Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω"

Transcript

1 Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Σ Μ Η Μ Α Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η Κ Α Ι Α Φ Α Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Π Ι Σ Η Μ Η Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ο Τ Γ Ω Ν Σ Η Ν Δ Φ Α Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Η Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΑΤΞΗΗ ΣΗ ΤΓΚΔΝΣΡΩΗ ΑΒΔΣΙΟΤ ΚΑΙ ΟΣΙΚΗ ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΦΑΣΑΗ ΣΟΝ ΟΡΟ ΑΘΔΝΩΝ ΜΔ ΚΑΡΚΙΝΟ Ω ΠΡΟΓΝΩΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΑΡΞΗ ΟΣΙΚΩΝ ΜΔΣΑΣΑΔΩΝ Ειέλε Ι. Γθίλε Δηπιωκαηηθή Εξγαζία πνπ ππνβιήζεθε ζην Τκήκα Σηαηηζηηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο Επηζηήκεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηώο ωο κέξνο ηωλ απαηηήζεωλ γηα ηελ απόθηεζε ηνπ Μεηαπηπρηαθνύ Δηπιώκαηνο Εηδίθεπζεο ζηελ Εθαξκνζκέλε Σηαηηζηηθή. Πεηξαηάο, Σεπηέκβξηνο 00

2

3 Η παξνύζα Δηπιωκαηηθή Εξγαζία εγθξίζεθε νκόθωλα από ηελ Τξηκειή Εμεηαζηηθή Επηηξνπή πνπ νξίζζεθε από ηε ΓΣΕΣ ηνπ ηκήκαηνο Σηαηηζηηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο Επηζηήκεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηώο ζηελ ππ αξηζκ.... ζπλεδξίαζή ηνπ ζύκθωλα κε ηνλ Εζωηεξηθό Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ ζηελ Εθαξκνζκέλε Σηαηηζηηθή. Τα κέιε ηεο επηηξνπήο ήηαλ: - Καηέξε Μαξία, ( Επηβιέπνπζα Καζεγήηξηα ) - Κνύηξαο Μάξθνο - Σπξίγνο Κωλζηαληίλνο Η έγθξηζε ηεο Δηπιωκαηηθήο Εξγαζίαο από ην ηκήκα Σηαηηζηηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο Επηζηήκεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηώο δελ ππνδειώλεη απνδνρή ηωλ γλωκώλ ηνπ ζπγγξαθέα.

4

5 U N I V E R S I T Y O F P I R A E U S D E P A R T M E N T O F S T A T I S T I C S A N D I N S U R A N C E S C I E N C E P O S T G R A D U A T E P R O G R A M I N A P P L I E D S T A T I S T I C S EVALUATION OF THE PROGNOSTIC VALUE OF THE INCREASE IN CALCIUM CONCENTRATION AND OF BONE ALKALINE PHOSPHATASE IN THE SERUM OF PATIENTS WITH CANCER FOR DIAGNOSING BONE METASTASES By Elen J. Gkn MSc Dssertaton submtted to the Department of Statstcs and Insurance Scence of the Unversty of Praeus n partal fulfllment of the requrements for the degree of Master of Scence n Appled Statstcs. Praeus, Greece September 00

6

7 Σηνπο αγαπεκέλνπο κνπ γνλείο, Πόιπ θαη Γηάλλε θαη ζηνλ Νάζν.

8

9 Ευχαριστίες Θεξκέο επραξηζηίεο ζα ήζεια λα απεπζύλω ζηελ Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα θ. Μαξία Καηέξε πνπ απνηέιεζε νπζηαζηηθή ζπκπαξαζηάηξηα ζηελ εθπόλεζε ηεο παξνύζαο δηπιωκαηηθήο εξγαζίαο. Οη παξαηεξήζεηο, νη δηνξζώζεηο θαη νη ζπκβνπιέο ηεο θαζ όιε ηε δηάξθεηα ζπγγξαθήο ηεο εξγαζίαο ζπληέιεζαλ θαζνξηζηηθά ζηελ νινθιήξωζε ηεο. Επηπιένλ ζα ήζεια λα επραξηζηήζω όινπο ηνπο θαζεγεηέο κνπ ζην κεηαπηπρηαθό πξόγξακκα ζπνπδώλ θαη ηδηαίηεξα ηνλ Καζεγεηή θ. Μάξθν Κνύηξα, κέινο ηεο ηξηκεινύο επηηξνπήο θαη αθαδεκαϊθό ζύκβνπιό κνπ, γηα ηηο ρξήζηκεο ππνδείμεηο ηνπ θαη ηελ επνηθνδνκεηηθή θαζνδήγεζή ηνπ. Τέινο νθείιω λα επραξηζηήζω ηελ νηθνγέλεηα κνπ γηα ηελ αγάπε, ηελ ππνκνλή θαη ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε ηεο όια απηά ηα ρξόληα.

10

11 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα δηαρξνληθά δεδνκέλα παξνπζηάδνληαη πνιύ ζπρλά ζρεδόλ ζε όια ηα επηζηεκνληθά πεδία ζηα νπνία ρξεζηκνπνηνύληαη ζηαηηζηηθά κνληέια. Εηδηθόηεξα ζην ρώξν ηωλ θιηληθώλ δνθηκώλ έρεη γίλεη αλαγθαία ε ζπιινγή θαη αλάιπζε επαλαιακβαλόκελωλ κεηξήζεωλ γηα ηε δηάγλωζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο, ηελ παξαθνινύζεζε θαη ηνλ έιεγρν ζπκπηωκάηωλ ή ηωλ παξελεξγεηώλ κηαο ζεξαπείαο. Σηε ζπγθεθξηκέλε δηαηξηβή γηα λα απνδείμνπκε ηελ πξνγλωζηηθή αμία ηνπ αζβεζηίνπ θαη ηεο αιθαιηθήο θωζθαηάζεο ωο βηνρεκηθνύο δείθηεο γηα νζηηθέο κεηαζηάζεηο ζε αζζελείο κε θαξθίλν ρξεζηκνπνηνύκε κεζόδνπο αλάιπζεο επαλαιακβαλόκελωλ κεηξήζεωλ ζε έλα δείγκα 37 αζζελώλ. Αξρηθά παξνπζηάδεηαη ην πξόβιεκα ηωλ νζηηθώλ κεηαζηάζεωλ θαη γίλεηαη κηα ζύληνκε αλαζθόπεζε ηωλ βηνρεκηθώλ δεηθηώλ θαη ηωλ πξνγλωζηηθώλ ειέγρωλ γηα νζηηθέο κεηαζηάζεηο. Καηόπηλ γίλεηαη κία παξνπζίαζε ηωλ βαζηθώλ ελλνηώλ θαη νξηζκώλ ηωλ επαλαιακβαλόκελωλ κεηξήζεωλ. Αλαθέξνληαη ηα πεδία εθαξκνγήο ηνπο, όπωο επίζεο ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηωλ δηαρξνληθώλ ζρεδηαζκώλ. Εμεηάδνληαη ν ππνινγηζκόο ηνπ δείγκαηνο ή ηεο ηζρύνο θαη ε «ζεξαπεία» ηωλ ειιηπώλ θαη dropouts ηηκώλ ζε δηαρξνληθά δεδνκέλα. Σηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη, γηα ζπλερείο κεηαβιεηέο απόθξηζεο, κνλνδηάζηαηεο θαη πνιπδηάζηαηεο κέζνδνη αλάιπζεο ηωλ επαλαιακβαλόκελωλ κεηξήζεωλ, όπωο επίζεο θαη ηα κεηθηά γξακκηθά κνληέια ηπραίωλ θαη ζηαζεξώλ επηδξάζεωλ. Γίλεηαη κία ζύληνκε αλαθνξά ζηα ζηαηηζηηθά πξνγξάκκαηα θαη ινγηζκηθά πνπ ζπλδξάκνπλ ζηελ αλάιπζε ηωλ επαλαιακβαλόκελωλ κεηξήζεωλ. Τέινο αλαιύνληαη ηα δεδνκέλα καο θαη παξνπζηάδνληαη νη εθηηκήζεηο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ ειήθζεζαλ από ηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε εθαξκόδνληαο πνιπδηάζηαηε αλάιπζε MANOVA θαη αλάιπζε κεηθηώλ γξακκηθώλ κνληέιωλ.

12

13 ABSTRACT Longtudnal data are frequently present n almost all scentfc felds where statstcal modelng s used. Especally for clncal trals where the effectveness of a treatment s of concern as well as montorng and controllng ts sde effects or symptoms the analyss of repeated measurements s a necessary tool. In ths thess n order to prove the prognostc value of calcum and alkalne phosphatase as bochemcal markers for bone metastases n patents wth cancer we analyzed a sample of 37 patents by repeated measurements analyss methods. Intally the problem of bone metastases s defned and a short revew of bochemcal markers and prognostc tests s presented. Furthermore, basc terms and defntons for repeated measurements are llustrated. Felds of applcaton are mentoned as well as advantages and dsadvantages of longtudnal desgns. We provded methods for calculatng the approprate sample sze and power. Also we examned technques for treatng mssng and dropout values. Unvarate and multvarate methods for analyzng repeated measurements when contnuous response varables are of nterest and lnear mxed models of random or fxed effects are presented. We provded a bref revew of statstcal software. Fnally, evaluatons and conclusons from the statstcal analyss of our sample usng multvarate analyss MANOVA and lnear mxed models are provded.

14

15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Καηάλογος Πινάκων xx Καηάλογος Στημάηων xx. Ειζαγωγή. Οζηικέρ μεηαζηάζειρ. Ο πόλορ ηυν βιοσημικών δεικηών ζηην Ογκολογία.3 Ππογνυζηικοί παπάγονηερ ζηιρ οζηικέρ μεηαζηάζειρ 4.3. Απεικονιζηικοί δείκηερ και η ππογνυζηική ηοςρ αξία 4.3. Βιοσημικοί δείκηερ και η ππογνυζηική ηοςρ αξία 5.5 Αλκαλική θυζθαηάζη 9.6 Σκοπόρ και ππόβλετη ηηρ μελέηηρ 9.7 Σηαηιζηικοί μέθοδοι ανάλςζηρ πος έσοςν σπηζιμοποιηθεί για ηην εκηίμηζη ηηρ ππογνυζηικήρ αξίαρ οζηικών δεικηών.8 Γιάπθπυζη ηηρ διπλυμαηικήρ 3. Σύνηομη ειζαγωγή ζηις επαναλαμβανόμενες μεηρήζεις 5. Δπαναλαμβανόμενερ (repeated) μεηπήζειρ και η σπήζη ηοςρ 5. Η παπαηηπούμενη μονάδα 7.3 Γιασπονικέρ μελέηερ (longtudnal studes) και ο ζσεδιαζμόρ ηοςρ 8.4 Πλεονεκηήμαηα Γιασπονικών μελεηών 9.5 Μειονεκηήμαηα Γιασπονικών μελεηών.6 Πποζέγγιζη ηηρ ανάλςζηρ διασπονικών παπαηηπήζευν.7 Σσεδιαζμόρ 4.7. Μεπολητία 4.7. Δπάπκεια Υπολογιζμόρ μεγέθοςρ δείγμαηορ 8.8 Δλλιπή δεδομένα (mssng data) 3.8. Έλεγσορ για πλήπυρ ηςσαίερ αποσυπήζειρ (dropouts) 34 xv

16 3. Μέθοδοι ανάλσζης επαναλαμβανόμενων μεηρήζεων Δξεπεςνώνηαρ ηα διασπονικά δεδομένα Γπαθική παποςζίαζη ηυν διασπονικών δεδομένυν Πποζαπμογή ομαλών καμπςλών Γομή ηηρ ζςζσέηιζηρ Μονοδιάζηαηη ανάλςζη επαναλαμβανόμενυν μεηπήζευν Πολςδιάζηαηη ανάλςζη επαναλαμβανόμενυν μεηπήζευν Τεζη ηηρ ςπόθεζηρ κοινού πίνακα διακςμάνζευν-ζςνδιακςμάνζευν για όλερ ηιρ ομάδερ Σςνέπειερ και διοπθώζειρ ζηην πεπίπηυζη πος δεν ιζσύει η ιζόηηηα ηυν πινάκυν διακςμάνζευν-ζςνδιακςμάνζευν Γπαμμική ηάζη και ηάζη μεγαλύηεπηρ ηάξηρ Πολςμεηαβληηή ανάλςζη διακύμανζηρ (MANOVA) επαναλαμβανόμενυν μεηπήζευν Το γενικό μονηέλο Δκηίμηζη παπαμέηπυν Σςγκπίζειρ ηυν παπαπάνυ ζηαηιζηικών ηύπυν Ανάλςζη ηυν πποθίλ Έλεγσορ παπαλληλίαρ Έλεγσορ μη ύπαπξηρ διαθοπών μεηαξύ ηυν ομάδυν Έλεγσορ μη ύπαπξηρ διαθοπών μεηαξύ ηυν σπονικών ζηιγμών Ανάλςζη καμπςλών (Growth Curve Analyss)-Γπαμμική Τάζη Το μονηέλο ηηρ ανάλςζηρ καμπςλών Πποϋποθέζειρ ζθαιπικόηηηαρ Πολλαπλά δείγμαηα Γενικά γπαμμικά μονηέλα για διασπονικά δεδομένα Το γενικό γπαμμικό μονηέλο με ζςζσεηιζμένα λάθη Το ομοιόμοπθο μονηέλο ζςζσεηίζευρ Το εκθεηικό μονηέλο ζςζσεηίζευρ Γπαμμικά μονηέλα μεικηών επιδπάζευν (Lnear mxed models) Γπαμμικό μονηέλο ηςσαίυν επιδπάζευν για επαναλαμβανόμενερ μεηπήζειρ 7 xv

17 3.6. Το γπαμμικό μεικηό μονηέλο ζηιρ επαναλαμβανόμενερ μεηπήζειρ Δκηίμηζη παπαμέηπυν Δκηίμηζη ζηαθμιζμένυν ελασίζηυν ηεηπάγυνυν (Weghted leastsquares estmaton) Δκηίμηζη μεγίζηηρ πιθανοθάνειαρ κάηυ από ηην ςπόθεζη ηηρ κανονικόηηηαρ Δκηίμηζη πεπιοπιζμένηρ μεγίζηηρ πιθανοθάνειαρ (Restrcted maxmum lkelhood estmaton) Ανθεκηική εκηίμηζη ηυν ηςπικών ζθαλμάηυν (Robust estmaton of standard errors) Αλγόπιθμοι επαναληπηικών μεθόδυν Λογιζμικό (Software) Σηαηιζηική Ανάλσζη Διζαγυγή Πεπιγπαθικά σαπακηηπιζηικά Δπιλογή μονηέλος Πολςδιάζηαηη-μονοδιάζηαηη ανάλςζη ηος μονηέλος Ανάλςζη με ηη σπήζη μεικηού μονηέλος 0 Βιβλιογραθία 09 Παράρηημα 7 xv

18 xv

19 ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακαρ. Βιοσημικοί δείκηερ οζηικού ζσημαηιζμού και οζηικήρ αποπποθήζευρ. 8 Πίνακαρ 3. Πίνακαρ ANOVA επαναλαμβανόμενυν μεηπήζευν ζηην πεπίπηυζη πολλαπλών δειγμάηυν. 67 Πίνακαρ 3. Γιάθοπερ δομέρ ηος πίνακα διακςμάνζευν-ζςνδιακςμάνζευν. 78 Πίνακαρ 4. Απιθμηηική καηανομή ηυν δεδομένυν πος δηλώνει ηο πλήθορ ηυν ςποκειμένυν ζε κάθε επίπεδο ηυν καηηγοπικών μεηαβληηών για κάθε ομάδα ύπαπξηρ ή όσι οζηικών μεηαζηάζευν. 9 Πίνακαρ 4. Πεπιγπαθικά σαπακηηπιζηικά ηυν ζςνεσών μεηαβληηών. 93 Πίνακαρ 4.3 Το πλήθορ ηυν ςποκειμένυν πος ςπειζέπσεηαι ζηην ανάλςζη για κάθε επίπεδο και κάθε ανεξάπηηηη καηηγοπική μεηαβληηή. 95 Πίνακαρ 4.4 Τα p-values για ηιρ επιδπάζειρ μεηαξύ ηυν ςποκειμένυν ηαςηόσπονα ζηο Ca και ζηην SAP, ηυν ανεξάπηηηυν μεηαβληηών και ηυν αλληλεπιδπάζευν ηοςρ. 96 Πίνακαρ 4.5 Πολςδιάζηαηα F-tests για ηην επίδπαζη ηος κάθε παπάγονηα ηαςηόσπονα υρ ππορ ηο αζβέζηιο και ηην αλκαλική θυζθαηάζη. 98 Πίνακαρ 4.6 Έλεγσορ για ηην ιζόηηηα ηυν διακςμάνζευν ζε κάθε επίπεδο ηυν εξαπηημένυν μεηαβληηών. 00 Πίνακαρ 4.7 Ο έλεγσορ Mauchly για ηην ςπόθεζη ηηρ ζθαιπικόηηηαρ. 00 Πίνακαρ 4.8 Έλεγσορ για ηην ύπαπξη γπαμμικήρ, ηεηπαγυνικήρ, κςβικήρ. 4 ηρ και 5 ηρ ηάξευρ ηάζηρ μεηαξύ ηος παπάγονηα VISIT και ηυν σαπακηηπιζηικών (Ca-SAP). 0 Πίνακαρ 4.9 Έλεγσορ για ηην ύπαπξη γπαμμικήρ, ηεηπαγυνικήρ, κςβικήρ. 4 ηρ και 5 ηρ ηάξευρ ηάζηρ μεηαξύ ηος παπάγονηα VISIT και ηυν σαπακηηπιζηικών (Ca-SAP), έσονηαρ «θεπαπεύζει» ηιρ ελλιπείρ ηιμέρ. 0 Πίνακερ 4.0 Πληποθοπίερ από ηην ανάλςζη ηος mxed μονηέλος για ηη ζημανηικόηηηα ηυν παπαγόνηυν σπηζιμοποιώνηαρ unstructured δομή. 03 Πίνακερ 4. Πληποθοπίερ από ηην ανάλςζη ηος mxed μονηέλος για ηη ζημανηικόηηηα ηυν παπαγόνηυν σπηζιμοποιώνηαρ AR() δομή. 03 xx

20 Πίνακερ 4. Πληποθοπίερ από ηην ανάλςζη ηος mxed μονηέλος για ηη ζημανηικόηηηα ηυν παπαγόνηυν σπηζιμοποιώνηαρ compound symmetry δομή. 03 Πίνακαρ 4.3 Δκηιμήζειρ ηυν παπαμέηπυν ηος πίνακα διακςμάνζευνζςνδιακςμάνζευν δομήρ ηρ ηάξηρ autoregressve με εκηιμηηή ML. 04 Πίνακαρ 4.4 Δκηιμήζειρ ηυν παπαμέηπυν ηος πίνακα διακςμάνζευνζςνδιακςμάνζευν δομήρ ηρ ηάξηρ autoregressve με εκηιμηηή REML. 05 Πίνακαρ 4.5 Δκηιμήζειρ ML ηυν ζηαθεπών επιδπάζευν ηος μονηέλος. 06 Πίνακαρ 4.6 Δκηιμήζειρ REML ηυν ζηαθεπών επιδπάζευν ηος μονηέλος. 07 Πίνακαρ Δνηόρ ηυν ςποκειμένυν επιδπάζειρ για όλοςρ ηοςρ ζςνδςαζμούρ ηυν επιπέδυν ηος παπάγονηα VISIT ζηιρ ηιμέρ ηος αζβεζηίος και ηηρ αλκαλικήρ θυζθαηάζηρ. 08 Πίνακαρ Μονοδιάζηαηα F-tests για ηην επίδπαζη ηος κάθε παπάγονηα συπιζηά ζηιρ ηιμέρ αζβεζηίος και αλκαλικήρ θυζθαηάζηρ. 09 Πίνακερ 3 Δκηιμήζειρ ηυν μέζυν ηιμών ηυν σαπακηηπιζηικών Ca και SAP για όλοςρ ηοςρ ζςνδςαζμούρ ηυν επιπέδυν ηυν παπαγόνηυν από ηην πολςδιάζηαηη ανάλςζη. 3 Πίνακερ 4 Δκηιμήζειρ ηυν μέζυν ηιμών ηος σαπακηηπιζηικού Ca για όλοςρ ηοςρ ζςνδςαζμούρ ηυν επιπέδυν ηυν παπαγόνηυν σπηζιμοποιώνηαρ mxed μονηέλο με εκηιμήζειρ ML. 5 Πίνακερ 5 Δκηιμήζειρ ηυν μέζυν ηιμών ηος σαπακηηπιζηικού Ca για όλοςρ ηοςρ ζςνδςαζμούρ ηυν επιπέδυν ηυν παπαγόνηυν σπηζιμοποιώνηαρ mxed μονηέλο με εκηιμήζειρ REML. 6 Πίνακερ 7 Δκηιμήζειρ ηυν μέζυν ηιμών ηος σαπακηηπιζηικού SAP για ηον ολικό και για όλοςρ ηοςρ ζςνδςαζμούρ ηυν επιπέδυν ηυν παπαγόνηυν σπηζιμοποιώνηαρ mxed μονηέλο με εκηιμήζειρ ML. 9 Πίνακαρ 8 Δκηιμήζειρ REML ηυν παπαμέηπυν ηος πίνακα διακςμάνζευνζςνδιακςμάνζευν. 0 Πίνακερ 9 Δκηιμήζειρ ηυν μέζυν ηιμών ηος σαπακηηπιζηικού SAP για ηον ολικό και για όλοςρ ηοςρ ζςνδςαζμούρ ηυν επιπέδυν ηυν παπαγόνηυν σπηζιμοποιώνηαρ mxed μονηέλο με εκηιμήζειρ REML. 3 xx

21 ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΧΗΜΑΣΩΝ Γιάγπαμμα 3. Γιάγπαμμα μονηέλος ηςσαίυν ζηαθεπών όπυν. 7 Γιάγπαμμα 3. Γιάγπαμμα μονηέλος ηςσαίυν ζηαθεπών όπυν και κλίζευν. 74 Γιάγπαμμα 4. Scatter plots όλυν ηυν παπαηηπήζευν Ca και SAP για ανίσνεςζη έκηποπυν παπαηηπήζευν και διαθοπών ζηην ομάδα εμθάνιζηρ οζηικών μεηαζηάζευν (no-yes). 90 Γιαγπάμμα 4. Scatter plots και fttng smooth curves με εκηίμηζη Kernel ηυν Ca και SAP ζε κάθε ομάδα συπιζηά εμθάνιζηρ οζηικών μεηαζηάζευν (no-yes) υρ ππορ ηιρ επιζκέτειρ (vst). 9 Σσήμα 4. Ραβδογπάμμαηα ηυν μέζυν ηιμών ηυν Ca και SAP ζε κάθε επίζκετη συπιζηά για κάθε επίπεδο ηυν μεηαβληηών οζηικών μεηαζηάζευν, θύλος και διάγνυζηρ. 94 Γιάγπαμμα Γιαγπάμμαηα ηυν μέζυν πποθίλ ηυν αποκπίζευν ηυν παπαγόνηυν οζηικέρ μεηαζηάζειρ και θύλο υρ ππορ ηιρ επιζκέτειρ για ηα δύο σαπακηηπιζηικά Ca και SAP. 4 xx

22 xx

23 ν Κεθάιαην Εηζαγσγή_ Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Οζηικέρ μεηαζηάζειρ Καξθηληθά θύηηαξα πξνεξρόκελα από ηελ πξσηνπαζή θαξθηληθή εζηία, εηζεξρόκελα ζηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο κπνξνύλ λα κεηαλαζηεύζνπλ ζρεδόλ ζε νπνηνλδήπνηε ηζηό ηνπ ζώκαηνο. Τν νζηό είλαη ε πην ζπρλή ζέζε γηα κεηάζηαζε ζε αζζελείο κε ζπκπαγείο όγθνπο (sold tumors), όπσο θαξθίλνο ηνπ καζηνύ, ηνπ πξνζηάηε, ηνπ πλεύκνλα, ηνπ ζπξενεηδή θαη ηνπ λεθξνύ. Καηά πξνζέγγηζε, 70% ησλ αζζελώλ κε πξνρσξεκέλν θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε ή θαξθίλν ηνπ καζηνύ θαη 40% ησλ αζζελώλ κε δηαθνξεηηθό ζπκπαγή όγθν από απηνύο, ζα αλαπηύμνπλ νζηηθέο κεηαζηάζεηο. Επηπξνζζέησο ζρεδόλ όινη νη αζζελείο κε πνιιαπινύ κπέισκα ζα αλαπηύμνπλ αιινηώζεηο ησλ νζηώλ θαηά ηελ πνξεία ηεο λόζνπο ηνπο [βι. R. Coleman et all (008)]. Επίζεο αζζελείο κε θαξθίλν ηνπ πλεύκνλα, ηδηαίηεξα απηνί κε πξνρσξεκέλν ζηάδην λόζνπ, εκθαλίδνπλ νζηηθέο κεηαζηάζεηο ζε πνζνζηά πνπ θπκαίλνληαη από 30% έσο θαη 65% [βι. Μαξθέηνο (006)]. Ο θαξθίλνο ηνπ πλεύκνλα είλαη ε ηξίηε πην ζπρλή πεγή πξνέιεπζεο ησλ νζηηθώλ κεηαζηάζεσλ [βι. Μεηαζηάζεηο κπνξνύλ λα ζπκβνύλ ζε νζηά ηα νπνία βξίζθνληαη είηε θνληά είηε καθξηά από ηελ πξσηνπαζή θαξθηληθή εζηία. Η κεηαζηαηηθή νζηηθή λόζνο δηαθέξεη από ηνλ πξσηνπαζή θαξθίλν ησλ νζηώλ. Σηνλ πξσηνπαζή θαξθίλν ησλ νζηώλ ν θαξθίλνο μεθηλά ζηα νζηά. Η δηαθνξά ηεο κεηαζηαηηθήο νζηηθήο λόζνπ από ηνλ πξσηνπαζή θαξθίλν ησλ νζηώλ έγθεηηαη ζηνπο παξάγνληεο θηλδύλνπ ηνπο, ζηελ ζεξαπεία θαη πξόγλσζε. Ο πξσηνπαζήο θαξθίλνο ησλ νζηώλ είλαη πνιύ ιηγόηεξν θνηλόο από ηελ κεηαζηαηηθή νζηηθή λόζν. Η ζπνλδπιηθή ζηήιε είλαη ε πεξηνρή πνπ πιήηηεηαη πεξηζζόηεξν από νζηηθέο κεηαζηάζεηο αθνινπζνύκελε από ηα νζηά ηεο ιεθάλεο, ηνπ ηζρίνπ, ηνπ άλσ άθξνπ ηνπ κεξηαίνπ θαη ηνπ θξαλίνπ. Οη πεξηζζόηεξεο επηπινθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα νζηά είλαη νμύο πόλνο, ππεξαζβεζηηαηκία, πίεζε ηνπ λσηηαίνπ κπεινύ θαη παζνινγηθά θαηάγκαηα ηα νπνία πεξηνξίδνπλ ηελ θηλεηηθόηεηα, δπζρεξαίλνπλ ηνλ ύπλν θαη πξνθαινύλ κεγάιε κείσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο ηνπ αζζελνύο. Οη νζηηθέο αιινηώζεηο είλαη ζπλήζσο απεηθνληζηηθέο θαη ΜΠΣ "Εθαξκνζκέλε Σηαηηζηηθή"

24 ν Κεθάιαην Εηζαγσγή_ ηαμηλνκνύληαη σο νζηενιπηηθέο, όηαλ ε νζηηθή θαηαζηξνθή πξνθύπηεη από ηελ επίδξαζε νζηενθιαζηώλ (osteoclasts), όπσο ζπκβαίλεη ζε αζζελείο κε θαξθίλν ηνπ καζηνύ θαη νζηενβιαζηηθέο όπνπ δεζπόδνπλ ζηνλ θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε θαη ραξαθηεξίδνληαη από ζθιήξπλζε. Επίζεο ζπρλά ζε πνιιέο αιινηώζεηο εκθαλίδνληαη θαη ηα δύν είδε (mxed pattern), γη απηό θαη κειέηεο πξνηείλνπλ όηη θαη ηα δύν (απνξξόθεζε θαη ζρεκαηηζκόο) ζπκβαίλνπλ ηαπηόρξνλα[βι. IAEA (007)].. Ο πόλορ ηυν βιοσημικών δεικηών ζηην Ογκολογία Η έξεπλα ησλ κνξηαθώλ κεραληζκώλ πνπ ππεηζέξρνληαη ζηελ θαξθηλνγέλεζε θαη ζηελ πξόνδν ηνπ θαξθίλνπ νδήγεζαλ ζηε αλάπηπμε πνιπάξηζκσλ βηνρεκηθώλ δεηθηώλ. Οη βηνρεκηθνί δείθηεο εμππεξεηνύλ ηελ γξήγνξε δηάγλσζε ηεο επαλεκθάληζεο ελόο όγθνπ, ηεο πξνόδνπ ηεο λόζνπ ή ηεο αλάπηπμεο κεηαζηάζεσλ πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ησλ νζηηθώλ κεηαζηάζεσλ, όπσο επίζεο θαη ζηελ πξόβιεςε ηεο αληαπόθξηζεο ζε θάπνηα ζεξαπεία. Τα θαξθηληθά αληηγόλα ρξεζηκνπνηνύληαη πάλσ από κηα δεθαεηία θαη παξόιν πνπ έρνπλ δείμεη πνιιά ππνζρόκελα θιηληθά απνηειέζκαηα, ε επαηζζεζία θαη ε εηδηθόηεηα ηνπο παξακέλεη πεξηνξηζκέλε. Τα ηειεπηαία ρξόληα κεγάιε γλώζε έρεη απνθηεζεί γύξσ από ηνλ κεραληζκό ηνπ κνξίνπ πνπ ειέγρεη ηνλ θπηηαξηθό θύθιν, ηελ απόπησζε θαη ηελ αγγεηνγέλεζε, αιιά ε θιηληθή ηνπ αμία παξακέλεη αδηεπθξίληζηε. Μνξηαθνί δείθηεο πνπ ζπλδένληαη κε θαθνήζε κεηαζρεκαηηζκό κπνξνύλ λα πξνζθέξνπλ κε ρεηξνπξγηθέο ζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηνρεύνληαο ζε απηά ηα κόξηα δηακέζνπ γνληδηαθώλ ζεξαπεηώλ ή αληηπιεξνθνξηνπνίεζε κνξίσλ (antsense molecules). Η αλαζθόπεζε ηεο ζύγρξνλεο βηβιηνγξαθίαο κε εμαίξεζε ιηγνζηώλ παξαδεηγκάησλ (όπσο απηό ηεο ρξήζεο ηνπ Her- ζηελ πξόβιεςε ηεο αληαπόθξηζεο ζηελ ζηνρεπόκελε ζεξαπεία κε Herceptn), ππνδεηθλύεη όηη θαλέλαο κεκνλσκέλνο δείθηεο δελ έρεη αξθεηή επαηζζεζία θαη εηδηθόηεηα λα πξαγκαηνπνηεί δηάγλσζε κε αθξίβεηα, λα πξνβιέπεη ηελ πξόνδν ηεο λόζνπ ή ηελ αληαπόθξηζε ζηε ζεξαπεία. Αληίζεηα, ν ζπλδπαζκόο δηαθνξεηηθώλ βηνρεκηθώλ θαη απεηθνληζηηθώλ δεηθηώλ θαίλεηαη λα είλαη κηα πνιιά ππνζρόκελε ζηξαηεγηθή ζηελ παξαθνινύζεζε ησλ αζζελώλ κε θαξθίλν. Σηελ νγθνινγία νη βηνρεκηθνί δείθηεο είλαη κόξηα πνπ αληρλεύνληαη ζην αίκα, ζηα νύξα ή θαη ζηνλ ηζηό ηνπ αλζξσπίλνπ ζώκαηνο αλαιόγσο ην είδνο ηνπ θαξθίλνπ, ζε πςειόηεξα ή ρακειόηεξα επίπεδα από όηη αληρλεύνληαη θπζηνινγηθά. Έλαο θαξθηληθόο δείθηεο κπνξεί λα παξαρζεί από ηνλ ίδην ηνλ όγθν, από ηνλ πεξηβάιινληα θπζηνινγηθό ηζηό σο απάληεζε ζηελ παξνπζία ηνπ όγθνπ, ή θη από ηνλ ηζηό ηεο κεηάζηαζεο. ΜΠΣ "Εθαξκνζκέλε Σηαηηζηηθή"

25 ν Κεθάιαην Εηζαγσγή_ Υπάξρνπλ δηαθνξεηηθνί ηύπνη θαξθηληθώλ κνξηαθώλ δεηθηώλ, κεξηθνί από ηνπο νπνίνπο είλαη ην DNA, ν mrna, ν νπνίνο κεηαθέξεη πιεξνθνξίεο γηα ηε ζύλζεζε ησλ πξσηετλώλ, δηάθνξεο πξσηεΐλεο, αληηγόλα θαη νξκόλεο όπνπ ιακβάλνληαη είηε κε πνζνηηθέο κεηξήζεηο, είηε ειέγρνληαο ηελ πνηόηεηα ηνπο κε θαηάιιειε κέηξεζε ηεο πεξηεθηηθόηεηαο. Οη θαξθηληθνί δείθηεο πεξηεθηηθόηεηαο πεξηιακβάλνπλ ηεζη αλνζντζηνρεκείαο (mmunohstochemcal IHC), πνζνηηθή αλνζνπεξηεθηηθόηεηα (quanttatve mmunoassays), αιπζηδσηή αληίδξαζε πνιπκεξάζεο (polymerase chan reacton PCR), ζηύπσκα western (western blot) ή ζηύπσκα northern (northern blot), θαζκνηνκέηξεζε ηεο κάδαο (mass spectrometry) θαη πην πξόζθαηα δηαηάμεηο (mcroarrays) γνληδίσλ θαη πξσηετλώλ. Οη θαξθηληθνί δείθηεο κπνξνύλ λα αλαγλσξίζνπλ κηα δηαδηθαζία ηεο αζζέλεηαο, έλαλ επαθξηβή ηζηό ή ραξαθηεξηζηηθό ηνπ αζζελνύο θαη βνεζνύλ ζηελ εμαθξίβσζε ηεο ζνβαξόηεηαο θαη ηεο επέθηαζεο ηεο αζζέλεηαο. Σπλήζσο δε ρξεζηκνπνηνύληαη κόλν βηνρεκηθνί θαξθηληθνί δείθηεο ζηε δηάγλσζε, δηόηη νη πεξηζζόηεξνη από απηνύο ηνπο δείθηεο κπνξνύλ λα εκθαληζηνύλ ζε απμεκέλα επίπεδα αθόκε θαη ζε θαηαζηάζεηο θαινήζεηαο θαη γηαηί θαλέλαο θαξθηληθόο δείθηεο δελ είλαη επαθξηβώο ζρεηηδόκελνο κε έλα ζπγθεθξηκέλν είδνο θαξθίλνπ. Επεηδή δελ πξνθαινύλ αύμεζε θάπνηνπ βηνρεκηθνύ θαξθηληθνύ δείθηε όια ηα είδε θαξθίλνπ θαη εηδηθά ζε πξόσξν ζηάδην νη θαξθηληθνί δείθηεο ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο αθόινπζεο ηέζζεξηο θιηληθέο δηαδηθαζίεο: Δηαινγή (screenng) ηνπ πγηνύο πιεζπζκνύ γηα ελδερόκελε παξνπζία θαξθίλνπ ή εληνπηζκνύ θάπνηαο νκάδαο κε πςειόηεξν θίλδπλν αλάπηπμεο θαξθίλνπ. Δηάγλσζε θαξθίλνπ: Έλαο δηαγλσζηηθόο θαξθηληθόο δείθηεο είλαη έλαο δείθηεο πνπ ζα ζπλδξάκεη ζηνλ εληνπηζκό ηεο θαθνήζεηαο. Πξνηηκνύληαη δείθηεο νη νπνίνη δηαγηγλώζθνπλ ηνλ ηζηνινγηθό ηύπν ηνπ θαξθίλνπ θαη δελ επεξεάδνληαη από θαινήζεηο λόζνπο. Καζνξηζκόο ηεο πξόγλσζεο ησλ αζζελώλ κε θαξθίλν. Με απηό ηνλ ηξόπν ζα παξέρεηαη ζηνλ ζεξάπνληα ηαηξό έλα εξγαιείν πξόσξεο πξόβιεςεο ππνηξνπήο ηεο λόζνπ, πξνόδνπ ηεο λόζνπ ή αλάπηπμεο κεηάζηαζεο, πνπ κπνξεί λα αθνινπζνύλ κηα αξρηθή ρεηξνπξγηθή αθαίξεζε ηνπ όγθνπ αιιά ρσξίο ρνξήγεζε αλνζνεληζρπηηθήο ζεξαπείαο. Επηινγή αληηθαξθηληθήο ζεξαπείαο: Οη θαξθηληθνί δείθηεο κπνξνύλ λα πξνβιέςνπλ πσο πξόθεηηαη ν αζζελήο λα αληαπνθξηζεί ζε θάπνηα ζεξαπεία είηε είλαη ρεηξνπξγηθή επέκβαζε, αθηηλνζεξαπεία, ρεκεηνζεξαπεία ή ζηνρεπόκελε ζεξαπεία. ΜΠΣ "Εθαξκνζκέλε Σηαηηζηηθή" 3

26 ν Κεθάιαην Εηζαγσγή_ Η κεγάιε πνηθηιία ησλ εηδώλ θαξθίλνπ θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνζνθπζηνινγίαο ηεο θαξθηληθήο αλάπηπμεο, έρνπλ νδεγήζεη ζηελ αλάπηπμε κεγάινπ αξηζκνύ κνξηαθώλ θαξθηληθώλ δεηθηώλ [βι. Ν. Voorzanger-Rousselot and P. Garnero (007)]..3 Ππογνυζηικοί παπάγονηερ ζηιρ οζηικέρ μεηαζηάζειρ Οη νζηηθέο κεηαζηάζεηο κπνξνύλ λα αληρλεπηνύλ κε πνηθίινπο ηξόπνπο όπσο είλαη: Τν scannng νζηώλ (bone scan) ζε νιόθιεξν ζην ζώκα. Η αθηηλνγξαθία (X-ray). Η αμνληθή ηνκνγξαθία (computed tomography scan / CT). Η καγλεηηθή ηνκνγξαθία (magnetc resonance magng / MRI). Τν PET scan (poston emsson tomography scan / PET). Ο αηκαηνινγηθόο έιεγρνο ζπγθεθξηκέλσλ νπζηώλ όπσο ην αζβέζηην θαη έλα έλδπκν πνπ νλνκάδεηαη αιθαιηθή θσζθαηάζε..3. Απεικονιζηικοί δείκηερ και η ππογνυζηική ηοςρ αξία Γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ νζηηθώλ κεηαζηάζεσλ παιαηόηεξα ρξεζηκνπνηνύζαλ αθηηλνγξαθία ηνπ ζθειεηνύ. Όκσο ηειεπηαία ην νιόζσκν ζπηλζεξνγξάθεκα νζηώλ κε ηερλήηην 99m κεζπιέλην δηθνζθαλάζε (technetum-99m methylene dphosphonate /Tc-99m MDP) είλαη ε θιαζηθή πξαθηηθή ηνπ εληνπηζκνύ ησλ νζηηθώλ κεηαζηάζεσλ. Μνινλόηη ην ζπηλζεξνγξάθεκα νζηώλ (Tc-99m MDP) είλαη επαίζζεην γηα ηνλ εληνπηζκό πξνρσξεκέλσλ ζθειεηηθώλ κεηαζηαηηθώλ αιινηώζεσλ, ζε πξόσξν ζηάδην ησλ κεηαζηάζεσλ ππάξρεη πεξίπησζε λα κελ ηηο εληνπίζεη, γηαηί ην ζπγθεθξηκέλν ηερλήηην βαζίδεηαη ζηελ αλαγλώξηζε ηεο νζηνεβιαζηηθήο αιινίσζεο ηνπ νζηνύ θαη όρη ζηνλ εληνπηζκό ηνπ ίδηνπ ηνπ όγθνπ. Η ηνκνγξαθία κε εθπνκπή Πνδηηξνλίνπ (Postron emsson tomography / PET) έρεη απνδείμεη όηη είλαη ην ρξπζό πξόηππν ζηε κεηαβνιηθή απεηθόληζε. Τν Φζόξην-8 Δηνμπγιπθόδε (Fluorne -8 deoxyglucose / FDG) παξέρεη ηα κέζα ώζηε λα πνζνηηθνπνηεζεί ν κεηαβνιηζκόο ηεο γιπθόδεο, πνπ ηζνδπλακεί κε αληρλεπηή ζπζζώξεπζεο αλαθιώκελν ζην κεηαβνιηζκό ηεο γιπθόδεο. Επεηδή πξνρσξεκέλα ζηάδηα θαθνήζεηαο ηείλνπλ λα έρνπλ πςειά πνζνζηά γιπθόιπζεο, έλαληη αξρηθώλ ζηαδίσλ θαθνεζεηώλ θαη θαινεζώλ αιινηώζεσλ, γη απηό κεγάινπ βαζκνύ θαθνήζεηεο έρνπλ κεγαιύηεξε απνξξόθεζε FDG από όηη έρνπλ αξρηθά ΜΠΣ "Εθαξκνζκέλε Σηαηηζηηθή" 4

27 ν Κεθάιαην Εηζαγσγή_ ζηάδηα ή θαινήζεηο αιινηώζεηο. Η ηνκνγξαθία κε εθπνκπή Πνδηηξνλίνπ ή αιιηώο PET-scan έρεη δείμεη όηη είλαη αλώηεξν ηεζη ηνπ ζπηλζεξνγξαθήκαηνο γηα ηνλ εληνπηζκό ησλ κεηαζηάζεσλ, γηαηί εληνπίδεη ηελ παξνπζία ηνπ όγθνπ απεπζείαο από ηελ κεηαβνιηθή δξαζηεξηόηεηα θαη όρη έκκεζα από ηελ αλάκημε πνπ δείρλεη ν όγθνο εμαηηίαο ηεο αύμεζεο ηεο νζηηθήο κεηαβνιήο (bone mneral turnover). Απηό έρεη ζαλ ζπλέπεηα ηνλ εληνπηζκό ησλ νζηηθώλ κεηαζηάζεσλ λσξίηεξα κε ην PET-scan από όηη κε ην Bone-scan [βι. Peterson JJ, Kransdorf MJ and O Connor MI (003)]. Ο ζπηλζεξνγξαθηθόο έιεγρνο κε ηερλήηην Tc-99m όπσο είδακε πξνεγνπκέλσο απνηειεί επαίζζεηε κέζνδν (90%) γηα ηελ αμηνιόγεζε θαη ζηαδηνπνίεζε ησλ νζηηθώλ κεηαζηάζεσλ, αιιά ςεπδώο αξλεηηθά απνηειέζκαηα κπνξνύλ λα θαηαγξαθνύλ ζε θάζε ηύπν όγθνπ, αθνύ ε εηδηθόηεηα ηεο κεζόδνπ είλαη κηθξή. Η καγλεηηθή ηνκνγξαθία (MRI) ζπλδπάδεη πςειή επαηζζεζία θαη εηδηθόηεηα θαη ζπκβάιιεη ζηνλ θαζνξηζκό ηνπ ελδνκπειηθνύ ή εμσκπειηθνύ ραξαθηήξα ηεο νζηηθήο βιάβεο, ζηελ θαηαγξαθή ηνπ βαζκνύ ηεο νζηηθήο πξνζβνιήο, ζηελ αλίρλεπζε πεξηνξηζκέλεο ή όρη ζπκκεηνρήο θαη ζηνλ θαζνξηζκό ηεο επέθηαζεο ηεο βιάβεο ζηα καιαθά κόξηα. Η νιόζσκε MRI είλαη πεξηζζόηεξν επαίζζεηε από ην ζπηλζεξνγξάθεκα θαη επηπξόζζεηα απεηθνλίδεη ηα καιαθά κόξηα θαη ηα ζπκπαγή όξγαλα. Φαίλεηαη όκσο όηη δελ κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ην ζπηλζεξνγξάθεκα νζηώλ, αθνύ νη νζηηθέο βιάβεο ζην θξαλίν ή ηηο πιεπξέο αληρλεύνληαη δπζθνιόηεξα κε ηελ καγλεηηθή ηνκνγξαθία [βι. Α. Γ. Αγγνπιέο θαη Π. Ι. Παπαγγειόπνπινο Όκσο νζηηθέο κεηαζηάζεηο από θαξθίλν ηνπ λεθξνύ, κειάλσκα ή πνιιαπιό κπέισκα, πνπ έρνπλ ρακειό ζρεκαηηζκό, δελ είλαη εύθνιν λα αληρλεπηνύλ από απεηθνληζηηθνύο δείθηεο, όπσο ην Bone-scan. Επίζεο θαηά ηε δηάξθεηα νζηηθώλ αιινηώζεσλ αζζελώλ πνπ βξίζθνληαη ππό ζεξαπεία, ε αύμεζε ηεο απνξξόθεζεο ξαδηνλνπθιηδίνπ δελ αληηθαηνπηξίδεη πάληα κηα ελεξγή κεηαζηαηηθή πεξηνρή. Μπνξεί λα νθείιεηαη ζε αλαζπγθξόηεζε ηνπ νζηνύ ζε αζζελείο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηε ζεξαπεία, γη απηό θαη έρνπλ πξνηαζεί αξθεηνί βηνρεκηθνί δείθηεο..3. Βιοσημικοί δείκηερ και η ππογνυζηική ηοςρ αξία Ο κεηαβνιηζκόο ηνπ νζηνύ ραξαθηεξίδεηαη από δύν αληίζεηεο δξαζηεξηόηεηεο: Τελ ελεξγνπνίεζε ησλ νζηενβιαζηώλ (osteoblasts), ζηελ νπνία παξαηεξείηαη ν ζρεκαηηζκόο λένπ νζηνύ θαη ΜΠΣ "Εθαξκνζκέλε Σηαηηζηηθή" 5

28 ν Κεθάιαην Εηζαγσγή_ Τελ ελεξγνπνίεζε ησλ νζηενθιαζηώλ (osteoclasts), ζηελ νπνία παξαηεξείηαη ε απνηθνδόκεζε ή ε απνξξόθεζε ηνπ παιαηνύ νζηνύ. Σηηο πεξηζζόηεξεο αζζέλεηεο κεηαβνιηζκνύ ησλ νζηώλ, πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηηο νζηηθέο κεηαζηάζεηο, εκθαλίδνληαη θαη νη δύν δηαδηθαζίεο νζηενγέλεζε θαη απνξξόθεζε. Οη βηνρεκηθνί δείθηεο γηα ηελ νζηεναλαθύθισζε (bone turnover) εκθαλίδνληαη θπξίσο ζηελ νζηενπόξσζε, αιιά κπνξνύλ επίζεο λα παίμνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηηο νζηηθέο κεηαζηάζεηο ηνπ θαξθίλνπ ηνπ πξνζηάηε, ηνπ καζηνύ ή άιισλ ζπκπαγώλ όγθσλ. Παξαθάησ εμεγνύληαη ελδεηθηηθά κεξηθνί δείθηεο: Δείθηεο ηεο νζηενγέλεζεο: Η Αιθαιηθή Φσζθαηάζε (Alkalne phosphatase / ALP). Η ζθειεηηθή αιθαιηθή θσζθαηάζε είλαη έλα έλδπκν πνπ εληνπίδεηαη ζηελ κεκβξάλε ησλ νζηενβιαζηώλ πνπ είλαη ειεύζεξα ζε θπθινθνξία. Οη θύξηνη ζπληειεζηέο ησλ επηπέδσλ ηνπ νξνύ αιθαιηθήο θσζθαηάζεο είλαη ην ήπαξ θαη ηα νζηηθά ηζνέλδπκα. Ο δείθηεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζζόηεξν γηα ηελ νζηενγέλεζε είλαη ν νξόο νιηθήο αιθαιηθήο θσζθαηάζεο (TALP). Όκσο ην γεγνλόο όηη ε αύμεζε ησλ επηπέδσλ ηεο TALP ζηνλ νξό αληηθαηνπηξίδεη είηε ην ήπαξ, είηε ηηο νζηηθέο κεηαζηάζεηο, έρεη ζαλ ζπλέπεηα ηελ έιιεηςε εηδηθόηεηαο, δειαδή ηελ αύμεζε ηεο πηζαλόηεηαο ιαλζαζκέλνπ ζεηηθνύ ειέγρνπ (δειαδή αύμεζε ηνπ ζθάικαηνο ηύπνπ ΙΙ). Σηνλ θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε ε νζηηθή αιθαιηθή θσζθαηάζε (BALP) έρεη απνδείμεη όηη έρεη κεγαιύηεξε επαηζζεζία από ηελ νιηθή αιθαιηθή θσζθαηάζε (TALP), ζηελ αλίρλεπζε ησλ νζηηθώλ κεηαζηάζεσλ. Οη δείθηεο PICP (procollagen I carboxy-termnal propeptde) θαη PINP (procollagen I amno-termnal propeptde), νη νπνίνη ειεπζεξώλνληαη ζην αίκα από δηάζπαζε ηνπ θνιιαγόλνπ Ι νθεηιόκελε ζε εμσθπηηαξηθέο δηαδηθαζίεο, κπνξνύλ λα θαλνύλ ρξήζηκνη ζηελ νζηενγέλεζε. Σηνπο αζζελείο κε νζηηθέο κεηαζηάζεηο ππάξρεη αύμεζε ησλ PICP θαη PINP. Όκσο ε επαηζζεζία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ειέγρσλ είλαη πνιύ ρακειή γηα λα ρξεζηκνπνηεζνύλ σο δηαγλσζηηθά εξγαιεία. Έρεη θαλεί όηη ν νξόο PINP ιεηηνπξγεί σο θησρόο κεηεγρεηξεηηθόο πξνγλσζηηθόο παξάγνληαο επηβίσζεο πνπ ζπζρεηίδεηαη κε ην κέγεζνο ηνπ όγθνπ θαη ην ζηάδην ηεο θαθνήζεηαο ζε αζζελείο κε θαξθίλν ηνπ καζηνύ κε ζεηηθό νδίδην. Σπλεηζθέξεη επίζεο ζηελ πξόσξε δηάγλσζε ησλ νζηηθώλ κεηαζηάζεσλ ηνπ θαξθίλνπ ηνπ πξνζηάηε. ΜΠΣ "Εθαξκνζκέλε Σηαηηζηηθή" 6

29 ν Κεθάιαην Εηζαγσγή_ Η Osteocalcn ε νπνία θαζνξίδεη ηνλ ηζηό θαη ηελ ππθλόηεηα ηνπ νζηνύ. Δεκηνπξγείηαη θπξίσο από ηελ νζηενβιάζηεζε θαη ελζσκαηώλεηαη ζηελ εμσθπηηάξηα ζεκέιηα νπζία ηνπ νζηνύ. Όκσο έλα παξάγσγν ηεο osteocalcn πνπ έρεη πξόζθαηα δεκηνπξγεζεί ειεπζεξώλεηαη ζηελ θπθινθνξία. Η δηαγλσζηηθή αμία ηεο osteocalcn ζηηο νζηηθέο κεηαζηάζεηο αζζελώλ κε θαξθίλν ηνπ καζηνύ, παξνπζηάδεη κηθξόηεξε εηδηθόηεηα από απηή ηεο BALP θαη PINP. Αληίζεηα όκσο κπνξεί λα είλαη έλαο ελδηαθέξνλ δείθηεο γηα ην πνιιαπιό κπέισκα. Οη Batalle et al. ην 990 έδεημαλ όηη όινη νη αζζελείο κε κεησκέλα επίπεδα osteocalcn ζηνλ νξό είραλ απζηεξά αζζέλεηεο κε νζηηθέο αιινηώζεηο θαη ηα ρακειά επίπεδα osteocalcn ζρεηίδνληαλ κε κηθξή επηβίσζε. Επίζεο ζε αζζελείο πνπ βξίζθνληαη ζε ζεξαπεία ε αύμεζε ησλ επηπέδσλ ηεο osteocalcn ζηνλ νξό εληζρύεη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο ζεξαπείαο, ελώ ε κείσζε ππνδεηθλύεη ηελ πξόνδν ηεο λόζνπ. Δείθηεο ηεο νζηηθήο απνξξόθεζεο: Ο δείθηεο ICTP (carboxytermnal telopeltde of type I collagen) ζε αζζελείο κε θαξθίλν ηνπ καζηνύ, έρεη θαλεί πνιύ ρξήζηκνο ζηε δηάγλσζε θαη παξαθνινύζεζε ησλ νζηηθώλ κεηαζηάζεσλ θαη ηελ παξαθνινύζεζε ηεο αληαπόθξηζεο ζηε ζεξαπεία. Φαίλεηαη όηη ιεηηνπξγεί ζαλ θησρόο πξνγλσζηηθόο παξάγνληαο ηεο επηβίσζεο όηαλ εκθαλίδνληαη απμεκέλα επίπεδα ICTP ζηνλ νξό πξνρεηξνπξγηθά. Σηνλ θαξθίλν ηνπ πλεύκνλα εκθαλίδεηαη ζαλ δείθηεο ηεο θιηληθήο αληαπόθξηζεο ζηε ζεξαπεία, ηεο πξνόδνπ λόζνπ θαη ηεο κηθξήο επηβίσζεο θαη ιεηηνπξγεί σο πξόζζεην εξγαιείν γηα ηε δηάγλσζε ησλ νζηηθώλ κεηαζηάζεσλ. Ο TRACP 5b (tartrate resstant acd phosphatase) έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ δείθηεο ηεο νζηενθιάζηεο ζηελ νζηενπόξσζε. Επίζεο είλαη ρξήζηκνο δείθηεο ηεο νζηηθήο απνξξόθεζεο θπξίσο ζην πνιιαπιό κπέισκα. Αθόκε ρξεζηκνπνηείηαη ζηε δηάγλσζε ησλ νζηηθώλ κεηαζηάζεσλ ζε αζζελείο κε θαξθίλν ηνπ καζηνύ. Εμαηηίαο ηεο πνιππινθόηεηαο ηνπ κεραληζκνύ ηεο θαξθηλνγέλεζεο θαη ησλ κεηαζηάζεσλ ηεο, έρνπλ πξνηαζεί πάξα πνιινί βηνρεκηθνί δείθηεο. Λίγνη όκσο έρνπλ εθηηκεζεί θιηληθά γηα ηε δηαρείξηζε ησλ αζζελώλ κε θαξθίλν. Σηνλ πίλαθα. αλαθέξνληαη κεξηθνί από απηνύο πνπ ζπλδένληαη κε ηηο νζηηθέο κεηαζηάζεηο νη νπνίνη αληρλεύνληαη είηε ζηνλ νξό, είηε ζηα νύξα [βι. Ν. Voorzanger-Rousselot and P. Garnero (007)]. ΜΠΣ "Εθαξκνζκέλε Σηαηηζηηθή" 7

30 ν Κεθάιαην Εηζαγσγή_ Bochemcal markers of bone turnover Serum Urne Bone formaton Osteocalcn Total and bone alkalne phosphatase (TALP, BALP) N and C procollagen I extenson peptdes (PINP, PICP) Bone resorpton C telopeptde of collagen I (ICTP) Collagen I C and N telopeptde (CTX, NTX) Tartrate resstant acd phosphatase (TRAP) Bone Saloproten (BSP) Osteopontn (OPN) Pyrdnolne (PYD) and deoxypyrdnolne (DPD) Collagen I C and N telopeptde (CTX, NTX) Helcodal peptde Πίνακαρ. Βιοχημικοί δείκηες οζηικού ζχημαηιζμού και οζηικής απορροθήζεως..4 Το αζβέζηιο και η ςπεπαζβεζηιαιμία Τν αζβέζηην είλαη ην θύξην αλόξγαλν θαηηόλ ηεο νζηηθήο νπζίαο. Τν εμσθπηηαξηθό αζβέζηην κπνξεί λα απμεζεί έσο 40 mmol/l από ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ νζηενθιαζηώλ. Τα θπζηνινγηθά επίπεδα αζβεζηίνπ ζηνλ νξό είλαη 8-0 mg/dl (ή.0-.5 mmol/l). Τα θπζηνινγηθά επίπεδα ηνληζκέλνπ αζβεζηίνπ είλαη -5.6 mg/dl (ή -.4 mmol/l). Η ππεξαζβεζηηαηκία νξίδεηαη σο αύμεζε ηνπ νιηθνύ αζβεζηίνπ >0.5 mg/dl (ή >.5 mmol/l) ή ηνπ ηνληζκέλνπ αζβεζηίνπ >5.6 mg/dl (ή >.4 mmol/l). Ελώ ε βαξηά ππεξαζβεζηηαηκία νξίδεηαη σο αύμεζε ηνπ αζβεζηίνπ νξνύ >4 mg/dl (ή 3.5 mmol/l) [βι. Λ.]. Οη νζηηθέο κεηαζηάζεηο κπνξνύλ λα επηθέξνπλ ζε θάπνηεο νπζηώλ, όπσο είλαη ην αζβέζηην θαη ε αιθαιηθή θσζθαηάζε, ηελ απειεπζέξσζή ηνπο ζην αίκα ζε κεγάιεο πνζόηεηεο πςειόηεξεο από ην θπζηνινγηθό. Αηκαηνινγηθνί έιεγρνη απηώλ ησλ νπζηώλ κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ζηε δηάγλσζε ησλ νζηηθώλ κεηαζηάζεσλ. Επίζεο έιεγρνη ησλ επηπέδσλ απηώλ ησλ νπζηώλ πάλσ ζην ρξόλν κπνξνύλ λα ΜΠΣ "Εθαξκνζκέλε Σηαηηζηηθή" 8

ΑΝΑΛΤΗ ΓΟΝΙΔΙΑΚΩΝ ΕΚΦΡΑΕΩΝ ΜΕΩ ΣΗ ΜΕΘΟΔΟΤ Real-Time RT PCR

ΑΝΑΛΤΗ ΓΟΝΙΔΙΑΚΩΝ ΕΚΦΡΑΕΩΝ ΜΕΩ ΣΗ ΜΕΘΟΔΟΤ Real-Time RT PCR Π Α Ν Ε Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΓΟΝΙΔΙΑΚΩΝ ΕΚΦΡΑΕΩΝ ΜΕΩ ΣΗ ΜΕΘΟΔΟΤ Real-Time RT PCR Κιεηώ Μαξία Π.

Διαβάστε περισσότερα

Δπεξεπγαζία δεδομένυν εμπειπικήρ κοινυνικήρ έπεςναρ

Δπεξεπγαζία δεδομένυν εμπειπικήρ κοινυνικήρ έπεςναρ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Ζ/Τ&ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ «Μαζεκαηηθά ησλ Τπνινγηζηψλ θαη ησλ Απνθάζεσλ» Δπεξεπγαζία δεδομένυν εμπειπικήρ κοινυνικήρ έπεςναρ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Χ

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Χ Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Χ Σ Μ Η Μ Α Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η Κ Α Ι Α Φ Α Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Π Ι Σ Η Μ Η Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ο Τ Γ Χ Ν Σ Η Ν Δ Φ Α Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Η Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Πειραμαηική διερεύνηζη καηακόρσθων θλεβών αρνηηικής άνωζης ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:ΠΑΝΑΓΙΩΣΙΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη Γηπισκαηηθή εξγαζία ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαηκεκαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (ΜΒΑ) 2009 Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Διαβάστε περισσότερα

Βιοσημική Τοξικολογία

Βιοσημική Τοξικολογία Βιοσημική Τοξικολογία Μέθοδοι πειπαμαηικήρ μελέηηρ ηηρ καπκινογένεζηρ ζηα ηπωκηικά Γεκήηξεο Κνπξέηαο Καζεγεηήο Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Τκήκα Βηνρεκείαο & Βηνηερλνινγίαο Δξγαζηήξην Φπζηνινγίαο Εσηθώλ Οξγαληζκώλ

Διαβάστε περισσότερα

Καηεγνξηνπνίεζε θαξθηληθώλ ηζηώλ πξνζηάηε κε ππνινγηζκό ραξαθηεξηζηηθώλ ελέξγεηαο πθήο θαη αιγόξηζκνπο ηαμηλόκεζεο ππνινγηζηηθήο κάζεζεο.

Καηεγνξηνπνίεζε θαξθηληθώλ ηζηώλ πξνζηάηε κε ππνινγηζκό ραξαθηεξηζηηθώλ ελέξγεηαο πθήο θαη αιγόξηζκνπο ηαμηλόκεζεο ππνινγηζηηθήο κάζεζεο. ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΖΣΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ, ΖΛΔΚΣΡΟΟΠΣΗΚΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ Καηεγνξηνπνίεζε θαξθηληθώλ ηζηώλ πξνζηάηε κε ππνινγηζκό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο δηαρξνληθά κεηαβαιιόκελνπ ζπζηεκαηηθνύ θηλδύλνπ (βήηα). Η πεξίπησζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Κύπξνπ. Μαξία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ MARKETING ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΣΗ ΣΤΣΙΚΗ ΓΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΣΑ ΙΓΙΩΣΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΔΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΠ ΒΙΟΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ Οκαδνπνίεζε θαη Γηαρσξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΤΣΕ: ΜΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΦΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 2003-2008

ΑΣΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΤΣΕ: ΜΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΦΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 2003-2008 ΑΣΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΤΣΕ: ΜΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΦΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 2003-2008 ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟΤ ΓΙΠΛΩΜΑΣΟ ΔΙΓΙΚΔΤΗ ΗΛΙΟΠΟΤΛΟ Π. ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΒΕΝΕΣΗ A. ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Σ Μ Η Μ Α Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η Κ Α Ι Α Φ Α Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Π Ι Σ Η Μ Η Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ο Τ Γ Ω Ν Σ Η Ν Δ Φ Α Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Η Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο.. Ση είλαη ε νζηενπόξωζε; Η νζηενπόξσζε ( νζηά + πώξνη ) απνηειεί κία λόζν ζηελ νπνία ηα θόθαια γίλνληαη αδύλακα θαη εκθαλίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ & ΓΔΧΡΓΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ (Α.Φ.Π. & Γ.Μ.) ΜΟΝΑΓΑ ΓΠ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ ΔΓΑΦΟΛΟΓΗΑ & ΓΔΧΡΓΗΚΖ ΥΖΜΔΗΑ ΣΟΜΔΑ: ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΖ ΓΔΧΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ αλ νζηενπόξσζε νξίδεηαη ε ειάηησζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ νζηνύ θαη ε δηαηαξαρή ηεο κηθξν-αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζε ηέηνην βαζκό, ώζηε λα είλαη επηξξεπέο ζηελ πξόθιεζε θαηάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΔΝΔΣΙΚΗ ΠΜ ΒΙΟΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΗ ΓΔΩΠΟΝΙΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΜΟΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ & ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΓΔΝΔΣΙΚΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΜΟΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΓΔΝΔΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Ειδική ερευνητική εργαςία ΛΙΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Επιβλέπων καθηγητήσ: ΚΟΤΡΗ ΣΤΛΙΑΝΟ ΠΑΤΡΑ 11 ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΗ ΥΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ Με

Διαβάστε περισσότερα

Γιεπεύνηζη ηων θεμελιωδών ηιμών ηων μεηοσών

Γιεπεύνηζη ηων θεμελιωδών ηιμών ηων μεηοσών ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ, ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Γιεπεύνηζη ηων θεμελιωδών ηιμών ηων μεηοσών Μεηαπηςσιακόρ θοιηηηήρ: Μπαθεξηδήο Δπζηάζηνο Σπιμελήρ επιηποπή:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ»

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΥΟΛΗ: ΥΗΜΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΜΔ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Λογιστικής Θέμα πτστιακής εργασίας: Ο ζηπαηηγικόρ ζσεδιαζμόρ ζηην Ελληνική ππαγμαηικόηηηα. Η δςζκολία δημιοςπγίαρ ζηπαηηγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ CRM ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ ΣΗ ΕΠΙΣΤΧΙΑ ΣΟΤ : Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΗ Mercedes-Benz. Παυλίδης Γεώργιος

ΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ CRM ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ ΣΗ ΕΠΙΣΤΧΙΑ ΣΟΤ : Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΗ Mercedes-Benz. Παυλίδης Γεώργιος Διπλωματική Εργασία Κόλλια Ηλιάνα Κωσταράς Γεώργιος ΘΕΜΑ: ΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ CRM ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ ΣΗ ΕΠΙΣΤΧΙΑ ΣΟΤ : Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΗ Mercedes-Benz Επιβλζπων Καθηγητής και πρόεδρος του τμήματος Παυλίδης Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Τπολογιζμόρ θέζηρ και πποζαναηολιζμού ενδοζκοπικήρ κάμεπαρ ζηον σώπο με σπήζη ςπέπςθπυν αιζθηηήπυν ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Τπολογιζμόρ θέζηρ και πποζαναηολιζμού ενδοζκοπικήρ κάμεπαρ ζηον σώπο με σπήζη ςπέπςθπυν αιζθηηήπυν ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΜΔΣΑΓΟΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΛΗΚΩΝ Τπολογιζμόρ θέζηρ και πποζαναηολιζμού ενδοζκοπικήρ κάμεπαρ ζηον σώπο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΜ «ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΣΩΝ ΑΠΟΦΑΕΩΝ» ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΘΑΝΑΙΑ

ΥΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΜ «ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΣΩΝ ΑΠΟΦΑΕΩΝ» ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΘΑΝΑΙΑ ΥΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΜ «ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΣΩΝ ΑΠΟΦΑΕΩΝ» ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΘΑΝΑΙΑ «ΜΕΛΕΣΗ ΜΟΝΣΕΛΩΝ ΑΕΙΦΟΡΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΠΡΑΙΝΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ 1. Γεληθά... 5 2. Γηαηί θξίλεηαη απαξαίηεηε ε αμηνιόγεζε ηεο ΒΗΣ ζηα λνζνθνκεία... 6 3. Ζ πηνζέηεζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ & ΦΤΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ

ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ & ΦΤΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΤΓΙΔΙΝΗ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΑΘΛΟΤΜΔΝΧΝ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ & ΦΤΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Άλλα Σζηιηγθίξνγινπ-Φαραληίδνπ Δηξήλε Αξγπξηάδνπ

Διαβάστε περισσότερα