ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 8113 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη διενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ σε Πράξη/Υποέργο του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑ / ΕΤΑ, στο πλαίσιο του ΕΣΣΑΑΛ. 1 Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πο λυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, με τίτλο «Αρχιτεκτονική και Αστικός Σχεδιασμός».. 2 στο απολυμαντικό προϊον LACTAgold ϊόντος REGIOCIT... 4 ϊόντος ATORVASTATIN / RANBAXY IRELAND... 5 ϊόντος LERCAPREL ϊόντος IPRATROPIUM BROMIDE + SALBUTAMOL / CIPLA ϊόντος ZOLMEMIN ϊόντος RIVAMYLAN ϊόντος MEMANTIN/TORRENT ϊόντος CAPIBINE ϊόντος VALSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE/ GENERICS ϊόντος VIAZET ϊόντος LEVODOPA+CARBIDOPA+ENTACAPONE/ TEVA ϊόντος PIPERACILLIN + TAZOBACTAM / PIZER. 15 ϊόντος DOCETAXEÜ PIZER Ανάκληση αδείας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προ ϊόντος RISPEAR ϊόντος ZOLEDRONIC ACID/GENERICS ϊόντος RAMI AMLO ϊόντος DEMOTAXEL MONO ϊόντος PENTASA ϊόντος PERXELE ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 344 (1) *Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη δι ενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ σε Πράξη/Υποέργο του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑ / ΕΤΑ, στο πλαίσιο του ΕΣΣΑΑΛ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των αρθρ. 15 και 16 του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών πα ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (ΦΕΚ Α /267), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 2. Τις διατάξεις των όρθρων 11 και 12 του Ν. 4314/2014 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών πα ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (ΦΕΚ Α /265) και ιδιαίτερα την παρ. 12 του άρθρου 12 του ανωτέρω νόμου. 3. Τις διατάξεις των άρθρων 44 και 46 του Προεδρι κού Διατάγματος 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α /178). 4. Την αριθ. 2/98271/0004/ απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Συγκρότηση και ορισμός μελών της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πο λιτικής του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 835). 5. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4151/2013 «Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και την βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομιών» (ΦΕΚ Α /103).

2 8114 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6. Την αρ. 2/95230/0004/ υπουργική απόφαση «Κατάρτιση και τήρηση Μητρώου Δημοσιονομικών Ελε γκτών και Ελεγκτών της Ε.Δ.ΕΛ. (Ν. 4151/2013), Κατάρτιση και τήρηση Μητρώου Εμπειρογνωμόνων (Ν. 4151/2013), Θητεία Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της Ε.Δ.ΕΛ. (Ν. 4151/2013).» (ΦΕΚ Β /2730). 7. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του Ν. 4024/2011 (Α /226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλ λες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής » (ΦΕΚ Α /226/ ), όπως ισχύει, καθώς και τις διατάξεις της πα ραγράφου 8 του άρθρου 48 του Ν. 4314/2014 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (ΦΕΚ Α /265). 8. Την αριθμ. 2/78378/0022/ απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός απο ζημίωσης στις ελεγκτικές ομάδες της παρ. 8 του άρθρου 16 του Ν. 3614/2007». (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 20/ ). 9. Την αριθμ. 2/39054/0022/08/ απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός του ύψους εκτός έδρας αποζημίωσης και των εξόδων μετα κίνησης των μετακινούμενων προσώπων με τα άρθρα 15 και 16 του Ν. 3614/2007» (ΦΕΚ Β /1850/ ), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 2/33481/0022/ από φαση του Υπουργού Οικονομικών «Δαπάνες Μετακινήσε ων» (ΦΕΚ Β /1069/ ). 10. Το ετήσιο Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της εφαρμογής Ε.Δ.ΕΛ. για το έτος Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από φασης προκαλείται, δαπάνη για την αμοιβή των ελεγκτών, πλέον εργοδοτικών εισφορών, η οποία βαρύ νει τις πιστώσεις του Π/Υ Δημοσίων Επενδύσεων (Πρό γραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της εφαρμογής της ΕΔΕΛ Υποπρόγραμμα Β, με ΕΝΑΡΙΘΜΟ 2011ΣΕ της ΣΑΕ 051/2 του ΠΔΕ2015). 12. Την εγκεκριμένη στην αρ. 635/ συνεδρί αση της ΕΔΕΛ Στρατηγική Ελέγχων και το εγκεκρι μένο στην αρ. 635/ συνεδρίαση Πρόγραμμα Ελέγχων για την ελεγκτική περίοδο 01/07/2014 έως 30/06/ Την αριθμ. Πρωτ / απόφαση του Υπουργού Οικονομίας Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρι σμού «Τέταρτη Χρηματοδότηση ΠΔΕ μηνός Φεβρουα ρίου», αποφασίζουμε: 1. Συστήνουμε Ομάδα για τη διενέργεια ελέγχου: στο υποέργο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ Ε.Π ΑΛΙΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ ΕΩΣ » (κωδ. 2) της Πράξης «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΕΛΙ ΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π ΑΛΙΕΙΑΣ » (κωδ ) (Δικαιούχος: «ΜΟΔ ΑΕ», « ») στο πλαίσιο του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑ / ΕΤΑ, του ΕΣΣΑΑΛ. 2. Την Ομάδα Ελέγχου αποτελούν οι: ΠΡΙΓΚΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με Α.Δ.Τ. Σ , υπάλληλος της «Διεύθυνσης Ελέγχου Δια χείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων» του ΓΛΚ, κλάδου Π Ε Δημοσιονομικών, ως συντονιστής. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΑΝΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, με Α.Δ.Τ. ΑΕ986884, υπάλληλος της «Διεύθυνσης Ελέγχου Δια χείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων» του ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, ως μέλος. ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝ, με Α.Δ.Τ. ΑΕ , υπάλληλος της «Διεύθυνσης Ελέγχου Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων» του ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, ως μέλος. 3. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί από 06/04/2015 έως 08/04/2015 στην έδρα του Δικαιούχου στην ΑΘΗΝΑ. 4. Στα μέλη της Ομάδας Ελέγχου θα καταβληθεί η προβλεπόμενη αποζημίωση, σύμφωνα με τα στοιχεία 7,8 του προοιμίου. 5. Η παρούσα αποτελεί και έγκριση μετακίνησης της Ομάδας Ελέγχου με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο (συμπεριλαμβανομένου και του Ι.Χ. ή μισθωμένου Ι.Χ.). Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. *Δημοσιεύθηκε αρχικά στο Φ.Ε.Κ. 235/ΥΟΔΔ/ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2015 Ο Πρόεδρος ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ Αριθμ. 733/6874 (2) Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνι κής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, με τίτλο «Αρχιτεκτονική και Αστικός Σχεδιασμός». Η ΠΡΥΤΑΝΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως του άρ θρου 6 (ΦΕΚ 148/τ.Α / ) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/τ.Α / ), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 ΦΕΚ 156/τ.Α / ) και του άρθρου 37, παρ. 5 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α / ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α / ) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποι ήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 παρ. γ του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228/τ.Α / ), του άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159/τ.Α / ) και του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/τ.Α / ). 3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ.Α / ) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο νάδων Παράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α / ). 5. Το Π.Δ. υπ αριθμ. 134/2013 (ΦΕΚ 134/ , τ.α ) που αφορά στην ανασυγκρότηση των Σχολών του Πα νεπιστημίου Πατρών. 6. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (συνεδρία αριθ. 4/ ). 7. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου Ειδι κής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρία 53/ ). 8. Το με αριθ. 821/26/2/2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ, από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8115 αξιολόγηση του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. 9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος τη λει τουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, με τίτλο «Αρχιτε κτονική και Αστικός Σχεδιασμός», ως ακολούθως: Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος , Πρόγραμμα Μετα πτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Αρχιτεκτονική και Αστικός Σχεδιασμός», σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/τ.Α / ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο 2 Αντικείμενο Σκοπός Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών έχει ως αντικείμενο την έρευνα, τη μελέτη και την εφαρμογή μεθόδων για τον βέλτιστο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και τη διαχείρηση και ανάπλα ση του αστικού χώρου. Σκοπός του προγράμματος είναι η εξειδίκευση των μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών σε θέματα αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και σχεδιασμού του αστι κού και περιαστικού χώρου, με στόχο τη βιωσιμότητα και την αντιμετώπιση σύγχρονων αστικών φαινομένων. Το Π.Μ.Σ. αυτό παρέχει στους φοιτητές το απαραίτητο θεωρητικό και μεθοδολογικό υπόβαθρο για την διεπι στημονική προσέγγυση των ανωτέρω θεμάτων. Έμφαση δίνεται στη διερεύνηση σύνθετων ζητημάτων περιβάλλοντος και οικιστικής ανάπτυξης, στα σύγχρονα αστικά φαινομένα σε διεθνή κλίμακα, και σε state of the art τεχνολογικές προσεγγίσεις. Το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί: (α) στη δημιουργία επιστημόνων ικανών να συμμετέ χουν στη διεξαγωγή ερευνών, στη μελέτη και εκπόνηση προγραμμάτων, και στην ανάπτυξη και εφαρμογή πολι τικών και πρακτικών που εστιάζονται στο αρχιτεκτονι κό σχεδιασμό και ανάπτυξη, οργάνωση, σχεδιασμό, και ανάπλαση του αστικού και περιαστικού χώρου. (β) στην κατάρτιση εξειδικευμένων επιστημονικών στε λεχών, οι οποίοι θα καλύπτουν ανάγκες σε δυναμικό (μελετητές, σύμβουλοι κ.λπ.) ιδιωτικών και δημόσιων φορέων, σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, και ευρωπαϊκό επίπεδο, που δραστηριοποιούνται στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και τη διαχείρηση του αστικού και περι αστικού χώρου. Άρθρο 3 Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) με τίτλο «Αρχιτεκτονική και Αστικός Σχεδια σμός». Άρθρο 4 Κατηγορίες Πτυχιούχων Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι αρχιτέκτονες μηχανικοί, πτυχιούχοι άλλων ειδικοτήτων Πολυτεχνικών Σχολών, πτυχιούχοι σχετικών προς το περιεχόμενο και το γνωστικό αντικείμενο του Προγράμματος Πανεπιστη μιακών τμημάτων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχι ούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Άρθρο 5 Χρονική Διάρκεια Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχι ακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα. Άρθρο 6 Πρόγραμμα μαθημάτων Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Δι πλώματος Ειδίκευσης «Αρχιτεκτονική και Αστικός Σχε διασμός»ανέρχεται σε ενενήντα (90). Τα μαθήματα του Μ.Δ.Ε. είναι εξαμηνιαία και η διδασκαλία θα γίνεται στην Ελληνική η στην Αγγλική γλώσσα. Σε κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο αντιστοιχούν τριάντα (30) ECTS. Για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθή σουν και να εξεταστούν επιτυχώς στα μαθήματα και εργαστήρια σχεδιασμού των δύο πρώτων εξαμήνων (Α και Β εξάμηνο), καθώς και να εκπονήσουν επιτυχώς δι πλωματική εργασία κατά το Γ εξάμηνο ως ακολούθως: Α. Μαθήματα: Τα μαθήματα περιλαμβάνουν Θέματα Θεωρίας, Μεθοδολογίας και Πρακτικής Σχεδιασμού. Επι τυχής παρακολούθηση έξι μαθημάτων. Σύνολο 36 ECTS. Β. Εργαστήρια Σχεδιασμού/Εντατικά Εργαστήρια: Επιτυχής συμπλήρωση δύο εργαστηρίων σχεδιασμού. Σύνολο 24 ECTS. Το ένα από τα 2 Εργαστήρια Σχεδιασμού μπορεί να αντικατασταθεί από δύο «Εντατικά Εργαστήρια» 6 ECTS το καθένα. Στα Εντατικά Εργαστήρια είναι δυνατόν να συμμετέχουν και καθηγητές και φοιτητές από συνεργα ζόμενα Ιδρύματα του εξωτερικού. Αντίστοιχα, μπορεί ο φοιτητής να συμμετάσχει σε Εντατικό Εργαστήριο στο εξωτερικό, σε συνεργαζόμενο ίδρυμα και η διάρκεια του κάθε Εντατικού Εργαστηρίου μπορεί να είναι από 2 4 εβδομάδες. Τα Εργαστήρια Σχεδιασμού και τα Εντατικά Εργα στήρια μπορεί να εκπονηθούν στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, σε διάφορα μέρη της Ελλάδος, ή και στο εξωτερικό. Ε. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία. 30 ECTS. Η συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής ερ γασίας μπορεί να είναι στην ελληνική ή στην αγγλική. Η Διπλωματική εργασία μπορεί να αντικατασταθεί από «Ολοκληρωμένο Εργαστήριο Σχεδιασμού» με τα ίδια ECTS (30). Σύμφωνα με τα παραπάνω το πρόγραμμα μαθημάτων/ εργαστηρίων ανά εξάμηνο ορίζεται ως εξής: A εξάμηνο ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS/Μάθημα Μαθήματα (3) 3 χ 6 Εργαστήριο Σχεδιασμού 12 ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ECTS) Α ΕΞΑΜΗ ΝΟΥ 30

4 8116 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Β εξάμηνο ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS/Μάθημα Μαθήματα (3) 3 χ 6 Εργαστήριο Σχεδιασμού 12 ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ECTS) B ΕΞΑΜΗ ΝΟΥ 30 Γ εξάμηνο Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας η Ολοκληρωμένου Εργαστηρίου Σχεδιασμού ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 30 ECTS Ενδεικτικός πίνακας μαθημάτων του Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ από τα οποία οι φοιτητές δύνανται να επιλέξουν είναι ο ακόλουθος: Πόλη, πολιτική, πολίτες Ανθρωπολογία της Πόλης και Ανθρωπογεωγραφία Ζητήματα Αστικής διάχυσης (urban sprawl) Αστική και Περιαστική Οικολογία Πόλη, δίκτυα, υποδομές και μετακινήσεις Αειφόρος Σχεδιασμός και φυσικοί πόροι Έξυπνες πόλεις (smart cities) και καινοτόμες προσεγ γίσεις Ζητήματα αστικού χώρου στην ελληνική αρχιτεκτονική Η τέχνη και το θέαμα στη δημόσια σφαίρα και κοι νωνική βιωσιμότητα Προστασία και ανάδειξη ιστορικών κέντρων, μνημει ακών συνόλων και παραδοσιακών οικισμών Ενδεικτικός πίνακας μαθημάτων Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ από τα οποία οι φοιτητές δύνανται να επιλέξουν είναι ο ακόλουθος: Περιβαλλοντική πολιτική και Νομοθεσία Μεθοδολογία Έρευνας Μέθοδοι Συλλογής και Οργάνωσης Χωρικών Δεδο μένων Μέθοδοι Χωρικής Ανάλυσης και Οπτικοποίηση Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS) Μέθοδοι και πρακτικές της έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες. Χωρικά Μοντέλα και Προσομοίωση (simulation) του αστικού χώρου. Πολεοδομική Διοίκηση και Νομοθεσία Η Πολιτική για τον Χώρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση Β. ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ενδεικτικός πίνακας των θεματικών των εργαστηρίων είναι ο ακόλουθος: Θέματα Προωθημένου Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού Σχεδιασμός και Κυκλοφορία Σχεδιασμός Αστικού και Περιαστικού Τοπίου Σχεδιασμός Ανοικτού Δημόσιου Χώρου Εικαστικός Σχεδιασμός στην Πόλη Με απόφαση της Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και αναφορά στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας δύναται να επέλθει τροποποίηση στο πρό γραμμα μαθημάτων του Π.Μ.Σ. και ανακατανομή τους στα εξάμηνα διδασκαλίας. Άρθρο 7 Αριθμός Εισακτέων Ο αριθμός εισακτέων στο Πρόγραμμα ορίζεται κατ ανώτατο όριο στους τριάντα (30) φοιτητές ετησίως. Άρθρο 8 Προσωπικό Για την υλοποίηση του Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανε πιστημίου Πατρών, καθώς και μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημά των του ιδίου Πανεπιστημίου ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής η της αλλοδαπής, καθώς και κατηγορίες διδασκόντων όπως αυτές καθορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/τ.Α / ). Άρθρο 9 Υλικοτεχνική Υποδομή Για την λειτουργία του Π.Μ.Σ. το Τμήμα διαθέτει αί θουσες διδασκαλίας και σχεδιαστήρια, με τον απαραί τητο εξοπλισμό. Διαθέτει επίσης βιβλιοθήκη η οποία συνεχώς εμπλουτίζεται. Ακόμη, μέσω της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών (ΒΚΠ) παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής πρόσβα σης στα διεθνή επιστημονικά περιοδικά, στις επιστημο νικές Τράπεζες Πληροφοριών, σε άλλες ελληνικές και ξένες βιβλιοθήκες, κ.λπ. Το Υπολογιστικό Κέντρο του Τμήματος προσφέρει πλήρη υποστήριξη, με ικανό αριθμό θέσεων εργασίας και κατάλληλο λογισμικό, δυνατότητα σύνδεσης με δι εθνείς βιβλιοθήκες και Τράπεζες πληροφοριών, κ.λ.π. Επίσης στο Τμήμα λειτουργεί εργαστήριο κατασκευής προπλασμάτων που διαθέτει εξοπλισμό ψηφιακής κοπής και τρισδιάστατης εκτύπωσης προπλασμάτων. Άρθρο 10 Διάρκεια Λειτουργίας Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος , με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/ τ.α / ) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Άρθρο 11 Κόστος Λειτουργίας Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α ) το 65% του ετήσιου συνολικού κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ αφορά στις λειτουργικές δαπάνες και ανέρχεται στο ποσό των ευρώ και αναλύεται ως εξής: Κατηγορία Δαπάνης ΠΟΣΟ, Ευρώ Υποτροφίες Μετακινήσεις εξωτερικών συνεργατών, διδασκόντων και φοιτητών Δαπάνες διοικητικής /τεχνικής υποστήριξης και δημοσιότητας Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού/ αναλώσιμα Άλλες λειτουργικές δαπάνες ΣΥΝΟΛΟ Το κόστος λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυ χιακών Σπουδών θα καλυφθεί από δίδακτρα, ερευνητικά, επιμορφωτικά και άλλα χρηματοδοτούμενα προγράμ ματα, χορηγίες, δωρεές κτλ.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8117 Άρθρο 12 Μεταβατικές Διατάξεις Τα θέματα που δεν αναφέρονται στην παρούσα Από φαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυ χιακών Σπουδών, καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Πάτρα, 8 Απριλίου 2015 Η Πρύτανις ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ στο απολυμαντικό προϊον LACTAgold. Με την αρ.: 16501/ απόφαση του ΕΟΦ χο ρηγήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 3 της υπουργικής απόφασης Υ1β/οικ.7723/94 (ΦΕΚ 961/94/Β τεύχος) η άδεια κυκλοφορίας στο απολυμαντικό προϊόν LACTAgold. Μορφή: Υγρό Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: ECOLAB A.E. φαρμακευτικού προϊόντος REGIOCIT. Με την υπ αρ.: 16498/ απόφαση του ΕΟΦ χορηγήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 21 της υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3α/Γ.Π /2013, άδεια κυ κλοφορίας στο φαρμακευτικό προϊόν REGIOCIT. Δραστική ουσία: SODIUM CITRATE + SODIUM CHLORIDE Μορφή: Διάλυμα αιμοδιήθησης (5,29 + 5,03)g/l Δικαιούχος σήματος: GAMBRO LUNDIA AB SWEDEN Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: GAMBRO LUNDIA AB SWEDEN. Η Α' Αντιπρόεδρος φαρμακευτικού προϊόντος ATORVASTATIN / RANBAXY IRELAND Με την αρ , 14443, 14444, 14445/ από φαση του ΕΟΦ χορηγήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 21 της υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3 (α) Γ.Π /2013, άδεια κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό προ ϊόν ATORV ASTATIN / RANBAXY IRELAND Δραστική ουσία: ATORVASTATINE CALCIUM Μορφή: Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο 10, 20, 40, 80 MG/TAB Δικαιούχος σήματος: RANBAXY IRELAND LIMITED, TIPPERARY, IRELAND Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: RANBAXY IRELAND LIMITED, TIPPERARY, IRELAND. (3) (4) (5) φαρμακευτικού προϊόντος LERCAPREL. Με την αρ.: 18436/ απόφαση του ΕΟΦ χο ρηγήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 21 της υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3 (α) Γ.Π /2013, άδεια κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό προϊόν LERCAPREL. Δραστική ουσία: LERCANIDIPINE HYDROCHLORIDE + ENALAPRIL MALΕATE Μορφή: Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο (20+20) mg/tab Δικαιούχος σήματος: RECORDATI IRELAND LTD, IRELAND Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: RECORDATI HELLAS PHARMACEUTICALS A.E. (7) ϊόντος IPRATROPIUM BROMIDE + SALBUTAMOL / CIPLA. Με την υπ αρ.: 16500/ απόφαση του ΕΟΦ χορηγήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 21 της υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3α/Γ.Π /2013, άδεια κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό προϊόν IPRATROPIUM BROMIDE + SALBUTAMOL / CIPLA. Δραστική ουσία: IPRATROPIUM BROMIDE + SALBUTAMOL Μορφή: Διάλυμα για εισπνοή με εκνεφωτή (0,5+2,5) mg/2,5ml AMP Δικαιούχος σήματος: CIPLA EUROPE N.V., ANTWERP, BELGIUM Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: CIPLA EUROPE N.V., ANTWERP, BELGIUM. φαρμακευτικού προϊόντος ZOLMEMIN. Με την αρ.: 14438, 14439, 14440, 14441/ από φαση του ΕΟΦ χορηγήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 21 της υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3 (α) Γ.Π /2013, άδεια κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό προ ϊόν ZOLMEMIN. Δραστική ουσία: ΜΕΜΑΝΤΙΝΕ HYDROCHLORIDE Μορφή: Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο 10mg/ tab, 20mg/tab & 5, 10, 15, 20mg/tab & Πόσιμο διάλυμα 5mg/ ενεργοποίηση αντλίας. Δικαιούχος σήματος: ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑ ΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. (6) (8)

6 8118 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) φαρμακευτικού προϊόντος RIVAMYLAN. Με τις αρ , 15956/ αποφάσεις του ΕΟΦ χορηγήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 33 της υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3α/Γ.Π /2013 άδεια κυ κλοφορίας στο φαρμακευτικό προϊόν RIVAMYLAN. Δραστική ουσία: RIVASTIGMINE Μορφή: ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΟ ΕΜΠΛΑΣΤΡΟ 4.6MG/24h, 9.5MG/ 24h Δικαιούχος σήματος: MYLAN S.A.S., SAINT PRIEST, RANCE Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: GENERICS PHARMA HELLAS ΕΠΕ. (10) φαρμακευτικού προϊόντος MEMANTIN/TORRENT. Με την αρ / απόφαση του ΕΟΦ χορηγή θηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 33 της υπουργι κής απόφασης ΔΥΓ3α/Γ.Π /2013 άδεια κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό προϊόν MEMANTIN/TORRENT. Δραστική ουσία: ΜΕΜΑΝΤΙΝΕ HYDROCHLORIDE Μορφή: ΠΟΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ, 10MG/ML (5MG/PUMP) Δικαιούχος σήματος: TORRENT PHARMA GMBH, NUREMBERG, GERMANY Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: TORRENT PHARMA GMBH, NUREMBERG, GERMANY. φαρμακευτικού προϊόντος CAPIBINE. Με τις αρ , 16610/ αποφάσεις του ΕΟΦ χορηγήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 33 της υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3α/Γ.Π /2013 άδεια κυ κλοφορίας στο φαρμακευτικό προϊόν CAPIBINE. Δραστική ουσία: CAPECITABINE Μορφή: ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΔΙΣΚΙΟ 150MG/TAB, TAB 500MG/TAB Δικαιούχος σήματος: ΑΡΗΤΗ Α.Ε. Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: ΑΡΗΤΗ Α.Ε. Η Α; Αντιπρόεδρος (12) φαρμακευτικού προϊ όντος VALSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE/GE NERICS. Με την αρ.: 18442, 18443/ απόφαση του ΕΟΦ χορηγήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 21 της υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3 (α) Γ.Π /2013, άδεια κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό προϊόν VALSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE/GENERICS. Δραστική ουσία: VALSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE (320+12,5)MG/TAB & (320+25)MG/TAB (9) (11) Δικαιούχος σήματος: GENERICS PHARMA HELLAS ΕΠΕ Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: GENERICS PHARMA HELLAS ΕΠΕ. φαρμακευτικού προϊόντος VIAZET. (13) Με την αρ.: 18439, 18440, / απόφαση του ΕΟΦ χορηγήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 21 της υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3 (α) Γ.Π /2013, άδεια κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό προϊόν VIAZET. Δραστική ουσία: ROSUVASTATIN CALCIUM + ΕΖΕΤΙ ΜΙΒΕ Μορφή: Καψάκιο σκληρό (10+10) MG/CAP, (20+10) MG/ CAP, (40+10) MG/CAP Δικαιούχος σήματος: MSD INTERNATIONAL GMBH, SWITZERLAND Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: EGIS PHARMACEUTICALS PLC, BUDAPEST (KERESZTURI), HUNGARY. (14) φαρμακευτικού προϊόντος LEVODOPA+CARBIDOPA+ENTACAPONE/TEVA. Με τις αρ , 16614, 16615, 16616, 16617, 16618, 16619/ αποφάσεις του ΕΟΦ χορηγήθηκε, βάσει των δι ατάξεων του άρθρου 33 της υπουργικής απόφασης ΔΥ Γ3α/Γ.Π /2013 άδεια κυκλοφορίας στο φαρμακευ τικό προϊόν LEVODOPA + CARBIDOPA+ENTACAPONE/ TEVA. Δραστική ουσία: LEVODOPA + CARBIDOPA MONOHYDRATE + ENTACAPONE Μορφή: ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΔΙΣΚΙΟ (50+12,5+200)MGH»AB, ( )MG/TAB ( ) MG/TAB, ( )MG/TAB ( )MG/TAB, ( )MG/TAB ( )MG/TAB Δικαιούχος σήματος: TEVA PHARMA B.V., UTRECHT, THE NETHERLANDS Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: TEVA PHARMA B.V., UTRECHT, THE NETHERLANDS. (15) φαρμακευτικού προϊό ντος PIPERACILLIN + TAZOBACTAM / PIZER. Με την αρ.: 18437, 18438/ απόφαση του ΕΟΦ χορηγήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 21 της υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3 (α) Γ.Π /2013, άδεια κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό προϊόν PIPERACILLIN + TAZOBACTAM / PIZER Δραστική ουσία: PIPERACILLIN SODIUM +TAZOBACTAM SODIUM Μορφή: Κόνις για ενέσιμο διάλυμα / διάλυμα προς έγχυση (2+0,25) g/vial & (4+0,5) g/vial Δικαιούχος σήματος: PIZER INC, NEW YORK, USA.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8119 (16) φαρμακευτικού προϊόντος DOCETAXEÜ PIZER. Με την αρ.: 18444/ απόφαση του ΕΟΦ χορη γήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 21 της υπουρ γικής απόφασης ΔΥΓ3 (α) Γ.Π /2013, άδεια κυκλο φορίας στο φαρμακευτικό προϊόν DOCETAXEÜ PIZER. Δραστική ουσία: DOCETAXEL ANHYDROUS Μορφή: Πυκνό διάλυμα για Παρασκευή διαλύματος προς έγχυση 10MG/ML Δικαιούχος σήματος: PIZER INC, NEW YORK, USA Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: PIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Ανάκληση αδείας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προϊόντος RISPEAR. (17) Με την αρ. 1431/ απόφαση του ΕΟΦ ανακλή θηκε, βάσει των διατάξεων της υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3α/Γ.Π /2013, η άδεια κυκλοφορίας του φαρ μακευτικού προϊόντος RISPEAR. Μορφή περ/τητες:.c.tab 0.5 mg Δικαιούχος σήματος: SPECIAR ΑΒΕΕ Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: SPECIAR ΑΒΕΕ Διότι: Κατόπιν αιτήσεως της εταιρείας. (18) φαρμακευτικού προϊόντος ZOLEDRONIC ACID/GENERICS. Με την αρ / απόφαση του ΕΟΦ χο ρηγήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 33 της υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3α/Γ.Π /2013 άδεια κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό προϊόν ZOLEDRONIC ACID/GENERICS. Δραστική ουσία: ZOLEDRONIC ACID MONOHYDRATE Μορφή: ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΕΓΧΥΣΗ 4mg/100ML Δικαιούχος σήματος: MYLAN S.A.S., SAINT PRIEST, RANCE Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: GENERICS PHARMA HELLAS ΕΠΕ. φαρμακευτικού προϊόντος RAMI AMLO. (19) Με τις αρ , 16623, 16624, 16625, 16626/ αποφάσεις του ΕΟΦ χορηγήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 33 της υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3α/Γ.Π /2013 άδεια κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό προϊόν RAMI AMLO. Δραστική ουσία: AMLODIPINE BESYLATE + RAMIPRIL Μορφή: ΚΑΨΑΚΙΟ, ΣΚΛΗΡΟ (5+2.5)MG/TAB, (5+5)MG/ TAB, (5+10)MG/TAB, (10+5)MG/ΤAB, (10+10)MG/TAB Δικαιούχος σήματος: IASIS PHARMAC.HELLAS BIOM.& ΕΜΠ.Φ/ΚΩΝ ΕΜΠ.Φ/ΚΩΝ ΧΗΜ/ΚΩΝ & ΚΑΛ.ΠΡ.ΑΒΕΕ Δ.Τ. IASIS PHARMA Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: IASIS PHARMAC. HELLAS BIOM.& ΕΜΠ.Φ/ΚΩΝ ΕΜΠ.Φ/ΚΩΝ ΧΗΜ/ΚΩΝ & ΚΑΛ.ΠΡ.ΑΒΕΕ Δ.Τ. IASIS PHARMA. φαρμακευτικού προϊόντος DEMOTAXEL MONO. (20) Με την αρ / απόφαση του ΕΟΦ χορηγή θηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 33 της υπουργι κής απόφασης ΔΥΓ3α/Γ.Π /2013 άδεια κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό προϊόν DEMOTAXEL ΜΟΝΟ. Δραστική ουσία: DOCETAXEL Μορφή: ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΛΥΜΑ ΤΟΣ ΠΡΟΣ ΕΓΧΥΣΗ 20MG/ML Δικαιούχος σήματος: DEMO ABEE Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: DEMO ABEE. φαρμακευτικού προϊόντος PENTASA. (21) Με την αρ / απόφαση του ΕΟΦ χορηγή θηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 33 της υπουργι κής απόφασης ΔΥΓ3α/Γ.Π /2013 άδεια κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό προϊόν PENTASA. Δραστική ουσία: MESALAZINE Μορφή: ΚΟΚΚΙΑ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 4 G/SACHET Δικαιούχος σήματος: ERRING BV ΟΛΛΑΝΔΙΑ Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: ERRING ΕΛΛΑΣ ΦΑΡ ΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Δ.Τ. ERRING ΕΛΛΑΣ ΜΕΠΕ. φαρμακευτικού προϊόντος PERXELE. (22) Με τις αρ , 16604, 16605, 16606, 16607, 16608/ αποφάσεις του ΕΟΦ χορηγήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 33 της υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3α/Γ.Π /2013 άδεια κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό προϊόν PERXELE. Δραστική ουσία: PRAMIPEXOLE DIHYDROCHLORIDE MONOHYDRATE. Μορφή: ΔΙΣΚΙΟ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ PR.TAB 0.26MG/TAB, 0.52MG/TAB, 1.05MG/TAB, 2.1MG/ TAB, 2.62MG/TAB, 3.15MG/TAB Δικαιούχος σήματος: VALEANT ΙΡΜ SP.Z.O.O., POLAND Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: PHARMASWISS CESKA REPUBLIKA S.R.O., CZECH REPUBLIC.

8 8120 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2497 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 184 7 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1904 15 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42265 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3681 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1951 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 138883/Β7 (ΦΕΚ 646/ 08 04 2009, τ.β ) Υ.Α. που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29051 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2076 26 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχια κών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1802 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1079 9 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 7867/Β7/22.7.2008 υπουρ γικής απόφασης (ΦΕΚ 172/Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 4 Φεβρουαρίου 01 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρονικής του Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 137 29 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της υπ αριθμ. Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033 (ΦΕΚ Β 328/13.02.2014) Κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7197 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 620 15 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπη ρεσιών του Δήμου Ασπρόπυργου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2050 23 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση Αναμόρφωση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 279 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2208 12 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28973 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2319 28 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 43149/Β7/09.02.2004 (ΦΕΚ 324/τ.B ) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2405 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 195 21 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 10124/Β7 (ΦΕΚ 2054/ 0 10 2008, τ. Β ) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25771 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2056 29 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11799 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 97 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Π.Μ.Σ. στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30743 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2449 15 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. B7/41980 (ΦΕΚ 1597/τ. Β /11 8 2008) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 70 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαΐου 04 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του T.E.I. Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3941 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 283 25 Φεβρουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας κατά το έτος 2015 για το μόνιμο προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2006 23 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 83933/Β7/6.8.2003 (ΦΕΚ 1200/τ. Β ) Υ.Α. που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 221 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 210 1 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Οργάνωση/Διαχείριση του Αθλητισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28833 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2305 27 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 545/Β7/20.07.2004 (ΦΕΚ 115 Β 30.07.2004) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35841 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3003 6 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. πρωτ. 24577/Ε5/08 03 2012 (Φ.Ε.Κ. 876/Β /20 03 2012)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 959 28 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απόφαση καθορισμού κατ αποκοπή χορηγήματος για καθαριότητα της ΥΝΜΤΕΚΜ... 1 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10769 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 984 28 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 412/08 04 2015 (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 286/24 Απριλίου 2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1069 8 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση έργου στην Εταιρεία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥ ΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.».... 1 Χορήγηση άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12255 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1146 16 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ημερών κίνησης εκτός έδρας ενός ιδι ώτη κυβερνήτη και συγκυβερνήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1418 8 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία επιλογής και κατάταξη υπαλλήλων της πρώην Δημοτικής Αστυνομίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29305 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2051 3 Οκτωβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση στον Υπουργό Πολιτισμού της αρμοδιό τητας καθορισμού του ωραρίου

Διαβάστε περισσότερα