ΓΙΑΠΤΗΣΙΚΗ ΙΓΡΩΣΑΓΔΝΙΣΙΓΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΙΑΠΤΗΣΙΚΗ ΙΓΡΩΣΑΓΔΝΙΣΙΓΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ"

Transcript

1 ΓΙΑΠΤΗΣΙΚΗ ΙΓΡΩΣΑΓΔΝΙΣΙΓΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ Εσάγγελος Ι. Γιαμαρέλλος-Μποσρμπούλης Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Παζνινγίαο Γ Παζνινγηθή Κιηληθή, Ιαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Guest Professor, Center for Sepsis Control and Care, Jena University Hospital, Germany

2

3

4

5

6 ΔΝΑ ΣΤΠΙΚΟ ΙΣΟΡΙΚΟ (1) Γπλαίθα 38 εηώλ Από εθεβηθήο ειηθίαο έθζπζε βιαβώλ ζηηο καζράιεο ή/θαη καζηνύο ή/θαη βνπβώλεο ή/θαη γινπηνύο Έληνλν άιγνο θαη θλεζκόο Σν άιγνο γίλεηαη ηδηαίηεξα έληνλν κεηά ηξεηο εκέξεο νπόηε νη βιάβεο παξνρεηεύνληαη απηόκαηα κε έμνδν αίκαηνο-πύνπ «Δμάξζεηο»: κεζνδηαζηήκαηα 0-28 εκεξώλ: stress

7 ΔΝΑ ΣΤΠΙΚΟ ΙΣΟΡΙΚΟ (2) Πνιιαπιά ζρήκαηα αληηβηνηηθώλ: κηθξή σθέιεηα Καιιηέξγεηεο ηνπ πύνπ: ζηείξεο, Staphylococcus spp, Enterococcus spp, Escherichia coli Άκεζε ππνηξνπή κεηά ηε δηαθνπή ησλ αληηβηνηηθώλ Ιζηνξηθό δύν ρεηξνπξγηθώλ δηαλνίμεσλ Μεηά θάζε δηάλνημε εληνλόηεξε ππνηξνπή

8 ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΔΠΙΛΟΓΔ? Αληηβηνηηθά Φηλαζηεξίδε/δαςόλε? Κπηηαξνζηαηηθά (κεζνηξεμάηε-θπθινζπνξίλε) Αληη-TNFα παξάγνληεο Αληη-IL-1β παξάγνληεο Υεηξνπξγηθή παξέκβαζε??

9 ΚΛΙΝΙΚΔ ΜΔΛΔΣΔ ΑΝΣΙΒΙΟΣΙΚΩΝ N. Γηάρθεηα Έθβαζε Jemec et al. JAAD 1998 Κιηλδακπθίλε oint 27 3 κήλεο βιαβώλ Jemec ERP 2004 Κιηλδακπθίλε oint vs ηεηξαθπθίλε Mendonça et al. BJD 2006 Ρηθακπηθίλε + θιηλδακπθίλε εβδ. βιαβώλ εβδ. Βειηίσζε ζε 8

10 ΑΝΟΙΑΚΔ ΒΛΑΒΔ ΓΔΡΜΑΣΟ (1) (van der Zee HH, et al. Br J Dermatol 2011, 166: 98)

11 ΑΝΟΙΑΚΔ ΒΛΑΒΔ ΓΔΡΜΑΣΟ (2) (van der Zee HH, et al. Br J Dermatol 2011, 166: 98)

12 Η ΔΙΓΙΚΗ ΑΝΟΙΑΚΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΓΔΝΓΡΙΣΙΚΟ ΚΤΣΣΑΡΟ MHC-II ΑΝΣΙΓΟΝΟ Παξζέλν T θύηηαξν T H -1 θπηηαξνθίλεο ΣΝFα, IL-2, IFNγ T H -2 θπηηαξνθίλεο IL-1β IL-12/23 T H -17 (IL-17) Υεκεηνηαμία T H -ξπζκηζηηθά IL-4, ΙL-6, IL-10 Netea MG, et al. J Immunol 2006, 172: 3712

13 T H -1 θπηηαξνθίλεο ΣΝFα, IL-2, IFNγ (-) T H -2 θπηηαξνθίλεο IL-4, ΙL-6, IL-10 IL-17 (-) Αληη-TNF ζεξαπείεο ειηθία θιεγκνλή ρεκεηνηαμία PMNs θαγνθπηηάξσζε θνθθίσκα Antachopoulos & Roilides. Br J Hematol 2005, 129: 583 Filler SG, et al. Clin Infect Dis 2005, 41 Suppl3: S208

14 ΚΤΣΣΑΡΟΚΙΝΔ ΓΔΡΜΑΣΟ (van der Zee HH, et al. Br J Dermatol 2011, 164: 1292)

15 Η ΔΝΝΟΙΑ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΓΔΝΓΡΙΣΙΚΟ ΚΤΣΣΑΡΟ MHC-II ΑΝΣΙΓΟΝΟ Παξζέλν T θύηηαξν T H -1 θπηηαξνθίλεο ΣΝFα, IL-2, IFNγ T H -2 θπηηαξνθίλεο IL-1β IL-12/23 T H -17 (IL-17) Υεκεηνηαμία T H -ξπζκηζηηθά IL-4, ΙL-6, IL-10 Netea MG, et al. J Immunol 2006, 172: 3712

16 ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΔ ΑΝΑΣΟΛΔΙ ΚΤΣΣΑΡΟΚΙΝΩΝ Παξάγσλ Μειέηε N Γνζνινγία Αποηέιεζκα 1 Infliximab RCT 23 0, 2 θαη 6 εβδ 50% HSSI (23.5% vs 5.6%) 2 Etanercept OCT 10 50mg/εβδ x 12εβδ >30% Sartorius score ζε 7 αζζ. Αλαζηνιή TNFα 3 Etanercept OCT 15 50mg/εβδ x 24εβδ DLQI 4 Etanercept RCT 20 50mg x 2/εβδ x12εβδ. Απνπζία σθέιεηαο 5 Adalimumab RCT 19 80mg+40mg/2 ε εβδ. x 12εβδ Sartorius score 6 Anakinra OCT 6 100mg/εκέξα x 8εβδ. Αλαζηνιή IL-1β/α Sartorius score 1. Grant A, et al. J Am Acad Dermatol 2010, 62: Giamarellos-Bourboulis EJ, et al. Br J Dermatol 2008, 158: Lee RA, et al. J Am Acad Dermatol 2009, 60: Adams DR, et al. J Am Acad Dermatol 2010, 146: Miller I, et al. Br J Dermatol 2011, 165: Leslie KS, et al. J Am Acad Dermatol 2014, 70: 342

17 Αζζελήο 2, εβδ. 24 Αζζελήο 2, έλαξμε

18 Αζζελήο 5, εβδ. 24 Αζζελήο 5, έλαξμε

19 120 α p: vs εβδ β p: vs εβδ α 40 β β β 20 Σσρίγγηα 0 Οδίδηα Εβδομάδες ζεραπείας Giamarellos-Bourboulis EJ, et al. Br J Dermatol 2008, 158: 567

20 ΓΔΝΔΣΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΘΔΗ: ΑΠΛΟΣΤΠΟΙ TNF (Savva A, et al. Br J Dermatol 2013, 168: 311) G A ΠΡΟΑΓΩΓΟ RNA ΠΟΛΤΜΔΡΑΗ ΓΟΜΙΚΟ ΓΟΝΙΓΙΟ Γοληδηαθή έθθραζε

21 ΑΠΛΟΣΤΠΟΙ TNF & ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΗ (Savva A, et al. Br J Dermatol 2013, 168: 311) p: 0.025

22 Η ΠΡΩΣΗ «ΜΔΓΑΛΗ» ΜΔΛΔΣΗ (Kimball AB, et al. Ann Intern Med 2012, 157: 846) Δηθοληθό (λ= 51) Adalimumab 40 mg/2 ε εβδ. Adalimumab (λ= 52) 80mg εβδ.0+40 mg/2 ε εβδ. Adalimumab 40 mg/2 ε εβδ. Adalimumab 40 mg/εβδ. (λ=51) 160mg εβδ.0+ 80mg εβδ.1+40 mg/εβδ. Adalimumab 40 mg/2 ε εβδ. ΔΒΓΟΜΑΓΔ 0-16 ΣΤΦΛΗ-ΣΤΥΑΙΟΠΟΙΗΜΔΝΗ ΔΒΓΟΜΑΓΔ ΑΝΟΙΚΣΗ

23 % αζζελώλ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΗ*: ΔΒΓΟΜΑΓΑ 16 (Kimball AB, et al. Ann Intern Med 2012, 157: 846) 25 ** 20 ** ** Δηθνληθό 40mg/2ε εβδ. 40mg/εβδ. 0 Όιοη Hurley I/II Hurley III *Μεηαβνιή PGA (Physician s Global Assessment) **p< 0.05 vs εηθνληθό

24 % αζζελώλ ΜΔΗ ΒΔΛΣΙΩΗ ΒΛΑΒΩΝ: ΔΒΓΟΜΑΓΑ 16 (Kimball AB, et al. Ann Intern Med 2012, 157: 846) * * Δηθνληθό 40mg/2ε εβδ. 40mg/εβδ Οδίδηα Αποζηήκαηα σρίγγηα *p< 0.05 vs εηθνληθό

25 % αζζελώλ ΜΔΗ ΜΔΣΑΒΟΛΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΒΑΡΤΣΗΣΑ: ΔΒΓΟΜΑΓΑ 16 (Kimball AB, et al. Ann Intern Med 2012, 157: 846) * * * Δηθνληθό 40mg/2ε εβδ. 40mg/εβδ. -35 Sartorius DLQI TWPI PHQ-9 *p< 0.05 vs εηθνληθό

26 ΑΝΔΠΙΘΤΜΗΣΔ ΔΝΔΡΓΔΙΔ (Kimball AB, et al. Ann Intern Med 2012, 157: 846) Δηθοληθό 40mg/2 ε εβδ. 40mg/εβδ. Όιεο νβαξέο ΑΔο Καθνήζεηεο 0 0 0

27 ΔΠΙ ΜΗ ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΗ ΣΗΝ ANTI-TNF ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ (www.clinicaltrials.gov NCT EudraCT ) Δηθοληθό (λ= 10) Anakinra 100 mg/εκέρα (λ=10) ΔΒΓΟΜΑΓΔ 0-12 ΣΤΦΛΗ-ΣΤΥΑΙΟΠΟΙΗΜΔΝΗ ΔΒΓΟΜΑΓΔ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ Όιοη οη αζζελείς έτοσλ οιοθιερώζεη 12 εβδοκάδες ζεραπείας

28 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Νόζεκα απην-θιεγκνλώδεο ΜΔΛΛΟΝ: βηνινγηθή ζεξαπεία Adalimumab: απνηειεζκαηηθό ζε ζεκαληηθό πνζνζηό αζζελώλ Βειηίσζε θιεγκνλσδώλ νδηδίσλ Βειηίσζε πνηόηεηαο δσήο Η θιηληθή απνηειεζκαηηθόηεηα επεξεάδεηαη από ην γνλόηππν ηνπ αζζελόύο Διπηδνθόξα απνηειέζκαηα κε λεώηεξεο βηνινγηθέο ζεξαπείεο

29 ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΟΜΑΓΑ Θενδώξα Κάλλε Αζελά άββα Βαζηιηθή Σδαλεηάθνπ Γξ. Αηκηιία Πειεθάλνπ Γξ. Μαξία Μνπθηαξνύδε Γξ. Αλαζηαζία Αλησλνπνύινπ Γξ. Υαξηηίλε Πεηξνπνύινπ Γξ. Φσηεηλή Μπαδηάθα νθία Γηαηξάθνπ Γξ. Θσκάο Σζαγαλόο Αηθαηεξίλε ππξηδάθε Αηθαηεξίλε Πηζηίθε Παλαγηώηα Μαξαβίηζα Ηιηάλλα Παληειίδνπ

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Παξνπζίαζε Οξηζκόο θαη επηδεκηνινγία Παζνθπζηνινγία Γηάγλσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΠΤΖΣΗΚΖ ΗΓΡΩΣΑΓΔΝΗΣΗΓΑ: ΣΗ ΝΔΩΣΔΡΟ ΣΖΝ ΑΗΣΗΟΠΑΘΟΓΔΝΔΗΑ

ΓΗΑΠΤΖΣΗΚΖ ΗΓΡΩΣΑΓΔΝΗΣΗΓΑ: ΣΗ ΝΔΩΣΔΡΟ ΣΖΝ ΑΗΣΗΟΠΑΘΟΓΔΝΔΗΑ ΓΗΑΠΤΖΣΗΚΖ ΗΓΡΩΣΑΓΔΝΗΣΗΓΑ: ΣΗ ΝΔΩΣΔΡΟ ΣΖΝ ΑΗΣΗΟΠΑΘΟΓΔΝΔΗΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΚΑΣΟΤΛΖ ΔΠ. ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ Β ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΦΡΟΓΗΗΩΝ ΚΑΗ ΓΔΡΜΑΣΗΚΩΝ ΝΟΩΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΔΚΠΑ Π.Γ.Ν. «ΑΣΣΗΚΟΝ» ΟΡΗΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία. Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε

Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία. Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Η αξθνείδσζε είλαη κία πνιπζπζηεκαηηθή λόζνο άγλσζηεο αηηηνινγίαο.

Διαβάστε περισσότερα

HPV και Δέπμα. Καιακπαιίθεο Γεκήηξηνο. Δπ.Καζεγεηήο Β Παλεπηζηεκηαθήο Γεξκαηνινγηθήο Αθξνδηζηνινγηθήο Κιηληθήο ΑΠΘ

HPV και Δέπμα. Καιακπαιίθεο Γεκήηξηνο. Δπ.Καζεγεηήο Β Παλεπηζηεκηαθήο Γεξκαηνινγηθήο Αθξνδηζηνινγηθήο Κιηληθήο ΑΠΘ HPV και Δέπμα Καιακπαιίθεο Γεκήηξηνο Δπ.Καζεγεηήο Β Παλεπηζηεκηαθήο Γεξκαηνινγηθήο Αθξνδηζηνινγηθήο Κιηληθήο ΑΠΘ Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά HPV - Μεηαδίδνληαη εύθνια - Πξνζβάιινπλ δέξκα θαη βιελλνγόλνπο κε

Διαβάστε περισσότερα

Νεπξνελδνθξηλείο Όγθνη Πεπηηθνύ : ύγρξνλεο απόςεηο ζηε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία

Νεπξνελδνθξηλείο Όγθνη Πεπηηθνύ : ύγρξνλεο απόςεηο ζηε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία Νεπξνελδνθξηλείο Όγθνη Πεπηηθνύ : ύγρξνλεο απόςεηο ζηε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία Υπήζηορ Γ. Σοςμπανάκηρ MD PhD Consultant in Gastroenterology & Neuroendocrine Tumours Hon. Senior Lecturer - University College

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΣΡΟ ΜΠΑΚΑΚΟ ΔΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Α ΠΑΝ/ΚΗ ΠΝΔΤΜ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, Ν.Ν.Θ.Α. «ΧΣΗΡΙΑ»

ΠΔΣΡΟ ΜΠΑΚΑΚΟ ΔΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Α ΠΑΝ/ΚΗ ΠΝΔΤΜ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, Ν.Ν.Θ.Α. «ΧΣΗΡΙΑ» . ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΟΤ ΑΘΜΑΣΟ: ΜΗΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΠΡΟΚΛΖΖ ΠΔΣΡΟ ΜΠΑΚΑΚΟ ΔΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Α ΠΑΝ/ΚΗ ΠΝΔΤΜ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, Ν.Ν.Θ.Α. «ΧΣΗΡΙΑ» Ση ίζρπε έσο ην 2005? GINA 2005 Σαμηλόκεζε

Διαβάστε περισσότερα

Eλδόξακα 2012. Αλαζθόπεζε Νέωλ Δεδνκέλωλ Γηα ηελ ππόθπζε 2011. Καηεπίνα Σαπιδακη Ενδοκπινολόγορ. ΑΡΙΓΑΚΗ Κ.

Eλδόξακα 2012. Αλαζθόπεζε Νέωλ Δεδνκέλωλ Γηα ηελ ππόθπζε 2011. Καηεπίνα Σαπιδακη Ενδοκπινολόγορ. ΑΡΙΓΑΚΗ Κ. Eλδόξακα 2012 Αλαζθόπεζε Νέωλ Δεδνκέλωλ Γηα ηελ ππόθπζε 2011 Καηεπίνα Σαπιδακη Ενδοκπινολόγορ. Τπόθπζε 2011 Μεγαιαθξία Cushing s Disease Σπραηώκαηα Τπόθπζε Πξνιαθηίλσκα Gluco corticoid s Pulsatility Αδελώκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΚΑΣΑΓΜΑ ΙΥΙΟΤ

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΚΑΣΑΓΜΑ ΙΥΙΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΚΑΣΑΓΜΑ ΙΥΙΟΤ Γρ. Ιωάννης Γιονσζιώηης Φσζίαηρος Ιαηρός Αποκαηάζηαζης Γιδάκηωρ Πανεπιζηημίοσ Αθηνών Μεηεκπαιδεσθείς ζηη Γερμανία Σηλ. 6946-469759 e-mail: yannis_dionyssiotis@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Λιπιδαιμικό προθίλ ηων αζθενών με πρώιμη ρεσμαηοειδή αρθρίηιδα Επίδραζη ηης ανηιρεσμαηικής θεραπείας: προοπηική μελέηη

Λιπιδαιμικό προθίλ ηων αζθενών με πρώιμη ρεσμαηοειδή αρθρίηιδα Επίδραζη ηης ανηιρεσμαηικής θεραπείας: προοπηική μελέηη Λιπιδαιμικό προθίλ ηων αζθενών με πρώιμη ρεσμαηοειδή αρθρίηιδα Επίδραζη ηης ανηιρεσμαηικής θεραπείας: προοπηική μελέηη Α.Ν. ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ Δ.. ΛΟΤΡΗΓΑ Π.Β. ΒΟΤΛΓΑΡΖ Α.Γ. TΔΛΔΠΖ Α.Α. ΓΡΟΟ ΠΔΡΗΛΖΦΖ κοπός ηης

Διαβάστε περισσότερα

Aνασκόπηση. Συστηματικές θεραπείες για τη διαπυητική ιδρωταδενίτιδα

Aνασκόπηση. Συστηματικές θεραπείες για τη διαπυητική ιδρωταδενίτιδα Aνασκόπηση Συστηματικές θεραπείες για τη διαπυητική ιδρωταδενίτιδα Zησίμου - Πολιτοπούλου Χ. Δεσινιώτη Κ. Αντωνίου Χρ. Α Παν/κή Δερματολογική Κλινική, Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Α. Συγγρός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΜΟΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΗ ΑΚΜΗ. ΚΑΣΔΡΙΝΑ ΑΒΔΣΗ Γεξκαηνιόγνο- Αθξνδηζηνιόγνο asvesmed@otenet. gr

ΟΡΜΟΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΗ ΑΚΜΗ. ΚΑΣΔΡΙΝΑ ΑΒΔΣΗ Γεξκαηνιόγνο- Αθξνδηζηνιόγνο asvesmed@otenet. gr ΟΡΜΟΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΗ ΑΚΜΗ ΚΑΣΔΡΙΝΑ ΑΒΔΣΗ Γεξκαηνιόγνο- Αθξνδηζηνιόγνο asvesmed@otenet. gr ΙΑΣΡΙΚΗ ΔΣΙ ΠΡΟΘΔΙ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΔΙ. ΑΦΑΙΡΔΙ ΜΔΝ ΣΩΝ ΤΠΔΡΒΑΛΛΟΝΣΩΝ, ΠΡΟΘΔΙ ΓΔ ΣΩΝ ΔΛΔΙΠΟΝΣΩΝ. Ο ΓΔ ΣΟΤΣΟ ΠΟΔΙΝ, ΑΡΙΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΗΑ ΔΗΝΑΗ Ζ ΗΓΑΝΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΠΔΡΗΓΡΧΗΑ; Γ. Κνληνρξηζηφπνπινο Νοσ. «A. Σσγγρός»

ΠΟΗΑ ΔΗΝΑΗ Ζ ΗΓΑΝΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΠΔΡΗΓΡΧΗΑ; Γ. Κνληνρξηζηφπνπινο Νοσ. «A. Σσγγρός» ΠΟΗΑ ΔΗΝΑΗ Ζ ΗΓΑΝΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΠΔΡΗΓΡΧΗΑ; Γ. Κνληνρξηζηφπνπινο Νοσ. «A. Σσγγρός» ΤΠΔΡΗΓΡΧΗΑ Τπεξβνιηθή έθθξηζε ηδξψηα απφ ηνπο εθθξηλείο ηδξσηνπνηνχο αδέλεο ΤΠΔΡΗΓΡΧΗΑ Δζηηαθή Πξσηνπαζήο ή ηδηνπαζήο

Διαβάστε περισσότερα

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 ΟΞΕΙΑ ΔΤΠΝΟΙΑ 4 ο Δπηκέιεηα Κεθαιαίνπ: Γεώξγηνο ηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεξηερόκελα 4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

Διαβάστε περισσότερα

O.A.. Τη είλαη ε νζηεναξζξίηηδα?

O.A.. Τη είλαη ε νζηεναξζξίηηδα? O.A.. Τη είλαη ε νζηεναξζξίηηδα? Δίλαη κηα δηαηαξαρή ησλ αξζξώζεσλ ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη από: Γηαηαξαρή ζηελ ζύλζεζε ηνπ αξζξηθνύ ρόλδξνπ. Φιεγκνλή ηνπ αξζξηθνύ πκέλα. Οζηεόθπηα. Αλαθαηαζθεπή ηνπ ππν-ρόλδξηλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

Ο Pόλορ ηων Υπεπεσογπαθήμαηορ ζηεν Εξακπίβωζε ηων Αιηιών Ανδπικήρ Υπογονιμόηεηαρ: Παποςζίαζε Πεπιζηαηικού Αποθπακηικήρ Αδωοζπεπμίαρ

Ο Pόλορ ηων Υπεπεσογπαθήμαηορ ζηεν Εξακπίβωζε ηων Αιηιών Ανδπικήρ Υπογονιμόηεηαρ: Παποςζίαζε Πεπιζηαηικού Αποθπακηικήρ Αδωοζπεπμίαρ 04-01-2011 Πεπιζηαηικό ηος μήνα - Ιανοςάπιορ Ο Pόλορ ηων Υπεπεσογπαθήμαηορ ζηεν Εξακπίβωζε ηων Αιηιών Ανδπικήρ Υπογονιμόηεηαρ: Παποςζίαζε Πεπιζηαηικού Αποθπακηικήρ Αδωοζπεπμίαρ Ketul V. Patel BSc MBBS

Διαβάστε περισσότερα

Νηθνηηληθό νμύ /Λαξνπηπξάληε. H αλαβίσζε ηνπ παιαηόηεξνπ ππνιηπηδαηκηθνύ. Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ

Νηθνηηληθό νμύ /Λαξνπηπξάληε. H αλαβίσζε ηνπ παιαηόηεξνπ ππνιηπηδαηκηθνύ. Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ 1 Νηθνηηληθό νμύ /Λαξνπηπξάληε. H αλαβίσζε ηνπ παιαηόηεξνπ ππνιηπηδαηκηθνύ θαξκάθνπ. Αλαζηάδηα Κεή, Δπάγγεινο Λπκπεξόπνπινο, Μσπζήο Διηζάθ Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ Βξαρύο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. Αζήλα. Λακία Φζηώηηδαο. ykafrits@otenet.gr. Ηαηξηθή ρνιή, Δζληθό Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζήλαο

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. Αζήλα. Λακία Φζηώηηδαο. ykafrits@otenet.gr. Ηαηξηθή ρνιή, Δζληθό Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζήλαο ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΑ Η. ΚΑΦΡΗΣΑ Παιδίαηπορ - Παιδογαζηπενηεπολόγορ 1. ΠΡΟΩΠΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Σόπορ γέννηζηρ: Σόπορ καηαγωγήρ: Γιεύθςνζη ιαηπείος: Αζήλα Λακία Φζηώηηδαο Φαλεξσκέλεο 5, Υνιαξγόο 15561,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΥΝΙΚΗ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ: ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ

ΠΛΑΥΝΙΚΗ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ: ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΛΑΥΝΙΚΗ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ: ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ Γξ Θεκηζηνθιήο Σδώηδαο Δλδνθξηλνιόγνο Γείθηεο Μάδαο ώκαηνο (ΒΜΙ) BMI= Σωματικό Βάρος Υψος Καηεγνξηνπνίεζε ΒΜΙ Κίλδπλνο Διιεηπνβαξήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΔΙΑΓΧΓΗ... 2 B. ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΓΡΑΗ 3 Γ. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ. 4. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 - Οξηζκνί ινηκώμεσλ 11

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΔΙΑΓΧΓΗ... 2 B. ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΓΡΑΗ 3 Γ. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ. 4. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 - Οξηζκνί ινηκώμεσλ 11 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΔΙΑΓΧΓΗ... 2 B. ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΓΡΑΗ 3 Γ. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ. 4 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 - Οξηζκνί ινηκώμεσλ 11 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 - Μηθξνβηνινγηθή δηεξεύλεζε 25 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3 Γηαρείξηζε αζζελώλ κε ινίκσμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΟΓΔΝΔΣΗΚΖ ΑΛΧΠΔΚΗΑ

ΑΝΓΡΟΓΔΝΔΣΗΚΖ ΑΛΧΠΔΚΗΑ ΑΝΓΡΟΓΔΝΔΣΗΚΖ ΑΛΧΠΔΚΗΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ Κ. ΚΑΣΟΤΛΖ ΔΠΗΚ. ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΗΑ Β ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΦΡΟΓΗΗΧΝ ΚΑΗ ΓΔΡΜΑΣΗΚΧΝ ΝΟΧΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ - Π.Γ.Ν. «ΑΣΣΗΚΟΝ» ΑΝΓΡΟΓΔΝΔΣΗΚΖ ΑΛΧΠΔΚΗΑ Πξννδεπηηθή εμειηζζφκελε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ / Φεβξνπάξηνο Μάηνο 2015 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 12/3/2015: Αντιμετώπιση Πόνου (Κυριάκου Αθηνά) ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ Γ.Ν. ΑΜΦΙΑ «Ο Υεηξόηεξνο πόλνο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Τπεδσθνηηθέο πιινγέο - Γηεξεύλεζε θαη αληηκεηώπηζε

Τπεδσθνηηθέο πιινγέο - Γηεξεύλεζε θαη αληηκεηώπηζε Τπεδσθνηηθέο πιινγέο - Γηεξεύλεζε θαη αληηκεηώπηζε Γηάλλεο Καινκελίδεο Υαξάιακπνο Μφζρνο Οκάδα Μειέηεο Ννζεκάησλ Τπεδσθφηα ΔΠΔ πκπηψκαηα θαη ζεκεία: ζπλήζσο κε-εηδηθά γηα θάπνηα λφζν Αθηηλνινγηθά επξήκαηα:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ. Θ έ ι ν π κ ε έ λ α ζ ρ ν ι ε ί ν γ η α η ε λ θ ν η λ σ λ ί α ΛΑΡΙΑ: Ξελνδνρείν Γηόλπζνο 28 29 Ινπλίνπ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ

ΔΠΙΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ. Θ έ ι ν π κ ε έ λ α ζ ρ ν ι ε ί ν γ η α η ε λ θ ν η λ σ λ ί α ΛΑΡΙΑ: Ξελνδνρείν Γηόλπζνο 28 29 Ινπλίνπ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 2 ν ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΠΙΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ Θ έ ι ν π κ ε έ λ α ζ ρ ν ι ε ί ν γ η α η ε λ θ ν η λ σ λ ί α ΛΑΡΙΑ: Ξελνδνρείν Γηόλπζνο 28 29 Ινπλίνπ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ ΑΒΒΑΣΟ 28 ΙΟΤΝΙΟΤ 2014 Μαλάκος ηαμάηες,φιλνηίζες

Διαβάστε περισσότερα

Διονύςηρ Σπτπάσορ Λέκσοπαρ Πνετμονολογίαρ ΑΠΘ

Διονύςηρ Σπτπάσορ Λέκσοπαρ Πνετμονολογίαρ ΑΠΘ Διονύςηρ Σπτπάσορ Λέκσοπαρ Πνετμονολογίαρ ΑΠΘ 1. Γιαηί και επυηημαηολόγια ζηη ΧΑΠ; 2. Δξσηεκαηνιόγηα δηαινγήο (screening) 3. Δξσηεκαηνιόγηα παξαθνινύζεζεο GOLD report 2010 Ι ΙΙ ΙΙΙ IV Ήπια Μέηπια Σοβαπή

Διαβάστε περισσότερα