ΚΑΤΟΙΚΙΑ - µε σκυρόδεµα ή χάλυβα ;

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΟΙΚΙΑ - µε σκυρόδεµα ή χάλυβα ;"

Transcript

1 ΚΑΤΟΙΚΙΑ - µε σκυρόδεµα ή χάλυβα ; Αφορµή για τη προσπάθεια απάντησης στο ερώτηµα του τίτλου, αποτελεί η επιλογή κατασκευής κατοικίας από χαλύβδινο φέροντα οργανισµό, µε κριτήριο το πολύ χαµηλό ( όπως παρουσιάζεται ) κόστος, σε σχέση µε την συµβατική από οπλισµένο σκυρόδέµα. Τα τελευταία δέκα δώδεκα χρόνια διαπιστώνεται έντονη δραστηριότητα των εταιρειών µεταλλικών κατασκευών για την διεύρυνση της παραγωγής και στον χώρο της κατοικίας. ύο είναι κυρίως τα πλεονεκτήµατα τα οποία προβάλλονται για την επιλογή µεταλλικού φέροντος οργανισµού στη κατασκευή ενός κτιρίου κατοικίας. Πρώτον : ότι είναι αντισεισµική κατασκευή εύτερον : ότι είναι οικονοµική Ο έντονος τρόπος µε τον οποίο προβάλλεται το πρώτο πλεονέκτηµα είναι τέτοιος, που στον ιδιώτη εργοδότη δηµιουργείται η εντύπωση ότι γίνονται σήµερα κατασκευές οι οποίες δεν είναι «αντισεισµικές» ή ότι η µεταλλική κατασκευή είναι η «αντισεισµικότερη» όλων. Ενώ «αντισεισµική» θεωρείται µια κατασκευή, της οποίας η µελέτη του φέροντος οργανισµού, είναι σύµφωνη µε τους εκάστοτε ισχύοντες αντισεισµικούς κανονισµούς και εποµένως όλες οι µελέτες των κτιρίων που έχουν την έγκριση της δηµόσιας αρχής (πρέπει κατ ελάχιστον να ) πληρούν την απαίτηση αυτή. Όσον αφορά για το κόστος, µέτρο σύγκρισης αποτελεί αποκλειστικά και µόνο η µείωση της εισφοράς του ΙΚΑ, λόγω του στεγασµένου χαρακτήρα της επιχείρησης του κατασκευαστή του µεταλλικού σκελετού. Στο κείµενο που ακολουθεί, παρουσιάζονται ορισµένες από τις διαφορές των δύο υλικών, του χάλυβα και του οπλισµένου σκυροδέµατος, στους εξής τοµείς : 1) Χρήση και ένταξη του δοµικού υλικού στον φέροντα οργανισµό του κτιρίου και κατ επέκταση στην µορφολογία αυτού. 2) Συµβατότητα υλικών. 3) Αντοχή στην οριακή κατάσταση αστοχίας. 4) Αντοχή στην οριακή κατάσταση λειτουργικότητας. 5) Ανθεκτικότητα.. 6) Αντοχή σε πυρκαγιά. 7) Σχεδιασµός - Μελέτη. 8) Επίβλεψη - Κατασκευή. 9) Κόστος. 1

2 1. Η χρήση του υλικού στον φέροντα οργανισµό του κτιρίου. Κάθε δοµικό έργο, ανάλογα µε τις λειτουργίες, ανάγκες, για τις οποίες κατασκευάζεται να εξυπηρετήσει, τις συνθήκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τόπου όπου ευρίσκεται, απαιτεί και το κατάλληλο «εργαλείο». Στη κατασκευή των τεχνικών έργων αρχικά χρησιµοποιήθηκαν ατόφια φυσικά υλικά (καλάµια,άργιλος,ξύλο,λίθοι) από τον περιβάλλοντα χώρο του έργου µε µικρή έως µεγαλύτερη αργότερα επεξεργασία (ωµόπλινθοι,οπτόπλινθοι). Η ανάπτυξη της µεταλλουργίας προσέφερε τη δυνατότητα της χρήσης και σιδηρών στοιχείων στις κατασκευές. Αρχικά είχαν χρησιµοποιηθεί µικρού µεγέθους σιδηρά στοιχεία, σαν σύνδεσµοι των δοµικών στοιχείων (λιθοδοµών, λιθόδµητων πεσσών).η αύξηση της παραγωγής του σιδήρου συνετέλεσε στην ευρεία χρήση και εφαρµογή σιδηρών δοµικών στοιχείων, πρώτα στη γεφυροποιία και αργότερα στα κτιριακά έργα. Κατά το δεύτερο ήµισυ του 20ου αιώνα το οπλισµένο σκυρόδεµα επικράτησε σε όλες τις κατασκευές, αλλά ιδιαίτερα στα κτίρια κατοικιών. Αντιθέτως στα βιοµηχανικά κτίρια είναι σχεδόν αποκλειστική η χρήση του χάλυβα για λόγους απλούστευσης της κατασκευαστικής διαδικασίας, ταχύτητας της κατασκευής και µεγιστοποίησης του κέρδους. Έως και την εφαρµογή του οπλισµένου σκυροδέµατος, η λιθοδοµή επιτελούσε τον διττό ρόλο και της φέρουσας κατασκευής αλλά και της αρχιτεκτονικής µορφολογίας ενός κτιρίου. Το οπλισµένο σκυρόδεµα «ανεξαρτητοποίησε» τους ρόλους αυτούς, δίνοντας µεγαλύτερες δυνατότητες στην ελευθερία των µορφών. Επίσης σε σχέση µε τις λιθοδοµές, το οπλισµένο σκυρόδεµα απαιτεί πολύ µικρότερες επιφάνειες του κτιρίου. Ο φέρων οργανισµός από οπλισµένο σκυρόδεµα αποτελείται από γραµµικά µέλη, υποστυλώµατα και δοκούς και από επιφανειακά στοιχεία που είναι οι πλάκες. Ο φέρων οργανισµός από µέταλλο αποτελείται επίσης από «γραµµικά µέλη» υποστυλώµατα και δοκούς στην περίπτωση υποστυλωµάτων µε διατοµή κοιλοδοκού, ή επί πλέον και µε κατακόρυφους συνδέσµους ακαµψίας στην περίπτωση υποστυλωµάτων µε διατοµή Η ή Ι, οι οποίοι διατάσσονται κυρίως µόνο στην διεύθυνση του ασθενούς άξονα των διατοµών. Το σύστηµα της θεµελίωσης είναι όµοιο και πάντα από οπλισµένο σκυρόδεµα και στις δύο περιπτώσεις. Στην περίπτωση των µεταλλικών φερόντων οργανισµών η διαµόρφωση των πλακών γίνεται : -Με οπλισµένο σκυρόδεµα επί ξυλοτύπου (οπότε µπορεί και να έχουµε την ευνοϊκή επιρροή αυτού στην περίπτωση της επιλογής σύµµικτων δοκών µε 2

3 τοποθέτηση ήλων στο άνω πέλµα ). Το πάχος και ο οπλισµός των πλακών είναι όµοιος µε τα αντίστοιχα µεγέθη µιας ίδιας πλάκας στο φέροντα οργανισµό οπλισµένου σκυροδέµατος. -Με ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα επί τραπεζοειδούς αυλακωτής λαµαρίνας η οποία εδράζεται σε δοκίδες µε διατοµή κυρίως Ι που είναι µικρότερη από τις διατοµές των κυρίων δοκών. -Με ξύλινο µεσοπάτωµα και ξύλινη ή µεταλλική στέγη για την κάλυψη του τελευταίου ορόφου. ιαφορές αρχιτεκτονικής διαµόρφωσης : Α. Οι χαλύβδινοι δοκοί µπορούν να γεφυρώσουν µεγαλύτερα ανοίγµατα από εκείνα που µπορεί να γεφυρωθούν µε οπλισµένο σκυρόδεµα. Β. Τα χαλύβδινα υποστυλώµατα καλύπτουν µικρότερη επιφάνεια από εκείνη που καλύπτουν τα υποστυλώµατα του οπλισµένου σκυροδέµατος. Γ. Τα πάχη των πλακών του χαλύβδινου σκελετού είναι πάντα µεγαλύτερα από τα αντίστοιχα του οπλισµένου σκυροδέµατος εκτός από την περίπτωση της έγχυτης πλάκας οπλισµένου σκυροδέµατος στην οποία τα πάχη είναι ίσα.. Οι κατακόρυφοι σύνδεσµοι ακαµψίας,όποτε είναι αναγκαίοι για την διαµόρφωση του µεταλλικού φέροντος οργανισµού, περιορίζουν σηµαντικά την δηµιουργία ανοιγµάτων στις θέσεις αυτές. Ε. Η διαδοκίδωση (θέση στύλων και δοκών, διατοµές στύλων) είναι δεσµευτική και περιορισµένη στον µεταλλικό σκελετό σε αντίθεση µε την ελευθερία που παρέχει ο φέρων οργανισµός οπλισµένου σκυροδέµατος. Η κατοικία διακρίνεται κυρίως για τη πολυπλοκότητα των λειτουργιών και για την επιδίωξη αισθητικής εναρµοσµένης στο ευρύτερο περιβάλλον αλλά και στην ψυχολογία του εκάστοτε χρήστη. (σκοπός ζωής για τον Έλληνα) Το βιοτεχνικό-βιοµηχανικό κτίριο διακρίνεται για την απλότητα, την έλλειψη προσωπικού γούστου και την κυριαρχία της παραγωγικής διαδικασίας.(µέσον) 3

4 2. Συµβατότητα των υλικών. Στις από οπλισµένο σκυρόδεµα κατασκευές όλα σχεδόν τα δοµικά υλικά είναι συµβατά µεταξύ τους και ο συνδυασµός τους επιτυγχάνει ένα σύνθετο στοιχείο που συµπεριφέρεται σχεδόν οµοιόµορφα. - Σκυρόδεµα «λάσπη» - τούβλο - - >> τοιχοποιία- - «Λάσπη» - χρώµα -- >> τελική επιφάνεια. - Σκυρόδεµα «λάσπη» - µάρµαρο (πλακάκι-ξύλο)- - >>δάπεδο. - Σκυρόδεµα - υγροµονωτικές µεµβράνες - θερµοµονωτικά φύλλα «λάσπη» - πλάκες - - >> µόνωση δώµατος. Στην χαλύβδινη κατασκευή κατοικίας µε τον τρόπο που γίνεται σήµερα, δεν επιτυγχάνεται εύκολα η συµβατότητα των υλικών. Η συµβατότητα αυτή επιτυγχάνεται εύκολα στα βιοµηχανικά κτίρια µε την χρήση θερµοµονωτικών πάνελ (από πολυουρεθάνη ανάµεσα σε µεταλλικά ελάσµατα) στην πλαγιοκάλυψη και την επικάλυψη. Επίσης εύκολα επιτυγχάνεται στην κατασκευή πολυορόφων κτιρίων- γραφείων και καταστηµάτων µε την χρήση υαλοπετασµάτων, πετασµάτων από θερµοµονωτικά πάνελ και γυψοσανίδων. Στην κατασκευή κατοικίας,όπου δεν γίνεται αποδεκτή η χρήση των πάνελ, χρησιµοποιούνται σήµερα σαν τοίχοι πλήρωσης και σαν εξωτερικοί τοίχοι τα ίδια υλικά που χρησιµοποιούνται και στις κατασκευές οπλισµένου σκυροδέµατος δηλ. - «Λάσπη» - και τούβλο. - Κόλλα, πολυουρεθάνη και UTONG.(ο τρόπος χρήσης του οποίου, αποτελεί κραυγαλέο παράδειγµα εργασίας, η οποία δεν είναι σύµφωνη µε τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης.) - Ασβεστοτσιµεντοκονίαµα και ALFABLOK. Η «λάσπη» δεν µπορεί να έλθει σε άµεση επαφή µε τις µεταλλικές επιφάνειες, όχι µόνο λόγω του ασβέστη που µπορεί να περιέχει και που συντελεί στην οξείδωση, αλλά γιατί είναι αδύνατη η όποια σύνδεση µεταξύ του κονιάµατος και της λείας µεταλλικής επιφάνειας. Για την άρση του µειονεκτήµατος αυτού, είναι αναγκαία η επένδυση (εγκιβωτισµός) του µεταλλικού στοιχείου µε σκυρόδεµα σε όλο το ύψος του. Εργασία η οποία γίνεται εύκολα στα υποστυλώµατα, και δύσκολα έως αδύνατον στις µεταλλικές δοκούς. Κατά την χρησιµοποίηση του UTONG ως υλικού τοιχοπληρώσεων χρησιµοποιείται η πολυουρεθάνη ως υλικό «γεµίσµατος» των αρµών µεταξύ UTONG και στύλων δοκών καθιστώντας τον τοίχο, ασύνδετο από το µεταλλικό πλαίσιο µέσα στο οποίο ευρίσκεται, αλλά και την κατασκευή ευάλωτη στην υγρασία. Στις θέσεις των συνδέσµων ακαµψίας, είναι δύσκολη η κατασκευή τοίχου από τούβλο ή UTONG. 4

5 Η χρήση τοίχων τύπου Μ2 µε διογκωµένη πολυστερίνη και πλέγµα γαλβανισµένου ή όχι οπλισµού που σοβατίζεται, θεωρούνται ενδιάµεσες λύσεις, κυρίως λόγω των προβληµάτων υγρασίας που εµφανίζουν, αλλά και της απαίτησης έντεχνης διαµόρφωσης του τοίχου στις θέσεις κάλυψης των εµφανών µεταλλικών επιφανειών των στύλων και των δοκών. ηλαδή το αρχικό ερώτηµα : κατοικία από µέταλλο ή σκυρόδεµα, συνοδεύεται και από το ερώτηµα τοίχος από τούβλο ή από άλλο υλικό;. Τοίχος πλήρωσης συµβατός µε χαλύβδινο σκελετό είναι αυτός, ο οποίος διαµορφώνεται από υλικά ξηράς δόµησης (γυψοσανίδες, τσιµεντοσανίδες, υαλοπετάσµατα, πάνελ) Η διαµόρφωση των δαπέδων είναι όµοια και στις δύο κατασκευές, όπως όµοια είναι επίσης και η µόνωση των δωµάτων. Η διαµόρφωση ενός κελύφους, το οποίο συν τοις άλλοις πρέπει να είναι υδατοστεγανό και αεροστεγανό, επιτυγχάνεται σε µεγάλο βαθµό στις κατασκευές οπλισµένου σκυροδέµατος και αυτό γιατί οι διεπιφάνειες µεταξύ των εφαπτόµενων υλικών, «γεµίζουν» µε το κατάλληλο συνδετικό υλικό. Στις κατασκευές µεταλλικών φερόντων οργανισµών, τα υλικά τα οποία χρησιµοποιούνται (τούβλο, λάσπη, σκυρόδεµα, πολυουρεθάνη ) είναι ασύµβατα µεταξύ τους, και οι διεπιφάνειες στις θέσεις σύνδεσης των διαφόρων υλικών είναι ευαίσθητες. Η χρήση ξηρών υλικών δόµησης αίρει την ασυµβατότητα και επιτυγχάνει σε σηµαντικό βαθµό την ικανοποίηση των παραπάνω κριτηρίων. 5

6 3. Αντοχή στην Οριακή Κατάσταση Αντοχής. Στις κατασκευές οπλισµένου σκυροδέµατος οι συνήθεις φορτίσεις είναι : -µόνιµο-επικάλυψης δαπέδων g1 = 1,0-2,0 KN/m 2 - µόνιµο τοίχων (οπτοπλινθοδοµών) g 2 =0,21 t/m 2 τοίχου δροµικού - κινητό q= 2,0 KN/m 2 Στις µεταλλικές κατασκευές επιπλέον των ανωτέρω πρέπει να ληφθούν υπόψη οι φορτίσεις -ανέµου -χιονιού ( στην περίπτωση στεγών) - τοίχων ανάλογα µε το δοµικό υλικό που θα χρησιµοποιηθεί. Για τις φορτίσεις των µεταλλικών κατασκευών επισηµαίνονται τα εξής : 1.Όλες οι φορτίσεις θα πρέπει να είναι σύµφωνες µε του Ε.Κ.Φ. ή µε του Ε.C.1 και όχι άλλες σύµφωνες µε του Ε.Κ.Φ., άλλες σύµφωνα µε τον Ε.C.1 (που επιλέγονται από αυτόν γιατί είναι µικρότερες και δίνουν ευνοϊκότερη δράση- π.χ. χιόνι 0,625 ΚΝ/m 2 ο Ε.Κ.Φ. και 0,23 ΚΝ/m 2 ο Ε.C.1 για το Ηράκλειο) και άλλες σύµφωνα µε την ειδική Γερµανική θεωρία (που δίνει άνεµο 0,50 ΚΝ/m 2 ενώ ο Ελληνικός 1,25 ΚΝ/m 2 ή ο Ε.C. 1 από. έως../ m 2 ) 2.Στις µεταλλικές κατασκευές σε αντίθεση µε τις κατασκευές οπλισµένου σκυροδέµατος δεν υπάρχει η ελευθερία της εναλλακτικής λύσης στην θέση των τοίχων καθώς και στο υλικό αυτών. Με την κατασκευή των τοίχων στον φέροντα οργανισµό οπλισµένου σκυροδέµατος υπάρχει στον ένα ή στον άλλο βαθµό η δυνατότητα και χρήσης οποιουδήποτε διαφορετικού υλικού από τους οπτόπλινθους καθώς και η δυνατότητα µετατόπισης ενός τοίχου ή και διαφορετικής εσωτερικής διαρρύθµισης που επιθυµεί ο ιδιοκτήτης. Αντίθετα ο φέρων οργανισµός από µέταλλο δεν µπορεί να δεχθεί στον ίδιο βαθµό τις διαφοροποιήσεις αυτές. ηλαδή εάν η µελέτη έλαβε ως φορτίο τοίχων αυτό της γυψοσανίδας ή του UTONG δεν είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί τούβλο. 3.Μικρές µεταβολές της γεωµετρίας του φορέα (πέραν ακόµη και των αποδεκτών ανοχών) ενώ επηρεάζουν σηµαντικά έναν φέροντα οργανισµό από µέταλλο δεν συµβαίνει το ίδιο στον φέροντα οργανισµό από σκυρόδεµα. Χαρακτηριστικό παράδειγµα η αύξηση του µήκους ενός προβόλου ή ακόµη και η κατασκευή ενός ( νέου ορισµένου µήκους προβόλου) που δεν είχε προβλεφθεί στην αρχική µελέτη είναι δυνατή µε τις κατάλληλες παρεµβάσεις (πάχοςοπλισµός) να έχει εφαρµογή στον φέροντα οργανισµό σκυροδέµατος και σχεδόν αδύνατη στον φέροντα οργανισµό από µέταλλο. Στους ελέγχους σε Ο.Κ.Α. οι συντελεστές ασφαλείας των υλικών είναι : 1.50 για το σκυρόδεµα 1.15 για τον οπλισµό Αντίθετα οι συντελεστές των µεταλλικών κατασκευών είναι : 1.10 για το χάλυβα 1.25 για τις συνδέσεις 6

7 και ενώ στον χάλυβα η επιλογή των διατοµών γίνεται αποκλειστικά από την ικανοποίηση της εξίσωσης Ssd Srd, και των πρόσθετων διατάξεων του Παραρτήµατος Γ του ΕΑΚ στις διάφορες εντατικές καταστάσεις, στο οπλισµένο σκυρόδεµα υπάρχουν επιπλέον πρόσθετες διατάξεις που πρέπει να τηρηθούν, αλλά και καθιερωµένες πια πρακτικές που θεωρούνται ελάχιστες. Παραδείγµατα : - Πάχος πλάκας µικρότερο των 15εκ. δεν συναντάµε σήµερα ακόµη και στην περίπτωση που µικρότερο πάχος επαρκεί. - Επίσης διατοµή δοκού µικρότερη από 25/50 σπάνια συναντάµε σήµερα εκτός από την περίπτωση που αρχιτεκτονικά επιβάλλεται. Θεωρείται δε ότι η δοκός πρέπει να έχει ελάχιστη διατοµή 25/50 ακόµα και στη περίπτωση που µικρότερη διατοµή και θα επαρκούσε αλλά και θα είχε ευνοϊκότερα αποτελέσµατα στον ικανοτικό έλεγχο των στύλων. - Ο ελληνικός κανονισµός οπλισµένου σκυροδέµατος επιβάλλει ελάχιστα (και µέγιστα) ποσοστά οπλισµού των στύλων,των δοκών και των πλακών καθώς και ελάχιστες διαστάσεις των υποστυλωµάτων ανεξάρτητα της όποιας εντατικής κατάστασης αυτών. - Για τις µεταλλικές κατασκευές δεν επιβάλλονται οι έλεγχοι των κοντών υποστυλωµάτων ή της υποχρεωτικής διάταξης τοιχωµάτων στη περίπτωση «µαλακού» ισογείου (pilotis, κατάστηµα ) που επιβάλλονται στις κατασκευές σκυροδέµατος Μια κατασκευή (π.χ. διόροφη κατοικία) από οπλισµένο σκυρόδεµα µπορεί να διαθέτει επάρκεια ακόµη και δύο έως τρεις φορές µεγαλύτερη της απαιτούµενης. Οι διατοµές των δοκών- στύλων στους µεταλλικούς φορείς επιλέγονται συνήθως µε επάρκεια λίγο µεγαλύτερη της απαιτούµενης. Κατά την ανέγερση µιας µεταλλικής κατασκευής, διαφοροποίηση εξωστών,τοίχων, δαπέδων, µόνωσης, δεν µπορεί να αποκλίνει από τις αρχικές προβλέψεις της µελέτης. 7

8 4. Έλεγχος στην Οριακή Κατάσταση Λειτουργικότητας. Οι έλεγχοι στην Ο.Κ.Λ. των στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος περιλαµβάνουν -. Τον περιορισµό του θ. -. Τον περιορισµό του βέλους αναλυτικά ή απλοποιητικά, µε τον περιορισµό του λόγου α l / h-c < 30 ή (α l ) 2 / h-c < 150 για ευαίσθητα διαχωριστικά. -. Τον περιορισµό της ρηγµάτωσης αναλυτικά ή απλοποιητικά. στις µεταλλικές κατασκευές, στις οποίες τα βέλη θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα περιορισµένα και λόγω της ελαστικότητας του υλικού και της ανοχής των συνδέσεων,ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης ανάλογους περιορισµούς. 8

9 5. Ανθεκτικότητα. Η ανθεκτικότητα µιας κατασκευής στο χρόνο και στις κλιµατολογικές συνθήκες επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες και κυρίως από: Την ποιότητα των υλικών τα οποία ενσωµατώνονται στο έργο. Την ποιότητα εκτέλεσης των εργασιών (π.χ. δόνηση- συντήρηση σκυροδέµατος) Την τήρηση µέτρων προστασίας των «ευαίσθητων» υλικών ή περιοχών (π.χ. εφαρµογή αποστατών οπλισµού σκυροδέµατος,επάλειψη των επιφανειών εµφανούς σκυροδέµατος µε κατάλληλα και ειδικά υλικά, εφαρµογή πλέγµατος στους διαµήκεις αρµούς σκυροδέµατος οπτοπλινθοδοµής,.) Την λήψη πρόσθετων και εξωτερικών µέτρων προστασίας (π.χ. στραγκιστήριοι αγωγοί, κατάλληλες κλίσεις των επιφανειών των δωµάτων για την απορροή των οµβρίων). Όσον αφορά στις µεταλλικές κατασκευές σηµειώνεται ότι: Η ποιότητα των υλικών είναι σε πολύ µεγαλύτερο βαθµό «εξασφαλισµένη» καθώς στη πλειοψηφία τους πρόκειται για υλικά παραγόµενα εργοστασιακά µε τους κατάλληλους ελέγχους και τεχνικά χαρακτηριστικά. Η ποιότητα εκτέλεσης των εργασιών περιορίζεται µόνο στην πιστή εφαρµογή των κανονισµών και δεν εξαρτάται από την λήψη ιδιαίτερων µέτρων. Η λήψη µέτρων προστασίας των «ευαίσθητων» υλικών και περιοχών απαιτεί την εφαρµογή αντιοξειδωτικής βαφής σε όλες τις επιφάνειες των µεταλλικών στοιχείων και µετά την ολοκλήρωση της ανέγερσης, την αντιοξειδωτική βαφή των περιοχών εκείνων που «τραυµατίστηκαν» κατά την φάση της µεταφοράς και της ανέγερσης. Τέλος η ανθεκτικότητα µιας κατασκευής εξαρτάται και από την συντήρηση, η συχνότητα της οποίας θα πρέπει να είναι µεγαλύτερη στα µεταλλικά κτίρια. 9

10 6. Αντοχή σε πυρκαιά. Ο δείκτης πυραντίστασης του επιχρισµένου σκυροδέµατος είναι 120min ενώ αντίθετα είναι µηδενικός για τα µεταλλικά στοιχεία. Ως εκ τούτου, η χρήση του χάλυβα προϋποθέτει την λήψη ιδιαίτερων µέτρων πυροπροστασίας όπως: - αντιπυρική βαφή. - εγκιβωτισµός σε σκυρόδεµα (οι στύλοι εγκυβωτίζονται εύκολα, ενώ για τα λοιπά στοιχεία είναι µάλλον αδύνατος ο εγκιβωτισµός) - προστασία µε ορυκτοβάµβακα ή άλλο αντιπυρικό υλικό Σηµειώνεται ότι η αντιπυρική προστασία µιας µεταλλικής κατασκευής φθάνει σε κόστος το 25~ 30% του κόστους του φέροντος οργανισµού, και για τον λόγο αυτό στις περισσότερες µεταλλικές κατασκευές δεν εφαρµόζεται σήµερα. 10

11 7. Σχεδιασµός Μελέτη Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασµός ενός κτιρίου κατοικιών, προϋποθέτει την γνώση των δυνατοτήτων και των πλεονεκτηµάτων µειονεκτηµάτων του χάλυβα, καθώς και τις διαφορές που έχει από το οπλισµένο σκυρόδεµα. Είναι πολύ σύνηθες όµως το φαινόµενο, αρχιτεκτονικά σχέδια κατοικιών για τα οποία προορίζεται ο φέρων οργανισµός να είναι χαλύβδινος, να µην διαφέρουν καθόλου από τα αντίστοιχα σχέδια κατοικιών των οποίων ο φέρων οργανισµός θα είναι από οπλισµένο σκυρόδεµα.. Η σηµαντικότερη διαφορά της µορφής ενός χαλύβδινου φέροντος οργανισµού από έναν φέροντα οργανισµό οπλισµένου σκυροδέµατος ευρίσκεται στην υποχρεωτική διάταξη κατακορύφων συνδέσµων ακαµψίας, που απαιτεί ο χαλύβδινος φέρων οργανισµός. Οι φορείς ο.σ. αναλαµβάνουν τις οριζόντιες δράσεις που επιβάλλονται στη κατασκευή µέσω ροπών που αναπτύσσονται στα πλαίσια στύλων-δοκών και στις δυο διευθύνσεις της κατασκευής. Αντίθετα οι χαλύβδινοι φορείς που διαµορφώνονται µε υποστυλώµατα Η ή Ι µπορούν να αναπτύξουν ροπές µόνο στην ισχυρή διεύθυνση του πλαισίου-την παράλληλη στον κορµό του Η ή Ι, ενώ στην ασθενή διεύθυνση των στύλων την κάθετη στον κορµό- η ανάληψη των οριζοντίων δράσεων γίνεται µέσω συστήµατος διαγωνίων µελών που αναλαµβάνουν αξονικές δυνάµεις και διατάσσονται τουλάχιστον σε δύο φατνώµατα.σε κάθε φάτνωµα διατάσσονται: -διαγωνίως από την βάση του ενός στύλου έως την κεφαλή του εποµένου (χιαστί = διαγώνιοι συνδεσµοι). -διαγωνίως από την βάση των στύλων έως την κεφαλοδοκό που συνδέει αυτούς και σε σηµεία εκατέρωθεν του κέντρου της (έκκεντροι σύνδεσµοι). Βέβαια σε περίπτωση που τα υποστυλώµατα αποτελούνται από κοιλοδοκούς είναι δυνατόν να αναπτυχθούν ροπές και στις δυο διευθύνσεις της κατασκευής οπότε δεν απαιτείται η υποχρεωτική διαµόρφωση συνδέσµων ακαµψίας. Στην περίπτωση αυτή, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στον υπολογισµό διαστασιολόγησης µόρφωσης και κατασκευής των συνδέσεων ροπής στην κεφαλή των κοιλοδοκών.η εφαρµογή συνδέσµων ακαµψίας στα δευτερεύοντα πλαίσια της κατασκευής µειώνουν σηµαντικά τις µετακινήσεις. Μια δεύτερη επίσης σηµαντική διαφορά είναι ότι οι διατοµές των χαλύβδινων υποστυλωµάτων είναι συγκεκριµένες σύµφωνα µε τα καθιερωµένα πρότυπα ενώ οι διατοµές από οπλισµένο σκυρόδεµα µπορούν να έχουν οποιεσδήποτε διαστάσεις, αφού διαµορφώνονται έγχυτα στη θέση τους επί του έργου. ηλαδή µια εσοχή ή µια υποχώρηση 45 εκ.πχ στη πλευρά ενός κτιρίου ενώ στη περίπτωση φέροντος οργανισµού οπλισµένου σκυροδέµατος διαµορφώνεται µε ένα υποστύλωµα διατοµής 70/30 (45+25εκ η δοκός =70 εκ.)στη περίπτωση του µεταλλικού φέροντος οργανισµού απαιτούνται δυο υποστυλώµατα ή και ένα σύνθετο υποστύλωµα. 11

12 Μια τρίτη διαφορά µεταξύ του φέροντος οργανισµού οπλισµένου σκυροδέµατος και χαλύβδινου φέροντος οργανισµού εντοπίζεται στην ανάλυση και διαστασιολόγηση αυτών µε τα προγράµµατα Η/Υ που διατίθενται σήµερα στην αγορά.. Στα προγράµµατα φέροντος οργανισµού σκυροδέµατος η εισαγωγή της γεωµετρίας και των φορτίσεων του φορέα γίνεται γρήγορα και αυτόµατα όπως αυτόµατα γίνεται η ανάλυση και η διαστασιολογηση. Στα προγράµµατα µεταλλικού φέροντος οργανισµού η εισαγωγή της γεωµετρίας γίνεται εύκολα αλλά απαιτεί πολύ περισσότερο χρόνο λόγω των επιπλέον φερόντων στοιχείων (σύνδεσµοι ακαµψίας, διαδοκίδες πατωµάτων, σύνδεσµοι στέγης, τεγίδες). Η εισαγωγή των φορτίσεων επίσης απαιτεί περισσότερο χρόνο καθώς πρέπει να γίνει «χειρωνακτικά», η κατανοµή των φορτίων µόνιµων κινητών ή χιονιού στις κύριες δοκούς, η εύρεση του ανέµου ανεµοφόρτισης και η κατανοµή της δράσης αυτής σε δοκούς και στύλους και για τουλάχιστον δυο διευθύνσεις. Τέλος η διαστασιολόγηση απαιτεί πολύ περισσότερο χρόνο αφού πρέπει να εισαχθούν οι βαθµοί ελευθερίας και τα ανάλογα µήκη λυγισµού για κάθε φέρον δοµικό στοιχείο της κατασκευής. Εκτός όµως από τα παραπάνω µεγάλος χρόνος και όγκος δουλειάς απαιτείται για την διαστασιολόγηση των συνδέσεων µεταξύ των µεταλλικών στοιχείων. Επιδιώκεται η σαφής και απλή διάταξη όµοιων κυρίων πλαισίων σε ίσες αποστάσεις µεταξύ τους για την απλούστευση της µελέτης αλλά και της κατασκευής. ηλαδή η κανονικότητα είναι προϋπόθεση για µια απλή και ολοκληρωµένη σχεδίαση και µελέτη. 8.Επίβλεψη και κατασκευή Η κατασκευή ενός µικρού ιδιωτικού έργου γίνεται ακόµη και σήµερα,µε ανορθόδοξο τρόπο. Ο κύριος του έργου είναι ταυτοχρόνως και ο γενικός εργολήπτης, ο οποίος αναθέτει σε υπεργολάβους την εκτέλεση των διαφόρων εργασιών του κτιρίου, µε µοναδικό κριτήριο επιλογής το οικονοµικό (στην πλειοψηφία των περιπτώσεων). Της κατασκευής της από όποιο υλικό ανωδοµής προηγούνται οι εργασίες των χωµατουργικών, και της από σκυρόδεµα θεµελίωσης. Είναι προφανές ότι όταν ο κατασκευαστής του φέροντος οργανισµού και των εκσκαφών- επιχώσεων είναι ένας, διευκολύνεται σηµαντικά ο συντονισµός, η καλή εκτέλεση των εργασιών καθώς και η επίβλεψη αυτών. Συµβαίνει ορισµένες φορές ο κατασκευαστής του µεταλλικού σκελετού να τροποποιεί, ή και να συµπληρώνει και να βελτιώνει τα σχέδια των µεταλλοτύπων της εγκεκριµένης µελέτης, χωρίς να ενηµερώνει τον επιβλέποντα µηχανικό 12

13 Οι λόγοι της τροποποίησης µπορεί να είναι: - άµεσα διαθέσιµες διατοµές διαφορετικές από αυτές της µελέτης - διαφορετικός τρόπος παραγωγής κατασκευής από αυτόν της µελέτης - οικονοµικοί (π.χ. αντικατάσταση διατοµών τεγίδων µηκίδων µε διατοµές ψυχρής ελάσεως, διαφοροποίηση των λεπτοµερειών). Για τους παραπάνω λόγους καλό θα ήταν να αναγράφεται στα σχέδια των µεταλλοτύπων: ΥΠΟΜΝΗΜΑ: «Οποιαδήποτε αλλαγή της µελέτης δεν γίνεται αποδεκτή χωρίς να προηγηθεί ενηµέρωση και έγκριση του επιβλέποντος µηχανικού.» Ή ΥΠΟΜΝΗΜΑ: «Ουδεµία αλλαγή των στοιχείων της µελέτης γίνεται αποδεκτή.» Η επίβλεψη της κατασκευής ενός χαλύβδινου σκελετού δεν περιορίζεται σε επισκέψεις και αυτοψίες µόνο στο τόπο του έργου, αλλά ξεκινά από την παρακολούθηση και επίβλεψη της κοπής,της διάτρησης,των συγκολλήσεων, της βαφής και της ποιότητας στο εργοστάσιο του κατασκευαστή. Η επίβλεψη κατά την µεταφορά και την ανέγερση θα πρέπει να ελέγχει και να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στα εξής: - µέτρα ασφάλειας (νοµιµότητα των φορτηγών, και ανυψωτικών µηχανηµάτων, γερανών καλαθοφόρων, κράνη, ιµάντες, διπλώµατα χειριστών και ειδικών τεχνιτών). - κατακορύφωση υποστυλωµάτων. - πλήρης µετωπική επαφή των κοχλιωτά συνδεοµένων µελών. - έλεγχος σύσφιξη κοχλιών (καλαθοφόρο). - πλήρωση του «κενού» µεταξύ της πλάκας εδράσεως των στύλων και της ανώτερης επιφάνειας του σκυροδέµατος της θεµελίωσης, µε µη συρικνούµενη κονία. - Η παραγωγή των στοιχείων του φέροντος οργανισµού στο εργοστάσιο θα πρέπει να βασισθεί στα σχέδια της αποτύπωσης των θέσεων των στύλων της σκυροδετηθείσης θεµελίωσης (και όχι µόνο στα σχέδια της µελέτης). Η επίβλεψη της κατασκευής του φέροντος οργανισµού περιλαµβάνει εκτός από την επίβλεψη της εργασίας διαµόρφωσης της στέγης και των µεσοπατωµάτων και την εργασία διαµόρφωσης των πλαγιοκαλύψεων. Η ολοκλήρωση του φέροντος οργανισµού ενός µεταλλικού κτιρίου είναι ασύγκριτα ταχύτερη της αντίστοιχης του φέροντος οργανισµού από οπλισµένο σκυρόδεµα. Η ανωδοµή µιας διώροφης κατοικίας µε δώµα, εάν είναι µεταλλική είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί σε µία εβδοµάδα, ενώ εάν είναι από οπλισµένο σκυρόδεµα απαιτούνται τουλάχιστον έξη εβδοµάδες. 13

14 Η επίβλεψη της κατασκευης ενός χαλύβδινου φέροντος οργανισµού είναι κατά πολύ δυσκολότερη από την επίβλεψη ενός φέροντος οργανισµού από οπλισµένο σκυρόδεµα. Απαιτεί αρκετές φορές την εγρήγορση του επιβλέποντος, προκειµένου να µην βρεθεί προ εκπλήξεων, καθώς καλείται για την παραλαβή και το κτίριο έχει συναρµολογηθεί σε µια ή δυο µέρες. Η επίβλεψη ενός µεταλλικού κτιρίου διευκολύνεται σηµαντικά όταν η µελέτη έχει συνταχθεί µετά την επιλογή του κατασκευαστή και µε βάση τις δυνατότητες και τις ιδιαιτερότητες της παραγωγής αυτού. Το ποσοστό των κατασκευαστών µεταλλικών κτιρίων που είναι πλήρως και σε µεγάλο βαθµό οργανωµένοι σε όλους τους τοµείς της κατασκευής υπερτερεί σηµαντικά του αντίστοιχου ποσοστού των κατασκευαστών οπλισµένου σκυροδέµατος καθώς οι πρώτοι πέραν του ότι διαχειρίζονται έτοιµα βιοµηχανικά προϊόντα,διατηρούν τµήµατα µελετών,οργάνωσης και διαχείρισης της ποιότητας των εργασιών τους. 14

15 9.Οικονοµία. 15

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η βαριά μεταλλική κατασκευή βρίσκεται σε άνθηση τα τελευταία χρόνια. Ο κόσμος έχει αποκτήσει οικειότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής Κτήρια από Δομικό Χάλυβα: Τη τελευταία δεκαετία ο δομικός χάλυβας έχει κυρι αρχήσει στο χώρο των κατασκευών: Τα πρώτα κτήρια που κατασκευάστηκαν από Δομικό Χάλυβα ήταν κτήρια με βιομηχανική χρήση. Τα πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK

ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σκοπός της μελέτης Παρουσίαση της μελέτης A. Έλεγχος για «απλά» κτίρια από τοιχοποιία B. Στατική επίλυση φέρουσας τοιχοποιίας C. Στατική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ. Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm 2 fu=360n/mm 2 ) 2. S275 (fy=270n/mm2 fu=430n/mm2) 3. S355 (fy=355n/mm2 fu=510n/mm2)

ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ. Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm 2 fu=360n/mm 2 ) 2. S275 (fy=270n/mm2 fu=430n/mm2) 3. S355 (fy=355n/mm2 fu=510n/mm2) ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ Ψυχρής ελάσεως (ΕΝ10147) : 1. FeE 220G (fy=220n/mm 2 fu=300n/mm 2 ) 2. FeE 250G (fy=250n/mm2 fu=330n/mm2) 3. FeE 280G (fy=280n/mm2 fu=360n/mm2) Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm

Διαβάστε περισσότερα

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν.4178/2013 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΘΕΣΗ : Λεωφόρος Χαλανδρίου και οδός Παλαιών Λατομείων, στα Μελίσσια του Δήμου Πεντέλης ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

DELTABEAM ΣΥΜΜΙΚΤΗ ΔΟΚΟΣ

DELTABEAM ΣΥΜΜΙΚΤΗ ΔΟΚΟΣ DELTABEAM ΣΥΜΜΙΚΤΗ ΔΟΚΟΣ Πιστοποιητικά ποιότητας Φινλανδία: VTT-RTH-03040-07, Γερμανία: Z-26.2-49, Ηνωμένο Βασίλειο: BBA 05/4204, Ρωσσία: РОСС FI.СЛ19.Н00323, Τσεχία: 204/C5/2006/060-025293, Σλοβακία:

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι μελετητή. (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική

Στόχοι μελετητή. (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική Στόχοι μελετητή (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική Τρόπος εκτέλεσης Διάρκεια Κόστος Εξέταση από το μελετητή κάθε κατάστασης ή φάσης του φορέα : Ανέγερση Επισκευές / μετατροπές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες:

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες: Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Μεταλλικές Κωδικός CE07_S04 μαθήματος: Κατασκευές ΙI μαθήματος: Πιστωτικές Φόρτος εργασίας μονάδες: 5 150 (ώρες): Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

SCADA Pro. Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών

SCADA Pro. Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών SCADA Pro Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - Γενικά Χαρακτηριστικά του προγράμματος - Τεχνικά Χαρακτηριστικά του προγράμματος - Συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων 1. Γενικά Τα κριτήρια σχεδιασμού κτιρίων σε σεισμικές περιοχές είναι η προσφορά επαρκούς δυσκαμψίας, αντοχής και πλαστιμότητας. Η δυσκαμψία απαιτείται για την

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-I

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-I Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-I Άρης Αβδελάς Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων. Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr

Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων. Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων σε παραδοσιακές και ιστορικές κατασκευές Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr ΑΙΓΙΟ - ΕΡΑΤΕΙΝΗ 1995 26 άνθρωποι σκοτώθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ α. Αρχειακή έρευνα β. Βιβλιογραφική έρευνα γ. Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Έργο Ιδιοκτήτες Θέση ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Η µελέτη συντάχθηκε µε το πρόγραµµα VK.STEEL 5.2 της Εταιρείας 4M -VK Προγράµµατα Πολιτικού Μηχανικού. Το VK.STEEL είναι πρόγραµµα επίλυσης χωρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΝΕΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΝΕΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Project Managers ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. Συνεργάτες: ΦΩΤΗΣ ΖΟΥΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 14. Νέες Δυνατότητες

Έκδοση 14. Νέες Δυνατότητες Έκδοση 14 Νέες Δυνατότητες Νέο Περιβάλλον εργασίας Το νέο Scada Pro 2014, βασισμένο στην τεχνολογία των Ribbons της Microsoft, προσφέρει ένα καινοτόμο περιβάλλον εργασίας, αισθητικά ανανεωμένο αλλά κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ * ENΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΣΣΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΜΑΝ ΥΕΣ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Κτίρια από Φέρουσα Τοιχοποιία µε ενισχύσεις από µανδύες οπλισµένου σκυροδέµατος. Οι Μανδύες µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

«Συστήµατα εσωτερικής θερµοµόνωσης Κnauf»

«Συστήµατα εσωτερικής θερµοµόνωσης Κnauf» «Συστήµατα εσωτερικής θερµοµόνωσης Κnauf» 1 Πάκος Σπυρίδων ιπλ. ΠολιτικόςΜηχανικός Univ. Dortmund KnaufΓυψοποιίαΑ.Β.Ε.Ε. Ευριπίδου 10, Καλλιθέα Τηλ: +30 2109310567 Fax: +30 2109310568 Email: pakos.spyridon@knauf.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου ΤΥΠΟΙ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑ EC6 Μονόστρωτος τοίχος : τοίχος χωρίς ενδιάμεσο κενό ή συνεχή κατακόρυφο αρμό στο επίπεδό του. Δίστρωτος τοίχος : αποτελείται από 2 παράλληλες στρώσεις με αρμό μεταξύ τους (πάχους

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΕΡΙΟΥ Τ.Θ.: 12665, 2251 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ. Τ: +357 22 482 000 Φ: +357 22 485 380 Ε: nkm@cytanet.com.cy www.nkmetal.com.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΕΡΙΟΥ Τ.Θ.: 12665, 2251 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ. Τ: +357 22 482 000 Φ: +357 22 485 380 Ε: nkm@cytanet.com.cy www.nkmetal.com. NICOLAIDES & KOUNTOURIS Metal Company Ltd ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΕΡΙΟΥ Τ.Θ.: 12665, 2251 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ Τ: +357 22 482 000 Φ: +357 22 485 380 Ε: nkm@cytanet.com.cy www.nkmetal.com.cy Ουσιαστική Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα

Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Χάρης Ι. Γαντές Επίκουρος Καθηγητής Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα Επιστημονική Ημερίδα στα Πλαίσια της 4ης Διεθνούς Ειδικής Έκθεσης για τις Κατασκευές Αθήνα, 16 Μαίου

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα Συγκριτική µελέτη τυπικών κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε το Ευρωκώδικα 2 και τον CYS 159 Comparative Study of typical reinforced concrete structures according το EC2 and CYS 159 Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998. Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ.

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998. Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. ΗΜΕΡΙ Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ EC6, EC8 ΚΑΙ Κ.ΕΝ.Α.Κ. ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 5 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ -----------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)/ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΙΔΕΠ) 4ο χλμ. Πτολεμαΐδας Μποδοσακείου Νοσοκομείου 502 00 Πτολεμαΐδα Αριθμ. Πρωτ.: 168

Διαβάστε περισσότερα

Το υλικό-διαθεσιμότητα

Το υλικό-διαθεσιμότητα τοιχοποιίες Το υλικό-διαθεσιμότητα Διαθεσιμότητα Περιοχή Κορεστείων Ν. Καστοριάς Δισπηλιό, Φλώρινα-λημναίοι οικισμοί Δισπηλιό, Φλώρινα-λημναίοι οικισμοί Μονεμβασιά παραδόσεις, πολιτισμός Το κλίμα το κέλυφος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 Παραδείγματα υπολογισμού και εφαρμογής ενίσχυσης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα με τοιχώματα και πυρήνες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΑ Το αρχιτεκτονικό σχέδιο κάθε κατασκευής είναι από τα πρώτα και σημαντικότερα στάδια μιας κατασκευής. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός πρέπει να ικανοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επικάλυψη οπλισμών Ανθεκτικότητα σε διάρκεια - Επικάλυψη οπλισμών Μια κατασκευή θεωρείται ανθεκτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ S C S

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ S C S ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ S C S Α.1. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ Ο μεταλλικός σκελετός των τοιχοποιιών καλύπτεται από συστήματα ξηράς δόμησης όπως γυψοσανίδες. Εξτρά μονώσεις τοποθετούνται στους εξωτερικούς τοίχους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια :

ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια : ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια : Α Στάδιο : Aπό εκσκαφές μέχρι την ολοκλήρωση του οικοδομικού σκελετού. Β Στάδιο : Aπό τοιχοποιίες ως τις εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Peikko TERA Joint. Peikko TERA Joint. Τηλ:210-6564644-5. Info.gr@peikko.com

Peikko TERA Joint. Peikko TERA Joint. Τηλ:210-6564644-5. Info.gr@peikko.com Peikko TERA Joint Peikko TERA Joint Info.gr@peikko.com Τηλ:210-6564644-5 TERA JointΚΑΙΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Ηκατασκευήβιοµηχανικώνδάπεδωναυξάνειµεέντονουςρυθµούς. Υπολογίζεται ότι πάνω από 1,000,000m αρµών

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση Fespa 10 EC For Windows Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, εκέμβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ι Ασκήσεις ιδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοµατεπώνυµο: Σέρρες 29-1-2010 Εξάµηνο Α Βαθµολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (µονάδες 6.0) Στο

Διαβάστε περισσότερα

9mx2,5m, 6mx3m, 9mx3m, 12mx3m κλπ.

9mx2,5m, 6mx3m, 9mx3m, 12mx3m κλπ. Πλωτή προβλήτα τύπου «Θόη» και γέφυρα πρόσβασης Βουτσινά 64, 155 61 Χολαργός Τηλ. 210 6775 003, Fax. 210 6812 770 www.offshoresystems.gr www.martech.gr e-mail: tech@martech.gr ΠΛΩΤΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΤΥΠΟΥ «ΘΟΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ

Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ Αφού έχουμε γνωρίσει τα υλικά που χρησιμοποιούνται για θερμομόνωση στις κατασκευές, θα μελετήσουμε τους τρόπους εφαρμογής τους αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ι Ασκήσεις ιδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοµατεπώνυµο: Σέρρες 18-6-2010 Εξάµηνο Α Βαθµολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (µονάδες 4.0) ίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε.Μ.Π. ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗΣ I Β. ΤΣΟΥΡΑΣ Λέκτορας ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ Οι σηµειώσεις σ αυτό το τεύχος αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική

Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική Αναφέρεται σε ένα διευρυµένο γεωγραφικό πλαίσιο που περιλαµβάνει τον ενιαίο πολιτισµικό χώρο των Βαλκανίων και της Μικράς Ασίας κατά την περίοδο της οθωµανικής κυριαρχίας Αρχικά

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Η Alkor Draka διαθέτει για κάθε τύπο µεµβράνης PVC αντίστοιχα εξαρτήµατα που διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ALKORPLUS Alkorplus Στρώµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αντικείμενο της μελέτης απετέλεσε η αποτίμηση της στατικής επάρκειας του φέροντος οργανισμού του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Γλυφάδα,

Διαβάστε περισσότερα

κτίριο και υλικά Οι σημειώσεις βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα :

κτίριο και υλικά Οι σημειώσεις βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα : ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Δ.Π.Θ. ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι κτίριο και υλικά Διδάσκοντες Ρίκα Δεληγιαννίδου Νίκος Κ. Μπάρκας e-mail mail : nbarkas@arch.duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μetalcad 2012 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ. 3D ή 2D ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΦΟΡΕΑ & ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ METALCAD

Μetalcad 2012 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ. 3D ή 2D ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΦΟΡΕΑ & ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ METALCAD Μetalcad 2012 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 3D ή 2D ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΦΟΡΕΑ & ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ METALCAD Ο µελετητής µπορεί να εισάγει το φορέα σε κάποιο σχεδιαστικό πρόγραµµα (π.χ. Autocad) σαν 2D ή 3D σχέδιο αποτελούµενο

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά βήµατα περιγραφής φορέα στο STRAD.ST

Γενικά βήµατα περιγραφής φορέα στο STRAD.ST στο STRAD.ST Στο παράδειγµα αναπτύσσεται η διαδικασία περιγραφής ενός απλού πλαισιακού φορέα, η επίλυσή του, ο έλεγχος επάρκειας των µελών σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Ευρωκώδικα 3, ο σχεδιασµός της θεµελίωσης

Διαβάστε περισσότερα

6α ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΞΥΛΙΝΟ ΣΚΕΛΕΤΟ & ΠΑΝΕΛΣ

6α ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΞΥΛΙΝΟ ΣΚΕΛΕΤΟ & ΠΑΝΕΛΣ Τ.Ε.Ι. Λάρισας - Παράρτημα Καρδίτσας Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου Εργαστήριο Τεχνολογίας & Συντήρησης Ξυλοκατασκευών 6α ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΞΥΛΙΝΟ ΣΚΕΛΕΤΟ & ΠΑΝΕΛΣ του

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ

Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ Η θερμομόνωση της τοιχοποιίας είναι ένα μεγάλο κομμάτι της θερμομόνωσης. Καταρχήν έχουμε τα διαφορετικά είδη τοιχοποιίας: Από σκυρόδεμα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΡΓΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ: Διώροφη Οικοδομή Κατοικίας με Ισόγειο Κατάστημα. Μεσογείων 45, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 534 CIVILTECH A.E. Μελετητής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010

ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε ΣΧΕ ΙΟ ΠΑΣΣΑΛΟΜΠΗΞΗΣ ΜΕ PANEL ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Φ/Β PANELS ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ ΠΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕΤΑΙ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ ISO 1461 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωση Δελτίου Καταγραφής του Κτιριακού Αποθέματος

Συμπλήρωση Δελτίου Καταγραφής του Κτιριακού Αποθέματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Συμπλήρωση Δελτίου Καταγραφής του Κτιριακού Αποθέματος Πριν την έξοδο στο πεδίο Προετοιμασία σκαριφήματος

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Γ. Τσουκαντάς ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Επ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Τ.. Τοπιντζής, Γ.. Κρεµµύδα, Χ. Γ. Ζώης,. Γ. Κορύλλος ιπλωµατούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί

Σ. Γ. Τσουκαντάς ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Επ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Τ.. Τοπιντζής, Γ.. Κρεµµύδα, Χ. Γ. Ζώης,. Γ. Κορύλλος ιπλωµατούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί Μελέτη και κατασκευή διώροφου προκατασκευασµένου κτιρίου µε υπόγειο, της εταιρείας Αθηναϊκή Στρωµατοποιϊα ΑΒΕΕ (Media Strom) στην περιοχή του βιοµηχανικού πάρκου Μαρκοπούλου Σ. Γ. Τσουκαντάς ρ. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Σχεδιασµός φορέων από σκυρόδεµα µε βάση τον Ευρωκώδικα 2 Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Καττής Μαρίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Λιβαδειά, 26 Σεπτεµβρίου 2009 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ASHRAE ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Δημήτρης Αραβαντινός αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) FESPA 10 Ευρωκώδικες Performance Pushover Analysis

fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) FESPA 10 Ευρωκώδικες Performance Pushover Analysis FESPA 10 Ευρωκώδικες & Pushover fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) Performance Pushover Analysis Γραφική αναπαράσταση των κριτηρίων δυστρεψίας και περιορισµού στατικής εκκεντρότητας Έλλειψη δυστρεψίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ. Peikko Greece AE Αγαμέμνονος 13, Χολαργός 155 61 Αθήνα Τηλ. 210 65 64 644 Fax. 210 65 64 644 www.peikko.gr.

ΓΕΝΙΚΑ. Peikko Greece AE Αγαμέμνονος 13, Χολαργός 155 61 Αθήνα Τηλ. 210 65 64 644 Fax. 210 65 64 644 www.peikko.gr. Peikko Greece AE Αγαμέμνονος 13, Χολαργός 155 61 Αθήνα Τηλ. 210 65 64 644 Fax. 210 65 64 644 www.peikko.gr ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΣ ΕΞΥΠΝΑ ΓΕΝΙΚΑ Το Deltabeam είναι σύμμικτη δοκός, η οποία χρησιμοποιείται με μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ / ΥΛΙΚΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ [ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ]

ΥΛΙΚΑ / ΥΛΙΚΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ [ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ] ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ 6 Α _04_2012 / ΑΘΗΝΑ ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ / www.ntua.gr/archtech http://matereality.wordpress.com ΥΛΙΚΑ / ΥΛΙΚΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ [ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ] 1. ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ. Α.Ι. Σοφιανός 2012

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ. Α.Ι. Σοφιανός 2012 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ Α.Ι. Σοφιανός 2012 1. Μεταλλικά πλαίσια 2 Αποτελούν γενικά μια ασυνεχή υποστήριξη που αποτελείται από δακτυλίους οι οποίοι απέχουν μεταξύ τους ώστε να λειτουργούν ανεξάρτητα. Οι μορφές

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικές Συνεδρίες - Workshops

Ειδικές Συνεδρίες - Workshops Παρουσίαση : Βαδαλούκας Γιώργος Π.Μ. Μέλος Οργανωτικής - Επιστηµονικής Επιτροπής Ειδικές Συνεδρίες - Workshops Επιλογή 4 σύνθετων προβληµάτων πρακτικού ενδιαφέροντος Ανάλυση µε Εµπορικά ή µή Προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τµήµα Προγραµµατισµού και Μελετών

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τµήµα Προγραµµατισµού και Μελετών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τµήµα Προγραµµατισµού και Μελετών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΨΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΨΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ Σεπτέμβριος 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Οι όψεις του Δημαρχείου Αργυρούπολης επί της οδού Κύπρου 68 χρήζουν άμεσης επισκευής (αποκατάσταση επιχρισμάτων και ελαιοχρωματισμοί). Το μόνιμο προσωπικό του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις 1.1. Οριακές καταστάσεις σχεδιασµού (Limit States) Κατά τη διάρκεια ζωής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Περίληψη Στις μέρες μας επικρατεί η εντύπωση ότι ο συμβατικός σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Λόγια Αρχιτεκτονική - Νεοκλασικισµός

Λόγια Αρχιτεκτονική - Νεοκλασικισµός Λόγια Αρχιτεκτονική - Νεοκλασικισµός Ο 19ος αι. είναι µια περίοδος σηµαντικών αλλαγών στον ελλαδικό χώρο - Ίδρυση του ελληνικού κράτους το 1830 - Μεταρρυθµίσεις της οθωµανικής αυτοκρατορίας (Τανζιµάτ,

Διαβάστε περισσότερα

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 Εργασία Νο 1 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 Ο.Σ. ΑΠΟ ΤΟ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΟΥΡΔΕΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Τεύχος αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Μερικά στοιχεία για τις Σύμμικτες Κατασκευές από τον Ευρωκώδικα 8

Μερικά στοιχεία για τις Σύμμικτες Κατασκευές από τον Ευρωκώδικα 8 Μερικά στοιχεία για τις Σύμμικτες Κατασκευές από τον Ευρωκώδικα 8 Α. ΑΒΔΕΛΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ. Α. ΑΒΔΕΛΑΣ 1986: Οδηγίες Σχεδιασμού της ECCS (European Convention

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΤΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2003 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΗΜ. ΕΡΓΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ554/β5β ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) Τµήµα : Αποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμική προστασία αρχαίων μνημείων. Η περίπτωση της Ακρόπολης

Αντισεισμική προστασία αρχαίων μνημείων. Η περίπτωση της Ακρόπολης Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Επιστημονικές Ημερίδες για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς Αντισεισμική προστασία αρχαίων μνημείων Η περίπτωση της Ακρόπολης Μ. Ιωαννίδου Διευθύντρια της Υ.Σ.Μ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 0 Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 03», Μάρτιος 2003 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Περίληψη Στα πλαίσια αυτής της εργασίας επιχειρείται μια προσπάθεια πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένα Συστήματα Εσωτερικής Θερμομόνωσης Κτιρίων

Ολοκληρωμένα Συστήματα Εσωτερικής Θερμομόνωσης Κτιρίων Ολοκληρωμένα Συστήματα Ανακαίνισης & Ενεργειακής Αναβάθμισης Εσωτερική Θερμομόνωση 11/2010 Ολοκληρωμένα Συστήματα Εσωτερικής Θερμομόνωσης Κτιρίων Σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία της πλάκας Επίδραση στο σχεδιασμό της δοκού. Φορτία Συνεργαζόμενο πλάτος. Προκατασκευή

Λειτουργία της πλάκας Επίδραση στο σχεδιασμό της δοκού. Φορτία Συνεργαζόμενο πλάτος. Προκατασκευή Λειτουργία της πλάκας Επίδραση στο σχεδιασμό της δοκού Φορτία Συνεργαζόμενο πλάτος Προκατασκευή 2 Δοκός Δοκός Δοκός Δοκός Δ1 25/50 Δοκός Μορφή Ολόσωμες Δοκός α) Αμφιέρειστη β) Τετραέρειστη Με νευρώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολή του Εργαστηρίου Αντισεισμικής Τεχνολογίας και της Σεισμικής Τράπεζας στην Αντισεισμική Προστασία

Συμβολή του Εργαστηρίου Αντισεισμικής Τεχνολογίας και της Σεισμικής Τράπεζας στην Αντισεισμική Προστασία Συμβολή του Εργαστηρίου Αντισεισμικής Τεχνολογίας και της Σεισμικής Τράπεζας στην Αντισεισμική Προστασία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Το Εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας της Σχολής Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Δεξαμενές Ο/Σ (Μέρος 2 ο ) -Σιλό Ορθογωνικές δεξαμενές Διάκριση ως προς την ύπαρξη ή μη επικάλυψης

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SAP-2000

2 Η ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SAP-2000 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 2 Η ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεριφορά δομικών κατασκευών στην Κεφαλονιά-Συγκρίσεις των δύο σεισμών

Συμπεριφορά δομικών κατασκευών στην Κεφαλονιά-Συγκρίσεις των δύο σεισμών Τ Ε Ε Τ Κ Μ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2/7/2014 ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 2014 Συμπεριφορά δομικών κατασκευών στην Κεφαλονιά-Συγκρίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΤΝΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΛΙΤΣΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΧΕ ΙΑ

ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΤΝΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΛΙΤΣΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΧΕ ΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43 ΑΘΗΝΑ fax: 210-5192326 e-mail: dypm@dei.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΥΠΜ - 40903 ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Νέες Κατασκευές ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ καθ. Στέφανος Η. Δρίτσος Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών Κέρκυρα, 16/11/2012 1 1995 Νέος Ελληνικός Κανονισµός ΕΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ. Αρχ. Ολυμπία

ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ. Αρχ. Ολυμπία ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ Αρχ. Ολυμπία TO ΠΑΛΑΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Είναι το πρώτο Μουσείο της Ελλάδος και πιθανότατα και στη Μεσόγειο το οποίο κτίστηκε δίπλα στο χώρο των ανασκαφών, για

Διαβάστε περισσότερα

TOΠOΘETHΣH ΓENIKEΣ O HΓIEΣ

TOΠOΘETHΣH ΓENIKEΣ O HΓIEΣ TOΠOΘETHΣH ΓENIKEΣ O HΓIEΣ Σε µεγάλο βαθµό το τελικό αισθητικό και λειτουργικό αποτέλεσµα ενός οικοδοµικού έργου, εξαρτάται από τη σωστή και προσεκτική τοποθέτηση των υλικών επικάλυψης και πλαγιοκάλυψης

Διαβάστε περισσότερα

Σεισµική συµπεριφορά του δοµικού συστήµατος στον ιστορικό οικισµό της πόλης της Λευκάδας

Σεισµική συµπεριφορά του δοµικού συστήµατος στον ιστορικό οικισµό της πόλης της Λευκάδας Σεισµική συµπεριφορά του δοµικού συστήµατος στον ιστορικό οικισµό της πόλης της Λευκάδας Π.Τουλιάτος Καθηγητής. Σχολή Αρχιτεκτόνων, ΕΜΠ Ε.Βιντζηλαίου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ ΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

ΤΥΠΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ ΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κατασκευαστικές λεπτοµέρειες και οδηγίες συστηµάτων εξωτερικών θερµοµονώσεων µε διογκωµένη πολυστερίνη και λεπτά οπλισµένα οργανικά επιχρίσµατα ΤΥΠΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΑΡΜΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΑΡΜΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΑΡΜΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γιώργος Καρύδης Πολιτικός Μηχανικός, MSc-DIC Λέξεις κλειδιά: οπλισμός οριζοντίων αρμών, τοίχοι πληρώσεως,

Διαβάστε περισσότερα

ηχο μόνωση # ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ηχο μόνωση # ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ηχο μόνωση # ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ηχομονωτικά ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΜΟΛΥΒΔΟΥ ISOLfon- PB Το ISOLfon-PB είναι ένα σύνθετο ηχομονωτικό φύλλο αποτελούμενο από δύο φύλλα αφρώδους πολυαιθυλενίου, πάχους

Διαβάστε περισσότερα

GREEN PANEL ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΑΣ

GREEN PANEL ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΑΣ GREEN PANEL ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΑΣ SIP ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ SIP H ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 21 ΟΥ ΑΙΩΝΑ DIP -ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ EVOTHERM PLUS ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

παραδείγµατα εφαρµογής επισκευών/ενισχύσεων

παραδείγµατα εφαρµογής επισκευών/ενισχύσεων ΤΕΕ - ΑΝΣΜ/ΥΠΠΟ ΗΜΕΡΙ Α «Η αντισεισµικότητα των παραδοσιακών κατασκευών» Αθήνα, Ζάππειο Μέγαρο, 08.12.2008 Προβλήµατα αντισεισµικού σχεδιασµού διατηρητέων κτιρίων, παραδείγµατα εφαρµογής επισκευών/ενισχύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΜΟΙΒΩΝ Τεύχος Υπολογισµών

ΜΕΛΕΤΗ ΑΜΟΙΒΩΝ Τεύχος Υπολογισµών ΜΕΛΕΤΗ ΑΜΟΙΒΩΝ Τεύχος Υπολογισµών Έργο : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ ΜΑΙΖΟΝΕΤΩΝ ΣΤΟ ΧΑΛΑΝ ΡΙ Ιδιοκτήτης : ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ιεύθυνση : ΜΗΚΥΝΩΝ 9 ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Π.. 515/89 Φ.Ε.Κ. 219/89 Έργο προσθηκη

Διαβάστε περισσότερα

Αναδρομή. στην Ελλάδα. Flashback on Regulatory Framework concerning Engineering Design in Greece

Αναδρομή. στην Ελλάδα. Flashback on Regulatory Framework concerning Engineering Design in Greece Geotechnical & Structural Engineering Services A Partnership for Civil Engineering Works www.geostatic.eu info@geostatic.eu Αναδρομή στο κανονιστικό πλαίσιο σχεδιασμού τεχνικών έργων στην Ελλάδα Flashback

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή ( Γενικά Εφαρμογές ) Πλεονεκτήματα Διαφραγματικών Τοίχων Σχεδιασμός Κατασκευή Διαφραγματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ -ξύλινες, λιθώδεις- ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ

ΘΕΜΑ: ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ -ξύλινες, λιθώδεις- ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ ΘΕΜΑ: ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ -ξύλινες, λιθώδεις- ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ Η διαµόρφωση της τελικής επιφάνειας -εσωτερικής ή εξωτερικής- των δοµικών στοιχείων µίας κατασκευής, ή µε άλλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ημερίδα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σ.Π.Μ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14.11.2008 ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Βαμβούκη Κωνσταντίνα, Α τάξη 1ου ΕΠΑΛ Σταυρούπολης, Μάρτιος 2011

Βαμβούκη Κωνσταντίνα, Α τάξη 1ου ΕΠΑΛ Σταυρούπολης, Μάρτιος 2011 Βαμβούκη Κωνσταντίνα, Α τάξη 1ου ΕΠΑΛ Σταυρούπολης, Μάρτιος 2011 1.Επιλογή/Αγορά οικοπέδου 2. Οικοδομική Άδεια 3. Εκσκαφές/ Χωματουργικά 4. Θεμελίωση 5. Φέρον Οργανισμός 6. Τοιχοποιία 7. Ηλεκτρική Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Cladding Panels. Panel πλαγιοκάλυψης

Cladding Panels. Panel πλαγιοκάλυψης Cladding Panels Panel πλαγιοκάλυψης. Περιεχόμενα Panel πλαγιοκάλυψης ΣΕΙΡΑ PROMISOL (Πολυουρεθάνης) PROMISOL W 1000 S 4-9 PROMISOL W 1000 N 4-9 PROMISOL W 1000 F 4-9 ΣΕΙΡΑ ALLIANCE (Πολυουρεθάνης) PROMISOL

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ Τεκμηρίωση Βλαβών περιλαμβάνει : Αποτύπωση φερόντων στοιχείων κατασκευής. Πιθανές επεμβάσεις λόγω της μεγάλης διάρκειας ζωής κτιρίων από τοιχοποιία την καθιστούν δύσκολη. Αναζήτηση αρχικών

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Ευρωκώδικες Εγχειρίδιο αναφοράς Αθήνα, Μάρτιος 01 Version 1.0.3 Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Με το Fespa έχετε τη δυνατότητα να μελετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Ειδικότητας Αµαξωµάτων

Σχέδιο Ειδικότητας Αµαξωµάτων 89 ιδακτικοί στόχοι: Στο τέλος αυτής της διδακτικής ενότητας θα είσαι σε θέση: Να µπορείς να απεικονίζεις σε σκαρίφηµα τα κυριότερα µέρη των αµαξωµάτων. Να γνωρίζεις τη σειρά συναρµολόγησης των τµηµάτων

Διαβάστε περισσότερα