ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»"

Transcript

1 ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» Άρθρο 1 Μεσίτης Αστικών Συµβάσεων Μεσίτης Αστικών Συµβάσεων είναι το πρόσωπο που υποδεικνύει ευκαιρίες ή µεσολαβεί για τη σύναψη των αστικού δικαίου συµβάσεων ακινήτων και ιδίως των συµβάσεων αγοράς- πώλησης, ανταλλαγής, χρηµατοδοτικής µίσθωσης, µίσθωσης ακινήτων ή επιχειρήσεων, παραχώρησης ακινήτων προς ανοικοδόµηση µε αντιπαροχή, πώλησης µετοχών ή εταιρικών µεριδίων εταιριών που έχουν εµπράγµατα δικαιώµατα επί ακινήτων ή µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων ακίνητης περιουσίας καθώς και για τη χορήγηση τραπεζικών δανείων αναφορικά µε τις ανωτέρω συµβάσεις. Ο µεσίτης αστικών συµβάσεων δύναται να προβαίνει στην εκτίµηση της αξίας των ακινήτων. Άρθρο 2 ιαχειριστής Ακίνητης Περιουσίας ιαχειριστής ακίνητης περιουσίας είναι το πρόσωπο που εκτός από την παροχή υπηρεσιών µεσιτείας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος νόµου, συνάπτει συµβάσεις έργου µε αντικείµενο την αξιοποίηση και εκµετάλλευση ακίνητης περιουσίας. Η διαχείριση ακίνητης περιουσίας αφορά ιδίως τη σύναψη µισθωτικών συµβάσεων, την είσπραξη µισθωµάτων και συναφών απαιτήσεων, τη συντήρηση κτιρίων, την έρευνα της αγοράς των ακινήτων, την κατάρτιση µελετών αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας, την εκτίµηση της αξίας των ακινήτων, καθώς και την παροχή συµβουλών σχετικά µε επενδύσεις σε ακίνητα ή εταιρίες ή αµοιβαία κεφάλαια ακίνητης περιουσίας. Άρθρο 3 Βοηθός Μεσίτη Βοηθός Μεσίτη είναι το πρόσωπο, το οποίο έχει ως αποκλειστικό έργο την υποστήριξη, υποβοήθηση του µεσίτη ή διαχειριστή στην εκτέλεση από αυτόν των µεσιτικών εργασιών, ως ελεύθερος επαγγελµατίας.

2 Άρθρο 4 Νοµικά πρόσωπα Η επιχείρηση πράξεων µεσιτείας και διαχείρισης ακίνητης περιουσίας επιτρέπεται σε νοµικά πρόσωπα υπό τις εξής σωρευτικά συντρέχουσες προϋποθέσεις: α) οι πράξεις µεσιτείας ή διαχείρισης ακίνητης περιουσίας να προβλέπονται στον καταστατικό σκοπό των νοµικών προσώπων, β) οι προϋποθέσεις του µεσίτη ή διαχειριστή, όπως καθορίζονται στα άρθρα 5 και 6 αντίστοιχα του παρόντος νόµου, πρέπει να συντρέχουν στα φυσικά πρόσωπα που εκπροσωπούν νοµίµως το νοµικό πρόσωπο, εφόσον αυτά τα φυσικά πρόσωπα επιχειρούν πράξεις µεσιτείας και διαχείρισης ακίνητης περιουσίας. Οι παραπάνω προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν και στους υπευθύνους κάθε υποκαταστήµατος νοµικού προσώπου. γ) οι υπάλληλοι του νοµικού προσώπου που συµµετέχουν άµεσα στις πράξεις µεσιτείας και διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, πρέπει να πληρούν τουλάχιστον τις προϋποθέσεις του βοηθού µεσίτη, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 7 του παρόντος νόµου. Στα πρόσωπα του προηγούµενου εδαφίου δεν εντάσσεται το προσωπικό γραµµατειακής υποστήριξης του νοµικού προσώπου. Άρθρο 5 Προϋποθέσεις άσκησης επαγγέλµατος µεσίτη 1. Για την άσκηση του επαγγέλµατος του µεσίτη αστικών συµβάσεων απαιτείται η εγγραφή του ενδιαφερόµενου στο Επαγγελµατικό Επιµελητήριο της έδρας του. 2. Για την εγγραφή στο Επιµελητήριο πρέπει το ενδιαφερόµενο φυσικό πρόσωπο, ή προκειµένου για νοµικό πρόσωπο τα πρόσωπα που ορίζονται στην περίπτωση β του άρθρου 4 του παρόντος νόµου, να συγκεντρώνει τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) Να είναι Έλληνας πολίτης ή πολίτης κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κράτους της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ), δηλαδή Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν. Ο αλλοδαπός από χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να έχει εφοδιαστεί µε την απαιτούµενη άδεια

3 διαµονής και εργασίας στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τον εκάστοτε ισχύοντα νόµο. β) Να µην έχει καταδικαστεί για κακούργηµα ή για πληµµέληµα κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, υπεξαίρεσης στην υπηρεσία, πλαστογραφίας η κατάχρησης ενσήµων, απιστίας, ψευδορκίας, δόλιας χρεοκοπίας, καταδολίευσης δανειστών, τοκογλυφίας, ή για κάποιο από τα εγκλήµατα περί το νόµισµα. γ) Να µην έχει υποβληθεί σε δικαστική συµπαράσταση (ΑΚ ). δ) Να διαθέτει ένα από τα ακόλουθα: i] πτυχίο από ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυµα της Ελλάδος ή οµοταγές ίδρυµα του εξωτερικού, ii] πιστοποιητικό κατάρτισης από δηµόσιο ή ιδιωτικό ΙΕΚ ή ΚΕΚ (στην περίπτωση του ΚΕΚ απαιτείται και απολυτήριο Λυκείου) σε θέµατα µεσιτείας και ακίνητης περιουσίας ή από άλλο πιστοποιηµένο Εκπ/κό Οργανισµό, iii]απολυτήριο Λυκείου ή ισότιµου σχολείου της αλλοδαπής και να έχει εργαστεί ως βοηθός µεσίτη για τέσσερα (4) έτη στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, iv] απολυτήριο Λυκείου ή ισότιµου σχολείου της αλλοδαπής και να έχει περάσει επιτυχώς τη διαδικασία ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης σε θέµατα µεσιείας ή διαχείρισης ακίνητης περιουσίας που να έχει πιστοποιηθεί κατά το σχετικό πρότυπο του ΕΛΟΤ καθώς και υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Ά 75) του παρέχοντος την ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση ότι αυτή ανταποκρίνεται κατ ελάχιστον στις γνώσεις και δεξιότητες που περιέχονται στην εγκεκριµένη από τον ΟΕΕΚ/ ΥΠΕΠΘ ειδικότητα «κτηµατοµεσίτης- διαχειριστής ακίνητης περιουσίας», v] πιστοποιητικό επιτυχίας σε εξετάσεις από φορέα που θα ορίσει το Υπουργείο Ανάπτυξης. Με Υπουργική Απόφαση θα καθορισθούν οι λεπτοµέρειες του παραπάνω φορέα και διεξαγωγής των σχετικών εξετάσεων. ε) Προκειµένου για µεσίτη αναγνωρισµένο από κράτος µέλος της ΕΕ ή κράτος µέλος της Ε.Ζ.Ε.Σ και εγκατεστηµένο σε αυτό, απαιτείται βεβαίωση από επαγγελµατική οργάνωση ή άλλη αρµόδια αρχή ότι πληροί τις προϋποθέσεις του ως άνω κράτους για την άσκηση πράξεων µεσιτείας. Η συνδροµή των πιο πάνω προϋποθέσεων αποδεικνύεται µε την προσκόµιση των σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις εκδιδόµενων πιστοποιητικών. 3. Απαγορεύεται η εγγραφή σε οποιοδήποτε Επαγγελµατικό ή Εµπορικό Επιµελητήριο σε όσους µεσίτες αστικών συµβάσεων έχει επιβληθεί η ποινή

4 της οριστικής στέρησης του δικαιώµατος ασκήσεως του επαγγέλµατος ή της προσωρινής για όσο ισχύει η ποινή τους. Η συνδροµή των προϋποθέσεων της παρούσης παραγράφου πιστοποιείται µε υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου σύµφωνα µε το άρθρο 8 του ν. 1599/ Από την υποχρέωση εγγραφής στο Επιµελητήριο εξαιρείται µεσίτης αναγνωρισµένος από κράτος µέλος της Ε.Ε ή κράτος της Ε.Ζ.Ε.Σ και εγκατεστηµένος σε αυτό, ο οποίος δύναται στα πλαίσια της διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών, να εκτελεί περιστασιακά µεσιτικές πράξεις στην Ελλάδα, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος νόµου, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις του κράτους στο οποίο είναι εγκατεστηµένος για την άσκηση µεσιτικών πράξεων. Άρθρο 6 Προϋποθέσεις άσκησης επαγγέλµατος διαχειριστή ακίνητης περιουσίας 1. Πλέον των προϋποθέσεων του προηγουµένου άρθρου ο διαχειριστής ακίνητης περιουσίας απαιτείται: α) Να έχει πενταετή εµπειρία άσκησης του επαγγέλµατος του µεσίτη εάν είναι απόφοιτος Λυκείου, ή τριετή εµπειρία άσκησης του επαγγέλµατος του µεσίτη εάν είναι απόφοιτος σχολής ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης ή Ιδιωτικού ή ηµοσίου ΙΕΚ ή προγράµµατος ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 του νόµου αυτού, ή µονοετή εµπειρία άσκησης του επαγγέλµατος του µεσίτη εάν είναι απόφοιτος σχολής νοµικών ή οικονοµικών επιστηµών ή του πολυτεχνείου. β) Να είναι ασφαλισµένος για τυχόν ζηµία των πελατών του από πληµµελή εκπλήρωση των υποχρεώσεών του ύψους τουλάχιστον εκατό χιλιάδων Ευρώ ( ). Μέχρι να υπάρξει αντίστοιχο ασφαλιστικό προϊόν να καταθέσει εγγυητική επιστολή ύψους πενήντα χιλιάδων Ευρώ ( ) ή να παράσχει αντίστοιχη ασφάλεια κατατεθειµένη στο Επαγγελµατικό Επιµελητήριο που ανήκει. γ) Να υποβάλλει στο Επιµελητήριο και πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας, πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας και ασφαλιστήριο συµβόλαιο επαγγελµατικής αστικής ευθύνης. 2. Οι εξαιρέσεις της περίπτωσης ε της παραγράφου 1 και της παραγράφου 4

5 του άρθρου 5 του νόµου αυτού ισχύουν και για το διαχειριστή ακίνητης περιουσίας. Άρθρο 7 Προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλµατος του βοηθού µεσίτη Για την άσκηση του επαγγέλµατος του βοηθού µεσίτη απαιτείται εγγραφή στο Επαγγελµατικό Επιµελητήριο της έδρας του. Προκειµένου να εγγραφεί ως βοηθός µεσίτη στο αρµόδιο Επιµελητήριο ο ενδιαφερόµενος πρέπει να υποβάλει σε αυτό τα ακόλουθα: α) Απολυτήριο Λυκείου ή ισότιµου της αλλοδαπής. β) Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί για κακούργηµα ή για πληµµέληµα κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, υπεξαίρεσης στην υπηρεσία, πλαστογραφίας η κατάχρησης ενσήµων, απιστίας, ψευδορκίας, δόλιας χρεοκοπίας, καταδολίευσης δανειστών, τοκογλυφίας, ή για κάποιο από τα εγκλήµατα περί το νόµισµα. γ) Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό δικαστική συµπαράσταση. δ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α 75) στην οποία να αναφέρει τα στοιχεία του µεσίτη µε τον οποίο συνεργάζεται, και αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α 75) του µεσίτη µε την οποία να βεβαιώνεται η σχέση συνεργασίας. Άρθρο 8 Σύµβαση µεσιτείας 1. Για τη σύναψη σύµβασης µεσιτείας τηρείται υποχρεωτικά έγγραφος τύπος. Η σύµβαση πρέπει να καθορίζει ακριβώς την ταυτότητα του αντικειµένου της µεσολάβησης ή υπόδειξης ευκαιρίας, τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των µερών, καθώς και το ποσό ή ποσοστό της µεσιτικής αµοιβής. Για την πλήρωση του απαιτούµενου έγγραφου τύπου αρκεί η ανταλλαγή ενυπόγραφων επιστολών, ενυπόγραφων τηλεοµοιοτυπιών καθώς και τα µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, εφόσον παρέχουν βεβαίωση καταγραφής της συµφωνίας. Η χρήση γενικών όρων συναλλαγών στη σύµβαση µεσιτείας ρυθµίζεται από τις διατάξεις του Ν. 2251/1994. Αµοιβή που καταβλήθηκε σε µεσίτη χωρίς να έχει προηγηθεί έγγραφη εντολή δεν αναζητείται.

6 2. Επιτρέπεται η σύµβαση µεσιτείας διπλής εντολής, σύµφωνα µε την οποία ο µεσίτης παρέχει τις υπηρεσίες του συγχρόνως και στους δυο εντολείς. Σε περίπτωση µεσολάβησης του αυτού µεσίτη και για τις δυο συµβαλλόµενες πλευρές απαιτείται έγγραφη εντολή τουλάχιστον από τον ένα εντολέα. Το βάρος της απόδειξης της ύπαρξης προφορικής εντολής έχει ο µεσίτης. 3. Επιτρέπεται η σύµβαση αποκλειστικής µεσιτείας, στο πλαίσιο της οποίας ο εντολέας δεν έχει το δικαίωµα να αναθέσει εντολή µε το ίδιο περιεχόµενο σε άλλο µεσίτη για όσο χρόνο ισχύει η σύµβαση. Η σύµβαση αποκλειστικής µεσιτείας, δε µπορεί να έχει διάρκεια πάνω από δώδεκα (12) µήνες, µε δικαίωµα ανανέωσης για ίσο διάστηµα κατόπιν νέας έγγραφης συµφωνίας. Κάθε µεταβίβαση που έγινε στη διάρκεια της ισχύος της αποκλειστικής εντολής λογίζεται ότι έγινε µε τη µεσολάβηση ή υπόδειξη του µεσίτη. 4. Ο µεσίτης αστικών συµβάσεων δικαιούται να αξιώσει αµοιβή κατά την κατάρτιση της οριστικής σύµβασης, εφόσον έχει ο ίδιος µεσολαβήσει στη σύναψή της, ή έχει υποδείξει την ευκαιρία σύναψής της. Με τη σύναψη σύµβασης µεσιτείας τεκµαίρεται ότι η κατάρτιση της κυρίας σύµβασης για την οποία συνήφθη η σύµβαση µεσιτείας, οφείλεται σε µεσολάβηση ή υπόδειξη ευκαιρίας του µεσίτη. Επί σύµβασης παραχώρησης ακινήτων προς ανοικοδόµηση µε αντιπαροχή ο µεσίτης δικαιούται να αξιώσει αµοιβή µε την κατάρτιση του εργολαβικού προσυµφώνου. 5. Εάν οι µεσιτικοί εντολείς συνάψουν επί του ιδίου ακινήτου διαφορετική σύµβαση από την προβλεπόµενη στη σύµβαση µεσιτείας, η σύµβαση που τελικά συνήφθη, λογίζεται ως αποτέλεσµα της διαµεσολάβησης του µεσίτη. 6. Σε περίπτωση µεταµέλειας του µεσιτικού εντολέα ο µεσίτης έχει αξίωση για αποζηµίωση ανερχόµενη στο ήµισυ της µεσιτικής αµοιβής υπό τις εξής σωρευτικά συντρέχουσες προϋποθέσεις: α) ο µεσίτης να έχει υποδείξει υποψήφιους αντισυµβαλλόµενους, µε τους οποίους έχει καταρτισθεί εγγράφως µεσιτική εντολή που ανταποκρίνεται στο περιεχόµενο της µεσιτικής εντολής του µεταµεληµένου εντολέα β) ο µεταµεληµένος εντολέας να αρνήθηκε τη διαπραγµάτευση ή να άλλαξε τους διαπραγµατευτικούς όρους που περιέχονται στη µεσιτική του εντολή γ) ο µεσίτης να κάλεσε εγγράφως το µεσιτικό εντολέα να συνάψει την κύρια σύµβαση και αυτός να αρνήθηκε εντός διµήνου.

7 7. Σε κάθε αµφοτεροβαρή σύµβαση επί ακινήτου η οποία καταρτίζεται µε συµβολαιογραφικό έγγραφο, οι συµβολαιογράφοι υποχρεούνται να µνηµονεύουν ρητή δήλωση των συµβαλλοµένων περί µεσολάβησης ή µη Μεσίτη Αστικών Συµβάσεων στην κατάρτισή της και σε περίπτωση µεσολάβησης να αναφέρουν τα στοιχεία του µεσίτη, και τον αριθµό φορολογικού του µητρώου. 8. Οι συµβαλλόµενοι σε αστική σύµβαση ακινήτων δεν υποχρεούνται σε καταβολή αµοιβής σε πρόσωπα τα οποία προσέφεραν υπηρεσίες µεσιτείας χωρίς να τηρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 5 και 6 του παρόντος νόµου και των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου. 9. Ο εντολέας υποχρεούται να ανακοινώσει στο µεσίτη την κατάρτιση της κύριας σύµβασης εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών. 10. Κατά τα λοιπά οι σχέσεις των συµβαλλόµενων µερών µε τον µεσίτη ρυθµίζονται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Το άρθ. 707 ΑΚ δεν ισχύει επί εγγράφου εντολής. Άρθρο 9 Σύµβαση διαχείρισης ακίνητης περιουσίας 1. Ο διαχειριστής ακίνητης περιουσίας συνάπτει όλες τις συµβάσεις που συνάπτει ο Μεσίτης αστικών συµβάσεων και µε τις ίδιες ακριβώς προϋποθέσεις, σύµφωνα µε το άρθρο 8 του παρόντος. 2. Με τη σύναψη σύµβασης διαχείρισης τεκµαίρεται ότι η κατάρτιση της οριστικής σύµβασης για την οποία συνήφθη η σύµβαση διαχείρισης, οφείλεται σε µεσολάβηση ή υπόδειξη ευκαιρίας. 3. Όταν ο διαχειριστής παρέχει υπηρεσίες συµβούλου για τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας οφείλει να καταβάλλει στον εντολέα ποσά τα οποία εισπράττει εκ µέρους του εντός επτά (7) ηµερών από την είσπραξή τους και να τον ενηµερώνει άµεσα. 4. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι γενικές διατάξεις του παρόντος περί σύµβασης µεσιτείας και µεσιτών. Άρθρο 10 Υποχρεώσεις των µεσιτών και διαχειριστών ακίνητης περιουσίας

8 Μεσίτες αστικών συµβάσεων και διαχειριστές ακίνητης περιουσίας οφείλουν: α) Να διατηρούν διάφορη της κατοικίας τους επαγγελµατική στέγη, τη διεύθυνση της οποίας να δηλώνουν στο Επιµελητήριο της έδρας τους, καθώς επίσης και τη διεύθυνση των τυχόν υποκαταστηµάτων τους. Σε περίπτωση αλλαγής της διεύθυνσης της επαγγελµατικής τους στέγης, οφείλουν να ενηµερώνουν αµέσως το Επιµελητήριο της έδρας τους. β) Να προσκοµίζουν στο Επιµελητήριο της έδρας τους, ανά τριετία από την εγγραφή τους, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α 75) ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 5 και 6 του παρόντος. γ) Έναν (1) µήνα µετά την παύση συνδροµής µίας των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την εγγραφή τους, σύµφωνα µε τα άρθρα 5 και 6, οφείλουν να ενηµερώνουν σχετικά το Επιµελητήριο της έδρας τους, το οποίο στη συνέχεια προβαίνει στη διαγραφή τους. Άρθρο 11 Ποινικές κυρώσεις 1. Όποιος ενεργεί µεσιτικές πράξεις ή πράξεις διαχείρισης ακίνητης περιουσίας κατά την έννοια του παρόντος νόµου ή εµφανίζει τον εαυτό του ως µεσίτη αστικών συµβάσεων ή διαχειριστή ακίνητης περιουσίας χωρίς να πληροί τις προυποθέσεις εγραφής στο Επιµελητήριο, όπως καθορίζονται στα άρθρα 5 και 6 του παρόντος, τιµωρείται µετά από έγκληση, µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) µηνών µέχρι (δύο) 2 έτη, και µε χρηµατική ποινή από πέντε (5.000) µέχρι τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ. 2. Οι πιο πάνω χρηµατικές ποινές αναπροσαρµόζονται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Άρθρο 12 Πειθαρχικό Συµβούλιο Πειθαρχικές ποινές 1. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, για τα Επαγγελµατικά Επιµελητήρια Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και Ροδόπης και του οικείου Νοµάρχη, για τα λοιπά Επιµελητήρια της Χώρας, συγκροτείται Πειθαρχικό Συµβούλιο, που ασκεί την πειθαρχική εξουσία επί των µεσιτών αστικών

9 συµβάσεων, διαχειριστών ακίνητης περιουσίας και βοηθών µεσίτη. Στο Πειθαρχικό Συµβούλιο µετέχουν: α) Ένας Πρωτοδίκης, ως Πρόεδρος που ορίζεται µαζί µε τον αναπληρωτή από τον οικείο Πρόεδρο Πρωτοδικών. β) Ο Προϊστάµενος της ιεύθυνσης ή Τµήµατος Εµπορίου της Νοµαρχίας ή του Νοµαρχιακού ιαµερίσµατος της έδρας κάθε Επιµελητηρίου. Ειδικά, στα Πειθαρχικά Συµβούλια των Επαγγελµατικών επιµελητηρίων Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και Ροδόπης αντί του Προϊσταµένου της ιεύθυνσης Τµήµατος Εµπορίου µετέχει ο ιευθυντής της ιεύθυνσης Εµπορικών Οργανώσεων, ως µέλος. γ) Ένα µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου κάθε Επιµελητηρίου, προερχόµενο από τον κλάδο των µεσιτών αστικών συµβάσεων ή διαχειριστών ακίνητης περιουσίας, µε τουλάχιστον 5ετή εµπειρία, ελλείψει δε αυτού, από έναν µεσίτη µε τουλάχιστον 5ετή εµπειρία, ο οποίος έχει επαγγελµατική έδρα στον ίδιο Νοµό και προτείνεται από το οικείο Πρωτοβάθµιο ή ευτεροβάθµιο Συνδικαλιστικό Όργανο του ίδιου κλάδου, ως µέλος. δ) Χρέη Εισηγητού εκτελεί ο Προϊστάµενος της Υπηρεσίας Μητρώου κάθε Επιµελητηρίου. ε) Χρέη Γραµµατέα εκτελεί υπάλληλος του Επιµελητηρίου οριζόµενος από το ιοικητικό Συµβούλιο αυτού µε την ίδια απόφαση. Όλοι οι ανωτέρω ορίζονται µε τους αναπληρωτές τους. 2. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο συνεδριάζει σε απαρτία και κατά χρόνο που προσδιορίζεται στην απόφαση της παραγράφου 1 εκτός από τους µήνες Ιούλιο και Αύγουστο κάθε έτους. 3. Οι δαπάνες του Πειθαρχικού Συµβουλίου και η αµοιβή των µελών του βαρύνουν τον προϋπολογισµό του Επιµελητηρίου και καθορίζονται µε απόφαση της ιοικητικής Επιτροπής του. 4. Οι αποφάσεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου, κατά την πρώτη εφαρµογή των διατάξεων του νόµου αυτού, θα εκδοθούν εντός τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης. 5. Πειθαρχικά αδικήµατα είναι: α) Κάθε παράβαση του παρόντος. β) Κάθε ενέργεια από δόλο ή αµέλεια που βλάπτει την επαγγελµατική φήµη

10 των µεσιτών αστικών συµβάσεων και διαχειριστών ακίνητης περιουσίας. γ) Η οποιαδήποτε παράβαση των όρων της εντολής που έλαβε ο µεσίτης από τον εντολέα και της σύµβασης έργου που κατάρτισε ο διαχειριστής, η παράνοµη είσπραξη προκαταβολής χρηµάτων καθώς και η αδυναµία επιστροφής χρηµάτων στις περιπτώσεις που δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του από τη σύµβαση. 6. Την πειθαρχική δίωξη ενώπιον του Πειθαρχικού Συµβουλίου ασκεί ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου, ύστερα από καταγγελία οποιουδήποτε έχει έννοµο συµφέρον ή του Προέδρου του οικείου Επαγγελµατικού Σωµατείου. Ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου υποχρεούται στην άσκηση της πιο πάνω πειθαρχικής δίωξης αν υπάρχουν βάσιµες ενδείξεις για τη διάπραξη πειθαρχικού αδικήµατος. 7. Πειθαρχικές ποινές είναι: α) Έγγραφη επίπληξη. β) Πρόστιµο από δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ µέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ που εισπράττεται κατά τις διατάξεις περί δηµοσίων εσόδων υπέρ του οικείου Επιµελητηρίου. γ) Προσωρινή στέρηση του δικαιώµατος άσκησης του επαγγέλµατος µέχρι (1) ένα έτος. δ) Επιβολή προστίµου και προσωρινή στέρηση του δικαιώµατος άσκησης του επαγγέλµατος, ε) Οριστική στέρηση του δικαιώµατος άσκησης του επαγγέλµατος σε περίπτωση που υποπίπτει στα ποινικά αδικήµατα του άρθρου 11 του παρόντος. 8. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο δικάζει σε ουσία και µπορεί να αποφασίζει την εξέταση µαρτύρων, την προσαγωγή αποδεικτικών εγγράφων, να διατάζει τη διεξαγωγή πραγµατογνωµοσύνης ή αυτοψίας και να ζητεί τη συνδροµή κάθε δηµοσίας αρχής. Ο εγκαλούµενος δικαιούται vα παρίσταται µε δικηγόρο. 9. Οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συµβουλίου διαβιβάζονται στο Επιµελητήριο και κοινοποιούνται τόσο στον εγκαλούµενο µέσω του οικείου Επιµελητηρίου όσο και στα άλλα Επιµελητήρια της χώρας. Στην περίπτωση που ο εγκαλούµενος είναι άγνωστης διαµονής, το Πειθαρχικό Συµβούλιο αναρτά την κλήση προς απολογία στον χώρο των ανακοινώσεων του επιµελητηρίου επί ένα (1) µήνα και εν συνεχεία αποφαίνεται ερήµην

11 αυτού. Στο ίδιο σηµείο και για το ίδιο χρονικό διάστηµα αναρτά την απόφασή του ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο. Άρθρο 13 Τελικές και µεταβατικές διατάξεις 1. Οι άδειες που έχουν εκδοθεί σύµφωνα µε τις ισχύουσες πριν τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου διατάξεις εξακολουθούν να ισχύουν. 2. Οι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου εν ενεργεία µεσίτες είναι υποχρεωµένοι εντός δύο (2) ετών από τη δηµοσίευση του παρόντος να δηλώσουν εγγράφως στο Επιµελητήριο της έδρας τους τη διεύθυνση της επαγγελµατικής τους εγκατάστασης και να συµµορφωθούν προς τις λοιπές διατάξεις του παρόντος. Η συµµόρφωση πιστοποιείται µε πράξη του Προέδρου του οικείου Επιµελητηρίου. 3. Από τις υποχρεώσεις της προηγούµενης παραγράφου εξαιρούνται οι µεσίτες οι οποίοι συνταξιοδοτούνται υποχρεωτικά εντός 5ετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Οι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου εν ενεργεία µεσίτες, οι οποίοι είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δεν υποχρεούνται σε συµµόρφωση προς τις ρυθµίσεις του σηµείου δ της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του νόµου αυτού, υπό την προϋπόθεση της άσκησης του επαγγέλµατος του µεσίτη για τουλάχιστον τέσσερα χρόνια πριν την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού. 4. Από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου καταργείται το π.δ 248/1993 (ΦΕΚ 108 Α ). καθώς και κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στο νόµο αυτό. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί µεσιτείας. Άρθρο 14 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την ηµεροµηνία δηµοσίευσής του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Κωδικοποίηση του Ν. 1569/85

Κωδικοποίηση του Ν. 1569/85 Κωδικοποίηση του Ν. 1569/85 " ιαµεσολάβηση στις συµβάσεις ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση σώµατος ειδικών πραγµατογνωµόνων τροχαίων ατυχηµάτων, λειτουργία γραφείου διεθνούς ασφάλισης και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

3021/2002 (ΦΕΚ 143/Α/19.6.2002)

3021/2002 (ΦΕΚ 143/Α/19.6.2002) Eθνική Nοµοθεσία 12. Νόµος 3021/2002 (ΦΕΚ 143/Α/19.6.2002) «Περιορισµοί στη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων µε πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συµµετέχουν σε επιχειρήσεις µέσων ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις».

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Οργάνωση παροχής υπηρεσιών. Άρθρο 1. Βασικοί κανόνες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Οργάνωση παροχής υπηρεσιών. Άρθρο 1. Βασικοί κανόνες. Σχέδιο νόµου «Κανόνες ελεύθερης παροχής υπηρεσιών µεταφοράς µε Επιβατηγά ηµόσιας Χρήσης (Ε..Χ.) αυτοκίνητα (Νέα ΤΑΞΙ, Ειδικής Μίσθωσης µέχρι εννέα (9) θέσεων) και Μοτοσικλέτες ηµόσιας Χρήσης (Μ..Χ)». ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2365

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2365 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2365 Άρθρο 181 Εξουσιοδοτική διάταξη Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι κότητας και Ναυτιλίας καθορίζονται τα εξής θέµατα του Τρίτου Μέρους του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 2160/1993 «Ρυθµίσεις για τον Τουρισµό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 118/19.7.1993) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Νόµος 2160/1993 «Ρυθµίσεις για τον Τουρισµό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 118/19.7.1993) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Νόµος 2160/1993 «Ρυθµίσεις για τον Τουρισµό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 118/19.7.1993) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Τροποποίηση της νοµοθεσίας για τον Ελληνικό Οργανισµό Τουρισµού (Ε.Ο.Τ.) και άλλες διατάξεις Εποπτεία,

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002213204 2014-07-31

14PROC002213204 2014-07-31 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Κεντρική Υπηρεσία,Π. Κανελλοπούλου 2,10177 Αθήνα, Τ 2106988500 /F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Οικονομικού Πληροφορίες: Παπαδόπουλος Θεοφάνης, Τ. 2106988571, e-mail:th.papadopoulos@asylo.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002811372 2015-05-29

15PROC002811372 2015-05-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος 20-5-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 4540 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών 2015-2016 για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Αλιάρτου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ιοίκηση 6 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων- Ηπείρου & υτικής Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ ΑΣ Λευκάδα 27-4-2015 Αριθ. Πρωτ.:2537

Διαβάστε περισσότερα

Για τη διαφάνεια στη διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης.

Για τη διαφάνεια στη διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Ενοποιημένο κείμενο: Π.Δ. 261/1997 (ΦΕΚ Α'/186), Π.Δ. 60/1997 (ΦΕΚ Α'/53) Ν.3021/2002 (ΦΕΚ Α'/143), Ν.3166/2003 (ΦΕΚ Α'/178), Ν. 3444/2006(ΦΕΚ Α /46) Για τη διαφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΥΘ9ΩΗΜ-Λ25 ΑΔΑΜ: 15PROC002583382

ΑΔΑ: 7ΥΘ9ΩΗΜ-Λ25 ΑΔΑΜ: 15PROC002583382 Γούρνες 18-02-2015 Αριθμός πρωτ. 3019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός: 207.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)

Προϋπολογισµός: 207.000,00 (χωρίς ΦΠΑ) Ε.Α.Ν.Π. METAΞA : ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ταχυδροµική /νση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2 ΗΣ Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ» Μαλινδρέτος Σταµάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣHΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣHΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (EYAΘ AE) Εγνατίας 127 546 35 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 600, 2310 966 900, Fax: 2310 212 439

ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣHΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣHΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (EYAΘ AE) Εγνατίας 127 546 35 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 600, 2310 966 900, Fax: 2310 212 439 Μορφοποιήθηκε: Βιβλιοδεσίας: 0 εκ. ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣHΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣHΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (EYAΘ AE) Εγνατίας 127 546 35 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 600, 2310 966 900, Fax: 2310 212 439 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 11/2012 που έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Μαρούσι,.... -.. Αρ. Πρωτ.: ΑΖ/Φ306/ Γενική /νση: Οικονοµικών Υποθέσεων /νση: Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα: Προµηθειών και Αποθηκών Πληροφορίες: Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 1/2014 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 1/2014 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 1. Τα Κολλέγια είναι πάροχοι μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα. Οι τίτλοι, οι βεβαιώσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PROC002505566 FAX 2108916384 24/12/2014 05/01/2015 02/01/2015 35/Α/1983).

Α ΑΜ: 14PROC002505566 FAX 2108916384 24/12/2014 05/01/2015 02/01/2015 35/Α/1983). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ, 24-12-2014 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 11/Ε/40545 /25845 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Eθνική Nοµοθεσία 11.

Eθνική Nοµοθεσία 11. Eθνική Nοµοθεσία 11. Νόµος 2328/3-8-95 (ΦΕΚ 159) «Νοµικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθµιση θεµάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις» και οι τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: Α ΑΜ. 1.2. Του Ν.2362/1995 «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995)

Α Α: Α ΑΜ. 1.2. Του Ν.2362/1995 «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» Α Α: Α ΑΜ ιεύθυνση Τ.Κ. Πόλη Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail Σισµάνογλου 45 69100 Κοµοτηνή Κουρνιώτη Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015

Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΟΓ, 31 Ιανουαρίου 2012, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Επείγουσες ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1

ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1 ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1 Ν. 2725/17-6-99 (ΦΕΚ 121 Α'): Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PROC002479443 19/12/2014 (CPV 32344210-1) 35/Α/1983).

Α ΑΜ: 14PROC002479443 19/12/2014 (CPV 32344210-1) 35/Α/1983). Ανήκει στη διακήρυξη ΥΠΑ 11/2014 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 11/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ A OIKTOY ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ 6-6-2012 Α.Π. 6590

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ A OIKTOY ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ 6-6-2012 Α.Π. 6590 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ A OIKTOY ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ 6-6-2012 Α.Π. 6590 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΑΙ x ΟΧΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 6

Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΑΙ x ΟΧΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΑΙ x ΟΧΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Α/Α ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ E.K.XA. Α.Ε.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ E.K.XA. Α.Ε. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡOΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ E.K.XA. Α.Ε. ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 EKXA Α.Ε. 1 Σελίδα από 60 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την παροχή υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την παροχή υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) Ταχ. Δ/νση : Χαριλάου Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου, 106 81 - Αθήνα Τηλ. Επικοινωνίας: 210 3898005, 210 3898022 Fax: 210 3898058 E-mail: kethi@kethi.gr Αθήνα, 6

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Νο. 9. Γενική (4070) Δ.Ε. 20534/1646/04/05/12 Άρθρο 82 Γενικοί κανόνες - Ορισμοί Για τους σκοπούς του μέρους αυτού: 1. Επιβατηγά δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 641.523.73 ΕΥΡΩ Φ.Π.Α. : 147.550.46 ΕΥΡΩ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 789.074.19 ΕΥΡΩ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002685244 2015-04-03

15PROC002685244 2015-04-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 01/04/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. πρ. ΔΙ.ΠΣΑΠ/Φ147/5 Οργανισμός Ασφάλισης ΟΑΕΕ Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα