ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2010

2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Σκοπός Αντικείμενο της Μελέτης Η παρούσα μελέτη (ΦΑΣΗ Α ) αποτελεί τη βάση του Στρατηγικού Σχεδιασμού Διασυνδέσεων Νησιών που εκπονείται από τον ΔΕΣΜΗΕ, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν.3851/ , και ολοκληρώνεται σε τρείς φάσεις. Η ΦΑΣΗ Α έχει ως αντικείμενο τον κατ αρχήν προσδιορισμό του οικονομικοτεχνικά βέλτιστου σχεδιασμού της σύνδεσης των νησιών του Αιγαίου που ηλεκτροδοτούνται από Αυτόνομους Σταθμούς Παραγωγής (ΑΣΠ) με το ηπειρωτικό ηλεκτρικό Σύστημα, με βασικό στόχο τον περιορισμό της χρήσης πετρελαίου, καθώς και την εκτιμούμενη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των τοπικών ΑΠΕ. Συγκεκριμένα, κατά τη φάση αυτή εξετάζεται και καθορίζεται ο ενδεικνυόμενος τρόπος και το πλέον εύλογο σημείο σύνδεσης των προς διασύνδεση νησιών με το Σύστημα, μετά από προκαταρκτική εκτίμηση των γενικότερων επιπτώσεων που έχει η διασύνδεση των νησιών στη λειτουργία του. Ως στόχος τίθεται η διαμόρφωση ενός «Οδηγού» για το σύνολο του Αιγαίου, με βάση τον οποίο θα εξετάζονται οι επιμέρους διασυνδέσεις, θα καθορίζεται ο προκαταρκτικός τρόπος σύνδεσης και θα παρέχονται οι αρχικές προσφορές Σύνδεσης. Κατά τη ΦΑΣΗ Β της Μελέτης θα εξεταστεί σε λεπτομέρεια, για κάθε μία από τις διασυνδέσεις, ο ενδεικνυόμενος τεχνικός σχεδιασμός και η οικονομικότητα κάθε προτεινόμενης διασύνδεσης, καθώς και ο τρόπος της εν γένει υλοποίησής της. Βασικής σημασίας για την εφαρμογή της ΦΑΣΗΣ Β είναι η ύπαρξη επαρκών πληροφοριών (π.χ. λήψη ΕΠΟ ή άλλης ισοδύναμης έγκρισης) όσον αφορά τις ρεαλιστικές δυνατότητες και προοπτικές αξιοποίησης των ΑΠΕ του νησιού και κυρίως της αιολικής ισχύος που θα εγκατασταθεί σε κάθε νησί. Τέλος, αντικείμενο της ΦΑΣΗΣ Γ θα είναι ο καθορισμός του τρόπου χρηματοδότησης και λεπτομερούς υλοποίησης κάθε διασύνδεσης. 1.2 Βασικές παραδοχές αναφορικά με το ΕΔΣ Στην ΜΑΣΜ περιόδού έχουν περιληφθεί έργα μεταφοράς τα οποία επιτρέπουν την διακίνηση ηλεκτρικής ισχύος των ΑΠΕ που απαιτούνται για την επίτευξη «Στόχου 40% ΑΠΕ το 2020». Πέραν βέβαια των έργων Συστήματος Μεταφοράς απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία του Συστήματος υπό τις αναμενόμενες συνθήκες μεγάλης διείσδυσης των Μη Ελεγχόμενων ΑΠΕ είναι η δραστική αλλαγή του μίγματος συμβατικής παραγωγής με ένταξη ευέλικτων μονάδων και σημαντική ανάπτυξη νέων αντλητικών σταθμών. Κατά την παρούσα μελέτη ελήφθησαν κατ αρχήν υπόψη η μεθοδολογία και οι βασικές παραδοχές που έγιναν στη «Στρατηγική Μελέτη Διασύνδεσης Νησιών με το Σύστημα (ΕΜΠ-ΡΑΕ). Επιπλέον, ελήφθησαν υπόψη τα υφιστάμενα και αδειοδοτημένα Α/Π του Ηπειρωτικού Συστήματος και των νησιών που έχουν ήδη διασυνδεθεί με αυτό, καθώς και οι αιτήσεις για χορήγηση Άδειας Παραγωγής που έχει γνωρίσει η ΡΑΕ στο ΔΕΣΜΗΕ έως τέλος Φεβρουαρίου 2010, οι οποίες παρουσιάζονται εν συντομία στο Κεφάλαιο 3 της μελέτης. Σε ότι αφορά το Σύστημα Μεταφοράς, λαμβάνεται υπόψη ως βάση η ΜΑΣΜ Για το Σύστημα Παραγωγής δεδομένου ότι υφίστανται αβεβαιότητες σχετικά και με το χρόνο κατασκευής και ένταξης νέων μονάδων, παράγοντας ο οποίος επηρεάζει άμεσα και την απορρόφηση αιολικής ισχύος, ελήφθησαν ως πιθανοί οι συμβατικοί σταθμοί παραγωγής που βρίσκονται υπό κατασκευή ή έχουν ήδη αδειοδοτηθεί από τη ΡΑΕ. Περαιτέρω, εξετάστηκαν εναλλακτικά σενάρια ένταξης επιπλέον αδειοδοτημένων μονάδων ανεξαρτήτων παραγωγών, με έμφαση στις μονάδες παραγωγής που διαθέτουν Προσφορά Σύνδεσης και φαίνεται από σχετικές τις εκθέσεις που υποβάλλουν στη ΡΑΕ και το ΔΕΣΜΗΕ ότι προχωρά η κατασκευή τους, ενώ η σύνδεσή τους στο Σύστημα συσχετίζεται με τις δυνατότητες απορρόφησης ισχύος στα σημεία ενδιαφέροντος (πχ η νέα συμβατική παραγωγή συνολικής αδειοδοτημένης ισχύος της τάξεως των 800MW που προγραμματίζεται να εγκατασταθεί στην περιοχή της Θράκης). Κατά την ανάλυση θεωρήθηκε ότι τα εγκατεστημένα ή με σύμβαση/άδεια παραγωγής Α/Π στο ΕΔΣ, λειτουργούν με ταυτοχρονισμό 60-70%. Επίσης θεωρήθηκε ότι η παραγωγή των θερμικών μονάδων περιορίζεται έως τα 1

3 τεχνικά τους ελάχιστα, όποτε αυτό απαιτείται, με στόχο τη μεγιστοποίηση της αιολικής διείσδυσης. 2. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Με βάση τις παραδοχές που αναλύθηκαν παραπάνω πραγματοποιήθηκε διερεύνηση της ικανότητας του Ηπειρωτικού Εθνικού Διασυνδεδεμένου Συστήματος (ΕΔΣ) να μεταφέρει ασφαλώς την εγχεόμενη ισχύ από τα εξεταζόμενα προς διασύνδεση νησιά του Αιγαίου προς τα κέντρα κατανάλωσης και εξετάστηκαν οι ενδεχόμενες επιπτώσεις στη λειτουργία του λόγω της μεγάλης αιολικής διείσδυσης. Τα συμπεράσματα της ανάλυσης αποτελούν επικαιροποιημένες προκαταρκτικές εκτιμήσεις, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στην υπό έγκριση ΜΑΣΜ και αφορούν μόνον την ικανότητα του Συστήματος Μεταφοράς. Σε συνθήκες μεγάλης αιολικής διείσδυσης το όριο εγκατεστημένης ισχύος μονάδων ΑΠΕ εξαρτάται κυρίως από τη συμπεριφορά του συνδυασμένου Συστήματος Παραγωγής Μεταφοράς. Για τη διείσδυση ΑΠΕ που απαιτείται για την επίτευξη του στόχου 40%, είναι βέβαιο ότι σε συγκεκριμένες συνθήκες λειτουργίας (π.χ. χαμηλά φορτία) για την ασφάλεια του Συστήματος απαιτείται σημαντικός περιορισμός της ισχύος των Α/Π, εάν δεν ληφθούν ειδικά μέτρα. Για τον κατά το δυνατό περιορισμό αυτού του ενδεχόμενου, απαιτείται η ένταξη στο Σύστημα σημαντικού αριθμού αντλητικών σταθμών παραγωγής, καθώς και νέων ευέλικτων μονάδων Φ.Α. Επιπλέον, η μεγάλη διείσδυση Α/Π αναμένεται να έχει σοβαρή επίδραση συνολικά στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, στον τρόπο λειτουργίας και τη βιωσιμότητα των συμβατικών μονάδων, καθώς και των διασυνδέσεων με άλλες χώρες. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΔΕΣΜΗΕ έχει ήδη δρομολογήσει σειρά δράσεων για την ενδελεχή μελέτη και ανάλυση των τεχνικών και άλλων επιπτώσεων της μεγάλης αιολικής διείσδυσης στην ηλεκτροπαραγωγή και τον ακριβέστερο καθορισμό των επιτρεπόμενων ορίων διείσδυσης ΑΠΕ έως το ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ Οι περιοχές της ηπειρωτικής χώρας όπου εντοπίζεται το υψηλότερο αιολικό δυναμικό είναι η Εύβοια, η Θράκη και η Ν.Α. Πελοπόννησος. Σημαντικός αριθμός αδειοδοτημένων έργων Α/Π στην Εύβοια και τη Θράκη προβλέπεται να συνδεθούν μετά την επέκταση του Συστήματος στις περιοχές αυτές. Στα πλαίσια αυτά έχουν προγραμματισθεί έργα επέκτασης του Συστήματος που παρουσιάζονται αναλυτικά στη ΜΑΣΜ Η κατασκευή των εν λόγω έργων στην Εύβοια και τη Θράκη, μετά τις αρχικές καθυστερήσεις που σημειώθηκαν λόγω των γνωστών δυσκολιών που αφορούν κυρίως τη χωροθέτηση και την αδειοδότηση των Γ.Μ., έχουν σήμερα πλέον προχωρήσει σημαντικά και βρίσκονται σε πορεία υλοποίησης. Τα έργα στην Πελοπόννησο έχουν σημαντική καθυστέρηση αφού δεν έχουν ακόμη αδειοδοτηθεί. Επίσης, σε περιοχές υψηλού ενδιαφέροντος για εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ (κυρίως Α/Π), έχει παρατηρηθεί κορεσμός των υφισταμένων δικτύων, ενώ σε άλλες περιοχές τα δίκτυα είναι κοντά τον κορεσμό. Στο σύνολο των πιο πάνω περιοχών έχουν προγραμματισθεί έργα ενίσχυσης και επέκτασης του Συστήματος για την άρση κορεσμού και την υποδοχή της ισχύος των μονάδων ΑΠΕ. Από τα έργα αυτά κάποια είναι ήδη σε φάση κατασκευής και αρκετά σε φάση αδειοδότησης. Στη συνέχεια παρουσιάζεται συνοπτικά η κατάσταση στις κύριες περιοχές ενδιαφέροντος και τα προγραμματισμένα έργα Συστήματος, ενώ παρατίθενται οι εκτιμήσεις του ΔΕΣΜΗΕ σχετικά με την ικανότητα μεταφοράς μετά την ολοκλήρωση των προγραμματισμένων έργων. 2

4 ΘΡΑΚΗ Με την υφιστάμενη τοπολογία του Συστήματος στην περιοχή Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης (ανατολικά της Καβάλας) δεν υπάρχει δυνατότητα απορρόφησης ισχύος επιπλέον των 197MW από τα 11 Α/Π που είναι σήμερα σε λειτουργία. Για την άρση του περιορισμού αυτού έχει ήδη κατασκευαστεί η ΓΜ 400kV ΚΥΤ Φιλίππων ΚΥΤ Ν. Σάντας, βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή του ΚΥΤ Ν. Σάντας που θα επιτρέψει τη σύνδεση συνολικής εγκατεστημένης ισχύος από Α/Π της τάξης των 900MW (υφιστάμενα μέχρι σήμερα, αδειοδοτημένα και νέα), ενώ είναι σε φάση αδειοδότησης η Γ.Μ. διπλού κυκλώματος 400kV ΚΥΤ Λαγκαδά ΚΥΤ Φιλίππων που θα αυξήσει το παραπάνω όριο στα 1160MW. ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΙΛΚΙΣ Με την υφιστάμενη τοπολογία του Συστήματος στην περιοχή Κιλκίς η δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ισχύος εκτιμάται σε περίπου 180MW, γεγονός που καθιστά οριακή τη δυνατότητα χορήγησης πρόσβασης στο Σύστημα των αδειοδοτημένων Α/Π (έως το Σεπτέμβριο του 2009) συνολικής εγκατεστημένης ισχύος περί τα 196MW. Από αυτά είναι σε λειτουργία 1 Α/Π εγκατεστημένης ισχύος 10MW, ενώ έχουν χορηγηθεί Προσφορές Σύνδεσης σε 4 Α/Π συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 99,35MW. Τα έργα που έχουν προγραμματισθεί στην περιοχή για τη σύνδεση Α/Π αφορούν την κατασκευή Γ.Μ. 150kV διπλού κυκλώματος από τον Υ/Σ Κιλκίς με βορειοδυτική κατεύθυνση προς τις περιοχές εγκατάστασης των Α/Π και την προγραμματισμένη αναβάθμιση της Γ.Μ. 150kV Κιλκίς - Θεσσαλονίκη από ελαφρού σε βαρέος τύπου διπλού κυκλώματος, η οποία θα επιτρέψει την αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος στο Νομό Κιλκίς σε 250 έως 300MW. ΕΥΒΟΙΑ Με την υφιστάμενη τοπολογία του Συστήματος στην περιοχή της Εύβοιας δεν υπάρχει δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ισχύος επιπλέον των 217MW από τα 31 Α/Π που είναι σήμερα σε λειτουργία συνδεδεμένα σε 6 Υ/Σ κατά μήκος της Γ.Μ. 150kV Αλιβέρι- Κάρυστος- Λιβάδι και των 64MW από 5 Α/Π, στα οποία έχει χορηγηθεί Προσφορά Σύνδεσης αλλά δεν έχουν ακόμα κατασκευασθεί. Για την άρση του παραπάνω περιορισμού, έχουν προγραμματιστεί νέα έργα μεταφοράς για την περιοχή, τα οποία περιλαμβάνουν: κατασκευή νέας σύνδεσης διπλού κυκλώματος 150kV Ν. Μάκρη Πολυπόταμος Νότια Εύβοια (με εναέριες Γ.Μ., υπόγεια και υποβρύχια καλώδια), η οποία θα δώσει τη δυνατότητα απορρόφησης συνολικής ισχύος από Α/Π της τάξεως των 400MW εγκατάσταση νέου ΚΥΤ στο Αλιβέρι, το οποίο θα συνδεθεί με το Σύστημα με δύο νέες Γ.Μ. 400kV και θα εξυπηρετήσει κυρίως την απορρόφηση ισχύος από το νέο σταθμό Σ.Κ. της ΔΕΗ. Η πρώτη Γ.Μ. που είναι σε αρχικό στάδιο κατασκευής θα δώσει τη δυνατότητα απορρόφησης ισχύος από Α/Π της τάξεως των 150MW πλησίον και ανατολικά του Αλιβερίου μέσω του νέου ΚΥΤ, ενώ η δεύτερη που είναι σε στάδιο επιλογής όδευσης, θα δώσει τοπικά τη δυνατότητα απορρόφησης επιπλέον θερμικής ή/και αιολικής παραγωγής, της τάξεως των 500MW. ΝΟΤΙΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Με την υφιστάμενη τοπολογία του Συστήματος στην περιοχή της νότιας Στερεάς Ελλάδας δεν υπάρχει δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ισχύος επιπλέον των 69,75MW από τα 7 Α/Π που είναι σήμερα σε λειτουργία και των 730MW από Α/Π στα οποία έχουν χορηγηθεί Προσφορές Σύνδεσης. Η πιο πρόσφορη λύση για τη σύνδεση και επιπλέον αδειοδοτημένων Α/Π είναι μέσω ΚΥΤ που θα κατασκευασθεί στην περιοχή και θα συνδεθεί στην νέα Γ.Μ. 400kV ΘΗΣ Θίσβης Σύστημα, με την οποία θα συνδεθεί ο εν λόγω θερμικός σταθμός στο Σύστημα. Το νέο αυτό ΚΥΤ δίνει τη δυνατότητα πρόσθετης ικανότητα απορρόφησης ισχύος από Α/Π της τάξεως των 400MW 1. 1 Σύμφωνα όμως με ενημέρωση που έχει ο ΔΕΣΜΗΕ, υπάρχουν επενδυτικά σχέδια για εγκατάσταση μιας επιπλέον μονάδας ΣΚ στη Θίσβη από παραγωγό που έχει κατασκευάσει ήδη τα έργα σύνδεσης για τον εν λόγω σταθμό παραγωγής. Στην περίπτωση αυτή, δεν θα καταστεί δυνατή η προηγούμενη λύση. 3

5 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Με την υφιστάμενη τοπολογία του Συστήματος στην περιοχή της Πελοποννήσου δεν υπάρχει δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ισχύος επιπλέον των 282MW από τα 15 Α/Π που είναι σε λειτουργία και των 820MW από 45 Α/Π στα οποία έχουν χορηγηθεί Προσφορές Σύνδεσης, ενώ εκκρεμούν ήδη αιτήματα για έκδοση Προσφορών Σύνδεσης σε ακόμη 28 Α/Π συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 476MW. Η ικανότητα μεταφοράς προς και από την Πελοπόννησο θα αυξηθεί σημαντικά μετά την ολοκλήρωση των προγραμματισμένων έργων μεταφοράς 400kV που είναι ενταγμένα στην υπό υλοποίηση ΜΑΣΜ, τα οποία περιλαμβάνουν: Το ΚΥΤ Πάτρας και τη σύνδεση του με το Σύστημα 400kV της Δυτικής Ελλάδας (ΚΥΤ Διστόμου και ΚΥΤ Αχελώου). Το ΚΥΤ Μεγαλόπολης και τη σύνδεσή του με το ΚΥΤ Πάτρας. Το ΚΥΤ Κορίνθου και τη σύνδεσή του με το ΚΥΤ Κουμουνδούρου και το ΚΥΤ Μεγαλόπολης. Η ολοκλήρωση όλων των έργων μεταφοράς 400kV στην Πελοπόννησο θα επιτρέψει την ασφαλή διασύνδεση Α/Π εγκατεστημένης ισχύος (υφιστάμενα μέχρι σήμερα, αδειοδοτημένα και νέα) της τάξεως των 2100MW έως 2200MW 2. ΝΟΤΙΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ Στα διασυνδεδεμένα Ιόνια νησιά Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο έχει δοθεί πρόσβαση σε Α/Π συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 142,8MW (70,8MW σε λειτουργία και 72MW με Προσφορά Σύνδεσης) που είναι κοντά στο όριο ασφαλούς διείσδυσης των 170MW που έχει εκτιμήσει ο ΔΕΣΜΗΕ για την περιοχή. Για την άρση των περιορισμών έχουν προγραμματιστεί έργα μεταφοράς στην περιοχή και συγκεκριμένα η αναβάθμιση της Γ.Μ. ελαφρού κυκλώματος Άκτιο-Λευκάδα-Αργοστόλι και η κατασκευή δεύτερης υποβρύχιας καλωδιακής σύνδεσης Λευκάδα-Κεφαλονιά που θα παραλληλισθεί με την υφιστάμενη. Η ολοκλήρωση των παραπάνω έργων θα επιτρέψει την αύξηση της μέγιστης εγκατεστημένης ισχύος από Α/Π στην περιοχή σε 180 έως 200MW. Στον επόμενο πίνακα και στο χάρτη που ακολουθεί γίνεται συνοπτική παρουσίαση των παραπάνω στοιχεία για την αιολική διείσδυση σε περιοχές της χώρας που είναι κορεσμένες ή βρίσκονται κοντά στον κορεσμό. Σημειώνεται ότι ο κορεσμός έχει επέλθει από τις έως σήμερα χορηγηθείσες Προσφορές Σύνδεσης που είναι δεσμευτικές για το ΔΕΣΜΗΕ. Είναι βέβαια γνωστό ότι για πολλά έργα ΑΠΕ που διαθέτουν Προσφορά Σύνδεσης δεν προχωρά η υλοποίησή τους. 2 Εφόσον τεθεί θέμα διασύνδεσης της Κρήτης στο ΚΥΤ Μεγαλόπολης, η σύνδεση νέας παραγωγής Α/Π σε αυτή περιορίζει αντίστοιχα τις δυνατότητες διείσδυσης τοπικής αιολικής παραγωγής. 4

6 Πίνακας 1: Στοιχεία αιολικής διείσδυσης και μέγιστης ικανότητας απορρόφησης ανά περιοχή Περιοχή Αν. Μακεδονία -Θράκη Α/Π σε λειτουργία [MW] Α/Π με Προσφορά Σύνδεσης [MW] Υφιστάμενη μέγιστη ικανότητα απορρόφησης ισχύος από Α/Π [MW] Περιθώριο [MW] Μέγιστη ικανότητα απορρόφησης ισχύος από Α/Π (συμπεριλαμβανομένων όσων είναι σε λειτουργία) μετά την ολοκλήρωση των έργων [MW] * Κιλκίς Νότια Στερεά Ελλάδα (έως 1250***) Εύβοια (έως 1280**) Πελοπόννησος Ν. Ιόνια νησιά Διασύνδεση Κυκλάδων Σύνολο * Υπάρχουν επιπλέον Α/Π ισχύος 29,55MW με πρόβλεψη στην Άδεια Παραγωγής να συνδεθούν μετά από την επέκταση του Συστήματος ** Η ικανότητα απορρόφησης ισχύος από Α/Π μπορεί να αυξηθεί συνολικά κατά 500MW σε περίπτωση που δε συνδεθεί επιπλέον θερμική παραγωγή *** Επιπλέον 400MW αν δοθεί δυνατότητα μέσω του ΚΥΤ του ΘΗΣ Θίσβης 2.2 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΑΠΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ ΣΤΑ ΚΥΤ ΤΟΥ ΕΔΣ Στα πλαίσια της μελέτης θεωρήθηκε ότι τα Α/Π που εκτιμάται ότι θα εγκατασταθούν στα προς διασύνδεση νησιά του Αιγαίου θα συνδέονται απευθείας με υποβρύχιες και υπόγειες καλωδιακές γραμμές σε υφιστάμενα ή μελλοντικά ΚΥΤ του ΕΔΣ. Για την εκτίμηση της ικανότητας απορρόφησης και γενικότερα διακίνησης αιολικής ισχύος στα ΚΥΤ, με βάση τις παραδοχές που περιγράφονται στην 1.2, μελετήθηκε η συμπεριφορά του Συστήματος σε ακραίες συνθήκες φορτίου (μέγιστο ελάχιστο) που αντιστοιχούν στο έτος 2014, βάσει των προβλέψεων του ΔΕΣΜΗΕ που περιλαμβάνονται στην υπό έγκριση ΜΑΣΜ. Πραγματοποιήθηκε ανάλυση μονίμου καταστάσεως και διαταραχών (μη προγραμματισμένη απώλεια ενός στοιχείου του Συστήματος δηλαδή 1 Γ.Μ. 150kV ή ΑΜ/Σ, 2 Γ.Μ. 400kV επί κοινού φορέα 3 ), τα αποτελέσματα της οποίας συνοψίζονται στον επόμενο Πίνακα που ακολουθεί. Επισημαίνεται ότι η διαχείριση ενός τόσο σημαντικών μεγεθών ισχύος από Α/Π θέτει σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του Συστήματος, κυρίως λόγω της στοχαστικότητας του ανέμου, και ενδέχεται να απαιτήσει μείζονος κλίμακας αλλαγές στη σύνθεση του μίγματος ηλεκτροπαραγωγής. Κατά συνέπεια, τα αναφερόμενα πιο πάνω για τις δυνατότητες απορρόφησης ισχύος από τα ΚΥΤ του Συστήματος αποτελούν προκαταρκτικές εκτιμήσεις, οι οποίες δε δεσμεύουν το ΔΕΣΜΗΕ και πρόκειται να επανεξεταστούν, με βάση την πρόοδο των προγραμματισμένων έργων μεταφοράς και σύνδεσης νέας παραγωγής στο Σύστημα. Επιπλέον είναι γεγονός ότι τα πιο πάνω ΚΥΤ αναλαμβάνουν εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στη διακίνηση της ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, είτε αυτά αφορούν το Ηπειρωτικό Σύστημα είτε τα διασυνδεόμενα με αυτό νησιά. Σημαντικό πρόβλημα είναι η επεκτασιμότητα των ΚΥΤ, η 3 Σε ότι αφορά τις Γ.Μ. 400kV, από αρχής ανάπτυξης του Συστήματος Υπερυψηλής Τάσεως εφαρμόζεται το κριτήριο ελέγχου διαταραχής που αφορά άνοιγμα και των δύο κυκλωμάτων 400kV επί κοινού φορέα, γεγονός που αποτελεί γενική πρακτική και στην UCTE. 5

7 δυνατότητα δηλαδή να αναπτυχθούν νέες πύλες. Ιδιαιτέρως σοβαρό είναι το πρόβλημα στο ΚΥΤ Παλλήνης, το οποίο περιβάλλεται από αναπτυσσόμενες οικιστικές περιοχές. Η αδυναμία επέκτασης θα θέσει σημαντικούς περιορισμούς στη δυνατότητα απορρόφησης ισχύος από ΑΠΕ. Πίνακας 2: Ικανότητα διακίνησης αιολικής ισχύος από νησιά του Αιγαίου στα ΚΥΤ του ΕΔΣ ΚΥΤ Μέγιστη ικανότητα απορρόφησης ισχύος από Α/Π (πέραν όσων είναι σε λειτουργία) [MW] Παρατηρήσεις 400kV 150kV Φίλιπποι 500 Αλιβέρι* Λάρυμνα 1000 Παλλήνη Λαύριο** ,9 200 Μεγαλόπολη* Προϋπόθεση η ολοκλήρωση των έργων ενίσχυσης του Συστήματος στην περιοχή της Θράκης. Προϋπόθεση η κατασκευή του ΚΥΤ Αλιβερίου και η σύνδεσή του με το Σύστημα 400kV με δύο Γ.Μ. 400kV. Η τελική ικανότητα απορρόφησης ισχύος από Α/Π εξαρτάται από την ένταξη/απόσυρση θερμικών μονάδων στην περιοχή και την τοπολογία σύνδεσης του ΚΥΤ Αλιβερίου που τελικά θα επιλεγεί. Περιορίζεται από το όριο διακίνησης ισχύος κατά τον άξονα Βορρά Νότου. Αδυναμία εξεύρεσης χώρων για την επέκταση του ΚΥΤ Παλλήνης. Περιορίζεται από την ικανότητα μεταφοράς των Γ.Μ. ΚΥΤ Παλλήνης ΚΥΤ Λαυρίου (αυτοματισμός) και ΚΥΤ Λαυρίου ΚΥΤ Αργυρούπολης (λειτουργία στα 150kV), καθώς και από τα T.E. των μονάδων ΦΑ του ΑΗΣ Λαυρίου. Προϋπόθεση η κατασκευή του ΚΥΤ Μεγαλόπολης και η σύνδεσή του με το Σύστημα 400kV. Περιορίζεται από το όριο διακίνησης ισχύος από την Πελοπόννησο προς το Σύστημα στο διάδρομο 150kV μεταξύ Κορίνθου Κουμουνδούρου και κατά τον άξονα Βορρά Νότου. * Τα εν λόγω ΚΥΤ είναι προγραμματισμένα έργα μεταφοράς 400kV ενταγμένα στην υπό υλοποίηση ΜΑΣΜ. ** Η ικανότητα απορρόφησης ισχύος από Α/Π συναρτάται με την ολοκλήρωση της πλευράς 400kV του ΚΥΤ Αργυρούπολης ή την κατασκευή νέου ΚΥΤ Μεσογείων. *** Οι επιμέρους δυνατότητες διακίνησης ισχύος από Α/Π στα ΚΥΤ ισχύουν εφόσον δεν έχει εξαντληθεί το όριο διείσδυσης εγκατεστημένης ισχύος από Α/Π στο Σύστημα συνολικά ή κατά περιοχές. 4 Η σύνδεση νέας παραγωγής Α/Π προερχόμενης από τα προς διασύνδεση νησιά περιορίζει αντίστοιχα τις δυνατότητες διείσδυσης τοπικής αιολικής παραγωγής (Πίνακας 4.2). 6

8 3. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΕΔΣ 3.1 Επενδυτικές Προτάσεις Κατά τη διερεύνηση ελήφθησαν υπόψη οι επενδυτικές προτάσεις παραγωγών για εγκατάσταση Α/Π στα νησιά του Αιγαίου, που έχει γνωρίσει η ΡΑΕ στο ΔΕΣΜΗΕ έως και το Φεβρουάριο του 2010, οι οποίες παρουσιάζονται στον ακόλουθο Πίνακα. Πίνακας 3: Σύνολο προτάσεων παραγωγών για διασύνδεση νησιών με το ΕΔΣ για την απορρόφηση της ισχύος αιολικών σταθμών α/α Εταιρεία Κ/Ξ Αιολική Νότιας Σκύρου Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας ΕΝΤΕΚΑ Α.Ε. Κ/Ξ DAMCO Energy Α.Ε. Ελληνική Αιολική Ενεργειακή Α.Ε. ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ANDROS WIND FARMS A.E. Ημ/νία υποβολής Ισχύς [MW] Νησί Σημείο σύνδεσης στο ΕΔΣ Τεχνολογία διασύνδεσης 04/ Σκύρος ΚΥΤ Λάρυμνας Σ.Ρ. 02/ / Άνδρος, Τήνος, Πάρος, Νάξος ΚΥΤ Λαυρίου Σ.Ρ. 02/ Άνδρος ΚΥΤ Παλλήνης Ε.Ρ. 4 Ρόκας 706 Λήμνος, Λέσβος, Χίος ΚΥΤ Αλιβερίου (ΚΥΤ Λάρυμνας) ΚΥΤ Ν. Σάντας (ΚΥΤ Φιλίππων) 5 Νησιωτικός Άνεμος Α.Ε. 04/2009 Κως, 350 Κάλυμνος, ΚΥΤ Λαυρίου Σ.Ρ. Ψέριμος, Λέρος 6 Αίολος Κρήτης 04/ Κύθνος ΚΥΤ Λαυρίου Ε.Ρ. 7 ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. 06/ Μακρόνησος ΚΥΤ Λαυρίου Ε.Ρ. 8 TARNARA AIOLOS A.E. 10/2009 Αμοργός- Ανάφη- 318 Αστυπάλαια- ΚΥΤ Λαυρίου Σ.Ρ. Ίος-Άνυδρος 9 Κ. Σάρρας & ΣΙΑ 12/ Κρήτη ΚΥΤ Αχαρνών Σ.Ρ. 10 Ενεργειακή Σερβουνίου Α.Ε. 12/ Άνδρος ΚΥΤ Παλλήνης Ε.Ρ. 11 CITY ELECTRIC Α.Ε. 12/ ΚΥΚΛΑΔΙΚΑ ΜΕΛΤΕΜΙΑ ΑΕ 02/ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ 02/ Σύνολο Λήμνος και θαλάσσιος χώρος ΒΑ αυτής Βραχονησίδες Δ. Αστυπάλαιας και Δ. Λέρου Θαλάσσιος χώρος ΒΑ και Α της Λήμνου Νέο προτεινόμενο ΚΥΤ (ΚΥΤ Γενισέας-Ξάνθη) ΚΥΤ Λαυρίου ΚΥΤ Κουμουνδούρου ΚΥΤ Φιλίππων Σ.Ρ. Σ.Ρ. Σ.Ρ. Ε.Ρ. 7

9 3.2 Γενικός Σχεδιασμός Με βάση την ικανότητα διακίνησης αιολικής ισχύος στο Σύστημα και λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω επενδυτικές προτάσεις καταλήγουμε σε έναν Προκαταρκτικό Σχεδιασμό Διασυνδέσεων του Αιγαίου ο οποίος αναλύεται στη συνέχεια. Οι προτεινόμενες διασυνδέσεις μπορούν να ομαδοποιηθούν ανά γεωγραφική περιοχή όπως περιγράφονται στη συνέχεια, διακρίνοντας αντίστοιχα τα κατ αρχήν προτεινόμενα στάδια υλοποίησής τους με βάση την ωριμότητά τους ΚΥΚΛΑΔΕΣ Ι ΚΥΚΛΑΔΕΣ Ι, στάδιο 1: Διασύνδεση Κυκλάδων με το ΕΔΣ (ΚΥΤ Λαυρίου Σύρος, Σύρος-Άνδρος, Σύρος-Μύκονος, Σύρος-Πάρος, Πάρος-Νάξος, Νάξος-Μύκονος) Το Στάδιο Ι του έργου βρίσκεται σε προχωρημένη φάση σχεδιασμού και αδειοδότησης, ήδη δε τα σχετικά τεύχη διακήρυξης τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση 5. Το τμήμα ΚΥΤ Λαυρίου- Σύρος προγραμματίζεται να κατασκευαστεί είτε με τεχνολογία Ε.Ρ. (ΥΒΚ Ε.Ρ. XLPE ικανότητας 280MVA, 1+1 εφεδρικό καλώδιο), είτε με τεχνολογία Σ.Ρ. (ΥΒ σύνδεσμος Σ.Ρ. ικανότητας 250ΜW, 2πολο + 1 εφεδρικό καλώδιο). Τα τμήματα Σύρος-Άνδρος, Σύρος- Μύκονος, Σύρος-Πάρος, Πάρος-Νάξος και Νάξος-Μύκονος θα κατασκευαστούν με τεχνολογία Ε.Ρ. Η εν λόγω διασύνδεση εξασφαλίζει την ηλεκτροδότηση των νησιών Σύρου, Μυκόνου, Πάρου, Νάξου καθώς και Άνδρου, Τήνου σε συνδυασμό με την υφιστάμενη διασύνδεση από Εύβοια. ΚΥΚΛΑΔΕΣ Ι, στάδιο 2: Ενίσχυση και επέκταση της διασύνδεσης των Κυκλάδων Το Στάδιο 2 του έργου της διασύνδεσης των Κυκλάδων περιλαμβάνει την ενίσχυση του τμήματος ΚΥΤ Λαυρίου Σύρος με την εγκατάσταση 3 ου ΥΒΚ Ε.Ρ. ή 2 ου ΥΒ συνδέσμου Σ.Ρ. (ανάλογα με την εξέλιξη του σταδίου Ι) και την επέκτασή της από Πάρο-Νάξο προς Ίο, Θήρα (με ΥΒΚ Ε.Ρ. συνολικού μήκους 90km) και από Σύρο προς Μήλο (με ΥΒΚ Ε.Ρ. μήκους 90km). Επισημαίνεται ότι για το στάδιο αυτό απαιτείται η ενίσχυση της σύνδεσης ΚΥΤ Λαυρίου - Σύστημα (κατασκευή ΚΥΤ Μεσογείων). Με τα παραπάνω έργα αυξάνεται η ικανότητα του συνδέσμου Λαύριο-Σύρος κατά 250MW ή 280MVA με αποτέλεσμα να επιτρέπεται η απορρόφηση συνολικής ισχύος 400MW, η οποία εξαντλεί τις δυνατότητες απορρόφησης του ΚΥΤ Λαυρίου. Σημειώνεται ότι η υλοποίηση του σταδίου ΙΙ με την οποία ολοκληρώνεται η Διασύνδεση Κυκλάδες Ι, συναρτάται και με την πρόοδο ανάπτυξης και υλοποίησης των έργων ΑΠΕ. Ειδικότερα δε η διασύνδεση της Μήλου συναρτάται με την πρόοδο του έργου της γεωθερμίας, το οποίο σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες θα έχει δύο Φάσεις: Αρχική δοκιμαστική εγκατάσταση ισχύος 5MW, οπότε δεν απαιτείται διασύνδεση Τελική εγκατάσταση κατ αρχήν 2 30MW, οπότε η διασύνδεση θα γίνει είτε προς Σύρο, είτε προς Πάρο ανάλογα με τον τελικό σχεδιασμό ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΙΙ: Διασύνδεση ΚΥΤ Παλλήνης με Ν. Εύβοια και Άνδρο Αποτελεί αυτοτελή ακτινική διασύνδεση συνολικού μήκους 120km και μπορεί να κατασκευαστεί από τους παραγωγούς που θα αδειοδοτηθούν για την κατασκευή Α/Π στην Άνδρο, καθώς και από εκείνους που έχουν λάβει Προσφορά Σύνδεσης στο νότιο άκρο της Εύβοιας (Καφηρέας) και βρίσκονται σε ώριμο στάδιο αδειοδότησης (προς έκδοση ΕΠΟ). Θα κατασκευαστεί ώστε να είναι ανεξάρτητη του λοιπού δικτύου που τροφοδοτεί την Άνδρο (με δυνατότητα διασύνδεσης με αυτό), όπως ισχύει και για υπόλοιπες προτάσεις παραγωγών με λύσεις απευθείας διασύνδεσης με το ΕΔΣ. Ενδείκνυται η χρήση τεχνολογία Σ.Ρ., η ικανότητας της οποίας εκτιμάται αρχικά με βάση τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί σε 2 350ΜW, αλλά θα επανεξεταστεί σε δεύτερη φάση ανάλογα με την πρόοδο της αδειοδοτικής διαδικασίας. Η εν λόγω διασύνδεση θα επιτρέψει την απορρόφηση αιολικής ισχύος 325MW στο νότιο άκρο της Εύβοιας (σε ώριμο στάδιο αδειοδότησης), στην Άνδρο για την οποία έχουν κατατεθεί 5 8

10 προτάσεις για εγκατάσταση Α/Π συνολικής ισχύος 170MW, 120ΜW και 177MW αντίστοιχα, και στην Τήνο 50MW 6 (Πίνακας 3, πρόταση 2, 4 και 10) Β.Α. ΑΙΓΑΙΟ Στάδιο 1: Διασύνδεση των νησιών Λήμνου, Λέσβου και Χίου με το ΕΔΣ Η διασύνδεση θα έχει το ένα άκρο στην πλευρά 400kV του ΚΥΤ Φιλίππων, θα διέρχεται από τη Λήμνο, τη Λέσβο και η Χίο και θα καταλήγει στην πλευρά 400kV του ΚΥΤ Λάρυμνας. Προβλέπεται κατ αρχήν ότι ο βρόχος θα κατασκευαστεί με τεχνολογία Σ.Ρ. (ΥΒΚ Σ.Ρ. συνολικού μήκους περίπου 650km καθώς και μετατροπείς Σ.Ρ./Ε.Ρ. σε κάθε άκρο) και θα έχει ικανότητα μεταφοράς 500MW προς κάθε κατεύθυνση. Σε επόμενο στάδιο θα υπάρχει δυνατότητα επέκτασής της προς Δωδεκάνησα. Με τη διασύνδεση αυτή δίδεται η δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ισχύος μέχρι τα όρια φόρτισης των ΥΒΚ, αλλά οριακά και υπό προϋποθέσεις. Σημειώνεται ότι υπάρχουν προτάσεις για αδειοδότηση υπεράκτιων Α/Π και στην περιοχή Β.Α. της Λήμνου (Πίνακας 3, προτάσεις 11 και 13,) συνολικής ισχύος 820MW, οι οποίες μπορούν να ενσωματωθούν στο ΕΔΣ με απευθείας διασύνδεση. Οι λύσεις αυτές μπορούν να θεωρηθούν αυτοτελείς, όπως η διασύνδεση των Κυκλάδων ΙΙ. Στάδιο 2: Επέκταση προς Σάμο, Ικαρία, Δωδεκάνησα Σενάριο 1: Επέκταση Ε.Ρ. προς Σάμο, Ικαρία Η διασύνδεση των υπολοίπων δύο μεγάλων νησιών του Β.Α. Αιγαίου, ήτοι Σάμου και Ικαρίας, μπορεί να γίνει είτε ως επέκταση της παραπάνω διασύνδεσης με ΥΒΚ Ε.Ρ., είτε να αποτελέσει τμήμα της επέκτασης του βρόχου Σ.Ρ. από Χίο προς Κω. Στην πρώτη περίπτωση γίνεται διασύνδεση από Χίο προς Σάμο και Ικαρία με ΥΒΚ Ε.Ρ. συνολικού μήκους 160km. Είναι επιπλέον εξεταστέα και η μελλοντική επέκταση μήκους 80km προς Μύκονο ώστε να επιτευχθεί διασύνδεση του Β. Αιγαίου με τις Κυκλάδες. Σενάριο 2: Επέκταση Σ.Ρ Χίου Κω και Σύνδεση με Κρήτη - Δωδεκάνησα Λόγω του μεγάλου επενδυτικού ενδιαφέροντος που παρουσιάζεται για την ανάπτυξη Α/Π σε νησιά, βραχονησίδες ή και υπεράκτια στην περιοχή Κω-Αστυπάλαιας, κρίνεται εξεταστέα η σύνδεση των διασυνδέσεων Κρήτης και Β.Α. Αιγαίου, εφόσον βέβαια υφίσταται η προοπτική ανάπτυξης των προτεινόμενων Α/Π. Συγκεκριμένα, επεκτείνεται ο βρόχος Σ.Ρ. του Β.Α. Αιγαίου από Χίο (ή από Σάμο, εφόσον η διασύνδεση Χίου Σάμου γίνει με τεχνολογία Σ.Ρ.) μέχρι την Κω, όπου και εγκαθίσταται σταθμός μετατροπής Σ.Ρ./Ε.Ρ. Από το σταθμό μετατροπής στην Κω αφενός τροφοδοτείται η Κως και τα γύρω νησιά μέσω ΥΒΚ Ε.Ρ., αφετέρου γίνεται σύνδεση με Ρόδο μέσω Νισύρου και ακολούθως μέσω Καρπάθου με την Κρήτη. Η λύση αυτή συγκρινόμενη με αυτές των 5.2 και 5.3 αυξάνει το κόστος της διασύνδεσης κατά 200Μ 245Μ, αλλά και την ικανότητα απορρόφησης αιολικής ισχύος κατά 350MW περίπου ΚΡΗΤΗ-ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Στάδιο 1: Διασύνδεση Κρήτης με το ΕΔΣ Περιλαμβάνει τη διασύνδεση της Κρήτης με το ΕΔΣ μέσω του ΚΥΤ Μεγαλόπολης, με ΥΓΚ και ΥΒΚ Σ.Ρ. συνολικού μήκους 250km. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύνδεση του νησιού είναι η ολοκλήρωση της επέκτασης του δικτύου 400kV προς την Πελοπόννησο, δηλαδή η κατασκευή του ΚΥΤ Μεγαλόπολης και των συνδέσεων αυτού με το ΚΥΤ Πάτρας και με το ΚΥΤ Κουμουνδούρου μέσω Κορίνθου. Δεδομένου ότι, όπως αναλύεται και στη ΣΜΔΝ ΕΜΠ ΡΑΕ, είναι εξεταστέα η διατήρηση και ανάπτυξη τοπικής παραγωγής, ο όλος σχεδιασμός της 6 Υπάρχει επιπλέον αίτηση για Α/Π ισχύος 150MW στο Βόρειο τμήμα της Άνδρου, η οποία έχει απορριφθεί από τη ΡΑΕ. 9

11 διασύνδεσης είναι ιδιαίτερα περίπλοκος, ωστόσο εκτιμάται ότι θα περιλαμβάνει τα εξής δύο βασικά σενάρια: Σενάριο 1: Διατήρηση τοπικών ΣΠ σε θερμή εφεδρεία Λόγω του μεγέθους του τροφοδοτούμενου φορτίου και της οικονομίας του νησιού, αλλά και των περιορισμών στη διείσδυση ΑΠΕ στην Πελοπόννησο, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η υποβρύχια διασύνδεση μεταξύ Κρήτης και Πελοποννήσου διέρχεται από πολύ μεγάλα βάθη, για την εξασφάλιση της ασφάλειας τροφοδότησης της νήσου επιλέγεται η διατήρηση σημαντικού παραγωγικού δυναμικού, μεγέθους ικανού να ανταποκριθεί στο φορτίο αιχμής, ακόμα και μετά την ολοκλήρωση της διασύνδεσης. Βάσει του σεναρίου αυτού δεν ανατρέπεται το πρόγραμμα ανάπτυξης παραγωγής της ΔΕΗ στη νήσο. Το σενάριο αυτό είχε θεωρηθεί και στη ΣΜΔΝ ΕΜΠ ΡΑΕ, όπου γινόταν σύγκριση με ένα σενάριο αυτόνομης ανάπτυξης. Σενάριο 2: Διατήρηση τοπικών ΣΠ σε ψυχρή εφεδρεία Η Κρήτη εμφανίζει υψηλό δυναμικό ΑΠΕ με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον για την ανάπτυξη Α/Π, σε βαθμό που η ισχύς τους υπερκαλύπτει την ενεργειακή κατανάλωση του νησιού. Εφόσον προχωρήσει η κατασκευή έργων ΑΠΕ τέτοιας έκτασης ενδέχεται να επιφέρει δραστική αλλαγή της σε βάθος χρόνου ανάπτυξης της παραγωγής στο νησί και η υπό κανονικές συνθήκες ανάγκη διακοπής της λειτουργίας των τοπικών σταθμών παραγωγής. Στην περίπτωση αυτή για την εξασφάλιση της ασφάλειας τροφοδότησης, εκτιμάται ότι ενδεχομένως θα απαιτηθεί η κατασκευή και δεύτερης ανεξάρτητης διασύνδεσης προς το Ηπειρωτικό Σύστημα (με διαφορετική όδευση και σημείο σύνδεσης στο Σύστημα). Στάδιο 2: Διασύνδεση Δωδεκανήσων με Κρήτη Περιλαμβάνει τη διασύνδεση των Δωδεκανήσων μέσω των νήσων Κάσου και Κάρπαθου, η οποία καταλήγει στη Ρόδο. Εν συνεχεία η διασύνδεση επεκτείνεται μέσω Νισύρου προς Κω και ακολούθως προς Αστυπάλαια, Κάλυμνο και Λέρο. Η διασύνδεση προτείνεται να γίνει με ΥΒΚ Ε.Ρ. συνολικού μήκους 450km. Η εν λόγω διασύνδεση δίνει τη δυνατότητα απορρόφησης συνολικής ισχύος από Α/Π έως 700MW. Στάδιο 3: Διασύνδεση Δωδεκανήσων με ΕΔΣ Λόγω του μεγάλου επενδυτικού ενδιαφέροντος που παρουσιάζεται στην περιοχή Κω Καλύμνου - Αστυπάλαιας για την ανάπτυξη Α/Π επί των νησιών και βραχονησίδων, είναι εξεταστέα η απ ευθείας διασύνδεση της Κω με την Αττική (π.χ. με το ΚΥΤ Αχαρνών), εφόσον κριθεί δικαιολογημένη ΣΚΥΡΟΣ Περιλαμβάνει διασύνδεση μέσω Εύβοιας, με την εγκατάσταση συνδέσμου Σ.Ρ. μεταξύ ΚΥΤ Λάρυμνας - Σκύρου με υποβρύχια και υπόγεια καλωδιακά τμήματα συνολικού μήκους 154km, για την απορρόφηση συνολικής αιολικής ισχύος 333MW των Α/Π για τα οποία έχει υποβληθεί άδεια παραγωγής (Πίνακας 3, Πρόταση 1), η οποία έχει ήδη λάβει προσφορά σύνδεσης 7. Η διασύνδεση αυτή μπορεί να θεωρηθεί ως αυτοτελής ακτινική διασύνδεση, αντίστοιχη της διασύνδεσης των Κυκλάδων ΙΙ, και να κατασκευαστεί ανεξάρτητα από τους παραγωγούς που θα αδειοδοτηθούν για την κατασκευή Α/Π στην περιοχή αυτή. Η συνολική διαμόρφωση των προτεινόμενων παρουσιάζεται στον ακόλουθο χάρτη. 7 ΔΕΣΜΗΕ / 6027 /

12 Σχήμα 1: Σύνολο Διασυνδέσεων νησιών Αιγαίου 11

13 4. Συμπεράσματα Το δίκτυο διασύνδεσης που παρουσιάστηκε κατά την παρούσα ΦΑΣΗ Α της μελέτης καλύπτει το σύνολο των νησιών του Αιγαίου και σχεδιάστηκε ώστε να περιοριστεί στο ελάχιστο η χρήση πετρελαίου για την ηλεκτροδότηση των νησιών και παράλληλα να δίνεται η δυνατότητα της μέγιστης δυνατής αξιοποίησης του αιολικού δυναμικού του Αιγαίου. Κατά την παρούσα μελέτη ελήφθησαν υπόψη προηγούμενες σχετικές μελέτες, καθώς και οι επενδυτικές προτάσεις που έχουν υποβληθεί στη ΡΑΕ. Επιπλέον, κατά το σχεδιασμό ελήφθησαν υπόψη οι δυνατότητες απορρόφησης της αιολικής ισχύος στα ΚΥΤ του Συστήματος, στα οποία καταλήγουν οι διασυνδέσεις και γενικότερα η μεταφορική ικανότητα του Εθνικού Διασυνδεμένου Συστήματος Μεταφοράς (ΕΔΣΜ) όπως τούτο προβλέπεται να αναπτυχθεί μέσα στη δεκαετία. Επιπλέον θεωρήθηκε ότι η κατασκευή των διασυνδέσεων των νήσων θα γίνει σταδιακά, σε βάθος δεκαετίας τουλάχιστον, ανάλογα με την οικονομικότητα και τις δυνατότητες πραγματοποίησης των σχετικών επενδύσεων, όπως αναλυτικά θα καθοριστούν κατά τις ΦΑΣΕΙΣ Β και Γ. Αναλυτικά τα κυριότερα συμπεράσματα της ανάλυσης που πραγματοποιήθηκε κατά την Α Φάσης συνοψίζονται ακολούθως: 1. Σημειώνεται κατ αρχήν ότι ο σχεδιασμός ανάπτυξης του Συστήματος Μεταφοράς που περιλαμβάνεται στη ΜΑΣΜ παρέχει τις δυνατότητες διασύνδεσης των νησιών που περιγράφονται στην παρούσα μελέτη. Σημαντικό πρόβλημα στην εξέλιξη των έργων αποτελεί η εξαιρετικά βραδεία πορεία αδειοδότησης των έργων Μεταφοράς, λόγω συνεχών αντιδράσεων κατοίκων και τοπικών φορέων, προσφυγών και ανασταλτικών αποφάσεων κατά των έργων, που οδηγούν αφενός σε αλλεπάλληλες καθυστερήσεις και αφετέρου σε σημαντικές οικονομικές επιβαρύνσεις του ήδη υψηλού κόστους ανάπτυξης του Συστήματος. 2. Κρίνεται αναγκαία η εξειδίκευση του φιλόδοξου στόχου για κάλυψη των αναγκών ζήτησης κατά 40% από ΑΠΕ το 2020 σε περιοχές της χώρας. Θα πρέπει δηλαδή να προσδιοριστεί το ποσοστό του στόχου που θα καλυφθεί από Α/Π εγκατεστημένα στα νησιά του Αιγαίου και το ποσοστό από Α/Π σε περιοχές του Ηπειρωτικού Συστήματος, καθώς δε και των λοιπών ΑΠΕ. 3. Στη παρούσα φάση της Μελέτης Διασυνδέσεων έγινε ένας προκαταρκτικός σχεδιασμός σύνδεσης των νήσων του Αιγαίου με το ΕΔΣ, ο οποίος θα ολοκληρωθεί κατά τις επόμενες ΦΑΣΕΙΣ.. Κατά τον σχεδιασμό δίδεται προτεραιότητα στον μέγιστο δυνατό περιορισμό ου πετρελαίου που χρησιμοποιείται στους ΑΣΠ και επιπλέον στην αξιοποίηση του αιολικού δυναμικού του Αιγαίου, λαμβάνοντας υπόψη και τις προτάσεις που έχουν υποβληθεί στη ΡΑΕ. 4. Οι τεχνολογίες που είναι σήμερα διαθέσιμες, δηλαδή σύνδεσμοι HVCDC VSC και καλωδίων XLPE καθιστούν τις συνδέσεις αυτές τεχνικά υλοποιήσιμες. Στην επόμενη φάση του έργου οι τεχνικές λύσεις θα εξειδικευτούν περαιτέρω ανά διασύνδεση και θα επικαιροποιηθεί αντιστοίχως η κοστολόγηση. Σε κάθε περίπτωση το κόστος των διασυνδέσεων παραμένει υψηλό. Οι διασυνδέσεις αυτές μειώνουν σημαντικά το κόστος ΥΚΩ, στο οποίο περιλαμβάνονται σταθερές και λειτουργικές δαπάνες λόγω των αυτόνομων πετρελαϊκών σταθμών παραγωγής. Η μείωση του κόστους ΥΚΩ εξαρτάται από την ανάγκη διατήρησης ή μη των αυτόνομων ΑΣΠ μετά την ολοκλήρωση της διασύνδεσης για λόγους ασφαλείας. 5. Οι προτεινόμενες διασυνδέσεις αυτές παρέχουν την δυνατότητα σημαντικής αξιοποίησης του αιολικού δυναμικού του Αιγαίου. Από την αρχική κοστολόγηση που έγινε στη παρούσα φάση φαίνεται ότι είναι δυνατή η κάλυψη σημαντικού μέρους της δαπάνης, με βάση τις σχετικές πρόνοιες και τα κίνητρα που παρέχονται στον νέο νόμο 3851/ για σταθμούς ΑΠΕ που εγκαθίστανται σε Μη Διασυνδεμένα νησιά, ώστε σε συνδυασμό με τα οφέλη από την εξοικονόμηση ΥΚΩ να καλυφθεί το κόστος των έργων με αποδεκτούς όρους. Το θέμα θα εξετασθεί λεπτομερέστερα στη φάση Β της μελέτης. 6. Τέλος, τονίζεται ότι, δεδομένου ότι το αιολικό δυναμικό της χώρας εντοπίζεται στην πλευρά του Αιγαίου (στον άξονα Θράκης, νησιών Αιγαίου, Εύβοιας, Κρήτης), η πλειοψηφία των Α/Π/ αναμένεται να εγκατασταθεί στο ίδιο ανεμικό πεδίο με συνέπεια να εμφανίζεται ισχυρός ταυτοχρονισμός της παραγωγής των αιολικών και κατ επέκταση 12

14 μεγάλες μεταβολές στην παρεχόμενη από αυτά ισχύ. Το παραπάνω γεγονός επαυξάνει την ήδη υφιστάμενη ανάγκη (λόγω της μεγάλης διείσδυσης ΑΠΕ στην οποία οδηγεί ο στόχος 40% το 2020) του να υπάρχει μεγάλη ευελιξία του Συστήματος, δηλαδή κατάλληλες συμβατικές μονάδες παραγωγής, ώστε να εξασφαλίζεται η αξιόπιστη και ασφαλής λειτουργία του. Η απαιτούμενη ευελιξία κρίνεται ότι θα πρέπει να εξασφαλισθεί παράλληλα με την ανάπτυξη του Συστήματος με την εγκατάσταση ευέλικτων θερμικών μονάδων παραγωγής, αλλά κυρίως με την έγκαιρη ανάπτυξη σημαντικής ισχύος αντλητικών ή υβριδικών σταθμών. 7. Σημειώνεται τέλος ότι τα προτεινόμενα έχουν ως ορίζοντα το 2020, έλαβαν δε ως βάση αφενός μεν ότι ο περιορισμός της χρήσης πετρελαίου αποτελεί βασική προτεραιότητα, αφ ετέρου δε η οικονομικότητα των διασυνδέσεων, δηλαδή η απόσταση από το εκτιμούμενο σημείο σύνδεσης στο Σύστημα. Είναι προφανές ότι πολλές από τις προτάσεις ή και άλλες που θα παρουσιαστούν στο μέλλον, θα μπορεί να υλοποιηθούν μετά το 2020 με κατάλληλες επεκτάσεις και συμπληρώσεις του δικτύου 13

Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη. Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη. Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Η παρουσίαση με μια ματιά Ευρωπαϊκός και εθνικός στόχος για ΑΠΕ Παρούσα κατάσταση στην Ελλάδα και ιδίως στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία αδειοδότησης και λειτουργίας έργων ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά Λέσβο, Λήμνο & Χίο-Οινούσες- Ψαρά

Στοιχεία αδειοδότησης και λειτουργίας έργων ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά Λέσβο, Λήμνο & Χίο-Οινούσες- Ψαρά Στοιχεία αδειοδότησης και λειτουργίας έργων ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά Λέσβο, Λήμνο & Χίο-Οινούσες- Ψαρά Α. Ζαμπέλη, Οικονομολόγος Σ. Πανταβού, Μηχ/νος Μηχ/κος Η παρουσίαση με μια ματιά Εθνικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Παπαδόπουλος Ομ. Καθ. ΕΜΠ

Μιχάλης Παπαδόπουλος Ομ. Καθ. ΕΜΠ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Μιχάλης Παπαδόπουλος Ομ. Καθ. ΕΜΠ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ Μέχρι το 1950, η ηλεκτροδότηση όλης της χώρας γινόταν με περίπου 350 Αυτόνομους Σταθμούς Παραγωγής, συνήθως ένα,, εγκατεστημένο

Διαβάστε περισσότερα

Η Διείσδυση των ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Δίκτυο και οι Εθνικοί Στόχοι για το 2020 Γιάννης Χατζηβασιλειάδης, ΓΓ ΙΕΝΕ

Η Διείσδυση των ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Δίκτυο και οι Εθνικοί Στόχοι για το 2020 Γιάννης Χατζηβασιλειάδης, ΓΓ ΙΕΝΕ Η Διείσδυση των ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Δίκτυο και οι Εθνικοί Στόχοι για το 2020 Γιάννης Χατζηβασιλειάδης, ΓΓ ΙΕΝΕ Η ανάπτυξη των ΑΠΕ: Κυρίαρχο θέμα στις επόμενες δεκαετίες. Είμεθα στην αρχή και πρέπει να θέσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση: «Η Ηλεκτρική Ενέργεια στα. Νησιά. Αυτονομία ή Διασύνδεση;»

Εισήγηση: «Η Ηλεκτρική Ενέργεια στα. Νησιά. Αυτονομία ή Διασύνδεση;» 6ο Συνέδριο Περιφερειακών Τμημάτων ΤΕΕ Χαλκίδα 5-6-7 Ιούνη 2008 Εισήγηση: «Η Ηλεκτρική Ενέργεια στα Νησιά. Αυτονομία ή Διασύνδεση;» Εισηνη^: Ε. Σπίθας ΑΤΜ Ηλεκτρικό Σύστημα Ελλάδος * Εθνικό Σύστημα Διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

tkoronides@desmie.gr

tkoronides@desmie.gr tkoronides@desmie.gr 1 Περιεχόμενα Παρουσίασης Διασυνδεμένο Σύστημα της Χώρας Παράγοντες που οδηγούν στην ανάπτυξη του Συστήματος Συμβάντα παρελθόντος Μέτρα Ανάπτυξη Συστήματος στο Νότο Συμπεράσματα 2

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 308 / Για την Μελέτη Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ) περιόδου Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 308 / Για την Μελέτη Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ) περιόδου Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 308 / 2008 Για την Μελέτη Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ)

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακός Σχεδιασμός Κρήτης Αναπτυξιακές Προοπτικές»

«Ενεργειακός Σχεδιασμός Κρήτης Αναπτυξιακές Προοπτικές» «Ενεργειακός Σχεδιασμός Κρήτης Αναπτυξιακές Προοπτικές» ΧΑΝΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟ. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙ Ηράκλειο 22&23 Απρίλη 2016 Καθ. Νίκος Χατζηαργυρίου Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Ηλεκτρικό Σύστημα Κρήτης Τρεις

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις σε ΑΠΕ: Σύντομη επισκόπηση με ειδική αναφορά στην αδειοδότηση αιολικών στην Εύβοια. Γεωργία Λ. Γληνού Συντονίστρια Ομάδας Α.Π.Ε.

Επενδύσεις σε ΑΠΕ: Σύντομη επισκόπηση με ειδική αναφορά στην αδειοδότηση αιολικών στην Εύβοια. Γεωργία Λ. Γληνού Συντονίστρια Ομάδας Α.Π.Ε. Επενδύσεις σε ΑΠΕ: Σύντομη επισκόπηση με ειδική αναφορά στην αδειοδότηση αιολικών στην Εύβοια Γεωργία Λ. Γληνού Συντονίστρια Ομάδας Α.Π.Ε. 1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΕ ΤΟ 2008 ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ (Ι) Πηγή: REN21,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη υποδομών Μεταφοράς και Διανομής στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα

Ανάπτυξη υποδομών Μεταφοράς και Διανομής στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα Φώτιος Ε. Καραγιάννης Διευθυντής Γραφείου Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ Α.Ε. ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ O μακροχρόνιος προγραμματισμός των απαιτουμένων έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ:

ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ: ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διασυνδέσεις Νησιών και Ενσωμάτωση ΑΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Γ. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Δ/ντής Σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010 Αξιοποίηση περιθωρίων ανάπτυξης µικρών ανεµογεννητριών στα Μη ιασυνδεδεµένα

Διαβάστε περισσότερα

Το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ

Το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ INVESTING IN ENERGY 2015 Tρίτη 13 Οκτωβρίου 2015 Το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ Γ. Καμπούρης Διευθυντής Σχεδιασμού Ανάπτυξης Συστήματος ΑΔΜΗΕ kabouris@admie.gr ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΔΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί του Σχεδίου Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης (ΔΠΑ)

Αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί του Σχεδίου Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης (ΔΠΑ) Αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί του Σχεδίου Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) για την περίοδο 2014-2023 Στους παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 703/2008 Τροποποίηση της απόφασης 96/2007 της ΡΑΕ ως προς προσδιορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α. Κορωνίδης Διεύθυνση Σχεδιασμού Ανάπτυξης Συστήματος ΑΔΜΗΕ a.koronidis@admie.gr ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Μιχάλη Π. Παπαδόπουλου Ομ. καθ. ΕΜΠ 1. Οι πρώτες προσπάθειες Η πρώτη συστηματική διερεύνηση για την

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά Πάρκα Θεσµικό Πλαίσιο και Επενδυτικές Ευκαιρίες. Νικόλαος Γ. Μπουλαξής Ειδικός Επιστήµονας ΡΑΕ ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Φωτοβολταϊκά Πάρκα Θεσµικό Πλαίσιο και Επενδυτικές Ευκαιρίες. Νικόλαος Γ. Μπουλαξής Ειδικός Επιστήµονας ΡΑΕ ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Φωτοβολταϊκά Πάρκα Θεσµικό Πλαίσιο και Επενδυτικές Ευκαιρίες Νικόλαος Γ. Μπουλαξής Ειδικός Επιστήµονας ΡΑΕ ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Αδειοδοτική ιαδικασία ΦΒ Άδεια Παραγωγής ή Εξαίρεση ή Απαλλαγή Απαλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή της Διεύθυνσης Διαχείρισης Νησιών (ΔΔΝ)

Αποστολή της Διεύθυνσης Διαχείρισης Νησιών (ΔΔΝ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΗΠΙΩΝΜΟΡΦΩΝΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 10/11/2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012 Χαρακτηρισμός της Πελοποννήσου ως περιοχής με κορεσμένο δίκτυο για απορρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Συνολική Παραγωγή GWh 11% 4% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ 85% Φεβρουάριος 2014 Α. Παραγωγή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2013

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2013 Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2013 Συνολική Παραγωγή GWh 15% 4% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ 81% Φεβρουάριος 2013 Α. Παραγωγή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Συνολική Παραγωγή GWh 12% 6% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ 82% ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ Μάιος 2014 Α. Παραγωγή ΑΠΕ Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τοµέας Ηλεκτρικής Ισχύος Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 157 80, Ζωγράφου Τηλ. 210-7723967, Fax 210-7723659, e-mail: mppapad@power.ece.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Συνολική Παραγωγή GWh 18% 4% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ 78% ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ Μάρτιος 2014 Α. Παραγωγή ΑΠΕ Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ) με υψηλή διείσδυση ΑΠΕ

Διαχείριση Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ) με υψηλή διείσδυση ΑΠΕ Διαχείριση Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ) με υψηλή διείσδυση ΑΠΕ Καθ. Νίκος Χατζηαργυρίου Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Αθήνα 24-25 Νοεμβρίου 2016 Συνέδριο για Βιώσιμες Ενεργειακές Εφαρμογές στα Νησιά

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 96/2007 Καθορισµός περιοχών µε κορεσµένα δίκτυα, προσδιορισµός περιθωρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ-ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ-ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ-ΥΠΟΜΝΗΜΑ Του 1. Δήμου Ικαρίας, όπως εκπροσωπείται από το Δήμαρχο Ικαρίας Χριστόδουλο Σταυρινάδη ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά στοιχεία εφαρμογής του net metering

Στατιστικά στοιχεία εφαρμογής του net metering Στατιστικά στοιχεία εφαρμογής του net metering 24.8.2016 1. Διασυνδεδεμένο Σύστημα 1 O ΔΕΔΔΗΕ, από τις αρχές Μαΐου του 2015, δέχεται αιτήσεις σύνδεσης φωτοβολταϊκών συστημάτων από αυτοπαραγωγούς με ενεργειακό

Διαβάστε περισσότερα

Η Διείσδυση των ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Δίκτυο και οι Εθνικοί Στόχοι για το 2020

Η Διείσδυση των ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Δίκτυο και οι Εθνικοί Στόχοι για το 2020 Η Διείσδυση των ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Δίκτυο και οι Εθνικοί Στόχοι για το 2020 2 η Απογευματινή Συνάντηση του ΙΕΝΕ Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2009 Νίκος Μπουλαξής Επικεφαλής Ομάδας Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, ΡΑΕ Εθνικός

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1251/2010 Αξιοποίηση των περιθωρίων ισχύος για φωτοβολταϊκούς σταθμούς στα Μη Διασυνδεδεμένα

Διαβάστε περισσότερα

Αιολικά: 5,5 μήνες μετά την έκδοση του ν.3851/2010. Αθήνα, 26 Νοεμβρίου ΙΕΝΕ workshop

Αιολικά: 5,5 μήνες μετά την έκδοση του ν.3851/2010. Αθήνα, 26 Νοεμβρίου ΙΕΝΕ workshop Αιολικά: 5,5 μήνες μετά την έκδοση του ν.3851/2010 Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2010 ΙΕΝΕ workshop Γεωργία Λ. Γληνού Συντονίστρια Ομάδας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 1 Αιολικά πριν τον Ν.3851 Πριν την έκδοση του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 332 / Για τη Μελέτη Ανάπτυξης Συστήµατος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ) περιόδου Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 332 / Για τη Μελέτη Ανάπτυξης Συστήµατος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ) περιόδου Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 332 / 2010 Για τη Μελέτη Ανάπτυξης Συστήµατος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ) περιόδου 2010-2014

Διαβάστε περισσότερα

- Γρ. Υπουργού κ. Ευάγγ. Λιβιεράτου - Γρ. Υφυπουργού κ. Ασ. Παπαγεωργίου - Γρ. Γενικού Γραμματέα κ. Κ. Μαθιουδάκη

- Γρ. Υπουργού κ. Ευάγγ. Λιβιεράτου - Γρ. Υφυπουργού κ. Ασ. Παπαγεωργίου - Γρ. Γενικού Γραμματέα κ. Κ. Μαθιουδάκη Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: inf@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 07/12/2012 Προς: Κοινοπ/ση: Θέμα: ΥΠΕΚΑ - Γρ. Υπουργού κ. Ευάγγ. Λιβιεράτου - Γρ. Υφυπουργού κ. Ασ.

Διαβάστε περισσότερα

Το ακριβές αντικείµενο της Επιτροπής προσδιορίστηκε ως εξής:

Το ακριβές αντικείµενο της Επιτροπής προσδιορίστηκε ως εξής: Το ακριβές αντικείµενο της Επιτροπής προσδιορίστηκε ως εξής: Η εξέταση των προτεινόµενων λύσεων για τη ιασύνδεση των Νησιών των Κυκλάδων Άνδρου, Τήνου, Μυκόνου, Πάρου και Νάξου µε το Εθνικό ιασυνδεδεµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. ΜΥΘΟΣ Ή ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ;

ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. ΜΥΘΟΣ Ή ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ; ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. ΜΥΘΟΣ Ή ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ; Στο πλαίσιο των ΙΑ Εκδηλώσεων Οικονομικής Σκέψης Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2009 από το: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Νίκος Μπουλαξής Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE)

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΒΕΑΚ-ISEAP CRETE) Η Περιφέρεια Κρήτης και το Ενεργειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις // ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH ENOTHTA ***** **** *** ** * Γενικό Άθροισμα ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα των Νησιών

Συστήµατα των Νησιών ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ υνατότητες και Προοπτικές Ανάπτυξης ΑΠΕ στα Αυτόνοµα Ηλεκτρικά Συστήµατα των Νησιών Νίκος Μπουλαξής, ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π Ειδικός Επιστήµων ΡΑΕ 1 Αυτόνοµα ηλεκτρικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Π. ΛΑΔΑΚΑΚΟΣ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Π. ΛΑΔΑΚΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Π. ΛΑΔΑΚΑΚΟΣ Τι σημαίνει «Ηλεκτρική Διασύνδεση»; Σκοπός ενός τυπικού αιολικού σταθμού είναι να τροφοδοτήσει με ηλεκτρική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΜΕ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΜΕ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΜΕ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1. Η ιστορία της ηλεκτροδότησης των Κυκλάδων θα μπορούσε να χωρισθεί σε τρεις περιόδους. Η πρώτη περίοδος αρχίζει στις αρχές του εικοστού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1396/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1396/2010 Πειραιώς 132 115 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@raegr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1396/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2008-2012

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2008-2012 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης.

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης. Κώστας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δρ. Μηχανόλογος Μηχανικός, Τεχνικός Υπεύθυνος Περιφερειακού Ενεργειακού Κέντρου Κ. Μακεδονίας. Επιμέλεια σύνταξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. - κ. Ι. Θεοδωρακόπουλο, Δ/ντα Σύμβουλο. 2. ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. - κ. Ε. Λεκατσά, Πρόεδρο Δ.Σ. 3. ΔΕΗ Α.Ε.

ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. - κ. Ι. Θεοδωρακόπουλο, Δ/ντα Σύμβουλο. 2. ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. - κ. Ε. Λεκατσά, Πρόεδρο Δ.Σ. 3. ΔΕΗ Α.Ε. Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 26/10/2007 Προς: ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. - κ. Ι. Θεοδωρακόπουλο, Δ/ντα Σύμβουλο Κοινοποίηση: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΜΗ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΜΗ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ 10564 ΤΗΛ: 210 3727400, FAX: 210-3255460, E-MAIL: info@rae.gr, WEB: www.rae.gr ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΜΗ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

γής στα 12% 84% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ

γής στα 12% 84% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγ γής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για τον Σεπτέμβριο 2014 Συνολική Παραγωγή GWh 12% 4% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ 84% ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ Α. Παραγωγή ΑΠΕ Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας & Περ.Tµήµα ωδ/νήσου Ρόδος, 8-9 Μαίου 2009 Τεχνολογίες Ανανεώσιµων Πηγών στα Νησιά. Υφιστάµενη Κατάσταση και Προοπτικές ιονύσης Αδ. Παπαχρήστου ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Ηανάπτυξη των ΑΠΕ στην Ελλάδα: Σημερινή κατάσταση, προβλήματα και προοπτικές

Ηανάπτυξη των ΑΠΕ στην Ελλάδα: Σημερινή κατάσταση, προβλήματα και προοπτικές Ηανάπτυξη των ΑΠΕ στην Ελλάδα: Σημερινή κατάσταση, προβλήματα και προοπτικές Ανοιχτό Forum AΠΕ/ΣΗΘ Ζάππειο, 31 Οκτωβρίου 2008 Θεόδωρος Κ. Πανάγος Αντιπρόεδρος Ρ.Α.Ε. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ηπειρωτικό

Διαβάστε περισσότερα

γής στα 13% 82% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ

γής στα 13% 82% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγ γής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για τον Ιούλιο 2015 Συνολική Παραγωγή GWh 13% 5% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ 82% ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ Α. Παραγωγή ΑΠΕ Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΕΣ 33 101 213 643 280 1.270 ΔΩΜΑΤΙΑ 6.553 9.627 11.087 17.972 4.804 50.043 ΚΛΙΝΕΣ 12.565 18.096 20.716 33.537 9.193 94.107

ΜΟΝΑΔΕΣ 33 101 213 643 280 1.270 ΔΩΜΑΤΙΑ 6.553 9.627 11.087 17.972 4.804 50.043 ΚΛΙΝΕΣ 12.565 18.096 20.716 33.537 9.193 94.107 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2005 ΑΘΗΝΑ ΜΟΝΑΔΕΣ 14 33 43 102 64 256 ΔΩΜΑΤΙΑ 3.948 3.989 3.232 3.914 1.396 16.479 ΚΛΙΝΕΣ 7.408 7.304 5.894 7.182 2.648 30.436 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 8 22 9 39 ΔΩΜΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κωστής Χριστοδούλου Μέλος ΡΑΕ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κωστής Χριστοδούλου Μέλος ΡΑΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κωστής Χριστοδούλου Μέλος ΡΑΕ kostis@rae.gr EnergyReS 2008 Αθήνα, 11.04.2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σημερινή κατάσταση- εθνικός στόχος για τα έτη 2010-2020 Μέτρα πολιτικής για την

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ηλεκτροδότηση των νησιών και την. Συντονιστής μονάδας Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, ΡΑΕ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ηλεκτροδότηση των νησιών και την. Συντονιστής μονάδας Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, ΡΑΕ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Στρατηγικές επιλογές για την ηλεκτροδότηση των νησιών και την αξιοποίηση των ΑΠΕ που διαθέτουν Νίκος Μπουλαξής, Δρ. Ηλ. Μηχανικός Συντονιστής μονάδας Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών,

Διαβάστε περισσότερα

γής στα 15% 81% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ

γής στα 15% 81% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγ γής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για τον Μάρτιο 2015 Συνολική Παραγωγή GWh 15% 4% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ 81% ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ Α. Παραγωγή ΑΠΕ Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ. Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210 3727400 Fax : 210 3255460 E-mail : info@rae.gr WEB: www.rae.gr. Αθήνα, 16.12.

ΕΠΕΙΓΟΝ. Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210 3727400 Fax : 210 3255460 E-mail : info@rae.gr WEB: www.rae.gr. Αθήνα, 16.12. Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210 3727400 Fax : 210 3255460 E-mail : info@rae.gr WEB: www.rae.gr Αθήνα, 16.12.2003 ΕΠΕΙΓΟΝ Προς : Κοινοποίηση: Θέµα : ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΙΑΝΟΜΗΣ ΕΗ ΑΕ κ. Ν. Γκαγκαουδάκη

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχή στην ευθύνη για την επίτευξη του Εθνικού Στόχου για τις ΑΠΕ: Μπορούμε, αλλά θέλουμε; Νίκος Μπουλαξής Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Συμμετοχή στην ευθύνη για την επίτευξη του Εθνικού Στόχου για τις ΑΠΕ: Μπορούμε, αλλά θέλουμε; Νίκος Μπουλαξής Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Συμμετοχή στην ευθύνη για την επίτευξη του Εθνικού Στόχου για τις ΑΠΕ: Μπορούμε, αλλά θέλουμε; Νίκος Μπουλαξής Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Τουλάχιστον 9-10 GW αιολικών μέχρι το 2020... Δεσμευτικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΣΜΗΕ Ι. Καµπούρης /ντης Ανάπτυξης Συστήµατος ΕΣΜΗΕ Α.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η οδηγία 2009/28/EC της

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΣΜ 2010-2014

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΣΜ 2010-2014 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΣΜ 2010-2014 Η ΡΑΕ στο πλαίσιο της σχετικής γνωµοδοτικής διαδικασίας θέτει σε δηµόσια διαβούλευση το τελικό σχέδιο της ΜΑΣΜ για τα έτη 2010-2014 το οποίο υπέβαλε ο ΕΣΜΗΕ. Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016. Προκήρυξη Καθεστώτος. «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού»

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016. Προκήρυξη Καθεστώτος. «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Προκήρυξη Καθεστώτος «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» Σελ. Σκοπός 2 Διάρκεια καθεστώτος 2 Προϋπολογισμός καθεστώτος / Ελάχιστο ύψος επένδυσης 2

Διαβάστε περισσότερα

6 η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ σε εφαρμογή του Ν. 3851/2010

6 η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ σε εφαρμογή του Ν. 3851/2010 6 η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ σε εφαρμογή του Ν. 3851/2010 1 Φεβρουαρίου 2011 Η ΔΕΗ θέτει υπόψη των ενδιαφερομένων τα ακόλουθα όσον αφορά την εγγυοδοσία για την υπογραφή Συμβάσεων Σύνδεσης και την υποδοχή αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

με Θέμα : ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ξενοδοχείο ATHENAEUM INTERCONTINENTAL Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2011

με Θέμα : ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ξενοδοχείο ATHENAEUM INTERCONTINENTAL Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2011 ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ ΑΡΘΟΥΡΟΥ ΖΕΡΒΟΥ ΣTO ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟ-ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ : Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» με Θέμα : ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ειρήνη Παντέρη. Ηλεκτρολόγος Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών ΕΜΠ Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

Ειρήνη Παντέρη. Ηλεκτρολόγος Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών ΕΜΠ Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Ειρήνη Παντέρη Ηλεκτρολόγος Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών ΕΜΠ Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Η παρουσίαση με μια ματιά Ευρωπαϊκός και εθνικός στόχος για ΑΠΕ Υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα και ιδίως

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Ανάπτυξης ΑΠΕ και Τεχνικές Προκλήσεις

Στρατηγική Ανάπτυξης ΑΠΕ και Τεχνικές Προκλήσεις Στρατηγική Ανάπτυξης ΑΠΕ και Τεχνικές Προκλήσεις Γ. Καµπούρης /νση Σχεδιασµού Συστήµατος ΕΣΜΗΕ Μεσο-µακροπρόθεσµοι Στόχοι - ιακηρυγµένος στόχος για ορίζοντα 10ετίας (ΥΑ 19598/2010): - 7500 MW A/Π - 2200

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Καθεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα»

Προκήρυξη Καθεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα» Σκοπός Διάρκεια Καθεστώτος Προϋπολογισμός Καθεστώτος / Ελάχιστο Ύψος Επένδυσης Δικαιούχοι Υπαγόμενων Επενδυτικών Σχεδίων Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης με σεβασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 280/2016. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 280/2016. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 280/2016 Έγκριση του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του Εθνικού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Δ/ντης Ανάπτυξης Συστήματος

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Δ/ντης Ανάπτυξης Συστήματος ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΔΕΣΜΗΕ Ι. Καμπούρης Δ/ντης Ανάπτυξης Συστήματος ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η οδηγία 2009/28/EC

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1. 1.1 Ιστορικό Προηγούμενες Μελέτες... 1 1.2 Αντικείμενο - Σκοπός της Μελέτης... 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1. 1.1 Ιστορικό Προηγούμενες Μελέτες... 1 1.2 Αντικείμενο - Σκοπός της Μελέτης... 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1.1 Ιστορικό Προηγούμενες Μελέτες... 1 1.2 Αντικείμενο - Σκοπός της Μελέτης... 2 2. ΣΕΝΑΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ... 3 2.1 Ανάπτυξη και εκτίμηση της συμβολής των ΑΠΕ (με

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη του δικτύου είναι πρώτη προτεραιότητα για την καλή και ασφαλή του λειτουργία, όµως πρέπει να προκύψουν έργα:

Η ανάπτυξη του δικτύου είναι πρώτη προτεραιότητα για την καλή και ασφαλή του λειτουργία, όµως πρέπει να προκύψουν έργα: Κύριοι, Στα πλαίσια της ηµόσιας ιαβούλευσης για το εκαετές Πρόγραµµα Ανάπτυξης ( ΠΑ) του ΕΣΜΗΕ για τα έτη 2010-2014, θα θέλαµε να διατυπώσουµε τις απόψεις µας σχετικά µε τα δίκτυα υψηλής τάσης. Στους µέχρι

Διαβάστε περισσότερα

2015-2024 ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ

2015-2024 ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2024 Φεβρουάρ ιος 2014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

H Επίδραση της Γεωγραφικής Διασποράς των Αιολικών στην Παροχή Εγγυημένης Ισχύος στο Ελληνικό Σύστημα Ηλεκτροπαραγωγής

H Επίδραση της Γεωγραφικής Διασποράς των Αιολικών στην Παροχή Εγγυημένης Ισχύος στο Ελληνικό Σύστημα Ηλεκτροπαραγωγής H Επίδραση της Γεωγραφικής Διασποράς των Αιολικών στην Παροχή Εγγυημένης Ισχύος στο Ελληνικό Σύστημα Ηλεκτροπαραγωγής Κάραλης Γιώργος, Δρ Περιβολάρης Γιάννης, Δρ Ράδος Κώστας, Αν. Καθ. Εισηγητής: Κάραλης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Σηµερινή Κατάσταση Ο Εθνικός στόχος για 2010 / 2020 Νοµοθετικό Πλαίσιο Αδειοδοτική διαδικασία Εµπόδια στην Ανάπτυξη των ΑΠΕ

Περιεχόµενα. Σηµερινή Κατάσταση Ο Εθνικός στόχος για 2010 / 2020 Νοµοθετικό Πλαίσιο Αδειοδοτική διαδικασία Εµπόδια στην Ανάπτυξη των ΑΠΕ Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας BiogasIN ΚΑΠΕ Αθήνα, 07 Οκτωβρίου 2011 Ανάπτυξη της Βιοµάζας στην Ελλάδα. Υφιστάµενη Κατάσταση Προοπτικές Ιωάννης Χαραλαµπίδης Ειδικός Επιστήµονας της ΡΑΕ Αθήνα 07.10.2011 1 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΟΣ... 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΟΣ... 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΟΣ... 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 1.1 Επιτροπή Για Τη ιασύνδεση Των Κυκλάδων...16 1.1.1 Συγκρότηση Επιτροπής 16 1.1.2 Ενέργειες Επιτροπής 17 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ... 19 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη ΑΠΕ στη νησιωτική Ελλάδα Στέφανος Γαρυφαλάκης ( COO Eunice Energy Group )

Ανάπτυξη ΑΠΕ στη νησιωτική Ελλάδα Στέφανος Γαρυφαλάκης ( COO Eunice Energy Group ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΗΠΙΩΝΜΟΡΦΩΝΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Ανάπτυξη ΑΠΕ στη νησιωτική Ελλάδα Στέφανος Γαρυφαλάκης ( COO Eunice Energy Group ) Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε ομάδες παραγωγών ΑΠΕ μικρής ισχύος όταν δεν υφίσταται τοπικά επαρκής χωρητικότητα του δικτύου ΜΤ ή ΧΤ. Η Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς (Σχέδιο προς ΡΑΕ)

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς (Σχέδιο προς ΡΑΕ) ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2014-2023 (Σχέδιο προς ΡΑΕ) ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 2014-2023 ΣΧΕΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά και Θεσμικά ζητήματα για την διείσδυση των ΑΠΕ στο Ελληνικό ηλεκτρικό σύστημα. Γ. Κάραλης, Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

Τεχνικά και Θεσμικά ζητήματα για την διείσδυση των ΑΠΕ στο Ελληνικό ηλεκτρικό σύστημα. Γ. Κάραλης, Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Τεχνικά και Θεσμικά ζητήματα για την διείσδυση των ΑΠΕ στο Ελληνικό ηλεκτρικό σύστημα Γ. Κάραλης, Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Εθνικό σχέδιο δράσης Οριοθέτηση προβλήματος Χαρακτηριστικά ελληνικού συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΗΕ) ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η Λιγνιτική Ηλεκτροπαραγωγή στο νέο Ενεργειακό Περιβάλλον

Η Λιγνιτική Ηλεκτροπαραγωγή στο νέο Ενεργειακό Περιβάλλον Η Λιγνιτική Ηλεκτροπαραγωγή στο νέο Ενεργειακό Περιβάλλον Δ. Μετικάνης Διευθυντής Διεύθυνσης Σχεδιασμού & Απόδοσης Παραγωγής 25.06.2010 Κύρια Σημεία 1. Το νέο Ενεργειακό Περιβάλλον 2. Το Επενδυτικό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο. Mάρτιος 2009

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο. Mάρτιος 2009 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο Mάρτιος ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΣΜΗΕ/ ΜΑΡΤΙΟΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (ΜW) ΜΟΝΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ικανότητα Απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής στην Πελοπόννησο

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ικανότητα Απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής στην Πελοπόννησο ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ικανότητα Απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής στην Πελοπόννησο Πειραιάς Νοέµβριος 2009 Πίνακας Περιεχοµένων 1. Σκοπός... 1 2. Βασικές παραδοχές

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Τριανταφυλλιά Νικολάου

ρ. Τριανταφυλλιά Νικολάου 16ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας «Ενέργεια & Ανάπτυξη 2011» ρ. Τριανταφυλλιά Νικολάου Υπεύθυνη Ενεργειακών Έργων Ο.Α. Υ.Κ. Καθηγητής Γεώργιος Σταυρακάκης Πολυτεχνείο Κρήτης ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ Ιδιαιτερότητες:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 23/11/2010. Παρασκευάς Ν. Γεωργίου, Γεώργιος Μαυρωτάς & Δανάη Διακουλάκη

Αθήνα, 23/11/2010. Παρασκευάς Ν. Γεωργίου, Γεώργιος Μαυρωτάς & Δανάη Διακουλάκη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εργαστήριο Βιομηχανικής & Ενεργειακής Οικονομίας 7 η Συνεδρία: «Οδικός Χάρτης για το 2020: Κρίσιμες Επενδύσεις και Τεχνολογίες» Η ΠΡΟΚΛΗΣΗΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΤΑΕΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Μέλος της European Wind Energy Association

ΕΛΕΤΑΕΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Μέλος της European Wind Energy Association ΕΛΕΤΑΕΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μέλος της European Wind Energy Association Αθήνα 17 Μαρτίου 2014 Προς: ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Δυρραχίου 89 & Κηφισού, 104 43 ΑΘΗΝΑ Κοινοποίηση: 1. Υφυπουργό ΠΕΚΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΡυθμιστικήΑρχήΕνέργειας

ΡυθμιστικήΑρχήΕνέργειας ΡυθμιστικήΑρχήΕνέργειας Πρέβεζα, 05 Οκτωβρίου 2012 Ανάπτυξη της Βιομάζας - Βιοαερίου στην Ελλάδα. Υφιστάμενη Κατάσταση Προοπτικές Ιωάννης Χαραλαμπίδης ΕιδικόςΕπιστήμοναςτηςΡΑΕ 1 Περιεχόμενα Σημερινή Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΔΕΗΑνανεώσιμεςστοδρόμοτηςΠράσινης Ανάπτυξης

ΗΔΕΗΑνανεώσιμεςστοδρόμοτηςΠράσινης Ανάπτυξης Η Αιολική Ενέργεια στην Ελλάδα- Αγορά και Εξελίξεις ΗΔΕΗΑνανεώσιμεςστοδρόμοτηςΠράσινης Ανάπτυξης Δρ. Δημήτριος Β. Κανελλόπουλος Διευθυντής Αιολικής Ενέργειας 20 Απριλίου 2010 ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. 1 Θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμικό Καθεστώς. & Νομοθεσία

Θεσμικό Καθεστώς. & Νομοθεσία Θεσμικό Καθεστώς & Νομοθεσία Δρ Εμμανουήλ Καραπιδάκης Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης Επιμελητής Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας ΤΕΕ-ΤΑΚ Οδηγία 2001/77/ΕΕ «Για την προαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Νησί που βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης. Μόνιμος πληθυσμός (απογρ. 2011) 680.000 κάτοικοι. Ελκυστικός τουριστικός προορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Σηµερινή Κατάσταση Ο Εθνικός στόχος για 2010 / 2020 Νοµοθετικό Πλαίσιο Αδειοδοτική διαδικασία Εµπόδια στην Ανάπτυξη των ΑΠΕ

Περιεχόµενα. Σηµερινή Κατάσταση Ο Εθνικός στόχος για 2010 / 2020 Νοµοθετικό Πλαίσιο Αδειοδοτική διαδικασία Εµπόδια στην Ανάπτυξη των ΑΠΕ Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας ΙΕΝΕ workshop Αθήνα, 26 Νοεµβρίου 2010 Ανάπτυξη στην Ελλάδα. Υφιστάµενη Κατάσταση Προοπτικές Ιωάννης Χαραλαµπίδης Ειδικός Επιστήµονας της ΡΑΕ 1 Περιεχόµενα Σηµερινή Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες 2003/87/ΕΚ & 2004/101/ΕΚ: Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας (ΕΣΕ) εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου & ευέλικτοι μηχανισμοί του πρωτοκόλλου του ΚΙΟΤΟ

Οδηγίες 2003/87/ΕΚ & 2004/101/ΕΚ: Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας (ΕΣΕ) εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου & ευέλικτοι μηχανισμοί του πρωτοκόλλου του ΚΙΟΤΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. - ΚΥΚΛΑΔΕΣ Βασιλική Τσάδαρη Χημικός Μηχ/κός ΕΜΠ, MSc. Διευθύντρια Περιβάλλοντος Παραγωγής ΔΕΗ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 24% ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 25% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 6% ΛΙΓΝΙΤΗΣ 45%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 24% ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 25% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 6% ΛΙΓΝΙΤΗΣ 45% Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα Εισαγωγική γ εισήγηση η της Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΙΓΜΑ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ Ορυκτά καύσιμα που μετέχουν σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. EEN HELLAS S.A. (EDF( group) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 100MW 90,1MW Αιολικά Πάρκα 100 MW Aνάστροφο Αντλησιοταμιευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμικό πλαίσιο για την Ανάπτυξη των ΑΠΕ. Υφιστάμενη Κατάσταση και Προοπτικές.

Θεσμικό πλαίσιο για την Ανάπτυξη των ΑΠΕ. Υφιστάμενη Κατάσταση και Προοπτικές. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Άρτας Άρτα, 30 Νοεμβρίου 2007 Θεσμικό πλαίσιο για την Ανάπτυξη των ΑΠΕ. Υφιστάμενη Κατάσταση και Προοπτικές. ιονύσης Αδ. Παπαχρήστου ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΕιδικόςΕπιστήμοναςτηςΡΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 Καθορισµός τεχνικών και λοιπών στοιχείων που δηµοσιοποιούνται για κάθε Μη ιασυνδεδεµένο Νησί µε βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του νόµου

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002340258 2014-10-14

14PROC002340258 2014-10-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθμός Προτεραιότητας: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καθεστώτος «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ»

Καθεστώτος «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» Σκοπός Διάρκεια Καθεστώτος Προϋπολογισμός Καθεστώτος / Ελάχιστο Ύψος Επένδυσης Δικαιούχοι Υπαγόμενων Επενδυτικών Σχεδίων Στόχος του καθεστώτος είναι η παροχή ενός πλήρους πλαισίου κινήτρων με βασικό στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονοµικά µεγέθη της πιθανής εξέλιξης της οικονοµίας Εξέλιξη διεθνών τιµών καυσίµων Εξέλιξη τιµών δικαιωµάτων εκποµπών Εξέλιξη

Μακροοικονοµικά µεγέθη της πιθανής εξέλιξης της οικονοµίας Εξέλιξη διεθνών τιµών καυσίµων Εξέλιξη τιµών δικαιωµάτων εκποµπών Εξέλιξη Ανάλυση της δυνατότητας ιείσδυσης των Τεχνολογιών ΑΠΕ και Εξοικονόµησης Ενέργειας στο Ελληνικό Ενεργειακό Σύστηµα εν όψει των στόχων της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής Ο ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Τίγκας

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική πολιτική για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή

Ελληνική πολιτική για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ελληνική πολιτική για τις Ανανεώσιµες Πηγές στην ηλεκτροπαραγωγή Νίκος Μπουλαξής, ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ιονύσης Παπαχρήστου, ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. 1 Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Applying European Emissions Trading and Renewable Energy Support Mechanisms in the Greek Electricity Sector (ETRES-LIFE)

Applying European Emissions Trading and Renewable Energy Support Mechanisms in the Greek Electricity Sector (ETRES-LIFE) Applying European Emissions Trading and Renewable Energy Support Mechanisms in the Greek Electricity Sector (ETRES-LIFE) Όραμα, πλαίσιο και στρατηγική για την ενσωμάτωση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας

Διαβάστε περισσότερα