ΔΚΘΔΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΚΘΔΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ"

Transcript

1 ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ ΔΚΘΔΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΜΗΜΑ ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ ΤΓΔΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΔΙ ΑΘΗΝΑ DEPARTMENT OF AESTHETICS AND COSMETOLOGY FACULTY OF HEALTH AND CARING PROFESSIONS TEI OF ATHENS ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΟ ΔΣΟ: ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ & ΔΑΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ ΑΓ. ΠΤΡΙΓΩΝΟ - ΑΙΓΑΛΔΩ ΑΘΗΝΑ ACADEMIC YEAR: WINTER AND SPRING SEMESTER ST. SPYRIDONOS, STR. EGALEO ATHENS

2 ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Πξφινγνο 3 1 Δ δηαδηθαζία ηεο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο 6 2 Παξνπζίαζε ηνπ Σκήκαηνο 10 3 Πξφγξακκα Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ 26 4 Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ 42 5 Πξφγξακκα Αηδαθηνξηθψλ πνπδψλ 45 6 Αηδαθηηθφ έξγν 46 7 Βξεπλεηηθφ έξγν 85 8 ρέζεηο κε θνηλσληθνχο/πνιηηηζηηθνχο/παξαγσγηθνχο (ΚΠΠ) θνξείο 92 9 ηξαηεγηθή αθαδεκατθήο αλάπηπμεο Αηνηθεηηθέο ππεξεζίεο θαη ππνδνκέο πκπεξάζκαηα ρέδηα βειηίσζεο Πίλαθεο Παξαξηήκαηα 159

3 ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ Πξφινγνο Δ παξνχζα Βζσηεξηθή Ώμηνιφγεζε αθνξά ζηα δηδαθηηθά εμάκελα Υεηκεξηλφ θαη Βαξηλφ , είλαη δε ε πξψηε πξνζπάζεηα πνπ θάλεη ην Σκήκα Ώηζζεηηθήο θαη Κνζκεηνινγίαο γηα αμηνιφγεζε. θνπφο ηεο Βζσηεξηθήο Ώμηνιφγεζεο είλαη λα δηακνξθψζεη θαη λα δηαηππψζεη ην Σκήκα θξηηηθή άπνςε γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ επηηεινχκελνπ έξγνπ ηνπ κε βάζε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα θαη δείθηεο θνηλήο ζπλαίλεζεο θαη γεληθήο απνδνρήο, θαη κε ηνπο αθφινπζνπο ζηφρνπο: 1. Σελ ηεθκεξησκέλε αλάδεημε ησλ επηηεπγκάησλ ηνπ Σκήκαηνο 2. Σελ επηζήκαλζε ζεκείσλ πνπ ρξήδνπλ βειηίσζεο 3. Σνλ πξνζδηνξηζκφ ελεξγεηψλ βειηίσζεο 4. Σελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ γηα απηνηειή δξάζε εληφο ηνπ Τκήκαηνο, φπνπ θαη εθφζνλ είλαη εθηθηφ 5. Σε ιήςε απνθάζεσλ γηα απηνηειείο δξάζεηο εληφο ηνπ Ιδξχκαηνο, φπνπ θαη εθφζνλ είλαη εθηθηφ. Πξφθεηηαη γηα κηα δηαδηθαζία απηναμηνιφγεζεο, πνπ ζεκαηνδνηεί ηελ ηαπηφηεηα ηνπ Σκήκαηνο, απνηππψλεη θαη αλαδεηθλχεη φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, ζεηηθά θαη αξλεηηθά, θαη θαηαγξάθεη ηηο θηινδνμίεο ηνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Βζσηεξηθήο Ώμηνιφγεζεο θαηαγξάθνληαη ηα ζεκαληηθφηεξα πνξίζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζχλζεζε ησλ ζηνηρείσλ, ηα νπνία ζπγθεληξψζεθαλ κε ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ κειψλ ηνπ Σκήκαηνο, αλαθνξηθά κε ην πθηζηάκελν θαη ην επηζπκεηφ επίπεδν πνηφηεηαο θαη ηνπο ηξφπνπο επίηεπμήο ηνπ. Δ δηαδηθαζία ηεο Βζσηεξηθήο Ώμηνιφγεζεο νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε ηεο παξνχζαο Έθζεζεο Βζσηεξηθήο Ώμηνιφγεζεο (ΒΒΏ), ε νπνία ππνβάιιεηαη ζην Σκήκα γηα έγθξηζε απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε θαη αθνινχζσο ζα δηαβηβαζηεί κέζσ ηεο ΜΟΑΕΠ ζηελ ΏΑΕΠ, πξνθεηκέλνπ λα θηλεζεί ε δηαδηθαζία Βμσηεξηθήο Ώμηνιφγεζεο. Τπεχζπλε γηα ηε ζχληαμε ηεο Έθζεζεο Βζσηεξηθήο Ώμηνιφγεζεο είλαη ε Οκάδα Βζσηεξηθήο Ώμηνιφγεζεο (ΟΜΒΏ), πνπ νξίζηεθε απφ ην Σκήκα γηα ηε δηάξθεηα ηεο Βζσηεξηθήο θαη Βμσηεξηθήο Ώμηνιφγεζεο. Δ ΒΒΏ βαζίζηεθε ζηα ζηνηρεία πνπ ζπλέιεμε ην Σκήκα θαη πνπ θαλνληθά πεξηιακβάλνληαη ζηηο Βηήζηεο Βζσηεξηθέο Βθζέζεηο ηνπ. Χζηφζν, επεηδή απηή είλαη ε πξψηε πξνζπάζεηα πνπ θάλεη ην Σκήκα γηα αμηνιφγεζε, ε ΒΒΏ ζπκπίπηεη κε ηελ Βηήζηα Βζσηεξηθή Έθζεζε. ηφρνο καο είλαη ε Έθζεζε Βζσηεξηθήο Ώμηνιφγεζεο λα κελ πεξηνξηζηεί ζηελ απιή παξάζεζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ, αιιά λα ππεηζέξρεηαη θξηηηθά ζηελ αλάιπζε θαη αμηνιφγεζή ηνπο, κε ζηφρν ηελ ζπλαγσγή ρξήζηκσλ

4 ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ ζπκπεξαζκάησλ θαη πξνηάζεσλ πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ βειηίσζε ηεο παξερφκελεο πνηφηεηαο εθπαίδεπζεο ηνπ Σκήκαηνο. Δ ΒΒΏ βαζίζηεθε ζην πξφηππν ζρήκα δνκήο θαη πεξηερνκέλσλ θαη αληηζηνηρεί πιήξσο ζηηο βαζηθέο ελφηεηεο ησλ θξηηεξίσλ πνπ αλαιχνληαη ζην έληππν ηεο ΏΑΕΠ κε ηίηιν «Αηαζθάιηζε Πνηφηεηαο ζηελ Ώλψηαηε Βθπαίδεπζε: Ώλάιπζε θξηηεξίσλ Αηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο Ώθαδεκατθψλ Μνλάδσλ» Έθδνζε 2.0, Ενχιηνο 2007, ΏΑΕΠ, Ώζήλα, κε φπνηεο ηξνπνπνηήζεηο θξίζεθαλ αλαγθαίεο, ψζηε λα απνδνζνχλ θαιχηεξα νη ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο. Οη ελφηεηεο πνπ αθνινπζνχλ είλαη: 1. Αηαδηθαζία ηεο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο 2. Παξνπζίαζε ηνπ Σκήκαηνο 3. Πξφγξακκα πνπδψλ 4. Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ 5. Πξφγξακκα Αηδαθηνξηθψλ ζπνπδψλ 6. Αηδαθηηθφ έξγν 7. Βξεπλεηηθφ έξγν 8. ρέζεηο κε θνηλσληθνχο, πνιηηηζηηθνχο θαη παξαγσγηθνχο θνξείο 9. ηξαηεγηθή αθαδεκατθήο αλάπηπμεο 10. Αηνηθεηηθέο ππεξεζίεο θαη ππνδνκέο 11. πκπεξάζκαηα 12. ρέδηα βειηίσζεο 13. Πίλαθεο 14. Παξαξηήκαηα Δ ζχληαμε ηεο Έθζεζεο Βζσηεξηθήο Ώμηνιφγεζεο ζχκθσλα κε ην πξνηεηλφκελν Πξφηππν ρήκα θαη ε ζπκπιήξσζε ησλ Πηλάθσλ πνπ ηε ζπλνδεχνπλ, πξνυπνζέηεη ηε ζχλζεζε ζηνηρείσλ πνπ θαηαγξάθνληαη απφ φια ηα κέιε ηνπ Σκήκαηνο ζηα εηδηθά απνγξαθηθά δειηία (Ώπνγξαθηθφ Αειηίν Βμακεληαίνπ Μαζήκαηνο θαη Ώηνκηθφ Ώπνγξαθηθφ Αειηίν Μέινπο Βθπαηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ, Βξσηεκαηνιφγην Φνηηεηψλ θ.η.ι.), φπσο απηά παξέρνληαη καδί κε ηηο νδεγίεο γηα ηελ ζπκπιήξσζή ηνπο θαη δεκνζηεχνληαη ζηνλ ηζηφηνπν ηεο ΏΑΕΠ ( ). ε απηή ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, ην Σκήκα θαηέβαιε θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα πξνθεηκέλνπ λα ηνπνζεηεζεί επί φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξσλ ζεκάησλ απφ ηα ζεκεία ηεο έθζεζεο. πσο επηζεκαίλεηαη ζηηο νδεγίεο ηεο ΏΑΕΠ, ηα Σκήκαηα κπνξνχλ λα πξνζζέζνπλ ή θαη λα εμεηδηθεχζνπλ ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα θαη δείθηεο πνπ απερνχλ ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπο. πλεπψο, φπνπ

5 ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ ππάξρνπλ δηαθνξνπνηήζεηο, γίλεηαη πξνζπάζεηα λα θαηαζηεί ζαθέο γηαηί ζπκβαίλεη απηφ ζχκθσλα πάληα κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο.

6 ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ 1. Ζ δηαδηθαζέα ηεο εζσηεξηθάο αμηνιφγεζεο Δ Βλφηεηα απηή πεξηιακβάλεη κηα ζχληνκε πεξηγξαθή, αλάιπζε θαη θξηηηθή αμηνιφγεζε ηεο δηαδηθαζίαο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο, θαζψο θαη ελδερφκελεο πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζή ηεο Πεξηγξαθά θαη αλϊιπζε ηεο δηαδηθαζέαο εζσηεξηθάο αμηνιφγεζεο ζην Σκάκα Σχλζεζε ηεο Οκάδαο Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (ΟΜΔΑ). Με απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο (1/ ) νξίδεηαη ε Οκάδα Βζσηεξηθήο Ώμηνιφγεζεο πνπ γηα ιφγνπο επειημίαο απαξηίδεηαη κφλν απφ ηξία κέιε ηνπ ΒΠ ηνπ Σκήκαηνο: Πξσηφπαπα Βπαγγειία Καζεγήηξηα, Κεθαιά ΐαζηιηθή Καζεγήηξηα, Κίληδηνπ Βιέλε Καζεγήηξηα, θαη έλα εθπξφζσπν ησλ ζπνπδαζηψλ (κε δηαδνρηθή ζεηξά): Αεκάγθνπ Ώηθαηεξίλε (21/3/08), Κφιληεξε Βιπίδα (10/3/09), Κειατδή Άξηεκηο (22/6/10) Με πνηνπο θαη πψο ζπλεξγάζζεθε ε ΟΜΔΑ γηα ηε δηακφξθσζε ηεο έθζεζεο; Σα κέιε ηεο ΟΜΒΏ έρνπλ ζαλ ζηφρν ην ζπληνληζκφ θαη ηελ θαηαλνκή έξγνπ ζηα ππφινηπα κέιε ΒΠ, ΒΣΠ, ΑΠ, σξνκίζζηνπο επηζηεκνληθνχο θαη εξγαζηεξηαθνχο ζπλεξγάηεο θαη ζπνπδαζηέο. Έηζη ζπκκεηείραλ φια ηα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Σκήκαηνο θαη νη ζπνπδαζηέο κε ηελ αλάζεζε ζε επηκέξνπο πξφζσπα ή επηηξνπέο επηκέξνπο ζεκαηηθψλ ελνηήησλ γηα ηε ζχληαμε ηεο Έθζεζεο Ώλάιπζεο Κξηηεξίσλ Αηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο Ώθαδεκατθψλ Μνλάδσλ αιιά θαη απηήο ηεο Έθζεζεο. πγθεθξηκέλα ε θαηαλνκή έξγνπ έγηλε σο εμήο: 1. Δ δηαδηθαζία ηεο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο (ΟΜΒΏ: ΚΒΦΏΛΏ, ΚΕΝΣΓΕΟΤ, ΠΡΧΣΟΠΏΠΏ) 2. Παξνπζίαζε ηνπ Σκήκαηνο (ΚΒΦΏΛΏ ΓΏΡΑΕΚΔ) 3.Πξφγξακκα ζπνπδψλ (ΚΒΦΏΛΏ ΑΠ Σκήκαηνο ) 4. Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (ΠΡΧΣΟΠΏΠΏ)

7 ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ 5. Πξφγξακκα Αηδαθηνξηθψλ πνπδψλ (-) 6. Αηδαθηηθφ έξγν (ΚΒΦΏΛΏ) 7. Βξεπλεηηθφ έξγν (ΚΕΝΣΓΕΟΤ) 8. ρέζεηο κε θνηλσληθνχο, πνιηηηζηηθνχο θαη παξαγσγηθνχο θνξείο (ΚΒΦΏΛΏ - ΓΏΡΑΕΚΔ) 9. ηξαηεγηθή αθαδεκατθήο αλάπηπμεο (ΚΒΦΏΛΏ) 10. Αηνηθεηηθέο ππεξεζίεο θαη ππνδνκέο (ΚΒΦΏΛΏ ΑΠ Σκήκαηνο) 11. πκπεξάζκαηα (ΚΒΦΏΛΏ) 10. ρέδηα βειηίσζεο (ΚΒΦΏΛΏ) 11. Πίλαθεο (ΓΏΡΑΕΚΔ) 12. Παξαξηήκαηα (ΓΏΡΑΕΚΔ ΑΠ Σκήκαηνο) Σα κέιε ΒΠ ηνπ Σκήκαηνο αλαιακβάλνπλ λα κνηξάζνπλ ηα εξσηεκαηνιφγηα ησλ ζπνπδαζηψλ ζε θάζε κάζεκα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ζεσξεηηθφ ή εξγαζηεξηαθφ κεηαμχ ηεο 6εο θαη 8εο εβδνκάδαο ηνπ εμακήλνπ, καδί κε θαθέινπο φπνπ αλαθέξεηαη ην κάζεκα, ην εμάκελν, εκεξνκελία θ.η.ι. Σα κέιε ΒΠ έρνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ ελεκεξσζεί γηα ηε δηαδηθαζία απηή απφ ηελ ΟΜΒΏ έηζη ψζηε λα δψζνπλ ηηο απαξαίηεηεο νδεγίεο ζηνπο εθάζηνηε παξφληεο ζπνπδαζηέο γηα ηελ νξζή θαη αληηθεηκεληθή ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Σελ θαηαρψξεζε ησλ δεδνκέλσλ (εξσηεκαηνινγίσλ θαη απνγξαθηθψλ) θαη ηελ αλάιπζε θαη ηε δεκηνπξγία ησλ δηαγξακκάησλ έθαλε ε θ. Γαξδίθε, κέινο ΒΣΠ. Μεηά ηε ζχληαμε ηεο Έθζεζεο, απηή θαηαηίζεηαη ζην Σκήκα ψζηε λα κνηξαζηεί ζε φια ηα κέιε γηα παξαηεξήζεηο θαη ζρφιηα θαη ζηε ζπλέρεηα λα επηθπξσζεί απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Πνηεο πεγέο θαη δηαδηθαζίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ άληιεζε πιεξνθνξηψλ; Ώ. Πεγέο Σα αξρεία ηνπ Σκήκαηνο Ώηζζεηηθήο θαη Κνζκεηνινγίαο πνπ αθνξνχλ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, βαζκνινγίεο ζπνπδαζηψλ θ.η.ι. Ώπνθάζεηο Γεληθψλ πλειεχζεσλ ή πκβνπιίσλ ηνπ Σκήκαηνο. Σα απνγξαθηθά δειηία φισλ ησλ καζεκάησλ αλά εμάκελν αιιά θαη ηα αηνκηθά απνγξαθηθά ησλ δηδαζθφλησλ (κέιε ΒΠ, σξνκίζζηνη επηζηεκνληθνί θαη εξγαζηεξηαθνί ζπλεξγάηεο). Σα εξσηεκαηνιφγηα πνπ ζπκπιεξψζεθαλ απφ ηνπο ζπνπδαζηέο φπνπ εθθξάδνπλ άπνςε γηα ην δηδαζθφκελν κάζεκα.

8 ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ Σα αξρεία ησλ κειψλ ηνπ ΒΠ ηνπ Σκήκαηνο εηδηθά γηα ηηο βαζκνινγίεο ησλ απνηπρφλησλ ζπνπδαζηψλ. ΐ. Αηαδηθαζίεο Πξνθεηκέλνπ νη πιεξνθνξίεο πνπ αληινχληαη απφ ηηο παξαπάλσ πεγέο λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθέο, αληηθεηκεληθέο θαη αμηφπηζηεο δφζεθε έκθαζε ζηελ ελεκέξσζε ησλ κειψλ ηνπ ΒΠ, ΒΣΠ, ΑΠ, σξνκίζζησλ επηζηεκνληθψλ θαη εξγαζηεξηαθψλ ζπλεξγαηψλ θαη εθπξνζψπσλ ησλ ζπνπδαζηψλ απφ ηελ ΟΜΒΏ ζε δηάθνξεο ζπλαληήζεηο. Βπηπιένλ, ηα κέιε ΒΠ ελεκεξψλνπλ ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίεο ηνπο ζπνπδαζηέο γηα ηελ νξζή ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. Βμάιινπ ελεκέξσζε πξαγκαηνπνηείηαη θαη απφ ηα κέιε ΒΣΠ πνπ έρνπλ αλαιάβεη ην έξγν ηεο δηαλνκήο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ζηηο αίζνπζεο καζεκάησλ θαη εξγαζηεξίσλ Πψο θαη ζε πνηα έθηαζε ζπδεηήζεθε ε έθζεζε ζην εζσηεξηθφ ηνπ Τκήκαηνο; ηε Γ ηνπ Σκήκαηνο (19/1/2011) πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ην ζέκα ηεο αμηνιφγεζεο ζπδεηήζεθε εθηελψο ε ζπνπδαηφηεηα ηεο αμηνιφγεζεο ψζηε λα βειηηψλεηαη ην Σκήκα δηαξθψο αθνινπζψληαο θάζε θνξά ηα λεφηεξα δεδνκέλα ηεο αγνξάο εξγαζίαο αιιά θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Σα κέιε ηνπ ΒΠ ζπκθσλνχλ κε ηελ φιε δηαδηθαζία θαη ην Σκήκα απνδέρεηαη ηελ αμηνιφγεζε, φια ηα κέιε ηνπ ΒΠ θαζίζηαληαη κέηνρνη ηεο δηαδηθαζίαο, ζπκκεηέρνπλ ζηε ζχληαμή ηεο θαη εγθξίλεηαη θαηά ζεηξά απφ ηνπο Σνκείο θαη αθνινχζσο απφ ην ζπκβνχιην ηνπ Σκήκαηνο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, γλσζηνπνηείηαη ε έθζεζε ζηα κέιε, αιιά θαη ζπδεηνχληαη πξνβιήκαηα, απνξίεο θαη δπζθνιίεο ηεο αμηνιφγεζεο. Μεηά ηε ζχληαμε ηνπ θπξίσο ζψκαηνο ηεο Έθζεζεο, απηή θνηλνπνηείηαη ζηα κέιε ΒΠ θαη αθνινπζεί ε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ ΑλΪιπζε ησλ ζεηηθψλ ζηνηρεέσλ θαη ησλ δπζθνιηψλ πνπ παξνπζηϊζζεθαλ θαηϊ ηε δηαδηθαζέα ηεο εζσηεξηθάο αμηνιφγεζεο. Σα κέιε ΒΠ θαηαλννχλ θαη ζπκθσλνχλ κε ηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο πνπ είλαη θπζηθφ επφκελν ηεο πξνζπάζεηαο βειηίσζεο ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο φπσο απηφ πξαγκαηνπνηείηαη παγθνζκίσο. Σα ζεηηθά ζηνηρεία θαη ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ φιε δηαδηθαζία είλαη πνιιαπιά: Θεηηθά ζηνηρεία: Γηα λα βειηησζνχλ επηκέξνπο ηνκείο ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα έζησ θαη ζε επίπεδν θπηηάξνπ πνπ είλαη ε βαζηθή αθαδεκατθή κνλάδα, ην Σκήκα δειαδή, πξέπεη πξψηα λα εμεπξεζνχλ, λα ηαπηνπνηεζνχλ θαη λα

9 ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ θαηαγξαθνχλ, νη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, θάηη πνπ απνηειεί ην βαζηθφ έξγν ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο. πκκεηνρή φισλ ησλ κειψλ ηνπ Σκήκαηνο, κνλίκσλ θαη σξνκηζζίσλ, εληζρχνληαο ηελ ζπιινγηθφηεηα. Αηεξεπλψληαο ηηο ππάξρνπζεο δπλαηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο θαη δηαπηζηψλνληαο ηηο αδπλακίεο ή ηηο ειιείςεηο ζε θάζε ηνκέα, θάζε κέινο θαζίζηαηαη ηαπηφρξνλα ζπκκέηνρνο ζηα ζεηηθά ζηνηρεία αιιά θαη ζηα αξλεηηθά, γίλεηαη κέξνο ηνπ πξνβιήκαηνο εληζρχνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηελ απνθαζηζηηθφηεηα γηα βειηίσζε. Βλεξγνπνίεζε ησλ ίδησλ ησλ ζπνπδαζηψλ νη νπνίνη, σο κέξνο κηαο επξείαο ζπκκεηνρηθήο δηαδηθαζίαο, αλαπηχζζνπλ πξσηνβνπιίεο. Απζθνιίεο: Δ έιιεηςε πξνεγνχκελεο εκπεηξίαο αμηνιφγεζεο είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ εθπφλεζε ηεο δηαδηθαζίαο κε ζρεηηθά αξγφ ξπζκφ. Δ βνήζεηα ηνπ θεληξηθνχ θνξέα ηεο ρψξαο πνπ δηελεξγείηαη ε αμηνιφγεζε, δειαδή ηεο ΏΑΕΠ, ζεσξείηαη κάιινλ ηθαλνπνηεηηθή κε ηελ παξνρή ζηελ ηζηνζειίδα ηεο φισλ ησλ απαξαίηεησλ νδεγηψλ θαη δηεπθξηλίζεσλ. κσο γηα ηε δηαδηθαζία εμαγσγήο θπξίσο ζηαηηζηηθψλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ απνδειηίσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ησλ ζπνπδαζηψλ ή ησλ απνγξαθηθψλ δειηίσλ ησλ καζεκάησλ ή ησλ αηνκηθψλ απνγξαθηθψλ ε νκάδα αληηκεηψπηζε πνιιέο δπζθνιίεο. Θα έπξεπε λα έρεη πξνβιεθζεί ειεθηξνληθφ πξφγξακκα εηζαγσγήο ζηνηρείσλ θαη εμαγσγήο έηζη επθνιφηεξα ησλ ζπκπεξαζκάησλ θαη ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ΠξνηΪζεηο γηα ηε βειηέσζε ηεο δηαδηθαζέαο. Δ θπξηφηεξε βειηίσζε ζα ήηαλ ε πιήξεο κεραλνξγάλσζε θαη ε εηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ θαηεπζείαλ ζε αλάινγν ειεθηξνληθφ πξφγξακκα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ε θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ αιιά θαη ε εμαγσγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ ζα ήηαλ επθνιφηεξε θαη θπζηθά ηαρχηεξε. Βπίζεο επθνιφηεξε, αληηπξνζσπεπηηθφηεξε θαη αληηθεηκεληθφηεξε ζα είλαη θαη ε εμσηεξηθή αμηνιφγεζε κε απηφλ ηνλ ηξφπν. Ώλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν, ε παξνρή ζηα Σκήκαηα έθζεζεο άιινπ Σκήκαηνο πνπ ζεσξείηαη ζσζηή θαη νινθιεξσκέλε έζησ θαη κε απαινηθή ησλ εηδηθψλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ, ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη σο παξάδεηγκα γηα ηα ππφινηπα ηκήκαηα ζα βνεζνχζε πνιχ.

10 ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ 2. Παξνπζέαζε ηνπ Σκάκαηνο Δ Βλφηεηα απηή παξνπζηάδεη ζπλνπηηθά ην Σκήκα θαη ηηο θχξηεο παξακέηξνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γεσγξαθηθά ζϋζε ηνπ Σκάκαηνο (π.ρ. ζηελ πξσηεχνπζα, ζε κεγϊιε πφιε, ζε κηθξά πφιε, ζπγθεληξσκϋλν, θαηαλεκεκϋλν ζε κηα πφιε θιπ). Σν Σκήκα Ώηζζεηηθήο θαη Κνζκεηνινγίαο βξίζθεηαη ζην ΣΒΕ Ώζήλαο, ζηελ νδφ Ώγ. ππξίδσλνο ζην Ώηγάιεσ θαη ζηεγάδεηαη ζηε ρνιή Βπαγγεικάησλ Τγείαο θαη Πξφλνηαο Ηζηνξηθφ ηεο εμϋιημεο ηνπ Σκάκαηνο. Δ πξψηε αλψηεξε δεκφζηα ζρνιή Ώηζζεηηθήο ηδξχεηαη απφ ηελ πνιηηεία ην 1978 ζηα ηφηε Κ.Ώ.Σ.Β.Β. θαη εληάζζεηαη ζηελ ηφηε ρνιή ηειερψλ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Πξφλνηαο. Οη ππνςήθηνη ζπνπδαζηέο ζπκκεηείραλ ζε Παλειιήληεο εμεηάζεηο, φπσο ζε φια ηα Ώ.Β.Ε. έηζη θαη ζηα Κ.Ώ.Σ.Β.Β., πξνθεηκέλνπ λα θνηηήζνπλ. Δ θνίηεζε μεπεξλά ηα ηξία έηε ζπνπδψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο. Δ έληαμε απηή έδσζε ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ επηζηήκε ηεο Ώηζζεηηθήο γηαηί ε πνιηηεία αλαγλψξηζε ηελ ζηελή ζπγγέλεηα ηεο Ώηζζεηηθήο κε ηνπο άιινπο θιάδνπο ησλ επαγγεικάησλ πγείαο. Με ηελ ίδξπζε ησλ Σ.Β.Ε. (Ν.1404/83) ηα Κ.Ώ.Σ.Β.Β. θαηαξγνχληαη θαη ε Ώηζζεηηθή εληάζζεηαη ζηελ ρνιή Βπαγγεικάησλ Τγείαο θαη Πξφλνηαο ηνπ Σ.Β.Ε. Ώζήλαο. Ώξγφηεξα ηδξχεηαη αληίζηνηρν Σκήκα θαη ζην Σ.Β.Ε. Θεζζαινλίθεο. Οη ζπνπδέο ζην Σκήκα Ώηζζεηηθήο θαη Κνζκεηνινγίαο ζήκεξα είλαη πξνζαξκνζκέλεο ζηα ζχγρξνλα επηζηεκνληθά θαη ηερλνινγηθά δεδνκέλα ηνπ θιάδνπ θαη ζθνπφ έρνπλ λα πξνεηνηκάζνπλ ηνπο απνθνίηνπο λα αθνινπζήζνπλ ηε δπλακηθή ηνπ επαγγέικαηνο θαη ηεο ηερλνινγίαο, έηζη φπσο δηακνξθψλνληαη ηφζν ζηελ Βιιάδα φζν θαη ζηηο δηεζλείο αγνξέο. Οη ζπνπδαζηέο εηζάγνληαη ζην Σκήκα κε ηε δηαδηθαζία ησλ παλειιελίσλ εμεηάζεσλ ή ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο γηα ηηο κεηεγγξαθέο θαη θαηαηάμεηο. ήκεξα, ν αξηζκφο ησλ εηζαθηέσλ είλαη 85 θαη ν αξηζκφο ησλ ζπνπδαζηψλ πνπ θνηηνχλ ζε φια ηα εμάκελα είλαη πεξίπνπ 750. Οη ζπνπδέο ζην Ώηζζεηηθήο θαη Κνζκεηνινγίαο, ζχκθσλα κε ην λέν, αλαζεσξεκέλν Πξφγξακκα πνπδψλ πνπ ηζρχεη απφ ην ρεηκεξηλφ εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο , δηαξθνχλ νθηψ (8) εμάκελα ζηα νπνία νη ζπνπδαζηέο δηδάζθνληαη ζεσξεηηθά θαη εξγαζηεξηαθά καζήκαηα. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ ζπνπδψλ, νη ζπνπδαζηέο πξαγκαηνπνηνχλ ηελ πξαθηηθή ηνπο άζθεζε ζην

11 ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ επάγγεικα ζε εξγαζηαθνχο ρψξνπο ηνπ ηδησηηθνχ ή ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα (ΒΡΣ) θαη εθπνλνχλ ηελ πηπρηαθή ηνπο εξγαζία. Σν εθπαηδεπηηθφ έηνο πνπ δηαξθεί απφ 1ε επηεκβξίνπ κέρξη 6ε Ενπιίνπ, πεξηιακβάλεη δχν εμάκελα ζπνπδψλ. Δ εγγξαθή ησλ πξσηνεηψλ ζπνπδαζηψλ ζην Σκήκα γίλεηαη κέζα ζε ρξνληθά φξηα ηα νπνία νξίδνληαη κε Τπνπξγηθή απφθαζε θαη κε βάζε ηηο θαηαζηάζεηο εηζαθηέσλ πνπ ζηέιλνληαη ζην Σ.Β.Ε. απφ ην ΤΠ.Β.Π.Θ. Ο θάζε ζπνπδαζηήο ππνρξενχηαη αλά εμάκελν λα αλαλεψλεη ηελ εγγξαθή ηνπ. Με ηελ πξψηε εγγξαθή ρνξεγείηαη ζε θάζε ζπνπδαζηή απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο έλαο αξηζκφο κεηξψνπ (Ώ.Μ.), ν νπνίνο παξακέλεη ίδηνο κέρξη ηε νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπ. Ο ζπνπδαζηήο πξέπεη λα γλσξίδεη ην Ώ.Μ., φπνηε ηνπ δεηεζεί απφ ηε Γξακκαηεία. Οη ζπνπδαζηέο ησλ ελδηάκεζσλ εμακήλσλ εγγξάθνληαη ζε εκεξνκελίεο ηηο νπνίεο αλαθνηλψλεη ε Γξακκαηεία. Παξάιιεια κε ηελ ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ εγγξαθήο ν θάζε ζπνπδαζηήο ππνβάιιεη ζην Σκήκα δήισζε καζεκάησλ. Δ θάζε αλαλέσζε εγγξαθήο αθνινπζείηαη θαη κε λέα δήισζε καζεκάησλ. Σν ρεηκεξηλφ εμάκελν ζπνπδψλ αξρίδεη ζην ηέινο επηεκβξίνπ θαη ην εαξηλφ ζην ηέινο Φεβξνπαξίνπ. Οη αθξηβείο εκεξνκελίεο έλαξμεο θαη ιήμεο θαζνξίδνληαη θάζε θνξά κε απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ΣΒΕ θαη αλαθνηλψλνληαη ζηελ αξρή ηνπ έηνπο. Μεηά ην ηέινο ησλ καζεκάησλ θάζε εμακήλνπ, αθνινπζνχλ νη εμεηαζηηθέο πεξίνδνη πνπ έρνπλ δηάξθεηα δχν εβδνκάδσλ ε θάζε κηα Σηειέρσζε ηνπ Τκήκαηνο ζε δηδαθηηθφ, δηνηθεηηθφ θαη εξγαζηεξηαθφ πξνζσπηθφ, θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία. ΚαζεγεηΫο Αξ. Κεθαιά ΐαζηιηθή Αηζζεηηθφο - Κνζκεηνιφγνο Φαξκαθνπνηφο Αξ. Κίληδηνπ Βιέλε Φαξκαθνπνηφο Αξ. Πξσηφπαπα Βπαγγειία Αηζζεηηθφο - Κνζκεηνιφγνο Φαξκαθνπνηφο ΑλαπιεξσηΫο ΚαζεγεηΫο Σζηξίβαο Βπζχκηνο Δπέθνπξνη ΚαζεγεηΫο Αξ. ΐαξβαξέζνπ Ώζαλαζία Νηθνινπνχινπ - Γθξεθ Εσάλλα Αξ. Σζηγψληα Ώιεμάλδξα Φεκηθφο - Κνζκεηνιφγνο - MSc Φαξκαθνπνηφο - Κνζκεηνιφγνο Αηζζεηηθφο - Κνζκεηνιφγνο - MSc Αηζζεηηθφο - Κνζκεηνιφγνο

12 ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ Σζηθιή - Ρήγα Μαξία Αηζζεηηθφο - Κνζκεηνιφγνο Φπζηθνζεξαπεχηξηα ΚαζεγεηΫο Δθαξκνγψλ Αηθαηνχιηα Βιέλε Παπαγεσξγίνπ πχξνο νπιηψηε Βηξήλε Σζανχια Βιεάλα Αηζζεηηθφο - Κνζκεηνιφγνο - MSc Φεκηθφο - Κνζκεηνιφγνο - MSc Αηζζεηηθφο - Κνζκεηνιφγνο - MSc Αηζζεηηθφο - Κνζκεηνιφγνο Τερλνιφγνο Τξνθίκσλ - MSc Αηαιπλά Μαξία Αηζζεηηθφο - Κνζκεηνιφγνο MSc Γηνηθεηηθφ Πξνζσπηθφ Αξ. Γηαξέλε Εσάλλα Γηαλλαθνπνχινπ Βιέλε Παπαληθνιάνπ Ώηθαηεξίλε Πξντζηακέλε Γξακκαηείαο Γξακκαηέαο Γξακκαηέαο Δ.Σ.Π. Αειαβέξε Ώηθαηεξίλε Γαξδίθε ΐαζηιηθή Αηζζεηηθφο Δξγνδεγφο Φεκηθφο Αηζζεηηθφο Κνζκεηνιφγνο - MSc Αξηζκφο θαη θαηαλνκή ησλ θνηηεηψλ αλά επίπεδν ζπνπδψλ (πξνπηπρηαθνί, κεηαπηπρηαθνί, δηδαθηνξηθνί) θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία. Σα ηειεπηαία έηε ππάξρεη δηαξθψο κεηνχκελνο ν αξηζκφο ησλ εηζαγνκέλσλ ζπνπδαζηψλ ζχκθσλα κε ηηο εηζεγήζεηο ηνπ ηκήκαηνο έηζη ψζηε λα είλαη πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθή ε εθπαίδεπζή ηνπο ζχκθσλα κε ηα εθπαηδεπηηθά κέζα, ηελ θηεξηαθή ππνδνκή θαη ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ Σκήκαηνο. Παξά ην γεγνλφο φκσο ηεο ηάζεο κείσζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ εηζαγνκέλσλ ηα ηειεπηαία δχν αθαδεκατθά έηε ν αξηζκφο απηφο έθηαζε ηνπο 85. ην Σκήκα Ώηζζεηηθήο θαη Κνζκεηνινγίαο γίλνληαη κεηεγγξαθέο απφ ην κνλαδηθφ άιιν Σκήκα πνπ βξίζθεηαη ζηε Θεζαινλίθε. Βπηπξφζζεηα ν αξηζκφο ησλ ζπνπδαζηψλ απμάλεηαη πεξαηηέξσ απφ ηνπο εηζαθηένπο ιφγσ εγγξαθήο ζπνπδαζηψλ εηδηθψλ θαηεγνξηψλ π.ρ. θαηαηάμεηο, κνπζνπικαληθή κεηνλφηεηα, άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο.

13 ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ Δ θαηαλνκή ησλ ζπνπδαζηψλ ηελ ηειεπηαία πεληαεηία απνδίδεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα ΕΙΑΚΣΕΟΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ Μεηαπηπρηαθνί ζπνπδαζηέο ππάξρνπλ απφ ην αθαδεκατθφ έηνο , φηαλ άξρηζε λα ιεηηνπξγεί ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα. Έθηνηε έρνπλ γίλεη ηξεηο πξνθεξχμεηο ηνπ ΠΜ ηνπ ηκήκαηνο καο. Οη απφθνηηνη πνπ έρνπλ ζπλνιηθά θνηηήζεη είλαη 16. Τπνςήθηνη δηδάθηνξεο δελ ππάξρνπλ πξνο ην παξφλ αθνχ θάηη ηέηνην δελ πξνβιέπεηαη θνπφο θαη ζηφρνη ηνπ Σκάκαηνο Πνηνη είλαη νη ζηφρνη θαη νη ζθνπνί ηνπ Τκήκαηνο ζχκθσλα κε ην ΦΔΚ ίδξπζήο ηνπ; Σν πεξηερφκελν ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Ώηζζεηηθήο θαη Κνζκεηνινγίαο, θαιχπηεη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο εθαξκνγήο ησλ επηζηεκνληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ γλψζεσλ ζην πεδίν ηεο πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο ησλ δεξκαηνινγηθψλ θαη ελδνθξηλνινγηθψλ πξνβιεκάησλ (κεηά ηε ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε ηεο αληίζηνηρεο ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο) θαη εληζρχεη ηελ ςπρηθή ηζνξξνπία ηνπ αηφκνπ. Ώλαθέξεηαη ζε επηζηεκνληθά ζεσξεηηθέο θαη εξγαζηεξηαθέο γλψζεηο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο κπνξεί λα βειηησζεί ε εμσηεξηθή εκθάληζε ηνπ πξνζψπνπ θαη ηνπ ζψκαηνο ηνπ αλζξψπνπ.

14 ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ θνπφο ηνπ Σκήκαηνο είλαη ε ζσζηή εθπαίδεπζε θαη ε δεκηνπξγία πςειήο πνηφηεηαο επαγγεικαηηψλ αηζζεηηθψλ, ηθαλψλ λα εθαξκφζνπλ ζσζηά θαη απνηειεζκαηηθά ηηο γλψζεηο ηνπο, πξνζθέξνληαο αζθαιή θαη θπξίσο απνηειεζκαηηθή αηζζεηηθή. Με ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο, ε αηζζεηηθή γίλεηαη απνηειεζκαηηθφηεξε, απαηηεί φκσο απφ ηνλ επαγγεικαηία Ώηζζεηηθφ πςεινχ βαζκνχ εθπαίδεπζε. Σν πεξηερφκελν ησλ ζπνπδψλ ζην Σκήκα καο είλαη έηζη νξγαλσκέλν ψζηε λα παξέρεηαη ε θαηάιιειε εθπαίδεπζε ζε ζπνπδαζηέο πνπ ζα αζρνιεζνχλ κε ηελ αλζξψπηλε πγεία σο επηζηήκνλεο επαγγεικαηίεο. Ο θαζεκεξηλφο άλζξσπνο πνπ αλαγθάδεηαη λα δεηήζεη ηελ αξσγή αγσγήο ηεο Ώηζζεηηθήο πξέπεη λα αηζζάλεηαη αζθάιεηα θαη απηφ επηηπγράλεηαη κφλν αλ ν Ώηζζεηηθφο είλαη επηζηεκνληθά πιήξσο ελεκεξσκέλνο θαη ππεχζπλνο. Σν Σκήκα έρεη σο απνζηνιή, λα πξνάγεη ηελ αλάπηπμε θαη ηε κεηάδνζε ησλ επηζηεκνληθψλ θαη εθαξκνζκέλσλ γλψζεσλ. Με ηε δηδαζθαιία θαη ηελ εθαξκνγή ζε πξαγκαηηθφ θαη κάιηζηα αξθεηά ξεαιηζηηθφ επίπεδν (πξνζνκνίσζε κε πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά κε ηε βνήζεηα κνληέισλ πνπ πξνζέξρνληαη ζηα εξγαζηήξηα γηα ηελ εθαξκνγή ζεξαπεηψλ), παξέρεη ζηνπο ζπνπδαζηέο ηα απαξαίηεηα εθφδηα, ηα νπνία εμαζθαιίδνπλ ηελ άξηηα θαηάξηηζε ηνπο γηα ηελ επηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία θαη εμέιημε. ηα πιαίζηα ηεο απνζηνιήο ηνπ ην Σκήκα: α) Παξαθνινπζεί ηηο δηεζλείο εμειίμεηο ζηνλ επηζηεκνληθφ θαη εθπαηδεπηηθφ ηνκέα. β) Ώλαπηχζζεη δηεζλείο ζπλεξγαζίεο κε αλψηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηεο ρψξαο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ. γ) πλεξγάδεηαη κε θνξείο ηνπ ηδησηηθνχ θαη ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην γλσζηηθφ ηνπ αληηθείκελν. δ) Υξεζηκνπνηεί ηηο ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο ζηελ εθπαίδεπζε. ε) Αηεμάγεη ηερλνινγηθή έξεπλα. ζη) Ώλαπηχζζεη ζηνπο ζπνπδαζηέο ηηο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο πνπ ζα ηνπο θαηαζηήζνπλ ηθαλνχο λα είλαη αληαγσληζηηθνί ζε εζληθφ θαη δηεζλέο πεξηβάιινλ. δ) Πξνεηνηκάδεηαη λα είλαη δεθηηθφ ζε αιιαγέο, ζχκθσλα κε ηηο κεηαβαιιφκελεο εθπαηδεπηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο, ζε πεξηθεξεηαθφ, εζληθφ θαη δηεζλέο πεξηβάιινλ. ε) Πξνεηνηκάδεηαη γηα ηε δηαζθάιηζε θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ επηπέδνπ ζπνπδψλ ζην Σκήκα. ζ) πλεξγάδεηαη κε παλεπηζηήκηα ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ζπκπξάηηεη ζηε δηνξγάλσζε Πξνγξακκάησλ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ.

15 ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ Πηπρηνχρνο ηνπ Σκήκαηνο Ώηζζεηηθήο θαη Κνζκεηνινγίαο Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο, νη πηπρηνχρνη ηνπ Σκήκαηνο απνθηνχλ ηηο απαξαίηεηεο επηζηεκνληθέο θαη ηερλνινγηθέο γλψζεηο, ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο ψζηε λα δξαζηεξηνπνηνχληαη σο ππεχζπλνη Ώηζζεηηθνί ζε ηνκείο ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο: Ώλαιακβάλνπλ ηελ επζχλε ηεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο εξγαζηεξίνπ Ώηζζεηηθήο θαη είλαη ζε ζέζε λα παξέρνπλ κε αζθάιεηα ηηο ππεξεζίεο ηνπο. Βπηιέγνπλ ηα θαηάιιεια κεραλήκαηα θαη φξγαλα γηα ηνλ εμνπιηζκφ ησλ εξγαζηεξίσλ ηνπο θαη εθαξκφδνπλ ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο πνπ πξνβιέπνληαη. Βλεκεξψλνληαη γηα ηα ζχγρξνλα πιηθά θαη κεραλήκαηα, επηιέγνπλ ηα θαηάιιεια κε βάζε ηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο ηεο Βπηζηήκεο, θαζψο θαη ηελ ζεξαπεπηηθή κέζνδν πνπ ζα αθνινπζήζνπλ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. ηειερψλνπλ επηρεηξήζεηο πνπ παξαζθεπάδνπλ θαιιπληηθά, ζπκκεηέρνληαο ζηελ αλάπηπμε θαη παξαγσγή λέσλ θαιιπληηθψλ πξντφλησλ, θαζψο θαη ζηελ πνηνηηθή απφδνζε απφ αηζζεηηθήο πιεπξάο. πλεξγάδνληαη κε δεξκαηνινγηθέο ή ελδνθξηλνινγηθέο θιηληθέο ή ηαηξεία θαζψο θαη κε Ώηζζεηηθνχο Υεηξνπξγνχο ζπκβάιινληαο ζεκαληηθά κε ηηο γλψζεηο ηνπο ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ άπηνληαη ηεο εηδηθφηεηαο ηνπο. Βθπνλνχλ κειέηεο θαη ζπκκεηέρνπλ ζε εξεπλεηηθέο νκάδεο. Ώπαζρνινχληαη ζηηο δηάθνξεο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο, ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία. Βπαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα πηπρηνχρσλ ηνπ Ώηζζεηηθήο θαη Κνζκεηνινγίαο ηνπ ΣΒΕ Ώζήλαο (Πξνεδξηθφ δηάηαγκα αξηζκ.83 ΦΒΚ άξζξν 1) 1. Οη πηπρηνχρνη ηνπ ηκήκαηνο Ώηζζεηηθήο θαη Κνζκεηνινγίαο ηεο ρνιήο Βπαγγεικάησλ Τγείαο θαη Πξφλνηαο (ΒΤΠ) ησλ Σερλνινγηθψλ Βθπαηδεπηηθψλ Εδξπκάησλ, κε βάζε ηηο εμεηδηθεπκέλεο επηζηεκνληθέο θαη ηερληθέο γλψζεηο ηνπο αζρνινχληαη, ζηνλ ηδησηηθφ θαη δεκφζην ηνκέα φπσο απηφο πξνζδηνξίζηεθε απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ θάζε θνξά ηζρχνπλ, είηε ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο επηζηήκνλεο είηε απηνδχλακα θαη πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο ζε άηνκα πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηελ αηζζεηηθή ζψκαηνο θαη πξνζψπνπ. 2. Βηδηθφηεξα νη παξαπάλσ πηπρηνχρνη έρνπλ δηθαίσκα απαζρφιεζεο, είηε σο ζηειέρε κνλάδσλ, είηε σο απηναπαζρνινχκελνη, ζηα εμήο αληηθείκελα θαη δξαζηεξηφηεηεο: α) ην ζέαηξν, θηλεκαηνγξάθν θαη ηειεφξαζε.

16 ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ β) ηηο επηρεηξήζεηο, πνπ παξαζθεπάδνπλ θαιιπληηθά, ζπκκεηέρνληαο ζηελ αλάπηπμε θαη παξαγσγή λέσλ θαιιπληηθψλ πξντφλησλ, θαζψο θαη ζηελ πνηνηηθή απφδνζε απφ αηζζεηηθήο πιεπξάο. γ) ηηο επηρεηξήζεηο, πνπ πσινχλ θαιιπληηθά (θαξκαθεία, θαηαζηήκαηα θαιιπληηθψλ), σο ππεχζπλα ζηειέρε. δ) ηηο λνζνθνκεηαθέο κνλάδεο κε δεξκαηνινγηθή ή ελδνθξηλνινγηθή ή λεπξνινγηθή θιηληθή ζε θαζήθνληα ζπλεξγαζίαο κε ηνπο ηαηξνχο, ζηνλ ηνκέα ηεο εηδηθφηεηαο ηνπο (θαζαξηζκφο πξνζψπνπ, ξηδηθή απνηξίρσζε, απίζρλαζε θ.ιπ.). ε) ε θάζε άιιε επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ εκθαλίδεηαη κε ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο θαη απνδεδεηγκέλα θαιχπηεηαη απφ ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο εηδηθφηεηαο ηνπο. 3. Οη πηπρηνχρνη ηνπ αλαθεξφκελνπ ηκήκαηνο κπνξνχλ λα ηδξχνπλ θαη λα ιεηηνπξγνχλ κε βάζε ηελ θάζε θνξά ηζρχνπζα λνκνζεζία, εξγαζηήξηα αηζζεηηθήο (αηζζεηηθή πξνζψπνπ θαη ζψκαηνο, ξηδηθή απνηξίρσζε, καζάδ, ελφξγαλε, αλφξγαλε γπκλαζηηθή). 4. Οη πηπρηνχρνη ηνπ αλαθεξφκελνπ ηκήκαηνο κπνξνχλ λα απαζρνινχληαη ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζε ζέκαηα αηζζεηηθήο, ζχκθσλα κε ηελ θάζε θνξά ηζρχνπζα λνκνζεζία. Βπίζεο κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ σο κέιε εξεπλεηηθψλ νκάδσλ ζε ζέκαηα ηεο εηδηθφηεηαο ηνπο. 5. Οη παξαπάλσ πηπρηνχρνη αζθνχλ ην επάγγεικα ζην πιαίζην ησλ παξαπάλσ επαγγεικαηηθψλ ηνπο δηθαησκάησλ κεηά ηελ απφθηεζε άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο πνπ ρνξεγείηαη απφ ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Ώζθαιίζεσλ Πψο αληηιακβάλεηαη ε αθαδεκατθή θνηλφηεηα ηνπ Τκήκαηνο ηνπο ζηφρνπο θαη ηνπο ζθνπνχο ηνπ Τκήκαηνο; Οη εθπαηδεπηηθνί ηνπ Σκήκαηνο, ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο, δηαζέηνπλ ηελ εηδηθφηεηα Ώηζζεηηθνχ-Κνζκεηνιφγνπ, Φαξκαθνπνηνχ θαη Υεκηθνχ θαη πξνέξρνληαη απφ ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Βπαγγεικαηηθά, πξφθεηηαη γηα ζπλεξγαδφκελα θαη αιιεινεμαξηψκελα Βπαγγέικαηα. Οη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί, έρνπλ επί καθξφλ αζθήζεη θαη ειεχζεξν επάγγεικα. Σν γεγνλφο απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα έρνπλ βαζηά γλψζε ησλ αλαγθψλ ηνπ επαγγέικαηνο θαη ηεο αγνξάο. Παξάιιεια, ελεκεξψλνληαη ζπλερψο επί ησλ ηειεπηαίσλ επηζηεκνληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ. Έηζη, είλαη ζε ζέζε λα πξνζαξκφδνπλ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη ηα πεξηγξάκκαηα ησλ καζεκάησλ, κε ηε δηαδηθαζία ηεο αλαζεψξεζεο ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ. Οη ζηφρνη θαη νη ζθνπνί ηνπ Σκήκαηνο επαλαπξνζδηνξίδνληαη αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο θαη εμειίμεηο ηεο επηζηήκεο θαη ηερλνινγίαο αιιά θαη ηεο αγνξάο.

17 ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ Υπάξρεη απφθιηζε ησλ επίζεκα δηαηππσκέλσλ (ζην ΦΔΚ ίδξπζεο) ζηφρσλ ηνπ Τκήκαηνο απφ εθείλνπο πνπ ζήκεξα ην Τκήκα ζεσξεί φηη πξέπεη λα επηδηψθεη; Δ επηζηήκε ηεο Ώηζζεηηθήο θαη Κνζκεηνινγίαο έρεη καθξά ηζηνξία κε απνηέιεζκα λα είλαη θαζνξηζκέλε εδψ θαη θαηξφ ε απνζηνιή ηεο. Μπνξεί ινηπφλ λα αιιάδνπλ θαηά θαηξνχο επηκέξνπο αλάγθεο θαη ζηφρνη πξνθεηκέλνπ λα αθνινπζεί ην ηκήκα ηηο εμειίμεηο, φκσο ν θεληξηθφο ζηφρνο πνπ είλαη ε εθαξκνγή ησλ επηζηεκνληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ γλψζεσλ ζην πεδίν ηεο πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο ησλ δεξκαηνινγηθψλ θαη ελδνθξηλνινγηθψλ κε ζπλέπεηα λα εληζρχεηαη ε ςπρηθή ηζνξξνπία ηνπ αηφκνπ θαη λα βειηηψλεηαη ε εμσηεξηθή εκθάληζε ηνπ πξνζψπνπ θαη ηνπ ζψκαηνο ηνπ αλζξψπνπ παξακέλεη ζηαζεξφο φπσο νξίδεηαη απφ ηνλ επίζεκα δηαηππσκέλν ζηφρν θαηά ηελ ίδξπζε ηνπ Σκήκαηνο Δπηηπγράλνληαη νη ζηφρνη πνπ ζήκεξα ην Τκήκα ζεσξεί φηη πξέπεη λα επηδηψθεη; Αλ φρη, πνηνη παξάγνληεο δξνπλ απνηξεπηηθά ή αλαζηαιηηθά ζηελ πξνζπάζεηα απηή; Οη ζηφρνη πνπ επηδηψθεη ην Σκήκα επηηπγράλνληαη ζχκθσλα κε ην πεξηερφκελν ζπνπδψλ θαη ηελ απνζηνιή ηνπ Σκήκαηνο: Πηπρηνχρνο ηνπ Σκήκαηνο Ώηζζεηηθήο θαη Κνζκεηνινγίαο Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο, νη πηπρηνχρνη ηνπ Σκήκαηνο απνθηνχλ ηηο απαξαίηεηεο επηζηεκνληθέο θαη ηερλνινγηθέο γλψζεηο, ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο ψζηε λα δξαζηεξηνπνηνχληαη σο ππεχζπλνη ζε ηνκείο ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ: Ώλαιακβάλνπλ ηελ επζχλε ηεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο εξγαζηεξίνπ Ώηζζεηηθήο θαη είλαη ζε ζέζε λα παξέρνπλ κε αζθάιεηα ηηο ππεξεζίεο ηνπο Βπηιέγνπλ ηα θαηάιιεια κεραλήκαηα θαη φξγαλα γηα ηνλ εμνπιηζκφ ησλ εξγαζηεξίσλ ηνπο θαη εθαξκφδνπλ ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο πνπ πξνβιέπνληαη. Βλεκεξψλνληαη γηα ηα ζχγρξνλα πιηθά θαη κεραλήκαηα, επηιέγνπλ ηα θαηάιιεια κε βάζε ηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο ηεο Βπηζηήκεο, θαζψο θαη ηελ ζεξαπεπηηθή κέζνδν πνπ ζα αθνινπζήζνπλ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. πλεξγάδνληαη κε δεξκαηνινγηθέο ή ελδνθξηλνινγηθέο θιηληθέο ή ηαηξεία θαζψο θαη κε Ώηζζεηηθνχο Υεηξνπξγνχο ζπκβάιινληαο ζεκαληηθά κε ηηο γλψζεηο ηνπο ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ άπηνληαη ηεο εηδηθφηεηαο ηνπο. Βθπνλνχλ κειέηεο θαη ζπκκεηέρνπλ ζε εξεπλεηηθέο νκάδεο. Ώπαζρνινχληαη ζηηο δηάθνξεο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο, ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία.

18 ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ Παξάγνληεο πνπ δξνπλ αλαζηαιηηθά ζηελ πξνζπάζεηα απηή. α) Πφξνη πνπ δηαηίζεληαη ζην Σκήκα. Οη πφξνη πνπ δηαηίζεληαη ζην ηκήκα θξίλνληαη αλεπαξθείο γηα ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο. ηαλ ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ Σκήκαηνο ζε αλαιψζηκα πιηθά αλέξρεηαη ζηαζεξά ζε Βπξψ, ελψ γηα ην ηξέρνλ Βμάκελν δφζεθαλ ιηγφηεξα απφ Βπξψ θαίλεηαη φηη ε θάιπςε ησλ ειάρηζησλ αλαγθψλ ηνπ Σκήκαηνο γίλεηαη νξηαθά θαη ζίγνπξα φρη ζην βαζκφ πνπ απαηηεί ε «Ώλψηαηε» εθπαίδεπζε. β) Ο ζεζκφο ηεο «πξαθηηθήο άζθεζεο» είλαη αλαγθαίνο πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ε εθπαίδεπζε ησλ ζπνπδαζηψλ ηνπ Σκήκαηνο εηδηθά εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εθαξκνζκέλε επηζηήκε θαη ηερλνινγία φπσο είλαη ην επάγγεικα ηνπ «Ώηζζεηηθνχ - Κνζκεηνιφγνπ». Δ ρξεκαηνδφηεζε απηήο ηεο άζθεζεο ζεσξείηαη πξνβιεκαηηθή αθνχ ηα κηζά ρξήκαηα θαιχπηνληαη απφ ηνλ ΟΏΒΑ θαη ηα ππφινηπα απφ ηνλ εξγαζηεξηνχρν κε ηνλ νπνίν ζπλάπηεη ζχκβαζε ην ηκήκα. κσο ζπρλά παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν ν εξγαζηεξηνχρνο Ώηζζεηηθφο λα κελ είλαη ζπλεπήο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ή λα κε δέρεηαη ηνλ ζπνπδαζηή γηα εθπαίδεπζε επεηδή ζεσξεί φηη ζαλ εθπαηδεπφκελνο δελ πξέπεη λα πιεξψλεηαη απφ ην εξγαζηήξην πνπ ηνλ θηινμελεί. Ώλ ε ρξεκαηνδφηεζε γηλφηαλ εμ νινθιήξνπ απφ ηνλ ΟΏΒΑ ή απφ άιιν θνξέα ζα ήηαλ επθνιφηεξε ε δηαδηθαζία εμεχξεζεο εξγαζηεξίνπ απφ ηνλ ζπνπδαζηή αιιά θαη ην Σκήκα ζα κπνξνχζε λα πξνηείλεη ζπγθεθξηκέλα εξγαζηήξηα πνπ πιεξνχλ φιεο ηηο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ ζπνπδαζηψλ. γ) Μεγάινο αξηζκφο εηζαγνκέλσλ. Ώλ θαη ππάξρεη ηάζε κείσζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ εηζαγνκέλσλ ζπνπδαζηψλ, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ν αξηζκφο απηφο ζεσξείηαη κεγαιχηεξνο θαηά 25% πεξίπνπ απφ ηνλ αξηζκφ πνπ ην Σκήκα ζεσξεί φηη κπνξεί λα εθπαηδεχζεη ηθαλνπνηεηηθά. δ) Έιιεηςε ρψξσλ φζνλ αθνξά ζηελ θηεξηαθή ππνδνκή γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ ζπνπδαζηψλ αιιά ζε γξαθεία ΒΠ. ε) Έιιεηςε ζπνπδαζηψλ πςεινχ επηπέδνπ. Παξά ην γεγνλφο φηη νη ζπνπδαζηέο εηζάγνληαη κε θαιή βαζκνινγία (αληίζηνηρε πνιιψλ ΏΒΕ) παξαηεξνχληαη ειιείςεηο πνπ αθνξνχλ ην βαζηθφ κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ ζπνπδαζηψλ γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζε θελά θαη πιεκκειή εθπαίδεπζε θαηά ηε ζεηεία ηνπο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε Θεσξείηε φηη ζπληξέρεη ιφγνο αλαζεψξεζεο ησλ επίζεκα δηαηππσκέλσλ (ζην ΦΔΚ ίδξπζεο) ζηφρσλ ηνπ Τκήκαηνο; Με ηηο ηζρχνπζεο ζηελ παξνχζα ζηηγκή αλάγθεο ηεο αγνξάο θαη ηηο δηεζλείο θαη εζληθέο ζπλζήθεο δελ ππάξρεη ιφγνο αιιαγήο ησλ επίζεκα δηαηππσκέλσλ ζηφρσλ ηνπ Σκήκαηνο.

19 ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ 2.4. Γηνέθεζε ηνπ Σκάκαηνο (αθαδεκατθφ Ϋηνο ). Σα φξγαλα ηνπ Σκήκαηνο είλαη: Δ ΓΒΝΕΚΔ ΤΝΒΛΒΤΔ ΣΟΤ ΣΜΔΜΏΣΟ ηε ζπλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο κεηέρνπλ φια ηα κέιε ηνπ ΒΠ θαη εθπξφζσπνη ησλ ζπνπδαζηψλ ζε πνζνζηφ 40% ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ΒΠ. Βπίζεο ζπκκεηέρεη εθπξφζσπνο ηνπ ΒΣΠ, θαηά πνζνζηφ 50% ησλ κειψλ ηνπ ΒΠ. ΣΟ ΤΜΐΟΤΛΕΟ ΣΟΤ ΣΜΔΜΏΣΟ ην ζπκβνχιην ηνπ Σκήκαηνο κεηέρνπλ ν Πξντζηάκελνο, νη Τπεχζπλνη ηνπ Ώ θαη ΐ Σνκέα, εθπξφζσπνο ησλ ζπνπδαζηψλ θαη εθπξφζσπνο ΒΣΠ εθφζνλ ζπδεηνχληαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην ΒΣΠ. Ο ΠΡΟΨΣΏΜΒΝΟ Πξντζηάκελνο ζην Σκήκα είλαη ν θ. Σζηξίβαο Βπζχκηνο. Λφγσ ζπληαμηνδφηεζεο ηνπ θ. Σζηξίβα, Πξντζηακέλε ηνπ Σκήκαηνο νξίζηεθε ε θ. Σζηγψληα Ώιεμάλδξα βάζεη ηεο απφθαζεο κε αξηζκφ 13497/ ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΣΒΕ Ώζήλαο. Ώλαπι. Πξντζηακέλνπ Σκήκαηνο: Αξ. Κίληδηνπ Βιέλε. ΓΒΝΕΚΔ ΤΝΒΛΒΤΔ ΣΟΜΒΧΝ ΜΏΘΔΜΏΣΧΝ ην Σκήκα πξνβιέπνληαη 2 Σνκείο Μαζεκάησλ σο αθνινχζσο: Ώ Σνκέαο Μαζεκάησλ Ώηζζεηηθήο. Τπεχζπλνο Σνκέα: Αξ. Κίληδηνπ Βιέλε Ώλαπιεξσηήο Τπεχζπλνο Σνκέα: Σζηγψληα Ώιεμάλδξα Μέιε: Αξ. ΐαξβαξέζνπ Ώζαλαζία Αξ. Κεθαιά ΐαζηιηθή νπιηψηε Βηξήλε Αηθαηνχιηα Βιέλε Βθπξφζσπνη ησλ ζπνπδαζηψλ: - Κειατδή Άξηεκηο ρηλάο Νηθφιανο (αλαπι.) - Ληνλάθε Κπξηαθή Κφιληεξε Βιπίδα (αλαπι.)

20 ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ ΐ Σνκέαο Μαζεκάησλ Ώπνηξίρσζεο. Τπεχζπλνο Σνκέα: Σζηγψληα Ώιεμάλδξα Λφγσ νξηζκνχ ηεο θ. Σζηγψληα σο Πξντζηακέλεο ηνπ Σκήκαηνο, Τπεχζπλε ηνπ Σνκέα Ώπνηξίρσζεο νξίζηεθε θ. Γθξεθ Εσάλλα βάζεη ηεο απφθαζεο κε αξηζκφ 13497/ ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΣΒΕ Ώζήλαο. Ώλαπιεξσηήο Τπεχζπλνο Σνκέα: Γθξεθ Εσάλλα Λφγσ νξηζκνχ ηεο θ. Γθξεθ σο Τπεχζπλεο Σνκέα Ώπνηξίρσζεο, Ώλαπι. Τπεχζπλε Σνκέα νξίζηεθε ε θ. Αηαιπλά Μαξία, βάζεη ηεο απφθαζεο κε αξηζκφ 13497/ ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΣΒΕ Ώζήλαο. Μέιε: Αξ. Πξσηφπαπα Βπαγγειία Σζανχια Βιεάλα Αηαιπλά Μαξία (ζπληαμηνδνηήζεθε κεηά ην πέξαο ηεο αμηνιφγεζεο) Βθπξφζσπνη ησλ ζπνπδαζηψλ: - Κφιληεξε Βιπίδα Υνπζκέλ Υαθηδέ (αλαπι.) - Καπεηαλίνπ Ραθαέια Μπαιαιά Παπιίλα (αλαπι.) ΓΡΏΜΜΏΣΒΕΏ ΣΜΔΜΏΣΟ. Δ Γξακκαηεία απνηειεί δηνηθεηηθφ φξγαλν ηνπ Σκήκαηνο θαη είλαη ζηειερσκέλε σο αθνινχζσο: Αξ. Γηαξέλε Εσάλλα Πξντζηακέλε Γξακκαηείαο Γηαλλαθνπνχινπ Βιέλε Παπαληθνιάνπ Ώηθαηεξίλε Γξακκαηέαο Γξακκαηέαο Θεζκνζεηεκέλεο επηηξνπέο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην Σκήκα θαη ππεχζπλνη δηαθφξσλ ηνκέσλ. ην Σκήκα ιεηηνπξγνχλ νη εμήο επηηξνπέο: 1. ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΑΚΖΖ Σζηξίβαο Βπζχκηνο Αηαιπλά Μαξία Σζανχια Βιεάλα 2. ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ (απφθαζε πκβνπιένπ Σκάκαηνο 4/ ) Αξ. Κίληδηνπ Βιέλε

21 ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ Γθξεθ Εσάλλα Σζανχια Βιεάλα 3. ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΑΣΑΣΑΞΔΧΝ (απφθαζε πκβνπιένπ Σκάκαηνο 18/ ) Σζηγψληα Ώιεμάλδξα, Βπίθ. Καζεγήηξηα Σκήκαηνο Ώηζζεηηθήο & Κνζκεηνινγίαο Ώλζνχιε Φξαγθίζθε, Καζεγήηξηα Γεληθνχ Σκήκαηνο ΐαζηθψλ Εαηξηθψλ Μαζεκάησλ Βπηπρίδνπ Βιέλε, Καζεγήηξηα Γεληθνχ Σκήκαηνο ΐαζηθψλ Εαηξηθψλ Μαζεκάησλ ΐάηηεο Αεκήηξηνο, Καζεγεηήο Γεληθνχ Σκήκαηνο Φπζηθήο, Υεκείαο & Σερλνινγίαο Τιηθψλ Ράπηεο Αεκήηξηνο, Καζεγεηήο Γεληθνχ Σκήκαηνο Φπζηθήο, Υεκείαο & Σερλνινγίαο Τιηθψλ Κνζκαδάθε Μαξία, Βπηζηεκνληθή πλεξγάηηδα Σκήκαηνο Ώηζζεηηθήο & Κνζκεηνινγίαο Υαληψηεο Φξαγθίζθνο, Καζεγεηήο Γεληθνχ Σκήκαηνο ΐαζηθψλ Εαηξηθψλ Μαζεκάησλ 4. ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΧΡΟΛΟΓΗΟΤ ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ (απφθαζε πκβνπιένπ Σκάκαηνο 10/ ): Σζηγψληα Ώιεμάλδξα Αηαιπλά Μαξία νπιηψηε Βηξήλε 5. ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΞΔΣΑΣΗΚΧΝ ΠΔΡΗΟΓΧΝ (απφθαζε πκβνπιένπ Σκάκαηνο 10/ ): ΐαξβαξέζνπ Ώζαλαζία Αηθαηνχιηα Βιέλε νπιηψηε Βηξήλε 6. ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΜΟΝΗΜΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΑΝΑΛΧΗΜΧΝ ΤΛΗΚΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΠΟ ΣΑΚΣΗΚΟΤ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΠ ΔΤΘΔΗΑ ΑΝΑΘΔΔΗ (απφθαζε πκβνπιένπ Σκάκαηνο 10/ ): νπιηψηε Βηξήλε Σζανχια Βιεάλα Αηθαηνχιηα Βιέλε

22 ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ Κεθαιά ΐαζηιηθή (αλαπι. Μέινο) 7. ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ SOCRATES/ERASMUS: Αξ. Πξσηφπαπα Βπαγγειία 8. ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ LEONARDO: Αξ. Πξσηφπαπα Βπαγγειία 9. ΔΚΠΡΟΧΠΟ ECTS: Αξ. Πξσηφπαπα Βπαγγειία 10. ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΗΣΟΔΛΗΓΑ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ: Αηαιπλά Μαξία 11. ΔΚΠΡΟΧΠΟ ΣΖΝ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ: Αξ. Πξσηφπαπα Βπαγγειία 12. ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΟΚΗΜΑΗΑ ΔΠΑΡΚΔΗΑ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΗ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤ Π.Γ. 231/98 (Ϋγγξαθν 12623/ Ϋγγξαθν ΠξνΫδξνπ ΣΔΗ-Α): Αξ. Πξσηφπαπα Βπαγγειία Αξ. Κίληδηνπ Βιέλε Σζηξίβαο Βπζχκηνο Αξ. Κεθαιά ΐαζηιηθή (αλαπι. Μέινο) 13. ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΜΔΣΔΓΓΡΑΦΧΝ (απφθαζε πκβνπιένπ Σκάκαηνο κε αξηζκφ 16/ ): Αξ. Κεθαιά ΐαζηιηθή Γθξεθ Εσάλλα νπιηψηε Βηξήλε Πνηνη εζσηεξηθνί θαλνληζκνί (π.ρ. εζσηεξηθφο θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ) ππάξρνπλ ζην Τκήκα; Σν Σκήκα ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ηνπ ΣΒΕ (ΤΏ Β5 1585/84 ΦΒΚ 191/ η.ΐ ) θαη ηνλ λέν θαλνληζκφ ΠΑ 160/2008 ΦΒΚ 220 η.ΐ Βπίζεο εθαξκφδεηαη εζσηεξηθφο θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ πνπ παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα.

23 ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ Δίλαη δηαξζξσκέλν ην Τκήκα ζε Τνκείο; Σε πνηνπο; Αληαπνθξίλεηαη ε δηάξζξσζε απηή ζηε ζεκεξηλή αληίιεςε ηνπ Τκήκαηνο γηα ηελ απνζηνιή ηνπ; ην Σκήκα πξνβιέπνληαη 2 Σνκείο Μαζεκάησλ σο αθνινχζσο: Ώ Σνκέαο Μαζεκάησλ Ώηζζεηηθήο θαη ΐ Σνκέαο Μαζεκάησλ Ώπνηξίρσζεο. ΚΏΣΏΝΟΜΔ ΜΏΘΔΜΏΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟΜΒΕ Α ΣΟΜΔΑ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ Σερληθή Φηκπζίσζεο Θεακάησλ Κνζκεηνινγία Ε, ΕΕ, ΕΕΕ Βηδηθή Κνζκεηνινγία Σερληθή Πξνζζεηηθψλ Τιηθψλ Βθαξκνγέο Laser Ώηζζεηηθή ψκαηνοε, ΕΕ Βηδ. Φσηνζθηάζεηο & Μφληκε Φηκπζίσζε Ώηζζεηηθή Διεθηξνζεξαπεία Αηαρείξηζε ηνπ ηξεο Ώηζζεηηθή Πξνζψπνπ Ε,ΕΕ Πξνζσπνινγία Φηκπζίσζε Πξνζψπνπ Β ΣΟΜΔΑ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ Μέζνδνη Πξνζσξηλήο Ώπνηξίρσζεο Μέζνδνη Διεθηξ. Ώπνηξίρ. Laser Βλδπκηθή Ώπνηξίρσζε Αεξκαηνινγία Ε,ΕΕ,ΕΕΕ Ώηζζεηηθή Υεηξνπξγηθή Παζνινγία Βλδνθξηλψλ Ώδέλσλ Αηνίθεζε Μηθξψλ Βπηρεηξήζεσλ & Βπηρεηξεκαηηθφηεηα Αενληνινγία Βπαγγέικαηνο Πεξηβαιινληηθέο Βπηδξάζεηο ζηελ Ώηζζεηηθή Πιεξνθνξηθή & Μέζνδνη ΐηβιηνγξαθηθήο Έξεπλαο

24 ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ 2.5 Ηζηνζειέδα ηνπ Σκάκαηνο ( Δ ηζηνζειίδα ην Σκήκαηνο ιεηηνπξγεί σο ζχγρξνλν φξγαλν παξνπζίαζεο ηνπ ηκήκαηνο θαη εξγαιείν γηα θάζε πιεξνθνξία γηα θάζε ελδηαθεξφκελν. Λεηηνπξγεί κε βάζε ηε δνκή πνπ έρεη θαζνξηζηεί απφ ην Ίδξπκα. Βίλαη έλαο ειεθηξνληθφο νδεγφο ζπνπδψλ θαη φρη κφλν. Παξέρνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηα κέιε ηνπ ηκήκαηνο, ηε γξακκαηεία, θ.η.ι. θαη ππάξρεη πίλαθαο αλαθνηλψζεσλ φπνπ αλαξηψληαη θαη ελεκεξψλνληαη ηαθηηθά, δηάθνξα ζέκαηα, φπσο εβδνκαδηαία πξνγξάκκαηα, πξφγξακκα εμεηάζεσλ θαη πάζεο θχζεσο πιεξνθνξίεο πνπ ρξήδνπλ επείγνπζαο ελεκέξσζε ησλ ζπνπδαζηψλ. Τπεχζπλνο ζχληαμεο θαη ελεκέξσζεο ηεο ηζηνζειίδαο είλαη ε θ. Αηαιπλά Μαξία, Καζεγήηξηα Βθαξκνγψλ.

25 ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ

26 ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ 3. Πξφγξακκα Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ Σν πξφγξακκα Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ παξνπζηάδεηαη ζηνλ Οδεγφ πνπδψλ πνπ παξαηίζεηαη ζην παξάξηεκα φπσο επίζεο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο. 3.1 Βαζκφο αληαπφθξηζεο ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηνπο ζηφρνπο ηνπ Σκάκαηνο θαη ζηηο απαηηάζεηο ηεο θνηλσλέαο Γηαδηθαζίεο ειέγρνπ ηεο αληαπφθξηζεο απηήο. Απνηειεζκαηηθφηεηα εθαξκνγήο. ηελ ζχγρξνλε επνρή πνπ θπξηαξρεί ε ξαγδαία εμέιημε ηεο Σερλνινγίαο κεραλεκάησλ θαη θαιιπληηθψλ πξέπεη λα πθίζηαηαη δηαξθήο πξνβιεκαηηζκφο γηα ηελ παξερφκελε εθπαίδεπζε ζην ρψξν ηεο Ώηζζεηηθήο θαη Κνζκεηνινγίαο ζηα Εδξχκαηα ηεο Σξηηνβάζκηαο Σερλνινγηθήο Βθπαίδεπζεο. Ο πξνβιεκαηηζκφο ζα πξέπεη λα αθνξά ζηελ πξνζαξκνγή ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ηεο εθπαίδεπζεο ζηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη ησλ εμεηδηθεπκέλσλ λέσλ ζηνρεπκέλσλ γλψζεσλ, πνπ απαηηείηαη λα έρνπλ νη απφθνηηνη ησλ Ώλψηαησλ Σερλνινγηθψλ Βθπαηδεπηηθψλ Εδξπκάησλ. εκαληηθφο παξάγνληαο γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηε δηακφξθσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Ώηζζεηηθήο θαη Κνζκεηνινγίαο απνηεινχλ ηα αληηθείκελα θαη νη ηνκείο ηεο κεηέπεηηα επαγγεικαηηθήο απαζρφιεζεο ησλ απνθνίησλ ηνπ Σκήκαηνο. ην πιαίζην απηφ ην Βθπαηδεπηηθφ Πξνζσπηθφ ηνπ Σκήκαηνο κε ηε δηαξθή επηζηεκνληθή ηνπ ελεκέξσζε θαη ζπληεηαγκέλε έξεπλα ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηεο Ώηζζεηηθήο θαη Κνζκεηνινγίαο θαη κε ηε δηαξθή επαθή ηνπ κε ηνπο αξκνδίνπο επαγγεικαηηθνχο θνξείο θαη ηα αληίζηνηρα Τπνπξγεία Τγείαο, Παηδείαο θαη Ώπαζρφιεζεο δξαζηεξηνπνηείηαη ζηε δεκηνπξγία ελφο δηαδξαζηηθνχ ζπζηήκαηνο κεηαμχ ηνπ Σκήκαηνο πνπ παξέρεη ηελ εθπαίδεπζε θαη ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Παξά ηηο κέρξη ηψξα ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο ζηελ θαηεχζπλζε απηή απνκέλεη ζήκεξα λα εθαξκνζηεί κηα ζπζηεκαηνπνηεκέλε δηαδηθαζία θαηαγξαθήο θαη επεμεξγαζίαο ησλ ζρεηηθψλ δεδνκέλσλ, ψζηε ν ζηφρνο ηεο αληαπφθξηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ζηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνθιήζεηο ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο λα εμαζθαιίδεηαη ζην κέγηζην βαζκφ. Σν λέν Πξφγξακκα πνπδψλ πνπ ήδε εθαξκφδεηαη απφ ην αθαδεκατθφ έηνο , πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο ζεκεξηλέο επαγγεικαηηθέο απαηηήζεηο θαη επηζηεκνληθέο πξνθιήζεηο πνπ ζα ζπλαληήζεη έλαο απφθνηηνο ηνπ

27 ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ Σκήκαηνο, ζα πξέπεη λα εληζρπζεί πεξαηηέξσ κε ηελ χπαξμε θαη ελφο απηνδχλακνπ κεηαπηπρηαθνχ θχθινπ ζπνπδψλ (πξνο ην παξφλ ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ηνπ ηκήκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Εαηξηθή ζρνιή ηνπ ΒΚΠΏ). Ώπηφ ζα παξάζρεη ηελ δπλαηφηεηα ζην πξνπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ λα επηθεληξσζεί πεξηζζφηεξν ζηελ εκπέδσζε θαη αθνκνίσζε ησλ απαξαίηεησλ βαζηθψλ θπξίσο γλψζεσλ πνπ απνηεινχλ ην ηζρπξφ ππφβαζξν πνπ πξέπεη λα έρεη ν απφθνηηνο ηνπ Σκήκαηνο, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα απνξξνθεζεί άκεζα θαη παξαγσγηθά ζηνλ επαγγεικαηηθφ ρψξν ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ. Βπηπιένλ, ε χπαξμε ελφο απηνδχλακνπ πξνγξάκκαηνο κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ζα δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο απνθνίηνπο πνπ έρνπλ ηελ έθεζε θαη ηηο ηθαλφηεηεο λα επεθηείλνπλ ηηο γλψζεηο κε ζθνπφ κηα γξεγνξφηεξε αλέιημε θαη θαζηέξσζε ζηνλ επηζηεκνληθφ θαη επαγγεικαηηθφ ηνπο ρψξν Γηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο θαη αλαζεψξεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδψλ; Ώπνηειεζκαηηθφηεηα εθαξκνγήο. Σα ηειεπηαία ρξφληα ππάξρεη κηα δηαξθήο δξαζηεξηφηεηα απφ πιεπξάο ηνπ Σκήκαηνο, φζνλ αθνξά ζηελ δηαξθή αμηνιφγεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ κέζα απφ ηα πιινγηθά φξγαλα ηνπ Βθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Σκήκαηνο κε γλψκνλα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ. To λέν Πξφγξακκα πνπδψλ πνπ ήδε εθαξκφδεηαη απφ ην ηξέρνλ αθαδεκατθφ έηνο, αλαζεσξήζεθε ην Δ θαηάξηηζε ηνπ λένπ αλαζεσξεκέλνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ έγηλε κε βάζε ηελ αληαπφθξηζή ηνπ ζε νξηζκέλα θξηηήξηα φπσο: Πξνζθνξά νινθιεξσκέλεο εθπαίδεπζεο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο Ώηζζεηηθήο θαη Κνζκεηνινγίαο Πιεξφηεηα ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηεο εηδηθφηεηαο. Βθζπγρξνληζκφο ηεο χιεο ζηα δηδαζθφκελα γλσζηηθά αληηθείκελα. Εζνξξνπία κεηαμχ θχξησλ θαη ζπκπιεξσκαηηθψλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ. Ώπνθπγή επηθαιχςεσλ ζηελ χιε κεηαμχ ησλ επηκέξνπο καζεκάησλ. Ώπνθπγή ππεξβνιηθήο βαξχηεηαο ζε νξηζκέλα καζήκαηα έλαληη άιισλ. Βηζαγσγή λέσλ καζεκάησλ θαη θαηλνηφκσλ εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ, πνπ ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπ απνθνίηνπ ηνπ Σκήκαηνο λα αληαπνθξηζεί ζηηο ζχγρξνλεο επαγγεικαηηθέο πξνθιήζεηο. Έκθαζε ζηελ αλάπηπμε εξεπλεηηθήο κεζνδνινγίαο Γεκνζηνπνίεζε Πξνγξάκκαηνο Σπνπδψλ. Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Ώηζζεηηθήο θαη Κνζκεηνινγίαο ηνπ Σ.Β.Ε. Ώζήλαο αξρηθά εγθξίλεηαη απφ ηελ Γ ηνπ Σκήκαηνο, δηαβηβάδεηαη ζην πκβνχιην

28 ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ ρνιήο θαη απφ εθεί πξνσζείηαη πξνο έγθξηζε ζην πκβνχιην ΣΒΕ αθνχ πξνεγνπκέλσο έρεη ειεγρζεί θαη ζπδεηεζεί κε ηελ εθάζηνηε αξκφδηα επηηξνπή πνπ νξίδεηαη απφ ην ΣΒΕ. ηε ζπλέρεηα δεκνζηνπνηείηαη κε ηελ αλάξηεζή ηνπ ζην δηαδίθηπν ζηελ Εζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο θαη κέζσ ηνπ ελεκεξσηηθνχ Οδεγνχ πνπδψλ, ν νπνίνο δηαλέκεηαη ζηνπο ζπνπδαζηέο ηνπ Σκήκαηνο θαηά ηελ εγγξαθή ηνπο ζην Σκήκα Γηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο ησλ απνθνίησλ. ε επίπεδν Σκήκαηνο δελ ππάξρεη δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο ησλ απνθνίησλ ηνπ Σκήκαηνο. Βπεηδή ε επαγγεικαηηθή εμέιημε ησλ απνθνίησλ δίλεη πνιιέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο πξνγξάκκαηνο αιιά θαη ηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο φρη κφλν πνζνηηθά αιιά θπξίσο πνηνηηθά, επθηαίν είλαη λα ζπζηεκαηνπνηεζεί ζε κφληκε βάζε θαη λα ππάξρεη κηα δηαδηθαζία θαηαγξαθήο ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ ν ζηφρνο ηεο αληαπφθξηζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο εξγαζίαο ζηε ρψξα καο. Καη επεηδή ζε επίπεδν ηκήκαηνο είλαη δχζθνιν λα δηακνξθσζεί ηέηνηα βάζε δεδνκέλσλ (ρξεηάδεηαη πξνζσπηθφ, κεραλνξγάλσζε θηι.) θαιφ ζα ήηαλ λα αλαπηπρζεί απηή ε δπλαηφηεηα ζε θεληξηθφ επίπεδν (ΣΒΕ). 3.2 Γνκά, ζπλεθηηθφηεηα θαη ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ. Σν Πξφγξακκα Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ έρεη δηάξθεηα νθηψ (8) εμακήλσλ ζηα νπνία πεξηιακβάλεηαη θαη έλα (1) εμάκελν πξαθηηθήο άζθεζεο. ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα εκθαλίδνληαη ηα ππνρξεσηηθά καζήκαηα ηνπ ηκήκαηνο θαηά εμάκελν. Ώλαθέξνληαη νη ψξεο ζεσξεηηθήο δηδαζθαιίαο κε ηελ έλδεημε "Θ", νη ψξεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο κε ηελ έλδεημε "Β", νη ζπλνιηθέο ψξεο παξαθνινχζεζεο κε ηελ έλδεημε "χλνιν", κε ηελ έλδεημε "ΦΒ" ν θφξηνο εξγαζίαο θάζε καζήκαηνο, νη δηεζλείο δηδαθηηθέο κνλάδεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θάζε κάζεκα κε ηελ έλδεημε "ECTS". Κάζε εμάκελν βαζηθψλ ζπνπδψλ πεξηιακβάλεη 5 έσο 6 ππνρξεσηηθά καζήκαηα κε 26 ψξεο δηδαζθαιίαο ηελ εβδνκάδα θαη αληηζηνηρεί ζε 30 δηεζλείο δηδαθηηθέο κνλάδεο ECTS. Σν πξφγξακκα καζεκάησλ ησλ επηά εμακήλσλ βαζηθψλ ζπνπδψλ πεξηιακβάλεη 40 ππνρξεσηηθά καζήκαηα. Σα ππνρξεσηηθά καζήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ δηαθξίλνληαη ζε καζήκαηα Γεληθήο Τπνδνκήο κε ηελ έλδεημε "ΜΓΤ", ζε καζήκαηα Βηδηθήο Τπνδνκήο κε ηελ έλδεημε "ΜΒΤ", ζε καζήκαηα Βηδηθφηεηαο

29 ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ κε ηελ έλδεημε "ΜΒ" θαη ζε καζήκαηα Αηνίθεζεο, Οηθνλνκίαο, Ννκνζεζίαο θαη Ώλζξσπηζηηθψλ πνπδψλ κε ηελ έλδεημε "ΑΟΝΏ". Με βάζε ηελ αλσηέξσ δνκή ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ πξνζθέξνληαη ζπλνιηθά 43 αλεμάξηεηα καζήκαηα θαη ν θάζε ζπνπδαζηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξαθνινπζήζεη ηα 40. πγθεθξηκέλα ζηα 4 πξψηα εμάκελα ζπνπδψλ δελ ππάξρνπλ καζήκαηα επηινγήο. ην Β, ζην η' θαη ζην Γ' εμάκελν ζπνπδψλ ππάξρεη απφ κία δπάδα καζεκάησλ θαη ν ζπνπδαζηήο θαιείηαη λα επηιέμεη έλα απφ θάζε δπάδα καζεκάησλ. (Παξάξηεκα) Πνζνζηφ καζεκάησλ θνξκνχ / εηδίθεπζεο / θαηεπζχλζεσλ ζην ζχλνιν ησλ καζεκάησλ. Σν πνζνζηφ ησλ καζεκάησλ θνξκνχ / εηδίθεπζεο ζην ζχλνιν ησλ καζεκάησλ είλαη 30% / 70%. Σν Πξφγξακκα Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ δελ πεξηιακβάλεη καζήκαηα θαηεπζχλζεσλ Πνζνζηφ ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ / καζεκάησλ ππνρξεσηηθήο επηινγήο / καζεκάησλ ειεχζεξεο επηινγήο ζην ζχλνιν ησλ καζεκάησλ. Σν πνζνζηφ ησλ ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ ζην ζχλνιν ησλ καζεκάησλ είλαη 93% θαη ην πνζνζηφ ησλ καζεκάησλ ππνρξεσηηθήο επηινγήο ζην ζχλνιν ησλ καζεκάησλ είλαη 7% Πνζνζηηαία ζρέζε κεηαμχ καζεκάησλ ππνβάζξνπ, καζεκάησλ επηζηεκνληθήο πεξηνρήο, καζεκάησλ γεληθψλ γλψζεσλ, θαη καζεκάησλ αλάπηπμεο δεμηνηήησλ ζην ζχλνιν ησλ καζεκάησλ. ΜΓΤ 22,5% ΜΒ 40% ΜΒΤ 30% ΑΟΝΏ 7,5% Καηαλνκή ρξφλνπ κεηαμχ ζεσξεηηθήο δηδαζθαιίαο, αζθήζεσλ, εξγαζηεξίσλ θαη άιισλ δξαζηεξηνηήησλ. 60% ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ αθνξά ζεσξεηηθή δηδαζθαιία θαη 40% εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο.

30 ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ Οξγάλσζε θαη ζπληνληζκφο ηεο χιεο κεηαμχ ησλ καζεκάησλ. Δπηθάιπςε, θελά χιεο. Οξζνινγηθφηεηα ηεο έθηαζεο ηεο χιεο ησλ καζεκάησλ. Δπαλεθηίκεζε, αλαπξνζαξκνγή θαη επηθαηξνπνίεζε ηεο χιεο ησλ καζεκάησλ. Με ηε ζπλεξγαζία ηνπ Βθπαηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ ζε επίπεδν Σνκέα θαη Σκήκαηνο θαη ζε ζπλεξγαζία κε ην Έθηαθην Βπηζηεκνληθφ θαη Βξγαζηεξηαθφ Πξνζσπηθφ νξγαλψλεηαη θαη ζπληνλίδεηαη ε δηδαζθφκελε χιε κεηαμχ ησλ καζεκάησλ, ζχκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη ην πεξίγξακκα θάζε καζήκαηνο. Αελ παξαηεξνχληαη επηθαιχςεηο κεηαμχ ησλ καζεκάησλ παξά κφλν φζν απαηηείηαη έηζη ψζηε λα ππάξρεη νπζηαζηηθή ζχλδεζε θαη θαηαλφεζε εθ κέξνπο ηνπ ζπνπδαζηή ηεο αιιεινπρίαο ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ. Δ έθηαζε ηεο χιεο ησλ καζεκάησλ είλαη νξζνινγηθά θαηαλεκεκέλε θαη πξνβιέπεηαη επαλεθηίκεζε, αλαπξνζαξκνγή θαη επηθαηξνπνίεζε ηεο χιεο ησλ δηδαζθφκελσλ καζεκάησλ κέζα απφ ηηο δηαδηθαζίεο ηεο αλαζεψξεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο φπσο δηακνξθψλνληαη θαη κε ηελ ζπλεξγαζία ηνπ Βθπαηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ ηνπ Σκήκαηνο. Κελά χιεο δελ ππάξρνπλ θαη ηα καζήκαηα ηφζν ζε ζεσξεηηθφ φζν θαη ζε εξγαζηεξηαθφ επίπεδν πεξηιακβάλνπλ ζθαηξηθά φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζχγρξνλνπ Ώηζζεηηθνχ Κνζκεηνιφγνπ Σχζηεκα πξναπαηηνχκελσλ καζεκάησλ. Λεηηνπξγηθφηεηα, πνζνζηφ καζεκάησλ πνπ εληάζζνληαη ζην ζχζηεκα. Βθαξκφδεηαη ζχζηεκα πξναπαηηνχκελσλ καζεκάησλ ην νπνίν είλαη ιεηηνπξγηθά δνκεκέλν φζνλ αθνξά ζηελ δηδαζθαιία θαη θαηαλφεζε ηεο χιεο θαη ζηελ βαζκηαία εμνηθείσζε ησλ ζπνπδαζηψλ ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα ησλ δηδαζθνκέλσλ καζεκάησλ θαη ζηελ πξνεηνηκαζία θαη πξννδεπηηθή αλέιημε ησλ ζπνπδαζηψλ απφ καζήκαηα γεληθφηεξσλ γλψζεσλ ζηα εμεηδηθεπκέλα καζήκαηα. Με ην λέν πξφγξακκα ζπνπδψλ πξνβιέπνληαη εμακεληαία καζήκαηα ζηα νπνία πξέπεη λα έρεη επηηχρεη ν ζπνπδαζηήο γηα λα πξνρσξήζεη ζην επφκελν εμάκελν. Σα καζήκαηα απηά αλαθέξνληαη ζαλ βαζηθά ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ, ψζηε λα κελ ππάξμεη ζχγρπζε κε ηα πξναπαηηνχκελα ηνπ παιαηνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. Έηζη κε ηελ πξφνδν ησλ εμακήλσλ νη ζπνπδαζηέο δελ έρνπλ θελά θαη απνξίεο, γεγνλφο πνπ βνεζά ζηελ πεξεηαίξσ εθπαίδεπζή ηνπο ζε φιν θαη πην εμεηδηθεπκέλα καζήκαηα. Σν πνζνζηφ ησλ καζεκάησλ πνπ εληάζζνληαη ζην ζχζηεκα ησλ βαζηθψλ καζεκάησλ είλαη πεξίπνπ 50% ηνπ ζπλφινπ ησλ δηδαζθνκέλσλ καζεκάησλ Μαζήκαηα πνπ πξνζθέξνληαη απφ άιια πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ.

31 ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ ια ηα δηδαζθφκελα καζήκαηα πεξηιακβάλνληαη ζην νηθείν Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Ώηζζεηηθήο θαη Κνζκεηνινγίαο ηνπ Σ.Β.Ε. Ώζήλαο. Καλέλα απφ ηα δηδαζθφκελα καζήκαηα ζην Σκήκα δελ πξνζθέξεηαη ζε άιια πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ. Ώληίζεηα, ζχκθσλα κε ηε δνκή ηνπ ΣΒΕ Ώζήλαο, ππάξρνπλ καζήκαηα πνπ πξνζθέξνληαη απφ άιια ηκήκαηα ζην Σκήκα. πγθεθξηκέλα: Σα καζήκαηα «Ώλαηνκία», «Φπζηνινγία», «Πξψηεο ΐνήζεηεο» «Παζνινγία Βλδνθξηλψλ Ώδέλσλ», «Αηαρείξηζε ηνπ ηξεο», «Ννζνινγία», «Αηαηξνθή-Αηαηηνινγία», θαη «Φαξκαθνινγία» πξνζθέξνληαη απφ ην Σκήκα ΐαζηθψλ Εαηξηθψλ Μαζεκάησλ. Σα καζήκαηα «Φπζηθή» θαη «Υεκεία» θαη «Ώξρέο Laser» πξνζθέξνληαη απφ ην Σκήκα Φπζηθήο-Υεκείαο θαη Σερλνινγίαο Τιηθψλ. Σα καζήκαηα «Ξέλε Οξνινγία» θαη «Ώηζζεηηθή Γπκλαζηηθή Ε & ΕΕ» απφ ην ηκήκα Κέληξν Ξέλσλ Γισζζψλ θαη Φπζηθήο Ώγσγήο. Σν κάζεκα Βηδηθή Μηθξνβηνινγία απφ ην Σκήκα Εαηξηθψλ Βξγαζηεξίσλ θαη ην κάζεκα Τγηεηλή απφ ην Σκήκα Αεκφζηαο Τγηεηλήο Ξέλεο γιψζζεο πνπ δηδάζθνληαη ζην Τκήκα. ε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα Ξέλσλ Γισζζψλ νη ζπνπδαζηέο ηνπ Σκήκαηνο ζην Γ Βμάκελν δηδάζθνληαη Ώγγιηθή ή Γαιιηθή Οξνινγία. Σν κάζεκα πεξηιακβάλεη ηε δηδαζθαιία εξγαζηεξηαθήο δηαδηθαζίαο απφ φια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ Σκήκαηνο έηζη ψζηε λα εμνηθεησζνχλ νη ζπνπδαζηέο κε ηελ νξνινγία ησλ επηκέξνπο καζεκάησλ εηδηθφηεηαο Πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. Καηά ηελ άπνςε ηνπ Σκήκαηνο φπσο απηή εθθξάζηεθε ζηε Γ πνπ αθνξνχζε ηελ αλαζεψξεζε ηνπ παιηνχ πξνγξάκκαηνο, ην λέν πξφγξακκα θαιχπηεη ηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο ηνπ ηκήκαηνο. κσο απηφ πνπ δελ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί αθφκα ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη πνπ ζα βνεζνχζε πεξηζζφηεξν είλαη ε ελζσκάησζε ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Ώλαθεξφκαζηε ζηε δεκηνπξγία κηαο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο πνπ ζα εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ηεο εθπαίδεπζεο κε πνιιαπινχο ζηφρνπο θαη απνηειέζκαηα. πγθεθξηκέλα, ζα κπνξνχζε ζηελ πιαηθφξκα απηή ν ζπνπδαζηήο λα βξεη: Οδεγίεο γηα θάζε εξγαζηήξην, φπσο απηέο δίλνληαη ζηελ αξρή ηνπ εμακήλνπ. Δ δηαθνξά είλαη φηη αληί ν ζπνπδαζηήο λα δεκηνπξγεί αξρείν εγγξάθσλ κε φπνηα δπζθηλεζία απηφ ζπλεπάγεηαη, ζα κπνξνχζε λα βξίζθεη ηελ πιεξνθνξία πνπ ρξεηάδεηαη άκεζα θαη εχθνια.

32 ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ Σα εθπαηδεπηηθά βνεζήκαηα κπνξνχλ λα βξίζθνληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή, θάλνληαο ηελ επεμεξγαζία θαη ηε κειέηε ηνπο επθνιφηεξε. Βθηφο απφ ην βαζηθφ βνήζεκα, ζα κπνξνχλ λα δίλνληαη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ πνιιαπιή βηβιηνγξαθία θαη γεληθά βνεζήκαηα γηα έξεπλα βάζεσλ δεδνκέλσλ. Βθπαηδεπηηθά videos γηα ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο, είηε απηά πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ην Σκήκα, είηε απφ απηά πνπ παξέρνληαη απφ εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν. Δ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα εθπαίδεπζεο ζπλδπαδφκελε κε ηε ζχγρξνλε ηζηνζειίδα ελφο ηκήκαηνο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ αθελφο ηνλ ζπνπδαζηή εθπαηδεπηηθά θαη αθεηέξνπ λα ηνλ θαηαζηήζνπλ κέηνρν ζηε ζχγρξνλε ηερλνινγία. 3.3 Δμεηαζηηθφ ζχζηεκα Μέζνδνη θαη ηξφπνη αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ. Δ βαζηθή εμεηαζηηθή κέζνδνο αμηνιφγεζεο ηεο επίδνζεο ησλ ζπνπδαζηψλ ζηα ζεσξεηηθά καζήκαηα ή ζην ζεσξεηηθφ κέξνο κηθηψλ καζεκάησλ είλαη ε γξαπηή εμέηαζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηηο δχν επίζεκεο εμεηαζηηθέο πεξηφδνπο ζην ηέινο θάζε αθαδεκατθνχ εμακήλνπ. Βπεηδή νη ζπνπδέο είλαη δνκεκέλεο ζε εμακεληαίνπο θχθινπο ζπνπδψλ, απφ ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ησλ Σ.Β.Ε. πξνβιέπνληαη δχν εμεηαζηηθέο πεξίνδνη. Μεηά ηελ ιήμε ηνπ ρεηκεξηλνχ εμακήλνπ (Εαλνπάξηνο) αθνινπζνχλ δχν εμεηαζηηθέο πεξίνδνη, πνπ ρξνληθά εληνπίδνληαη απφ 20/1 έσο 5/2 ε πξψηε θαη απφ 6/2 έσο 20/2 ε δεχηεξε κε ζρεηηθή ειαζηηθφηεηα θάζε θνξά αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο. Ώληίζηνηρα κεηά ηελ ιήμε ηνπ εαξηλνχ εμακήλνπ (Ενχληνο) αθνινπζεί ε πξψηε εμεηαζηηθή πεξίνδνο απφ 20/6 έσο 5/7 θαη ε δεχηεξε απφ 1/9 έσο 15/9. ηηο ελ ιφγσ γξαπηέο εμεηάζεηο ησλ καζεκάησλ ν ζπνπδαζηήο θαιείηαη λα απαληήζεη ζε κηα ζεηξά ζεκάησλ πξνθεηκέλνπ λα θξηζεί εάλ έρεη αθνκνηψζεη επαξθψο ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο. Βθηφο απφ ηε γξαπηή εμέηαζε, ζε αξθεηά καζήκαηα πξνβιέπεηαη κειέηε (ζπλήζσο αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο) ηελ νπνία αηνκηθά ή θαηά νκάδεο εθπνλνχλ νη ζπνπδαζηέο. Οη κειέηεο παξνπζηάδνληαη πξνο ην ηέινο ηνπ εμακήλνπ απφ ηνπο ζπνπδαζηέο. Έηζη νη ζπνπδαζηέο εμνηθεηψλνληαη κε ηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ φπσο θαη κε ηελ ζπγγξαθή θαη παξνπζίαζε εξγαζίαο. Γηα ηε κειέηε απηή αμηνινγνχληαη θαη ε επίδνζή ηνπο ζπκκεηέρεη ζηε δηακφξθσζε ηεο ηειηθήο βαζκνινγίαο κεηά θαη ηελ γξαπηή εμέηαζε. Γεληθφηεξα ππάξρεη κηα πνιηηηθή ζην Σκήκα έηζη ψζηε λα ππάξρεη κηα δηαβάζκηζε ηεο δπζθνιίαο ησλ εξσηήζεσλ ζηε γξαπηή εμέηαζε. Έλα πνζνζηφ εξσηήζεσλ είλαη ζρεηηθά εχθνιεο έηζη ψζηε λα απνδψζεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ζπνπδαζηψλ πνπ έρνπλ πξνεηνηκαζηεί επαξθψο. Έλα άιιν ηκήκα εξσηήζεσλ είλαη

33 ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ πεξηζζφηεξν δχζθνιεο θαη θάπνηεο ιίγεο εξσηήζεηο (1-2) ρξεηάδνληαη θξηηηθή αλάιπζε θαη αληηκεηψπηζε απφ ηνπο ζπνπδαζηέο έηζη ψζηε λα επηδηψμνπλ ην «Άξηζηα». Βπίζεο δίλεηαη έκθαζε ζηελ επηηήξεζε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εμεηάζεσλ έηζη ψζηε λα κελ παξαηεξνχληαη θαηλφκελα αληηγξαθήο πνπ αιινηψλνπλ ηελ πξαγκαηηθή εηθφλα ησλ ζπνπδαζηψλ. ζνλ αθνξά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζπνπδαζηψλ ζην εξγαζηεξηαθφ κέξνο ησλ καζεκάησλ, απηή γίλεηαη κε δχν ηξφπνπο. Ώθ ελφο κελ κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο επίδνζεο ηνπ ζπνπδαζηή ζην εξγαζηεξηαθφ κάζεκα θαζ φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ κε επηκέξνπο βαζκνινγίεο ζηηο δηάθνξεο αζθήζεηο (βαζκνιφγεζε ζηηο θαξηέιεο ησλ ζπνπδαζηψλ) θαη αθ εηέξνπ κε κία ζχληνκε εξγαζηεξηαθή εμέηαζε ηνπ ζπνπδαζηή ζην αληηθείκελν ηνπ εξγαζηεξίνπ πξνο ην ηέινο ηνπ εμακήλνπ. Βθηφο ηεο εμακεληαίαο εμέηαζεο ησλ ζεσξεηηθψλ θαη εξγαζηεξηαθψλ καζεκάησλ νη ζπνπδαζηέο εθπνλνχλ αηνκηθή πηπρηαθή εξγαζία ζην ηειεπηαίν εμάκελν ησλ ζπνπδψλ ηνπο, ε νπνία αμηνινγείηαη θαη ε νπνία έρεη κεγάιν ζπληειεζηή βαξχηεηαο ζηε δηακφξθσζε ηεο ηειηθήο βαζκνινγίαο. Σα ζέκαηα ησλ πηπρηαθψλ εξγαζηψλ πξνηείλνληαη απφ ην ΒΠ θαη εγθξίλνληαη απφ ην πκβνχιην Σκήκαηνο. ηε ζπλέρεηα δηαλέκνληαη κε θιήξσζε ζηνπο ζπνπδαζηέο πνπ δηθαηνχληαη ζέκα πηπρηαθήο. ηαλ ν ζπνπδαζηήο ηειεηψζεη κε ηελ εξγαζία ηνπ, θαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ επηβιέπνληα εθπαηδεπηηθνχ ν νπνίνο παξαθνινπζεί θαη ζπκβνπιεχεη ηνλ ζπνπδαζηή ζε φιε ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο εξγαζίαο, θαηαζέηεη 4 αληίηππα ζηε γξακκαηεία. ηε ζπλέρεηα νξίδεηαη εκεξνκελία παξνπζίαζεο πνπ θνηλνπνηείηαη αξθεηέο κέξεο πην πξηλ έηζη ψζηε ν ζπνπδαζηήο λα πξνεηνηκαζηεί Γηαθάλεηα ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ. Δ δηαθάλεηα ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ εμαζθαιίδεηαη κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ κνλίκνπ θαη εθηάθηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηε ζέζπηζε ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο, θνηλψλ θαη απνδεθηψλ απφ φινπο. Οη βαζκνινγίεο θνηλνπνηνχληαη κε ηελ αλάξηεζή ηνπο ζηνπο πίλαθεο αλαθνηλψζεσλ ηνπ Σκήκαηνο. Βθηφο ηνχηνπ, ν θάζε ζπνπδαζηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα έρεη πξφζβαζε ζην γξαπηφ ηνπ θαη λα ζπδεηήζεη κε ηνλ εμεηαζηή ηε βαζκνινγία ηνπ εάλ λνκίδεη φηη έρεη αδηθεζεί θαη ην ζπνπδαηφηεξν λα θαηαλνήζεη ηπρφλ ζθάικαηά ηνπ πνπ νδήγεζαλ ζε απηή ηε βαζκνινγία Γηαδηθαζίεο θαη θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ. Σν ΒΠ ηνπ Σκήκαηνο ζε ζπγθεληξψζεηο πξνζσπηθνχ γηα δηάθνξα ζέκαηα έρεη ζπδεηήζεη επαλεηιεκκέλα ην ζέκα ηεο βαζκνιφγεζεο ησλ ζπνπδαζηψλ. ζνλ αθνξά ηε γξαπηή εμέηαζε, είλαη θνηλή πεπνίζεζε φισλ φηη νη εξσηήζεηο πξέπεη λα είλαη ζαθείο

34 ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ θαη λα παξαπέκπνπλ εχθνια ηνλ ζπνπδαζηή πνπ έρεη κειεηήζεη ζηελ απάληεζε ρσξίο «παγίδεο» ή δηθνξνχκελεο έλλνηεο. Βμάιινπ ζηηο εμεηάζεηο ν ππεχζπλνο θαζεγεηήο είλαη πάληα παξψλ γηα λα δψζεη ηηο απαξαίηεηεο δηεπθξηλίζεηο ζε απνξίεο ησλ ζπνπδαζηψλ. Βπίζεο θαηά ηε βαζκνιφγεζε ηνπ γξαπηνχ εθαξκφδνληαη απφ ηνπο δηδάζθνληεο θνηλέο δηαδηθαζίεο φπσο γηα παξάδεηγκα ε ζεκείσζε ηεο βαζκνινγίαο ησλ επηκέξνπο εξσηήζεσλ αιιά θαη ε ππνγξάκκηζε ησλ ζθαικάησλ ή ησλ ειιείςεσλ. ηα εξγαζηεξηαθά καζήκαηα ε ηειηθή βαζκνινγία πξνθχπηεη απφ ην κέζν φξν ησλ επηκέξνπο βαζκνινγηψλ φπσο αλαθέξζεθε πξνεγνχκελα. Βηδηθά φκσο ζηα εξγαζηεξηαθά καζήκαηα νη ζπνπδαζηέο βαζκνινγνχληαη απφ θνηλνχ απφ ηα εθάζηνηε κέιε ΒΠ θαη ην έθηαην πξνζσπηθφ (εξγαζηεξηαθνί ζπλεξγάηεο) Γηαθάλεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, εθπφλεζεο θαη εμέηαζεο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο. Δ δηαθάλεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αλάζεζεο, εθπφλεζεο θαη εμέηαζεο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο εμαζθαιίδεηαη κε πξφηαζε ησλ πξνο εθπφλεζε ζεκάησλ απφ φιν ην κφληκν θαη έθηαθην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ, κε έγθξηζή ηνπο απφ ην πκβνχιην ηνπ Σκήκαηνο, κε αλάζεζε ησλ ζεκάησλ κε ην ζχζηεκα ηεο θιήξσζεο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ζπνπδαζηέο θαη ηέινο κε αμηνιφγεζε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο ηνπ θάζε ζπνπδαζηή απφ ηξηκειή επηηξνπή εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ηκήκαηνο. Δ επηηξνπή απνηειείηαη απφ ηνλ εθάζηνηε επηβιέπνληα θαη δχν αθφκε κέιε. ζνλ αθνξά ζηελ αμηνιφγεζε απφ ηελ ηξηκειή Βπηηξνπή ηνλ πξψην ιφγν έρεη ν επηβιέπσλ θαζεγεηήο πνπ εθζέηεη ζηα ππφινηπα κέιε ιεπηνκέξεηεο πνπ αθνξνχλ ηε ζπλεξγαζία ηνπ κε ηνλ ζπνπδαζηή θαηά ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο πηπρηαθήο. ΐαζκνινγείηαη ζηε ζπλέρεηα ην γξαπηφ θείκελν θαη ε παξνπζίαζε ηνπ ζπνπδαζηή. Δ ηειηθή βαζκνινγία είλαη ν κέζνο φξνο ησλ βαζκψλ ησλ κειψλ ηεο επηηξνπήο Πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο γηα ηελ πηπρηαθή εξγαζία. Δ πηπρηαθή εξγαζία νπζηαζηηθά κέρξη ηψξα είλαη αλαζθφπεζε βηβιηνγξαθίαο. Απζηπρψο κέρξη ζήκεξα δελ ήηαλ δπλαηή ε πξαγκαηνπνίεζε πεηξακαηηθνχ-εξεπλεηηθνχ κέξνπο φπσο ζα ήηαλ ην ηδαληθφ. ΐέβαηα κε ηελ νξγάλσζε εξεπλεηηθνχ εξγαζηεξίνπ φπσο αλαθέξεηαη ζην ηκήκα ηεο Βζσηεξηθήο Έθζεζεο πνπ αθνξά ηελ έξεπλα, κπνξεί λα θαηαζηεί δπλαηφλ λα εθπνλνχληαη εξεπλεηηθέο κειέηεο ζην κέιινλ. ζνλ αθνξά ηψξα ζηελ πηπρηαθή εξγαζία σο βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο ζπγγξαθήο πηπρηαθήο εξγαζίαο ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζην εηδηθφ έληππν πνπ έρεη ζπληαρζεί απφ ΒΠ ηνπ ηκήκαηνο θαη έρεη εγθξηζεί απφ ην Σ, ην νπνίν δηαλέκεηαη ζηνπο ζπνπδαζηέο ζηνπο νπνίνπο αλαηίζεηαη ε εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο. Οη ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο

35 ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ αθνξνχλ ζηε δνκή, ην πεξηερφκελν θαη ηνλ ηξφπν ζπγγξαθήο ηεο βηβιηνγξαθίαο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο. Βπίζεο νη ζπνπδαζηέο ζπλεξγάδνληαη κε ηνλ εθάζηνηε επηβιέπνληα ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα νπφηε θαη παξαθνινπζείηαη ε πξφνδνο ηεο εξγαζίαο. Οη νδεγίεο πξνο ηνπο ζπνπδαζηέο παξαηίζεληαη ζην παξάξηεκα. 3.4 Γηεζλάο δηϊζηαζε ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ Σπκκεηνρή δηδαζθφλησλ απφ ην εμσηεξηθφ. πκκεηνρή δηδαζθφλησλ απφ ην εμσηεξηθφ ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ ηνπ Σκήκαηνο ζε ηαθηηθή θαη κφληκε βάζε δελ ππάξρεη. Βπθαηξηαθά νξγαλψλνληαη ζεκηλάξηα ζπγθεθξηκέλσλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ ζεκάησλ Πξνγξάκκαηα δηεζλνχο εθπαηδεπηηθήο ζπλεξγαζίαο (π.ρ. ERASMUS, LEONARDO, TEMPUS, ALPHA) ζε επίπεδν πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ πνπ ζπκκεηέρεη ην Τκήκα. Σν Σκήκα Ώηζζεηηθήο θαη Κνζκεηνινγίαο ηνπ Σ.Β.Ε. Ώζήλαο ζπκκεηέρεη ζην Πξφγξακκα LEONARDO DA VINCI (ERASMUS LLP) ζηα πιαίζηα δηεζλνχο εθπαηδεπηηθήο ζπλεξγαζίαο ζε επίπεδν πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, γηα ηελ εθπφλεζε κέξνπο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ ζπνπδαζηψλ ζην εμσηεξηθφ Σπκθσλίεο δηκεξνχο ζπλεξγαζίαο κε ηδξχκαηα θαη θνξείο ηνπ εμσηεξηθνχ. Αελ ππάξρνπλ ζπκθσλίεο δηκεξνχο ζπλεξγαζίαο κε ηδξχκαηα θαη θνξείο ηνπ εμσηεξηθνχ. Παξ φια απηά έρεη θαηά θαηξνχο επηζεκαλζεί ε αλαγθαηφηεηα επαθψλ θαη αληαιιαγψλ κεηαμχ κειψλ ηνπ Βθπαηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ ηνπ Σκήκαηνο κε ην αληίζηνηρν εθπαηδεπηηθφ θαη εξεπλεηηθφ πξνζσπηθφ αληίζηνηρσλ Σερλνινγηθψλ θαη Παλεπηζηεκηαθψλ Εδξπκάησλ ηνπ Βμσηεξηθνχ κε ζηφρν: Σχζηεκα κεηαθνξάο δηδαθηηθψλ κνλάδσλ (ECTS). Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ είλαη νξγαλσκέλν κε ην ζχζηεκα δηδαθηηθψλ κνλάδσλ ΒCTS κε φια ηα πιενλεθηήκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηέηνηνπ είδνπο νξγάλσζε (κεηαθνξά δηδαθηηθψλ κνλάδσλ, παξάξηεκα δηπιψκαηνο θ.η.ι.) 3.5 Πξαθηηθά Ϊζθεζε ησλ θνηηεηψλ Θεζκφο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ θνηηεηψλ.

36 ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ Δ πξαθηηθή άζθεζε ησλ ζπνπδαζηψλ είλαη ππνρξεσηηθή γηα φινπο ηνπο ζπνπδαζηέο ηνπ Σκήκαηνο ζην 8ν εμάκελν ησλ ζπνπδψλ ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξψζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο θαη λα πάξνπλ ην πηπρίν ηνπο. Δ πξαθηηθή άζθεζε αξρίδεη ζε δχν ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπο, βάζεη εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ ηνπ Εδξχκαηνο, ηνλ Ώπξίιην θαη ηνλ Οθηψβξην θάζε έηνπο, θαη δηαξθεί έμη κήλεο Κηλεηνπνίεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ θνηηεηψλ. Οη ζπνπδαζηέο ελεκεξψλνληαη απφ ηελ επηηξνπή πξαθηηθήο άζθεζεο γηα ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ ζεζκνχ, φπσο επίζεο θαη φιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο πνπ αθνξνχλ ηε δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο, ηνλ ηξφπν θαη ηφπν εθηέιεζήο ηεο, ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ ζπνπδαζηψλ θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, φπσο επίζεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ ζπλεξγαδφκελσλ θνξέσλ γηα ηελ εθηέιεζή ηεο. ζνλ αθνξά ζηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ ζεζκνχ, νη ζπνπδαζηέο ελεκεξψλνληαη θαη γίλεηαη πξνζπάζεηα έηζη ψζηε λα θαηαλνήζνπλ φηη ζε επίπεδν πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ είλαη αδχλαηνλ λα εθπαηδεπηνχλ θαη λα απνθηήζνπλ εκπεηξία θαη δεμηνηερλία κφλν κε ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ζεσξεηηθψλ θαη εξγαζηεξηαθψλ καζεκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Σν θελφ απηφ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εθαξκνζκέλε επηζηήκε θαη ηερλνινγία, έξρεηαη λα θαιχςεη ν ζεζκφο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο πνπ δηελεξγείηαη ζε κνλάδεο παξαγσγήο. ηνπο εθάζηνηε ζπλεξγαδφκελνπο θνξείο, πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη εξγαζηήξηα αηζζεηηθήο νη ζπνπδαζηέο ζα εξγαζηνχλ ζε φιν ην θάζκα ησλ πξαθηηθψλ θαη ζεξαπεηψλ πνπ άπηνληαη ηνπ επαγγέικαηνο καο. Βπίζεο ζα απνθνκίζνπλ εκπεηξίεο απφ ηελ νξγάλσζε ηνπ εξγαζηεξίνπ θαη απφ θαζαξά επαγγεικαηηθά θαη ζπληερληαθά ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ. Θα θάλνπλ ζπγθξίζεηο κε ηηο γλψζεηο πνπ έρνπλ πάξεη απφ ην Σκήκα θαη ζα πξνγξακκαηίζνπλ θαιχηεξα ην κέιινλ ηνπο. Έρνληαο ελεκεξσζεί γηα φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πξαθηηθή άζθεζε νη ζπνπδαζηέο ζα δηεθδηθήζνπλ πξαθηηθή εθπαίδεπζε απφ ηνλ εθάζηνηε ζπλεξγαδφκελν θνξέα Οξγάλσζε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ θνηηεηψλ ηνπ Τκήκαηνο. Δζσηεξηθφο θαλνληζκφο. Ο εζσηεξηθφο θαλνληζκφο πνπ δηέπεη ηελ πξαθηηθή άζθεζε είλαη θνηλφο γηα φια ηα ηκήκαηα ηνπ ΣΒΕ κε βάζεη ηνλ ηδξπηηθφ λφκν 1404/83, ππάξρεη αλαιπηηθά ζε έθδνζε ηνπ Τπνπξγείνπ Βζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ (Ο Θεζκφο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ζηα ΣΒΕ, ΟΒΑΐ 1988), πξνεδξηθά δηαηάγκαηα θαη ππνπξγηθέο απνθάζεηο (Β5/1797/ ΦΒΚ 183/η.ΐ / φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Β5/4825/ ΦΒΚ 453/η.β/ ) πνπ θαζνξίδνπλ θαη ιεπηνκέξεηεο ηεο ζχκβαζεο κε ηνπο θνξείο. Έηζη δηεπθξηλίδνληαη ιεπηνκέξεηεο πνπ αθνξνχλ ζηε δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο

37 ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ άζθεζεο, ην ρξφλν έλαξμήο ηεο, ηε δηαδηθαζία απνξξφθεζεο ησλ ζπνπδαζηψλ απφ ηνπο δηάθνξνπο θνξείο, ηα δηθαηψκαηα αιιά θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηφζν ησλ ζπνπδαζηψλ, φζν θαη ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ παξνρήο πξαθηηθήο άζθεζεο θαη ηέινο ηνλ έιεγρν ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο απφ ην Σκήκα, κέζσ ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο εθπαηδεπηηθψλ. H ηξηκειήο απηή επηηξνπή νξίδεηαη θάζε θνξά απφ ην πκβνχιην ηνπ ηκήκαηνο. Τπάξρεη εηδηθή ζχκβαζε εξγαζίαο ζε έληππε κνξθή, ε νπνία γίλεηαη απνδεθηή απφ ηνλ ππεχζπλν ηνπ θνξέα εθηέιεζεο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ηνλ ζπνπδαζηή θαη ην ηκήκα θαη αθνχ ππνγξαθεί θαη απφ ηα ηξία εκπιεθφκελα κέξε, έλα αληίγξαθν παξακέλεη ζηελ επηηξνπή πξαθηηθήο άζθεζεο, έλα ζηνλ ππεχζπλν ηνπ θνξέα εθηέιεζεο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο θαη έλα ζηνλ ζπνπδαζηή πνπ πξαγκαηνπνηεί ηελ πξαθηηθή άζθεζε. Δ παξαθνινχζεζε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ηνπ ζπνπδαζηή γίλεηαη απφ ηα κέιε ηεο επηηξνπήο αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, φπσο επίζεο θαη ε επίιπζε ηπρφλ πξνβιεκάησλ πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ θαηά ηεο δηάξθεηά ηεο Κπξηφηεξεο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη ην Τκήκα ζηελ νξγάλσζε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ θνηηεηψλ. Σα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ην Σκήκα θαη αθνξνχλ ηελ πξαθηηθή άζθεζε είλαη ηα αθφινπζα: Ώπνξξφθεζε ζπνπδαζηψλ. Σν θπξηφηεξν πξφβιεκα είλαη ε απνξξφθεζε ησλ ζπνπδαζηψλ απφ ηνπο θνξείο πξαθηηθήο άζθεζεο. Δ θχξηα αηηία ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ζπνπδαζηψλ. Με ηα κέρξη ηψξα ηζρχνληα βάζεη λνκνζεζίαο ε πξαθηηθή άζθεζε ηνπ ζπνπδαζηή είλαη ακεηβφκελε ζηνλ ηδησηηθφ θνξέα ζε πνζνζηφ 80% ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ αλεηδίθεπηνπ εξγάηε. ε πνζνζηφ 50% επηδνηείηαη ην εξγαζηήξην φπνπ εθηειείηαη ε πξαθηηθή, απφ ηνλ ΟΏΒΑ. Τπάξρεη φκσο ζε κεγάιν πνζνζηφ, άξλεζε ηνπ θνξέα απαζρφιεζεο γηα ηελ θαηαβνιή ηεο ακνηβήο κε ηε δηθαηνινγία φηη ν ζπνπδαζηήο είλαη εθπαηδεπφκελνο θαη δελ παξέρεη ππεξεζία. ε απηή ηε πεξίπησζε ν ζπνπδαζηήο ή πξέπεη λα απεπζπλζεί αιινχ ή απνδέρεηαη θαζεζηψο πνπ δελ ζπλάδεη κε ηελ λνκνζεζία. Βχξεζε ηνπ θνξέα απαζρφιεζεο. Δ επζχλε γηα ηελ εμεχξεζε θνξέα απαζρφιεζεο βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ ζπνπδαζηή. Δ Βπηηξνπή Πξαθηηθήο Άζθεζεο ζπληεξεί αξρείν θνξέσλ πνπ εζεινληηθά έρνπλ δειψζεη φηη επηζπκνχλ λα δέρνληαη ζπνπδαζηέο. Σν αξρείν απηφ φκσο είλαη πεξηνξηζκέλν θαη δελ θαιχπηεη ην ζχλνιν ησλ ζπνπδαζηψλ. Γξαθεηνθξαηία. Δ ππνγξαθή ησλ ζπκβάζεσλ κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ πνιιέο θνξέο δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα θαη θαζπζηεξήζεηο.

38 ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ Πηζηνπνίεζε θνξέσλ πξαθηηθήο άζθεζεο. Δ θχξηα πξνυπφζεζε πνπ πξέπεη λα πιεξείηαη ε νπνία πξνβιέπεηαη θαη απφ ηε λνκνζεζία, είλαη φηη ην εξγαζηήξην πνπ δέρεηαη ζπνπδαζηή πξέπεη λα δξαζηεξηνπνηείηαη ζε φιν ηα θάζκα ηεο εηδηθφηεηαο Ώηζζεηηθήο θαη Κνζκεηνινγίαο θαη δηαζέηεη Ώηζζεηηθφ ΣΒΕ πνπ αλαιακβάλεη ηελ επίβιεςε ηνπ ζπνπδαζηή θαη ηνλ αμηνινγεί ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ. Βθ ησλ πξαγκάησλ ινηπφλ απνθιείνληαη θαη πνιχ ζσζηά, εξγαζηήξηα πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηελ απαίηεζε απηή. Βίλαη γλσζηφ ρσξίο βέβαηα λα ππάξρεη κειέηε ή θάπνηα θαηάηαμε (ζνβαξφ κεηνλέθηεκα) φηη απφ ηα ππάξρνληα εξγαζηήξηα θάπνηα πιεξνχλ θαη ηηο πην ζχγρξνλεο πξνδηαγξαθέο ιεηηνπξγίαο θαη πνηφηεηαο, δηαζέηνληαο κεραλήκαηα ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο θαη εθαξκφδνληαο ηηο πιένλ εμειηγκέλεο πξαθηηθέο, θάπνηα άιια πιεξνχλ θάπνηεο κέηξηεο πξνδηαγξαθέο, ελψ ππάξρεη θαη κεγάινο αξηζκφο πνπ ζηεξνχληαη ζηνηρεησδψλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο θαη πνηφηεηαο. Βίλαη θπζηθφ επφκελν, νη ζπνπδαζηέο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα βξνπλ εξγαζηήξην πνπ ζα ηνπο δερηεί λα κελ εμεηάδνπλ θαζφινπ ην ζέκα ηεο πνηφηεηαο ηεο άζθεζεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ. Βπνπηεία ζπνπδαζηψλ θαη θνξέσλ. Οπζηαζηηθή επνπηεία ησλ ζπνπδαζηψλ ή ησλ θνξέσλ απαζρφιεζεο δελ πξνβιέπεηαη θαη δελ ππάξρεη. Έιεγρνο (ηππηθφο) εθηειείηαη απφ ηα κέιε ηεο επηηξνπήο πξαθηηθήο. Εδαληθά ζα έπξεπε λα ειέγρεηαη ν ζπνπδαζηήο απφ ηελ απιή θπζηθή παξνπζία ηνπ κέρξη θαη ηελ επίδνζή ηνπ ζηηο εξγαζίεο πνπ αλαιακβάλεη. Βπίζεο ν εξγαζηεξηνχρνο ζα έπξεπε λα ειέγρεηαη θαηά πφζν επηηξέπεη θαη παξνηξχλεη ηνλ ζπνπδαζηή έηζη ψζηε λα πεξάζεη απφ φιεο ηηο ζέζεηο εξγαζίαο θαη λα δνθηκαζηεί ζηαδηαθά ζε φιν ην θάζκα πξαθηηθψλ ηεο Ώηζζεηηθήο θαη Κνζκεηνινγίαο. Βίλαη ζπλήζεο πξαθηηθή, ν ζπνπδαζηήο λα εθηειεί κφλν βνεζεηηθέο εξγαζίεο Ιθαλφηεηεο εθαξκνγήο γλψζεσλ πνπ ζηνρεχεη ε πξαθηηθή άζθεζε. Απνηειέζκαηα θαη εμνηθείσζε ησλ αζθνπκέλσλ κε ην πεξηβάιινλ ηνπ θνξέα εθηέιεζεο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο. Δ πξαθηηθή άζθεζε ζηνρεχεη ζε φιν ην θάζκα, ηφζν ησλ ζεσξεηηθψλ, φζν θαη ησλ εξγαζηεξηαθψλ γλψζεσλ πνπ δηδάζθνληαη νη ζπνπδαζηέο ζε φιε ηελ δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Οπζηαζηηθά είλαη ε ηειεπηαία επθαηξία, έηζη ψζηε ν ζπνπδαζηήο λα αλαθαιχςεη ηπρφλ θελά, λα ιχζεη απνξίεο αιιά ην ζπνπδαηφηεξν λα εμνηθεησζεί κε ηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ πξηλ βγεη ζηελ αγνξά εξγαζίαο είηε αλαδεηψληαο εξγαζία σο ππάιιεινο είηε δεκηνπξγψληαο δηθή ηνπ επηρείξεζε. Σα απνηειέζκαηα θξίλνληαη πνιχ ηθαλνπνηεηηθά αλ επηηξέπεηαη απηή ε θξίζε κηα θαη ε άπνςε απηή είλαη θαζαξά εκπεηξηθή αθνχ δελ ππάξρεη κέρξη ηψξα ηξφπνο αληηθεηκεληθήο αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ. Δ εμνηθείσζε ησλ αζθνχκελσλ κε ην

39 ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ πεξηβάιινλ ηνπ θνξέα εθηέιεζεο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο, κε ηα κέρξη ηψξα δεδνκέλα θξίλεηαη επηηπρήο. Βθηφο ειάρηζησλ πεξηπηψζεσλ, δελ έρνπλ παξνπζηαζηεί πξνβιήκαηα κεηαμχ ησλ αζθνχκελσλ θαη ηνπ θνξέα εθηέιεζεο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο. ζα πξνβιήκαηα ηπρφλ δεκηνπξγνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ζπλήζσο αληηκεησπίδνληαη επηηπρψο κεηά απφ ζπλελλφεζε, κεηαμχ ηεο επηηξνπήο θαη ηνπ ππεπζχλνπ ηνπ θνξέα εθηέιεζεο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο Σχλδεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ απαζρφιεζεο θαηά ηελ πξαθηηθή άζθεζε κε ηελ εθπφλεζε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο. Δ πξαθηηθή άζθεζε αθνξά φιν ην θάζκα ησλ γλψζεσλ ηνπ ζπνπδαζηή. Ώληίζεηα ε πηπρηαθή εξγαζία αθνξά έλα πεξηνξηζκέλν ηνκέα ελφο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο νδνληνηερληθήο, κε ηε δηαθνξά φηη ν ζπνπδαζηήο εκβαζχλεη πιένλ φζν γίλεηαη πεξηζζφηεξν θαη εθζέηεη πξνβιεκαηηζκνχο, λέα δεδνκέλα θ.η.ι. Άξα νπζηαζηηθά ε πξαθηηθή άζθεζε δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ πηπρηαθή εξγαζία Γεκηνπξγία κε ηελ πξαθηηθή άζθεζε επθαηξηψλ γηα κειινληηθή απαζρφιεζε ησλ πηπρηνχρσλ. Βίλαη ζπρλφ θαηλφκελν νη ζπνπδαζηέο λα ζπλερίδνπλ κεηά ηελ απφθηεζε ηνπ πηπρίνπ ηνπο λα εξγάδνληαη ζηνλ θνξέα απαζρφιεζεο πνπ νινθιήξσζαλ ηελ πξαθηηθή ηνπο άζθεζε, εθφζνλ θξίλεηαη απφ ηνλ θνξέα φηη πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο θαιήο ζπλεξγαζίαο θαη απφδνζεο ζηελ εξγαζία ηνπο. Βπίζεκα ζηνηρεία θαη ζηαηηζηηθέο δελ ππάξρνπλ θάηη πνπ ζα κπνξνχζε λα θξνληίδεη ην Σκήκα Αηαζχλδεζεο ηνπ ΣΒΕ Ώζήλαο κε ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ησλ απνθνίησλ Γίθηπν δηαζχλδεζεο ηνπ Τκήκαηνο κε παξαγσγηθνχο θνξείο κε ζθνπφ ηελ πξαθηηθή άζθεζε ησλ θνηηεηψλ. Αίθηπν δηαζχλδεζεο κε ηελ απζηεξή έλλνηα ηνπ φξνπ δελ ππάξρεη. κσο ην Σκήκα έρεη αλαπηχμεη ζπλεξγαζία κε ηνπο θνξείο ηνπ επαγγέικαηνο κε ζέκα ηελ πξαθηηθή άζθεζε. πγθεθξηκέλα γίλεηαη πξνζπάζεηα λα βειηησζνχλ ζέκαηα φπσο ε εθπαίδεπζε, ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ζπνπδαζηψλ, ζπλζήθεο εξγαζίεο ζηα εξγαζηήξηα θ.η.ι. Βμαηηίαο απηήο ηεο ζπλεξγαζίαο ππάξρεη πάληα βνήζεηα ζπνπδαζηψλ πνπ αδπλαηνχλ λα βξνπλ εξγαζηήξην γηα ηελ πξαθηηθή ηνπο άζθεζε. Φπζηθά εθφζνλ αλαπηπρζεί ζηελφηεξε ζπλεξγαζία κε ηνπο θνξείο ηνπο επαγγέικαηνο θαη θαζνξηζηνχλ πξνυπνζέζεηο θαη πξνδηαγξαθέο, θάηη πνπ αλαθέξεηαη θαη πξνεγνχκελα θαη ππάξρεη ζηηο πξνηάζεηο ηνπ ηκήκαηνο γηα ηε βειηίσζε ηεο

40 ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ πξαθηηθήο, ζα κπνξνχλ λα εμάγνληαη επθνιφηεξα αξηζκεηηθά δεδνκέλα θαη θπξίσο νη ειεχζεξεο ζέζεηο γηα πξαθηηθή Πξσηνβνπιίεο πνπ αλαιακβάλεη ην Τκήκα πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζνχλ ζέζεηο απαζρφιεζεο θνηηεηψλ (ζε ηνπηθφ, εζληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν). ε εζληθφ επίπεδν θπξίσο κε ηνπο ζπιινγηθνχο θνξείο, νη νπνίνη είλαη νη θχξηνη θνξείο απνξξφθεζεο ησλ απνθνίησλ ηνπ ηκήκαηφο καο, γίλεηαη πξνζπάζεηα εμεχξεζεο ζέζεσλ πξαθηηθήο άζθεζεο ζε ζπνπδαζηέο. Δ ελέξγεηα απηή φκσο δηελεξγείηαη ζε πξνζσπηθφ επίπεδν θαη αθνξά ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κειψλ ΒΠ ηνπ ηκήκαηνο κε ηνπο θνξείο. ε Βπξσπατθφ επίπεδν ε βνήζεηα πνπ πξνζθέξεηαη απφ ην Σκήκα είλαη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ίδηνο ν ζπνπδαζηήο έρεη βξεη θαη εμαζθαιίζεη ζέζε πξαθηηθήο άζθεζεο ζην εμσηεξηθφ Σπλεξγαζία θαη επαθή κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ/επνπηψλ ηνπ Τκήκαηνο θαη ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ θνξέα εθηέιεζεο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ε ηξηκειήο επηηξνπή εθπαηδεπηηθψλ ηνπ Σκήκαηνο, ε νπνία νξίδεηαη απφ ην πκβνχιην ηνπ Σκήκαηνο, έρεη επαθή κε ηνλ θνξέα απαζρφιεζεο ε νπνία πεξηνξίδεηαη θπξίσο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρνπλ πξνβιήκαηα ζπλεξγαζίαο. Ο έιεγρνο απφ ηελ επηηξνπή γίλεηαη κε ηνλ έιεγρν ηνπ βηβιίνπ πξαθηηθήο πνπ ζπκπιεξψλεη ν ζπνπδαζηήο. Καιφ ζα ήηαλ λα ππάξρεη επαθή κε ηνλ θνξέα ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα έηζη ψζηε λα ππάξρεη ζηελφηεξνο έιεγρνο θαη παξαθνινχζεζε ηνπ ζπνπδαζηή θαη ηεο άζθεζεο, θάηη πνπ πξνυπνζέηεη ζεζκηθή ξχζκηζε, πεξηζζφηεξα κέιε ΒΠ θαη ίζσο επηπιένλ θνλδχιηα εθφζνλ θαη ν έιεγρνο απηφο δελ είλαη δπλαηφλ λα γίλεηαη ηηο ψξεο πνπ ην ΒΠ απαζρνιείηαη ζην Σκήκα γηα ην εθπαηδεπηηθφ-δηνηθεηηθφ έξγν Σπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο θαη απαηηήζεηο γηα ηε ζπλεξγαζία ηνπ Τκήκαηνο κε ηνπο θνξείο εθηέιεζεο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο. Τπάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο θαη απαηηήζεηο ζπλεξγαζίαο ηνπ Σκήκαηνο κε ηνπο θνξείο εθηέιεζεο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο θαη αλαθέξνληαη ζε ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε ε νπνία ππνγξάθεηαη απφ ην Σκήκα, ηνλ ζπνπδαζηή θαη ηνλ ζπγθεθξηκέλν θνξέα εθηέιεζεο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο. Οη πξνυπνζέζεηο απηέο αθνξνχλ ηππηθά ζέκαηα ζπλεξγαζίαο φπσο γηα παξάδεηγκα σξάξην εξγαζίαο, ζέκαηα αζθάιεηαο θ.η.ι.

41 ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ Οπσζδήπνηε πξέπεη λα θαζνξηζηνχλ πξνυπνζέζεηο θαη πξνδηαγξαθέο πνπ αθνξνχλ ηνλ θνξέα απαζρφιεζεο θαη ζα έρνπλ ζαλ ζηφρν απνθιεηζηηθά ηελ θαιχηεξε εθπαίδεπζε ηνπ ζπνπδαζηή Δπνπηεία αζθνχκελσλ, παξαθνινχζεζε θαη ππνζηήξημή ηνπο. Οπζηαζηηθφο έιεγρνο ηεο πξνφδνπ ηνπ ζπνπδαζηή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο δελ ππάξρεη. Σππηθά θάζε κέινο ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο απηήο, αλαιακβάλεη ην 1/3 ησλ ζπνπδαζηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ηελ πξαθηηθή ηνπο άζθεζε θαη είλαη ππεχζπλν γηα ηνλ έιεγρν ηεο εθηέιεζεο ηεο άζθεζεο εθ κέξνπο ηνπ ζπνπδαζηή. ην βηβιίν πξαθηηθήο άζθεζεο, ζε ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο, αλαγξάθεη ν ζπνπδαζηήο ηηο εξγαζίεο πνπ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη, θαη ππνγξάθεη. Βπίζεο, ν ππεχζπλνο ηνπ θνξέα εθηέιεζεο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο, αμηνινγεί ηελ επίδνζε ηνπ ζπνπδαζηή, ζε ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ηνπ βηβιίνπ θαη ππνγξάθεη. πσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνχκελα, ηδαληθφ ζα ήηαλ λα ππάξρεη επαθή κε ηνλ θνξέα ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη πξαγκαηηθφο έιεγρνο θαη ελεκέξσζε γηα ηπρφλ πξνβιήκαηα ή ειιείςεηο έηζη ψζηε λα ππάξρεη ζηελφηεξε παξαθνινχζεζε ηνπ ζπνπδαζηή θαη ηεο άζθεζεο. ΐέβαηα, ε επηηξνπή είλαη ζηε δηάζεζε ησλ ζπνπδαζηψλ γηα θάζε πξφβιεκα πνπ αθνξά ηελ άζθεζε θαη είλαη ππεχζπλε γηα ηελ επίιπζή ηνπ.

42 ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ 4. Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ 4.1 Σέηινο θαη γεληθϊ ζηνηρεέα ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ H Εαηξηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ ζε ζχκπξαμε κε ην Σκήκα Ώηζζεηηθήο θαη Κνζκεηνινγίαο ηεο ρνιήο Βπηζηεκψλ Τγείαο θαη Πξφλνηαο ηνπ Σ.Β.Ε. Ώζελψλ θαη ζε ζπλεξγαζία κε ην Βζληθφ Ίδξπκα Βξεπλψλ, νξγαλψλεη θαη ιεηηνπξγεί απφ ην αθαδεκατθφ έηνο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Π.Μ..) κε ηίηιν «Πεξηβάιινλ θαη Τγεία. Αηαρείξηζε πεξηβαιινληηθψλ ζεκάησλ κε επηπηψζεηο ζηελ Τγεία» ( Environment and Health. Capacity building for decision making ), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 10 έσο 12 ησλ Ν. 2083/92. ην Π.Μ.. γίλνληαη δεθηνί, εθφζνλ πιεξνχλ ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηηπρή παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ, θαηά πξνηεξαηφηεηα σο αθνινχζσο νη: α) Κάηνρνη πηπρίνπ Σ.Β.Ε. Σκήκαηνο Ώηζζεηηθήο θαη Κνζκεηνινγίαο ηεο ρνιήο Βπαγγεικάησλ Τγείαο θαη Πξφλνηαο ή ηζνηίκσλ θαη αληηζηνίρσλ νκνηαγψλ Σκεκάησλ ηνπ εμσηεξηθνχ. β) Κάηνρνη πηπρίνπ Σ.Β.Ε. ή Ώ.Β.Ε., άιισλ ηκεκάησλ ζπλαθψλ αληηθεηκέλσλ, εκεδαπήο ή αληίζηνηρσλ αλαγλσξηζκέλσλ ηκεκάησλ ηεο αιινδαπήο. 4.2 Σκάκαηα θαη Ηδξχκαηα πνπ ζπκκεηϋρνπλ ζην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ. H Εαηξηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ ζε ζχκπξαμε κε ην Σκήκα Ώηζζεηηθήο θαη Κνζκεηνινγίαο ηεο ρνιήο Βπηζηεκψλ Τγείαο θαη Πξφλνηαο ηνπ Σ.Β.Ε. Ώζελψλ θαη ζε ζπλεξγαζία κε ην Βζληθφ Ίδξπκα Βξεπλψλ. 4.3 θνπφο ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ θαη βαζκφο αληαπφθξηζεο ζηνπο ζηφρνπο ηνπ Σκάκαηνο θαη ηηο απαηηάζεηο ηεο θνηλσλέαο; Σν πξφγξακκα αθνξά ζηηο Βπηπηψζεηο ηνπ Πεξηβάιινληνο ζηελ Τγεία θαη θπξίσο ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπο. Δ επίπησζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ Τγεία έρεη αλαγλσξηζζεί δηεζλψο θαη ε αλάγθε λα αλαπηπρζεί κηα ζηξαηεγηθή αληηκεηψπηζήο ηεο έρεη νδεγήζεη ηελ Βπξσπατθή Έλσζε λα δηακνξθψζεη ηελ θνηλή ζηξαηεγηθή Πεξηβάιινλ - Τγεία - Έξεπλα. Οη γλψζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ πξνβιεκάησλ ζηελ Τγεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πεξηβάιινλ θαη πνπ άπηνληαη ηεο

43 ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ εηδηθφηεηαο καο (ελδεηθηηθά κφλνλ αλαθέξνληαη νξηζκέλα: δηαηξνθηθέο θξίζεηο, επηπηψζεηο ζην δέξκα φπσο ρισξαθκή, ελδνθξηληθνί δηαηαξάθηεο, γελεηηθά κεηαιιαγκέλα ηξφθηκα, επηπηψζεηο ρεκηθψλ νπζηψλ πνπ πεξηέρνληαη ζηα θαιιπληηθά πξντφληα) πνπ πξνθχπηνπλ ηα ηειεπηαία ρξφληα κε ηελ αιφγηζηε ξχπαλζε ηνπ αλαπλεφκελνπ αέξα, ησλ ηξνθψλ θαη ηνπ λεξνχ έρεη νδεγήζεη ζε αχμεζε ησλ λνζεκάησλ θπξίσο δεξκαηηθψλ θαη ελδνθξηληθψλ. Καηά ηελ εθπαίδεπζή ηνπο νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο εκβαζχλνπλ ζηηο επηζηεκνληθέο απφςεηο πνπ αθνξνχλ ζηα αίηηα, ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ θαη αλαπηχζζνπλ ηθαλφηεηα γηα ηελ ιήςε απνθάζεσλ. Με δεδνκέλε ηελ εμέιημε ηεο έξεπλαο θαη ηεο ηερλνινγίαο, αιιά θαηησλ λέσλ δεδνκέλσλ πνπ επηβάιιεη ε Βπξσπατθή Έλσζε κε πξνγξάκκαηα φπσο ην REACH είλαη απαξαίηεηε ε γλψζε ζηνλ επαγγεικαηία ν νπνίνο ζέιεη λα δηαηεξήζεη πςειφ ην επίπεδν ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπ ππεξεζηψλ. 4.4 Πψο θξέλεηε ηε δνκά, ηε ζπλεθηηθφηεηα θαη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ; Σν Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ δηαξθεί ηέζζεξα εμάκελα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο δηδάζθνληαη 8 καζήκαηα θνξκνχ πνπ απνηεινχλ ην 40% ηνπ ζπλφινπ καζεκάησλ, θαη 15 καζήκαηα επηινγήο εθ ησλ νπνίσλ ππνρξενχληαη λα επηιέγνπλ 12, πνπ απνηεινχλ ην 60% ηνπ ζπλφινπ ησλ καζεκάησλ. ια ηα καζήκαηα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη ππνρξεσηηθά. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ καζεκάησλ είλαη ζεσξεηηθά. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ δ εμακήλνπ ζπνπδψλ, νξίδεηαη επηβιέπσλ θαζεγεηήο ν νπνίνο θαζνδεγεί ηνλ θνηηεηή ζηε δηπισκαηηθή ηνπ εξγαζία, ηελ αμηνινγεί θαη εηζεγείηαη ηελ θξίζε ηνπ ζηελ Β.Α.Β., ε νπνία έρεη εγθξίλεη θαη ην ζέκα ηεο εξγαζίαο. Δ αλάπηπμε θαη ππνζηήξημε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο γίλεηαη απφ ην θνηηεηή ελψπηνλ επηηξνπήο ζε αλνηρηφ αθξναηήξην, κε ηελ παξνπζία ηνπ επηβιέπνληνο θαζεγεηή θαη ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ. ην ηέινο θάζε εμακήλνπ ππάξρεη αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ησλ δηδαζθφλησλ. 4.5 Πψο θξέλεηε ην εμεηαζηηθφ ζχζηεκα; Δ αμηνιφγεζε ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ, πξνθχπηεη απφ ηηο εξγαζίεο πνπ εθπνλνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ ππφ ηελ επίβιεςε ησλ δηδαζθφλησλ, θαζψο επίζεο θαη απφ ηηο γξαπηέο εμεηάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην ηέινο θάζε εμακήλνπ.

44 ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ Σν εμεηαζηηθφ ζχζηεκα θξίλεηαη επαξθέο θαη νπζηαζηηθφ επεηδή νη θνηηεηέο, κε ηηο εξγαζίεο πνπ εθπνλνχλ, αμηνινγνχληαη θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ θαη φρη κφλν απφ ηελ ηειηθή εμέηαζε ζην ηέινο ησλ καζεκάησλ. 4.6 Πψο θξέλεηε ηε δηαδηθαζέα επηινγάο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ; Πξνθεηκέλνπ λα επηιεγνχλ, νη ππνςήθηνη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο πνπ ζα εγγξαθνχλ ζην Π.Μ. ιακβάλνληαη ππφςε: Ο γεληθφο βαζκφο ηνπ πηπρίνπ Δ ζρέζε ηνπ α πηπρίνπ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ΜΠ Δ επαγγεικαηηθή αμηνπνίεζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ Δ ηπρφλ εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ ππνςεθίνπ Οη επηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο θαη αλαθνηλψζεηο ζε ζπλέδξηα Δ γλψζε θαη ρξήζε Δ/Τ Δ άξηζηε γλψζε ηεο Ώγγιηθήο γιψζζαο θαη νξνινγίαο. Θα ζπλεθηηκεζεί ε γλψζε θαη άιιεο μέλεο γιψζζαο Δ ζπλέληεπμε Οη ηπρφλ ππνηξνθίεο. Σα θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ είλαη ηθαλνπνηεηηθά. πνπδψλ; 4.7 Πψο θξέλεηε ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ Σν πξφγξακκα είλαη απηνρξεκαηνδνηνχκελν. 4.8 Πψο θξέλεηε ηε δηεζλά δηϊζηαζε ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ; Βπηζπκεηφ ζα ήηαλ, ην ζπγθεθξηκέλν κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα λα απεπζπλφηαλ θαη ζε απνθνίηνπο ηζφηηκσλ Εδξπκάησλ ηνπ εμσηεξηθνχ, θάηη πνπ πξνο ην παξφλ δελ πξνβιέπεηαη. Χζηφζν αληίζηνηρα ΠΜ ιεηηνπξγνχλ ζε Βπξσπατθέο ρψξεο (φπσο ην ΐέιγην) θαη θαζεγεηέο ησλ Παλεπηζηεκίσλ απηψλ δηδάζθνπλ ζε πνζνζηφ 10% ζην κεηαπηπρηαθφ ηνπ Σκήκαηνο.

45 ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ 5. Πξφγξακκα Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ ην ηκήκα δελ πξνβιέπεηαη αθφκε δηαδηθαζία εθπφλεζεο Αηδαθηνξηθήο Αηαηξηβήο φπσο άιισζηε ηζρχεη γηα ην ΣΒΕ γεληθφηεξα. Ώθελφο δελ είλαη δπλαηφλ λα γίλεη ιφγσ ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο αιιά ππάξρνπλ αθφκε αληηθεηκεληθέο δπζθνιίεο ζηελ νξγάλσζε ηέηνηαο δηαδηθαζίαο. ΐέβαηα κεηά ηελ νξγάλσζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο κε ηε ζχκπξαμε κε ηελ Εαηξηθή ρνιή ηεο Ώζήλαο, πηζηεχνπκε φηη ζην κέιινλ, αθνχ δηεπζεηεζνχλ ηα λνκηθά, γξαθεηνθξαηηθά θαη δηαδηθαζηηθά πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ, ζα κπνξεί ην Σκήκα λα θαηεπζχλεη απνθνίηνπο ηνπ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε.

46 ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ 6. Γηδαθηηθφ Ϋξγν 6.1. Απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ Γηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ δηδαζθφλησλ απφ ηνπο θνηηεηέο. Οη δηδάζθνληεο αμηνινγνχληαη ζε εμακεληαία βάζε απφ ηνπο θνηηεηέο κέζσ εξσηεκαηνινγίσλ, κε βάζε ηα πξφηππα εξσηεκαηνιφγηα ηεο ΏΑΕΠ. Ώθνινπζεί ε πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο θαη ν ηξφπνο εθαξκνγήο ηεο. Αηαδηθαζία αμηνιφγεζεο δηδαζθφλησλ απφ ηνπο θνηηεηέο. Σν ζρεηηθφ εξσηεκαηνιφγην είλαη εληαίν γηα φια ηα καζήκαηα θαη αθνξά ζην ζεσξεηηθφ θαη εξγαζηεξηαθφ κέξνο. Βίλαη αλψλπκν. Σα εξσηεκαηνιφγηα δηαλέκνληαη ζε ψξα καζήκαηνο κεηαμχ ηεο 8εο θαη 10εο εβδνκάδαο ηεο δηδαζθαιίαο γηα ζπκπιήξσζε απφ ηνπο θνηηεηέο. Αηαδηθαζία εθαξκνγήο: Σα κέιε ΒΠ ηνπ Σκήκαηνο κνηξάδνπλ ηα εξσηεκαηνιφγηα καδί κε θαθέινπο φπνπ εθ ησλ πξνηέξσλ αλαγξάθεηαη ην κάζεκα (ζεσξεηηθφ ή εξγαζηεξηαθφ), ην εμάκελν, ν ππεχζπλνο θαζεγεηήο θαη ε εκεξνκελία, εμεγνχλ ζχληνκα ην ζθνπφ ηεο ελέξγεηαο απηήο θαζψο θαη ηε δηαδηθαζία, απαληνχλ ζε ηπρφλ δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο θαη βγαίλνπλ απφ ηελ αίζνπζα. Βηζέξρνληαη πάιη κεηά απφ 15 ιεπηά θαη δεηνχλ απφ 1-2 θνηηεηέο λα ηα καδέςνπλ. Οη θνηηεηέο απηνί ζπγθεληξψλνπλ φια ηα εξσηεκαηνιφγηα απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο θαη ηα ηνπνζεηνχλ ζην θάθειν, ν νπνίνο ζθξαγίδεηαη. Οη ίδηνη θνηηεηέο κεηαθέξνπλ ην θάθειν ζηε γξακκαηεία. Μεηά ηε ζπγθέληξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ απφ φια ηα καζήκαηα, ην ηκήκα θξνληίδεη γηα ηελ θαηαρψξεζε ησλ απαληήζεσλ ησλ θνηηεηψλ ζε ινγηζηηθφ θχιιν. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο εηζαγσγήο ησλ ζηνηρείσλ, ηα ζρεηηθά θχιια παξαδίδνληαη ζε ζπλεξγάηε ηνπ Σκήκαηνο γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπο. Δ επεμεξγαζία πεξηνξίδεηαη ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζπρλνηήησλ ησλ απαληήζεσλ θάζε εξψηεζεο ζπλνιηθά γηα φιν ην ηκήκα. Σε θαηαρψξεζε ησλ δεδνκέλσλ ηελ αλάιπζε θαη ηε δεκηνπξγία δηαγξακκάησλ γηα ηελ παξνχζα αμηνιφγεζε έθαλε ε θ. Γαξδίθε ΐαζηιηθή, κέινο ΒΣΠ ηνπ Σκήκαηνο. Σα απνηειέζκαηα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ηελ πνηφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ΒΠ ηνπ Σκήκαηνο δηακνξθψλεηαη σο αθνινχζσο:

47 ΠνζνζηΪ % ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ Οξγάλσζε θαη παξνπζίαζε ηεο χιεο ηνπ καζήκαηνο ΕΡΩΣΗΗ 22 42,81 36,27 16,17 0,92 3, Βαζκνινγέα Δ εηθφλα ηνπ Σκήκαηνο εκθαλίδεηαη άξηζηε φζνλ αθνξά ζηελ παξνπζίαζε θαη νξγάλσζε ηεο χιεο ησλ καζεκάησλ. ηα πεξηζζφηεξα καζήκαηα, ην ΒΠ ηνπ Σκήκαηνο, έρεη κεξηκλήζεη γηα ηελ έθδνζε ζπγγξακκάησλ είηε ζεκεηψζεσλ. Οη δηαιέμεηο είλαη θαιά νξγαλσκέλεο ζε εθπαηδεπηηθέο ελφηεηεο θαη ε παξνπζίαζε γίλεηαη φπνπ είλαη εθηθηφ κε ηα πην ζχγρξνλα ηερλνινγηθά κέζα, πξνθαιψληαο έηζη πεξηζζφηεξν ην ελδηαθέξνλ ηνπ ζπνπδαζηή. Αεκηνπξγία ελδηαθέξνληνο γηα ην αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο Δ εηθφλα ηνπ Σκήκαηνο θξίλεηαη άξηζηε ζηνλ ηνκέα απηφ αθνχ πεξηζζφηεξν απφ ην 70% ησλ ζπνπδαζηψλ θαηαγξάθνληαη κε απάληεζε ζηηο θαηεγνξίεο «ηθαλνπνηεηηθή» θαη «πνιχ θαιή».

48 ΠνζνζηΪ % ΠνζνζηΪ % ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ ΕΡΩΣΗΗ 23 32,29 41,27 19,3 2,49 5, Βαζκνινγέα Ώλάιπζε θαη παξνπζίαζε ησλ ελλνηψλ ηνπ καζήκαηνο κε ηξφπν απιφ θαη θαηαλνεηφ. Υξήζε παξαδεηγκάησλ. ΕΡΩΣΗΗ 24 44,64 31,07 19,3 1,9 5, Βαζκνινγέα Δ εηδηθφηεηα ηνπ Ώηζζεηηθνχ είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ εθαξκνζκέλε πξάμε, κε απνηέιεζκα ην κάζεκα λα παξνπζηάδεηαη κε παξαδείγκαηα θαη νη έλλνηεο λα αλαιχνληαη κε φζν γίλεηαη πεξηζζφηεξν παξαζηαηηθφ ηξφπν. Δ εηθφλα ηνπ Σκήκαηνο θξίλεηαη θαη πάιη άξηζηε.

49 ΠνζνζηΪ % ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ Βλζάξξπλζε ησλ θνηηεηψλ λα δηαηππψλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο έηζη ψζηε λα αλαπηχμνπλ ηελ θξίζε ηνπο. ΕΡΩΣΗΗ 25 50,66 28,86 14,07 2,07 4, Βαζκνινγέα ηαλ ην κάζεκα γίλεηαη κε ηε ρξήζε ζχλζεηεο δηδαθηηθήο κεζφδνπ (δηάιεμε θαη δηάινγνο) εθ κέξνπο ηνπ δηδάζθνληα, ν ζπνπδαζηήο ππνρξεψλεηαη λα είλαη ελεξγφ κέινο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο. Βμάιινπ νη ζπνπδαζηέο εξσηψληαη δηαξθψο γηα ηελ θαηαλφεζε ή φρη ηεο έλλνηαο πνπ δηδάζθεηαη. Γεληθφηεξα, ε άπνςε ηνπ Σκήκαηνο, φπσο άιισζηε θαηαδεηθλχεηαη θαη απφ ην γξάθεκα, είλαη φηη ην ΒΠ ζέβεηαη ηνλ ζπνπδαζηή θαη πξνζπαζεί λα ηνλ εθπαηδεχζεη νπζηαζηηθά. πλέπεηα ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηφξζσζε εξγαζηψλ ή εξγαζηεξηαθψλ αλαθνξψλ, ψξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο). Σν ΒΠ ηνπ Σκήκαηνο δηαθξίλεηαη απφ ζνβαξφηεηα θαη επαγγεικαηηζκφ φζνλ αθνξά ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ. Ώπηφ αληαλαθιάηαη θαη ζην πνιχ πςειφ πνζνζηφ (83%) ηεο βαζκνινγίαο ησλ ζπνπδαζηψλ ζε επίπεδν πάλσ απφ «ηθαλνπνηεηηθή». Ώλ θαη ν θφξηνο εξγαζίαο ηνπ ΒΠ πέξα απφ ηα εθπαηδεπηηθά ηνπ θαζήθνληα γηα παξάδεηγκα δηνηθεηηθφ έξγν, ζπκκεηνρή ζε επηηξνπέο θ.η.ι., είλαη αξθεηά κεγάινο, θαηαθέξλεη λα είλαη ζπλεπέο ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ.

50 ΠνζνζηΪ % ΠνζνζηΪ % ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ ΕΡΩΣΗΗ 26 56,49 26,8 11,77 1,44 3, Βαζκνινγέα Βπίπεδν ζρέζεσλ Αηδάζθνληα/Αηδαζθφκελνπ ΕΡΩΣΗΗ 27 53,54 28,7 1,66 3,03 13, Βαζκνινγέα Γεληθά δελ παξαηεξνχληαη αληηπαξαζέζεηο. Βδψ αμίδεη λα ζεκεησζεί ην εμαηξεηηθά κηθξφ πνζνζηφ (<5%) ζπνπδαζηψλ πνπ ζεσξνχλ φηη νη ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο δηδάζθνληεο είλαη θαθέο.

51 ΠνζνζηΪ % ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ πκβνιή ηνπ επηθνπξηθνχ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο χιεο. ΕΡΩΣΗΗ 28 41,73 30,21 22,06 1,44 4, Βαζκνινγέα ζνλ αθνξά ζηε ζπκβνιή ηνπ επηθνπξηθνχ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο χιεο, παξαηεξείηαη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζηηο θαηεγνξίεο 4 θαη 5, φκσο παξνπζηάδεηαη θαη έλα πνζνζηφ ( ~ 1/4) ζηελ θαηεγνξία 3. Βδψ ζα κπνξνχζε θαλείο λα ζεσξήζεη φηη νη ζπνπδαζηέο θξίλνπλ πσο ε θαηαλφεζε ηεο χιεο αθνξά ην ζεσξεηηθφ κέξνο πνπ δηδάζθεηαη σο επί ην πιείζηνλ απφ κφληκν πξνζσπηθφ Αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιφγεζεο ησλ δηδαζθφλησλ απφ ηνπο θνηηεηέο. Σα απνηειέζκαηα παξαδίδνληαη ζηνλ πξντζηάκελν, ν νπνίνο ζηε ζπλέρεηα δηαλέκεη ζε θάζε δηδάζθνληα απηά πνπ ηνλ αθνξνχλ. Βπηπιένλ, θαηαξηίδεηαη έθζεζε ζπλνιηθψλ απνηειεζκάησλ, φπσο εμάιινπ παξνπζηάδεηαη θαη ζηελ παξνχζα Έθζεζε, κε ζρεηηθή ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία (ζπρλφηεηεο) ησλ ζηνηρείσλ, ε νπνία δηαλέκεηαη ζηνπο δηδάζθνληεο θαη απνηειεί έλα εμαηξεηηθά ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηε ζχγθξηζε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο απνηειεζκάησλ ζε ζρέζε κε ηνπο κέζνπο φξνπο ηνπ Σκήκαηνο. Αίλεηαη έηζη ε δπλαηφηεηα ζηνλ δηδάζθνληα λα δηαπηζηψζεη ηπρφλ πξνβιήκαηα θαη λα πξνζπαζήζεη λα ηα βειηηψζεη. ηφρνο θάζε δηδάζθνληα πξέπεη λα είλαη ε βειηίσζε ηνπ καζήκαηφο ηνπ ζχκθσλα κε ηα ζχγρξνλα δεδνκέλα. ζν πην ειθπζηηθφ θαηαζηήζεη ην κάζεκά ηνπ, ηφζν κεγαιχηεξε πξνζέιεπζε ζπνπδαζηψλ θαη απνδνηηθφηεξν ην κάζεκα.

52 ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ Μέζνο εβδνκαδηαίνο θφξηνο δηδαθηηθνχ έξγνπ ησλ κειψλ ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Τκήκαηνο. Σα πεξηζζφηεξα καζήκαηα εηδηθφηεηαο, ηνπιάρηζηνλ ζην ζεσξεηηθφ ηνπο κέξνο, δηδάζθνληαη απφ κφληκα κέιε ΒΠ. κσο γηα ηελ δηδαζθαιίαο φισλ ησλ καζεκάησλ (ζεσξεηηθφ θαη εξγαζηεξηαθφ κέξνο) ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο, πξνζιακβάλεηαη κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηθαλφο αξηζκφο επηζηεκνληθψλ θαη εξγαζηεξηαθψλ ζπλεξγαηψλ πνπ έρνπλ ηα θαηάιιεια αθαδεκατθά πξνζφληα. Ο πξνβιεπφκελνο εβδνκαδηαίνο δηδαθηηθφο θφξηνο κφληκσλ κειψλ ΒΠ απνηππψλεηαη παξαθάησ: Βαζκέδα ΓηδαθηηθΫο Ώξεο / ΔβδνκΪδα Καζεγεηέο 10 Ώλαπιεξσηέο Καζεγεηέο 12 Βπίθνπξνη Καζεγεηέο 14 Καζεγεηέο Βθαξκνγψλ 16 ζνλ αθνξά ζηνπο ζπλεξγάηεο, ην αλψηαην φξην απαζρφιεζεο ησλ επηζηεκνληθψλ ζπλεξγαηψλ είλαη 12 δηδαθηηθέο ψξεο/εβδνκάδα, ελψ ην φξην ησλ εξγαζηεξηαθψλ ζπλεξγαηψλ αλέξρεηαη ζηηο 15 εβδνκαδηαίεο ψξεο δηδαζθαιίαο. εκεηψλεηαη φηη θαηά πεξηφδνπο, κέιε ΒΠ πξνζθέξνπλ εζεινληηθά πεξηζζφηεξεο ψξεο απφ ην πξνβιεπφκελν εβδνκαδηαίν σξάξην πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηνπ Σκήκαηνο Μέιε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Τκήκαηνο πνπ δηδάζθνπλ ζην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ. ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί απνηππψλεηαη ε ζπκκεηνρή ησλ κειψλ ηνπ Ώθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ζην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Ώηζζεηηθήο θαη Κνζκεηνινγίαο φπνπ ζπκκεηέρεη σο ζπκπξάηηνλ Σκήκα. Οη δηδάζθνληεο ηνπ Σκήκαηνο θαιχπηνπλ έλα κέξνο ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ζηα νπνία παξέρεη εμεηδίθεπζε ζην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ. Σν ππφινηπν θαιχπηεηαη απφ ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ηεο Εαηξηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ θαη απφ άιια ηκήκαηα ηνπ ΣΒΕ Ώζελψλ. ΐΏΘΜΕΑΏ: Καζεγεηέο: Πξσηφπαπα Βπαγγειία, Κεθαιά ΐαζηιηθή, Κίληδηνπ Βιέλε Βπίθ Καζεγεηέο: ΐαξβαξέζνπ Ώζαλαζία

53 ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ Σπλεηζθνξά ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ζην δηδαθηηθφ έξγν ηνπ Τκήκαηνο. ην Σκήκα δηδάζθνπλ εθπαηδεπηηθνί πνπ νινθιήξσζαλ ην ΠΜ, ζε κφληκεο ζέζεηο ή σο εξγαζηεξηαθνί ζπλεξγάηεο. 6.2 Πνηφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηδαθηηθάο δηαδηθαζέαο Μέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. Γηα ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ καζεκάησλ ήδε αθνινπζείηαη έλα κηθηφ κνληέιν δηδαζθαιίαο ην νπνίν πξνσζεί ηελ, θαηά ην δπλαηφλ, ρξήζε καζεηνθεληξηθψλ κεζφδσλ αιιά θαη ηελ αμηνπνίεζε ηεο πξαθηηθήο ηεο νκάδαο, θαη πεξηιακβάλεη: χγρξνλε, πξφζσπν -κε- πξφζσπν δηδαζθαιία κε ρξήζε ησλ θπζηθψλ ππνδνκψλ ηνπ ηκήκαηνο θαη εθαξκνγή δηδαθηηθψλ κεζφδσλ φπσο ε δηάιεμε, νη εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο, ε κάζεζε βαζηζκέλε ζηελ εθπφλεζε εξγαζηψλ. Τπνζηήξημε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, κέζσ αμηνπνίεζεο ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο θαη ηνπ δηαδηθηχνπ Γηαδηθαζία επηθαηξνπνίεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ καζεκάησλ θαη ησλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ. ζνλ αθνξά ζηελ επηθαηξνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ καζεκάησλ απηή πινπνηείηαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Δ δηαδηθαζία ελεξγνπνηείηαη είηε θαηά ηελ αλακφξθσζε ηνπ Πξνπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ, απφ ηελ αξκφδηα Βπηηξνπή, κεηά απφ εηζεγήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ νη νπνίνη, κέζσ ησλ εξεπλεηηθψλ ηνπο δξαζηεξηνηήησλ ή/θαη ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο κε άιια ηδξχκαηα, εληνπίζνπλ κηα ηέηνηα αλάγθε. ε θάζε πεξίπησζε ε Βπηηξνπή Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ εηζεγείηαη ηα επηθαηξνπνηεκέλα πεξηγξάκκαηα. Κάζε αιιαγή ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ, αθνχ αμηνινγεζεί απφ ηηο πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο, (Γεληθή πλέιεπζε Σκήκαηνο θαη ΣΒΕ), δεκνζηνπνηείηαη ζηνλ νδεγφ ζπνπδψλ αιιά θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο πνπ απνηειεί ζχγρξνλν εξγαιείν απνηχπσζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Σκήκαηνο. Βπίζεο, ζε επίπεδν καζήκαηνο, ν θάζε εθπαηδεπηηθφο ηξνπνπνηεί θαηά θαηξνχο ηηο ζεκεηψζεηο πνπ δηαλέκνληαη ή επαλεθδίδεη ζχγγξακκα πξνζαξκνζκέλν ζηα ζχγρξνλα δεδνκέλα. Γεληθά ζην Σκήκα απηή ηελ πεξίνδν δηαλέκνληαη θαηλνχξγηα βηβιία ή ζεκεηψζεηο.

54 ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ Μέζνο βαζκφο πηπρίνπ. Έηορ Αποθοίηηζηρ , , , , ,1 Κέζορ όπορ Βαθμολογίαρ (ύνολο αποθοίηυν) Παξαθνινχζεζε απφ ηνλ ζπνπδαζηή ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο Γιάπκεια ζποςδών (σπόνια) Έηορ ειζαγυγήρ Θ=4 Θ+1 Θ+2 Θ+3 Θ+4 Θ+5 Θ+6 Γεν έσοςν αποθοιη ήζει ύνολο πσο αλαθέξεηαη ζε αξθεηά ζεκεία απηήο ηεο Έθζεζεο, έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο είλαη πσο ην «κάζεκα» ζα γίλεη ειθπζηηθφ πξνο ηνλ ζπνπδαζηή, ζα ηνπ θηλήζεη ην ελδηαθέξνλ έηζη ψζηε λα παξαθνινπζεί αλειιηπψο ηελ πξνζθνξά γλψζεσλ πνπ ηνπ παξέρεηαη αλεμάξηεηα απφ ηε κνξθή ή ηελ πεγή πνπ απηή έξρεηαη. ηνλ ηνκέα απηφ ε αληίιεςε πνπ ππάξρεη είλαη φηη παξαηεξείηαη απμαλφκελε κείσζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ γεληθφηεξα.

55 ΠνζνζηΪ % ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ πρλφηεηα παξαθνινχζεζεο δηαιέμεσλ. ΕΡΩΣΗΗ 33 50,71 22,88 6,72 6,15 13, Βαζκνινγέα Δ παξαθνινχζεζε ησλ δηαιέμεσλ ζε πνιχ θαιφ θαη πάξα πνιχ θαιφ επίπεδν αγγίδεη αζξνηζηηθά ην 70%. Χζηφζν νη θαζεγεηέο ζηα απνγξαθηθά δειηία ηνπο παξνπζηάδνπλ κηα εηθφλα κέηξηαο πξνζέιεπζεο. Πηζαλά νη ζπνπδαζηέο απάληεζαλ ζε απηφ πνπ νη ίδηνη ζα ήζειαλ λα ζπκβαίλεη. πρλφηεηα παξαθνινχζεζεο εξγαζηεξίσλ. Δ εηθφλα πνπ παξνπζηάδεηαη αθνξά ηελ ζρεδφλ θαζνιηθή ζπκκεηνρή ζηα εξγαζηεξηαθά καζήκαηα. Καη ν ιφγνο είλαη πξνθαλήο αθνχ ηα εξγαζηήξηα ζην ηκήκα είλαη ππνρξεσηηθά θαη θαηαρσξνχληαη παξνπζίεο. Ο ζπνπδαζηήο πνπ δελ ζα ζπκπιεξψζεη ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ θαλνληζκφ παξνπζίεο θαιείηαη λα επαλαιάβεη ην εξγαζηήξην. Βμάιινπ, ν κεγάινο φγθνο εξγαζίαο πνπ έρεη λα εθηειέζεη ηνλ ππνρξεψλεη ζε ζπλερή παξνπζία πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο αζθήζεηο θαη κάιηζηα επηηπρψο αθνχ βαζκνινγείηαη. Δ δηαθνξά κε ηελ πξνεγνχκελε εξψηεζε θαη γξάθεκα είλαη πξνθαλήο.

56 ΠνζνζηΪ % ΠνζνζηΪ % ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ ΕΡΩΣΗΗ 34 82,61 0,48 0,19 2,83 13, Βαζκνινγέα πρλφηεηα αληαπφθξηζεο ζηηο γξαπηέο εξγαζίεο/αζθήζεηο. ΕΡΩΣΗΗ 35 67,49 23,71 1,1 0,78 6, Βαζκνινγέα Οκνίσο κε ηελ πξνεγνχκελε εξψηεζε, ε αλάγθε νη ζπνπδαζηέο λα είλαη ζπλεπείο κε ηηο εμεηάζεηο αθνχ απηέο απνηεινχλ κέζν πξναγσγήο ζε επφκελν εμάκελν, ή κε ην ζεζκφ ησλ πξναπαηηνχκελσλ, αλεβάδεη ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο.

57 ΠνζνζηΪ % ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ πζηεκαηηθή κειέηε ηεο χιεο. ΕΡΩΣΗΗ 36 31,56 32,75 23,95 8,98 2, Βαζκνινγέα Δ εηθφλα ηνπ γξαθήκαηνο παξνπζηάδεηαη κεηθηή. Οη ζπνπδαζηέο απέρνπλ απφ ην λα ραξαθηεξηζηνχλ εμαηξεηηθά επηκειείο φπσο ζα πεξίκελε θαλείο απφ ηα δπν πξνεγνχκελα γξαθήκαηα. Χζηφζν ε ζπζηεκαηηθή κειέηε ηεο χιεο βξίζθεηαη ζε κέηξην θαη ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν. Οη θαηεγνξίεο θαζφινπ ή ιίγν αληηπξνζσπεχνπλ πεξίπνπ ην 12%. ξεο εβδνκαδηαίαο κειέηεο γηα θάζε κάζεκα: 1= <2 ξεο, 2=2-4 ξεο, 3=4-6 ξεο, 4=6-8 ξεο, 5= >8 ξεο Απζηπρψο ε εηθφλα είλαη απνγνεηεπηηθή. Βίλαη πξνθαλέο φηη ε πιεηνςεθία ησλ ζπνπδαζηψλ αθηεξψλεη πνιχ ιίγεο ψξεο ζηε κειέηε ησλ καζεκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ. Ώλ πξνζηεζεί θαη ην γεγνλφο ζηηο απαληήζεηο ηνπο νη ζπνπδαζηέο έρνπλ ππεξεθηηκήζεη ηελ πξνζπάζεηαο ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εβδνκάδαο, ηφηε κάιινλ ε αιήζεηα είλαη αθφκε ρεηξφηεξε.

58 ΠνζνζηΪ % ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ 31,33 31,23 ΕΡΩΣΗΗ 37 20,42 10,52 6, Βαζκνινγέα 6.3. ΟξγΪλσζε θαη εθαξκνγά ηνπ δηδαθηηθνχ Ϋξγνπ Γλσζηνπνίεζε ζηνπο θνηηεηέο ηεο χιεο ησλ καζεκάησλ ζηελ αξρή ηνπ εμακήλνπ. Σα αλαιπηηθά πεξηγξάκκαηα κε ηελ χιε φισλ ησλ καζεκάησλ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Οδεγφ πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο, ν νπνίνο δηαλέκεηαη ζηνπο θνηηεηέο θαηά ηελ πξψηε ηνπο εγγξαθή. Βπηπιένλ, ππάξρεη δπλαηφηεηα άληιεζεο ηεο ζρεηηθήο πιεξνθνξίαο απφ ηνλ ηζηφηνπν ηνπ Σκήκαηνο. Βμάιινπ ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο, ζπλήζσο ην πξψην κάζεκα εζηηάδεηαη ζηε γλσξηκία κε ηνπο ζπνπδαζηέο θαη ζηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα ην κάζεκα, φπσο γηα παξάδεηγκα ην ζέκα ηνπ καζήκαηνο θαη αξρηθή γλσξηκία κε ην αληηθείκελν, ν ηξφπνο δηδαζθαιίαο, ην ή ηα ζπγγξάκκαηα απφ ηα νπνία ζα κειεηήζνπλ, ηνλ ηξφπν αμηνιφγεζεο, θ.η.ι. Βηδηθά γηα ηα Βξγαζηεξηαθά καζήκαηα, ζηελ αξρή θάζε εμακήλνπ κε ηελ ππνδνρή ησλ ζπνπδαζηψλ ζην εξγαζηήξην, νη εθπαηδεπηηθνί παξνπζηάδνπλ αλαιπηηθά ην πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ ηνπο, θαη απαληνχλ ζε εξσηήζεηο ησλ ελδηαθεξφκελσλ, κε ζηφρν λα ζπλεηζθέξνπλ ζην ζσζηφ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπο.

59 ΠνζνζηΪ % ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ Πεξηγξαθή καζεζηαθψλ ζηφρσλ ησλ καζεκάησλ θαη πξνζδνθψκελσλ απνηειεζκάησλ. Οη καζεζηαθνί ζηφρνη θαη ηα πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο πεξηγξαθήο ησλ καζεκάησλ θαη γλσζηνπνηνχληαη ζηνπο θνηηεηέο, ζην πιαίζην ησλ πξναλαθεξφκελσλ δξάζεσλ, αιιά θαη ζηηο αξρηθέο ζπλεδξίεο ησλ καζεκάησλ. αθήλεηα ζηφρσλ ηνπ καζήκαηνο ΕΡΩΣΗΗ 1 37,07 44,39 14,93 0,7 2, Βαζκνινγέα Δ εηθφλα ηνπ ηκήκαηνο παξνπζηάδεηαη εμαηξεηηθή. Οη ζπνπδαζηέο θαηαλννχλ ζε πνζνζηφ πνπ αγγίδεη ην 83% ηνπο ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο.

60 ΠνζνζηΪ % ΠνζνζηΪ % ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ Οξγάλσζε θαη Ώληαπφθξηζε ηεο χιεο ζηνπο ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο ΕΡΩΣΗΗ 2 43,37 34,26 19,3 0,4 2, Βαζκνινγέα ΕΡΩΣΗΗ 3 35,35 34,85 21,51 7,07 1, Βαζκνινγέα Δ εηθφλα παξακέλεη αξθεηά θαιή φπσο θαη ζηελ πξνεγνχκελε εξψηεζε αθνχ νη εξσηήζεηο 2 θαη 3 αθνξνχλ ην ίδην ζέκα.

61 ΠνζνζηΪ % ΠνζνζηΪ % ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ Ώλαγθαηφηεηα ησλ πξναπαηηνπκέλσλ καζεκάησλ. ΕΡΩΣΗΗ 8 27,67 31,94 30,13 3,52 6, Βαζκνινγέα Οη ζπνπδαζηέο ζε απηή ηελ εξψηεζε θέξνληαη θαη απαληνχλ αξθεηά ψξηκα κε ηελ έλλνηα φηη θαηαλννχλ ηελ αμία ησλ πξναπαηηνχκελσλ καζεκάησλ γηα ηελ εθπαίδεπζή ηνπο αλ θαη ηα πξναπαηηνχκελα καζήκαηα είλαη δπλαηφλ λα ηνπο θαζπζηεξήζνπλ ζηελ απφθηεζε ηνπ πηπρίνπ ηνπο. Υξήζε γλψζεσλ απφ/ζχλδεζε κε άιια καζήκαηα. ΕΡΩΣΗΗ 9 32,91 27,85 28,16 7,91 3, Βαζκνινγέα

62 ΠνζνζηΪ % ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ ην ζέκα απηφ ε εηθφλα ηνπ Σκήκαηνο είλαη πνιχ θαιή παξφηη απηφ απνηειεί ηε κεγαιχηεξε ίζσο δπζθνιία πνπ αληηκεησπίδεη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα φπσο είλαη δηαξζξσκέλν απηή ηε ζηηγκή είλαη ε ζχλδεζε ησλ καζεκάησλ κεηαμχ ηνπο. Βπίπεδν δπζθνιίαο καζεκάησλ αλάινγα κε ην έηνο ζπνπδψλ ηνπο. ΕΡΩΣΗΗ 10 35,86 34,6 16,35 4,75 8, Βαζκνινγέα Σα καζήκαηα ζεσξεηηθά ή εξγαζηεξηαθά πνπ δίλνληαη ζην Σκήκα απαηηνχλ αξθεηή κειέηε, επηκνλή, πξνζπάζεηα θαη πξνζνρή. Βίλαη θπζηθφ λα ππάξρεη κεγάιν πνζνζηφ απαληήζεσλ ζηηο θαηεγνξίεο «κέηξηα» θαη «πνιχ». Ώλαγθαηφηεηα χπαξμεο θαη αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο θξνληηζηεξίσλ. Οη πεξηζζφηεξνη ζπνπδαζηέο θξίλνπλ ην επίπεδν εθπαίδεπζεο πνπ παξέρεηαη απφ ην Σκήκα επαξθέο (απηφ δηαθαίλεηαη θαη απφ άιιεο απαληήζεηο ησλ ζπνπδαζηψλ) έηζη ψζηε λα κελ είλαη επηηαθηηθή ε αλάγθε χπαξμεο θξνληηζηεξίσλ.

63 ΠνζνζηΪ % ΠνζνζηΪ % ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ ΕΡΩΣΗΗ 11 47,71 16,54 15,9 9,92 9, Βαζκνινγέα 41,5 ΕΡΩΣΗΗ 12 15,02 18,58 13,24 11, Βαζκνινγέα

64 ΠνζνζηΪ % ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ Ώξηζκφο δηδαθηηθψλ κνλάδσλ ζε ζρέζε κε ην θφξην εξγαζίαο. ΕΡΩΣΗΗ 13 43,11 30,4 3,56 9,14 13, Βαζκνινγέα Οη απαληήζεηο ζε απηή ηελ εξψηεζε πξέπεη λα αμηνινγεζνχλ κε κεησκέλε βαξχηεηα επεηδή ν ζεζκφο ησλ δηδαθηηθψλ κνλάδσλ είλαη ζρεηηθά θαηλνχξγηνο θαη δελ ζεκαίλεη πνιιά πξάγκαηα γηα ηνλ ζπνπδαζηή. Γη απηφ θαη παξνπζηάδεηαη θαηαλνκή θσδσλνεηδήο γχξσ απφ ην κέηξην. Αηαθάλεηα ησλ θξηηεξίσλ βαζκνιφγεζεο. Δ εηθφλα ηνπ Σκήκαηνο είλαη πνιχ ηθαλνπνηεηηθή. Οη ζπνπδαζηέο ζε κεγάιν πνζνζηφ ζεσξνχλ δελ αδηθνχληαη απφ ηελ αμηνιφγεζε ηνπο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ Σκήκαηνο.

65 ΠνζνζηΪ % ΠνζνζηΪ % ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ ΕΡΩΣΗΗ 14 31,51 32,65 26,68 3,3 5, Βαζκνινγέα Βθπφλεζε εξγαζηψλ ζηα πιαίζηα καζεκάησλ. ΕΡΩΣΗΗ 15 34,84 27,42 29,35 3,22 5, Βαζκνινγέα

66 ΠνζνζηΪ % ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ ΕΡΩΣΗΗ 16 36,36 34,41 23,38 1,62 4, Βαζκνινγέα ε θάπνηα καζήκαηα δίλνληαη εξγαζίεο πνπ εθπνλνχληαη, ππνρξεσηηθά ή ζε εζεινληηθή βάζε, αλάινγα κε ηνλ εθάζηνηε εθπαηδεπηηθφ. Οη εξγαζίεο απηέο παξνπζηάδνληαη ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ θαη παξαδίλνληαη σο εθηππσκέλε κειέηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ. ΐαζκνινγνχληαη θαη ν βαζκφο ζπκκεηέρεη ζηελ δηακφξθσζε ηεο ηειηθήο βαζκνινγίαο ηνπ καζήκαηνο. ηηο εξσηήζεηο γηα ην αλ ην ζέκα δφζεθε εγθαίξσο (εξψηεζε 15) θαη αλ ν ρξφλνο εθπφλεζεο ήηαλ επαξθήο (εξψηεζε 16), δίλεηαη κηα πνιχ θαιή εηθφλα. Καζνδήγεζε ζηελ εθπφλεζε ησλ εξγαζηψλ θαη πνηφηεηα ζρνιίσλ ηνπ επηβιέπνληα. Δ εηθφλα παξνπζηάδεηαη θαιή κε πνζνζηφ άλσ ηνπ 70% θαη 90% γηα ηελ θαζνδήγεζε θαη ηελ πνηφηεηα ησλ ζρνιίσλ ηνπ επηβιέπνληα.

67 ΠνζνζηΪ % ΠνζνζηΪ % ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ ΕΡΩΣΗΗ 18 33,75 39,06 16,25 3,75 7, Βαζκνινγέα ΕΡΩΣΗΗ 19 29,49 30,45 29,49 5,13 5, Βαζκνινγέα

68 ΠνζνζηΪ % ΠνζνζηΪ % ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ Απλαηφηεηα βειηίσζεο ηεο εξγαζίαο. ΕΡΩΣΗΗ 20 29,49 30,45 29,49 5,13 5, Βαζκνινγέα Δ εηθφλα πνπ παξνπζηάδεηαη είλαη θαιή. Οη δπλαηφηεηεο γηα βειηίσζε κηαο εξγαζίαο είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλεο φηαλ αθνξά εμακεληαίν κάζεκα ιφγσ ζηελψλ ρξνληθψλ πεξηζσξίσλ θαη θφξηνπ εξγαζίαο ησλ ίδησλ ησλ ζπνπδαζηψλ. Ώληίζεηα γηα ηελ εθπφλεζε ηεο πηπρηαθήο ππάξρεη ρξφλνο βειηίσζεο θαη ν πεξηνξηζκφο νπζηαζηηθά είλαη ηα ρξνληθά πεξηζψξηα ηνπ θάζε ζπνπδαζηή. Ώπνηέιεζκα κηαο εξγαζίαο ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ζέκαηνο. ΕΡΩΣΗΗ 21 27,21 33,77 30,49 2,62 5, Βαζκνινγέα

69 ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ Δ εηθφλα εκθαλίδεηαη πνιχ θαιή. Πξνθαλψο ηα ζέκαηα πνπ δίλνληαη είλαη ζηνρεπκέλα, ε βνήζεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηθαλνπνηεηηθή θαη ε έκθαζε πνπ δίλεηαη ζηελ παξνπζίαζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο εξγαζίαο, θαιή Γηαδηθαζία κέηξεζεο ηεο επίηεπμεο ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ ησλ καζεκάησλ. Δ κέηξεζε ηεο επίηεπμεο ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ γίλεηαη κέζσ: εηδηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ νξγαλψλεη ν θάζε εθπαηδεπηηθφο ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα έξεπλαο ηθαλνπνίεζεο θαη απνηίκεζεο εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ φπσο δηακνξθψλεηαη παξαπάλσ Βαζκφο ηήξεζεο σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο ησλ καζεκάησλ. Σν ηειηθφ θαη επηθπξσκέλν σξνιφγην πξφγξακκα αλαξηάηαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ θαη ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Σκήκαηνο θαη ηεξείηαη πιήξσο, θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ, δεδνκέλνπ φηη νη πεξηνξηζκέλεο ππνδνκέο θαζηζηνχλ νχησο ή άιισο αλειαζηηθή ηελ νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζή ηνπ. Μνλαδηθή εμαίξεζε απνηεινχλ νη πεξηπηψζεηο αζζέλεηαο ή απνπζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νπφηε κέζσ ηεο γξακκαηείαο, εληχπσο, αιιά θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ ειεθηξνληθνχ κεραληζκνχ εηδνπνίεζεο ησλ θνηηεηψλ (αλαθνίλσζε ζηελ ηζηνζειίδα), νξίδνληαη ζπλεδξίεο αλαπιήξσζεο Οξζνινγηθφηεηα ηεο νξγάλσζεο θαη δνκήο ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ. Καηά ηελ νξγάλσζε ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ γίλεηαη πξνζπάζεηα ηθαλνπνίεζεο ησλ εμήο θξηηεξίσλ: Αηδαζθαιία ησλ ζεσξεηηθψλ καζεκάησλ θαηά πξνηίκεζε ζηελ πξσηλή δψλε πλδπαζκφο εξγαζηεξηαθψλ θαη ζεσξεηηθψλ καζεκάησλ εκεξεζίσο ηέηνηνο ψζηε αλάινγα κε ηελ βαξχηεηα θαη ην βαζκφ δπζθνιίαο ηνπο, λα επέξρεηαη ε φζν ην δπλαηφλ κηθξφηεξε θφπσζε ησλ ζπνπδαζηψλ Αηδαζθαιία εξγαζηεξηαθψλ καζεκάησλ ηφζν ζε πξσηλή φζν θαη ζε απνγεπκαηηλή δψλε, γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ θνηηεηψλ πνπ εξγάδνληαη Ώπνθπγή κεγάισλ θελψλ δηδαζθαιίαο ζην εκεξήζην πξφγξακκα θάζε εμακήλνπ, ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε θαηά ην δπλαηφλ ζπλερήο παξαθνινχζεζε θαη λα

70 ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ εμαζθαιίδεηαη ηθαλνπνηεηηθφ πνζνζηφ ειεχζεξνπ ρξφλνπ γηα κειέηε θαη εθπφλεζε άιισλ δξαζηεξηνηήησλ. Ώπνθπγή αιιειεπηθάιπςεο ησλ σξψλ δηδαζθαιίαο ζεσξεηηθψλ θαη εξγαζηεξηαθψλ καζεκάησλ ηνπ ηδίνπ εμακήλνπ. Γηα δηαθνξεηηθά εμάκελα, απηφ δελ είλαη εθηθηφ, ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ αηζνπζψλ δηδαζθαιίαο Βαζηθά εηζαγσγηθά Μαζήκαηα πνπ δηδάζθνληαη απφ κέιε ΔΠ ησλ δχν αλψηεξσλ βαζκίδσλ ια ηα εηζαγσγηθά καζήκαηα ηνπ δηδάζθνληαη απφ κέιε ΒΠ άιισλ Σκεκάησλ (π.ρ. ηκήκα Γεληθψλ Εαηξηθψλ Μαζεκάησλ θηι.) ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα νπνία αλήθνπλ ζηηο αλψηεξεο βαζκίδεο Μέιε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Τκήκαηνο πνπ δηδάζθνπλ καζήκαηα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην ζηελφ ή επξχηεξν γλσζηηθφ ηνπο πεδίν. ια ηα κέιε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Σκήκαηνο δηδάζθνπλ καζήκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζην ζηελφ ή επξχηεξν γλσζηηθφ ηνπο πεδίν. Βθφζνλ ην εξεπλεηηθφ - επηζηεκνληθφ πεδίν πνπ εμεηδηθεχνληαη είλαη ζπλαθέο κε ην δηδαζθφκελν κάζεκα, ηφηε ζεσξείηαη φηη αλήθεη ζην ζηελφ γλσζηηθφ πεδίν Οξγάλσζε θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εξγαζηεξίσλ Δ κειέηε θαη αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ησλ ζπνπδαζηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ πνηφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζηα εξγαζηήξηα δηακνξθψλεηαη σο εμήο: Βπάξθεηα ζεκεηψζεσλ σο πξνο ηηο εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο. Βίλαη πξνθαλέο φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ θξίλεη φηη νη ζεκεηψζεηο πνπ δηαλέκνληαη γηα ηηο εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο είλαη κέηξηα επαξθείο. Δ ηνπνζέηεζε ησλ ζπνπδαζηψλ ζε απηή ηελ εξψηεζε ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ εξψηεζε 31 (παξαθάησ). Καη ε εηθφλα αιιά θαη νη εμεγήζεηο παξνπζηάδνπλ νκνηφηεηεο.

71 ΠνζνζηΪ % ΠνζνζηΪ % ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ ΕΡΩΣΗΗ 30 33,5 26,02 23,11 6,85 10, Βαζκνινγέα Βπεμήγεζε ησλ βαζηθψλ αξρψλ ηεο άζθεζεο. ΕΡΩΣΗΗ 31 36,25 32,87 22,3 2,51 6, Βαζκνινγέα εκαληηθφο αξηζκφο ζπνπδαζηψλ δείρλεη φηη δελ θαηαλνεί πιήξσο ηεο βαζηθέο αξρέο κηαο άζθεζεο. Οη αηηίεο κπνξνχλ λα αλαδεηεζνχλ αθελφο ζην κεγάιν αξηζκφ ζπνπδαζηψλ ζηα εξγαζηήξηα θαη ηελ αλεπαξθή ζρέζε δηδάζθνληνο/δηδαζθνκέλνπ

72 ΠνζνζηΪ % ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ (1/25-30) φζν θαη ζηελ αλαζθάιεηα θαη αλεζπρία πνπ βηψλεη ν ζπνπδαζηήο γηα θάηη θαηλνχξγην θαη ηαπηφρξνλα δχζθνιν. εκαληηθή επίπησζε φκσο έρεη θαη ην γεγνλφο φηη, ε πιεηνςεθία ησλ ζπνπδαζηψλ δελ παξαθνινπζεί ηα ζεσξεηηθά καζήκαηα, κε απνηέιεζκα λα πξνζέξρεηαη ζηα εξγαζηήξηα κε ειιηπή γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ. Βπάξθεηα εμνπιηζκνχ ηνπ εξγαζηεξίνπ. ΕΡΩΣΗΗ 32 33,02 31,02 20,48 6,1 9, Βαζκνινγέα Δ εηθφλα γηα ηελ επάξθεηα ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη ηθαλνπνηεηηθή. Θεσξνχκε φηη ν εμνπιηζκφο ηνπ Σκήκαηνο θξίλεηαη επαξθήο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ εξγαζηεξίνπ. Ώπηφ πνπ ζα κπνξνχζε λα βειηησζεί είλαη ε ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ. Βπίπεδν δπζθνιίαο ηνπ εξγαζηεξίνπ γηα ην έηνο. Δ εηθφλα απφ ηελ εξψηεζε γηα ην βαζκφ δπζθνιίαο ίζσο εμεγεί ηηο ηξεηο πξνεγνχκελεο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ην εξγαζηήξην. Σαπηφρξνλα επηβεβαηψλεη ηελ πξνζπάζεηα εξκελείαο ησλ απνηειεζκάησλ. Δ πιεηνςεθία δειψλεη κέηξηα δπζθνιία ελψ πνζνζηφ θνληά ζην 50% ζεσξεί φηη ππάξρεη δπζθνιία άλσ ηνπ κεηξίνπ. Μηα εμήγεζε ηνπ θαηλνκέλνπ απνηειεί ην γεγνλφο φηη νη ζπνπδαζηέο, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο, δελ παξαθνινπζνχλ ηε δηδαζθαιία ησλ ζεσξεηηθψλ καζεκάησλ θαη έηζη αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζην λα θαηαλνήζνπλ ηηο εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο πνπ απνηεινχλ ηελ εθαξκνγή ηεο ζεσξίαο.

73 ΠνζνζηΪ % ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ ΕΡΩΣΗΗ 29 35,7 35,43 15,81 4,52 8, Βαζκνινγέα 6.4 ΔθπαηδεπηηθΪ βνεζάκαηα Δίδε θαη αξηζκφο βνεζεκάησλ (π.ρ. βηβιία, ζεκεηψζεηο, πιηθφ ζε ηζηνζειίδεο, θιπ.) πνπ δηαλέκνληαη ζηνπο θνηηεηέο. Δ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ππνζηεξίδεηαη απφ αξθεηά είδε καζεζηαθνχ πιηθνχ, ηα νπνία δηαλέκνληαη ζηνπο θνηηεηέο, φπσο: ΐηβιία πνπ επηιέγνληαη σο βαζηθά ζπγγξάκκαηα γηα θάζε κάζεκα θαη δηαηίζεληαη απφ ην ίδξπκα. εκεηψζεηο δηδαζθφλησλ ζε έληππε κνξθή, γηα ηα καζήκαηα πνπ δελ ππάξρεη αλάινγν ζχγγξακκα ή παξέρνληαη ζπκπιεξσκαηηθά ηνπ βαζηθνχ βηβιίνπ (π.ρ. εξγαζηεξηαθνί νδεγνί, θ.η.ι.). Παξέρεηαη ειεθηξνληθή βηβιηνγξαθία θαη δηεζλείο βάζεηο δεδνκέλσλ φπνπ νη ζπνπδαζηέο κπνξνχλ λα βξνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηε κειέηε ηνπο θαη γεληθά γηα φηη εμεηδηθεπκέλν ζέκα ηνπο απαζρνιεί θαη δελ θαιχπηεηαη απφ ηα έληππα βνεζήκαηα. Γηα φια ηα καζήκαηα ππάξρεη πξνηεηλφκελε βηβιηνγξαθία πνπ θπξίσο ππάξρεη ζηελ βηβιηνζήθε ηνπ ηδξχκαηνο. Σα βνεζήκαηα πνπ δηαλέκνληαη ζηνπο θνηηεηέο, ζηηο δηάθνξεο κνξθέο ηνπο, θαιχπηνπλ ην ζχλνιν ηεο δηδαζθφκελεο χιεο.

74 ΠνζνζηΪ % ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ Γηαδηθαζία επηθαηξνπνίεζεο βνεζεκάησλ. Πξηλ ην ηέινο θάζε αθαδεκατθνχ έηνπο ελεξγνπνηείηαη δηαδηθαζία επηθαηξνπνίεζεο ησλ θαηαιφγσλ ησλ δηαλεκφκελσλ ζπγγξακκάησλ θαη έληππσλ ζεκεηψζεσλ, ψζηε λα αθνινπζήζεη πξνγξακκαηηζκφο πξνκήζεηαο γηα ην επφκελν έηνο. ην πιαίζην απηήο ηεο δηαδηθαζίαο, νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ηε δπλαηφηεηα αιιαγήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ βνεζεκάησλ θαη ελεκέξσζεο ησλ ζεκεηψζεσλ πνπ παξέρνπλ Πψο θαη πφηε ζπγθεθξηκέλα δηαηίζεληαη ηα βνεζήκαηα. ΕΡΩΣΗΗ 5 18,66 17,48 23,13 19,3 21, Βαζκνινγέα Δ εηθφλα πνπ απνηππψλεηαη ζηηο απαληήζεηο ησλ ζπνπδαζηψλ ζηελ εξψηεζε 5 ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη κεηθηή. Οη ζπνπδαζηέο είλαη κνηξαζκέλνη ζρεδφλ θαη ζηηο 5 δηαβαζκίζεηο. Βίλαη ζαθέο φηη ην πνζνζηφ απφ ην «κέηξην» θαη θάησ είλαη κεγαιχηεξν απφ ην 50% θαη απνηειεί ηελ ρεηξφηεξε εηθφλα ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. εκεηψλεηαη βέβαηα φηη ηη ηκήκα δελ ιεηηνπξγεί απηφλνκα θαη φηη ηα βηβιία κνηξάδνληαη κε θεληξηθέο ελέξγεηεο ηνπ Εδξχκαηνο. ζνλ αθνξά ζηηο ζεκεηψζεηο, απηέο δίλνληαη πάληα έγθαηξα, αθνχ ην ηκήκα θξνληίδεη λα δηαηεξεί απνζήθε κε επαξθή θάζε θνξά αξηζκφ αληηηχπσλ Πνζνζηφ ηεο δηδαζθφκελεο χιεο πνπ θαιχπηεηαη απφ ηα βνεζήκαηα. Δ δηδαζθφκελε χιε θαιχπηεηαη θαηά ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ απφ ηα βνεζήκαηα. ηαλ ην βαζηθφ ζχγγξακκα δελ επαξθεί, δηαλέκνληαη ζπκπιεξσκαηηθά

75 ΠνζνζηΪ % ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ ζεκεηψζεηο απφ ηνλ δηδάζθνληα. Βμάιινπ κε ηελ πξνηεηλνκέλε βηβιηνγξαθία φπνπ ν ζπνπδαζηήο κπνξεί λα αλαηξέμεη ζπκπιεξσκαηηθά θαη λα αληιήζεη πιεξνθνξίεο, ππεξθαιχπηνληαη νη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζε θάζε γλσζηηθφ αληηθείκελν. πσο είλαη γλσζηφ, ζε φια ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ππάξρεη κηα δηαξθήο αλαλέσζε ηεο βηβιηνγξαθίαο έηζη ψζηε λα θαιχπηνληαη νη λέεο αλάγθεο πνπ παξνπζηάδνληαη. Ώμηνιφγεζε θχξηνπ βηβιίνπ ή ησλ ζεκεηψζεσλ. ΕΡΩΣΗΗ 6 29,68 30,25 19,86 8,46 11, Βαζκνινγέα Οη απαληήζεηο ησλ ζπνπδαζηψλ δείρλνπλ φηη ην βαζηθφ ζχγγξακκα θαη νη ζεκεηψζεηο βξίζθνληαη ζε αξθεηά θαιφ επίπεδν. Σα πεξηζζφηεξα ζπγγξάκκαηα θαη νη ζεκεηψζεηο πνπ δηαλέκνληαη ζην ηκήκα είλαη ζρεηηθά θαηλνχξγηα Βηβιηνγξαθηθή ππνζηήξημε πέξαλ ησλ δηαλεκφκελσλ ζπγγξακκάησλ. πσο αλαθέξζεθε πξνεγνχκελα εθηφο απφ ηα δηαλεκφκελα ζπγγξάκκαηα, ζηνλ ζπνπδαζηή παξέρεηαη πξνηεηλνκέλε βηβιηνγξαθία απφ πεγέο πνπ κπνξεί ζρεηηθά εχθνια λα έρεη πξφζβαζε φπσο γηα παξάδεηγκα ε βηβιηνζήθε ηνπ ΣΒΕ Ώζήλαο. Έηζη παξέρεηαη ππνζηήξημε απφ ηελ θεληξηθή βηβιηνζήθε κε ηε ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ Σκήκαηνο γηα ηελ παξαγγειία θαη εκπινπηηζκφ κε λέα βηβιία. Βπίζεο, νη ζπνπδαζηέο θαζνδεγνχληαη ζηελ εχξεζε πιεξνθνξηψλ θαη απφ βηβιηνζήθεο άιισλ Σκεκάησλ ή ρνιψλ πνπ δηαζέηνπλ ζρεηηθή ζεκαηνινγία. Βπηπιένλ, ζεκαληηθή

76 ΠνζνζηΪ % ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ είλαη ε ππνζηήξημε κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ Εδξχκαηνο ζην δίθηπν Healink, αιιά θαη ηεο αμηνπνίεζεο δεκφζησλ θαη ειεχζεξεο ρξήζεο δηαδηθηπαθψλ πφξσλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Αηαζεζηκφηεηα βηβιηνγξαθίαο ζηελ βηβιηνζήθε ηνπ Εδξχκαηνο. ΕΡΩΣΗΗ 7 29,35 29,89 26,45 9,68 4, Βαζκνινγέα Σν Σκήκα θξνληίδεη ηαθηηθά θαη αλάινγα κε ηνλ δηαζέζηκν πξνυπνινγηζκφ, λα αλαλεψλεη ηα βηβιία ηεο βηβιηνζήθεο.. Όπαξμε ζρεηηθνχ εξεπλεηηθνχ πιηθνχ ζηελ βηβιηνζήθε. Βδψ ε εηθφλα κνηάδεη κε ηελ απηή γηα ηελ δηαζεζηκφηεηα βηβιίσλ ζηε βηβιηνζήθε (εξψηεζε 7), αλ θαη ην κέηξην ππεξέρεη ζηελ εξψηεζε γηα ην ζρεηηθφ εξεπλεηηθφ πιηθφ γηα ηελ εθπφλεζε κειέηεο. Σν θαηλφκελν εμεγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη ε εμεηδίθεπζε παξνπζηάδεη εξεπλεηηθά έλα ηεξάζηην πεδίν πνπ είλαη αδχλαηνλ λα θαιπθζεί επαξθψο απφ έλα ηκήκα. Πάλησο ε βηβιηνζήθε ηνπ ΣΒΕ δηαζέηεη ηθαλφ αξηζκφ ηίηισλ πςεινχ επηπέδνπ.

77 ΠνζνζηΪ % ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ ΕΡΩΣΗΗ 17 34,84 26,77 21,93 11,93 4, Βαζκνινγέα 6.5 Πνηφηεηα εθπαηδεπηηθψλ βνεζεκϊησλ. ζέκαηνο. Ώπνηειεζκαηηθφηεηα εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ Δ εηθφλα ηνπ ηκήκαηνο παξνπζηάδεηαη αξθεηά θαιή. Μφλν έλα κηθξφ πνζνζηφ <15%, ζεσξεί αλεπαξθέο ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. Θα ήηαλ αξθεηά ελδηαθέξνλ αλ απηφ ην πνζνζηφ κπνξνχζε λα εμεγήζεη θαη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ην ζεσξεί αλεπαξθέο. Σν Σκήκα πξέπεη λα δψζεη έκθαζε ζηελ ελεκέξσζε ηνπ ζπνπδαζηή απφ ηηο πξψηεο θηφιαο κέξεο ηεο εθπαίδεπζήο ηνπ, φζνλ αθνξά ζηελ ζπλερή πξνζπάζεηα γηα άληιεζε γλψζεο πνπ δελ κπνξεί ζε θακηά πεξίπησζε λα πεξηνξίδεηαη ζηελ αίζνπζα θαη ην βηβιίν.

78 ΠνζνζηΪ % ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ ΕΡΩΣΗΗ 4 25,31 33,26 29,5 8,37 3, Βαζκνινγέα 6.6 ΓηαζΫζηκα κϋζα θαη ππνδνκϋο. Βίλαη γλσζηφ ην ρσξνηαμηθφ πξφβιεκα ηνπ ΣΒΕ Ώζήλαο, κε ζνβαξή έλδεηα ζε ρψξνπο, γξαθεία, αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, εξγαζηήξηα θ.η.ι. ην πξφβιεκα ζπκβάιιεη ν κεγάινο αξηζκφο ηκεκάησλ θαη ζπνπδαζηψλ. Γη απηφ πνιιέο θνξέο δηάθνξνη ρψξνη έρνπλ κηθηή ρξήζε (αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαη εξγαζηήξηα) κε φηη απηφ ζπλεπάγεηαη ζε δπζθνιίεο θαη ζηελ πνηφηεηα εθπαίδεπζεο. Βίλαη άκεζε ε αλάγθε κεηαζηέγαζεο ηκεκάησλ ή θαη φινπ ηνπ ΣΒΕ ζε ρψξνπο κε πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο θαη άλεζε Αίζνπζεο δηδαζθαιίαο. (α) Ώξηζκφο θαη ρσξεηηθφηεηα. Σν Σκήκα δηαζέηεη δπν αίζνπζεο δηδαζθαιίαο (45,46), ρσξεηηθφηεηαο 70 ζπνπδαζηψλ. Βπίζεο, ρξεζηκνπνηεί γηα δηδαζθαιία θαη θάπνηα εξγαζηήξηα φηαλ είλαη ειεχζεξα, ηα νπνία είλαη ρσξεηηθφηεηαο θαηά κέζν φξν 25 ζπνπδαζηψλ. (β) Βπάξθεηα, θαηαιιειφηεηα θαη πνηφηεηα. O αξηζκφο ησλ αηζνπζψλ δηδαζθαιίαο φπσο θαη ησλ ζέζεσλ είλαη ζρεηηθά επαξθήο. Χζηφζν ε ρξήζε ησλ εξγαζηεξίσλ παξνπζηάδεη θάπνηα ηερληθά πξνβιήκαηα: Απζθνιία κεηά ην ηέινο θάζε ρξήζεο γηα ηελ ηαθηνπνίεζε θαη παξάδνζε ηεο αίζνπζαο γηα ηελ επφκελε ρξήζε, πλζήθεο πγηεηλήο εμαηξεηηθά επηζθαιείο

79 ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ (γ) ΐαζκφο ρξήζεο. Πιήξεο θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο θαη ηεο εβδνκάδαο. (δ) Βπάξθεηα, θαηαιιειφηεηα θαη πνηφηεηα ηνπ ππνζηεξηθηηθνχ εμνπιηζκνχ. Ο ππνζηεξηθηηθφο εμνπιηζκφο θξίλεηαη επαξθήο. Οη αίζνπζεο δηαζέηνπλ ζχζηεκα πξνβνιήο κέζσ Δ/Τ, ζπζθεπή πξνβνιήο δηαθαλεηψλ (slides), δηαθαλνζθφπην θ.η.ι. Τπάξρνπλ θιηκαηηζηηθά θαη εμαεξηζκφο Δξγαζηήξηα. (α) Ώξηζκφο θαη ρσξεηηθφηεηα Έμη αίζνπζεο, ηέζζεξηο εθ ησλ νπνίσλ είλαη ησλ 25 ζέζεσλ, κία ησλ 20 ζέζεσλ, κία ησλ 15 ζέζεσλ. O αξηζκφο ησλ ζέζεσλ θξίλεηαη αλεπαξθήο. (β) Βπάξθεηα, θαηαιιειφηεηα ησλ ρψξσλ. Οη ρψξνη είλαη ζρεδηαζκέλνη ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ελφο ζχγρξνλνπ εξγαζηεξίνπ, κε ζέζεηο εξγαζίαο εμνπιηζκέλεο κε ηηο απαξαίηεηεο ζπζθεπέο θαη θξίλνληαη ηθαλνπνηεηηθνί. Σα πξνβιήκαηα πνπ πνιιέο θνξέο δεκηνπξγνχληαη νθείινληαη ζην κεγάιν αξηζκφ ζπνπδαζηψλ. (γ) ΐαζκφο ρξήζεο. Υξεζηκνπνηνχληαη ηφζν, φζν απαηηνχλ νη δηδαθηηθέο αλάγθεο. Λφγσ ηεο χπαξμεο ππεξάξηζκσλ ζπνπδαζηψλ, ιεηηνπξγνχλ ηηο πξσηλέο θαη ηηο απνγεπκαηηλέο ψξεο, κε δηπιέο νκάδεο ζπνπδαζηψλ. (δ) Βπάξθεηα, θαηαιιειφηεηα θαη πνηφηεηα ηνπ εξγαζηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ. Ο εμνπιηζκφο είλαη επαξθήο θαη θαηάιιεινο. Δ επάξθεηά ηνπ εμαξηάηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ζπνπδαζηψλ. Δ εηθφλα πνπ παξνπζηάδεηαη ζην Σκήκα θαίλεηαη απφ ηελ εξψηεζε 32 πνπ έρεη ζρνιηαζηεί λσξίηεξα. Ώπνηέιεζκα ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ είλαη νη θαζπζηεξήζεηο ζηε δηεθπεξαίσζε ησλ αζθήζεσλ αιιά θαη ζηελ πνηφηεηα θαη ηελ απφδνζε ησλ ζπνπδαζηψλ. (ε) Βπάξθεηα απνζεθψλ (εξγαζηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ, αληηδξαζηεξίσλ, θιπ.). Υψξνη απνζήθεπζεο δελ ππάξρνπλ. Οη απνζεθεπηηθνί ρψξνη κέζα ζηα εξγαζηήξηα, γηα πιηθά, ζπζθεπέο, ηηο εξγαζίεο ησλ ζπνπδαζηψλ, θ.η.ι. είλαη πεξηνξηζκέλνη κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ εξγαζηεξίνπ.

80 ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ Δηδηθφ Τερληθφ Πξνζσπηθφ (ΔΤΠ). (α) Ώξηζκφο θαη εηδηθφηεηεο ην Σκήκα ππεξεηνχλ 2 κέιε Β.Σ.Π., κε αξκνδηφηεηεο ζπληήξεζεο θαη θχιαμεο εμνπιηζκνχ, επνπηείαο εξγαζηεξίσλ θαη πξνεηνηκαζίαο ησλ εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ, θαη γεληθά επηθνπξηθψλ εξγαζηψλ γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο. Σα κέιε είλαη: 1) Αειαβέξε Ώηθαηεξίλε 2) Γαξδίθε ΐαζηιηθή 6.7 Βαζκφο αμηνπνέεζεο ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθάο θαη επηθνηλσληψλ Φξήζε ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ (ΤΠΔ) ζηελ ζεσξεηηθή δηδαζθαιία. Οη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο είλαη εθνδηαζκέλεο κε Δ/Τ, ειεθηξνληθά δηαθαλνζθφπηα (data projectors). Έηζη ν εθπαηδεπηηθφο έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ειεθηξνληθφ εμνπιηζκφ γηα λα πξνβάιιεη ηα ζέκαηά ηνπ θαη λα εθκεηαιιεπηεί φιεο ηηο δπλαηφηεηεο πνπ παξέρνληαη. Βπίζεο, ζηηο αίζνπζεο ππάξρεη ηειεθσληθή γξακκή θαη δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε ην δηαδίθηπν έηζη ψζηε λα κπνξεί λα γίλεηαη κειέηε ζέκαηνο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν παξνπζία εθπαηδεπηηθψλ θαη θνηηεηψλ Φξήζε ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ (ΤΠΔ) ζηελ εξγαζηεξηαθή δηδαζθαιία. Σν ίδην ηζρχεη απφ εμνπιηζκφ θαη γηα ηελ εξγαζηεξηαθή δηδαζθαιία. ε γεληθέο γξακκέο ην Σκήκα δηαζέηεη ηθαλνπνηεηηθφ ειεθηξνληθφ εμνπιηζκφ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 6.8 Πψο θξέλεηε ηελ αλαινγέα δηδαζθφλησλ/δηδαζθνκϋλσλ θαη ηε κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζέα; Αλαινγία δηδαζθφλησλ / δηδαζθνκέλσλ ζηα καζήκαηα. Δ αλαινγία δηδαζθφλησλ / δηδαζθνκέλσλ ζηα καζήκαηα εθφζνλ αλαθεξφκαζηε ζηνπο θνηηεηέο ηνπ ηππηθνχ εμακήλνπ είλαη πεξίπνπ 1/ Αλαινγία δηδαζθφλησλ / δηδαζθνκέλσλ ζηα εξγαζηεξηαθά καζήκαηα. ηα εξγαζηήξηα εθφζνλ ν αξηζκφο ησλ ζπνπδαζηψλ είλαη κεγάινο, ρσξίδνληαη ζε νκάδεο φρη κεγαιχηεξεο ησλ αηφκσλ. Έηζη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ε αλαινγία

81 ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ δηακνξθψλεηαη θαηά πξνζέγγηζε ζε 1/25. ε θάπνηα εξγαζηήξηα γίλεηαη πξνζπάζεηα λα ππάξρνπλ 2 εθπαηδεπηηθνί αιιά απηφ δελ είλαη πάληα εθηθηφ θαη εμαξηάηαη απφ ηνπο εμήο παξάγνληεο: Ώξηζκφο κειψλ ΒΠ ηνπ ηκήκαηνο. Αελ επαξθεί γηα λα ππάξρνπλ δπν ζε θάζε εξγαζηήξην. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ε πνιηηεία πξέπεη λα θξνληίζεη κέζσ ηνπ αξκφδηνπ ππνπξγείνπ λα απμήζεη ηηο νξγαληθέο ζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη, λα πξνθεξχμεη θαη λα θαιχςεη ζέζεηο κε κφληκα κέιε ζχκθσλα θαη κε ηηο αλάγθεο πνπ ην ηκήκα πάγηα δεηά. Ώξηζκφο σξνκίζζησλ ζπλεξγαηψλ, επηζηεκνληθψλ θαη εξγαζηεξηαθψλ πνπ εμαξηάηαη θάζε θνξά απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΣΒΕ θαη πάληα ππάξρεη ηάζε πεξηνξηζκνχ. Ώξηζκφο ησλ εηζαγνκέλσλ ζπνπδαζηψλ, πνπ αλ θαη κεησκέλνο ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ, εμαθνινπζεί λα ζεσξείηαη κεγάινο Σπλεξγαζία δηδαζθφλησλ - δηδαζθνκέλσλ. Δ ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ηκήκαηνο κε ηνπο ζπνπδαζηέο θξίλεηαη πνιχ ηθαλνπνηεηηθή. πάληα δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα δηεπζεηνχληαη πάληα κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν. ε απηφ ην θαιφ θιίκα ζπκβάιινπλ αθελφο ε επηζηεκνληθή θαηάξηηζε θαη ε γεληθφηεξε παηδεία ησλ κειψλ ΒΠ ηνπ ηκήκαηνο αιιά θαη ην αξθεηά πςειφ επίπεδν ησλ ζπνπδαζηψλ ηνπ Σκήκαηνο ιφγσ βάζεσλ εηζαγσγήο κε ηηο Παλειιαδηθέο εμεηάζεηο. Δ ζπλεξγαζία δελ εμαληιείηαη κφλν ζηα εθπαηδεπηηθά δεηήκαηα κε ηελ επίιπζε απνξηψλ, θαζνδήγεζε ζηελ εθπφλεζε αζθήζεσλ θαη πηπρηαθψλ εξγαζηψλ, αιιά επεθηείλεηαη ζπκβνπιεπηηθά ζε πιήζνο πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηνπο ζπνπδαζηέο, κε ζεκαληηθφηεξα ίζσο ζέκαηα ηνπ επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ κεηά ην πηπρίν, εμεχξεζε ζέζεσλ γηα κεηαπηπρηαθά. Γη απηφ άιισζηε ην Σκήκα έρεη ζεζκνζεηεκέλν ην ζεζκφ ηνπ χκβνπινπ Καζεγεηή Πξηλ ηελ έλαξμε θάζε αθαδεκατθνχ εμακήλνπ νη δηδάζθνληεο δειψλνπλ ηηο ψξεο γξαθείνπ γηα ζπλεξγαζία κε ηνπο θνηηεηέο ζηε πλέιεπζε ησλ Σνκέσλ θαη πξνσζείηαη ζπγθεληξσηηθφ έγγξαθν πξνο ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ Σκήκαηνο. Δ ηήξεζε ηνπ σξαξίνπ απηνχ είλαη ππνρξεσηηθή θαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ δηδάζθνληα θαη απνηειεί κέξνο ησλ εβδνκαδηαίσλ δηδαθηηθψλ ππνρξεψζεψλ ηνπ. Οη ψξεο γξαθείνπ θάζε εθπαηδεπηηθνχ αλαθνηλψλνληαη επίζεο έμσ απφ ην γξαθείν ηνπ θαη ζηε γξακκαηεία. ε πεξηπηψζεηο απνπζίαο, ν δηδάζθσλ ελεκεξψλεη ηνπο θνηηεηέο κε έληππε αλαθνίλσζή ηνπ ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Σκήκαηνο.

82 ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ 6.9 Πψο θξέλεηε ηνλ βαζκφ ζχλδεζεο ηεο δηδαζθαιέαο κε ηελ Ϋξεπλα; Πψο κεζνδεχεηαη ε εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηψλ ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία (π.ρ. αλαδήηεζε θαη ρξήζε βηβιηνγξαθίαο); ην πιαίζην πνιιψλ εθ ησλ εξγαζηψλ πνπ εθπνλνχλ νη θνηηεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο ζην Σκήκα, θαη εηδηθφηεξα γηα ηηο αλάγθεο ηεο πηπρηαθήο ηνπο εξγαζίαο, είλαη απαξαίηεηε ε αλαδήηεζε θαη ρξήζε βηβιηνγξαθίαο θαη επηζηεκνληθψλ άξζξσλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ παξέρεηαη απφ ηνπο δηδάζθνληεο ελεκέξσζε γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο βηβιηνζήθεο ηνπ Εδξχκαηνο, θαζψο θαη ησλ ζπλεξγαδφκελσλ ειεθηξνληθψλ βηβιηνζεθψλ. Βπηπιένλ, ζπληζηάηαη ε αλαδήηεζε άξζξσλ θαη ειεθηξνληθψλ πφξσλ κέζσ δηαδηθηχνπ, κε έκθαζε πάληα ζηελ αλάγθε απνηχπσζεο ησλ αλαθνξψλ κε ρξήζε δηεζλψλ ζπζηεκάησλ Παξέρεηαη ζηνπο θνηηεηέο δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζε εξεπλεηηθά έξγα; Πξνο ην παξφλ φρη. κσο κε ηελ νξγάλσζε ηνπ εξεπλεηηθνχ εξγαζηεξίνπ γηα ην νπνίν γίλεηαη κλεία ζην θεθάιαην γηα ην εξεπλεηηθφ έξγν, ζηνπο ζηφρνπο ηνπ Σκήκαηνο είλαη ε ζπκκεηνρή ησλ ζπνπδαζηψλ Πψο θξέλεηε ηηο ζπλεξγαζέεο κε εθπαηδεπηηθϊ θϋληξα ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ θαη κε ην θνηλσληθφ ζχλνιν; Δθπαηδεπηηθά θέληξα ηνπ εζσηεξηθνχ κε ηα νπνία ζπλεξγάδεηαη ην Τκήκα. Σν Σκήκα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηελ Εαηξηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ θπξίσο κε ηελ ζπλδηνξγάλσζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ ηνπ Σκήκαηνο. Βπίζεο ε βηβιηνζήθε ηεο Εαηξηθήο ρνιήο κε επάξθεηα ζπγγξακκάησλ, δηαηξηβψλ, δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ θαη πεξηνδηθψλ θαη πξφζβαζε ζε ειεθηξνληθέο βάζεηο δεδνκέλσλ απνηειεί άξηζηε πεγή πιεξνθνξηψλ γηα ηνπο ζπνπδαζηέο καο Δθπαηδεπηηθέο ζπλεξγαζίεο κε ηνπηθνχο, πεξηθεξεηαθνχο ή εζληθνχο θνηλσληθνχο θνξείο. Σν Σκήκα έρεη ζπλεξγαζηεί θαη επαλάιεςε κε θνξείο γηα ηελ απνξξφθεζε αξηζκνχ ζπνπδαζηψλ γηα ηελ πξαθηηθή ηνπο άζθεζε.

83 ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ Βπίζεο ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηνπο ζπιιφγνπο επαγγεικαηηψλ γηα ηελ επίιπζε ζεηξάο ζεκάησλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ε βειηίσζε ηνπ ζεζκνχ ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο, νξγάλσζε ησλ Παλειιελίσλ πλεδξίσλ, ζεκάησλ πνπ απαζρνινχλ ηνλ θιάδν θ.η.ι Πψο θξέλεηε ηελ θηλεηηθφηεηα ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ησλ θνηηεηψλ; Σηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο ηνπ Τκήκαηνο ζρεηηθά κε ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ κειψλ ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο. Σν Σκήκα ππνζηεξίδεη θαη δηεπθνιχλεη ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ κειψλ ηνπ Σκήκαηνο είηε απηφ αθνξά εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα είηε απνπζία ζε ζπλέδξηα, θ.η.ι. ζε ζπλεξγαζία πάληα κε ην Ίδξπκα θαη θξνληίδεη έγθαηξα γηα ηελ αλαπιήξσζε ησλ απφλησλ κειψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία Πφζεο θαη πνηεο ζπκθσλίεο έρνπλ ζπλαθζεί γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ; ήκεξα δελ ππάξρεη ζε ηζρχ ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο κε ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε θηλεηηθφηεηα ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη έηζη ε θηλεηηθφηεηα πεξηνξίδεηαη ζε κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο ζπκκεηνρήο ζε ζπλέδξηα κε ηελ παξνπζίαζε νκηιηψλ Πφζν ηθαλνπνηεηηθή είλαη ε ιεηηνπξγία θαη ε ζηειέρσζε ηνπ θεληξηθνχ Γξαθείνπ Γηεζλψλ/Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ θαη ησλ ζπλδέζκσλ ηνπο; Σν γξαθείν Αηεζλψλ θαη Βπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ ιεηηνπξγεί θεληξηθά ζε επίπεδν ΣΒΕ. Δ ιεηηνπξγία θαη ζηειέρσζή ηνπ θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή. ε επίπεδν ηκήκαηνο ππάξρνπλ ππεχζπλνη θαζεγεηέο πνπ θαζνδεγνχλ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζπνπδαζηέο. Ο ζεζκφο ίζσο δελ παξνπζηάδεη απνηειέζκαηα αληάμηα ησλ δπλαηνηήησλ θαη ηεο ζπνπδαηφηεηάο ηνπ ιφγσ πεξηνξηζκέλεο πξνβνιήο αιιά θπξίσο ιφγσ κεησκέλνπ ελδηαθέξνληνο ησλ ζπνπδαζηψλ Τη ελέξγεηεο γηα ηελ πξνβνιή θαη ελεκέξσζε ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο γηα ηα πξνγξάκκαηα θηλεηηθφηεηαο αλαιακβάλεη ην Τκήκα; Ώλαθνηλψζεηο, δηαδίθηπν, ελεκέξσζε θαηά ηελ ππνδνρή ησλ πξσηνεηψλ.

84 ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ Πψο ππνζηεξίδνληαη νη εηζεξρφκελνη θνηηεηέο; Ώπφ ην γξαθείν θνηηεηηθήο κέξηκλαο ηνπ Σ.Β.Ε. Ώζήλαο Υπάξρεη πξφζζεηε (απφ ην Τκήκα ή/θαη ην Ίδξπκα) νηθνλνκηθή ελίζρπζε ησλ θνηηεηψλ θαη ησλ κειψλ ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζηα πξνγξάκκαηα θηλεηηθφηεηαο; ζνλ αθνξά ζηνπο ζπνπδαζηέο, φπσο αλαθέξεηαη θαη πξνεγνχκελα δελ ππάξρνπλ ζπκθσλίεο γηα θηλεηηθφηεηα. ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ κεηαθηλνχληαη γηα ζπλέδξηα ζην Βζσηεξηθφ ή Βμσηεξηθφ ππάξρεη ελίζρπζε απφ ην Ίδξπκα θαη θηάλεη γηα παξάδεηγκα ην πνζφ ησλ 1200 Βπξψ γηα κεηάβαζε ζην Βμσηεξηθφ Πψο ειέγρεηαη ε πνηφηεηα (θαη φρη κφλνλ ε πνζφηεηα) ηεο θηλεηηθφηεηαο ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ; Μέζσ θνηλψλ δεκνζηεχζεσλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ.

85 ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ 7. Δξεπλεηηθφ Ϋξγν 7.1 Πξναγσγά ηεο Ϋξεπλαο ζην πιαέζην ηνπ Σκάκαηνο Σπγθεθξηκέλε εξεπλεηηθή πνιηηηθή ηνπ Τκήκαηνο. Δ έξεπλα πνπ εθπνλείηαη κέρξη ζήκεξα αθνξά ηα εξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Σκήκαηνο θαη ιακβάλεη ρψξα είηε αηνκηθά είηε ζε ζπλεξγαζία κε άιια κέιε ΒΠ ή ΑΒΠ είηε ζηα πιαίζηα πξνηάζεσλ εξεπλεηηθνχ έξγνπ πνπ θαηά θαηξνχο ππνβάιινληαη ζην ΣΒΕ ηεο Ώζήλαο. Βληαία εξεπλεηηθή πνιηηηθή ζην Σκήκα δελ έρεη πξνγξακκαηηζηεί θαη δελ έρεη νξηζηεί θάπνηα Βπηηξνπή Βξεπλψλ ηνπ Σκήκαηνο πνπ ζα ζπληνλίδεη θαη ζα παξαθνινπζεί ηελ εμέιημε ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ Σκήκαηνο κέρξη ηελ νινθιήξσζή ηνπ θαη ηε δεκνζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ. Ώπνηειεί φκσο θχξηα πξνηεξαηφηεηα ζηα κειινληηθά ζρέδηα ηνπ Σκήκαηνο, ε ζπγθξφηεζε κίαο Βπηηξνπήο, ε νπνία ζα έρεη ηελ επζχλε ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο εξεπλεηηθήο πνιηηηθήο ηνπ Σκήκαηνο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ελδηαθεξφκελνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ Σκήκαηνο. ε θάζε πεξίπησζε βέβαηα δελ αξθεί κφλν απηφ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο δηεμαγσγήο έξεπλαο ζην Σκήκα. Καζνξηζηηθφο παξάγνληαο ζεσξείηαη θαη ε πξνζσπηθή δηάζεζε ηνπ θάζε εθπαηδεπηηθνχ γηα ηελ εθπφλεζε εξεπλεηηθνχ έξγνπ θαζψο θαη ε ζεζκνζέηεζε θηλήηξσλ ηφζν εθ κέξνπο ηεο πνιηηείαο φζν θαη ηνπ ΣΒΕ κε ηε ρξεκαηνδφηεζε θπξίσο ησλ εξεπλεηηθψλ πξνηάζεσλ Παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζε ηεο εξεπλεηηθήο πνιηηηθήο ηνπ Τκήκαηνο. Αελ πθίζηαηαη παξαθνινχζεζε εληαίαο πνιηηηθήο εθφζνλ δελ έρεη αλαπηπρζεί ζην Σκήκα. Οη πξνηάζεηο εξεπλεηηθνχ έξγνπ πνπ ππνβάιινληαη ζην ΣΒΕ Ώζήλαο εάλ είλαη ρξεκαηνδνηνχκελεο απφ ην ΣΒΕ αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία πνπ επηβάιιεηαη απφ ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα (π.ρ. Θαιήο) θαη κέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία παξαθνινπζείηαη θαη ε πινπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο. Βάλ ε πξφηαζε εξεπλεηηθνχ έξγνπ είλαη απηνρξεκαηνδνηνχκελε (δειαδή ππνζηεξίδεηαη απφ ην Σκήκα θαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα) ππνβάιινληαη ζηελ Βπηηξνπή Βξεπλψλ ηνπ ΣΒΕ, εθζέζεηο πξνφδνπ ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ κέρξη ηελ πιήξε πινπνίεζε ηεο έξεπλαο.

86 ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ Γεκνζηνπνίεζε απνινγηζκνχ πινπνίεζεο ηεο εξεπλεηηθήο πνιηηηθήο ηνπ Τκήκαηνο. Δ δεκνζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εξεπλεηηθψλ πξνηάζεσλ πνπ ηειηθά πινπνηνχληαη, γίλεηαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ έρνπλ ππνβάιιεη ηηο πξνηάζεηο θαη κπνξεί λα έρεη ηε κνξθή δεκνζίεπζεο ζε επηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ αλαγλσξηζκέλνπ θχξνπο ή ηε κνξθή αλαθνίλσζεο ζε επηζηεκνληθφ ζπλέδξην Κίλεηξα γηα ηε δηεμαγσγή έξεπλαο ζηα κέιε ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο. Γεληθά ζα κπνξνχζε λα πεη θάπνηνο φηη δελ παξέρνληαη θίλεηξα γηα ηε δηεμαγσγή έξεπλαο. Ώθφκα θαη ε ππαγσγή κίαο εξεπλεηηθήο πξφηαζεο ζε θάπνην πξφγξακκα ηεο Βπξσπατθήο Κνηλφηεηαο δελ κπνξεί λα απνηειεί θίλεηξν γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνπ ΣΒΕ ιφγσ ησλ ρακειψλ ακνηβψλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζρέζε, κε ηνλ φγθν ηεο εξγαζίαο πνπ απαηηείηαη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο δελ πξνβιέπνληαη ακνηβέο ηξίησλ πξνζψπσλ πνπ κπνξεί λα εθηειέζνπλ έλα ηκήκα ηεο κειέηεο θαη εληνιή ησλ εξεπλεηψλ. Ώληηθίλεηξν γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο απνηειεί επίζεο ν απνθιεηζκφο ηεο γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο ζαλ επηιέμηκεο δαπάλεο γεγνλφο ην νπνίν απμάλεη ππέξκεηξα ηνλ φγθν ηεο απαηηνχκελεο εξγαζίαο (γξαθηθή εξγαζία) γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ν νπνίνο είλαη ήδε επηθνξηηζκέλνο κε απμεκέλν δηνηθεηηθφ θαη εθπαηδεπηηθφ έξγν. Ώληηθίλεηξν γηα ηε δηεμαγσγή έξεπλαο απνηειεί θαη ην γεγνλφο φηη έλαο αξηζκφο εθπαηδεπηηθψλ ηνπ Σκήκαηνο είλαη κεγάιεο ειηθίαο (πελήληα εηψλ θαη άλσ) κε κηθξή έσο θαζφινπ θηινδνμία θαη πξννπηηθή γηα εμέιημε ζε αλψηεξε βαζκίδα. Βάλ γηα απηνχο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ππήξρε πξννπηηθή εμέιημεο ή πξνζσπηθή θηινδνμία εμέιημεο ηφηε πηζαλφλ λα ππήξρε θαη ην θίλεηξν δηεμαγσγήο έξεπλαο γηα λα παξνπζηαζηεί ην αληίζηνηρν εξεπλεηηθφ έξγν θαηά ηελ θξίζε Δλεκέξσζε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ γηα δπλαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο έξεπλαο. Σν πξνζσπηθφ ελεκεξψλεηαη κε ηηο αλαθνηλψζεηο ηεο Βπηηξνπήο Βξεπλψλ πνπ αλαξηψληαη ζηελ θεληξηθή ηζηνζειίδα ηνπ ΣΒΕ Ώζήλαο θαη κε ηε βνήζεηα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ην νπνίν απνζηέιιεηαη ζηε ζπξίδα θαζελφο εθπαηδεπηηθνχ.

87 ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ Υπνζηήξημε εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο. Οη εξεπλεηηθέο πξνηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο (νκαδηθέο ή αηνκηθέο) είηε είλαη απηνρξεκαηνδνηνχκελεο (ππνζηεξίδνληαη απφ ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή ηνπ Σκήκαηνο θαη ηνπο ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνχο) είηε ππάγνληαη ζε θάπνην επξσπατθφ εξεπλεηηθφ πξφγξακκα θαη ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ Βπξσπατθή Κνηλφηεηα. Καηά θαηξνχο εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδνηνχληαη θαη απφ ηνλ Βηδηθφ Λνγαξηαζκφ ηνπ ΣΒΕ. πσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνχκελα ηα θνλδχιηα είλαη ειάρηζηα απνηειψληαο ηζρπξφ αληηθίλεηξν γηα ηε δηεμαγσγή έξεπλαο. Βθηφο φκσο απφ ηα θνλδχιηα, δελ ππάξρεη ππνζηήξημε ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο ζε θεληξηθφ επίπεδν (ΣΒΕ) κε ηε δεκηνπξγία εξεπλεηηθνχ εξγαζηεξίνπ κε ππνδνκέο, γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε, ηερληθφ πξνζσπηθφ θηι. Έηζη νη πεξηζζφηεξεο εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο γίλνληαη κε ηδία πξσηνβνπιία ησλ κειψλ ΒΠ κε πνιχ θφπν, ρξφλν θαη θπζηθά θφζηνο Γηάρπζε εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ Τκήκαηνο θαη ζηελ ειιεληθή θαη δηεζλή αθαδεκατθή θαη επηζηεκνληθή θνηλφηεηα. Ώλάηππα ησλ δεκνζηεπκέλσλ επηζηεκνληθψλ εξγαζηψλ ή ησλ αλαθνηλψζεσλ ζε ζπλέδξηα κνηξάδνληαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο κε πξσηνβνπιία ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ έθαλαλ ηελ έξεπλα. Με δεκνζηεχζεηο ηφζν ζε ειιεληθά επηζηεκνληθά πεξηνδηθά φζν θαη ζε πεξηνδηθά ηνπ εμσηεξηθνχ θαη αλαθνηλψζεηο ζε ζπλέδξηα ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ ηα απνηειέζκαηα ηεο εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο θνηλνπνηνχληαη ζηελ εξεπλεηηθή θνηλφηεηα Γηάρπζε εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ ζην ηνπηθφ θαη εζληθφ θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Σα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ αλαθνηλψλνληαη ζε εηαηξείεο ή βηνκεραλίεο πνπ κπνξεί λα ελδηαθέξνληαη γηα απηά θαη εμεηάδεηαη θαηά πεξίπησζε ε πηζαλφηεηα λα ζπλεξγαζίαο κε απηέο ηηο εηαηξείεο ή βηνκεραλίεο ζε θνηλά εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα. 7.2 ΔξεπλεηηθΪ πξνγξϊκκαηα θαη Ϋξγα πνπ εθηεινχληαη ζην Σκάκα Δξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πινπνηήζεθαλ ή βξίζθνληαη ζε εμέιημε θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία. Σξία εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ΒΠΒΏΒΚ Αξρηκήδεο Ι Βξεπλεηηθφ πξφγξακκαα ΒΠΒΏΒΚ Αξρηκήδεο ΙΙ Βξεπλεηηθφ πξφγξακκα Αζελά

88 ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ Βξεπλεηηθφ πξφγξακκα Θαιήο Πνζνζηφ κειψλ ΔΠ πνπ αλαιακβάλεη εξεπλεηηθέο πξσηνβνπιίεο. Πεξίπνπ ην 30% ηνπ ζπλφινπ ησλ κνλίκσλ εθπαηδεπηηθψλ. 7.3 ΔξεπλεηηθΫο ππνδνκϋο Αξηζκφο θαη ρσξεηηθφηεηα εξεπλεηηθψλ εξγαζηεξίσλ. Αελ ππάξρεη δηαζέζηκν εξεπλεηηθφ εξγαζηήξην γηα ηελ εθπφλεζε εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ. Σν εξεπλεηηθφ έξγν παξάγεηαη ζην Βξγαζηήξην Κνζκεηνινγίαο θαη ζην εξγαζηήξην ηεο Ώηζζεηηθήο Πξνζψπνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ηαπηφρξνλα θαη γηα ηελ ηαθηηθή άζθεζε ησλ πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ θαη ζην Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ώζήλαο. Βίλαη αλαγθαία ε αλεχξεζε ρψξνπ γηα ηελ εξεπλεηηθή απαζρφιεζε πξνπηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ θαζψο θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ ζέιεη λ απαζρνιεζεί κε εξεπλεηηθφ έξγν Δπάξθεηα, θαηαιιειφηεηα θαη πνηφηεηα ησλ ρψξσλ ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηεξίσλ. Βπάξθεηα: Σν εξγαζηήξην Κνζκεηνινγίαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο είλαη έλαο ρψξνο πεξίπνπ 100 m2 πνπ απφ Αεπηέξα έσο θαη Πέκπηε θαη γηα δηάζηεκα 6 σξψλ/εκέξα θαηαιακβάλεηαη απφ πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο. Άξα ν ρψξνο δελ επαξθεί γηα ηελ εθπφλεζε εξεπλεηηθνχ έξγνπ Καηαιιειφηεηα: Ο ρψξνο είλαη θαηάιιεινο αιιά δελ επαξθεί γηα ηελ ηαπηφρξνλε άζθεζε ησλ πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ θαη ηελ εθπφλεζε εξεπλεηηθνχ έξγνπ. Πνηφηεηα: Εθαλνπνηεηηθή Σν εξγαζηήξην ηεο Ώηζζεηηθήο Πξνζψπνπ θξίλεηαη επαξθέο θαη θαηάιιειν γηα ηελ δηεμαγσγή ηθαλνπνηεηηθήο πνηφηεηαο έξεπλαο Δπάξθεηα, θαηαιιειφηεηα θαη πνηφηεηα ηνπ εξγαζηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ. Ο εξγαζηεξηαθφο εμνπιηζκφο αλαλεψζεθε ηελ ηειεπηαία ηξηεηία, αιιά απαηηείηαη ε αλεχξεζε λένπ ρψξνπ θαζψο θαη ε πξνκήζεηα πεξηζζφηεξσλ κεραλεκάησλ. Δ πνηφηεηα ηνπ ππάξρνληνο εμνπιηζκνχ είλαη άξηζηε Γηαζέζηκεο ππνδνκέο θαη αλάγθεο ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο. Οη δηαζέζηκεο ππνδνκέο δελ θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο έξεπλαο. Υξεηάδεηαη εκπινπηηζκφο ησλ ππνδνκψλ κε λέεο ζπζθεπέο θαη βειηίσζε ησλ ππαξρφλησλ. Ώπηφ

89 ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ ίζσο δελ είλαη δπλαηφλ ζε επίπεδν ηκήκαηνο. Θα κπνξνχζε ην Ίδξπκα λα εμνπιίζεη θαη λα νξγαλψζεη έλα εξεπλεηηθφ θέληξν θνηλφ, φπνπ κε ζσζηφ πξνγξακκαηηζκφ ζα είραλ πξφζβαζε φια ηα ηκήκαηα Δξεπλεηηθά αληηθείκελα πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηηο δηαζέζηκεο ππνδνκέο. Μειέηε δηαδεξκηθήο απνξξφθεζεο, κειέηε δέξκαηνο κε ππεξήρνπο, κειέηε ιηπνθηιίαο, κειέηε κηθξνβηνινγηθνχ θνξηίνπ θαιιπληηθψλ πξντφλησλ, κειέηε απνηειεζκαηηθφηεηαο αληειηαθψλ πξντφλησλ, κειέηε απνηειεζκαηηθφηεηαο πξντφλησλ γηα ηα καιιηά, πξφβιεςε κε κνξηαθή κνληεινπνίεζε δηαδεξκηθήο απνξξφθεζεο, αλάιπζε θαιιπληηθψλ πξντφλησλ, κειέηε ζηαζεξφηεηαο δξαζηηθψλ νπζηψλ θαιιπληηθψλ πξντφλησλ κε πγξνρξσκαηνγξαθία Φξήζε ησλ εξεπλεηηθψλ ππνδνκψλ. Οη εξεπλεηηθέο ππνδνκέο ρξεζηκνπνηνχληαη θάζε θνξά πνπ απηφ είλαη αλαγθαίν. Ώπηφ ζεκαίλεη φηη ν εμνπιηζκφο ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο ηνπ πεηξακαηηθνχ κέξνπο κηαο κειέηεο Αλαλέσζε, ειηθία θαη ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε ππάξρνληνο εμνπιηζκνχ. Σελ ηειεπηαία ηξηεηία ν εμνπιηζκφο αλαλεψλεηαη ζπρλά. Ώπαηηείηαη φκσο ε αγνξά λέσλ, πξφζζεησλ κεραλεκάησλ, φπσο ζπζθεπή δηαδεξκηθήο απνξξφθεζεο, ζχζηεκα πξνζδηνξηζκνχ δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο, πγξή ρξσκαηνγξαθία πςειήο απφδνζεο, ζχζηεκα κειέηεο ηεο ιηπνθηιίαο δξαζηηθψλ ζπζηαηηθψλ, πξνγξακκάησλ κνξηαθήο κνληεινπνίεζεο γηα ηελ πξφβιεςε ηεο δηαδεξκηθήο απνξξφθεζεο θά Φξεκαηνδφηεζε πξνκήζεηαο, ζπληήξεζεο θαη αλαλέσζεο ησλ εξεπλεηηθψλ ππνδνκψλ. Νέεο θαη πην ζχγρξνλεο ζπζθεπέο πξνκεζεχνληαη φπνηε πξνθχςεη θάπνην πξφγξακκα ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο ή ππάξμεη ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνλ Βηδηθφ Λνγαξηαζκφ ηνπ ΣΒΕ ή απφ ηελ θαηαλνκή γηα ηελ πξνκήζεηα κφληκνπ εμνπιηζκνχ ηνπ Σκήκαηνο. 7.4 Βπηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο ησλ κειψλ ΒΠ ηνπ Σκήκαηνο θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία ΐηβιία/κνλνγξαθίεο πνπ δεκνζίεπζαλ ηα κέιε ΒΠ ηνπ Σκήκαηνο. Σελ ηειεπηαία πεληαεηία ηα κέιε ΒΠ ηνπ Σκήκαηνο εμέδσζαλ 8 βηβιία.

90 ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ Βξγαζίεο πνπ δεκνζίεπζαλ ηα κέιε ΒΠ. Αεκνζηεχηεθαλ ζπλνιηθά 33 εξγαζίεο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθάκε θξηηέο θαη 17 εξγαζίεο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά ρσξίο θξηηέο 7.5 Ώλαγλψξηζε ηεο έξεπλαο πνπ γίλεηαη ζην Σκήκα απφ ηξίηνπο Βηεξναλαθνξέο (citations) ζε δεκνζηεχζεηο κειψλ ΒΠ ηνπ Σκήκαηνο. Οη εηεξναλαθνξέο ζε δεκνζηεχζεηο κειψλ ηνπ Σκήκαηνο αλέξρνληαη ζπλνιηθά ζηηο πκκεηνρέο κειψλ ΒΠ ηνπ Σκήκαηνο ζε επηηξνπέο επηζηεκνληθψλ ζπλεδξίσλ θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία. Οη ζπκεηνρέο ησλ κειψλ ΒΠ ηνπ Σκήκαηνο ζε επηηξνπέο επηζηεκνληθψλ ζπλεδξίσλ θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία είλαη Πξνζθιήζεηο κειψλ ΒΠ ηνπ Σκήκαηνο απφ άιινπο αθαδεκατθνχο / εξεπλεηηθνχο θνξείο γηα δηαιέμεηο/παξνπζηάζεηο θιπ. θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία. Οη πξνζθιήζεηο κειψλ ΒΠ ηνπ Σκήκαηνο απφ άιινπο αθαδεκατθνχο / εξεπλεηηθνχο θνξείο γηα δηαιέμεηο/παξνπζηάζεηο θιπ. θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία είλαη Μέιε ΒΠ ηνπ Σκήκαηνο θαη θνξέο πνπ έρνπλ δηαηειέζεη θξηηέο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά. Σέζζεξα κέιε ΒΠ είλαη θξηηέο ζε Βιιεληθά θαη Αηεζλή πεξηνδηθά Πξαθηηθή αμηνπνίεζε (π.ρ. βηνκεραληθέο εθαξκνγέο) ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ εξγαζηψλ ησλ κειψλ ΔΠ ηνπ Τκήκαηνο. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ δηεμάγεηαη ζην Σκήκα γλσζηνπνηνχληαη ζε εηαηξείεο θαη βηνκεραλίεο ζρεηηθέο κε ην αληηθείκελν ηεο έξεπλαο θαη αλάινγα εθαξκφδνληαη ζηελ παξαγσγή ή δηεμάγεηαη απφ θνηλνχ έξεπλα γηα ηελ επηβεβαίσζε ή ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ απνηειεζκάησλ. 7.6 ΔξεπλεηηθΫο ζπλεξγαζέεο ηνπ Σκάκαηνο. Οη εξεπλεηηθέο ζπλεξγαζίεο ησλ κειψλ ηνπ Σκήκαηνο κε άιια κέιε ηνπ Σκήκαηνο ή κε κέιε άιισλ Σκεκάησλ ηνπ ΣΒΕ ή κέιε ΑΒΠ Βιιεληθψλ ή μέλσλ παλεπηζηεκίσλ πξαγκαηνπνηνχληαη κέρξη ζηηγκήο κε πξσηνβνπιίεο ζε πξνζσπηθφ επίπεδν ρσξίο λα ζπκκεηέρεη ην ηκήκα.

91 ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ 7.7 πκκεηνρά ησλ θνηηεηψλ ζηελ Ϋξεπλα. πκκεηνρά πξνπηπρηαθψλ ά κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ζε εξεπλεηηθϋο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Σκάκαηνο. Μέρξη ηψξα δελ ππάξρεη ζπκκεηνρή θνηηεηψλ ζηε έξεπλα πνπ δηεμάγεηαη ζην Σκήκα. πσο έρεη ηνληζηεί πξνεγνχκελα, ε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηείηαη νξγαλψλεηαη απφ ηα κέιε ΒΠ ζε πξνζσπηθφ επίπεδν. κσο κε ηελ νξγάλσζε ελφο εξεπλεηηθνχ εξγαζηεξίνπ ζην ηκήκα θηινδνμνχκε λα κπνξέζνπλ νη θνηηεηέο λα αζθνχληαη ζην εξγαζηήξην λα ζπκκεηέρνπλ.

92 ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ 8. ρϋζεηο κε θνηλσληθνχο/πνιηηηζηηθνχο/παξαγσγηθνχο (ΚΠΠ) θνξεέο 8.1 πλεξγαζέεο ηνπ Σκάκαηνο κε ΚΠΠ θνξεέο Πνηα έξγα ζπλεξγαζίαο κε ΚΠΠ θνξείο εθηεινχληαη ή εθηειέζζεθαλ ζην Τκήκα θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία; πκκεηέρεη κε κέιε ΒΠ ζε νκάδεο εξγαζίαο γηα ηε βειηίσζε λφκσλ θαη ηνλ θαζνξηζκφ επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ ζε δηάθνξεο νκάδεο πνπ άπηνληαη ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ Ώηζζεηηθνχ-Κνζκεηνιφγνπ. Άιιε ζπλεξγαζία ηνπ Σκήκαηνο είλαη ε ζπκκεηνρή θαη νξγάλσζε ζπλεδξίσλ. Μέιε ηνπ Σκήκαηνο ζπκκεηέρνπλ ζε ζπλέδξηα Ώηζζεηηθήο θαη Κνζκεηνινγίαο αιιά θαη ζε Εαηξηθά (δεξκαηνινγηθά, ελδνθξηλνινγηθά) θαη Φαξκαθεπηηθά. Βπίζεο ην Σκήκα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε παξαγσγηθνχο θνξείο φπσο γηα παξάδεηγκα κε ηνπο ηδηνθηήηεο εξγαζηεξίσλ Ώηζζεηηθήο θαη κε ηνπο άιινπο θνξείο (π.ρ. εξγνζηάζηα θαιιπληηθψλ πξντφλησλ) πνπ δέρνληαη ζπνπδαζηέο ηνπ Σκήκαηνο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ηνπο. Βπίζεο ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο θνξείο απηνχο γηα ηελ βειηίσζε ηνπ ζεζκνχ ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο Πφζα κέιε ΔΠ ηνπ Τκήκαηνο ζπκκεηείραλ ζ απηά; ηελ νξγάλσζε ζπλεδξίσλ δελ ππάξρεη ζηαζεξφο αξηζκφο κειψλ ΒΠ πνπ ζπκκεηέρεη. Ο αξηζκφο θαζνξίδεηαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ππάξρεη ηξηκειήο επηηξνπή πνπ αλαλεψλεηαη αλά δηαζηήκαηα Πψο αλαγλσξίδεηαη θαη πξνβάιιεηαη ε επηζηεκνληθή ζπλεξγαζία ηνπ Τκήκαηνο κε ΚΠΠ θνξείο; Δ επηζηεκνληθή ζπλεξγαζία ηνπ Σκήκαηνο κε ΚΠΠ θνξείο πξνβάιιεηαη θαη αλαγλσξίδεηαη κέζα απφ ηα ζπλέδξηα είηε ζαλ κέιε νξγαλσηηθψλ επηηξνπψλ είηε κε αλαθνηλψζεηο θαη παξνπζηάζεηο επηζηεκνληθψλ εξγαζηψλ. 8.2 Γπλακηθά ηνπ Σκάκαηνο γηα αλϊπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε ΚΠΠ θνξεέο Υπάξρνπλ κεραληζκνί θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ; Πφζν απνηειεζκαηηθνί είλαη θαηά ηελ θξίζε ζαο. Σν Σκήκα ζπλεξγάδεηαη κε ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Ώιιειεγγχεο, κε ηελ κε ζπιιφγνπο θαη ζσκαηεία ηνπ θιάδνπ Ώηζζεηηθήο θαη Κνζκεηνινγίαο. Οη ζπλεξγαζίεο απηέο αλαπηχζζνληαη πεξηζζφηεξν ζηα πιαίζηα αλαγθψλ πνπ

93 ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ δεκηνπξγνχληαη. Τπάξρνπλ κεραληζκνί θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ, ρξεηάδνληαη φκσο πεξαηηέξσ βειηίσζε θαη δηακφξθσζε ζηξαηεγηθήο Πψο αληηκεησπίδνπλ ηα κέιε ΔΠ ηνπ Τκήκαηνο ηελ αλάπηπμε ηέηνησλ ζπλεξγαζηψλ; Σα κέιε ΒΠ ηνπ Σκήκαηνο αληηκεησπίδνπλ ζεηηθά θαη κε ελδηαθέξνλ ηηο ζπλεξγαζίεο απηέο θαη πξνζπαζνχλ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Κάζε ζπλεξγαζία κε ΚΠΠ θνξείο είλαη ζεηηθή γηα ηελ αλαβάζκηζε θαη ηελ εμσζηξέθεηα ηνπ Σκήκαηνο Πψο αληηκεησπίδνπλ νη ΚΠΠ θνξείο ηελ αλάπηπμε ηέηνησλ ζπλεξγαζηψλ; ινη νη θνξείο πνπ έρνπλ ζπλεξγαζηεί κε ην ηκήκα έδεημαλ ελδηαθέξνλ γηα ηε ζπλεξγαζία θαη πξνζδνθνχλ γηα ηελ εδξαίσζε θαη βειηίσζε ηεο ζπλεξγαζίαο. Ώπηφ είλαη πξνθαλέο απφ ηηο επαλεηιεκκέλεο επαθέο πνπ ππήξμαλ θαη πνπ ζπλερίδνπλ λα γίλνληαη Γηαζέηεη ην Τκήκα πηζηνπνηεκέλα εξγαζηήξηα γηα παξνρή ππεξεζηψλ; Υσξίο λα ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε πηζηνπνίεζε, ην ηκήκα δηαζέηεη αξθεηά θαιή εξγαζηεξηαθή ππνδνκή γηα ηελ παξνρή θάπνηαο ππεξεζίαο φπσο απηή δηακνξθψλεηαη απφ ηηο αλάγθεο ηεο εθάζηνηε ζπλεξγαζίαο. Βμάιινπ, εθφζνλ ππάξρεη ε δηάζεζε απφ ηα κέιε ΒΠ θαη ΒΣΠ ηνπ ηκήκαηνο, θάζε θνξά επηδεηθλχεηαη ε αλάινγε επειημία ζηελ νξγάλσζε θάπνηαο ζπλεξγαζίαο Αμηνπνηνχληαη νη εξγαζηεξηαθέο ππνδνκέο ηνπ Τκήκαηνο ζηηο ζπλεξγαζίεο κε ΚΠΠ θνξείο; ε έλα βαζκφ φπσο έρεη αλαθεξζεί έρνπλ αμηνπνηεζεί. Θα κπνξνχζαλ φκσο λα γίλνπλ πνιιά αθφκε γηα ηελ βειηίσζε ησλ ζπλεξγαζηψλ ηνπ ηκήκαηνο ζε ζρέζε κε ηηο εξγαζηεξηαθέο ηνπ ππνδνκέο θαη ηηο ζπλεξγαζίεο κε ηνπο ΚΠΠ θνξείο. 8.3 Γξαζηεξηφηεηεο ηνπ Σκάκαηνο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο αλϊπηπμεο θαη ελέζρπζεο ζπλεξγαζηψλ κε ΚΠΠ θνξεέο Αλαθνηλψλνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ έξγσλ ζπλεξγαζίαο ζε εηδηθά πεξηνδηθά ή ζηνλ ηχπν; Σα απνηειέζκαηα ησλ έξγσλ ζπλεξγαζίαο αλαθνηλψλνληαη ζε εηδηθά πεξηνδηθά ειιεληθά θαη μελφγισζζα θαζψο θαη ζηνλ πεξηνδηθφ ηχπν ηνπ ηδξχκαηνο ΣΒΕ Ώζήλαο.

94 ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ Οξγαλψλεη ή ζπκκεηέρεη ην Τκήκα ζε εθδειψζεηο κε ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε ΚΠΠ θνξέσλ ζρεηηθά κε ηνπο ζθνπνχο, ην αληηθείκελν θαη ην παξαγφκελν έξγν ηνπ Τκήκαηνο; ηα ζπλέδξηα πνπ νξγαλψλεη θαη ζπκκεηέρεη ην ηκήκα πξαγκαηνπνηείηαη πάληα ελεκέξσζε ΚΠΠ θνξέσλ ζρεηηθά κε ηνπο ζθνπνχο, ην αληηθείκελν θαη ην παξαγφκελν έξγν ηνπ Σκήκαηνο Υπάξρεη επαθή θαη ζπλεξγαζία κε απνθνίηνπο ηνπ Τκήκαηνο πνπ είλαη ζηειέρε ΚΠΠ θνξέσλ; Βίλαη θπζηθφ επφκελν ην ηκήκα λα ζπλεξγάδεηαη απνηειεζκαηηθφηεξα κε απφθνηηνπο νη νπνίνη είλαη ζηειέρε παξαγσγηθψλ θνξέσλ κε ηνπο νπνίνπο αλαπηχζζεηαη ζπλεξγαζία. Καηά θαηξνχο ην Σκήκα ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο απνθνίηνπο ηνπ πνπ αζθνχλ επάγγεικα θαη κεηέρνπλ ζε ζπιινγηθά φξγαλα, κε ζηφρν ηελ ελεκέξσζε θαη ζπδεηνχλ ζρεηηθά κε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ θιάδν. Έηζη, νπζηαζηηθά ραξάζζεηαη ζηξαηεγηθή πνιηηηθή. Οη πξνζπάζεηεο απηέο βέβαηα πξαγκαηνπνηνχληαη ζε πεξηζζφηεξν εζεινληηθή βάζε απφ ακθφηεξα ηα κέιε. Φηινδνμία ηνπ Σκήκαηνο είλαη κε ηε βνήζεηα ηνπ γξαθείνπ δεκνζίσλ ζρέζεσλ ηνπ ΣΒΕ λα θαζηεξσζεί σο ζεζκφο. 8.4 χλδεζε ηεο ζπλεξγαζέαο κε ΚΠΠ θνξεέο κε ηελ εθπαηδεπηηθά δηαδηθαζέα. Δ πξαγκαηνπνίεζε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο εξγαζηήξηα θαη εηαηξίεο εληάζζεηαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Βπίζεο θαηά θαηξνχο πξνγξακκαηίδνληαη επηζθέςεηο ησλ θνηηεηψλ ζε παξαγσγηθνχο ρψξνπο ή επίδεημε πιηθψλ θαη κεραλεκάησλ απφ ηνπο θνξείο γηα ελεκέξσζε ησλ ζπνπδαζηψλ ζηα πιαίζηα ηεο εθπαίδεπζεο ηνπο. Δ ζπκκεηνρή ησλ ζπνπδαζηψλ ηνπ Σκήκαηνο ζε ζπλέδξηα θαη κάιηζηα πνιιέο θνξέο επηδνηνχκελα 100% απφ ηνπο παξαγσγηθνχο ή ζπιινγηθνχο θνξείο ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε δεζκψλ κε ηνπο θνξείο θαη απνηεινχλ κέξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο κε ηελ επξχηεξε έλλνηα ηνπ φξνπ.

95 ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ 9. ηξαηεγηθά αθαδεκατθάο αλϊπηπμεο 9.1 Γηαδηθαζέα δηακφξθσζεο ζπγθεθξηκϋλνπ βξαρπ-κεζνπξφζεζκνπ (ι.ρ. 5εηνχο) ζρεδένπ αλϊπηπμεο. Απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαδηθαζέαο. Σν Σκήκα κέζα απφ απφςεηο πνπ δηακνξθψλνληαη ζε επίπεδν Σνκέσλ ή πκβνπιίνπ ζεσξεί φηη νη πξννπηηθέο αλάπηπμεο θαη βειηίσζεο ζην κέιινλ αθνξνχλ ζηνπο εμήο ηνκείο: Ώ. ΐειηίσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ππνδνκψλ κε ηε βνήζεηα ησλ εθάζηνηε δηαζέζηκσλ κέζσλ θαη πφξσλ (ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Εδξχκαηνο, θνηλνηηθά πιαίζηα ζηήξημεο, θ.η.ι.) ΐ. Ώλαβάζκηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ φπνηε θξίλεηαη αλαγθαίν κεηά απφ πξνηάζεηο ησλ Σνκέσλ θαη ηελ επηθχξσζε απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε. Δ αλαβάζκηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ απνηειεί κηα δηαδηθαζία πνπ απμάλεη ηελ επειημία ηνπ Σκήκαηνο έηζη ψζηε λα θαηεπζχλεη ηελ εθπαίδεπζε ησλ ζπνπδαζηψλ πξνο ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Γ. χλδεζε κε ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. πγθεθξηκέλα επελδχεη ζηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε ηνπο θνξείο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην επάγγεικα (ζχιινγνη, νκνζπνλδία θηι.) θαη ζε επίπεδν πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ (πξαθηηθή άζθεζε) θαη ζε επίπεδν επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο. Α. Μεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα. Σν Σκήκα ζπλδηνξγαλψλεη κε ηελ Εαηξηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ ζχκθσλα κε ηνλ Ν.2083/92 Μεηαπηπρηαθνχ Αηπιψκαηνο Βηδίθεπζεο κε ηίηιν «Πεξηβάιινλ θαη Τγεία. Αηαρείξηζε Πεξηβαιινληηθψλ Θεκάησλ κε Βπηπηψζεηο ζηελ Τγεία». Βπηζπκία ηνπ Σκήκαηνο είλαη λα επεθηαζεί ε ζπλδηνξγάλσζε θαη ζηελ εθπφλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. Βπίζεο ζπλδξάκεη ζπκβνπιεπηηθά ηνπο απνθνίηνπο ηνπ γηα κεηαπηπρηαθά ζηελ αιινδαπή. θνπφο φισλ είλαη ε δεκηνπξγία άμησλ ζπλεξγαηψλ θαη ΒΠ πνπ ζα πξνέξρνληαη απφ ην ίδην ην Σκήκα αλαηξνθνδνηψληαο ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα κε ζχγρξνλε γλψζε. Βθφζνλ θαηνρπξσζνχλ κε λφκν ηα απηνδχλακα κεηαπηπρηαθά γηα ηα ΣΒΕ, ηφηε ζηνπο ζηφρνπο ηνπ Σκήκαηνο είλαη ε δεκηνπξγία απηνδχλακνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο.

96 ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ 9.2 Γηαδηθαζέα παξαθνινχζεζεο ζρεδένπ αλϊπηπμεο. Αελ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα θάζε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηνπ ζρεδίνπ αλάπηπμεο. Ώπηή ηελ ζηηγκή ην ηκήκα επηθεληξψλεη ζηνλ κειινληηθφ ηνπ ζρεδηαζκφ. 9.3 πκκεηνρά ηεο αθαδεκατθάο θνηλφηεηαο ζηε δηακφξθσζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο πινπνέεζεο, θαη δεκνζηνπνέεζε ησλ απνηειεζκϊησλ ησλ αλαπηπμηαθψλ ζηξαηεγηθψλ. Σν Σκήκα Ώηζζεηηθήο θαη Κνζκεηνινγίαο αλήθεη ζηε ρνιή Βπαγγεικάησλ Τγείαο Πξφλνηαο ηνπ ΣΒΕ Ώζελψλ. Έηζη, θάζε δξαζηεξηφηεηα ηνπ Σκήκαηνο θνηλνπνηείηαη ζηα αξκφδηα φξγαλα, αμηνινγείηαη θαη αξθεηέο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο δεκνζηνπνηνχληαη είηε ζε πεξηνδηθέο εθδφζεηο είηε ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Εδξχκαηνο. 9.4 πγθϋληξσζε θαη αμηνπνέεζε απφ ην Σκάκα ησλ απαηηνχκελσλ γηα ηνλ απνηειεζκαηηθφ ζρεδηαζκφ ηεο αθαδεκατθάο αλϊπηπμάο ηνπ ζηνηρεέσλ θαη δεηθηψλ. Με ηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο, κέξνο ηνπ νπνίνπ αθνξά θαη ην παξφλ θείκελν, ην Σκήκα ζπιιέγεη φιεο εθείλεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ κε ηελ αλάιπζε θαη ηελ αμηνπνίεζή ηνπο ζα κπνξέζεη λα ζρεδηάζεη θαιχηεξα ηελ αθαδεκατθή αλάπηπμή ηνπ. Βπίζεο, ζηα ζρέδηα ηνπ Σκήκαηνο είλαη ε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ απφ ην Σκήκα Αηαζχλδεζεο ηνπ ΣΒΕ ζρεηηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ησλ απνθνίησλ αιιά θαη ηελ επαθή πεξηνδηθά κε ηνπο απνθνίηνπο. Ώπηφ ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ νξζνινγηθφηεξε δηακφξθσζε ησλ ζπνπδψλ αλάινγα κε ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηνπ επαγγέικαηνο αιιά θαη ηηο εμειίμεηο ζην ηνκέα ηεο Ώηζζεηηθήο θαη Κνζκεηνινγίαο. 9.5 Γηαδηθαζέα δεκνζηνπνέεζεο ζρεδένπ αλϊπηπμεο θαη ησλ απνηειεζκϊησλ ηνπ. ηφρνο είλαη ζηελ επφκελε αμηνιφγεζε ηνπ Σκήκαηνο λα ππάξρεη ζπγθεθξηκέλν ζρέδην αλάπηπμεο, ε δηαδηθαζία θαζνξηζκνχ ηνπ αιιά θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπ φπσο θαη ν ηξφπνο δεκνζηνπνίεζήο ηνπ. 9.6 ΠξνζπΪζεηεο ηνπ Σκάκαηνο πξνθεηκϋλνπ λα πξνζειθχζεη κϋιε αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ πςεινχ επηπϋδνπ. Με ηελ αιιαγή ησλ λφκσλ γηα ηελ πξφζιεςε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηααπμεκέλα πξνζφληα, αληίζηνηρα κε ησλ Παλεπηζηεκίσλ, ε πνηφηεηα ησλ πξνζιακβαλνκέλσλ κειψλ έρεη αλαβαζκηζηεί ζεκαληηθά. Πέξα φκσο απφ απηφ, ε ζηξαηεγηθή ηνπ Σκήκαηνο γηα ηελ πξνζέιθπζε κειψλ κε πςειά αθαδεκατθά πξνζφληα αθνξά:

97 ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ Ώ. Σελ αλαβάζκηζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ζε ζχγρξνλα πξνγξάκκαηα θαη αληηζηνηρία κε δηεζλή πξφηππα, ΐ. Με ηε ζπκκεηνρή ησλ ππεξεηνχλησλ κειψλ ηνπ ζε επηζηεκνληθά ζπλέδξηα ηνλίδεηαη θαη δηαθεκίδεηαη ε αθαδεκατθφηεηα ηνπ Σκήκαηνο, Γ. Σελ παξνρή ζηήξημεο ζηα ζπιινγηθά φξγαλα θαη ηνπο επαγγεικαηηθνχο θνξείο (ζχιινγνη, νκνζπνλδία θηι.) ζε φια ηα επίπεδα θαη ζπλεξγαζίεο. Δ εμσζηξέθεηα απηή δεκηνπξγεί κηα ζχγρξνλε εηθφλα ελφο αθαδεκατθνχ θπηηάξνπ πνπ αλαπηχζζεηαη. 9.7 Πξνγξακκαηηζκφο πξνζιάςεσλ θαη εμειέμεσλ κειψλ ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ κε ην ζρϋδην αθαδεκατθάο αλϊπηπμεο ηνπ Σκάκαηνο. Με ηελ πξφζιεςε κειψλ ΒΠ πςεινχ επηπέδνπ ην Σκήκα ζηνρεχεη ζηελ πξναγσγή ηεο αθαδεκατθφηεηαο. Με ηελ πξφζιεςε ζε ζέζεηο φπνπ ππάξρνπλ ειιείςεηο, ην Σκήκα θηινδνμεί λα είλαη πάληα ζηελ πξψηε γξακκή ηεο εμέιημεο θαη λα πξνζθέξεη ζχγρξνλεο γλψζεηο. 9.8 ΦνηηεηΫο πνπ δεηνχληαη απφ ην Σκάκα αλϊ Ϋηνο. ΦνηηεηΫο πνπ ηειηθϊ ζπνπδϊδνπλ αλϊ Ϋηνο, πξνϋιεπζε αλϊ ηξφπν εηζαγσγάο (εηζαγσγηθϋο εμεηϊζεηο, κεηεγγξαθϋο, εηδηθϋο θαηεγνξέεο, θιπ). Οη θνηηεηέο πνπ ην Σκήκα δεηά είλαη... Οη εηζαθηένη αλά έηνο είλαη 85. Ο αξηζκφο απηφο απμάλεηαη απφ κεηεγγξαθέο απφ ην αληίζηνηρν Σκήκα ζηε Θεζζαινλίθε θαη κε ηηο εηδηθέο θαηεγνξίεο. Βηζάγνληαη ζε έλα πνζνζηφ 3% άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο θαη 2 επηπιένλ άηνκα κε ηηο θαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο. Με βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζηα εξγαζηήξηα αλαγθαζηηθά δεκηνπξγνχληαη απνγεπκαηηλά ηκήκαηα θαη αλάγθεο ζε έθηαθην πξνζσπηθφ κε φηη απηφ ζπλεπάγεηαη ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία θαη ηελ πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο. 9.9 ΠξνζπΪζεηεο ηνπ Σκάκαηνο πξνθεηκϋλνπ λα πξνζειθχζεη θνηηεηϋο πςεινχ επηπϋδνπ. Γηα ηελ εηζαγσγή ζην Σκήκα, νη καζεηέο κε ηα ηζρχνληα κέρξη ζήκεξα έρνπλ επηιέμεη ηελ «Θεηηθή Καηεχζπλζε» πνπ νχησο ή άιισο πξνζειθχεη καζεηέο πςεινχ επηπέδνπ. Πνιινί απφ ηνπο εηζαθηένπο έρνπλ απιά απνηχρεη λα εηζαρζνχλ ζηελ Εαηξηθή ή άιιεο ζρνιέο Βπηζηεκψλ Τγείαο.. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο, νη εθπαηδεπηηθνί βηψλνπκε ηελ επηζπκία ησλ ζπνπδαζηψλ καο λα ζπλερίζνπλ έπεηηα απφ ην πηπρίν ηνπο ζηηο ζρνιέο απηέο. Κάπνηνη απφ απηνχο ην θαηαθέξλνπλ. ηελ πξνζπάζεηα απηή αλαιψλνληαη πξαγκαηηθά ζε έλαλ αγψλα βαζκνζεξίαο πνπ αλεβάδεη ζπλνιηθά ην κέζν επίπεδν.

98 ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ ΐέβαηα νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ Σκήκαηνο ζπκβνπιεπηηθά θαη θαηαιπηηθά πνιιέο θνξέο ζρεδηάδνπλ καδί κε ηνπο ζπνπδαζηέο ην κέιινλ ησλ ηειεπηαίσλ εληζρχνληαο ηελ πεπνίζεζε φηη ην επάγγεικα ηνπ Ώηζζεηηθνχ-Κνζκεηνιφγνπ βξίζθεηαη αξθεηά ςειά ζε ζρέζε κε άιια επαγγέικαηα φζνλ αθνξά ηελ ηειηθή απνθαηάζηαζε. Έηζη, κε ηε βνήζεηα ηνπ Σκήκαηνο πξνο ηνπο θνηηεηέο ηνπ ζε πξνπηπρηαθφ επίπεδν, ηελ πξνηξνπή γηα κεηαπηπρηαθά, ηε δεκηνπξγία κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο, ηε βνήζεηα γηα εμεχξεζε εξγαζίαο κεηά ην πηπρίν θάηη βέβαηα πνπ πξνο ην παξφλ εθαξκφδεηαη ζε πξνζσπηθφ επίπεδν, ην Σκήκα δεκηνπξγεί θιίκα εκπηζηνζχλεο πξνο ηνπο ππνςήθηνπο θνηηεηέο. Σν γεγνλφο φηη νη απφθνηηνη ηνπ Σκήκαηνο αλ δελ δεκηνπξγήζνπλ δηθή ηνπο επηρείξεζε (εξγαζηήξην), απνξξνθψληαη ζε ζέζεηο εξγαζίαο θαη κάιηζηα κε θαιέο πξννπηηθέο, είλαη ηζρπξφ θίλεηξν έηζη ψζηε λα επηιέγεηαη ην Σκήκα Γηαδηθαζέα δηακφξθσζεο ζηξαηεγηθάο αθαδεκατθάο αλϊπηπμεο ηνπ Σκάκαηνο. Δ δηαδηθαζία δηακφξθσζεο ζηξαηεγηθήο αλ θαη γίλεηαη πξνζπάζεηα θξίλεηαη αλεπαξθήο θαη ηνχην νθείιεηαη πξσηίζησο ζε δχν θχξηνπο ιφγνπο: α) έιιεηςε πφξσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα βνεζήζνπλ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, β) ε πξνζπάζεηα γίλεηαη θπξίσο ζε πξνζσπηθφ επίπεδν ησλ κειψλ ηνπ ΒΠ θαη δελ πξνβιέπεηαη ζεζκηθά έηζη ψζηε λα ππάξρεη ζρεδηαζκφο, ζπλέρεηα αιιά θαη αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ. Βίλαη ζαθέο φηη γηα λα ππάξρεη καθξνπξφζεζκνο ζρεδηαζκφο ρξεηάδεηαη ηθαλνί άλζξσπνη έρνληαο ηελ απαξαίηεηε πιηθνηερληθή ππνδνκή, λα αζρνιεζνχλ κε ην αληηθείκελν θαη λα αθηεξψζνπλ ρξφλν θαη πνιχ ζθέςε έηζη ψζηε λα εθπνλεζεί ζσζηά έλα απνηειεζκαηηθφ ζρέδην αλάπηπμεο ζην κέιινλ. Παξφια απηά ην ηκήκα επειπηζηεί λα παξνπζηάζεη ζπγθεθξηκέλν ζρέδην αλάπηπμεο ζε επφκελε αμηνιφγεζε.

99 ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ 10. ΓηνηθεηηθΫο ππεξεζέεο θαη ππνδνκϋο 10.1 Απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηνηθεηηθψλ θαη ηερληθψλ ππεξεζηψλ. Δ δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ησλ ηκεκάησλ γίλεηαη ζε Κεληξηθφ επίπεδν (ΣΒΕ Ώζήλαο) αιιά θαη ζε επίπεδν Σκεκάησλ κε ηηο γξακκαηείεο ησλ ηκεκάησλ. Τπάξρεη θαη κηα ελδηάκεζε δηνηθεηηθή δνκή, ε Γξακκαηεία ηεο ρνιήο, ε νπνία φκσο έρεη πεξηζζφηεξν ξφιν δηεθπεξαίσζεο εγγξάθσλ. ε θεληξηθφ επίπεδν ηψξα, ε δηνηθεηηθή δηάξζξσζε έρεη σο εμήο: Ώ) Αηεχζπλζε δηνηθεηηθνχ ε νπνία αζρνιείηαη κε πάζεο θχζεσο δηνηθεηηθά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην ΣΒΕ. Τπνζηεξίδεη ηα γξαθεία Πξνέδξνπ θαη Ώληηπξνέδξσλ, ην πκβνχιην ηνπ ΣΒΕ θαη ζπλεξγάδεηαη ηφζν κε ηε Ννκηθή Τπεξεζία φζν θαη κε ηα ππφινηπα ηκήκαηα πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ. ΐ) Αηεχζπλζε νηθνλνκηθνχ πνπ αζρνιείηαη κε φια ηα ζέκαηα νηθνλνκηθήο θχζεο πνπ αθνξνχλ ην ίδξπκα (π.ρ. κηζζνδνζίεο, πξνυπνινγηζκψλ, δαπαλψλ, επξσπατθά πξνγξάκκαηα, πξνκεζεηψλ, πεξηνπζίαο θ.η.ι.). Γ) Αηεχζπλζε πληνληζκνχ πνπδψλ θαη πνπδαζηηθήο Μέξηκλαο πνπ αζρνιείηαη κε φια ηα ζπνπδαζηηθά ζέκαηα φπσο ζπνπδαζηηθή κέξηκλα, βηβιηνζήθε, πξαθηηθή άζθεζε, ζηαδηνδξνκία ησλ ζπνπδαζηψλ θ.η.ι. Δ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ αλσηέξσ ππεξεζηψλ θξίλεηαη επαξθήο αλ θαη ρξήδεη πεξεηαίξσ βειηίσζεο θπξίσο ζηελ ακεζφηεηα ηεο απφθξηζεο. Σερληθά ην Σκήκα ππνζηεξίδεηαη απφ ηηο ηερληθέο ππεξεζίεο ηνπ ΣΒΕ θαη ζπγθεθξηκέλα απφ Αηεχζπλζε Πιεξνθνξηθήο θαη Σερληθψλ Τπεξεζηψλ. Δ ππεξεζία απηή είλαη ππεχζπλε γηα θαηαζθεπέο θαη επηζθεπέο ζην Ίδξπκα, ηνλ θαζνξηζκφ πξνδηαγξαθψλ, ηε δεκνπξάηεζε θαη επίβιεςε έξγσλ, ηελ επηζεψξεζε ηεο θηεξηαθήο, ειεθηξνινγηθήο, θαισδηαθήο, ηειεθσληθήο, θιηκαηηζηηθήο θαη πδξαπιηθήο ππνδνκήο ηνπ Εδξχκαηνο. Οη ππεξεζίεο απηέο θξίλνληαη κέηξηεο θαη βαζηθφ θξηηήξην είλαη ν ρξφλνο δηεθπεξαίσζεο αιιά θαη ε πνηφηεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Δ ππεξεζία απηή γεληθφηεξα ρξεηάδεηαη αλαδηνξγάλσζε κε πεξηζζφηεξν επέιηθηε δηάξζξσζε θαη πξφζιεςε εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ. ηελ ίδηα ππεξεζία αλήθεη θαη ε ππεξεζία ηνπ Κέληξνπ Αηαρείξηζεο Αηθηχνπ πνπ έρεη ζαλ απνζηνιή ηελ ζχλδεζε φινπ ηνπ Εδξχκαηνο αιιά θαη ησλ επηκέξνπο ρξεζηψλ κε ηηο ππεξεζίεο δηθηχνπ. Βίλαη ππεχζπλε γηα ην ζρεδηαζκφ, ηελ εγθαηάζηαζε, ηελ θαιή ιεηηνπξγία, ηε ζπληήξεζε, ηηο επηζθεπέο θαη ηελ αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ δηθηχνπ ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηερλνινγηθέο εμειίμεηο. Οη ππεξεζίεο απηέο θξίλνληαη κέρξη ζήκεξα απνιχησο επαξθείο.

100 ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ Πψο είλαη ζηειερσκέλε θαη νξγαλσκέλε ε Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο θαη ησλ Τνκέσλ; Δ Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο ζηειερψλεηαη απφ ηξεηο κφληκνπο ππαιιήινπο έλαλ ΠΒ Αηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ ν νπνίνο αζρνιείηαη κε ηα δηνηθεηηθά ζέκαηα ηνπ Σκήκαηνο θαη δχν ΑΒ Αηνηθεηηθνχ - Λνγηζηηθνχ νη νπνίνη αζρνινχληαη κε ηα ζπνπδαζηηθά ζέκαηα. Λφγσ κεγάινπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ζπνπδαζηψλ (πεξίπνπ 750) αιιά θαη θφξηνπ ησλ ηξερφλησλ ζεκάησλ ηνπ Σκήκαηνο, ν αξηζκφο ησλ ηξηψλ ππαιιήισλ ζηε γξακκαηεία θξίλεηαη εμαηξεηηθά αλεπαξθήο. Αελ ππάξρεη μερσξηζηή γξακκαηεία Σνκέσλ Πφζν απνηειεζκαηηθέο ζεσξείηε πσο είλαη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο θαη ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Τκήκαηνο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ησλ θνηηεηψλ; Οη παξερφκελεο ππεξεζίεο ηεο Γξακκαηείαο είλαη αξθεηά απνηειεζκαηηθέο, αλ θαη πνιιέο θνξέο ε δηεθπεξαίσζε ζεκάησλ ελαπφθεηηαη ζην θηιφηηκν ησλ ππαιιήισλ. Γηα ηε βειηίσζή ηνπο θπξίσο ζε ζέκα ρξφλνπ δηεθπεξαίσζεο, απαηηείηαη αχμεζε ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ. Σν σξάξην ιεηηνπξγίαο εμππεξεηεί αξθεηά ηηο αλάγθεο ησλ ζπνπδαζηψλ θαη ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ. Γεληθά θαη αλεμάξηεηα απφ άιιεο αιιαγέο, απαηηείηαη αχμεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Γξακκαηείαο γηα λα θαιπθζνχλ νη φπνηεο ειιείςεηο Πφζν απνηειεζκαηηθή είλαη ε ζπλεξγαζία ησλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Τκήκαηνο κε εθείλεο ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο ηνπ Ιδξχκαηνο; Δ ζπλεξγαζία κε ηηο ππεξεζίεο ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο είλαη πνιχ απνηειεζκαηηθή αλ θαη πνιιέο θνξέο παξαηεξνχληαη θαζπζηεξήζεηο ιφγσ θφξηνπ εξγαζίαο αιιά θαη επηθνηλσλίαο κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν δειαδή «έγγξαθν». Θα ήηαλ ζθφπηκν, κε ηελ θαηάιιειε κεραλνξγάλσζε, πνπ άιισζηε ππάξρεη απηή ε ππνδνκή, ε ζπλεξγαζία λα είλαη πεξηζζφηεξν επέιηθηε. Πφζν ηθαλνπνηεηηθή γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Σκήκαηνο είλαη (α) ε νξγάλσζε θαη ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηεο ΐηβιηνζήθεο; Δ νξγάλσζε ηεο βηβιηνζήθεο, αλ θαη θεληξηθή (γηα φιν ην ΣΒΕ) κε ηελ εηζαγσγή φισλ ησλ βνεζεκάησλ (ζπγγξάκκαηα, ειεθηξνληθέο βάζεηο δεδνκέλσλ, θ.η.ι.) ζε ειεθηξνληθή πιαηθφξκα φπνπ κπνξεί θάπνηνο λα βξεη εχθνια ηελ πεγή ηεο πιεξνθνξίαο έρεη βειηηψζεη ζεκαληηθά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο βηβιηνζήθεο. Σν σξάξην ιεηηνπξγίαο ηεο βηβιηνζήθεο ηθαλνπνηεί απνιχησο ηηο αλάγθεο ηνπ Σκήκαηνο.

101 ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ Ώπηφ πνπ ζα κπνξνχζε λα βειηησζεί ζεκαληηθά είλαη νη ππεξεζίεο ηνπ ζπνπδαζηεξίνπ ηεο βηβιηνζήθεο κε φιν ηνλ απαξαίηεην ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ θαη θπξίσο αξηζκεηηθά (ζέζεηο εξγαζίαο) αιιά θαη φζνλ αθνξά ηε θχιαμε ησλ βηβιίσλ θαη ηε ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ. (β) ησλ Τπεξεζηψλ Πιεξνθφξεζεο; Οη Τπεξεζίεο Πιεξνθφξεζεο ηφζν ζε εθπαηδεπηηθφ επίπεδν φζν θαη ζε επίπεδν παξνρήο πιεξνθνξηψλ π.ρ. αλαθνηλψζεηο θξίλνληαη ηθαλνπνηεηηθέο. Με ηελ εηζαγσγή ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο κεραλνξγάλσζεο ζηηο γξακκαηείεο ησλ Σκεκάησλ φπνπ πιένλ ν ζπνπδαζηήο παξαθνινπζεί ηελ πνξεία ηνπ, δειψλεη καζήκαηα, θάλεη αηηήζεηο γηα ζέκαηα πνπ ηνλ απαζρνινχλ, θ.η.ι. έρεη βειηηψζεη θαηά πνιχ θπξίσο ηελ ακεζφηεηα ηεο παξνρήο πιεξνθνξίαο. ε επίπεδν Σκήκαηνο, κε ηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Σκήκαηνο παξέρνληαη πιεξνθνξίεο ζηνπο ζπνπδαζηέο αιιά θαη θάζε ελδηαθεξφκελν γηα ην πξφγξακκα ζπνπδψλ, ηελ νξγάλσζε ηνπ Σκήκαηνο, ην ΒΠ, νδεγίεο γηα δηάθνξα ζέκαηα πνπ ην Σκήκα θξίλεη φηη ρξεηάδνληαη επεμεγήζεηο, αλαθνηλψζεηο, θ.η.ι. Ώπηφ πνπ ίζσο ιείπεη θαη ην νπνίν ζα βνεζνχζε αξθεηά ηνπο ζπνπδαζηέο θαη θπξίσο ηνπο απνθνίηνπο ζα ήηαλ πιεξνθνξίεο επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, ζέζεσλ εξγαζίαο θ.η.ι., αιιά θαη επαθή κε ηνπο απνθνίηνπο γηα ηελ κεηέπεηηα πνξεία ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ελέξγεηεο πνπ κφλν ζε θεληξηθφ επίπεδν ΣΒΕ ζα κπνξνχζαλ λα ιεηηνπξγήζνπλ Πψο είλαη ζηειερσκέλα θαη πψο νξγαλψλνληαη ηα Δξγαζηήξηα ή/θαη ηα Σπνπδαζηήξηα ηνπ Τκήκαηνο; Αελ πξνβιέπεηαη ππνζηήξημε επηκέξνπο εξγαζηεξίσλ ή ζπνπδαζηεξίσλ ζε επίπεδν ηκεκάησλ Πψο ππνζηεξίδνληαη νη ππνδνκέο θαη ππεξεζίεο πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληψλ ηνπ Τκήκαηνο; Πφζν απνηειεζκαηηθέο είλαη; Οη ππνδνκέο θαη ππεξεζίεο πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληψλ ηνπ Σκήκαηνο ππνζηεξίδνληαη απφ ηηο Σερληθέο Τπεξεζίεο θαη ην Κέληξν Αηαρείξηζεο Αηθηχνπ ηνπ ΣΒΕ Ώζήλαο, δειαδή ζε θεληξηθφ επίπεδν. ζνλ αθνξά ζηελ Σερληθή Τπεξεζία παξαηεξνχληαη θαζπζηεξήζεηο ζηελ απνθαηάζηαζε βιαβψλ θαη γεληθφηεξα δηαπηζηψλεηαη δπζθνιία ζηελ πνηνηηθή δηαρείξηζε ησλ πξνβιεκάησλ, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζε έιιεηςε ηθαλνχ αξηζκνχ αιιά θαη εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ. Ώληίζεηα νη ππεξεζίεο δηθηχνπ θαη πιεξνθνξηθήο θξίλνληαη πνιχ ηθαλνπνηεηηθέο Τπεξεζέεο θνηηεηηθάο κϋξηκλαο

102 ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ Φνηηεηηθή κέξηκλα δηαζθαιίδεηαη ζε πνιχ ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν απφ ην ΣΒΕ Ώζήλαο κε ηελ Τπεξεζία Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο κε ηηο αθφινπζεο παξνρέο: ηέγαζε. Βπεηδή ην ΣΒΕ Ώζήλαο δελ δηαζέηεη θνηηεηηθή εζηία, ε ζηέγαζε παξέρεηαη ζηνπο δηθαηνχρνπο κε ηε κνξθή κηζζσκέλσλ μελνδνρείσλ θαη επηδφηεζεο ελνηθίνπ πνπ θηάλεη ηα 200Βπξψ θαηά άηνκν γηα 10 κήλεο. Οη πξνυπνζέζεηο θαη νη δπλαηφηεηεο νξίδνληαη ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ ηδξχκαηνο ( ίηηζε. Ασξεάλ ζίηηζε δηθαηνχληαη νη θάησζη ( Δκεδαπνί ζπνπδαζηέο Κχπξηνη ζπνπδαζηέο πνπδαζηέο ηέθλα νκνγελψλ πνπδαζηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ δηκεξείο ζπκθσλίεο επηζηεκνληθήο ζπλεξγαζίαο ηνπ ΣΒΕ-Ώ κε αληίζηνηρα Εδξχκαηα άιισλ ρσξψλ Ώιινδαπνί ζπνπδαζηέο σο πνιηηηθνί πξφζθπγεο Ώιινδαπνί-αιινγελείο ζπνπδαζηέο κε ππνηξνθίεο θηλεηηθφηεηαο ζηα πιαίζηα Πξνγξακκάησλ ηεο Βπξσπατθήο Βλσζεο Ώιινδαπνί-Ώιινγελείο ζπνπδαζηέο Μεηαπηπρηαθνί ζπνπδαζηέο πνπδαζηηθά Αάλεηα. Σν ΣΒΕ Ώζήλαο ρνξεγεί άηνθα δάλεηα ζε ζπνπδαζηέο πνπ ηα έρνπλ αλάγθε γηα ηε ζπλέρηζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο ή ηε δηεθπεξαίσζε νηθνλνκηθψλ ππνζέζεψλ ηνπο. Οη πξνυπνζέζεηο νξίδνληαη ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ ηδξχκαηνο ( Εαηξνθαξκαθεπηηθή θαη Ννζνθνκεηαθή πεξίζαιςε. Βθφζνλ ν ζπνπδαζηήο δελ είλαη αζθαιηζκέλνο ζε άιιν δεκφζην θνξέα, δηθαηνχηαη Εαηξνθαξκαθεπηηθή θαη Ννζνθνκεηαθή πεξίζαιςε απφ ηελ εγγξαθή ηνπ κέρξη ηνλ πξνβιεπφκελν ρξφλν ζπνπδψλ πξνζαπμεκέλν θαηά ην κηζφ. Οη παξνρέο αιιά θαη νη πξνυπνζέζεηο νξίδνληαη ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ ηδξχκαηνο ( Σακείν Ώξσγήο. Βηδηθά γηα ηνπο άπνξνπο ζπνπδαζηέο πξνβιέπεηαη έλα ζχλνιν κέηξσλ πιηθψλ, εζηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ φπσο απηά νξίδνληαη ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ ηδξχκαηνο ( Βπξσπατθή Κάξηα Ώζζελείαο. Βηδηθά γηα ην εμσηεξηθφ θαη φζνλ αθνξά ηελ δηακνλή ηνπ ζε ρψξεο ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο, ηε Ννξβεγία, ηελ Εζιαλδία, ην Ληρηελζηάηλ θαη ηελ Βιβεηία παξέρεηαη εηδηθή θάξηα αζθάιηζεο αζζέλεηαο ( ε επίπεδν Σκήκαηνο ζπνπδαζηηθή κέξηκλα κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί θαη θάζε κνξθή ππνζηήξημεο ζηνλ ζπνπδαζηή: Θεζκφο ηνπ χκβνπινπ Καζεγεηή.

103 ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ Ο ζεζκφο ηνπ ζχκβνπινπ Καζεγεηή εθαξκφδεηαη ζηε πεξίπησζε ηεο επίβιεςεο κειεηψλ πνπ εθπνλνχληαη απφ ηνπο ζπνπδαζηέο φπσο γηα παξάδεηγκα κειέηεο ζε επηκέξνπο καζήκαηα ή ηελ πηπρηαθή εξγαζία ή θαη νπνηνδήπνηε άιιν πξφβιεκα απαζρνιεί ηνλ ζπνπδαζηή θαη ρξήδεη βνήζεηαο. Γηα ην ζθνπφ απηφ νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ Σκήκαηνο έρνπλ θαζνξίζεη ζπγθεθξηκέλεο ψξεο, δχν εκεξψλ ηηο εβδνκάδαο πνπ δελ ζπκπίπηεη κε ηηο ψξεο δηδαζθαιίαο θαη δέρνληαη ηνπο ζπνπδαζηέο γηα πξνβιήκαηα πνπ ηνπο απαζρνινχλ ζε εθπαηδεπηηθφ επίπεδν. ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΒΑΘΜΗΓΑ ΖΜΔΡΔ ΚΑΗ ΧΡΔ ΑΚΡΟΑΖ ΚΒΦΏΛΏ ΐΏΕΛΕΚΔ Καζεγήηξηα Αεπηέξα 08:00 09:00 & Σεηάξηε 08:00 09:00 ΚΕΝΣΓΕΟΤ ΒΛΒΝΔ -//- Σεηάξηε 10:00 12:00 ΠΡΧΣΟΠΏΠΏ ΒΤΏΓΓΒΛΕΏ -//- Αεπηέξα 10:00 11:00 ΐΏΡΐΏΡΒΟΤ ΏΘΏΝΏΕΏ Βπίθ. Καζεγήηξηα Σεηάξηε 13:00 14:00 & Πέκπηε 13:00 14:00 ΓΚΡΒΚ ΕΧΏΝΝΏ -//- Σξίηε 09:00 10:00 ΡΔΓΏ ΜΏΡΕΏ -//- Παξαζθεπή 14:00 16:00 ΣΕΓΧΝΕΏ ΏΛΒΞΏΝΑΡΏ -//- Σξίηε 14:00 15:00 & Πέκπηε 14:00 15:00 ΑΕΚΏΕΟΤΛΕΏ ΒΛΒΝΔ Καζ. Πέκπηε 10:00 12:00 Βθαξκνγψλ ΠΏΠΏΓΒΧΡΓΕΟΤ ΠΤΡΕΑΧΝ -//- Αεπηέξα 11:00 12:00 & Σξίηε 11:00 12:00 ΟΤΛΕΧΣΔ ΒΕΡΔΝΔ -//- Σξίηε 13:00 14:00 & Σεηάξηε 14:00 15:00 ΣΏΟΤΛΏ ΒΛΒΏΝΏ -//- Αεπηέξα 10:00 11:00 & Πέκπηε 09:00 10:00 Πξφζβαζε ησλ κειψλ ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο ζηε ρξήζε Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Βπηθνηλσληψλ. ε φια ηα γξαθεία, ηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαη ηα εξγαζηήξηα, είλαη εγθαηεζηεκέλνη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαη νη πεξηζζφηεξνη έρνπλ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν. Με ηνλ ηξφπν απηφ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ε ζχγρξνλε ηερλνινγία θαη νη εθπαηδεπηηθνί αιιά θαη νη ζπνπδαζηέο αθφκα θαη θαηά ηελ ψξα ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο

104 ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζηελ αλαγθαία πιεξνθνξία κέζσ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ή ην δηαδίθηπν. Τπνζηήξημε ησλ πεξηζζφηεξν αδχλακσλ θνηηεηψλ θαη εθείλσλ πνπ δελ νινθιεξψλνπλ εκπξφζεζκα ηηο ζπνπδέο ηνπο. Τπεξεζία ππνζηήξημεο ησλ πεξηζζφηεξν αδχλακσλ θνηηεηψλ θαη εθείλσλ πνπ δελ νινθιεξψλνπλ εκπξφζεζκα ηηο ζπνπδέο ηνπο δελ ππάξρεη. ΐέβαηα πξφλνηα ιακβάλεηαη ζε πξνζσπηθφ επίπεδν, κε ηελ έλλνηα φηη θάζε εθπαηδεπηηθφο ή ππεχζπλνο εξγαζηεξίνπ βνεζά ηνπο αδχλακνπο ζπνπδαζηέο έηζη ψζηε λα πξνρσξήζνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Ώπηφ γίλεηαη είηε ζπκβνπιεπηηθά είηε κε ζπκπιεξσκαηηθέο αζθήζεηο. Τπνηξνθίεο ζηνπο άξηζηνπο θνηηεηέο ή ζε εηδηθέο θαηεγνξίεο θνηηεηψλ. Τπνηξνθίεο ζε επίπεδν Σκήκαηνο δελ πξνβιέπνληαη αλ εμαηξεζνχλ νη ππνηξνθίεο ηνπ ΕΚΤ πνπ αθνξνχλ γεληθφηεξν ζεζκφ. ΐεβαία νη άξηζηνη θνηηεηέο απνιακβάλνπλ θάπνηα ηδηαίηεξα πξνλφκηα πνπ αθνξνχλ πάιη παξνρέο ηνπ Εδξχκαηνο γεληθφηεξα, φπσο γηα παξάδεηγκα ηα ζπνπδαζηηθά δάλεηα (παξνρέο ζπνπδαζηηθήο κέξηκλαο). Πνιηηηθή ηνπ Σκήκαηνο γηα ηελ νκαιή έληαμε ησλ λενεηζεξρφκελσλ ζην Σκήκα θνηηεηψλ. ην Ώ Βμάκελν ζπνπδψλ νη ζπνπδαζηέο νπζηαζηηθά θαισζνξίδνληαη θαη ελεκεξψλνληαη γηα ηελ επηζηήκε ηεο Ώηζζεηηθήο θαη Κνζκεηνινγίαο απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ Σκήκαηνο. Αίλνληαη επεμεγήζεηο γηα ην επάγγεικα ηνπ θαη ηηο δπλαηφηεηεο γηα εμεχξεζε εξγαζίαο ζε εξγαζηήξηα Ώηζζεηηθήο ή ηελ εκπνξία θαιιπληηθψλ θαη κεραλεκάησλ. Βπίζεο γίλεηαη κηα αδξή ελεκέξσζε γηα ηε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ ζηελ Βιιάδα ή ην Βμσηεξηθφ. Πξαγκαηνπνηείηαη πεξηήγεζε ζηα δηάθνξα εξγαζηήξηα ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη γίλεηαη ε πξψηε επαθή κε ηα εξγαιεία, κεραλήκαηα θαη πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη έηζη ψζηε λα ειαρηζηνπνηεζεί ε αλαζθάιεηα θαη ην άγρνο πνπ θπζηνινγηθά αηζζάλεηαη ν λενεηζεξρφκελνο Αμηνιφγεζε ησλ ππνδνκψλ πϊζεο θχζεσο πνπ ρξεζηκνπνηεέ ην Σκάκα Δπάξθεηα θαη πνηφηεηα ησλ ηεθκεξίσλ ηεο βηβιηνζήθεο. ηνλ Σνκέα ηεο Ώηζζεηηθήο θαη Κνζκεηνινγίαο ππάξρνπλ αξθεηά ζπγγξάκκαηα πνιιά απφ ηα νπνία εθφζνλ ζεσξνχληαη ζεκαληηθά ππάξρνπλ θαη ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο αληίηππα έηζη ψζηε λα εμππεξεηείηαη κεγαιχηεξνο αξηζκφο ζπνπδαζηψλ. Δ ιίζηα ησλ βηβιίσλ απμάλεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα κε λέεο παξαγγειίεο πνπ αθνξνχλ λέεο θπθινθνξίεο βηβιίσλ.

105 ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ Βθηφο φκσο απφ ηα ζπγγξάκκαηα θαη φπσο απαηηνχλ νη ζχγρξνλνη ηξφπνη παξνρήο πιεξνθνξηψλ, ππάξρνπλ εγθαηεζηεκέλνη ππνινγηζηέο φπνπ ν ζπνπδαζηήο κπνξεί λα θάλεη έξεπλα βηβιηνγξαθίαο απφ δηεζλείο βάζεηο δεδνκέλσλ. Βπίζεο ην ΣΒΕ Ώζήλαο είλαη ζπλδξνκεηήο ζε βάζεηο δεδνκέλσλ απφ φπνπ ν ζπνπδαζηήο κπνξεί λα πάξεη νιφθιεξν ην άξζξν πνπ ηνλ ελδηαθέξεη. πλνιηθά ηα ηεθκήξηα ηεο βηβιηνζήθεο ηφζν ζε επάξθεηα φζν θαη ζε πνηφηεηα θξίλνληαη άξηζηα Δπάξθεηα θαη πνηφηεηα θνηλφρξεζηνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ. Κνηλφρξεζηνο ηερληθφο εμνπιηζκφο πνπ λα ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηα ηκήκαηα δελ ππάξρεη θαη δελ πξνβιέπεηαη. Κάζε Σκήκα δηαζέηεη ην δηθφ ηνπ εμνπιηζκφ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ. Ο εμνπιηζκφο ηνπ ηκήκαηνο αμηνινγείηαη παξαθάησ Δπάξθεηα θαη πνηφηεηα ρψξσλ θαη εμνπιηζκνχ ζπνπδαζηεξίσλ. πνπδαζηήξηα γηα ην Σκήκα δελ πξνβιέπνληαη. Οη ζπνπδαζηέο εμππεξεηνχληαη απφ ηελ θεληξηθή βηβιηνζήθε πνπ αμηνινγήζεθε παξαπάλσ. Βπαλαιακβάλεηαη φηη, ε πνηφηεηα ρψξσλ θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή. αλ επάξθεηα φκσο θξίλεηαη κέηξηα αθνχ νη ππάξρνπζεο ζέζεηο εξγαζίεο είλαη πεξηνξηζκέλεο (αθνξνχλ φιν ην ΣΒΕ). Βπίζεο ρξεηάδεηαη βειηίσζε φζνλ αθνξά ζηελ ζπληήξεζε αθνχ ν εμνπιηζκφο δνθηκάδεηαη θαζεκεξηλά (αξράξηνη ρξήζηεο) Δπάξθεηα θαη πνηφηεηα γξαθείσλ δηδαζθφλησλ. Δ ρσξνηαμηθή έλδεηα θαη ν ζπλσζηηζκφο ησλ ηκεκάησλ, ησλ γξαθείσλ θαη ησλ εξγαζηεξίσλ ηνπ ΣΒΕ Ώζήλαο είλαη γλσζηή. αλ απνηέιεζκα ηα γξαθεία ησλ δηδαζθφλησλ ηνπ Σκήκαηνο είλαη ειάρηζηα. Κάπνηα κέιε ΒΠ ηνπ Σκήκαηνο δελ έρνπλ δηθφ ηνπο γξαθείν θαη αλαθεξφκαζηε ζε ζέζε εξγαζίαο (π.ρ. ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο) κε απνηέιεζκα λα ρξεζηκνπνηνχληαη αξθεηέο ζέζεηο εξγαζίαο απφ θνηλνχ. Ώπηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα, φηαλ γηα παξάδεηγκα έλα γξαθείν κε δχν ζέζεηο εξγαζίαο ρξεζηκνπνηείηαη απφ 4 εθπαηδεπηηθνχο, θαζπζηέξεζε ζηελ εθπαηδεπηηθή θαη δηνηθεηηθή δξαζηεξηφηεηα αιιά θαη έθπησζε ζηελ πνηφηεηα ηνπ απνηειέζκαηνο. Θεσξνχκε άκεζε ηελ αλάγθε επέθηαζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ Δπάξθεηα θαη πνηφηεηα ρψξσλ Γξακκαηείαο Τκήκαηνο θαη Τνκέσλ. πσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνχκελα ρσξηζηή γξακκαηεία ηνκέσλ δελ πξνβιέπεηαη. Ώλη απηνχ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο αλάγθεο ησλ ηνκέσλ ηα ήδε ζπλσζηηζκέλα γξαθεία ησλ δηδαζθφλησλ.

106 ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ ζνλ αθνξά ζην ρψξν ηεο Γξακκαηείαο θξίλεηαη ειάρηζηα επαξθήο. Δ ζπξίδα εμππεξέηεζεο ζπνπδαζηψλ έρεη δεκηνπξγεζεί ζην εμσηεξηθφ παξάζπξν θαη νη ζπνπδαζηέο αλαγθάδνληαη λα πξνζεγγίδνπλ ηελ γξακκαηεία απφ ηνλ αχιεην ρψξν ηνπ ΣΒΕ. Λφγσ ησλ δπζθνιηψλ πνπ παξαηεξνχληαη ζηε ιεηηνπξγία ηεο ζπξίδαο νη ζπνπδαζηέο εηζέξρνληαη θαη εμέξρνληαη ζηνλ θπξίσο ρψξν ηεο γξακκαηείαο κε απνηέιεζκα ζεκαληηθέο θαζπζηεξήζεηο ζην έξγν ηεο γξακκαηείαο θαη θπξίσο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ αζρνιείηαη κε ζέκαηα άιια απφ ηα ζπνπδαζηηθά. Βπίζεο ε Γξακκαηεία δελ αεξίδεηαη επαξθψο Δπάξθεηα θαη πνηφηεηα άιισλ ρψξσλ θαη ππνδνκψλ. πσο αλαθέξζεθε πξνεγνχκελα ππάξρεη γεληθά έλδεηα ρσξνηαμηθήο ππνδνκήο κε απνηέιεζκα ζπλσζηηζκφ ππεξεζηψλ ή θαη απνπζία. Αελ πξνβιέπνληαη ρψξνη ζπλεδξηάζεσλ, θαη γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ρξεζηκνπνηνχληαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο κε απνηέιεζκα ν ρξφλνο ησλ ζπλεδξηάζεσλ (π.ρ. ζπλεδξηάζεηο ηνκέσλ θ.η.ι.) λα θαζνξίδνληαη απφ ην σξνιφγην πξφγξακκα ησλ αηζνπζψλ. Βπίζεο δελ ππάξρεη πξφβιεςε θαη ππνδνκή γηα ΏΜΒΏ ή ηνπιάρηζηνλ γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο Αμηνπνέεζε λϋσλ ηερλνινγηψλ απφ ηηο δηϊθνξεο ππεξεζέεο ηνπ Σκάκαηνο (πιελ εθπαηδεπηηθνχ θαη εξεπλεηηθνχ Ϋξγνπ) Λεηηνπξγίεο ηνπ Τκήκαηνο πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ ΤΠΔ. Δ Γξακκαηεία ρξεζηκνπνηεί ΣΠΒ κε ηε ζχλδεζή ηεο κε ην δίθηπν ηνπ ΣΒΕ γεληθφηεξα. Βηδηθά ηειεπηαία κε ηελ εηζαγσγή θαη εθαξκνγή απφ ηε γξακκαηεία ηνπ ηκήκαηνο, ζπζηήκαηνο, ειεθηξνληθήο δήισζεο ζπνπδαζηψλ, φπνπ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ειεθηξνληθήο εγγξαθήο θαη δήισζεο καζεκάησλ εμακήλνπ κε πξφζβαζε κεκνλσκέλα θάζε ζπνπδαζηή κε ηε ρξήζε πξνζσπηθψλ θσδηθψλ, ειεθηξνληθψλ αηηήζεσλ πξνο ηηο γξακκαηείεο γηα ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηνπο ζπνπδαζηέο (π.ρ. βαζκνινγίεο θ.η.ι.) αιιά θαη ε παξνρή ησλ βεβαηψζεσλ πάιη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ρσξίο λα είλαη αλαγθαία ε θπζηθή παξνπζία ηνπ ζπνπδαζηή ζηε γξακκαηεία, αθελφο απνζπκθφξεζε ηε γξακκαηεία θαη αθεηέξνπ επηηάρπλε ηε δηαδηθαζία, ελεκέξσζεο ησλ ζπνπδαζηψλ γηα ηελ χιε ησλ καζεκάησλ κέζσ ησλ πεξηγξακκάησλ πνπ βξίζθνληαη ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ ηκήκαηνο,

107 ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ ελεκέξσζε ησλ ζπνπδαζηψλ γηα δηάθνξα ζέκαηα, φπσο ην εβδνκαδηαίν πξφγξακκα, πξφγξακκα εμεηάζεσλ θαη πάζεο θχζεσο αλαθνηλψζεηο πνπ ρξήδνπλ ηελ άκεζε πξνζνρή ησλ ζπνπδαζηψλ, επίζεο κέζσ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ ηνπ ηκήκαηνο. έρεη επηηαρπλζεί θαη απινπζηεπζεί πεξαηηέξσ ε δηαδηθαζία. ΐέβαηα σο ζχζηεκα κεραλνξγάλσζεο θαη κάιηζηα θαηλνχξγην, έρεη πνιιά πεξηζψξηα βειηίσζεο θαη ζπκπιήξσζεο. Βηδηθφηεξα ρξεηάδεηαη ηε δηακφξθσζε δπλαηνηήησλ πιεξνθνξηαθνχ ραξαθηήξα κε απιέο δηαδηθαζίεο (π.ρ. αξηζκφο ζπνπδαζηψλ, κέζνο βαζκφο πηπρίνπ ή καζεκάησλ, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, θ.η.ι.). Οη εθπαηδεπηηθνί ζα κπνξνχζαλ λα βειηηψζνπλ θαηά πνιχ ηελ απφδνζή ηνπο αλ γλψξηδαλ ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ Μέιε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Τκήκαηνο πνπ δηαζέηνπλ ηζηνζειίδα ζην δηαδίθηπν. Σα κέιε ΒΠ (ζε πξναηξεηηθή βάζε) έρνπλ αλαξηεκέλν ζχληνκν βηνγξαθηθφ ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Σκήκαηνο ζηε δηεχζπλζε ( Δλεκέξσζε δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ ηνπ Τκήκαηνο. Ο ηζηφηνπνο ηνπ Σκήκαηνο ελεκεξψλεηαη ζρεδφλ θαζεκεξηλά είηε απηφ αθνξά αλαζεψξεζε πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, πεξηγξάκκαηα καζεκάησλ, αλαθνηλψζεηο είηε πξνγξάκκαηα εμεηάζεσλ θ.η.ι. Γεληθά ν ηζηφηνπνο ηνπ ηκήκαηνο απνηειεί έλα ζχγρξνλν εξγαιείν παξνπζίαζεο ηνπ Σκήκαηνο θαη πιεξνθφξεζεο ησλ ζπνπδαζηψλ ή θάζε ελδηαθεξφκελνπ γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο. Τπεχζπλνο ζχληαμεο θαη ελεκέξσζεο ηεο ηζηνζειίδαο είλαη ε θ. ΐαξβαξέζνπ Ώζαλαζία, Βπίθνπξε Καζεγήηξηα. Σκήκα ηεο ηζηνζειίδαο παξαηίζεηαη παξαθάησ:

108 ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ 10.5 ΓηαθΪλεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε ρξάζε ππνδνκψλ θαη εμνπιηζκνχ Γίλεηαη νξζνινγηθή ρξήζε ησλ δηαζέζηκσλ ππνδνκψλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ Τκήκαηνο; Πψο δηαζθαιίδεηαη; Οη δηαζέζηκεο ππνδνκέο θαη ν εμνπιηζκφο ηνπ Σκήκαηνο ρξεζηκνπνηνχληαη νξζνινγηθά θαη κε κεγάιν βαζκφ επηηπρίαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο. Δ νξζνινγηθή ρξήζε δηαζθαιίδεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ν θφξηνο εξγαζίαο είλαη ηφζν κεγάινο έηζη ψζηε νη ππνδνκέο θαη ν εμνπιηζκφο δηαηίζεληαη απνθιεηζηηθά γηα ην ξφιν ηνλ νπνίν πξννξίδνληαη ρσξίο λα ππάξρεη θαλέλα πεξηζψξην γηα ππνιεηηνπξγία ή αιιφηξηα ρξήζε. Βμάιινπ ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Σκήκαηνο θαη ησλ ππνδνκψλ ειέγρεηαη θαζεκεξηλά απφ ηνπο ππεχζπλνπο (ηνκείο, πξντζηάκελνο) Βαζκφο δηαθϊλεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε δηαρεέξηζε νηθνλνκηθψλ πφξσλ Πξνβιέπεηαη δηαδηθαζία ζχληαμεο θαη εθηέιεζεο πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Τκήκαηνο; Πφζν απνηειεζκαηηθά εθαξκφδεηαη; Οη αλάγθεο ηνπ Σκήκαηνο είλαη εληαγκέλεο θαη θαηεγνξηνπνηεκέλεο κε ηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγεί ην ΣΒΕ ηεο Ώζήλαο. Αειαδή νη δαπάλεο εληάζζνληαη ζε θαηεγνξίεο κε ζπγθεθξηκέλνπο θσδηθνχο απφ φπνπ αληινχληαη ηα ρξήκαηα πνπ αλαινγνχλ ζην ηκήκα θάζε θνξά πνπ απηά δηαηίζεληαη. Γηα παξάδεηγκα άιιεο δαπάλεο αθνξνχλ πάγην

109 ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ εμνπιηζκφ θαη άιιεο αλαιψζηκα ή επνπηηθά κέζα θ.η.ι. Σν Σκήκα δηαηεξεί βάζε δεδνκέλσλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ, ρσξηζηά γηα θάζε θαηεγνξία έηζη ψζηε θάζε έιιεηςε λα γίλεηαη εχθνια θαη εθ ησλ πξνηέξσλ αληηιεπηή. Με απηφ ηνλ ηξφπν είλαη γλσζηέο θάζε ζηηγκή νη αλάγθεο βνεζψληαο ζηε ζχληαμε πξνυπνινγηζκνχ γηα θάζε νηθνλνκηθφ έηνο. Φπζηθά ηα ρξήκαηα πνπ δηαηίζεληαη ηειηθά απφ ην ΣΒΕ απνθιίλνπλ απφ ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο πνπ θαηαζέηεη ην ηκήκα γεγνλφο πνπ εκπίπηεη ζην ζπλνιηθφηεξν πξφβιεκα ππνρξεκαηνδφηεζεο ηεο παηδείαο. Ώλάινγα ινηπφλ κε ην ηειηθφ πνζφ ησλ ρξεκάησλ πνπ δηαηίζεληαη γίλεηαη θαηαλνκή ζηα άθξσο απαξαίηεηα κε ηεξάξρεζε ησλ αλαγθψλ. Δ ζχληαμε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θξίλεηαη αξθεηά ηθαλνπνηεηηθή θαη απνδεηθλχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη δελ δηαηαξάδεηαη ζεκαληηθά ην επίπεδν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο παξά ηελ ππνρξεκαηνδφηεζε. Έηζη, νη αλάγθεο είλαη γλσζηέο απφ ηελ αξρή θάζε εμακήλνπ θαη ηα ρξήκαηα απνξξνθνχληαη ηκεκαηηθά ψζηε λα θαιχπηνληαη θαη έθηαθηεο αλάγθεο. Δ δηαθάλεηα ζηελ ζχληαμε πξνυπνινγηζκνχ αιιά θαη ζηελ θαηαλνκή ησλ θνλδπιίσλ δηαζθαιίδεηαη απφ ην γεγνλφο φηη νη ηνκείο ρσξηζηά πξνηείλνπλ ελψ νη ηειηθέο απνθάζεηο ιακβάλνληαη ζε επίπεδν πκβνπιίνπ Σκήκαηνο.

110 ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ 11. πκπεξϊζκαηα Πνηα, θαηϊ ηελ γλψκε ζαο, εέλαη ηα θπξηφηεξα ζεηηθϊ θαη αξλεηηθϊ ζεκεέα ηνπ Σκάκαηνο, φπσο απηϊ πξνθχπηνπλ κϋζα απφ ηελ Έθζεζε Δζσηεξηθάο Αμηνιφγεζεο; Δ δνκή ηεο Έθζεζεο Βζσηεξηθήο Ώμηνιφγεζεο είλαη ζηνηρεηνζεηεκέλε ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο ΏΑΕΠ. Σα θεθάιαηα πνπ έρνπλ πεξηιεθζεί-θαη παξαηίζεληαη θαησηέξσ- είλαη ηθαλά λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζαλ νδεγφο πξνθεηκέλνπ λα εμαρζνχλ ηα αλάινγα ζπκπεξάζκαηα θαη λα δνζεί ε αλάινγε δηάζηαζε ησλ ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ ζεκείσλ πνπ ζπλαληήζεθαλ αληηθεηκεληθά: 1. Αηαδηθαζία αμηνιφγεζεο 2. Παξνπζίαζε ηνπ Σκήκαηνο 3. Πξφγξακκα Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ 4. Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ 5. Πξφγξακκα Αηδαθηνξηθψλ πνπδψλ 6. Αηδαθηηθφ έξγν 7. Βξεπλεηηθφ έξγν 8. ρέζεηο κε θνηλσληθνχο/πνιηηηζηηθνχο/παξαγσγηθνχο (ΚΠΠ) θνξείο 9. ηξαηεγηθή αθαδεκατθήο αλάπηπμεο 10. Αηνηθεηηθέο ππεξεζίεο θαη ππνδνκέο Θεηηθά ζεκεία 1. Σν πξψην πνπ ζα πξέπεη λα θαηαγξαθεί είλαη ε απφθαζε ηνπ Σκήκαηφο καο λα ζπκκεηάζρεη ζηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο αθνινπζψληαο ηα πξφηππα ηεο ΏΑΕΠ κε κηθξέο απνθιίζεηο ιφγσ θάπνησλ ηδηαηηεξνηήησλ Σκήκαηφο καο. ηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο ε ζπκκεηνρή ηνπ πξνζσπηθνχ ήηαλ θαζνιηθή παξφηη ν αξηζκφο ησλ ππεξεηνχλησλ κειψλ Β.Π. θαζψο θαη Β.Σ.Π θαη Α.Π. είλαη ηδηαίηεξα κηθξφο ζε ζρέζε κε ηνλ φγθν εξγαζίαο ηεο φιεο δηαδηθαζίαο ηεο αμηνιφγεζεο θαζψο θαη ηεο απεηξίαο ηεο πξψηεο θνξάο. Σα ζεκεία πνπ θαηαγξάθνληαη, ζεηηθά ή αξλεηηθά ζα απνηειέζνπλ ηελ ππμίδα γηα ηελ βειηίσζε θαη ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ Σκήκαηφο καο. 2. Σν Σκήκα καο έρεη δηαγξάςεη κηα 32ρξνλε δηαδξνκή, εθ ησλ νπνίσλ ηα 26 έηε έρνπλ δηαλπζεί ζαλ ηκήκα ηνπ ΣΒΕ Ώζήλαο ελψ ηα 6 έηε έρνπλ δηαλπζεί ζαλ ηκήκα ησλ Κ.Ώ.Σ.Β.Β. Καηά ηε καθξφρξνλε πνξεία ηνπ - ε νπνία ζπκπίπηεη θαη κε αλαηξνπέο

111 ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ ζε επηζηεκνληθφ εξεπλεηηθφ θαη ηερλνινγηθφ θαη εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ην Σκήκα καο αθνινπζψληαο ηηο πξνζηαγέο θαη ηηο εμειίμεηο ζηα πξναλαθεξζέληα επίπεδα, θαηαηάζζεηαη ζηα επαγγέικαηα πγείαο θαη ζπλδξάκεη ζηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ζνβαξψλ πξνβιεκάησλ ζσκαηηθήο πγείαο θαη φρη κφλν. Σν Σκήκα καο ζηα 32 ρξφληα ιεηηνπξγίαο έρεη κεηνλνκαζζεί θαη κεηεμειηρζεί απφ Σκήκα Ώηζζεηηθήο ζε Σκήκα Ώηζζεηηθήο θαη Κνζκεηνινγίαο, κε φ,ηη απηφ ζπλεπάγεηαη ζηελ εξεπλεηηθφ - επηζηεκνληθή πξαγκαηηθφηεηα.βπί πιένλ είλαη ην κνλαδηθφ-κε ην αδειθφ ηκήκα ηνπ ΣΒΕ-Θεζζαινλίθεο - ζε πξνπηπρηαθφ επίπεδν ζηελ Ώλψηαηε Βθπαίδεπζε ηεο ρψξαο καο. Παξφηη ν αξηζκφο ησλ ππεξεηνχλησλ κειψλ ηνπ Σκήκαηνο είλαη ηδηαίηεξα κηθξφο (κεηά δε θαη ηελ ζπληαμηνδφηεζε ηξηψλ ζπλαδέιθσλ, ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζζεί ζαλ αλεπαξθήο ν αξηζκφο), ην Σκήκα δηαζέηεη πςεινχ επηπέδνπ αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ, εθ ησλ νπνίσλ νη 5 κε Αηδαθηνξηθέο Αηαηξηβέο, θαη νη 5 κε Μεηαπηπρηαθφ Σίηιν. Οη ππεξεηνχληεο ζην Σκήκα δηαζέηνπλ ζεκαληηθφ ζπγγξαθηθφ θαη εξεπλεηηθφ έξγν. Δ γξακκαηεία ζηειερψλεηαη απφ 3 ππαιιήινπο. Βπίζεο δηαζέηεη 2 κέιε ΒΣΠ (εθ ησλ νπνίσλ ην έλα είλαη θάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ) πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ησλ εξγαζηεξίσλ ηνπ ηκήκαηνο. Ο αξηζκφο απηφο ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί αλεπαξθήο ιφγνπ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ησλ εξγαζηεξίσλ ηνπ πξνπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ Σκήκαηνο. ην Σκήκα έρνπλ νξηζηεί θαη ιεηηνπξγνχλ επηηξνπέο ή ππεχζπλνη γηα δηάθνξα ζέκαηα, εθπαηδεπηηθά ή δηνηθεηηθά πνπ έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζπνπδαζηψλ. 3. Δ ηειεπηαία αλαζεψξεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ην 2009 θαη βαζίδεηαη ζηηο πηζησηηθέο κνλάδεο ζχκθσλα κε ηα Βιιεληθά θαη Βπξσπατθά δεδνκέλα. Πξνζηέζεθαλ θαηλνχξγηα καζήκαηα ζχκθσλα κε ηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο ηεο αγνξάο ελψ ζπκπηχρζεθαλ άιια. Δ πξνεγνχκελε αλαζεψξεζε είρε πξαγκαηνπνηεζεί ην 2000 θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζπκπίπηεη κε ηελ κεηεμέιημε - κεηνλνκαζία ηνπ Σκήκαηνο απφ Σκήκα Ώηζζεηηθήο ζε Σκήκα Ώηζζεηηθήο θαη Κνζκεηνινγίαο. Σν πςεινχ επηπέδνπ αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ ηνπ Σκήκαηνο παξαθνινπζεί ζηελά ηηο εμειίμεηο κε ζεκαληηθή εκπεηξία ηφζν ζηνλ ηνκέα ηεο αγνξάο εξγαζίαο Ώηζζεηηθνχ, φζν θαη ζηνλ ηνκέα ηεο βηνκεραλίαο Καιιπληηθψλ θαη ηεο αλάπηπμεο λέσλ πξντφλησλ δηαζέηνληαο έηζη ην πιενλέθηεκα λα επεξεάδνπλ θαη ηελ επηζηήκε θαη ηελ αγνξά. Ο ζεκαληηθφο απηφο ξφινο θαη ε επξεία απνδνρή απφ ηελ δηεζλή επηζηεκνληθή θαη εξεπλεηηθή θνηλφηεηα θαηαδεηθλχεηαη πνηθηινηξφπσο.βλδεηθηηθά αλαθέξεηαη ε θαηνρχξσζε δηπιψκαηνο επξεζηηερλείαο (παηέληαο) ε νπνία έρεη κπεη ζηελ παξαγσγή κε ηελ παξαζθεπή ηειηθνχ πξντφληνο απφ κέινο Β.Π. ηνπ Σκήκαηφο καο. ια ηα αληηθείκελα ηεο Ώηζζεηηθήο θαη

112 ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ Κνζκεηνινγίαο έρνπλ ηεθκεξησκέλα επξεία απνδνρή θαη εθαξκνγή θαη δηδάζθνληαη ζηνπο πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο καο εμππεξεηψληαο ηνπο ζθνπνχο θαη ζηφρνπο ηνπ ηκήκαηνο. Σα καζήκαηα είλαη ρσξηζκέλα ζε εμάκελα θαη ραξαθηεξίδνληαη ζαλ «βαζηθά καζήκαηα» ησλ νπνίσλ ε χιε είλαη έηζη δηαξζξσκέλε κε ηελ απαξαίηεηε αθνινπζία ρσξίο φκσο λα ππάξρνπλ επηθαιχςεηο..σν εμεηαζηηθφ ζχζηεκα έρεη ηέηνηα δνκή θαη είλαη ζχκθσλε κε ηα ειιεληθά θαη επξσπατθά πξφηππα θαη ζε έρεη ζρέζε κε ηα ζέκαηα θαη ζε φηη έρεη ζρέζε κε ηε βαζκνινγία.δ ηειηθή βαζκνινγία πξνθχπηεη απφ ηε βαζκνιφγεζε θαη ηεο ηειηθήο εμέηαζεο αιιά θαη απφ ηε βαζκνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο πνξείαο ησλ θνηηεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην κάζεκα θαζψο θαη κε ηελ δηεθπεξαίσζε εξγαζηψλ θαη κειεηψλ πνπ αλαηίζεληαη απφ ηνπο δηδάζθνληεο. Σν ζχζηεκα βαζκνιφγεζεο ραξαθηεξίδεηαη απφ δηαθάλεηα κηαο θαη δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ ζπνπδαζηή λα κειεηήζεη ην γξαπηφ ηνπ θαη λα εθθξάζεη ηπρφλ αληηξξήζεηο ηνπ. Δ εθπφλεζε ησλ πηπρηαθψλ εξγαζηψλ βαζίδνληαη ζηε βηβιηνγξαθία ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο, πεξηιακβάλνπλ ζέκαηα ελδηαθέξνληα θαη ζχγρξνλα θαη νη πηπρηαθέο εξγαζίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζην ηκήκα είλαη πςεινχ επηπέδνπ απνηέιεζκα ηνπ πςεινχ επηπέδνπ ησλ θνηηεηψλ καο θαη ηεο ζηήξημεο ησλ κειψλ ΒΠ ηνπ Σκήκαηνο. Οη νδεγίεο γηα ηελ εθπφλεζε είλαη ζαθείο (εγρεηξίδην) ε δε εθπφλεζε πξαγκαηνπνηείηαη θάησ απφ ζρέζεηο θαιήο ζπλεξγαζίαο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο εθ κέξνπο ησλ επηβιεπφλησλ θαζεγεηψλ. ε φηη έρεη ζρέζε κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο θαηαβάιιεηαη δηαξθήο πξνζπάζεηα απφ ηα ππεχζπλα κέιε ΒΠ γηα ηελ φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ζε καζεζηαθφ επίπεδν ηνπ ρξφλνπ ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο. Βπηιέγνληαη πάληνηε αμηφπηζηνη ρψξνη (Βξγαζηήξηα Ώηζζεηηθήο, ΐηνκεραλίεο Καιιπληηθψλ, ΒΡΣ), έηζη ψζηε λα εθπαηδεχνληαη ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο ζχγρξνλεο Ώηζζεηηθήο θαη Κνζκεηνινγίαο. Χζηφζν ππάξρνπλ πεξηζψξηα παξέκβαζεο ψζηε λα βειηησζεί ν ζεζκφο ηεο πξαθηηθήο 4. Σν Σκήκα πξσηνζηαηψληαο ζρεδηάδεη, δεκηνπξγεί θαη πξαγκαηνπνηεί απφ ην 2004 κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ κε ηε ζχκπξαμε ηεο Εαηξηθήο ρνιήο ΒΚΠΏ θαη ηνπ Β.Ε.Β. Αεκηνπξγείηαη έηζη ε δπλαηφηεηα, ην Σκήκα λα αλαπαξάγεηαη θαη λα επηιέγεη ηνπο «κειινληηθνχο δαζθάινπο» απφ κηα δεμακελή ππνςεθίσλ πνπ είλαη απφθνηηνη ηνπ ηκήκαηνο (γλσξίδνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ) θαη είλαη επηζηεκνληθά θαηεξηηζκέλνη αθνχ νινθιήξσζαλ έλα κεηαπηπρηαθφ πξνζαξκνζκέλν ζηηο απαηηήζεηο ηνπ Σκήκαηνο. 5. Βθπφλεζε Αηδαθηνξηθήο Αηαηξηβήο δελ πξνβιέπεηαη πξνο ην παξφλ, κε ηελ ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην.

113 ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ 6. Σν δηδαθηηθφ έξγν επηηειείηαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ Σκήκαηνο κε βάζε ην θαζνξηζκέλν θαη εγθεθξηκέλν πξφγξακκα ζπνπδψλ (πεξηγξάκκαηα καζεκάησλ) θαη θπξίσο κε βάζε ηνπο ζηφρνπο ηνπ Σκήκαηνο φπσο απηνί δηαηππψλνληαη ζηνλ ηδξπηηθφ λφκν ησλ ΣΒΕ 1404/83 φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε ζπκπιεξψζεθε θαη ηζρχεη., αιιά θαη ζην Πξνεδξηθφ δηάηαγκα αξηζκ. 83 ΦΒΚ , Άξζξν 1, πνπ αθνξά ζηα Βπαγγεικαηηθά Αηθαηψκαηα ησλ πηπρηνχρσλ. πσο πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ησλ ζπνπδαζηψλ φζνλ αθνξά ζηα καζήκαηα, ηελ νξγάλσζε ηεο χιεο, ηα βνεζήκαηα, θαη γεληθφηεξα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε ε εηθφλα ηνπ Σκήκαηνο ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζζεί ζαλ άξηζηε. Δ εηθφλα ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ παξνπζηάδεηαη κε φια ηα γξαθήκαηα (εξσηήζεηο 22-27) ραξαθηεξίδεηαη ζαλ «ηθαλνπνηεηηθή» θαη «πνιχ θαιή». Σα εθπαηδεπηηθά βνεζήκαηα -είηε ζπγγξάκκαηα, είηε ζεκεηψζεηο- πνπ δηαλέκνληαη θξίλνληαη επαξθή θαη απνηειεζκαηηθά. Βίλαη ζχγρξνλα θαη πξφθεηηαη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο γηα δεκηνπξγήκαηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ηκήκαηνο θαη εμππεξεηνχλ κε κεγάιε αθξίβεηα ηηο αλάγθεο ησλ ζπνπδαζηψλ. ην Σκήκα ππάξρνπλ νη δπλαηφηεηεο ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο σο εθπαηδεπηηθφ βνήζεκα κε εγθαηεζηεκέλα ζπζηήκαηα Δ/Τ, πξνβνιηθά κέζα θαη παξνρέο δηθηχνπ ζε φιεο ηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαη εξγαζηήξηα. Δ ζχλδεζε ηεο εθπαίδεπζεο κε ηελ έξεπλα ππάξρεη ζε κηθξή έθηαζε ζε φηη έρεη ζρέζε ηηο in vitro κειέηεο ελψ απηή ε ζχλδεζε είλαη κεγαιχηεξεο έθηαζεο ζε in vivo κειέηεο. Θα κπνξνχζε ην γεγνλφο απηφ λα θαηαγξαθεί ζηα αξλεηηθά ηνπ ηκήκαηνο θαη ζα πξέπεη λα θαηαβιεζνχλ πξνζπάζεηεο εθ κέξνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα βνεζήζνπλ ηνπο θνηηεηέο λα εμνηθεησζνχλ κε ηε δηεξεχλεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο, κε θαηαλφεζε ηεο κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο έηζη ψζηε λα δηεπξχλεη ηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπ θαη λα καζαίλεη λα ζπγγξάθεη κηα εξγαζία ή λα θαηαζηξψλεη έλα πξσηφθνιιν. Σν δηδαθηηθφ έξγν πνπ πξνζθέξεηαη ζην Σκήκα αθνινπζεί ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο αλψηαηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο επηδερφκελν πξνθαλψο βειηηψζεηο. 7. Δ έξεπλα ζην πεδίν ηεο Ώηζζεηηθήο θαη Κνζκεηνινγίαο εκθαλίδεη δπζθνιίεο ιφγσ ηνπ απαηηνχκελνπ εμεηδηθεπκέλνπ εμνπιηζκνχ θαη ηνπ θφζηνπο ησλ αληηδξαζηεξίσλ. Παξφια απηά έξεπλα γίλεηαη απφ πνιιά κέιε ΒΠ ηνπ ηκήκαηνο, ηα νπνία έρνπλ ζπκκεηάζρεη θαη ζπλερίδνπλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα είηε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο (ΒΠΒΏΒΚ), είηε άιισλ Τπνπξγείσλ θαη θνξέσλ είηε ηεο Βπηηξνπήο Βξεπλψλ ΣΒΕ θαη ΏΒΕ. Οη δεκνζηεχζεηο ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο ησλ κειψλ ΒΠ βξίζθνληαη ζηα βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα ζην παξάξηεκα απηήο ηεο Έθζεζεο. Σα κέιε ζπκκεηέρνληαο ζηα πξναλαθεξζέληα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ζπλάπηνπλ ζπλεξγαζίεο κε άιια ηκήκαηα ή θαη άιιεο ζρνιέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο εκεδαπήο θαη ηεο αιινδαπήο. Σα απνηειέζκαηα ηεο εξεπλεηηθήο ελαζρφιεζεο ησλ κειψλ Β.Π. ζε

114 ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ έγθπξα δηεζλή θαη Βιιεληθά πεξηνδηθά ηνπ ρψξνπ ή αλαθνηλψλνληαη ζε δηεζλή ή ειιεληθά ζπλέδξηα. Οη εξεπλεηηθέο ζπζθεπέο πνπ δηαζέηεη ην ηκήκα θηινμελνχληαη ζε δηάθνξνπο ρψξνπο ηνπ ηκήκαηνο. Βπηπιένλ έρεη εμαζθαιηζζεί ρψξνο ζην ίδξπκα πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζεη ζπγθεθξηκέλν εξεπλεηηθφ εξγαζηήξην, ελψ ζα ζπλερίδνπλ λα πθίζηαηαη θαη νη ππάξρνληεο επαλδξσκέλνη ρψξνη ελψ ζα ζπλερίδεηαη ε πξνζπάζεηα ζπλερνχο αλαβάζκηζεο ησλ εξεπλεηηθψλ καο ρψξνπ κε ηελ πξνκήζεηα ζπζθεπψλ θαη νξγάλσλ ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο. 8. Σν Σκήκα αλαπηχζζεη θαηά θαηξνχο ζπλεξγαζίεο κε θνηλσληθνχο / πνιηηηζηηθνχο / παξαγσγηθνχο (ΚΠΠ) θνξείο γηα ηελ πξνψζεζε θαη εμαζθάιηζε ησλ δηθαησκάησλ αιιά θαη ηεο θαιχηεξεο εθπαίδεπζεο θαη απνθαηάζηαζεο ησλ απνθνίησλ ηνπ. 9. Σν Σκήκα έρεη ζαθή πξνζαλαηνιηζκφ θαη ζηφρνπο. Βληνπίδνπκε ηηο αλάγθεο ηεο εθπαίδεπζεο, φπσο επηηάζζεη ε ζχγρξνλε εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα, ηξνπνπνηνχκε θαη πηνζεηνχκε πξαθηηθέο ηνπ κέιινληνο ηεο Ώηζζεηηθήο θαη ηεο Κνζκεηνινγίαο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν εμαζθαιίδνπκε κηα κειινληηθή πνξεία πςειψλ αθαδεκατθψλ πξνδηαγξαθψλ. 10. Οη δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο εμαξηψληαη νπζηαζηηθά απφ ηε δηνηθεηηθή δηάξζξσζε ηνπ ίδηνπ ηνπ Εδξχκαηνο. Ώλ θαη ζε επίπεδν ηκήκαηνο ν αξηζκφο ησλ κειψλ πνπ ππεξεηεί ζηε γξακκαηεία ζεσξείηαη πεξηνξηζκέλνο, νη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη θξίλνληαη ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθέο. Δ ζπνπδαζηηθή κέξηκλα δηελεξγείηαη ζε επίπεδν Εδξχκαηνο θαη θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή αλ θαη πάληα ππάξρνπλ πεξηζψξηα βειηίσζεο, πνπ εμαξηψληαη ζίγνπξα απφ ηελ αχμεζε ησλ δαπαλψλ ηεο πνιηηείαο πξνο ην Ίδξπκα. ε επίπεδν ηκήκαηνο, κε ην ζεζκφ ηνπ ζχκβνπινπ θαζεγεηή, νη ζπνπδαζηέο έρνπλ πάληα ηε βνήζεηα πνπ ρξεηάδνληαη ζε φια ηα επίπεδα. Οη δηαζέζηκεο ππνδνκέο, απφ ηα ζπγγξάκκαηα κέρξη ηηο ππνδνκέο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο θξίλνληαη ηθαλνπνηεηηθέο θαη επαξθείο εθηφο απφ ηνπο δηαζέζηκνπο ρψξνπο γηα ηνπο θνηηεηέο θαη ην πξνζσπηθφ. ε επίπεδν ζχγρξνλεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο ην ηκήκα επαλδξψλεηαη ζπλερψο κε ζπζθεπέο θαη φξγαλα ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο γεγνλφο ην νπνίν νδεγεί ζε ηθαλνπνηεηηθή εθπαίδεπζε. Έλα πξφβιεκα είλαη ην θφζηνο ησλ αλαισζίκσλ πιηθψλ ησλ εξγαζηεξίσλ ηνπ ηκήκαηφο καο, γεγνλφο ην νπνίν καο αλαγθάδεη λα πεξηνξίδνπκε ηελ ρξήζε θαη λα αξθνχκαζηε ζηα απνιχησο απαξαίηεηα. Θα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη έρνπκε ζηε δηάζεζή καο ην 1/3 ησλ αλαισζίκσλ πνπ απαηηνχληαη. Ο πξνυπνινγηζκφο,ε δαπάλεο έγθξηζε θαη ε πξνκήζεηα αλαισζίκσλ πιηθψλ ππφθεηηαη ζε θαλφλεο θαη ηειεί ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ ηδξχκαηνο.

115 ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ Ώξλεηηθά ζεκεία 1. Τπήξμε επηβάξπλζε θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο θαζψο ε φιε δηαδηθαζία επηβάξπλε ηα κέιε ηνπ ηκήκαηνο ηνπ νπνίνπ ν αξηζκφο είλαη πξαγκαηηθά κηθξφο. Βπηβάξπλζε σζηφζν ππήξμε θαη ζηα άηνκα πνπ εξγάδνληαη ζηε γξακκαηεία αλ θαη ε πξνζπκία θαη ε ζπλεηζθνξά ήηαλ δεδνκέλε θαη ζεκαληηθή θαη αμηφινγε. Καηαιπηηθφο ν ξφινο ησλ κειψλ Β.Σ.Π. θαη ηδηαίηεξα ηεο θ. Γαξδίθε γηα ηελ νπνία ηα ιφγηα πεξηζζεχνπλ. Οη ζπνπδαζηέο έβαιαλ θαη απηνί ην ιηζαξάθη ηνπο ζ απηή ηε δχζθνιε θαη άγλσζηε γη απηνχο πξνζπάζεηα. Βιιείςεη ειεθηξνληθνχ ζρεδηαζκνχ, ηππνπνίεζεο θαη κεραλνξγάλσζεο εθ κέξνπο ηεο ΏΑΕΠ ζηα πξνηεηλφκελα ζρέδηα, παξνπζηάζηεθαλ δπζθνιίεο, θαζπζηεξήζεηο θαη ζίγνπξα παξαιείςεηο. Οη αλαθνηλψζεηο πνπ έγηλαλ θαη πνπ αθνξνχζαλ ην κέιινλ ησλ κεηαπηπρηαθψλ θαη εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ ιεηηνχξγεζαλ εμαηξεηηθά πηεζηηθά εηο βάξνο ίζσο ηεο ίδηαο ηεο αμηνιφγεζεο. Τπάξρεη ε αηζηνδνμία γηα ηηο επφκελεο αμηνινγήζεηο ηα πξάγκαηα λα είλαη θαιχηεξα. 2. Κνηλή ζπληζηακέλε ησλ πξνβιεκάησλ, ησλ δπζιεηηνπξγηψλ, ησλ ειιείςεσλ θ.η.ι. φπνπ απηέο δηαπηζηψλνληαη θαη θαηαγξάθνληαη θαη πνπ αθνξνχλ φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο, απνηειεί ν κηθξφο αξηζκφο κφληκνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ. ηελ παξνχζα θάζε ν αξηζκφο ηνπο αλέξρεηαη ζηνπο 10. Aλαθνξάο άμην είλαη ην γεγνλφο φηη ην ηειεπηαίν έηνο ζπληαμηνδνηήζεθαλ 2 κέιε Β.Π. εκεηψλεηαη φηη ν έλαο εθπαηδεπηηθφο δηνξίζηεθε πνιχ πξφζθαηα θαη φηη εθθξεκεί ε θαηάζεζε εθ κέξνπο ηεο εηζεγεηηθήο επηηξνπήο ηεο εηζεγεηηθήο έθζεζεο γηα κηα ζέζε ζηε βαζκίδα ηνπ Βπίθνπξνπ Καζεγεηή ελψ είλαη ζε εμέιημε κία αθφκε ζέζε ζηε βαζκίδα Καζεγεηή εθαξκνγψλ θαη έλαο δηνξηζκφο Β.Σ.Π. Ώξλεηηθφ επίζεο είλαη ε αλάζεζε σξψλ ζε εξγαζηεξηαθνχο θαη επηζηεκνληθνχο ζπλεξγάηεο ζηνπο νπνίνπο φπσο είλαη γλσζηφ, δελ αλαηίζεηαη δηνηθεηηθφ έξγν - πνπ παξά ην γεγνλφο φηη δηαζέηεη πξνζφληα, φπσο άιισζηε νξίδεη θαη ε ζρεηηθή λνκνζεζία, εμαθνινπζεί λα είλαη πξνζσπηθφ «πξνζσξηλνχ» ραξαθηήξα - κε απνηέιεζκα ην θνξηίν φιν ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Σκήκαηνο λα βαξχλεη ηα κφληκα κέιε. Σν βάξνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηαπηφρξνλα δηνηθεηηθνχ έξγνπ ην νπνίν αλαινγεί ηειηθά ζηνλ θάζε ππεξεηνχληα ζην ηκήκα είλαη δπζβάζηαρην. Ώμηνζεκείσηε ε έιιεηςε ρψξσλ- ζεκαληηθφ θαη γλσζηφ γεληθφ πξφβιεκα ηνπ ΣΒΕ Ώζήλαο. Τπάξρνπλ δχν γξαθεία γηα ην πξνζσπηθφ ελψ θάπνηα κέιε δηαηεξνχλ γξαθείν κέζα ζηα εξγαζηήξηα. Δ ππνδνρή ζπνπδαζηψλ γίλεηαη παξάιιεια κε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ζηα ήδε πεξηνξηζκέλα ζε έθηαζε γξαθεία δεκηνπξγψληαο επηπξφζζεηεο δπζθνιίεο ζην εθπαηδεπηηθφ θαη δηνηθεηηθφ έξγν.

116 ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ 3. Ώξθεηά απφ ηα καζήκαηα ηνπ πξνπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο πξνζθέξνληαη απφ άιια ηκήκαηα. Μάιηζηα κε δεδνκέλε ηελ έιιεηςε ζε αίζνπζεο δηδαζθαιίεο, ηα καζήκαηα απηά πξαγκαηνπνηνχληαη ζε αίζνπζεο ησλ ππεχζπλσλ ηκεκάησλ κε επαθφινπζν δεκηνπξγία επηπξφζζεησλ πξνβιεκάησλ. Θα ήηαλ ζεκηηφ λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα παξέρνληαη ηα καζήκαηα απηά απφ ην ηκήκα ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη θάηη γηα ηνπο ζπλαδέιθνπο άιισλ ηκεκάησλ. Τπάξρεη κηθξή δηεζλήο δηάζηαζε ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο. Δ επζχλε είλαη θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ Σκήκαηνο πνπ δελ είλαη αξθεηά ελεξγνπνηεκέλνη ζην ζέκα έηζη ψζηε λα θαιιηεξγνχλ ζηνπο ζπνπδαζηέο ηελ άπνςε ζπλεξγαζηψλ κε αλάινγα ηκήκαηα ην εμσηεξηθνχ θαζψο επίζεο θαη ηεο δπζθνιίαο αλεχξεζεο ζπλεξγαζηψλ. Μεγάιν κέξνο ηεο επζχλεο αλαινγεί ηνπο ίδηνπο ηνπο ζπνπδαζηέο πνπ επηδεηθλχνπλ απξνζπκία θαη δπζηνθία ζε φηη αθνξά ηε δηαδηθαζία. 4. Χο αξλεηηθφ ζεκείν κπνξεί λα πξνζκεηξεζεί ην γεγνλφο φηη είλαη ιίγα ηα καζήκαηα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ δίλνληαη απφ ην ηκήκα θαη ηα κέιε ηνπ, θαζψο θαη φηη ζηελ επηζηεκνληθή επηηξνπή ηνπ κεηαπηπρηαθνχ ζπκκεηέρνπλ δπν κέιε Β.Π. ηα νπνία δελ αλήθνπλ ζην ηκήκα. νβαξφ πξφβιεκα ην γεγνλφο φηη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ην ΣΒΕ δελ κπνξεί λα δεκηνπξγεί απηφλνκα κεηαπηπρηαθά. Αελ ζεκαίλεη σζηφζν φηη ην ηκήκα αθφκα θαη αλ πξνβιεπφηαλ απφ ηε λνκνζεζία ζα κπνξνχζε λα αληαπεμέιζεη ηε δεδνκέλε ζηηγκή ζηηο αλάγθεο απηφλνκνπ κεηαπηπρηαθνχ ιφγσ ειιείςεσο ππνδνκψλ αιιά θπξίσο πξνζσπηθνχ. 5. Βθπφλεζε Αηδαθηνξηθήο Αηαηξηβήο δελ πξνβιέπεηαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 6. Ο κέζνο βαζκφο πηπρίνπ δείρλεη ηάζε αλφδνπ απφ ην 2001 θαη εληεχζελ, ζηνηρείν αξθεηά ελζαξξπληηθφ αθελφο γηα ηελ πνηφηεηα ησλ ζπνπδαζηψλ πνπ πξνζειθχνληαη αιιά θαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο ζην ηκήκα. Βμαθνινπζεί φκσο λα παξακέλεη ζην επίπεδν ην κέηξηνπ (6-7) θάηη πνπ ρξήδεη βειηίσζεο. Σα εξγαζηήξηα είλαη θαιά εμνπιηζκέλα κε ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο ζπζθεπέο.. Ώξλεηηθφ ζεκείν θαη ζπγρξφλσο αλεζπρεηηθφ απνηειεί ην γεγνλφο ηεο «ραιαξήο» παξαθνινχζεζεο ησλ ζεσξεηηθψλ καζεκάησλ απφ ηνπο ζπνπδαζηέο θαη ε αθηέξσζε κηθξνχ ρξφλνπ γηα κειέηε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ. Τπάξρεη ε ηάζε λα κειεηνχλ ιίγν πξηλ ηηο εμεηάζεηο. Πηζαλψο απηφ λα νθείιεηαη ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαλνκήο ησλ ζπγγξακκάησλ θαη λα ιπζεί απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο «Βχδνμνο» Ώξλεηηθφ ζηνηρείν ζεσξείηαη ηα γεγνλφο φηη κηθξφο αξηζκφο ζπνπδαζηψλ καο εθπαηδεχνληαη θαη ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα, ζπλήζσο εθπνλνχλ εξγαζίεο πνπ φκσο αλήθνπλ ζηελ

117 ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ θαηεγνξία ησλ αλαζθνπήζεσλ. Θα δνζεί κειινληηθά ε επθαηξία λα λα εθπαηδεχζνπκε ηνπο ζπνπδαζηέο καο θαη ζηελ εξεπλεηηθή κεζνδνινγία. Δ θηλεηηθφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ αιιά θαη ησλ ζπνπδαζηψλ ζεσξείηαη πεξηνξηζκέλε. Οη δηδάζθνληεο θαη κε πξνζσπηθή πνιιέο θνξέο πξσηνβνπιία θαη ίδηα έμνδα κεηαβαίλνπλ ζε άιια ηκήκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηνπ εμσηεξηθνχ γηα ηηο φπνηεο ζπλεξγαζίεο αλαπηχζζνπλ, ή κεηαβαίλνπλ ζε ζπλέδξηα γηα παξαθνινχζεζε ή αλαθνίλσζε κειεηψλ. Σα ρξήκαηα πνπ ρνξεγνχληαη απφ ην Ίδξπκα θξίλνληαη «ειάρηζηα». Δ κηθξή θηλεηηθφηεηα ησλ ζπνπδαζηψλ νθείιεηαη ζην βαξχ πξφγξακκα πνπ αθήλεη ειάρηζην ρξφλν θαη ζε νηθνλνκηθνχο ιφγνπο. 7. Δ έξεπλα δηεμάγεηαη ζην Σκήκα είλαη πεξηνξηζκέλε ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη νη δπλαηφηεηεο πνπ δίλνληαη είηε απφ ηελ πνιηηεία κε ηε κνξθή ησλ πξνγξακκάησλ ζηήξημεο ηεο ΒΟΚ, είηε ηνπ ΣΒΕ Ώζήλαο είλαη νπζηαζηηθά αλεπαξθείο θαη νθείιεηαη θαηά έλα κεγάιν κέξνο ζην κηθξφ αξηζκφ κνλίκσλ κειψλ ΒΠ. Οη ακνηβέο είλαη κηθξέο ζε ζρέζε κε ηνλ φγθν εξγαζίαο, δελ πξνβιέπνληαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ακνηβέο πξνο ηξίηνπο ή γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε. Αελ ζπκκεηέρεη ζε εξεπλεηηθέο εξγαζίεο ηθαλφο αξηζκφο ζπνπδαζηψλ ηνπ ηκήκαηνο. 8. Οη ζπλεξγαζίεο πνπ αλαπηχζζνληαη ζα πξέπεη λα νξγαλσζνχλ πεξηζζφηεξν θαη λα απνθηήζνπλ νκαδηθφηεηα θαη ζεζκηθή ππφζηαζε. 9. Ώξλεηηθφ ζεκείν - ζε φηη αθνξά ζηε ζηξαηεγηθή αλάπηπμε- φηη δελ ππάξρνπλ κέρξη ζήκεξα εμεηδηθεπκέλνη εθπαηδεπηηθνί πνπ λα πξνηείλνπλ βειηηψζεηο γηα ην ηκήκα θαη έηζη νη πξνηάζεηο γηα βειηίσζε ηίζεληαη ζε επίπεδν Σνκέσλ θαη πκβνπιίνπ. Ώλ ζπλππνινγηζζεί θαη ν πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο κειψλ ΒΠ θάλεη αδχλαηνλ ην ζρεδηαζκφ απηφ, ηνπιάρηζηνλ κέρξη ζήκεξα. 10. Ώλ θαη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο θξίλνληαη ηθαλνπνηεηηθέο απηφ ζα πξέπεη λα απνδνζεί ζηελ εξγαηηθφηεηα ην δήιν θαη ηε γελλαηφηεηα ησλ ππεξεηνχλησλ κειψλ ζηε γξακκαηεία. Ώξλεηηθφ ζεκείν ε έιιεηςε ηθαλνχ ρψξνπ -(18m 2 ) ζπζηεγάδνπλ 3 κέιεθαη ππνηππψδεο κεραλνξγάλσζεο ηεο δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο. ην ρψξν ηεο γξακκαηείαο, γίλεηαη ε ππνδνρή ησλ ζπνπδαζηψλ, ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θαη ησλ απνθνίησλ. Ώθφκε γίλεηαη θαη ε θηινμελία ησλ αξρείσλ θαη ησλ εγγξάθσλ ηνπ ηκήκαηνο (ιεηηνπξγεί δειαδή θαη ζαλ απνζήθε). Ώθήλνληαο ηειεπηαίν ην γεγνλφο φηη ιεηηνπξγεί θαη ζαλ ηειεθσληθφ θαη πιεξνθνξηαθφ θέληξν γηα ηνπο θνηηεηέο, εθπαηδεπηηθνχο- ηδηαίηεξα εθηάθηνπο ή ησλ άιισλ ηκεκάησλ- θαζψο θαη γηα ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ησλ θνηηεηψλ, θάλεη θαηαλνεηφ ην κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηνο. Λεηηνπξγνχλ πνιιέο θνξέο ζαλ θπκαηνζξαχζηεο γηα ζέκαηα θαη πξνβιήκαηα πνπ νπδφισο αθνξνχλ ηα κέιε ηεο γξακκαηείαο. ζνλ αθνξά ζηε κεραλνξγάλσζε, ζέκα πνπ επηκειείηαη απνθιεηζηηθά ην Ίδξπκα, ζεσξνχκε φηη βξίζθεηαη αθφκα ζε λεπηαθή κνξθή κε πνιιά

118 ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ πξνβιήκαηα θαη ειιείςεηο. Πνιιά απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ αλέθπςαλ κε αηηία ηελ παξνχζα αμηνιφγεζε, φπνπ ζα κπνξνχζαλ πνιιά απφ ηα δεηνχκελα ζηνηρεία λα παξέρνληαη εχθνια κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη φρη θαζ ππνινγηζκφ ηεο γξακκαηείαο (ρξφλνο, θφπνο, αθξίβεηα). Οη ππνδνκέο πνπ δηαζέηεη ην Σκήκα, ελψ θξίλνληαη επαξθείο, δελ αμηνπνηνχληαη ίζσο απνηειεζκαηηθά ιφγσ έιιεηςεο ησλ θαηάιιεισλ ρψξσλ, ζνβαξφ πξφβιεκα φπσο θαηαγξάθεηαη ζηελ παξνχζα έθζεζε. Οη πξνυπνινγηζκνί θαηαξηίδνληαη κε ζχλεζε ζε εηήζηα βάζε θαη πξνθχπηνπλ απφ ηηο αλάγθεο ηνπ ηκήκαηνο. Σα ρξήκαηα πνπ ηειηθά εγθξίλνληαη γηα λα ρνξεγεζνχλ είλαη «ειάρηζηα», γη απηφ πξέπεη λα αζθεζνχλ πηέζεηο ζηελ πνιηηεία γηα αχμεζε ησλ θνλδπιίσλ. Καηαιήγνληαο ζα κπνξνχζακε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ην Σκήκα Ώηζζεηηθήο θαη Κνζκεηνινγίαο είλαη κηα εθζπγρξνλζκέλε εθπαηδεπηηθή δνκή ηνπ ΣΒΕ ηεο Ώζήλαο. Παξά ηηο φπνηεο δπζθνιίεο θαη ηα αξλεηηθά ζηνηρεία παξέρεη ζχγρξνλε γλψζε ζηνλ ηνκέα ηεο Ώηζζεηηθήο θαη Κνζκεηνινγίαο θαη απνηειεί ην κνλαδηθφ ηκήκα κε απηφ ηνπ Σ.ΒΕ. Θεζζαινλίθεο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε κε απηή ηελ εηδίθεπζε. Σα αξλεηηθά ζεκεία πνπ εληνπίζζεθαλ θαη θαηαγξάθεθαλ ζηε παξνχζα έθζεζε δελ δεκηνπξγεί αξλεηηθή εηθφλα γηα ην ηκήκα, αληηζέησο απνηειεί ην εθαιηήξην γηα ηε βειηίσζή ηνπ Γηαθξέλεηε επθαηξέεο αμηνπνέεζεο ησλ ζεηηθψλ ζεκεέσλ θαη ελδερφκελνπο θηλδχλνπο απφ ηα αξλεηηθϊ ζεκεέα; Σν ηκήκα πξνζπαζεί γηα ηε βειηίσζε ζε φια ηα επίπεδα, είηε πξφθεηηαη γηα εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο, είηε πξφθεηηαη γηα ηε δηνίθεζε, ηηο ππνδνκέο θηι., Γλσξίδνληαο πνιχ θαιά ηα ζεκεία πνπ απνηεινχλ ηελ «Ώρίιιεην πηέξλα» βξίζθεη ηξφπνπο βειηίσζεο θαη αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ δπζιεηηνπξγηψλ φπνηε απηέο ελζθήπηνπλ.

119 ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ 12. ρϋδηα βειηέσζεο ην ζεκείν απηφ ην Σκήκα πξέπεη λα θαηαζηξψζεη έλα ζρέδην δξάζεο πξνθεηκέλνπ λα εμαιεηθζνχλ ηα αξλεηηθά ζηνηρεία θαη λα αλαδεηρζνχλ ηα ζεηηθά ηνπ θαη λα θαζνξίζεη κε ηηο ππάξρνπζεο δπλαηφηεηεο ηηο πξνηεξαηφηεηέο ηνπ ΠεξηγξΪςηε ην βξαρππξφζεζκν ζρϋδην δξϊζεο απφ ην Σκάκα γηα ηελ Ϊξζε ησλ αξλεηηθψλ θαη ηελ ελέζρπζε ησλ ζεηηθψλ ζεκεέσλ. ΐξαρππξφζεζκν ζρέδην δξάζεο: Παξνρή εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. Δ εθπαίδεπζε κπνξεί θαη επηβάιιεηαη λα γίλεη απνηειεζκαηηθφηεξε. Βίλαη επζχλε φισλ ησλ κειψλ ΒΠ ηνπ Σκήκαηνο αιιά θαη φισλ ησλ ππφινηπσλ κειψλ πνπ απαξηίδνπλ ην Σκήκα (ΒΣΠ, επηζηεκνληθνί θαη εξγαζηεξηαθνί ζπλεξγάηεο, Αηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ θηι.). ηελ «θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο» εθζπγρξνληζκφο θαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ «θιαζηθνχ» βηβιίνπ κε ειεθηξνληθφ, κε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ δίλνληαη ζήκεξα κε ηε ζχγρξνλε ηερλνινγία, είλαη επηβεβιεκέλνο θαη ζηφρνο εθηθηφο. Δ δεκηνπξγία εξγαζηεξηαθψλ νδεγψλ γηα ηα εξγαζηήξηα (ζε φζα δελ ππάξρεη ήδε) ζεσξείηαη επηβεβιεκέλε. Πξέπεη λα εθζπγρξνληζηεί ν ηξφπνο δηδαζθαιίαο θαη ζηα εξγαζηήξηα. Ήδε έρνπλ εμνπιηζζεί κε νπηηθναθνπζηηθά κέζα (ππνινγηζηέο, data projectors, θάκεξεο θ.η.ι.) νη αίζνπζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηα ζεσξεηηθά καζήκαηα. Θα κπνξνχζε λα βειηησζεί ην εμεηαζηηθφ ζχζηεκα ζε επίπεδν δηαθάλεηαο κε ηελ αλαθνίλσζε πηζαλψο θαη ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ ηκήκαηνο ησλ απαληήζεσλ ησλ ζεκάησλ. Να ππάξμεη εθαξκνγή κηαο φζν ην δπλαηφλ θνηλήο πνιηηηθήο απφ ηα κέιε ΒΠ ζε επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη ζε επίπεδν εμεηαζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Ο ηξφπνο επηινγήο επηζηεκνληθψλ θαη εξγαζηεξηαθψλ ζπλεξγαηψλ είλαη έλα ζεκείν αηρκήο δηφηη ζπλεξγάηεο πνπ δηαζέηνπλ ηα απφ ην λφκν πξνζφληα πνιιέο θνξέο είλαη αθαηάιιεινη γηα ην έξγν πνπ ηνπο έρεη αλαηεζεί. Ώπηφ πξνθχπηεη είηε ιφγσ έιιεηςεο ηθαλφηεηαο, είηε γηα ιφγνπο ζθνπηκφηεηαο, είηε ιφγσ ραξαθηήξα είηε ιφγσ έιιεηςεο ζπλέπεηαο. Ώχμεζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ ζπνπδαζηψλ πξνο αλάινγα θέληξα ηνπ εμσηεξηθνχ θαη δεκηνπξγία λέσλ δηαπαλεπηζηεκηαθψλ ζπλεξγαζηψλ. 2. Π&x