ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 15473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δαπάνες μετακινήσεων Τροποποίηση της αριθ. 2/21379/ (ΦΕΚ 448/ ) υπουργικής απόφασης περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Προέδρου και του Αντιπροέ δρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων» Υπερωριακή απασχόληση προσωπικού του Οργανι σμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ.), έτους Νυκτερινή και εξαιρέσιμων ημερών απασχόληση του προσωπικού του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαί δευσης και Κατάρτισης προς συμπλήρωση του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας έτους ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2/33481/0022 (1) Δαπάνες μετακινήσεων. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 9 του ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας Επεί γοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης.» (ΦΕΚ 40/Α ). 2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6, των παρ. 2 και 3 του άρθρου 8 και του άρθρου 9 του ν. 2685/1999 «Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων και άλ λες διατάξεις.» (ΦΕΚ 35 Α ). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κω δικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερ νητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α ). 4. Την αριθμ. 2672/ (ΦΕΚ 2408 B ) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Κα θορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη». 5. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη αλλά όφε λος επί των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού, του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων και του προϋπολογισμού των νομικών προσώπων δημοσίου δι καίου και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης Α και B βαθμού, αποφασίζουμε: 1. α. Τα ποσά της περ. β της παρ. Α του άρθρου 2 της αριθμ /60/ΓΔΑΠΠΠΔΕ/ (ΦΕΚ 760 B ) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 2/44421/0022/ (ΦΕΚ 1444 B ) όμοια, ανα προσαρμόζονται από ογδόντα (80) και εκατόν δέκα (110) ευρώ σε εξήντα τέσσερα (64) και ογδόντα οκτώ (88) ευρώ αντίστοιχα. β. Τροποποιούμε την περ. γ της παρ. Α του άρθρου 2 της ανωτέρω πρώτης απόφασης, ως εξής: «γ. Ημερήσια αποζημίωση (συμπεριλαμβανομένης της ημέρας αναχώρησης) πενήντα έξι (56) ευρώ.». γ. Τροποποιούμε την περ. β της παρ. Β του άρθρου 2 της ίδιας απόφασης, ως εξής: «β. Δαπάνη διανυκτέρευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α ). δ. Τροποποιούμε την περ. γ της παρ. Β του άρθρου 2 της ίδιας απόφασης, ως εξής: «γ. Ημερήσια αποζημίωση (συμπεριλαμβανομένης της ημέρας αναχώρησης), σε ογδόντα (80) ευρώ.». 2 α. Η ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση που προ βλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 1 της αριθμ / ΕΥΣΣΑΑΠ 663/ (ΦΕΚ 370 B ) υπουργικής από φασης, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 2/30762/0022/ (ΦΕΚ 1034 B ) όμοια, ορίζεται στο ποσό των πενήντα έξι (56) ευρώ. β. Η παράγραφος 2 της ανωτέρω πρώτης απόφασης, τροποποιείται ως εξής: «2. Η ημερήσια αποζημίωση για τις αυθημερόν μετακι νήσεις ορίζεται στο ποσό των πενήντα έξι (56) ευρώ.». γ. Τα ποσά της παρ. 5 της ίδιας απόφασης, αναπρο σαρμόζονται από ογδόντα (80) και εκατόν δέκα (110) ευρώ σε εξήντα τέσσερα (64) και ογδόντα οκτώ (88) ευρώ αντίστοιχα. 3. α. Καταργείται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 της αριθμ. 2/52971/0022/ (ΦΕΚ 1781 Β / ) κοι νής υπουργικής απόφασης και η ημερήσια αποζημίωση που προβλέπεται από τις διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων, ορίζεται στο ποσό των πενήντα έξι (56) ευρώ. β. Το ποσό των ογδόντα (80) ευρώ της παρ. 2 της ανωτέρω απόφασης αναπροσαρμόζεται σε εξήντα τέσ σερα (64) ευρώ.

2 15474 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4. α. Καταργείται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 της αριθμ. 2/52970/0022/ (ΦΕΚ 1781 Β/ ) κοινής υπουργικής απόφασης και η ημερήσια αποζημίωση που προβλέπεται από τις διατάξεις των προηγούμενων εδα φίων, ορίζεται στο ποσό των σαράντα πέντε (45) ευρώ. β. Το ποσό των εξήντα τεσσάρων (64) ευρώ της παρ. 2 της ανωτέρω απόφασης αναπροσαρμόζεται σε πε νήντα (50) ευρώ. 5. α. Τα ποσά της παρ. 2 της αριθμ. 2/39054/0022/ (ΦΕΚ 1850 B ) υπουργικής απόφασης αναπρο σαρμόζονται από ογδόντα (80) και εκατόν δέκα (110) ευρώ σε εξήντα τέσσερα (64) και ογδόντα οκτώ (88) ευρώ αντίστοιχα. β. Τροποποιούμε την παρ. 3 της ανωτέρω απόφασης, ως εξής: «3. Ημερήσια αποζημίωση (συμπεριλαμβανομένης της ημέρας αναχώρησης), πενήντα έξι (56) ευρώ. Η ημερήσια αποζημίωση για τις αυθημερόν μετακινήσεις ορίζεται στο ποσό των πενήντα έξι (56) ευρώ.». γ. Τροποποιούμε την παρ. (β) της ίδιας απόφασης, για τις χώρες του εξωτερικού, ως εξής: «β. Δαπάνη διανυκτέρευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α ).». δ. Τροποποιούμε την παρ. (γ) της ίδιας απόφασης, για τις χώρες του εξωτερικού, ως εξής: «(γ) Ημερήσια αποζημίωση (συμπεριλαμβανομένης της ημέρας αναχώρησης), σε ογδόντα (80) ευρώ.». 6. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι αριθμ /60/ΓΔΑΠΠΠΔΕ/ (ΦΕΚ 760 B ), 10428/ ΕΥΣΣΑΑΠ 663/ (ΦΕΚ 370 B ), 2/52971/0022/ (ΦΕΚ 1781 Β ), 2/52970/0022/ (ΦΕΚ 1781 Β / ) και 2/39054/0022/ (ΦΕΚ 1850 B ) αποφάσεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύ ουν. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 27 Απριλίου 2011 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ F Αριθμ. 2/24892/0094 (2) Τροποποίηση της αριθ. 2/21379/ (ΦΕΚ 448/ ) υπουργικής απόφασης περί καθορισμού αρμοδιοτή των του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοι κητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) της παρ.2 του άρθρου 29 του Ν.1199/1981 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων καταστάσεως υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ο.Τ.Α. και άλλων συναφών διατάξεων» (ΦΕΚ 237 Α ), β) του Π. Δ/τος 95/96 «Οργανισμός του Ταμείου Πα ρακαταθηκών και Δανείων» (ΦΕΚ 76 Α ), γ) του Π. Δ/τος 346/97 «Διατήρηση της Εποπτείας Νο μικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου από το Υπουργείο Οικονομικών» (ΦΕΚ 238Α ), δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ), ε) της παρ. 20 του άρθρου 16 του Ν.2873/2000 «Φο ρολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 285 Α ). 2. Την αριθ. οικ. 2/5943/0094/ απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Επανακαθορι σμός της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων» (ΦΕΚ 145 B ). 3. Την αριθ. 2/21379/0094/ απόφαση του Υπουρ γού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Προέ δρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων» (ΦΕΚ 448 B ) όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 2/51035/0094/ (ΦΕΚ 1327 B ) όμοια. 4. Την αριθ. 2/2672/ απόφαση του Πρωθυ πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408 B ). 5. Το απόσπασμα πρακτικού της αριθ. 3390/ συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 6. Το αριθ / έγγραφο του Τ. Π. και Δα νείων. 7. Την ανάγκη ταχύτερης, αποδοτικότερης και απο τελεσματικότερης λειτουργίας του Ταμείου Παρακατα θηκών και Δανείων. 8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ούτε του προϋπολογισμού του Ταμεί ου Παρακαταθηκών και Δανείων, αποφασίζουμε: Αντικαθιστούμε την περίπτωση στ της παρ. B της 2/21379/0094/ (ΦΕΚ 448 B ) απόφασης του Υπουρ γού Οικονομικών όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθ. 2/51035/0094/ (ΦΕΚ 1327 B ) απόφαση, ως εξής: Β. στ) Να εγκρίνει σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, την πληρωμή δαπανών για προμήθεια και εκτέλεση εργα σιών μέχρι του ποσού των ,00 άνευ Φ.Π.Α., κατ εί δος και σε ετήσια βάση με διαδικασίες διαπραγμάτευσης (εξαιρετική ή απευθείας ανάθεση) και μέχρι του ποσού των ,00 άνευ Φ.ΠΑ, κατ είδος και σε ετήσια βάση με συνοπτικές διαδικασίες (πρόχειρος διαγωνισμός), μετά από αιτιολογημένη πρόταση της αρμόδιας υπηρεσίας του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, καθώς και να ορί ζει τους όρους διενέργειας και κατακύρωσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και στα πλαίσια του προϋπολο γισμού του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω απόφαση. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 26 Απριλίου 2011 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ F Αριθμ (3) Υπερωριακή απασχόληση προσωπικού του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ.), έτους Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3105/2003 (ΦΕΚ 29/Α/2003) «Του

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/2003). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) 4. Τον Ν. 3270/ (ΦΕΚ 187/Α/ ) «Αρμοδιότη τες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού». 5. Το Π.Δ. 186/2009 «Συγχώνευση των Υπουργείων Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 213/Α/ ). 6. Το Π.Δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ πουργών» (ΦΕΚ 214/Α/ ). 7. Το Π.Δ. 15/2010 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Του ρισμού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού» (ΦΕΚ 35/Α/ ) 8. Τις διατάξεις του Ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνι κής οικονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α/ ) 9. Τον Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων» (ΦΕΚ 112/ Α /2010) 10. Τις υπ αριθ. 2/7093/002/ και 2/5916/002/ κοινές υπουργικές αποφάσεις περί επέκτασης των δια τάξεων του Ν.3205/03 στο προσωπικό με σχέση εργα σίας ιδιωτικού δικαίου, που απασχολείται στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ. 11. Την υπ αριθ. 121/ απόφαση που λήφθηκε στην 11η συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΟΤΕΚ. 12. Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκληθεί ανέρ χεται στο ποσό των πεντακοσίων τριάντα οκτώ, τρια κοσίων τριάντα τριών χιλιάδων ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών ( ,68 ) και θα καλυφθεί από τις εγκε κριμένες σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού του ΟΤΕΚ, οικ. έτους Την υπ αριθ. 3055/235/ (ΑΔΑ: 4ΑΓΒ469Η3Η 6) απόφαση δέσμευσης πίστωσης για την πληρωμή ισόπο σης δαπάνης σε βάρος του προϋπολογισμού του ΟΤΕΚ, οικ. έτους 2011, ΚΑΕ 0261 (α/α 235 καταχώρησης στο βι βλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής) για την κάλυψη αμοιβών για υπερωρίες και εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και ώρες του προσωπικού του ΟΤΕΚ. 14. Το γεγονός ότι η υπερωριακή απογευματινή απα σχόληση του προσωπικού του ΟΤΕΚ κρίνεται απολύτως αναγκαία προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες για: α) την εποπτεία, την οργάνωση και την εύρυθμη λει τουργία των Εκπαιδευτήριων Σχολών Ξεναγών ΙΕΚ Ξενοδοχείων και Οικοτροφείων, τα οποία λειτουργούν σε 24ωρη βάση επί επτά ημέρες την εβδομάδα (άρθρο 26 και 27 του ν. 3105/2003 ΦΕΚ 29/Α ). β) την διεκπεραίωση από τους υπαλλήλους της Κε ντρικής Υπηρεσίας του ΟΤΕΚ του έργου του συντονι σμού και εποπτείας των ΑΣΤΕ, ΙΕΚ, ΕΠΑ.Σ, Σχολών Ξε ναγών και Τμημάτων Μετεκπαίδευσης, του σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. για το ΕΣΠΑ, την πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομίσθιου εκπαιδευτικού και διοικητικού προσω πικού, την προετοιμασία έναρξης του νέου εκπαιδευτι κού έτους (βιβλία, έντυπο υλικό κ.λπ.), την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων για την ενημέρωση της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών, αποφασίζουμε: I. Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση μονίμου και ιδιωτικού δικαίου προσωπικού του Οργανισμού Του ριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ.), πέραν του κανονικού ωραρίου κατά τις απογευματινές ώρες για το χρονικό διάστημα ενός μηνός προ της δημοσίευ σης της παρούσας και έως και μέχρι 40 ώρες το μήνα ο καθένας, ως εξής: A. ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΟ ΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο.Τ.Ε.Κ 1. ΕΠΑΣ ΡΟΔΟΥ Για 5 υπαλλήλους μόνιμους Συνολικά: έως ώρες 2. ΕΠΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Για 24 υπαλλήλους μόνιμους Συνολικά: έως ώρες 3. ΕΠΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Για 13 υπαλλήλους μόνιμους Συνολικά: έως ώρες 4. ΑΣΤΕΑΝ Συνολικά: έως ώρες 5. Α.Σ.Τ.Ε.Ρ. Για 10 υπαλλήλους μόνιμους Συνολικά: έως ώρες 6. ΕΠΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Για 6 υπαλλήλους μόνιμους Συνολικά: έως ώρες 7. ΕΠΑΣ ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ Για 1 υπάλληλο μόνιμο Συνολικά: έως 360 ώρες 8. ΕΠΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ Για 17 υπαλλήλους μόνιμους Συνολικά: έως ώρες 9. ΕΠΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Για 6 υπαλλήλους μόνιμους Συνολικά: έως ώρες 10. ΕΠΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Για 10 υπαλλήλους μόνιμους Συνολικά: έως ώρες 11. ΣΧΟΛΗ ΞΕΝΑΓΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Συνολικά: έως 720 ώρες 12. ΣΧΟΛΗ ΞΕΝΑΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Συνολικά: έως 720 ώρες 13. ΣΧΟΛΗ ΞΕΝΑΓΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Συνολικά: έως 720 ώρες 14. ΣΧΟΛΗ ΞΕΝΑΓΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Συνολικά: έως 700 ώρες 15. ΙΕΚ ΑΘΗΝΑΣ Για 3 υπαλλήλους μόνιμους Συνολικά: έως ώρες 16. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Για 36 υπαλλήλους μόνιμους Συνολικά: έως ώρες έως 240 ώρες έκα έως 360 ώρες έως 350 ώρες έκα

4 15476 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) B. ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΙΔΙΩ ΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΕΚ 1. EΠΑΣ ΡΟΔΟΥ Για 4 υπαλλήλους αορίστου Για 2 υπαλλήλους αορίστου Για 1 υπάλληλο αορίστου Συνολικά: έως ώρες 2. ΕΠΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Για 14 υπαλλήλους αορίστου Για 2 υπαλλήλους ορισμένου Για 2 υπαλλήλους ορισμένου Συνολικά: έως ώρες 3. ΕΠΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Για 19 υπαλλήλους αορίστου Για 33 υπαλλήλους ορισμένου Για 10 υπαλλήλους ορισμένου Συνολικά: έως ώρες 4. ΑΣΤΕΑΝ Για 1 υπάλληλο αορίστου Συνολικά: έως 360 ώρες 5. Α.Σ.Τ.Ε.Ρ. Για 5 υπαλλήλους αορίστου Για 1 υπάλληλο ορισμένου Συνολικά: έως ώρες 6. ΕΠΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Για 2 υπαλλήλους αορίστου Για 1 υπάλληλο αορίστου Συνολικά: έως ώρες 7. ΕΠΑΣ ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ Για 6 υπαλλήλους αορίστου Για 11 υπαλλήλους ορισμένου Συνολικά: έως ώρες 8. ΕΠΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ Για 19 υπαλλήλους αορίστου Συνολικά: έως ώρες 9. ΕΠΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Για 2 υπαλλήλους αορίστου Για 11 υπαλλήλους ορισμένου Συνολικά: έως ώρες 10. ΙΕΚ ΑΘΗΝΑΣ Για 1 υπάλληλο αορίστου Συνολικά: έως 360 ώρες 11. ΣΧΟΛΗ ΞΕΝΑΓΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Για 2 υπαλλήλους αορίστου Συνολικά: έως 720 ώρες έως 200 ώρες έκα έως 300 ώρες έως 300 ώρες έκα έως 200 ώρες έκα έως 120 ώρες έκα έως 80 ώρες έκα έως 360 ώρες έως 300 ώρες έως 320 ώρες έως 100 ώρες έως 120 ώρες έκα έως 360 ώρες 12. ΣΧΟΛΗ ΞΕΝΑΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Για 1 υπάλληλο αορίστου έως 360 ώρες Συνολικά: έως 360 ώρες 13. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Για 18 υπαλλήλους αορίστου Για 1 υπάλληλο ορισμένου έως 360 ώρες Συνολικά: έως ώρες Γ. YΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΝΥΚΤΕΡΙΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΙ ΡΕΣΙΜΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΕΚ ΕΤΟΥΣ ΕΠΑ.Σ ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Σύνολο: Σύνολο: 2. ΕΠΑ.Σ ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Σύνολο: Σύνολο: 3. ΕΠΑ.Σ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Σύνολο: έως 128 ώρες 4. ΕΠΑ.Σ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Για 10 μόνιμους υπαλλήλους Σύνολο: έως ώρες Για 6 υπαλλήλους αορ. Σύνολο: έως 720 ώρες 5. ΑΣΤΕΡ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Σύνολο: Σύνολο: 6. Κ.Υ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Για 1 ορισμένου υπάλληλο Σύνολο: έως 60 ώρες Για 1 ορισμένου υπάλληλο Σύνολο: έως 60 ώρες έως 128 ώρες έως 60 ώρες έως 60 ώρες Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 29 Απριλίου 2011 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ (4) Νυκτερινή και εξαιρέσιμων ημερών απασχόληση του προσωπικού του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευ σης και Κατάρτισης προς συμπλήρωση του εβδο μαδιαίου υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας έτους Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 3105/2003 (ΦΕΚ 29/Α/2003) «Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, ρυθ μίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις των εδ. δ, ε και στ, της παρ. 4, του άρθρου 16 του Ν.3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/2003). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α ) 4. Τον Ν. 3270/ (ΦΕΚ 187/Α/ ) «Αρμοδιότη τες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού». 5. Το Π.Δ. 186/2009 «Συγχώνευση των Υπουργείων Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 213/Α/ ). 6. Το Π.Δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ πουργών» (ΦΕΚ 214/Α/ ). 7. Το Π.Δ. 15/2010 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Του ρισμού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού» (ΦΕΚ 35/Α/ ) 8. Τις υπ αριθ. 2/7093/002/ και 2/5916/002/ κοινή υπουργική απόφαση περί επέκτασης των διατά ξεων του Ν.3205/03 στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, που απασχολείται στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ. 9. Την υπ αριθ. 122/ απόφαση που λήφθηκε στην 11η συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΟΤΕΚ, η οποία μας διαβιβάσθηκε με το υπ αριθ. Φ.173/11/3639 έγγραφο του ΟΤΕΚ. (Αρ. Πρωτ. Υπ. Πολιτισμού & Τουρισμού 5557/ ) 10. Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκληθεί ανέρ χεται στο ποσό των εκατόν είκοσι οκτώ χιλιάδων, εν νιακοσίων επτά ευρώ και επτά λεπτών ( ,07 ) και θα καλυφθεί από τις εγκεκριμένες σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού του ΟΤΕΚ, οικ. έτους Την υπ αριθ. 3055/235/ (ΑΔΑ: 4ΑΓΒ469Η3Η 6) απόφαση δέσμευσης πίστωσης για την πληρωμή δαπά νης υπερωριών και εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες προσωπικού του ΟΤΕΚ σε βάρος του προϋπολογισμού του ΟΤΕΚ, οικ. έτους 2011, ΚΑΕ 0263 (α/α 235 καταχώρησης στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής) 12. Το γεγονός ότι η νυκτερινή και κατά τις εξαιρέ σιμες ημέρες απασχόληση του προσωπικού του ΟΤΕΚ κρίνεται απολύτως αναγκαία προκειμένου να αντιμετω πιστούν αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες για την επο πτεία, την οργάνωση και την εύρυθμη λειτουργία των Εκπαιδευτήριων Σχολών Ξεναγών ΙΕΚ Ξενοδοχείων και Οικοτροφείων, τα οποία λειτουργούν σε 24ωρη βάση επί επτά ημέρες την εβδομάδα (άρθρο 26 και 27 του ν. 3105/2003 ΦΕΚ 29/Α ), αποφασίζουμε: Ι. Εγκρίνουμε την νυκτερινή απασχόληση καθώς επί σης και την απασχόληση τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού εβδομα διαίου ωραρίου εργασίας, μονίμου και ιδιωτικού δικαί ου (ορισμένου και αορίστου ) προσωπικού των Εκπαιδευτηρίων Οικοτροφείων και Ξενοδοχείων του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ.) κατά το έτος 2011, ως εξής: Α. ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΑΠΑΣΧΟ ΛΗΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. EΠΑ.Σ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΕΒΔΟΜΑ Για 1 υπάλληλο μόνιμο ώρες Για 1 υπάλληλο μόνιμο 700 ώρες Σύνολο: ώρες 450 ώρες έκα Για 1 υπάλληλο μόνιμο 300 ώρες Για 8 υπαλλήλους μόνιμους 200 ώρες έκα Σύνολο: ώρες 2. ΕΠΑ.Σ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Για 5 υπαλλήλους μόνιμους 192 ώρες έκα Σύνολο: 960 ώρες 3. ΕΠΑ.Σ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΕΒΔΟΜΑ Για 1 υπάλληλο μόνιμο 1900 ώρες Για 1 υπάλληλο μόνιμο 180 ώρες 80 ώρες έκα Σύνολο: ώρες Για 1 υπάλληλο μόνιμο 550 ώρες Για 1 υπάλληλο μόνιμο 300 ώρες Για 1 υπάλληλο μόνιμο 150 ώρες Για 1 υπάλληλο μόνιμο 120 ώρες Σύνολο: ώρες Β. ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗ ΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ 1. ΕΠΑ.Σ ΡΟΔΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΕΒΔΟΜΑ Για 4 υπαλλήλους ορισμ. 56 ώρες έκα Σύνολο: 224 ώρες Για 3 υπαλλήλους ορισμ. 150 ώρες έκα Για 6 υπαλλήλους ορισμ. 112,5 ώρες έκα Για 3 υπαλλήλους ορισμ. 75 ώρες έκα Σύνολο: ώρες 2. ΕΠΑ.Σ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Για 8 υπαλλήλους αορ. 200 ώρες έκα

6 15478 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Για 1 υπάλληλο με συλ. σύμβ. αορίστ. 200 ώρες Για 2 υπαλλήλους ορισμ. 360 ώρες έκα Για 3 υπαλλήλους ορισμ. 200 ώρες έκα Για 1 υπάλληλο ορισμ. 120 ώρες Σύνολο: ώρες 3. ΕΠΑ.Σ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΕΒΔΟΜΑ Για 3 υπαλλήλους ορισμ. 500 ώρες έκα Για 2 υπαλλήλους ορισμ. 100 ώρες έκα Για 2 υπαλλήλους ορισμ ώρες έκα Σύνολο:4.280 ώρες Για 4 υπαλλήλους ορισμ. 280 ώρες έκα Για 2 υπαλλήλους ορισμ. 150 ώρες έκα Για 2 υπαλλήλους ορισμ. 140 ώρες έκα Για 2 υπαλλήλους ορισμ. 120 ώρες έκα Για 1 υπάλληλο ορισμ. 60 ώρες Για 2 υπαλλήλους ορισμ. 30 ώρες έκα Σύνολο: ώρες 4. Α.Σ.Τ.Ε.Ρ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΕΒΔΟΜΑ Για 3 υπαλλήλους ορισμ. 116,67 ώρες έκα Σύνολο: 350 ώρες Για 1 υπάλληλο αορ. 50 ώρες Για 3 υπαλλήλους ορισμ. 166,67 ώρες έκα Για 2 υπαλλήλους ορισμ. 120 ώρες έκα Σύνολο: 790 ώρες 5. ΕΠΑ.Σ ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΕΒΔΟΜΑ Για 3 υπαλλήλους ορισμ. 300 ώρες έκα Σύνολο: 900 ώρες Για 4 υπαλλήλους ορισμ. 280 ώρες έκα Σύνολο: ώρες 6. ΕΠΑ.Σ ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΕΒΔΟΜΑ Για 5 υπαλλήλους ορισμ. 80 ώρες έκα. Σύνολο: 400 ώρες Για 5 υπαλλήλους ορισμ. 100 ώρες έκα Σύνολο: 500 ώρες 7. ΕΠΑ.Σ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΕΒΔΟΜΑ Για 1 υπάλληλο αορ ώρες Για 1 υπάλληλο αορ. 80 ώρες Για 3 υπαλλήλους ορισμ ώρες έκα Για 1 υπάλληλο ορ. 500 ώρες Για 1 υπάλληλο ορ. 120 ώρες Για 3 υπαλλήλους ορ. 100 ώρες έκα Για 1 υπάλληλο ορ. 80 ώρες Σύνολο: ώρες Για 2 υπαλλήλους αορ. 550 ώρες έκα Για 1 υπάλληλο αορ. 150 ώρες έκα Για 1 υπάλληλο ορ. 195 ώρες Για 3 υπαλλήλους ορισμ. 83,33 ώρες έκα Για 3 υπαλλήλους ορισμ. 233,33 ώρες έκα Για 1 υπάλληλο ορ. 150 ώρες Σύνολο: ώρες 8. EΠΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) Για 1 υπάλληλο αορίστου 1000 ώρες Για 2 υπαλλήλους αορίστου 170 ώρες έκα Σύνολο: ώρες (ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) Για 8 υπαλλήλους αορίστου 192 ώρες έκα Για 9 υπαλλήλους ορισμένου 128 ώρες έκα Για 1 υπάλληλο ορισμένου 112 ώρες Για 3 υπαλλήλους ορισμένου 80 ώρες έκα Σύνολο: ώρες 9. ΕΠΑ.Σ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΕΒΔΟΜΑ Για 3 υπαλλήλους ορισμ. 277 ώρες έκα Σύνολο: 831 ώρες Για 4 υπαλλήλους ορισμ. 285 ώρες έκα Για 3 υπαλλήλους ορισμ. 75 ώρες Σύνολο: ώρες 10. ΑΣΤΕΑΝ Για 6 υπαλλήλους ορισμ. 192 ώρες έκα Σύνολο: ώρες Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 29 Απριλίου 2011 O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ

7

8 15480 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: , , Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 137 29 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. οικ.3669/194/5.4.2011 (ΦΕΚ Β 549) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1186 15 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aνάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1174 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών εργασίας πέραν του πενθη μέρου, καθ υπέρβαση της εβδομαδιαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10863 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 996 29 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπερωριακή απασχόληση, εργασία κατά τις νυχτε ρινές ώρες καθώς και εργασία κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 47091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3364 31 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15057 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 965 19 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης των βαριά νοητικά καθυστερημένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 305 15 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της απόφασης του Υπουργού Εξωτε ρικών περί «συγκρότησης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 152 3 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ωρών εργασίας πέραν του πενθημέρου για προσωπικό φύλαξης Μουσείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10209 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 548 7 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποστολή δεδομένων από τα πρατήρια υγρών καυ σίμων στα οποία έχουν εγκατασταθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3233 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 200 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με Φ.12/773/77094/Γ1/28 7 2006, (ΦΕΚ 1139/2006, τ. Β ) «Αναμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24211 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1920 16 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22555 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1420 30 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων που κα ταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 392 14 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων που υπηρετούν με διάθεση στα Πολιτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 959 28 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απόφαση καθορισμού κατ αποκοπή χορηγήματος για καθαριότητα της ΥΝΜΤΕΚΜ... 1 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39511 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3395 17 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλή λων της Υπηρεσίας Ερευνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 383 6 Μαρτίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Ειδικής Γραμματείας Διεθνούς Ενεργεια κής Πολιτικής... 1 Συγκρότηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 74 20 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών απογευματινής υπερωριακής και νυχτερινής απασχόλησης εργασίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1488 19 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 12952 Τροποποίηση της υπ αρ. 7073/17 5 2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6145 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 517 3 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγνώριση του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας (Τ.Ε.Γ.) Μπλούμφοντέιν Νοτίου Αφρικής...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 126 21 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε δικα στικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1170 18 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 973/64400 Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για την εφαρμογή της Δράσης 1.4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14827 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 889 22 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης Δ5 ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1553 23 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 208068/Κ1/19 12 2014 κοι νής Υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα