Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω"

Transcript

1 Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Σ Μ Η Μ Α Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η Κ Α Ι Α Φ Α Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Π Ι Σ Η Μ Η Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ο Τ Γ Ω Ν Σ Η Ν Δ Φ Α Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Η Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΑΤΞΗΗ ΣΗ ΤΓΚΔΝΣΡΩΗ ΑΒΔΣΙΟΤ ΚΑΙ ΟΣΙΚΗ ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΦΑΣΑΗ ΣΟΝ ΟΡΟ ΑΘΔΝΩΝ ΜΔ ΚΑΡΚΙΝΟ Ω ΠΡΟΓΝΩΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΑΡΞΗ ΟΣΙΚΩΝ ΜΔΣΑΣΑΔΩΝ Ειέλε Ι. Γθίλε Δηπιωκαηηθή Εξγαζία πνπ ππνβιήζεθε ζην Τκήκα Σηαηηζηηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο Επηζηήκεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηώο ωο κέξνο ηωλ απαηηήζεωλ γηα ηελ απόθηεζε ηνπ Μεηαπηπρηαθνύ Δηπιώκαηνο Εηδίθεπζεο ζηελ Εθαξκνζκέλε Σηαηηζηηθή. Πεηξαηάο, Σεπηέκβξηνο 00

2

3 Η παξνύζα Δηπιωκαηηθή Εξγαζία εγθξίζεθε νκόθωλα από ηελ Τξηκειή Εμεηαζηηθή Επηηξνπή πνπ νξίζζεθε από ηε ΓΣΕΣ ηνπ ηκήκαηνο Σηαηηζηηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο Επηζηήκεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηώο ζηελ ππ αξηζκ.... ζπλεδξίαζή ηνπ ζύκθωλα κε ηνλ Εζωηεξηθό Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ ζηελ Εθαξκνζκέλε Σηαηηζηηθή. Τα κέιε ηεο επηηξνπήο ήηαλ: - Καηέξε Μαξία, ( Επηβιέπνπζα Καζεγήηξηα ) - Κνύηξαο Μάξθνο - Σπξίγνο Κωλζηαληίλνο Η έγθξηζε ηεο Δηπιωκαηηθήο Εξγαζίαο από ην ηκήκα Σηαηηζηηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο Επηζηήκεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηώο δελ ππνδειώλεη απνδνρή ηωλ γλωκώλ ηνπ ζπγγξαθέα.

4

5 U N I V E R S I T Y O F P I R A E U S D E P A R T M E N T O F S T A T I S T I C S A N D I N S U R A N C E S C I E N C E P O S T G R A D U A T E P R O G R A M I N A P P L I E D S T A T I S T I C S EVALUATION OF THE PROGNOSTIC VALUE OF THE INCREASE IN CALCIUM CONCENTRATION AND OF BONE ALKALINE PHOSPHATASE IN THE SERUM OF PATIENTS WITH CANCER FOR DIAGNOSING BONE METASTASES By Elen J. Gkn MSc Dssertaton submtted to the Department of Statstcs and Insurance Scence of the Unversty of Praeus n partal fulfllment of the requrements for the degree of Master of Scence n Appled Statstcs. Praeus, Greece September 00

6

7 Σηνπο αγαπεκέλνπο κνπ γνλείο, Πόιπ θαη Γηάλλε θαη ζηνλ Νάζν.

8

9 Ευχαριστίες Θεξκέο επραξηζηίεο ζα ήζεια λα απεπζύλω ζηελ Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα θ. Μαξία Καηέξε πνπ απνηέιεζε νπζηαζηηθή ζπκπαξαζηάηξηα ζηελ εθπόλεζε ηεο παξνύζαο δηπιωκαηηθήο εξγαζίαο. Οη παξαηεξήζεηο, νη δηνξζώζεηο θαη νη ζπκβνπιέο ηεο θαζ όιε ηε δηάξθεηα ζπγγξαθήο ηεο εξγαζίαο ζπληέιεζαλ θαζνξηζηηθά ζηελ νινθιήξωζε ηεο. Επηπιένλ ζα ήζεια λα επραξηζηήζω όινπο ηνπο θαζεγεηέο κνπ ζην κεηαπηπρηαθό πξόγξακκα ζπνπδώλ θαη ηδηαίηεξα ηνλ Καζεγεηή θ. Μάξθν Κνύηξα, κέινο ηεο ηξηκεινύο επηηξνπήο θαη αθαδεκαϊθό ζύκβνπιό κνπ, γηα ηηο ρξήζηκεο ππνδείμεηο ηνπ θαη ηελ επνηθνδνκεηηθή θαζνδήγεζή ηνπ. Τέινο νθείιω λα επραξηζηήζω ηελ νηθνγέλεηα κνπ γηα ηελ αγάπε, ηελ ππνκνλή θαη ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε ηεο όια απηά ηα ρξόληα.

10

11 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα δηαρξνληθά δεδνκέλα παξνπζηάδνληαη πνιύ ζπρλά ζρεδόλ ζε όια ηα επηζηεκνληθά πεδία ζηα νπνία ρξεζηκνπνηνύληαη ζηαηηζηηθά κνληέια. Εηδηθόηεξα ζην ρώξν ηωλ θιηληθώλ δνθηκώλ έρεη γίλεη αλαγθαία ε ζπιινγή θαη αλάιπζε επαλαιακβαλόκελωλ κεηξήζεωλ γηα ηε δηάγλωζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο, ηελ παξαθνινύζεζε θαη ηνλ έιεγρν ζπκπηωκάηωλ ή ηωλ παξελεξγεηώλ κηαο ζεξαπείαο. Σηε ζπγθεθξηκέλε δηαηξηβή γηα λα απνδείμνπκε ηελ πξνγλωζηηθή αμία ηνπ αζβεζηίνπ θαη ηεο αιθαιηθήο θωζθαηάζεο ωο βηνρεκηθνύο δείθηεο γηα νζηηθέο κεηαζηάζεηο ζε αζζελείο κε θαξθίλν ρξεζηκνπνηνύκε κεζόδνπο αλάιπζεο επαλαιακβαλόκελωλ κεηξήζεωλ ζε έλα δείγκα 37 αζζελώλ. Αξρηθά παξνπζηάδεηαη ην πξόβιεκα ηωλ νζηηθώλ κεηαζηάζεωλ θαη γίλεηαη κηα ζύληνκε αλαζθόπεζε ηωλ βηνρεκηθώλ δεηθηώλ θαη ηωλ πξνγλωζηηθώλ ειέγρωλ γηα νζηηθέο κεηαζηάζεηο. Καηόπηλ γίλεηαη κία παξνπζίαζε ηωλ βαζηθώλ ελλνηώλ θαη νξηζκώλ ηωλ επαλαιακβαλόκελωλ κεηξήζεωλ. Αλαθέξνληαη ηα πεδία εθαξκνγήο ηνπο, όπωο επίζεο ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηωλ δηαρξνληθώλ ζρεδηαζκώλ. Εμεηάδνληαη ν ππνινγηζκόο ηνπ δείγκαηνο ή ηεο ηζρύνο θαη ε «ζεξαπεία» ηωλ ειιηπώλ θαη dropouts ηηκώλ ζε δηαρξνληθά δεδνκέλα. Σηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη, γηα ζπλερείο κεηαβιεηέο απόθξηζεο, κνλνδηάζηαηεο θαη πνιπδηάζηαηεο κέζνδνη αλάιπζεο ηωλ επαλαιακβαλόκελωλ κεηξήζεωλ, όπωο επίζεο θαη ηα κεηθηά γξακκηθά κνληέια ηπραίωλ θαη ζηαζεξώλ επηδξάζεωλ. Γίλεηαη κία ζύληνκε αλαθνξά ζηα ζηαηηζηηθά πξνγξάκκαηα θαη ινγηζκηθά πνπ ζπλδξάκνπλ ζηελ αλάιπζε ηωλ επαλαιακβαλόκελωλ κεηξήζεωλ. Τέινο αλαιύνληαη ηα δεδνκέλα καο θαη παξνπζηάδνληαη νη εθηηκήζεηο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ ειήθζεζαλ από ηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε εθαξκόδνληαο πνιπδηάζηαηε αλάιπζε MANOVA θαη αλάιπζε κεηθηώλ γξακκηθώλ κνληέιωλ.

12

13 ABSTRACT Longtudnal data are frequently present n almost all scentfc felds where statstcal modelng s used. Especally for clncal trals where the effectveness of a treatment s of concern as well as montorng and controllng ts sde effects or symptoms the analyss of repeated measurements s a necessary tool. In ths thess n order to prove the prognostc value of calcum and alkalne phosphatase as bochemcal markers for bone metastases n patents wth cancer we analyzed a sample of 37 patents by repeated measurements analyss methods. Intally the problem of bone metastases s defned and a short revew of bochemcal markers and prognostc tests s presented. Furthermore, basc terms and defntons for repeated measurements are llustrated. Felds of applcaton are mentoned as well as advantages and dsadvantages of longtudnal desgns. We provded methods for calculatng the approprate sample sze and power. Also we examned technques for treatng mssng and dropout values. Unvarate and multvarate methods for analyzng repeated measurements when contnuous response varables are of nterest and lnear mxed models of random or fxed effects are presented. We provded a bref revew of statstcal software. Fnally, evaluatons and conclusons from the statstcal analyss of our sample usng multvarate analyss MANOVA and lnear mxed models are provded.

14

15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Καηάλογος Πινάκων xx Καηάλογος Στημάηων xx. Ειζαγωγή. Οζηικέρ μεηαζηάζειρ. Ο πόλορ ηυν βιοσημικών δεικηών ζηην Ογκολογία.3 Ππογνυζηικοί παπάγονηερ ζηιρ οζηικέρ μεηαζηάζειρ 4.3. Απεικονιζηικοί δείκηερ και η ππογνυζηική ηοςρ αξία 4.3. Βιοσημικοί δείκηερ και η ππογνυζηική ηοςρ αξία 5.5 Αλκαλική θυζθαηάζη 9.6 Σκοπόρ και ππόβλετη ηηρ μελέηηρ 9.7 Σηαηιζηικοί μέθοδοι ανάλςζηρ πος έσοςν σπηζιμοποιηθεί για ηην εκηίμηζη ηηρ ππογνυζηικήρ αξίαρ οζηικών δεικηών.8 Γιάπθπυζη ηηρ διπλυμαηικήρ 3. Σύνηομη ειζαγωγή ζηις επαναλαμβανόμενες μεηρήζεις 5. Δπαναλαμβανόμενερ (repeated) μεηπήζειρ και η σπήζη ηοςρ 5. Η παπαηηπούμενη μονάδα 7.3 Γιασπονικέρ μελέηερ (longtudnal studes) και ο ζσεδιαζμόρ ηοςρ 8.4 Πλεονεκηήμαηα Γιασπονικών μελεηών 9.5 Μειονεκηήμαηα Γιασπονικών μελεηών.6 Πποζέγγιζη ηηρ ανάλςζηρ διασπονικών παπαηηπήζευν.7 Σσεδιαζμόρ 4.7. Μεπολητία 4.7. Δπάπκεια Υπολογιζμόρ μεγέθοςρ δείγμαηορ 8.8 Δλλιπή δεδομένα (mssng data) 3.8. Έλεγσορ για πλήπυρ ηςσαίερ αποσυπήζειρ (dropouts) 34 xv

16 3. Μέθοδοι ανάλσζης επαναλαμβανόμενων μεηρήζεων Δξεπεςνώνηαρ ηα διασπονικά δεδομένα Γπαθική παποςζίαζη ηυν διασπονικών δεδομένυν Πποζαπμογή ομαλών καμπςλών Γομή ηηρ ζςζσέηιζηρ Μονοδιάζηαηη ανάλςζη επαναλαμβανόμενυν μεηπήζευν Πολςδιάζηαηη ανάλςζη επαναλαμβανόμενυν μεηπήζευν Τεζη ηηρ ςπόθεζηρ κοινού πίνακα διακςμάνζευν-ζςνδιακςμάνζευν για όλερ ηιρ ομάδερ Σςνέπειερ και διοπθώζειρ ζηην πεπίπηυζη πος δεν ιζσύει η ιζόηηηα ηυν πινάκυν διακςμάνζευν-ζςνδιακςμάνζευν Γπαμμική ηάζη και ηάζη μεγαλύηεπηρ ηάξηρ Πολςμεηαβληηή ανάλςζη διακύμανζηρ (MANOVA) επαναλαμβανόμενυν μεηπήζευν Το γενικό μονηέλο Δκηίμηζη παπαμέηπυν Σςγκπίζειρ ηυν παπαπάνυ ζηαηιζηικών ηύπυν Ανάλςζη ηυν πποθίλ Έλεγσορ παπαλληλίαρ Έλεγσορ μη ύπαπξηρ διαθοπών μεηαξύ ηυν ομάδυν Έλεγσορ μη ύπαπξηρ διαθοπών μεηαξύ ηυν σπονικών ζηιγμών Ανάλςζη καμπςλών (Growth Curve Analyss)-Γπαμμική Τάζη Το μονηέλο ηηρ ανάλςζηρ καμπςλών Πποϋποθέζειρ ζθαιπικόηηηαρ Πολλαπλά δείγμαηα Γενικά γπαμμικά μονηέλα για διασπονικά δεδομένα Το γενικό γπαμμικό μονηέλο με ζςζσεηιζμένα λάθη Το ομοιόμοπθο μονηέλο ζςζσεηίζευρ Το εκθεηικό μονηέλο ζςζσεηίζευρ Γπαμμικά μονηέλα μεικηών επιδπάζευν (Lnear mxed models) Γπαμμικό μονηέλο ηςσαίυν επιδπάζευν για επαναλαμβανόμενερ μεηπήζειρ 7 xv

17 3.6. Το γπαμμικό μεικηό μονηέλο ζηιρ επαναλαμβανόμενερ μεηπήζειρ Δκηίμηζη παπαμέηπυν Δκηίμηζη ζηαθμιζμένυν ελασίζηυν ηεηπάγυνυν (Weghted leastsquares estmaton) Δκηίμηζη μεγίζηηρ πιθανοθάνειαρ κάηυ από ηην ςπόθεζη ηηρ κανονικόηηηαρ Δκηίμηζη πεπιοπιζμένηρ μεγίζηηρ πιθανοθάνειαρ (Restrcted maxmum lkelhood estmaton) Ανθεκηική εκηίμηζη ηυν ηςπικών ζθαλμάηυν (Robust estmaton of standard errors) Αλγόπιθμοι επαναληπηικών μεθόδυν Λογιζμικό (Software) Σηαηιζηική Ανάλσζη Διζαγυγή Πεπιγπαθικά σαπακηηπιζηικά Δπιλογή μονηέλος Πολςδιάζηαηη-μονοδιάζηαηη ανάλςζη ηος μονηέλος Ανάλςζη με ηη σπήζη μεικηού μονηέλος 0 Βιβλιογραθία 09 Παράρηημα 7 xv

18 xv

19 ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακαρ. Βιοσημικοί δείκηερ οζηικού ζσημαηιζμού και οζηικήρ αποπποθήζευρ. 8 Πίνακαρ 3. Πίνακαρ ANOVA επαναλαμβανόμενυν μεηπήζευν ζηην πεπίπηυζη πολλαπλών δειγμάηυν. 67 Πίνακαρ 3. Γιάθοπερ δομέρ ηος πίνακα διακςμάνζευν-ζςνδιακςμάνζευν. 78 Πίνακαρ 4. Απιθμηηική καηανομή ηυν δεδομένυν πος δηλώνει ηο πλήθορ ηυν ςποκειμένυν ζε κάθε επίπεδο ηυν καηηγοπικών μεηαβληηών για κάθε ομάδα ύπαπξηρ ή όσι οζηικών μεηαζηάζευν. 9 Πίνακαρ 4. Πεπιγπαθικά σαπακηηπιζηικά ηυν ζςνεσών μεηαβληηών. 93 Πίνακαρ 4.3 Το πλήθορ ηυν ςποκειμένυν πος ςπειζέπσεηαι ζηην ανάλςζη για κάθε επίπεδο και κάθε ανεξάπηηηη καηηγοπική μεηαβληηή. 95 Πίνακαρ 4.4 Τα p-values για ηιρ επιδπάζειρ μεηαξύ ηυν ςποκειμένυν ηαςηόσπονα ζηο Ca και ζηην SAP, ηυν ανεξάπηηηυν μεηαβληηών και ηυν αλληλεπιδπάζευν ηοςρ. 96 Πίνακαρ 4.5 Πολςδιάζηαηα F-tests για ηην επίδπαζη ηος κάθε παπάγονηα ηαςηόσπονα υρ ππορ ηο αζβέζηιο και ηην αλκαλική θυζθαηάζη. 98 Πίνακαρ 4.6 Έλεγσορ για ηην ιζόηηηα ηυν διακςμάνζευν ζε κάθε επίπεδο ηυν εξαπηημένυν μεηαβληηών. 00 Πίνακαρ 4.7 Ο έλεγσορ Mauchly για ηην ςπόθεζη ηηρ ζθαιπικόηηηαρ. 00 Πίνακαρ 4.8 Έλεγσορ για ηην ύπαπξη γπαμμικήρ, ηεηπαγυνικήρ, κςβικήρ. 4 ηρ και 5 ηρ ηάξευρ ηάζηρ μεηαξύ ηος παπάγονηα VISIT και ηυν σαπακηηπιζηικών (Ca-SAP). 0 Πίνακαρ 4.9 Έλεγσορ για ηην ύπαπξη γπαμμικήρ, ηεηπαγυνικήρ, κςβικήρ. 4 ηρ και 5 ηρ ηάξευρ ηάζηρ μεηαξύ ηος παπάγονηα VISIT και ηυν σαπακηηπιζηικών (Ca-SAP), έσονηαρ «θεπαπεύζει» ηιρ ελλιπείρ ηιμέρ. 0 Πίνακερ 4.0 Πληποθοπίερ από ηην ανάλςζη ηος mxed μονηέλος για ηη ζημανηικόηηηα ηυν παπαγόνηυν σπηζιμοποιώνηαρ unstructured δομή. 03 Πίνακερ 4. Πληποθοπίερ από ηην ανάλςζη ηος mxed μονηέλος για ηη ζημανηικόηηηα ηυν παπαγόνηυν σπηζιμοποιώνηαρ AR() δομή. 03 xx

20 Πίνακερ 4. Πληποθοπίερ από ηην ανάλςζη ηος mxed μονηέλος για ηη ζημανηικόηηηα ηυν παπαγόνηυν σπηζιμοποιώνηαρ compound symmetry δομή. 03 Πίνακαρ 4.3 Δκηιμήζειρ ηυν παπαμέηπυν ηος πίνακα διακςμάνζευνζςνδιακςμάνζευν δομήρ ηρ ηάξηρ autoregressve με εκηιμηηή ML. 04 Πίνακαρ 4.4 Δκηιμήζειρ ηυν παπαμέηπυν ηος πίνακα διακςμάνζευνζςνδιακςμάνζευν δομήρ ηρ ηάξηρ autoregressve με εκηιμηηή REML. 05 Πίνακαρ 4.5 Δκηιμήζειρ ML ηυν ζηαθεπών επιδπάζευν ηος μονηέλος. 06 Πίνακαρ 4.6 Δκηιμήζειρ REML ηυν ζηαθεπών επιδπάζευν ηος μονηέλος. 07 Πίνακαρ Δνηόρ ηυν ςποκειμένυν επιδπάζειρ για όλοςρ ηοςρ ζςνδςαζμούρ ηυν επιπέδυν ηος παπάγονηα VISIT ζηιρ ηιμέρ ηος αζβεζηίος και ηηρ αλκαλικήρ θυζθαηάζηρ. 08 Πίνακαρ Μονοδιάζηαηα F-tests για ηην επίδπαζη ηος κάθε παπάγονηα συπιζηά ζηιρ ηιμέρ αζβεζηίος και αλκαλικήρ θυζθαηάζηρ. 09 Πίνακερ 3 Δκηιμήζειρ ηυν μέζυν ηιμών ηυν σαπακηηπιζηικών Ca και SAP για όλοςρ ηοςρ ζςνδςαζμούρ ηυν επιπέδυν ηυν παπαγόνηυν από ηην πολςδιάζηαηη ανάλςζη. 3 Πίνακερ 4 Δκηιμήζειρ ηυν μέζυν ηιμών ηος σαπακηηπιζηικού Ca για όλοςρ ηοςρ ζςνδςαζμούρ ηυν επιπέδυν ηυν παπαγόνηυν σπηζιμοποιώνηαρ mxed μονηέλο με εκηιμήζειρ ML. 5 Πίνακερ 5 Δκηιμήζειρ ηυν μέζυν ηιμών ηος σαπακηηπιζηικού Ca για όλοςρ ηοςρ ζςνδςαζμούρ ηυν επιπέδυν ηυν παπαγόνηυν σπηζιμοποιώνηαρ mxed μονηέλο με εκηιμήζειρ REML. 6 Πίνακερ 7 Δκηιμήζειρ ηυν μέζυν ηιμών ηος σαπακηηπιζηικού SAP για ηον ολικό και για όλοςρ ηοςρ ζςνδςαζμούρ ηυν επιπέδυν ηυν παπαγόνηυν σπηζιμοποιώνηαρ mxed μονηέλο με εκηιμήζειρ ML. 9 Πίνακαρ 8 Δκηιμήζειρ REML ηυν παπαμέηπυν ηος πίνακα διακςμάνζευνζςνδιακςμάνζευν. 0 Πίνακερ 9 Δκηιμήζειρ ηυν μέζυν ηιμών ηος σαπακηηπιζηικού SAP για ηον ολικό και για όλοςρ ηοςρ ζςνδςαζμούρ ηυν επιπέδυν ηυν παπαγόνηυν σπηζιμοποιώνηαρ mxed μονηέλο με εκηιμήζειρ REML. 3 xx

21 ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΧΗΜΑΣΩΝ Γιάγπαμμα 3. Γιάγπαμμα μονηέλος ηςσαίυν ζηαθεπών όπυν. 7 Γιάγπαμμα 3. Γιάγπαμμα μονηέλος ηςσαίυν ζηαθεπών όπυν και κλίζευν. 74 Γιάγπαμμα 4. Scatter plots όλυν ηυν παπαηηπήζευν Ca και SAP για ανίσνεςζη έκηποπυν παπαηηπήζευν και διαθοπών ζηην ομάδα εμθάνιζηρ οζηικών μεηαζηάζευν (no-yes). 90 Γιαγπάμμα 4. Scatter plots και fttng smooth curves με εκηίμηζη Kernel ηυν Ca και SAP ζε κάθε ομάδα συπιζηά εμθάνιζηρ οζηικών μεηαζηάζευν (no-yes) υρ ππορ ηιρ επιζκέτειρ (vst). 9 Σσήμα 4. Ραβδογπάμμαηα ηυν μέζυν ηιμών ηυν Ca και SAP ζε κάθε επίζκετη συπιζηά για κάθε επίπεδο ηυν μεηαβληηών οζηικών μεηαζηάζευν, θύλος και διάγνυζηρ. 94 Γιάγπαμμα Γιαγπάμμαηα ηυν μέζυν πποθίλ ηυν αποκπίζευν ηυν παπαγόνηυν οζηικέρ μεηαζηάζειρ και θύλο υρ ππορ ηιρ επιζκέτειρ για ηα δύο σαπακηηπιζηικά Ca και SAP. 4 xx

22 xx

23 ν Κεθάιαην Εηζαγσγή_ Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Οζηικέρ μεηαζηάζειρ Καξθηληθά θύηηαξα πξνεξρόκελα από ηελ πξσηνπαζή θαξθηληθή εζηία, εηζεξρόκελα ζηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο κπνξνύλ λα κεηαλαζηεύζνπλ ζρεδόλ ζε νπνηνλδήπνηε ηζηό ηνπ ζώκαηνο. Τν νζηό είλαη ε πην ζπρλή ζέζε γηα κεηάζηαζε ζε αζζελείο κε ζπκπαγείο όγθνπο (sold tumors), όπσο θαξθίλνο ηνπ καζηνύ, ηνπ πξνζηάηε, ηνπ πλεύκνλα, ηνπ ζπξενεηδή θαη ηνπ λεθξνύ. Καηά πξνζέγγηζε, 70% ησλ αζζελώλ κε πξνρσξεκέλν θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε ή θαξθίλν ηνπ καζηνύ θαη 40% ησλ αζζελώλ κε δηαθνξεηηθό ζπκπαγή όγθν από απηνύο, ζα αλαπηύμνπλ νζηηθέο κεηαζηάζεηο. Επηπξνζζέησο ζρεδόλ όινη νη αζζελείο κε πνιιαπινύ κπέισκα ζα αλαπηύμνπλ αιινηώζεηο ησλ νζηώλ θαηά ηελ πνξεία ηεο λόζνπο ηνπο [βι. R. Coleman et all (008)]. Επίζεο αζζελείο κε θαξθίλν ηνπ πλεύκνλα, ηδηαίηεξα απηνί κε πξνρσξεκέλν ζηάδην λόζνπ, εκθαλίδνπλ νζηηθέο κεηαζηάζεηο ζε πνζνζηά πνπ θπκαίλνληαη από 30% έσο θαη 65% [βι. Μαξθέηνο (006)]. Ο θαξθίλνο ηνπ πλεύκνλα είλαη ε ηξίηε πην ζπρλή πεγή πξνέιεπζεο ησλ νζηηθώλ κεηαζηάζεσλ [βι. Μεηαζηάζεηο κπνξνύλ λα ζπκβνύλ ζε νζηά ηα νπνία βξίζθνληαη είηε θνληά είηε καθξηά από ηελ πξσηνπαζή θαξθηληθή εζηία. Η κεηαζηαηηθή νζηηθή λόζνο δηαθέξεη από ηνλ πξσηνπαζή θαξθίλν ησλ νζηώλ. Σηνλ πξσηνπαζή θαξθίλν ησλ νζηώλ ν θαξθίλνο μεθηλά ζηα νζηά. Η δηαθνξά ηεο κεηαζηαηηθήο νζηηθήο λόζνπ από ηνλ πξσηνπαζή θαξθίλν ησλ νζηώλ έγθεηηαη ζηνπο παξάγνληεο θηλδύλνπ ηνπο, ζηελ ζεξαπεία θαη πξόγλσζε. Ο πξσηνπαζήο θαξθίλνο ησλ νζηώλ είλαη πνιύ ιηγόηεξν θνηλόο από ηελ κεηαζηαηηθή νζηηθή λόζν. Η ζπνλδπιηθή ζηήιε είλαη ε πεξηνρή πνπ πιήηηεηαη πεξηζζόηεξν από νζηηθέο κεηαζηάζεηο αθνινπζνύκελε από ηα νζηά ηεο ιεθάλεο, ηνπ ηζρίνπ, ηνπ άλσ άθξνπ ηνπ κεξηαίνπ θαη ηνπ θξαλίνπ. Οη πεξηζζόηεξεο επηπινθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα νζηά είλαη νμύο πόλνο, ππεξαζβεζηηαηκία, πίεζε ηνπ λσηηαίνπ κπεινύ θαη παζνινγηθά θαηάγκαηα ηα νπνία πεξηνξίδνπλ ηελ θηλεηηθόηεηα, δπζρεξαίλνπλ ηνλ ύπλν θαη πξνθαινύλ κεγάιε κείσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο ηνπ αζζελνύο. Οη νζηηθέο αιινηώζεηο είλαη ζπλήζσο απεηθνληζηηθέο θαη ΜΠΣ "Εθαξκνζκέλε Σηαηηζηηθή"

24 ν Κεθάιαην Εηζαγσγή_ ηαμηλνκνύληαη σο νζηενιπηηθέο, όηαλ ε νζηηθή θαηαζηξνθή πξνθύπηεη από ηελ επίδξαζε νζηενθιαζηώλ (osteoclasts), όπσο ζπκβαίλεη ζε αζζελείο κε θαξθίλν ηνπ καζηνύ θαη νζηενβιαζηηθέο όπνπ δεζπόδνπλ ζηνλ θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε θαη ραξαθηεξίδνληαη από ζθιήξπλζε. Επίζεο ζπρλά ζε πνιιέο αιινηώζεηο εκθαλίδνληαη θαη ηα δύν είδε (mxed pattern), γη απηό θαη κειέηεο πξνηείλνπλ όηη θαη ηα δύν (απνξξόθεζε θαη ζρεκαηηζκόο) ζπκβαίλνπλ ηαπηόρξνλα[βι. IAEA (007)].. Ο πόλορ ηυν βιοσημικών δεικηών ζηην Ογκολογία Η έξεπλα ησλ κνξηαθώλ κεραληζκώλ πνπ ππεηζέξρνληαη ζηελ θαξθηλνγέλεζε θαη ζηελ πξόνδν ηνπ θαξθίλνπ νδήγεζαλ ζηε αλάπηπμε πνιπάξηζκσλ βηνρεκηθώλ δεηθηώλ. Οη βηνρεκηθνί δείθηεο εμππεξεηνύλ ηελ γξήγνξε δηάγλσζε ηεο επαλεκθάληζεο ελόο όγθνπ, ηεο πξνόδνπ ηεο λόζνπ ή ηεο αλάπηπμεο κεηαζηάζεσλ πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ησλ νζηηθώλ κεηαζηάζεσλ, όπσο επίζεο θαη ζηελ πξόβιεςε ηεο αληαπόθξηζεο ζε θάπνηα ζεξαπεία. Τα θαξθηληθά αληηγόλα ρξεζηκνπνηνύληαη πάλσ από κηα δεθαεηία θαη παξόιν πνπ έρνπλ δείμεη πνιιά ππνζρόκελα θιηληθά απνηειέζκαηα, ε επαηζζεζία θαη ε εηδηθόηεηα ηνπο παξακέλεη πεξηνξηζκέλε. Τα ηειεπηαία ρξόληα κεγάιε γλώζε έρεη απνθηεζεί γύξσ από ηνλ κεραληζκό ηνπ κνξίνπ πνπ ειέγρεη ηνλ θπηηαξηθό θύθιν, ηελ απόπησζε θαη ηελ αγγεηνγέλεζε, αιιά ε θιηληθή ηνπ αμία παξακέλεη αδηεπθξίληζηε. Μνξηαθνί δείθηεο πνπ ζπλδένληαη κε θαθνήζε κεηαζρεκαηηζκό κπνξνύλ λα πξνζθέξνπλ κε ρεηξνπξγηθέο ζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηνρεύνληαο ζε απηά ηα κόξηα δηακέζνπ γνληδηαθώλ ζεξαπεηώλ ή αληηπιεξνθνξηνπνίεζε κνξίσλ (antsense molecules). Η αλαζθόπεζε ηεο ζύγρξνλεο βηβιηνγξαθίαο κε εμαίξεζε ιηγνζηώλ παξαδεηγκάησλ (όπσο απηό ηεο ρξήζεο ηνπ Her- ζηελ πξόβιεςε ηεο αληαπόθξηζεο ζηελ ζηνρεπόκελε ζεξαπεία κε Herceptn), ππνδεηθλύεη όηη θαλέλαο κεκνλσκέλνο δείθηεο δελ έρεη αξθεηή επαηζζεζία θαη εηδηθόηεηα λα πξαγκαηνπνηεί δηάγλσζε κε αθξίβεηα, λα πξνβιέπεη ηελ πξόνδν ηεο λόζνπ ή ηελ αληαπόθξηζε ζηε ζεξαπεία. Αληίζεηα, ν ζπλδπαζκόο δηαθνξεηηθώλ βηνρεκηθώλ θαη απεηθνληζηηθώλ δεηθηώλ θαίλεηαη λα είλαη κηα πνιιά ππνζρόκελε ζηξαηεγηθή ζηελ παξαθνινύζεζε ησλ αζζελώλ κε θαξθίλν. Σηελ νγθνινγία νη βηνρεκηθνί δείθηεο είλαη κόξηα πνπ αληρλεύνληαη ζην αίκα, ζηα νύξα ή θαη ζηνλ ηζηό ηνπ αλζξσπίλνπ ζώκαηνο αλαιόγσο ην είδνο ηνπ θαξθίλνπ, ζε πςειόηεξα ή ρακειόηεξα επίπεδα από όηη αληρλεύνληαη θπζηνινγηθά. Έλαο θαξθηληθόο δείθηεο κπνξεί λα παξαρζεί από ηνλ ίδην ηνλ όγθν, από ηνλ πεξηβάιινληα θπζηνινγηθό ηζηό σο απάληεζε ζηελ παξνπζία ηνπ όγθνπ, ή θη από ηνλ ηζηό ηεο κεηάζηαζεο. ΜΠΣ "Εθαξκνζκέλε Σηαηηζηηθή"

25 ν Κεθάιαην Εηζαγσγή_ Υπάξρνπλ δηαθνξεηηθνί ηύπνη θαξθηληθώλ κνξηαθώλ δεηθηώλ, κεξηθνί από ηνπο νπνίνπο είλαη ην DNA, ν mrna, ν νπνίνο κεηαθέξεη πιεξνθνξίεο γηα ηε ζύλζεζε ησλ πξσηετλώλ, δηάθνξεο πξσηεΐλεο, αληηγόλα θαη νξκόλεο όπνπ ιακβάλνληαη είηε κε πνζνηηθέο κεηξήζεηο, είηε ειέγρνληαο ηελ πνηόηεηα ηνπο κε θαηάιιειε κέηξεζε ηεο πεξηεθηηθόηεηαο. Οη θαξθηληθνί δείθηεο πεξηεθηηθόηεηαο πεξηιακβάλνπλ ηεζη αλνζντζηνρεκείαο (mmunohstochemcal IHC), πνζνηηθή αλνζνπεξηεθηηθόηεηα (quanttatve mmunoassays), αιπζηδσηή αληίδξαζε πνιπκεξάζεο (polymerase chan reacton PCR), ζηύπσκα western (western blot) ή ζηύπσκα northern (northern blot), θαζκνηνκέηξεζε ηεο κάδαο (mass spectrometry) θαη πην πξόζθαηα δηαηάμεηο (mcroarrays) γνληδίσλ θαη πξσηετλώλ. Οη θαξθηληθνί δείθηεο κπνξνύλ λα αλαγλσξίζνπλ κηα δηαδηθαζία ηεο αζζέλεηαο, έλαλ επαθξηβή ηζηό ή ραξαθηεξηζηηθό ηνπ αζζελνύο θαη βνεζνύλ ζηελ εμαθξίβσζε ηεο ζνβαξόηεηαο θαη ηεο επέθηαζεο ηεο αζζέλεηαο. Σπλήζσο δε ρξεζηκνπνηνύληαη κόλν βηνρεκηθνί θαξθηληθνί δείθηεο ζηε δηάγλσζε, δηόηη νη πεξηζζόηεξνη από απηνύο ηνπο δείθηεο κπνξνύλ λα εκθαληζηνύλ ζε απμεκέλα επίπεδα αθόκε θαη ζε θαηαζηάζεηο θαινήζεηαο θαη γηαηί θαλέλαο θαξθηληθόο δείθηεο δελ είλαη επαθξηβώο ζρεηηδόκελνο κε έλα ζπγθεθξηκέλν είδνο θαξθίλνπ. Επεηδή δελ πξνθαινύλ αύμεζε θάπνηνπ βηνρεκηθνύ θαξθηληθνύ δείθηε όια ηα είδε θαξθίλνπ θαη εηδηθά ζε πξόσξν ζηάδην νη θαξθηληθνί δείθηεο ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο αθόινπζεο ηέζζεξηο θιηληθέο δηαδηθαζίεο: Δηαινγή (screenng) ηνπ πγηνύο πιεζπζκνύ γηα ελδερόκελε παξνπζία θαξθίλνπ ή εληνπηζκνύ θάπνηαο νκάδαο κε πςειόηεξν θίλδπλν αλάπηπμεο θαξθίλνπ. Δηάγλσζε θαξθίλνπ: Έλαο δηαγλσζηηθόο θαξθηληθόο δείθηεο είλαη έλαο δείθηεο πνπ ζα ζπλδξάκεη ζηνλ εληνπηζκό ηεο θαθνήζεηαο. Πξνηηκνύληαη δείθηεο νη νπνίνη δηαγηγλώζθνπλ ηνλ ηζηνινγηθό ηύπν ηνπ θαξθίλνπ θαη δελ επεξεάδνληαη από θαινήζεηο λόζνπο. Καζνξηζκόο ηεο πξόγλσζεο ησλ αζζελώλ κε θαξθίλν. Με απηό ηνλ ηξόπν ζα παξέρεηαη ζηνλ ζεξάπνληα ηαηξό έλα εξγαιείν πξόσξεο πξόβιεςεο ππνηξνπήο ηεο λόζνπ, πξνόδνπ ηεο λόζνπ ή αλάπηπμεο κεηάζηαζεο, πνπ κπνξεί λα αθνινπζνύλ κηα αξρηθή ρεηξνπξγηθή αθαίξεζε ηνπ όγθνπ αιιά ρσξίο ρνξήγεζε αλνζνεληζρπηηθήο ζεξαπείαο. Επηινγή αληηθαξθηληθήο ζεξαπείαο: Οη θαξθηληθνί δείθηεο κπνξνύλ λα πξνβιέςνπλ πσο πξόθεηηαη ν αζζελήο λα αληαπνθξηζεί ζε θάπνηα ζεξαπεία είηε είλαη ρεηξνπξγηθή επέκβαζε, αθηηλνζεξαπεία, ρεκεηνζεξαπεία ή ζηνρεπόκελε ζεξαπεία. ΜΠΣ "Εθαξκνζκέλε Σηαηηζηηθή" 3

26 ν Κεθάιαην Εηζαγσγή_ Η κεγάιε πνηθηιία ησλ εηδώλ θαξθίλνπ θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνζνθπζηνινγίαο ηεο θαξθηληθήο αλάπηπμεο, έρνπλ νδεγήζεη ζηελ αλάπηπμε κεγάινπ αξηζκνύ κνξηαθώλ θαξθηληθώλ δεηθηώλ [βι. Ν. Voorzanger-Rousselot and P. Garnero (007)]..3 Ππογνυζηικοί παπάγονηερ ζηιρ οζηικέρ μεηαζηάζειρ Οη νζηηθέο κεηαζηάζεηο κπνξνύλ λα αληρλεπηνύλ κε πνηθίινπο ηξόπνπο όπσο είλαη: Τν scannng νζηώλ (bone scan) ζε νιόθιεξν ζην ζώκα. Η αθηηλνγξαθία (X-ray). Η αμνληθή ηνκνγξαθία (computed tomography scan / CT). Η καγλεηηθή ηνκνγξαθία (magnetc resonance magng / MRI). Τν PET scan (poston emsson tomography scan / PET). Ο αηκαηνινγηθόο έιεγρνο ζπγθεθξηκέλσλ νπζηώλ όπσο ην αζβέζηην θαη έλα έλδπκν πνπ νλνκάδεηαη αιθαιηθή θσζθαηάζε..3. Απεικονιζηικοί δείκηερ και η ππογνυζηική ηοςρ αξία Γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ νζηηθώλ κεηαζηάζεσλ παιαηόηεξα ρξεζηκνπνηνύζαλ αθηηλνγξαθία ηνπ ζθειεηνύ. Όκσο ηειεπηαία ην νιόζσκν ζπηλζεξνγξάθεκα νζηώλ κε ηερλήηην 99m κεζπιέλην δηθνζθαλάζε (technetum-99m methylene dphosphonate /Tc-99m MDP) είλαη ε θιαζηθή πξαθηηθή ηνπ εληνπηζκνύ ησλ νζηηθώλ κεηαζηάζεσλ. Μνινλόηη ην ζπηλζεξνγξάθεκα νζηώλ (Tc-99m MDP) είλαη επαίζζεην γηα ηνλ εληνπηζκό πξνρσξεκέλσλ ζθειεηηθώλ κεηαζηαηηθώλ αιινηώζεσλ, ζε πξόσξν ζηάδην ησλ κεηαζηάζεσλ ππάξρεη πεξίπησζε λα κελ ηηο εληνπίζεη, γηαηί ην ζπγθεθξηκέλν ηερλήηην βαζίδεηαη ζηελ αλαγλώξηζε ηεο νζηνεβιαζηηθήο αιινίσζεο ηνπ νζηνύ θαη όρη ζηνλ εληνπηζκό ηνπ ίδηνπ ηνπ όγθνπ. Η ηνκνγξαθία κε εθπνκπή Πνδηηξνλίνπ (Postron emsson tomography / PET) έρεη απνδείμεη όηη είλαη ην ρξπζό πξόηππν ζηε κεηαβνιηθή απεηθόληζε. Τν Φζόξην-8 Δηνμπγιπθόδε (Fluorne -8 deoxyglucose / FDG) παξέρεη ηα κέζα ώζηε λα πνζνηηθνπνηεζεί ν κεηαβνιηζκόο ηεο γιπθόδεο, πνπ ηζνδπλακεί κε αληρλεπηή ζπζζώξεπζεο αλαθιώκελν ζην κεηαβνιηζκό ηεο γιπθόδεο. Επεηδή πξνρσξεκέλα ζηάδηα θαθνήζεηαο ηείλνπλ λα έρνπλ πςειά πνζνζηά γιπθόιπζεο, έλαληη αξρηθώλ ζηαδίσλ θαθνεζεηώλ θαη θαινεζώλ αιινηώζεσλ, γη απηό κεγάινπ βαζκνύ θαθνήζεηεο έρνπλ κεγαιύηεξε απνξξόθεζε FDG από όηη έρνπλ αξρηθά ΜΠΣ "Εθαξκνζκέλε Σηαηηζηηθή" 4

27 ν Κεθάιαην Εηζαγσγή_ ζηάδηα ή θαινήζεηο αιινηώζεηο. Η ηνκνγξαθία κε εθπνκπή Πνδηηξνλίνπ ή αιιηώο PET-scan έρεη δείμεη όηη είλαη αλώηεξν ηεζη ηνπ ζπηλζεξνγξαθήκαηνο γηα ηνλ εληνπηζκό ησλ κεηαζηάζεσλ, γηαηί εληνπίδεη ηελ παξνπζία ηνπ όγθνπ απεπζείαο από ηελ κεηαβνιηθή δξαζηεξηόηεηα θαη όρη έκκεζα από ηελ αλάκημε πνπ δείρλεη ν όγθνο εμαηηίαο ηεο αύμεζεο ηεο νζηηθήο κεηαβνιήο (bone mneral turnover). Απηό έρεη ζαλ ζπλέπεηα ηνλ εληνπηζκό ησλ νζηηθώλ κεηαζηάζεσλ λσξίηεξα κε ην PET-scan από όηη κε ην Bone-scan [βι. Peterson JJ, Kransdorf MJ and O Connor MI (003)]. Ο ζπηλζεξνγξαθηθόο έιεγρνο κε ηερλήηην Tc-99m όπσο είδακε πξνεγνπκέλσο απνηειεί επαίζζεηε κέζνδν (90%) γηα ηελ αμηνιόγεζε θαη ζηαδηνπνίεζε ησλ νζηηθώλ κεηαζηάζεσλ, αιιά ςεπδώο αξλεηηθά απνηειέζκαηα κπνξνύλ λα θαηαγξαθνύλ ζε θάζε ηύπν όγθνπ, αθνύ ε εηδηθόηεηα ηεο κεζόδνπ είλαη κηθξή. Η καγλεηηθή ηνκνγξαθία (MRI) ζπλδπάδεη πςειή επαηζζεζία θαη εηδηθόηεηα θαη ζπκβάιιεη ζηνλ θαζνξηζκό ηνπ ελδνκπειηθνύ ή εμσκπειηθνύ ραξαθηήξα ηεο νζηηθήο βιάβεο, ζηελ θαηαγξαθή ηνπ βαζκνύ ηεο νζηηθήο πξνζβνιήο, ζηελ αλίρλεπζε πεξηνξηζκέλεο ή όρη ζπκκεηνρήο θαη ζηνλ θαζνξηζκό ηεο επέθηαζεο ηεο βιάβεο ζηα καιαθά κόξηα. Η νιόζσκε MRI είλαη πεξηζζόηεξν επαίζζεηε από ην ζπηλζεξνγξάθεκα θαη επηπξόζζεηα απεηθνλίδεη ηα καιαθά κόξηα θαη ηα ζπκπαγή όξγαλα. Φαίλεηαη όκσο όηη δελ κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ην ζπηλζεξνγξάθεκα νζηώλ, αθνύ νη νζηηθέο βιάβεο ζην θξαλίν ή ηηο πιεπξέο αληρλεύνληαη δπζθνιόηεξα κε ηελ καγλεηηθή ηνκνγξαθία [βι. Α. Γ. Αγγνπιέο θαη Π. Ι. Παπαγγειόπνπινο Όκσο νζηηθέο κεηαζηάζεηο από θαξθίλν ηνπ λεθξνύ, κειάλσκα ή πνιιαπιό κπέισκα, πνπ έρνπλ ρακειό ζρεκαηηζκό, δελ είλαη εύθνιν λα αληρλεπηνύλ από απεηθνληζηηθνύο δείθηεο, όπσο ην Bone-scan. Επίζεο θαηά ηε δηάξθεηα νζηηθώλ αιινηώζεσλ αζζελώλ πνπ βξίζθνληαη ππό ζεξαπεία, ε αύμεζε ηεο απνξξόθεζεο ξαδηνλνπθιηδίνπ δελ αληηθαηνπηξίδεη πάληα κηα ελεξγή κεηαζηαηηθή πεξηνρή. Μπνξεί λα νθείιεηαη ζε αλαζπγθξόηεζε ηνπ νζηνύ ζε αζζελείο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηε ζεξαπεία, γη απηό θαη έρνπλ πξνηαζεί αξθεηνί βηνρεκηθνί δείθηεο..3. Βιοσημικοί δείκηερ και η ππογνυζηική ηοςρ αξία Ο κεηαβνιηζκόο ηνπ νζηνύ ραξαθηεξίδεηαη από δύν αληίζεηεο δξαζηεξηόηεηεο: Τελ ελεξγνπνίεζε ησλ νζηενβιαζηώλ (osteoblasts), ζηελ νπνία παξαηεξείηαη ν ζρεκαηηζκόο λένπ νζηνύ θαη ΜΠΣ "Εθαξκνζκέλε Σηαηηζηηθή" 5

28 ν Κεθάιαην Εηζαγσγή_ Τελ ελεξγνπνίεζε ησλ νζηενθιαζηώλ (osteoclasts), ζηελ νπνία παξαηεξείηαη ε απνηθνδόκεζε ή ε απνξξόθεζε ηνπ παιαηνύ νζηνύ. Σηηο πεξηζζόηεξεο αζζέλεηεο κεηαβνιηζκνύ ησλ νζηώλ, πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηηο νζηηθέο κεηαζηάζεηο, εκθαλίδνληαη θαη νη δύν δηαδηθαζίεο νζηενγέλεζε θαη απνξξόθεζε. Οη βηνρεκηθνί δείθηεο γηα ηελ νζηεναλαθύθισζε (bone turnover) εκθαλίδνληαη θπξίσο ζηελ νζηενπόξσζε, αιιά κπνξνύλ επίζεο λα παίμνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηηο νζηηθέο κεηαζηάζεηο ηνπ θαξθίλνπ ηνπ πξνζηάηε, ηνπ καζηνύ ή άιισλ ζπκπαγώλ όγθσλ. Παξαθάησ εμεγνύληαη ελδεηθηηθά κεξηθνί δείθηεο: Δείθηεο ηεο νζηενγέλεζεο: Η Αιθαιηθή Φσζθαηάζε (Alkalne phosphatase / ALP). Η ζθειεηηθή αιθαιηθή θσζθαηάζε είλαη έλα έλδπκν πνπ εληνπίδεηαη ζηελ κεκβξάλε ησλ νζηενβιαζηώλ πνπ είλαη ειεύζεξα ζε θπθινθνξία. Οη θύξηνη ζπληειεζηέο ησλ επηπέδσλ ηνπ νξνύ αιθαιηθήο θσζθαηάζεο είλαη ην ήπαξ θαη ηα νζηηθά ηζνέλδπκα. Ο δείθηεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζζόηεξν γηα ηελ νζηενγέλεζε είλαη ν νξόο νιηθήο αιθαιηθήο θσζθαηάζεο (TALP). Όκσο ην γεγνλόο όηη ε αύμεζε ησλ επηπέδσλ ηεο TALP ζηνλ νξό αληηθαηνπηξίδεη είηε ην ήπαξ, είηε ηηο νζηηθέο κεηαζηάζεηο, έρεη ζαλ ζπλέπεηα ηελ έιιεηςε εηδηθόηεηαο, δειαδή ηελ αύμεζε ηεο πηζαλόηεηαο ιαλζαζκέλνπ ζεηηθνύ ειέγρνπ (δειαδή αύμεζε ηνπ ζθάικαηνο ηύπνπ ΙΙ). Σηνλ θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε ε νζηηθή αιθαιηθή θσζθαηάζε (BALP) έρεη απνδείμεη όηη έρεη κεγαιύηεξε επαηζζεζία από ηελ νιηθή αιθαιηθή θσζθαηάζε (TALP), ζηελ αλίρλεπζε ησλ νζηηθώλ κεηαζηάζεσλ. Οη δείθηεο PICP (procollagen I carboxy-termnal propeptde) θαη PINP (procollagen I amno-termnal propeptde), νη νπνίνη ειεπζεξώλνληαη ζην αίκα από δηάζπαζε ηνπ θνιιαγόλνπ Ι νθεηιόκελε ζε εμσθπηηαξηθέο δηαδηθαζίεο, κπνξνύλ λα θαλνύλ ρξήζηκνη ζηελ νζηενγέλεζε. Σηνπο αζζελείο κε νζηηθέο κεηαζηάζεηο ππάξρεη αύμεζε ησλ PICP θαη PINP. Όκσο ε επαηζζεζία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ειέγρσλ είλαη πνιύ ρακειή γηα λα ρξεζηκνπνηεζνύλ σο δηαγλσζηηθά εξγαιεία. Έρεη θαλεί όηη ν νξόο PINP ιεηηνπξγεί σο θησρόο κεηεγρεηξεηηθόο πξνγλσζηηθόο παξάγνληαο επηβίσζεο πνπ ζπζρεηίδεηαη κε ην κέγεζνο ηνπ όγθνπ θαη ην ζηάδην ηεο θαθνήζεηαο ζε αζζελείο κε θαξθίλν ηνπ καζηνύ κε ζεηηθό νδίδην. Σπλεηζθέξεη επίζεο ζηελ πξόσξε δηάγλσζε ησλ νζηηθώλ κεηαζηάζεσλ ηνπ θαξθίλνπ ηνπ πξνζηάηε. ΜΠΣ "Εθαξκνζκέλε Σηαηηζηηθή" 6

29 ν Κεθάιαην Εηζαγσγή_ Η Osteocalcn ε νπνία θαζνξίδεη ηνλ ηζηό θαη ηελ ππθλόηεηα ηνπ νζηνύ. Δεκηνπξγείηαη θπξίσο από ηελ νζηενβιάζηεζε θαη ελζσκαηώλεηαη ζηελ εμσθπηηάξηα ζεκέιηα νπζία ηνπ νζηνύ. Όκσο έλα παξάγσγν ηεο osteocalcn πνπ έρεη πξόζθαηα δεκηνπξγεζεί ειεπζεξώλεηαη ζηελ θπθινθνξία. Η δηαγλσζηηθή αμία ηεο osteocalcn ζηηο νζηηθέο κεηαζηάζεηο αζζελώλ κε θαξθίλν ηνπ καζηνύ, παξνπζηάδεη κηθξόηεξε εηδηθόηεηα από απηή ηεο BALP θαη PINP. Αληίζεηα όκσο κπνξεί λα είλαη έλαο ελδηαθέξνλ δείθηεο γηα ην πνιιαπιό κπέισκα. Οη Batalle et al. ην 990 έδεημαλ όηη όινη νη αζζελείο κε κεησκέλα επίπεδα osteocalcn ζηνλ νξό είραλ απζηεξά αζζέλεηεο κε νζηηθέο αιινηώζεηο θαη ηα ρακειά επίπεδα osteocalcn ζρεηίδνληαλ κε κηθξή επηβίσζε. Επίζεο ζε αζζελείο πνπ βξίζθνληαη ζε ζεξαπεία ε αύμεζε ησλ επηπέδσλ ηεο osteocalcn ζηνλ νξό εληζρύεη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο ζεξαπείαο, ελώ ε κείσζε ππνδεηθλύεη ηελ πξόνδν ηεο λόζνπ. Δείθηεο ηεο νζηηθήο απνξξόθεζεο: Ο δείθηεο ICTP (carboxytermnal telopeltde of type I collagen) ζε αζζελείο κε θαξθίλν ηνπ καζηνύ, έρεη θαλεί πνιύ ρξήζηκνο ζηε δηάγλσζε θαη παξαθνινύζεζε ησλ νζηηθώλ κεηαζηάζεσλ θαη ηελ παξαθνινύζεζε ηεο αληαπόθξηζεο ζηε ζεξαπεία. Φαίλεηαη όηη ιεηηνπξγεί ζαλ θησρόο πξνγλσζηηθόο παξάγνληαο ηεο επηβίσζεο όηαλ εκθαλίδνληαη απμεκέλα επίπεδα ICTP ζηνλ νξό πξνρεηξνπξγηθά. Σηνλ θαξθίλν ηνπ πλεύκνλα εκθαλίδεηαη ζαλ δείθηεο ηεο θιηληθήο αληαπόθξηζεο ζηε ζεξαπεία, ηεο πξνόδνπ λόζνπ θαη ηεο κηθξήο επηβίσζεο θαη ιεηηνπξγεί σο πξόζζεην εξγαιείν γηα ηε δηάγλσζε ησλ νζηηθώλ κεηαζηάζεσλ. Ο TRACP 5b (tartrate resstant acd phosphatase) έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ δείθηεο ηεο νζηενθιάζηεο ζηελ νζηενπόξσζε. Επίζεο είλαη ρξήζηκνο δείθηεο ηεο νζηηθήο απνξξόθεζεο θπξίσο ζην πνιιαπιό κπέισκα. Αθόκε ρξεζηκνπνηείηαη ζηε δηάγλσζε ησλ νζηηθώλ κεηαζηάζεσλ ζε αζζελείο κε θαξθίλν ηνπ καζηνύ. Εμαηηίαο ηεο πνιππινθόηεηαο ηνπ κεραληζκνύ ηεο θαξθηλνγέλεζεο θαη ησλ κεηαζηάζεσλ ηεο, έρνπλ πξνηαζεί πάξα πνιινί βηνρεκηθνί δείθηεο. Λίγνη όκσο έρνπλ εθηηκεζεί θιηληθά γηα ηε δηαρείξηζε ησλ αζζελώλ κε θαξθίλν. Σηνλ πίλαθα. αλαθέξνληαη κεξηθνί από απηνύο πνπ ζπλδένληαη κε ηηο νζηηθέο κεηαζηάζεηο νη νπνίνη αληρλεύνληαη είηε ζηνλ νξό, είηε ζηα νύξα [βι. Ν. Voorzanger-Rousselot and P. Garnero (007)]. ΜΠΣ "Εθαξκνζκέλε Σηαηηζηηθή" 7

30 ν Κεθάιαην Εηζαγσγή_ Bochemcal markers of bone turnover Serum Urne Bone formaton Osteocalcn Total and bone alkalne phosphatase (TALP, BALP) N and C procollagen I extenson peptdes (PINP, PICP) Bone resorpton C telopeptde of collagen I (ICTP) Collagen I C and N telopeptde (CTX, NTX) Tartrate resstant acd phosphatase (TRAP) Bone Saloproten (BSP) Osteopontn (OPN) Pyrdnolne (PYD) and deoxypyrdnolne (DPD) Collagen I C and N telopeptde (CTX, NTX) Helcodal peptde Πίνακαρ. Βιοχημικοί δείκηες οζηικού ζχημαηιζμού και οζηικής απορροθήζεως..4 Το αζβέζηιο και η ςπεπαζβεζηιαιμία Τν αζβέζηην είλαη ην θύξην αλόξγαλν θαηηόλ ηεο νζηηθήο νπζίαο. Τν εμσθπηηαξηθό αζβέζηην κπνξεί λα απμεζεί έσο 40 mmol/l από ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ νζηενθιαζηώλ. Τα θπζηνινγηθά επίπεδα αζβεζηίνπ ζηνλ νξό είλαη 8-0 mg/dl (ή.0-.5 mmol/l). Τα θπζηνινγηθά επίπεδα ηνληζκέλνπ αζβεζηίνπ είλαη -5.6 mg/dl (ή -.4 mmol/l). Η ππεξαζβεζηηαηκία νξίδεηαη σο αύμεζε ηνπ νιηθνύ αζβεζηίνπ >0.5 mg/dl (ή >.5 mmol/l) ή ηνπ ηνληζκέλνπ αζβεζηίνπ >5.6 mg/dl (ή >.4 mmol/l). Ελώ ε βαξηά ππεξαζβεζηηαηκία νξίδεηαη σο αύμεζε ηνπ αζβεζηίνπ νξνύ >4 mg/dl (ή 3.5 mmol/l) [βι. Λ.]. Οη νζηηθέο κεηαζηάζεηο κπνξνύλ λα επηθέξνπλ ζε θάπνηεο νπζηώλ, όπσο είλαη ην αζβέζηην θαη ε αιθαιηθή θσζθαηάζε, ηελ απειεπζέξσζή ηνπο ζην αίκα ζε κεγάιεο πνζόηεηεο πςειόηεξεο από ην θπζηνινγηθό. Αηκαηνινγηθνί έιεγρνη απηώλ ησλ νπζηώλ κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ζηε δηάγλσζε ησλ νζηηθώλ κεηαζηάζεσλ. Επίζεο έιεγρνη ησλ επηπέδσλ απηώλ ησλ νπζηώλ πάλσ ζην ρξόλν κπνξνύλ λα ΜΠΣ "Εθαξκνζκέλε Σηαηηζηηθή" 8

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τα δηάθνξα πιηθά, αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο εληόο καγλεηηθνύ πεδίνπ δηαθξίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη Ιμαντοκίνηςη Μεηάδνζε θίλεζεο θαη κεηαθνξά ηζρύνο κεηαμύ αηξάθησλ ζε κεγάιε απόζηαζε Μεηαθνξά ηζρύνο κέζσ ηξηβήο ζην ζύζηεκα ηκάληα ηξνραιία Είδε ηκάλησλ: επίπεδνη (γηα κεγάιεο απνζηάζεηο αηξάθησλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔΟ ΤΝΘΔΣΟ ΜΗ-ΔΠΔΜΒΑΣΙΚΟ ΓΔΙΚΣΗ ΠΡΟΒΛΔΨΗ ΣΗ ΜΗ- ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΣΔΑΣΟΗΠΑΣΙΣΙΓΑ

ΝΔΟ ΤΝΘΔΣΟ ΜΗ-ΔΠΔΜΒΑΣΙΚΟ ΓΔΙΚΣΗ ΠΡΟΒΛΔΨΗ ΣΗ ΜΗ- ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΣΔΑΣΟΗΠΑΣΙΣΙΓΑ ΝΔΟ ΤΝΘΔΣΟ ΜΗ-ΔΠΔΜΒΑΣΙΚΟ ΓΔΙΚΣΗ ΠΡΟΒΛΔΨΗ ΣΗ ΜΗ- ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΣΔΑΣΟΗΠΑΣΙΣΙΓΑ Σ.Α. Πολύζος, I. Κοσνηοσράς, Α. Σλβάκης, Ε. Ζθειριάδοσ, Κ. Πηζιούρ, Ε. Κηζίκη, Α. Ππθεοδώροσ, Ε. Τέρπος SA Polyzos et al., J Clin

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο

Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο Αλεξάνδπειο Τεσνολογικό Εκπαιδεςηικό Ίδπςμα Θεζζαλονίκηρ, Τ.Θ. 141 Τ.Κ.574 00 Σίνδορ, Θεζζαλονίκη Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Χημική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα