ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 26421 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση των προθεσμιών υποβολής της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσι ών (Φ.Μ.Υ. Έντυπο Ε7 Φ ), της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσι ών (Φ.Μ.Υ. Έντυπο Ε12 Φ Α) από αμοιβές που καταβλήθηκαν σε αξιωματικούς και μέλη κα τώτερου πληρώματος πλοίου και της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων Τροποποίηση της υπ αριθμ. 6619/381/2010 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλι σης «Καθορισμός κριτηρίων για τη διαδικασία αξι ολόγησης και επιλογής του με σύμβαση εξαρτη μένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικού προσωπικού των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) του ΟΑΕΔ» (ΦΕΚ 696/Β/2010).. 2 Τροποποίηση της υπ αριθμ / (ΦΕΚ Β 133/ ) κοινής υπουργικής απόφασης «Κα θορισμός των τυπικών και ουσιαστικών προσό ντων του προσωπικού που μετακινείται ή απο σπάται, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ 1 α του Ν. 3614/2007, στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας», όπως ισχύει Καθιέρωση 24ωρης και επταήμερης απασχόλησης για τις υπηρεσίες Καθαριότητας Ανακύκλωσης, Ύδρευσης Αποχέτευσης, Ηλεκτροφωτισμού και Συγκοινωνίας του Δήμου Σίφνου Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2870/3/ δα σικής απαγορευτικής διάταξης θήρας λόγω πυρ καγιάς Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων της Περιφέ ρειας Βορείου Αιγαίου της Περιφερειακή Ενότη τας Λέσβου για το διάστημα από Αύγουστο έως Δεκέμβριο του ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ (1) Παράταση των προθεσμιών υποβολής της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. Έντυπο Ε7 Φ ), της Οριστικής Δήλω σης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. Έντυπο Ε12 Φ Α) από αμοιβές που καταβλή θηκαν σε αξιωματικούς και μέλη κατώτερου πλη ρώματος πλοίου και της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213 Α ) περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών. 2. Την με αριθμό ΥΠΟΙΚ 07927ΕΞ 2012 (ΦΕΚ 2574 Β ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες στον Υφυπουργό Οικονομικών. 3. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 59 του Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151Α ). 4. Τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της πα ραγράφου 2 του άρθρου 83 του Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151Α ), όπως αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 42 του Ν. 4024/2011 (Α 226). 5. Τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρα γράφου 3 του άρθρου 46 του Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151Α ), όπως αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις της παραγρά φου 11 του άρθρου 4 του Ν. 4038/2012 (Α 14) και παρατά θηκε και για τις ανείσπραχτες αμοιβές της χρήσης 2012 με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του Ν. 4110/2013 (Α 17). 6. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 3986/2011 (Α 152), όπως αυτές ισχύουν μετά την τροποποίησή

2 26422 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) τους με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 42 του Ν. 4024/2011 (Α 226). 7. Τις διατάξεις του τέταρτου εδαφίου της παρα γράφου 3 του άρθρου 83 του Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151Α ). 8. Τις διατάξεις της παραγράφου 18 του άρθρου 5 του Ν. 2753/1999 (ΦΕΚ 249Α ). 9. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 20 του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α ). 10. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του Ν. 2020/1992 (Φ.Ε.Κ. 34 Α ), με τις οποίες παρέ χεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων, σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 11. Το από έγγραφο της Γ.Γ.Π.Σ. σύμφωνα με το οποίο ο αριθμός των υποβληθέντων δηλώσεων ανέρχεται στο ήμισυ των τελικώς υποβαλλομένων. 12. Την ανάγκη παράτασης υποβολής των εν θέματι δηλώσεων, ώστε να διατεθεί στους υπόχρεους υπο βολής τους ο απαιτούμενος χρόνος προκειμένου να προβούν σε όλες τις αναγκαίες αλλαγές των σχετικών προγραμμάτων τους, λόγω της νέας γραμμογράφησης των υποβαλλόμενων αρχείων μέσω διαδικτύου. 13. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δα πάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο φασίζουμε: Παρατείνουμε την προθεσμία υποβολής της Οριστι κής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών, της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών από αμοιβές που καταβλήθηκαν σε αξιω ματικούς και μέλη κατώτερου πληρώματος πλοίου και της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων μέχρι και την 29η Ιουλίου Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 19 Ιουλίου 2013 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ F Αριθμ. οικ /1264 (2) Τροποποίηση της υπ αριθμ. 6619/381/2010 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Καθορισμός κριτηρίων για τη διαδικασία αξιολό γησης και επιλογής του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικού προσω πικού των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) του ΟΑΕΔ» (ΦΕΚ 696/Β/2010). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Έχοντας υπόψη 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ΠΔ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α ). β) του άρθρου 7 του Ν. 3667/2008 «Θέματα ειδικών επιδοτήσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ114/Α ). γ) του άρθρου 2 παρ.2 του Ν. 2956/2001 «Αναδιάρ θρωση του ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258/Α ). δ) του άρθρου 5 παρ. 6 του Ν. 2009/1992 «Εθνικό Σύστημα Κατάρτισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 18/Α ). ε) του άρθρου 20 του Ν. 2639/1998 «Ρύθμιση Ερ γασιακών Σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 205/ Α ). στ) του Ν. 709/1977 «Περί καθιερώσεως κινήτρων επαγγελματικής κατάρτισης εργατικού δυναμικού και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 282/Α ). ζ) του Β.Δ. 405/1971 «Περί οργανώσεως, συγκροτήσε ως και λειτουργίας των Υπηρεσιών του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού» (ΦΕΚ 123/Α ). 2. Τις υπ αριθμ / (ΦΕΚ 831/Β )και 40014/ αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Συγκρότηση, Διάρθρωση και λειτουργία των Εκπαιδευτικών Μονάδων του ΟΑΕΔ σε Κέντρα Επαγγελματικής Τεχνικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης (ΚΕΤΕΚ)». 2. Τις υπ αριθμ / , 40230/ , 40060/ , 40113/ (ΦΕΚ 664/Β ) και 40047/ (ΦΕΚ 635/Β ) αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Κανονισμός λειτουργίας των ΙΕΚ του ΟΑΕΔ». 3. Τις υπ αριθμ / (ΦΕΚ 677/Β ) και 40135/ (ΦΕΚ 1215/Β ) αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Καθορισμός του σκοπού και του τρόπου διάθεσης των πόρων που προκύπτουν από την καταβολή των διδάκτρων των εκπαιδευομένων στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ και άλλες λεπτο μέρειες». 4. Την υπ αριθμ /Δ5.43/2009 (ΦΕΚ 709/Β ) «Τρο ποποίηση της υπ αριθμ / απόφασης των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Οικονομικών Κανονισμός λειτουργίας των ΙΕΚ του ΟΑΕΔ». 5. Την υπ αριθμ. 6619/381/2010 απόφαση του Υπουρ γού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Καθορισμός κριτηρίων για τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλο γής του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικού προσωπικού των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) του ΟΑΕΔ» (ΦΕΚ 696/Β/2010). 6. Την υπ αριθμ. 588/10/ απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΔ, η οποία διαβιβάστηκε με το υπ αριθμ / έγγραφο του Οργανισμού, αποφασίζου με: Τροποποιείται η υπ αριθμ. 6619/381/2010 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Καθορισμός κριτηρίων για τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής του με σύμβαση εξαρτημένης εργασί ας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικού προσωπικού των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) του ΟΑΕΔ» (ΦΕΚ 696/Β ) και αντικαθίσταται η παράγρα φος Ζ, ως ακολούθως:

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) «Ζ. ΑΝΑΘΕΣΗ ΩΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ. 1. Ιδιώτες ωρομίσθιοι εκπαιδευτές που προσλαμβά νονται στα Ι.Ε.Κ. του ΟΑΕΔ μπορούν να διδάξουν μέχρι δέκα (10) ώρες συνολικά την εβδομάδα, συμπεριλαμ βανομένης οποιασδήποτε άλλης απασχόλησης τους ανατεθεί, κατόπιν έγκρισης της Διεύθυνσης Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. 2. Ιδιώτες ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έχουν προσληφθεί στις ΕΠΑ.Σ. του ΟΑΕΔ με μειωμένο ωράριο ή ως αναπληρωτές στο Υπουργείο Παιδείας και Θρη σκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με μειωμένο ωράριο, ή σε δημόσια Ι.Ε.Κ., δύνανται να διδάξουν στα Ι.Ε.Κ. του ΟΑΕΔ μέχρι δέκα (10) διδακτικές ώρες με την προϋπόθεση ότι το συνολικό ωράριο διδασκαλί ας που τους έχει ανατεθεί σε ΕΠΑ.Σ., δημόσια Ι.Ε.Κ., αναπληρωτές, δεν θα υπερβαίνει το μέγιστο ωράριο διδασκαλίας που προβλέπεται σε νεοδιόριστο εκπαι δευτικό του αντίστοιχου κλάδου. 3. Με απόφαση του Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ. δύνανται να ανατεθούν στο μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό του Ο.Α.Ε.Δ., στα Ι.Ε.Κ. του Ο.Α.Ε.Δ. τόσες ώρες διδα σκαλίας όσες χρειάζονται για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου. 4. Οι συνταξιούχοι, οι δημόσιοι πολιτικοί διοικητικοί υπάλληλοι, οι υπάλληλοι των Ν.Π.Δ.Δ. και όσοι υπά γονται στις διατάξεις του Ν. 3528/2007, καθώς και το μόνιμο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που έχουν υποβάλλει αίτηση, δύνανται να διδάξουν στα Ι.Ε.Κ. του ΟΑΕΔ μέχρι πέ ντε (5) ώρες εβδομαδιαίως, αφού προσληφθούν μετά την εξάντληση του Πίνακα των Ιδιωτών. Οι ωρομίσθιοι αυτοί είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων, άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Για τους συνταξιούχους τηρούνται οι περι ορισμοί που ισχύουν για την απασχόλησή τους. Η ανάθεση των ωρών διδασκαλίας γίνεται ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του Ι.Ε.Κ. και έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης.» Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ αριθμ. 6619/381/2010 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 18 Ιουλίου 2013 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ Αριθμ. 424/90996 (3) Τροποποίηση της υπ αριθμ / (ΦΕΚ Β 133/ ) κοινής υπουργικής απόφασης «Καθο ρισμός των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού που μετακινείται ή αποσπάται, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ 1 α του Ν. 3614/2007, στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησι ακού Προγράμματος Αλιείας», όπως ισχύει. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 18 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267Α ) «Διαχείρι ση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο ». 2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ΠΔ 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α 98/ ), 3. Την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 2437/Β/ ) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αναδιάρθρωση, αρμοδιότητες και κατανομή προσω πικού Ειδικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το Επιχειρησιακό Πρό γραμμα Αλιεία». 4. Την υπ αριθμ. Υ48/ απόφαση του Πρωθυ πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρω τή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα». (ΦΕΚ 2105 Β ). 5. Την υπ αριθμ. 505/ πρόταση του Ειδι κού Γραμματέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του προσωπικού, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1α του Ν. 3614/ Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προ καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι σμού, αποφασίζουμε: Την τροποποίηση της υπ αριθμ / (ΦΕΚ Β 133/ ) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, ως εξής: Aντικαθίστανται τα άρθρα 1 έως 6 ως ακολούθως: Άρθρο 1 Τυπικά, ουσιαστικά και πρόσθετα προσόντα για τη θέση του Προϊσταμένου και Αναπληρωτή Προϊσταμέ νου της Ειδικής Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων των Μονάδων της Ειδικής Υπηρεσίας. Α. Για τη θέση του Προϊσταμένου της Ειδικής Υπη ρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΛΙΕΙΑΣ, καθώς και του Αναπληρωτή Προϊσταμένου απαιτούνται τα κατωτέρω τυπικά και ουσιαστικά προ σόντα:

4 26424 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τυπικά προσόντα: α) Πτυχίο ή δίπλωμα κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) σχολών της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα σχολών κράτους μέλους της ΕΕ ή χωρών εκτός ΕΕ. β) Επαγγελματική εμπειρία, η οποία θα πρέπει να είναι ως εξής: Δεκαετής για τους κατόχους πτυχίου ή διπλώματος σχολών της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα σχολών κράτους μέλους της ΕΕ ή χωρών εκτός ΕΕ. Οκταετής για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτ λου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου όμοιου τίτλου σπουδών σχολών κράτους μέλους της ΕΕ ή χωρών εκτός ΕΕ, ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης και για τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. Εξαετής για τους κατόχους διδακτορικού διπλώ ματος σχολών της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο σχολών κράτους μέλους της ΕΕ ή χωρών εκτός ΕΕ. γ) Άσκηση αρμοδιοτήτων διοίκησης και ιδίως άσκηση αρμοδιοτήτων προϊσταμένου σε οποιοδήποτε επίπεδο διοίκησης ή άσκηση αρμοδιοτήτων συντονισμού ομά δας έργου ή εργασίας. Ουσιαστικά προσόντα: α) Εμπειρία στον προγραμματισμό, σχεδιασμό, εφαρ μογή, εκτέλεση και διαχείριση, συντονισμό και έλεγ χο κοινοτικών, επιχειρησιακών συχρηματοδούμενων προγραμμάτων. β) Γνώση ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών σε θέ ματα του τομέα αλιείας. γ) Γνώση των διαδικασιών εφαρμογής συγχρηματο δοτούμενων προγραμμάτων και εκτέλεσης έργων, του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα. δ) Διοικητική και οργανωτική ικανότητα. ε) Ικανότητα προσαρμογής και επικοινωνίας, ανάλη ψης πρωτοβουλιών και ευθυνών. στ) Ικανότητα υποκίνησης των υφισταμένων για αυ ξημένη απόδοση. Συνεκτιμώνται ως πρόσθετα προσόντα: α) Μεταπτυχιακές σπουδές κατά προτίμηση σε αντι κείμενο συναφές με το αντικείμενο της Ειδικής Υπη ρεσίας Διαχείρισης. β) Ικανότητα προγραμματισμού, οργάνωσης και ελέγ χου εφαρμογής στόχων και εργασιών. γ) Καλή γνώση τουλάχιστον μίας ξένης κοινοτικής γλώσσας κατά προτίμηση της αγγλικής ή γαλλικής. Η γνώση δεύτερης ξένης κοινοτικής γλώσσας θα συνε κτιμάται ως επιπρόσθετο προσόν. δ) Γνώσεις θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης. ε) Ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γρα φείου. Β. Για τη θέση του Προϊσταμένου Μονάδας της Ειδι κής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμ ματος ΑΛΙΕΙΑΣ απαιτούνται τα κατωτέρω τυπικά και ουσιαστικά προσόντα: Τυπικά προσόντα: α) Πτυχίο ή δίπλωμα κατηγορίας ΠΕ, ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα σχολών κράτους μέλους της ΕΕ ή χωρών εκτός ΕΕ. β) Επαγγελματική εμπειρία, η οποία θα πρέπει να είναι ως εξής: Οκταετής για τους κατόχους πτυχίου ή διπλώματος σχολών της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα σχολών κράτους μέλους της ΕΕ ή χωρών εκτός ΕΕ Εξαετής για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτ λου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου όμοιου τίτλου σπουδών σχολών κράτους μέλους της ΕΕ ή χωρών εκτός ΕΕ, ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης και για τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. Τριετής για τους κατόχους διδακτορικού διπλώμα τος σχολών της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο σχολών κράτους μέλους της ΕΕ ή χωρών εκτός ΕΕ. Ουσιαστικά προσόντα: α) Εμπειρία στον προγραμματισμό, σχεδιασμό, εφαρ μογή, εκτέλεση υλοποίηση και διαχείριση, συντονισμό και έλεγχο κοινοτικών, επιχειρησιακών συχρηματοδο τούμενων προγραμμάτων. β) Γνώση ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών σε θέ ματα του τομέα αλιείας. γ) Γνώση των διαδικασιών εφαρμογής συγχρηματο δοτούμενων προγραμμάτων και εκτέλεσης έργων, του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα. δ) Διοικητική και οργανωτική ικανότητα. ε) Ικανότητα προσαρμογής και επικοινωνίας, ανάλη ψης πρωτοβουλιών και ευθυνών. στ) Ικανότητα υποκίνησης των υφισταμένων για αυ ξημένη απόδοση. Συνεκτιμώνται ως πρόσθετα προσόντα: α) Μεταπτυχιακές σπουδές κατά προτίμηση σε αντι κείμενο συναφές με το αντικείμενο της Ειδικής Υπη ρεσίας Διαχείρισης. β) Ικανότητα προγραμματισμού, οργάνωσης και ελέγ χου εφαρμογής στόχων και εργασιών. γ) Καλή γνώση τουλάχιστον μίας ξένης κοινοτικής γλώσσας κατά προτίμηση της αγγλικής ή γαλλικής. Η γνώση δεύτερης ξένης κοινοτικής γλώσσας θα συνε κτιμάται ως επιπρόσθετο προσόν. δ) Γνώσεις θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης. ε) Ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γρα φείου. στ) Άσκηση αρμοδιοτήτων διοίκησης σε οποιοδήποτε επίπεδο διοίκησης ή άσκηση αρμοδιοτήτων συντονι σμού ομάδας έργου ή εργασίας. Άρθρο 2 Τυπικά, ουσιαστικά και πρόσθετα προσόντα για τα στελέχη της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Για τα στελέχη της κατηγορίας ΠΕ απαιτούνται τα κατωτέρω τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τυπικά προσόντα: α) Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα σχολών κράτους μέλους της ΕΕ ή χωρών εκτός ΕΕ. β) Επαγγελματική εμπειρία, η οποία θα πρέπει να είναι ως εξής: Τριετής για τους κατόχους πτυχίου ή διπλώματος σχολών της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα σχολών κράτους μέλους της ΕΕ ή χωρών εκτός ΕΕ Διετής για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου όμοιου τίτλου σπου δών σχολών κράτους μέλους της ΕΕ ή χωρών εκτός ΕΕ, ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης και για τους απο φοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. Μονοετής για τους κατόχους διδακτορικού διπλώ ματος σχολών της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο σχολών κράτους μέλους της ΕΕ ή χωρών εκτός ΕΕ. Ουσιαστικά προσόντα: α) Εμπειρία συμμετοχής στον προγραμματισμό, σχεδιασμό, εφαρμογή, εκτέλεση και διαχείριση, συ ντονισμό και έλεγχο κοινοτικών, επιχειρησιακών συ χρηματοδούμενων προγραμμάτων/έργων/πράξεων ή/ και γνώση των διαδικασιών εφαρμογής συγχρηματο δοτούμενων προγραμμάτων και εκτέλεσης έργων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα. β) Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας. γ) Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών. Συνεκτιμώνται ως πρόσθετα προσόντα: α) Μεταπτυχιακές σπουδές κατά προτίμηση σε αντι κείμενο συναφές με το αντικείμενο της Ειδικής Υπη ρεσίας. β) Καλή γνώση τουλάχιστον μίας ξένης κοινοτικής γλώσσας κατά προτίμηση της αγγλικής ή γαλλικής. Η γνώση δεύτερης ξένης κοινοτικής γλώσσας θα συνε κτιμάται ως επιπρόσθετο προσόν. γ) Ικανότητα προγραμματισμού, οργάνωσης και πα ρακολούθησης εργασιών. δ) Επαγγελματική εμπειρία στον προγραμματισμό εκτέλεση, διαχείριση, συντονισμό, σχεδίαση, έλεγχο προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από την Ευ ρωπαϊκή Ένωση ή αναπτυξιακών Προγραμμάτων. ε) Ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γρα φείου. Άρθρο 3 Τυπικά, ουσιαστικά και πρόσθετα προσόντα για τα στελέχη της κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευ σης (ΤΕ) Για τα στελέχη της κατηγορίας ΤΕ απαιτούνται τα κατωτέρω τυπικά και ουσιαστικά προσόντα: Τυπικά προσόντα: α) Πτυχίο ή δίπλωμα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σχο λών της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα σχολών κράτους μέλους της ΕΕ ή χωρών εκτός ΕΕ. β) Επαγγελματική εμπειρία, η οποία θα πρέπει να είναι ως εξής: Τριετής για τους κατόχους πτυχίου ή διπλώματος σχολών της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα σχολών κράτους μέλους της ΕΕ ή χωρών εκτός ΕΕ Διετής για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου όμοιου τίτλου σπου δών σχολών κράτους μέλους της ΕΕ ή χωρών εκτός ΕΕ, ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης και για τους απο φοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. Μονοετής για τους κατόχους διδακτορικού διπλώ ματος σχολών της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο σχολών κράτους μέλους της ΕΕ ή χωρών εκτός ΕΕ. Ουσιαστικά προσόντα: α) Εμπειρία συμμετοχής στον προγραμματισμό, σχε διασμό, εφαρμογή, εκτέλεση και διαχείριση, συντονι σμό και έλεγχο κοινοτικών, επιχειρησιακών συχρημα τοδοτούμενων προγραμμάτων/έργων/πράξεων ή/και γνώση των διαδικασιών εφαρμογής συγχρηματοδο τούμενων προγραμμάτων και εκτέλεσης έργων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα. β) Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας. γ) Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών. Συνεκτιμώνται ως πρόσθετα προσόντα: α) Μεταπτυχιακές σπουδές κατά προτίμηση σε αντι κείμενο συναφές με το αντικείμενο της Ειδικής Υπη ρεσίας. β) Καλή γνώση τουλάχιστον μίας ξένης κοινοτικής γλώσσας κατά προτίμηση της αγγλικής ή γαλλικής. Η γνώση δεύτερης ξένης κοινοτικής γλώσσας θα συνε κτιμάται ως επιπρόσθετο προσόν. γ) Ικανότητα προγραμματισμού, οργάνωσης και πα ρακολούθησης εργασιών. δ) Επαγγελματική εμπειρία στον προγραμματισμό εκτέλεση, διαχείριση, συντονισμό, σχεδίαση, έλεγχο προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από την Ευ ρωπαϊκή Ένωση ή αναπτυξιακών Προγραμμάτων. ε) Ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γρα φείου. Άρθρο 4 Τυπικά, ουσιαστικά και πρόσθετα προσόντα για τα στελέχη της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) Για τα στελέχη της κατηγορίας ΔΕ απαιτούνται τα κατωτέρω τυπικά και ουσιαστικά προσόντα: Τυπικά προσόντα: α) Απολυτήριος τίτλος Λυκείου γενικής κατεύθυνσης ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου χωρίς ειδικότητα ή Τεχνικού ή Επαγγελματικού Λυκείου χωρίς ειδικότητα ή εξατάξιου γυμνασίου ή τμήματος υπαλλήλων γρα φείου (διοίκησης) ή τμήματος υπαλλήλων λογιστηρίου τεχνικού ή επαγγελματικού λυκείου ή τεχνικού επαγ γελματικού λυκείου ή κλάδου διοικητικών υπηρεσιών γραμματέων ή κλάδου οικονομίας Ενιαίου Πολυκλα δικού Λυκείου. β) Διετής τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σε θέσεις γραμματείας ή άλλων διοικητικών καθηκόντων ή σε χειρισμό εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου.

6 26426 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ουσιαστικά προσόντα: α) Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας. β) Ικανότητα εργασίας σε ηλεκτρονικό περιβάλλον. γ) Ικανότητα οργάνωσης γραφείου και αρχειοθέ τησης. Συνεκτιμώνται ως πρόσθετα προσόντα: α) Πτυχίο Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης ή ισότιμου διπλώματος της αλλοδαπής. β) Γνώση τουλάχιστον μίας ξένης κοινοτικής γλώσ σας κατά προτίμηση της αγγλικής ή γαλλικής. γ) Εμπειρία σε θέση γραμματέως, βιβλιοθηκονόμου, λογιστικής ή σε διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων. δ) Γνώσεις λογιστικής ή/και διοικητικής υποστήριξης. ε) ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γρα φείου. Άρθρο 5 Τυπικά, ουσιαστικά και πρόσθετα προσόντα για τα στελέχη της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευ σης (ΥΕ) Για τα στελέχη της κατηγορίας ΥΕ απαιτούνται τα κατωτέρω τυπικά και ουσιαστικά προσόντα: Τυπικά προσόντα: Απολυτήριος τίτλος Γυμνασίου ή ισότιμος τίτλος σπουδών σχολών της ημεδαπής ή σχολών κράτους μέλους της ΕΕ ή χωρών εκτός ΕΕ. Συνεκτιμώνται ως πρόσθετα προσόντα: α) Τίτλος αποφοίτησης από τις μέσες επαγγελμα τικές σχολές ή αντίστοιχου τίτλου σχολών της ημε δαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών κράτους μέλους της ΕΕ ή χωρών εκτός ΕΕ.. β) ικανότητα συνεργασίας. γ) ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γρα φείου. Άρθρο 6 Δικαιολογητικά 1. Ως διδακτορικό δίπλωμα και ως μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών νοούνται εκείνα που χορηγούνται με αντίστοιχο ιδιαίτερο τίτλο μετά τη λήψη του πτυχίου ή διπλώματος Α.Ε.Ι. ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδικότη τας, σχολών κράτους μέλους της ΕΕ ή χωρών εκτός ΕΕ. Για τα μεταπτυχιακά και διδακτορικά διπλώματα εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εξωτερικού απαιτείται βε βαίωση ισοτιμίας ή κατάθεσης δικαιολογητικών στο ΔΟΑΤΑΠ και προσκόμιση της αντίστοιχης βεβαίωσης εντός εύλογου χρονικού διαστήματος εφόσον αυτό επιβάλλεται εκ του νόμου. 2. Ο χρόνος εμπειρίας αποδεικνύεται με βεβαίωση αρμόδιας ελληνικής ή αλλοδαπής δημόσιας υπηρεσίας ή νομικού προσώπου του αρθρ. 2 παρ. 1 του Ν. 2000/91 από την οποία προκύπτει το είδος της συγκεκριμένης εργασίας που παρασχέθηκε και η χρονική διάρκεια της παροχής της ή του οικείου ασφαλιστικού φορέα ή του εργοδότη στην περίπτωση που δεν προκύπτει το είδος της παρασχεθήσας εργασίας συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 23 Ιουλίου 2013 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ F Αριθμ /7844 (4) Καθιέρωση 24ωρης και επταήμερης απασχόλησης για τις υπηρεσίες Καθαριότητας Ανακύκλωσης, Ύδρευ σης Αποχέτευσης, Ηλεκτροφωτισμού και Συγκοινω νίας του Δήμου Σίφνου. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοι νοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α). 2. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Απο κεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ87/Α). 3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 143/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου» (ΦΕΚ 236/Α). 4. Την υπ αριθμ. 70/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σίφνου σχετικά με την καθιέ ρωση 24ωρης και επταήμερης απασχόλησης για τις υπηρεσίες Καθαριότητας Ανακύκλωσης, Ύδρευσης Αποχέτευσης, Ηλεκτροφωτισμού και Συγκοινωνίας του Δήμου Σίφνου, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την υπ αριθμ. 70/2013 απόφαση Δη μοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σίφνου σχετικά με: Την καθιέρωση 24ωρης και επταήμερης απασχόλησης και τις ημέρες αργιών και εορτών για τις υπηρεσίες Καθαριότητας Ανακύκλωσης, Ύδρευσης Αποχέτευσης, Ηλεκτροφωτισμού και Συγκοινωνίας του Δήμου Σίφνου Αναλυτικότερα η 24ωρη και επταήμερη απασχόληση και τις ημέρες αργιών και εορτών θα αφορά: 1) Υπηρεσία Καθαριότητας Ανακύκλωσης Ένας (1) μόνιμος υπάλληλος κλάδου ΔΕ29 Οδηγών Δύο (2) μόνιμοι υπάλληλοι κλάδου ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας Το μόνιμο ή με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ προσωπικό των παραπάνω ειδικοτήτων που ενδέχεται να μετατα γεί στο Δήμο και το προσωπικό των παραπάνω ειδι κοτήτων που ενδέχεται να προσληφθεί με συμβάσεις ΙΔΟΧ, μέσω της διαδικασίας του ετήσιου προγραμ ματισμού προσλήψεων προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα Η αποκομιδή των απορριμμάτων και των ανακυκλώσι μων υλικών, ιδίως κατά την τουριστική περίοδο, γίνεται και κατά τις απογευματινές και νυχτερινές ώρες ενώ η πρόσβαση σε ορισμένα σημεία συλλογής είναι δυνατή

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) μόνο κατά τις νυχτερινές ώρες. Λόγω της φύσης τους, για την εξυπηρέτηση κατοίκων, επιχειρήσεων και επι σκεπτών, οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται καθ' όλη την διάρκεια της εβδομάδος για όλο το έτος, ανεξαρτήτως αργιών και εορτών. 2) Υπηρεσία Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρεις (3) μόνιμοι υπάλληλοι κλάδου ΔΕ30 Τεχνι τών Υδραυλικών τρεις (3) μόνιμοι υπάλληλοι κλάδου ΥΕ16 Εργατών Γενικών Καθηκόντων Το προσωπικό με ειδικότητα ΔΕ29 Οδηγών και ΥΕ16 Εργατών Αποχέτευσης που ενδέχεται να προσληφθεί με συμβάσεις ΙΔΟΧ, μέσω της διαδικασίας του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού ανταπο δοτικού χαρακτήρα α) Το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης έχει μήκος 250 χλμ. και καλύπτει ολόκληρο το νησί. Μεγάλο μέρος του είναι παλαιό, με αποτέλεσμα να είναι συχνό το φαινόμενο βλαβών και διαρροών. β) Το μεγαλύτερο ποσοστό των αναγκών υδροδότη σης της Σίφνου καλύπτεται από τις μονάδες αφαλάτωσης. Το υπόλοιπο καλύπτεται από δημοτι κές γεωτρήσεις. Για τη συλλογή, χλωρίωση και διανομή του νερού υπάρχουν διάσπαρτες σε ολόκληρο το νησί δημοτικές δεξαμενές. γ) Στο νησί λειτουργούν 3 μονάδες ΒΙΟΚΑ Για όλα τα παραπάνω υπάρχει ανάγκη διαρκούς ελέγχου καλής λειτουργίας και άμεσης αποκατάστα σης τυχόν βλαβών και δυσλειτουργιών. 3) Υπηρεσία Ηλεκτροφωτισμού Ένας (1) μόνιμος υπάλληλος κλάδου ΤΕ4 Ηλεκτρο λόγων Μηχανικών Δύο (2) μόνιμοι υπάλληλοι κλάδου ΔΕ24 Ηλεκτρο λόγων α) Αποκατάσταση βλαβών και δυσλειτουργιών στις μονάδες ΒΙΟΚΑ και αφαλάτωσης, σε συνεργασία με την υπηρεσία Ύδρευσης Αποχέτευσης. β) Αποκατάσταση βλαβών στο δημοτικό δίκτυο φω τισμού γ) Λειτουργία των εγκαταστάσεων του Δημοτικού Ελικοδρομίου, οποιαδήποτε ώρα και ημέρα απαιτηθεί δ) Εγκατάοταση και λειτουργία ηλεκτρικών παρο χών και φωτισμού κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων του Δήμου που γίνονται σε απογευματινές, βραδινές ή και νυχτερινές ώρες, καθώς και σε ημέρες επετείων, αρ γιών και εορτών. 4) Υπηρεσία Συγκοινωνίας Ένας (1) μόνιμος υπάλληλος κλάδου ΔΕ29 Οδηγών Για την Λειτουργία του δημοτικού λεωφορείου, το οποίο εκτελεί αστική συγκοινωνία, κατά τους τουριστι κούς μήνες, οπότε τα δρομολόγια διαρκούν από 07:00 το πρωί έως 01:00 μετά τα μεσάνυχτα της επόμενης μέρας, σε συνεργασία με τους οδηγούς με σχέση ερ γασίας ΙΔΟΧ που προσλαμβάνει η Δημοτική Κοινωφε λής Επιχείρηση. Β. Από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπά νη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου έτους 2013, ύψους ,00 ευρώ, η οποία έχει προ βλεφθεί στους σχετικούς κωδικούς και Για τα επόμενα έτη προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους ,00 η οποία θα προβλέπεται στους αντίστοιχους προϋπολογισμούς. (Η με Α.Π.3445/ Βεβαίωση Πιστώσεων του Δημάρχου Σίφνου) Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ερμούπολη, 15 Ιουλίου 2013 Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Δ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ F Αριθμ /3388/2 (5) Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2870/3/ (ΦΕΚ 2436/ τ. Β ) δασικής απαγορευτικής διάτα ξης θήρας λόγω πυρκαγιάς. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ Ο Δασάρχης Τρίπολης, έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. Δ 86/69 «περί δασικού κώδικα» (άρθρα 251, 258, 259, και 261), το Ν.Δ 996/1971 (άρθρο 11), του Ν. 177/1975 (άρθρα 7 και 8) του Ν. 2637/98 (άρθρα 57, 58 και 59), του Ν. 3852/2010 (άρθρα 280) και της / (ΦΕΚ 757/Β/ ) κοινής από φασης των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Ανα πληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις / (ΦΕΚ 1188/τ.Β/ ) και / (ΦΕΚ 68/τ.Β/ ) και 87578/703/ (ΦΕΚ 581/τ. Β/ ) Κ.Υ.Α. Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας και της Η.Π /1807/Ε. 103/ (ΦΕΚ 1495/Β/2010) κοινής απόφασης των Υπουργών Οι κονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ τιλίας, Περιβ/ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 2. Την υπ αριθμ / Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή σου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής στους προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δασών Και Αγρο τικών Υποθέσεων». 3. Την υπ αριθμ. 2870/3/ (ΦΕΚ 2436/ τ. Β ) Δασική Απαγορευτική Διάταξη Θήρας λόγω πυρ καγιάς του Δασαρχείου Τρίπολης. 4. Το υπ αριθμ. 300/ έγγραφο του Κυνη γετικού Συλλόγου Μεγαλόπολης. 5. Την ανάγκη διατήρησης των πληθυσμών όλων των ειδών της άγριας πανίδας σε ικανοποιητικά επίπεδα, ιδιαίτερα μετά τις δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν στις πληγείσες από τις πυρκαγιές περιοχές, ώστε να ανταποκρίνονται στις οικολογικές, επιστημονικές και μορφωτικές απαιτήσεις λαμβανομένων υπόψη των οι

8 26428 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) κονομικών και ψυχαγωγικών τοιούτων στην περιφέρεια του Δασαρχείου Τρίπολης, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την υπ αριθμ. 2870/3/ Δα σική Απαγορευτική Διάταξη Θήρας λόγω πυρκαγιάς ως προς τα όρια και απαγορεύουμε την άσκηση θή ρας παντός θηρεύσιμου είδους εντός της εκτάσεως, που απεικονίζεται στο συνημμένο απόσπασμα φύλλου χάρτη ΓΥΣ 1: εμβαδού επιφανείας ,00 στρεμμάτων, το οποίο συνοδεύει τη παρούσα, που ορίζεται ως εξής: 1. Από τη θέση «μνημείο 212 εκτελεσθέντων» στη θέση «Βίγλες» Τ.Κ. Μακρυσίου, ακολουθεί τον αγροτικό δρόμο προς Τ.Κ. Μαλλωτά όπου συναντά την κεντρική οδό από Τ.Κ. Μαλλωτά προς Τ.Κ. Ραψομμάτη. 2. Συνεχίζει τον αγροτικό δρόμο από την Τ.Κ. Ραψομ μάτη προς εξωκλήσι του Αγιάννη Ραψομματίου, όπου ακολουθεί αγροτικό δρόμο παράλληλα του ποταμού Αλφειού προς κεντρική οδό Τ.Κ. Περιβολιών Τ.Κ. Ρου τσίου. 3. Μετά την διασταύρωση αυτών (αγροτικός δρόμος παράλληλα του ποταμού Αλφειού και κεντρική οδός Τ.Κ. Περιβολιών Τ.Κ. Ρουτσίου) και σε απόσταση δια κοσίων μέτρων επί της οδού Περιβολιών Ρουτσίου, ακολουθεί αγροτική οδό δεξιά αυτού και παράλληλα με τον ποταμό Αλφειό προς τον οικισμό Καμαρίτσα. 4. Από τον οικισμό Καμαρίτσα οδεύει προς σιδηρο δρομικό σταθμό Τ.Κ. Λεονταρίου δια μέσω αγροτικής οδού. Ακολουθεί την αγροτική οδό (παλαιά επαρχιακή οδός Σταθμός Λεονταρίου Λεοντάρι) και καταλήγει στον οικισμό εργατικών κατοικιών Λεονταρίου όπου συναντά την επαρχιακή οδό Μεγαλόπολης Λεοντα ρίου. 5. Στην διασταύρωση των επαρχιακών οδών Μεγα λόπολης Λεονταρίου και Λεονταρίου Σπάρτης, ακο λουθεί τη νοητή γραμμή μέχρι την κορυφή Κούμαρος, όπου συναντά και ακολουθεί αγροτική οδό που διέρ χεται τον Άγιο Νικόλαο Λεονταρίου, τον Άγιο Μηνά, τον Άγιο Νικόλαο Φαλαισίας, την Μονή Μπούρα και καταλήγει στην επαρχιακή οδό Λεονταρίου Σπάρτης, όπου ακολουθεί αυτήν μέχρι την τοποθεσία Δεξαμενή Πετρίνας, δεξιά της οδού που αναφέραμε. 6. Στη συνέχεια ακολουθεί την αγροτική οδό μέχρι της επαρχιακή οδό Πετρίνας Γραικού (θέση γεώτρηση Πετρίνας). Δια μέσου αυτής διέρχεται από την Τ.Κ. Βουτσαρά. στη θέση «Πουρνάρι», ακολουθεί αγροτική οδό έως το εξωκλήσι «Άγιος Δημήτριος» Τ.Κ. Βουτσαρά. 7. Ακολουθεί αγροτική οδό περνά από εξωκλήσι Αγ. Σπυρίδωνα όπου συναντά τον κεντρικό δρόμο Ρούτσι Βουτσαρά. δ. Ακολουθεί το κεντρικό δρόμο από Ρούτσι προς τη διασταύρωση Ανεμοδουρίου Άνω Αναβρυτού, όπου ακολουθεί τη κεντρική οδό μέχρι τη ΤΚ Άνω Αναβρυτού όπου συναντά τα όρια του καταφυγίου θηραμάτων Τσεμπερούς. 9. Ακολουθεί αυτά διαμέσου της Τ.Κ. Πάπαρη και δια μέσου αγροτικής οδού φτάνει στην Τ.Κ. Μαρμαριάς. Από εκεί δια μέσω της επαρχιακής οδού Μαρμαριάς Παλαιόχουνης και της παλαιάς Ε.Ο. Τρίπολης Με γαλόπολης, φτάνει στη θέση «μνημείο 212 εκτελεσθέ ντων» από όπου ξεκίνησε. Η παρούσα αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσης και η ισχύς είναι για δύο (2) έτη. Η τήρηση της ανατίθεται στη Δασική Υπηρεσία, στους Ομοσπονδιακούς φύλακες θήρας, στους φύλα κες θήρας των Κυνηγετικών Συλλόγων, στην Αστυνο μία, στους Δημοτικούς και Κοινοτικούς Υπαλλήλους, σύμφωνα με το άρθρο 289 του Ν. Δ. 86/69 «περί δασι κού κώδικα» και σε κάθε φιλόνομο πολίτη. Οι παραβάτες της παρούσας και εκείνοι κατ' εντολή των οποίων ενεργούν διώκονται και τιμωρούνται σύμ φωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ πολογισμού. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Τρίπολη, 16 Ιουλίου 2013 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ο Δασάρχης Τρίπολης ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΓΕΙΤΑΚΗΣ

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 26429

10 26430 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ /937 (6) Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων της Περιφέρει ας Βορείου Αιγαίου της Περιφερειακή Ενότητας Λέ σβου για το διάστημα από Αύγουστο έως Δεκέμ βριο του 2013 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Έχοντας υπόψη 1. Τις διατάξεις του ΠΔ 137/2010 «Οργανισμός της Πε ριφέρειας Βορείου Αιγαίου (ΦΕΚ 230/Α/ ). 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης «Πρόγραμμα Καλλικράτης». 3. Τις διατάξεις των άρθρων 12 παρ.10 και 15 παρ. 18 εδ.2 του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας κ.λπ.». 4. Τις διατάξεις του άρθρου 25 της παρ. 7 του Ν. 2738/99 «Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση» (ΦΕΚ 180/Τ.Α/1999). 5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/11 «Συντα ξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρα τηγικής ». 6. Την υπ αριθμ. 2/78400/0022/ εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών Γ.Λ.Κ. αναφορικά με την υπε ρωριακή απασχόληση των υπαλλήλων. 7. Τις υπ αριθμ /2267/ και 26814/2095/ αποφάσεις δέσμευσης πιστώσεων στο προ ϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 Περιφέρειας Βο ρείου Αιγαίου/Π.Ε. Λέσβου. 8. Την υπ αριθμ. 597/ (απόσπασμα πρακτικού 18/2013) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 9. Το γεγονός ότι τρεις (3) υπάλληλοι της Διεύθυν σης Οικονομικού, δύο (2) υπάλληλοι του Τμήματος Μι σθοδοσίας αυτής, ένας (1) υπάλληλος του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας και εννέα (9) υπάλληλοι της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, θα απασχοληθούν εκτός ωραρίου εργασίας, εντός εργάσιμων ημερών, για το διάστημα από Αύγουστο έως Δεκέμβριο 2013, για την αντιμετώπιση αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών λόγω έλλειψης προσωπικού και αυξημένου φόρτου εργασίας, αποφασίζουμε: Α) Διαπιστώνουμε την ανάγκη για υπερωριακή απα σχόληση τριών (3) υπαλλήλων της Διεύθυνσης Οικονο μικού, δύο (2) υπαλλήλων του Τμήματος Μισθοδοσίας αυτής, ενός (1) υπαλλήλου του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας και εννέα (9) υπαλλήλων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, οι οποίο θα απασχοληθούν εκτός ωραρίου εργασίας, εντός εργάσιμων ημερών, για το διάστημα από Αύγουστο έως Δεκέμβριο 2013, για την αντιμετώπιση αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών λόγω έλλειψης προσωπικού και αυξημένου φόρτου εργασίας. Β) Καθιερώνουμε με αμοιβή υπερωριακή απασχόληση κατά τις απογευματινές ώρες των εργάσιμων ημερών για το έτος 2013 μέχρι 1500 ωρών συνολικά και για τους δέκα πέντε ( 15 ) υπαλλήλους της ΠΕ Λέσβου ως κατωτέρω: 1) μέχρι 500 ώρες συνολικά για τους πέντε (5) υπαλ λήλους της Διεύθυνσης Οικονομικού 2) μέχρι 100 ώρες για έναν (1) υπάλληλο της Αυτοτε λούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας 3) μέχρι 900 ώρες για εννέα (9) υπαλλήλους της Διεύ θυνσης Τεχνικών Έργων Υπερωρίες εργάσιμων ημερών: α) ένας (1) υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονο μικού της Διεύθυνσης Οικονομικού με είκοσι (20) ώρες το μήνα για πέντε (5) μήνες (1X20X5) = 100 ώρες β) δύο (2) υπάλληλοι κλάδου TE Διοικητικού Λογιστι κού της Διεύθυνσης Οικονομικού με είκοσι (20) ώρες το μήνα για πέντε (5) μήνες (2X20X5) = 200 ώρες γ) δύο (2) υπάλληλοι κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμμα τέων της Διεύθυνσης Οικονομικού με είκοσι (20) ώρες το μήνα για πέντε (5) μήνες (2X20X5) = 200 ώρες δ) ένας (1) υπάλληλος κλάδου ΔΕ Χειριστών Μηχανη μάτων του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας με είκοσι (20) ώρες το μήνα για πέντε (5) μήνες (1X20X5) = 100 ώρες ε) εννέα (9) υπαλλήλων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έρ γων, εκ των οποίων δύο (2) ΔΕ/Χειριοτών Μηχανημάτων, τεσσάρων (4) ΔΕ/Οδηγών, δύο (2) ΔΕ/Γεωτρυπανιστών και ενός (1) ΔΕ/Εργοδηγών, με είκοσι (20) ώρες το μήνα έκαστος, για πέντε (5) μήνες (9X20X5) = 900 ώρες Σύνολο ωρών: 1500 ώρες Η συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλη σης, στην οποία θα αναφέρονται ονομαστικά οι συμμε τέχοντες υπάλληλοι, το αντικείμενο απασχόλησης για τον κάθε υπάλληλο κατά μήνα, θα γίνει με απόφαση μας ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες ανάγκες. Η δαπάνη η οποία ανέρχεται στο ποσό των 6.221,43 συνολικά θα καλυφθεί από πιστώσεις του προϋπολογι σμού οικονομικού έτους 2013 του Φορέα 0072 ΚΑΕ Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο πραγματικής υπερωριακής απασχόλησης ορίζεται ο Προϊστάμενος των υπαλλήλων. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μυτιλήνη 16 Ιουλίου 2013 Ο Περιφερειάρχης ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΚΑΛΗΣ

11

12 26432 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1386 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Μαΐου 2014 Αριθμ. απόφ. 1434/21/6 5 2014 Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ΟΑΕΔ κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 6 Αυγούστου 015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 117/Δ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3647 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2795/164131 Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2015 των φορέων του Κεφ. Α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005)

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 19 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 6855/105 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εποχική εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 772 4 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κα τασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1250 16 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 10294 Ένταξη των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 15 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.: 1011 Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 348 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων τυπικών και ουσια στικών προσόντων του προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 157 9 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4165 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Προσδιορισμένοι Τίτλοι ISIN/ΙSIN B ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Τιμή Αγοράς εκ φρασμένη ως πο σοστό (%) επί του ονομαστικού ποσού κεφαλαίου των Προσδιορισμένων Τίτλων Συνολικό ποσό ονομαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω τοκόλλου του 1978 που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 1 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4140 Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 101 29 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4149 Kύρωση τoυ Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουρ γείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 116 23 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4153 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 173 8 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 3448 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέμα τος Καστρόλακκα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47 27 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4240 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 51 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 30 Ιανουαρίου 2015 Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων του εισαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 166 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4171 Κύρωση του Mνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 219 8 Νοεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4091 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημο κρατίας και του Καναδά σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1581 30 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 (Β 1064) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1277 2 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74916/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 27 Ιουνίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3984 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 151 1 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3985 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 525 28 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 260/2013 Αντικατάσταση των άρθρων 88 έως 91 του Κώδικα Τρο φίμων και Ποτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 31 23 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4047 Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 24 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 132528 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 309891/14 12 2010 (ΦΕΚ Β 1966) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 474 24 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 2/22717/0094 Υποβολή οικονομικών στοιχείων φορέων Γενικής Κυβέρ νησης, στο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 217 30 Σεπτεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4020 Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δί καιο, την αναγνώριση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 266 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4216 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της Εμπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 198 24 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4287 Κύρωση της Συμφωνίας για την Ίδρυση Διεθνούς Ακαδημίας κατά της Διαφθοράς ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1298 29 Μαΐου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ.. 1119 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7 9 Ιανουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4107 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Ελλη νικής Δημοκρατίας και της Κοινοπολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1240 23 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ/15304 Α ντιστοίχιση ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. φορέων λοι πών Υπουργείων πλην ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2398 9 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2253.1 31.1/34144/15 Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1113 11 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89884/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 48 15 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του πα ρακρατούμενου φόρου 15%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 176 16 Δεκεμβρίου 2015 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4354 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7653 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1133 9 Νοεμβρίου 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ Αριθμ. 1415025587 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2202 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 86208 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 239 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 194 Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α 231), όπως αυτό ισχύ ει μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1217 23 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 91834/Ζ2 «Επανασύσταση χιλίων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων (1.174) οργανικών και προσωποπαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 405 16 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειρι στικού έτους 2011... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 740 28 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63696 Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 079 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 94 5 Μαΐου 05 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α, Β, Γ και τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 211 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4016 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσε ως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1401 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 66 15 Απριλίου 2016 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4380 Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου με ταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 245 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 26 Μαρτίου 2010 Πίνακας διοριστέων για την πλήρωση 496 θέσεων της Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11491 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 718 21 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας μεταδημότευ σης υποψηφίου σε δημοτικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22679 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1564 17 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α Τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ).... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 599 16 Αυγούστου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Mε την υπ αριθμ. 89181/Δ2/10.8.2007 απόφαση της Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1114 2 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων...1» Ναυτιλίας και Αιγαίου...2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1600 27 Νοεμβρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αριθμ. 10518 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 303 26 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111316/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δη μοσίων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3440 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 24 Δεκεμβρίου 2012 Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων Πολιτικού Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 750 26 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ: 1080 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 981 23 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση μίσθωσης λεωφορείου από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Μυτιλήνη) για τη μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2321 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 238 15 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας, έκτασης εμβαδού Ε=63,823548 στρ. στη θέση «Άρτσι», Τοπικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2145 30 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/23254 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2222 9 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.151/123835/Β6 Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ.253/143554/Β6/12 11 2010 (Φ.Ε.Κ. 1794/τ.Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9775 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 640 4 Μαρτίου 04 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8055/9 Συμπλήρωση τροποποίηση της με αριθμ. 34/90/ 304 κοινής υπουργικής απόφασης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.11.25 19:21:38 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2029 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 229 16 Ιουλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1007/56359 Επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών τμήμα τος χειμάρρου Αμύρου, ρέματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1103 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 103 27 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.883/530/16.9.1999 από φασης του Υπουργού Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1396 16 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89406/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 22 14 Φεβρουαρίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3640 Κύρωση Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας μετα ξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17773 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1054 4 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ. 22729/14 11 2011 απόφασης Δημάρχου (ΦΕΚ 2770/τ. Β /2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 472 19 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 183295 Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του Προεδρικού Δια τάγματος αριθ. 115/1997

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6835 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 18 Δεκεμβρίου 2009 (1) NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3811 Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρό θεση (Εναρμόνιση της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2025 17 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απαγόρευση θήρας ορισμένου χρόνου σε έκταση εμ βαδού 21.469,00 στρεμμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38537 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2631 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 196008 Απλούστευση και ένταξη στο σύστημα πληροφόρησης και διεκπεραίωσης των Ενιαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4062 Aξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού Πρό γραμμα ΗΛΙΟΣ Προώθηση της χρήσης ενέργει ας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 67 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 13 12 Ιανουαρίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθ. 32677/ΕΥΘΥ 332 υπουργι κής απόφασης αναδιάρθρωσης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 220 24 Οκτωβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4023 Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20793 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1558 13 Ιουνίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αμοιβής αξιολογητών του Προγράμμα τος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»... 1 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα