ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2013 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ. ΠΑΝΑΓΙΑ ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2013 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ. ΠΑΝΑΓΙΑ ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ"

Transcript

1 1 ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2013 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ. ΠΑΝΑΓΙΑ ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ Σαπφώ Αγγελούδη Γρηγόρης Κουρουξούς ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΣΥΓΚΟΙΝΙΟΛΟΓΟΣ ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Παντζόγλου Αλέξανδρος Κυριάκος Τυρολόγος ήµος Γεωργούσης Τζινάς Παναγιώτης ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΟΕΜΒΡΗΣ 2009

2 2 Κ Α Β Α Λ Α Π Ρ Α Σ Ι Ν Η Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Α. ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΣΑΑ) ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Η παρακάτω πρόταση φιλοδοξεί να αποτελέσει τον βασικό κορµό του προτεινόµενου σχεδίου από το ήµο Καβάλας προς την Περιφέρεια ΑΜ - Θ προκειµένου να ενταχθεί προς χρηµατοδότηση στο ΕΣΠΑ Βασίζεται δε στις κατευθυντήριες γραµµές όπως προκύπτουν από την εγκύκλιο του υπουργείου Οικονοµίας και οικονοµικών (Ιούλιος 2009). Το βασικό θέµα που θα πρέπει να διατρέχει οριζόντια και κάθετα την πρόταση του ήµου Καβάλας είναι η πράσινη ανάπτυξη. Έτσι προτείνεται το σχέδιο που θα υποβληθεί να έχει τον τίτλο : «Καβάλα Πράσινη ανάπτυξη 2013». Το έτος 2013 αποτελεί και το έτος στόχο για την ολοκλήρωση του προγράµµατος αλλά και το έτος που η Καβάλα θα αποκτήσει ένα διαφορετικό πιο πράσινο χαρακτήρα. 1. Περιοχή παρέµβασης. Ως περιοχή παρέµβασης προτείνεται το σύνολο της περιοχής του ιστορικού κέντρου της πόλης (συµπεριλαµβανοµένης της Παναγίας). Συγκεκριµένα η περιοχή ξεκινάει από τον φάρο στο ΝΟΚ και περικλείεται από τις οδούς αγκλή Βρούτου Πτολεµαίου Ελληνικής ηµοκρατίας Αµερικάνικου Ερυθρού Σταυρού και κλείνει στην ακτή στο Καρνάγιο. Οι παρεµβάσεις και οι δράσεις που θα προταθούν θα πρέπει να αφορούν συγκεκριµένα σηµεία αυτής της περιοχής που πληρούν τα χαρακτηριστικά της εγκυκλίου αλλά και δράσεις που αφορούν το σύνολο της περιοχής αλλά και το σύνολο της πόλης (υπερτοπικές). Η περιοχή της Παναγίας και του Αγίου Νικολάου πληρεί το σύνολο των κριτηρίων της εγκυκλίου :

3 3 - περιοχή κοινωνικού αποκλεισµού και φτώχειας (ειδικά η ανατολική και βορειοανατολική περιοχή της χερσονήσου) - περιοχή απότοµης αλλαγής χρήσεων γης και δηµιουργίας νέου αστικού χώρου (αφορά περισσότερο την περιοχή των Καµαρών και του πρώην τελωνείου) - Περιοχή αυθαίρετης δόµησης (µε έντονα προβλήµατα προσπελασιµότητας, συµβατών χρήσεων και έλλειψη κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων όπως αναφέρει η εγκύκλιος) - Ιστορικά κέντρα πόλεων. (παρουσία σηµαντικού αριθµού διατηρητέων κτιρίων). Επιµέρους περιοχές του κέντρου όπως προτάθηκαν από το ήµο Καβάλας στις οµάδες εργασίας του ΤΕΕ πληρούν εν µέρει τις παραπάνω συνθήκες και µπορούν να αποτελέσουν σηµεία παρεµβάσεων. Σύµφωνα µε την εγκύκλιο δεν µπορεί να ενταχθεί το σύνολο ενός αστικού κέντρου (παρ εγκ). Από τις προτεινόµενες περιοχές (TEE) µόνο οι περιοχές των παραδοσιακών συνοικιών «Χίλια» και «Πεντακόσια» δεν µπορούν να ενταχθούν καθώς δεν τηρείται το κριτήριο της συνεκτικότητας και της ενιαίας πολεοδοµικής ενότητας µε την υπόλοιπη κεντρική περιοχή. 2. Τεκµηρίωση της επιλογής περιοχής παρέµβασης. Η τεκµηρίωση της επιλογής της περιοχής παρέµβασης αποτελεί ιδιαίτερα σηµαντικό στοιχείο του ΟΣΑΑ. Η τεκµηρίωση θα πρέπει να περιλαµβάνει οπωσδήποτε πολεοδοµικά και δηµογραφικά δεδοµένα που να καταδεικνύουν ότι η περιοχή πληροί τα κριτήρια της εγκυκλίου που αναφέρθηκαν πιο πάνω αλλά και τα συγκεκριµένα προβλήµατα που το ΟΣΑΑ στοχεύει να αντιµετωπίσει. Αποτελεί ουσιαστικά το τµήµα της ανάλυσης µιας στρατηγικής πολεοδοµικής µελέτης ενώ θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει συσχέτιση µε το τµήµα της ανάλυσης του ΓΠΣ και του επιχειρησιακού σχεδίου του ήµου Καβάλας Στόχευση του ΟΣΑΑ Όπως αναφέρει η εγκύκλιος ο γενικός στόχος του ΟΣΑΑ είναι η βιώσιµη ανάπτυξη. Η παρούσα πρόταση συµβαδίζει απόλυτα µε την πρόταση «Καβάλα Πράσινη Ανάπτυξη 2013». Οι επιµέρους στόχοι του προτεινόµενου από το ήµο ΟΣΑΑ θα πρέπει να είναι : Α. Αύξηση του αστικού πρασίνου στην περιοχή παρέµβασης. Β. Βελτίωση της προσπελασιµότητας (Βιώσιµη κινητικότητα)

4 4 Γ. Αναβάθµιση των κοινόχρηστων χώρων µε φιλικότερες προς το περιβάλλον κατευθύνσεις. Μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στις λειτουργίες του ήµου (σε επιµέρους δραστηριότητες) Ε. Προώθηση της περιβαλλοντικής ευθύνης σε δηµόσιους φορείς και επιχειρήσεις της περιοχής παρέµβασης ΣΤ. ηµόσια Υγιεινή. Οι προτεινόµενες δράσεις θα πρέπει να ικανοποιούν τους παραπάνω στόχους. Και σε αυτή την περίπτωση θα απαιτηθεί η ανάλογη τεκµηρίωση τόσο για την επιλογή των στόχων (αποτελεσµατική αντιµετώπιση κοινωνικών και πολεοδοµικών προβληµάτων) όσο και για το πώς οι προτεινόµενες παρεµβάσεις ικανοποιούν τους συγκεκριµένους στόχους. 4. Προτεινόµενες δράσεις. Οι προτεινόµενες δράσεις θα πρέπει να αφορούν συγκεκριµένες παρεµβάσεις εντός της περιοχής παρέµβασης που προσπαθούν να αντιµετωπίσουν τα προβλήµατα και να ικανοποιήσουν τους στόχους του ΟΣΑΑ. Μπορούν να προταθούν και δράσεις που να είναι οριζόντιες και να αφορούν το σύνολο της πόλης. Ο συνολικός προϋπολογισµός των προτεινόµενων δράσεων µπορεί να υπερβαίνει το ποσό που προβλέπεται για το ήµο Καβάλας αλλά θα πρέπει να είναι συγκεκριµένος και εντός των ορίων των δυνατοτήτων του ήµου. Το ΟΣΑΑ θα πρέπει να είναι συγκεκριµένο και να δίνει την εικόνα του «ώριµου» και «εύκολα» υλοποιήσιµου. Για τις προτεινόµενες από τις οµάδες εργασίες του ΤΕΕ παρεµβάσεις, θα πρέπει να εξεταστεί αν πληρούν τις προϋποθέσεις αναφορικά µε την περιοχή παρέµβασης και τους στόχους του ΟΣΑΑ και στην συνέχεια να αξιολογηθούν ως προς την σπουδαιότητα αλλά και την ωριµότητα τους. Η συγκεκριµένη διαδικασία έχει έντονα πολιτικά χαρακτηριστικά και για αυτό το λόγο θα πρέπει να υλοποιηθεί συγκεκριµένη διαδικασία δηµόσιας ενηµέρωσης και διαβούλευσης µε τη συµµετοχή κατά το δυνατόν του µέγιστου αριθµού φορέων αλλά και πολιτών. Στα πλαίσια των επιµέρους στόχων µπορούν να προταθούν οι εξής δράσεις : 4.1. Άξονας παρέµβασης - αύξηση του αστικού πρασίνου στην περιοχή παρέµβασης. Μετά από αναλυτική καταγραφή των δεδοµένων των κοινόχρηστων χώρων και των χώρων πρασίνου της περιοχής µελέτης θα προταθούν συγκεκριµένα έργα

5 5 αναβάθµισης του υφιστάµενου πρασίνου και φύτευσης νέου. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην αναλογία τετραγωνικά µέτρα πρασίνου ανά κάτοικο και στο ποσοστό του υψηλού πρασίνου Άξονας παρέµβασης - αναβάθµιση των κοινόχρηστων χώρων µε φιλικότερες προς το περιβάλλον κατευθύνσεις. Προτείνεται η υιοθέτηση από το ήµο συγκεκριµένων προδιαγραφών για τις µελλοντικές παρεµβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους. Οι προδιαγραφές αυτές θα καθορίζουν κυρίως τα τεχνικά στοιχεία και τα υλικά εκείνα που θα διέπουν τα νέα έργα αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων ώστε σταδιακά η πόλη να αναβαθµίσει τους ΚΧ µε ενιαίο αισθητικό χαρακτήρα και χαρακτηριστικά φιλικότερα προς το περιβάλλον και τα παιδιά. Οι προδιαγραφές αυτές θα πρέπει οπωσδήποτε να αφορούν τις παιδικές χαρές και τους δρόµους σκάλες που αποτελούν ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της πόλης και στοιχείο που µπορεί να ξεχωρίσει. Με βάση αυτές τις νέες προδιαγραφές προτείνεται η ανάπλαση ενός ΚΧ εντός της περιοχής παρέµβασης που θα αποτελεί και έργο πιλότο για τα µελλοντικά έργα του ήµου Άξονας παρέµβασης - βιώσιµη κινητικότητα. Προτείνεται η υλοποίηση αστικού συστήµατος µεταφοράς µε βάση τη ζήτηση για όλη την περιοχή παρέµβασης. Το συγκεκριµένο σύστηµα θα χρησιµοποιεί φιλικά προς το περιβάλλον µέσα µαζικής µεταφοράς και θα καλύπτει τµήµατα της περιοχής παρέµβασης που δεν καλύπτονται ικανοποιητικά από το υφιστάµενο σύστηµα αστικών µεταφορών Άξονας παρέµβασης - δηµοτικές υπηρεσίες φιλικότερες προς το περιβάλλον. Προτείνεται η αντικατάσταση τµήµατος του στόλου των οχηµάτων του ήµου µε οχήµατα φιλικά προς το περιβάλλον όπως τα ηλεκτρικά και τα υβριδικά. Επίσης προτείνεται η πιλοτική εφαρµογή βιοκλιµατικών παρεµβάσεων και ενεργειακών συστηµάτων υψηλής απόδοσης σε ένα ή δύο κτίρια ιδιοκτησίας του ήµου εντός της περιοχής παρέµβασης Άξονας παρέµβασης - προώθηση της περιβαλλοντικής ευθύνης σε δηµόσιους φορείς και επιχειρήσεις της περιοχής παρέµβασης. Προτείνεται η υλοποίηση περιβαλλοντικού προγράµµατος σχεδιασµένου από το ήµο Καβάλας σε συνεργασία µε επιλεγµένες επιχειρήσεις και άλλους δηµόσιους οργανισµούς που

6 6 δραστηριοποιούνται στην περιοχή παρέµβασης που θα προβλέπει την υιοθέτηση από πλευράς των εταίρων πρακτικών στην καθηµερινή τους λειτουργία φιλικότερων προς το περιβάλλον. Τέτοιες επιχειρήσεις και φορείς µπορεί να είναι η Νοµαρχία Καβάλας, ο Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, η Ένωση Τραπεζών, ο Εµπορικός Σύλλογος αλλά και άλλοι. Οι φιλικότερες προς το περιβάλλον πρακτικές και δράσεις που µπορούν να αναληφθούν αφορούν τοµείς όπως οι καθηµερινές µετακινήσεις εργαζοµένων προς το κέντρο της πόλης, η διαχείριση απορριµµάτων, η ενηµέρωση - ευαισθητοποίηση των εργαζοµένων σε θέµατα περιβάλλοντος, η διαχείριση της κατανάλωσης του νερού κ.α Άξονας παρέµβασης δηµόσια υγιεινή. Προτείνεται η υλοποίηση προγράµµατος καταγραφής της ορνιθοπανίδας της πόλης και συστηµατικής παρακολούθησης της υγείας των πληθυσµών των διαφορετικών ειδών που ζουν στην περιοχή παρέµβασης και των προβληµάτων υγιεινής που προκαλούνται. Συγκεκριµένα αφορά την παρακολούθηση των πληθυσµών των γλάρων, των γλαρονιών, των περιστεριών και των νυχτερίδων που είναι τα σηµαντικότερα είδη ορνιθοπανίδας µε τους µεγαλύτερους πληθυσµούς στην περιοχή παρέµβασης. Η πρόταση σχετίζεται άµεσα µε τα πρόσφατα περιστατικά γρίπης των πτηνών αλλά και τα προβλήµατα των πολυκατοικιών του κέντρου µε τα περιττώµατα τους. 5. είκτες παρακολούθησης αποτελεσµατικότητας. Βασικό στοιχείο σε κάθε αναπτυξιακό πρόγραµµα αποτελεί η παρακολούθηση της υλοποίησης του σχεδίου καθώς και η διαρκής αξιολόγηση των αποτελεσµάτων. Εκτός από την οικονοµική λογιστική παρακολούθηση της πορείας του ΟΣΑΑ (απαραίτητη στο ΕΣΠΑ) απαιτείται και η σύνταξη συγκεκριµένου προγράµµατος παρακολούθησης και αξιολόγησης της αποτελεσµατικότητας των παρεµβάσεων και της επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί. Έτσι θα πρέπει να καθοριστούν δείκτες παρακολούθησης τόσο ποσοτικοί όσο και ποιοτικοί καθώς και οι διαδικασίες εκείνες µέτρησης των δεικτών και τελικής αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του ΟΣΑΑ.

7 7 Β. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ Η εν λόγω περιοχή χαρακτηρίζεται από έντονη ιδιοµορφία λόγο της κατάταξης της στα Ιστορικά Κέντρα Πόλεων µε αξιόλογο αριθµό διατηρητέων κτιρίων και σηµαντικά προβλήµατα προσπελασιµότητας, συµβατών χρήσεων και έλλειψη κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων. Παράλληλα η περιοχή στερείται, όπως θα έπρεπε, ιδιαίτερου αισθητικού χαρακτήρα, που θα την αποµόνωνε και πλέον παραπάνω, µορφολογικά και αισθητικά από το γείτονα οχληρό, οικιστικό ιστό. Κάθε απόπειρα αναβάθµισης της περιοχής της Παναγίας πρέπει να κατευθύνεται από ορισµένους βασικούς άξονες, που έχουν σαν κύριο και κοινό σκοπό την εξυπηρέτηση της βασικής αρχής της βιώσιµης ανάπτυξης των σύγχρονων πόλεων. Αρχή, που στοχεύει στην ικανοποίηση βασικών αναφαίρετων δικαιωµάτων των πολιτών της περιοχής που σήµερα στερούνται, αλλά γεννά και πρωταρχικά καθήκοντα στον σύγχρονο συµµέτοχο πολίτη. Λύσεις φιλοπεριβαλλοντικού χαρακτήρα, και που δεν αλλοιώνουν τον ιστορικό χαρακτήρα της περιοχής, δεν προσβάλουν την αισθητική του, αναβαθµίζουν την ποιότητα ζωής των πολιτών και ευνοούν τουριστικά την περιοχή είναι ενδεικτικά: 1. Αύξηση του αστικού πρασίνου της περιοχής. Με συγκεκριµένες και προσεγµένες προτάσεις έργων αναβάθµισης του υφιστάµενου πρασίνου, και διαµόρφωση νέων υποδοµών φύτευσης (παρτέρια, επιβολή προκηπίου σε νεόδµητα, ευνοϊκοί όροι πιλοτικής διαµόρφωσης ταρατσόκηπων, µελέτη εσωτερικού χώρου του Κάστρου, κηποτεχνικές µελέτες επί µέρους θέσεων). Οι προτάσεις αυτές θα πρέπει να µεριµνούν για την µη αποκοπή της αβίαστης θέασης των ιστορικών µνηµείων από τις θέσεις επισκέψεων και αναψυχής. 2) Περιβαλλοντική αναβάθµιση των κοινόχρηστων/κοινωφελών χώρων. Σηµαντικές παρεµβάσεις που θα αξιοποιούν την νοµοτέλεια σύγχρονων τεχνικών δυνατοτήτων, µε µέσα και υλικά φιλικότερα προς το περιβάλλον, ακίνδυνα και χαµηλής όχλησης. Ενδεικτικά αναφέρονται: - ιαµόρφωση µικρών πάρκων-παιδικών χαρών, για εκτόνωση της συνεχούς δόµησης,

8 8 - ιαµόρφωση µικρών υπαίθριων χώρων άθλησης, περιµετρικά οριοθετηµένων από υψηλή φύτευση, - Αντικατάσταση/εµπλουτισµός/επενδύσεις των εγκαταστάσεων αναψυχής µε ήπια και ευπροσάρµοστα υλικά (ξύλινα παίγνια, παγκάκια σε χώρους συνάθροισης κοινού, ξύλινες περιφράξεις, αποκατάσταση και διαµόρφωση κλιµάκων, τοποθέτηση ενηµερωτικών πινακίδων τουριστικής όδευσης), - Προσβάσεις λουοµένων/γεφύρωση σηµείων αιγιαλού, - Εκµετάλλευση ελεύθερων χώρων και εγκαταλελειµµένων κτιρίων χωρίς ιστορική αξία, για διαµόρφωση νέων χώρων πολλαπλών χρήσεων, - Ποιοτική αναβάθµιση όψεων και ευρύτερου χαρακτήρα στον αναγνωρισµένο άξονα τουριστικής διέλευσης - Ανάδειξη λαογραφικού χαρακτήρα της περιοχής (καλλιτεχνικά έργα, µόνιµες εικαστικές παρεµβάσεις σε χώρους επισκέψεων, µόνιµη έκθεση «ιστορικής περιήγησης» εντός του Κάστρου, διαµόρφωση Μουσειακού χώρου), - ιαµόρφωση χώρου υποδοχής επισκεπτών (info center). 3) Μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στις λειτουργίες του ήµου (σε επιµέρους δραστηριότητες). - Εφαρµογή βιοκλιµατικών παρεµβάσεων και ενεργειακών συστηµάτων χρήσης Α.Π.Ε., πιλοτικά, σε κτίρια ιδιοκτησίας του ήµου, - Χρήση οικολογικών υλικών (χρωµατισµοί, κουφώµατα, στέγες, επενδύσεις) σε δηµοτικής ευθύνης παρεµβάσεις, - Εγκατάσταση κύριων δηµοτικών φωτιστικών σωµάτων µε εκµετάλλευση Α.Π.Ε., - Βελτίωση δικτύου συλλογής αστικών στερεών αποβλήτων µε αισθητικό µέληµα («αόρατοι» κάδοι, χρήση ευέλικτων απορριµµατοφόρων), - Ενίσχυση της πολιτικής για επαναχρησιµοποίηση και αξιοποίηση των αστικών στερεών αποβλήτων µε: - Εγκατάσταση κοινόχρηστων κάδων ανακύκλωσης και εξασφάλιση δικτύου παραλαβής και τελικής αξιοποίησης, - Εγκατάσταση κοινόχρηστης µονάδας απόθεσης ζυµώσιµων (οργανικών) υπολειµµάτων αστικών στερεών αποβλήτων, µε σκοπό την κοµποστοποίηση και την τελική ανάκτηση αξιοποιήσιµου υλικού (λίπασµα compost για τις ανάγκες του δήµου ή ιδιωτών).

9 9 - Επιµόρφωση για ευαισθητοποίηση των εργαζοµένων σε θέµατα περιβάλλοντος. 4) ηµόσια Υγιεινή. Η δηµόσια υγιεινή είναι ένας άξονας που προστατεύεται από όλες τις παραπάνω παρεµβάσεις αλλά ειδικότερα αφορά: - Αποµάκρυνση υλικών «σκραπ» από δώµατα, - Έλεγχο αδεσπότων, - Βελτίωση δηµοτικού δικτύου χειρονακτικής αποκοµιδής απορριµµάτων - Προστασία περιοχών από συνάθροιση άνοµων ατόµων και γκετοποίηση (φωτισµός, περιορισµός πρόσβασης, αστυνόµευση), - Αντικατάσταση ανθυγιεινών υλικών δόµησης (αµιαντοσωλήνες κιγκλιδωµάτων κ.λ.π.), - Περιορισµός πρόσβασης σε επικίνδυνα (στατικά, υψοµετρικά) σηµεία. Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Μια από τις βασικές λειτουργίες της πόλης αποτελεί η κυκλοφορία. Η υιοθέτηση της πολιτικής βιώσιµης κινητικότητας σαν βασική πολιτική για τις µετακινήσεις στην πόλη είναι το πρώτο βήµα για την επιλογή παρεµβάσεων στα πλαίσια του σχεδίου Καβάλα Πράσινη Ανάπτυξη Ειδικά για την περιοχή της Παναγίας που είναι το ιστορικό κέντρο της πόλης και περιοχή που αποτελεί επίκεντρο της τουριστικής ανάπτυξης της επιβάλλεται η κατοχύρωση της πολιτικής της βιώσιµης κινητικότητας µέσα από µια σειρά µέτρων και παρεµβάσεων που θα στοχεύουν: 2. Βελτίωση των όρων µετακίνησης. Με τη συγκεκριµένη παρέµβαση αναπτύσσεται ένα ολοκληρωµένο σύστηµα που θα χρησιµοποιεί φιλικά προς το περιβάλλον δηµοτικά µέσα µαζικής µεταφοράς (ηλεκτρικά, υβριδικά) και θα εξυπηρετεί άµεσα, προγραµµατισµένα και ευνοϊκά, κάποια τµήµατα της περιοχής που δεν καλύπτονται από το υφιστάµενο σύστηµα αστικών µεταφορών, ευνοώντας σήµερα την ανεπιθύµητη αλόγιστη χρήση Ι.Χ. οχηµάτων µε ολέθριες συνέπειες στην αισθητική της περιοχής και την προσπελασιµότητα των βασικών αξόνων περιπάτου και πρόσβασης σε σηµεία τουριστικού ενδιαφέροντος. Έτσι, η υιοθέτηση µέτρων θα αφορά κλιµακωτά:

10 10 Στην ολοκλήρωση παρεµβάσεων εξωτερικής πρόσβασης στον οικισµό (ανελκυστήρας, τραινάκι, εξωτερική σκάλα, τελεφερίκ) Ολοκλήρωση οργανωτικών παρεµβάσεων εσωτερικής επικοινωνίας στον οικισµό (οχήµατα - µέσα εσωτερικής «κυκλωνικής» διαδροµής), Πιλοτική απαγόρευση στάθµευσης επί της οδού Θ. Πουλίδου, Πιλοτική απαγόρευση στάθµευσης επί των οδών διέλευσης οχηµάτων εσωτερικής επικοινωνίας, Μελλοντική απαγόρευση εισόδου Ι.Χ. οχηµάτων εντός του οικισµού. Κατασκευή ανελκυστήρα, Μείωση των µετακινήσεων µε ΙΧ αυτοκίνητο, Αύξηση του ποσοστού των µετακινήσεων µε τα µέσα µαζικής µεταφοράς Εξυπηρέτηση των µετακινήσεων µε τα πόδια. 1. Συνοπτική παρουσίαση πρότασης ανάπτυξης ανελκυστήρα στην Παναγία Η πρόταση ανάπτυξης ανελκυστήρα αποτελεί µια παλιά ιδέα για την πόλη της Καβάλας η οποία µελετήθηκε διεξοδικότερα στα πλαίσια του υποέργου 2 του προγράµµατος INTERREG PAGUS στο οποίο συµµετείχε η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση ράµας Καβάλας Ξάνθης. Το τελικό παραδοτέο του προγράµµατος αποτελεί στην ουσία µελέτη σκοπιµότητας για την ανάπτυξη συστήµατος µεταφοράς στην συνοικία (εναλλακτικό µη ρυπογόνο). Η µελέτη έχει παραδοθεί στο ήµο Καβάλας χωρίς όµως έγκριση από την Τεχνική Υπηρεσία και έτσι θα απαιτηθεί επικαιροποίηση και τελική έγκριση. Το υποέργο αυτό του προγράµµατος PAGUS µε τίτλο «Εναλλακτικά µη ρυπογόνα συστήµατα µεταφοράς στην περιοχή της Παναγίας Καβάλας» είχε σαν κύριο στόχο την παρουσίαση στις τοπικές αρχές και τους πολίτες των διαθέσιµων εναλλακτικών µη ρυπογόνων συστήµατων µεταφοράς που µπορούν να εφαρµοστούν στην

11 11 συνοικία σε µια προσπάθεια για τη βελτίωση των χαρακτηριστικών της κινητικότητας. Το πρώτο µέρος του υποέργου περιλαµβάνει µια πολεοδοµική ανάλυση της περιοχής µε στοιχεία και καταγραφές για τα βασικά πολεοδοµικά χαρακτηριστικά της συνοικίας όπως ιστορική εξέλιξη, χρήσεις γης, υποδοµές και πληθυσµιακά δεδοµένα. Περιλαµβάνει επίσης ανάλυση για τα βασικά κυκλοφοριακά δεδοµένα όπως το οδικό δίκτυο, η οδική ασφάλεια, η στάθµευση, οι προσβάσεις στην περιοχή και τα σηµεία έντονων κυκλοφοριακών προβληµάτων. Ειδική αναφορά γίνεται για το µεταφορικό σύστηµα του µικρού τρένου που εκτελεί δροµολόγια στην περιοχή µε καταγραφές για την επιβατική του κίνηση ανά ηµέρα και ανά στάση. Η δεύτερη φάση του υποέργου αφορά την πληροφόρηση του κοινού και των τοπικών αρχών για το πρόγραµµα PAGUS και το συγκεκριµένο υποέργο και την διαβούλευση για τα πολεοδοµικά και κυκλοφοριακά προβλήµατα της περιοχής. Έγινε επίσης µια παρουσίαση των διαθέσιµων εναλλακτικών µη ρυπογόνων συστηµάτων µεταφοράς που περιλάµβανε στοιχεία για τις βασικές τους παραµέτρους όπως το συνηθισµένο και το µέγιστο µήκος ταξιδιού, την ταχύτητα, την µεταφορική ικανότητα, το ύψος, την κλίση, το κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας, την ανάγκη για τερµατικούς σταθµούς και αµαξοστάσια, τη ρύπανση αλλά και παραδείγµατα εφαρµογών σε άλλες πόλεις και παρόµοια µε την Παναγία ιστορικά κέντρα. Τα εναλλακτικά συστήµατα που αξιολογήθηκαν ήταν ο ανελκυστήρας, το τραµ, το τελεφερίκ, το εναέριο καλωδιωτό τελεφερίκ και τα συστήµατα οχηµάτων εναλλακτικών καυσίµων (ηλεκτρικά και βιο ντήζελ). Τα κριτήρια αξιολόγησης και τα βάρη τους ήταν βασισµένα στην ανάλυση της περιοχής και στα αποτελέσµατα της διαβούλευσης µε το κοινό και τις τοπικές αρχές. Τα τελικά αποτελέσµατα της αξιολόγησης ήταν : ανελκυστήρας 852 (µέγιστο 1000), οχήµατα εναλλακτικών καυσίµων 835, εναέριο τελεφερίκ 716, τραµ 702 και τελεφερίκ 695. Εξετάστηκαν και παρουσιάστηκαν επίσης τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά για τις τρεις επικρατέστερες λύσεις. Η τρίτη φάση του υποέργου αφορούσε την ενηµέρωση των τοπικών αρχών και του κοινού για τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης και τη διαδικασία διαβούλευσης για την επαναξιολόγηση από το κοινό των τριών επικρατέστερων λύσεων. Τέλος η τρίτη φάση περιλάµβανε και µια προσέγγιση του κόστους και του χρονοδιαγράµµατος του καταλληλότερου µεταφορικού συστήµατος.

12 12 Βασικά χαρακτηριστικά του προτεινόµενου συστήµατος : - Χωροθέτηση του έργου στη δυτική πλευρά της χερσονήσου στο χώρο του λιµανιού της πόλης. Η συγκεκριµένη επιλογή εξυπηρετεί καλύτερα τις µετακινήσεις τόσο των κατοίκων όσο και των επισκεπτών της περιοχής αφού γειτνιάζει µε το κέντρο της πόλης (στα δυτικά της συνοικίας) αλλά και µε τον κύριο οδικό άξονα της περιοχής (οδός Θ. Πουλίδου). - Σύνδεση µε το υπαίθριο πάρκινγκ του Τελωνείου. Η δυσκολία κίνησης των επιβατικών αυτοκινήτων στην συνοικία και κυρίως η πολύ µικρή προσφορά χώρων στάθµευσης σε συνδυασµό µε την εγγύτητα του χώρου στάθµευσης στο Τελωνείο κάνουν µοναδική την συγκεκριµένη λύση ειδικά για τους µετακινούµενους µε Ι.Χ. αυτοκίνητο. - Συνολική ανάπλαση του χώρου του λιµανιού. Ειδικά για το κοµµάτι του λιµανιού που είναι σε επαφή µε το τοίχος θα πρέπει να µελετηθεί συνολική ανάπλαση του, µε ειδική µνεία για την κίνηση των πεζών. Ο συνδυασµός της ανάπλασης του λιµανιού (µε την εγκατάσταση και νέων χρήσεων) µε την κατασκευή του ανελκυστήρα αναµένεται να πολλαπλασιάσει την κίνηση προς την περιοχή της Παναγίας. - Κατασκευή του ανελκυστήρα µε ιδιαίτερη προσοχή στην ελκυστικότητα. Ο ανελκυστήρας θα πρέπει εκτός από τεχνική αρτιότητα να είναι και υψηλής αισθητικής έτσι ώστε να αποτελεί έργο που θα προσελκύει επισκέπτες για την πόλη. Προτείνεται να είναι κατασκευασµένο έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα θέας προς το κέντρο της πόλης και το λιµάνι κατά την άνοδο από το χώρο του λιµανιού προς την Θ. Πουλίδου. - Τα προτεινόµενα σηµεία για την ακριβή θέση του συστήµατος δεν είναι πολλά καθώς στη δυτική πλευρά της συνοικίας µεταξύ του λιµανιού και της οδού Θ. Πουλίδου µεσολαβεί µια σειρά από ιδιοκτησίες και κτίρια και έτσι δεν υπάρχει διαθέσιµος κοινόχρηστος χώρος. Οι λύσεις θα πρέπει να

13 13 αναζητηθούν είτε στην εξαγορά κάποιου ιδιωτικού ακινήτου είτε στην αλλαγή χρήσης ενός από τα δύο ακίνητα ιδιοκτησίας του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. Αυτά είναι το κτίριο και ο αύλειος χώρος του 5ου Γυµνασίου και το κτίριο και ο αύλειος χώρος των κατοικιών του στρατού. Και τα δύο οικόπεδα αποτελούν ιδανικά σηµεία για την σύνδεση λιµανιού (και πάρκινγκ) µε την οδό Θ. Πουλίδου και την συνοικία της Παναγίας. Και στις δύο περιπτώσεις στα υφιστάµενα κτίρια µετά από ανάπλαση µπορούν να φιλοξενηθούν δραστηριότητες σχετικές µε την συνοικία και την ιστορία της όπως κέντρο πληροφόρησης για τη συνοικία ή µουσείο της συνοικίας που θα ενηµερώνουν τον επισκέπτη για τα σηµεία που µπορεί να επισκεφτεί µετά από την άφιξη του εκεί. - Στην φωτογραφία φαίνεται το κτίριο των κατοικιών του στρατού (λευκό πάνω από τις σκαλωσιές) που προτείνεται ως σηµείο για την εγκατάσταση του ανελκυστήρα. Ακριβώς κάτω από το κτίριο υπάρχει ο χώρος στάθµευσης του τελωνείου ενώ στην πάνω πλευρά το κτίριο είναι σε επαφή µε την Θ. Πουλίδου. Στα δεξιά του κτιρίου και σε άµεση επαφή είναι το Ιµαρέτ που σήµερα στεγάζει πολυτελή ξενοδοχειακή µονάδα. Το ίδιο το κτίριο µπορεί να αλλάξει χρήση και να γίνει κέντρο ενηµέρωσης ή µουσείο για τη συνοικία. Προτείνεται επίσης η κατασκευή ενός καφέ µε θέα προς το λιµάνι και τη θάλασσα και µιας µικρής βιβλιοθήκης για την εξυπηρέτηση των κατοίκων. - Χωροθέτηση του ανελκυστήρα είναι δυνατή και σε νοτιότερο σηµείο της δυτικής πλευράς λύση που δεν συνίσταται καθώς αποµακρύνεται από το κέντρο της πόλης και από το κέντρο της συνοικίας µειώνοντας έτσι την µεταφορική του αξία και αυξάνοντας το ρίσκο αποτυχίας του εγχειρήµατος. - Ιδιαίτερη προσοχή κατά το σχεδιασµό θα πρέπει επίσης να δοθεί στον παραδοσιακό ιστορικό χαρακτήρα της συνοικίας και κυρίως στα τείχη και το Ιµαρέτ καθώς ο ανελκυστήρας δεν θα πρέπει να προκαλεί φθορές και οπτική όχληση. Ενέργεια Χρόνος υλοποίησης Έναρξη Λήξη Ενδεικτικό Κόστος 1. Εξασφάλιση ακινήτου ΣΟΑ 1 έτος 01 / / ,00 (στρατιωτικές οικίες) αντικ. αξία 2. Προµελέτη εγκατάστασης 2 µήνες 01 / / ,00 2. Προεγκρίσεις υπηρεσιών 1 χρόνος 01 /10 01/ 11 (ΟΛΚ, Πολεοδοµία, Αρχαιολογική,

14 14 ΚΕ, ΥΕΝ). 2. Μελέτη εφαρµογής 3 µήνες 01 / 11 04/ ,00 ανελκυστήρα (αρχιτεκτονική, στατική φορέα, ηλεκτροµηχανολογική ανελκυστήρα, φωτισµού) 3. Εγκρίσεις υπηρεσιών 2 µήνες 04 / / 11 (Πολεοδοµία, Αρχαιολογική, ΥΕΝ κ.α.) 4. Υλοποίηση του έργου 3 µήνες 06 / / ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ,00 Επικαιροποιηµένος πίνακας χρονοδιαγράµµατος κόστους ανάπτυξης ανελκυστήρα. 2. Συνοπτική παρουσίαση πρότασης ανάπτυξης συστήµατος αστικών µεταφορών κατά ζήτηση. Τα συστήµατα αστικών µεταφορών µε βάση τη ζήτηση αποτελούν µια από τις τελευταίες εξελίξεις στα συστήµατα αστικών µεταφορών και γνωρίζουν ιδιαίτερη άνθηση κατά τα τελευταία χρόνια. Τους επόµενους µήνες ο ήµος Καβάλας στα πλαίσια του προγράµµατος INTERREG IV MMOVE θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει από κοντά (study visit) την λειτουργία ενός τέτοιου συστήµατος στην πόλη ULM της Γερµανίας και στην συνέχεια µέσα από µια µελέτη σκοπιµότητας µεταφερσιµότητας να αναζητήσει τα ιδιαίτερα εκείνα στοιχεία και προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες µπορεί ένα τέτοιο σύστηµα να εφαρµοστεί στην πόλη της Καβάλας. Λειτουργία του συστήµατος κατά βάση µε τη λογική της «µετακίνησης κατά ζήτηση» ( ride on demand ). Τα συστήµατα ζήτησης λειτουργούν περίπου όπως τα ραδιοταξί ενεργοποιούνται δηλαδή µετά από κλίση (ή µήνυµα SMS ή µε άλλο τρόπο) του

15 15 επιβάτη στην οποία δηλώνει την ώρα, την προέλευση και τον προορισµό της µετακίνησης του καθώς και τον αριθµό των ατόµων που πρόκειται να ταξιδέψουν. Συνήθως το σύστηµα απαιτεί η επιθυµία για µετακίνηση να δηλώνεται τουλάχιστον µια ώρα πριν την επιθυµητή µετακίνηση. Το κέντρο διαχείρισης κυκλοφορίας του συστήµατος στέλνει το κατάλληλο σε µέγεθος όχηµα για να εκτελέσει το δροµολόγιο φροντίζοντας ταυτόχρονα να εξυπηρετήσει και τυχόν άλλες ανάγκες που µπορεί να προκύψουν. Η επιτυχία του συστήµατος εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την αποδοχή του από το επιβατικό κοινό της περιοχής και κυρίως από την τροποποίηση συνηθειών µετακινήσεων µε σκοπό την εκµετάλλευση του νέου συστήµατος. Τα βασικά αρχικά χαρακτηριστικά που προτείνονται για ένα τέτοιο σύστηµα είναι - Κίνηση µε εναλλακτικά καύσιµα που προκαλούν σηµαντικά µικρότερα περιβαλλοντικά προβλήµατα. Η ηλεκτροκίνηση ή ακόµη και η κίνηση µε βίο ντίζελ έχουν σηµαντικά µειωµένες εκποµπές αερίων καύσης που προκαλούν ρύπανση του ατµοσφαιρικού αέρα και το φαινόµενο του θερµοκηπίου. Τα περιβαλλοντικά οφέλη είναι όµως ακόµη περισσότερα αν υπολογιστούν και όλες εκείνες οι παράµετροι που συνοδεύουν την κατανάλωση του ορυκτού πετρελαίου. Στον στόλο των οχηµάτων του συγκεκριµένου συστήµατος προτείνεται να υπάρχουν διαφόρων µεγεθών και θέσεων οχήµατα όπως επίσης και µοτοσικλέτες προκειµένου να καλύπτονται µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο όλες οι ανάγκες µετακινήσεων. - Στον φορέα λειτουργίας του νέου συστήµατος προτείνεται να συµµετέχουν από κοινού ο ήµος Καβάλας, το αστικό ΚΤΕΛ και η εταιρία συνεταιρισµός των ιδιοκτητών ΤΑΞΙ καθώς µε αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η άµυνα του συστήµατος από τον ανταγωνισµό των οικονοµικών συµφερόντων από την εκτέλεση µεταφορικού έργου. - Συνοδευτικά έργα και ενέργειες αποτελούν η εγκατάσταση µικρού εργοστασίου παραγωγής βίο ντίζελ από ενεργειακά φυτά ή καµένα λάδια από εστιατόρια, φορέας υλοποίησης του οποίου µπορεί να είναι από κοινού ο ήµος Καβάλας, η Νοµαρχία Καβάλας, το Εµπορικό και Τεχνικό Επιµελητήριο και ιδιώτες. Μπορεί επίσης να κατασκευαστεί και πρατήριο βίο ντίζελ όπου θα µπορούν να ανεφοδιάζονται τόσο τα οχήµατα του συστήµατος όσο και οχήµατα ιδιωτών. Τέλος είναι δυνατόν να κατασκευαστεί και συνεργείο αυτοκινήτων που θα µπορεί µε επιδοτούµενο κόστος να µετατρέπει πετρελαιοκινητήρες προκειµένου να µπορούν να κινηθούν µε 100% βίο ντίζελ.

16 16. ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 1. Απόδοση χρήσεων σε κτίρια που επισκευάστηκαν Η Παναγία ακόµη και σήµερα συγκεντρώνει έναν ικανοποιητικό αριθµό κτιρίων αντιπροσωπευτικών των διαφόρων χρονικών περιόδων της ιστορικής της διαδροµής. ιαθέτει σπίτια µε χαγιάτια, ξύλινα σπίτια, νεοκλασικά, εκλεκτικιστικά, ανατολίτικου κλασικισµού και δυστυχώς και πολυκατοικίες της δεκαετίας του 80. Είναι επιβεβληµένο να διαφυλαχτεί ο πλούτος αυτός και δεν υπάρχει κανένα απολύτως περιθώριο περαιτέρω καταστροφής του. Ήδη έχουν συντηρηθεί ορισµένα κτίρια από ιδιώτες ή από τον ήµο. υστυχώς οι επεµβάσεις του ήµου δεν έδωσαν χρήση στα κτίρια που επισκευάστηκαν. Ας τα πάρουµε µε τη σειρά: Η επέµβαση στην πλατεία Μουσικής σε συνδυασµό µε την επισκευή του ιδιωτικού σπιτιού της Μωχάµετ Άλυ 24, χάρισε στην συνοικία µια νέα πλατεία εντυπωσιακή, αλλά µέχρι στιγµής η πόλη την αγνοεί. Πιστεύουµε ότι πρέπει µε µία σειρά εκδηλώσεων η πόλη να την γνωρίσει. Ενδεικτικά προτείνουµε µε µία συναυλία των µουσικών της πόλης να ενταχθεί αυτή στη ζωή της. Είναι απαραίτητο να δοθούν χρήσεις στο Τζαµί του Χαλήλ Μπέη αλλά και στο Ιµαρέτ. Για το τζαµί προτείνεται η στέγαση µουσείου της βυζαντινής Χριστούπολης καθώς η ύπαρξη κάτω από το τζαµί παλαιοχριστιανικής Βασιλικής είναι πραγµατικά ευτυχής συγκυρία για την πόλη. Για την λειτουργία αυτού του θεµατικού Μουσείου τα Σαββατοκύριακα και τα καλοκαίρια µπορεί να βρεθούν εθελοντές µαθητές γυµνασίων και Λυκείων µε διπλό κέρδος για την πόλη: Αφενός ανέξοδη λειτουργία, αφετέρου ευαισθητοποίηση των παιδιών όσον αφορά την πολιτιστική κληρονοµιά της πόλης µας. Υπάρχει ανάλογο παράδειγµα στη Σύρο, όπου την ξενάγηση του Θεάτρου Απόλλων την διεκπεραιώνουν παιδιά µε καταπληκτική υπευθυνότητα. Στα κελιά του Ιµαρέτ µπορούν να στεγασθούν εκτός από την Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, το ηµοτικό Ιατρείο και ο Πολιτιστικός Σύλλογος της Παναγίας, γραφείο αρχιτέκτονα του ήµου Καβάλας, ο οποίος θα ασχολείται αποκλειστικά µε την επίβλεψη των επισκευών των σπιτιών, ούτως ώστε να προλαµβάνονται οι υπερβάσεις και οι παρανοµίες. Οι δύο χώροι που περισσεύουν µπορεί να διατεθούν για στέγαση καλλιτεχνών της πόλης. Οι καλλιτέχνες θα εργάζονται µε την υποχρέωση να παρακολουθούν τη δουλειά τους οι επισκέπτες της πόλης και κάποιο έργο να προσφέρεται στην πόλη για δηµιουργία Πινακοθήκης. Η

17 17 επιλογή µπορεί να γίνεται µε κλήρωση. Το καφενείο ήδη λειτουργεί µε την φροντίδα του Πολιτιστικού Συλλόγου ΚΑΣΤΡΟ, ορθή νοµίζουµε επιλογή. Στο Κάστρο προέκυψαν εξίσου σηµαντικά κτίρια. Ο Πύργος µπορεί να λειτουργήσει ως µικρή έκθεση των επεµβάσεων στην Ακρόπολη και στη πλατεία Μουσικής. Ο χώρος της φυλακής µπορεί να φιλοξενήσει την Έκθεση των ΓΑΚ «Η ΚΑΒΑΛΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ( ) που φιλοξενήθηκε στην ηµοτική Καπναποθήκη στις Σεπτεµβρίου Με δεδοµένο ότι η Καβάλα οφείλει πολλά στους πρόσφυγες, η έκθεση αυτή θα αποτελεί ελάχιστη ανταπόδοση των Υπηρεσιών τους προς την πόλη µας. Στο Ισόγειο κτίριο της φρουράς, µπορεί να στεγαστεί έκθεση της διαχρονικής ιστορίας της πόλης. Παλιές φωτογραφίες, κείµενα, σχολιασµοί, ούτως ώστε πολλοί επισκέπτες της Ακρόπολης να ενηµερώνονται επαρκώς. Απαραίτητη είναι η δηµιουργία Αίθουσας προβολών Βίντεο για την σύντοµη γνωριµία της Ιστορίας της πόλης, αλλά και διαφόρων Βίντεο της ΝΕΤ που ήδη έχουν γυριστεί για την πόλη ως καπνούπολη, ακόµη και της σειράς της Μ. Τσόκλη «Ταξιδεύοντας στην Ελλάδα», που είχε αφιέρωµα για την πόλη. Αυτά όλα τα βίντεο πρέπει επιµελώς να συγκεντρώνονται και να είναι στην διάθεση των επισκεπτών της Ακρόπολης. Εντελώς απαραίτητη είναι η εκτύπωση φυλλαδίων για την σύντοµη ιστορία της πόλης αλλά και για τις επεµβάσεις στην πλατεία Μουσικής και στην Ακρόπολη. Τα φυλλάδια αυτά πρέπει να διατίθενται δωρεάν στους επισκέπτες της Ακρόπολης και της πλατείας Μουσικής, όπως συµβαίνει σε όλους τους τουριστικούς προορισµούς. Απαραίτητη κρίνεται και η επέµβαση στην δεξαµενή που σήµερα βρίσκεται σε κακή κατάσταση. Μετά την επέµβαση θα προκύψει και νέος χώρος κατάλληλος για διάφορες χρήσεις. Ένα άλλο µικρό κτίριο που µπορεί να δεχθεί χρήση είναι η γερµανική δεξαµενή που συντηρήθηκε από την 12 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και µπορεί, όταν λειτουργήσει η Γερµανική Σκάλα να στεγάσει µικρή έκθεση των εργασιών στο παράλιο τείχος. 2. Αγορά κτιρίων (Χάρτης 1) Υπάρχουν κτίρια στην Παναγία που διατίθενται προς πώληση. Ενδεικτικά στην οδό Ανθεµίου πωλείται ο µισός µεντρεσές µε ανάλογο οικόπεδο. Είναι επιβεβληµένη η αγορά από το ήµο µε στόχο την στέγαση ΚΑΠΗ της Συνοικίας. Το

18 18 ΚΑΠΗ µπορεί να στεγαστεί στους δύο ορόφους του αλλά και να αξιοποιηθεί και η αυλή. Το επόµενο βήµα θα είναι η αγορά και του υπόλοιπου κτιρίου για αύξηση των χώρων του ΚΑΠΗ. Κάθε κτίριο που διατίθεται για πώληση πρέπει να αγοράζεται κατά προτεραιότητα από το ΗΜΟ. Είναι απαραίτητο να αγοραστεί ένα ξύλινο σπίτι για να αποκαλυφθεί στον επισκέπτη η τεχνολογία του και να στεγαστεί σ αυτό, έκθεση τεχνολογίας των ξύλινων σπιτιών της πόλης. Μην ξεχνάµε ότι η πλειοψηφία των σπιτιών της συνοικίας ήταν ξύλινα σπίτια τα οποία συγκεντρώνουν όλα τα πλεονεκτήµατα των οικολογικών και αντισεισµικών κατασκευών. Ήδη πωλείται στην Β Πάροδο Ερµιόνης ένα τριώροφο ξύλινο σπίτι ιδιοκτησίας οικογένειας Τοπούζη, το οποίο µπορεί ο ΉΜΟΣ να επισκευάσει και να το καταστήσει επισκέψιµο. Αναγκαίες είναι και η αγορά ενός νεοκλασικού και ενός σπιτιού ανατολίτικου κλασικισµού για να βλέπει κανείς την διαφορά των σπιτιών των χριστιανών και των Οθωµανών της πρώτης δεκαετίας του 20 ου αιώνα. Τελευταία έχουν εντοπιστεί αρκετά σπίτια-ερείπια που µπορούν να αγοραστούν: Στην οδό Ανθεµίου που µπορεί να µετατραπεί σε χώρο πρασίνου, στην Πάροδο Ιουστινιανού, κοντά στον Υπέρκαλο Πύργο οικόπεδο για να ολοκληρωθεί ο γειτονικός πεζόδροµος και κτίριο που µπορεί να στεγάσει διάφορες λειτουργίες, στην 4 η Πάροδο Βυζαντίου, χώρος που µπορεί µετατραπεί σε ζώνη πρασίνου µε ανάδειξη της σωζόµενης ενδιαφέρουσας τοιχοποιίας. 3. Ανάδειξη των τειχών Μέχρι το 1864 η Καβάλα παρέµεινε µια περίκλειστη πόλη, στην τριγωνική χερσόνησο της Παναγίας σε µια έξοχη στρατιωτική θέση µε υψηλά τείχη, παράλια και χερσαία να την προστατεύουν ικανοποιητικά από τους εχθρούς της. Το 1864 ο γενικός οικοδοµικός κανονισµός της Τουρκοκρατίας για πρώτη φορά επέτρεψε την έξοδο των πόλεων από τα τείχη. Η συνέχεια είναι λίγο πολύ γνωστή. Σπίτια και καπναποθήκες κτίστηκαν και η Καβάλα αναδείχτηκε σε καπνούπολη. Μέχρι το 1968 περίπου ο κτιριακός πλούτος της παρέµεινε ανέπαφος. Η συνέχεια ήταν καταστροφική για τα σπίτια αλλά και τα τείχη, καθώς ο περίβολος του 16 ου αιώνα κατεδαφίστηκε στο µεγαλύτερο µέρος του, σπίτια κτίστηκαν πατώντας στο τείχος, το τέρµα της «γερµανικής σκάλας» που ένωνε το πάρκιγκ του τελωνείου οικοδοµήθηκε και καταπατήθηκε σε πολλά σηµεία ο εσωτερικός διάδροµος των τειχών. ηµιουργήθηκαν και άλλα προβλήµατα: Στατικά, διάβρωσης, υγρασίας από

19 19 τους κήπους των σπιτιών, βλάστησης.. Ευτυχώς η 12 η Εφορεία βυζαντινών Αρχαιοτήτων έχει ήδη διεκπεραιώσει αρκετές επεµβάσεις στα τείχη της πόλης. Η επιχείρηση -για τέτοια πρόκειται καθώς περιελάµβανε και αναρριχητές και ριψοκίνδυνους τεχνίτες-, έγινε µε αυτοεπιστασία, χρηµατοδοτήθηκε από το Γ ΓΠΣ, άρχισε το 2002 και τέλειωσε το Επέλυσε οκτώ επικίνδυνα σηµεία: Το τµήµα του τείχους επί της Πουλίδου, που κρέµεται πάνω από το 5 ο Γυµνάσιο, στην συµβολή Ιερολοχιτών Ιουστινιανού, κάτω από το Ιµαρέτ, διάφορα σηµεία για να ρυθµιστούν οι αγωγοί αποχέτευσης, το τµήµα του τείχους νότια του Ιµαρέτ, κάτω από το σπίτι του Μεχµέτ Αλή Πασατζίκ, στην περιοχή του πύργου Π1 και τέλος στον Φάρο. Χρησιµοποιήθηκαν τα τοπικά υλικά, κονιάµατα χωρίς τσιµέντο, διαφοροποιήθηκαν οι επεµβάσεις και όλα είναι αναστρέψιµα. Βέβαια υπάρχουν πολλά ακόµη να γίνουν και ήδη έχει υποβληθεί φάκελος για νέα χρηµατοδότηση. Για την αξιοποίηση των τειχών θα πρέπει να αποκατασταθεί ο παρατείχιος πεζόδροµος. Ο πεζόδροµος αυτός παρέχει στον διαβάτη έξοχη θέα των τειχών και της θάλασσας. Όµως σε διάφορα σηµεία έχει καταπατηθεί από ιδιοκτησίες και την καταπάτηση ευνόησε και το Κτηµατολόγιο. Εποµένως πρέπει να αποκατασταθεί και να προκηρυχθεί µελέτη χάραξης του ολοκληρωµένου πεζόδροµου, ή αν η αποκατάσταση κριθεί αδύνατη, να χαραχθεί ο πεζόδροµος παράλιος όπου είναι δυνατόν και τοπικά µεσόγειος. Εξαιρετική είναι η δυνατότητα κολύµβησης στη ρίζα του παράλιου τείχους. Σήµερα υπάρχουν σιδερένιες σκάλες καθόδου που πρέπει τοπικά να χαραχθούν καλλίτερα γιατί η δυνατότητα αυτή είναι καταπληκτική για κεντρική συνοικία της πόλης. Στις περιοχές κολύµβησης µπορεί να µελετηθούν ξύλινες εξέδρες που θα βελτιώσουν πολύ τις δυνατότητες κολύµβησης. Πολύ ενδιαφέρον είναι και παράλιος πεζόδροµος στη ρίζα του τείχους για τον οποίο έχει εκπονηθεί από την 12 η Εφορεία Βυζαντινών αρχαιοτήτων µελέτη χάραξης του, έτσι ώστε µε συνδυασµό πεζοδρόµων και γεφυρών ο διαβάτης να φτάνει ως το Καρνάγιο. 4. Αναβάθµιση όψεων οδών (Χάρτης 2) Το 1931 η οδός Πουλίδου, πρώην Ζαλόγγου διαπλατύνθηκε για την απρόσκοπτη µετακίνηση του αγάλµατος του Μωχάµετ Άλυ και την υποδοχή του Αιγύπτιου χεδίφη Φουάτ Α ( ). Κατά την διάνοιξη ρυµοτοµήθηκε και τµήµα

20 20 του Ιµαρέτ. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα την κατεδάφιση πολλών αξιόλογων σπιτιών και την µετέπειτα οικοδόµηση νέων που δεν εντάσσονται στην µορφολογία των παλιών σπιτιών της Συνοικίας. Έτσι η Πουλίδου που είναι ένας πολύ γραφικός σκιερός δρόµος διατηρεί κάποια ποιότητα ως προς την δυτική πλευρά της που έχει θιχτεί λιγότερο, ενώ η δυτική έχει πολύ αλλοιωθεί. Είναι εποµένως απαραίτητη η µελέτη αναβάθµισης της οδού. Θα πρέπει να µελετηθούν οι όψεις και θα είναι ευχής έργον αν µπορούν να κατεδαφιστούν κάποιοι όροφοι αλλά και µπαλκόνια. Αυτή η αναβάθµιση µπορεί να λειτουργήσει πιλοτικά και στην συνέχεια να συνεχιστεί και σε δρόµους που διασώζουν σηµαντικό απόθεµα αυθεντικών κτιρίων. Παράλληλα θα πρέπει να υιοθετηθεί ενιαίο δάπεδο στους δρόµους. Παλιότερα η Συνοικία είχε λιθόστρωτα τα οποία όµως όλα καταστράφηκαν. Με δεδοµένο ότι υπάρχουν βασικοί δρόµοι όπου έχουν τοποθετηθεί φυσικοί κυβόλιθοι (Πουλίδου, Μωχάµετ Άλυ), πιστεύουµε ότι πρέπει να τοποθετείται αυτό το δάπεδο, πάνω σε άµµο, γεγονός που βοηθά την απορροή των νερών. Το σταµπωτό τσιµεντένιο δάπεδο που χρησιµοποιήθηκε σε ορισµένους δρόµους είναι απαράδεκτο για την Παναγία. 5. Προκήρυξη έργων σύµφωνα µε µελέτες του ΗΜΟΥ που εγκρίθηκαν ή εκκρεµεί η έγκριση τους (Χάρτης 3). 1. Η Μελέτη για το Παλιό Στρατιωτικό Νοσοκοµείο. Συµφωνούµε µε την δηµιουργία πολυµορφικού υπαίθριου χώρου στην θέση του παλιού Στρατιωτικού Νοσοκοµείου. Θέλουµε να συµπληρώσουµε όµως ότι πιστεύουµε ότι πρέπει να ξανακτιστεί και το παλιό Νοσοκοµείο, του οποίου έχουµε φωτογραφίες των όψεων και το κτίσιµο του δεν ενοχλεί την θέα της Πουλίδου, αλλά θα εξυπηρετήσει πολύ και θα συµπληρώσει τις χρήσεις του υπαίθριου πολυµορφικού χώρου. Η έγκριση εκκρεµεί στο ΚΑΣ. 2. Η µελέτη για τον πεζόδροµο- µεταλλικό πεζόδροµο στην βόρεια εξωτερική πλευρά της Ακρόπολης. Συµφωνούµε µε την δηµιουργία αυτού του σύνθετου πεζόδροµου που βοηθά στον διαβάτη να περπατήσει την βόρεια εξωτερική πλευρά της Ακρόπολης ως τον περίφηµο υπέρκαλο Πύργο και να απολαύσει τη θέα όλης της πόλης. Η µελέτη έχει εγκριθεί από το ΚΑΣ και είναι ώριµη για προκήρυξη.

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 52:ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Α ΣΤΑ ΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η µελέτη έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ 1 Η ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 2 Τα εργαλεία ανάγνωσης της ταυτότητας της πόλης. Τα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

(α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων

(α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων (α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων Το Τμήμα Μελετών και Κατασκευών Έργων έχει αρμοδιότητα για την μελέτη και κατασκευή των συγκοινωνιακών, εγγειοβελτιωτικών, κτιριακών, ηλεκτρομηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ ΘΕΟ ΟΣΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δίνοντας ζωή στην Πόλη της Ορεστιάδας

Δίνοντας ζωή στην Πόλη της Ορεστιάδας ΟΣΑΑ Ορεστιάδας 2007-2013 Δίνοντας ζωή στην Πόλη της Ορεστιάδας Δήμος Ορεστιάδας Σκοπός Η ανάπλαση, χωρική και κοινωνική ανασυγκρότηση, βιώσιμη οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση στοχευμένου θύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ 2012 ΣΥΝΟΛΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 Συνεχιζόµενα Οικοδοµικά Οδοποιία Αποχέτευση ΣΥΝΟΛΟ Αθροισµα : Η-Μ 397.176,52 12.10 4.178.117,20 10 78.781,83 20 4.654.075,55

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Αναγνώριση της περιοχής μελέτης Προβλήματα και ελλείψεις στην κυκλοφοριακή λειτουργία και τις μεταφορικές υποδομές Αυξημένος φόρτος διέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου»

ράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Οδηγός ιαχείρισης Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015 / ράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» εκέµβριος 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 2012 ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 8.311.136,00 3.465.001,00 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 1.949.624,00 1.949.624,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 10.260.760,00

Διαβάστε περισσότερα

ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών

ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης

Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης Πρόταση Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων στις Δυτικές Συνοικίες του Αστικού Κέντρου του Δήμου Λεμεσού Πρώτη Δημόσια Διαβούλευση Δρ. Ράλλης Γκέκας Οι Στόχοι του ΣΕΣ 2014-2020 Βιώσιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 4 «Υποστήριξη της μετάβασης προς μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020 ο Δήμος Αγρινίου προετοιμάζει στρατηγική ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης. Βιώσιμη στρατηγική για αστική ανάπτυξη παύει πλέον

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader)

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αναμενέται σύντομα να προκυρηχθούν τοπικά προγράμματα Leader «Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών», για τις περιοχές Εύβοιας και Χίου.

Διαβάστε περισσότερα

Πολεοδομία σε περιβάλλον κρίσης. και με ποια εργαλεία; Σεμινάριο ΣΥΠΟΚ /ΕΤΕΚ. Παγκόσμια Ημέρα Πολεοδομίας

Πολεοδομία σε περιβάλλον κρίσης. και με ποια εργαλεία; Σεμινάριο ΣΥΠΟΚ /ΕΤΕΚ. Παγκόσμια Ημέρα Πολεοδομίας Σεμινάριο ΣΥΠΟΚ /ΕΤΕΚ Παγκόσμια Ημέρα Πολεοδομίας Πολεοδομία σε περιβάλλον κρίσης Τι μπορεί να προσφέρει Τι πρέπει να προσφέρει Τι πρέπει να επιτύχει και με ποια εργαλεία; Γλαύκος Κωνσταντινίδης Πολεοδόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ»

ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ» ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΠΑΡΟ ΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ» ΥΠΟΕΡΓΟ 1 : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΠΑΡΟ ΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατόπεδο Aσηµακοπούλου. Παραλία

Στρατόπεδο Aσηµακοπούλου. Παραλία Στάδιο Στρατόπεδο Aσηµακοπούλου Παραλία Λιµανάκι Σφαγείων Καρνάγιο Το Περιγιάλι όπως είναι σήμερα. Η γραμμή περιγράφει τη περιοχή που διαμορφώνεται σε μια νέα, πρότυπη πόλη στα ανατολικά της Καβάλας. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 2013 ΣΥΝΟΛΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α' Συνεχιζόμενα ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ' Αποχέτευση - Ομβρια 289.496,86 76.00 3.896.666,63 10 42.214,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Περίπτωσης Νέο Μουσείο Ακρόπολης

Μελέτη Περίπτωσης Νέο Μουσείο Ακρόπολης Μελέτη Περίπτωσης Νέο Μουσείο Ακρόπολης Μελέτη Περίπτωσης Νέο Μουσείο Ακρόπολης Χαρακτηριστικό Παράδειγµα της Πολιτιστικής Πολιτικής της Ελλάδας Γενικές Αρχές: Α. Η πολιτιστική πολιτική της χώρας µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JESSICA

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JESSICA ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JESSICA ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ : 13/1/2012 ΗΜ/ΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ : 13/1/2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ: ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΓΙΑΤΗΧΑΛΚΙΔΑ. γενικά: πρωτεύουσα ν.ευβοίας 80 χλμ από την Αθήνα 53.584 κάτοικοι επίσημα

Β. ΓΙΑΤΗΧΑΛΚΙΔΑ. γενικά: πρωτεύουσα ν.ευβοίας 80 χλμ από την Αθήνα 53.584 κάτοικοι επίσημα Η ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΠΑΛΟΓΟΥ ΣΟΦΙΑ A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικείμενο: Χαλκίδα Στόχος: μελέτη του θαλάσσιου μετώπου Μέθοδοι επεξεργασίας: βιβλιογραφία-διαδίκτυο αεροφωτογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65-και πάνω Περιοχή Κατοικίας: Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤAΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007 2013 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΡΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΡΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JESSICA ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ : 13/1/2012 ΗΜ/ΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ : 13/1/2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ: ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ ΟΝΑΔΑ Β ΙΩΣΙΜΗΣ Κ ΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ ΟΝΑΔΑ Β ΙΩΣΙΜΗΣ Κ ΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ ΟΝΑΔΑ Β ΙΩΣΙΜΗΣ Κ ΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Χάραξη συνδυασμένης πολεοδομικής και κυκλοφοριακής στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ

ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ Α. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.1. Μόνωση οροφής Α.2. Μόνωση εξωτερικών τοίχων Α.3. Ταρατσόκηποι Α.4. Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων & μονών

Διαβάστε περισσότερα

ο εκτοπισμός της κατοικίας από το Γκαζοχώρι

ο εκτοπισμός της κατοικίας από το Γκαζοχώρι Δ.Π.Μ.Σ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Β : ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ και ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ και ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ο εκτοπισμός της κατοικίας από το Γκαζοχώρι φοιτήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων

Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Ηλίας Λίτσος Μηχανικός Παραγωγής, Msc Περιφ. Ανάπτυξη Περιεχόμενο εισήγησης I. Βασικές έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΓΑΠΕΖ 29 & 30 Νοεμβρίου 2016

«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΓΑΠΕΖ 29 & 30 Νοεμβρίου 2016 «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΓΑΠΕΖ 29 & 30 Νοεμβρίου 2016 : Δυνατότητες χρηματοδότησης δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος Το είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

Βικελαία Βιβλιοθήκη. Έναρξη εργασιών Β Φάσης (τελικής)

Βικελαία Βιβλιοθήκη. Έναρξη εργασιών Β Φάσης (τελικής) ΕΞΟΦΥΛΛΟ 2 Βικελαία Βιβλιοθήκη Έναρξη εργασιών Β Φάσης (τελικής) ΓΕΝΙΚΑ Η λειτουργία της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης χρονολογείται από το 1908 που έγινε δεκτή η δωρεά Βικέλα. Στην αρχή στεγαζόταν στην

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ναύπακτος από την αρχαιότητα ως σήμερα

Η Ναύπακτος από την αρχαιότητα ως σήμερα Η Ναύπακτος από την αρχαιότητα ως σήμερα Η ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1838-1937 1829 - Απελευθέρωση από τους Οθωμανούς 1838 - Αποτύπωση του Φρουρίου και της πόλης Ναυπάκτου από Έλληνες και Βαυαρούς Μηχανικούς της

Διαβάστε περισσότερα

L123α Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων. L311-7 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µικρής δυναµικότητας υποδοµών διανυκτέρευσης.

L123α Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων. L311-7 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µικρής δυναµικότητας υποδοµών διανυκτέρευσης. ΥΠΟΜΕΤΡΟ ΡΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ % ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ %. ΕΘΝΙΚΗ %. Ι ΙΑ % 311 ιαφοροποίηση προς µη γεωργικές δραστηριότητες L123α Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων L311-1 Ιδρύσεις, µικρής δυναµικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Θαλάσσια Αστική Συγκοινωνία Θεσσαλονίκης

Θαλάσσια Αστική Συγκοινωνία Θεσσαλονίκης Θαλάσσια Αστική Συγκοινωνία Θεσσαλονίκης Δρ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ Πρόεδρος Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 26-05-2010

Διαβάστε περισσότερα

"Σχεδιασμός και χάραξη πολιτικής για έργα βελτίωσης κτιριακών εγκαταστάσεων και κοινοχρήστων χώρων"

Σχεδιασμός και χάραξη πολιτικής για έργα βελτίωσης κτιριακών εγκαταστάσεων και κοινοχρήστων χώρων ΑΝΟΙΚΤΗ ΗΜΕΡΙΔΑ "Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Δημόσιων Χώρων: Καινοτόμες Μέθοδοι και Προοπτικές "Σχεδιασμός και χάραξη πολιτικής για έργα βελτίωσης κτιριακών εγκαταστάσεων και κοινοχρήστων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. Λεύκωμα Λάρισας 8.000 8.000 χρόνια νεότητας ΛΑΡΙΣΑ 1900 ΛΑΡΙΣΑ 1940-1945 ΛΑΡΙΣΑ 1910 ΛΑΡΙΣΑ 1950 ΛΑΡΙΣΑ 1950

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. Λεύκωμα Λάρισας 8.000 8.000 χρόνια νεότητας ΛΑΡΙΣΑ 1900 ΛΑΡΙΣΑ 1940-1945 ΛΑΡΙΣΑ 1910 ΛΑΡΙΣΑ 1950 ΛΑΡΙΣΑ 1950 Πολεοδομική Ανασυγκρότηση Αναβάθμιση του κέντρου της Λάρισας 2009 ΛΑΡΙΣΑ 1900 ΛΑΡΙΣΑ 1910 ΛΑΡΙΣΑ 1940-1945 ΛΑΡΙΣΑ 1950 ΛΑΡΙΣΑ 1950 1 ΛΑΡΙΣΑ 1950 ΛΑΡΙΣΑ 1956 ΛΑΡΙΣΑ 1960 ΛΑΡΙΣΑ 1970 ΛΑΡΙΣΑ 1980 Η ΟΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2016

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2016 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 206 ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 206 4.849.736,00.68.900,00.568.788,66.568.788,66 6.48.524,66

Διαβάστε περισσότερα

Rethink Athens: μια στρατηγική για την κυκλοφορία και τον δημόσιο χώρο στο κέντρο της Αθήνας

Rethink Athens: μια στρατηγική για την κυκλοφορία και τον δημόσιο χώρο στο κέντρο της Αθήνας Rethink Athens: μια στρατηγική για την κυκλοφορία και τον δημόσιο χώρο στο κέντρο της Αθήνας Η ανασυγκρότηση του κέντρου με άξονα την Πανεπιστημίου εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο στρατηγικών παρεμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Υπόγειο δίκτυο πρόσβασης Ένα νέο έδαφος

Υπόγειο δίκτυο πρόσβασης Ένα νέο έδαφος Ένα νέο έδαφος Το ελληνικό τοπίο υπομένει για περισσότερα από 40 χρόνια μια παρατεταμένη διαδικασία «προ-αστικοποίησης». Στην ανάπτυξη των παραθεριστικών οικισμών κυριαρχούν τα γνώριμα μοντέλα της πανταχόθεν

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

12. ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

12. ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 45 12. ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Η ιδέα της διαµόρφωσης δικτύων πρασίνου στη Θεσσαλονίκη αναπτύχθηκε αρχικά κατά τον ανασχεδιασµό της πόλης από τους πολεοδόµους Ernest Hebrard και Κωνσταντίνο Κιτσίκη και

Διαβάστε περισσότερα

4. ΗΜΟΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑ ΑΣ - 41 -

4. ΗΜΟΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑ ΑΣ - 41 - 4. ΗΜΟΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑ ΑΣ - 41 - 4.1 ΑΓΙΟΣ ΣΩΣΤΗΣ Όπως και τα υπόλοιπα, έτσι και το πρώην σχολείο του Αγίου Σώστη είναι ένα πέτρινο κτίριο µε κεραµοσκεπή και βρίσκεται στο κέντρο του χωριού. Tο κτίριο είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Νέες Πολιτείες ΙΙΙ : Λαχανόκηποι Μενεμένης Στα ενδιάμεσα όρια της πόλης Στην περιοχή Λαχανόκηποι, που ανήκει στα διοικητικά όρια του Δήμου Μενεμένης, εντοπίστηκε ένας τρίτος, εντελώς νέος για τα δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. Αρχιτεκτονική. Περιβαλλοντική αρχιτεκτονική

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. Αρχιτεκτονική. Περιβαλλοντική αρχιτεκτονική Η ιδιοκτησία της ΑΝΘΕΜΙΑΣ Α.Ε., χωροθετείται μέσα στον οικισμό της Καρδίας. Ο πολεοδομικός και ο οικιστικός σχεδιασμός των οικοπέδων της ιδιοκτησίας οφείλει να στηρίζεται σε συγκεκριμένο στρατηγικό πλάνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ NAFPLIO A. THE HISTORIC CHARACTER OF THE CITY B. PROPOSALS FOR PROTECTION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT THE OLD CITY - VIEW FROM THE

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκλιματική ανάπλαση της υπαίθριας αγοράς στην περιοχή Πολυκέντρου στην πόλη της Πτολεμαϊδας

Βιοκλιματική ανάπλαση της υπαίθριας αγοράς στην περιοχή Πολυκέντρου στην πόλη της Πτολεμαϊδας Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός: Δημούδη Σοφία Αρχιτέκτων μηχ. ΑΠΘ, Ταμιωλάκη Άννα Μαρία Αρχιτέκτων μηχ. ΑΠΘ Βιοκλιματική ανάπλαση της υπαίθριας αγοράς στην περιοχή Σκοπός της παρούσας ομιλίας είναι η παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του Δήμου Ηρακλείου συνέταξε μελέτη με τίτλο «Συμπληρωματικές εργασίες κτιρίου πλατείας

Διαβάστε περισσότερα

11.700,00 Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτισµού γηπέδου αθλοπαιδιών ,00. Συντήρηση και επέκταση ηλεκτροφωτισµού κήπων και πλατειών

11.700,00 Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτισµού γηπέδου αθλοπαιδιών ,00. Συντήρηση και επέκταση ηλεκτροφωτισµού κήπων και πλατειών 1 Συντήρηση ηλεκτροφωτισµού οδών 2012 2 1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 2012 Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτισµού γηπέδου αθλοπαιδιών 3 4 Συντήρηση ηλεκτ/µηχ/κων εγκαταστάσεων δηµοτ. κτιρίων 2012 Συντήρηση και επέκταση

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Μακεδονίας Θράκης

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Μακεδονίας Θράκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ενεργειακές επιθεωρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας

Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική Οι στόχοι της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής: Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

«Επιστημονικός Σύμβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης του ΣΧΥ Ηρακλείου» υποέργο 8 της πράξης με τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

«Επιστημονικός Σύμβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης του ΣΧΥ Ηρακλείου» υποέργο 8 της πράξης με τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Διεύθυνση : Ανδρόγεω 1 & Πλ.Καλλεργών Πληροφορίες : Κ.Μπαριτάκης Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα για την Περιβαλλοντική Ενηµέρωση σε Τεχνητούς Υγρότοπους της Κρήτης

Μέτρα για την Περιβαλλοντική Ενηµέρωση σε Τεχνητούς Υγρότοπους της Κρήτης Μέτρα για την Περιβαλλοντική Ενηµέρωση σε Τεχνητούς Υγρότοπους της Κρήτης LIFE ENVIRONMENT LIFE00 ENV/GR/000685 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΛΙΜΝΟ ΕΞΑΜΕΝΕΣ. ΕΠΙ ΕΙΞΗ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοινώσεις του Περιφερειάρχη ΑΜΘ κ. Χρήστου Μέτιου αναφορικά με τις Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Κομοτηνή, 2/2/2017

Ανακοινώσεις του Περιφερειάρχη ΑΜΘ κ. Χρήστου Μέτιου αναφορικά με τις Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Κομοτηνή, 2/2/2017 1 Ανακοινώσεις του Περιφερειάρχη ΑΜΘ κ. Χρήστου Μέτιου αναφορικά με τις Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Κομοτηνή, 2/2/2017 Σας ανακοινώνουμε επίσημα: 1. την οριστικοποίηση του Πίνακα Κατάταξης των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α. ΤΗΣ ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. Μέτρο Υπομέτρο Δράση Δικαιούχοι 4.1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ L123

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Α. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΕΛΞΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 1 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., κατά 100% θυγατρική εταιρεία της ΕΗ Α.Ε., προωθεί την ολοκλήρωση της αδειοδοτικής διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Τα πέντε θεματικά πάρκα εκτείνονται σε μήκος 1500 μ. από το Μέγαρο Μουσικής έως τους Ναυτικούς Ομίλους και περιλαμβάνουν:

Τα πέντε θεματικά πάρκα εκτείνονται σε μήκος 1500 μ. από το Μέγαρο Μουσικής έως τους Ναυτικούς Ομίλους και περιλαμβάνουν: ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης Τα πέντε θεματικά πάρκα εκτείνονται σε μήκος 1500 μ. από το Μέγαρο Μουσικής έως τους Ναυτικούς Ομίλους και περιλαμβάνουν: Ο ΚΗΠΟΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 1 / 6

Διαβάστε περισσότερα

1.ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ 2. ΕΥΑΚ

1.ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ 2. ΕΥΑΚ 1.ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Πραγµατοποιήθηκε χθες 6 Σεπτεµβρίου η δηµοπράτηση του έργου «Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου (Γ Φάση)» και αναµένεται η έγκριση δηµοπράτησης για το έργο «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Καλαµάτας».

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ: Αντιπλημμυρική Προστασία Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 3.9.2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε για την υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015.

Παρακαλούμε για την υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΙΙ Σύμφωνα με το εγκεκριμένο κτιριολογικό πρόγραμμα στο κτίριο ΙΙ δεν προβλέπεται κάποια προσθήκη

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΙΙ Σύμφωνα με το εγκεκριμένο κτιριολογικό πρόγραμμα στο κτίριο ΙΙ δεν προβλέπεται κάποια προσθήκη Έργο : ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΥ Διεύθυνση : ΟΔΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ & ΝΕΑΣ ΜΑΔΥΤΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο 2013 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΝΟΚ)

Σεμινάριο 2013 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΝΟΚ) Σεμινάριο 2013 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΝΟΚ) 18 χρόνια εφαρμογής 12 Χρόνια Εφαρμογής 15 Χρόνια Εφαρμογής 12 Χρόνια Εφαρμογής 1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΓΟΚ 1955 ΓΟΚ 1973 ΓΟΚ 1985 Τροποποίηση ΓΟΚ 1985 (Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΠΟΣ Α ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕ Ο ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ

ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΠΟΣ Α ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕ Ο ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ Στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του ήμου Αχαρνών (σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου του Ν. 2508/97) καθορίζονται: α) οι περιοχές ειδικής προστασίας που δεν πρόκειται να πολεοδομηθούν (Ζώνη Προστασίας Κηφισού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ - ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ - ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ - ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ (Π Ε Π ΝΟΤ. ΑΙΓΑΙΟΥ) ημοπρατήθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1 : Φυσικό Περιβάλλον - Πράσινο Μέτρο 1.2 : Οικιστική και πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ...4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ...8

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ...4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ...8 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Α Ρ Χ Ι Α Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ Η Μ Ο Σ Π Τ Ο Λ Ε Μ Α Ϊ Α Σ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μυτιλήνη, 15/09/2015 Α.Π. : οικ Προς: ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μυτιλήνη, 15/09/2015 Α.Π. : οικ Προς: ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ T. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ & ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ»

«ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ & ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» «ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 2014-2019 ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ & ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν αποτελεί το Μέρος Β του πενταετούς Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακό περιβάλλον

ενεργειακό περιβάλλον Προστατεύει το ενεργειακό περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ δημιουργεί ένα βιώσιμο Ενεργειακό Περιβάλλον βελτιώνει την

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΕΝΗ ΜΑΙΣΤΡΟΥ 1 Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Το οικόπεδο που μας δίνεται να αναπτύξουμε την κτιριακή σύνθεση χαρακτηρίζεται από την έντονη κλίση προς τη θάλασσα

Το οικόπεδο που μας δίνεται να αναπτύξουμε την κτιριακή σύνθεση χαρακτηρίζεται από την έντονη κλίση προς τη θάλασσα ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ : Εξοχικές κατοικίες στο Σκροπονέρι Ευβοίας Το οικόπεδο που μας δίνεται να αναπτύξουμε την κτιριακή σύνθεση χαρακτηρίζεται από την έντονη κλίση προς τη θάλασσα και από την ακανόνιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΚΑ 20: Υπηρεσίες Καθαριότητος και Ηλεκτροφωτισμού

ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΚΑ 20: Υπηρεσίες Καθαριότητος και Ηλεκτροφωτισμού ΝΕΑ ΕΡΓΑ 2016 ΚΑ 20: Υπηρεσίες Καθαριότητος και Ηλεκτροφωτισμού 1 Αντικατάσταση φωτισμού (κολωνάκια και ιστοί φωτισμού) σε πλατείες και κοινόχρηστους χώρους του Δήμου 100,000.00 20-7332.001 2 Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 25-4-89 Τροποποίηση του από 24.4.1985 Π. /τος «Τρόπος καθορισµού ορίων οικισµών της χώρας µέχρι 2.000 κατοίκους κατηγορίες αυτών και καθορισµός όρων και περιορισµών δόµησης τους»

Διαβάστε περισσότερα

Περπατώντας στην ªÂÛ ÈˆÓÈÎ fiïë

Περπατώντας στην ªÂÛ ÈˆÓÈÎ fiïë Περπατώντας στην ªÂÛ ÈˆÓÈÎ fiïë Σπάνια έχει κάποιος την ευκαιρία να διαβεί 2400 χρόνια ιστορίας, συγκεντρωµένα σε µια έκταση 58,37 εκταρίων που περικλείεται ανάµεσα στα τείχη της Μεσαιωνικής Πόλης. Έναν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Παρατηρήσεις επί της πρότασης/μελέτης Γενικές 1. Η μελέτη δεν έχει τη δομή ούτε μίας οικονομοτεχνικής ή επιχειρησιακής μελέτης αλλά ούτε και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 1.1. Φυσικό και οικιστικό περιβάλλον 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 Βελτίωση, προστασία και αποκατάσταση του φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιστική διάταξη για την αναστολή έκδοσης νέων αδειών ΚΥΕ στο τµήµα του κέντρου του Χαλανδρίου που ανακηρύσσεται κορεσµένο.

Κανονιστική διάταξη για την αναστολή έκδοσης νέων αδειών ΚΥΕ στο τµήµα του κέντρου του Χαλανδρίου που ανακηρύσσεται κορεσµένο. Κανονιστική διάταξη για την αναστολή έκδοσης νέων αδειών ΚΥΕ στο τµήµα του κέντρου του Χαλανδρίου που ανακηρύσσεται κορεσµένο. Η έκδοση της παρούσας κανονιστικής απόφασης γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 79

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ. Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ. Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ηµήτριος Α. Τσαµπούλας, Καθηγητής ΕΜΠ Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ ΑΘΗΝΑ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 οµή Παρουσίασης 1. Υφιστάµενη κατάσταση στην Πρωτεύουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα στην πόλη της Σπάρτης»

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα στην πόλη της Σπάρτης» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα στην πόλη της Σπάρτης» ΒΕΡΟΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, MSc ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Ε.Ε. Ν.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ Σπάρτη 25.09.2016 ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΩΡΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΩΡΟΥ κ. Καριώτου

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ, ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ, ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος...2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος...2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος......2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αρ. Πρωτ.. ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ ΘΕΜΑ: «Συζήτηση και λήψη απόφασης γνωμοδότηση σε σχέση με το

Διαβάστε περισσότερα

ΞΑΠΛΩΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ. Στρατηγική Συν-Κατοίκησης

ΞΑΠΛΩΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ. Στρατηγική Συν-Κατοίκησης ΞΑΠΛΩΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ Στρατηγική Συν-Κατοίκησης Η πρόταση μας εισάγει μια νέα τυπολογία κατοικίας, αυτήν της οριζόντιας πολυκατοικίας. Η αναφορά στην ελληνική αστική πολυκατοικία είναι σκόπιμη αφού η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΕΤΩΠΟ: Η περίπτωση του Φαληρικού Όρµου

ΑΣΤΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΕΤΩΠΟ: Η περίπτωση του Φαληρικού Όρµου ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ: Αρχιτεκτονική-Σχεδιασµός του χώρου- Κατεύθυνση: Πολεοδοµία-Χωροταξία Μάθηµα: Περιβαλλοντικές συνιστώσες του σχεδιασµού και της οικιστικής ανάπτυξης. ΑΣΤΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΕΤΩΠΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Η πόλη κινείται κάνουμε μαζί το επόμενο βήμα!

Η πόλη κινείται κάνουμε μαζί το επόμενο βήμα! 1 Η πόλη κινείται κάνουμε μαζί το επόμενο βήμα! Η Ευρώπη αλλάζει. Η Χώρα επαναπροσδιορίζεται. Ο Δήμος Κοζάνης σε μετάβαση. Επιλογή μας, αλλά και αναγκαιότητα, η αλλαγή. Αλλαγή που σημαίνει κίνηση! Η πόλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4/15-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4/15-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4/15-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 15 Μαρτίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Εκτελεστική

Διαβάστε περισσότερα

Συµβάσεις Συστάσεις Ψηφίσµατα Χάρτες Αρχές ιακηρύξεις. «Γιατί προστατεύουµε;» «Τί προστατεύουµε;» «Πώς προστατεύουµε;»

Συµβάσεις Συστάσεις Ψηφίσµατα Χάρτες Αρχές ιακηρύξεις. «Γιατί προστατεύουµε;» «Τί προστατεύουµε;» «Πώς προστατεύουµε;» «Γιατί προστατεύουµε;» «Τί προστατεύουµε;» «Πώς προστατεύουµε;» Συµβάσεις Συστάσεις Ψηφίσµατα Χάρτες Αρχές ιακηρύξεις 1931 Συµπεράσµατα του Συνεδρίου των Αθηνών - Χάρτης των Αθηνών (1931) 1933 Συµπεράσµατα

Διαβάστε περισσότερα