ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΣΤON ΕΘΝΙΚΟ ΔΡΥΜΟ ΑΙΝΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ rmmf, ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ KAI ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΣΤON ΕΘΝΙΚΟ ΔΡΥΜΟ ΑΙΝΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ rmmf, ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ KAI ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ"

Transcript

1 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΣΤON ΕΘΝΙΚΟ ΔΡΥΜΟ ΑΙΝΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ rmmf, ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ KAI ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ξανθάκης, Μιχαήλ 1,* 1 Δασολόγος-Δρ. Γεωγραφίας, Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου, Περιβαλλοντικό Κέντρο Κούταβου, Αργοστόλι Κεφαλονιά 28100, Τηλ./Fax: , Περίληψη Η εδαφική διάβρωση λόγω απορροής αποτελεί την κυριότερη αιτία εδαφικής απώλειας στην Ελλάδα και ειδικότερα στην Κεφαλονιά, όπου οι χειμερινές καταιγίδες μεγάλης ραγδαιότητας είναι συχνές. Στον Εθνικό Δρυμό του Αίνου, λόγω του έντονου αναγλύφου και των απότομων κλίσεων εμφανίζονται συχνά φαινόμενα έντονης εδαφικής διάβρωσης. Ο σκοπός αυτή της εργασίας είναι η ανάπτυξη μίας μεθοδολογίας που βασίζεται στο συνδυασμό των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.) και της Τηλεπισκόπησης για την δημιουργία ενός χωρικού χάρτη εδαφικής απώλειας για την προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Δρυμού Αίνου. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε το αναθεωρημένο μοντέλο εκτίμησης της εδαφικής απώλειας των Morgan Morgan Finney. Ο πυρήνας και η περιφερειακή ζώνη του Εθνικού Δρυμού Αίνου της νήσου Κεφαλονιάς επιλέχθηκαν ως περιοχή έρευνας. Τα δεδομένα εισόδου που δόθηκαν στο μοντέλο προήλθαν από την επεξεργασία δορυφορικών εικόνων Landsat, χαρτών βλάστησης της περιοχής μελέτης, μετεωρολογικών και στατιστικών δεδομένων και πληροφοριών πεδίου. Αρχικά, με βάση τα δεδομένα αυτά, δημιουργήθηκαν χωρικοί χάρτες και χωρικές βάσεις γεωγραφικών δεδομένων. Στην συνέχεια, οι πλεγματικοί χάρτες χρησιμοποιήθηκαν ως δεδομένα εισόδου στο μοντέλο rmmf και εκτιμήθηκαν: η ενέργεια της βροχόπτωσης, η απορροή, η αποκόλληση των εδαφολογικών μορίων από την πρόσκρουση των σταγόνων της βροχής, η αποκόλληση των εδαφολογικών μορίων λόγω απορροής και η εκτίμηση της εδαφικής απώλειας δημιουργώντας τους αντίστοιχους χωρικούς χάρτες με τη χρήση των GIS. Από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε ότι το 67,46% της προστατευόμενης περιοχής δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα διάβρωσης, έναντι ποσοστού 14,14% που εμφανίζει μέτριο ρυθμό και ποσοστό 18,40% της περιοχής, που εμφανίζει υψηλό ρυθμό εδαφικής διάβρωσης. Η ορθότητα του χάρτη της εδαφικής απώλειας πιστοποιήθηκε με τη βοήθεια ορθοφωτοχάρτη υψηλής χωρικής διακριτικής ικανότητας (0,5 m) του δορυφόρου GeoEYE. Λέξεις Κλειδιά: Εθνικός Δρυμός Αίνου, Μοντέλο Εδαφικής Διάβρωσης rmmf, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Τηλεπισκόπηση SOIL LOSS ESTIMATION IN MOUNT AINOS NATIONAL PARK IN CEPHALONIA ISLAND BASED ON rmmf SOIL EROSION MODEL, REMOTE SENSING AND GIS Xanthakis, Michael 1,* 1 Forester,Dr Geography, Management Body of Ainos National Park, Koutavos Environmental Centre, Argostoli Cephalonia 28100, Tel , Web: Abstract Soil erosion by water is the major cause of soil degradation in Greece, especially in mountainous areas. The aim of this study was to develop a methodology based on GIS and Remote Sensing for prediction of soil loss in mount Ainos National Park in Cephalonia Island in Greece and to produce a spatial map of soil loss. For this purpose, a revised version of Morgan Morgan Finney erosion model (rmmf) for prediction of annual soil loss by water was used. Mount Ainos National Park was selected as study area. The input data of the model was provided from existing maps, research reports, meteorological and statistical data and information obtained from field studies. The data 1

2 were transformed into digital map layers and a database was created. A Landsat image was classified into land use categories and a NDVI map of the study area were produced to help predict the vegetation management factor (C) of the model. Raster images of factors of rmmf model that include: estimates of rainfall energy, runoff, soil particle detachment by raindrop impact, soil particle detachment by runoff, transport capacity of runoff and estimation of erosion were produced using digital map layers in GIS. The results of rmmf model show that 67,46% of the study area was not prone to soil erosion phenomena in contrast to 14,14% which has medium and 18,40% which has high erosion rate. The method showed that the rmmf model can be used in mountainous areas of Greece together with other technological tools like GIS and Remote Sensing in order to be used for management purposes and the protection of biodiversity. Key words: Ainos National Park, rmmf soil erosion model, GIS, Remote Sensing, spatial analysis 1. Εισαγωγή Η εδαφική διάβρωση είναι μια φυσική διαδικασία στην οποία εδαφικά υλικά αποκολλώνται και μεταφέρονται με τη βοήθεια του υδρογραφικού δικτύου είτε σε άλλο σημείο της λεκάνης απορροής, είτε στη θάλασσα. Θεωρείται η πιο κοινή διαδικασία που οδηγεί στην εδαφική υποβάθμιση και ως τέτοια επηρεάζει σημαντικά τη βιώσιμη χρήση της γεωργίας και της δασοπονίας. Στην Ελλάδα, η εδαφική διάβρωση επηρεάζει 3,5 εκατομμύρια εκτάρια γης και επομένως ένα ποσοστό 26,5 % της χώρας επηρεάζεται από το φαινόμενο (Mitsios et al., 1995). Η χρήση της Τηλεπισκόπησης σε συνδυασμό με λογισμικό Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών για τον υπολογισμό παραμέτρων μοντέλων εδαφικής απώλειας έχει αναδειχθεί σε πολλές έρευνες ανά τον κόσμο (Morgan, 1985; Oslin et al. 1988; Lee 1989; Sharma and Surendra 1995; Paracchini et al. 1997; Metternicht and Zinck 1998; Morgan et.al., 1998; Kirkby et al. 2000; Paracchini et al. 2000). Το μοντέλο εδαφικής διάβρωσης, για παράδειγμα, που χρησιμοποιήθηκε για τις Μεσογειακές περιοχές με τη συντομογραφία SEMMED, που βασίζεται στο μοντέλο Morgan- Morgan και Finney (Morgan and Finney, 1982) προσομοιώνει τις διεργασίες εδαφικής απώλειας σε ευρεία κλίμακα. Το μοντέλο χρησιμοποιεί δορυφορικές εικόνες, ψηφιακά μοντέλα εδάφους και μία βάση δεδομένων εδαφικών χαρακτηριστικών. Το μοντέλο αποδείχθηκε ότι μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμο εργαλείο στην εκτίμηση της εδαφικής διάβρωσης σε μεγάλες κλίμακες (De Jong και Riezebos, 1997). Για τους παραπάνω λόγους στην παρούσα εργασία επιλέχθηκαν η Τηλεπισκόπηση και τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών για την εκτίμηση της εδαφικής απώλειας σε ένα ορεινό περιβάλλον, όπως αυτό του Εθνικού Δρυμού του Αίνου, στο νησί της Κεφαλονιάς, στο Ιόνιο πέλαγος. Με βάση τις παραπάνω αναλύσεις του προβλήματος της εδαφικής διάβρωσης στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια μέθοδος εκτίμησης της εδαφικής απώλειας με τη χρήση του αναθεωρημένου μοντέλου των Morgan, Morgan και Finney (rmmf) (Morgan, 2001), δορυφορικών εικόνων και τη βοήθεια λογισμικού Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. 2. Δεδομένα και μεθοδολογία Η αρχική βάση δεδομένων για την εφαρμογή του μοντέλου περιελάμβανε: Τοπογραφικούς χάρτες κλίμακας 1: Landsat-7 ETM+ εικόνα με ημερομηνία λήψης 06 Ιουνίου GeoEYE δορυφορική εικόνα υψηλής χωρικής ανάλυσης έτους Χάρτες γαιών και γαιοϊκανότητας σε κλίμακα 1: του Υπουργείου Γεωργίας. Κλιματικά δεδομένα από το μετεωρολογικό σταθμό του Αίνου. Γεωλογικό χάρτη της περιοχής, κλίμακας 1: Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε χωρίστηκε σε τρεις φάσεις: Η πρώτη φάση περιελάμβανε ψηφιοποίηση και δημιουργία μιας χωρικής βάσης γεωγραφικών δεδομένων για την περιοχή μελέτης. Η δεύτερη φάση περιελάμβανε την δημιουργία των χωρικών χαρτών των παραμέτρων 2

3 του μοντέλου εδαφικής διάβρωσης και η τρίτη φάση περιλάμβανε την εφαρμογή των εξισώσεων του μοντέλου, τη δημιουργία του χάρτη εδαφικής διάβρωσης και την ανάλυση των αποτελεσμάτων. Το λογισμικό επεξεργασίας της Γεωγραφικής Πληροφορίας που χρησιμοποιήθηκε ήταν το ArcGIS 10 της ESRI (ESRI, 2013), το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την επεξεργασία των χωρικών δεδομένων της περιοχής μελέτης. Οι αναλογικοί χάρτες ψηφιοποιήθηκαν και μετατράπηκαν σε ψηφιακά χωρικά δεδομένα γεωλογίας, εδαφολογίας, βλάστησης, τοπογραφίας κ.α. Τα χωρικά αυτά δεδομένα ενισχύθηκαν από μετρήσεις και παρατηρήσεις πεδίου για την επιφανειακή κάλυψη, τη κάλυψη της κομοστέγης των φυτών και του ύψους της κόμης της βλάστησης. Τα δεδομένα που αφορούν τα χαρακτηριστικά των εδαφών του Εθνικού Δρυμού πάρθηκαν από τα αποτελέσματα δύο εδαφοτομών που έγιναν στον Εθνικό Δρυμό του Αίνου από τη Διεύθυνση Δασών Κεφαλληνίας (Μιχαλές και Γαρτσώνη, 1996). Τα γεωλογικά δεδομένα από την ψηφιοποίηση του γεωλογικού χάρτη. Τα κλιματικά δεδομένα από τον πλησιέστερο μετεωρολογικό σταθμό στην περιοχή μελέτης που βρίσκεται στο Κεφαλληνιακό ίδρυμα ερευνών «ΕΥΔΟΞΟΣ» σε υψόμετρο m. Ο βαθμός κλίσεων (S) των εδαφών της περιοχής μελέτης προέκυψε από τη δημιουργία ψηφιακού μοντέλου εδάφους (DEM) από τις ισοϋψείς του τοπογραφικού χάρτη της περιοχής. Οι παράμετροι βλάστησης του μοντέλου rmmf παράχθηκαν από την δορυφορική εικόνα του δορυφόρου Landsat-7 ETM+. Η ταξινόμηση της κάλυψης γης της περιοχής μελέτης προέκυψε από την εφαρμογή επιβλεπόμενης ταξινόμησης της δορυφορικής εικόνας. Τα κανάλια του κόκκινου (κανάλι 3; μm), του κοντινού υπέρυθρου (κανάλι 4; μm) και υπέρυθρου (κανάλι 7, μm) χρησιμοποιήθηκαν για την ταξινόμηση. Από την επεξεργασία της δορυφορικής εικόνας υπολογίστηκε και ο δείκτης NDVI, ως χωρικός δείκτης από τη σχέση των καναλιών της εικόνας: (κανάλι 4 κανάλι 3) / (κανάλι 4+ κανάλι 3). Η επεξεργασία της δορυφορικής εικόνας έγινε με τη βοήθεια λογισμικού ERDAS Imagine 2011 (ERDAS, 2011) που διαθέτει ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου. Η ακρίβεια της ταξινόμησης της δορυφορικής εικόνας επικυρώθηκε με τη βοήθεια δορυφορικής εικόνας υψηλής χωρικής ανάλυσης (0,5 m) από το δορυφόρο GEOEYE. Ο τελικός χάρτης χρήσεων γης που προέκυψε από την ταξινόμηση της δορυφορικής εικόνας περιελάμβανε τις εξής κατηγορίες: Δάσος, θαμνώνας, φρύγανα, αγροτικές καλλιέργειες, άγονες εκτάσεις και οικισμός. Εικοσιοχτώ (28) θεματικοί χάρτες παράχθηκαν με τη βοήθεια του λογισμικού Επεξεργασίας Γεωγραφικής Πληροφορίας, ώστε να εφαρμοστεί το μοντέλο εδαφικής διάβρωσης rμμf στην περιοχή μελέτης. Ο τελικός παραγόμενος χάρτης της εδαφικής απώλειας με βάση το μοντέλο για την περιοχή μελέτης επικυρώθηκε με τη βοήθεια της δορυφορικής εικόνας υψηλής χωρικής ανάλυσης. 2.1 Περιοχή έρευνας Ο Εθνικός Δρυμός Αίνου είναι ένα οικοσύστημα με μεγάλη οικολογική αξία και βρίσκεται στην νοτιανατολική πλευρά της Κεφαλονιάς. Η συνολική έκταση του πυρήνα είναι στρέμματα και το μέγιστο υψόμετρο ανέρχεται σε m, το οποίο αποτελεί ταυτόχρονα και το μεγαλύτερο σε όλα τα Ιόνια Νησιά. Ο πυρήνας συνίσταται από δύο περιοχές, ανεξάρτητες αλλά γειτονικές: τον Αίνο ή Μεγάλο Βουνό ( στρέμματα) και το Ρούδι (5.460 στρέμματα). Η περιφερειακή ζώνη του Δρυμού έχει οριστεί με βάση, την Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη του Όρους Αίνος (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 2002) και αναφέρεται στο τελευταίο διαχειριστικό σχέδιο για το Δρυμό (Μιχαλές και Γαρτσώνη, 1996) και περιλαμβάνει τις δύο επαρχίες Κραναίας και Σάμης, έκτασης στρ. Μετά τον καθορισμό των νέων ορίων του πυρήνα και της περιφερειακής ζώνης η έκταση και των δύο ανέρχεται σε στρ. και αποτέλεσε την περιοχή έρευνας για την παρούσα εργασία (Σχήμα 1). Η ύπαρξη της Περιφερειακής ζώνης του Δρυμού δεν έχει ακόμη θεσπιστεί νομικά με υπογραφή Προεδρικού Διατάγματος. Κύριο χαρακτηριστικό της περιοχής μελέτης είναι το δάσος της κεφαλληνιακής Ελάτης (Abies cephalonica), το οποίο είναι το μοναδικό στην περιοχή των Ιονίων Νήσων και για την προστασία 3

4 του οποίου ιδρύθηκε το 1962, ο Εθνικός Δρυμός (Β.Δ. 776/62). Στον Εθνικό Δρυμό Αίνου, η Abies cephalonica εμφανίζεται επί των βορειοδυτικών παρυφών του όρους Ρούδι, ήδη από τα 550 m εντός του ανωτέρου ορίου της μακκίας βλάστησης, φθάνει δε υπό μορφή μεμονωμένων ατόμων περίπου μέχρι το υψόμετρο των m, πλησίον της κορυφής του Αίνου, Μέγας Σωρός. Η εξάπλωσή της, τόσο στο Ρούδι όσο και στον κύριο όγκο του Αίνου, δεν είναι συνεχής αλλά διακεκομμένη υπό μορφή μικρότερων ή μεγαλυτέρων συστάδων. Αλλά και οι συστάδες αυτές δεν είναι της ίδιας πυκνότητας. Γενικώς, είναι εντυπωσιακή η γυμνότητα των απότομων νοτιοδυτικών πλαγιών του Αίνου, η οποία οφείλεται στις καταστροφές που έχει υποστεί το δάσος (υλοτομίες, υπερβόσκηση, πυρκαγιές κ.λπ.) αλλά και στη δομή και την κλίση του εδάφους. Στο Όρος Ρούδι, εκτός από τα δάση της Abies cephalonica, κυριαρχούν υψηλής μακκίας βλάστησης με αείφυλλα πλατύφυλλα ημιδενδρώδη είδη (θαμνώνες). Στην περιφερειακή ζώνη του Εθνικού Δρυμού υπάρχουν οι πεδιάδες της Μολούς και των Ομαλών με κυρίαρχες καλλιέργειες το αμπέλι και την ελιά, φρυγανικές εκτάσεις όπου κυριαρχεί η ασφάκα (Flomis fruticosa), καθώς και οικισμοί περιμετρικά των Ορέων Αίνου και Ρουδίου (Φοίτος & Damboltd,1985). Το κλίμα της Κεφαλονιάς χαρακτηρίζεται από πολλές χειμερινές βροχοπτώσεις με ήπιους χειμώνες, μεγάλη ηλιοφάνεια και σχεδόν άνυδρο θέρος. Στο διεξοδικό έργο της Κοτίνη-Ζαμπάκα "Συμβολή στη μελέτη του κλίματος της Ελλάδας" (1983), παρουσιάζεται η διάκριση του κλίματος της χώρας σε διάφορες ζώνες. Σύμφωνα με την εν λόγω διάκριση, το κλίμα της Κεφαλονιάς κατατάσσεται στη θαλάσσια ή υποτροπική μεσογειακή ζώνη. Από τη μελέτη των στοιχείων, τα οποία αφορούν στο ύψος των κατακρημνισμάτων, προκύπτει ότι η περιοχή του Αίνου παρουσιάζει μέσο ετήσιο ύψος βροχής 1.228,3 mm. Η κατανομή των βροχοπτώσεων κατά τη διάρκεια του έτους παρουσιάζει μέγιστο το μήνα Ιανουάριο (261,5 mm) και ελάχιστη βροχόπτωση τον Ιούλιο (0,0 mm). O μέσος ετήσιος αριθμός ημερών βροχής είναι 125,7 (Καραγιάννη Β., 2010). Σχήμα 1. Η περιοχή έρευνας που οριοθετείται από την περιφερειακή ζώνη του Εθνικού Δρυμού Αίνου (μωβ γραμμή) Τα πετρώματα του Αίνου ανήκουν στη γεωτεκτονική ζώνη των Παξών (ή Προαπούλια). Στο όρος Αίνος επικρατούν ασβεστόλιθοι και δολομίτες κρητιδικής ηλικίας, λεπτοστρωματώδεις έως παχυστρωματώδεις πάχους 1500 m, ενώ στο Ρούδι εμφανίζονται τοπικά πυριτόλιθοι του Ανώτερου Κρητιδικού. Τα εδάφη της περιοχής του Εθνικού Δρυμού Αίνου είναι ορφνά, 4

5 ασβεστολιθογενή δασικά εδάφη, ισχυρά διαβρωμένα κατά θέσεις, ρηχά και εξαιρετικά χαλικώδη (Ματθαίος, 1978). 3. Αποτελέσματα Το μοντέλο εδαφικής διάβρωσης rmmf χωρίζει την εδαφική διάβρωση σε δύο φάσεις: τη φάση του νερού και τη φάση των φερτών υλών. Η φάση του νερού υπολογίζει την ενέργεια της βροχόπτωσης που χρειάζεται για την αποκόλληση των εδαφικών μορίων από την μάζα του εδάφους και τον όγκο της απορροής. Η φάση των φερτών υλών υπολογίζει το ρυθμό αποκόλλησης των εδαφικών μορίων από τη βροχόπτωση και την απορροή μαζί με τη μεταφορική ικανότητα της απορροής. Οι εκτιμήσεις του ολικού ρυθμού αποκόλλησης των εδαφικών μορίων και της ικανότητας μεταφοράς του ιζήματος συγκρίνονται και η ελάχιστη τιμή των δύο μεγεθών δίνει το μέγεθος της εδαφικής απώλειας στην περιοχή μελέτης. 3.1 Εκτίμηση της ενέργειας βροχόπτωσης Το μοντέλο εδαφικής διάβρωσης rmmf, λαμβάνοντας υπόψη την ετήσια βροχόπτωση και το συντελεστή υδατοσυγκράτησης Α - ο οποίος δέχεται τιμές μεταξύ 0 και 1 - υπολογίζει αρχικά το παράγοντα αποτελεσματικής βροχόπτωσης (Effective Rainfall (ER)) με βάση την εξίσωση 1: ER=R*A (1) Όπου R είναι η μέση ετήσια βροχόπτωση σε mm (1228,3 mm) και A παράγοντας που εκφράζει την συγκράτηση ποσοστού της βροχόπτωσης από το φύλλωμα της βλάστησης και δίνεται ως ποσοστό υδατοσυγκράτησης. Οι τιμές του συντελεστή Α δόθηκαν από την ελληνική και ξένη βιβλιογραφία (Morgan et al. 1984; Morgan 1991, Morgan and Vutzant, 2001 και Μπαλούτσος κ.α., 2006), ανάλογα με τον τύπο κάλυψης γης που προέκυψε από την ταξινόμηση της δορυφορικής εικόνας Landsat. Η αποτελεσματική βροχόπτωση (ER) διαιρείται σε αυτήν που φτάνει στο έδαφος ως κορμοαπορροή (Direct Throughfall (DT)) και σε αυτή που παραμένει στο φύλλωμα και φτάνει στο έδαφος με τη μορφή σταγόνων της βροχής (Leaf Drainage (LD)). Αυτός ο διαχωρισμός εξαρτάται από το ποσοστό κάλυψης της κομοστέγης της βλάστησης (Canopy Cover (CC)) στην περιοχή μελέτης και εκτιμάται με βάση τις εξισώσεις 2 και 3: LD=ER * CC (2) DT=ER LD (3) Οι τιμές του συντελεστή CC εκτιμήθηκαν έπειτα από μετρήσεις πεδίου στον Εθνικό Δρυμό και δίνονται στο Πίνακα 1. Η κινητική ενέργεια (Kinetic Energy) της κορμοαπορροής (KE(DT),J/m 2 ) υπολογίστηκε με βάση τυπική τιμή που αποδόθηκε στην ένταση της βροχόπτωσης (I=30 mm/h για εποχικά κλίματα, όπως είναι το Μεσογειακό κλίμα του Δρυμού) με βάση την εξίσωση 4. KE(DT)=DT(9,81+11,25 log 10 I) (4) Η κινητική ενέργεια της φυλλοροής (KE (LD); J/m 2 ) εξαρτάται από το ύψος της κόμης των φυτών στην περιοχή (Plant canopy Height (PH); m) και δίνεται με βάση την εξίσωση 5: ΚΕ(LD)=(15,8*PH 0,5 )-5,87 (5) Πίνακας 1. Υδατοσυγκράτηση (A), Ρυθμός πραγματικής και δυνητικής εξατμισοδιαπνοής (Et/Eo), ποσοστό επιφανειακής κάλυψης εδάφους (GC), ύψος κόμης φυτών (PH), φυτοκάλυψης (CC) και αποτελεσματικό υδρολογικό βάθος (ΕΗD) (Morgan et al. 1984; Morgan 1991, Mπαλούτσος κ.α., 2006). Χρήσεις γης A (%) Et/Eo GC PH(m) CC EHD Δάσος 40 0,95 0,70 7,00 0,70 0,20 Θαμνώνες αειφύλλων-πλατυφύλλων 20 0,86 0,80 2,00 0,90 0,11 Γεωργικές εκτάσεις 17 0,30 0,20 0,50 0,30 0,12 Φρύγανα 20 0,90 0,40 0,50 0,40 0,12 5

6 Γυμνό έδαφος 0 0,05 0,05 0,05 0,05 0,09 Οικισμός 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Το ύψος της κόμης των δέντρων, θαμνώνων, φρυγάνων και γεωργικών φυτών στην περιοχή μελέτης μετρήθηκε στο πεδίο με δειγματοληψία, είτε απευθείας με μετροταινία, είτε έμμεσα με τη βοήθεια υψομέτρου Haga που διαθέτει ο Φορέας Διαχείρισης. Οι τιμές που προέκυψαν δίνονται στο Πίνακα 2. Η ολική ενέργεια της βροχόπτωσης (KE; J/m 2 ) σύμφωνα με το μοντέλο rmmf δίνεται από τη σχέση 6: KE=KE(DT)+KE(LD) (6) 3.2 Εκτίμηση της απορροής Η διαδικασία για την εκτίμηση της ετήσιας απορροής (Q; mm), σύμφωνα με το μοντέλο, βασίζεται σε μεθοδολογία που ανέπτυξε ο Kirkby (1976), η οποία θεωρεί ότι η απορροή εμφανίζεται, όταν η ημερήσια βροχόπτωση υπερβαίνει την ικανότητα συγκράτησης υγρασίας από το έδαφος (R c σε mm) και ότι η ποσότητα της ημερήσιας βροχόπτωσης προσεγγίζεται μαθηματικά με εκθετική κατανομή. Η ετήσια απορροή εκτιμάται με βάση τον τύπο 7 και παρουσιάζεται στο χωρικό χάρτη του Σχήματος 2: Q=R*exp(-R c /R o ) (7) Όπου R: είναι η μέση ετήσια βροχόπτωση σε mm (R=1228,3 mm για την περιοχή του Εθνικού Δρυμού Αίνου) και R o : είναι η μέση βροχόπτωση ανά ημέρα βροχής στην περιοχή σε mm και δίνεται από τη σχέση 8: R o =R/R n (8) Όπου R n είναι ο αριθμός των ημερών βροχής μέσα σε ένα έτος, που για την περιοχή του Εθνικού Δρυμού Αίνου υπολογίζεται σε R n =125,7 ημέρες. Όποτε με εφαρμογή του τύπου έχουμε R o =9,54 mm/ημέρα βροχής. Σχήμα 2. Χάρτης της επιφανειακής απορροής της περιοχής μελέτης 6

7 Η ικανότητα συγκράτησης εδαφικής υγρασίας υπολογίζεται με βάση την σχέση 9: Rc=1000*MS*BD*EHD*(Et/Eo) (9) Όπου MS είναι η ικανότητα συγκράτησης υγρασίας από το έδαφος στην κατάσταση της υδατοϊκανότητας(% w w -1 ), BD είναι η φαινόμενη πυκνότητα του εδάφους (Mg m -3 ), EHD είναι το αποτελεσματικό υδρολογικό βάθος του εδάφους (m) και Et/Eo είναι ο λόγος της πραγματικής προς τη δυνητική εξατμισοδιαπνοή. Η περιοχή μελέτης εδράζεται πάνω σε ασβεστολίθους. Επίσης, στο διαχειριστικό σχέδιο του Αίνου δίνονται στοιχεία εδαφοτομών που πάρθηκαν από το πυρήνα του Εθνικού Δρυμού όπου και προέκυψε αναλογία μηχανικής σύστασης των εδαφών ως εξής: Πηλός (%):39,0, Άργιλος (%):32,16 και Άμμος (%):28,84, οπότε τα εδάφη της περιοχής μελέτης χαρακτηρίζονται αργιλοπηλώδη (clay loam) με βάση το σύστημα εδαφικής ταξινόμησης του Υπουργείο Γεωργίας των Η.Π.Α (U.S.D.A.), με πολλούς λίθους μέσα σε αυτά, οι οποίοι πολλές φορές κατά θέσεις σχηματίζουν ολόκληρο στρώμα επάνω στην επιφάνεια (λιθώνες). Ο όρος EHD εκφράζει το βάθος εδάφους κατά το οποίο η ικανότητα συγκράτησης υγρασίας ελέγχει τη δημιουργία απορροής. Εξαρτάται από βάθος και την πυκνότητα των ριζών. Τυπικές τιμές για τους παράγοντες EHD και Et/Eo με βάση τις χρήσεις γης που προέκυψαν στην περιοχή μελέτης, προήλθαν από τη βιβλιογραφία και δίνονται στο Πίνακα 1. Οι τιμές της ικανότητας συγκράτησης υγρασίας από το έδαφος στην κατάσταση της υδατοϊκανότητας (MS) και της φαινόμενης πυκνότητας (BD) για αργιλοπηλώδη εδάφη προέκυψε από τη βιβλιογραφία σχετική με το μοντέλο και ίση με 0,40 και 1,3 αντίστοιχα. 3.3 Αποκόλληση εδαφολογικών μορίων από τη δράση των σταγόνων της βροχής Η αποκόλληση εδαφολογικών μορίων από τη δράση των σταγόνων της βροχής υπολογίζεται στο μοντέλο εδαφικής διάβρωσης από την εξίσωση 10: F=K*KE*10-3 (10) Όπου Κ είναι ο συντελεστής εδαφικής διαβρωτικότητας και δίνεται σε g/j. Η τιμές του συντελεστή Κ προέκυψαν από την βιβλιογραφία (Morgan, 2001) με βάση το χαρακτηρισμό των εδαφών της περιοχής ίσος με 0,7 g/j. 3.4 Αποκόλληση εδαφικών μορίων από την απορροή Ο παράγοντας αυτός του μοντέλου εξαρτάται από το μέγεθος της απορροης Q, το βαθμό κλίσης των εδαφών (S) και την αντίσταση του εδάφους Z. Ο παράγοντας υπολογίζεται από τη σχέση 11: H=Z*Q*1.5*sinS*(1-GC) *10-3 (11) Όπου GC είναι το ποσοστό επιφανειακής κάλυψης από τη βλάστηση και εκτιμήθηκε στο πεδίο για κάθε κάλυψη γης ξεχωριστά και δίνεται στο Πίνακα 1. Για χαλαρά μη συνεκτικά εδάφη (COH, kpa), ο παράγοντας Ζ εκφράζει την αντίσταση του εδάφους στην εδαφική διάβρωση και υπολογίστηκε για την περιοχή μελέτης, με βάση βιβλιογραφικές πηγές για αργιλοπηλώδη εδάφη (COH=10 kpa) ίσος με 0,2 (εξίσωση 12): Z=1/(0,5*CΟΗ) (12) 3.5 Μεταφορική ικανότητα της απορροής Η εξίσωση (13) για τον υπολογισμό της μεταφορικής ικανότητας της απορροής (TC, Kg/m 2 ) δίνεται παρακάτω: TC=CQ 2 sins*10-3 (13) Όπου C είναι ο παράγοντας διαχείρισης της βλάστησης και είναι ίδιος με τους παράγοντες C και P της παγκόσμιας εξίσωσης εδαφικής απώλειας (USLE) (Wischmeier and Smith, 1965). Ο παράγοντας C του μοντέλου υπολογίστηκε με τη βοήθεια του κανονικοποιημένου δείκτη βλάστησης NDVI που προέκυψε από την επεξεργασία της δορυφορικής εικόνας Landsat. Επίσης, χρησιμοποιήθηκε ένα μαθηματικός τύπος (Εξίσωση14) που συνδέει το δείκτη NDVI με το παράγοντα C της βλάστησης (Van der Knijff et. al. 1999, 2000;Van Leeuwen and Sammons 2004): 7

8 C=e (-α((ndvi)/(β-ndvi))) (14) Όπου α και β είναι παράμετροι χωρίς μονάδες, που υπολογίζουν το σχήμα της καμπύλης μεταξύ του δείκτη NDVI και του παράγοντα C. Oι Van der Knijff et.al. (1999, 2000) βρήκαν ότι η παραπάνω εξίσωση έδωσε καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με άλλες γραμμικές εξισώσεις στην Ιταλική χερσόνησο που εφαρμόστηκε. Επίσης, οι τιμές 2 και 1 επιλέχθηκαν για τους παραμέτρους α και β, αντίστοιχα, αφού σύμφωνα με τη βιβλιογραφία είχαν τη μεγαλύτερη συσχέτιση. Ο παράγοντας S (βαθμός κλίσης σε μοίρες ( ο )), στην σχέση 13, υπολογίστηκε με τη βοήθεια ψηφιακού μοντέλου αναγλύφου (DEM). 3.6 Εκτίμηση της εδαφικής διάβρωσης Οι εκτιμήσεις της αποκόλλησης εδαφολογικών μορίων από τη δράση των σταγόνων της βροχής F και της απορροής H προστέθηκαν και έδωσαν το ολικό ετήσιο ρυθμό αποκόλλησης D. Στην συνέχεια έγινε σύγκριση του ολικού ρυθμού αποκόλλησης D και της ετήσιας ικανότητας μεταφοράς των εδαφικών μορίων TC και το ελάχιστό των δύο τιμών (Meyer and Wischmeier 1969) θεωρήθηκε ως τιμή ετήσιας εδαφικής απώλειας σε kg/m 2, η οποία όμως, μετατράπηκε σε ton/ha/έτος. και με βάση την παρακάτω εξίσωση 15: Εδαφική απώλεια σε ton/ha/έτος = Min (D*10, TC*10) (15) 4. Συμπεράσματα Σχήμα 3. Χάρτης εδαφικής απώλειας σύμφωνα με το μοντέλο rmmf της προστατευόμενης περιοχής του Εθνικού Δρυμού Αίνου χωρισμένος σε κλάσεις εδαφικής διάβρωσης. Παρατηρούμε ότι οι περιοχές Ν-ΝΑ του Δρυμού παρουσιάζουν έντονο ρυθμό εδαφικής διάβρωσης. Ο χάρτης εδαφικής απώλειας για την περιοχή μελέτης φαίνεται στο Σχήμα 3. Στο Σχήμα φαίνεται ότι το 67,46% της προστατευόμενης περιοχής εμφανίζει χαμηλό ρυθμό εδαφικής διάβρωσης (<0,5-10 t/ha/έτος) κυρίως λόγω της έντονης κάλυψης της περιοχής από δασική βλάστηση, το 14,14% παρουσιάζει μέτριο ρυθμό εδαφικής απώλειας (10-50 t/ha/έτος), ενώ ποσοστό 18,39% εμφανίζει υψηλό ρυθμό εδαφικής διάβρωσης (>50 t/ha/έτος). Ο χάρτης εδαφικής 8

9 απώλειας χωρίστηκε σε κλάσεις με βάση το ρυθμό διάβρωσης σε t/ha/έτος (<0,5, 0,5-1, 1-2, 2-5, 5-10, 10-20, και >50), οι οποίες παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα 2, όπως και το ποσοστό που καταλαμβάνει η καθεμία στην περιοχή του πυρήνα και της περιφερειακής ζώνης του Εθνικού Δρυμού Αίνου. Πίνακας 2. Κλάσεις εδαφικής διάβρωσης στην προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Δρυμού Αίνου, καθώς και το ποσοστό που καταλαμβάνει η καθεμία. Ρυθμός διάβρωσης <0.5 0, >50 (t/ha/έτος) Έκταση (%) 66,09 0,04 0,08 0,35 0,90 4,59 9,54 18,39 Η εφαρμογή της μεθοδολογίας που χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή του χωρικού χάρτη εδαφικής απώλειας έδωσε πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα όπως πιστοποιήθηκε και από την εξέταση του χάρτη με τη βοήθεια υψηλής ανάλυσης δορυφορικής εικόνας GeoEYE. H εφαρμογή του μοντέλου εκτίμησης της εδαφικής διάβρωσης rμμf στην προστατευόμενη περιοχή, μπόρεσε να προβλέψει τις εστίες φερτών υλών, που αποτελούν την πηγή αποκόλλησης εδαφικού υλικού κατά το ξέσπασμα πλημμυρικών φαινομένων. Οι περιοχές αυτές, όπως αναμέναμε, βρίσκονται στην Ν-ΝΑ πλευρά του Όρους Αίνος και στο διάσελο του Αγίου Ελευθερίου, που η υπερβόσκηση και η απώλεια του εδάφους είναι έντονη (Σχήμα 3). Συμπερασματικά, η εφαρμογή του μοντέλου εκτίμησης της εδαφικής διάβρωσης, σε ορεινές περιοχές, όπως αυτή του Εθνικού Δρυμού Αίνου, με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων, επεξεργασία δορυφορικών εικόνων, μοντέλων εδαφικής διάβρωσης και εκτιμήσεις των παραμέτρων των μοντέλων στο πεδίο μπορεί να βοηθήσει στην αποτελεσματική διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών από φαινόμενα εδαφικής διάβρωσης και στην υλοποίηση έργων για την προστασία των εδαφών και της βιοποικιλότητας. 5. Βιβλιογραφία Ελληνική Κοτίνη-Ζαμπάκα, Ι. Σ., 1983, Συμβολή στη μελέτη του κλίματος της Ελλάδας. Κανονικός καιρός κατά μήνα, Αθήνα. Καραγιάννη Β., 2010, Διαχείριση και προστασία των ενδημικών, απειλουμένων και σπανίων φυτών του. Εθνικού Δρυμού Αίνου, Μεταπτυχιακή εργασία, Πάτρα, σελ. Ματθαίος Σ., 1978, Κεφαλληνία Δι Ένα Καλλίτερον Μέλλον, Αθήνα, σελ Μιχαλές Β. και Ε. Γαρτσώνη, 1996: Γενικό Διαχειριστικό Σχέδιο Εθνικού Δρυμού Αίνου (Master Plan), Γενική Γραμματεία Δασών & Φυσικού Περιβάλλοντος, Διεύθυνση Δασών Κεφαλληνίας, Αργοστόλι, σελ Μπαλούτσος Γ., Α. Μπουρλέτσικας και Κ. Καούκης, 2006, Υδατοσυγκράτηση, διαπερατώσα βροχή και κορμοαπορροή στα αείφυλλα πλατύφυλλα της νοτιοδυτικής Ελλάδας, Δασική Έρευνα, 19: ΥΠΕΧΩΔΕ, Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος: 2002, Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Όρους Αίνου, Αθήνα, σελ. 97. Φοίτος, Δ. και Damboltd, J., 1985, Η χλωρίδα της νήσου Κεφαλληνίας, Βοτ. Χρον. 15(1-2): Διεθνής De Jong, S.M., Riezebos, H.T.,1997, SEMMED: a distributed approach to soil erosion modeling, In: Spiteri, A. (Ed.), Remote Sensing '96: Integrated Applications for Risk Assessment and Disaster Prevention for the Mediterranean, Balkema, Rotterdam, pp ERDAS, 2013, ERDAS Imagine Field Guide, 4th. Ed., 2801 Buford Highway, N.E. Atlanta, Georgia, USA. ESRI, 2013, Understanding GIS the ARC/INFO Method, ISBN , California , USA. Kirkby, M.J., 1976, Hydrogical slope models: the influence of climate. In: Derbyshire, Geomorphology and Climate, Wiley, London, pp

10 Lee M.T., 1989, Soil Erosion, Sediment Yield, and Deposition in the Illinois River Basin, Sediment Transport Modelling, , In Proceeding of the International Symposium Helld at New Orleans, Louisiana, USA. August 14-18, New York, USA, American Society of Civil Engineer ins. Mitsios J., Pashalidis C., Panagias K., 1995, Soil erosion mitigation techniques to soil erosion, Zymel Editions, Athens. Metternicht G.I., Zinck J.A., ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing 53: Meyer, L.D., Wischmeier, W.H., 1969, Mathematical simulation of the process of soil erosion by water, Transactions of the American Society of Agricultural Engineers 12: and 762. Morgan, R.,P.,C., Finney, H.,J., 1982, Stability of agricultural ecosystems: validation of a simple model for soil erosion assessment, International Institute for Applied Systems Analysis Collaborative Paper, p Morgan R.,P.,C., Morgan D.,D.,V., Finney, H.,J., 1984, A Predictive Model for the Assessment of Soil Erosion Risk, Journal of Agricultural Engineering Research 30: Morgan, R.,P.,C., 1985, The impact of recreation on mountain soils: towards a predictive model for soil erosion, In: Bayfield, N.,G., Barrow, G.,C., The Ecological Impacts of Outdoor Recreation on Mountain Areas in Europe and North America. Rural Ecology Research Group Report, vol. 9, pp Morgan R.,P.,C., 1991, Soil Erosion and Conservation, Longman Scientific and Technical, John Wiley and Sons Inc. New York. Morgan, R.,P.,C., Quinton, J.,N., Smith, R.,E., Govers, G., Poesen, J.,W.,A., Auerswald, K., Chisci, G., Torri, D., Styczen, M.E., The European Soil Erosion Model EUROSEM.: a dynamic approach for predicting sediment transport from fields and small catchments, Earth Surface Processes and Landforms 23: Morgan R.,P.,C., 2001, A Simple Approach to Soil Loss Prediction: A Revised Morgan-Morgan- Finney Model. Catena 44: Oslin A.,J., Westsmıth R.,A., Morgan, D.,S., 1988, Streams: A Basin and Soil Erosion Model Using CADD Remote Sensing and GIS to Facilitate Watershed Management. ASAE Publication America Society of Agricultural Engineers 07, 88: Paracchini, M.,L., Minacapilli, M., Bertolo, F., Folving, S., 1997, Soil Erosion Modelling and Coastal Dynamics: A Case Study from Sicily. Remote Sensing Society: Observations and Interactions Nottingham. Paracchini, M.,L., Folving, S., Bertolo, F., Megiér, J., Watershed Monitoring and Modelling: Remote Sensing and GIS Applications in the Mediterranean Environment, in: M.,J., Haigh and J., Krecek, (Eds.) Environmental Reconstruction in Headwater Areas (Kluwer Academic Publishers), Dordrecht, Boston, London. Sharma K.,D., Surendra, S., 1995, Satellite Remote Sensing for Soil Erosion Modelling Using the ANSWERS Model, Hydrological Science Journal 14, 2: Van der Knijff, M., Jones, R.,J.,A., Montanarella, L., 1999, Soil erosion risk in Italy, EUR19022 EN. Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, 54p. Van der Knijff M., Jones, R.,J.,A., Montanarella, L., 2000, Soil erosion risk assessment in Europe, EUR EN. Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, 34p. Wischmeier, W., H. and D.,D., Smith., 1965, Predicting rainfall erosion losses from cropland east of the Rocky Mountains, Agric. Handbook 282, U.S. Gov. Print. Office, Washington, D.C. 10

Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) στη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων πλημμύρες

Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) στη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων πλημμύρες Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) στη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων πλημμύρες Από Καθηγητή Ιωάννη Ν. Χατζόπουλο, διευθυντή του Εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης & ΣΓΠ του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Βάσης Γεωγραφικών Δεδομένων για Διαχείριση Κινδύνων στην Αχαΐα. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΑΓΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΓΕΩΓΡΑΦΟΣ Marathon Data Systems 22η Πανελλαδική Συνάντηση Χρηστών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ. Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων,

ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ. Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΟΥΣΗ - ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΙΑΓΓΟΥΛΗ (1) ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ- ΦΩΤΗΣ ΜΑΡΗΣ (2) Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων, Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ

ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ FRAMME LIFE 08 NAT//GR//000533 ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ Το FRAMME, "Μεθοδολογία Αποκατάστασης Πυρόπληκτων Μεσογειακών Δασών - Ασφάλεια & Αποδοτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

Η ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ Η ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ Μιχαήλ Ξανθάκης 1, Παναγιώτης Μινέτος 1, Γεωργία Λυσίτσα

Διαβάστε περισσότερα

Δασικά εδάφη και υδρολογικός κύκλος

Δασικά εδάφη και υδρολογικός κύκλος Η μεταφορά του νερού από την ατμόσφαιρα στην επιφάνεια της γης, η κίνησή του πάνω σ αυτή και η επιστροφή του στην ατμόσφαιρα λέγεται υδρολογικός κύκλος. το νερό πέφτει στην επιφάνεια της γης με τα ατμοσφαιρικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ Υ ΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙ ΑΣ STUDY FOR THE WATER BALANCE OF TRICHONIS LAKE CATCHMENT

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ Υ ΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙ ΑΣ STUDY FOR THE WATER BALANCE OF TRICHONIS LAKE CATCHMENT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE GENERAL - ENVIRONMENT ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE-ΦΥΣΗ 99 PROGRAMME LIFE-NATURE 99 ΕΡΓΟ: ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΒΕΣΤΟΥΧΩΝ ΒΑΛΤΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

On-line υπηρεσίες και προϊόντα τηλεπισκόπησης PREFER για την υποστήριξη της διαχείρισης των δασικών πυρκαγιών

On-line υπηρεσίες και προϊόντα τηλεπισκόπησης PREFER για την υποστήριξη της διαχείρισης των δασικών πυρκαγιών On-line υπηρεσίες και προϊόντα τηλεπισκόπησης PREFER για την υποστήριξη της διαχείρισης των δασικών πυρκαγιών Γ. Λεβεντάκης 1, G. Laneve 2, Λ. Γεωργακλής 1 και Δ. Διαγουρτάς 3 1 Kέντρο Μελετών Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ 1, 41335 ΛΑΡΙΣΑ Website: http:/www.ismc.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΙ ΕΝΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΤΗΣ 28 ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΑΡΝΗΘΑ»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΤΗΣ 28 ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΑΡΝΗΘΑ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΤΗΣ 28 ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΑΡΝΗΘΑ» Μελέτη περίπτωσης: Οι πυρκαγιές στο όρος Πάρνηθα Οι δασικές πυρκαγιές

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και αποκατάσταση τοπίου με Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών: η περίπτωση του Εθνικού Δρυμού Snowdonia (UK)

Ανάλυση και αποκατάσταση τοπίου με Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών: η περίπτωση του Εθνικού Δρυμού Snowdonia (UK) Ανάλυση και αποκατάσταση τοπίου με Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών: η περίπτωση του Εθνικού Δρυμού Α. Γκαραβέλη Δ/νση Δασών, Ν. Μαγνησίας, Ξενοφώντος 1, 383 33 Βόλος, e-mail: anthi_gkaraveli@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού

Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού Μελιάδου Βαρβάρα: Μεταπτυχιακός Τμημ. Γεωγραφίας Πανεπιστημίου Αιγαίου Μελιάδης Μιλτιάδης: Υποψήφιος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ρ. Κ. ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΣΤΑ ΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο πολυλειτουργικός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΕ 33 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΕ 33 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΧΩΡΙΚΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΕ 33 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Γενική περιγραφή του έργου Οι βασικοί στόχοι του έργου

Διαβάστε περισσότερα

Τα αντιδιαβρωτικά και αντιπληµµυρικά έργα στην αρχαία Ολυµπία. µετά την πυρκαγιά της 26ης Αυγούστου 2007:

Τα αντιδιαβρωτικά και αντιπληµµυρικά έργα στην αρχαία Ολυµπία. µετά την πυρκαγιά της 26ης Αυγούστου 2007: ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ινστιτούτο Μεσογειακών ασικών Οικοσυστηµάτων & Τεχνολογίας ασικών Προϊόντων (Ι.Μ..Ο. & T..Π.) Τα αντιδιαβρωτικά και αντιπληµµυρικά έργα στην αρχαία Ολυµπία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ (RS) ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S.) ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ (RS) ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S.) ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΑΣΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ (RS) ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S.) ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΗΨΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κούταβου, Τ.Θ. 222, 28100 Αργοστόλι, Κεφαλονιά Τηλ. & Fax: 26710 29258. Ε-mail: foreasainou@ath.forthnet.gr ΠΡΟΛΗΨΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση της πυρκαγιάς της 28 ης Ιουνίου 2007 στο όρος Πάρνηθα µε τη χρήση δορυφορικών εικόνων

Χαρτογράφηση της πυρκαγιάς της 28 ης Ιουνίου 2007 στο όρος Πάρνηθα µε τη χρήση δορυφορικών εικόνων Χαρτογράφηση της πυρκαγιάς της 28 ης Ιουνίου 2007 στο όρος Πάρνηθα µε τη χρήση δορυφορικών Χρονοπούλου Γλυκερία, ασολόγος, Msc ιαχείρισης φυσικών και Ανθρωπογενών Καταστροφών Οι δασικές πυρκαγιές στην

Διαβάστε περισσότερα

A Project Management D SS based on a GIS Platform. Ένα χωρικό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για την διαχείριση έργων

A Project Management D SS based on a GIS Platform. Ένα χωρικό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για την διαχείριση έργων A Project Management D SS based on a GIS Platform Lazaros Kotsikas Civil Engineer, PhD lkotsikas@gmail.com Abstract In this paper we present a spatial decision support system for project management. The

Διαβάστε περισσότερα

Οργανικός Άνθρακας στα Δασικά Εδάφη της Ελλάδας

Οργανικός Άνθρακας στα Δασικά Εδάφη της Ελλάδας Οργανικός Άνθρακας στα Δασικά Εδάφη της Ελλάδας Π. Μιχόπουλος Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ι Ε Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών 3 η Σειρά Εκπαίδευσης 6 ο σεμινάριο 16 Ιουνίου 2015 Ύλη Εισαγωγή στην επεξεργασία δεδομένων τηλεπισκόπησης Επιβλεπόμενη ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 02: Διαχρονικές αλλαγές

Δράση 02: Διαχρονικές αλλαγές Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 2 (2013): 31-40. http://www.jodysseus.gr Κωνσταντίνος Ποϊραζίδης και Αριστοτέλης Μαρτίνης, Καθηγητές Εφαρμογών Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ενότητα 9β: GIS ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. Δρ. Ν. Χρυσουλάκης Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ενότητα 9β: GIS ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. Δρ. Ν. Χρυσουλάκης Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ενότητα 9β: GIS Δρ. Ν. Χρυσουλάκης Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΓΣΠ Σύνδεση χωρικών δεδομένων με περιγραφικά δεδομένα.

Διαβάστε περισσότερα

Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ.

Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ. Σύστηµα Υποστήριξης Αποφάσεων για την Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδάτων της ιασυνοριακής Λεκάνης Απορροής των Πρεσπών Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ. Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδατικών Πόρων Global Water Partnership

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Χ. Κοκκώσης 1, Κ. Δημητρίου 2, Μ.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Χ. Κοκκώσης 1, Κ. Δημητρίου 2, Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών - Δυνατότητες και Εφαρμογές, Προοπτικές και Προκλήσεις" ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΣΕ 11 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΣΕ 11 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΧΩΡΙΚΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΣΕ 11 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Γενική περιγραφή του έργου Οι βασικοί στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Εξάτμιση και Διαπνοή

Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση, Διαπνοή Πραγματική και δυνητική εξατμισοδιαπνοή Μέθοδοι εκτίμησης της εξάτμισης από υδάτινες επιφάνειες Μέθοδοι εκτίμησης της δυνητικής και πραγματικής εξατμισοδιαπνοής (ΕΤ)

Διαβάστε περισσότερα

LIFE+ HydroSense 2010-2012

LIFE+ HydroSense 2010-2012 LIFE+ HydroSense 2010-2012 Καινοτόμες τεχνολογίες ακριβείας για βελτιστοποίηση της άρδευσης και ολοκληρωμένη διαχείριση καλλιεργειών σε περιβάλλοντα έλλειψης νερού Στόχοι του HydroSense Σε επίπεδο αγρού

Διαβάστε περισσότερα

Σχέσεις εδάφους νερού Σχέσεις μάζας όγκου των συστατικών του εδάφους Εδαφική ή υγρασία, τρόποι έκφρασης

Σχέσεις εδάφους νερού Σχέσεις μάζας όγκου των συστατικών του εδάφους Εδαφική ή υγρασία, τρόποι έκφρασης Γεωργική Υδραυλική Αρδεύσεις Σ. Αλεξανδρής Περιγραφή Μαθήματος Σχέσεις εδάφους νερού Σχέσεις μάζας όγκου των συστατικών του εδάφους Εδαφική ή υγρασία, τρόποι έκφρασης Χαρακτηριστική Χ ή καμπύλη υγρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Γήτας 1,2 Μαρία Τομπουλίδου 1 Δημήτρης Σταυρακούδης 1

Ιωάννης Γήτας 1,2 Μαρία Τομπουλίδου 1 Δημήτρης Σταυρακούδης 1 Ιωάννης Γήτας 1,2 Μαρία Τομπουλίδου 1 Δημήτρης Σταυρακούδης 1 1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 2 Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Ομάδες εργασιών Φορείς Υλοποίησης Ιωάννης Γήτας Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης ΔΙΚΤΥΟ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Κ. ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ, Β. ΚΟΤΡΩΝΗ, Σ. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ, Δ. ΚΑΤΣΑΝΟΣ, Ι. ΚΩΛΕΤΣΗΣ, Σ. ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΚΑΙ Ν. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΝΕΦΟΥΣ» (CLOUD GIS)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΝΕΦΟΥΣ» (CLOUD GIS) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΝΕΦΟΥΣ» (CLOUD GIS) Ντούρος Κωνσταντίνος*, Κωνσταντινίδης Αλέξανδρος**, Παπαθεοδώρου Κωνσταντίνος***, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων - Εργαστηριακές Ασκήσεις στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων - Εργαστηριακές Ασκήσεις στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 9 ο Χωρικές λειτουργίες με ψηφιδωτά και διανυσματικά αρχεία Σε αυτό το εργαστήριο, θα ασχοληθούμε με χωρικές λειτουργίες βασιζόμενοι κυρίως σε ψηφιδωτά αρχεία. Μετά τις εκτεταμένες πυρκαγιές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Οικολογίας & Διαχείρισης της Βιοποικιλότητας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Διδάσκων: Καθηγητής Παναγιώτης Δ. Δημόπουλος Επιμέλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. Εκτίμηση του βαθμού διάβρωσης στη λεκάνη του Ανθεμούντα Δράση 3 του έργου LIFE07/ENV/GR/000278

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. Εκτίμηση του βαθμού διάβρωσης στη λεκάνη του Ανθεμούντα Δράση 3 του έργου LIFE07/ENV/GR/000278 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. Εκτίμηση του βαθμού διάβρωσης στη λεκάνη του Ανθεμούντα Δράση 3 του έργου LIFE07/ENV/GR/000278 Δρ. Παναγιώτης Παπάζογλου 31/12/2009 Η παρούσα μελέτη αποτελεί παραδοτέο της Δράσης 3 του έργου

Διαβάστε περισσότερα

LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων»

LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων» LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων» Map1.1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ- ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ LIFE STRYMON «Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Η ποικιλότητα των τύπων οικοτόπων των ελληνικών

Η ποικιλότητα των τύπων οικοτόπων των ελληνικών Η ποικιλότητα των τύπων οικοτόπων των ελληνικών ποολίβαδων Η ποικιλότητα των τύπων οικοτόπων των ελληνικών ποολίβαδων Π. Κακούρος Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), (60394) 570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» Η ΠΥΡΚΑΓΙΑ TOY 2007 ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΡΥΜΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΡΟΔΟΥ (22 ΝΟΕ 2013)

ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΡΟΔΟΥ (22 ΝΟΕ 2013) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Δρ. ΕΥΘ. ΛΕΚΚΑΣ, Καθηγητής Πανεπιστημιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη συστήματος με τη συνδυασμένη χρήση συστημάτων επικοινωνίας και διαστημικών εικόνων για ενημέρωση των γεωργών σε θέματα άρδευσης

Ανάπτυξη συστήματος με τη συνδυασμένη χρήση συστημάτων επικοινωνίας και διαστημικών εικόνων για ενημέρωση των γεωργών σε θέματα άρδευσης Ανάπτυξη συστήματος με τη συνδυασμένη χρήση συστημάτων επικοινωνίας και διαστημικών εικόνων για ενημέρωση των γεωργών σε θέματα άρδευσης Σκεύη Πέρδικου Frederick Research Centre Το έργο είναι χρηματοδοτημένο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Θεοφίλου Μάριος, Πασιαρδής Στέλιος Μετεωρολογική Υπηρεσία Κύπρου, Τομέας Κλιματολογίας και Εφαρμογών Μετεωρολογίας Δρ. Σεργίδου Δέσποινα, Καταφιλιώτου Μάρθα Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Europass Βιογραφικό Σημείωμα

Europass Βιογραφικό Σημείωμα Europass Βιογραφικό Σημείωμα Personal information Ονοματεπώνυμο ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ, ΘΩΜΑΣ Διεύθυνση Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης και ΓΣΠ, Τμήμα Γεωπονίας ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 54124 Θυρίδα 259 Τηλέφωνο (+30) 2310 991777,

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα υδρολογικής προσομοίωσης και πρόγνωσης

Μοντέλα υδρολογικής προσομοίωσης και πρόγνωσης Ημερίδα Ερευνητικού Προγράμματος ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ «Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ : Ι. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ, 2015 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις)

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Κεφάλαιο 2 ο : Κατακρημνίσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ. Διονύσιος Καλύβας

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ. Διονύσιος Καλύβας B ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «Νέες Τεχνολογίες για την άρδευση, λίπανση και φυτοπροστασία στη γεωργία» ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ Διονύσιος Καλύβας Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI FACULTY OF FORESTRY AND NATURAL ENVIRONMENT Institute of Mountainous Water Management and Control

ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI FACULTY OF FORESTRY AND NATURAL ENVIRONMENT Institute of Mountainous Water Management and Control ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI FACULTY OF FORESTRY AND NATURAL ENVIRONMENT Institute of Mountainous Water Management and Control Torrent Basin, Mountainous Watershed Management Dr. Panagiotis Stefanidis

Διαβάστε περισσότερα

8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 657

8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 657 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 657 ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΚΑΙ ΜΑΡΙΚΕΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΑΦΗΝΑΣ) ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΖΗΜΑΤΑ -ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΑΝΕΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ

ΙΖΗΜΑΤΑ -ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΑΝΕΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΙΖΗΜΑΤΑ - ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΝΕΡΟΥ Αρχικός µηχανισµός: ιάβρωση των Πετρωµάτων ανάντη των φραγµάτων. Ορισµός ιάβρωσης ιάβρωση = Η αποκόλληση και µετακίνηση σωµατιδίων πετρώµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Μοντέλου ΓΠΣ για την καλλιέργεια ενεργειακών φυτών και τη χωροθέτηση των μονάδων επεξεργασίας τους

Ανάπτυξη Μοντέλου ΓΠΣ για την καλλιέργεια ενεργειακών φυτών και τη χωροθέτηση των μονάδων επεξεργασίας τους ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ερευνητική Μονάδα GIS Marathon Data Systems 22 η Πανελλαδική Συνάντηση Χρηστών GIS Ανάπτυξη Μοντέλου ΓΠΣ για την καλλιέργεια ενεργειακών φυτών και τη χωροθέτηση των μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin LIFE03 ENV/GR/000217 Task

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά δεδοµένα. Σ. Κουνιάκη, Α. Κουκουβίνος, Ν. Τσιούγκου. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Γεωγραφικά δεδοµένα. Σ. Κουνιάκη, Α. Κουκουβίνος, Ν. Τσιούγκου. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Γεωγραφικά δεδοµένα Σ. Κουνιάκη, Α. Κουκουβίνος,

Διαβάστε περισσότερα

Η υγρασία του εδάφους επηρεάζει τους οικολογικούς παράγοντες:

Η υγρασία του εδάφους επηρεάζει τους οικολογικούς παράγοντες: Η υγρασία του εδάφους επηρεάζει τους οικολογικούς παράγοντες: Θερμοκρασία αερισμό, δραστηριότητα των μικροοργανισμών, πρόσληψη των θρεπτικών στοιχείων συγκέντρωση των τοξικών ουσιών. Η έλλειψη υγρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΙ GIS

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΙ GIS ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Υπεύθυνος Καθηγητής: Καρατζάς Γεώργιος ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΒΗΣ Κουργιαλάς Ν. Νεκτάριος ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

AdaptFor Προσαρμογή της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα

AdaptFor Προσαρμογή της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα LIFE+ Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση 2008 AdaptFor Προσαρμογή της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα Βασιλική Χρυσοπολίτου Δήμητρα Κεμιτζόγλου 13.12.2010, Αθήνα Δήμητρα Κεμιτζόγλου

Διαβάστε περισσότερα

Μπορεί η διαχείριση των εδαφικών πόρων να συμβάλλει στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου;

Μπορεί η διαχείριση των εδαφικών πόρων να συμβάλλει στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου; Μπορεί η διαχείριση των εδαφικών πόρων να συμβάλλει στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου; Δημ. Αλιφραγκής Καθηγητής Εργαστήριο Δασικής Εδαφολογίας ΑΠΘ Αύξηση του ρυθμού δέσμευσης του διοξειδίου του άνθρακα

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές γεωγραφικών επεξεργασιών

Εφαρµογές γεωγραφικών επεξεργασιών ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Εφαρµογές γεωγραφικών επεξεργασιών Α. Κουκουβίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός

Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός Σύνδεσμος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Κύπρου (ΣΑΤΜΚ) ρ. ημήτρης ημητρίου, Πρόεδρος ΣΑΤΜΚ Περιεχόμενα παρουσίασης 1. Ιστορικά στοιχεία 2. Τι είναι ο Αγρονόμος

Διαβάστε περισσότερα

22 η Πανελλαδική Συνάντηση Χρηστών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών ArcGIS

22 η Πανελλαδική Συνάντηση Χρηστών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών ArcGIS 22 η Πανελλαδική Συνάντηση Χρηστών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών ArcGIS Τίτλος εργασίας: Επιχειρησιακά σχέδια διαχείρισης & προσομοιώσεις εξάπλωσης δασικών πυρκαϊών για την ευρύτερη περιοχή της λίμνης

Διαβάστε περισσότερα

Ηλίας ηµητρίου. Λέξεις κλειδιά: Τηλεπισκόπιση, χρήσεις γης, υδατικοί πόροι, φυτοκάλυψη, υδρολογία

Ηλίας ηµητρίου. Λέξεις κλειδιά: Τηλεπισκόπιση, χρήσεις γης, υδατικοί πόροι, φυτοκάλυψη, υδρολογία Χρήση προϊόντων Τηλεπισκόπησης για την αποτύπωση µεταβολών χρήσεων γης και για την διαχείριση των υδατικών πόρων της υδρολογικής λεκάνης της λίµνης Τριχωνίδας. Ηλίας ηµητρίου Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση των Δασών

Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση των Δασών Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση των Δασών Δρ. Βασιλική Καζάνα Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής Τηλ. & Φαξ: 25210

Διαβάστε περισσότερα

Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment

Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment Integrated surveillance and control programme for West Nile virus and malaria in Greece (MIS 365280) Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση ειδών με την ανάλυση αεροφωτογραφιών (χρήση υποβάθρου ορθοφωτογραφιών Κτηματολογίου)

Χαρτογράφηση ειδών με την ανάλυση αεροφωτογραφιών (χρήση υποβάθρου ορθοφωτογραφιών Κτηματολογίου) ΕΡΓΟ ΑΠΘ: ΘΑΛΗΣ 85492 Χαρτογράφηση βλάστησης και εκτίμηση βιομάζας με σύγχρονες μεθόδους Τηλεπισκόπησης στo πλαίσιο της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή και του Πρωτοκόλλου του Κιότο

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση ευπάθειας των ελληνικών δασών στον κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω της κλιματικής αλλαγής

Εκτίμηση ευπάθειας των ελληνικών δασών στον κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω της κλιματικής αλλαγής Εκτίμηση ευπάθειας των ελληνικών δασών στον κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω της κλιματικής αλλαγής Διευθυντής Ερευνών: Δρ. Χ. Γιαννακόπουλος Συνεργάτες: Α. Καράλη, Γ. Λεμέσιος, Α. Ρούσσος, Β. Τενέντες Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ Κεφάλαιο 1 ο ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ 1. Κυριότερες ιδιότητες της αργίλου 2. Ποια είναι τα ποιο κοινά ορυκτά της αργίλου. Ποιο θεωρείτε σημαντικότερο. 3. Κατατάξτε τα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΗΣ

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΗΣ Κεφάλαιο 5 ο : Οικοσυστήµατα ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΗΣ Η µελέτη των αλληλεπιδράσεων µεταξύ των µορφών ζωής και του περιβάλλοντός τους είναι η επιστήµη της οικολογίας. Το οικολογικό σύστηµα των οργανισµών και

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΚΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΚΑΛΥΒΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ GIS ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΛΕΚΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΚΑΛΥΒΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ GIS ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΛΕΚΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΚΑΛΥΒΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ GIS ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 22η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ GIS ΑΘΗΝΑ 8 & 9 ΜΑΙΟΥ 2014 Η Ερευνητική Μονάδα GIS του Γ.Π.Α. εκπόνησε

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ιωάννης Ζ. Γήτας Τηλ: +30 2310 992699,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Ειδική Λιβαδοπονική Μελέτη για την περιφερειακή ζώνη του Ε.Δ. Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Α ΕΜΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Α ΕΜΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Α ΕΜΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Συντονιστική επιτροπή: ΡΟΖΟΣ., Τεχν. Γεωλόγος, Επικ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ Π., Γεωλόγος, Επιστ. Συνεργάτης Ε.Μ.Π. Ερευνητική οµάδα: ΑΛΕΞΟΥΛΗ ΛΕΙΒΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις)

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Κεφάλαιο 1 ο : Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ASPROFOS ENGINEERING S.A.

ASPROFOS ENGINEERING S.A. ASPROFOS ENGINEERING S.A. ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ GIS ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ Γιώτη Ευαγγελία 1 - Χουρμουζιάδης Δημήτρης 2 1 Γεωγράφος Ειδικός Γεωπληροφορικής, MSc 2 Δασολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Certified in Crisis Management with G.I.S. (C.C.M.G.)

Certified in Crisis Management with G.I.S. (C.C.M.G.) Certified in Crisis Management with G.I.S. (C.C.M.G.) Τίτλος Προγράμματος: «Συστήματα Διαχείρισης Κρίσεων Φυσικών Καταστροφών με την εφαρμογή G.I.S.» Περίγραμμα εκπαίδευσης (Syllabus) 1. Πρόληψη Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ GIS ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΜΝΩΝ ΜΙΚΡΗ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΕΣΠΑ ΑΠΟ ΜΗ-ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Λάζαρος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΕΣΜΗ 2008 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΕ

Η ΔΕΣΜΗ 2008 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΕ Αριθμός & Τίτλος Δέσμης Εργασίας ΔΕ4: Χρήση ΓΣΠ για καθορισμό διαθεσιμότητας γης για προώθηση ενεργειακών καλλιεργειών Κωδικός Φορέα ΑΦ ΣΦ1 ΣΦ2 ΣΦ3 ΣΦ4 Ανθρωπομήνες για κάθε Φορέα (με βάση το Συμβόλαιο)

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενο μεθοδολογικό πλαίσιο υδρολογίας πλημμυρών

Προτεινόμενο μεθοδολογικό πλαίσιο υδρολογίας πλημμυρών Ημερίδα Ερευνητικού Προγράμματος ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ «Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοπογράφος Μηχανικός: Τι γίνεται μετά την αποφοίτηση;

Ο Τοπογράφος Μηχανικός: Τι γίνεται μετά την αποφοίτηση; Ο Τοπογράφος Μηχανικός: Τι γίνεται μετά την αποφοίτηση; Σύνδεσμος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Κύπρου (ΣΑΤΜΚ) Δρ. Δημήτρης Δημητρίου, Πρόεδρος ΣΑΤΜΚ Περιεχόμενα παρουσίασης 1. Ιστορικά στοιχεία 2.

Διαβάστε περισσότερα

Η ευαισθητοποίηση της ΕΕ για την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας του ανθρώπου,

Η ευαισθητοποίηση της ΕΕ για την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας του ανθρώπου, Ζιζανιολογία, Ν. 4036/12 & Ν. 4036/12 / & Εθνικό Σχέδιο Δράσης Δρ. Σ. Βυζαντινόπουλος, Πρόεδρος Ελληνικής Ζιζανιολογικής Εταιρείας Κοινοτική Οδηγία 2009/128/ΕΚ Ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων Η ευαισθητοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών 3 η Σειρά Εκπαίδευσης 3 ο σεμινάριο 26 Μαΐου 2015 Ύλη Γνωριμία με δομές δεδομένων, τύπους αρχείων, συστήματα αναφοράς και χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτικές εφαρμογές γεωργίας ακριβείας Σπύρος Φουντάς Επ. Καθηγητής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πιλοτικές εφαρμογές γεωργίας ακριβείας Σπύρος Φουντάς Επ. Καθηγητής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πιλοτικές εφαρμογές γεωργίας ακριβείας Σπύρος Φουντάς Επ. Καθηγητής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας HydroSense, 5 η Δεκεμβρίου, ΓΠΑ, Αθήνα Γεωργία ακριβείας στην Ελλάδα Υιοθέτηση πολύ μικρή όχι μόνο στην Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ»

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» http://www.hydromentor.uth.gr/ Συντονιστής: Αθανάσιος Λουκάς, Καθηγητής Επιστ. Υπεύθυνος: Νικήτας Μυλόπουλος, Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Υδρολογίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Παρασκευοπούλου Άννα Ζαχαρόπουλος Θανάσης Καραγιάννη Δέσποινα

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Παρασκευοπούλου Άννα Ζαχαρόπουλος Θανάσης Καραγιάννη Δέσποινα Χάρτες Χερσαίας Παραλιακής Ζώνης ΡΟΔΟΥ και δημιουργία βάσης Περιβαλλοντικών-χωρικών δεδομένων (GIS) που υλοποιήθηκε στα πλαίσια Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα Κύπρος και στα πλαίσια του εγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της Τροπόσφαιρας στο Νομό Ιωαννίνων με χρήση του MetricaNet

Μελέτη της Τροπόσφαιρας στο Νομό Ιωαννίνων με χρήση του MetricaNet ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Μελέτη της Τροπόσφαιρας στο Νομό Ιωαννίνων με χρήση του MetricaNet ΣΥΜΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση διαρροών νερού με τη χρήση δορυφορικών εικόνων και επίγειων φασματοραδιομέτρων

Παρακολούθηση διαρροών νερού με τη χρήση δορυφορικών εικόνων και επίγειων φασματοραδιομέτρων Ημερίδα: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ, ΓΕΩΦYΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΦΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Παρακολούθηση διαρροών νερού με τη χρήση δορυφορικών εικόνων

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Διευθετήσεις Χειμάρρων

Μάθημα: Διευθετήσεις Χειμάρρων ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Κατεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά δάση και κλιματική αλλαγή Πέτρος Κακούρος, Δρ. Δασολόγος, ΕΚΒΥ

Ελληνικά δάση και κλιματική αλλαγή Πέτρος Κακούρος, Δρ. Δασολόγος, ΕΚΒΥ Ελληνικά δάση και κλιματική αλλαγή Πέτρος Κακούρος, Δρ. Δασολόγος, ΕΚΒΥ Η κλιματική αλλαγή (IPCC 2014 - AR5) Οι τελευταίες 3 δεκαετίες είναι οι θερμότερες από το 1850 και πιθανότατα οι θερμότερες των τελευταίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΣΜΟΚΟΒΟΥ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΣΜΟΚΟΒΟΥ Πρακτικά 5 ου Εθνικού Συνεδρίου Γεωργικής Μηχανικής, Λάρισα: 18 2 Οκτωβρίου 27 (121) ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΣΜΟΚΟΒΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΨΙΣΤΑ ΤΟΥ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ GIS.

ΘΕΜΑ : ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΨΙΣΤΑ ΤΟΥ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ GIS. ΘΕΜΑ : ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΨΙΣΤΑ ΤΟΥ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ GIS. Σέρρες Φεβρουάριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...σελ.4 Περίληψη...σελ.5 Κεφάλαιο 1 ο - Γενικά...σελ.7 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ

ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ Το νερό των κατακρημνισμάτων ακολουθεί διάφορες διαδρομές στη πορεία του προς την επιφάνεια της γης. Αρχικά συναντά επιφάνειες που αναχαιτίζουν την πορεία του όπως είναι

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική πληροφορική - Ευφυείς εφαρµογές

Περιβαλλοντική πληροφορική - Ευφυείς εφαρµογές Περιβαλλοντική πληροφορική - Ευφυείς εφαρµογές ρ. Ε. Χάρου Πρόγραµµα υπολογιστικής ευφυίας Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών ΕΚΕΦΕ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ http://www.iit.demokritos.gr/neural Περιβαλλοντικά προβλήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υδρολογία - Αντιπλημμυρικά Έργα

Τεχνική Υδρολογία - Αντιπλημμυρικά Έργα ΤΕΙ-Αθήνας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ & Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ Τεχνική Υδρολογία - Αντιπλημμυρικά Έργα Διδάσκων: Ιωάννης Συμπέθερος Καθηγητής Εαρινό Εξάμηνο Σχ. Έτους 2013-14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πληµµύρες και αντιπληµµυρικά έργα

Πληµµύρες και αντιπληµµυρικά έργα Πληµµύρες και αντιπληµµυρικά έργα Γεωµορφολογία και απορροή Εφαρµογές µετηχρήσησγπ Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Αθήνα 22 ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Γεωµορφολογία και απορροή ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δορυφορική βαθυμετρία

Δορυφορική βαθυμετρία Πανεπιστήμιο Αιγαίου Δορυφορική βαθυμετρία Διάλεξη 12 Γεωπληροφορική και εφαρμογές στο παράκτιο και θαλάσσιο περιβάλλον Γεωπληροφορική και εφαρμογές στο παράκτιο και θαλάσσιο περιβάλλον ΔΙΑΛΕΞΗ 12 Δορυφορική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Πατρός: Γεώργιος Ημερομηνία Γέννησης: 8 Νοεμβρίου 1981 Διεύθυνση Κατοικίας: Σωκράτους 13 Ν. Ηράκλειο Αττικής Προσωρινή Κατοικία: Β Πάροδος Καλαμπόκα 6, Χίος,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin LIFE03 ENV/GR/000217 Task

Διαβάστε περισσότερα

Το Έργο LIFE+ AdaptFor

Το Έργο LIFE+ AdaptFor Προσαρμογή της Διαχείρισης των Δασών στην Κλιματική Αλλαγή στην Ελλάδα: Το Έργο LIFE+ AdaptFor Βασιλική Χρυσοπολίτου, ΕΚΒΥ 189 Νοεμβρίου 2014, ΕΚΒΥ, Θεσσαλονίκη Το Έργο LIFE+ AdaptFor πώς μπορούμε να προσαρμόσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Β ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ HYDROSENSE ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Β ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ HYDROSENSE ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΡΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HYDROSENSE Β ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ HYDROSENSE ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα