ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας 5 η Υ.Πε. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικό Τμήμα Ημ/νία: 11-Απρ-13 Αρ. πρωτ.: 664/ΣΔ/13 Ταχ. Δ/νση Άμφισσα Πληροφ.... Σκούρα Π. Τηλ.... (22653) Fax... (22650) Ε-mail... ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ Το Γ. Ν. Άμφισσας, έχοντας υπόψη: Το Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/ ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» Το Π.Δ. 60/07 (ΦΕΚ 64/Α/ ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» Το Ν. 3580/07 (134/Α/ ) «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/ ) «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» Το Ν. 3329/05 (ΦΕΚ 81/Α/ ) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», ως τροποποιήθηκε με το Ν. 3527/07 (ΦΕΚ 25/Α/ ) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» Το άρθρο 27, παρ. 11 του Ν. 3867/10 (ΦΕΚ 128/Α/ ) περί εκτέλεσης έργων, προμήθειας και ανάθεσης υπηρεσιών μέχρι του ποσού των χωρίς προηγούμενη έγκριση σκοπιμότητας από άλλο όργανο Την με αρ. 16/ (θέμα 3 ο ) απόφ. ΣΔ του Γ. Ν. Άμφισσας περί έγκρισης διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Καθετήρων Γ. Ν. Άμφισσας - Πρόχειρος Διαγωνισμός προμήθειας Καθετήρων (664/ΣΔ/13) Σελίδα 1 από 7

2 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια Καθετήρων, προϋπολογισθείσας δαπάνης Εννέα Χιλιάδων Ευρώ (9.000 ) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ. Ο παρών διαγωνισμός αναρτάται στο site του Νοσοκομείου: καθώς και στο site της 5 ης Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας: Υ.Πε. Άρθρο 1: Τρόπος και Χρόνος Υποβολής της Προσφοράς Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους εντός κλειστού φακέλου, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς: Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας: «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ». Ο αριθμός και το θέμα της Πρόσκλησης. Η ημερομηνία διενέργειας της Πρόσκλησης. Τα στοιχεία του αποστολέα. Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται, σε ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους που φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, τα εξής: 1. Κλειστός φάκελος με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο οποίος θα περιλαμβάνει: 1.1. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8, παρ. 4 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνήσιου υπογραφής, στην οποία πρέπει: i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού. ii. Να δηλώνεται ότι ο συμμετέχων αποδέχεται πλήρως τους όρους του διαγωνισμού. iii. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του, ο συμμετέχων είναι ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του, που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). iv. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του, ο συμμετέχων είναι φορολογικά ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις. v. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του, ο συμμετέχων είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επαγγελματικό Επιμελητήριο. vi. Να δηλώνεται ότι ο συμμετέχων δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημοσίου και δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του Δημοσίου. vii. Να δηλώνεται ότι τα προσφερόμενα είδη φέρουν σήμανση CE. viii. Να δηλώνεται ότι ο συμμετέχων, σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε αυτόν, θα προσκομίσει, εφόσον του ζητηθεί, όλα τα αποδεικτικά των παραπάνω στοιχείων έγγραφα. 2. Κλειστός φάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», με σαφή τεχνική περιγραφή, σύμφωνα με τα ζητούμενα στο Παράρτημα της Παρούσας. 3. Κλειστός φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όπου τοποθετείται η οικονομική προσφορά σε δύο αντίγραφα. Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει: Γ. Ν. Άμφισσας - Πρόχειρος Διαγωνισμός προμήθειας Καθετήρων (664/ΣΔ/13) Σελίδα 2 από 7

3 την προσφερόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ το ποσοστό του ΦΠΑ τον κωδικό και την τιμή του Παρατηρητηρίου Τιμών της ΕΠΥ (εφόσον υπάρχει). Οι προσφερόμενες τιμές θα πρέπει να είναι μικρότερες ή ίσες της τιμής Παρατηρητηρίου. Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού, ήτοι Τρίτη 23-Απρ-13 και ώρα 14:00 π.μ., στη Γραμματεία του Νοσοκομείου. Άρθρο 2: Διαδικασία Διαγωνισμού Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί την Τετάρτη 24-Απρ-13 και ώρα 10:00 π.μ. από τριμελή Επιτροπή. Οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των εταιρειών που υπέβαλαν προσφορά δύνανται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών. Κατά την ημέρα αυτή, και μόνον αυτή, μπορούν εφόσον το επιθυμούν να λάβουν γνώση για τα έγγραφα συμμετοχής των συμμετεχόντων. Η Επιτροπή αφού εξετάσει τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφορών, στη συνέχεια (την ίδια ημέρα) θα προβεί στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και θα συντάξει σχετικό Πρακτικό, το οποίο θα κοινοποιηθεί στο αρμόδιο αποφασίζον όργανο προς έγκριση. Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή για κάθε είδος ξεχωριστά. Άρθρο 3: Τιμές Προσφορών - Νόμισμα Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ευρώ ( ) και θα αναγράφονται ολογράφως και αριθμητικώς. Προσφορές που δε δίνουν τις τιμές σε ευρώ ή που καθορίζουν σχέση ευρώ με ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίνεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα είδους, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Άρθρο 4: Χρόνος Ισχύος Προσφορών Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προαναφερόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εάν οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να παρατείνουν την ισχύ των προσφορών τους και αποδέχθηκαν την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν και για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. Άρθρο 5: Παράδοση Παραλαβή Οι παραδόσεις των ειδών στο Νοσοκομείο θα γίνονται τμηματικά, κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αποσταλείσας με τηλεομοιοτυπία (fax), εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από της λήψης αυτής. Άρθρο 6: Πληρωμή Κρατήσεις Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται εντός ενενήντα (90) ημερών από την υποβολή του τιμολογίου, βάσει των νομίμων δικαιολογητικών πληρωμής και μετά από έγκριση του σχετικού χρηματικού εντάλματος από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Γ. Ν. Άμφισσας - Πρόχειρος Διαγωνισμός προμήθειας Καθετήρων (664/ΣΔ/13) Σελίδα 3 από 7

4 Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Ο ΦΠΑ βαρύνει το Νοσοκομείο. Άρθρο 7: Χρόνος Ισχύος Σύμβασης Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί θα είναι έξι (6) μήνες. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα αυτοδίκαιης παράτασης για δύο (2) επιπλέον μήνες, χωρίς να απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του προμηθευτή. Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και μόνο κατόπιν έγγραφης συμφωνίας των συμβαλλομένων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του αρ. 24 του Π.Δ. 118/07. Σε περίπτωση ολοκλήρωσης του αντίστοιχου διαγωνισμού του ΠΠΥΥ, η ισχύς της σύμβασης που θα προκύψει από την παρούσα παύει αζημίως για το Νοσοκομείο. Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Γ. Ν. Άμφισσας - Πρόχειρος Διαγωνισμός προμήθειας Καθετήρων (664/ΣΔ/13) Σελίδα 4 από 7

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Εκτός των τεχνικών προδιαγραφών που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα για κάθε είδος, όλα τα είδη καθετήρων θα πρέπει να πληρούν και τα παρακάτω: 1. Υποχρεωτική αναφορά του εργοστασιακού κωδικού παραγωγής κάθε προσφερόμενου είδους. 2. Οι αναφερόμενες ενδείξεις να είναι γραμμένες και στην Ελληνική γλώσσα. 3. Να αναφέρονται ευκρινώς στη συσκευασία τα στοιχεία που αφορούν το είδος, το μήκος και τη διάμετρο. 4. Να αναγράφεται στη συσκευασία, δήλωση ότι το εμφυτεύσιμο προϊόν είναι αποστειρωμένο, το μήνα και το έτος κατασκευής, καθώς και ένδειξη για τη χρονική προθεσμία ασφαλούς εμφύτευσης του προϊόντος. 5. Η συσκευασία του υλικού να είναι τέτοια, ώστε να μην καταστρέφεται εύκολα κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (τεμ) 1. Καθετήρες FOLEY 3 WAY Να προσφέρονται όλων των διαμετρημάτων και μηκών Να φέρουν ευρύ αυλό Να είναι κατασκευασμένοι από κατάλληλο ελαστικό υλικό, ώστε να μην συμπίπτει ο αυλός τους κατά την αναρρόφηση ή κατά την έγχυση υγρών ή όταν δέχονται εξωτερική πίεση Να φέρουν υδροθάλαμο χωρητικότητας από cc, ανθεκτικό στις πιέσεις κατά την εφαρμογή τους στις ουρολογικές επεμβάσεις, ώστε να μην ρήγονται Να φέρουν ασφαλή και ελαστική βαλβίδα υδροθαλάμου, ώστε να διατηρείται απολύτως το περιεχόμενό τους και να αφαιρείται τούτο ευχερώς. No No No Καθετήρες FOLEY 2 WAY Να προσφέρονται όλων των διαμετρημάτων και μηκών Να φέρουν ευρύ αυλό και το τοίχωμά τους να μην είναι μαλθακό, ώστε να μην συμπίπτει κατά τη χρήση τους Να φέρουν δύο τουλάχιστον ευρείες οπές στο άκρο τους Ο υδροθάλαμος να είναι χωρητικότητας 5-30 cc και να είναι ανθεκτικός στις πιέσεις Να φέρουν βαλβίδα υδροθαλάμου ασφαλή και ελαστική, ώστε να εξασφαλίζεται η διατήρηση του περιεχομένου του υδροθαλάμου αλλά και να δύναται να αφαιρείται το περιεχόμενο του υδροθαλάμου ευχερώς Να προσφέρονται από 100% Latex και βαλβίδα από PVC ή Latex No No No No No Καθετήρες εφάπαξ καθετηριασμού της κύστεως τύπου NELATON και TIEMMAN Να προσφέρονται των διαμετρημάτων από 8-20 cm Το υλικό τους να είναι αρκετά σκληρό, ώστε να μην λυγίζουν ή να συμπίπτουν τα τοιχώματά τους Το πρόσθιο άκρο τους να είναι αποστρογγυλεμένο, ώστε να τοποθετούνται εύκολα και να μην τραυματίζουν Να έχουν πλευρικές οπές μπροστά, ευρείες για καλή παροχέτευση Να προσφέρονται ευθείς (Nelaton) και με κεκαμμένο το πρόσθιο άκρο προς τα άνω (Tiemman) Nelaton No 8 80 No No No Γ. Ν. Άμφισσας - Πρόχειρος Διαγωνισμός προμήθειας Καθετήρων (664/ΣΔ/13) Σελίδα 5 από 7

6 α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (τεμ) No No No Tiemman No No No No Καθετήρες αναρρόφησης (Μεγέθη: 8G έως 18G) απλοί Να αναγράφεται το υλικό κατασκευής Μήκος: 45 cm ή 60 cm περίπου για χρήση μέσω τραχειοστομίας ή στοματοτραχειακού σωλήνα Άκρο: ατραυματικό-ανοικτό με ή χωρίς πλάγιες οπές Να αναφέρεται η ύπαρξη ειδικής γωνίωσης για ευέλικτη εισαγωγή δεξιά ή αριστερά Να φέρει βαλβίδα ελεγχόμενης αναρρόφησης Μεγέθη από 6-20 Fr (14-16 Fr για ενήλικες) Να αναφέρεται εάν προσφέρεται με προστατευτικό κάλυμμα Να προσφέρεται αποστειρωμένος σε ατομική συσκευασία Να φέρει σήμανση CE No 8 90 No No No No No Σετ προσωρινών καθετήρων αιμοκάθαρσης διπλού αυλού με ευθεία ή κεκκαμένα άκρα μήκους cm Καθετήρες υποκλείδιοι, σφαγιτιδικοί, μηριαίοι, διπλού αυλού για αιμοκάθαρση (προσωρινοί), υλικό πολυουρεθάνη και σιλικόνη. Να είναι ομόκεντροι ή παράλληλοι αυλοί με πλευρικές οπές και νέου τύπου με οπές στο άκρο του καθετήρα Το μήκος τους να είναι από εκ. και η διάμετρός τους fr. Να διατίθενται μεμονωμένα και σε σετ. Το σετ να περιλαμβάνει: τον καθετήρα συρμάτινο οδηγό με κεκαμένο άκρο διαστολέα βελόνα παρακέντησης διακόπτες ροής αίματος πώματα προστατευτικά Καθετήρες αποκαλύψεως φλεβός Από πολυουρεθάνη, ακτινοσκιεροί, βαθμονομημένοι από τα 10 εώς 30 cm ανά εκατοστό, μετά βελόνης ατραυματικής και προστατευτικό κάλυμμα βελόνας, σε μήκη 30 cm, 60 cm και 70 cm και μεγέθη καθετήρα G 14, 16, 18, 19 με διακριτικό χρώμα για κάθε μέγεθος Μ.Χ. αποστειρωμένοι 5 7. Καθετήρες LEVIN διπλού αυλού Από PVC, ακτινοσκιεροί ή μη ακτινοσκιεροί, ατραυματικοί, κλειστού άκρου με 10 πλαϊνές οπές, βαθμονομημένοι, στα 45, 55, 65 και 75 cm, μήκους 120 cm, με συνδετικό για το κλείσιμο των δύο αυλών σε όλα τα μεγέθη Μ.Χ. αποστειρωμένοι No No Γ. Ν. Άμφισσας - Πρόχειρος Διαγωνισμός προμήθειας Καθετήρων (664/ΣΔ/13) Σελίδα 6 από 7

7 α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 8. Καθετήρες LEVIN Από PVC, ακτινοσκιεροί ή μη ακτινοσκιεροί, βαθμονομημένοι ανά εκατοστό από 5 εώς 75 cm, ατραυματικοί, κλειστού άκρου με 4 πλάγιες οπές, μήκους 125 cm σε μεγέθη από 6-21 Μ.Χ., αποστειρωμένοι ΠΟΣΟΤΗΤΑ (τεμ) No 8 10 No No No No No No Φλεβοκαθετήρες (Μεγέθη: 14, 16, 18, 20, 22, 24 G& 26 G) Να είναι κατασκευασμένοι βάσει των ISO-standards και να φέρουν πιστοποίηση προδιαγραφών (CE-Mark) Να διαθέτει βαλβίδα μη παλινδρόμησης Να έχει λεπτό τοίχωμα, διατηρώντας τη μεγαλύτερη ωφέλιμη εσωτερική διάμετρο για να μην αυξομειώνεται η ροή και να μη δημιουργείται μηχανικός ερεθισμός ή θρομβοφλεβίτιδα Ο οδηγός-στυλεός να έχει πολύ καλή εφαρμογή με τον καθετήρα, ώστε να αποφεύγεται η συρρίκνωση του, καθώς επίσης να επιτυγχάνεται η άμεση φλεβοκέντηση Να εξασφαλίζει τη δυνατότητα άμεσου οπτικού ελέγχου της παλινδρόμησης του αίματος, επιβεβαιώνοντας επιτυχή φλεβοκέντηση Να μπορεί να παραμείνει στον ασθενή τουλάχιστον 48 ώρες, χωρίς να χρειάζεται αλλαγή (μείωση κόστους) Το καπάκι (πώμα) της βαλβίδας απαιτείται να έχει εγκοπή Luer Lock για ασφαλέστερη χορήγηση φαρμάκων Πτερύγια στήριξης No No No No No No No Σύστημα μέτρησης φλεβικής πίεσης Το σύστημα να περιλαμβάνει: πλαστικό μανόμετρο για τη μέτρηση της κεντρικής φλεβικής πίεσης κεντρικό φλεβικό καθετήρα 72 εκ. μέσα σε ειδικό τύμπανο για τη μέτρηση της κεντρικής φλεβικής πίεσης. Αποστειρωμένος και ελεύθερος πυρετογόνων. Έχει συρμάτινο οδηγό, είναι σκιαγραφικός αλλά δεν φέρει εξωτερικά σιλικοναρισμένη βελόνα. Στη συσκευασία περιέχεται και ένας φλεβικός καθετήρας 13 G μήκους 5,1 εκ., ο οποίος χρησιμοποιείται για την εισαγωγή του κεντρικού καθετήρα Καθετήρες αερίων Να είναι από PVC, ατραυματικοί, μήκους 40 εκ. με ελαστική υποδοχή, μ.χ., αποστειρωμένοι και να προσφέρονται σε μεγέθη Νο 18 έως 33 Νο Νο Νο Νο Καθετήρες PIGTAIL Νο 6 και Νο 8 Απλοί μαλακής σύστασης, μακράς παραμονής με λεπτά τοιχώματα, διαβαθμισμένοι, κυστικό άκρο ενισχυμένο, πυελικό άκρο κωνικό. Να συνοδεύονται από προωθητή εισαγωγής και από εύκαμπτο οδηγό σύρμα. Νο 6 5 Νο 8 5 Γ. Ν. Άμφισσας - Πρόχειρος Διαγωνισμός προμήθειας Καθετήρων (664/ΣΔ/13) Σελίδα 7 από 7