ΠΡΟΣ: ΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ/ΤΜ. ΠΡΟΜ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΟΙΝ : 110ΠΜ 140ΣΕΠΗΠ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣ: ΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ/ΤΜ. ΠΡΟΜ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΟΙΝ : 110ΠΜ 140ΣΕΠΗΠ"

Transcript

1 «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» ΠΡΟΣ: ΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ/ΤΜ. ΠΡΟΜ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΟΙΝ : 110ΠΜ 140ΣΕΠΗΠ Φ.831/Α.305 Σ.305 Λάρισα, 7 Απρ 15 ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ αριθµ. 5/15 για την Ανάδειξη Αναδόχου για τον Ετήσιο Επανέλεγχο 110ΠΜ -140ΣΕΠΗΠ µε Λήψη Ενσφράγιστων Προσφορών α. Φ.831/Α.170/Σ.170/ / ΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ β. Φ.831/Α.202/Σ.202/ / ΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ γ. Φ.831/Α.283/Σ.283/ / ΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ 1. Έχοντας υπόψη: α. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν: (1) Το Ν.. 721/70 (ΦΕΚ Α 251/1970) «Περί Οικονοµικής Μέριµνας και Λογιστικού των Ε..». (2) Το Ν.2198/94 (ΦΕΚ Α 43/ ), άρθρο 24 (παρακράτηση φόρου στο εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις). (3) Το Ν.2286/95 (ΦΕΚ Α 19/ ) «Προµήθειες του ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». (4) Το Ν.3861/10 (ΦΕΚ Α 112/ ) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραµµα ιαύγεια και άλλες διατάξεις», καθώς και τις εκδοθείσες επ αυτού κανονιστικές οδηγίες εφαρµογής του. (5) Το Ν.4270/14 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις. (6) Το Π.. 118/07 (ΦΕΚ Α 150/ ) «Κανονισµός Προµηθειών του ηµοσίου». (7) Τη Φ.800/133/134893/ Απόφαση ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ Β 2300/ ) «Περί Μεταβίβασης Οικονοµικής Εξουσίας κλπ». (9) Τις Κ.Υ.Α. 618/43/ (ΦΕΚ 52/ ) και 17230/671/ (ΦΕΚ 1218/ ). (10) Την Πα /06/ΓΕΑ β. Τη Φ.812.1/Α /Σ.2174/ /ΓΕΑ/ 6/3α απόφαση µε την οποία µεταβιβάστηκε στη ιεύθυνση η ιοίκηση πιστώσεων Π/Υ ΓΕΑ 2015.

2 γ. Τις µε αριθµό πρωτοκόλλου 1307/ (Α Α 7ΣΣΞ6-ΓΗΥ) και 1385/ (Α Α 7ΝΠ36-Π93) Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) της ΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ σε βάρος ΚΑΕ 0869 «Αµοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισµού». δ. Τις µε αριθµό πρωτοκόλλου 1314/ (Α Α Ω5616-Μ7Ο) και 1843/ (Α Α ΩΝΩΦ6-ΩΜΞ) Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) της ΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ σε βάρος ΚΑΕ 1642 «Προµήθεια χηµικών υλικών και αεραφρού». ε. Τις σχετικές Εντολές Αγοράς-Εκτέλεσης Εργασιών των Μονάδων µε τις οποίες προβλήθηκαν οι απαιτήσεις θέµατος. στ. Την αναγκαιότητα-σκοπιµότητα υλοποίησης της υπόψη προµήθειας, προκειµένου να εξασφαλισθεί η βέλτιστη δυνατή κατάσταση του εξοπλισµού θέµατος και να επιτευχθεί αφενός η καλύτερη απόδοση κατά τη χρήση του και αφετέρου η ασφάλεια του προσωπικού και των κτιρίων - εγκαταστάσεων των Μονάδων. ζ. Την (α) σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π.3/15) για την ανάδειξη αναδόχου θέµατος. η. Τη (β) σχετική µε την οποία συγκροτήθηκε η επιτροπή αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών που κατατέθηκαν στην ανωτέρω σχετική πρόσκληση. θ. Τη (γ) σχετική µε την οποία µαταιώθηκαν τα αποτελέσµατα της Π.3/15 και δόθηκε εντολή για την επανάληψή του, σύµφωνα και µε τα καθοριζόµενα στο άρθρο 21 παρ. ζ του Π.. 118/07. Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε 2. Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, τις ενώσεις προµηθευτών, τους συνεταιρισµούς και τις κοινοπραξίες προµηθευτών, να υποβάλλουν τις προσφορές τους για τον ετήσιο επανέλεγχο πυροσβεστήρων 110ΠΜ - 140ΣΕΠΗΠ, προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 ) συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ και των κρατήσεων ποσοστού 6,144% υπέρ ηµοσίου και 0,1036% υπέρ ΕΑΑ ΗΣΥ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα πρόσκληση, το αργότερο µέχρι την 27 η Απριλίου 2015 ηµέρα ευτέρα και ώρα 14:00 π.µ. 3. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν το φάκελο της προσφοράς τους καταθέτοντάς τον αυτοπροσώπως ή µε ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους στη Γραµµατεία της ΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ (Αεροπορική Βάση Λάρισας, Τέρµα Αγιάς, ΤΚ 41001) ή αποστέλλοντάς τον ταχυδροµικά, µε συστηµένη επιστολή ή courrier, στην ως άνω διεύθυνση. Στην περίπτωση της ταχυδροµικής αποστολής, η Υπηρεσία ουδεµία ευθύνη φέρει για το χρόνο και το περιεχόµενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν. 4. Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα είναι εκπρόθεσµες, δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται. 5. Η αποσφράγιση των προσφορών, η οποία θα λάβει χώρα την 28 η Απριλίου 2015 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.µ., θα γίνει δηµόσια, από το αρµόδιο συλλογικό όργανο της Υπηρεσίας, ήτοι την Επιτροπή Αποσφράγισης Προσφορών

3 που ορίστηκε µε τη (β) σχετική για το σκοπό αυτό και δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποί τους, εφόσον έχει υποβληθεί µε την προσφορά τους το σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης. 6. Οι τιµές των οικονοµικών προσφορών που θα κατατεθούν είναι δεσµευτικές για τον εκάστοτε µειοδότη, ενώ σε αυτές δεν επιτρέπεται να συµπεριλαµβάνονται σχόλια, ούτε αυτές να τελούν υπό προϋποθέσεις, αιρέσεις ή περιορισµούς. 7. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα αυξοµείωσης της ποσότητας των προς επανέλεγχο πυροσβεστήρων σε ποσοστό 30%. Επιπρόσθετα επισηµαίνεται ότι κατά τη διάρκεια του έτους, τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις για επανέλεγχο πυροσβεστήρων που θα προβληθούν από τις υπόλοιπες Μονάδες που υποστηρίζονται από τη ΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ (Μ.ΑΤΑ, ΑΚ, ΕΚΑΕ, 1 ο ΑΚΕ) θα αναλαµβάνονται από τον αναδειχθέντα µειοδότη στα πλαίσια του ισχύοντος ιδιωτικού συµφωνητικού. 8. Με το µειοδότη θα υπογραφεί ιδιωτικό συµφωνητικό διάρκειας έως τις Αντίγραφα του πλήρους σώµατος της παρούσας πρόσκλησης διατίθενται σε ηλεκτρονική µορφή (.pdf) από την επίσηµη ιστοσελίδα της Πολεµικής Αεροπορίας (www.haf.gr) και το «ΙΑΥΓΕΙΑ» στο διαδίκτυο. 10. Για πληροφορίες που αφορούν στους όρους της παρούσας πρόσκλησης, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο Τµήµα Προµηθειών της ιεύθυνσης, τηλ , αρµόδιος Σγός (Ο) Κων/νος Τσίρκας. Ακριβές Αντίγραφο Ασµχος (Ο) ηµήτριος Αναστασιάδης ιευθυντής.ο.υ Ασµίας (ΕΠΡΑ) Παπαδούλη Μαρία Προϊσταµένη Γραµ. ΟΥ Α/Β Λάρισας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» : ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «Β» : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Γ» : ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΤΗ Φ.831/Α.305/Σ.305/ Α-1 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ετήσιος Επανέλεγχος Υδραυλική οκιµή Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Π/Υ TIMH ΜΕ ΦΠΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ Τεµ ,00. Τεµ ,00. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ Κόνεως Αφρού CO2 Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Π/Υ TIMH ΜΕ ΦΠΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ Kgr ,00. Lt ,00. Lt ,00. ΙΒΑΝ Λογαριασµού:. Χρόνος ολοκλήρωσης εργασιών: Έως Στην ανωτέρω τιµή δεν συµπεριλαµβάνεται ο αναλογούν ΦΠΑ. Υπογραφή ιδιωτικού συµφωνητικού πριν από την έναρξη των εργασιών. Κατά την πληρωµή του µειοδότη: o Θα διενεργηθούν κρατήσεις ποσοστού 6,144% υπέρ ηµοσίου και 0,1036% υπέρ ΕΑΑ ΗΣΥ (εφάπαξ κράτηση επί της συνολικής συµβατικής αξίας προ ΦΠΑ). Η δαπάνη υπόκειται επίσης σε παρακράτηση φόρου εισοδήµατος 8%

5 για την παροχή υπηρεσιών και 4% για την προµήθεια υλικών, για την οποία θα εκδίδεται αντίστοιχη βεβαίωση από την Υπηρεσία. o Α-2 Θα προσκοµισθεί φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα. Ο προµηθευτής δεσµεύεται ρητά και ανεπιφύλακτα µε την προσφορά του, ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί µειοδότης, οι προσφερόµενες εργασίες θα πληρούν την τεχνική περιγραφή της Υπηρεσίας, τα καθοριζόµενα στα παραρτήµατα III, IV, V και VI της Κ.Υ.Α 618/43/2005 (ΦΕΚ 52/Β/2005), καθώς και οικείες διατάξεις και κανονισµούς της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας. Ο προµηθευτής θα συνυποβάλλει σε ξεχωριστό έντυπο τιµοκατάλογο των κύριων ανταλλακτικών των πυροσβεστήρων που ενδέχεται να χρειάζονται αντικατάσταση (κλείστρα, µανόµετρα, σωλήνες εκροής κ.τ.λ) καθώς και τιµοκατάλογο για την αγορά καινούργιων πυροσβεστήρων (όλων των κατηγοριών), προκειµένου να ληφθούν υπόψη από την Υπηρεσία. Επισηµαίνεται ότι είναι δυνατή η κατάθεση προσφοράς υπό έτερο έντυπο, ωστόσο θα πρέπει να συµπεριληφθούν όλες οι ανωτέρω πληροφορίες.... (Ηµεροµηνία) Ο Προµηθευτής (Σφραγίδα-υπογραφή) Ακριβές Αντίγραφο Ασµχος (Ο) ηµήτριος Αναστασιάδης ιευθυντής.ο.υ Ασµίας (ΕΠΡΑ) Παπαδούλη Μαρία Προϊσταµένη Γραµ. ΟΥ Α/Β Λάρισας

6 Β-1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΣΤΗ Φ.831/Α.305/Σ.305/ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Σκοπός του ετήσιου επανελέγχου των πυροσβεστήρων των Μονάδων (110ΠΜ - 140ΣΕΠΗΠ), είναι η εξασφάλιση της βέλτιστης δυνατής κατάστασης τους και να επιτευχθεί αφενός η καλύτερη απόδοση κατά τη χρήση του και αφετέρου η ασφάλεια του προσωπικού και των κτιρίων - εγκαταστάσεων της Μονάδος. Β. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ 1. Με ευθύνη των Τοµεαρχών Πυρασφαλείας κάθε Μοίρας - Επιστασίας θα γίνονται οι κάτωθι ενέργειες: α. Συγκέντρωση των πυροσβεστήρων που λήγουν, σε προκαθορισµένο χώρο, κατόπιν ενηµέρωσης από τον σύνδεσµο του 2 ου ΠΣ για την ηµεροµηνία παράδοσης των πυροσβεστήρων προς την αντισυµβαλλόµενη εταιρία. β. Παράδοση των πυροσβεστήρων προς επιθεώρηση στην αναγνωρισµένη εταιρία, η οποία θα γίνεται παρουσία και του συνδέσµου 2 ου ΠΣ. Η διακίνηση των πυροσβεστήρων θα γίνεται µε Υπηρεσιακό Σηµείωµα υπογράφοντας ο υπάλληλος της εταιρίας το αντίγραφο παραλαβής. γ. Παραλαβή των πιστοποιηµένων πυροσβεστήρων από τον προµηθευτή, η οποία θα γίνεται στη ΜΕΦ/Β ιαχείριση παρουσία του συνδέσµου 2 ου ΠΣ, του αντίστοιχου Τοµεάρχη Πυρασφαλείας και του προέδρου ή µέλους της επιτροπής αγορών. Θα γίνεται έλεγχος των ποσοτήτων που αναγράφονται στα δελτία αποστολής-τιµολόγια και υπογράφεται σχετικό πρωτόκολλο καλής εκτέλεσης ή ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υλικών. Όλα τα παραστατικά παραδίδονται στον πρόεδρο της Επιτροπής Αγορών, για την έκδοση τιµολογίου (όπου απαιτείται) και την περαιτέρω εξόφλησή του. δ. Μεταφορά των πυροσβεστήρων στην Μοίρα ή Σµήνος µε το όχηµα της εταιρίας, και τοποθέτηση στις αρχικές προβλεπόµενες θέσεις τους µε ευθύνη-συνοδεία τους. ε. Σε ότι αφορά στους τροχήλατους πυροσβεστήρες 25K CO2, ο ετήσιος επανέλεγχος θα γίνεται επί τόπου παρουσία τους, παρευρισκοµένων του Συνδέσµου 2 ου ΠΣ και της εταιρείας. 2. Ο σύνδεσµος του 2 ου ΠΣ προβαίνει στις κάτωθι ενέργειες: α. Προγραµµατισµό της ηµεροµηνίας διακίνησης - εκτέλεσης του ετήσιου ελέγχου των πυροσβεστήρων, ενηµερώνοντας τηλεφωνικά τους άµεσα εµπλεκόµενους (Τοµεάρχες Πυρασφαλείας - Προµηθευτή).

7 Β-2 β. Συνοδεύει τον προµηθευτή στις Μοίρες ή Σµήνη για την παραλαβή των πυροσβεστήρων από τους Τοµεάρχες Πυρασφαλείας. γ. Είναι παρόν στην παραλαβή των πυροσβεστήρων από την εταιρία, η οποία θα γίνεται στη ΜΕΦ/Β ιαχείριση, παραλαµβάνοντας τα αντίστοιχα πιστοποιητικά καταλληλότητας ή ακαταλληλότητας. δ. Γίνεται έλεγχος των ποσοτήτων που αναγράφονται στα δελτία αποστολής-τιµολόγια και υπογράφεται σχετικό πρωτόκολλο καλής εκτέλεσης ή ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υλικών. Όλα τα παραστατικά παραδίδονται στον πρόεδρο της Επιτροπής Αγορών, για την έκδοση τιµολογίου (όπου απαιτείται) για την εξόφληση του. Γ. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 1. Σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 2 της Κ.Υ.Α. 618/43/ (ΦΕΚ 52/ ) καθορίζεται ότι, ο ετήσιος επανέλεγχος - συντήρηση πραγµατοποιείται από Αναγνωρισµένες εταιρίες, οι οποίες θα πρέπει να διαθέτουν άδεια λειτουργίας από την αρµόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας και να διαθέτουν τουλάχιστον ένα Αρµόδιο Άτοµο πιστοποιηµένο από Αναγνωρισµένο φορέα που να πληροί τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 της Κ.Υ.Α /671/ (ΦΕΚ1218/1-9-05). Συγκεκριµένα το αρµόδιο άτοµο που ορίζεται από την αναγνωρισµένη εταιρεία ως τεχνικός υπεύθυνος, θα πρέπει να έχει επαγγελµατική ή υπαλληλική σχέση µε την αναγνωρισµένη εταιρεία και να είναι ιπλωµατούχος ή Τεχνολόγος Μηχανικός ή απόφοιτος Ινστιτούτου Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) σε ανάλογο γνωστικό αντικείµενο, είτε εναλλακτικά διαθέτει τριετή (3) προϋπηρεσία άσκησης της δραστηριότητας. Επίσης να είναι πιστοποιηµένος από αναγνωρισµένο φορέα που να έχει διαπιστευτεί από το ΕΣΥ κατά ΕΝ ISO/IEC ή άλλο τυχόν πρότυπο που θα το αντικαταστήσει. 2. Επιπλέον σύµφωνα µε τις ανωτέρω Κ.Υ.Α γνωρίζεται ότι, η αναγνωρισµένη εταιρία που θα αναλάβει τον ετήσιο περιοδικό έλεγχο υποχρεούται να εκδίδει κάθε φορά βεβαίωση για την συγκεκριµένη εργασία (πιστοποιητικό καταλληλότητας) που εκτέλεσε (έλεγχος - συντήρηση - αναγόµωση), καθώς επίσης να επικολλά ετικέτα ελέγχου η οποία θα περιλαµβάνει: α. Τον αριθµό σειράς του κατασκευαστή. β. Πιστοποίηση του ελέγχου από αρµόδιο άτοµο της Εταιρίας. γ. Ηµεροµηνία ελέγχου συντήρησης ή αναγόµωσης. δ. Ηµεροµηνία κατά την οποία θα διεξαχθεί η επόµενη διαδικασία. ε. Όνοµα και διεύθυνση της Αναγνωρισµένης Εταιρίας. 3. Η εταιρεία υποχρεούται να τοποθετεί δακτύλιο ελέγχου στον λαιµό των πυροσβεστήρων µετά από κάθε ετήσια συντήρηση - αναγόµωση. Ο δακτύλιος θα πρέπει να είναι κατασκευασµένος από υλικό συµπαγές, ενιαίο, κυκλικού σχήµατος (δίσκος), ο οποίος θα φέρει στο κέντρο του οπή µε σταθερή διάµετρο (η περιφέρειά της εφάπτεται στο λαιµό του κελύφους) που να µην επιτρέπει στο δακτύλιο να µετακινηθεί και να αφαιρεθεί από το κέλυφος του πυροσβεστήρα πάρα µόνο στην περίπτωση που το σύνολο των εξαρτηµάτων του πώµατος - µηχανισµού εκτόξευσης (µανόµετρο, κλείστρο κτλ) αφαιρεθούν τελείως. Η τοποθέτηση του δακτυλίου δεν θα πρέπει να επηρεάζει σε καµιά περίπτωση τη λειτουργικότητα του

8 Β-3 πυροσβεστήρα. Ο δακτύλιος θα πρέπει να αναγράφει ανάγλυφα το έτος συντήρησης και ο χρωµατισµός του θα είναι ίδιος µε αυτόν της ετικέτας συντήρησης - αναγόµωσης όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 της ΚΥΑ 17230/671/2005 (ΦΕΚ1218/Β / ). 4. Επιπρόσθετα επισηµαίνεται ότι κατά τη διαδικασία σήµανσης των πυροσβεστήρων, στην περίπτωση που πραγµατοποιείται ανανέωση και αντικατάσταση του κατασβεστικού υλικού θα τοποθετείται αυτοκόλλητη, ανεξίτηλη και ευανάγνωστη ετικέτα επί του πυροσβεστήρα, που θα αναγράφει τα πλήρη στοιχεία της αναγνωρισµένης εταιρείας που πραγµατοποίησε την αντικατάσταση, καθώς και το έτος που έγινε η εργασία αυτή. Η ετικέτα αυτή θα έχει διαφορετικό χρώµα ανά έτος, ανάλογα µε το ψηφίο λήξης του έτους ως εξής: Άσπρο για τα λήγοντα σε 0, Κίτρινο για τα λήγοντα σε 1, Πορτοκαλί για τα λήγοντα σε 2, Καφέ για τα λήγοντα σε 3, Πράσινο για τα λήγοντα σε 4, Μπλέ για τα λήγοντα σε 5, Μωβ για τα λήγοντα σε 6, Γκρι για τα λήγοντα σε 7, Βυσσινί για τα λήγοντα σε 8, Μαύρο για τα λήγοντα σε Για τη λειτουργία της αναγνωρισµένης εταιρείας, ο ελάχιστος απαιτούµενος απαραίτητος εξοπλισµός είναι, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο άρθρο 5 παρ. 4 της Κ.Υ.Α. 618/43/ (ΦΕΚ 52/Β/ ), ο κάτωθι: α. Γεµιστική µηχανή πυροσβεστικής σκόνης ή/και CO2. β. Αεροσυµπιεστής ανάλογης δυναµικότητας. γ. Αντιεκρηκτικό λαµπάκι για τον ενδοσκοπικό έλεγχο των εσωτερικών διαβρώσεων. δ. Υδραυλική αντλία µε διάταξη ξήρανσης φιαλών και όλα τα απαιτούµενα εξαρτήµατα µε την απαιτούµενη πίεση. ε. ιάταξη πληρώσεως µε προωθητικό αέριο. στ. Αυτόµατη ζυγαριά ενδείξεων µέχρι 200 kgr και ευαισθησίας 20 gr. 6. Κατά την υποβολή της προσφοράς η εταιρεία οφείλει να προσκοµίσει πιστοποιητικό έγκρισης του κανονισµού λειτουργίας της από αναγνωρισµένο φορέα καθώς επίσης και αντίστοιχο πιστοποιητικό επάρκειας του αρµοδίου ατόµου από αναγνωρισµένο φορέα. 7. Υποχρέωση της εταιρίας είναι να εκτελεί µε δικής της ευθύνη την διακίνηση των πυροσβεστήρων από και προς τη Μονάδα (Μοίρες/Σµήνη). Επιπλέον µόνο για τα οικήµατα των ΟΣΣΕΑΥ η συγκέντρωση και η επανατοποθέτηση των πυροσβεστήρων από τα κτίρια θα γίνεται από τον ίδιο τον προµηθευτή παρουσία του Τοµεάρχη Πυρασφ. και του συνδέσµου του 2 ου ΠΣ. Ακριβές Αντίγραφο Ασµχος (Ο) ηµήτριος Αναστασιάδης ιευθυντής.ο.υ Ασµίας (ΕΠΡΑ) Παπαδούλη Μαρία Προϊσταµένη Γραµ. ΟΥ Α/Β Λάρισας

9 Γ-1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΣΤΗ Φ.831/Α.305/Σ.305/ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΜΟΝΑ ΟΣ Στην Λάρισα σήµερα στις..στα γραφεία της ΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ, οι υπογεγραµµένοι, αφ ενός ο Ασµχος (Ο) ηµήτριος Αναστασιάδης ντής της ιεύθυνσης που εκπροσωπεί το Ελληνικό ηµόσιο, στη συνέχεια καλούµενος χάριν συντοµίας «Υπηρεσία» και αφ ετέρου ο. ΑΦΜ, ΟΥ.., Τηλ.., Fax. στη συνέχεια καλούµενος χάριν συντοµίας «Ανάδοχος», συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τους ακόλουθους όρους: 1. O ανάδοχος µε το παρόν συµφωνητικό αναλαµβάνει την υποχρέωση του ετήσιου επανελέγχου των πυροσβεστήρων των Μονάδων (110ΠΜ - 140ΣΕΠΗΠ) (1.853 τεµ.) για χρονικό διάστηµα έως , σύµφωνα µε τη συνηµµένη προσφορά του, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος συµφωνητικού. 2. Ο επανέλεγχος των πυροσβεστήρων θα πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο Παράρτηµα «Β» της υπ.αριθµ. 5/15 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 3. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα αυξοµείωσης της ποσότητας των προς επανέλεγχο πυροσβεστήρων σε ποσοστό 30%. Επιπρόσθετα επισηµαίνεται ότι κατά τη διάρκεια του έτους, τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις για επανέλεγχο πυροσβεστήρων που θα προβληθούν από τις υπόλοιπες Μονάδες που υποστηρίζονται από τη ΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ (Μ.ΑΤΑ, ΑΚ, ΕΚΑΕ, 1 ο ΑΚΕ) θα αναλαµβάνονται από τον αναδειχθέντα µειοδότη στα πλαίσια του παρόντος ιδιωτικού συµφωνητικού. 4. Προκειµένου να υπογραφεί το παρόν συµφωνητικό, είναι απαραίτητη από την πλευρά του Αναδόχου η προσκόµιση των κάτωθι δικαιολογητικών: α. Αντίγραφο της Άδειας λειτουργίας της επιχείρησης. β. Έγγραφο από το Εµπορικό Επιµελητήριο, µε το οποίο να βεβαιώνεται η έδρα της εταιρείας. γ. Υπεύθυνη ήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι η επιχείρηση διαθέτει τουλάχιστον ένα αρµόδιο άτοµο πιστοποιηµένο από Αναγνωρισµένο φορέα που να πληροί τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 της Κ.Υ.Α /671/ (ΦΕΚ1218/1-9-05) και διαθέτει τον

10 Γ-2 ελάχιστο απαιτούµενο απαραίτητο εξοπλισµό, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο άρθρο 5 παρ. 4 της Κ.Υ.Α. 618/43/ (ΦΕΚ 52/Β/ ). 5. Το παρόν συµφωνητικό υπερισχύει παντός άλλου κειµένου στο οποίο στηρίζεται (διακήρυξη, όροι συµφωνιών, προσφοράς κ.λ.π) εκτός σφαλµάτων ή παραδροµών. 6. Η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει υποχρέωση για τυχόν µέτρα και αυξήσεις των πάσης φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.τ.λ. που επιβάλλονται από οποιαδήποτε Αρχή και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε αλλαγή επί της ποιότητας - τιµής. 7. Το παρόν διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4270/14 και επικουρικά τις διατάξεις του Π 118/ Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρήσει όλους τους όρους του παρόντος Συµφωνητικού. Η αµοιβαία συνεργασία σε κάθε στάδιο των εργασιών, αποτελεί βασική υποχρέωση των µερών και καθίσταται εφικτή δια µέσου της συνδροµής της Υπηρεσίας στην παροχή των ενδεδειγµένων κατά περίπτωση πληροφοριών και κατάλληλων συµβουλών στον Ανάδοχο µε στόχο την υλοποίηση των συµφωνηθέντων µε το παρόν. 9. Η Υπηρεσία εκτός των ανωτέρω, υποχρεούται να καταβάλλει στον Ανάδοχο το συµφωνηθέν τίµηµα. 10. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση έκδοσης των φορολογικών Στοιχείων (Τιµολόγιο), κατά τον χρόνο και τον τρόπο που ορίζει ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων. 11. Απαγορεύεται η εκχώρηση ή η µερική ή ολική υπεργολαβική ανάθεση των εργασιών σε τρίτους, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συναίνεση της Υπηρεσίας. Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση που απορρέει από την παρούσα συµφωνία. 12. Το τίµηµα των εργασιών επανελέγχου - υλικών αναγόµωσης καθορίζεται ως κάτωθι: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ετήσιος Επανέλεγχος Υδραυλική οκιµή Μ.Μ Τεµ. Τεµ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ.. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ Κόνεως Μ.Μ Kgr ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ.

11 Αφρού CO2 Lt Lt Γ-3.. Επί της καθαρής αξίας (χωρίς το ΦΠΑ) θα διενεργηθούν κρατήσεις 6,144% υπέρ ηµοσίου και 0,1036% υπέρ ΕΑΑ ΗΣΥ (εφάπαξ κράτηση επί της συνολικής συµβατικής αξίας προ ΦΠΑ), ενώ θα παρακρατηθεί φόρος εισοδήµατος 8% για την παροχή υπηρεσιών και 4% για την προµήθεια υλικών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2198/ Η πληρωµή του αναδόχου θα διενεργείται από το ηµόσιο Στρατιωτικό Ταµείο, µε την έκδοση Τακτικού Χρηµατικού Εντάλµατος, στον τραπεζικό λογαριασµό (IBAN) του που θα δηλωθεί στην οικονοµική του προσφορά, το αργότερο εντός εξήντα (60) ηµερών, υπολογιζόµενων µετά την προσκόµιση των παρακάτω: απόδειξη. α. Ισόποσο τιµολόγιο του Αναδόχου µε αντίστοιχη εξοφλητική β. Αποδεικτικό Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενηµερότητας. γ. Πρωτόκολλο καλής εκτέλεσης ή ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υλικών. 14. Η πληρωµή διέπεται από τα καθοριζόµενα στις διατάξεις της Παραγράφου Ζ του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/ ) Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16 ης Φεβ για την Καταπολέµηση των Καθυστερήσεων Πληρωµών στις Εµπορικές Συναλλαγές. 15. Τροποποίηση του παρόντος είναι δυνατή µόνο εγγράφως και κατόπιν συµφωνίας των συµβαλλοµένων µερών. 16. Το παρών µπορεί να καταγγελθεί από την Υπηρεσία η τον Ανάδοχο, κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης προς το άλλο µέρος σε περίπτωση παραβιάσεως οποιουδήποτε όρου του συµφωνητικού αυτού, εκτός εάν η παράβαση αυτή αρθεί εντός δέκα ηµερών από τη σχετική ειδοποίηση. 17. Ούτε η Υπηρεσία ούτε ο Ανάδοχος θα ευθύνονται για καθυστέρηση εκπλήρωσης των υποχρεώσεων τους, όταν αυτή οφείλεται σε ανωτέρα βία και σε αυτή την περίπτωση χορηγείται µια εύλογη προθεσµία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων αυτών. 18. Σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 2 της Κ.Υ.Α. 618/43/ (ΦΕΚ 52/ ) καθορίζεται ότι, ο ετήσιος επανέλεγχος - συντήρηση πραγµατοποιείται από Αναγνωρισµένες εταιρίες, οι οποίες θα πρέπει να διαθέτουν άδεια λειτουργίας από την αρµόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας και να διαθέτουν τουλάχιστον ένα Αρµόδιο Άτοµο πιστοποιηµένο από Αναγνωρισµένο φορέα που να πληροί τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 της Κ.Υ.Α /671/ (ΦΕΚ1218/1-9-05). Συγκεκριµένα το αρµόδιο άτοµο που ορίζεται από την αναγνωρισµένη εταιρεία ως τεχνικός υπεύθυνος, θα πρέπει να

12 Γ-4 έχει επαγγελµατική ή υπαλληλική σχέση µε την αναγνωρισµένη εταιρεία και να είναι ιπλωµατούχος ή Τεχνολόγος Μηχανικός ή απόφοιτος Ινστιτούτου Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) σε ανάλογο γνωστικό αντικείµενο, είτε εναλλακτικά διαθέτει τριετή (3) προϋπηρεσία άσκησης της δραστηριότητας. Επίσης να είναι πιστοποιηµένος από αναγνωρισµένο φορέα που να έχει διαπιστευτεί από το ΕΣΥ κατά ΕΝ ISO/IEC ή άλλο τυχόν πρότυπο που θα το αντικαταστήσει. 19. Επιπλέον σύµφωνα µε την Πα /06/ΓΕΑ γνωρίζεται ότι, η αναγνωρισµένη εταιρία που θα αναλάβει τον ετήσιο περιοδικό έλεγχο υποχρεούται να εκδίδει κάθε φορά βεβαίωση για την συγκεκριµένη εργασία (πιστοποιητικό καταλληλότητας) που εκτέλεσε (έλεγχος - συντήρηση - αναγόµωση), καθώς επίσης να επικολλά ετικέτα ελέγχου η οποία θα περιλαµβάνει: διαδικασία. α. Τον αριθµό σειράς του κατασκευαστή. β. Πιστοποίηση του ελέγχου από αρµόδιο άτοµο της Εταιρίας. γ. Ηµεροµηνία ελέγχου συντήρησης ή αναγόµωσης. δ. Ηµεροµηνία κατά την οποία θα διεξαχθεί η επόµενη ε. Όνοµα και διεύθυνση της Αναγνωρισµένης Εταιρίας. 20. Η εταιρεία υποχρεούται να τοποθετεί δακτύλιο ελέγχου στον λαιµό των πυροσβεστήρων µετά από κάθε ετήσια συντήρηση - αναγόµωση. Ο δακτύλιος θα πρέπει να είναι κατασκευασµένος από υλικό συµπαγές, ενιαίο, κυκλικού σχήµατος (δίσκος), ο οποίος θα φέρει στο κέντρο του οπή µε σταθερή διάµετρο (η περιφέρειά της εφάπτεται στο λαιµό του κελύφους) που να µην επιτρέπει στο δακτύλιο να µετακινηθεί και να αφαιρεθεί από το κέλυφος του πυροσβεστήρα πάρα µόνο στην περίπτωση που το σύνολο των εξαρτηµάτων του πώµατος - µηχανισµού εκτόξευσης (µανόµετρο, κλείστρο κτλ) αφαιρεθούν τελείως. Η τοποθέτηση του δακτυλίου δεν θα πρέπει να επηρεάζει σε καµιά περίπτωση τη λειτουργικότητα του πυροσβεστήρα. Ο δακτύλιος θα πρέπει να αναγράφει ανάγλυφα το έτος συντήρησης και ο χρωµατισµός του θα είναι ίδιος µε αυτόν της ετικέτας συντήρησης - αναγόµωσης όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 της ΚΥΑ 17230/671/2005 (ΦΕΚ1218/Β / ). 21. Επιπρόσθετα επισηµαίνεται ότι κατά τη διαδικασία σήµανσης των πυροσβεστήρων, στην περίπτωση που πραγµατοποιείται ανανέωση και αντικατάσταση του κατασβεστικού υλικού θα τοποθετείται αυτοκόλλητη, ανεξίτηλη και ευανάγνωστη ετικέτα επί του πυροσβεστήρα, που θα αναγράφει τα πλήρη στοιχεία της αναγνωρισµένης εταιρείας που πραγµατοποίησε την αντικατάσταση, καθώς και το έτος που έγινε η εργασία αυτή. Η ετικέτα αυτή θα έχει διαφορετικό χρώµα ανά έτος, ανάλογα µε το ψηφίο λήξης του έτους ως εξής: Άσπρο για τα λήγοντα σε 0, Κίτρινο για τα λήγοντα σε 1, Πορτοκαλί για τα λήγοντα σε 2, Καφέ για τα λήγοντα σε 3, Πράσινο για τα λήγοντα σε 4, Μπλέ για τα λήγοντα σε 5, Μωβ για τα λήγοντα σε 6, Γκρι για τα λήγοντα σε 7, Βυσσινί για τα λήγοντα σε 8, Μαύρο για τα λήγοντα σε 9.

13 Γ Για τη λειτουργία της αναγνωρισµένης εταιρείας, ο ελάχιστος απαιτούµενος απαραίτητος εξοπλισµός είναι, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο άρθρο 5 παρ. 4 της Κ.Υ.Α. 618/43/ (ΦΕΚ 52/Β/ ), ο κάτωθι: α. Γεµιστική µηχανή πυροσβεστικής σκόνης ή/και CO2. β. Αεροσυµπιεστής ανάλογης δυναµικότητας. γ. Αντιεκρηκτικό λαµπάκι για τον ενδοσκοπικό έλεγχο των εσωτερικών διαβρώσεων. δ. Υδραυλική αντλία µε διάταξη ξήρανσης φιαλών και όλα τα απαιτούµενα εξαρτήµατα µε την απαιτούµενη πίεση. 20 gr. ε. ιάταξη πληρώσεως µε προωθητικό αέριο. στ. Αυτόµατη ζυγαριά ενδείξεων µέχρι 200 kgr και ευαισθησίας 23. Υποχρέωση της εταιρίας είναι να εκτελεί µε δικής της ευθύνη την διακίνηση των πυροσβεστήρων από και προς τη Μονάδα (Μοίρες/Σµήνη). Επιπλέον µόνο για τα οικήµατα των ΟΣΣΕΑΥ η συγκέντρωση και η επανατοποθέτηση των πυροσβεστήρων από τα κτίρια θα γίνεται από τον ίδιο τον προµηθευτή παρουσία του Τοµεάρχη Πυρασφαλείας και του συνδέσµου του 2 ου ΠΣ. Το παρόν Συµφωνητικό που αποτελείται από πέντε (5) σελίδες, συντάχθηκε σε τέσσερα (4) όµοια αντίτυπα και υπογράφεται ως ακολούθως. Η Υπηρεσία έλαβε τα τρία (3) και ο Ανάδοχος το (1). Η Υπηρεσία ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο Ανάδοχος Ακριβές Αντίγραφο Ασµχος (Ο) ηµήτριος Αναστασιάδης ιευθυντής.ο.υ Ασµίας (ΕΠΡΑ) Παπαδούλη Μαρία Προϊσταµένη Γραµ. ΟΥ Α/Β Λάρισας

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ»

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» ΠΡΟΣ : 251ΓΝΑ/ΔΟΥ/Τμήμα Προμηθειών 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλεφ. 2107464102 ΚΟΙΝ.: 251ΓΝΑ/ΔΟΥ/ΔΔ1-ΦΕΞΑ Φ.800/101/2686

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Τηλεφ. 2710375040-45 Φ.830/Α.44/353 Σ.101 Τρίπολη, 21 Ιανουαρίου 2015

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Τηλεφ. 2710375040-45 Φ.830/Α.44/353 Σ.101 Τρίπολη, 21 Ιανουαρίου 2015 «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» ΠΡΟΣ : 124ΠΒΕ/ΜΕΕΠ/Σµ.Τροφ. (άνευ Παραρτηµάτων) ΚΟΙΝ : 124ΠΒΕ/ΤΜ.ΟΙΚ 124 ΠΤΕΡΥΓΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Τηλεφ. 2710375040-45

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» Γρ. ΕΟΥ Τηλεφ. 2710375040 Φ.830/Α.558/2451 Σ.706 Τρίπολη, 13 Ιουνίου 2014

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» Γρ. ΕΟΥ Τηλεφ. 2710375040 Φ.830/Α.558/2451 Σ.706 Τρίπολη, 13 Ιουνίου 2014 «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» ΠΡΟΣ : 124ΠΒΕ/ΜΕΕΠ/Σµ.Τροφ. (άνευ Παραρτηµάτων) ΚΟΙΝ : 124ΠΒΕ/ΤΜ.ΟΙΚ./ΕΟΥ 124 ΠΤΕΡΥΓΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γρ. ΕΟΥ Τηλεφ. 2710375040 Φ.830/Α.558/2451 Σ.706 Τρίπολη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προµήθεια Βιοµηχανικών Αερίων Yπ αριθµ. 1/14

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προµήθεια Βιοµηχανικών Αερίων Yπ αριθµ. 1/14 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙA 201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ FAX No : 210 5558231 5558144 ΤΗΛ:210-550 4398 Φ.831/Α.919 ΕΛΕΥΣΙΝΑ, 14-02-2014 ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙA 201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ FAX No : 210 5558231 5558144 ΤΗΛ:210-550 4398 Φ.831/Α.3252 ΕΛΕΥΣΙΝΑ,31-07-2014 ΘΕΜΑ : ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙA 201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ FAX No : 210 5558231 5558144 ΤΗΛ:210-550 4398 Φ.831/Α.3252 ΕΛΕΥΣΙΝΑ,08-08-2014 ΘΕΜΑ : ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 49. Φύλλα ιακήρυξης : 25

Σελίδα 1 από 49. Φύλλα ιακήρυξης : 25 Σελίδα 1 από 49 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ υπ. αριθµ. 13/14 για την παροχή υπηρεσιών «ικτύου (VPN) Κινητής Τηλεφωνίας για το ΓΕΕΘΑ και την ΠΑ».

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ αριθμ. 15/2015 για την Εγκατάσταση Κλιματιστικών Συσκευών στην 115 Π.Μ.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ αριθμ. 15/2015 για την Εγκατάσταση Κλιματιστικών Συσκευών στην 115 Π.Μ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ:. ΠΡΟΣ: 115 ΠΜ/ΤΜ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ KOIN.: 115ΠΜ/ΔΥΠ/ΤΜ.ΕΓΚΣΕΩΝ 115 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τηλ.: 2821005040-2-5 Φ.830/ΑΔ.2423 Σ.821 Σούδα, 28 Απρ 15 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Μαρούσι,.... -.. Αρ. Πρωτ.: ΑΖ/Φ306/ Γενική /νση: Οικονοµικών Υποθέσεων /νση: Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα: Προµηθειών και Αποθηκών Πληροφορίες: Β.

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ»

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» ΠΡΟΣ : 251ΓΝΑ/ΔΟΥ/Τμήμα Προμηθειών 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλεφ. 2107464102 ΚΟΙΝ.: 251ΓΝΑ/ΔΟΥ/ΔΔ1-ΦΕΞΑ Φ.800/ΑΔ.77/2051

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002804718 2015-05-27

15PROC002804718 2015-05-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ( 11) ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΑ 618/43 (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΑ 618/43 (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΑ 618/43 (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ) ΘΕΜΑ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Κ.Υ.Α. 618/43/05 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΚΥΑ-004 (13/06/2012) Παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 41/13. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Ειδών Ιµατισµού» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 41/13. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Ειδών Ιµατισµού» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ηµ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αµπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5013 / 5015 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα ιακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002514628 2014-12-31

14PROC002514628 2014-12-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 11/14. ηµόσιος Aνοικτός Επαναληπτικός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410.

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 11/14. ηµόσιος Aνοικτός Επαναληπτικός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ηµ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αµπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5013 / 5015 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα ιακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 7/13. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Ειδών Ιµατισµού» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 6 Ιουνίου 2013 11 410.

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 7/13. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Ειδών Ιµατισµού» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 6 Ιουνίου 2013 11 410. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ηµ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αµπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5013 / 5015 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα ιακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, 31-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 17861 ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµαρχος Αγρινίου Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: Τις διατάξεις του Ν.3463/2006«ηµοτικός

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002737237 2015-04-28

15PROC002737237 2015-04-28 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΧΑΪΔΑΡΙ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ - Τ.Κ. 124 61 ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : 213 2046170-171

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850356 2015-06-16

15PROC002850356 2015-06-16 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Φ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ / /2013 13 : 00 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ / /2013 13 : 00 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ A Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤIΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΤΡ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410.

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ηµ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αµπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5015 / 5013 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα ιακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

40, 4 115 21. : 210 870 5013 Fax : 210 644 5633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr . 52/13 Snacs» 2014 11:00 55410000 7

40, 4 115 21. : 210 870 5013 Fax : 210 644 5633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr  . 52/13 Snacs»   2014 11:00 55410000 7 Σελίδα 1 από 82 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ηµ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αµπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5013 Fax : 210 644 5633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - Γ.Γ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - Γ.Γ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - Γ.Γ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΝΙΓΓΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PROC002183008 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

Α ΑΜ: 14PROC002183008 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ( 11) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΑΠΑΝΩΝ (Α) ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

AVGAS 100LL». www.promitheus.gov.gr

AVGAS 100LL».   www.promitheus.gov.gr Σελ. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ηµ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αµπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5015 και 5013 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα

Διαβάστε περισσότερα

για την προμήθεια ΟΞΥΓΟΝΟΥ & ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ

για την προμήθεια ΟΞΥΓΟΝΟΥ & ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 9263/14-10-2014 για την προμήθεια ΟΞΥΓΟΝΟΥ & ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PROC002505566 FAX 2108916384 24/12/2014 05/01/2015 02/01/2015 35/Α/1983).

Α ΑΜ: 14PROC002505566 FAX 2108916384 24/12/2014 05/01/2015 02/01/2015 35/Α/1983). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ, 24-12-2014 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 11/Ε/40545 /25845 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σελ. 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 37/15

Σελ. 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 37/15 Σελ. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Δημ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αμπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5015 και 5013 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002931228 2015-07-23

15PROC002931228 2015-07-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Νεομάρτυρος Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Τ.Κ. 45332,

Διαβάστε περισσότερα