ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Η εξζλιξθ του Εναρμονιςμζνου Δείκτθ Τιμϊν Καταναλωτι (ΕνΔΤΚ) του μθνόσ Ιουλίου 2017 (ζτοσ αναφοράσ 2015=100,0) ζχει ωσ εξισ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Η εξζλιξθ του Εναρμονιςμζνου Δείκτθ Τιμϊν Καταναλωτι (ΕνΔΤΚ) του μθνόσ Ιουλίου 2017 (ζτοσ αναφοράσ 2015=100,0) ζχει ωσ εξισ:"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 9 Αυγοφςτου 07 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΝΑΡΜΟΝΙΜΕΝΟ ΔΕΙΚΣΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ: Ιοφλιοσ 07, ετιςια αφξθςθ 0,9% Η εξζλιξθ του Εναρμονιςμζνου Δείκτθ Τιμϊν Καταναλωτι (ΕνΔΤΚ) του μθνόσ Ιουλίου 07 (ζτοσ αναφοράσ 05=00,0) ζχει ωσ εξισ: Ο ΕνΔΤΚ του μθνόσ Ιουλίου 07, ςε ςφγκριςθ με τον αντίςτοιχο Δείκτθ του Ιουλίου 06, παρουςίαςε αφξθςθ 0,9% ζναντι αφξθςθσ 0,% που ςθμειϊκθκε κατά τθν αντίςτοιχθ ςφγκριςθ του ζτουσ 06 με το 05 (Πίνακεσ,). Ο ΕνΔΤΚ κατά τον μινα Ιοφλιο 07, ςε ςφγκριςθ με τον Ιοφνιο 07, παρουςίαςε μείωςθ,% ζναντι μείωςθσ επίςθσ,% που ςθμειϊκθκε κατά τθν αντίςτοιχθ ςφγκριςθ του προθγοφμενου ζτουσ (Πίνακασ ). Ο μζςοσ ΕνΔΤΚ του δωδεκαμινου Αυγοφςτου 06 - Ιουλίου 07, ςε ςφγκριςθ με τον αντίςτοιχο Δείκτθ του δωδεκαμινου Αυγοφςτου 05 - Ιουλίου 06, παρουςίαςε αφξθςθ 0,9% ζναντι μείωςθσ 0,% που ςθμειϊκθκε κατά τθν αντίςτοιχθ ςφγκριςθ του δωδεκαμινου Αυγοφςτου 05 - Ιουλίου 06 με το δωδεκάμθνο Αυγοφςτου 04 - Ιουλίου 05 (Πίνακασ, ). Γράφθμα. Ετιςιεσ μεταβολζσ ΕνΔΣΚ Ελλάδασ και ΕνΔΣΚ Ευρωηϊνθσ Ετιςιεσ μεταβολζσ ΕνΔΤΚ Ελλάδασ Ετιςιεσ μεταβολζσ ΕνΔΤΚ Ευρωηϊνθσ Σθμείωςθ : Τα ςτοιχεία του ΕνΔΤΚ Ευρωηϊνθσ, Ιουλίου 07, είναι προςωρινά. Πλθροφορίεσ: Διεφκυνςθ Οικονομικϊν και Βραχυχρόνιων Δεικτϊν Τμιμα Λιανικϊν Τιμϊν και Τιμαρίκμων Αργυρϊ Κουρτάκθ, Αναςτάςιοσ Κοφτελασ Τθλ: 5 7, Fax:

2 Πίνακασ. ΕνΔΣΚ, Ιοφλιοσ 07 (Ζτοσ αναφοράσ: 05=00,0) τακμίςεισ ( ) Δείκτεσ Ετιςια μεταβολι Ομάδεσ αγακϊν και υπθρεςιϊν 07 Ιοφλιοσ Ιοφλιοσ /06 06/05. Διατροφι και μθ αλκοολοφχα ποτά 95,88 99,00 00,60 98, -,6,. Αλκοολοφχα ποτά και καπνόσ 5, 09,7 0,6 00,4 8,0,4. Ζνδυςθ και υπόδθςθ 4,8 8,86 8,76 95,7 0, -4, 4. Στζγαςθ 95,59 98,5 96,0 00,4,4-4, 5. Διαρκι αγακά - Είδθ νοικοκυριοφ και υπθρεςίεσ 6,88 95,5 98,8 98,5 -, -0, 6. Υγεία 5,58 99, 0,69 99,5 -,,4 7. Μεταφορζσ 6,77 05,8 0,58 04,45, -0,8 8. Επικοινωνίεσ 5,46 0, 00,74 00,00,4 0,7 9. Αναψυχι - Πολιτιςτικζσ δραςτθριότθτεσ 9,56 99,6 00,0 99,80 -,0 0,4 0. Εκπαίδευςθ 4,5 98,7 98,98 00,5-0, -,. Ξενοδοχεία - Καφζ - Εςτιατόρια 78,5 06,0 0,85 00,9,4,5. Άλλα αγακά και υπθρεςίεσ 66,65 97,0 98,5 98,49 -, -0, Γενικόσ Δείκτθσ 000,00 0,08 00,6 99,96 0,9 0, Σθμείωςθ : Οι δείκτεσ δθμοςιεφονται με ςτρογγυλοποίθςθ δφο δεκαδικϊν ψθφίων και οι ποςοςτιαίεσ μεταβολζσ με ςτρογγυλοποίθςθ ενόσ δεκαδικοφ ψθφίου. Μινεσ Πίνακασ. Μθνιαία εξζλιξθ και ςυγκρίςεισ (γενικοφ) ΕνΔΣΚ (Ζτοσ αναφοράσ: 05=00,0) Μθνιαία μεταβολι Ετιςια μεταβολι Μζςθ ετιςια μεταβολι Δείκτεσ /06 06/05 07/06 06/05 99,79 98,0 98,4-0,5 -,7 -,,5-0, 0, -0,9 99,69 98,8 98, -0, 0,0-0,,4 0, 0, -0,7 0,06 99,40 00,07,4,,9,7-0,7 0,5-0,6 4 0,7 00,07 00,50 0,7 0,7 0,4,6-0,4 0,6-0,5 5 0,56 00,08 00,8-0, 0,0-0,,5-0, 0,8-0,4 6 0,0 0,8 0,5 0,7, 0,9 0,9 0, 0,8-0, 7 0,08 00,6 99,96 -, -, -, 0,9 0, 0,9-0, 8 00,8 99,75 0,0-0, 0,4-0, 9 00,88 00,94 0,7, -0, 0,0 0 0, 00,75 0,4-0, 0,6 0,0 99,85 00,0 -,5-0,7-0, 0,0 00,7 99,98 0,4 0,0 0, 0,0 Μέσος ετήσιος 00,0 00,00 0,0 Σθμείωςθ : Οι δείκτεσ δθμοςιεφονται με ςτρογγυλοποίθςθ δφο δεκαδικϊν ψθφίων και οι ποςοςτιαίεσ μεταβολζσ με ςτρογγυλοποίθςθ ενόσ δεκαδικοφ ψθφίου.

3 Πίνακασ. φγκριςθ του ΕνΔΣΚ με τον ΔΣΚ ΕνΔΣΚ (05=00,0) ΔΣΚ (009=00,0) Ζτοσ και μινασ ΕνΔΣΚ Ετιςια μεταβολι Μζςθ ετιςια μεταβολι ΔΣΚ Ετιςια μεταβολι Μζςθ ετιςια μεταβολι 04 : 0, -,4 -,0 07,7 -,5 -, 00, -0,9 -, 05,94 -, -, 0,97 -,5 -, 08,4 -, -, 4 0,5 -,6 -, 08,9 -, -, 5 0,7 -, -,4 08,05 -,0 -,4 6 0,7 -,5 -,5 08,75 -, -,5 7 0, -0,8 -,5 07,40-0,7 -,5 8 00,4-0, -,5 06,09-0, -,4 9 0,7 -, -,5 08,9-0,8 -,4 0 00,84 -,8 -,5 07,0 -,7 -,4 00, -, -, 06,0 -, -, 99,59 -,5 -,4 05,79 -,6 -, Μέσος ετήσιος 0, - -,4 07,8 - -, 05 : 98,4 -,8 -,5 04, -,8 -,4 98, -,9 -,6 0,65 -, -,5 00,07 -,9 -,6 06,0 -, -,6 4 00,50 -,8 -,6 06,6 -, -,6 5 00,8 -,4 -,6 05,7 -, -,7 6 0,5 -, -,6 06,40 -, -,7 7 99,96 -, -,6 05,00 -, -,9 8 99,75-0,4 -,6 04,54 -,5 -,0 9 00,94-0,8 -,6 06,4 -,7 -,0 0 00,75-0, -,4 06, -0,9 -,0 00,0-0, -, 05,5-0,7 -,9 99,98 0,4 -, 05,6-0, -,7 Μέσος ετήσιος 00,00 - -, 05,5 - -,7 06 : 98,0-0, -0,9 0,56-0,7 -,6 98,8 0, -0,7 0, -0,5 -,4 99,40-0,7-0,6 04,5 -,5 -,4 4 00,07-0,4-0,5 05,8 -, -, 5 00,08-0, -0,4 04,8-0,9 -, 6 0,8 0, -0, 05,65-0,7 -, 7 00,6 0, -0, 0,9 -,0 -,0 8 00,8 0,4-0, 0,55-0,9-0,9 9 00,88-0, 0,0 05,9 -,0-0,9 0 0, 0,6 0,0 05,80-0,5-0,8 99,85-0, 0,0 04,57-0,9-0,8 00,7 0, 0,0 05,64 0,0-0,8 Μέσος ετήσιος 00,0-0,0 04, ,8 07 : 99,79,5 0, 04,76, -0,7 99,69,4 0, 04,46, -0,5 0,06,7 0,5 06,,7-0, 4 0,7,6 0,6 07,0,6 0,0 5 0,56,5 0,8 06,06, 0, 6 0,0 0,9 0,8 06,7,0 0, 7 0,08 0,9 0,9 04,94,0 0,5 Σθμείωςθ : Οι δείκτεσ δθμοςιεφονται με ςτρογγυλοποίθςθ δφο δεκαδικϊν ψθφίων και οι ποςοςτιαίεσ μεταβολζσ με ςτρογγυλοποίθςθ ενόσ δεκαδικοφ ψθφίου.

4 Γράφθμα. Εξζλιξθ ετιςιων μεταβολϊν ΕνΔΣΚ και ΔΣΚ ΕνΔΤΚ ΔΤΚ Γράφθμα. Ετιςιεσ και μθνιαίεσ μεταβολζσ ΕνΔΣΚ, , 0,4-0, 0,9, 0,0-0, -0, -0,7,, 0,7 0,0 0,0 0,7 0,4 0,0 0,4-0,5-0,,4 0,7 0,7-0, - -, -, -,7 -, -,5 -, Μθνιαίεσ μεταβολζσ ΕνΔΤΚ Ετιςιεσ μεταβολζσ ΕνΔΤΚ 4

5 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕ ΗΜΕΙΩΕΙ Γενικά κοπόσ και χρθςιμότθτα των ΕνΔΣΚ Ο Εναρμονιςμζνοσ Δείκτθσ Τιμϊν Καταναλωτι (ΕνΔΤΚ) καταρτίηεται από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ), παράλλθλα με τον εκνικό Δείκτθ Τιμϊν Καταναλωτι (ΔΤΚ), από τον Ιανουάριο 996. Οι ΕνΔΤΚ καταρτίηονται από τα κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ, ςφμφωνα με Κοινοτικοφσ Κανονιςμοφσ, με ςκοπό να παρζχουν ςυγκρίςιμα ςτοιχεία για τον πλθκωριςμό των κρατϊν μελϊν και για το κριτιριο ςφγκλιςθσ τθσ ςτακερότθτασ των τιμϊν, ςτο πλαίςιο τθσ Οικονομικισ και Νομιςματικισ Ζνωςθσ. Οι ΕνΔΤΚ αποτελοφν τθ βάςθ για τον υπολογιςμό του Ευρωπαϊκοφ Δείκτθ Τιμϊν Καταναλωτι (European Index of Consumer Prices - EICP) και του Δείκτθ Τιμϊν Καταναλωτι τθσ Νομιςματικισ Ζνωςθσ (Monetary Union Index of Consumer Prices - MUICP), οι οποίοι παρζχουν τα επίςθμα μζτρα πλθκωριςμοφ ςτθν ΕΕ (8 κράτθ μζλθ) και ςτθν Ευρωηϊνθ (9 κράτθ μζλθ) αντίςτοιχα. Νομικό πλαίςιο Περίοδοσ αναφοράσ Βάςθ Οι ΕνΔΤΚ καταρτίηονται ςτα πλαίςια του βαςικοφ Κανονιςμοφ του Συμβουλίου (ΕΚ) 494/95 «για τθ κζςπιςθ εναρμονιςμζνων δεικτϊν καταναλωτι» και άλλων δεκαεννζα (9) Κανονιςμϊν του Συμβουλίου και τθσ Επιτροπισ των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΚ). Μινασ. Δεκζμβριοσ προθγοφμενου ζτουσ. Ζτοσ αναφοράσ 05=00,0. Χαρακτθριςτικά των ΕνΔΣΚ Γεωγραφικι και πλθκυςμιακι κάλυψθ των ΕνΔΣΚ Σαξινόμθςθ των ειδϊν υντελεςτζσ ςτάκμιςθσ των ειδϊν Χαρακτθριςτικό γνϊριςμα των ΕνΔΤΚ είναι ότι καταρτίηονται ςφμφωνα με μία ςειρά τεχνικϊν μζτρων, όπωσ αυτά ορίηονται από τουσ ςχετικοφσ Κανονιςμοφσ τθσ Ευρωπαικισ Ενωςθσ.Τα κυριότερα από αυτά είναι: θ χρθςιμοποίθςθ ενιαίασ ταξινόμθςθσ των ειδϊν (COICOP5/HICP), θ επιλογι του τφπου υπολογιςμοφ των ατομικϊν δεικτϊν, θ γεωγραφικι και πλθκυςμιακι κάλυψθ ςυνόλου Χϊρασ, θ κάλυψθ των ειδϊν και θ κατάρτιςθ ςυγκεκριμζνων υποδεικτϊν, οι ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ για τθν τιμολθψία και τθ δειγματολθψία, οι προςαρμογζσ λόγω ποιοτικϊν διαφορϊν των ειδϊν, θ ενιαία αντιμετϊπιςθ των τιμολογίων των επιχειριςεων κοινισ ωφζλειασ, κακϊσ, επίςθσ, το κοινό ζτοσ αναφοράσ (05=00,0) και οι αναδρομικοί υπολογιςμοί ςτοιχείων από τον Ιανουάριο 996 και εξισ. Η γεωγραφικι και πλθκυςμιακι κάλυψθ των ΕνΔΤΚ κακορίηεται από τον Κανονιςμό (ΕΚ) 688/98 του Συμβουλίου, ο οποίοσ ορίηει ότι ο ΕνΔΤΚ κάκε κράτουσ μζλουσ πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ καταναλωτικζσ δαπάνεσ που πραγματοποιοφνται ςτθν οικονομικι επικράτεια του κράτουσ μζλουσ. Η ταξινόμθςθ των ειδϊν (αγακϊν και υπθρεςιϊν) που περιλαμβάνονται ςτον Δείκτθ βαςίηεται ςτθ διεκνι ταξινόμθςθ COICOP (ταξινόμθςθ τθσ ατομικισ κατανάλωςθσ κατά ςκοπό) και, ιδιαίτερα, όπωσ αυτι ζχει προςαρμοςκεί για τισ ανάγκεσ των ΕνΔΤΚ των κρατϊν μελϊν τθσ ΕΕ με τθν ταξινόμθςθ COICOP5/HICP. Οι ςυντελεςτζσ ςτάκμιςθσ των ειδϊν των ΕνΔΤΚ υπολογίηονται βάςει των καταναλωτικϊν δαπανϊν, που πραγματοποιοφνται ςτθν οικονομικι επικράτεια κάκε κράτουσ μζλουσ, ανεξάρτθτα από ποιουσ γίνονται (ιδιωτικά νοικοκυριά, ςυλλογικά νοικοκυριά, τουρίςτεσ). Συνεπϊσ, ςτισ δαπάνεσ για τον υπολογιςμό των ςυντελεςτϊν ςτάκμιςθσ των ειδϊν ςυμπεριλαμβάνονται οι δαπάνεσ που πραγματοποιοφνται ςτθν θμεδαπι από τα νοικοκυριά μόνιμων κατοίκων, τουσ ξζνουσ επιςκζπτεσ (τουρίςτεσ) και τα άτομα που διαμζνουν ςε ιδρφματα. Πθγζσ προζλευςθσ των ςτοιχείων δαπανϊν για τον υπολογιςμό των ςυντελεςτϊν ςτάκμιςθσ των ειδϊν του ΕνΔΤΚ είναι οι Εκνικοί Λογαριαςμοί και θ Ζρευνα Οικογενειακϊν Προχπολογιςμϊν (ΕΟΠ), όπωσ προβλζπεται από τον Κανονιςμό 4/00. υλλεγόμενεσ τιμζσ Οι τιμζσ που χρθςιμοποιοφνται για τον υπολογιςμό των ΕνΔΤΚ είναι οι πραγματικά καταβαλλόμενεσ τιμζσ από τα νοικοκυριά, για τθν αγορά αγακϊν και υπθρεςιϊν. 5

6 φγκριςθ του ΕνΔΣΚ και του εκνικοφ ΔΣΚ Μεταξφ του εκνικοφ ΔΤΚ και του ΕνΔΤΚ υπάρχουν ομοιότθτεσ, αλλά και διαφορζσ. Οι ομοιότθτεσ αναφζρονται ςτα εξισ ςθμεία: Γεωγραφικι κάλυψθ, δεδομζνου ότι και οι δφο Δείκτεσ αναφζρονται ςτο ςφνολο Χϊρασ. Πόλεισ τιμολθψίασ. Κάλυψθ ειδϊν, με εξαίρεςθ τα τζλθ κυκλοφορίασ οχθμάτων και τθν ειςφορά για δθμόςια τθλεόραςθ, που δεν περιλαμβάνονται ςτον ΕνΔΤΚ. Χριςθ τθσ ταξινόμθςθσ ειδϊν COICOP5/HICP. Πθγζσ τιμολθψίασ. Συχνότθτα τιμολθψίασ. Στοιχεία τιμϊν. Μζκοδοσ υπολογιςμοφ των χρονολογικϊν ςειρϊν (αλυςωτι ςφνδεςθ). Χριςθ του ίδιου τφπου για τον υπολογιςμό των ατομικϊν δεικτϊν των πόλεων τιμολθψίασ (γεωμετρικόσ μζςοσ όροσ). Αντιμετϊπιςθ τθσ εποχικότθτασ των ειδϊν, των μειωμζνων τιμϊν και των ελλειπουςϊν τιμϊν. Ημερομθνίεσ ανακοίνωςθσ των δφο Δεικτϊν. Ετιςια επικαιροποίθςθ των ςτακμίςεων και προςαρμογισ τουσ ςτισ τιμζσ του προθγοφμενου Δεκεμβρίου. Οι διαφορζσ αναφζρονται ςτα εξισ ςθμεία: Το ζτοσ αναφοράσ του ΕνΔΤΚ είναι το 05=00,0 και του εκνικοφ ΔΤΚ το 009=00,0. Ο ΕνΔΤΚ καλφπτει τισ καταναλωτικζσ δαπάνεσ που πραγματοποιοφνται ςτθν οικονομικι επικράτεια τθσ Χϊρασ ανεξάρτθτα από ποιουσ γίνονται (μόνιμοι ι μθ μόνιμοι κάτοικοι), ενϊ ο εκνικόσ ΔΤΚ καλφπτει τισ καταναλωτικζσ δαπάνεσ των ιδιωτικϊν νοικοκυριϊν μόνιμων κατοίκων ςτθν οικονομικι επικράτεια και ςτθν αλλοδαπι. Οι ςυντελεςτζσ ςτάκμιςθσ των ειδϊν του ΕνΔΤΚ υπολογίηονται βάςει ςτοιχείων των Εκνικϊν Λογαριαςμϊν και τθσ ΕΟΠ, ενϊ του εκνικοφ ΔΤΚ υπολογίηονται βάςει ςτοιχείων τθσ ΕΟΠ. Δθμοςίευςθ ςτοιχείων Τα ςτοιχεία του ΕνΔΤΚ ανακοινϊνονται, μθνιαίωσ, βάςει του Ημερολογίου Ανακοινϊςεων Δελτίων Τφπου τθσ ΕΛΣΤΑΤ. Η διάκεςθ των χρονοςειρϊν του Δείκτθ με το ίδιο ζτοσ αναφοράσ (05=00,0) γίνεται, αναδρομικά, από τον Ιανουάριο 996. Παραπομπζσ Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ, ςχετικά με τθ μεκοδολογία κατάρτιςθσ και υπολογιςμοφ του ΕνΔΤΚ, κακϊσ και ςτοιχεία χρονολογικϊν ςειρϊν, διατίκενται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΛΣΤΑΤ ( 6

7 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΜΕΝΟ ΔΕΙΚΣΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΜΕ ΣΑΘΕΡΟΤ ΦΟΡΟΤ: Ιοφλιοσ 07 Η εξζλιξθ του Εναρμονιςμζνου Δείκτθ Τιμϊν Καταναλωτι με Στακεροφσ Φόρουσ (ΕνΔΤΚ-ΣΦ) του μθνόσ Ιουλίου 07 (ζτοσ αναφοράσ 05=00,0) ζχει ωσ εξισ: Ο ΕνΔΤΚ-ΣΦ του μθνόσ Ιουλίου 07, ςε ςφγκριςθ με τον αντίςτοιχο Δείκτθ του Ιουλίου 06, παρουςίαςε αφξθςθ 0,% ζναντι μείωςθσ,% που ςθμειϊκθκε κατά τθν αντίςτοιχθ ςφγκριςθ του ζτουσ 06 με το 05. Ο ΕνΔΤΚ-ΣΦ κατά τον μινα Ιοφλιο 07, ςε ςφγκριςθ με τον Ιοφνιο 07, παρουςίαςε μείωςθ,% ζναντι μείωςθσ επίςθσ,% που ςθμειϊκθκε κατά τθν αντίςτοιχθ ςφγκριςθ του προθγοφμενου ζτουσ. Μινεσ Μθνιαία εξζλιξθ και ςυγκρίςεισ ΕνΔΣΚ-Φ (Ζτοσ αναφοράσ: 05=00,0) Μθνιαία μεταβολι Ετιςια μεταβολι Μζςθ ετιςια μεταβολι Δείκτεσ /06 06/05 07/06 06/05 97,45 97, 99,8 -, -,8 -, 0, -, -, -,5 97,5 97,0 98,98-0, 0,0-0, 0, -,9 -, -,6 98,70 98, 00,87,4,,9 0,5 -,6-0,9 -,7 4 99, 98,87 0,9 0,6 0,7 0,4 0,5 -,4-0,6 -,7 5 99,7 98,88 0,08-0, 0,0-0, 0, -, -0,4 -,8 6 99,89 99,68 0,95 0,7 0,8 0,9 0, -, -0, -,0 7 98,69 98,47 00,75 -, -, -, 0, -, 0,0 -, 8 98,49 98,56 0,0 -, -0, -,9 9 99,7 99,98 0,7,4-0,8 -,8 0 99,5 99,6 0,4-0,4-0, -,7 98,07 98,88 -,5-0,7-0,8 -,6 98,49 98,86 0,4 0,0-0,4 -,5 Μέσος ετήσιος 98,5 00,00 -,5 Σθμείωςθ : Οι δείκτεσ δθμοςιεφονται με ςτρογγυλοποίθςθ δφο δεκαδικϊν ψθφίων και οι ποςοςτιαίεσ μεταβολζσ με ςτρογγυλοποίθςθ ενόσ δεκαδικοφ ψθφίου. Εξζλιξθ ετιςιων μεταβολϊν ΕνΔΣΚ και ΕνΔΣΚ-Φ ΕνΔΤΚ ΕνΔΤΚ-ΣΦ 7

8 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕ ΗΜΕΙΩΕΙ Γενικά Ο Εναρμονιςμζνοσ Δείκτθσ Τιμϊν Καταναλωτι με Στακεροφσ Φόρουσ (ΕνΔΤΚ-ΣΦ) μετρά τισ μεταβολζσ ςτισ τιμζσ καταναλωτι, χωρίσ τθν επίπτωςθ των μεταβολϊν των φόρων επί των αγακϊν και υπθρεςιϊν, εντόσ τθσ ίδιασ χρονικισ περιόδου. Ο ΕνΔΤΚ-ΣΦ δεν αποδίδει τθν ακριβι μζτρθςθ τθσ επίπτωςθσ τθσ μεταβολισ των φόρων, αλλά παρζχει μία ζνδειξθ για το ανϊτερο όριο αυτισ τθσ επίπτωςθσ. Τπολογιςμόσ του Δείκτθ Ο ΕνΔΤΚ-ΣΦ ακολουκεί τισ ίδιεσ αρχζσ υπολογιςμοφ με τον ΕνΔΤΚ, τα ίδια αγακά και υπθρεςίεσ, όπωσ αυτά καλφπτονται από τον ΕνΔΤΚ, και τισ ίδιεσ ςτακμίςεισ, όπωσ αυτζσ εφαρμόηονται για τον ΕνΔΤΚ. Βαςίηεται, όμωσ, ςε τιμζσ ειδϊν με ςτακεροφσ ςυντελεςτζσ φόρων του Δεκεμβρίου του προθγοφμενου ζτουσ. Κάλυψθ φόρων Οι φόροι που λαμβάνονται υπόψθ για τον ΕνΔΤΚ-ΣΦ είναι αυτοί που ςυνδζονται άμεςα με τθν τελικι κατανάλωςθ, δθλαδι οι εξισ: Φόροσ προςτικζμενθσ αξίασ (ΦΠΑ). Ειδικοί φόροι κατανάλωςθσ ςτα αλκοολοφχα ποτά, τον καπνό, τα καφςιμα και τα προϊόντα ενζργειασ (βενηίνθ, πετρζλαιο κζρμανςθσ, φυςικό αζριο, θλεκτριςμόσ), τα αυτοκίνθτα και τθν κινθτι τθλεφωνία. Τζλθ ςε ειδικά είδθ, όπωσ αυτοκίνθτα (τζλοσ ταξινόμθςθσ). Διαφορζσ μεταξφ ΕνΔΣΚ και ΕνΔΣΚ-Φ Η διαφορά ςτα ποςοςτά μεταβολισ μεταξφ του ΕνΔΤΚ και του ΕνΔΤΚ-ΣΦ δείχνει τθ κεωρθτικι επίπτωςθ τθσ μεταβολισ των φόρων ςτο ςυνολικό επίπεδο μεταβολισ των τιμϊν. Νομικό πλαίςιο Περίοδοσ αναφοράσ Ο ΕνΔΤΚ-ΣΦ καταρτίηεται από τα κράτθ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο εφαρμογισ του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 9/0 τθσ Επιτροπισ «για τθ κζςπιςθ εναρμονιςμζνων δεικτϊν τιμϊν καταναλωτι με ςτακεροφσ φορολογικοφσ ςυντελεςτζσ». Σφμφωνα με τον Κανονιςμό τα ςτοιχεία του ΕνΔΤΚ-ΣΦ διαβιβάηονται ςτθ Eurostat, ςε μθνιαία βάςθ, μαηί με τα ςτοιχεία του ΕνΔΤΚ. Μινασ. Βάςθ Δεκζμβριοσ προθγοφμενου ζτουσ. Ζτοσ αναφοράσ 05=00,0. Δθμοςίευςθ ςτοιχείων Τα ςτοιχεία του ΕνΔΤΚ-ΣΦ ανακοινϊνονται μαηί με τον ΕνΔΤΚ ςτα Δελτία Τφπου τθσ ΕΛΣΤΑΤ. 8