3) Του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελίστριας Τήνου» Από τα στοιχεία του φακέλου της υποθέσεως προκύπτουν τα εξής: Με την υπ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3) Του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελίστριας Τήνου» Από τα στοιχεία του φακέλου της υποθέσεως προκύπτουν τα εξής: Με την υπ"

Transcript

1 Αριθμ. καταθέσεως: 404/2015 Δικάσιμος: Αίτηση ακυρώσεως Του Δήμου Τήνου κ.λπ. (3) ' Κατά 1) Του /ττουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 2) Του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων 3) Του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελίστριας Τήνου» στις Z0J4 και, αφού συγκροτήθηκε σε σώμα, εξέλεξε, με μυστική ψηφοφορίοο<ν> Από τα στοιχεία του φακέλου της υποθέσεως προκύπτουν τα εξής: Με την υπ αριθμ. οικ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (ορθή επανάληψη) προκηρύχθηκαν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των αιρετών (εννέα τακτικών και πέντε αναπληρωματικών) μελών της Διοικούσης Επιτροπής του ν.π.δ.δ. «Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιοτρίας Τήνου». Με την απόφαση αυτή ορίστηκε η ημερομηνία των αρχαιρεσιών (7 Δεκεμβρίου 2014), τα μέλη τη" εφορευτικής επιτροπής, τα προσόντα των υποψηφίων, τα μέλη του σώματος των εκηεκτόρων καθώς και οι λοιπές λεπτομέρειες της διαδικασίας διενέργειας των εκλογών. Υποψηφιότητα υπέβαλαν δεκαπέντε (15) ενδιαφερόμενοι (Βλ. υπ αριθμ. 1/ πρακτικό της εφορευτικής επιτροπής). Στις αρχαιρεσίες που διενεργήθηκαν κατά την me πάνω ημερομηνία προσήλθαν, προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, οκτώ (8) από τα τριάντα τρία (33) μέλη του εκλεκτορικού σώματος, μετά το πέρας δε της εκλογικής διαδικασίας αναδείχτηκαν, με το υπ αριθμ. 2/ πρακτικό της εφορευτικής επιτροπής, τα εκλεγέντα (εννέα τακτικά και πέντε αναπληραψατικά) αιρετά μέλη της Διοικούσης Επιτροπής. Ακολούθησε η υπ αριθμ / Ί4 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, με την οποία διορίστηκαν, ως αιρετά μέλη της Διοικούσης Επιτροπής, οι εκλεγέντες κανά τις αρχαιρεσίες της 7ης Δεκεμβρίου Με την ίυια απόφαση εκλήθησαν τα εκλεγέντα μέλη της Επιτροπής να συνέλθουν, υπό την προεδρία του επιχώριου Μητροπολίτη, για τη συγκρότησή τους σε σώμα, την ορκωμοσία και την επίσημη εγκατάσγασή τους, καθώς και για την εκλογή του Αντιπροέδρου και του Γενικού ραμματέα της Επιτροπής Εν συνεχεία, η Διοικούσα Επιτροπή συνεδρίασε, υπό την προεδρία του επιχώριου Μητροπολίτη Δωρόθεου Β, ΐ

2 α, τον Αντιπρόεδρο και Γενικό Γραμματέα (Βλ. την ιιιι' αριθμ.?8 / Ί πράξη της Επιτροπής). Με την κρινόμενη αίτηση, την οποία αοκούν ο Δήμος Τήνου καθώς και ο Δήμαρχος και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του ίδιου Δήμου, ζητείται η ακύ ρωση α) της από προκηρύξεως, β) του από πρακτικού της εφορευτικής επιτροπής, γ) της από αποφάσεως περί διορισμού των νέο εκλεγέντων μελών της Διοικούσης Επιτροπής, δ) της από πράξεως συγκροτήσεως της Διοικούσης Επιτροπής σε σώμα και ε) κάθε άλλης συναφούς πράξεως. Επί του παραδεκτού της αιτήσεως ανακύπτουν τα εξής ζητήματα: α) Αρμοδιότητας του Συμβουλίου της Επικρατείας να δικάσει την υπό κρίση αίτηση. 8) Εκτελεστότητας των υπό α και β προσβαλλομένων πράξεων, γ) Κατάργησης δίκης ως προς την υπό δ προσβαλλόμενη πράξη συγκροτήσεως σε σώμα της Διοικούσης Επιτροπής του Ιδρύματος, εν όψει του ότι, μετά την άσκηση της υπό κρίση αιτήσεως, η Διοικούσα Επιτροπή, κατά τη συνεδρίασή της στις , ανασυγκροτήθηκε σε σώμα. δ) Εννόμου συμφέροντος των αιτούντων να ασκήσουν την κρινόμενη αίτηση. Στη δίκη παρεμβαίνουν, με ξεχωριστά δικόγραφα παρεμβάσεως, η Εκκλησία της Ελλάδος και το Πανελλήνιο ιερό 'Ifipupc της Ευαγγελίστριας Τήνου. Ζήτημα ανακύπτει ΐάν η παρέμβαση της Εκκλησίας της Ελλάδος ασκείται με έννομο συμφέρον. Επί του Βάσιμου της αιτήσεως, τα ζητήματα που ανακύπτουν είναι αντίστοιχα των προβαλλομένων Λόγων ακυρώσεως. Ειδικότερα: α) Με το άρθρο 1 του ν. 349/1976 «περί διοικήσεως του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελίστριας Τήνου» ορίζεται ότι το Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα της Ευαγγελίστριας Τήνου είναι νομικό πρόσωτ ο δημοσίου δικαου και υπάγεται στην εποπτεία του Κράτους. Ms :ο άρθρο 68 του ν. 4235/2014 ορίστηκε ότι στο εξής δεν εφαρμόζονται στα θρησκευτικά νομικά πρόσωπα και δη σε εκείνα που είναι οργανωμένα ως ν.π.δ.δ. (μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και το Πανε,λλήνιο Ίδρυμα της Ευαγγελίστριας της Τήνου) οι διατάξεις που διέποϋ/ τη Γενική Κυβέρνηση και τον δημόσιο τομέα ως προς γην οργάνωση και διοίκησή τους, την εν γένει περιουσιακή και. λογιστική ουαχείρι: :' τους, τους λειτουργούς :<αι το προσωπικό τους, παρά μόνο εφόσον αυτό το ορίζει ρητά διάταξη νόμου. Ακολούθησε ο ν. 4301/2014, με το άρ3ρο 51 (παρ. 1, του crroiou, αφενός μεν καταργήθηκε η διάταξη του άρθρου 66 του Καταστατικού Χάρνη της Εκκλησίας της Ελλάδος (ν. 590/1977) με την οποία οριζόταν ότι το Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελίστριας Τήνου εξαιρείται των διατάξεω/ tou Κατασται,κο' Χάρτη περί εκκλησιαστικών ιδρυμάτων και ιερών rrpo- 2

3 σκυνημάτων, αφετέρου δε ορίστηκε ότι το Ίδρυμα διέπεται από τις διατάξεις του ν. 349/1976. Με τον πρώτο λόγο ακυρώσεως προβάλλεται ότι οι προσβαλλόμενες πράξεις είναι ακυρωτέες διότι αφορούν την ανάδειξη της Διοικούσης Επιτροπής του Ιδρύματος της Ευαγγελίστριας της Τήνου, η φύση και το νομικό καθεστώς του οποίου μεταβλήθηκαν με το ν 4301/2014, ο οποίος αντίκειται στο Σύνταγμα. Ειδικότερα, οι αιτούντες προβάλλουν τους εξής ισχυρισμούς: Ότι η ψήφιση των ρηθέντων ως άνω δύο νεότατων νομοθετημάτων (4235/2014 και 4301/2014), παρότι δεν έθιξε τυπικά το ν. 349/1976, όμως οδηγεί στο αδιάσπκτο συμπέρασμα ότι, παράλληλα ή συμπληρωματικά με αυτόν, ισχύουν για το Ίδρυμα της Ευαγγελίστριας της Τήνου οι γενικές διατάξεις του Καταστατικού Χάρτη για τα εκκλησιαστικά ιδρύματα και ιερά προσκυνήματα, ότι αποτέλεσμα τούτου είναι να καταργείται το ισχύον από το 19ο αιώνα ιδιαίτερο νομικό καθεστώς του Ιδρύματος ως αυτοδιοικούμενου νομικού προσώπου υπαγομένου στην εποπτεία της Πολιτείας και να αποσπάται από την επιρροή της τοπικής κοινωνίας και των κατά νόμο εκπροσώπων της, ότι το Ίδρυμα υπάγεται πλέον στην εποπτεία και διοίκηση του επιχώριου Μητροπολίτη, ο οποίος μάλιστα, με ρητή διάταξη του ν. 4301/2014 (άρθρο 26), συμμετέχει πλέον, ως προεδρεύων, στην πρώτη συνεδρίαση της Διοικούσης Ξπ,τροπής με αντικείμενο την εκλογή Αντιπροέδρου και Γραμματέα της Επιτροπής, εμπλεκόμενος κατ αποτέλεσμα με ευθύ τρόπο στη λειτουργία της, ότι ενόψει των κοινωφελών σκοπών του Ιδρύματος της Ευαγγελίστριας, οι οποίοι Βαίνουν πολΰ πέρα των σκοπών των συνήθων εκκλησιαστικών ιδρυμάτων, υπαγονται στην εξουσία της Εκκλησίας (και ειδικά του επιχώριου Μητροπολίτη) αρμοδιότητες που κατά το Σύνταγμα ανήκουν στο Κράτος και τον οικείο 0 7 Α, ότι η υπαγωγή αυτή προσκρούει στη θεμελιώδη αρχή της διάκρισης των κρατικών υποθέσεων από τις εκκλησιαστικές, η οποία συνιστά σταθερό χαρακτηριστικό των σχέσεων Εκκλησίας και Πολιτείας ac.( χώρα μας, ως αηορρέουσα από το σύστημα της «νόμω κρατούσης Πολιτείας» κ α τη συνταγματική αρχή της θρησκευτικής ουδετερότητας, ότι ο κατ αντανάκλαση περιορισμός - αν όχι αποκλεισμός - του αϊτού.τος Δήμου από την δ,οίκηση του Ιδρύματος πλήττει μια άλλη συνταγματική αρχή, ήτοι την αρχή της πρωτοβουλίας και της ελεύθερης δράσης των Ο i'λ και ότι, συνεπώς, η προσβαλλόμενη πράξη περί διορισμού των μελών της Διοικούσης Επιτροπής είναι ακυρωτέα καθότι επικυρώνει τη*' εκλογή διοίκησης στο Ίδρυμα, η οποία, αποκομμένη καθώς είναι από την τοπική κοινωνία, στερείται της αναγκαίας δημοκρατικής /ομιμοποίησπς v ie να ασκήσει τις αρμοδιότητες του Ιδρύματος.

4 β) Προβάλλεται, περαιτέρο), ότι στην ετιίδικη εκλογική διαδικασία ουμμί,ιπ χί. ποσοστό μικρότερο του ενός τετάρτου (1/4) του συνόλου ιων εκλεκτόρων, με συνέπεια να μην υπάρχει π νόμιμη απαρτία και, ως εκ τούτου, ΐ) εκλογή tu»v αιρετών με λών της Διοικούσης Επιτροπής του Ιδρύματος να είναι παράνομη. Ειδικότερα, οι αι χούντες ισχυρίζονται τα ακόλουθα: Ότι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τήνου, οε έκτακτη συνεδρίασή του στις , ατιοφάσισε, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη μεταβολή του νομικού καθεστώτος του Ιδρύματος με το ν. 4301/2014 καθώς και για άλλες παρατυπίες σε ό,τι αφορά την προκήρυξη των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των αιρετών μελών της Διοικούσης Επιτροπής του Ιδρύματος, την αποχή των εκπροσώπων του Δήμου, που είχαν οριστεί ως εκλέκτορες, από τις αρχαιρεσίες της , ότι λόγω της αποχής αυτής, επί συνόλου 33 εκλεκτόρων προσήλθαν και ψήφισαν μόνον 8, ότι ελλείψει σχετικής ρυθμίσεως στο ν. 349/1976, το Ίδρυμα, ως ν.π.δ.δ., διέπεται από τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, ότι το εκλεκτορικό σώμα αποτελεί συλλογικό όργανο του Ιδρύματος και, συνεπώς, κατά την εκλογική διαδικασία έπρεπε να διαθέτει την, κατά το άρθρο 14 παρ. 1 του Κ.Δ.Δ/σίας. απαρτία :ου ημίαεως τουλάχιστον των διορισμένων μελών του και ότι, υπό την αντίθετη εκδοχή, θα μπορούσε να συμβεί το άτοπο η Διοικούσα Επιτροπή να εκλέγεται ακόμη και ατ ό έναν ή δύο εκλέκτορες, κάτι το οποίο θα στερούσε τη διοίκηση του Ιδρύματ : : από to στοιχειώδες κύρος και τη νομιμοποίηση που είναι αναγκαία για να ασκήσει ιην αποστολή του. γ ) Προβάλλετα., περαιτέρω, ότι π προσβαλλόμενη προκήρυξη των αρχαιρεσιών συνέτμησε παρανόμως τις προθεσμίες της περ. c: του άρθρου 4 του ν. 349/ Ειδικότερα υποστηρίζεται ότι, ενώ με την ως ά νο διάταξη ορίζεται ότι για την υποβολή των υποψηφιοτήτων πρέπει να τάσσεται από την προκήρυξη προθεσμία τριάντα ;30) ημερών, περαιτέρω δε or. η προθεσμία αυτή πρέπει να λήγει επτά (7) ημέρες πριν τις αρχα ^ ο ίε ς, με την προσβαλλόμενη προκήρυξη οι ως άνω προθεσμίες των 30 και 7 ημ;:ρώ συντμΐ' ;κ^ν ;ιε 25 και αντίστοιχα, με πιθανή συνέπεια ιη μη υποβολή υποψηφιοτήτων, οι οποίες 9α.τοΒάλλονταν αν τηρείτο ο νόμος. δ) Προβάλλεται, τέλος, άτι μη νομίμως συμμετείχε στην ψηφοφορία για την εκλογή. Λππροέδρου και Γενικού Γραμματέα της Διοικούσης Επιτροπής του Ιδρύματος ό εγχώ ριος Μητροπολίτης, καθότι στο πρόσωπό rou συνέτρεχε πλέον και η ιδιότητα του αοχούντος την εποπτεία Ιδρύματος. Ειδικότερα, οι αιτούντες ιιπο- στηρίζοι/ ότι η σχετική διάταξη του άρθρου 26 του ν. «30-/2014, not προβλέπει τη συμμετ:. ή ;ου Μ ητροικλί.. ο ην εν. όγω ψηφοφορία, είναι αντισυνταγματική διότι συγχέει οτο αυτό πρόα-χηο την.διύτητσ του ελέγχοντας και του ελεγχομένου,

5 κατά παράβαση των συνταγματικών αρχών της διαφάνειας και του κράτους δικαίου, οι οποίες, προκεψένου περί ν.π.δ.δ., επιτάσσουν τη σαφή διάκριση του εποπτευόμενου νομικού προσώπου από την εποπτεύουοα αρχή. Τέλος, ανακύπτει ζήτημα εάν οι υπό β και γ λόγοι ακυρώσεως, οι οποίοι σχετίζονται με τη διαδικασία των αρχαιρεσιών, προβάλλονται από τους αιτούντες με έννομο συμφέρον, ενόψει του ότι, όπως προεκτέϋηκε. με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τήνου, την οποία υπερψήφισαν τόσο ο δεύτερος όσο και ο τρίτος αϊτών, αποφασίστηκε η αποχή των εκπροσώπων του Δήμου, που είχαν οριστεί ως εκλέκτορες, από τις επίδικες αρχαιρεσίες Δ. Αλεξανόρής

εκλογή µελών των συλλογικών οργάνων των ήµων ( ηµοτική Περίοδος: 1 η Σεπτεµβρίου 2014-31 η Αυγούστου 2019)

εκλογή µελών των συλλογικών οργάνων των ήµων ( ηµοτική Περίοδος: 1 η Σεπτεµβρίου 2014-31 η Αυγούστου 2019) Ελληνική Α Α: 7Ν27Ν-ΡΒΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 30565 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Περιέχει την ισχύουσα νομοθεσία, εγκυκλίους Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.) ως και τις αποφάσεις του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

3 2.1 : . / .. / /

3 2.1 : . /  .. /   / Υποέργο 3 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» της Πράξης «Επιµόρφωση Στελεχών ιοίκησης της Εκπαίδευσης» του Μέτρου 2.1 του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982

29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982 29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982 Για τον εκδηµοκρατισµό του συνδικαλιστικού κινήµατος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζοµένων, κωδικοποιηµένος, όπως ισχύει σήµερα. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ IV. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ IV. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ IV. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αλεξίου Ντορέττα Δικηγόρος ΚΕΔΕ Δήμητρα Κουτσούρη τ. Γεν. Διευθύντρια Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Θέση σε ισχύ: 25.06.2002 Τροποποιήθηκε με τους εξής νόμους: Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ Α 102/24.5.2004), Ν. 3274/2004 (ΦΕΚ Α 195/19.10.

Θέση σε ισχύ: 25.06.2002 Τροποποιήθηκε με τους εξής νόμους: Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ Α 102/24.5.2004), Ν. 3274/2004 (ΦΕΚ Α 195/19.10. NOMOΣ 3023/2002 (ΦΕΚ Α 146 20020625) Χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων από το κράτος. 'Έσοδα και δαπάνες, προβολή, δημοσιότητα και έλεγχος των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και των υποψήφιων βουλευτών.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 1. Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης Η Εταιρία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

http://www.sev.org.gr/uploads/pdf/ked_teliko_jan2011.pdf

http://www.sev.org.gr/uploads/pdf/ked_teliko_jan2011.pdf ήλωση Εταιρικής ιακυβέρνησης (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 1. Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ 1. Του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης, νομίμως εκπροσωπούμενου. 2. Του Δήμου Αλίμου, νομίμως εκπροσωπούμενου. ΚΑΤΑ 1) Του «Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων of 52 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 1268/82 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 87Α Μέγεθος κειμένου: 522,126 KB Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ Άρθρο 01 Σύσταση και Επωνυμία Με το παρόν συστήνεται, κατά τους παρακάτω ειδικότερους

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Διοίκηση Δήμου Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Σύσταση και Καταστατικό της «Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Α.Ε.» (Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.-) και λοιπές οργανωτικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Το δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων

Το δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων Το δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων Εργασία στις εφαρμογές του Δημοσίου Δικαίου 8ο εξάμηνο/έτος 2008 Κοροβέση Σαβίνα 1340200400194 Τηλ.6938924667 ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Περιήλθε στο Γραφείο του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης Περιφέρειας Αττικής καταγγελία της εταιρείας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1131 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 114 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3463 Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργική Τροπολογία. Τροποποίηση άρθρων του νόμου 3848/10 (Α 71) για την Επιλογή των Στελεχών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

Υπουργική Τροπολογία. Τροποποίηση άρθρων του νόμου 3848/10 (Α 71) για την Επιλογή των Στελεχών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 1 www. doe.gr Υπουργική Τροπολογία Τροποποίηση άρθρων του νόμου 3848/10 (Α 71) για την Επιλογή των Στελεχών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Περιγραφή Η τροπολογία αυτή σε ένα άρθρο περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2011 1 Το παρόν Σχέδιο Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών εκπονήθηκε από ομάδα επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά.

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ» Άρθρο 1ο Σύσταση, Έδρα 1. Συνιστάται Ένωση Καταναλωτών µε την επωνυµία «Ένωση Εργαζόµενων Καταναλωτών Ελλάδος»

Διαβάστε περισσότερα

κατά του Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος παρέστη με την Ευφροσύνη Μπερνικόλα, Νομική Σύμβουλο του Κράτους.

κατά του Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος παρέστη με την Ευφροσύνη Μπερνικόλα, Νομική Σύμβουλο του Κράτους. ΣτΕ.Ολ 2193/2014 Αναδρομική μείω ση αποδοχώ ν εν ενεργεία στρατιω τικώ ν τω ν ενόπλω ν δυνάμεω ν - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης - Αίτηση ακύρω σης - Έλλειψη νομιμοποίησης δικηγόρου -. Αντισυνταγματική

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ N. 3868/10 (ΦΕΚ 129 Α/3-8-2010) : Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ Άρθρο 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με έδρα την Αθήνα και με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ε.Ε.Κ.Ε.).

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση. Άρθρο 1. Σύσταση- Σκοπός- Επωνυμία Έδρα

Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση. Άρθρο 1. Σύσταση- Σκοπός- Επωνυμία Έδρα Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση Άρθρο 1 Σύσταση- Σκοπός- Επωνυμία Έδρα 1. Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου για την ελληνική ραδιοφωνία, διαδίκτυο (ίντερνετ) και τηλεόραση που

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)."

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.). Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο της Οµοσπονδίας µε την Επωνυµία ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)." (Τροποποίηση και Κωδικοποίηση) Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α Ε Ρ Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα