M11000 Alutherm plus. Copyright 2010 Alumil

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "M11000 Alutherm plus. Copyright 2010 Alumil"

Transcript

1 M11000 lutherm plus opyright 2010 lumil

2 Γενικές Πληροφορίες General Information M11000 lutherm plus 002 lumil M11000 lutherm plus V

3 M11000 lutherm plus Γενικές Πληροφορίες General Information ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá: ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá 2010 LUMIL.E. Áðáãïñåýåôáé ç áíáäçìïóßåõóç, ïëéêþ Þ ìåñéêþ áíôéãñáöþ êåéìýíùí, öùôïãñáöéþí êáé ãåíéêüôåñá ðëçñïöïñéþí ðïõ ðåñéý ïíôáé óôéò óåëßäåò ôïõ åã åéñßäéïõ êáé äåí áðïôåëïýí áíáäçìïóßåõóç áðü Üëëåò ðçãýò. ¼ëá ôá êåßìåíá, ãñáöéêü, åéêüíåò ðïõ ðáñïõóéüæïíôáé óå ïðïéïäþðïôå ôìþìá ôïõ åã åéñßäéïõ áðïôåëïýí ðíåõìáôéêþ éäéïêôçóßá ôïõ äçìéïõñãïý ôïõò. ÊÜèå áíáäçìïóßåõóç, ç áíáðáñáãùãþ, óå ïðïéïäþðïôå ìýóï, ìåôü Þ Üíåõ åðåîåñãáóßáò, ðåñéå ïìýíùí ôïõ åã åéñßäéïõ ùñßò ðñïçãïýìåíç Ýããñáöç Üäåéá, äåí åðéôñýðåôáé. Ç ìç åðéôñåðôþ ñþóç ôïõ õëéêïý ôïõ åã åéñßäéïõ óçìáßíåé áõôüìáôá êáôáëïãéóìü åõèõíþí óýìöùíá ìå ôïí Í. 2121/93 êáé ôïõò êáíüíåò äéåèíïýò äéêáßïõ ðïõ éó ýïõí óôçí ÅëëÜäá. ÁðïêÞñõîç Åõèýíçò: Ðñïóðáèïýìå íá êüíïõìå áõôü ôï åã åéñßäéï êáé ôá ðåñéå üìåíá ôïõ áîéüðéóôá, áëëü ôõ üí áíáêñßâåéåò ìðïñåß íá ðñïêýøïõí. Ç åôáéñåßá äåí åõèýíåôáé ãéá ôõðïãñáöéêü ëüèç, ðáñáëåßøåéò êáé áíáêñßâåéåò óå áõôü ôï åã åéñßäéï. Ïé ðëçñïöïñßåò óå áõôü ôï åã åéñßäéï õðüêåéíôáé óå áëëáãþ ùñßò ðñïåéäïðïßçóç. opyright Notice: opyright 2010 lumil S.. ll rights reserved. None of the materials provided on this manual may be used, reproduced or transmitted, in whole or in part, in any form or by any means, manual electronic or mechanical, including photocopying, recording or the use of any information storage and retrieval system without permission in writing from the publisher. Disclaimer of Liability: In preparation of this manual, every effort has been made to offer the most current, correct, and clearly expressed information possible. Nevertheless, inadvertent errors in information may occur. In particular but without limiting anything here, lumil S.. disclaims any responsibility for typing errors and inaccuracy of the information that may be contained in this manual. The information in this manual is subject to change without notice to the User. lumil S.. and its authorized agents and dealers make no warranties or representations whatsoever regarding the quality, content, completeness, suitability, adequacy, sequence, accuracy, or expiration of information contained in this manual. V lumil M11000 lutherm plus 003

4 Γενικές Πληροφορίες General Information M11000 lutherm plus Γενικές Πληροφορίες 1. Το αλουμίνιο ως δομικό υλικό Με την μέθοδο της διέλασης το αλουμίνιο έχει την δυνατότητα να δημιουργεί πολύπλοκες διατομές με ανοχές ακριβείας. Το αλουμίνιο μπορεί να μορφοποιηθεί σε πραγματικά απεριόριστο αριθμό μοναδικών προφίλ, καθένα από τα οποία ικανοποιεί ειδικές δομικές και αισθητικές απαιτήσεις. Αυτή η ικανότητα του υλικού να προσφέρει απέριττες και καλαίσθητες λύσεις σε ιδιαίτερα πολύπλοκα σχεδιαστικά προβλήματα το οδήγησε στην ηγετική θέση που κατέχει σήμερα. Το αλουμίνιο επιλέγεται για το εξωτερικό των κτιρίων γιατί είναι σταθερό, ανθεκτικό στη διάβρωση και ελαφρύ μέταλλο. Μια από τις πιο δελεαστικές ιδιότητες του αλουμινίου για τον μηχανικό, είναι ο καταπληκτικός λόγος 2 αντίστασης/βάρους. Στα 2,7 gr/cm, το αλουμίνιο είναι 66% πιο ελαφρύ από τον χάλυβα. Επίσης είναι ανθεκτικό σε ψαθυρή θραύση. Όταν γίνεται σύγκριση μεταξύ κατασκευών αλουμινίου και κατασκευών χάλυβα, ο μεγαλύτερος συντελεστής ελαστικότητας του αλουμινίου σημαίνει ότι ο λόγος βάρους 1:2 επιτυγχάνεται εύκολα. Ακόμη, μπορεί να κατεργαστεί με υψηλές ταχύτητες κοπής και οι συγκολλητές συνδέσεις δεν είναι απαραίτητες. Αυτά τα πλεονεκτήματα συμβάλλουν στην μείωση των χρόνων κατασκευής. Τα προφίλ που συνθέτουν τα συστήματα της lumil είναι από κράμα ΕΝ W 6060 σύμφωνα με το εναρμονισμένο πρότυπο (ΕΝ) Τα μηχανικά χαρακτηριστικά συμμορφώνονται με το πρότυπο 2 ΕΝ 755-2, με συντελεστή ελαστικότητας 70kN/mm. Οι ανοχές βασίζονται στο ΕΝ Επαφή με άλλα υλικά 2.1 Μέταλλα Όταν δύο μέταλλα με διαφορετική ηλεκτροαρνητικότητα (electronegativity) έρχονται σε επαφή σε υγρό περιβάλλον, το πιο ηλεκτροαρνητικό από τα δύο, μέταλλο, υφίσταται μια ηλεκτρική και οξειδωτική τάση. Το αλουμίνιο είναι περισσοτερό ηλεκτροαρνητικό συγκρινόμενο με τα άλλα μέταλλα. Ο εκτεθειμένος (απροστάτευτος) χάλυβας, οξειδώνεται και επιτίθεται στο αλουμίνιο. Για να αποφευχθεί η διάβρωση του αλουμινίου, θα πρέπει να τοποθετείται μεταξύ των δύο μετάλλων ένα μονωτικό διαχωριστικό. Αντιθέτως, η επαφή με τον ανοξείδωτο χάλυβα, από όσα γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, δεν φαίνεται να βλάπτει το αλουμίνιο. Η επαφή με τον χαλκό και τα κράματά του είναι εξαιρετικά επιζήμια για το αλουμίνιο και η προστασία με επιφανειακή μόνωση αυτών των δύο υλικών απαιτείται. Τέλος και ο μόλυβδος είναι πιο ηλεκτροθετικός από το αλουμίνιο και θα πρέπει να μονώνεται επίσης. 2.2 Ξύλο Τα περισσότερα είδη ξυλείας δεν έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις στο αλουμίνιο. Ορισμένα είδη ξυλείας όμως, όπως η δρύς και η καρυδιά, παράγουν οξέα τα οποία προσβάλλουν και φθείρουν το αλουμίνιο. Αυτά τα φαινόμενα παρατηρούνται κυρίως σε συνθήκες αυξημένης υγρασίας στο περιβάλλον ή όταν το ξύλο δεν είναι αρκετά στεγνό. Συνιστάται η μόνωση με την χρήση ασφαλτούχου χρώματος. Επίσης όταν το ξύλο υποβάλλεται σε επεξεργασίες για την προφύλαξή του από την υγρασία και τα έντομα, θα πρέπει να ελέγχεται ότι οι χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται για την κατεργασία δεν είναι επιβλαβείς για το αλουμίνιο. Προϊόντα που στην σύνθεσή τους περιέχεται στεατικός χαλκός, άλατα υδραργύρου και φθοριούχες ενώσεις, είναι πολύ επιβλαβή για το αλουμίνιο και θα πρέπει να αποφεύγονται. 2.3 Ασβέστης/Τσιμέντο Σε συνθήκες υγρασίας, ο ασβέστης ή το τσιμέντο αντιδρούν με το αλουμίνιο (ακόμη και όταν είναι ανοδιωμένο) αποκαλύπτοντας επιφανειακές λευκές κηλίδες στην επιφάνεια του μετάλλου μετά τον καθαρισμό. Συνιστάται να προστατεύεται το αλουμίνιο κατά την τοποθέτηση με το προστατευτικό φιλμ της lumil. General Information 1. luminium as a fabrication material luminium has the capability of being extruded into complex shapes to exact tolerances. luminium can be formed into literally thousands of unique profiles, each one able to meet a number of specific structural and aesthetic requirements. It is this capability to provide simple elegant solutions to extremely complex design problems that has led to aluminium's enduring appeal. luminium is chosen for outdoor use because it is a stable, corrosion-resistant and light weight metal. One of aluminium's primary appeals to a specifier is its exceptional strength to weight ratio. t 2.7g/cm2, aluminium is 66% lighter than steel. It is also far less susceptible to brittle fractures. Indeed, when aluminium and steel structures are compared, aluminium's greater modulus of elasticity means that weight ratios of 1:2 are easily attained. It can also be processed at high cutting speeds and welded connections are not necessary. These advantages help to reduce fabrication time. lumil constructions are realized with aluminium profiles extruded in the alloy EN W 6060 according to EN The mechanical characteristics conform to the standard EN 755-2, with a modulus of elasticity of 70GPa. The tolerances are based on EN ontact with other materials 2.1 Metals When two metals of differing electro-negativity values come into contact in humid conditions, an electrical couple is formed giving rise to oxidizing effects at the expense of electro-negative metal of the couple. In order to avoid severe corrosion effects, an insulating barrier should be placed between the two metals. ontact with stainless steel has not been found to be harmful to aluminium to date. ontact with copper and its alloys is extremely harmful to aluminium. It is absolutely necessary to insulate these two metals. Lead should be insulated as well. 2.2 Timber Most timbers have no harmful effects on aluminium. Some such as walnut however, produce acids which attack and damage aluminium. These effects occur especially in humid conditions or when the timber is not sufficiently dry. Insulation is recommended by using a bituminous paint. When you treat timber against humidity and insects you should check that the chemical substances used in the treatment are not harmful to aluminium. Products containing copper salts, mercury salts, and fluoride compounds are very harmful to aluminium and should be avoided. 2.3 Lime/ement In humid conditions, limestone or cement reacts with aluminium (even when anodized) revealing superficial white spots on the surface of the metal after cleaning. It is advisable to protect the aluminium during installation with LUMIL protective foil. 004 lumil M11000 lutherm plus V

5 M11000 lutherm plus Γενικές Πληροφορίες General Information 3. Επιφανειακή επεξεργασία Είναι διαθέσιμα τα παρακάτω χρώματα: Αποχρώσεις ανοδίωσης: Φυσικό ματ χρώμα Μπρούτζινο χρώμα Ειδικές αποχρώσεις ανοδίωσης Η διαδικασία ανοδίωσης γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της EW-EURS. Χρώματα ηλεκτροστατικής βαφής: Λευκό Καφέ Χρώματα RL Χρώματα SBLE Η διαδικασία της ηλεκτροστατικής βαφής γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Qualicoat. 4. Αποθήκευση Για την αποφυγή επιφανειακών φθορών πρέπει να παίρνονται οι παρακάτω προφυλάξεις: 4.1 Τα προφίλ να αποθηκεύονται σε χώρο που δεν υπάρχει υγρασία 4.2 Να αποφεύγεται οποιαδήποτε επαφή με χάλυβα, προστατεύοντας τα προφίλ με χαρτί συσκευασίας ή πλαστική μεμβράνη. Σε υγρές περιοχές σκουριά και ρινίσματα χάλυβα μπορούν να προκαλέσουν φθορές στην επιφανειακή επεξεργασία. 4.3 Τα προφίλ πρέπει να αποθηκεύονται σε οριζόντια θέση με τρόπο που να αποκλείεται η πιθανότητα φθοράς ή γρατσουνίσματος κατά την μετακίνησή τους. 4.4 Τα προφίλ να αποθηκεύονται συσκευασμένα. 5. Συντήρηση του αλουμινίου Τόσο το ανοδιωμένο όσο και το ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, πρέπει να καθαρίζονται σε τακτά διαστήματα. Σε ημιαστικές μη παραθαλάσσιες περιοχές που δεν επηρεάζονται από επιθετικά περιβαλλοντικά φαινόμενα όπως ατμοσφαιρική ρύπανση ή αλατώδες περιβάλλον, ο καθαρισμός μπορεί να γίνεται μαζί με τον καθαρισμό των τζαμιών. Για τον καθαρισμό του αλουμινίου συνιστάται η χρήση χλιαρού νερού και ενός «μαλακού» απορρυπαντικού που να μην είναι όξινο και να μην περιέχει αμμωνία. Μετά, πρέπει να ξεβγάζεται επιμελώς με νερό και να στεγνώνεται με ένα μαλακό απορροφητικό πανί. Σε αστικές ή παραθαλάσσιες περιοχές, ο καθαρισμός του αλουμινίου πρέπει να γίνεται πιο συχνά και με πολύ μεγάλη επιμέλεια. Οι επιφάνειες αλουμινίου που δεν εκτίθενται στην βροχή πρέπει να καθαρίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα από τις εκτεθειμένες στην βροχή. Αν το νερό και τα μαλακά απορρυπαντικά δεν επαρκούν για τον καλό καθαρισμό του αλουμινίου, υπάρχουν και ειδικά για το αλουμίνιο απορρυπαντικά. Αυτά τα απορρυπαντικά περιέχουν ελαφρώς λειαντικά ψήγματα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με ένα συνθετικό πανί καθαρισμού. Σε όλες τις περιπτώσεις είναι πολύ σημαντικό να ξεπλένονται καλά οι επιφάνειες και να στεγνώνονται επιμελώς, ειδικά οι γωνίες και τα προφίλ που έρχονται σε επαφή με το έδαφος. Για την προστασία και την επιμήκυνση του κύκλου ζωής του αλουμινίου, όλα τα προφίλ που βάφονται στα βαφεία της ΑLUMIL υποβάλλονται σε βελτιωτική επεξεργασία επιφάνειας SESIDE LSS, διαθέσιμο από την LUMIL. 3. Surface treatment The following colours are available: nodised finish: Natural colour etched Bronze colour Special anodised colours The anodising process is carried out according to the EW- EURS regulations. Painted finish: White Brown RL colours Sable colours The painting process is carried out in accordance to Qualicoat regulations. 4. Storage To avoid superficial damage the following precautions should be taken: 4.1 Store the profiles in a dry area 4.2 void any contact with steel by protecting the profiles with wrapping paper or plastic foil. In humid areas rust and steel burr can damage the surface finish. 4.3 Store the profiles horizontally in such a way as to eliminate the possibility of damaging or scratching the profiles while removing them. 4.4 Store the profiles in batches. 5. luminium maintenance Both anodised and painted aluminium should be cleaned on a regular basis. For urban not littoral areas that are not subjected to aggressive elements like air pollution or salty air, it is sufficient to clean the aluminium whenever you clean the glass. Warm water should be used with a dilute of a non-aggressive, non-acetous detergent without ammonia for cleaning the aluminium. Then you should thoroughly rinse the aluminium with clear water and dry using an absorbing cloth. In urban areas or areas near to the sea, the aluminium should be cleaned more often and more thoroughly. reas that are not exposed to rainfall should be cleaned more frequently than other surfaces. If water and mild detergents are not enough to clean the aluminium fenestrations there are detergents that have been specially developed for aluminium surfaces. These detergents contain light abrasive elements and can be used with a synthetic cleaning cloth. In all cases it is important to completely rinse surfaces with clear water and dry them thoroughly, especially the corners and the bottom profile. In order to protect and increase the life cycle of the aluminium, it may be treated with a very thin clear coat of water resistant film available from LUMIL. V lumil M11000 lutherm plus 005

6 Γενικές Πληροφορίες General Information M11000 lutherm plus Χρήσιμα Ευρωπαϊκά πρότυπα και προδιαγραφές Useful European standards and reference material EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN Θερμικές γέφυρες σε κτιριακές κατασκευές - Ροές θερμότητας και επιφανειακές θερμοκρασίες - Μέρος 1-2 Thermal bridges in building construction - Heat flows and surface temperatures - Detailed calculations (ISO 10211:2007) Parts 1-2 Αλουμίνιο και κράματα αλουμινίου - Διελασμένο προφίλ ακριβείας από κράματα EN W-6060 και EN W Μέρος 1: Τεχνικές συνθήκες για έλεγχο και παράδοση luminium and aluminium alloys - Extruded precision profiles in alloys EN W-6060 and EN W Part 1: Technical conditions for inspection and delivery Αλουμίνιο και κράματα αλουμινίου - Διελασμένο προφίλ ακριβείας από κράματα EN W-6060 και EN W Μέρος 2: Ανοχές διαστάσεων και μορφή luminium and aluminium alloys - Extruded precision profiles in alloys EN W-6060 and EN W Part 2: Tolerances on dimensions and form Δυνάμεις χειρισμού - Μέθοδος δοκιμής - Μέρος 1-2 Operating forces - Test method - Part 1: Windows Part 2: Doors Υαλοπετάσματα - Αεροδιαπερατότητα - Απαιτήσεις επιδόσεων και ταξινόμηση urtain walling - ir permeability - Performance requirements and classification Υαλοπετάσματα - Αεροπερατότητα - Μέθοδος δοκιμής urtain walling - ir permeability - Test method Υαλοπετάσματα - Υδατοστεγανότητα - Απαιτήσεις απόδοσης και ταξινόμηση urtain walling - Watertightness - Performance requirements and classification Υαλοπετάσματα - Υδατοστεγανότητα - Εργαστηριακή δοκιμή υπό στατική πίεση urtain walling - Watertightness - Laboratory test under static pressure Υαλοπετάσματα - Αντίσταση στην ανεμοπίεση - Μέθοδος δοκιμής urtain walling - Resistance to wind load - Test method Παράθυρα και πόρτες - Αεροπερατότητα - Ταξινόμηση Windows and doors - ir permeability - lassification Παράθυρα και πόρτες - Υδατοπερατότητα - Ταξινόμηση Windows and doors - Watertightness - lassification Παράθυρα και πόρτες - Αντίσταση στην ανεμοπίεση - Ταξινόμηση Windows and doors - Resistance to wind load - lassification Παράθυρα και πόρτες - Αντίσταση στην ανεμοπίεση - Μέθοδος δοκιμής Windows and doors - Resistance to wind load - Test method Παράθυρα και πόρτες - Μηχανική ανθεκτικότητα - Απαιτήσεις και ταξινόμηση Windows and pedestrian doors - Mechanical durability - Requirements and classification Παράθυρα και πόρτες για πεζούς - Ορολογία Windows and pedestrian doors - Terminology Θερμική απόδοση παραθύρων και θυρών - Προσδιορισμός της θερμικής μετάδοσης με τη μέθοδο θερμής πλάκας - Μέρος 1 Thermal performance of windows and doors - Determination of thermal transmittance by hot box method - Part 1-2 Παράθυρα - Κρούση με μαλακό και βαρύ σώμα - Μέθοδος δοκιμής, απαιτήσεις ασφαλείας και ταξινόμηση Windows - Soft and heavy body impact - Test method, safety requirements and classification Παράθυρα - Ταξινόμηση μηχανικών ιδιοτήτων - Φορτία που εξασκούνται κάθετα, κατά την στρέψη και κατά την λειτουργία Windows - lassification of mechanical properties - Racking, torsion and operating forces Αερισμός κτιρίων - Δοκιμές επίδοσης συστατικών μερών / προϊόντων για αερισμό κατοικιών - Μέρος 1-8 Ventilation for buildings - Performance testing of components/products for residential ventilation Parts lumil M11000 lutherm plus V

7 M11000 lutherm plus Γενικές Πληροφορίες General Information Χρήσιμα Ευρωπαϊκά πρότυπα και προδιαγραφές Useful European standards and reference material EN EN ENV EN EN EN EN EN EN Παράθυρα, πόρτες και εξώφυλλα - Αντίσταση στις εκρήξεις - Απαιτήσεις και ταξινόμηση - Μέρος 1-2 Windows, doors and shutters - Explosion resistance - Requirements and classification Parts 1-2 Παράθυρα, πόρτες και εξώφυλλα - Αντοχή σε εκρήξεις - Μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 1-2 Windows, doors and shutters - Explosion resistance - Test method Parts 1-2 Παράθυρα - Συμπεριφορά μεταξύ διαφορετικών κλιμάκων - Μέθοδος δοκιμής Windows - Behaviour between different climates - Test method Ταξινόμηση δομικών προϊόντων και στοιχείων σχετικά με την φωτιά - Μέρος 1-5 Fire classification of construction products and building elements Parts 1-5 Ύαλος για δομική χρήση - Υαλοστάσια ασφαλείας - Δοκιμές για ταξινόμηση της αντίστασης σε πίεση λόγω έκρηξης Glass in building - Security glazing - Testing and classification of resistance against explosion pressure Παράθυρα και πόρτες - Πρότυπο προϊόντος, χαρακτηριστικά επίδοσης - Μέρος 1: Παράθυρα και εξωτερικά συστήματα θυρών για πεζούς χωρίς χαρακτηριστικά πυραντίστασης ή/και διαρροής καπνού Windows and doors - Product standard, performance characteristics Συστήματα θυρών και ανοιγόμενα παράθυρα με χαρακτηριστικά πυραντίστασης ή/και ελέγχου καπνού - Απαιτήσεις και ταξινόμηση Doorsets and openable windows with fire resisting and/or smoke control characteristics - Requirements and classification Παράθυρα - Προσδιορισμός της αντίστασης σε κατακόρυφο φορτίο Windows - Determination of the resistance to racking Παράθυρα - Προσδιορισμός της αντίστασης σε στατική στρέψη Windows - Determination of the resistance to static torsion V lumil M11000 lutherm plus 007

8 Γενικές Πληροφορίες General Information M11000 lutherm plus 1.Επεξήγηση των συμβόλων Symbol Explanation: = Γωνία επιπεδότητας = Πλάκα ενίσχυσης για γωνίες = Μονωτική ταινία = Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή = Πλάκα ενίσχυσης σύνδεσης T = Μέγιστο πλάτος N = Γωνία σύνδεσης καρφωτή Sp = Ειδικό = Μέγιστο ύψος S = Γωνία σύνδεσης κουμπωτή χυτή I = Προφίλ ενίσχυσης και πυρήνα = Εξωτερική περίμετρος S = Γωνία σύνδεσης κουμπωτή αλουμινίου = Τάπα = Κύρια περίμετρος R = Γωνία σύνδεσης με υποδοχή για βίδα = Πριόνι = Ροπή αδρανείας x-x G = Γωνία για πηχάκι = Γωνία σύνδεσης ρυθμιζόμενη = Κονδύλι = Ματσόλα από καουτσούκ = Ροπή αδρανείας y-y = Βάρος T = Σύνδεσμος ταυ χυτός = Οδηγός διάτρησης = Προφίλ T = Σύνδεσμος ταυ αλουμινίου = Πρεσσάκι = Αριθμός σελίδας SB = Γέφυρα τακαρίσματος = Μονωτικό υλικό * = Δεν υπάρχει απόθεμα = Ρυθμιζόμενος σύνδεσμος τραβέρσας = Στιγμιαία κόλλα = lignment corner = Reinforcing plate for corners = Sealing tape = rimp cleat = Reinforcing plate for joints = Width N = Nail cleat Sp = Special = Height S = ast spring cleat I = ouple leat = External perimeter S = luminium spring cleat = End cap = Primary perimeter R = rimp cleat pre-tapped = Saw = Moment of inertia x-x G = Glazing holder corner = Milling bit = Moment of inertia y-y = orner cleat, adjustable = Rubber mallot = Weight T = ast transom-mullion cleat = Drill jig = Profile T = luminium transom-mullion cleat = Punch press = Page number SB = Setting block = Sealant * = Not a stock item = Transom-mullion cleat, adjustable = Instant glue 008 lumil M11000 lutherm plus V

9 M11000 lutherm plus Βασικά χαρακτηριστικά Basic characteristics V lumil M11000 lutherm plus 009

10 Γενικές Πληροφορίες General Information M11000 lutherm plus Βασικά χαρακτηριστικά: Ανοιγόμενο θερμομονωτικό σύστημα, με φύλλο πλάτους 70 mm. 2 Κατηγορία θερμομόνωσης Gruppe 2.1 (Σύμφωνα με DIN U R = 2.5 W/m K). Θερμοδιακοπή με υαλοενισχυμένο πολυαμίδιο P 6.6, πλάτους 24 mm. Ηχομόνωση έως και 52 db. Μεγάλο κανάλι αποστράγγισης και αερισμού. Διθάλαμα φύλλα για σωστή απορροή του νερού. Σύνδεση με διπλή γωνία (μέσα-έξω) σε καθαρούς θαλάμους για όλα τα προφίλ. Δυνατότητα χρήσης μηχανισμού περιμετρικής ασφάλισης. Μεγάλη ποικιλία σχεδίων για τις εξωτερικές και τις εσωτερικές επιφάνειες. Πληθώρα κατασκευαστικών λύσεων. Κατασκευαστικές δυνατότητες της σειράς: Παράθυρα μονόφυλλα, δίφυλλα κ.λ.π. με ή δίχως παντζούρια. Είσοδοι με μεντεσέδες βαρέως τύπου και καθαρές επίπεδες επιφάνειες. Δυνατότητα κατασκευής βιτρινών σε πολλά διαφορετικά σχέδια. Επίπεδη εξωτερική επιφάνεια, χωρίς εμφανείς αρμούς. Κατασκευή κρυφού φύλλου, με συνολική εμφανή επιφάνεια 70 mm. Πολλές δυνατότητες για γωνιακές κατασκευές. Πιστοποιήσεις: Ο σχεδιασμός, η διαδικασία παραγωγής, και ο ποιοτικός έλεγχος όλων των διατομών της Αλουμύλ έχουν πιστοποιηθεί με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ISO 9001.Η διαδικασία βαφής σε όλα τα βαφεία της Αλουμύλ είναι πιστοποιημένη και διενεργείται σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα βαφής QULIOT και RL (GSB).Η σειρά M11000 LUTHERM PLUS έχει πιστοποιηθεί από το διεθνούς φήμης Γερμανικό Ινστιτούτο IFT ROSENHEIM, έχοντας τις υψηλότερες επιδόσεις σε όλες τις κατηγορίες δοκιμών (υδατοστεγάνωση, ανεμοπερατότητα, μηχανική αντοχή και θερμομόνωση). Έχει επίσης πιστοποιηθεί στο ΑΠΘ, στο ΕΚΑΝΑΛ και στο ET LBS της Αμερικής για αεροπερατότητα, υδατοστεγανότητα, έλεγχο λειτουργίας, έλεγχο παραβιασιμοτητας Τεχνικά χαρακτηριστικά Κράμα αλουμινίου...lmgsi (EN W 6060) Σκληρότητα...12 Webster ή 70 HB minimum Ελάχιστο πάχος Βαφής (Η/Β)...75μm minimum Πάχος διατομών (min-max)...1,4 2 mm Είδος θερμοδιακοπής...μηχανική, με παρεμβολή υαλοενισχυμένου πολυαμιδίου P 6.6, πλάτους 20 και 24 mm σε φύλλο και κάσα αντίστοιχα. Έλεγχος διαστάσεων διατομών...σύμφωνα με EN DIN Διαστάσεις φύλλου (Πλάτος\Ύψος)...62,5 \ 70 mm Είδος υαλοπίνακα που μπορεί να δεχθεί...μονός, διπλός ή τριπλος έως 57 mm Μέγιστο βάρος υαλοπινάκων Kg ανά φύλλο (για κουφώματα), 150κg (για θύθρες εισόδου) Είδος στεγάνωσης...τριών επιπέδων, με κεντρική στεγάνωση luseal και ελαστικά απο EPDM 010 lumil M11000 lutherm plus V

11 M11000 lutherm plus Basic characteristics Γενικές Πληροφορίες General Information Basic sash width 70 mm Thermal-break classification Gruppe 2.1 ontains specially designed profiles for doors of all sizes, ideally suitable for commercial and residential applications, as well as replacement windows. Excellent sound insulation (up to 52 db) arrying a special system for impermeability ( LUSEL ), which is supported by 3 levels of EPDM gaskets. Fiber-enforced P 6.6 polyamide (24 mm) for increased thermal-break, reaching the highest thermal break category (GROUP 2,1 K=2,5), according to certification issued by IFT ROSENHEIM. Option of using regular amera Europea or PV-groove mechanisms Profiles with two clear chambers, enhancing connection and water outflow. Large variety of options for the final appearance of a construction (minimal, modern, neo-classic, traditional, inox). vailability of mechanical, crimp, or pin corner connection. Large variety of construction options supported. onstruction options: One or two-sash doors and windows, with or without shutters. Main entrances with heavy-load hinges, and flat, clear surfaces. oncealed sash availability, with a 70mm external visible surface. Profiles for angular constructions and other special applications. Perfect cooperation with lumil's curtainwall and/or skylight product lines ertifications: The design, the production process, and the quality control of all profiles produced by lumil are certified with ISO The process of electrostatic powder coating is certified by QULIOT and RL (GSB) in all plants operated by lumil. The system is certified for air water impermeability, sound insulation, thermal brake, by the Ift ROSENHEIM, EKNL (Greek enter for luminium Development) and ET Laboratories US Technical characteristics luminum alloy...lmgsi (EN W 6060) Hardness...12 Webster or 70 HB minimum Minimum Powder oating Thickness...75μm minimum Profile thickness (min-max)...1,4 2 mm Thermal-brake type...mechanical, with P 6.6 fiber enforced polyamide at 20mm in sashes and 24mm in frames Profile Geometry ontrol...en DIN ompliant Width for basic frame /sash...62,5 \ 70mm... Glazing type...single,double or triple up to 57 mm Maximum glazing weight Kg for doors and windows 150kg for main entrances Sealing... luseal system, with EPDM gaskets applied in 3 levels V lumil M11000 lutherm plus 011

12 Ηχομόνωση Sound insulation M11000 lutherm plus M11044 M11464 M11116 M11018 Τίμες σύμφωνα με EN ISO Values in accordance with EN ISO Πάχος υαλοπινάκων Glass thickness (mm) Ηχομόνωση υαλοπινάκων Sound resistance glass only (Rw) Ηχομόνωση υαλοπινάκων και πλαίσιο Sound resistance glass and frame (Rw) 7* 35 db 32 db 9* 37 db 34 db 11* 38 db 35 db 13* 39 db 36 db 6*/12/4 34 db 31 db 6*/12/6 37 db 34 db 8*/12/5 38 db 35 db 8*/12/8 40 db 37 db * Κρύσταλλα ασφαλείας υψηλής ηχομόνωσης (PVB) * coustic PVB laminated safety glass 012 lumil M11000 lutherm plus V

13 M11000 lutherm plus Θερμομόνωση Thermal insulation D 213,00 Φ -B = -10,7 W/m F E U E-F = 1,17 W/(m 2 K) G 106,00 B Name λ[w/(m K)] luminium (Si alloys) 160,000 EPDM (ethylene propylene diene monomer) 0,250 Panel 0,035 Polyamid 6.6 with 25% glassfibre 0,300 Slightly ventilated air cavity, Eps=0.9 Unventilated ir avity, Th/Break Zone Unventilated air cavity, Eps=0.9 U f G = Τιμές σύμφωνα με EN ISO Values in accordance with EN ISO Φ ΔT - U p b p b f = Name q[w/m 2 ] θ[ o ] h[w/(m 2 K)] Exterior, frame 0,000 25,000 Interior, frame, normal 20,000 7,69231 Interior, frame, reduced 20,000 5,000 Symmetry/Model section 0,000-10,664-20,000-1,169 0,213 0,106 = 2,68 W/(m 2 K) V lumil M11000 lutherm plus 013

14 Γενικές Πληροφορίες General Information M11000 lutherm plus 014 lumil M11000 lutherm plus V

15 M11000 lutherm plus ÅõñåôÞñéï Ðñïößë Profile Index V lumil M11000 lutherm plus 015

16 Περίληψη Προφίλ Profile Overview M11000 lutherm plus mm mm mm cm 4 cm 4 gr/m M ,83 0, M946 21,80 5, ,56 0, M ,0 16, ,17 0, M ,50 19, ,31 0, M ,50 19, ,23 0, M ,00 15,9 85 0,12 0, M ,30 117, ,31 11, M ,30 117, ,38 0, M , ,46 24, M , ,81 9, M , ,65 17, M ,00 77, ,84 13, lumil M11000 lutherm plus V

17 M11000 lutherm plus Περίληψη Προφίλ Profile Overview mm mm mm cm 4 cm 4 gr/m M ,00 77, ,97 22, M ,00 77, ,11 14, M ,60 63, ,80 1, M ,00 77, ,62 6, M ,00 77, ,06 23, M ,00 70, ,47 7, M ,00 70, ,66 13, M ,00 70, ,43 37, M ,00 70, ,44 8, M ,00 70, ,68 15, M ,00 70, ,41 39, M ,00 84, ,22 13, V lumil M11000 lutherm plus 017

18 Περίληψη Προφίλ Profile Overview M11000 lutherm plus mm mm mm cm 4 cm 4 gr/m M ,80 9, ,02 0, M , ,98 9, M , ,65 8, M , ,12 13, M , ,03 22, M , ,89 155, M , ,60 426, M ,00 112, ,43 37, M ,00 112, ,87 7, M ,00 127, ,20 47, M ,50 147, ,03 16, M , ,32 33, lumil M11000 lutherm plus V

19 M11000 lutherm plus Περίληψη Προφίλ Profile Overview mm mm mm cm 4 cm 4 gr/m M , ,40 34, M , ,24 25, M , ,46 24, M ,00 52, ,39 23, M ,70 65, ,59 4, M ,70 78, ,93 9, M ,10 93, ,47 45, M ,00 27, ,66 2, M ,00 14, ,14 2, M ,43 7, ,02 0, M ,20 20, ,28 0, M ,80 33, ,82 2, V lumil M11000 lutherm plus 019

20 Περίληψη Προφίλ Profile Overview M11000 lutherm plus mm mm mm cm 4 cm 4 gr/m M ,83 38, ,11 3, M ,50 26, ,08 3, M ,50 26, ,09 3, M ,00 70, ,28 15, M ,40 77, ,22 39, M ,40 77, ,47 46, M ,50 41, ,11 0, M , ,62 169, M , ,07 26, M ,00 70, ,59 23, M ,00 33, ,78 21, M , ,14 11, lumil M11000 lutherm plus V

21 M11000 lutherm plus Περίληψη Προφίλ Profile Overview mm mm mm cm 4 cm 4 gr/m M ,00 55, ,12 3, M ,00 55, ,46 3, M ,70 59, ,02 4, M ,57 14, ,13 1, M ,00 77, ,70 33, M ,40 68, ,33 34, M ,80 21, ,23 12, M ,20 10, ,11 3, M ,20 21, ,46 9, M ,93 59, ,40 15, M ,08 17, ,10 0, M ,17 17, ,10 0, V lumil M11000 lutherm plus 021

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-16 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 17-0 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

M6 Solar Standard Plus

M6 Solar Standard Plus Copyright 2009 Alumil Γενικές Πληροφορίες General Information M6 Solar Standard Plus 002 Alumil M6 Solar Standard Plus V11.2009 Γενικές Πληροφορίες General Information ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá: ÐíåõìáôéêÜ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents 13-182 29-52 53-70. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-4. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 5-6

Περιεχόμενα Table of Contents 13-182 29-52 53-70. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-4. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 5-6 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3- Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 5-6 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 7-12 13-182 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 13-16 Τομές 1:1

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Εισαγωγικά Introduction 3-6 Βασικές Τυπολογίες Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Photovoltaic System Basic Typologies 3-6 H2200 Συστήματα Στήριξης Φ/Β Πλαισίων σε Στέγες H2200 Photovoltaic

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Εισαγωγικά Introduction 3-10 Βασικές Τυπολογίες Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Photovoltaic System Basic Typologies 11-1 102-X-30 : Σειρά 3 πανέλων σε κατά πλάτος διάταξη και κλίση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents 1. Εισαγωγή Introduction 3-10 2. Βασικές Τυπολογίες Φ/Β για Ταράτσες και Στέγες Roof / Flat Roof / Industrial Roof Photovoltaic System Basic Typologies 11-16 3. H2200 Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents. Πόρτες Εισόδου Entrance Doors 29-92. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 93-101

Περιεχόμενα Table of Contents. Πόρτες Εισόδου Entrance Doors 29-92. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 93-101 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-12 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 13-28 Πόρτες Εισόδου Entrance

Διαβάστε περισσότερα

Е36 TABLE OF CONTENTS Е36 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SLIDING WINDOW SYSTEM WITH THERMAL BREAK

Е36 TABLE OF CONTENTS Е36 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SLIDING WINDOW SYSTEM WITH THERMAL BREAK SLIDING SYSTEM FOR WINDOWS AND DOORS WITH THERMAL BREAK Е36 SLIDING WINDOW SYSTEM WITH THERMAL BREAK TABLE OF CONTENTS GENERAL INFORMATION page 09 BUILDING PHYSICS page 15 TABLES page 25 PROFILES page

Διαβάστε περισσότερα

Short description of profiles April 2014 Óõíïðôéêüò êáôüëïãïò ðñïößë óõóôçìüôùí

Short description of profiles April 2014 Óõíïðôéêüò êáôüëïãïò ðñïößë óõóôçìüôùí Short description of profiles April 2014 Óõíïðôéêüò êáôüëïãïò ðñïößë óõóôçìüôùí PROFILCO was founded in 2001. The plant s manufacturing capacity amounts to 9,000 tons of profiles a year. PROFILCO s facilities

Διαβάστε περισσότερα

Α Τ Τ Ε Ν Τ Ι Ο Ν Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η

Α Τ Τ Ε Ν Τ Ι Ο Ν Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η T E C H N I C A L D E S C R I P T I O N Η σειρά EUROPA 6000 είναι ένα συρόμενο Υβριδικό σύστημα με ίσιες γραμμές σχεδίασης, το οποίο καλύπτει τόσο τις τάσεις της σύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ TECHNICAL CATALOGUE ΠΟΡΤΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ENTRANCE DOORS ΖΕΝ/ZEN PIVOT

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ TECHNICAL CATALOGUE ΠΟΡΤΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ENTRANCE DOORS ΖΕΝ/ZEN PIVOT ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ TECHNICAL CATALOGUE ΠΟΡΤΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ENTRANCE DOORS ΖΕΝ/ZEN PIVOT INTERNO DOORS BY ALUMIL internodoors.com ΕΙΣΑΓΩΓΗ INTRODUCTION Σκοπός του καταλόγου αυτού είναι η ανάλυση των τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

Ηεταιρία ΠΙΚΡΑΚΗΣ έχει διαγράψει μια επιτυχημένη. Pikrakis SA has had a successful and continuously. Προφίλ εταιρείας Company Profile.

Ηεταιρία ΠΙΚΡΑΚΗΣ έχει διαγράψει μια επιτυχημένη. Pikrakis SA has had a successful and continuously. Προφίλ εταιρείας Company Profile. Προφίλ εταιρείας Company Profile Περιεχόμενα 3 Προφίλ εταιρείας /company profile 4 Γιατί κουφώματα gp / Why gp Frames? 5 Ποιότητα gp / gp Quality 6 Πόρτα εισόδου gp 590 Entrance door gp 590 7 Πόρτες εισόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 40 & 58

ΔΕΛΤΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 40 & 58 ΠΟΡΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕΙΡΑ ΤΙΤΑΝ 6-16 ΠΟΡΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕΙΡΑ ΑΤLAS 18-20 ΠΟΡΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕΙΡΑ FLEXY 22-23 EIΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 28-34 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ARGOS 36-39 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ 42-45 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ZEN ALUMINIUM ENTRANCE DOORS

ZEN ALUMINIUM ENTRANCE DOORS ALUMINIUM ENTRANCE DOORS 1 ALUMINIUM ENTRANCE DOORS OPEN THE RIGHT ONE www.internodoors.com www.internodoors.com 3 ALUMINIUM ENTRANCE DOORS INDEX 06 12 18 24 PIVOT CARBON PIVOT BASE PIVOT WOOD PIVOT GLASS

Διαβάστε περισσότερα

Τα πλεονεκτήματα: προϊόντα πιστοποιημένα κατά CE The advantages: CE certified products

Τα πλεονεκτήματα: προϊόντα πιστοποιημένα κατά CE The advantages: CE certified products Τα πλεονεκτήματα: προϊόντα πιστοποιημένα κατά CE The advantages: CE certified products Όλες οι πόρτες EUROPA-GARDESA παράγονται σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN 14351-1. Αντιπροσωπευτικά δείγματα των προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

S Y N C R O B L U E W H I T E

S Y N C R O B L U E W H I T E SYNCROBLUEWHITE 4 5 Πόρτα στη διακόσμηση: Πέρα από τις επιλογές των επιφανειών (ξύλων-χρωμάτων), το βασικότερο χαρακτηριστικό της παραγωγής Syncro, είναι η μοντέρνα, απλή σχεδίαση, που δεν στερείται της

Διαβάστε περισσότερα

Megatherm MT18 έως MT70

Megatherm MT18 έως MT70 Εγχειρίδιο χρήσης & Εγκατάστασης Λεβήτων Πυρόλυσης Megatherm MT18 έως MT70 04/2012 v1 2 Ευχαριστούμε για την προτίμηση σας στα προιόντα μας και την αγορά του λέβητα πυρόλυσης Megatherm. Παρακαλώ Thank

Διαβάστε περισσότερα

Η σειρά EUROPA SHADOW είναι ένα. ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής. σκίασης κτιρίων, το οποίο παρέχει στο. χρήστη, τη δυνατότητα ελέγχου του φωτός

Η σειρά EUROPA SHADOW είναι ένα. ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής. σκίασης κτιρίων, το οποίο παρέχει στο. χρήστη, τη δυνατότητα ελέγχου του φωτός Η σειρά EUROPA SHADOW είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής σκίασης κτιρίων, το οποίο παρέχει στο χρήστη, τη δυνατότητα ελέγχου του φωτός και της θερμοκρασίας, σε επιθυμητά επίπεδα. Η φιλοσοφία και

Διαβάστε περισσότερα

CUSTOM DESIGNED PROFILES. Knowledge and experience

CUSTOM DESIGNED PROFILES. Knowledge and experience CUSTOM DESIGNED PROFILES A D VA N C E D A L U M I N I U M P R O F I L E S Knowledge and experience 2 Company Profile Εταιρικό Προφίλ ELVIAL is one of the most rapidly growing aluminum profiles extruders

Διαβάστε περισσότερα

SOLAR WATER HEATERS TECHNICAL MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTENANCE AND USE INSTRUCTIONS. συντηρησησ και χρησησ

SOLAR WATER HEATERS TECHNICAL MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTENANCE AND USE INSTRUCTIONS. συντηρησησ και χρησησ SOLAR WATER HEATERS ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ TECHNICAL MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTENANCE AN USE INSTRUCTIONS οδηγιεσ τοποθετησησ, συντηρησησ και χρησησ What you should know about the solar

Διαβάστε περισσότερα

TOΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΡΓΟ: «Αντικατάσταση στοιχείων αμιάντου στο 13 ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης»

TOΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΡΓΟ: «Αντικατάσταση στοιχείων αμιάντου στο 13 ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης» ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. Γενική Δ/νση Υλοποίησης Έργων Κλάδου Εκπαιδευτικών & Λοιπών Υποδομών Διεύθυνση Κατασκευών Έργων Εκπαιδευτικών & Λοιπών Υποδομών Τμήμα Κατασκευών & Επίβλεψης Έργων TOΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN)

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN) Φούρνος Μικροκυμμάτων Microwave Oven ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ: FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. H. BENRUBI & FILS S.A. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρoύσι - Αθήνα 27 Aghiou Thoma str, GR

Διαβάστε περισσότερα

Feel the Difference! 2009-2010 CATALOGUE ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 32011 22620 47000 22620 47090/091/092 22620 47095 ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: ΤΗΛ.

Feel the Difference! 2009-2010 CATALOGUE ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 32011 22620 47000 22620 47090/091/092 22620 47095 ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: ΤΗΛ.: ΠΩΛΗΣΕΙΣ: FAX: ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 32011 22620 47000 22620 47090/091/092 22620 47095 CATALOGUE 2009-2010 HEAD OFFICE: TEL.: SALES: FAX: INOFITA VIOTIAS 320 11 +30 22620 47000 +30

Διαβάστε περισσότερα

Refrigerator Ψυγείο Hladilnik Hladnjak CN147243GW

Refrigerator Ψυγείο Hladilnik Hladnjak CN147243GW Refrigerator Ψυγείο Hladilnik Hladnjak CN147243GW Please read this user manual first! Dear Customer, We hope that your product, which has been produced in modern plants and checked under the most meticulous

Διαβάστε περισσότερα

ευρετήριο 6 Η αποστολή μας 7 Τέλειες Ιδέες... Παίρνουν τη Μορφή τους 9 ΥΔΡΟΡΡΟΗ 23 ΥΔΡΟCYCLO ΥΔΡΟCOPPA ΥΔΡΟSHAPE ΥΔΡΟART ΥΔΡΟMAT COVERPRO

ευρετήριο 6 Η αποστολή μας 7 Τέλειες Ιδέες... Παίρνουν τη Μορφή τους 9 ΥΔΡΟΡΡΟΗ 23 ΥΔΡΟCYCLO ΥΔΡΟCOPPA ΥΔΡΟSHAPE ΥΔΡΟART ΥΔΡΟMAT COVERPRO ευρετήριο 6 Η αποστολή μας 7 Τέλειες Ιδέες... Παίρνουν τη Μορφή τους 9 ΥΔΡΟΡΡΟΗ 23 ΥΔΡΟCYCLO 4 33 41 45 49 52 53 ΥΔΡΟCOPPA ΥΔΡΟSHAPE ΥΔΡΟART ΥΔΡΟMAT COVERPRO ΕΡΓΑΛΕΙΑ / ΣΙΛΙΚΟΝΕΣ κ.α. 57 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATIVE GLASS SYSTEMS

INNOVATIVE GLASS SYSTEMS INNOVATIVE GLASS SYSTEMS INNOVATIVE GLASS SYSTEMS ΓΥΑΛΙΝΑ ΚΑΓΚΕΛΑ GLASS BANISTERS Κ1800 ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ I ΦΥΣΑΡΜΟΝΙΚΕΣ I ΓΥΑΛΙΝΑ ΚΑΓΚΕΛΑ GLASS PARTITION WALLS I FOLDING GLASS WALLS I GLASS BANISTERS ΝΤΟΥΖΙΕΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

IAN 93482 PRESSURE WASHER PHD 150 C2 ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ PRESSURE WASHER HOCHDRUCKREINIGER. Translation of original operation manual

IAN 93482 PRESSURE WASHER PHD 150 C2 ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ PRESSURE WASHER HOCHDRUCKREINIGER. Translation of original operation manual PRESSURE WASHER PHD 150 C2 PRESSURE WASHER Translation of original operation manual ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας HOCHDRUCKREINIGER Originalbetriebsanleitung

Διαβάστε περισσότερα

ÓΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΕΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ GLASS PANEL SUPPORT SYSTEM. Óύóôηìá για τοποθέτηση σε δάπεδο Top mount system

ÓΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΕΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ GLASS PANEL SUPPORT SYSTEM. Óύóôηìá για τοποθέτηση σε δάπεδο Top mount system Version 2/2015 Óύóôηìá για τοποθέτηση σε δάπεδο Top mount system Óύóôηìá για τοποθέτηση πλευρικά σε ημιέτοιμο δάπεδο Sidemount system for semi-finished floor Óύóôηìá για τοποθέτηση πλευρικά σε έτοιμο δάπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Introduction

Εισαγωγή Introduction Doors by Όλα τα σχέδια και χρώματα σε αυτόν τον κατάλογο είναι προϊόν γραφιστικής απεικόνισης και ως εκ τούτου μπορεί να μην αναπαριστούν με ακρίβεια το φυσικό προϊόν. Για την ακριβή αντιστοιχία των χρωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

IAN 93463 ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ PKS 1500 A1. ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ PKS 1500 A1 Οδηγίες χειρισμού και ασφαλείας Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

IAN 93463 ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ PKS 1500 A1. ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ PKS 1500 A1 Οδηγίες χειρισμού και ασφαλείας Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ PKS 1500 A1 GB CY MITRE SAW PKS 1500 A1 Operating and Safety Instructions Translation of Original Operating Manual GR CY ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ PKS 1500 A1 Οδηγίες χειρισμού και ασφαλείας Μετάφραση

Διαβάστε περισσότερα