ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΙΟΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΙΟΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ"

Transcript

1 ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΙΟΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

2 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΗ ΒΙΒΛΙΟ ΘΗ ΚΗ ΤΟ Υ TEXNITH Εlδικότητεs Μηχαvοτεχvίτη και Ήλεκτροτεχvίτη Ι. }rlαιjηματικά τόμοι ΛΊ Β Γ...W.ηχανουργικfι Τεχνολογία τόμοι Α Β Γ..Κινητήριες Μηχανiς τόμοι Α ΒΌ!. ΤεχJ ικο Σχέδιο τόμοι Α Β Γ Δ Ε. Τετράδια Άσκήσεωt Σχεδίου Α Β Γ Δ. f>. Χημεία. 1:).Ίlλεκτροτεχt ία τόμοι ΑΊ Β ΓΊ ΔΊ Ε. ί. Φυσική. Η. 2.τοιχεία Λlηχανάιν.!1..Μηχανική. ιο.ύλικά. 11..Μηχαt ολογικο Μtημόγιο. 12.Ήλεκτρολογικο Μγημόνιο. 13.Πρόληψη Ατυχημάτων. 14. Ηλεκτροτεχνία Μηχανοτεχνίτη. 15. Ηλεκτρικο Σύστημα τοϋ Αvτοκινήτοv. 16.Αvτοκίνητο.

3 Ό Εύγένιος Εύγενίδης ίδρυτής καί χορηγος τού «Ιδρύματος Εύγενίδου» προείδεν ένωρίτατα καί έσχημάτισε τήν βαθείαν πεποίθησιν ότι άναγκαίον παράγοντα δια τήν πρόοδον τού έθνους θα άπετέλει ή άρτία κατάρτισις τών τεχνικών μας έν συνδυασμψ προς τήν ήθικήν άγωγήν αύτών. Τήν πεποίθησίν του αύτήν τήν μετέτρεψεν είς γενναιόφρονα πρii.ξιν εύεργεσίας όταν έκληροδότησε σεβαστον ποσον δια τήν σύστασιν Ιδρύματος πού θα εlχε σκοπον να συμβάλy είς τήν τεχνικήν έκπαίδευσιν τών νέων τής Ελλάδος. Δια τού Β. Διατάγματος τής JΟης Φεβρουαρίου 1956 συνεστήθη το "/δρυ μα Εύγενίδου καί κατα τήν έπιθυμίαν τού διαθέτου έτέθη ύπο τήν διοίκησιν τής άδελφής του Κυρίας Μαρ. Σίμου. Άπο τήν στιγμήν έκείνην ifρχισαν πραγματοποιούμενοι οί σκοποί πού ώραματίσθη ό Εύγένιος Εύγενίδης καί συγχρόνως ή πλήρωσις μιii.ς άπο τας βασικωτέρας άνάγκας τού έθνικού μας βίου. * * * Κατα τήν κλιμάκωσιν τών σκοπών του το "Ιδρυμα προέταξε τήν έκδοσιν τεχνικών βιβλίων τόσον δια λόγους θεwρητικούς όσον καί πρακτικούς. Εκρίθη πράγματι ότι άπετέλει πρωταρχικήν άνάγκην ό έφοδιασμος τών μαθητών μέ σειρας βιβλίων αί όποίαι θα έθετον όρθα θεμέλια είς τήν παιδείαν των καί αί όποίαι θα άπετέλουν συγχρόνως πολύτιμον βιβλιοθήκην δια κάθε τεχνικόν. Το όλον έργον ifρχισε μέ τήν ύποστήριξιν τού Υπουργείου Βιομηχανίας τότε άρμοδίου δια τήν τεχνικήν έκπαίδευσιν καί συνεχίζεται ήδη μέ τήν έγκρισιν καί τήν συνεργασίαν τού Υπουργείου Εθνικής Παιδείας βάσει τού Νομοθετικού Διατάγματος 3970/1959. Αί έκδόσεις τού Ιδρύματος διαιρούνται είς τας άκολούθους βασικας σειράς αί όποίαι φέρουν τούς τίτλους: «Βιβλιοθήκη τού Τεχνίτη >> «Βιβλιοθήκη τού Τεχνικού>> «Βιβλιοθήκη τού Τεχνικού βοηθού Χημικού>> «Τεχνική Βιβλιοθήκη>>. Εξ αύτών ή πρώτη περιλαμβάνει τα βιβλία τών Σχολιον Τεχνιτών

4 ή δευτέρα τa βιβλία τών Μέσων Τεχνικών Σχολών ή τρίτη τών Σχολών Τεχνικών βοηθών Χημικών ή τετάρτη τa βιβλία τa προοριζόμενα διa τaς άνωτέρας Τεχνικaς Σχολaς ( ΚΑΤΕ ΣΕΛΕΤΕ Σχολαί Υπομηχανικών). Παραλλήλως άπο τοϋ 1966 το w/δρυμα άνέλαβε καί τήν έκδοσιν βιβλίων διa τaς Δημοσίας Σχολaς Ε.Ν. Αί σειραi αύται θa έμπλουτισθοϋν καi μέ βιβλία εύρυτέρου τεχν;κοϋ ένδιαφέροντος χρήσιμα κατa τήν aσκησιν τοϋ έπαγγέλματος. * * * Οί συγγραφείς καi ή Επιτροπή Εκδόσεων τοϋ Ιδρύματος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια ν άίστε τa βιβλία νa ε/ναι έπιστημονικώς aρτια άλλa καi προσηρμοσμένα είς τaς άνάγκας καi τaς δυνατότητας τών μαθητών. Δι αύτο καi τa βιβλία αύτa lχουν γραφή είς άπλήν γλώσσαν καi άνάλογον προς τήν στάθμην τής έκπαιδεύσεως δι fίν προορίζεται έκάστη σειρa τών βιβλίων. Ή τιμή των ώρίσθη τόσον χαμηλή άίστε νa ε/ναι προσιτa καi είς τοvς άπόρους μαθητάς. Οϋτω προσφέρονται είς το εύρv κοινον τών καθηγητών καί τών μαθητών τής τεχνικής μας παιδείας αί έκδόσεις τοϋ Ιδρύματος τών όποίων ή συμβολή είς τήν πραγματοποίησιν τοϋ σκοποϋ τοϋ Εύγενίου Εύγενίδου έλπίζεται νa ε/ναι μεγάλη. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ Άλ ξανδρος I. Παππάς. Όμ. Καθηγητής ΕΜΠ Πρόεδρος. Χρυσόστομος Φ. Καβουνlδης. Διπλ. Μηχ.Ήλ. ΕΜΠ Επίτιμος Πρόεδρος ΟτΕ Άντιπρόεδρος. Μιχαήλ Γ. Αγγελόπουλος. Τακτικός Καθηγητής ΕΜΠ τ. Διοικητής ΔΕΗ. Παναγιώτης Χατζηιωάννου Μηχ.Ήλ. ΕΜΠ Γεν. Δ/ντής Έπαγ/κής Έκπ. Ύπ. Παιδείας. Έπιστημ. Σύμβουλος Γ. Ρούσσος. Χημ.Μηχ. ΕΜΠ. Σύμβουλος έπί τών έκδόσεων τού Ιδρύματος Κ.Α. Μανάφης. Καθηγητής Φιλοσοφικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών. Γραμματεύς Δ.Π. Μεγαρlτης. Διατελ σαντα μ λη ij σύμβουλοι τijς Έπιτροπijς Γεώργιος Κακριδής t ( ) Καθηγητής ΕΜΠ. Άγγελος Καλογεράς t ( ) Καθηγητής ΕΜΠ Δημήτριος Νιάνιας ( ) Καθηγητής ΕΜΠ Μιχαήλ Σπετσι ρης ( ) Νικ6λαος Βασιώτης ( ) Θε6δωρος Κουζ λης ( ) Μηχ.Ήλ. ΕΜΠ.

5 Ι Δ Ρ Υ Μ Α Ε Υ Γ Ε Ν Ι Δ Ο Υ ΒΙΒΛΙ ΟΘΗΚΗ Τ ΟΥ ΤΕΧΝΙΊΉ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ ΔΙΠΛ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΟΥ Ε.Μ.Π. ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝ IA ΤΟΜΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ Ε Γ ΚΑΤΑΣΤΑΣ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑ 1981

6

7 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ό τόμος τούτος &ποτελεί συνέχεια το\ι τρίτου τόμου τής Ηλεκτροτεχνίας πού περιλαμβάει τήν Παραγωγή τή Μεταφορά καi τήν Διανομή τής Ηλεκτρικής Ενέργειας καi &κόμη ενα μέρος σχεrικό μέ τiς Ηλεκτρικές Μετρήσεις. Μετά &πό τόν τέταρτο αύτό Τόμο ποu περιλαμβάνει τiς Έσωτερικi:ς Ήλεκτρικι\ς Εγκαταστάσεις δέν μένει παρά ή εξέtαση τών Ηλεκτρικών Συσκευών Κατα αλιόσεως γιά.α καλυφijούν δλες οι &ναγκαίες γνό1σεις τιilν ΥjλεκτροτεχνιτιϊJν στα {}έματα τής Ηλεκτροτεχνίας. οι συσχευeς καταναλι!jσεως μαζί μι\ ενα μέρος σχετικό μι\ τήν Φωτοτεχνία {)α &ποτελέσου τi l ϋλην το\ι πέμπτου Τόμου τής Ηλεκτροτεχνίας. Από U:ποψη σκοπού ό τέταρτος τούτος τόμος διαφέρει &πό τόν τρ(το ποi ειναι μάλλον περιγραφικός καί δίδει μόνο τίς fiεμελιώδεις &ρχές καί ίiν οιες στόν τεχ ίτη στό δτι έχει &κόμη ίiνα σκοπό:.α κατατοπίση δηλαδή καί νά όδηγήση κατα τό δυ ατόν στή:ν εκτέλεση ιής δουλειάς του τόν ιlσχολούμε ο μe ήλεκτρικές εγκαταστάσεις τεχνίτη ήλεκτρολόγο. Ό κατατοπισμό : αύτός ε!ναι γενικός γιατί &φορά μόνο στούς τρόπους μέ τούς όποίους μπορούμε.α &ντιμετωπίσωμε τίς διάφορες περιπτώσεις έγκαταστάσεων. Οί τρόποι αύτοί δι\ν ειναι βέβαια οί μόνοι δυνατοί καί χαμμια φορα δsν εt αι ούτε οί καλύτεροι δμως προσέξαμε να εt αι οι πιό συνηij ισμένοι καί ε;κολοι. Θα ήταν βέβαια &.δύνατο.α συμπεριλάβωμε δλες τίς δυνατsς λύσεις καί περιπτώσεις τών tlεμiiτω τών έγκαταστάσεων. Καί τούτο γιατί δ ογκος τής διδακτέας ίίλης ποi {1ά άπαιτήτο {1ά ήταν τεράστιος. Επί πλέον τούτο τό <iποκλείει (ός ί!να σημείο καί ή συνεχής πρόοδος σι\ ύλικά καί με{)όδους γιά τίς έσωτερικές έγκαταστάσεις. Υπάρχει &.κόμη καί ή έξής βασική διαφορά μεταξύ του τρίτου καί τού τε rάρτου τούτου τόμου : οι τεχνίτες πού άσχολού\ ται μs τήν παραγωγή ή τήν διανομή τού ρει.ματος χρειάζεται νιι έκτελέσουν λίγα μόνο πράγματα μe δική τους πρωτοβουλία χωρiς έπίβλεψη μηχανικού. Άπε αντίας ό ήλεκτροτεχ ίτης πού ιlσχολείται με 1jλeκτρικές έσωτερικές έγκαταστάσεις {)α δουλέψη τiς περισσότερες φορfς μό ος του με δικιι του εu{!ού η καί έλάχιστη έπίβλεψη. Κατιι συ έπεια πρέπει.α γ\ ωρίζη πολίο καλα καί μέ λεπτομέρει.α τή δουλειά του καλύτερα ίσως &.Πό δ τι ό τεχ ίτης τής δια\ ομής γιά νά &.ποφευχ{)ούν άργότερα α ωμαλίες στiς έγκαταστάσεις καί άτυχlηιατα. Βασικά τό βιβλίο τούτο διαιρείται σέ τρία μέρη. Στο :rρώrο μέρος καi μετιl &πό τiς γενικότητες τού βιβλίου περιγράφονται μi:. λεπτομέρεια ί!λα σχεδijν τιι συνη{)ισμένα {ιλικiι ποί χρησιμοποιεί ίνας τεχνίτης κατασκευαστ1ις 1jλεκτρικιϊJν έγκαταστι.\σεων.

8 χ Πρόλογος; Στt) δεfτερο μ/ρο; δίδονται :rρακτικί; όδηγίε; στ(ηw fγκαταστάtt) γιιί vιι μπορέση νι! μελετιίση στuιχειωδιuς νά κατα.σκειιιίση καl \<L έλέγξη μι<! σι νιι {}ισμένη έσωτερικ1] έγκατάσταση φωτισμοϋ καl κιν!1σεως σίιμφω\α μr τοι\: Κανονισμοι!ς. Πειιιλαμβά εται ι\διiί καl ί:να Κεφίλαιο άρκεη! iκτεταμινο σχετικr! με τi1ν έκλογ1ί καί τη χρησιμοποίηση ήλεκτροκινητήρων. Στο τρίτο μέρuς άναλύονται καl έ:τεξηγοuνται οί σπουδαιότερες ι/.:τιι τίς διατιiξεις τώι Και οι ισμώι πού το Κράτος Ιiχει έπιf1άλλει σχετικr! μέ τ ι1ν έκτέλεση 1jλεκτρικίίΊν έγκαταστάσεων καl τοi ς όποίους πρέπει νι! έχη πάντοτε {ιπ ιίψη του δ τεχ ίτης. Ό σκοπος τών Κανονισμιuν αύτιuν δεν εί αι μόνο νιι εξασφαλίζουν τήν κανονικη λειτουργία τιίιν έγκαταστάσεων ι/.λλά άκόμη καί νά έπιβάλλουν ορους άσφαλείας γιa τά ίίτομα πού χρησιμοποιοί ν τlς έγκατα στάσεις. Μέσα στο Κεφάλαιο αύτο άναπτύσσονται καl οί γειώσεις ποίι είνιtι τόσο άιταραίτητες γιa την άσφάλειά μας δίδονται δε καl οί στοιχειιοδεις γνώσει ς γιa τlς ηλεκτροπληξίες. ΊJ.ή στοuς τρείς προηγούμενους τόμους τής Ηλεκτροτεχνίας ι\διu ΊJ.a {}εωιιοί)ν ται σάν δεδομέ ες καl γνωστές ιlιστε \a άποφεύγωνται οί ι\πα\ αλrjψεις τους. Όσον άφορά στlς ΊJ.εωρητικ ς γνώσεις Επά ω στον ηλεκτρισμό ιl:τ αύτές γιό. τον τεχνίτη δεν χρειάζονται παρό. μόνο. οί πολi στοιχειιόδεις δπως π.χ. τί είναι ή ένταση ή τάση ή ίσχuς του ρεύματος ή ηλεκτρικη άvτίστα ση κλπ. δπως τίς γνωρίζομε άπο τον Λ τόμο τής Ηλεκτροτεχνίας. Τελειιό\ οντας τόν σύντομο αύτο πρόλογο είναι ά.παραίτητο \a ν Ας σημειιόσωμε άκόμα δτι διιισμένες βασικες έννοιες ποu iχουν άναλυ τονίσωμε ίίλλη μιa φορa στοίις τεχνίτες τοίις μελλοντικοίις Ύjλεκτρολι)γους έγκαταστάτες τής Ελλάδος την aνάγκη νό. μη λησμο\ ου\ ποτέ κατa την ι\κτέλfση τής έργασίας τους δτι έκτός ά.πό τi}ν οtκο ομία μιάς έγκαταστάσεως Ιί μιάς συσκευής ι\νδιαφέιtει ή κανονικi1 εξυπηρέτηση του καταναλωτή καί ί!τι πάνω άπ δλα έπιβάλλεται ή άσφάλεια σύμφω α με το ς Καονισμού ιl.:τύ κινδύνο υ ς ηλεκ τ ροπληξίας. Μ ι ί νο fί.ν ά.ποκλείσωμε τελείως τi1ν πιijανότητα ι( τυχίjματος ποίι 1J.ά οφείλεται σε ιiντικανοvικη ι\γκατάσταση ΊΜ μποροί:ψε ά {}εωρίjσωμε δτι f1 κατασκευi} τής έγκαταστάσεως αύτής είναι σωσηί. Ό συγγραφε>)ς

9 Π ΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕ ΝΩ Ν ΕΣ ΩΤΕΡΙΚΕ Σ ΕΓΚΑΤΑΣΤ ΑΣΕ ΙΣ ΠΡΩ ΤΟ ΜΕ ΡΟ Σ ΓΕΝΙΚΟ ΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΠΑΣΕ ΩΝ ΚΕΦΑλΑΙΟ 1 ΙΙαρtiγρ. Γενικες έννοιες καl γνώσεις. Σελ(δα 1 1 Τί όνομάζομε έσωτερικiι έγκατάσταση καί ποιός ό σκοπός της 1 I 2 ΠιίJς κατατάσσομε τίς έσωτερικές έγκαταστάσεις Πώς τροφοδοτούμε τίς έσωτερικες έγκuταστάσεις Ή έξέλιξη καί ή σύγχρονη μορφη τών έσωτερικών ι!γκαταστάσεων ΚΕΦΑλΑΙΟ 2 Αγωγοi έσωτερικών έγκ ατ αστάσεων. :! 1 Είδη άγωγιίjν Κοινοί άγωγοί έγκαταστάσεως.... Καλώδια έσωτερικιίjν έγκαταστάσεων 2 4 Σειρίδες εσωτερικών εγκαταστάσεων. Γυμνοί άγωγοί :2. 6 Επιτρεπόμενες έντάσεις άγωγών ΚΕΦΑλΑΙΟ 3 Σωλήνες έσωτερικών έγκατασ τάσεων και έξαρτημάτων του ς.. :1 1 Σκοπός καί είδη σωλήνων

10 Xll Πίνακας; περιεχομένων Ιlαράγρ. Οπλισμένοι μονωτικοl σωλij ες ( σωλijνες Μπέργκμαν) ΒΒ Σωλijνες με χαλιιβδινο δπλισμο :14 Μονωτικοi σωλήνες καl εύκαμπτοι μονωτικοl σωλήες 3 5 Μεταλλικοt σωλijνες. Η 6 Μεγέ{}η σωλίινων Σελίδ:< 4R iι2!j.j ΚΕΦΑλΑΙΟ Πίν ακες και. όργαν α πινάκων. Πίνακες έσωτερικιϊ:ι έγκαταστάσεων. Διακόπτες πινάκων. Ασφάλειες πινάκων ΚΕΦΑλΑΙΟ fι Διακόπτες φωτισμού ρευματοδότες λυχνιολαβές. Διακόπτες φωτισμοίί Ρευματοδότες ( πρίζ ς ) καl ρευματολijπτες ( φtς) Λυχνιολαβeς ( ντουt) :Jl ΔΕΥΠΡΟ ΜΕΡΟΣ ΜΕΛΠΗ ΚΑΙ ΚΑΤ ΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤ ΑΠ ΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑλΑΙΟ 6 Μελέτη οίκιακών έγκατ αστάσεων 6 1 fi2 6 Β 64 li 5 Σχέδιο ήλεκτgολογικijς έγκαταστάσεως.. Ύπολογισμος γραμμιϊ:η Συνδεσμολογίες φωηστικών σωμάτων.. Σχεδίαση μιά;; έγκαταστάσεοος..... Ίελικδς ύπολογισμος μιάς έγκαταστάσεως 10fι f> 12()

11 Πίν α κας; περιεχομένων ΧΙΙΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Παράγρ. ί 1 ί Είδικa τμήματα οίκιακώv έγκατ αστάσεων. Παροχi!ς καί μετρητές. Κουζίνες Λουτριl Φωτισμος στ\ς σκάλες. Διάφόρες εγκαταστιίσεις φωτισμοu. Σελίδα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εγκαταστάσεις άσ6ενών ρευμάτων. Γενικά Ηλεκτρικιl κουδούνια. 8 Β Ά γγελ τfιρες Κουδούνια άσφαλείας. 85 Εγκαταστάσεις τηλεπικοι\ωνίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ύπολογισμος έγκατ αστάσεων κινήσεως έκλογη κινt]τήρω v. 9 1 Γενικες άρχi!ς Έκλογ1i είδους κινητrιρα r Β Κα{}ορισμος τfις tσχύος ένος κινητrιρα Β4 Υπόλοιπα ηλεκτρικιl χαρακτηριστικιl τάι\ κινητίιρων Η ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εγκατάσταση και τροφοδότηση κινητήρων. Εγκατάσταση κινηηίρων Έξωτερικiι συνδεσμολογία κινητίιρων..... Τροφοδοτικές γραμμές καi προστασία κινητήρων Κινητήρες συνεχοuς ρεύματος ΚΕΦΑΛΑIΟ 11 Κατ ασκευ i] και. έλεγχος μ.ιάς έγκαταστάσεως. : 1 I Το:τnΙ ;τηηιι :τl\ άκων :1

12 XIV Πίνακα περιεχομένων Ιlχράγρ Εγκατιί.σταση γραμμιiiν :Η ι; 11 Β ΤοποΙΜτηση φωτιστικιίl\ σωμάτων. 2:\!J 11 4 "Ελεγχος τής έγκαταστιί.σεως ι. i) τα έργαλεία τού τεχνίτη τιίιν έσωτερικιίl\ έγκατα στάσεων. 2iι4 2!:ι ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΠΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑλΑΙΟ 12 Γενικες eννοιες. 12 ι Β Τί περιλαμβάνουν οί κανον ισμοl..... Όρισμοi Ποιες κατηγορίες χιόρων προβλέπουν οί κανονισμοi. 2ιi8 2i0 274 ΚΕΦΑΑΑΙΟ 13 Κατασκευε ς για χώρου ς όρισιrέ νης "ατηγορίας. 1:1 1 1Β 2 1:\3 ι:ι 4 1Β 5 1Β 6 1:3 7 1:38 1Β 9 Jil 10 Ξηροi χιjιροι Χώροι πρόσκαιρα ίιγροi. Υγροί χώροι... ΒQεγμέ οι χιjιρο ι.... Κονιζόμενο ι χώροι... ΧιJιροι ρυπαροi καί έμποτισμένοι μέ ιiγιίιγιμα ύγριι. η κορεσμέναι με διαβρωτικούς ιiτμοί ς Χιuροι ύποκείμενοι σε κί δυνο πυρκαϊάς. Χιiiροι ύποκείμενοι σε κίνδυνο έκρ{ιξεως Χώροι ηλεκτρικής ύπηρεσίας Διάφοροι είδικοί χιjιριιι [ί !) 289 ΚΕΦΑΑΑΙΟ 14 Είδικες έσωτερικε ς ήλεκτρικες έγκ αταστά σεις Έγκαταστιί.σεις ύπαί{}"(.ιο\j 29:1

13 Πίνακας περιεχομένων Χ\ Ιlαράγρ Εγκαταστάσεις a\ελκυστ{jρων Η Β Εγκαταστάσεις με: τάσεις μεγαλύτερες των 250 Υ Σελίοα 2(15 98 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 1i"> G 1!"> 7 Γειώσεις. Τί ε!ναι καl τί έξυ:ιηρετεί μια γείωση Ιlοιές τάσεις ε!ναι έπικίνδυνες.... Μέitοδος γειό>σεως προστασίας..... Τρόπος έκτελέσεως της ιiμέσου γειιί>σεως προστασίας Τρόπος έκτελέσεως τijς γειό>σεως έ:τl τοϋ ούδετέρου Τρόπος έκτελέσεως της γειό>σεως δια μέσου τοϋ ήλεκτρονόμου Ηλεκτροπληξία ί

14 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

15 ΠΡΩ Τ Ο Μ ΕΡΟ Σ ΓΕΝΙΚΟ ΤΗ ΤΕΣ ΚΑΙ Υ λικα ΕΣΩ ΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤ ΑΣτΑΣΕΩΝ Κ Ε Φ ΑΛ Α ΙΟ Γ ΕΝ Ι Κ ΕΙ ENNO I EI ΚΑΙ 1 ΓΝΩΙ Ε ΙΙ ι.ι. Τί όνομάtομε έσωtερικiι έ yκα tάσ tαση κα Ι. ποιό; ό σκο πό ; tη ;. Όπως γνωρίζομε το λεκτρικο ρεuμα παρά.γεται σε λε κτρικιχ ργοστά.σια ποu τιχ όνομά.ζομε κεντρικούς σταffμούς Yj σταffμούς παραγωγής. Απ κεί ή λεκτρικυj. νέργεια μεταφέ ρεται με τις γραμμές μεταφοράς στιχ δίκτυα διανομής. Απο τιχ ο{κτυα οιανομijς διανέμεται με τη βοήθεια των παροχετεύσεων (παροχών) γιιχ τις δποίες θιχ μιλήσωμε στυjν σελ. 5 στοuς κατα ναλωτές. Καταναλωτες ε!ναι ο[ πελά.τες τijς λεκτρικijς πιχει ρήσεως. Ή δποχρέωσυ) μιιiς λεκ"τρικijς έταιpείας ε!ναι ν:χ φέρνυ) το ρεuμα &ς τυjν είσοδο τοu σπιτιοu Υι του ργοάτασ{ου κλπ. και συγ κεκριμένα &ς το συ)μείο &που τοποθετείται δ μετρητής ( γνώμο νας ). Ό μετρυ)τυjς μετρεί τυ)ν κατανά.λωσυ) τοu λεκτρικοu ρεu ματος ποu ξοοεuει δ πελά.τυ)ς σε δρισμένο χρόνο ( π. χ. κά.θε μή να). Στον μετρυ)τή λοιπόν τελειώνει ή οικαι οοσία τής λεκτρι κijς έταιpείας. Ή φροντίδα γιιχ τυ)ν παραλα6υj τοu ρεuματος τυ)ν σωτερικυ) οιανομυ) και τυ)ν χρφιμοποίηση του εtναι οουλειιχ τοu πελά.τυ). Ό πελά.τυ)ς ΟΥ)λαοΥ) θιχ κά.μυ) τυ)ν λεγόμενη έσωτερική έγκατάσταση. "Εσωτερική έγκατάσταση ε!ναι το σωτερικο λεκτρικο οί κτυο ποu κατασκευά.ζει κά.θε καταναλωτυ)ς μέσα στον οικ6 του χώρο γιιχ ν:χ οεχθij τυ)ν.υιλεκτpικυ) ενέργεια ποu τοu προσφέρει ή Ηλεκτροτεχνία Λ 1

16 2 Κeφ. Ι. Γeνικeς; 8ννοιeς; και γνώσeις; λεκτρικύj έταφεία καl να. τύ)ν μεταφέρυ) wς τlς συσκευές κατα ιιαλώσεως οπου θα. τύ)ν χρφιμοποιήσυj. Ή ονομασία «έσωτερικfι» έγκατάστασυj μπορετ να. μας δουj γήσυj σε μια. βασικύj παρεξήγφυ). Δι6τ θα. νόμ ζε κανεις δτι έφ οσον ο( εγκαταστάσεις αuτες λέγονται «εσωτερικές)) eα. πρέπει να. γίνωντα μόνο στα. εσωτερ κα. των κτιρίων (σπιτ ών &ποθυ)κών κλπ.) πρiγμα ομως ποu οeν ει ναι ετσ. Γιατί πράγματ αuτο ποu εννοοtίμε οταν λέμε οτι μι :Χ έγκατάσtασυ) Ε ίναι «εσωτερικυj >> είναι οτι εγκατάσταση άνήκει aτόν πελάτη (είναι οηλαο.υι δική του ύπ6θεσυ)) καl οχ στ.υιν λεκτρικύj έταιpεία. Αuτο μόνο σημαί νε ή λέξυ) << εσωτερ κύj» και οχι το χωρο στον όποτο κάνομε τύ)ν έγκατάστασυj. Έτσ rι εσωτsρικύj εγκατάσταση μπορετ π. χ. να. γίνεται καl σε δπαεθριο χωρο &λλά. πά.ντως εφ οσον γίνεται μέσα. στύ)ν lο οκτφία τοu πελάτυ) λέγεται εσωτερική. Ή καλή έκτέλεση τijς εσωτερικής εγκαταστάσεως ε!να.ι &πα ραίτυjτυj aν θέλωμε να. έχωμε wφέλε α. ciπo τα. &γαθa ποu μας προσφέρει ό Ύjλεκτρισμός. Ή εύ{}ύνη λοιπόν πού έχει δ τεχνίτης ό όποίος {}a έκτε λέση τήν έyκατάσταση αύτή εlναι πολύ μεγάλη και γίνετα &κόμα μεγαλuτερυ) α.ν σκεφθοuμs οτ χρφιμοποίφη τοu λε κτρισμοu παρουσιάζει οχ μόνον ωφέλειες &λλα. και κινδύνους για. τοuς &νθρώπους ποu &πο &προσεξία τους η λόγω ένος ελαττώμα τος τijς εγκαταστάσεως μπορε"ί να. Ελθουν σε επαφύj με «σώμα τα» ποu έχουν τάσυ). Τότε συμόα{νουν ο[ λεγόμενες ήλεκτρο πληξίες για. τlς όποιες τόσο συχνα. γίvεται λόγος στlς εφημερί δες καl ο( δπο"ίες &pκετες φοpες έχουν θανατηφόρα &ποτελέσμα; τα. ΈπίσΥJς άλλη σοόα.pύj συνέπε α; ποu μπορεί να. έχη μ α. έλατ τωματικύj εγκατάστα;συ) είνα; πpόκλησυ) πυρκαϊάς. Ώστε άσφάλεια εlναι ένα σοβαρό ζήτημα μιά σοβαρ ιj άπαίτηση yιά τίς έσωτερικές έyκαταστάσεις. Όλες ο( χώρες κατάλα.όαν γp γοpα τοuς κ νοuνους ποu πα

17 Ι 2. Πώς; κατατάσσομε τι; έσωτερικt; έγκαταστάσεις; 3 p uσ άζουv οί έλχττωματ κες η κακες έσωτεplκες γκα.ταστάσε ς καl κατάρτισαν τους ο αcpόρους Κανονισμούς τών Εσφτερικών Εγκαταστάσεων οί δποίό χpησιμε6ουν σ&:ν δοηγοl καl ;6μ6ου λοι στους λεκτpολόγους που &.σχολοuντα με τlς Ξσωτερ κsς έγ καταστάσεις. Οί Κανονισμοl αuτο! aν καl ε!να γεν κα ο αcpοpε τικοl γ α. κάθε κράτος δμως οιαcpέρουν μόνο κατα. τlς λεπτομέ ρειες. Γιατί σκοπος κάθε Κανονισμοu ε!να πάντα &.πο τ ν μ &: μεριa να. όποοεικν6η ποια. είναι κατάλληλη Ξγκατάσταση 6ποία θa ΞξυπηρετΎ]ση καλ6τεpα τον καταναλωτ (πελάτη) καl σuγχp6νως θιχ ΞγyυιΧται τ ν aσφάλειά του. Τέλος οeν πρέπει να λησμονοuμε καl τον οζκονομ κο παρά γοντα κατα. τ ν μελέτη καl τ ν κατασκευυj μ ιχς Ξγκαταστ:Χσεως. Μποροuμε λο πόν να. θεωpύ]σωμε οτ οίκονομiα εlναι ή τρίτη άπαίτηση τώ1 ήλεκτρικών έσωτερικών έγκαταστάσεων κοντα. στlς &λλες Μο που &.ναφέραμε οηλαο κοντ&: στ ν καλυj κτέλεση τi)ς εγκαταστάσεως καl την &.σφιiλε ά της. 1 2 Πώι; κατ ατάσσομε τi ι; έσωτερικe ι; έγκαταστάσει ι;. Σ6μcpωνα με τον δρισμο ποu οώσα.με προηγουμένως Ξσωτερ κeς Ξγκαταστάσε ς είναι Ξκείνες πο γίνονται στο uπα θρο Ύj σε στεγασμένο χωpο καl είναι 1ο οκτησ!α τοu πελάτη μποpοuμε oe να. τlς ο ακpίνωμε σε έγκαταστάσεις ύπαί{}ρου και σε έγκατ α_στά σεις κλειστού χώρου ( ο1κοοομής). Το οε6τερο αlιτο είοος ( κλε στοu χώρου) μποpοίίμε πάλ να το χωpίσωμε σε πεp σσότεpες κατηγορίες &.νάλογα με τlς εζο κeς συνθήκες ποu Ξπικpατοίίν στ ν ο1κοοομ1j. Έχομε έτσ τίς εγκαταστάσεις στεγνών η ξηρών χώρων σs iντtθεση με τις Ξγκα.ταστάσεις ύγρών χώρων ( π. χ. νος όπο γείου).επίσης έχομε τlς εγκαταστάσεις κονιζομένων χώρων οη λχοίj χώρων ποu είναι γεμάτοι &.πο σκ6νξς (δπως είναι ot &:λευ p6μυλοι) και τις Ξγκαταστ:Χσεις μέσα σέ χώρους aτούς όποίους

18 4 Κεφ. Ι. fενικ ; «ννοιε; και γνώσεις; μπορεί νd σημειωιjοvν έκρήξεις ( δπως ε!νcχι π. χ. of άποθijκες βενζcνrις κλπ.) ποu θ:χ οοuμε στο Κεφ λcχιο 13. Κ θε μια άπο τlς ιtcχρcχπ νω κcχτrιγόρcες έyκcχτcχστ σεων εί νcχι φοσικο να πcχρουσι ζ Υ) cοιcχ{τερcχ χcχρcχκτηριστικ. Για τον λόγο cχuτον of Κcχνονισμο!. δρcζουν ε οικον τρόπο κcχτcχσκευijς κcxl κcχτ λλrιλcχ όλικα για κ θε ε!οος χώρου &στε οί βcχσικsς άπcχιτήσεις μιliς έγκcχτcχστ σεως οrιλcχο οζκονομccχ έξυπrιρέτφη τοu κcχτcχνcχλωτή κcxl κυρcως άσφ λειcχ να ίκcχ νοποιοuvt Jι κcχτα τον κcχλύτερο τρόπο. Οί Κcχνονισμοl μ λιστcχ για να βοrιθήq_αn\ι_ δσο το ουνcχτον περισσότερο τοuς κcχτcχσκευcχστές προχωροuν t!s μεγcχλύτερες άκόμcχ λεπτομέρειες κcxl ο{νουν δούj γcες για τελεcως εζοικα θέμcχτcχ δπως π. χ. ποια ε!νcχι 1j κcχλύτερrι κcχτcχσκευ για cχrθουσες κινrιμcχτογρliφων η για οωμ τιcχ μέσcχ στα δποτcχ eγκcχθιστοuμε συσσωρευτsς (μπcχταρ(ες) η άκτινολογικα μrιχcχνήμcχτcχ κλπ. Απ τα πcχρcχπ νω βλέπομε δτι μποροuμε να lχωμε πολλsς κcχτrιγορίες εσωτερικών eγκcχτcχστ σεων iχν π ρωμε σαν β ση τijς κcχτατliξεως cxuτijς τlς ίδιαίτερες συ v1jijκ8ς πού έπικρατοvν μέσα στόν χώρο δπου θα λειτουργήση 1j eγκcχτ στcχσή μcχς. Έκτος δμως άπο cxuτ τ ν κcχτliτcχξrι των εσωτερικών sγκcχ τcχστliσεων δπliρχει κcxl άλλ YJ μccx ποu μliς οιευκολύνει στ μελέτrι τους cχuτή: δ χωρισμός τους σs έγκαταστάσεις φωτισμού η οίκια κές έγκαταστάσεις κιχl σs έγκαταστάσεις κινήσεως η βιομηχανι κές έγκαταστάσεις. Οί πρώτες άφοροuν στlς κατοικίες δπου το μεγcχλύτερο μέρος. τής κcχτcχνcχλώσεως π ει στον φωτισμό στlς συσκευsς θερμάν σεως ( κουζcνες θερμοσcφωνες κλπ. ). Οί δεύτερες ε!νcχι ο Ε eγκcχ ταστ σεις πc.u γcνοντcχι στα έργοστάσια δπου κcχτcχν λωσrι π ει κυp(ως στlς Ύ)λεκτρικsς μrιχcχνsς ( συνήθως άπο κινrιτijpες ).

19 Ι 3. Πώς τροφοδοτούμε τi έσωτερικeς; έyκατα.στάσειc; 1 3 Πώς τροφοδοτούμε τις έ σωτερι χeς έγκατα στάσεις 5. Ρεvμα οδ6 rισrι και nαqο:tές. Έχομε πεί δτι λεκτρικfι ταιpεία cρέρνzι το ρεuμα &ς τον μετρητrj τών εσωτερικών γκα.τα.στχσεων των πελατών της συν Οέοντα.ς τη γραμμη δια.νομής μs τον μετρητή. Ή σύνδεση αuτη μs την δπο{α. λεκτρικrι &ταιρεία δίνει ρεuμα &πο το Όcκτυο δια. νομης στον κα.θένα πελάτη χωριστά λέγεται ρευματοδ6τηση (*). Γιχ \la κάνωμε τη ρεuμα.τοδότηση &πο τη γραμμη διανομής στην εγκατχστα.ση τοu κα.τανα.λωτη (δηλ. τοu πzλάτη) χρησιμοποι οuμε σύρματα ( γυμνοuς &γωγοuς η συνήθως να καλώδι ) ποu συνδέουν τη γραμμη διανομης μs τον μετρητή. Το κα.λώδιο αuτο } Σχ. 1 3 Γpαμμη δι η)ου α. (η οί &γωγοl) λέγεται παροχή. Στο σχύ)μα 1 3 α. βλέπομε μ!α πα.ροχή οηλαοη το κα.λώοιο πoij eνώνει το δίκτυο με τον μετρητή για νa γίνη ρευμα.τοοότηση της εγκαταστάσεως. Αν το οcκτυο οια.νομijς ε!ναι εναέριο τότε κα.l παροχη (*) Π ολύ σuχvi στυjν πριiξη "fι ρεuμα:το136tηση λέγεtα:ι παροχή. ΕπειδΥj δμως δπως θά: δοuμε άμέσως παροχfι λέy;τα;ι κα:t "fι yρα:μμυj μs: την δποία: γίνεtα:ι "ή ρ εuμ(χtοδόtηση yιά: νά: &ποφεόyωμε tyj σόγχuση παροχfι θά: λέμε μόνο tyj yρα:μμυj α:ύtή.

20 6 Κe φ. Ι. Γeνικβς; έννοιe; χαt yνώσeις; είν ένα έρια ( σχ. 1 3 α.). "Αν δμως το δίκτυο ε!να.ι υπογειο / ( δπως συμf3α.ίνει στις μεγάλες πόλεις) τότε κα.l πα.ροχυj ε!να.ι ύπόγεια. Ξέρομε δτι το Ύjλεκτρικο ρεuμα. δια.νομijς μπορεί να εινα.ι είτε ύψrιλijς είτε χα.μrιλijς τάσεως. Το πως ρευμα.τοδοτοuμε δrι λα.δυj το πώς κiνομε μια σ6νδεσrι ρευμα.τοδοτ σεως ύψrιλijς τάσεως χρφιμοποιώντα.ς τα κα.τάλλrιλα. κα.λώδια. το είδα.με στον Γ τό μο τijς Ηλεκτροτεχνίας. Σ α.uτο το βιβλίο θα ξετάσωμε λοιπον μόνο τlς ρευματοδοτήσεις χαμηλής τάσεως. ΣτΥjν πα.ρά.γρα.φο 7 : 1 θα δοuμε με λεπτομέρεια. τις σχετικες κα.τα.σκευές. MoQqrή "toiί Qεvμa"toς. "Ας μιλ σωμε τώρα. για τυjν μορφυj ποu έχει το ρεuμα. με το όποίο μι πα.ροχυj τροφοδοτεί τyjv σωτερικυj γκα.τά.στα.σrι. Τοuτο aλλωστε ε!να.ι το μόνο θέμα. ποu νδια.φέρει τον λεκτρολόγο εγ κα.τα.στά.τrι &:φοu ργα.σία. του &:ρχcζεt μετα τυjν πα.ροχυj κα.t τον μετρrιτ. Ποιά. είνα.ι μορφυj ο ε μορφες.τcu ρε6μα.τος στυj χώρα. μα.ς ; Πα.λα.ιότερα. κά.θε fιλεκτρικυj έτα.ιpεία. είχε δια.λέζει μια δικfι τrις τάσrι δια.νομijς κα.l ρεuμα. συνεχες να.λλα.σσόμενο &:νiλογα. με τtς τοπικες συνθήκες. Σ μερα. ή ΔΕΗ (Δrιμοσία. Έπιχείρφις Ήλεκτρισμοu) έχει τυποποιήσει τό ρεύμα χαμηλής τάσεως σέ έναλλασσόμενο τρι φασικό σvχvότητος 50 περιόδων καί τάσεως 220j380 V Τοuτο ε!χα.ν κά.νεt εuτυχως κα.l πολλες άλλες έτα.tpείες μέ α. στlς δποίες κα.l πρώψ ΉλεκτρtκΥj Έτα.tpεία. Αθψων Πειpα.tώς. Άρκετες δμως ε!να.ι οί πόλεις στυjν Ελλάδα. ποu έχουν &:κόμα. συνεχες ρεuμα. 220 V 2 Χ 110 Υ νω πολλες aλλες έχουν iνα.λλα.σσόμενο τριφα.σικο ρεuμα. τά.σεως 12 7/220 V. Τοuτο δμως zινα.ι προσωρινο κα.l σε μερικa χρόνια. τυποποιημένrι χα.μrιλ"fι

21 ι. 3. Πώς; τροφοδοτοiίμe τiς; έσωτeql1c ς; γ1cαταστάσeις; 7 τάσύ] των 220/3 80 V θ& έχη δπωσο ποτε επεκταθή σ δλf/ τύjν Έλλάοα. Αuτό λοιπόν που eνοιαφέρει τον ηλεκτρολόγο εγκαταστάτfj ε!ναι ν& γνωρίζη τη μορφη τοu ρεόματος που θ& οεχθή κατα σκευή του. Καl αuτο γι& την Έλλάοα εlναι το εναλλασσόμενο ρεuμα 50 περιόδων μονοφα::ηκδ η τριφασικό τάσεως 2 20 V η 220/3 80 v αντιστοίχως &νάλογα με το ε!οος τής εγκαταστιf σεως. Στις έγκαταστάσεις κινήσεως ρεuματοοότύ]ση γίνεται σuν θως με πλήρες ψtφασικο σόστημα οηλαούj με τlς τρείς φιfσεις και τον οuοέτερο ( 2 20/380 v ) ενω στlς έγκαταστάσεις φωτισμού παρέχεται γενικ& μόνο μι& φάση καl δ οuοέτερος ( 220 V ). "Ε χομε οηλαδη αντίστοιχα ρsuματοοότφη που γίνεται με 4 &γω γους ( τριφασική παροχή) καl ρsuματοοότηση που γίνεται με 2 &γωγους ( μονοφασική παροχή). Παροχες τριφασικες ( OfJλ. με καλώοια 4 &γωγων) eχομs σuνf;θως καl στlς μεγάλες εγκαταστά σεις φωτισμοu που &πορροςροuν eνταση μεγαλότερη &πο 40 Α ( ζfιτηση μεγαλότερη &πο 9 &ς lokw) π. χ. στην τροφοδότηση μι ς πολυκατοικίας. Όπως γνωρίζομε στην πρώτη περίπτωση ( οηλαοη στην τρι φασlκη παpοχη) eχομε στη οιιfθεσ μα ψείς &γωγους ςpιfσεων μsταξu των δπο!ων ή τάση ε!ναι 380V (πολικές τάσβiζ ) 1 eναν τέταρτο &γωγο ( τόν ούδέτερο) που ή τάση τοu &πο δποι ονοήποτε &πο τοuς τρετς &γωγοuς φάσεων ε!ναι 220 v ( ςρασικη τάση) ( σχ. 1 3 β). Το σuστημα τοuτο είναι &παρα!τfjτ<:ι γι& τlς γκαταστάσεις κιν σεως γιατl οί ηλεκτριχες μηχανες (κινητήρες) ποu τοποθε τοuμs εκεί ε!ναι σuνήθως τριφασικές έπομένως γιά. ν& τlς συνοέ σωμε χρειαζόμαστε τpετς &γωγοuς φάσεως. Στην περίπτωση αuτή α.ν ύπάpχουν και μονοςρασικοl καταναλωτές τοuς συνδέομε &νά μεσιχ στον οuοέτερο καl σz eναν &"πο τοuς &γωγοuς φάσεων.

22 8 Αν οί μονοφασικες καταναλώσεις ( δυ)λαοη OL συσκευες που καταναλίσκόυν το ρauμα) ε!ναι πολλές καλο ε!ναι ν lσομοφάζωμε τ φορτία τους και στις τρείς φάσεις δrιλαδυj ν τις συνοέωμε κ περιτροπής &νάμεσα στον ούaέτερο και σε μι &πο τ!.ς τpετς φάσεις lσομοφάζοντάς τα &νάμεσα σ αύτές ώστε ν πεr<νοuν περ?που τ ίδια &μπερ &πο κάθε &γωγο φάσεως. Σύνδεσn ) Ιι:ινnτriρων ούδiπρα; 220v. ώg()( ( Φασ.ικn _ Σιίvδεσn ) τασn Φq τισμr;υ :Σχ. t 3 β. Ε!ναι φανερο δτι Ξνα τέτοιο πλήρες τριφασικο σίιστrιμα θ ε!ναι πολυτέλεια γι μι ν οlκιακυj έγκατάστασrι φωτισμοu μι κα!. τ φορτία σ αύτυjν την περίπτωσrι ε!ναι πάντα μικρά. Γι αύτό δπως είπαμε προrιγουμένως στ!.ς ι:χπλες έγκαταστάσεις φωτισμοu fι παροχυj &ποτελείται μόνο &πο τ ν ούδέτερο καί μι &πο τ!.ς φάσεις ποu &.νάμεσά τους συνδέομε τ λεγόμενα οίκιακd φορτία δrιλαδfι τ φωτα τίς κουζίνες τ ραδιόφωνα κλπ. Πάντως σε μεγάλες οίκοδομές σε π.χ. πολυκατοικ(ες ήγενικυj παροχυ) εlναι πάλι τριφασική ενω iι παροχη κάθε διαμερίσματος ε!ναι μονοφασικυj. ΊΌuτο το κάνομε &φ νος γιατι μι μεγάλ Υ) οlκοδομυj έχει συν θως καt τριφασικοuς καταναλωτsς (π. χ. τοuς κινrιτήpες των &.νελκυστ ρων) κα!. &φ eτέρου γιατι iι

23 I 4. Ή έξέλιξη και ή σύγχρονη μορφη τών έσωτερικών έyκαταστάσεων 9 r η κα.:tα.νομ τοίί σuνολlκοi) cροpτίοu πάνω στlς τρεις cράσεlς γ: νετα.l ετσl ΠLΟ εuκολα.. ι 4 Η iξ έλιξη και. τα στάσεων. ή σ ύγχρονη μορφ it τών έσωτερικών έ νκα Ή δlα.cροp&. ποu πα.pοuσlάζέι μi.:χ σημεplνυj κα.τοlκ{α. ιiπο λεκτpικής ιiπόψεως σε σίιγκpιση με ενα. μέσο σπcτι π.χ. τοu 1932 ε!να. ι τεpά τι. Ο &νθpωπος στύ)ν πpοσπάθ ιά τοu ν!χ κάμυj τη ζωή τοu π ιο &νετη $πενόησε ένα. πλήθος Ύ)λεκτpLκες σuσκεu ς γl&: ν&: τον $ξuπηpετοuν μέσα. στο σπ{τl τοu. ΣτΎ)ν διάpκεlα. τών τplά.ντα. α.uτών τελεuτα.{ων $τών fι &νοδος τ $πιπέδοu ζωής π.pοκά.λεσε μl&: σημα.ντικ α.ϋ ξησrι τής «Ξγκα.τεστημένrις Ύjλεκτρικής ισχuος» μέσα. στlς κα.τοlκ{ες. "Οπως ε!να.l cρuσlκ6 fι ισχuς α.uτύ) θ&: πρέπει ν&: Ξξuπrιpετείτα.L κα.τ&: τον κα.λuτερο τρόπο ιiπο τlς έσωτερlκsς ΎjλεκτpLκsς $γκα.τα.στάσεlς. }ΑρχLκ&: ολο το cρορτ{ο ένος σπιτιοίί ήτα.ν σuνή ως μόνο λίγα. μόνlμα. φώτα. κα.l ένα.ς η Μο ρεuμα.τοδότες ( πρlζες ) ποu σuνέδεα.ν κα.μμι&: λά.μπα. $πlτρα.πέζlα. κα.t ένα. ραδιόφωνο ένώ οί cρορrιτsς σuσκεusς ήτα.ν σuνήθως ένα. μlκρο ΎjλεκτρLκο σ{δερο των 3()0 W κα.l σπά.νlα. μl&: μlκρ Υ)λεκτρLκη έστ{α. ( μάη ) μα.γειpείιμα.τος. Σήμερα. fι σuγχρονrι κα.τοικ{α. πρέπεl ν&: δια.θέτη &cρθονο cρω τισμο κα.l οί ιiνά.γκες τοu σπιτlοίί έξuπrιρετοuντα.l ιiπο ολων των ε1ο<i>ν τlς σuσκεuές ποlι τελεlοποlοuντα.l κα.l πλrιθuνοντα.l κα.θrιμε φχ Ξνω σuγχρόνως α.uξά.νετα.l κα.t fι 1σχύς τοuς. Χα.ρα.κτrιρι:.. στικο ε!να.ί οτl α.uτη τη στιγμη πολu σuχν&; το ιiρχlκο σ{δερο ΠΟU ήτα.ν των 300 w έγlνε τών 1000 W. Άνά.λογη α.uξφη ισχύος πα.ρα.τrιροuμε κα.t στtς Ύjλεκτρικsς κοuζlνες ποu. ιiπο σuσκεusς με μl&: έστ{α. 1:ών W sχοuν $ξελιχθή σs σuγκροτήμα.τα. ισχuος 10 k W η κα.t ιiκόμα. περισσότερο. Αλλ&: δsν ε!να.ι fι α.uξηση της ισχuος των σu κεuών α.uτων 6 μόνος πα.ρά.γων ποu Ξπιι5α.p νει την $γκα.τά.στα.σή μα.ς. Τ&: είοrι

24 ιο Κsφ. Ι. Γsνιχε βννοιsς; χαι yνώσsις; των σuσκεuών πληθαίνοuν καθημερινώς. Σuνεχως έφεuρίσκονται νέες ηλεκτρικες σuσκεuές που ά.πλοποιοuν τlς έργασcες καl μας βοηθοuν στο νχ κεροcζωμε χρόνο. Έτσι π.χ. sχοuν τεθi) σε χρήση τα ηλεκτρικα πλυντήρια ρο6χων τα στεγνωτήρια οί r}λεκτρικ ς σκούπες ο ί πλυντικ ς μηχανε πιάτων καl τόσες άλλες σuσκεuές που σεν θεωpοuνται π ια οuτε aπλησίαστες πολuτέλειες οuτε έξω φρενισμοl που ο ιαμζομε στlς εφημερίδες. Το cρ:χινόμενο αuτο της ταχείας α.δξήσεως του ηλεκτρικού φορτcοu νος σπιτιοu παρα.τηρείτ:χ ι πολυ!ντονο στα περισσότερα. aπο τχ χωριa τής Έλλά.οος που πρωτοπηρα.ν ρεuμα. τχ τελεuτατ χρόνια.. Οί ο ιστακτικοl Κάτοικοι των χωριων στ ν aρχ έτόλμησα.ν νχ τοποθετήσοuν μόνο sνα. η Οίιο φwτα.. Όταν ομως κα.τάλα.οα.ν οτι ή ηλεκτpικ σuσκεuυj Είνα.ι στ ν πραγματικότητα. οlκονομ(α. κχt οχ ι. sξοοο ά.pχισα.ν νa πpομηθεuωντα.ι σίοερ:χ κοuζίνες κλπ. Έτσι μετα aπο λίγοuς μήνες χρειάσθηκε νa aντικα.τα.στα.θοuν οί περισσότεροι μετασχηματιστές που τpοφοοοτοuσαν τα χωρια α.uτά :iπο ά.λλοuς μεγα.λ6τεροuς για.τl αuξήθηκε σημα.ντικα ή κατιtνά. λωσυj. 2;αν πα.ρα.ι:ιειγμα. α.uτi)ς τi)ς α.uξήσεως τi)ς κα.τα.να.λώσεως η λεκτp.σμοu θ aνα.φέρωμε μια νέα. σuσκεu καταναλώσεως που Ύι χρήσυj της ά.pχισε να ΕξαπλώνΕται πάρα. πολυ ΚαL στυj χώρα μα.ς λ6γ!:ί i1λίματός της. Πρόκειται γιa τ ν κλιματιστική έγκατά σταcιη a1f conditioning) διαφόρων κτιρίων. ( Θα τ ν έξετάσωμε στον Ε τόμο τi)ς ΗλεκτροτΕχνίας). Άν ήέγκατάστα.ση αuτ πρό κειται να οώση οχι μόνο ψuχρο aέpα για το κα.λοκα.ίpι aλλα καl ζεστο aέpα για τον χειμώνα. τότε aπαιτεί νέες σημα.ντικες ποσ6tητες ρε6μα.τος aπο τlς έσωτερικες ηλεκτρικες έγκα.τα.στάσεις μα.ς. Ό τεχνίτης λοιπόν των εσωτεpικων έγκα.τα.στάσεων πρέπει να sχη uπ δψη τοu τ ν εξέλιξη αuτ κα.l να προολέπη τ ν α.u ξηση τοu φορτίοu να κάνη οε τυ)ν έσωτεpικυj έγκατά.στα.ση Ξτσι

25 Ι 4. Ή έ έ).ι η καi ή σύγχρονη μορφή τών έσωτερικών έvκαταστάσεων 11 ίό τε νa μην &.ναγκασθη νa την ξηλώ Υ) &.ργ6τερα δταν θχ αu ξηθή το cρορτίο &.λλa νa μπορή &πλως νa την $πεκτεcνυj. Ή &.νεπάρκεια των παλα ii)ν sσω"ep:hi)v εyκαταστάσεων rι τών νέων ΠΟU ο ν UπολογίσθΥ)καν Καλά γιa νa σηκώσοuν μεγαλό τερα cρορτία. eχει aποτελέσματα ποu πρέπε ν& τονίσωμε : Προ καλειτα: ι συ)μαντικη Πτώση τάσεως μεταξu τοu μετρητή καt των σuσκευών καταναλώσεως δταν εσωτερικη εγκατάσταση ε!ναι &.νεπα:ρκfις ( μικρ ς θιατομ ς &.γωγών μεγάλα μήκυ) γραμμών ) καt τότε &πόθοση των συσκεuών καταναλώσεως πέcρτει ραγ θα:ία π. χ. πτώση τάσεως 5% προκαλει ελάττωση κατa 17% τοu cρωτισμοu των λαμπτήρων καt κατa 10% τής_ &ποθόσεως :ών θερμαντικών. σuσκευών. Χα:ρακτηριστικα &.ναcρέρομε δτι μέσυ) ετυ)σcα κατανάλωση ijς κοινής κατοικ{ας στην Αμερικη &πο 800 k Wh ±.: άτοικi α τ το &ν G 5όOkWh το Οί &ντίστοιχοι &ρι μο\ στην Έλλάθα ε!ναι βέοαια: &κόμα μικρο! &λλα το γi.γονος 3τι μέ η ετήσια κατανάλωση κάθε ijλεκτροθοτοuμένου πελά τυ) είναι σήμερα γ6ρω στα 1 15 kwh eνω το 1956 ήταν μόνο 68 kwh μας θίνsι μια lοέα τοu πόσο γρήγορα αuξάνεται και σε μ:χς η κατανάλωση. οι τεχνίτες μας λοιπόν είναι &νάγκη να το λα:μμνοuν αuτο uπ δψυj &στε στtς νέες τοuς κατασκευaς να πpοολέπουν και να πα:ίpνοuν δλα τα κατάλληλα μέτρα για νχ μποpοuν OL εγκαταστάσεις ΠΟU Κάνουν νχ συ)κώσουν στο μέλλον μεγαλι)τερα cρορτία.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ στο μάθημα ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ («ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ») Σταύρος Καμινάρης Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

1-11- Η-/Γ. ( "~ l.)δχώι~ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΠΟΛΥΩΡΟΦΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ "ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΤΕΙΠΕΙΡΑΙΑ

1-11- Η-/Γ. ( ~ l.)δχώι~ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΠΟΛΥΩΡΟΦΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΤΕΙΠΕΙΡΑΙΑ -- Η-/Γ ( "~ l.)δχώι~ ΤΕΙΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΉΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ "ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΠΟΛΥΩΡΟΦΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ" ΙΒΛ0ΘΗΚ Η ΤΕ ΠΙΞΙΡ ΑΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Γ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΨΕ3 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΞ ΣΤΙΡΝΕΡ. της Παιδείας μας. .. ο Μοναδικός καί τό Δικό του. Οί λανθασμένες άρχές. Σκίτσο του Στίρνερ ψτιιχγμέυο ιiπ' ΤΟΥ 'Ένγκελς, ιiπo μy μ'y)ς.

ΜΑΞ ΣΤΙΡΝΕΡ. της Παιδείας μας. .. ο Μοναδικός καί τό Δικό του. Οί λανθασμένες άρχές. Σκίτσο του Στίρνερ ψτιιχγμέυο ιiπ' ΤΟΥ 'Ένγκελς, ιiπo μy μ'y)ς. ΜΑΞ ΣΤΙΡΝΕΡ.. ο Μοναδικός καί τό Δικό του Οί λανθασμένες άρχές της Παιδείας μας Σκίτσο του Στίρνερ ψτιιχγμέυο ιiπ' ΤΟΥ 'Ένγκελς, ιiπo μy μ'y)ς. ΔΡΧ. 55 ΜΑ:Ε: ΣΤΙΡΝΕΡ Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ Μετάφραση:

Διαβάστε περισσότερα

MAP ΚΑΟΥΤΣΚΥ. το ιώ ο ΕΠΙΤΟΜΟ ΕΚΛΑ Ι ΚΕΥΜΕΝΟ

MAP ΚΑΟΥΤΣΚΥ. το ιώ ο ΕΠΙΤΟΜΟ ΕΚΛΑ Ι ΚΕΥΜΕΝΟ MAP ΚΑΟΥΤΣΚΥ το ιώ ο ΕΠΙΤΟΜΟ ΕΚΛΑ Ι ΚΕΥΜΕΝΟ ΜΒΡΞ - ΗΗΟΥΤΣΗν εηlτομο Ε"ηΑΊΉΕΥΜΕΝΟ Με-τάφριχση Β6δΙΧ κοριχη Ή έπιτομη γίνηκε με δάση και τους τρείς τόμους τον πρωτοτύπου ΑΦΙΕΡΩΣιΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΔΑΙΟΥ ΑΠΟ '.1'ΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

--~ΟΘ Ι-Ι!< Η ι ~ Ι Ι ΠΕΙ Ρ ΑΙΑ

--~ΟΘ Ι-Ι!< Η ι ~ Ι Ι ΠΕΙ Ρ ΑΙΑ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΉΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ «Μελέτη και περιγραφή διαδικασίας εγκατάστασης συστήματος υ γραεριοκίνησης σε κινητήρα βενζίνης» Υπεύθυνος σπουδαστής : Παναγιώτης Παρασκευόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑ Δ. ΜΠΕΤ Σ Ι Ο Υ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΑΘΗΝΑΙ

ΗΛΙΑ Δ. ΜΠΕΤ Σ Ι Ο Υ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΑΘΗΝΑΙ ΗΛΙΑ Δ. ΜΠΕΤ Σ Ι Ο Υ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΙ ΑΘΗΝΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ Εθ. ΑΡΧΙΠΥΡΟΣΒ(ΣΤΗ ΜΠΟΥΡΜΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΠΟΥ Η ι\ια Δ. ΜΠΕΤΣ Ι Ο Υ ΑΞ Ι ΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΥ Ρ ΟΣΒΕΣΤJΚΟΥ ΣΩΜΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μερζιώτης Ι. Χαράλαμπος (Α.Μ. 35732) Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Αυτοματισμού. ΤΕΙ Πειραιά Σ.Τ.ΕΦ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ. Επιβλέπων καθηγητής: Κων/νος Αλαφοδήμος ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ

Τμήμα Αυτοματισμού. ΤΕΙ Πειραιά Σ.Τ.ΕΦ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ. Επιβλέπων καθηγητής: Κων/νος Αλαφοδήμος ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ ΤΕΙ Πειραιά Σ.Τ.ΕΦ. Τμήμα Αυτοματισμού ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ Σπουδαστής: Αναγνωστόπουλος Θεόδωρος Επιβλέπων καθηγητής: Κων/νος Αλαφοδήμος 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓ ΑΣ Ι Α ΘΕΜΑ : 'ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑ ΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤ Α ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΞΥ ΛΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓ ΑΣ Ι Α ΘΕΜΑ : 'ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑ ΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤ Α ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΞΥ ΛΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Γf Σ. Τ.ΕΦ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΠΑΣ Μι+l ΑΝ ο/\ Ο ΓιΑ-~ :fδc.c ~χ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓ ΑΣ Ι Α ΘΕΜΑ : 'ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑ ΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΣΣΩΜΑ ΤΩΜΑΤΩΝ ΞΥ ΛΟΥ (WOOD PELLET) ΑΠΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ '96 ΤΕΥΧΟΣ 56 ΠΕΡ ΙΟΔΟΣ Β'

ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ '96 ΤΕΥΧΟΣ 56 ΠΕΡ ΙΟΔΟΣ Β' ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ '96 ΤΕΥΧΟΣ 56 ΠΕΡ ΙΟΔΟΣ Β' Πυροσβ έστης και φύση άρρηκτα συνδεδεμένοι. Η φωιοyραφ lα αυτή ε lναι an6 Γόλλα εθελονιιί nυροσβέσιπ. Από τ η ν σύνταξη... Ένα θέμα που δεν μας έχε~ αnaοχολήσε~

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ Σπουδαστής: Γογόπουλος ΠαναγιώτηςΑΕΜ: 853/1042 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστίες ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Ευχαριστίες ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ευχαριστίες ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Κατ αρχήν θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον επιβλέποντα της εργασίας μας κύριο Κούκο Παντελή για την καθοδήγηση και τις συμβουλές του καθώς επίσης και τους Φράγκου Χριστίνα για την

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Γενική Διεύθυνση Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας Κέντρο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΚΥΑΕ)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Γενική Διεύθυνση Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας Κέντρο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΚΥΑΕ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Γενική Διεύθυνση Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας Κέντρο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΚΥΑΕ) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ασφάλεια και Υγεία σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΠΡ/ΣΜΟΣ : 4.750.000,00 ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων γραφείων διεύθυνσης κτηνιατρικής ΝΑΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Πτυχιακή Εργασία. Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων γραφείων διεύθυνσης κτηνιατρικής ΝΑΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων γραφείων διεύθυνσης κτηνιατρικής ΝΑΗ Σπουδαστής: Αναστασάκης Ιωάννης Εισηγητής: Ρουµπελάκης Γεώργιος Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

θεορια ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

θεορια ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ Τ ΑΞΕΩΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣDΜΑΤΟΣ θεορια ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΕΚ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕ :ΟΥ 96 6 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΘΕDΡΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΑΡΟΓΛΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΤΣΕΑΔΗ ΑΧΙΛΛΕΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Αιολική Ενέργεια & Χωροταξία Υλικό Βάσης Περίοδος Α Ιούλιος Οκτώβριος 2013 Διδάσκων: Γεώργιος Χ. Κάραλης Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΉ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ /...1 1 Γενικά...2 1.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...2 2 Τεχνική Έκθεση...3 2.1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 2.1.1 Γενικά...3 2.1.2 Τροφοδοσία Δ.Ε.Η. - Μετρητές...3 2.1.3 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Μ. ΠΟΛΙΤΑΡΧΗ - ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΑ ΧΡΟ:-ΙΙΑ

Γ. Μ. ΠΟΛΙΤΑΡΧΗ - ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΑ ΧΡΟ:-ΙΙΑ Γ. Μ. ΠΟΛΙΤΑΡΧΗ - ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΑ ΧΡΟ:-ΙΙΑ Γ. Μ. ΠOΛlTAPXH Β J.\ Σ J.\ ~ι Σ j\j\ Ε ~ι J.\ ;

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.

Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα Τεχνικών Περιγραφών

Περιεχόµενα Τεχνικών Περιγραφών Περιεχόµενα Τεχνικών Περιγραφών Κτίριο Ελέγχου Υ/Σ Κω 150/20KV Θεµελιακή Γείωση Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Μελέτη Παθητικής & Ενεργητικής Πυροπροστασίας Υδραυλικές Εγκαταστάσεις_Ύδρευση Υδραυλικές Εγκαταστάσεις_Αποχέτευση

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής : ΗΡ. ΝΤΟΥΣΗΣ

Καθηγητής : ΗΡ. ΝΤΟΥΣΗΣ 1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2014-2015 ΤΑΞΗ-ΤΜΗΜΑ : Α2 ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ Της μαθήτριας ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ Καθηγητής : ΗΡ. ΝΤΟΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

για την τεχνολογία και το aftermarket του αυτοκινήτου Οι «πανελλήνιες» Μηχανικών-Ηλεκτρολόγων

για την τεχνολογία και το aftermarket του αυτοκινήτου Οι «πανελλήνιες» Μηχανικών-Ηλεκτρολόγων ISSN 1106-2665 Έντυπο κλειστό Αρ. αδείας: 670/6/93 ΚΩΔΙΚΟΣ 1611 ΕΤΟΣ 29 - ΤΕΥΧΟΣ 335 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011-1 για την τεχνολογία και το aftermarket του αυτοκινήτου Υβριδικά οχήματα Προληπτικά μέτρα για εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Θερμική συμπεριφορά γραμμών διανομής Μέσης Τάσης που

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. Περιγραφή των Μέσων Προστασίας και των Εγκαταστάσεων Μέσης Τάσης της Δ.Ε.Η και των Καταναλωτών

Διπλωματική Εργασία. Περιγραφή των Μέσων Προστασίας και των Εγκαταστάσεων Μέσης Τάσης της Δ.Ε.Η και των Καταναλωτών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία Περιγραφή των Μέσων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ

ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Φυσικά ημοτικού ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ Τάξη Ε Βιβλίο μαθητή Τόμος 2ος «Φυσικά» Ε ημοτικού Ερευνώ και Ανακαλύπτω Βιβλίο Μαθητή Τόμος 2ος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244 ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 4444 ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ ΥΠ ΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Μ ΟΝΟΚΑΤΟΙ ΚΙ Α ΟΡΟΦΩ Ν ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΗ ΕΓ ΚΑΤΑΣ ΤΑΣ Η ΕΡ ΓΟ : Το πο θ ε σία : Π λα γι ά ρ ι Θ ε σ/ νί κ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΟΝΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΓΟΥΡΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα