μ Μ HURDLES HURDLES HURDLES HURDLES HURDLES Χ100 Μ Χ400 Μ Μ WALK 36,00 37,00 38,00 39,00 40,00 41,00 45,00 47,00 50,00 55,00 60,00 75,00 85,00 HIGH JUMP 1,35 1,30 1,25 1,20 1,15 1,10 1,05 1,00 0,95 0,90 0,85 0,70 0,70 LONG JUMP 3,90 3,80 3,60 3,40 3,20 3,00 2,80 2,60 2,40 2,20 2,10 2,00 1,90 TRIPLE JUMP 8,50 8,30 8,00 7,50 7,30 7,00 6,50 6,00 5,70 5,00 4,50 4,00 3,90 DISCUS 18,50 18,50 18,00 17,50 17,00 16,00 15,00 13,00 11,50 10,00 8,50 7,00 6,00 SHOT PUT 8,00 7,40 7,10 6,70 6,40 5,90 5,40 5,30 5,10 4,90 4,50 4,30 4,00 JAVELIN 26,00 24,00 22,00 20,00 18,50 17,50 17,00 16,00 15,00 14,50 11,50 9,00 7,00

12 EVENT ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ MEN - MINIMUM STANDARDS MEN ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ- CATEGORY Μ 13, , Μ , , Μ 64, Μ Μ Μ Μ HURDLES HURDLES HURDLES HURDLES HURDLES HURDLES Χ100 Μ Χ400 Μ Μ WALK HIGH JUMP 1,60 1,60 1,45 1,35 1,30 1,30 1,25 1,15 1,05 1,00 0,90 0,80 POLE VAULT 3,40 3,30 3,10 2,80 2,50 2,30 2,30 2,20 2,10 2,00 1,70 LONG JUMP 5,20 4,60 4,40 4,00 3,80 3,70 3,40 3,10 2,90 2,60 2,40 2,00 TRIPLE JUMP 11,50 11,00 10,00 9,00 8,50 8,00 7,50 7,00 6,30 6,00 5,50 4,50 DISCUS 35,00 30,00 30,00 35,00 33,00 35,00 33,00 25,00 23,00 20,00 15,00 11,00 SHOT PUT 12,00 10,00 9,00 12,00 10,00 9,50 8,50 8,50 8,00 6,50 5,50 5,00 JAVELIN 37,00 36,00 35,00 34,00 33,00 30,00 28,00 26,00 22,00 19,00 14,00 11,00 HUMMER 37,00 35,00 32,00 31,00 30,00 29,00 28,00 26,00 23,00 19,00 15,00 12,00

13 SEX Category Event MEN WOMEN EVENT Hurdles height Hurdles 1st Hurdles Hurldes of Interval To Finish Μ35- Μ45 110m m m 9.14m 14.02m Μ50- Μ55 100m 0.914m m 8.50m 10.50m Μ60- Μ65 100m 0.840m m 8.00m 12.00m Μ70- Μ75 80m 0.762m m 7.00m 19.00m Μ80+ 80m 0.686m m 7.00m 19.00m Μ35- Μ45 400m 0.914m m 35.00m 40.00m Μ50- Μ55 400m 0.840m m 35.00m 40.00m Μ60- Μ65 300m 0.762m m 35.00m 40.00m Μ m 0.686m m 35.00m 40.00m M35- M m S/C 0.914m 35 Varies 79.00m 62.20m M m S/C 0.762m 23 Varies 79.00m 62.20m W30- W35 100m 0.840m m 8.50m 10.50m W40- W45 80m 0.762m m 8.00m 12.00m W50- W55 80m 0.762m m 7.00m 19.00m W60+ 80m 0.686m m 7.00m 19.00m W35- W45 400m 0.762m m 35.00m 40.00m W50- W55 300m 0.762m m 35.00m 40.00m W60- W65 300m 0.686m m 35.00m 40.00m W m 0.686m m 35.00m 40.00m W m S/C 0.762m 23 Varies 79.00m 62.20m SHOT- CAT PUT DISKUS HAMMER JAVELIN

14 MEN EVENT WOMEN Μ35- Μ gr 2 kg gr 800 gr Μ50- Μ55 6 kg 1.5 kg 6 kg 700 gr Μ60- Μ65 5 kg 1 kg 5 kg 600 gr Μ70- Μ75 4 kg 1 kg 4 kg 500 gr Μ kg 1 kg 3 kg 400 gr SHOT- CAT PUT DISKUS HAMER JAVELIN W30- W35 4 kg 1 kg 4 kg 600 gr W40- W45 4 kg 1 kg 4 kg 600 gr W50- W55 3 kg 1 kg 3 kg 500 gr W60- W65 3 kg 1 kg 3 kg 400 gr W kg 0.75 kg 3 kg 400 gr

15 20 th BALKAN VETERANS ATHLETIC CHAMPIONSHIP TECHNICAL REGULATIONS 1. The Championship will be organized by the Greek Veterans Athletic Federation. 2. The Championship will be held due to the declared program in Larissa on the dates of the of September, Athletics competitions will take place at the Alcazar Stadium. The track has 8 lanes and has additional 1 lane in front of the main seating. Photo finish equipment will operate at the track events. 3. Entry applications should be sent to the Organization Committee up until the 31 th of August 2010, by PM. Please send by , fax or in person. 4. No applications will be accepted after the deadline, either from outland or inland. 5. The organizing committee must be informed about any after registration changes before the technical meeting on Friday the 17 th of September, No changes will be taken into consideration after this date. 6. The first registration fee for two (2) competitions is fifteen (15) Euros (including Relay runs). An additional five (5) more Euros should be paid for the fee of a third competition (The registration from 26 to 31/08/10 for two competitions is twenty (25) Euros and ten (10) Euros for the third). The registration fees should be transferred to the bank account given below. NATIONAL BANK OF GREECE : ΙΒΑΝ :GR SWIFT : (BIC) ETHNGRAA 7. The 20 th Balkan Veterans Athletics Championship will be conducted in accordance with the technical Rules of the I.A.A.F. 8. For any technical objection, a one hundred (100) Euros fee will be charged. If the objection is rejected, this money will be kept as an objection review fee. 9. Any technical objections must be posted within a period of thirty (30) minutes after the official results are announced. 10. The announced age setting will be current as of the age groups in competition. 11. If less than three competitors join and they finished, minimum medal degrees are current. 12. Article 11 th is not current, when three or more than three competitors join. 13. There are two categories in Relay Races. (30-39 for Women, for Men).

16 14. The Opening Ceremony will be performed on Saturday the 18 th of September, 2010 at in Alcazar Stadium. All the athletic participants should take part in this ceremony. 15. Call room control will be held open. He/she, who is not passed control, will not be accepted as a competitor. 16. All the competitors will be accompanied by a referee to competition area, after he/she has completed control. 17. Any athlete who has no current competitions will not be allowed in the track area. 18. A warm-up facility is located adjacent to Alcazar Stadium. No warm-up will be allowed on the main track. 19. Hammer Throw and Shot Put will be performed Shutting Area. 20. The Half Marathon will take place in the city of Tirnavos-Larissa. 21. The half marathon runners will be picked up from their hotels at hours, and they will be transported to the starting point of the marathon race. 22. The Competition Director has the full authorities to execute this status. 23. The Organization Committee Juries will judge any and all objections. 24. Spikes; in shoes for track events must be 9 mm maximum and should be needle or pyramid type. For field events the heel spike length shall not exceed 9 mm except in the high jump and javelin where it shall not exceed 12 mm. 25. Medal Presentations; The victory ceremony will be held at an appropriate moment following the competition in a given event. Athletes taking part in the victory ceremony will wear shoes (without spikes) and a full training suit in the colors of their National Association. 26. Technical Meeting; the Athletics Technical Meeting will be held on Friday the 17 th of September, 2010 at the Hotel Divani Pallas. Address for the hotel is : 19 Street Papanastasiou Larissa tel: Confirmation of entries; Athletes or team managers must confirm (Through the check in progress) Athlete s intention to complete before by sending an entry list by to organization committee. Note: Athletes information concerning their best results should be written on a separate page. The President Simeon Simeonidis

17 GREEK VETERANS ATHLETIC FEDERATION 20 TH BALKAN VETERANS ATHLETIC CHAMPIONSHIP LARISSA GREECE SEPTEMBER 2010 BALKAN FEDERATIONS OF VETERAN ATHLETES ARE INVITED TO PARTICIPATE 1. COMPETITION INFORMATION The technical meeting will be held on Friday the 17 th of September, 2010 at the hour of at the Hotel Divani Palace Larissa 2. OPENING CEREMONY The official opening ceremony of the 20 th Balkan Veteran Championship 2010 takes place in the Alcazar Stadium in Larissa on Saturday the 18 th of September, 2010 at the hour of ENTRY The registration fee for participation in two (2) competitions is fifteen (15) Euros (including Relay runs). An additional five (5) more Euros should be paid for the fee of a third competition. (The registration from 26 to 31/08/10 for two competitions is 25 Euros and 10 Euros for the third). The registration fee should be transferred to the bank account given below. 4. DEADELINE FOR ENTRIES The National Federation of Accredited Veteran Organization should send all entry applications with a photocopy of the Athlete s passport to the Organization Committee, not later than the 31 th of August, 2010 to the addresses listed below PLEASE, note that no applications or changes will be accepted after the 31th of August, 2010 Entry fee: NATIONAL BANK OF GREECE : ΙΒΑΝ :GR SWIFT : (BIC) ETHNGRAA GREEK VETERANS ATHLETIC FEDERATION 16, ARCHIMIDOUS web : PANGRATI, ATHENS NATIONAL STADIUM tel number : , GREECE fax number : The President Simeon Simeonidis

18 SEMI MARATHON START: CITY OF TYRNAVOS (ΣΤΡΝΑΒΟ) FINISH: CITY OF LARISSA (ΛΑΡΙΑ)

19 The Chronological Order of Balkan Veterans Athletics Championship 1991 Athens Greece 1992 Izmir Turkey 1993 Bucharest Romania 1994 Sofia Bulgaria 1995 Istanbul Turkey 1996 Athens Greece 1997 Bucharest Romania 1998 Thessaloniki Greece 1999 Izmir Turkey 2000 Katerini Greece 2001 Beograd Yugoslavia 2002 Istanbul Turkey 2003 Katerini Greece 2004 Istanbul Turkey 2005 Novi Sad Serbia 2006 Athens Greece 2007 Plovdiv Bulgaria 2008 Bar Montenegro 2009 Izmir Turkey 2010 Larissa Greece

20 CITY OF LARISSA Capital of the municipality and county, home of Thessaly. In the heart of the valley (altitude 70 m) on the river Penaeus, with 130,000 inhabitants, is the fourth largest city of Greece. Important commercial, industrial, transportation and military center, collects all commercial traffic and tourism in the region of Thessaly. In recent years shows remarkable intellectual and scientific progress. The current view of Larissa does not differ from that of a modern and dynamic European city. Is a "new city", with strong commercial drive, spacious squares and amazing walks lead visitors. The Cultural Organization of Municipality of Larissa organizes an annual theatrical, literary and musical evenings, film screenings, puppet shows, painting and photography. During the months of June through September, organized concerts and theatrical performances in the Alcazar Garden Theatre and the Aesthetic Recreation Park. The center "MILL 1927, restored by the Municipality of Larissa, a sign of expression of music and entertainment trends of youth.regular events held under the auspices of PODL are: Mediterranean Festival of New Filmmakers, Festival Choir of the Musical Association of Larissa, Achilles. Local agricultural products To intense the nature of the county shall remind the people in celebrations of local products (feast of cherries, chestnuts, wine, corn, cotton, feta, etc.). The holidays are an opportunity for them to advertise the local products throughout the country, along with rich recreational and cultural program. So the people of the countryside and cities continue this tradition of celebration of events, paying particular day in the name of the product. MONUMENTS -The Acropolis, the hill of St. Achilles, also called "Larissa" means fortress-citadel.continuously inhabited since the Neolithic Age (6,000 BC), as evidenced by archaeological finds. In the Classical period was the citadel of Larissa, as evidenced by the inscription. The Byzantines built in the same position "top fortress in the early years of the Eastern Roman Empire The D-Theater (Large Theater) on the south slope of hill. The capacity estimated at 10,000 spectators at least. Founded over the center of the ancient city below the citadel fortified with the ancient market orientation. From 1977 he began a systematic effort to progressive revelation.until now it has revealed important

21 part, while work continues. From the study of individual elements, the construction dates from the end of the 3rd Century BC at the time of Macedonia king Philip E. - Second Ancient Theatre (Small Theater) at the junction of Labor Day and Major Velissariou.The orientation is also in the market. Now has been restored and hosts occasional ancient drama. 13 rows total, there are two rows of seats each and 14 scales. Excavations revealed an inscribed column dedicated to Demeter and her daughte, suggesting that it was previously stomeros their sacred. Section basilica in Cyprus road. In 1978, part of a 'grand old Christian building. " One of the interesting mosaics and murals dating to the late 4th to early 5th century. AD But today it has reached. -The Early Christian basilica of the Fortress, the South Hill Ag.Achilles. Building of the early Byzantine period (6th century AD.) Revealed almost complete. Found two vaulted tombs and several pit - built around and beneath the floor of the temple. The majestic order, located at the Sanctuary and allegedly belonging to St. Achilles, First Bishop of Larissa. - Bairakli Mosque. Built during the 15th century and functioned as a mosque. Today, the street Papaflessa saved only a portion thereof. -Yeni-Mosque. Built at the end of the 19th century. Today it houses the archaeological museum at the intersection of 31 th August and EAA-Amalia. -Turkish Baths. Located at the junction of Venizelos Filellinon in St. Achilles. Averof-Agricultural School. Located on Highway Larissa-Trikala, the road to Terpsithea. Built in the early 19 Th century. And acted as a Middle School of Agriculture until the mid 20th century.currently working in the field of Technical Vocational School. - Park Alcazar. Located on the left bank of the river Penaeus. Hosts of the National Resistance monument, by sculptor Philolaos Tloupas. The lake, facilities mini-golf, playgrounds, primary bar and the "Garden Theatre, offer hours of leisure visitors. -Garden Theatre. Located in the park Alcazar has 2500 seats and hosts various cultural events organized by the Municipality of Larissa

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 110 - Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ελλάδα για την φωτογραφία Blue + Yellow = Green στον διαγωνισμό 2014 του

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ WELCOME TO ST. CATHERINE S GREEK SCHOOL! WEEKDAY GREEK SCHOOL - REGISTRATION FORM SCHOOL YEAR 2016-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αντ.Τρίτση, Αργοστόλι Κεφαλληνίας Τ.Κ. 28 100 τηλ. : 26710-27311 fax : 26710-27312

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το franchising ( δικαιόχρηση ) ως µέθοδος ανάπτυξης των επιχειρήσεων λιανικού εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό.

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό. UΓενικές Επισημάνσεις 1. Παρακάτω θα βρείτε απαντήσεις του Υπουργείου, σχετικά με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας. Διευκρινίζεται ότι στα περισσότερα θέματα οι απαντήσεις ήταν προφορικές (τηλεφωνικά),

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

1. Αφετηρία από στάση χωρίς κριτή (self start όπου πινακίδα εκκίνησης) 5 λεπτά µετά την αφετηρία σας από το TC1B KALO LIVADI OUT

1. Αφετηρία από στάση χωρίς κριτή (self start όπου πινακίδα εκκίνησης) 5 λεπτά µετά την αφετηρία σας από το TC1B KALO LIVADI OUT Date: 21 October 2016 Time: 14:00 hrs Subject: BULLETIN No 3 Document No: 1.3 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Κατ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μοντέλα στρατηγικής διοίκησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- Εκδήλωση Ενημέρωσης για τη λίμνη Ορόκλινης και το έργο LIFE Oroklini

-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- Εκδήλωση Ενημέρωσης για τη λίμνη Ορόκλινης και το έργο LIFE Oroklini -ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- Εκδήλωση Ενημέρωσης για τη λίμνη Ορόκλινης και το έργο LIFE Oroklini 18 Ιουλίου 2014, Βορόκληνη Το Κοινοτικό Συμβούλιο Βορόκληνης σε συνεργασία με τους υπόλοιπους εταίρους του έργου, την

Διαβάστε περισσότερα

BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES. City Date Time Hall. Rhodes 16 March 2012 7.00 pm Cultural Events Hall Aktaion

BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES. City Date Time Hall. Rhodes 16 March 2012 7.00 pm Cultural Events Hall Aktaion BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES City Date Time Hall Rhodes 16 March 2012 7.00 pm Cultural Events Hall Aktaion TITLE: BRIDGE, COGNITIVE ENHANCEMENT AND BRAIN PLASTICITY: HOW TO KEEP BRAIN FIT

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Η ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Κ. 6ο Δμοτικό Σχολείο Κηφησιας Πηνελόπη Δέλτα, Β Δ/νση Εκπ/σης Αθήνας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Πρόθεσή μας είναι να παρουσιάσουμε ένα συνδυασμό των προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Πτυχιακή Εργασία: Τοπογραφικό διάγραμμα σε ηλεκτρονική μορφή κεντρικού λιμένα Κέρκυρας και κτιρίου νέου επιβατικού σταθμού σε τρισδιάστατη μορφή και σχεδίαση με AutoCAD

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

Linked Heritage Kick-off meeting Rome, 29/4/2011

Linked Heritage Kick-off meeting Rome, 29/4/2011 Linked Heritage Kick-off meeting Rome, 29/4/211 Hellenic Ministry of Culture and Tourism Directorate of Informatics & Telecommunications Hellenic Ministry of Culture & Tourism (HMCT) responsible for monitoring

Διαβάστε περισσότερα

"ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013"

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Επιμέλεια Κρανιωτάκη Δήμητρα Α.Μ. 8252 Κωστορρίζου Δήμητρα Α.Μ. 8206 Μελετίου Χαράλαμπος Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μάρκετινγκ Αθλητικών Τουριστικών Προορισμών 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μάρκετινγκ Αθλητικών Τουριστικών Προορισμών 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.»

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων.

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

JUNIOR FORENSICS Dear Parents,

JUNIOR FORENSICS Dear Parents, JUNIOR FORENSICS Dear Parents, We are very happy to introduce Junior Forensics! The Junior Forensics Team is for the students of 7 th and 8 th grades (Α και Β Γυμνασίου) and its goal is to introduce students

Διαβάστε περισσότερα

11/4 Αναστάσιμο Δείπνο. 11/4 Easter Dinner. 12/4 Πασχαλινός Μπουφές. 12/4 Easter Lunch

11/4 Αναστάσιμο Δείπνο. 11/4 Easter Dinner. 12/4 Πασχαλινός Μπουφές. 12/4 Easter Lunch Easter 2015 55 ανά άτομο 25 για παιδιά έως 12 ετών 55 per person 25 for children up to 12 years old 65 ανά άτομο 30 για παιδιά έως 12 ετών 65 per person 30 for children up to 12 years old Mονόκλινο 130

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

ACROPOLIS INTERNATIONAL OPEN

ACROPOLIS INTERNATIONAL OPEN International JU-JITSU tournament for aspirants, juniors and seniors categories in fighting system, duo system, ne-waza system & brazilian Ju-Jitsu ACROPOLIS INTERNATIONAL OPEN ATHENS GREECE 1 st INVITATION

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» «Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας

Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΤΟΠΙΟΥ Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΟΤ ΙΕΡΟΤ ΝΑΟΤ ΣΟΤ ΣΙΜΙΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΣΟ ΠΕΛΕΝΔΡΙ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΣΟΓΡΑΜΜΕΣΡΙΑ

ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΟΤ ΙΕΡΟΤ ΝΑΟΤ ΣΟΤ ΣΙΜΙΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΣΟ ΠΕΛΕΝΔΡΙ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΣΟΓΡΑΜΜΕΣΡΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ-ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΩΣΟΓΡΑΜΜΕΣΡΙΑ ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΟΤ ΙΕΡΟΤ ΝΑΟΤ ΣΟΤ ΣΙΜΙΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΣΟ ΠΕΛΕΝΔΡΙ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author.

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. 2012, Γεράσιμος Χρ. Σιάσος / Gerasimos Siasos, All rights reserved. Στοιχεία επικοινωνίας συγγραφέα / Author

Διαβάστε περισσότερα

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι She selects the option. Jenny starts with the al listing. This has employees listed within She drills down through the employee. The inferred ER sttricture relates this to the redcords in the databasee

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPUS. The Hellenic Federation of Mountaineering and Climbing SPONSORS PHOTO COVERAGE

OLYMPUS. The Hellenic Federation of Mountaineering and Climbing SPONSORS PHOTO COVERAGE OLYMPUS Ski Mountaineering Team Race 30th March 2014 Mt Olympus is considered and referred to internationally as one of the mythical mountains of the globe, a real symbol, since it used to be the "home"

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Σε όλα τα Ιατρεία Οικογενειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ «ΠΑΙ ΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που εκπονήθηκε για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Φνηηεηή ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Ζιεθηξνληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ!

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ! ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ! ΘΥΜΑΡΑ Μ. Μ. 11 Ο Γυμνάσιο Πειραιά, Δ/νση Β/Θμιας Εκπ/σης Πειραιά e-mail: margthym@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το πρόγραμμα της διαμόρφωσης των σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σπουδάστρια: Διαούρτη Ειρήνη Δήμητρα Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μελέτη των υλικών των προετοιμασιών σε υφασμάτινο υπόστρωμα, φορητών έργων τέχνης (17ος-20ος αιώνας). Διερεύνηση της χρήσης της τεχνικής της Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΙΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΝΑΘΕΣΘ ΑΓΩΝΑ ΓΑΦΕΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΟΓΑΝΩΤΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ. ζεκηλαρηο 1 ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (ISAF) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (Ε.Ι.Ο.

ΕΡΙΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΝΑΘΕΣΘ ΑΓΩΝΑ ΓΑΦΕΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΟΓΑΝΩΤΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ. ζεκηλαρηο 1 ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (ISAF) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (Ε.Ι.Ο. ΑΝΑΘΕΣΘ ΑΓΩΝΑ ΕΡΙΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (ISAF) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (Ε.Ι.Ο.) ΚΛΑΣΘ 6/6/2009 1 ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΝΣΑΕΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΑΣΑΜΕΣΡΗΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR From: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor [mailto:dtati@otenet.gr] Sent: Tuesday, April 12, 2011 1:17 PM To: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor Subject: FAIR ANNOUNCEMENT AND

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 3: Phrases to use in business letters and e-mails Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά.

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Διαστημικό εστιατόριο του (Μ)ΑστροΈκτορα Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Μόλις μια παρέα πελατών κάτσει σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

F-Secure LMS. Αγαπητοί συνεργάτες η Inter Engineering βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσει για το νέο σύστημα εκπαίδευσης της F-Secure.

F-Secure LMS. Αγαπητοί συνεργάτες η Inter Engineering βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσει για το νέο σύστημα εκπαίδευσης της F-Secure. F-Secure LMS English Text Below Εισαγωγή Αγαπητοί συνεργάτες η Inter Engineering βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσει για το νέο σύστημα εκπαίδευσης της F-Secure. Η F-Secure πρωτοπορώντας δημιούργησε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέµα:

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέµα: Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Πολιτιστική Επικοινωνία και Τοπική ηµοσιότητα: Η αξιοποίηση των Μέσων Ενηµέρωσης, ο ρόλος των

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 3 η ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ & ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ Ο ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ, Τελ Αβίβ, Ισραήλ Νοεμβρίου 2014

Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ, Τελ Αβίβ, Ισραήλ Νοεμβρίου 2014 Λευκωσία 14 Οκτωβρίου 2014 TO: Όλα τα μέλη του ΚΕΒΕ και Μέλη του Κύπρο-Ισραηλίτικου Επιχειρηματικού Συνδέσμου Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ, Τελ Αβίβ, Ισραήλ 25-27 Νοεμβρίου 2014 Το Κυπριακό Εμπορικό

Διαβάστε περισσότερα

(C) 2010 Pearson Education, Inc. All rights reserved.

(C) 2010 Pearson Education, Inc. All rights reserved. Connectionless transmission with datagrams. Connection-oriented transmission is like the telephone system You dial and are given a connection to the telephone of fthe person with whom you wish to communicate.

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens

Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens Πρόγραμμα : Statistical_Analysis_1.prg Ανάλυση : 28/06/2012 13:05 Κατάλογος : C:\Workspace\Planning\Mst\2010\Statistics\Analysis_5\ Vesrion : 2.8.0, 20-06-2011 Τα κοινά

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους Εκπόνηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Θρησκευτική Ετερότητα: εθνικές και θρησκευτικές

Διαβάστε περισσότερα

July. Tuesday 24th 20.30 Special Open Mike Night at Stardust Taverna Exopoli Free entrance

July. Tuesday 24th 20.30 Special Open Mike Night at Stardust Taverna Exopoli Free entrance July Monday 23rd the local council, or medical equipment for the local clinics. Contact Neisha on 28250 Tuesday 24th Special Open Mike Night at Stardust Taverna Exopoli Free entrance Thursday 26th 11.00.

Διαβάστε περισσότερα

European Constitutional Law

European Constitutional Law ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI OPEN ACADEMIC COURSES Unit 1: The EU as an international (or supranational?) organization Lina Papadopoulou Ass. Prof. of Constitutional Law, Jean Monnet Chair for

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΖΑΡΑΒΕΛΑ Δ. 1, και ΒΡΥΩΝΗΣ Δ. 1 1 4ο Τ.Ε.Ε. Καλαμάτας, Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκ/σης Μεσσηνίας e-mail: dzaravela@yahoo.qr ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Από τις κύριες

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ Νικόλας Χριστοδούλου Λευκωσία, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΟΜΔΑ ΓΟΜΟΣΑΣΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΔΤΘΤΜΗΑ ΝΗΚ. ΚΟΤΚΗΟΤ 01104766 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ:ΑΝ.ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Athanasios J. Manolis MD, FACC, FESC, FAHA. Director of Cardiology Dept, Asklepeion General Hospital, Athens Greece.

Athanasios J. Manolis MD, FACC, FESC, FAHA. Director of Cardiology Dept, Asklepeion General Hospital, Athens Greece. Προβλήματα και Εμπειρίες από τη Διοργάνωση του Παγκοσμίου Συνεδρίου Υπέρτασης Αθήνα 2014 World Congress of Hypertension, Athens 2014: Challenges and Experiences Athanasios J. Manolis MD, FACC, FESC, FAHA

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής (και των τακτικών ενεργειών) για την ενδυνάμωση της εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement GREEK Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Το μωρό μου θα ρθει σύντομα, θα πρέπει να κανονίσω τα οικονομικά μου. Άκουσα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει πλέον το Baby Bonus. Ξέρεις τίποτα γι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΚΛΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΚΛΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΚΛΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Του ΚΩΣΤΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24/3/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24/3/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Όλοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι του 10000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Φροντιστήριο 9: Transactions - part 1 Δημήτρης Πλεξουσάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Tutorial on Undo, Redo and Undo/Redo

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΡΙΤΑΡΗΣ

1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΡΙΤΑΡΗΣ 69 Φεβρουάριος 2011 Περιεχόμενα Η συμβολή του Ιωάννη Καποδίστρια στην εδραίωση της ανεξαρτησίας και της ουδετερότητας της Ελβετίας σ. 1 Οι νέες ισορροπίες στην Ασία και Μ. Ανατολή Η ινδοϊστραηλινή συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Εκπαίδευση: Μέσο ανάπτυξης του ανθρώπινου παράγοντα και εργαλείο διοικητικής µεταρρύθµισης Επιβλέπουσα:

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN KING OF TAEKWON-DO THE BIGGEST SPORTING EVENT OF THE YEAR FOR THE GREEK TAEKWON-DO ITF

EUROPEAN KING OF TAEKWON-DO THE BIGGEST SPORTING EVENT OF THE YEAR FOR THE GREEK TAEKWON-DO ITF EUROPEAN KING OF TAEKWON-DO EUROPEAN THE BIGGEST SPORTING EVENT OF THE YEAR FOR THE GREEK TAEKWON-DO ITF Α.Σ. ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗΣ ΑΥΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΙΝΑΙ: ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Διπλωματική εργασία στο μάθημα «ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα, 1 η Ιουνίου 2010 Σχετικά με την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο «Σχέδιο Επιμερισμού Ρίσκου και Συγχρηματοδότησης» της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Διερεύνηση των απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 Name: Surname: Date: Class: 1. Write these words in the correct order. /Γράψε αυτέσ τισ λέξεισ ςτη ςωςτή ςειρά. 1) playing / his / not /

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. πρωτ: 364/1242 Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2010. ΘΕΜΑ: ΘΕΜΑ: Διεθνής Διαγωνισμός Κρασιού Challenge International du Vin, 8-9 Απριλίου, Μπορντώ.

Αριθμ. πρωτ: 364/1242 Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2010. ΘΕΜΑ: ΘΕΜΑ: Διεθνής Διαγωνισμός Κρασιού Challenge International du Vin, 8-9 Απριλίου, Μπορντώ. K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ: 364/1242 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ!

ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ! ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΕΥΡΩΠΗ ΓΝΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ! ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014 1 Εκεί που η ποιότητα συναντά την επιτυχία Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 7, Αρεδιού Τηλ. 22874368/9 2 ENGLISH INSTITUTE A Place where quality meets success 7, Makarios Avenue, Arediou, Tel. 22874368/9 99606442 Anglia

Διαβάστε περισσότερα

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get)

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Νόμος περί Αναπηριών 2006 (Disability Act 2006) Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Greek Νόμος περί Αναπηριών

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: Επιπτώσεις που επιβάλλει το Νέο Σύμφωνο της Επιτροπής της Βασιλείας (Βασιλεία ΙΙ) για τις τράπεζες που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

«6 α Ποσειδώνια 2015»

«6 α Ποσειδώνια 2015» «6 α Ποσειδώνια 2015» Διεθνής Παράπλους Κόλπου Παλιουρίου Χαλκιδικής Κυριακή 26 Ιουλίου 2015 Ο Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Κασσάνδρας σε συνεργασία με την Διεύθυνση του camping στο Ξενία στο Παλιούρι Χαλκιδικής

Διαβάστε περισσότερα

30/4 1/5. Αναστάσιμο Δείπνο με εορταστικό μενού το βράδυ του Μ. Σαββάτου. 60 ανά άτομο 30 για παιδιά έως 12 ετών

30/4 1/5. Αναστάσιμο Δείπνο με εορταστικό μενού το βράδυ του Μ. Σαββάτου. 60 ανά άτομο 30 για παιδιά έως 12 ετών www.divanis.com 60 ανά άτομο 30 για παιδιά έως 12 ετών 60 per person 30 for children up to 12 years old 70 ανά άτομο 35 για παιδιά έως 12 ετών with traditional 70 per person 35 for children up to 12 years

Διαβάστε περισσότερα

www.hepo.gr Αγαπητοί συνεργάτες,

www.hepo.gr Αγαπητοί συνεργάτες, /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αρµόδια: Ε. Παναγιωταροπούλου Τηλ.: 210 9982342 Fax : 210 9982402 e-mail: panagiotaropoulou@hepo.gr Url: ΚΥΠΡΟΣ - ΛΕΥΚΩΣΙΑ (13-15/12/2009) Αγαπητοί συνεργάτες, Εκατοντάδες ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η προβολή επιστημονικών θεμάτων από τα ελληνικά ΜΜΕ : Η κάλυψή τους στον ελληνικό ημερήσιο τύπο Σαραλιώτου

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Έκθεση ΚΕΜ Franchise φέρνει κοντά τον Αραβικό κόσμο και τις ελληνικές επιχειρήσεις

Η Διεθνής Έκθεση ΚΕΜ Franchise φέρνει κοντά τον Αραβικό κόσμο και τις ελληνικές επιχειρήσεις Η Διεθνής Έκθεση ΚΕΜ Franchise φέρνει κοντά τον Αραβικό κόσμο και τις ελληνικές επιχειρήσεις Αγαπητά Μέλη, Η 14 η Διεθνής Έκθεση ΚΕΜ Franchise τελεί υπό την αιγίδα του Αραβο- Ελληνικού Επιμελητηρίου Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z STUDENT NUMBER CENTRE NUMBER HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z (55 Marks) Time allowed Two hours (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Write your Student

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ. 20th SOROPTIMIST INTERNATIONAL CONVENTION ISTANBUL 2015

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ. 20th SOROPTIMIST INTERNATIONAL CONVENTION ISTANBUL 2015 ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 113 - Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2015 20th SOROPTIMIST INTERNATIONAL CONVENTION ISTANBUL 2015 113 ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΑΔΟΣ το μήνυμα της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ: Ζ ΥΡΖΖ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ ΣΟΝ ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΜΟ

ΣΗΣΛΟ: Ζ ΥΡΖΖ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ ΣΟΝ ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΣΗΣΛΟ: Ζ ΥΡΖΖ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ ΣΟΝ ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΜΟ ΓΚΟΓΚΗΓΟΤ ΗΧΑΝΝΑ Α.Μ:186/99 Δπηβιέπωλ θαζεγεηήο:παλασο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑ Αρ. Πρωτ.: 14243

ΑΓΙΑ Αρ. Πρωτ.: 14243 SPP 2 nd Network meeting Greece: Larissa INVITATION ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Τμήμα : Τεχνικών Υπηρεσιών Αγιά, 08/09/2011 Ταχυδρομική Δ/νση : ΑΓΙΑ Αρ. Πρωτ.: 14243 Ταχ. Κώδικας : 400 03 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση κατά του ιού της γρίπης Σε δομές του νομού Λάρισας

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση κατά του ιού της γρίπης Σε δομές του νομού Λάρισας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου» Κατεύθυνση: «Διατροφή, Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα