ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2013 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ. ΠΑΝΑΓΙΑ ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2013 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ. ΠΑΝΑΓΙΑ ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ"

Transcript

1 1 ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2013 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ. ΠΑΝΑΓΙΑ ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ Σαπφώ Αγγελούδη Γρηγόρης Κουρουξούς ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΣΥΓΚΟΙΝΙΟΛΟΓΟΣ ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Παντζόγλου Αλέξανδρος Κυριάκος Τυρολόγος ήµος Γεωργούσης Τζινάς Παναγιώτης ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΟΕΜΒΡΗΣ 2009

2 2 Κ Α Β Α Λ Α Π Ρ Α Σ Ι Ν Η Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Α. ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΣΑΑ) ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Η παρακάτω πρόταση φιλοδοξεί να αποτελέσει τον βασικό κορµό του προτεινόµενου σχεδίου από το ήµο Καβάλας προς την Περιφέρεια ΑΜ - Θ προκειµένου να ενταχθεί προς χρηµατοδότηση στο ΕΣΠΑ Βασίζεται δε στις κατευθυντήριες γραµµές όπως προκύπτουν από την εγκύκλιο του υπουργείου Οικονοµίας και οικονοµικών (Ιούλιος 2009). Το βασικό θέµα που θα πρέπει να διατρέχει οριζόντια και κάθετα την πρόταση του ήµου Καβάλας είναι η πράσινη ανάπτυξη. Έτσι προτείνεται το σχέδιο που θα υποβληθεί να έχει τον τίτλο : «Καβάλα Πράσινη ανάπτυξη 2013». Το έτος 2013 αποτελεί και το έτος στόχο για την ολοκλήρωση του προγράµµατος αλλά και το έτος που η Καβάλα θα αποκτήσει ένα διαφορετικό πιο πράσινο χαρακτήρα. 1. Περιοχή παρέµβασης. Ως περιοχή παρέµβασης προτείνεται το σύνολο της περιοχής του ιστορικού κέντρου της πόλης (συµπεριλαµβανοµένης της Παναγίας). Συγκεκριµένα η περιοχή ξεκινάει από τον φάρο στο ΝΟΚ και περικλείεται από τις οδούς αγκλή Βρούτου Πτολεµαίου Ελληνικής ηµοκρατίας Αµερικάνικου Ερυθρού Σταυρού και κλείνει στην ακτή στο Καρνάγιο. Οι παρεµβάσεις και οι δράσεις που θα προταθούν θα πρέπει να αφορούν συγκεκριµένα σηµεία αυτής της περιοχής που πληρούν τα χαρακτηριστικά της εγκυκλίου αλλά και δράσεις που αφορούν το σύνολο της περιοχής αλλά και το σύνολο της πόλης (υπερτοπικές). Η περιοχή της Παναγίας και του Αγίου Νικολάου πληρεί το σύνολο των κριτηρίων της εγκυκλίου :

3 3 - περιοχή κοινωνικού αποκλεισµού και φτώχειας (ειδικά η ανατολική και βορειοανατολική περιοχή της χερσονήσου) - περιοχή απότοµης αλλαγής χρήσεων γης και δηµιουργίας νέου αστικού χώρου (αφορά περισσότερο την περιοχή των Καµαρών και του πρώην τελωνείου) - Περιοχή αυθαίρετης δόµησης (µε έντονα προβλήµατα προσπελασιµότητας, συµβατών χρήσεων και έλλειψη κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων όπως αναφέρει η εγκύκλιος) - Ιστορικά κέντρα πόλεων. (παρουσία σηµαντικού αριθµού διατηρητέων κτιρίων). Επιµέρους περιοχές του κέντρου όπως προτάθηκαν από το ήµο Καβάλας στις οµάδες εργασίας του ΤΕΕ πληρούν εν µέρει τις παραπάνω συνθήκες και µπορούν να αποτελέσουν σηµεία παρεµβάσεων. Σύµφωνα µε την εγκύκλιο δεν µπορεί να ενταχθεί το σύνολο ενός αστικού κέντρου (παρ εγκ). Από τις προτεινόµενες περιοχές (TEE) µόνο οι περιοχές των παραδοσιακών συνοικιών «Χίλια» και «Πεντακόσια» δεν µπορούν να ενταχθούν καθώς δεν τηρείται το κριτήριο της συνεκτικότητας και της ενιαίας πολεοδοµικής ενότητας µε την υπόλοιπη κεντρική περιοχή. 2. Τεκµηρίωση της επιλογής περιοχής παρέµβασης. Η τεκµηρίωση της επιλογής της περιοχής παρέµβασης αποτελεί ιδιαίτερα σηµαντικό στοιχείο του ΟΣΑΑ. Η τεκµηρίωση θα πρέπει να περιλαµβάνει οπωσδήποτε πολεοδοµικά και δηµογραφικά δεδοµένα που να καταδεικνύουν ότι η περιοχή πληροί τα κριτήρια της εγκυκλίου που αναφέρθηκαν πιο πάνω αλλά και τα συγκεκριµένα προβλήµατα που το ΟΣΑΑ στοχεύει να αντιµετωπίσει. Αποτελεί ουσιαστικά το τµήµα της ανάλυσης µιας στρατηγικής πολεοδοµικής µελέτης ενώ θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει συσχέτιση µε το τµήµα της ανάλυσης του ΓΠΣ και του επιχειρησιακού σχεδίου του ήµου Καβάλας Στόχευση του ΟΣΑΑ Όπως αναφέρει η εγκύκλιος ο γενικός στόχος του ΟΣΑΑ είναι η βιώσιµη ανάπτυξη. Η παρούσα πρόταση συµβαδίζει απόλυτα µε την πρόταση «Καβάλα Πράσινη Ανάπτυξη 2013». Οι επιµέρους στόχοι του προτεινόµενου από το ήµο ΟΣΑΑ θα πρέπει να είναι : Α. Αύξηση του αστικού πρασίνου στην περιοχή παρέµβασης. Β. Βελτίωση της προσπελασιµότητας (Βιώσιµη κινητικότητα)

4 4 Γ. Αναβάθµιση των κοινόχρηστων χώρων µε φιλικότερες προς το περιβάλλον κατευθύνσεις. Μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στις λειτουργίες του ήµου (σε επιµέρους δραστηριότητες) Ε. Προώθηση της περιβαλλοντικής ευθύνης σε δηµόσιους φορείς και επιχειρήσεις της περιοχής παρέµβασης ΣΤ. ηµόσια Υγιεινή. Οι προτεινόµενες δράσεις θα πρέπει να ικανοποιούν τους παραπάνω στόχους. Και σε αυτή την περίπτωση θα απαιτηθεί η ανάλογη τεκµηρίωση τόσο για την επιλογή των στόχων (αποτελεσµατική αντιµετώπιση κοινωνικών και πολεοδοµικών προβληµάτων) όσο και για το πώς οι προτεινόµενες παρεµβάσεις ικανοποιούν τους συγκεκριµένους στόχους. 4. Προτεινόµενες δράσεις. Οι προτεινόµενες δράσεις θα πρέπει να αφορούν συγκεκριµένες παρεµβάσεις εντός της περιοχής παρέµβασης που προσπαθούν να αντιµετωπίσουν τα προβλήµατα και να ικανοποιήσουν τους στόχους του ΟΣΑΑ. Μπορούν να προταθούν και δράσεις που να είναι οριζόντιες και να αφορούν το σύνολο της πόλης. Ο συνολικός προϋπολογισµός των προτεινόµενων δράσεων µπορεί να υπερβαίνει το ποσό που προβλέπεται για το ήµο Καβάλας αλλά θα πρέπει να είναι συγκεκριµένος και εντός των ορίων των δυνατοτήτων του ήµου. Το ΟΣΑΑ θα πρέπει να είναι συγκεκριµένο και να δίνει την εικόνα του «ώριµου» και «εύκολα» υλοποιήσιµου. Για τις προτεινόµενες από τις οµάδες εργασίες του ΤΕΕ παρεµβάσεις, θα πρέπει να εξεταστεί αν πληρούν τις προϋποθέσεις αναφορικά µε την περιοχή παρέµβασης και τους στόχους του ΟΣΑΑ και στην συνέχεια να αξιολογηθούν ως προς την σπουδαιότητα αλλά και την ωριµότητα τους. Η συγκεκριµένη διαδικασία έχει έντονα πολιτικά χαρακτηριστικά και για αυτό το λόγο θα πρέπει να υλοποιηθεί συγκεκριµένη διαδικασία δηµόσιας ενηµέρωσης και διαβούλευσης µε τη συµµετοχή κατά το δυνατόν του µέγιστου αριθµού φορέων αλλά και πολιτών. Στα πλαίσια των επιµέρους στόχων µπορούν να προταθούν οι εξής δράσεις : 4.1. Άξονας παρέµβασης - αύξηση του αστικού πρασίνου στην περιοχή παρέµβασης. Μετά από αναλυτική καταγραφή των δεδοµένων των κοινόχρηστων χώρων και των χώρων πρασίνου της περιοχής µελέτης θα προταθούν συγκεκριµένα έργα

5 5 αναβάθµισης του υφιστάµενου πρασίνου και φύτευσης νέου. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην αναλογία τετραγωνικά µέτρα πρασίνου ανά κάτοικο και στο ποσοστό του υψηλού πρασίνου Άξονας παρέµβασης - αναβάθµιση των κοινόχρηστων χώρων µε φιλικότερες προς το περιβάλλον κατευθύνσεις. Προτείνεται η υιοθέτηση από το ήµο συγκεκριµένων προδιαγραφών για τις µελλοντικές παρεµβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους. Οι προδιαγραφές αυτές θα καθορίζουν κυρίως τα τεχνικά στοιχεία και τα υλικά εκείνα που θα διέπουν τα νέα έργα αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων ώστε σταδιακά η πόλη να αναβαθµίσει τους ΚΧ µε ενιαίο αισθητικό χαρακτήρα και χαρακτηριστικά φιλικότερα προς το περιβάλλον και τα παιδιά. Οι προδιαγραφές αυτές θα πρέπει οπωσδήποτε να αφορούν τις παιδικές χαρές και τους δρόµους σκάλες που αποτελούν ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της πόλης και στοιχείο που µπορεί να ξεχωρίσει. Με βάση αυτές τις νέες προδιαγραφές προτείνεται η ανάπλαση ενός ΚΧ εντός της περιοχής παρέµβασης που θα αποτελεί και έργο πιλότο για τα µελλοντικά έργα του ήµου Άξονας παρέµβασης - βιώσιµη κινητικότητα. Προτείνεται η υλοποίηση αστικού συστήµατος µεταφοράς µε βάση τη ζήτηση για όλη την περιοχή παρέµβασης. Το συγκεκριµένο σύστηµα θα χρησιµοποιεί φιλικά προς το περιβάλλον µέσα µαζικής µεταφοράς και θα καλύπτει τµήµατα της περιοχής παρέµβασης που δεν καλύπτονται ικανοποιητικά από το υφιστάµενο σύστηµα αστικών µεταφορών Άξονας παρέµβασης - δηµοτικές υπηρεσίες φιλικότερες προς το περιβάλλον. Προτείνεται η αντικατάσταση τµήµατος του στόλου των οχηµάτων του ήµου µε οχήµατα φιλικά προς το περιβάλλον όπως τα ηλεκτρικά και τα υβριδικά. Επίσης προτείνεται η πιλοτική εφαρµογή βιοκλιµατικών παρεµβάσεων και ενεργειακών συστηµάτων υψηλής απόδοσης σε ένα ή δύο κτίρια ιδιοκτησίας του ήµου εντός της περιοχής παρέµβασης Άξονας παρέµβασης - προώθηση της περιβαλλοντικής ευθύνης σε δηµόσιους φορείς και επιχειρήσεις της περιοχής παρέµβασης. Προτείνεται η υλοποίηση περιβαλλοντικού προγράµµατος σχεδιασµένου από το ήµο Καβάλας σε συνεργασία µε επιλεγµένες επιχειρήσεις και άλλους δηµόσιους οργανισµούς που

6 6 δραστηριοποιούνται στην περιοχή παρέµβασης που θα προβλέπει την υιοθέτηση από πλευράς των εταίρων πρακτικών στην καθηµερινή τους λειτουργία φιλικότερων προς το περιβάλλον. Τέτοιες επιχειρήσεις και φορείς µπορεί να είναι η Νοµαρχία Καβάλας, ο Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, η Ένωση Τραπεζών, ο Εµπορικός Σύλλογος αλλά και άλλοι. Οι φιλικότερες προς το περιβάλλον πρακτικές και δράσεις που µπορούν να αναληφθούν αφορούν τοµείς όπως οι καθηµερινές µετακινήσεις εργαζοµένων προς το κέντρο της πόλης, η διαχείριση απορριµµάτων, η ενηµέρωση - ευαισθητοποίηση των εργαζοµένων σε θέµατα περιβάλλοντος, η διαχείριση της κατανάλωσης του νερού κ.α Άξονας παρέµβασης δηµόσια υγιεινή. Προτείνεται η υλοποίηση προγράµµατος καταγραφής της ορνιθοπανίδας της πόλης και συστηµατικής παρακολούθησης της υγείας των πληθυσµών των διαφορετικών ειδών που ζουν στην περιοχή παρέµβασης και των προβληµάτων υγιεινής που προκαλούνται. Συγκεκριµένα αφορά την παρακολούθηση των πληθυσµών των γλάρων, των γλαρονιών, των περιστεριών και των νυχτερίδων που είναι τα σηµαντικότερα είδη ορνιθοπανίδας µε τους µεγαλύτερους πληθυσµούς στην περιοχή παρέµβασης. Η πρόταση σχετίζεται άµεσα µε τα πρόσφατα περιστατικά γρίπης των πτηνών αλλά και τα προβλήµατα των πολυκατοικιών του κέντρου µε τα περιττώµατα τους. 5. είκτες παρακολούθησης αποτελεσµατικότητας. Βασικό στοιχείο σε κάθε αναπτυξιακό πρόγραµµα αποτελεί η παρακολούθηση της υλοποίησης του σχεδίου καθώς και η διαρκής αξιολόγηση των αποτελεσµάτων. Εκτός από την οικονοµική λογιστική παρακολούθηση της πορείας του ΟΣΑΑ (απαραίτητη στο ΕΣΠΑ) απαιτείται και η σύνταξη συγκεκριµένου προγράµµατος παρακολούθησης και αξιολόγησης της αποτελεσµατικότητας των παρεµβάσεων και της επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί. Έτσι θα πρέπει να καθοριστούν δείκτες παρακολούθησης τόσο ποσοτικοί όσο και ποιοτικοί καθώς και οι διαδικασίες εκείνες µέτρησης των δεικτών και τελικής αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του ΟΣΑΑ.

7 7 Β. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ Η εν λόγω περιοχή χαρακτηρίζεται από έντονη ιδιοµορφία λόγο της κατάταξης της στα Ιστορικά Κέντρα Πόλεων µε αξιόλογο αριθµό διατηρητέων κτιρίων και σηµαντικά προβλήµατα προσπελασιµότητας, συµβατών χρήσεων και έλλειψη κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων. Παράλληλα η περιοχή στερείται, όπως θα έπρεπε, ιδιαίτερου αισθητικού χαρακτήρα, που θα την αποµόνωνε και πλέον παραπάνω, µορφολογικά και αισθητικά από το γείτονα οχληρό, οικιστικό ιστό. Κάθε απόπειρα αναβάθµισης της περιοχής της Παναγίας πρέπει να κατευθύνεται από ορισµένους βασικούς άξονες, που έχουν σαν κύριο και κοινό σκοπό την εξυπηρέτηση της βασικής αρχής της βιώσιµης ανάπτυξης των σύγχρονων πόλεων. Αρχή, που στοχεύει στην ικανοποίηση βασικών αναφαίρετων δικαιωµάτων των πολιτών της περιοχής που σήµερα στερούνται, αλλά γεννά και πρωταρχικά καθήκοντα στον σύγχρονο συµµέτοχο πολίτη. Λύσεις φιλοπεριβαλλοντικού χαρακτήρα, και που δεν αλλοιώνουν τον ιστορικό χαρακτήρα της περιοχής, δεν προσβάλουν την αισθητική του, αναβαθµίζουν την ποιότητα ζωής των πολιτών και ευνοούν τουριστικά την περιοχή είναι ενδεικτικά: 1. Αύξηση του αστικού πρασίνου της περιοχής. Με συγκεκριµένες και προσεγµένες προτάσεις έργων αναβάθµισης του υφιστάµενου πρασίνου, και διαµόρφωση νέων υποδοµών φύτευσης (παρτέρια, επιβολή προκηπίου σε νεόδµητα, ευνοϊκοί όροι πιλοτικής διαµόρφωσης ταρατσόκηπων, µελέτη εσωτερικού χώρου του Κάστρου, κηποτεχνικές µελέτες επί µέρους θέσεων). Οι προτάσεις αυτές θα πρέπει να µεριµνούν για την µη αποκοπή της αβίαστης θέασης των ιστορικών µνηµείων από τις θέσεις επισκέψεων και αναψυχής. 2) Περιβαλλοντική αναβάθµιση των κοινόχρηστων/κοινωφελών χώρων. Σηµαντικές παρεµβάσεις που θα αξιοποιούν την νοµοτέλεια σύγχρονων τεχνικών δυνατοτήτων, µε µέσα και υλικά φιλικότερα προς το περιβάλλον, ακίνδυνα και χαµηλής όχλησης. Ενδεικτικά αναφέρονται: - ιαµόρφωση µικρών πάρκων-παιδικών χαρών, για εκτόνωση της συνεχούς δόµησης,

8 8 - ιαµόρφωση µικρών υπαίθριων χώρων άθλησης, περιµετρικά οριοθετηµένων από υψηλή φύτευση, - Αντικατάσταση/εµπλουτισµός/επενδύσεις των εγκαταστάσεων αναψυχής µε ήπια και ευπροσάρµοστα υλικά (ξύλινα παίγνια, παγκάκια σε χώρους συνάθροισης κοινού, ξύλινες περιφράξεις, αποκατάσταση και διαµόρφωση κλιµάκων, τοποθέτηση ενηµερωτικών πινακίδων τουριστικής όδευσης), - Προσβάσεις λουοµένων/γεφύρωση σηµείων αιγιαλού, - Εκµετάλλευση ελεύθερων χώρων και εγκαταλελειµµένων κτιρίων χωρίς ιστορική αξία, για διαµόρφωση νέων χώρων πολλαπλών χρήσεων, - Ποιοτική αναβάθµιση όψεων και ευρύτερου χαρακτήρα στον αναγνωρισµένο άξονα τουριστικής διέλευσης - Ανάδειξη λαογραφικού χαρακτήρα της περιοχής (καλλιτεχνικά έργα, µόνιµες εικαστικές παρεµβάσεις σε χώρους επισκέψεων, µόνιµη έκθεση «ιστορικής περιήγησης» εντός του Κάστρου, διαµόρφωση Μουσειακού χώρου), - ιαµόρφωση χώρου υποδοχής επισκεπτών (info center). 3) Μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στις λειτουργίες του ήµου (σε επιµέρους δραστηριότητες). - Εφαρµογή βιοκλιµατικών παρεµβάσεων και ενεργειακών συστηµάτων χρήσης Α.Π.Ε., πιλοτικά, σε κτίρια ιδιοκτησίας του ήµου, - Χρήση οικολογικών υλικών (χρωµατισµοί, κουφώµατα, στέγες, επενδύσεις) σε δηµοτικής ευθύνης παρεµβάσεις, - Εγκατάσταση κύριων δηµοτικών φωτιστικών σωµάτων µε εκµετάλλευση Α.Π.Ε., - Βελτίωση δικτύου συλλογής αστικών στερεών αποβλήτων µε αισθητικό µέληµα («αόρατοι» κάδοι, χρήση ευέλικτων απορριµµατοφόρων), - Ενίσχυση της πολιτικής για επαναχρησιµοποίηση και αξιοποίηση των αστικών στερεών αποβλήτων µε: - Εγκατάσταση κοινόχρηστων κάδων ανακύκλωσης και εξασφάλιση δικτύου παραλαβής και τελικής αξιοποίησης, - Εγκατάσταση κοινόχρηστης µονάδας απόθεσης ζυµώσιµων (οργανικών) υπολειµµάτων αστικών στερεών αποβλήτων, µε σκοπό την κοµποστοποίηση και την τελική ανάκτηση αξιοποιήσιµου υλικού (λίπασµα compost για τις ανάγκες του δήµου ή ιδιωτών).

9 9 - Επιµόρφωση για ευαισθητοποίηση των εργαζοµένων σε θέµατα περιβάλλοντος. 4) ηµόσια Υγιεινή. Η δηµόσια υγιεινή είναι ένας άξονας που προστατεύεται από όλες τις παραπάνω παρεµβάσεις αλλά ειδικότερα αφορά: - Αποµάκρυνση υλικών «σκραπ» από δώµατα, - Έλεγχο αδεσπότων, - Βελτίωση δηµοτικού δικτύου χειρονακτικής αποκοµιδής απορριµµάτων - Προστασία περιοχών από συνάθροιση άνοµων ατόµων και γκετοποίηση (φωτισµός, περιορισµός πρόσβασης, αστυνόµευση), - Αντικατάσταση ανθυγιεινών υλικών δόµησης (αµιαντοσωλήνες κιγκλιδωµάτων κ.λ.π.), - Περιορισµός πρόσβασης σε επικίνδυνα (στατικά, υψοµετρικά) σηµεία. Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Μια από τις βασικές λειτουργίες της πόλης αποτελεί η κυκλοφορία. Η υιοθέτηση της πολιτικής βιώσιµης κινητικότητας σαν βασική πολιτική για τις µετακινήσεις στην πόλη είναι το πρώτο βήµα για την επιλογή παρεµβάσεων στα πλαίσια του σχεδίου Καβάλα Πράσινη Ανάπτυξη Ειδικά για την περιοχή της Παναγίας που είναι το ιστορικό κέντρο της πόλης και περιοχή που αποτελεί επίκεντρο της τουριστικής ανάπτυξης της επιβάλλεται η κατοχύρωση της πολιτικής της βιώσιµης κινητικότητας µέσα από µια σειρά µέτρων και παρεµβάσεων που θα στοχεύουν: 2. Βελτίωση των όρων µετακίνησης. Με τη συγκεκριµένη παρέµβαση αναπτύσσεται ένα ολοκληρωµένο σύστηµα που θα χρησιµοποιεί φιλικά προς το περιβάλλον δηµοτικά µέσα µαζικής µεταφοράς (ηλεκτρικά, υβριδικά) και θα εξυπηρετεί άµεσα, προγραµµατισµένα και ευνοϊκά, κάποια τµήµατα της περιοχής που δεν καλύπτονται από το υφιστάµενο σύστηµα αστικών µεταφορών, ευνοώντας σήµερα την ανεπιθύµητη αλόγιστη χρήση Ι.Χ. οχηµάτων µε ολέθριες συνέπειες στην αισθητική της περιοχής και την προσπελασιµότητα των βασικών αξόνων περιπάτου και πρόσβασης σε σηµεία τουριστικού ενδιαφέροντος. Έτσι, η υιοθέτηση µέτρων θα αφορά κλιµακωτά:

10 10 Στην ολοκλήρωση παρεµβάσεων εξωτερικής πρόσβασης στον οικισµό (ανελκυστήρας, τραινάκι, εξωτερική σκάλα, τελεφερίκ) Ολοκλήρωση οργανωτικών παρεµβάσεων εσωτερικής επικοινωνίας στον οικισµό (οχήµατα - µέσα εσωτερικής «κυκλωνικής» διαδροµής), Πιλοτική απαγόρευση στάθµευσης επί της οδού Θ. Πουλίδου, Πιλοτική απαγόρευση στάθµευσης επί των οδών διέλευσης οχηµάτων εσωτερικής επικοινωνίας, Μελλοντική απαγόρευση εισόδου Ι.Χ. οχηµάτων εντός του οικισµού. Κατασκευή ανελκυστήρα, Μείωση των µετακινήσεων µε ΙΧ αυτοκίνητο, Αύξηση του ποσοστού των µετακινήσεων µε τα µέσα µαζικής µεταφοράς Εξυπηρέτηση των µετακινήσεων µε τα πόδια. 1. Συνοπτική παρουσίαση πρότασης ανάπτυξης ανελκυστήρα στην Παναγία Η πρόταση ανάπτυξης ανελκυστήρα αποτελεί µια παλιά ιδέα για την πόλη της Καβάλας η οποία µελετήθηκε διεξοδικότερα στα πλαίσια του υποέργου 2 του προγράµµατος INTERREG PAGUS στο οποίο συµµετείχε η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση ράµας Καβάλας Ξάνθης. Το τελικό παραδοτέο του προγράµµατος αποτελεί στην ουσία µελέτη σκοπιµότητας για την ανάπτυξη συστήµατος µεταφοράς στην συνοικία (εναλλακτικό µη ρυπογόνο). Η µελέτη έχει παραδοθεί στο ήµο Καβάλας χωρίς όµως έγκριση από την Τεχνική Υπηρεσία και έτσι θα απαιτηθεί επικαιροποίηση και τελική έγκριση. Το υποέργο αυτό του προγράµµατος PAGUS µε τίτλο «Εναλλακτικά µη ρυπογόνα συστήµατα µεταφοράς στην περιοχή της Παναγίας Καβάλας» είχε σαν κύριο στόχο την παρουσίαση στις τοπικές αρχές και τους πολίτες των διαθέσιµων εναλλακτικών µη ρυπογόνων συστήµατων µεταφοράς που µπορούν να εφαρµοστούν στην

11 11 συνοικία σε µια προσπάθεια για τη βελτίωση των χαρακτηριστικών της κινητικότητας. Το πρώτο µέρος του υποέργου περιλαµβάνει µια πολεοδοµική ανάλυση της περιοχής µε στοιχεία και καταγραφές για τα βασικά πολεοδοµικά χαρακτηριστικά της συνοικίας όπως ιστορική εξέλιξη, χρήσεις γης, υποδοµές και πληθυσµιακά δεδοµένα. Περιλαµβάνει επίσης ανάλυση για τα βασικά κυκλοφοριακά δεδοµένα όπως το οδικό δίκτυο, η οδική ασφάλεια, η στάθµευση, οι προσβάσεις στην περιοχή και τα σηµεία έντονων κυκλοφοριακών προβληµάτων. Ειδική αναφορά γίνεται για το µεταφορικό σύστηµα του µικρού τρένου που εκτελεί δροµολόγια στην περιοχή µε καταγραφές για την επιβατική του κίνηση ανά ηµέρα και ανά στάση. Η δεύτερη φάση του υποέργου αφορά την πληροφόρηση του κοινού και των τοπικών αρχών για το πρόγραµµα PAGUS και το συγκεκριµένο υποέργο και την διαβούλευση για τα πολεοδοµικά και κυκλοφοριακά προβλήµατα της περιοχής. Έγινε επίσης µια παρουσίαση των διαθέσιµων εναλλακτικών µη ρυπογόνων συστηµάτων µεταφοράς που περιλάµβανε στοιχεία για τις βασικές τους παραµέτρους όπως το συνηθισµένο και το µέγιστο µήκος ταξιδιού, την ταχύτητα, την µεταφορική ικανότητα, το ύψος, την κλίση, το κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας, την ανάγκη για τερµατικούς σταθµούς και αµαξοστάσια, τη ρύπανση αλλά και παραδείγµατα εφαρµογών σε άλλες πόλεις και παρόµοια µε την Παναγία ιστορικά κέντρα. Τα εναλλακτικά συστήµατα που αξιολογήθηκαν ήταν ο ανελκυστήρας, το τραµ, το τελεφερίκ, το εναέριο καλωδιωτό τελεφερίκ και τα συστήµατα οχηµάτων εναλλακτικών καυσίµων (ηλεκτρικά και βιο ντήζελ). Τα κριτήρια αξιολόγησης και τα βάρη τους ήταν βασισµένα στην ανάλυση της περιοχής και στα αποτελέσµατα της διαβούλευσης µε το κοινό και τις τοπικές αρχές. Τα τελικά αποτελέσµατα της αξιολόγησης ήταν : ανελκυστήρας 852 (µέγιστο 1000), οχήµατα εναλλακτικών καυσίµων 835, εναέριο τελεφερίκ 716, τραµ 702 και τελεφερίκ 695. Εξετάστηκαν και παρουσιάστηκαν επίσης τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά για τις τρεις επικρατέστερες λύσεις. Η τρίτη φάση του υποέργου αφορούσε την ενηµέρωση των τοπικών αρχών και του κοινού για τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης και τη διαδικασία διαβούλευσης για την επαναξιολόγηση από το κοινό των τριών επικρατέστερων λύσεων. Τέλος η τρίτη φάση περιλάµβανε και µια προσέγγιση του κόστους και του χρονοδιαγράµµατος του καταλληλότερου µεταφορικού συστήµατος.

12 12 Βασικά χαρακτηριστικά του προτεινόµενου συστήµατος : - Χωροθέτηση του έργου στη δυτική πλευρά της χερσονήσου στο χώρο του λιµανιού της πόλης. Η συγκεκριµένη επιλογή εξυπηρετεί καλύτερα τις µετακινήσεις τόσο των κατοίκων όσο και των επισκεπτών της περιοχής αφού γειτνιάζει µε το κέντρο της πόλης (στα δυτικά της συνοικίας) αλλά και µε τον κύριο οδικό άξονα της περιοχής (οδός Θ. Πουλίδου). - Σύνδεση µε το υπαίθριο πάρκινγκ του Τελωνείου. Η δυσκολία κίνησης των επιβατικών αυτοκινήτων στην συνοικία και κυρίως η πολύ µικρή προσφορά χώρων στάθµευσης σε συνδυασµό µε την εγγύτητα του χώρου στάθµευσης στο Τελωνείο κάνουν µοναδική την συγκεκριµένη λύση ειδικά για τους µετακινούµενους µε Ι.Χ. αυτοκίνητο. - Συνολική ανάπλαση του χώρου του λιµανιού. Ειδικά για το κοµµάτι του λιµανιού που είναι σε επαφή µε το τοίχος θα πρέπει να µελετηθεί συνολική ανάπλαση του, µε ειδική µνεία για την κίνηση των πεζών. Ο συνδυασµός της ανάπλασης του λιµανιού (µε την εγκατάσταση και νέων χρήσεων) µε την κατασκευή του ανελκυστήρα αναµένεται να πολλαπλασιάσει την κίνηση προς την περιοχή της Παναγίας. - Κατασκευή του ανελκυστήρα µε ιδιαίτερη προσοχή στην ελκυστικότητα. Ο ανελκυστήρας θα πρέπει εκτός από τεχνική αρτιότητα να είναι και υψηλής αισθητικής έτσι ώστε να αποτελεί έργο που θα προσελκύει επισκέπτες για την πόλη. Προτείνεται να είναι κατασκευασµένο έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα θέας προς το κέντρο της πόλης και το λιµάνι κατά την άνοδο από το χώρο του λιµανιού προς την Θ. Πουλίδου. - Τα προτεινόµενα σηµεία για την ακριβή θέση του συστήµατος δεν είναι πολλά καθώς στη δυτική πλευρά της συνοικίας µεταξύ του λιµανιού και της οδού Θ. Πουλίδου µεσολαβεί µια σειρά από ιδιοκτησίες και κτίρια και έτσι δεν υπάρχει διαθέσιµος κοινόχρηστος χώρος. Οι λύσεις θα πρέπει να

13 13 αναζητηθούν είτε στην εξαγορά κάποιου ιδιωτικού ακινήτου είτε στην αλλαγή χρήσης ενός από τα δύο ακίνητα ιδιοκτησίας του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. Αυτά είναι το κτίριο και ο αύλειος χώρος του 5ου Γυµνασίου και το κτίριο και ο αύλειος χώρος των κατοικιών του στρατού. Και τα δύο οικόπεδα αποτελούν ιδανικά σηµεία για την σύνδεση λιµανιού (και πάρκινγκ) µε την οδό Θ. Πουλίδου και την συνοικία της Παναγίας. Και στις δύο περιπτώσεις στα υφιστάµενα κτίρια µετά από ανάπλαση µπορούν να φιλοξενηθούν δραστηριότητες σχετικές µε την συνοικία και την ιστορία της όπως κέντρο πληροφόρησης για τη συνοικία ή µουσείο της συνοικίας που θα ενηµερώνουν τον επισκέπτη για τα σηµεία που µπορεί να επισκεφτεί µετά από την άφιξη του εκεί. - Στην φωτογραφία φαίνεται το κτίριο των κατοικιών του στρατού (λευκό πάνω από τις σκαλωσιές) που προτείνεται ως σηµείο για την εγκατάσταση του ανελκυστήρα. Ακριβώς κάτω από το κτίριο υπάρχει ο χώρος στάθµευσης του τελωνείου ενώ στην πάνω πλευρά το κτίριο είναι σε επαφή µε την Θ. Πουλίδου. Στα δεξιά του κτιρίου και σε άµεση επαφή είναι το Ιµαρέτ που σήµερα στεγάζει πολυτελή ξενοδοχειακή µονάδα. Το ίδιο το κτίριο µπορεί να αλλάξει χρήση και να γίνει κέντρο ενηµέρωσης ή µουσείο για τη συνοικία. Προτείνεται επίσης η κατασκευή ενός καφέ µε θέα προς το λιµάνι και τη θάλασσα και µιας µικρής βιβλιοθήκης για την εξυπηρέτηση των κατοίκων. - Χωροθέτηση του ανελκυστήρα είναι δυνατή και σε νοτιότερο σηµείο της δυτικής πλευράς λύση που δεν συνίσταται καθώς αποµακρύνεται από το κέντρο της πόλης και από το κέντρο της συνοικίας µειώνοντας έτσι την µεταφορική του αξία και αυξάνοντας το ρίσκο αποτυχίας του εγχειρήµατος. - Ιδιαίτερη προσοχή κατά το σχεδιασµό θα πρέπει επίσης να δοθεί στον παραδοσιακό ιστορικό χαρακτήρα της συνοικίας και κυρίως στα τείχη και το Ιµαρέτ καθώς ο ανελκυστήρας δεν θα πρέπει να προκαλεί φθορές και οπτική όχληση. Ενέργεια Χρόνος υλοποίησης Έναρξη Λήξη Ενδεικτικό Κόστος 1. Εξασφάλιση ακινήτου ΣΟΑ 1 έτος 01 / / ,00 (στρατιωτικές οικίες) αντικ. αξία 2. Προµελέτη εγκατάστασης 2 µήνες 01 / / ,00 2. Προεγκρίσεις υπηρεσιών 1 χρόνος 01 /10 01/ 11 (ΟΛΚ, Πολεοδοµία, Αρχαιολογική,

14 14 ΚΕ, ΥΕΝ). 2. Μελέτη εφαρµογής 3 µήνες 01 / 11 04/ ,00 ανελκυστήρα (αρχιτεκτονική, στατική φορέα, ηλεκτροµηχανολογική ανελκυστήρα, φωτισµού) 3. Εγκρίσεις υπηρεσιών 2 µήνες 04 / / 11 (Πολεοδοµία, Αρχαιολογική, ΥΕΝ κ.α.) 4. Υλοποίηση του έργου 3 µήνες 06 / / ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ,00 Επικαιροποιηµένος πίνακας χρονοδιαγράµµατος κόστους ανάπτυξης ανελκυστήρα. 2. Συνοπτική παρουσίαση πρότασης ανάπτυξης συστήµατος αστικών µεταφορών κατά ζήτηση. Τα συστήµατα αστικών µεταφορών µε βάση τη ζήτηση αποτελούν µια από τις τελευταίες εξελίξεις στα συστήµατα αστικών µεταφορών και γνωρίζουν ιδιαίτερη άνθηση κατά τα τελευταία χρόνια. Τους επόµενους µήνες ο ήµος Καβάλας στα πλαίσια του προγράµµατος INTERREG IV MMOVE θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει από κοντά (study visit) την λειτουργία ενός τέτοιου συστήµατος στην πόλη ULM της Γερµανίας και στην συνέχεια µέσα από µια µελέτη σκοπιµότητας µεταφερσιµότητας να αναζητήσει τα ιδιαίτερα εκείνα στοιχεία και προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες µπορεί ένα τέτοιο σύστηµα να εφαρµοστεί στην πόλη της Καβάλας. Λειτουργία του συστήµατος κατά βάση µε τη λογική της «µετακίνησης κατά ζήτηση» ( ride on demand ). Τα συστήµατα ζήτησης λειτουργούν περίπου όπως τα ραδιοταξί ενεργοποιούνται δηλαδή µετά από κλίση (ή µήνυµα SMS ή µε άλλο τρόπο) του

15 15 επιβάτη στην οποία δηλώνει την ώρα, την προέλευση και τον προορισµό της µετακίνησης του καθώς και τον αριθµό των ατόµων που πρόκειται να ταξιδέψουν. Συνήθως το σύστηµα απαιτεί η επιθυµία για µετακίνηση να δηλώνεται τουλάχιστον µια ώρα πριν την επιθυµητή µετακίνηση. Το κέντρο διαχείρισης κυκλοφορίας του συστήµατος στέλνει το κατάλληλο σε µέγεθος όχηµα για να εκτελέσει το δροµολόγιο φροντίζοντας ταυτόχρονα να εξυπηρετήσει και τυχόν άλλες ανάγκες που µπορεί να προκύψουν. Η επιτυχία του συστήµατος εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την αποδοχή του από το επιβατικό κοινό της περιοχής και κυρίως από την τροποποίηση συνηθειών µετακινήσεων µε σκοπό την εκµετάλλευση του νέου συστήµατος. Τα βασικά αρχικά χαρακτηριστικά που προτείνονται για ένα τέτοιο σύστηµα είναι - Κίνηση µε εναλλακτικά καύσιµα που προκαλούν σηµαντικά µικρότερα περιβαλλοντικά προβλήµατα. Η ηλεκτροκίνηση ή ακόµη και η κίνηση µε βίο ντίζελ έχουν σηµαντικά µειωµένες εκποµπές αερίων καύσης που προκαλούν ρύπανση του ατµοσφαιρικού αέρα και το φαινόµενο του θερµοκηπίου. Τα περιβαλλοντικά οφέλη είναι όµως ακόµη περισσότερα αν υπολογιστούν και όλες εκείνες οι παράµετροι που συνοδεύουν την κατανάλωση του ορυκτού πετρελαίου. Στον στόλο των οχηµάτων του συγκεκριµένου συστήµατος προτείνεται να υπάρχουν διαφόρων µεγεθών και θέσεων οχήµατα όπως επίσης και µοτοσικλέτες προκειµένου να καλύπτονται µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο όλες οι ανάγκες µετακινήσεων. - Στον φορέα λειτουργίας του νέου συστήµατος προτείνεται να συµµετέχουν από κοινού ο ήµος Καβάλας, το αστικό ΚΤΕΛ και η εταιρία συνεταιρισµός των ιδιοκτητών ΤΑΞΙ καθώς µε αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η άµυνα του συστήµατος από τον ανταγωνισµό των οικονοµικών συµφερόντων από την εκτέλεση µεταφορικού έργου. - Συνοδευτικά έργα και ενέργειες αποτελούν η εγκατάσταση µικρού εργοστασίου παραγωγής βίο ντίζελ από ενεργειακά φυτά ή καµένα λάδια από εστιατόρια, φορέας υλοποίησης του οποίου µπορεί να είναι από κοινού ο ήµος Καβάλας, η Νοµαρχία Καβάλας, το Εµπορικό και Τεχνικό Επιµελητήριο και ιδιώτες. Μπορεί επίσης να κατασκευαστεί και πρατήριο βίο ντίζελ όπου θα µπορούν να ανεφοδιάζονται τόσο τα οχήµατα του συστήµατος όσο και οχήµατα ιδιωτών. Τέλος είναι δυνατόν να κατασκευαστεί και συνεργείο αυτοκινήτων που θα µπορεί µε επιδοτούµενο κόστος να µετατρέπει πετρελαιοκινητήρες προκειµένου να µπορούν να κινηθούν µε 100% βίο ντίζελ.

16 16. ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 1. Απόδοση χρήσεων σε κτίρια που επισκευάστηκαν Η Παναγία ακόµη και σήµερα συγκεντρώνει έναν ικανοποιητικό αριθµό κτιρίων αντιπροσωπευτικών των διαφόρων χρονικών περιόδων της ιστορικής της διαδροµής. ιαθέτει σπίτια µε χαγιάτια, ξύλινα σπίτια, νεοκλασικά, εκλεκτικιστικά, ανατολίτικου κλασικισµού και δυστυχώς και πολυκατοικίες της δεκαετίας του 80. Είναι επιβεβληµένο να διαφυλαχτεί ο πλούτος αυτός και δεν υπάρχει κανένα απολύτως περιθώριο περαιτέρω καταστροφής του. Ήδη έχουν συντηρηθεί ορισµένα κτίρια από ιδιώτες ή από τον ήµο. υστυχώς οι επεµβάσεις του ήµου δεν έδωσαν χρήση στα κτίρια που επισκευάστηκαν. Ας τα πάρουµε µε τη σειρά: Η επέµβαση στην πλατεία Μουσικής σε συνδυασµό µε την επισκευή του ιδιωτικού σπιτιού της Μωχάµετ Άλυ 24, χάρισε στην συνοικία µια νέα πλατεία εντυπωσιακή, αλλά µέχρι στιγµής η πόλη την αγνοεί. Πιστεύουµε ότι πρέπει µε µία σειρά εκδηλώσεων η πόλη να την γνωρίσει. Ενδεικτικά προτείνουµε µε µία συναυλία των µουσικών της πόλης να ενταχθεί αυτή στη ζωή της. Είναι απαραίτητο να δοθούν χρήσεις στο Τζαµί του Χαλήλ Μπέη αλλά και στο Ιµαρέτ. Για το τζαµί προτείνεται η στέγαση µουσείου της βυζαντινής Χριστούπολης καθώς η ύπαρξη κάτω από το τζαµί παλαιοχριστιανικής Βασιλικής είναι πραγµατικά ευτυχής συγκυρία για την πόλη. Για την λειτουργία αυτού του θεµατικού Μουσείου τα Σαββατοκύριακα και τα καλοκαίρια µπορεί να βρεθούν εθελοντές µαθητές γυµνασίων και Λυκείων µε διπλό κέρδος για την πόλη: Αφενός ανέξοδη λειτουργία, αφετέρου ευαισθητοποίηση των παιδιών όσον αφορά την πολιτιστική κληρονοµιά της πόλης µας. Υπάρχει ανάλογο παράδειγµα στη Σύρο, όπου την ξενάγηση του Θεάτρου Απόλλων την διεκπεραιώνουν παιδιά µε καταπληκτική υπευθυνότητα. Στα κελιά του Ιµαρέτ µπορούν να στεγασθούν εκτός από την Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, το ηµοτικό Ιατρείο και ο Πολιτιστικός Σύλλογος της Παναγίας, γραφείο αρχιτέκτονα του ήµου Καβάλας, ο οποίος θα ασχολείται αποκλειστικά µε την επίβλεψη των επισκευών των σπιτιών, ούτως ώστε να προλαµβάνονται οι υπερβάσεις και οι παρανοµίες. Οι δύο χώροι που περισσεύουν µπορεί να διατεθούν για στέγαση καλλιτεχνών της πόλης. Οι καλλιτέχνες θα εργάζονται µε την υποχρέωση να παρακολουθούν τη δουλειά τους οι επισκέπτες της πόλης και κάποιο έργο να προσφέρεται στην πόλη για δηµιουργία Πινακοθήκης. Η

17 17 επιλογή µπορεί να γίνεται µε κλήρωση. Το καφενείο ήδη λειτουργεί µε την φροντίδα του Πολιτιστικού Συλλόγου ΚΑΣΤΡΟ, ορθή νοµίζουµε επιλογή. Στο Κάστρο προέκυψαν εξίσου σηµαντικά κτίρια. Ο Πύργος µπορεί να λειτουργήσει ως µικρή έκθεση των επεµβάσεων στην Ακρόπολη και στη πλατεία Μουσικής. Ο χώρος της φυλακής µπορεί να φιλοξενήσει την Έκθεση των ΓΑΚ «Η ΚΑΒΑΛΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ( ) που φιλοξενήθηκε στην ηµοτική Καπναποθήκη στις Σεπτεµβρίου Με δεδοµένο ότι η Καβάλα οφείλει πολλά στους πρόσφυγες, η έκθεση αυτή θα αποτελεί ελάχιστη ανταπόδοση των Υπηρεσιών τους προς την πόλη µας. Στο Ισόγειο κτίριο της φρουράς, µπορεί να στεγαστεί έκθεση της διαχρονικής ιστορίας της πόλης. Παλιές φωτογραφίες, κείµενα, σχολιασµοί, ούτως ώστε πολλοί επισκέπτες της Ακρόπολης να ενηµερώνονται επαρκώς. Απαραίτητη είναι η δηµιουργία Αίθουσας προβολών Βίντεο για την σύντοµη γνωριµία της Ιστορίας της πόλης, αλλά και διαφόρων Βίντεο της ΝΕΤ που ήδη έχουν γυριστεί για την πόλη ως καπνούπολη, ακόµη και της σειράς της Μ. Τσόκλη «Ταξιδεύοντας στην Ελλάδα», που είχε αφιέρωµα για την πόλη. Αυτά όλα τα βίντεο πρέπει επιµελώς να συγκεντρώνονται και να είναι στην διάθεση των επισκεπτών της Ακρόπολης. Εντελώς απαραίτητη είναι η εκτύπωση φυλλαδίων για την σύντοµη ιστορία της πόλης αλλά και για τις επεµβάσεις στην πλατεία Μουσικής και στην Ακρόπολη. Τα φυλλάδια αυτά πρέπει να διατίθενται δωρεάν στους επισκέπτες της Ακρόπολης και της πλατείας Μουσικής, όπως συµβαίνει σε όλους τους τουριστικούς προορισµούς. Απαραίτητη κρίνεται και η επέµβαση στην δεξαµενή που σήµερα βρίσκεται σε κακή κατάσταση. Μετά την επέµβαση θα προκύψει και νέος χώρος κατάλληλος για διάφορες χρήσεις. Ένα άλλο µικρό κτίριο που µπορεί να δεχθεί χρήση είναι η γερµανική δεξαµενή που συντηρήθηκε από την 12 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και µπορεί, όταν λειτουργήσει η Γερµανική Σκάλα να στεγάσει µικρή έκθεση των εργασιών στο παράλιο τείχος. 2. Αγορά κτιρίων (Χάρτης 1) Υπάρχουν κτίρια στην Παναγία που διατίθενται προς πώληση. Ενδεικτικά στην οδό Ανθεµίου πωλείται ο µισός µεντρεσές µε ανάλογο οικόπεδο. Είναι επιβεβληµένη η αγορά από το ήµο µε στόχο την στέγαση ΚΑΠΗ της Συνοικίας. Το

ήµος Βόλου Υφιστάµενη κατάσταση

ήµος Βόλου Υφιστάµενη κατάσταση ήµος Βόλου Υφιστάµενη κατάσταση URBAN GREEN AS A KEY FOR SUSTAINABLE CITIES Γεωγραφικά και πληθυσµιακά χαρακτηριστικά πόλης: Η πόλη του Βόλου ανήκει στις έξι µεγαλύτερες πόλεις του ελληνικού χώρου (πέµπτη

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ «ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ... 3 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Α ΦΑΣΗΣ (ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ) ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010) ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πεζόδροµοι Πεζοί Οι προσβάσεις στα σχολικά κτίρια, αθλητικά κέντρα, ΚΑΠΗ στο Πολεοδοµικό συγκρότηµα της Χίου 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 2

Πεζόδροµοι Πεζοί Οι προσβάσεις στα σχολικά κτίρια, αθλητικά κέντρα, ΚΑΠΗ στο Πολεοδοµικό συγκρότηµα της Χίου 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 2 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.. 3 3. ΠΕΖΟΙ.. 5 3.1. Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της κινητικότητας... 6 3.2. Κυκλοφοριακή Αγωγή 7 4. ΠΕΖΟ ΡΟΜΟΙ 8 4.1. Οι πεζόδροµοι στο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΣΑΑ) ΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΚΑΜΑΡΕΣ ΚΑΡΝΑΓΙΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ» 1. Εισαγωγή

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΣΑΑ) ΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΚΑΜΑΡΕΣ ΚΑΡΝΑΓΙΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ» 1. Εισαγωγή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΣΑΑ) ΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΚΑΜΑΡΕΣ ΚΑΡΝΑΓΙΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ» 1. Εισαγωγή Στα πλαίσια του νέου διεθνοποιηµένου περιβάλλοντος, εντείνεται ο ανταγωνισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2014. Περιεχόμενα

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2014. Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. Τοπική συμβολή στην παγκόσμια κλιματική αλλαγή... 2 2. Τοπικές Μεταφορές... 6 3. Πράσινες αστικές περιοχές που ενσωματώνουν την αειφόρο χρήση γης...13 4. Φύση και βιοποικιλότητα...23 5.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ Δ/ση Πολεοδομίας Δήμου Βόλου Σεπτέμβριος 2012 Μόσχος Νικόλαος, Δικηγόρος, Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Ποιότητας Ζωής Πολυμενίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΝΕΑ ΠΟΝΟΚΟΜΗ

ΟΙΚΟ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΝΕΑ ΠΟΝΟΚΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 155 ΟΙΚΟ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΝΕΑ ΠΟΝΟΚΟΜΗ (Περίληψη Διπλωματικής) ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΗΤΣΙΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ Επιβλέποντες καθηγητές: Εύη Αθανασίου Νίκος Κομνηνός

Διαβάστε περισσότερα

Εμείς Μπορούμε! Το σχέδιό μας για έναν Πειραιά νικητή

Εμείς Μπορούμε! Το σχέδιό μας για έναν Πειραιά νικητή Εμείς Μπορούμε! Το σχέδιό μας για έναν Πειραιά νικητή Σε αυτό το υπέροχο ταξίδι της νίκης και της ευημερίας θα είμαστε όλοι συνοδοιπόροι. Γιατί ο δικός μας Πειραιάς, μας χρειάζεται όλους Πειραιώτισσες,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ IΘΑΚΗΣ 29, 112 57 ΑΘΗΝΑ url: http://www. aueb. gr/ statistical- institute ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Στο κείμενο που ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

Το σχέδιο για τον Πειραιά

Το σχέδιο για τον Πειραιά Το σχέδιο για τον Πειραιά Όραμα της πόλης μας αποτελεί η ανάδειξη του Πειραιά σε σύγχρονο Διεθνές Ναυτιλιακό και Τουριστικό Κέντρο που δημιουργεί θέσεις εργασίας, πλούτο και ευημερία για τους Πειραιώτες

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...14 3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ...18. 3.3.1 Γενικοί Στόχοι Τοπικής Ανάπτυξης...30

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...14 3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ...18. 3.3.1 Γενικοί Στόχοι Τοπικής Ανάπτυξης...30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2012 2014 ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η προσβασιµότητα των ατόµων µε δυσκολίες στη µετακίνηση στην περιοχή του ήµου Θεσσαλονίκης

Η προσβασιµότητα των ατόµων µε δυσκολίες στη µετακίνηση στην περιοχή του ήµου Θεσσαλονίκης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ερευνητική Οµάδα Συστηµάτων Μεταφοράς Η προσβασιµότητα των ατόµων

Διαβάστε περισσότερα

Νικήτας Κακλαμάνης. Δήμαρχος Αθηναίων

Νικήτας Κακλαμάνης. Δήμαρχος Αθηναίων 2 3 Στις Δημοτικές Εκλογές του 2006 ζήτησα την ψήφο των Αθηναίων λέγοντας ότι «Δεν έχω πολλά να πω, έχω όμως πολλά να κάνω». Στα δύο χρόνια που πέρασαν, προσπάθησα να φανώ συνεπής, κάνοντας τις προεκλογικές

Διαβάστε περισσότερα

Ενωµένοι Σχεδιάζουµε. Γιώργος Πατούλης Υποψήφιος Δήμαρχος Αμαρουσίου

Ενωµένοι Σχεδιάζουµε. Γιώργος Πατούλης Υποψήφιος Δήμαρχος Αμαρουσίου Ενωµένοι Σχεδιάζουµε Το πρόγραμμα του Συνδυασμού μας «Μαρούσι Ανθρώπινη Πόλη» είναι αποτέλεσμα ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού από εξειδικευμένους επιστήμονες, αλλά και ενός ευρύτατου δημόσιου διαλόγου με

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ

Α ΜΕΡΟΣ: Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ 1 Α ΜΕΡΟΣ: Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 4 2. Περιοχή μελέτης. 4 2.1. Οριοθέτηση... 4 2.2. Η θέση της περιοχής στην ευρύτερη περιοχή... 4 2.3. Διαχωρισμός της περιοχής μελέτης σε υποπεριοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΜΑΛΙΑ ΤΟΚΑ ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - ΟΚΤΩ ΚΥΚΛΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 1 Ο ΔΗΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ & ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: DR ΒΑΡΕΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΥΣΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτα το Μαρούσι. Το Σχέδιό μας, για μια Ανθρώπινη Πόλη

Πρώτα το Μαρούσι. Το Σχέδιό μας, για μια Ανθρώπινη Πόλη Πρώτα το Μαρούσι Το Σχέδιό μας, για μια Ανθρώπινη Πόλη Φίλες και φίλοι Το Πρόγραμμα του Συνδυασμού «Μαρούσι - Ανθρώπινη Πόλη» είναι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο έργων και παρεμβάσεων, που υπηρετεί το μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

KΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ

KΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ KΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013», η Ε.Ε.Τ.Α.Α. ανέλαβε την υλοποίηση της πράξης «Καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Φυλής. Δυτικής Αττικής. Αττικής. Άνω Λιόσια

Φυλής. Δυτικής Αττικής. Αττικής. Άνω Λιόσια ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_01: ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ Φυλής ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Δυτικής Αττικής ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αττικής ΕΔΡΑ Άνω Λιόσια ΘΕΣΗ & ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ & ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Η θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2011 2014 ΣΗΦΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2011 2014 ΣΗΦΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2011 2014 ΣΗΦΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡ- ΧΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2011-2014 ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ)

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ) ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 2014 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ) 1 Το παρόν αποτελεί προπαρασκευαστικό κείμενο και δημοσιεύεται αποκλειστικά για την

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. Καπετανάκη 7, 72100, Άγιος Νικόλαος Τηλ. 28413 40100 Φαξ. 28410 25493 dimos.agn@gmail.com, www.dimosagn.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ

ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ Τ. Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ 19 Απριλίου 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ 1 ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Το πρόβλημα ΗΑθήνακαιόλεςοιμεγάλεςπόλειςτηςχώραςπαρουσιάζουνέντονο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΝΗ ίκτυο Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου

ΑΦΝΗ ίκτυο Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου ΑΦΝΗ ίκτυο Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου Βιώσιµο Ενεργειακό Σχέδιο ράσης για την Κοινότητα Οίας στο πλαίσιο του Συµφώνου των ηµάρχων Ιανουάριος 2010 1 Πίνακας Περιεχοµένων Ακρωνύµια... 4 1 Περίληψη... 5

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 3 1.1 1.2 2 ΑΡΘΡΟ 259 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ένα ταξίδι στην Αθήνα του χθες και του σήµερα

Ένα ταξίδι στην Αθήνα του χθες και του σήµερα 2ο ΓΕΛ. Αλίµου Σχολικό έτος 2012-2013 Τάξη Α Λυκείου Ένα ταξίδι στην Αθήνα του χθες και του σήµερα Αντωνέλος Γαβριήλ Αποστολόπουλος Θεόδωρος Αποστόλου Παναγιώτης Γιάνγκ Φέι Γιαννιός Στέργιος εκουλάκος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΙ ΠΑΙΧΝΙ ΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ (ΠΑΙ ΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ

ΧΩΡΟΙ ΠΑΙΧΝΙ ΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ (ΠΑΙ ΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ & ΝΕΩΤΕΡΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΧΩΡΟΙ ΠΑΙΧΝΙ ΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ (ΠΑΙ ΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΣΧΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πεζά 70 100 Τηλ. 2813401100 www.dimos-archanon-asterousion.gr ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 1

Πεζά 70 100 Τηλ. 2813401100 www.dimos-archanon-asterousion.gr ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 1 ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Πεζά 70 100 Τηλ. 2813401100 www.dimos-archanon-asterousion.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 2012-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 ΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα