5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ/ηνο 187/2009 «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ» (214/Α/2009).

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ/ηνο 187/2009 «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ» (214/Α/2009)."

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Γ/ΝΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ & ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ Αζήλα 3 / 12 /2010 ΣΜΖΜΑ ΔΠΟΠΣΔΗΑ Ν.Π.Γ.Γ, Ν.Π.Η.Γ. & Α.Δ. Αξ. Πξση.: Σαρ. Γ/λζε: Ακαιίαο 12, Αζήλα Πιεξνθνξίεο:Μ.Καξακπέηζνπ Σει.: ΠΡΟ: ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΝΟΜΖ ΘΔΜΑ: «Πξφζιεςε αλαπιεξσηψλ θαη σξνκίζζησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, 12κελεο θαη αλψηαην φξην δηάξθεηαο, γηα ηελ θάιπςε εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ησλ ΔΠΑ θαη IEK ηνπ Οξγαληζκνχ Σνπξηζηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο, εθπαηδεπηηθήο πεξηφδνπ » ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ Π.Γ. 63/2005 «Κπβέξλεζε θαη Κπβεξλεηηθά Οξγαλα». 2. Σηο δηαηάμεηο ησλ Άξζξσλ 23, 24, ηνπ Ν. 3105/2003 «Σνπξηζηηθή Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε, ξπζκίζεηο γηα ηνλ Σνπξηζκφ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 29/Α/ ). 3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ/ηνο 186/2009 «πγρψλεπζε ησλ Τπνπξγείσλ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο» (ΦΔΚ 213/Α/2009). 4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3270/2004 (ΦΔΚ 187/Α/04) «Αξκνδηφηεηεο ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο θαη ζέκαηα Σνπξηζκνχ». 5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ/ηνο 187/2009 «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ» (214/Α/2009). 6. Σν Π.Γ. 15/2010 «χζηαζε Γεληθήο Γξακκαηείαο Σνπξηζκνχ ζην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ» (ΦΔΚ 35/Α/ ) 7. Σελ κε αξηζκ. πξση. ΓΗΠΠ/Φ.ΔΓΚΡ. 11Β/70/8087/ απφθαζε ηεο επηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 1 ηεο αξηζκ. 33/06 ΠΤ «Έγθξηζε πξφζιεςεο πεληαθφζηα εμήληα (560) αηφκσλ δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ, κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, δηάξθεηαο έσο δψδεθα -12- κήλεο, γηα ην εθπαηδεπηηθφ έηνο , απφ ηνλ Οξγαληζκφ Σνπξηζηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο (ΟΣΔΚ)». 8. Σελ κε αξ. 305/ απφθαζε πνπ ιήθζεθε ζηελ 36 ε ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Οξγαληζκνχ Σνπξηζηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο (ΟΣΔΚ). 9. Σελ κε αξ / Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ «Καηαλνκή εγθξηζέληνο αξηζκνχ δηδαθηηθνχ, δηνηθεηηθνχ, βνεζεηηθνχ, ηερληθνχ θαη ινηπνχ πξνζσπηθνχ πνπ ζα απαζρνιεζεί κε ζχκβαζε ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή πεξίνδν , ζηηο εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο Αλψηεξεο Δθπαίδεπζεο, κεηαδεπηεξνβάζκηαο, Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, Ξελαγψλ θαη ηεο Κ.Τ. ηνπ ΟΣΔΚ».

2 - 2 - Α Π Ο Φ Α Η Ε Ο Τ Μ Δ 1. Πξνθεξχζζνπκε ηελ πξφζιεςε, κε ηε δηαδηθαζία ηεο επηινγήο, ζπλνιηθά 228 αηφκσλ σο εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ, πνπ ζα απαζρνιεζεί κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, δηάξθεηαο έσο 12 θαη αλψηαην φξην κελψλ, γηα θάιπςε εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ησλ ΔΠΑ θαη ΗΔΚ ηνπ Οξγαληζκνχ Σνπξηζηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο (ΟΣΔΚ). 2. Οη πξνθεξπζζφκελεο ζέζεηο εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ ΔΠΑ θαη ΗΔΚ είλαη νη αθφινπζεο: 1. ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΩΠΗΚΟ ΗΔΚ ΗΔΚ ΑΝΑΒΤΟΤ (άηνκα 25) Χξνκίζζηνη Δθπαηδεπηηθνί 1. Γχν (2) ζέζεηο σξνκίζζησλ Αγγιηθψλ. 2. Μία (1) ζέζε σξνκίζζηνπ Γεξκαληθψλ. 3. Σέζζεξηο (4) ζέζεηο σξνκίζζησλ Σνπξηζκνχ. 4. Γχν (2) ζέζεηο σξνκίζζησλ Ηαηξψλ εηδηθφηεηαο Οξζνπεδηθνχ ή Παζνιφγνπ ε Γεληθήο Ηαηξηθήο. 5. Μία (1) ζέζε σξνκίζζηνπ Πηπρηνχρνπ ΑΔΗ ηκήκαηνο Πεξηβάιινληνο ή Υεκηθνχ Μεραληθνχ. 6. Γχν (2) ζέζεηο σξνκίζζησλ Πιεξνθνξηθήο. 7. Μία (1) ζέζε σξνκίζζηνπ Γηαηηνινγίαο. 8. Μία (1) ζέζε σξνκίζζηνπ Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ. 9. Μία (1) ζέζε σξνκίζζηνπ Θαιαζζνζεξαπείαο. Πηπρηνχρνη ΗΔΚ ζαιαζζνζεξαπείαο SPA κε πηζηνπνίεζε ΟΔΔΚ. 10. Μία (1) ζέζε σξνκίζζηνπ Γεσινγίαο θαη ελ ειιείςεη ππνςεθίσλ κε ηα παξαπάλσ πξνζφληα γίλνληαη δεθηνί ππνςήθηνη πηπρηνχρνη ηκεκάησλ ΑΔΗ Μεραληθψλ Οξπθηψλ Πφξσλ ή Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ. 11. Μία ζέζε (1) σξνκίζζηνπ Φπρνιφγνπ. Πηπρηνχρνο ΑΔΗ Σκήκαηνο Φπρνινγίαο. 12. Γχν (2) ζέζεηο σξνκίζζησλ Μαγεηξηθήο Σέρλεο. 13. Γχν (2) ζέζεηο σξνκίζζησλ Οηθνλνκηθψλ. 14. Μία (1) ζέζε σξνκίζζηνπ Φπζηθήο Αγσγήο. 15. Μία ζέζε (1) σξνκίζζηνπ Αηζζεηηθήο πηπρηνχρνπ ΣΔΗ ή ΚΑΣΔΔ θαη ελ ειιείςεη πηπρηνχρνπ ΗΔΚ ζαιαζζνζεξαπείαο SPA κε πηζηνπνίεζε ΟΔΔΚ. 16. Μία ζέζε (1) σξνκηζζίνπ Εαραξνπιαζηηθήο Σέρλεο. 17. Μηα ζέζε (1) σξνκίζζησλ Γαιιηθψλ. ΗΔΚ ΡΟΓΟΤ (άηνκα 17) Χξνκίζζηνη Δθπαηδεπηηθνί 1. Μία (1) ζέζε σξνκίζζηνπ Φπρνιφγνπ. Πηπρηνχρνο ΑΔΗ Σκήκαηνο Φπρνινγίαο 2. Μία (1) ζέζε σξνκίζζηνπ Φπζηθήο Αγσγήο. 3. Μία (1) ζέζε σξνκίζζηνπ Αγγιηθψλ. 4. Μία (1) ζέζε σξνκίζζηνπ Γεξκαληθψλ. 5. Μία (1) ζέζε σξνκίζζηνπ Φπζηθνζεξαπεπηή πηπρηνχρνπ ΣΔΗ Φπζηθνζεξαπείαο. 6. Μία (1) ζέζε σξνκίζζηνπ πηπρηνχρνπ Αηζζεηηθήο ΣΔΗ ή ΚΑΣΔΔ θαη ελ ειιείςεη πηπρηνχρνπ ΗΔΚ Θαιαζζνζεξαπείαο- SPA κε πηζηνπνίεζε ΟΔΔΚ. 7. Μία (1) ζέζε σξνκίζζηνπ πηπρηνχρνπ Ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο Παζνιφγνπ ή Οξζνπεδηθνχ ή Φπζηάηξνπ Γεληθήο Ηαηξηθήο. 8. Μία (1) ζέζε σξνκίζζηνπ Σνπξηζκνχ. 9. Μία (1) ζέζε σξνκίζζηνπ Οηθνλνκηθψλ. 10. Μία (1) ζέζε σξνκίζζηνπ Πιεξνθνξηθήο. 11. Γχν (2) ζέζεηο σξνκίζζησλ Δπηζηηηζηηθψλ. 12. Σξεηο (3) ζέζεηο σξνκίζζηησλ Μαγεηξηθήο Σέρλεο. 13. Μία (1) ζέζε σξνκίζζηνπ Γαιιηθψλ. 14. Μηα (1) ζέζε σξνκίζζηνπ Γηαηηνινγίαο.

3 - 3 - ΗΔΚ ΑΗΓΖΨΟΤ (άηνκα 7) Χξνκίζζηνη Δθπαηδεπηηθνί 1. Μία (1) ζέζε σξνκίζζηνπ Φπρνιφγνπ πηπρηνχρνο ΑΔΗ ηκήκαηνο Φπρνινγίαο. 2. Μία (1) ζέζε σξνκίζζηνπ Σνπξηζκνχ. 3. Μία (1) ζέζε σξνκίζζηνπ Αγγιηθψλ. 4. Μία (1) ζέζε σξνκίζζηνπ Γεξκαληθψλ. 5. Μία (1) ζέζε σξνκίζζηνπ πηπρηνχρνπ Ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο Παζνιφγνπ ή Γεληθήο Ηαηξηθήο ή Οξζνπαηδηθνχ. 6. Μία (1) ζέζε σξνκίζζηνπ Φπζηθήο Αγσγήο. 7. Μία (1) ζέζε σξνκίζζηνπ Αηζζεηηθήο πηπρηνχρνπ ΣΔΗ ή ΚΑΣΔΔ θαη ελ ειιείςεη πηπρηνχρνπ ΗΔΚ Θαιαζζνζεξαπείαο SPA κε πηζηνπνίεζε ΟΔΔΚ. ΗΔΚ ΝΑΤΠΛΗΟΤ (άηνκα 10) Χξνκίζζηνη Δθπαηδεπηηθνί 1. Μία (1) ζέζε σξνκίζζηνπ Αγγιηθψλ. 2. Μία (1) ζέζε σξνκίζζηνπ Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ. 3. Μία (1) ζέζε σξνκίζζηνπ Πιεξνθνξηθήο. 4. Μία (1) ζέζε σξνκίζζηνπ Δπηζηηηζηηθψλ. 5. Μία (1) ζέζε σξνκίζζηνπ Γαιιηθψλ. 6. Μία (1) ζέζε σξνκίζζηνπ Οηθνλνκηθψλ. 7. Σέζζεξηο (4) ζέζεηο σξνκίζζησλ Μαγεηξηθήο Σέρλεο. ΗΔΚ ΑΘΖΝΩΝ (άηνκα 13) Χξνκίζζηνη Δθπαηδεπηηθνί 1. Μία (1) ζέζε σξνκίζζηνπ Δπηζηηηζηηθψλ. 2. Γχν (2) ζέζεηο σξνκίζζησλ Μαγεηξηθήο Σέρλεο. 3. Γχν (2) ζέζεηο σξνκίζζησλ Γαιιηθψλ. 4. Γχν (2) ζέζεηο σξνκίζζησλ Αγγιηθψλ. 5. Μία (1) ζέζε σξνκίζζηνπ Γεξκαληθψλ. 6. Μία (1) ζέζε σξνκίζζηνπ Πιεξνθνξηθήο. 7. Μία (1) ζέζε σξνκίζζηνπ Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ. 8. Μία (1) ζέζε σξνκίζζηνπ Φηινινγίαο. 9. Γχν (2) ζέζεηο σξνκίζζησλ Σνπξηζηηθψλ Γξαθείσλ. ΗΔΚ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ Κξήηεο (άηνκα 13) Χξνκίζζηνη Δθπαηδεπηηθνί 1. Πέληε (5) ζέζεηο σξνκίζζησλ Μαγεηξηθήο Σέρλεο. 2. Μία (1) ζέζε σξνκίζζησλ Αγγιηθψλ. 3. Μία (1) ζέζε σξνκίζζησλ Γαιιηθψλ. 4. Μία (1) ζέζε σξνκίζζηνπ Οηθνλνκηθψλ. 5. Μία (1) ζέζε σξνκίζζηνπ Πιεξνθνξηθήο. 6. Μία (1) ζέζε σξνκίζζηνπ Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ. 7. Μία (1) ζέζε σξνκίζζηνπ Εαραξνπιαζηηθήο Σέρλεο. 8. Μία (1) ζέζε σξνκίζζηνπ Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ. 9. Μία (1) ζέζε σξνκίζζηνπ Γηαηηνινγίαο. ΗΔΚ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ (άηνκα 13) Χξνκίζζηνη Δθπαηδεπηηθνί 1. Σέζζεξηο (4) ζέζεηο σξνκίζζησλ Μαγεηξηθήο Σέρλεο.

4 Μία (1) ζέζε σξνκίζζηνπ Αγγιηθψλ. 3. Μία (1) ζέζε σξνκίζζηνπ Γαιιηθψλ. 4. Μία (1) ζέζε σξνκίζζηνπ Οηθνλνκηθψλ. 5. Μία (1) ζέζε σξνκίζζηνπ Πιεξνθνξηθήο. 6. Μία (1) ζέζε σξνκίζζηνπ Τγηεηλήο. 7. Μία (1) ζέζε σξνκίζζηνπ Ξελνδνρεηαθήο. 8. Μία (1) ζέζε σξνκίζζηνπ Δπηζηηηζηηθψλ. 9. Μία (1) ζέζε σξνκίζζηνπ Γεξκαληθψλ. 10. Μία (1) ζέζε σξνκίζζηνπ Εαραξνπιαζηηθήο Σέρλεο. ΗΔΚ ΚΔΡΚΤΡΑ (άηνκα 7) Χξνκίζζηνη Δθπαηδεπηηθνί 1. Μία (1) ζέζε σξνκίζζηνπ Δπηζηηηζηηθψλ. 2. Γχν (2) ζέζεηο σξνκίζζησλ Μαγεηξηθήο Σέρλεο. 3. Μία (1) ζέζε σξνκίζζηνπ Γαιιηθψλ. 4. Μία (1) ζέζε σξνκίζζηνπ Πιεξνθνξηθήο. 5. Μία (1) ζέζε σξνκίζζηνπ Γηαηηνινγίαο. 6. Μία (1) ζέζε σξνκίζζηνπ Αγγιηθψλ. 2. ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΩΠΗΚΟ ΔΠΑ ΔΠΑ ΑΝΑΒΤΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΩΠΗΚΟ άηνκα (21) Α) Αλαπιεξσηέο 1. Έμη (6) ζέζεηο θιάδνπ ΠΔ 18 Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (35). 2. Σέζζεξηο (4) ζέζεηο θιάδνπ ΓΔ Σερληθφο Μαγεηξηθήο. 3. Γχν (2) ζέζεηο θιάδνπ ΓΔ Σερληθφο Εαραξνπιαζηηθήο. Β) Αλαπιεξσηέο κε κεησκέλν σξάξην δηδαζθαιίαο 1. Γχν (2) ζέζεηο θιάδνπ ΠΔ 06 Αγγιηθψλ. 2. Σέζζεξηο (4) ζέζεηο θιάδνπ ΠΔ 05 Γαιιηθψλ. 3. Μία (1) ζέζε θιάδνπ ΠΔ 07 Γεξκαληθψλ. 4. Μία (1) ζέζε θιάδνπ ΠΔ 02 Φηιφινγνη. 5. Μία (1) ζέζε θιάδνπ ΠΔ 18 Σερλνιφγνη Σξνθίκσλ Γηαηξνθήο (36). ΔΠΑ ΓΑΛΑΞΔΗΓΗΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΩΠΗΚΟ άηνκα (12) Α) Αλαπιεξσηέο 1. Σξεηο (3) ζέζεηο θιάδνπ ΠΔ 18 Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (35). 2. Γχν (2) ζέζεηο θιάδνπ ΓΔ Σερληθφο Μαγεηξηθήο. 3. Μία (1) ζέζε θιάδνπ ΓΔ Σερληθφο Ξελνδνρεηαθψλ θαη Δπηζηηηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ. Β) Αλαπιεξσηέο κε κεησκέλν σξάξην δηδαζθαιίαο 1. Μία (1) ζέζε θιάδνπ ΠΔ 02 Φηιφινγνη. 2. Μία (1) ζέζε θιάδνπ ΠΔ 07 Γεξκαληθψλ. 3. Γχν (2) ζέζεηο θιάδνπ ΠΔ 06 Αγγιηθψλ. 4. Γχν (2) ζέζεηο θιάδνπ ΠΔ 05 Γαιιηθψλ. ΔΠΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ

5 - 5 - ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΩΠΗΚΟ άηνκα (21) Α) Αλαπιεξσηέο 1. Γχν (2) ζέζεηο θιάδνπ ΠΔ 18 Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (35). 2. Πέληε (5) ζέζεηο θιάδνπ ΓΔ Σερληθφο Μαγεηξηθήο. 3. Μία (1) ζέζε θιάδνπ ΠΔ 05 Γαιιηθψλ. 4. Μία (1) ζέζε θιάδνπ ΠΔ 02 Φηιφινγνη. 5. Σέζζεξηο (4) ζέζεηο θιάδνπ ΓΔ Σερληθφο Ξελνδνρεηαθψλ θαη Δπηζηηηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ. 6. Μία (1) ζέζε θιάδνπ ΓΔ Σερληθφο Εαραξνπιαζηηθήο. Β) Αλαπιεξσηέο κε κεησκέλν σξάξην δηδαζθαιίαο 1. Μία (1) ζέζε θιάδνπ ΠΔ 18 Σερλνιφγνη Σξνθίκσλ-Γηαηξνθήο (36). 2. Μία (1) ζέζε θιάδνπ ΠΔ 20 Πιεξνθνξηθήο. 3. Μία (1) ζέζε θιάδνπ ΠΔ 06 Αγγιηθψλ. 4. Μία (1) ζέζε θιάδνπ ΠΔ 05 Γαιιηθψλ. 5. Μία (1) ζέζε θιάδνπ ΠΔ 07 Γεξκαληθψλ. 6. Μία (1) ζέζε θιάδνπ ΠΔ 09 Οηθνλνκνιφγσλ. 7. Μία (1) ζέζε θιάδνπ ΠΔ14 Ηαηξψλ (01). ΔΠΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΩΠΗΚΟ άηνκα (17) Α) Αλαπιεξσηέο 1. Σέζζεξηο (4) ζέζεηο θιάδνπ ΠΔ 18 Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (35). 2. Πέληε (5) ζέζεηο θιάδνπ ΓΔ Σερληθφο Μαγεηξηθήο. 3. Μία (1) ζέζε θιάδνπ ΓΔ Σερληθφο Εαραξνπιαζηηθήο Β) Αλαπιεξσηέο κε κεησκέλν σξάξην δηδαζθαιίαο 1. Μία (1) ζέζε θιάδνπ ΠΔ 14 Ηαηξψλ (01). 2. Μία (1) ζέζε θιάδνπ ΠΔ 06 Αγγιηθψλ. 3. Γχν (2) ζέζεηο θιάδνπ ΠΔ 05 Γαιιηθψλ. 4. Μία (1) ζέζε θιάδνπ ΠΔ 07 Γεξκαληθψλ. 5. Μία (1) ζέζε θιάδνπ ΠΔ02 Φηιφινγνη. 6. Μία (1) ζέζε θιάδνπ ΓΔ Σερληθφο Εαραξνπιαζηηθήο ΔΠΑ ΘΡΑΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΩΠΗΚΟ άηνκα (10) Α) Αλαπιεξσηέο 1. Γχν (2) ζέζεηο θιάδνπ ΠΔ 18 Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (35). 2. Γχν (2) ζέζεηο θιάδνπ ΓΔ Σερληθφο Μαγεηξηθήο. Β) Αλαπιεξσηέο κε κεησκέλν σξάξην δηδαζθαιίαο 1. Μία (1) ζέζε θιάδνπ ΠΔ 02 Φηιφινγνη. 2. Μία (1) ζέζε θιάδνπ ΠΔ 20 Πιεξνθνξηθήο. 3. Μία (1) ζέζε θιάδνπ ΠΔ 18 Σερλνιφγνη Σξνθίκσλ-Γηαηξνθήο (36). 4. Μία (1) ζέζε θιάδνπ ΠΔ 06 Αγγιηθψλ. 5. Γχν (2) ζέζεηο θιάδνπ ΠΔ 05 Γαιιηθψλ.

6 - 6 - ΔΠΑ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΩΠΗΚΟ άηνκα (12) Α) Αλαπιεξσηέο 1. Μία (1) ζέζε θιάδνπ ΠΔ 18 Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (35). 2. Γχν (2) ζέζεηο θιάδνπ ΓΔ Σερληθφο Μαγεηξηθήο. 3. Μία (1) ζέζε θιάδνπ ΓΔ Σερληθφο Ξελνδνρεηαθψλ θαη Δπηζηηηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ. 4. Μία (1) ζέζε θιάδνπ ΓΔ Σερληθφο Εαραξνπιαζηηθήο. Β) Αλαπιεξσηέο κε κεησκέλν σξάξην δηδαζθαιίαο 1. Μία (1) ζέζε θιάδνπ ΠΔ 02 Φηιφινγνη. 2. Μία (1) ζέζε θιάδνπ ΠΔ 14 Ηαηξψλ (01). 3. Μία (1) ζέζε θιάδνπ ΠΔ 19 Πιεξνθνξηθήο. 4. Μία (1) ζέζε θιάδνπ ΠΔ 06 Αγγιηθψλ. 5. Μία (1) ζέζε θιάδνπ ΠΔ 05 Γαιιηθψλ. 6. Μία (1) ζέζε θιάδνπ ΠΔ 07 Γεξκαληθψλ. 7. Μία (1) ζέζε θιάδνπ ΠΔ 18 Σερλνιφγνη Σξνθίκσλ-Γηαηξνθήο (36). ΔΠΑ ΝΑΤΠΛΗΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΩΠΗΚΟ άηνκα (10) Α) Αλαπιεξσηέο 1. Μία (1) ζέζε θιάδνπ ΓΔ Σερληθφο Ξελνδνρεηαθψλ θαη Δπηζηηηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ. 2. Μία (1) ζέζε θιάδνπ ΠΔ 18 Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (35). Β) Αλαπιεξσηέο κε κεησκέλν σξάξην δηδαζθαιίαο 1. Γχν (2) ζέζεηο θιάδνπ ΠΔ 18 Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (35). 2. Μία (1) ζέζε θιάδνπ ΠΔ 02 Φηιφινγνη. 3. Μία (1) ζέζε θιάδνπ ΠΔ 14 Ηαηξψλ (01). 4. Γχν (2) ζέζεηο θιάδνπ ΠΔ 06 Αγγιηθψλ. 5. Μία (1) ζέζε θιάδνπ ΠΔ 05 Γαιιηθψλ. 6. Μία (1) ζέζε θιάδνπ ΠΔ 07 Γεξκαληθψλ. ΔΠΑ ΡΟΓΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΩΠΗΚΟ άηνκα (20) Α) Αλαπιεξσηέο 1. Έμη (6) ζέζεηο θιάδνπ ΠΔ 18 Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (35). 2. Σέζζεξηο (4) ζέζεηο θιάδνπ ΓΔ Σερληθφο Μαγεηξηθήο. 3. Γχν (2) ζέζεηο θιάδνπ ΓΔ Σερληθφο Εαραξνπιαζηηθήο. 4. Μία (1) ζέζε θιάδνπ ΓΔ Σερληθφο Ξελνδνρεηαθψλ θαη Δπηζηηηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ. 5. Γχν (2) ζέζεηο θιάδνπ ΠΔ 05 Γαιιηθψλ Β) Αλαπιεξσηέο κε κεησκέλν σξάξην δηδαζθαιίαο 1. Μία (1) ζέζε θιάδνπ ΠΔ 02 Φηιφινγνη. 2. Γχν (2) ζέζεηο θιάδνπ ΠΔ 06 Αγγιηθψλ. 3. Μία (1) ζέζε θιάδνπ ΠΔ 07 Γεξκαληθψλ. 4. Μία (1) ζέζε θιάδνπ ΠΔ 14 Ηαηξψλ (01).

7 - 7 - Απφ ην ζχλνιν ησλ πξνθεξπζζφκελσλ ζέζεσλ αλαπιεξσηψλ ησλ ΔΠΑ ην 50% ζα θαιπθζεί θαη απφιπηε πξνηεξαηφηεηα απφ εθπαηδεπηηθνχο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζηνπο πίλαθεο εθπαηδεπηηθψλ θαηά θιάδν ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ Ν.3710/2008. Κάζε ππνςήθηνο ππνβάιιεη αίηεζε πξνο ηελ αξκφδηα επηηξνπή κε απφιπηε ζεηξά πξνηίκεζεο ησλ ΔΠΑ πνπ ελδηαθέξεηαη λα πξνζιεθζεί.(αλαπιεξσηήο ή Αλαπιεξσηήο κε κεησκέλν σξάξην δηδαζθαιίαο) Μαδί κε ηελ αίηεζε ππνβάιιεη: α)τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/1986 φηη δελ έρεη θψιπκα θαηά ην άξζξν 8 ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα (Ν.3528/07), β) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/1986 ζηελ νπνία ζα αλαθέξεη ηελ ηειεπηαία εκέξα απαζρφιεζεο ζηνλ ΟΣΔΚ γ) Βεβαίσζε πξνυπεξεζίαο απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε ηειεπηαία εκέξα απαζρφιεζεο ζηνλ ΟΣΔΚ δ) Δπηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ησλ δχν φςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηνπ ηαπηφηεηαο ε) Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν.1599/86 κε ηελ νπνία ζα δειψλεη φηη δελ παξέρεη εξγαζία κε ζρέζε δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ ζε Γεκφζην, Ν.Π.Γ.Γ, ΟΣΑ, δεκφζηεο επηρεηξήζεηο, δεκφζηνπο νξγαληζκνχο θαη Ν.Π.Η.Γ ησλ νπνίσλ ηε δηνίθεζε δηνξίδεη ην δεκφζην άκεζα ή έκκεζα κε δηνηθεηηθή πξάμε ή σο κέηνρνο εθ φζνλ ππνβάιιεη αίηεζε γηα ζέζεηο αλαπιεξσηή (πιήξεο σξάξην). Δάλ ε αίηεζε αθνξά πξφζιεςε αλαπιεξσηή κε κεησκέλν σξάξην, ν ππνςήθηνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη άδεηα αζθήζεσο ηδησηηθνχ έξγνπ απφ ην αξκφδην ζπκβνχιην ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ πξνζθνκίζεη ηελ άδεηα δελ επηηξέπεηαη ε πξφζιεςε ηνπ θαη ν δηεπζπληήο ηεο ΔΠΑ ππνρξενχηαη λα θαιέζεη ηνλ επφκελν θαηά αμηνινγηθή ζεηξά απφ ηνπο πίλαθεο επηινγήο πνπ έρνπλ επηθπξσζεί απφ ην Γ. ρσξίο λα απαηηείηαη λεφηεξε απφθαζε. Αηηήζεηο ππνςεθίσλ πνπ δε ζπλνδεχνληαη απφ ην ζχλνιν ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ ζα απνξξίπηνληαη, θαζψο επίζεο θαη φηαλ δελ πξνθχπηνπλ απφ απηά ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία. Χο πξνο ηε ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο ηζρχνπλ νη πεξηπηψζεηο θαη ηελ πεξίπησζε πνπ δελ θαιπθζεί ην ζχλνιν ησλ αλσηέξσ ζέζεσλ νη θελέο ζέζεηο ζα θαιπθζνχλ απφ ηνπο ππφινηπνπο ππνςήθηνπο. Γηα ηελ πιήξσζε ησλ πξνθεξπζζφκελσλ ζέζεσλ απαηηνχληαη θαηά θιάδν ή εηδηθφηεηα ηα παξαθάησ πξνζφληα: Α. ΠΡΟΟΝΣΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΗΔΚ Α. Δθπαηδεπηηθνί γηα ηηο ζέζεηο Δπηζηηηζηηθώλ ή Ξελνδνρεηαθήο ή Σνπξηζκνύ ή Σνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ. 1. Οη ππνςήθηνη λα δηαζέηνπλ πηπρίν αιινδαπήο ηνπξηζηηθήο θαηεχζπλζεο ηζφηηκν κε ειιεληθά ΑΔΗ ή πηπρίν Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ ΣΔΗ ή Κ.Α.Σ.Δ.Δ ή Α..Σ.Δ ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ηεο αιινδαπήο. 2. Διιείςεη ππνςεθίσλ κε ηα παξαπάλσ πξνζφληα, γίλνληαη δεθηνί ππνςήθηνη πηπρηνχρνη ΗΔΚ Δηδηθφο Ξελνδνρεηαθψλ Τπεξεζηψλ θαη ηξνθνδνζίαο κε πηζηνπνίεζε Ο.Δ.Δ.Κ. ή ΣΔΔ Ξελνδνρεηαθήο θαη Δζηηαηνξηαθήο Σερληθήο ή ΔΠΑ Ξελνδνρεηαθψλ Δπηζηηηζηηθψλ Τπεξεζηψλ ή ΣΔ Ξελνδνρεηαθψλ θαη Δπηζηηηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ ή Ξελνδνρεηαθήο Δζηηαηνξηαθήο Σέρλεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο ΟΣΔΚ κνλνεηνχο θχθινπ ζπνπδψλ νη νπνίνη είλαη απφθνηηνη Λπθείνπ ή πηπρίν Ξελνδνρεηαθψλ Δπηζηηηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ βαζηθήο εθπαίδεπζεο ΟΣΔΚ δηεηνχο θχθινπ ζπνπδψλ νη νπνίνη είλαη απφθνηηνη ηνπιάρηζηνλ Γ γπκλαζίνπ. Οη παξαπάλσ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ αληίζηνηρε δηδαθηηθή εκπεηξία ελφο (1) έηνπο. Β. Δθπαηδεπηηθνί Μαγεηξηθήο Σέρλεο 1. Πηπρίν Α θχθινπ ζπνπδψλ ΣΔΔ Μαγεηξηθήο Σέρλεο ή ΔΠΑ Μαγεηξηθήο Σέρλεο ή πηπρίν ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ζρνιήο Μαγεηξηθήο ή πηπρίν θαηψηεξεο ηερληθήο επαγγεικαηηθήο ζρνιήο Μαγεηξηθήο ή πηπρίν Μαγεηξηθήο βαζηθήο εθπαίδεπζεο ΟΣΔΚ δηεηνχο θχθινπ ζπνπδψλ νη νπνίνη είλαη απφθνηηνη ηνπιάρηζηνλ Γ Γπκλαζίνπ ή πηπρίν θαη βεβαίσζε απφ ηνλ ΟΔΔΚ απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη φηη είλαη ηζφηηκν κε πηπρίν Μαγεηξηθήο Σέρλεο θαηψηεξεο επαγγεικαηηθήο ζρνιήο ή πηπρίν εμσηεξηθνχ αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. Οη παξαπάλσ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ απνδεδεηγκέλα ηξηεηή δηδαθηηθή εκπεηξία απφ ηελ νπνία ηα δχν(2) έηε κπνξεί λα είλαη επαγγεικαηηθή.

8 Διιείςεη ππνςεθίσλ κε ηα σο άλσ πξνζφληα, ζα γίλνληαη δεθηνί ππνςήθηνη πηπρηνχρνη ΗΔΚ Σερληθφο Μαγεηξηθήο Σέρλεο κε πηζηνπνίεζε Ο.Δ.Δ.Κ. θαη ηξηεηή δηδαθηηθή εκπεηξία απφ ηελ νπνία ηα δχν (2) έηε κπνξεί λα είλαη επαγγεικαηηθή. Γ. Δθπαηδεπηηθνί Αγγιηθώλ 1. Πηπρίν Αγγιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο Παλεπηζηεκίσλ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ηεο αιινδαπήο ή Αγγιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κχπξνπ. Δηδηθφηεξα γηα ηα πηπρία ηεο Κχπξνπ πξηλ ηελ πιήξε έληαμε ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ( ) δελ απαηηείηαη αληηζηνηρία (π.δ.299/1977) ελψ γηα ηα πηπρία ηα νπνία έρνπλ ρξφλν θηήζεο κεηά ηελ έληαμή ηεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε απαηηείηαη ηζνηηκία θαη αληηζηνηρία. 2. Διιείςεη ππνςεθίσλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηα σο άλσ πξνζφληα, ζα γίλνληαη δεθηνί ππνςήθηνη κε επάξθεηα θαη άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο ζηελ μέλε γιψζζα θαη ελφο έηνπο δηδαθηηθή εκπεηξία. Γ. Δθπαηδεπηηθνί Γαιιηθώλ 1. Πηπρίν Γαιιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο Παλεπηζηεκίσλ ηεο εκεδαπήο, ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ηεο αιινδαπήο. 2. Διιείςεη ππνςεθίσλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηα σο άλσ πξνζφληα, ζα γίλνληαη δεθηνί ππνςήθηνη κε επάξθεηα θαη άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο ζηελ μέλε γιψζζα θαη ελφο έηνπο δηδαθηηθή εκπεηξία. Δ. Δθπαηδεπηηθνί Οηθνλνκηθώλ Πηπρίν Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ή Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ή Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ - Οηθνλνκηθψλ πνπδψλ ή Γηεζλψλ Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ θαη Αλάπηπμεο ή Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ πνπδψλ κε θαηεχζπλζε ηηο Γηεζλείο θαη Δπξσπατθέο Οηθνλνκηθέο πνπδέο ή Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ή Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο ή Υξεκαηννηθνλνκηθήο θαη Σξαπεδηθήο Γηνηθεηηθήο ή Αζηηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ή Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ή Δπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο θαη Μάξθεηηλγθ Ναπηηιηαθψλ πνπδψλ ή Ναπηηιίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθψλ Τπεξεζηψλ ή ηαηηζηηθήο ή ηαηηζηηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο Δπηζηήκεο ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ ή Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Παλεπηζηεκίσλ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ηεο αιινδαπήο ή πηπρίν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Γηνηθεηηθή Δπηζηήκε ή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ - Μάξθεηηλγθ Γηνίθεζεο ή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Λνγηζηηθήο ή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κχπξνπ ή πηπρίν Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ ηνπ Δ.Α.Π. Δηδηθφηεξα γηα ηα πηπρία ηεο Κχπξνπ πξηλ ηελ πιήξε έληαμε ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ( ) δελ απαηηείηαη αληηζηνηρία (π.δ.299/1977) ελψ γηα ηα πηπρία ηα νπνία έρνπλ ρξφλν θηήζεο κεηά ηελ έληαμή ηεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε απαηηείηαη ηζνηηκία θαη αληηζηνηρία. Σ. Δθπαηδεπηηθνί Πιεξνθνξηθήο Πηπρίν ή δίπισκα Πιεξνθνξηθήο ή Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ ή Δπηζηήκεο ησλ Τπνινγηζηψλ ή Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο, ή Μεραληθψλ Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ θαη Πιεξνθνξηθήο ή Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ, ή Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Ζ.Τ. ή Ζιεθηξνληθήο θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ ή Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ή Γηδαθηηθήο ηεο Σερλνινγίαο θαη ςεθηαθψλ πζηεκάησλ ή Μεραληθψλ Πιεξνθνξηαθψλ θαη Δπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ ή Μεραληθψλ Ζ/Τ Σει/σλ θαη Γηθηχσλ ή Πνιηηηζκηθήο Σερλνινγίαο θαη Δπηθνηλσλίαο ή Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Σειεπηθνηλσληψλ ή Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ή Πιεξνθνξηθήο κε Δθαξκνγέο ζηε Βηνηαηξηθή ή Σνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ επηινγήο «επηζηήκεο θαη πνιηηηζκφο», κε θαηεχζπλζε Ζιεθηξνληθνί Τπνινγηζηέο θαη Δθαξκνγέο ηνπο ή Πιεξνθνξηθήο ηνπ ΔΑΠ, Παλεπηζηεκίσλ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ηεο αιινδαπήο ή ηίηιν ζπνπδψλ Πιεξνθνξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ (γηα πηπρία κεηά ηελ πιήξε έληαμε ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε). Πηπρίν ή δίπισκα Πιεξνθνξηθήο ή Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ ή Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ ή Πιεξνθνξηθήο θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ή Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ ή Δπηρεηξεκαηηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ή Δθαξκνγψλ Πιεξνθνξηθήο ζηε Γηνίθεζε θαη ζηελ Οηθνλνκία ή Γηαρείξηζεο Πιεξνθνξηψλ ή Σειεπιεξνθνξηθήο θαη Γηνίθεζεο ή Γεσπιεξνθνξηθήο θαη Σνπνγξαθίαο ή Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ ή Βηνκεραληθήο Πιεξνθνξηθήο ή Απηνκαηηζκνχ ΣΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ηεο αιινδαπήο.

9 - 9 - Ε. Δθπαηδεπηηθνί Τγηεηλήο Πηπρίν ΑΔΗ ηκεκάησλ Ηαηξηθήο ή Φαξκαθεπηηθήο ή Ννζειεπηηθήο ή Δπηζηήκεο Γηαηηνινγίαο Γηαηξνθήο ή ΣΔΗ ηκεκάησλ Γηαηξνθήο θαη Γηαηηνινγίαο ή Γεκφζηαο Τγηεηλήο ή Ννζειεπηηθήο ή αληίζηνηρσλ ηκεκάησλ ΚΑΣΔΔ. Ζ. Δθπαηδεπηηθνί Γεξκαληθώλ 1. Πηπρίν Γεξκαληθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο Παλεπηζηεκίσλ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ηεο αιινδαπήο. 2. Διιείςεη ππνςεθίσλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηα παξαπάλσ πξνζφληα, ζα γίλνληαη δεθηνί ππνςήθηνη κε επάξθεηα θαη άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο ζηελ μέλε γιψζζα θαη ελφο έηνπο δηδαθηηθή εκπεηξία. Θ. Δθπαηδεπηηθνί Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ Πηπρίν Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ-Γηαηξνθήο-Οηλνινγίαο θαη Σερλνι. Πνηψλ ΣΔΗ ή ΚΑΣΔΔ. Η. Δθπαηδεπηηθνί Γηαηηνινγίαο Πηπρίν ΑΔΗ Tκήκαηνο Δπηζηήκεο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο ή ΣΔΗ Σκήκαηνο Γηαηξνθήο θαη Γηαηηνινγίαο. ΗΑ. Δθπαηδεπηηθνί Εαραξνπιαζηηθήο Σέρλεο 1. Πηπρίν Α θχθινπ ζπνπδψλ ΣΔΔ Εαραξνπιαζηηθήο Σέρλεο ή ΔΠΑ Εαραξνπιαζηηθήο Σέρλεο ή πηπρίν ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ζρνιήο Εαραξνπιαζηηθήο ή πηπρίν θαη βεβαίσζε απφ ηνλ ΟΔΔΚ απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη φηη είλαη ηζφηηκν κε πηπρίν Εαραξνπιαζηηθήο Σέρλεο θαηψηεξεο επαγγεικαηηθήο ζρνιήο ή πηπρίν εμσηεξηθνχ αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ή πηπρίν θαηψηεξεο ηερληθήο επαγγεικαηηθήο ζρνιήο Εαραξνπιαζηηθήο. Οη παξαπάλσ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ απνδεδεηγκέλε ηξηεηή δηδαθηηθή εκπεηξία απφ ηελ νπνία ηα δπν (2) έηε κπνξεί λα είλαη επαγγεικαηηθή. 2. Διιείςεη ππνςεθίσλ κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα, ζα γίλνληαη δεθηνί ππνςήθηνη πηπρηνχρνη ΗΔΚ Εαραξνπιαζηηθήο κε πηζηνπνίεζε Ο.Δ.Δ.Κ θαη ηξηεηή δηδαθηηθή εκπεηξία απφ ηελ νπνία ηα δχν (2) έηε κπνξεί λα είλαη επαγγεικαηηθή. ΗΒ. Δθπαηδεπηηθνί Φπζηθήο Αγσγήο 1. Πηπρίν Σκήκαηνο Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ Παλεπηζηεκίνπ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ηεο αιινδαπήο ή πηπρίν ηεο Δζληθήο Αθαδεκίαο σκαηηθήο Αγσγήο. ΗΓ. Δθπαηδεπηηθνί Σνπξηζηηθώλ Γξαθείσλ 1. Οη ππνςήθηνη λα δηαζέηνπλ πηπρίν Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ ΣΔΗ ή ΚΑΣΔΔ ή Α..Σ.Δ. ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ηεο αιινδαπήο. 2. Δλ ειιείςεη ππνςεθίσλ κε ηα παξαπάλσ πξνζφληα, ζα γίλνληαη δεθηνί ππνςήθηνη κε πηπρίν ΗΔΚ εηδηθφηεηαο «Τπάιιεινο Σνπξηζηηθψλ Γξαθείσλ» ή Γίπισκα Βαζηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Σκήκαηνο «ηειερψλ Σνπξηζηηθψλ Γξαθείσλ» ηνπ ΟΣΔΚ. Άπαληεο νη παξαπάλσ (1 θαη 2) ζα πξέπεη απαξαηηήηνο λα δηαζέηνπλ πξνυπεξεζία ζε Γξαθείν Γεληθνχ Σνπξηζκνχ ηνπιάρηζηνλ γηα 2 έηε. Δπίζεο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ πηπρίν ΗΑΣΑ ή λα γλσξίδνπλ, θαηά δήισζή ηνπο έλα πξφγξακκα CRS θαη έλα πξφγξακκα FRONT OFFICE Σνπξηζηηθνχ Γξαθείνπ. ΗΓ. Δθπαηδεπηηθνί Φηιόινγνη Πηπρίν Φηινζνθηθνχ Σκήκαηνο Φηινζνθηθήο ρνιήο ή Φηινινγίαο ή Διιεληθήο Φηινινγίαο ή Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο ή Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο ή Ηζηνξίαο-Αξραηνινγίαο-Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο κε θαηεπζχλζεηο Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο ή Ηζηνξίαο ή Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο ή Φηινζνθίαο θαη παηδαγσγηθήο ή Φηινζνθηθψλ θαη Κνηλσληθψλ πνπδψλ ή Φηινζνθίαο Παλεπηζηεκίσλ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ηεο αιινδαπήο ή Φηινζνθίαο ή Ηζηνξίαο Αξραηνινγίαο ή Κιαζζηθψλ πνπδψλ ή Βπδαληηλψλ θαη Νενειιεληθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κχπξνπ. Δηδηθφηεξα γηα ηα πηπρία ηεο Κχπξνπ πξηλ ηελ πιήξε έληαμε ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ( ) δελ απαηηείηαη αληηζηνηρία (π.δ.299/1977) ελψ γηα ηα πηπρία ηα νπνία έρνπλ ρξφλν

10 θηήζεο κεηά ηελ έληαμή ηεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε απαηηείηαη ηζνηηκία θαη αληηζηνηρία. Πηπρίν ηκήκαηνο Φηινζνθίαο ηεο ρνιήο Αλζξσπηζηηθψλ θαη Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ (Πάηξα). Β. ΠΡΟΟΝΣΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΔΠΑ 1. Κιάδνο ΠΔ 18 Σνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ (35) 1. Οη ππνςήθηνη λα δηαζέηνπλ πηπρίν Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ ΣΔΗ ή ΑΣΔ/ΟΣΔΚ ηξηεηνχο θχθινπ ζπνπδψλ ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ηεο αιινδαπήο. 2. Κιάδνο ΓΔ Σερληθόο Μαγεηξηθήο 1. Πηπρίν Α θχθινπ ζπνπδψλ ΣΔΔ Μαγεηξηθήο Σέρλεο ή ΔΠΑ Μαγεηξηθήο Σέρλεο ή πηπρίν ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ζρνιήο Μαγεηξηθήο ή πηπρίν θαηψηεξεο ηερληθήο επαγγεικαηηθήο ζρνιήο Μαγεηξηθήο ή πηπρίν Μαγεηξηθήο βαζηθήο εθπαίδεπζεο ΟΣΔΚ δηεηνχο θχθινπ ζπνπδψλ νη νπνίνη είλαη απφθνηηνη ηνπιάρηζηνλ Γ Γπκλαζίνπ ή πηπρίν θαη βεβαίσζε απφ ηνλ ΟΔΔΚ απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη φηη είλαη ηζφηηκν κε πηπρίν Μαγεηξηθήο Σέρλεο θαηψηεξεο επαγγεικαηηθήο ζρνιήο ή πηπρίν εμσηεξηθνχ αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. Οη παξαπάλσ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ απνδεδεηγκέλα ηξηεηή δηδαθηηθή εκπεηξία απφ ηελ νπνία ηα δχν(2) έηε κπνξεί λα είλαη επαγγεικαηηθή. 3. Κιάδνο ΓΔ Σερληθόο Εαραξνπιαζηηθήο 1. Πηπρίν Α θχθινπ ζπνπδψλ ΣΔΔ Εαραξνπιαζηηθήο Σέρλεο ή ΔΠΑ Εαραξνπιαζηηθήο Σέρλεο ή πηπρίν ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ζρνιήο Εαραξνπιαζηηθήο ή πηπρίν θαη βεβαίσζε απφ ηνλ ΟΔΔΚ απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη φηη είλαη ηζφηηκν κε πηπρίν Εαραξνπιαζηηθήο Σέρλεο θαηψηεξεο επαγγεικαηηθήο ζρνιήο ή πηπρίν εμσηεξηθνχ αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ή πηπρίν θαηψηεξεο ηερληθήο επαγγεικαηηθήο ζρνιήο Εαραξνπιαζηηθήο. Οη παξαπάλσ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ απνδεδεηγκέλε ηξηεηή δηδαθηηθή εκπεηξία απφ ηελ νπνία ηα δχν (2) έηε κπνξεί λα είλαη επαγγεικαηηθή. 4. Κιάδνο ΓΔ Σερληθόο Ξελνδνρεηαθώλ θαη Δπηζηηηζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ Πηπρίν Α θχθινπ ζπνπδψλ ΣΔΔ Ξελνδνρεηαθήο θαη Δζηηαηνξηαθήο Σερληθήο ή ΔΠΑ Ξελνδνρεηαθψλ Δπηζηηηζηηθψλ Τπεξεζηψλ ή πηπρίν Σερληθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο Ξελνδνρεηαθψλ θαη Δπηζηηηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ ή πηπρίν θαηψηεξεο Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο Ξελνδνρεηαθψλ θαη Δπηζηηηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ ή πηπρίν Ξελνδνρεηαθήο-Δζηηαηνξηαθήο Σέρλεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο ΟΣΔΚ κνλνεηνχο θχθινπ ζπνπδψλ νη νπνίνη είλαη απφθνηηνη ιπθείνπ ή πηπρίν Ξελνδνρεηαθψλ Δπηζηηηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ βαζηθήο εθπαίδεπζεο ΟΣΔΚ δηεηνχο θχθινπ ζπνπδψλ νη νπνίνη είλαη απφθνηηνη ηνπιάρηζηνλ Γ γπκλαζίνπ ή πηπρίν θαη βεβαίσζε απφ ηνλ ΟΔΔΚ απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη φηη είλαη ηζφηηκν κε πηπρίν Ξελνδνρεηαθήο-Δζηηαηνξηαθήο Σέρλεο θαηψηεξεο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο ή πηπρίν εμσηεξηθνχ αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. Οη παξαπάλσ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ απνδεδεηγκέλα ηξηεηή δηδαθηηθή εκπεηξία απφ ηελ νπνία ηα δχν (2) έηε κπνξεί λα είλαη επαγγεικαηηθή. 5. Κιάδνο ΠΔ 06 Αγγιηθώλ 1. Πηπρίν Αγγιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο Παλεπηζηεκίσλ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ηεο αιινδαπήο ή Αγγιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κχπξνπ. Δηδηθφηεξα γηα ηα πηπρία ηεο Κχπξνπ πξηλ ηελ πιήξε έληαμε ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ( ) δελ απαηηείηαη αληηζηνηρία (π.δ.299/1977) ελψ γηα ηα πηπρία ηα νπνία έρνπλ ρξφλν θηήζεο κεηά ηελ έληαμή ηεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε απαηηείηαη ηζνηηκία θαη αληηζηνηρία. 2. Διιείςεη ππνςεθίσλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηα σο άλσ πξνζφληα, ζα γίλνληαη δεθηνί ππνςήθηνη κε επάξθεηα θαη άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο ζηελ μέλε γιψζζα θαη ελφο έηνπο δηδαθηηθή εκπεηξία. 6.Κιάδνο ΠΔ 05 Γαιιηθώλ 1. Πηπρίν Γαιιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο Παλεπηζηεκίσλ ηεο εκεδαπήο, ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ηεο αιινδαπήο.

11 Διιείςεη ππνςεθίσλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηα σο άλσ πξνζφληα, ζα γίλνληαη δεθηνί ππνςήθηνη κε επάξθεηα θαη άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο ζηελ μέλε γιψζζα θαη ελφο έηνπο δηδαθηηθή εκπεηξία. 7. Κιάδνο ΠΔ 07 Γεξκαληθώλ 1. Πηπρίν Γεξκαληθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο Παλεπηζηεκίσλ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ηεο αιινδαπήο. 2. Διιείςεη ππνςεθίσλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηα παξαπάλσ πξνζφληα, ζα γίλνληαη δεθηνί ππνςήθηνη κε επάξθεηα θαη άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο ζηελ μέλε γιψζζα θαη ελφο έηνπο δηδαθηηθή εκπεηξία. 8. Κιάδνο ΠΔ 02 Φηιόινγνη Πηπρίν Φηινζνθηθνχ Σκήκαηνο Φηινζνθηθήο ρνιήο ή Φηινινγίαο ή Διιεληθήο Φηινινγίαο ή Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο ή Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο ε Ηζηνξίαο-Αξραηνινγίαο-Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο κε θαηεπζχλζεηο Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο ή Ηζηνξίαο ή Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο ή Φηινζνθίαο θαη Παηδαγσγηθήο ή Φηινζνθηθψλ θαη Κνηλσληθψλ πνπδψλ ή Φηινζνθίαο Παλεπηζηεκίσλ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ηεο αιινδαπήο ή Φηινζνθίαο ή Ηζηνξίαο Αξραηνινγίαο ή Κιαζζηθψλ πνπδψλ ή Βπδαληηλψλ θαη Νενειιεληθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κχπξνπ. Δηδηθφηεξα γηα ηα πηπρία ηεο Κχπξνπ πξηλ ηελ πιήξε έληαμε ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ( ) δελ απαηηείηαη αληηζηνηρία (π.δ.299/1977) ελψ γηα ηα πηπρία ηα νπνία έρνπλ ρξφλν θηήζεο κεηά ηελ έληαμή ηεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε απαηηείηαη ηζνηηκία θαη αληηζηνηρία. Πηπρίν ηκήκαηνο Φηινζνθίαο ηεο ρνιήο Αλζξσπηζηηθψλ θαη Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ (Πάηξα). 9. Κιάδνο ΠΔ 19 Πιεξνθνξηθήο Πηπρίν ή δίπισκα Πιεξνθνξηθήο ε Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ ή Δπηζηήκεο ησλ Τπνινγηζηψλ ή Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο, ή Μεραληθψλ Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ θαη Πιεξνθνξηθήο ή Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Ζ.Τ. ή Ζιεθηξνληθήο θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ ή Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ή Γηδαθηηθή ηεο Σερλνινγίαο θαη ςεθηαθψλ πζηεκάησλ ή Μεραληθψλ Πιεξνθνξηαθψλ θαη Δπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ ή Μεραληθψλ Ζ/Τ Σει/σλ θαη Γηθηχσλ ή Πνιηηηζκηθήο Σερλνινγίαο θαη Δπηθνηλσλίαο ή Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Σειεπηθνηλσληψλ ή Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ή Πιεξνθνξηθήο κε Δθαξκνγέο ζηε Βηνηαηξηθή ή Σνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ επηινγήο «επηζηήκεο θαη πνιηηηζκφο», κε θαηεχζπλζε Ζιεθηξνληθνί Τπνινγηζηέο θαη Δθαξκνγέο ηνπο, ή Πιεξνθνξηθήο ηνπ ΔΑΠ, Παλεπηζηεκίσλ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ηεο αιινδαπήο ή ηίηιν ζπνπδψλ Πιεξνθνξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ (γηα ηα πηπρία κεηά ηελ πιήξε έληαμε ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε). 10. Κιάδνο ΠΔ 14 Ηαηξώλ (01) Πηπρίν ηκήκαηνο Ηαηξηθήο ρνιήο θαη άδεηα άζθεζεο ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο. 11. Κιάδνο ΠΔ 18 Σερλνιόγνη Σξνθίκσλ - Γηαηξνθήο (36) Πηπρίν Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ-Γηαηξνθήο-Οηλνινγίαο θαη Σερλνι. Πνηψλ ΣΔΗ ή ΚΑΣΔΔ. 12. Kιάδνο ΠΔ 09 Οηθνλνκνιόγσλ Πηπρίν Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ή Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ή Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ - Οηθνλνκηθψλ πνπδψλ ή Γηεζλψλ Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ θαη Αλάπηπμεο ή Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ πνπδψλ κε θαηεχζπλζε ηηο Γηεζλείο θαη Δπξσπατθέο Οηθνλνκηθέο πνπδέο ή Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ή Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο ή Υξεκαηννηθνλνκηθήο θαη Σξαπεδηθήο Γηνηθεηηθήο ή Αζηηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ή Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ή Δπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο θαη Μάξθεηηλγθ Ναπηηιηαθψλ πνπδψλ ή Ναπηηιίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθψλ Τπεξεζηψλ ή ηαηηζηηθήο ή ηαηηζηηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο Δπηζηήκεο ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ ή Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Παλεπηζηεκίσλ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ηεο αιινδαπήο ή πηπρίν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Γηνηθεηηθή Δπηζηήκε ή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ - Μάξθεηηλγθ Γηνίθεζεο ή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Λνγηζηηθήο ή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Γηνίθεζεο

ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ

ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΓΝΧΡΙΗ ΣΙΣΛΧΝ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΧΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) Αζήλα, 27/2/2009 Αξ.Πξση: 5622 ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β. Ά ξ ζ ξ ν 2

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β. Ά ξ ζ ξ ν 2 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΚΧΓΙΚΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΝΣΟΛΟΓΙΟΤ (Π.Γ. 50/2001 Φ.Δ.Κ. 39Α φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ην Π.Γ. 347/2003 Φ.Δ.Κ. 315Α, ην Π.Γ. 44/2005 Φ.Δ.Κ. 63Α θαη ην Π.Γ. 116/2006 Φ.Δ.Κ. 115Α ). Ά ξ ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΩΝ (πνπ νδεγνχλ ζε πηπρίν) Πξνζθεξφκελεο ζέζεηο: 1100 ΠΟΤΓΔ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ Γίλνληαη δεθηνί απφθνηηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΑ : 7Λ73ΟΞ3Μ-ΨΩΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Αζήλα, 06-08-2014 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ - ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 19359 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ Σει. : 210-8231277 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ α) Σνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΔΛΧΝ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ. ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ κε αξηζ. πξση.: 21729 / 16-02-2015

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΔΛΧΝ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ. ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ κε αξηζ. πξση.: 21729 / 16-02-2015 ΤΠΟΔΡΓΟ 8: ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΗ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΔΛΔ ΔΔΔ ΠΡΑΞΗ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΤΝΓΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΙΔΚ ΔΠΑ ΚΑΙ ΔΠΑΛ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) 06-08-2014 Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Αζήλα, 19-03-2015 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 6777 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Σει. : 210-8231277 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔOY Απιθμ.Ππωη.2/158620 ΔΙΕΤΘΤΝΗ :ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ : ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Σασ. Δ/νζη : Πλαηεία Ελεςθεπίαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ Γεληθέο δηαηάμεηο Σν Σκήκα Φηινζνθίαο-Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο νξγαλψλεη θαη ιεηηνπξγεί απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2004-2005 Πξφγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛIΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛIΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛIΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΔΠΑΓ/ΚΖ ΔΚΠ/Ζ ΚΑΗ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΥΡΟΝΟ ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΒΑΘΜΟ ΑΦ. ΒΑΘΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σν ΗΝ.Δ / Γ..Δ.Δ. Πξέβεδα, 20.2.2012 Αξηζκ. Πξση.: 3420

Σν ΗΝ.Δ / Γ..Δ.Δ. Πξέβεδα, 20.2.2012 Αξηζκ. Πξση.: 3420 Ηλζηηηνύην Δξγαζίαο (ΗΝΔ/ΓΔΔ) (5) Σαρ. Γ/λζε: 2 ν ρικ Πξέβεδαο-Μύηηθα (Μαθξπόινπηζα) Σ.Κ.: 481 00 Πξέβεδα Σει.: 26820 26969 Πιεξνθνξίεο: θ.θ. Πνιπκέξε Πνύιηνπ Νηόληνξνπ Δπάγγεινπ E mail: vpapa@inegsee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγηνο Νηθόιανο, 25-1-2013. Θεξαπεπηήξην Υξνλίσλ Παζήζεσλ Λαζηζίνπ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Aθνύ ιάβακε ππόςε

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγηνο Νηθόιανο, 25-1-2013. Θεξαπεπηήξην Υξνλίσλ Παζήζεσλ Λαζηζίνπ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Aθνύ ιάβακε ππόςε ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγηνο Νηθόιανο, 25-1-2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ Αξηζ. Πξση.: OIΚ.252 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ Θεξαπεπηήξην Υξνλίσλ Παζήζεσλ Λαζηζίνπ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Aθνύ ιάβακε ππόςε

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα:Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ εγγξαθή ηωλ εηζαγνκέλωλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε γηα ην αθαδεκαϊθό έηνο 2011-12.

Θέκα:Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ εγγξαθή ηωλ εηζαγνκέλωλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε γηα ην αθαδεκαϊθό έηνο 2011-12. 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Βαζκφο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ & ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ ΜΑΡΟΤΗ 7-9 - 2011 ΔΞΔΣΑΔΩΝ - ΣΜΖΜΑ Β Αξ.Πξση. Βαζκφο Πξνηεξ.

Διαβάστε περισσότερα

Aξηζκ.: 223.10-2 /5386/2014. «Καηάηαμε Γνθίκσλ Τπαμησκαηηθώλ Ληκεληθνύ ώκαηνο Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο» Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ

Aξηζκ.: 223.10-2 /5386/2014. «Καηάηαμε Γνθίκσλ Τπαμησκαηηθώλ Ληκεληθνύ ώκαηνο Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο» Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ Aξηζκ.: 223.10-2 /5386/2014 -ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ- «Καηάηαμε Γνθίκσλ Τπαμησκαηηθώλ Ληκεληθνύ ώκαηνο Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο» Έρνληαο ππόςε: Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Μήλπκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ To Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη ζχκθσλα κε ηελ ππ αξηζ. 9/7-6-2012 απόθαζε ηεο 26εο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : Δηζαγσγή ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ησλ απνθνίησλ ΔΠΑ.Λ.(ΟΜΑΓΑ Α & Β )

ΘΔΜΑ : Δηζαγσγή ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ησλ απνθνίησλ ΔΠΑ.Λ.(ΟΜΑΓΑ Α & Β ) ΑΓΑ: ΒΛ1Ζ9-43Ο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ Βαζκφο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ----- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΧΖ & ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ Μαξνχζη, 19-11 - 2013 ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΣΜΖΜΑΣΑ Α - Β Αξ.Πξση.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ ΤΝΣΑΚΣΡΗΑ ΟΓΖΓΟΤ Γπ. Ηυάννα ΣΕΟΝΗΥΑΚΖ Καθηγήηπια Δπγοθεπαπείαρ ΑΘΖΝΑ 2007 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ελ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΠΟΤΓΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013

ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013 ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013 Ηαλνπάξηνο 2012 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΣΜΖΜΑ ΑΓΓΛΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ... 3 2. ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ... 4 3. ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ επαγγέλμαηορ. Σεσνολόγος Γευπονίαρ Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Διοίκηζηρ Αγποηικών Επισειπήζευν. (παλαιό όνομα Διοίκηζηρ Γευπγικών Εκμεηαλλεύζευν)

Οδηγόρ επαγγέλμαηορ. Σεσνολόγος Γευπονίαρ Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Διοίκηζηρ Αγποηικών Επισειπήζευν. (παλαιό όνομα Διοίκηζηρ Γευπγικών Εκμεηαλλεύζευν) Οδηγόρ επαγγέλμαηορ Σεσνολόγος Γευπονίαρ Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Διοίκηζηρ Αγποηικών Επισειπήζευν (παλαιό όνομα Διοίκηζηρ Γευπγικών Εκμεηαλλεύζευν) Θεζζαινλίθε 2011 2 Οδηγόρ επαγγέλμαηορ Σεσνολόγος Γευπονίαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Οδεγόο πνπδώλ Αθαδ. έηoπο 2008 2009 1 ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: Βαζίιεηνο Κέθεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο πύξνο Πνιπκέξεο, Δ.Σ.Δ.Π. ΑΘΖΝΑ 2009 2

Διαβάστε περισσότερα

Τπνβνιή αηηήζεσλ γηα σξνκίζζην εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό ζηα ΗΔΚ ηνπ ΟΑΔΓ

Τπνβνιή αηηήζεσλ γηα σξνκίζζην εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό ζηα ΗΔΚ ηνπ ΟΑΔΓ Τπνβνιή αηηήζεσλ γηα σξνκίζζην εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό ζηα ΗΔΚ ηνπ ΟΑΔΓ Ξεθίλεζε απφ ηε Γεπηέξα 03/09/2012 θαη ζα ζπλερηζηεί κέρξη θαη ηελ Παξαζθεπή 07/09/2012 απφ 08:00 έσο 14:00 ε ππνβνιή αηηήζεσλ γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΑΘΖΝΑ 2009 1 2 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η για ηην πλήρφζη ηεζζάρφν (4) θέζεφν δικηγόρφν με έμμιζθη ενηολή ζηην Κενηρική Τπηρεζία ηοσ Σετνικού Δπιμεληηηρίοσ Δλλάδας

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η για ηην πλήρφζη ηεζζάρφν (4) θέζεφν δικηγόρφν με έμμιζθη ενηολή ζηην Κενηρική Τπηρεζία ηοσ Σετνικού Δπιμεληηηρίοσ Δλλάδας Δ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ Ν Ι Κ Η 4, 1 0 2 4 8 Α Θ Η Ν Α Σ Η Λ. 2 1 0 3 2 9 1 2 0 0, F A X : 2 1 0 3 2 2 1 7 7 2 ------------ ----------- ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Πληροθορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ,

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Αξ.πξ.: Φ333/Ε1-02/Γ1/1014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΛΔ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ)

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Σηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Διιεληθή Δηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Δ.Σ.Α.Α.) Α.Δ. Αζήλα, 16/7/2015

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ο Μ Ο Σ ( 3 6 Δ ) Σ Τ Ρ Α Τ Ο Σ Ξ Η Ρ Α Σ

Τ Ο Μ Ο Σ ( 3 6 Δ ) Σ Τ Ρ Α Τ Ο Σ Ξ Η Ρ Α Σ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ Τ Ο Μ Ο Σ 5 ( 3 6 Δ ) Σ Τ Ρ Α Τ Ο Σ Ξ Η Ρ Α Σ 1 Δθπαίδεπζε ηειερψλ 36.Ρ.α.1-5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ρ ΣΤΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΦΟΛΕΣ ΘΕΜΑ α Εθπαίδεπζε Σηειερώλ 1. ΝΟΜΟ ΒΥΜ ηης

Διαβάστε περισσότερα

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O Oδεγφο πoπδψλ 2010 2011 Δπιμέλεια: Δπηηξνπή Νδεγνχ Ππνπδψλ Εψδε Εσγξαθίδνπ Λαηάζα Σξηζηνδνχινπ Θσλζηαληίλα Κπνπκπάξα Καξία Γνχλδε 1 2 ΚΔΟΝΠ ΞΟΥΡΝ... 7 Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Ίδξπκα θαη ην Ρκήκα... 7

Διαβάστε περισσότερα

Iαηπικέρ Eιδικόηηηερ

Iαηπικέρ Eιδικόηηηερ Iαηπικέρ Eιδικόηηηερ N.Δ. 3366 20/23 Σεπηεμβπίος 1955 (ΦEK A'/ 258) ρεηηθά κε ηελ άζθεζε ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο, ηηο ηαηξηθέο εηδηθφηεηεο θαη άιιεο δηαηάμεηο Άδεια αζκήζευρ ιαηπικού επαγγέλμαηορ Άπθπο

Διαβάστε περισσότερα