ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Ωξαηφθαζηξν ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ Αξηζκ. πξση ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Ωξαηφθαζηξν 23-12- 2011 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ Αξηζκ. πξση. 42.152 ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ"

Transcript

1 4) Πξνέδξνπο ησλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ: - Μειηζζνρσξίνπ θ. Μνζρφπνπιν Αζαλάζην - Μεζαίνπ θ. Φσηηάδε άββα - Νέαο Φηιαδειθείαο θ. Σζαιίδε Γεψξγην - Νενρσξνχδαο θ. Εέγν Υξήζην - Πεληαιφθνπ θ. Καξθάξε ηέιην (κε ηελ παξάθιεζε λα ελεκεξψζνπλ ηα κέιε ηνπο) 1 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Ωξαηφθαζηξν ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ Αξηζκ. πξση ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟ: 1) ηνλ Γήκαξρν Ωξαηνθάζηξνπ θ. Γεκήηξην αξακάλην 2) ηα κέιε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Ωξαηνθάζηξνπ θ.θ. - ΛΑΕΑΡΗΓΖ ΓΔΩΡΓΗΟ -ΣΔΡΕΖ ΥΡΖΣΟ ηνπ Αζαλαζίνπ -ΜΑΡΜΑΡΗΓΖ ΣΑΤΡΟ -ΓΔΛΖΠΑΛΑ ΓΑΦΝΖ -ΠΑΡΗΟΠΟΤΛΟ ΓΔΩΡΓΗΟ -ΕΑΪΚΟ ΛΔΩΝΗΓΑ -ΣΗΣΗΚΛΖ ΓΔΩΡΓΗΟ -ΥΑΣΕΖΠΑΡΑΓΔΗΖ ΥΡΖΣΟ -ΠΟΛΤΥΡΟΝΗΓΖ ΑΝΑΣΑΗΟ -ΠΑΠΑΥΡΖΣΟ ΝΗΚΟΛΑΟ -ΜΑΣΟΤΚΑΣΗΓΖ ΘΔΟΓΩΡΟ -ΠΑΠΑΚΩΣΑ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ -ΑΝΣΩΝΗΑΓΖ ΑΒΒΑ -ΣΑΚΑΛΗΓΟΤ ΓΔΠΟΗΝΑ -ΚΔΠΔΣΕΖ-ΣΗΣΑΜΠΑΝΖ ΔΗΡΖΝΖ -ΜΠΑΣΟ ΝΗΚΟΛΑΟ -ΑΣΑΜΗΑΝ ΜΠΔΓΡΟ-ΔΑΖ (ΠΔΣΡΟ) -ΗΩΖΦΗΓΖ ΚΤΡΗΑΚΟ -ΝΣΟΣΖ ΠΑΥΑΛΗΝΑ -ΓΑΒΟΣΖ-ΠΤΡΗΓΩΝΗΓΟΤ ΟΛΓΑ -ΓΑΒΟΣΖ ΑΣΔΡΗΟ -ΚΑΡΑΑΒΒΗΓΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ -ΣΔΡΕΖ ΥΡΖΣΟ ηνπ Γεκεηξίνπ -ΑΛΗΡΖ ΥΡΗΣΗΝΑ -ΚΑΡΑΣΔΡΗΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΟ -ΘΔΜΔΛΖ ΑΓΓΔΛΟ 3) Πξνέδξνπο ησλ Γεκνηηθψλ Κνηλνηήησλ: - Γξπκνχ θ. ππξηδσλίδε Γεκήηξην - Λεηήο θα Παπαγεσξγίνπ Καιιηφπε - Ωξαηνθάζηξνπ θ. Σζαθαιίδε Θεφδσξν (κε ηελ παξάθιεζε λα ελεκεξψζνπλ ηα κέιε ηνπο)

2 ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ αο πξνζθαιψ ζε τακτική ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852/2010, ε νπνία ζα γίλεη ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα ηελ 27η τοσ μήνα Γεκεμβρίοσ τοσ έτοσς 2011, ημέρα Σρίτη και ώρα 3 μ.μ., κε ηα αθφινπζα ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο: 1) Αλακφξθσζε ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο θαη αλακφξθσζε πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ γηα ηελ ηαθηνπνίεζε θσδηθψλ αξηζκψλ εζφδσλ θαη εμφδσλ. 2) Έγθξηζε πξνεθηίκεζεο ακνηβήο ησλ κειεηψλ: α) αξρηηεθηνληθήο, β) ηνπνγξαθίαο, γ) ειεθηξνθσηηζκνχ, δ) πδξαπιηθήο θαη ε) πεξηβαιινληηθήο ηνπ έξγνπ «Αλάπιαζε, αλαβάζκηζε θαη δεκηνπξγία λέσλ ζεκαηηθψλ ππξήλσλ Πξαζίλνπ, Αζινπαηδηψλ θαη Αλαςπρήο ζηα Οηθνδνκηθά Σεηξάγσλα 68, Γ134, Γ119, 22, 97, 100, 109 θαζψο θαη ζην ρψξν ηνπ Γεκνηηθνχ Γεπέδνπ Γ.Γ Ωξαηνθάζηξνπ ηνπ Γήκνπ Ωξαηνθάζηξνπ- Έξεπλα αεηθφξνπ αλάπηπμεο θαη κειέηε ιεηηνπξγηθήο εμπγίαλζεο αζηηθψλ ρψξσλ θαη πάξθσλ Γ.Γ Ωξαηνθάζηξνπ ηνπ Γήκνπ Ωξαηνθάζηξνπ». 3) Έγθξηζε ζχλαςεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο κεηαμχ ηνπ Γήκνπ Ωξαηνθάζηξνπ θαη ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (Α.Π.Θ) γηα ηελ εθπφλεζε εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο κε ηίηιν «Αλάπιαζε, αλαβάζκηζε θαη δεκηνπξγία λέσλ ζεκαηηθψλ ππξήλσλ Πξαζίλνπ, Αζινπαηδηψλ θαη Αλαςπρήο ζηα Οηθνδνκηθά Σεηξάγσλα 68, Γ134, Γ119, 22, 97, 100, 109 θαζψο θαη ζην ρψξν ηνπ Γεκνηηθνχ Γεπέδνπ Γ.Γ Ωξαηνθάζηξνπ ηνπ Γήκνπ Ωξαηνθάζηξνπ- Έξεπλα αεηθφξνπ αλάπηπμεο θαη κειέηε ιεηηνπξγηθήο εμπγίαλζεο αζηηθψλ ρψξσλ θαη πάξθσλ Γ.Γ Ωξαηνθάζηξνπ ηνπ Γήκνπ Ωξαηνθάζηξνπ» θαη εμνπζηνδφηεζε ηνπ Γεκάξρνπ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο. 4) Απνδνρή θαη έγθξηζε πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «Re enforce Optimal Actios and Development Strategies», κε ην αθξσλχκην «ROADS» ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ,93 θαη εμνπζηνδφηεζε ηνπ Γεκάξρνπ λα πξνβεί ζε φιεο ηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο. 5) πδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο γηα ηελ αιιαγή Σηκήο Εψλεο ζηελ ρξέσζε ηνπ Σ.Α.Π γηα ηα αθίλεηα ζηηο Γεκνηηθέο Δλφηεηεο Μπγδνλίαο θαη Καιιηζέαο κεηά απφ εηζήγεζε ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο. 6) Δμέηαζε ηεο ππ αξηζκ. 172/2011 εηζήγεζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ζέκα ηελ: «παξαίηεζε ή κε ηνπ Γήκνπ Ωξαηνθάζηξνπ απφ ηελ αζθεζείζα έθεζε ελψπηνλ ηνπ Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ Θεζζαινλίθεο θαηά ηεο κε αξηζ. 7026/ απφθαζεο ηνπ Δηξελνδηθείνπ Θεζζαινλίθεο γηα ην επίδνκα ησλ 176 κεληαίσο ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 2 ηνπ Ν. 3852/2011» κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Ννκηθνχ πκβνχινπ ηνπ Γήκνπ καο. 2

3 7) Έγθξηζε ησλ κεηαθηλήζεσλ ηνπ Γεκάξρνπ ζηελ Αζήλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 31/8-1/9/2011 θαη 21/9-22/9/2011 γηα ππεξεζηαθνχο ιφγνπο ηνπ Γήκνπ καο θαη ςήθηζε πίζησζεο γηα ηελ θαηαβνιή εμφδσλ θίλεζεο. Δηζήγεζε: ν Πξφεδξνο 8) Δμέηαζε εγγξάθνπ ηεο Δηαηξείαο Μαθεδνληθψλ πνπδψλ γηα ηελ έθδνζε ςεθίζκαηνο γηα ηελ ππεξάζπηζε ηεο Μαθεδνλίαο καο. 9) πδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο γηα ηελ ππνβνιή πξφηαζεο γηα ηελ ίδξπζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ καο : 2 νπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Μειηζζνρσξίνπ, 2 νπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Γξπκνχ, 2 νπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Λεηήο, 3 νπ Νεπηαγσγείνπ Μειηζζνρσξίνπ, θαη 3 νπ Νεπηαγσγείνπ Παιαηνθάζηξνπ Δηζήγεζε: ε Αληηδήκαξρνο Παηδείαο θα Κέπεηδε-Σζηηακπάλε Δηξήλε 10) πδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο γηα ηελ ππνβνιή πξφηαζεο γηα ηελ ίδξπζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ καο: 2 νπ Γπκλαζίνπ Καιιηζέαο θαη 3 νπ Λπθείνπ Ωξαηνθάζηξνπ. Δηζήγεζε: ε Αληηδήκαξρνο Παηδείαο θα Κέπεηδε-Σζηηακπάλε Δηξήλε 11) Έγθξηζε πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ «Αζθαιηφζηξσζεηζηκεληφζηξσζε νδψλ Γ.Γ Λεηήο» (Α.Μ 57/2009, Α.Δ 212/2009). 12) Έγθξηζε πξσηνθφιινπ πξνζσξηλήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ «Γεκηνπξγία πξνζβάζεσλ ζε θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο ζηελ πεξηνρή ΚΑΒΑΑΛ ηνπ Γ.Γ Λεηήο» (Α.Μ 192/2010, Α.Δ 206/2010). 13) Έγθξηζε ηνπ 1 νπ Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα Δξγαζηψλ Αξρηθήο χκβαζεο ηνπ έξγνπ «Αλαπιάζεηο πεδνδξνκίσλ Νέαο Φηιαδέιθεηαο» ( Α.Μ 18/2010, Α.Δ 244/2010). 14) Έγθξηζε ρνξήγεζεο παξάηαζεο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ «Αλάπιαζε αχιεηνπ ρψξνπ Πλεπκαηηθνχ Κέληξνπ Νενρσξνχδαο» (Α.Μ 185/2010, Α.Δ 5/2011). 15) Έγθξηζε ρνξήγεζεο παξάηαζεο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ «Αλάπιαζε αχιεηνπ ρψξνπ Πλεπκαηηθνχ Κέληξνπ Μεζαίνπ θαη δηακφξθσζε πιαηείαο πξψελ Κνηλφηεηαο» (Α.Μ 220/2010, Α.Δ 6/2011). 16) Έγθξηζε ρνξήγεζεο παξάηαζεο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ «Σζηκεληφζηξσζεαζθαιηφζηξσζε δξφκσλ Γ.Γ Γξπκνχ» (Α.Μ 182/2010). 17) Έγθξηζε παξάηαζεο ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο (γηα έλα έηνο κέρξη ) ηεο ΑΠΓΝ 3212/ Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο κεηαμχ ηεο Π.Κ.Μ (πξψελ Ν.Α.Θ) Γήκνπ Ωξαηνθάζηξνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ «Καηαζθεπή γεπέδνπ πνδνζθαίξνπ Ηδξχκαηνο «ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ» ηνπ Γήκνπ Ωξαηνθάζηξνπ. 3

4 18) Δμέηαζε ηεο ππ αξηζκ. 61/2011 εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο κε ζέκα ηελ «Έγθξηζε ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ηζρχνο ησλ λέσλ αδεηψλ θαη αλαλέσζεο παιαηνηέξσλ, γηα ηελ ρξήζε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ δηέιεπζεο πεδνδξνκίνπ-ζηάζκεπζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζέζεσλ γηα ΑΜΔΑ έσο ηελ ιήμε ηεο ηξέρνπζαο δεκνηηθήο πεξηφδνπ, παξαηεηλνκέλεο θαηά ηέζζεξηο (4) κήλεο, ήηνη κέρξη ) Δθπξνζψπεζε ηνπ Γήκνπ καο ζηελ Σξάπεδα MARFIN EGNATIA BANK. 20) πδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο γηα κείσζε ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ ζηηο πνιχηεθλεο νηθνγέλεηεο. 21) Δθκίζζσζε ησλ ππ αξηζκ. : 1 (δίπια ζηνλ ππ αξηζκ. 56 αγξφ) εκβαδνχ η.κ., 2 (δίπια ζηνλ ππ αξηζκ. 77 αγξφ) εκβαδνχ η.κ., 4 (δίπια ζηνλ ππ αξηζκ. 64 αγξφ) εκβαδνχ η.κ, θαη 5 (δίπια ζηνλ ππ αξηζκ. 65 αγξφ) εκβαδνχ η.κ., αγξνηεκαρίσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ ηνπνζεζία «Νηνπζηνχθ-Γθεξέληα» πεξηνρήο «Μπετιίθ» ηεο Σνπηθήο Κνηλφηεηαο Νενρσξνχδαο, γηα ππαίζξηα απνζήθεπζε. 22) πδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο γηα ηελ πεξηζπιινγή ησλ εγθαηαιειεηκκέλσλ νρεκάησλ θαη παξάδνζή ηνπο ζε εγθεθξηκέλν ζχζηεκα ζπιινγήο νρεκάησλ θχθινπ ηέινπο δσήο (ΟΚΣΕ). Δηζήγεζε: ν Αληηδήκαξρνο Καζαξηφηεηαο Μαηζνπθαηίδεο Θεφδσξνο 23) Έγθξηζε ηνπ Καλνληζκνχ Καζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ καο. Δηζήγεζε: ν Αληηδήκαξρνο Καζαξηφηεηαο Μαηζνπθαηίδεο Θεφδσξνο 24) Έγθξηζε Καλνληζκνχ Δζσηεξηθψλ Τπεξεζηψλ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο 25) Έγθξηζε Καλνληζκνχ Πξνζσπηθνχ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο 26) Έγθξηζε Καλνληζκνχ Γηαρείξηζεο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο 27) Έγθξηζε ηνπ δηεηνχο πξνγξάκκαηνο δξάζεο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο Ωξαηνθάζηξνπ (ΓΖ.Κ.Δ.Ω) θαη αλάθιεζε ηεο ππ αξηζκ. 279/2011 απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ καο πκβνπιίνπ. 28) Έγθξηζε ζέζεσλ θαη εηδηθνηήησλ ησλ ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ πνπ εγθξίζεθαλ απφ ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ γηα ηνλ Γ.Ο.Π.Π.Α.Ω κεηά απφ ηελ ππ αξηζκ. 33/2011 εηζήγεζε ηνπ Γ. ηνπ ΓΟΠΠΑΩ. Δηζήγεζε: ν Πξφεδξνο ηνπ ΓΟΠΠΑΩ Αλησληάδεο άββαο 4

5 29) Έγθξηζε ηνπ Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γ.Ο.Π.Π.Α.Ω. Δηζήγεζε: ν Πξφεδξνο ηνπ ΓΟΠΠΑΩ Αλησληάδεο άββαο 30) Δμέηαζε αίηεζεο παξαίηεζεο ηνπ Αλησληάδε άββα απφ ηε ζέζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.Ο.Π.Π.Α.Ω. 31) Απ επζείαο αλάζεζε ηεο Μεηαθνξάο ησλ καζεηψλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο Γήκνπ Ωξαηνθάζηξνπ γηα ην έηνο , κεηά ηελ θήξπμε ηνπ αλνηρηνχ δηαγσληζκνχ «ΑΓΟΝΟ», ζχκθσλα κε ηελ ππ αξηζκ. 198/2011 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Δηζήγεζε: ν Πξφεδξνο ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο Β/ζκηαο Δθπ/ζεο Σεξδήο Υξήζηνο Σημείωση: επισυνάπτουμε εισηγήσεις θεμάτων σε υωτοτυπία και κάποιων θεμάτων θα σταλούν με . Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΓΟΤΜΠΑΛΑ ΚΤΡΗΑΚΟ 5

Π Ρ Ο. Σνλ Γεκνηηθό ύκβνπιν θ.. Δληαύζα

Π Ρ Ο. Σνλ Γεκνηηθό ύκβνπιν θ.. Δληαύζα Ισάλληλα 24/02/2012 Αξ.Πξση: νηθ. 7044 Π Ρ Ο Σνλ Γεκνηηθό ύκβνπιν θ.. Δληαύζα Έρνληαο ππόςε έγγξαθν ηνπ Γεκάξρνπ θ.φίιηππα Φίιηνπ, γηα ζύγθιεζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ, ζαο παξαθαινύκε λα πξνζέιζεηε ζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ απφ ην πξαθηηθφ ηεο ππ αξηζ. 3/2015 ηαθηηθής ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Αραΐαο

ΑΠΟΠΑΜΑ απφ ην πξαθηηθφ ηεο ππ αξηζ. 3/2015 ηαθηηθής ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Αραΐαο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΥΑΪΑ ΓΖΜΟ ΓΤΣΗΚΖ ΑΥΑΪΑ Γ Η Μ Ο Σ Ι Κ Ο Τ Μ Β Ο Τ Λ Ι Ο ΑΡΗΘ. ΑΠΟΦ.: 21/2015 ΑΠΟΠΑΜΑ απφ ην πξαθηηθφ ηεο ππ αξηζ. 3/2015 ηαθηηθής ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Αραΐαο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Μάηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ»

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ» (ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑΓΝΩΖ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ) ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1. Γεληθά... 3 1.1 ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ.υ.ο.ο.α.π.... 3 1.2 Ηζηνξηθφ ηεο κειέηεο... 3 1.3 Πξνδηαγξαθέο θαη δηαδηθαζία ζχληαμεο ηεο κειέηεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: Αξζξν 1 Γηνίθεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ Σμήμα Πεπιβαλλονηικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη :

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηελ ίδξπζε Κνηλσληθήο πλεηαηξηζηηθήο Δπηρείξεζεο, ην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: Β 574/08.04.2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 1 Απξηιίνπ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κνηλνπνίεζε: Κ.Τ ΔΟΠΤΤ - Γξ. Πξνέδξνπ - Γ/λζε Πξνκεζεηώλ Μνλάδεο Τγείαο ΔΟΠΤΤ

Κνηλνπνίεζε: Κ.Τ ΔΟΠΤΤ - Γξ. Πξνέδξνπ - Γ/λζε Πξνκεζεηώλ Μνλάδεο Τγείαο ΔΟΠΤΤ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα 16/01/14 Γ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & ΥΗΜ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΟΟ/ΠΤ/1/409 ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥ/Η ΓΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ Σαρ.Γ/λζε : Αγ. Κσλ/λνπ 16 Πιεξνθνξίεο : M.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 12 Απγνχζηνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΠΟΛ: 1191 ΣΜΗΜΑΣΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).»

Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).» Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).» Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) Σεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2323/1995

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΣΙΚΗ ΜΗ ΚΔΡΓΟΚΟΠΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ. ηελ Θεζζαινλίθε ζήκεξα ηελ 30 Ηνπλίνπ 2003 νη ππνγξαθφκελνη :

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΣΙΚΗ ΜΗ ΚΔΡΓΟΚΟΠΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ. ηελ Θεζζαινλίθε ζήκεξα ηελ 30 Ηνπλίνπ 2003 νη ππνγξαθφκελνη : 1 ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΣΙΚΗ ΜΗ ΚΔΡΓΟΚΟΠΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ηελ Θεζζαινλίθε ζήκεξα ηελ 30 Ηνπλίνπ 2003 νη ππνγξαθφκελνη : 1. Σν Δργαζηήρηο Βηοϊαηρηθής Σετλοιογίας ηοσ Δζληθού Μεηζόβηοσ Ποισηετλείοσ ΔΠΙΔΤ πνπ εδξεχεη ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΟΡΓΑΝΩΗ, ΣΔΛΔΥΩΗ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' Άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ Μαπούζι, 12 Ηανοςαπίος 2015 ΑΠ: 87 ΑΠΟΦΑΖ ΓΗΔΤΘΤΝΟΝΣΟ ΤΜΒΟΤΛΟΤ

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ Μαπούζι, 12 Ηανοςαπίος 2015 ΑΠ: 87 ΑΠΟΦΑΖ ΓΗΔΤΘΤΝΟΝΣΟ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ Μαπούζι, 12 Ηανοςαπίος 2015 ΑΠ: 87 ΑΠΟΦΑΖ ΓΗΔΤΘΤΝΟΝΣΟ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΘΔΜΑ: Πποζωπινοί πίνακερ καηάηαξηρ ηων πποηάζεων πος ςποβλήθηκαν για αξιολόγηζη ζηην απιθμ. 6575/12-11-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ.

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. Άξζξν 1 ρνιηθή Πεξηθέξεηα 1. Κάζε δεκφζην λεπηαγσγείν έρεη δηθή ηνπ ζρνιηθή πεξηθέξεηα θαη ζ' απηφ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ 1. ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Η Γηαδηθαζία απηή θαζνξίδεη ηελ κέζνδν πνπ αθνινπζείηαη απφ ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ γηα ηελ απνλνκή Διιεληθνχ ήκαηνο ζην γάια θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο πόλορ τος αστικού ππασίνος στη βιώσιμη ανάπτςξη των πόλεων

Ο πόλορ τος αστικού ππασίνος στη βιώσιμη ανάπτςξη των πόλεων Ο πόλορ τος αστικού ππασίνος στη βιώσιμη ανάπτςξη των πόλεων Aθεληνύιε Αηθαηεξίλε Γξ Γεσπφλνο-Γηεπζχληξηα 1 νπ Γπκλαζίνπ Χνξηηάηε Γηεχζπλζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο afentoul@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΘΝΗ ΑΠΟΦΑΗ ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ

ΚΟΘΝΗ ΑΠΟΦΑΗ ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αζήλα, 28 Γεθεκβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ ΚΑΘ ΣΟΤΡΘΜΟΤ Αξηζκ. Πξση.: ΓΕΝΘΚΗ Δ/ΝΗ ΔΘΟΘΚ.ΤΠΟΣΗΡΘΞΗ ΤΠΠΟΣ/ΓΟΔΠΤ/ΣΟΠΤΝ/ 126463 Δ/ΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ, ΕΚΠΑΘΔΕΤΗ ΚΑΘ ΠΟΘΟΣΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΤΝΔΕΜΟ ΔΗΜΩΝ ΔΤΣΙΚΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ******* ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΓΑΛΟΝΙΚΗ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2001 (10/2001 ΑΠΟΦΑΗ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90).

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90). Π.Γ. 219 ηεο 18/30 Μαίνπ 1991 (ΦΔΚ Α 81 - Γηνξζ. θαικ. ζην ΦΔΚ Α 98/1 Ινπι. 1991 θαη ΦΔΚ Α 136 /11 επη. 1991) : Πεξί εκπνξηθψλ Αληηπξνζψπσλ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 86/653/ΔΟΚ ηνπ ζπκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο,

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο, ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Οξγαληζκφο ΑΘΗΝΑ, 30/9/2010 Αζθάιηζεο Ο.Α.Δ.Δ. Διεπζέξσλ ΑΡ. ΠΡΩΣ.ΓΙΑΦ/Φ9/131/93046 Δπαγγεικαηηψλ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η ηο ζσέδιο νόμος : Ίδπςζη Τπηπεζίαρ Αζύλος και Τπηπεζίαρ Ππώηηρ Τποδοσήρ, πποζαπμογή ηηρ ελληνικήρ νομοθεζίαρ ππορ ηιρ διαηάξειρ ηηρ Οδηγίαρ 2008/115/ΔΚ «ζσεηικά με ηοςρ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ,

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Αξ.πξ.: Φ333/Ε1-02/Γ1/1014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΛΔ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα