5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ/ηνο 187/2009 «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ» (214/Α/2009).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ/ηνο 187/2009 «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ» (214/Α/2009)."

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Γ/ΝΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ & ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ Αζήλα 3 / 12 /2010 ΣΜΖΜΑ ΔΠΟΠΣΔΗΑ Ν.Π.Γ.Γ, Ν.Π.Η.Γ. & Α.Δ. Αξ. Πξση.: Σαρ. Γ/λζε: Ακαιίαο 12, Αζήλα Πιεξνθνξίεο:Μ.Καξακπέηζνπ Σει.: ΠΡΟ: ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΝΟΜΖ ΘΔΜΑ: «Πξφζιεςε αλαπιεξσηψλ θαη σξνκίζζησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, 12κελεο θαη αλψηαην φξην δηάξθεηαο, γηα ηελ θάιπςε εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ησλ ΔΠΑ θαη IEK ηνπ Οξγαληζκνχ Σνπξηζηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο, εθπαηδεπηηθήο πεξηφδνπ » ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ Π.Γ. 63/2005 «Κπβέξλεζε θαη Κπβεξλεηηθά Οξγαλα». 2. Σηο δηαηάμεηο ησλ Άξζξσλ 23, 24, ηνπ Ν. 3105/2003 «Σνπξηζηηθή Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε, ξπζκίζεηο γηα ηνλ Σνπξηζκφ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 29/Α/ ). 3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ/ηνο 186/2009 «πγρψλεπζε ησλ Τπνπξγείσλ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο» (ΦΔΚ 213/Α/2009). 4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3270/2004 (ΦΔΚ 187/Α/04) «Αξκνδηφηεηεο ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο θαη ζέκαηα Σνπξηζκνχ». 5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ/ηνο 187/2009 «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ» (214/Α/2009). 6. Σν Π.Γ. 15/2010 «χζηαζε Γεληθήο Γξακκαηείαο Σνπξηζκνχ ζην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ» (ΦΔΚ 35/Α/ ) 7. Σελ κε αξηζκ. πξση. ΓΗΠΠ/Φ.ΔΓΚΡ. 11Β/70/8087/ απφθαζε ηεο επηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 1 ηεο αξηζκ. 33/06 ΠΤ «Έγθξηζε πξφζιεςεο πεληαθφζηα εμήληα (560) αηφκσλ δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ, κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, δηάξθεηαο έσο δψδεθα -12- κήλεο, γηα ην εθπαηδεπηηθφ έηνο , απφ ηνλ Οξγαληζκφ Σνπξηζηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο (ΟΣΔΚ)». 8. Σελ κε αξ. 305/ απφθαζε πνπ ιήθζεθε ζηελ 36 ε ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Οξγαληζκνχ Σνπξηζηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο (ΟΣΔΚ). 9. Σελ κε αξ / Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ «Καηαλνκή εγθξηζέληνο αξηζκνχ δηδαθηηθνχ, δηνηθεηηθνχ, βνεζεηηθνχ, ηερληθνχ θαη ινηπνχ πξνζσπηθνχ πνπ ζα απαζρνιεζεί κε ζχκβαζε ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή πεξίνδν , ζηηο εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο Αλψηεξεο Δθπαίδεπζεο, κεηαδεπηεξνβάζκηαο, Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, Ξελαγψλ θαη ηεο Κ.Τ. ηνπ ΟΣΔΚ».

2 - 2 - Α Π Ο Φ Α Η Ε Ο Τ Μ Δ 1. Πξνθεξχζζνπκε ηελ πξφζιεςε, κε ηε δηαδηθαζία ηεο επηινγήο, ζπλνιηθά 228 αηφκσλ σο εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ, πνπ ζα απαζρνιεζεί κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, δηάξθεηαο έσο 12 θαη αλψηαην φξην κελψλ, γηα θάιπςε εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ησλ ΔΠΑ θαη ΗΔΚ ηνπ Οξγαληζκνχ Σνπξηζηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο (ΟΣΔΚ). 2. Οη πξνθεξπζζφκελεο ζέζεηο εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ ΔΠΑ θαη ΗΔΚ είλαη νη αθφινπζεο: 1. ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΩΠΗΚΟ ΗΔΚ ΗΔΚ ΑΝΑΒΤΟΤ (άηνκα 25) Χξνκίζζηνη Δθπαηδεπηηθνί 1. Γχν (2) ζέζεηο σξνκίζζησλ Αγγιηθψλ. 2. Μία (1) ζέζε σξνκίζζηνπ Γεξκαληθψλ. 3. Σέζζεξηο (4) ζέζεηο σξνκίζζησλ Σνπξηζκνχ. 4. Γχν (2) ζέζεηο σξνκίζζησλ Ηαηξψλ εηδηθφηεηαο Οξζνπεδηθνχ ή Παζνιφγνπ ε Γεληθήο Ηαηξηθήο. 5. Μία (1) ζέζε σξνκίζζηνπ Πηπρηνχρνπ ΑΔΗ ηκήκαηνο Πεξηβάιινληνο ή Υεκηθνχ Μεραληθνχ. 6. Γχν (2) ζέζεηο σξνκίζζησλ Πιεξνθνξηθήο. 7. Μία (1) ζέζε σξνκίζζηνπ Γηαηηνινγίαο. 8. Μία (1) ζέζε σξνκίζζηνπ Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ. 9. Μία (1) ζέζε σξνκίζζηνπ Θαιαζζνζεξαπείαο. Πηπρηνχρνη ΗΔΚ ζαιαζζνζεξαπείαο SPA κε πηζηνπνίεζε ΟΔΔΚ. 10. Μία (1) ζέζε σξνκίζζηνπ Γεσινγίαο θαη ελ ειιείςεη ππνςεθίσλ κε ηα παξαπάλσ πξνζφληα γίλνληαη δεθηνί ππνςήθηνη πηπρηνχρνη ηκεκάησλ ΑΔΗ Μεραληθψλ Οξπθηψλ Πφξσλ ή Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ. 11. Μία ζέζε (1) σξνκίζζηνπ Φπρνιφγνπ. Πηπρηνχρνο ΑΔΗ Σκήκαηνο Φπρνινγίαο. 12. Γχν (2) ζέζεηο σξνκίζζησλ Μαγεηξηθήο Σέρλεο. 13. Γχν (2) ζέζεηο σξνκίζζησλ Οηθνλνκηθψλ. 14. Μία (1) ζέζε σξνκίζζηνπ Φπζηθήο Αγσγήο. 15. Μία ζέζε (1) σξνκίζζηνπ Αηζζεηηθήο πηπρηνχρνπ ΣΔΗ ή ΚΑΣΔΔ θαη ελ ειιείςεη πηπρηνχρνπ ΗΔΚ ζαιαζζνζεξαπείαο SPA κε πηζηνπνίεζε ΟΔΔΚ. 16. Μία ζέζε (1) σξνκηζζίνπ Εαραξνπιαζηηθήο Σέρλεο. 17. Μηα ζέζε (1) σξνκίζζησλ Γαιιηθψλ. ΗΔΚ ΡΟΓΟΤ (άηνκα 17) Χξνκίζζηνη Δθπαηδεπηηθνί 1. Μία (1) ζέζε σξνκίζζηνπ Φπρνιφγνπ. Πηπρηνχρνο ΑΔΗ Σκήκαηνο Φπρνινγίαο 2. Μία (1) ζέζε σξνκίζζηνπ Φπζηθήο Αγσγήο. 3. Μία (1) ζέζε σξνκίζζηνπ Αγγιηθψλ. 4. Μία (1) ζέζε σξνκίζζηνπ Γεξκαληθψλ. 5. Μία (1) ζέζε σξνκίζζηνπ Φπζηθνζεξαπεπηή πηπρηνχρνπ ΣΔΗ Φπζηθνζεξαπείαο. 6. Μία (1) ζέζε σξνκίζζηνπ πηπρηνχρνπ Αηζζεηηθήο ΣΔΗ ή ΚΑΣΔΔ θαη ελ ειιείςεη πηπρηνχρνπ ΗΔΚ Θαιαζζνζεξαπείαο- SPA κε πηζηνπνίεζε ΟΔΔΚ. 7. Μία (1) ζέζε σξνκίζζηνπ πηπρηνχρνπ Ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο Παζνιφγνπ ή Οξζνπεδηθνχ ή Φπζηάηξνπ Γεληθήο Ηαηξηθήο. 8. Μία (1) ζέζε σξνκίζζηνπ Σνπξηζκνχ. 9. Μία (1) ζέζε σξνκίζζηνπ Οηθνλνκηθψλ. 10. Μία (1) ζέζε σξνκίζζηνπ Πιεξνθνξηθήο. 11. Γχν (2) ζέζεηο σξνκίζζησλ Δπηζηηηζηηθψλ. 12. Σξεηο (3) ζέζεηο σξνκίζζηησλ Μαγεηξηθήο Σέρλεο. 13. Μία (1) ζέζε σξνκίζζηνπ Γαιιηθψλ. 14. Μηα (1) ζέζε σξνκίζζηνπ Γηαηηνινγίαο.

3 - 3 - ΗΔΚ ΑΗΓΖΨΟΤ (άηνκα 7) Χξνκίζζηνη Δθπαηδεπηηθνί 1. Μία (1) ζέζε σξνκίζζηνπ Φπρνιφγνπ πηπρηνχρνο ΑΔΗ ηκήκαηνο Φπρνινγίαο. 2. Μία (1) ζέζε σξνκίζζηνπ Σνπξηζκνχ. 3. Μία (1) ζέζε σξνκίζζηνπ Αγγιηθψλ. 4. Μία (1) ζέζε σξνκίζζηνπ Γεξκαληθψλ. 5. Μία (1) ζέζε σξνκίζζηνπ πηπρηνχρνπ Ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο Παζνιφγνπ ή Γεληθήο Ηαηξηθήο ή Οξζνπαηδηθνχ. 6. Μία (1) ζέζε σξνκίζζηνπ Φπζηθήο Αγσγήο. 7. Μία (1) ζέζε σξνκίζζηνπ Αηζζεηηθήο πηπρηνχρνπ ΣΔΗ ή ΚΑΣΔΔ θαη ελ ειιείςεη πηπρηνχρνπ ΗΔΚ Θαιαζζνζεξαπείαο SPA κε πηζηνπνίεζε ΟΔΔΚ. ΗΔΚ ΝΑΤΠΛΗΟΤ (άηνκα 10) Χξνκίζζηνη Δθπαηδεπηηθνί 1. Μία (1) ζέζε σξνκίζζηνπ Αγγιηθψλ. 2. Μία (1) ζέζε σξνκίζζηνπ Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ. 3. Μία (1) ζέζε σξνκίζζηνπ Πιεξνθνξηθήο. 4. Μία (1) ζέζε σξνκίζζηνπ Δπηζηηηζηηθψλ. 5. Μία (1) ζέζε σξνκίζζηνπ Γαιιηθψλ. 6. Μία (1) ζέζε σξνκίζζηνπ Οηθνλνκηθψλ. 7. Σέζζεξηο (4) ζέζεηο σξνκίζζησλ Μαγεηξηθήο Σέρλεο. ΗΔΚ ΑΘΖΝΩΝ (άηνκα 13) Χξνκίζζηνη Δθπαηδεπηηθνί 1. Μία (1) ζέζε σξνκίζζηνπ Δπηζηηηζηηθψλ. 2. Γχν (2) ζέζεηο σξνκίζζησλ Μαγεηξηθήο Σέρλεο. 3. Γχν (2) ζέζεηο σξνκίζζησλ Γαιιηθψλ. 4. Γχν (2) ζέζεηο σξνκίζζησλ Αγγιηθψλ. 5. Μία (1) ζέζε σξνκίζζηνπ Γεξκαληθψλ. 6. Μία (1) ζέζε σξνκίζζηνπ Πιεξνθνξηθήο. 7. Μία (1) ζέζε σξνκίζζηνπ Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ. 8. Μία (1) ζέζε σξνκίζζηνπ Φηινινγίαο. 9. Γχν (2) ζέζεηο σξνκίζζησλ Σνπξηζηηθψλ Γξαθείσλ. ΗΔΚ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ Κξήηεο (άηνκα 13) Χξνκίζζηνη Δθπαηδεπηηθνί 1. Πέληε (5) ζέζεηο σξνκίζζησλ Μαγεηξηθήο Σέρλεο. 2. Μία (1) ζέζε σξνκίζζησλ Αγγιηθψλ. 3. Μία (1) ζέζε σξνκίζζησλ Γαιιηθψλ. 4. Μία (1) ζέζε σξνκίζζηνπ Οηθνλνκηθψλ. 5. Μία (1) ζέζε σξνκίζζηνπ Πιεξνθνξηθήο. 6. Μία (1) ζέζε σξνκίζζηνπ Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ. 7. Μία (1) ζέζε σξνκίζζηνπ Εαραξνπιαζηηθήο Σέρλεο. 8. Μία (1) ζέζε σξνκίζζηνπ Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ. 9. Μία (1) ζέζε σξνκίζζηνπ Γηαηηνινγίαο. ΗΔΚ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ (άηνκα 13) Χξνκίζζηνη Δθπαηδεπηηθνί 1. Σέζζεξηο (4) ζέζεηο σξνκίζζησλ Μαγεηξηθήο Σέρλεο.

4 Μία (1) ζέζε σξνκίζζηνπ Αγγιηθψλ. 3. Μία (1) ζέζε σξνκίζζηνπ Γαιιηθψλ. 4. Μία (1) ζέζε σξνκίζζηνπ Οηθνλνκηθψλ. 5. Μία (1) ζέζε σξνκίζζηνπ Πιεξνθνξηθήο. 6. Μία (1) ζέζε σξνκίζζηνπ Τγηεηλήο. 7. Μία (1) ζέζε σξνκίζζηνπ Ξελνδνρεηαθήο. 8. Μία (1) ζέζε σξνκίζζηνπ Δπηζηηηζηηθψλ. 9. Μία (1) ζέζε σξνκίζζηνπ Γεξκαληθψλ. 10. Μία (1) ζέζε σξνκίζζηνπ Εαραξνπιαζηηθήο Σέρλεο. ΗΔΚ ΚΔΡΚΤΡΑ (άηνκα 7) Χξνκίζζηνη Δθπαηδεπηηθνί 1. Μία (1) ζέζε σξνκίζζηνπ Δπηζηηηζηηθψλ. 2. Γχν (2) ζέζεηο σξνκίζζησλ Μαγεηξηθήο Σέρλεο. 3. Μία (1) ζέζε σξνκίζζηνπ Γαιιηθψλ. 4. Μία (1) ζέζε σξνκίζζηνπ Πιεξνθνξηθήο. 5. Μία (1) ζέζε σξνκίζζηνπ Γηαηηνινγίαο. 6. Μία (1) ζέζε σξνκίζζηνπ Αγγιηθψλ. 2. ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΩΠΗΚΟ ΔΠΑ ΔΠΑ ΑΝΑΒΤΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΩΠΗΚΟ άηνκα (21) Α) Αλαπιεξσηέο 1. Έμη (6) ζέζεηο θιάδνπ ΠΔ 18 Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (35). 2. Σέζζεξηο (4) ζέζεηο θιάδνπ ΓΔ Σερληθφο Μαγεηξηθήο. 3. Γχν (2) ζέζεηο θιάδνπ ΓΔ Σερληθφο Εαραξνπιαζηηθήο. Β) Αλαπιεξσηέο κε κεησκέλν σξάξην δηδαζθαιίαο 1. Γχν (2) ζέζεηο θιάδνπ ΠΔ 06 Αγγιηθψλ. 2. Σέζζεξηο (4) ζέζεηο θιάδνπ ΠΔ 05 Γαιιηθψλ. 3. Μία (1) ζέζε θιάδνπ ΠΔ 07 Γεξκαληθψλ. 4. Μία (1) ζέζε θιάδνπ ΠΔ 02 Φηιφινγνη. 5. Μία (1) ζέζε θιάδνπ ΠΔ 18 Σερλνιφγνη Σξνθίκσλ Γηαηξνθήο (36). ΔΠΑ ΓΑΛΑΞΔΗΓΗΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΩΠΗΚΟ άηνκα (12) Α) Αλαπιεξσηέο 1. Σξεηο (3) ζέζεηο θιάδνπ ΠΔ 18 Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (35). 2. Γχν (2) ζέζεηο θιάδνπ ΓΔ Σερληθφο Μαγεηξηθήο. 3. Μία (1) ζέζε θιάδνπ ΓΔ Σερληθφο Ξελνδνρεηαθψλ θαη Δπηζηηηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ. Β) Αλαπιεξσηέο κε κεησκέλν σξάξην δηδαζθαιίαο 1. Μία (1) ζέζε θιάδνπ ΠΔ 02 Φηιφινγνη. 2. Μία (1) ζέζε θιάδνπ ΠΔ 07 Γεξκαληθψλ. 3. Γχν (2) ζέζεηο θιάδνπ ΠΔ 06 Αγγιηθψλ. 4. Γχν (2) ζέζεηο θιάδνπ ΠΔ 05 Γαιιηθψλ. ΔΠΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ

5 - 5 - ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΩΠΗΚΟ άηνκα (21) Α) Αλαπιεξσηέο 1. Γχν (2) ζέζεηο θιάδνπ ΠΔ 18 Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (35). 2. Πέληε (5) ζέζεηο θιάδνπ ΓΔ Σερληθφο Μαγεηξηθήο. 3. Μία (1) ζέζε θιάδνπ ΠΔ 05 Γαιιηθψλ. 4. Μία (1) ζέζε θιάδνπ ΠΔ 02 Φηιφινγνη. 5. Σέζζεξηο (4) ζέζεηο θιάδνπ ΓΔ Σερληθφο Ξελνδνρεηαθψλ θαη Δπηζηηηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ. 6. Μία (1) ζέζε θιάδνπ ΓΔ Σερληθφο Εαραξνπιαζηηθήο. Β) Αλαπιεξσηέο κε κεησκέλν σξάξην δηδαζθαιίαο 1. Μία (1) ζέζε θιάδνπ ΠΔ 18 Σερλνιφγνη Σξνθίκσλ-Γηαηξνθήο (36). 2. Μία (1) ζέζε θιάδνπ ΠΔ 20 Πιεξνθνξηθήο. 3. Μία (1) ζέζε θιάδνπ ΠΔ 06 Αγγιηθψλ. 4. Μία (1) ζέζε θιάδνπ ΠΔ 05 Γαιιηθψλ. 5. Μία (1) ζέζε θιάδνπ ΠΔ 07 Γεξκαληθψλ. 6. Μία (1) ζέζε θιάδνπ ΠΔ 09 Οηθνλνκνιφγσλ. 7. Μία (1) ζέζε θιάδνπ ΠΔ14 Ηαηξψλ (01). ΔΠΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΩΠΗΚΟ άηνκα (17) Α) Αλαπιεξσηέο 1. Σέζζεξηο (4) ζέζεηο θιάδνπ ΠΔ 18 Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (35). 2. Πέληε (5) ζέζεηο θιάδνπ ΓΔ Σερληθφο Μαγεηξηθήο. 3. Μία (1) ζέζε θιάδνπ ΓΔ Σερληθφο Εαραξνπιαζηηθήο Β) Αλαπιεξσηέο κε κεησκέλν σξάξην δηδαζθαιίαο 1. Μία (1) ζέζε θιάδνπ ΠΔ 14 Ηαηξψλ (01). 2. Μία (1) ζέζε θιάδνπ ΠΔ 06 Αγγιηθψλ. 3. Γχν (2) ζέζεηο θιάδνπ ΠΔ 05 Γαιιηθψλ. 4. Μία (1) ζέζε θιάδνπ ΠΔ 07 Γεξκαληθψλ. 5. Μία (1) ζέζε θιάδνπ ΠΔ02 Φηιφινγνη. 6. Μία (1) ζέζε θιάδνπ ΓΔ Σερληθφο Εαραξνπιαζηηθήο ΔΠΑ ΘΡΑΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΩΠΗΚΟ άηνκα (10) Α) Αλαπιεξσηέο 1. Γχν (2) ζέζεηο θιάδνπ ΠΔ 18 Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (35). 2. Γχν (2) ζέζεηο θιάδνπ ΓΔ Σερληθφο Μαγεηξηθήο. Β) Αλαπιεξσηέο κε κεησκέλν σξάξην δηδαζθαιίαο 1. Μία (1) ζέζε θιάδνπ ΠΔ 02 Φηιφινγνη. 2. Μία (1) ζέζε θιάδνπ ΠΔ 20 Πιεξνθνξηθήο. 3. Μία (1) ζέζε θιάδνπ ΠΔ 18 Σερλνιφγνη Σξνθίκσλ-Γηαηξνθήο (36). 4. Μία (1) ζέζε θιάδνπ ΠΔ 06 Αγγιηθψλ. 5. Γχν (2) ζέζεηο θιάδνπ ΠΔ 05 Γαιιηθψλ.

6 - 6 - ΔΠΑ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΩΠΗΚΟ άηνκα (12) Α) Αλαπιεξσηέο 1. Μία (1) ζέζε θιάδνπ ΠΔ 18 Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (35). 2. Γχν (2) ζέζεηο θιάδνπ ΓΔ Σερληθφο Μαγεηξηθήο. 3. Μία (1) ζέζε θιάδνπ ΓΔ Σερληθφο Ξελνδνρεηαθψλ θαη Δπηζηηηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ. 4. Μία (1) ζέζε θιάδνπ ΓΔ Σερληθφο Εαραξνπιαζηηθήο. Β) Αλαπιεξσηέο κε κεησκέλν σξάξην δηδαζθαιίαο 1. Μία (1) ζέζε θιάδνπ ΠΔ 02 Φηιφινγνη. 2. Μία (1) ζέζε θιάδνπ ΠΔ 14 Ηαηξψλ (01). 3. Μία (1) ζέζε θιάδνπ ΠΔ 19 Πιεξνθνξηθήο. 4. Μία (1) ζέζε θιάδνπ ΠΔ 06 Αγγιηθψλ. 5. Μία (1) ζέζε θιάδνπ ΠΔ 05 Γαιιηθψλ. 6. Μία (1) ζέζε θιάδνπ ΠΔ 07 Γεξκαληθψλ. 7. Μία (1) ζέζε θιάδνπ ΠΔ 18 Σερλνιφγνη Σξνθίκσλ-Γηαηξνθήο (36). ΔΠΑ ΝΑΤΠΛΗΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΩΠΗΚΟ άηνκα (10) Α) Αλαπιεξσηέο 1. Μία (1) ζέζε θιάδνπ ΓΔ Σερληθφο Ξελνδνρεηαθψλ θαη Δπηζηηηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ. 2. Μία (1) ζέζε θιάδνπ ΠΔ 18 Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (35). Β) Αλαπιεξσηέο κε κεησκέλν σξάξην δηδαζθαιίαο 1. Γχν (2) ζέζεηο θιάδνπ ΠΔ 18 Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (35). 2. Μία (1) ζέζε θιάδνπ ΠΔ 02 Φηιφινγνη. 3. Μία (1) ζέζε θιάδνπ ΠΔ 14 Ηαηξψλ (01). 4. Γχν (2) ζέζεηο θιάδνπ ΠΔ 06 Αγγιηθψλ. 5. Μία (1) ζέζε θιάδνπ ΠΔ 05 Γαιιηθψλ. 6. Μία (1) ζέζε θιάδνπ ΠΔ 07 Γεξκαληθψλ. ΔΠΑ ΡΟΓΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΩΠΗΚΟ άηνκα (20) Α) Αλαπιεξσηέο 1. Έμη (6) ζέζεηο θιάδνπ ΠΔ 18 Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (35). 2. Σέζζεξηο (4) ζέζεηο θιάδνπ ΓΔ Σερληθφο Μαγεηξηθήο. 3. Γχν (2) ζέζεηο θιάδνπ ΓΔ Σερληθφο Εαραξνπιαζηηθήο. 4. Μία (1) ζέζε θιάδνπ ΓΔ Σερληθφο Ξελνδνρεηαθψλ θαη Δπηζηηηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ. 5. Γχν (2) ζέζεηο θιάδνπ ΠΔ 05 Γαιιηθψλ Β) Αλαπιεξσηέο κε κεησκέλν σξάξην δηδαζθαιίαο 1. Μία (1) ζέζε θιάδνπ ΠΔ 02 Φηιφινγνη. 2. Γχν (2) ζέζεηο θιάδνπ ΠΔ 06 Αγγιηθψλ. 3. Μία (1) ζέζε θιάδνπ ΠΔ 07 Γεξκαληθψλ. 4. Μία (1) ζέζε θιάδνπ ΠΔ 14 Ηαηξψλ (01).

7 - 7 - Απφ ην ζχλνιν ησλ πξνθεξπζζφκελσλ ζέζεσλ αλαπιεξσηψλ ησλ ΔΠΑ ην 50% ζα θαιπθζεί θαη απφιπηε πξνηεξαηφηεηα απφ εθπαηδεπηηθνχο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζηνπο πίλαθεο εθπαηδεπηηθψλ θαηά θιάδν ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ Ν.3710/2008. Κάζε ππνςήθηνο ππνβάιιεη αίηεζε πξνο ηελ αξκφδηα επηηξνπή κε απφιπηε ζεηξά πξνηίκεζεο ησλ ΔΠΑ πνπ ελδηαθέξεηαη λα πξνζιεθζεί.(αλαπιεξσηήο ή Αλαπιεξσηήο κε κεησκέλν σξάξην δηδαζθαιίαο) Μαδί κε ηελ αίηεζε ππνβάιιεη: α)τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/1986 φηη δελ έρεη θψιπκα θαηά ην άξζξν 8 ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα (Ν.3528/07), β) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/1986 ζηελ νπνία ζα αλαθέξεη ηελ ηειεπηαία εκέξα απαζρφιεζεο ζηνλ ΟΣΔΚ γ) Βεβαίσζε πξνυπεξεζίαο απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε ηειεπηαία εκέξα απαζρφιεζεο ζηνλ ΟΣΔΚ δ) Δπηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ησλ δχν φςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηνπ ηαπηφηεηαο ε) Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν.1599/86 κε ηελ νπνία ζα δειψλεη φηη δελ παξέρεη εξγαζία κε ζρέζε δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ ζε Γεκφζην, Ν.Π.Γ.Γ, ΟΣΑ, δεκφζηεο επηρεηξήζεηο, δεκφζηνπο νξγαληζκνχο θαη Ν.Π.Η.Γ ησλ νπνίσλ ηε δηνίθεζε δηνξίδεη ην δεκφζην άκεζα ή έκκεζα κε δηνηθεηηθή πξάμε ή σο κέηνρνο εθ φζνλ ππνβάιιεη αίηεζε γηα ζέζεηο αλαπιεξσηή (πιήξεο σξάξην). Δάλ ε αίηεζε αθνξά πξφζιεςε αλαπιεξσηή κε κεησκέλν σξάξην, ν ππνςήθηνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη άδεηα αζθήζεσο ηδησηηθνχ έξγνπ απφ ην αξκφδην ζπκβνχιην ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ πξνζθνκίζεη ηελ άδεηα δελ επηηξέπεηαη ε πξφζιεςε ηνπ θαη ν δηεπζπληήο ηεο ΔΠΑ ππνρξενχηαη λα θαιέζεη ηνλ επφκελν θαηά αμηνινγηθή ζεηξά απφ ηνπο πίλαθεο επηινγήο πνπ έρνπλ επηθπξσζεί απφ ην Γ. ρσξίο λα απαηηείηαη λεφηεξε απφθαζε. Αηηήζεηο ππνςεθίσλ πνπ δε ζπλνδεχνληαη απφ ην ζχλνιν ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ ζα απνξξίπηνληαη, θαζψο επίζεο θαη φηαλ δελ πξνθχπηνπλ απφ απηά ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία. Χο πξνο ηε ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο ηζρχνπλ νη πεξηπηψζεηο θαη ηελ πεξίπησζε πνπ δελ θαιπθζεί ην ζχλνιν ησλ αλσηέξσ ζέζεσλ νη θελέο ζέζεηο ζα θαιπθζνχλ απφ ηνπο ππφινηπνπο ππνςήθηνπο. Γηα ηελ πιήξσζε ησλ πξνθεξπζζφκελσλ ζέζεσλ απαηηνχληαη θαηά θιάδν ή εηδηθφηεηα ηα παξαθάησ πξνζφληα: Α. ΠΡΟΟΝΣΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΗΔΚ Α. Δθπαηδεπηηθνί γηα ηηο ζέζεηο Δπηζηηηζηηθώλ ή Ξελνδνρεηαθήο ή Σνπξηζκνύ ή Σνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ. 1. Οη ππνςήθηνη λα δηαζέηνπλ πηπρίν αιινδαπήο ηνπξηζηηθήο θαηεχζπλζεο ηζφηηκν κε ειιεληθά ΑΔΗ ή πηπρίν Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ ΣΔΗ ή Κ.Α.Σ.Δ.Δ ή Α..Σ.Δ ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ηεο αιινδαπήο. 2. Διιείςεη ππνςεθίσλ κε ηα παξαπάλσ πξνζφληα, γίλνληαη δεθηνί ππνςήθηνη πηπρηνχρνη ΗΔΚ Δηδηθφο Ξελνδνρεηαθψλ Τπεξεζηψλ θαη ηξνθνδνζίαο κε πηζηνπνίεζε Ο.Δ.Δ.Κ. ή ΣΔΔ Ξελνδνρεηαθήο θαη Δζηηαηνξηαθήο Σερληθήο ή ΔΠΑ Ξελνδνρεηαθψλ Δπηζηηηζηηθψλ Τπεξεζηψλ ή ΣΔ Ξελνδνρεηαθψλ θαη Δπηζηηηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ ή Ξελνδνρεηαθήο Δζηηαηνξηαθήο Σέρλεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο ΟΣΔΚ κνλνεηνχο θχθινπ ζπνπδψλ νη νπνίνη είλαη απφθνηηνη Λπθείνπ ή πηπρίν Ξελνδνρεηαθψλ Δπηζηηηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ βαζηθήο εθπαίδεπζεο ΟΣΔΚ δηεηνχο θχθινπ ζπνπδψλ νη νπνίνη είλαη απφθνηηνη ηνπιάρηζηνλ Γ γπκλαζίνπ. Οη παξαπάλσ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ αληίζηνηρε δηδαθηηθή εκπεηξία ελφο (1) έηνπο. Β. Δθπαηδεπηηθνί Μαγεηξηθήο Σέρλεο 1. Πηπρίν Α θχθινπ ζπνπδψλ ΣΔΔ Μαγεηξηθήο Σέρλεο ή ΔΠΑ Μαγεηξηθήο Σέρλεο ή πηπρίν ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ζρνιήο Μαγεηξηθήο ή πηπρίν θαηψηεξεο ηερληθήο επαγγεικαηηθήο ζρνιήο Μαγεηξηθήο ή πηπρίν Μαγεηξηθήο βαζηθήο εθπαίδεπζεο ΟΣΔΚ δηεηνχο θχθινπ ζπνπδψλ νη νπνίνη είλαη απφθνηηνη ηνπιάρηζηνλ Γ Γπκλαζίνπ ή πηπρίν θαη βεβαίσζε απφ ηνλ ΟΔΔΚ απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη φηη είλαη ηζφηηκν κε πηπρίν Μαγεηξηθήο Σέρλεο θαηψηεξεο επαγγεικαηηθήο ζρνιήο ή πηπρίν εμσηεξηθνχ αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. Οη παξαπάλσ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ απνδεδεηγκέλα ηξηεηή δηδαθηηθή εκπεηξία απφ ηελ νπνία ηα δχν(2) έηε κπνξεί λα είλαη επαγγεικαηηθή.

8 Διιείςεη ππνςεθίσλ κε ηα σο άλσ πξνζφληα, ζα γίλνληαη δεθηνί ππνςήθηνη πηπρηνχρνη ΗΔΚ Σερληθφο Μαγεηξηθήο Σέρλεο κε πηζηνπνίεζε Ο.Δ.Δ.Κ. θαη ηξηεηή δηδαθηηθή εκπεηξία απφ ηελ νπνία ηα δχν (2) έηε κπνξεί λα είλαη επαγγεικαηηθή. Γ. Δθπαηδεπηηθνί Αγγιηθώλ 1. Πηπρίν Αγγιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο Παλεπηζηεκίσλ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ηεο αιινδαπήο ή Αγγιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κχπξνπ. Δηδηθφηεξα γηα ηα πηπρία ηεο Κχπξνπ πξηλ ηελ πιήξε έληαμε ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ( ) δελ απαηηείηαη αληηζηνηρία (π.δ.299/1977) ελψ γηα ηα πηπρία ηα νπνία έρνπλ ρξφλν θηήζεο κεηά ηελ έληαμή ηεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε απαηηείηαη ηζνηηκία θαη αληηζηνηρία. 2. Διιείςεη ππνςεθίσλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηα σο άλσ πξνζφληα, ζα γίλνληαη δεθηνί ππνςήθηνη κε επάξθεηα θαη άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο ζηελ μέλε γιψζζα θαη ελφο έηνπο δηδαθηηθή εκπεηξία. Γ. Δθπαηδεπηηθνί Γαιιηθώλ 1. Πηπρίν Γαιιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο Παλεπηζηεκίσλ ηεο εκεδαπήο, ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ηεο αιινδαπήο. 2. Διιείςεη ππνςεθίσλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηα σο άλσ πξνζφληα, ζα γίλνληαη δεθηνί ππνςήθηνη κε επάξθεηα θαη άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο ζηελ μέλε γιψζζα θαη ελφο έηνπο δηδαθηηθή εκπεηξία. Δ. Δθπαηδεπηηθνί Οηθνλνκηθώλ Πηπρίν Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ή Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ή Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ - Οηθνλνκηθψλ πνπδψλ ή Γηεζλψλ Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ θαη Αλάπηπμεο ή Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ πνπδψλ κε θαηεχζπλζε ηηο Γηεζλείο θαη Δπξσπατθέο Οηθνλνκηθέο πνπδέο ή Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ή Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο ή Υξεκαηννηθνλνκηθήο θαη Σξαπεδηθήο Γηνηθεηηθήο ή Αζηηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ή Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ή Δπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο θαη Μάξθεηηλγθ Ναπηηιηαθψλ πνπδψλ ή Ναπηηιίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθψλ Τπεξεζηψλ ή ηαηηζηηθήο ή ηαηηζηηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο Δπηζηήκεο ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ ή Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Παλεπηζηεκίσλ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ηεο αιινδαπήο ή πηπρίν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Γηνηθεηηθή Δπηζηήκε ή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ - Μάξθεηηλγθ Γηνίθεζεο ή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Λνγηζηηθήο ή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κχπξνπ ή πηπρίν Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ ηνπ Δ.Α.Π. Δηδηθφηεξα γηα ηα πηπρία ηεο Κχπξνπ πξηλ ηελ πιήξε έληαμε ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ( ) δελ απαηηείηαη αληηζηνηρία (π.δ.299/1977) ελψ γηα ηα πηπρία ηα νπνία έρνπλ ρξφλν θηήζεο κεηά ηελ έληαμή ηεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε απαηηείηαη ηζνηηκία θαη αληηζηνηρία. Σ. Δθπαηδεπηηθνί Πιεξνθνξηθήο Πηπρίν ή δίπισκα Πιεξνθνξηθήο ή Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ ή Δπηζηήκεο ησλ Τπνινγηζηψλ ή Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο, ή Μεραληθψλ Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ θαη Πιεξνθνξηθήο ή Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ, ή Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Ζ.Τ. ή Ζιεθηξνληθήο θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ ή Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ή Γηδαθηηθήο ηεο Σερλνινγίαο θαη ςεθηαθψλ πζηεκάησλ ή Μεραληθψλ Πιεξνθνξηαθψλ θαη Δπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ ή Μεραληθψλ Ζ/Τ Σει/σλ θαη Γηθηχσλ ή Πνιηηηζκηθήο Σερλνινγίαο θαη Δπηθνηλσλίαο ή Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Σειεπηθνηλσληψλ ή Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ή Πιεξνθνξηθήο κε Δθαξκνγέο ζηε Βηνηαηξηθή ή Σνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ επηινγήο «επηζηήκεο θαη πνιηηηζκφο», κε θαηεχζπλζε Ζιεθηξνληθνί Τπνινγηζηέο θαη Δθαξκνγέο ηνπο ή Πιεξνθνξηθήο ηνπ ΔΑΠ, Παλεπηζηεκίσλ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ηεο αιινδαπήο ή ηίηιν ζπνπδψλ Πιεξνθνξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ (γηα πηπρία κεηά ηελ πιήξε έληαμε ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε). Πηπρίν ή δίπισκα Πιεξνθνξηθήο ή Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ ή Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ ή Πιεξνθνξηθήο θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ή Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ ή Δπηρεηξεκαηηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ή Δθαξκνγψλ Πιεξνθνξηθήο ζηε Γηνίθεζε θαη ζηελ Οηθνλνκία ή Γηαρείξηζεο Πιεξνθνξηψλ ή Σειεπιεξνθνξηθήο θαη Γηνίθεζεο ή Γεσπιεξνθνξηθήο θαη Σνπνγξαθίαο ή Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ ή Βηνκεραληθήο Πιεξνθνξηθήο ή Απηνκαηηζκνχ ΣΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ηεο αιινδαπήο.

9 - 9 - Ε. Δθπαηδεπηηθνί Τγηεηλήο Πηπρίν ΑΔΗ ηκεκάησλ Ηαηξηθήο ή Φαξκαθεπηηθήο ή Ννζειεπηηθήο ή Δπηζηήκεο Γηαηηνινγίαο Γηαηξνθήο ή ΣΔΗ ηκεκάησλ Γηαηξνθήο θαη Γηαηηνινγίαο ή Γεκφζηαο Τγηεηλήο ή Ννζειεπηηθήο ή αληίζηνηρσλ ηκεκάησλ ΚΑΣΔΔ. Ζ. Δθπαηδεπηηθνί Γεξκαληθώλ 1. Πηπρίν Γεξκαληθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο Παλεπηζηεκίσλ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ηεο αιινδαπήο. 2. Διιείςεη ππνςεθίσλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηα παξαπάλσ πξνζφληα, ζα γίλνληαη δεθηνί ππνςήθηνη κε επάξθεηα θαη άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο ζηελ μέλε γιψζζα θαη ελφο έηνπο δηδαθηηθή εκπεηξία. Θ. Δθπαηδεπηηθνί Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ Πηπρίν Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ-Γηαηξνθήο-Οηλνινγίαο θαη Σερλνι. Πνηψλ ΣΔΗ ή ΚΑΣΔΔ. Η. Δθπαηδεπηηθνί Γηαηηνινγίαο Πηπρίν ΑΔΗ Tκήκαηνο Δπηζηήκεο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο ή ΣΔΗ Σκήκαηνο Γηαηξνθήο θαη Γηαηηνινγίαο. ΗΑ. Δθπαηδεπηηθνί Εαραξνπιαζηηθήο Σέρλεο 1. Πηπρίν Α θχθινπ ζπνπδψλ ΣΔΔ Εαραξνπιαζηηθήο Σέρλεο ή ΔΠΑ Εαραξνπιαζηηθήο Σέρλεο ή πηπρίν ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ζρνιήο Εαραξνπιαζηηθήο ή πηπρίν θαη βεβαίσζε απφ ηνλ ΟΔΔΚ απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη φηη είλαη ηζφηηκν κε πηπρίν Εαραξνπιαζηηθήο Σέρλεο θαηψηεξεο επαγγεικαηηθήο ζρνιήο ή πηπρίν εμσηεξηθνχ αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ή πηπρίν θαηψηεξεο ηερληθήο επαγγεικαηηθήο ζρνιήο Εαραξνπιαζηηθήο. Οη παξαπάλσ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ απνδεδεηγκέλε ηξηεηή δηδαθηηθή εκπεηξία απφ ηελ νπνία ηα δπν (2) έηε κπνξεί λα είλαη επαγγεικαηηθή. 2. Διιείςεη ππνςεθίσλ κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα, ζα γίλνληαη δεθηνί ππνςήθηνη πηπρηνχρνη ΗΔΚ Εαραξνπιαζηηθήο κε πηζηνπνίεζε Ο.Δ.Δ.Κ θαη ηξηεηή δηδαθηηθή εκπεηξία απφ ηελ νπνία ηα δχν (2) έηε κπνξεί λα είλαη επαγγεικαηηθή. ΗΒ. Δθπαηδεπηηθνί Φπζηθήο Αγσγήο 1. Πηπρίν Σκήκαηνο Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ Παλεπηζηεκίνπ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ηεο αιινδαπήο ή πηπρίν ηεο Δζληθήο Αθαδεκίαο σκαηηθήο Αγσγήο. ΗΓ. Δθπαηδεπηηθνί Σνπξηζηηθώλ Γξαθείσλ 1. Οη ππνςήθηνη λα δηαζέηνπλ πηπρίν Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ ΣΔΗ ή ΚΑΣΔΔ ή Α..Σ.Δ. ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ηεο αιινδαπήο. 2. Δλ ειιείςεη ππνςεθίσλ κε ηα παξαπάλσ πξνζφληα, ζα γίλνληαη δεθηνί ππνςήθηνη κε πηπρίν ΗΔΚ εηδηθφηεηαο «Τπάιιεινο Σνπξηζηηθψλ Γξαθείσλ» ή Γίπισκα Βαζηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Σκήκαηνο «ηειερψλ Σνπξηζηηθψλ Γξαθείσλ» ηνπ ΟΣΔΚ. Άπαληεο νη παξαπάλσ (1 θαη 2) ζα πξέπεη απαξαηηήηνο λα δηαζέηνπλ πξνυπεξεζία ζε Γξαθείν Γεληθνχ Σνπξηζκνχ ηνπιάρηζηνλ γηα 2 έηε. Δπίζεο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ πηπρίν ΗΑΣΑ ή λα γλσξίδνπλ, θαηά δήισζή ηνπο έλα πξφγξακκα CRS θαη έλα πξφγξακκα FRONT OFFICE Σνπξηζηηθνχ Γξαθείνπ. ΗΓ. Δθπαηδεπηηθνί Φηιόινγνη Πηπρίν Φηινζνθηθνχ Σκήκαηνο Φηινζνθηθήο ρνιήο ή Φηινινγίαο ή Διιεληθήο Φηινινγίαο ή Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο ή Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο ή Ηζηνξίαο-Αξραηνινγίαο-Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο κε θαηεπζχλζεηο Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο ή Ηζηνξίαο ή Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο ή Φηινζνθίαο θαη παηδαγσγηθήο ή Φηινζνθηθψλ θαη Κνηλσληθψλ πνπδψλ ή Φηινζνθίαο Παλεπηζηεκίσλ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ηεο αιινδαπήο ή Φηινζνθίαο ή Ηζηνξίαο Αξραηνινγίαο ή Κιαζζηθψλ πνπδψλ ή Βπδαληηλψλ θαη Νενειιεληθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κχπξνπ. Δηδηθφηεξα γηα ηα πηπρία ηεο Κχπξνπ πξηλ ηελ πιήξε έληαμε ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ( ) δελ απαηηείηαη αληηζηνηρία (π.δ.299/1977) ελψ γηα ηα πηπρία ηα νπνία έρνπλ ρξφλν

10 θηήζεο κεηά ηελ έληαμή ηεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε απαηηείηαη ηζνηηκία θαη αληηζηνηρία. Πηπρίν ηκήκαηνο Φηινζνθίαο ηεο ρνιήο Αλζξσπηζηηθψλ θαη Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ (Πάηξα). Β. ΠΡΟΟΝΣΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΔΠΑ 1. Κιάδνο ΠΔ 18 Σνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ (35) 1. Οη ππνςήθηνη λα δηαζέηνπλ πηπρίν Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ ΣΔΗ ή ΑΣΔ/ΟΣΔΚ ηξηεηνχο θχθινπ ζπνπδψλ ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ηεο αιινδαπήο. 2. Κιάδνο ΓΔ Σερληθόο Μαγεηξηθήο 1. Πηπρίν Α θχθινπ ζπνπδψλ ΣΔΔ Μαγεηξηθήο Σέρλεο ή ΔΠΑ Μαγεηξηθήο Σέρλεο ή πηπρίν ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ζρνιήο Μαγεηξηθήο ή πηπρίν θαηψηεξεο ηερληθήο επαγγεικαηηθήο ζρνιήο Μαγεηξηθήο ή πηπρίν Μαγεηξηθήο βαζηθήο εθπαίδεπζεο ΟΣΔΚ δηεηνχο θχθινπ ζπνπδψλ νη νπνίνη είλαη απφθνηηνη ηνπιάρηζηνλ Γ Γπκλαζίνπ ή πηπρίν θαη βεβαίσζε απφ ηνλ ΟΔΔΚ απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη φηη είλαη ηζφηηκν κε πηπρίν Μαγεηξηθήο Σέρλεο θαηψηεξεο επαγγεικαηηθήο ζρνιήο ή πηπρίν εμσηεξηθνχ αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. Οη παξαπάλσ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ απνδεδεηγκέλα ηξηεηή δηδαθηηθή εκπεηξία απφ ηελ νπνία ηα δχν(2) έηε κπνξεί λα είλαη επαγγεικαηηθή. 3. Κιάδνο ΓΔ Σερληθόο Εαραξνπιαζηηθήο 1. Πηπρίν Α θχθινπ ζπνπδψλ ΣΔΔ Εαραξνπιαζηηθήο Σέρλεο ή ΔΠΑ Εαραξνπιαζηηθήο Σέρλεο ή πηπρίν ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ζρνιήο Εαραξνπιαζηηθήο ή πηπρίν θαη βεβαίσζε απφ ηνλ ΟΔΔΚ απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη φηη είλαη ηζφηηκν κε πηπρίν Εαραξνπιαζηηθήο Σέρλεο θαηψηεξεο επαγγεικαηηθήο ζρνιήο ή πηπρίν εμσηεξηθνχ αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ή πηπρίν θαηψηεξεο ηερληθήο επαγγεικαηηθήο ζρνιήο Εαραξνπιαζηηθήο. Οη παξαπάλσ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ απνδεδεηγκέλε ηξηεηή δηδαθηηθή εκπεηξία απφ ηελ νπνία ηα δχν (2) έηε κπνξεί λα είλαη επαγγεικαηηθή. 4. Κιάδνο ΓΔ Σερληθόο Ξελνδνρεηαθώλ θαη Δπηζηηηζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ Πηπρίν Α θχθινπ ζπνπδψλ ΣΔΔ Ξελνδνρεηαθήο θαη Δζηηαηνξηαθήο Σερληθήο ή ΔΠΑ Ξελνδνρεηαθψλ Δπηζηηηζηηθψλ Τπεξεζηψλ ή πηπρίν Σερληθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο Ξελνδνρεηαθψλ θαη Δπηζηηηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ ή πηπρίν θαηψηεξεο Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο Ξελνδνρεηαθψλ θαη Δπηζηηηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ ή πηπρίν Ξελνδνρεηαθήο-Δζηηαηνξηαθήο Σέρλεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο ΟΣΔΚ κνλνεηνχο θχθινπ ζπνπδψλ νη νπνίνη είλαη απφθνηηνη ιπθείνπ ή πηπρίν Ξελνδνρεηαθψλ Δπηζηηηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ βαζηθήο εθπαίδεπζεο ΟΣΔΚ δηεηνχο θχθινπ ζπνπδψλ νη νπνίνη είλαη απφθνηηνη ηνπιάρηζηνλ Γ γπκλαζίνπ ή πηπρίν θαη βεβαίσζε απφ ηνλ ΟΔΔΚ απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη φηη είλαη ηζφηηκν κε πηπρίν Ξελνδνρεηαθήο-Δζηηαηνξηαθήο Σέρλεο θαηψηεξεο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο ή πηπρίν εμσηεξηθνχ αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. Οη παξαπάλσ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ απνδεδεηγκέλα ηξηεηή δηδαθηηθή εκπεηξία απφ ηελ νπνία ηα δχν (2) έηε κπνξεί λα είλαη επαγγεικαηηθή. 5. Κιάδνο ΠΔ 06 Αγγιηθώλ 1. Πηπρίν Αγγιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο Παλεπηζηεκίσλ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ηεο αιινδαπήο ή Αγγιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κχπξνπ. Δηδηθφηεξα γηα ηα πηπρία ηεο Κχπξνπ πξηλ ηελ πιήξε έληαμε ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ( ) δελ απαηηείηαη αληηζηνηρία (π.δ.299/1977) ελψ γηα ηα πηπρία ηα νπνία έρνπλ ρξφλν θηήζεο κεηά ηελ έληαμή ηεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε απαηηείηαη ηζνηηκία θαη αληηζηνηρία. 2. Διιείςεη ππνςεθίσλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηα σο άλσ πξνζφληα, ζα γίλνληαη δεθηνί ππνςήθηνη κε επάξθεηα θαη άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο ζηελ μέλε γιψζζα θαη ελφο έηνπο δηδαθηηθή εκπεηξία. 6.Κιάδνο ΠΔ 05 Γαιιηθώλ 1. Πηπρίν Γαιιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο Παλεπηζηεκίσλ ηεο εκεδαπήο, ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ηεο αιινδαπήο.

11 Διιείςεη ππνςεθίσλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηα σο άλσ πξνζφληα, ζα γίλνληαη δεθηνί ππνςήθηνη κε επάξθεηα θαη άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο ζηελ μέλε γιψζζα θαη ελφο έηνπο δηδαθηηθή εκπεηξία. 7. Κιάδνο ΠΔ 07 Γεξκαληθώλ 1. Πηπρίν Γεξκαληθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο Παλεπηζηεκίσλ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ηεο αιινδαπήο. 2. Διιείςεη ππνςεθίσλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηα παξαπάλσ πξνζφληα, ζα γίλνληαη δεθηνί ππνςήθηνη κε επάξθεηα θαη άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο ζηελ μέλε γιψζζα θαη ελφο έηνπο δηδαθηηθή εκπεηξία. 8. Κιάδνο ΠΔ 02 Φηιόινγνη Πηπρίν Φηινζνθηθνχ Σκήκαηνο Φηινζνθηθήο ρνιήο ή Φηινινγίαο ή Διιεληθήο Φηινινγίαο ή Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο ή Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο ε Ηζηνξίαο-Αξραηνινγίαο-Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο κε θαηεπζχλζεηο Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο ή Ηζηνξίαο ή Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο ή Φηινζνθίαο θαη Παηδαγσγηθήο ή Φηινζνθηθψλ θαη Κνηλσληθψλ πνπδψλ ή Φηινζνθίαο Παλεπηζηεκίσλ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ηεο αιινδαπήο ή Φηινζνθίαο ή Ηζηνξίαο Αξραηνινγίαο ή Κιαζζηθψλ πνπδψλ ή Βπδαληηλψλ θαη Νενειιεληθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κχπξνπ. Δηδηθφηεξα γηα ηα πηπρία ηεο Κχπξνπ πξηλ ηελ πιήξε έληαμε ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ( ) δελ απαηηείηαη αληηζηνηρία (π.δ.299/1977) ελψ γηα ηα πηπρία ηα νπνία έρνπλ ρξφλν θηήζεο κεηά ηελ έληαμή ηεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε απαηηείηαη ηζνηηκία θαη αληηζηνηρία. Πηπρίν ηκήκαηνο Φηινζνθίαο ηεο ρνιήο Αλζξσπηζηηθψλ θαη Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ (Πάηξα). 9. Κιάδνο ΠΔ 19 Πιεξνθνξηθήο Πηπρίν ή δίπισκα Πιεξνθνξηθήο ε Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ ή Δπηζηήκεο ησλ Τπνινγηζηψλ ή Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο, ή Μεραληθψλ Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ θαη Πιεξνθνξηθήο ή Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Ζ.Τ. ή Ζιεθηξνληθήο θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ ή Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ή Γηδαθηηθή ηεο Σερλνινγίαο θαη ςεθηαθψλ πζηεκάησλ ή Μεραληθψλ Πιεξνθνξηαθψλ θαη Δπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ ή Μεραληθψλ Ζ/Τ Σει/σλ θαη Γηθηχσλ ή Πνιηηηζκηθήο Σερλνινγίαο θαη Δπηθνηλσλίαο ή Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Σειεπηθνηλσληψλ ή Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ή Πιεξνθνξηθήο κε Δθαξκνγέο ζηε Βηνηαηξηθή ή Σνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ επηινγήο «επηζηήκεο θαη πνιηηηζκφο», κε θαηεχζπλζε Ζιεθηξνληθνί Τπνινγηζηέο θαη Δθαξκνγέο ηνπο, ή Πιεξνθνξηθήο ηνπ ΔΑΠ, Παλεπηζηεκίσλ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ηεο αιινδαπήο ή ηίηιν ζπνπδψλ Πιεξνθνξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ (γηα ηα πηπρία κεηά ηελ πιήξε έληαμε ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε). 10. Κιάδνο ΠΔ 14 Ηαηξώλ (01) Πηπρίν ηκήκαηνο Ηαηξηθήο ρνιήο θαη άδεηα άζθεζεο ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο. 11. Κιάδνο ΠΔ 18 Σερλνιόγνη Σξνθίκσλ - Γηαηξνθήο (36) Πηπρίν Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ-Γηαηξνθήο-Οηλνινγίαο θαη Σερλνι. Πνηψλ ΣΔΗ ή ΚΑΣΔΔ. 12. Kιάδνο ΠΔ 09 Οηθνλνκνιόγσλ Πηπρίν Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ή Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ή Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ - Οηθνλνκηθψλ πνπδψλ ή Γηεζλψλ Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ θαη Αλάπηπμεο ή Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ πνπδψλ κε θαηεχζπλζε ηηο Γηεζλείο θαη Δπξσπατθέο Οηθνλνκηθέο πνπδέο ή Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ή Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο ή Υξεκαηννηθνλνκηθήο θαη Σξαπεδηθήο Γηνηθεηηθήο ή Αζηηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ή Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ή Δπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο θαη Μάξθεηηλγθ Ναπηηιηαθψλ πνπδψλ ή Ναπηηιίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθψλ Τπεξεζηψλ ή ηαηηζηηθήο ή ηαηηζηηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο Δπηζηήκεο ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ ή Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Παλεπηζηεκίσλ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ηεο αιινδαπήο ή πηπρίν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Γηνηθεηηθή Δπηζηήκε ή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ - Μάξθεηηλγθ Γηνίθεζεο ή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Λνγηζηηθήο ή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Γηνίθεζεο

12 Δπηρεηξήζεσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κχπξνπ ή πηπρίν Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ ηνπ Δ.Α.Π. Δηδηθφηεξα γηα ηα πηπρία ηεο Κχπξνπ πξηλ ηελ πιήξε έληαμε ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ( ) δελ απαηηείηαη αληηζηνηρία (π.δ.299/1977) ελψ γηα ηα πηπρία ηα νπνία έρνπλ ρξφλν θηήζεο κεηά ηελ έληαμή ηεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε απαηηείηαη ηζνηηκία θαη αληηζηνηρία. 13. Κιάδνο ΠΔ 20 Πιεξνθνξηθήο Πηπρίν ή δίπισκα Πιεξνθνξηθήο ή Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ ή Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ ή Πιεξνθνξηθήο θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ή Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ ή Δπηρεηξεκαηηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ή Δθαξκνγψλ Πιεξνθνξηθήο ζηε Γηνίθεζε θαη ζηελ Οηθνλνκία ή Γηαρείξηζεο Πιεξνθνξηψλ ή Σειεπιεξνθνξηθήο θαη Γηνίθεζεο ή Γεσπιεξνθνξηθήο θαη Σνπνγξαθίαο ή Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ ή Βηνκεραληθήο Πιεξνθνξηθήο ή Απηνκαηηζκνχ ΣΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο ηεο αιινδαπήο. ΗΜΕΙΩΗ: Πξνθεηκέλνπ ν ππνςήθηνο λα έρεη δηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο, ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηα πξνζφληα ηεο ζέζεο γηα ηελ νπνία ππνβάιιεη αίηεζε. Ζ πξνυπεξεζία (δηδαθηηθή θαη επαγγεικαηηθή) ιακβάλεηαη ππφςε γηα θαηάζεζε δηθαηνινγεηηθψλ, κφλν εθφζνλ είλαη αληίζηνηρε κε ηελ εηδηθφηεηα/ κάζεκα γηα ην νπνίν ππνβάιιεη αίηεζε πξφζιεςεο ν ππνςήθηνο. Ζ παξαπάλσ πξνυπεξεζία ζα ππνινγίδεηαη σο πιήξεο έηνο κφλν αλ ππεξβαίλεη ην έλα εμάκελν θαη έηνο. Γηδαθηηθή πξνυπεξεζία γηα εμάκελε απαζρφιεζε κε πιήξεο σξάξην ή ηνπιάρηζηνλ 120 ψξεο δηδαζθαιίαο αλά εθπαηδεπηηθφ έηνο. Ζ δηδαθηηθή εκπεηξία ιακβάλεηαη ππφςε γηα θαηάζεζε δηθαηνινγεηηθψλ κφλν εθφζνλ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζε ηξηηνβάζκηα, κεηαδεπηεξνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. ηνπο θιάδνπο ΓΔ Σερληθφο Μαγεηξηθήο, Εαραξνπιαζηηθήο θαη Ξελνδνρεηαθψλ θαη Δπηζηηηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ πξνεγνχληαη νη θάηνρνη βεβαίσζεο ηξίκελεο παηδαγσγηθήο επηκφξθσζεο ΑΠΑΗΣΔ. ηνπο θιάδνπο ΠΔ 18 Σνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ, ΠΔ 09 Οηθνλνκνιόγσλ, ΠΔ 14 Ηαηξώλ, ΠΔ 18 Σερλνιόγσλ Σξνθίκσλ Γηαηξνθήο, ΠΔ 19 Πιεξνθνξηθήο θαη ΠΔ 20 Πιεξνθνξηθήο πξνεγνύληαη νη θάηνρνη πηπρίνπ ΑΠΑΗΣΔ ή ηζνδύλακνπ πξνο ην πηπρίν ΑΠΑΗΣΔ (πξώελ ΠΑΣΔ / ΔΛΔΣΔ). ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξμνπλ ππνςήθηνη πνπ έρνπλ πηπρίν/ βεβαίσζε ΑΠΑΗΣΔ ή ηζνδύλακν, γίλνληαη δεθηνί ππνςήθηνη πνπ έρνπλ ηα ηππηθά θαη πξόζζεηα πξνζόληα γηα ην δηνξηζκό εθηόο ΑΠΑΗΣΔ. ΠΣΤΥΙΑ ΙΟΔΤΝΑΜΑ ΠΡΟ ΣΟ ΠΣΤΥΙΟ ΣΗ ΑΠΑΙΣΕ (ΠΡΩΗΝ ΠΑΣΕ/ΕΛΕΣΕ) Οι κάτοτοι των κατωτέρω πτστίων απαλλάσσονται της σποτρέωσης σποβολής τοσ πτστίοσ της ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ). Α. Σκεκάησλ ΑΔΗ: α. Παηδαγσγηθνχ Νεπηαγσγψλ β. Γεκνηηθήο Δθπαηδεχζεσο γ. Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο ή Δπηζηεκψλ Αγσγήο Πξνδεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ή Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κχπξνπ. δ. Φηινζνθίαο Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο ε. Φηινζνθίαο θαη Κνηλσληθψλ πνπδψλ Β. ρνιήο Νεπηαγσγώλ Γ. Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο Γ. Γηδαθηνξηθνύ δηπιώκαηνο ή κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ ζηηο επηζηήκεο ηεο αγσγήο θαη Δ. Καζεγεηηθώλ ρνιώλ. Γειαδή: α. Φηινινγίαο β. Θενινγίαο γ. Μαζεκαηηθψλ δ. Φπζηθψλ ε. Γαιιηθήο Γιψζζαο

13 ζη. Αγγιηθήο Γιψζζαο δ. Γεξκαληθήο Γιψζζαο ε. Καιιηηερληθψλ Μαζεκάησλ ζ. Φπζηθήο Αγσγήο η. Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο θαη ηα. Μνπζηθήο ηβ.θεαηξηθψλ πνπδψλ ηγ.μεζνδνινγίαο Ηζηνξίαο θαη Θεσξίαο ηεο Δπηζηήκεο ηδ.ηηαιηθήο Γιψζζαο ηε.ηζπαληθήο Γιψζζαο ηζη. Σνπ ηκήκαηνο Γηδαθηηθήο ηεο Σερλνινγίαο θαη Φεθηαθψλ πζηεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο Σ. Αλώηεξεο ρνιήο Δθπαηδεπηηθώλ Σερλνιόγσλ Μεραληθώλ (ΑΔΣΔΜ) ηεο ΔΛΔΣΔ. Οη ππνςήθηνη πνπ είλαη θάηνρνη άδεηαο επάξθεηαο δηδαζθαιίαο μέλεο γιώζζαο πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ επηθπξσκέλν αληίγξαθν θαη αθξηβή κεηάθξαζε ηνπ ηίηινπ ζπνπδώλ βάζεη ηνπ νπνίνπ εθδόζεθε ε άδεηα επάξθεηαο δηδαζθαιίαο μέλεο γιώζζαο. ΤΣΖΜΑ ΔΠΗΛΟΓΖ Οη Δπηηξνπέο πξνζιήςεσλ ζα πξνβνχλ ζηελ αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ θαη ηε ζχληαμε ζρεηηθψλ πηλάθσλ κε βάζε ηα πξνζφληα ησλ ππνςεθίσλ θαη ην παξαθάησ αλαθεξφκελν ζχζηεκα επηινγήο: ΠΗΝΑΚΑ ΜΟΡΗΟΓΟΣΖΖ ΚΡΗΣΖΡΗΩΝ ΤΠΟΨΖΦΗΩΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΩΝ ΔΠΑ θαη ΗΔΚ Α) Δπηζηεκνληθή θαη Παηδαγσγηθή ζπγθξφηεζε 1) Βαζκόο Πηπρίνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηε ζέζε ( κόλν έλα πηπρίν ) : ΑΔΗ, ΣΔΗ, ΑΣΔ Άξηζηα Λίαλ θαιψο Καιψο : Πηπρίν ΗΔΚ, ΣΔΔ, ή ΔΠΑ ή ΣΔ, ή Βαζηθή ΟΣΔΚ Άξηζηα Λίαλ θαιψο Καιψο ) Γεύηεξν Πηπρίν (Σξηη/ζκηαο εθπ/ζεο ΑΔΗ, ΣΔΗ, ΑΣΔ) : 8 ημείωση: Απαηηείηαη ν αμηνινγηθφο ραξαθηεξηζκφο λα αλαθέξεηαη ξεηά ζηνλ ηίηιν ζπνπδψλ. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα ιακβάλεηαη ν κηθξφηεξνο ραξαθηεξηζκφο επίδνζεο, δει. ΚΑΛΧ. εκεηψλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο κνξηνδνηείηαη κφλνλ ν αλψηεξνο ηίηινο. 3) Γηδαθηνξηθό δίπισκα (κφλν έλα ηίηιν) 4) Μεηαπηπρηαθόο ηίηινο ζπνπδώλ (Master) (κόλν έλα ηίηιν) B) Ξέλεο γιώζζεο 1) Άξηζηε γλψζε μέλεο γιψζζαο εθ ησλ Αγγιηθήο ή Γαιιηθήο ή Γεξκαληθήο ή Ηηαιηθήο ή Ηζπαληθήο. 2) Καιή γλψζε μέλεο γιψζζαο εθ ηεο Αγγιηθήο ή Γαιιηθήο ή Γεξκαληθήο ή Ηηαιηθήο ή Ηζπαληθήο : : : : 15 κφξηα 10 κφξηα 5 κφξηα γηα θάζε γιψζζα θαη κέρξη δχν γιψζζεο 2 κφξηα γηα θάζε γιψζζα θαη κέρξη δχν γιψζζεο

14 ΑΠΟΓΔΗΞΖ ΓΛΩΟΜΑΘΔΗΑ Α) ΑΓΓΛΗΚΑ Ζ γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο (άξηζηε Γ2/C2 θαη θαιή Β2) απνδεηθλχεηαη κε βάζε ην άξζξν 1 Π.Γ. 146/2007 «Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ.50/2001 θαζνξηζκφο πξνζφλησλ δηνξηζκνχ ζε ζέζεηο θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα φπσο απηφ ηζρχεη» (ΦΔΚ 185/ /η.Α ), ζε ζπλδπαζκφ κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 1 Π.Γ.116/2006 «Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ Π.Γ.50/2001» (ΦΔΚ115/ /η.Α ), σο εμήο: Α) κε θξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ γισζζνκάζεηαο αληίζηνηρνπ επηπέδνπ ηνπ λ.2740/1999, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003, ή Β) κε πηζηνπνηεηηθά αληίζηνηρνπ επηπέδνπ ησλ παλεπηζηεκίσλ CAMBRIGE ε MICHIGAN, ή Γ) κε πηζηνπνηεηηθά αληίζηνηρνπ επηπέδνπ άιισλ θνξέσλ (παλεπηζηεκίσλ ή κε) αλεμάξηεηα απφ ηε λνκηθή ηνπο κνξθή, εθφζνλ είλαη πηζηνπνηεκέλνη ή αλαγλσξηζκέλνη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηεο νηθείαο ρψξαο γηα λα δηελεξγνχλ εμεηάζεηο θαη λα ρνξεγνχλ πηζηνπνηεηηθά γλψζεο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο ζην αληίζηνηρν επίπεδν. Δάλ δελ ππάξρεη θνξέαο πηζηνπνίεζεο ή αλαγλψξηζεο ζηελ νηθεία ρψξα, απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγείνπ ή ηεο Πξεζβείαο ηεο ρψξαο ζηελ Διιάδα φηη ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ ρνξεγνχληαη απφ ηνπο παξαπάλσ θνξείο ζε ηξίηνπο, νη νπνίνη δελ έρνπλ σο κεηξηθή γιψζζα ηελ Αγγιηθή, είλαη απνδεθηά ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο ηεο απηήο ρψξαο σο έγθπξα απνδεηθηηθά γλψζεο ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο ζην αληίζηνηρν επίπεδν. Χο νηθεία ρψξα λνείηαη ε ρψξα ζηελ νπνία ε κεηξηθή ή επίζεκε γιψζζα είλαη ε Αγγιηθή. Δπίζεο γίλνληαη δεθηά, πέξαλ ηνπ Κξαηηθνύ Πηζηνπνηεηηθνύ Γισζζνκάζεηαο, ηα εμήο πηζηνπνηεηηθά: (α) Άξηζηε γλώζε (Γ2/C2) CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ CAMBRIDGE. BULATS English Language Test,βαζκνινγία , ηνπ Παλεπηζηεκίνπ CAMBRIDGE. INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) απφ ην University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) The British Council IDP Education Australia IELTS Australia κε βαζκνινγία απφ 7,5 θαη άλσ. CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH ηνπ Παλεπηζηεκίνπ MICHIGAN. LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 PROFICIENT COMMUNICATION ηνπ EDEXCEL. ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL ηνπ TRINITY COLLEGE LONDON. CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) MASTERY θαη CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) MASTERY (πλππνβάιινληαη αζξνηζηηθά γηα ηελ απφδεημε ηεο άξηζηεο γλψζεο) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL MASTERY θαη CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL MASTERY (πλππνβάιινληαη αζξνηζηηθά γηα ηελ απφδεημε ηεο άξηζηεο γλψζεο). OCNW Certificate in ESOL International at level 3 (Common European Framework equivalent level C2). ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C2). Michigan State University Certificate of English Language Proficiency (MSU-CELP): CEF C2. Test of Interactive English, C2 Level. (β) Καιή γλώζε (Β2): FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ CAMBRIDGE. BULATS English Language Test,βαζκνινγία 60-74, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ CAMBRIDGE INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) απφ ην University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) The British Council IDP Education Australia IELTS Australia κε βαζκνινγία απφ 4,5 έσο 5,5. BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE VANTAGE (BEC VANTAGE) απφ ην University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES). (MCCE) MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH ηνπ Παλεπηζηεκίνπ MICHIGAN.

15 LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION ηνπ EDEXCEL. CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II ηνπ TRINITY COLLEGE LONDON. CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) COMMUNICATOR θαη CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) COMMUNICATOR (πλππνβάιινληαη αζξνηζηηθά γηα ηελ απφδεημε ηεο θαιήο γλψζεο) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL COMMUNICATOR θαη CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL COMMUNICATOR (πλππνβάιινληαη αζξνηζηηθά γηα ηελ απφδεημε ηεο θαιήο γλψζεο). TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαζκνινγία απφ 505 έσο 780 ηνπ EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA. EDI Level 1 Certificate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2) OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent level B2). ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2). Michigan State University-Certificate of English Language Competency (MSU-CELC): CEF B2. Test of Interactive English, B2+ Level. Test of Interactive English, B2 Level. Πηζηνπνηεηηθά άιια, πιελ ησλ αλσηέξσ, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζνύλ γηα ηελ απόδεημε ηεο γλώζεο ηεο αγγιηθήο γιώζζαο πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από: (i) βεβαίσζε ηνπ θνξέα πνπ ηα εμέδσζε, φηη ηφζν ν θνξέαο φζν θαη ηα ζπγθεθξηκέλα πηζηνπνηεηηθά γισζζνκάζεηαο είλαη πηζηνπνηεκέλα απφ ηελ αξκφδηα πξνο ηνχην εζληθή αξρή ή (ii) βεβαίσζε ηνπ αξκνδίνπ Τπνπξγείνπ ή ηεο Πξεζβείαο ηεο ρψξαο ζηελ Διιάδα (ζε πεξίπησζε κε ππάξμεσο θνξέα πηζηνπνίεζεο ή αλαγλψξηζεο), φηη ηα πξνζθνκηδφκελα πηζηνπνηεηηθά είλαη απνδεθηά ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο ηεο νηθείαο ρψξαο σο έγθπξα απνδεηθηηθά γλψζεο ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο ζε αληίζηνηρν επίπεδν. Β) ΓΑΛΛΗΚΑ Ζ γλψζε ηεο Γαιιηθήο γιψζζαο (άξηζηε Γ2/C2 θαη θαιή Β2) απνδεηθλχεηαη σο εμήο: (α) Άξηζηε γλώζε (Γ2/C2): Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ2 ηνπ λ. 2740/1999, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 3149/2003. Γίπισκα ALLIANCE FRANCAISE. Πηζηνπνηεηηθφ D.A.L.F. ΟPTION LETTRES ή DALF C2. DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE II) [Μέρξη ην 1999 ν ηίηινο ηνπ δηπιψκαηνο ήηαλ: DIPLOME D ETUDES FRANCAISES (SORBONNE II)]. DIPLOME SUPERIEUR D ETUDES FRANCAISES (SORBONNE 3EME DEGRE). CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU PROFESSIONNEL ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γελεχεο. (β) Καιή γλώζε (Β2): Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Β2 ηνπ λ. 2740/1999, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 3149/2003. DELF 1ER DEGRΔ (UNITES A1, A2, A3, A4) ή DELF B2. CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE (ην νπνίν ρνξεγείην κέρξη ην 1996). CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE SORBONNE B2. CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SOCIAL ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γελεχεο. εκείσζε: Γηα ηα πηζηνπνηεηηθά παιαηνηέξσλ εηψλ ηα νπνία δελ αλαγξάθνληαη ζην παξφλ παξάξηεκα, απαηηείηαη βεβαίσζε, απφ ηνλ νηθείν θνξέα (Γαιιηθφ Ηλζηηηνχην Αζελψλ Τπεξεζία Δμεηάζεσλ), γηα ην επίπεδν ησλ πηζηνπνηεηηθψλ. Γ) ΓΔΡΜΑΝΗΚΑ Ζ γλψζε ηεο Γεξκαληθήο γιώζζαο (άξηζηε Γ2/C2 θαη θαιή Β2) απνδεηθλχεηαη σο εμήο: 2

16 (α) Άξηζηε γλώζε (Γ2/C2): Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ2 ηνπ λ. 2740/1999, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 3149/2003. Πηζηνπνηεηηθφ GROSSES DEUTSCES SPRACHDIPLOM (GDS), ηνπ παλεπηζηεκίνπ Ludwig- Maximilian ηνπ Μνλάρνπ θαη ηνπ ηλζηηηνχην GOETHE. KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS), ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ludwig Maximilian ηνπ Μνλάρνπ θαη ηνπ Ηλζηηηνχηνπ GOETHE. ZENTRALE OBERSTUFENPRUFUNG (ZOP) ηνπ Ηλζηηηνχηνπ GOETHE. ZERTIFIKAT V.B.L.T. PROFESSIONALES LEBEN ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γελεχεο. (β) Καιή γλώζε (Β2): Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Β2 ηνπ λ. 2740/1999, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 3149/2003. GOETHE-ZERTIFIKAT B2 ηνπ Ηλζηηηνχηνπ GOETHE. ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDFB) ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Goethe. ZERTIFIKAT V.B.L.T. SOZIALES LEBEN ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γελεχεο. Γ) ΗΣΑΛΗΚΑ Ζ γλψζε ηεο Ηηαιηθήο γιώζζαο (άξηζηε Γ2/C2 θαη θαιή Β2) απνδεηθλχεηαη σο εμήο: (α) Άξηζηε γλώζε (Γ2/C2): Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ2 ηνπ λ. 2740/1999, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 3149/2003. DIPLOMA SUPERIORE DI LINGUA E CULTURA ITALIANA. DIPLOMA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA. DIPLOMA DI TRADUTTORE ή DIPLOMA DEL CORSO SUPERIORE DI TRADUTTORE. CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 5 (CELI 5) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Πεξνχληδηα. CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO PROFESSIONALE ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γελεχεο. (β) Καιή γλώζε (Β2): Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Β2 ηνπ λ. 2740/1999, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 3149/2003. CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 3 (CELI 3) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Πεξνχληδηα. DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA (ηνπ Ηηαιηθνχ Μνξθσηηθνχ Ηλζηηηνχηνπ Θεζζαινλίθεο). CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO SOCIALLE ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γελεχεο. Πηζηνπνίεζε P.L.I.D.A. B2 ή P.L.I.D.A. Β (έσο ην 2003). Δ) ΗΠΑΝΗΚΑ Ζ γλψζε ηεο Ηζπαληθήο γιψζζαο (άξηζηε Γ2/C2 θαη θαιή Β2) απνδεηθλχεηαη σο εμήο: (α) Άξηζηε γλώζε (Γ2/C2): Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ2 ηνπ λ. 2740/1999, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 3149/2003. DIPLOMA DELE SUPERIOR DE ESPANOL. DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL SUPERIOR) (Ministry of Education). CERTIFICADO SUPERIOR E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS (Ministry of Education). (β) Καιή γλώζε (Β2): Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Β2 ηνπ λ. 2740/1999, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 3149/2003. DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL INTERMEDIO). DIPLOMA DELE BASICO DE ESPANOL (Ministry of Education). 3

17 Όινη νη ηίηινη ζπνπδώλ μέλεο γιώζζαο πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιώζζα. Δπίζεο: α) Ζ άξηζηε γλώζε ηεο μέλεο γιψζζαο απνδεηθλχεηαη θαη κε ηνπο εμήο ηξφπνπο: (i) Με Πηπρίν Ξέλεο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο ή Πηπρίν Ξέλσλ Γισζζψλ Μεηάθξαζεο θαη Γηεξκελείαο ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή αληίζηνηρν θαη ηζφηηκν ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, (ii) Με Πηπρίν, πξνπηπρηαθφ ή κεηαπηπρηαθφ δίπισκα ή δηδαθηνξηθφ δίπισκα νπνηνπδήπνηε αλαγλσξηζκέλνπ ηδξχκαηνο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο αιινδαπήο, (iii) Με Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ2, (iv) Με Απνιπηήξην ηίηιν ηζφηηκν ησλ ειιεληθψλ ζρνιείσλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, εθφζνλ έρεη απνθηεζεί κεηά απφ θαλνληθή θνίηεζε ηνπιάρηζηνλ έμη εηψλ ζηελ αιινδαπή. β) Ζ θαιή γλώζε ηεο μέλεο γιψζζαο απνδεηθλχεηαη θαη κε απνιπηήξην ή πηπρίν ζρνιείνπ ηεο αιινδαπήο δεπηεξνβάζκηαο ή κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηξηεηνχο ηνπιάρηζηνλ θνίηεζεο. Οη ππφ ζηνηρείν α(iv) θαη β ηίηινη ζπνπδώλ ηεο αιινδαπήο πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη επηπιένλ θαη απφ βεβαίσζε γηα ην επίπεδν ηεο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο ζηελ νπνία αλήθνπλ, ε νπνία ρνξεγείηαη απφ ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ. ή απφ ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο Γηα βίνπ κάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε ελ ιφγσ βεβαίσζε ρνξεγείηαη απφ ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ κφλν κεηά ηελ έθδνζε ηεο αληίζηνηρεο αηνκηθήο δηνηθεηηθήο πξάμεο ηζνηηκίαο. Δπηζεκάλζεηο: Α) Γελ απαηηείηαη ε απόδεημε ηεο γλώζεο ηεο μέλεο γιώζζαο εάλ νη επηθαινύκελνη ηίηινη ζπνπδώλ έρνπλ απνθηεζεί ζην εμσηεξηθό, όπνπ ηα καζήκαηα δηδάζθνληαη ζηελ ίδηα γιώζζα. Β) Δίλαη απηνλόεην όηη νη ηίηινη ζπνπδώλ γλώζεο μέλεο γιώζζαο ππεξθείκελνπ επηπέδνπ απνδεηθλύνπλ θαη ηε γλώζε θαηώηεξνπ (δεηνύκελνπ) επηπέδνπ ηεο μέλεο γιώζζαο. Ζ άδεηα επάξθεηαο δηδαζθαιίαο μέλεο γιψζζαο δελ απνδεηθλύεη ηε γλψζε μέλεο γιψζζαο (Π.Γ.347/2003).Οη ππνςήθηνη πνπ είλαη θάηνρνη ηεο ζρεηηθήο άδεηαο πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ επηθπξσκέλν αληίγξαθν θαη αθξηβή κεηάθξαζε ηνπ ηίηινπ ζπνπδώλ βάζεη ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ε άδεηα επάξθεηαο δηδαζθαιίαο μέλεο γιψζζαο Ζ ίδηα γιώζζα κνξηνδνηείηαη κόλν κία θνξά, δειαδή ην αλώηεξν επίπεδν (Άξηζηε). ηελ πεξίπησζε θαζεγεηψλ μέλσλ γισζζψλ δελ κνξηνδνηείηαη σο μέλε γιψζζα ην πηπρίν μέλεο γιψζζαο πνπ είλαη αληίζηνηρν κε ηνλ ηίηιν ζπνπδψλ ηεο εηδηθφηεηαο πνπ γίλεηαη ε αίηεζε. Γ) Πηπρίν ή δίπισκα παηδαγσγηθψλ ζπνπδψλ ΑΠΑΗΣΔ : 4 κφξηα (πξψελ ΠΑΣΔ/ΔΛΔΣΔ) ή Παηδαγσγηθά Σκήκαηα ΑΔΗ, εμαηξνπκέλσλ ησλ πηπρηνχρσλ ρνιψλ Θεηηθψλ, Φηινζνθηθψλ θαη Θενινγηθψλ Δπηζηεκψλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ην πηπρίν ηνπο είλαη απαξαίηεην (βαζηθφ πηπρίν) γηα ηε ζέζε πνπ ππνβάιινπλ αίηεζε. Γ) Δκπεηξία ( Γηδαθηηθή ή επαγγεικαηηθή ) Ζ εκπεηξία ιακβάλεηαη ππφςε θαη αλψηεξν φξην ηξηψλ εηψλ θαη εθφζνλ απνθηήζεθε κέζα ζηελ ηειεπηαία 15εηία. Δηδηθφηεξα: 4

18 Γηδαθηηθή εκπεηξία ζε αλαγλσξηζκέλα ηδξχκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (ΑΔΗ, ΣΔΗ & ΑΣΔ) γηα 6κελε απαζρφιεζε κε πιήξεο σξάξην ή ηνπιάρηζηνλ 140 ψξεο δηδαζθαιίαο εηεζίσο. Γηδαθηηθή εκπεηξία ζε δεπηεξνβάζκηα θαη κεηαδεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε γηα 6κελε απαζρφιεζε κε πιήξεο σξάξην ή ηνπιάρηζηνλ 170ψξεο δηδαζθαιίαο εηεζίσο. : 3 κφξηα θαη έηνο (εθπ/θφ έηνο επηέκβξηνο-ηνχληνο) : 2 κφξηα θαη έηνο (εθπ/θφ έηνο επηέκβξηνο-ηνχληνο) Γηα ηνπο έρνληεο εκπεηξία σο Πξντζηάκελνη ζε ηκήκαηα αληίζηνηρα κε ηελ εηδηθφηεηα ηεο ππφ πιήξσζε ζέζεο ζε Ξελνδνρεία ηνπιάρηζηνλ Β θαηεγνξίαο ή (3) αζηέξσλ θαη Πξντζηάκελνη Σνπξηζηηθψλ Γξαθείσλ Γεληθνχ Σνπξηζκνχ. : 2 κφξηα θαη έηνο Παξαηεξήζεηο: 1) Οη βεβαηψζεηο δηδαθηηθήο εκπεηξίαο πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ δεθηέο ζα πξέπεη λα αλαγξάθνπλ ηηο ψξεο δηδαζθαιίαο αλά εθπαηδεπηηθφ έηνο (επηέκβξην έσο Ηνχλην). 2) Δληφο ηνπ ηδίνπ εθπαηδεπηηθνχ έηνπο (επηέκβξην έσο Ηνχλην) κνξηνδνηείηαη κφλν κία απφ ηηο αλσηέξσ ηξεηο πεξηπηψζεηο. 3) ζνλ αθνξά βεβαηψζεηο απφ ηδησηηθά ΗΔΚ απαηηείηαη επηθχξσζε απφ ηελ αξκφδηα δηεχζπλζε επνπηείαο ηνπ ΟΔΔΚ. 4) Ζ παξαπάλσ πξνυπεξεζία ζα ππνινγίδεηαη σο πιήξεο έηνο κφλν αλ ππεξβαίλεη ην έλα εμάκελν θαη έηνο. 5) Δπηπξφζζεηα, βεβαηψζεηο εκπεηξίαο ηεο αιινδαπήο πνπ επηθαινχληαη νη ππνςήθηνη πξέπεη λα είλαη επηθπξσκέλνη θαη επίζεκα κεηαθξαζκέλνη ζηελ ειιεληθή γιψζζα απφ αξκφδηα θαηά λφκν αξρή ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ή ηελ Πξεζβεία ή ην Πξνμελείν ηεο μέλεο ρψξαο ζηελ Διιάδα ή απφ δηθεγφξν ή απφ δηνξηζκέλν βάζεη ηνπ Ν. 148/ / άκηζζν δηεξκελέα γηα ηε γιψζζα γηα ηελ νπνία έρεη δηνξηζηεί δηεξκελέαο, κε εμαίξεζε ηνλ ηίηιν ζπνπδψλ ηεο αιινδαπήο γηα ηνλ νπνίν ππνβάιιεηαη κφλν πξάμε αλαγλψξηζεο. 1. Γηαδηθαζία Πξνζιήςεσλ 1.1 Ζ αμηνιφγεζε, ε θαηάξηηζε πηλάθσλ κε ηνπο ππνςεθίνπο θαηά αμηνινγηθή ζεηξά θαη ε επηινγή φζσλ πξνζιακβάλνληαη ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ θαηά ηφπνπο ηξηκειείο Δπηηξνπέο, πνπ νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ΟΣΔΚ κεηά ησλ αλαπιεξσηψλ ηνπο σο θαησηέξσ: Α) Σξηκειήο Δπηηξνπή Αζελψλ (ΗΔΚ Αζελψλ) γηα ηνπο ππνςεθίνπο ηνπ ΗΔΚ Αζελψλ. Β) Σξηκειήο Δπηηξνπή Ναππιίνπ (ΔΠΑ Ναππιίνπ) γηα ηνπο ππνςεθίνπο ηεο ΔΠΑ Ναππιίνπ θαη ΗΔΚ Ναππιίνπ. Γ) Σξηκειήο Δπηηξνπή Ζξαθιείνπ Κξήηεο (ΔΠΑ Ζξαθιείνπ) γηα ηνπο ππνςεθίνπο ηεο ΔΠΑ Ζξαθιείνπ θαη ηνπ ΗΔΚ Ζξαθιείνπ. Γ) Σξηκειήο Δπηηξνπή Μαθεδνλίαο (ΔΠΑ Μαθεδνλίαο) γηα ηνπο ππνςεθίνπο ηεο ΔΠΑ Μαθεδνλίαο θαη ΗΔΚ Θεζζαινλίθεο. Δ) Σξηκειήο Δπηηξνπή Ρφδνπ (ΔΠΑ Ρφδνπ) γηα ηνπο ππνςεθίνπο ηεο ΔΠΑ Ρφδνπ θαη ηνπ ΗΔΚ Ρφδνπ. Ε) Σξηκειήο Δπηηξνπή Κέξθπξαο (ΔΠΑ Κέξθπξαο) γηα ηνπο ππνςεθίνπο ηεο ΔΠΑ Κέξθπξαο θαη ηνπ ΗΔΚ Κέξθπξαο. Ζ) Σξηκειήο Δπηηξνπή Θξάθεο (ΔΠΑ Θξάθεο) γηα ηνπο ππνςεθίνπο ηεο ΔΠΑ Θξάθεο. Θ) Σξηκειήο Δπηξνπή Γαιαμεηδίνπ (ΔΠΑ Γαιαμεηδίνπ) γηα ηνπο ππνςεθίνπο ηεο ΔΠΑ Γαιαμεηδίνπ. Η) Σξηκειήο Δπηηξνπή Αζελψλ (Κ.Τ.) γηα ηνπο ππνςεθίνπο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζηνπο πίλαθεο εθπαηδεπηηθψλ θαηά θιάδν ηνπ άξζξνπ 35Ν.3710/2008 θαη ηελ επηινγή ζε πνζνζηφ 50% ησλ πξνθεξπζζνκέλσλ ζέζεσλ αλαπιεξσηψλ. Κ) Σξηκειήο Δπηηξνπή Αλαβχζζνπ (ΔΠΑ Αλαβχζζνπ) γηα ηνπο ππνςεθίνπο ηεο ΔΠΑ Αλαβχζζνπ, ΗΔΚ Αλαβχζζνπ θαη ΗΔΚ Αηδεςνχ. Με ηελ ίδηα απφθαζε ζα νξηζηεί ν Γξακκαηέαο θαη ν αλαπιεξσηήο Γξακκαηέαο ηεο θάζε Δπηηξνπήο. Οη πίλαθεο θαη ηα πξαθηηθά ησλ αλσηέξσ επηηξνπψλ ζα ππνβιεζνχλ γηα επηθχξσζε ζην Γ. ηνπ ΟΣΔΚ. Μεηά ηελ επηθχξσζε ζα πξέπεη νη Γηεπζπληέο ησλ ΔΠΑ θαη νη 5

19 Πξντζηάκελνη ησλ ΗΔΚ λα αλαξηήζνπλ γηα ηνπιάρηζηνλ έλα δεθαήκεξν ηνπο πίλαθεο πνπ αθνξνχλ ηε κνλάδα ηνπο θαη ηελ επεηεξίδα Ν.3710/08 ζπληαζζφκελνπ απνδεηθηηθνχ αλάξηεζεο θαη λα πξνζιάβνπλ φζνπο επηιέγνληαη ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα έλαξμεο ησλ καζεκάησλ. 1.2 Οη αξκφδηεο Δπηηξνπέο ζα απνξξίπηνπλ αηηήζεηο ππνςεθίσλ νη νπνίνη δελ έρνπλ ππνβάιεη ην ζχλνιν ησλ πξνβιεπφκελσλ ππεχζπλσλ δειψζεσλ ηνπ Ν. 1599/1986 φπσο αθξηβψο πξνβιέπεηαη (πεξηπηψζεηο θαη 2.8.5). 1.3 Αηηήζεηο ππνςεθίσλ πνπ δελ ζα έρνπλ ζπκπιεξσζεί θαηά ηνπο πξνβιεπφκελνπο ηχπνπο ή ζπλνδεχνληαη απφ ειιηπή ή ιαλζαζκέλα δηθαηνινγεηηθά ή δελ πξνθχπηνπλ απφ απηέο ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία γηα ηελ αμηνιφγεζή ηνπο ζα απνξξίπηνληαη. Αθφκε ε Δπηηξνπή πξνζιήςεσλ κπνξεί λα απνξξίπηεη αηηήζεηο ππνςεθίσλ εθφζνλ έρνπλ επηβιεζεί ζε βάξνο ηνπο πεηζαξρηθέο θπξψζεηο ή έρνπλ παξαπεκθζεί ζηα αξκφδηα φξγαλα γηα αληηζπκβαηηθή ζπκπεξηθνξά. Δλζηάζεηο ππνςεθίσλ γηα κε ηπρφλ επηινγή ηνπο ζα ππνβάιινληαη απεπζείαο ζηηο αξκφδηεο θαηά ηφπνπο Δπηηξνπέο πνπ δηελεξγνχλ ηε δηαδηθαζία πξφζιεςεο εληφο δεθαήκεξεο πξνζεζκίαο απφ ηεο αλαθνίλσζεο ησλ πηλάθσλ επηινγήο ζηηο θαηά ηφπνπο ρνιέο. Οη ελ ιφγσ Δπηηξνπέο ζα ζπληάμνπλ έθζεζε κε ηελ άπνςή ηνπο επί ησλ ελζηάζεσλ πνπ ζα ππνβιεζεί πξνο ην Γ.. ηνπ ΟΣΔΚ, ην νπνίν θαη ζα απνθαλζεί νξηζηηθά γηα ηελ απφξξηςε ή απνδνρή, πξνβαίλνληαο ζηηο αλάινγεο ελέξγεηεο. ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ αλσηέξσ Δπηηξνπψλ είλαη θαη ε ππνρξέσζή ηνπο λα θνηλνπνηνχλ κε επζχλε ηνπο ζηνπο ππνςεθίνπο ηελ απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ ΟΣΔΚ φζνλ αθνξά ηελ έλζηαζή ηνπο θαη λα απαληνχλ επί ησλ αηηήζεσλ ηνπο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δηαδηθαζία επηινγήο. Ο ΟΣΔΚ δηαηεξεί ην δηθαίσκα κεηά ηελ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ λα κε θαιέζεη ηνπο επηιεγέληεο γηα αλάιεςε ππεξεζίαο ιφγσ αδπλακίαο ιεηηνπξγίαο ηκήκαηνο ή ηκεκάησλ ή ζηελ πεξίπησζε πνπ ν αλαπιεξσηήο εθπαηδεπηηθφο δελ ζπκπιεξψλεη ην ππνρξεσηηθφ εβδνκαδηαίν σξάξην δηδαζθαιίαο. ηελ πεξίπησζε απηή ν επηιεγείο κπνξεί κε έλζηαζή ηνπ πξνο ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή λα δεηήζεη ηελ επηινγή ηνπ ζηελ επφκελε πξνηίκεζή ηνπ. Οη επηιεγέληεο γηα ηα ΗΔΚ ζα πξνζιεθζνχλ γηα ην ρεηκεξηλφ ή εαξηλφ εμάκελν ή θαη γηα ηα δχν ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη ζα αλαιάβνπλ ππεξεζία ηελ εκέξα έλαξμεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο πνπ έρνπλ επηιεγεί. 1.4 Κάζε ππνςήθηνο κπνξεί λα ππνβάιεη αίηεζε γηα ΗΔΚ θαη ΔΠΑ. Θα πξνζιεθζεί δε ζχκθσλα κε ηε ζεηξά πξνηίκεζεο θαη κφλν ζε κία ζέζε είηε ζε ΗΔΚ είηε ζε ΔΠΑ. 1.4 ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο κεηαμχ ππνςεθίσλ, γηα ηελ επηινγή ζα ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο αλεξγίαο κε ζεηξά απηνχ πνπ έρεη ην κεγαιχηεξν ρξφλν αλεξγίαο. Δάλ ππάξμεη ηζνβαζκία θαη ζ απηή ηελ πεξίπησζε, ζα ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο θηήζεο ηνπ βαζηθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ (αξραηφηεξνο). Δάλ ε εκεξνκελία θηήζεο ηνπ βαζηθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ είλαη ε ίδηα, ζα επηιέγεηαη απηφο πνπ έρεη ην κεγαιχηεξν βαζκφ πηπρίνπ Δάλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο πεξηφδνπ επηιεγέληεο ππνςήθηνη απνρσξήζνπλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, ζα αλαπιεξψλνληαη απηνδίθαηα απφ ηνπο επφκελνπο θαη αμηνινγηθή ζεηξά ππνςεθίνπο ηνπ πίλαθα επηινγήο πνπ έρεη επηθπξσζεί απφ ην Γ. ηνπ ΟΣΔΚ, ρσξίο λα απαηηείηαη λεφηεξε απφθαζε θαη εθφζνλ δελ είλαη εθηθηή ε δηδαζθαιία ηνπ ζπλαθνχο καζήκαηνο απφ ηνπο ήδε ππεξεηνχληεο εθπαηδεπηηθνχο ηεο εηδηθφηεηαο. ε πεξίπησζε έιιεηςεο ππνςεθίσλ απφ ηνπο πίλαθεο θαηάηαμεο φπσο θαη χπαξμεο θελψλ ζέζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο πεξηφδνπ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε εθπαηδεπηηθή επξπζκία, απηέο ζα πιεξνχληαη κε απεπζείαο πξφζιεςε ηπρφλ ελδηαθεξνκέλσλ απφ ηελ Αγνξά Δξγαζίαο κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ΟΣΔΚ θαη εθφζνλ δηαζέηνπλ ηα ηππηθά πξνζφληα (βαζηθφ πηπρίν) θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πξφζιεςεο, ρσξίο φκσο λα απαηηείηαη εκπεηξία δηδαθηηθή ή επαγγεικαηηθή ή εηδηθφηεηα γηα ηνπο ηαηξνχο ΗΔΚ. Γηα φινπο ηνπο αλσηέξσ πξνζιεθζέληεο απφ ηελ Αγνξά Δξγαζίαο ηζρχνπλ νη ίδηεο πξνυπνζέζεηο πξφζιεςεο (πεξηπηψζεηο 2.8.4, 2.8.5, 1.2 θαη 3.2). 6

20 1.7 ηελ πεξίπησζε θελψλ ζέζεσλ ιφγσ κε χπαξμεο ππνςεθίσλ κε ηελ πξνβιεπφκελε απφ ηελ Πξνθήξπμε πξνυπεξεζία δηδαθηηθή ή επαγγεικαηηθή, ε αξκφδηα Δπηηξνπή κπνξεί λα πξνηείλεη ζην Γ. γηα πξφζιεςε ππνςεθίσλ πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο απφ ηα ζπλεκκέλα δηθαηνινγεηηθά έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα δηδάμνπλ ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα θαη εθφζνλ δηαζέηνπλ ηα ηππηθά πξνζφληα (βαζηθφ πηπρίν). 1.8 ηελ πεξίπησζε πνπ ππνςήθηνο Ξέλσλ Γισζζψλ δηαζέηεη επάξθεηα θαη πηπρίν ΑΔΗ, ην πηπρίν ΑΔΗ δε κνξηνδνηείηαη σο δεχηεξν πηπρίν. Γειαδή ην δεχηεξν πηπρίν κνξηνδνηείηαη κφλν φηαλ ππάξρεη βαζηθφ πηπρίν. ηελ πεξίπησζε ηεο επάξθεηαο, απηή δε ζεσξείηαη σο πξψην πηπρίν θαη επνκέλσο δε κνξηνδνηείηαη άιιν πηπρίν ΑΔΗ σο δεχηεξν πηπρίν. 2. Πξνϋπνζέζεηο ππνςεθίσλ: 2.1 Να είλαη Έιιελεο πνιίηεο ή πνιίηεο ρψξαο θξάηνπο-κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Γελ απαηηείηαη Διιεληθή ηζαγέλεηα γηα ηνπο νκνγελείο απφ Κχπξν, Ίκβξν, Σέλεδν, Κσλζηαληηλνχπνιε θαη Βφξεηα Ήπεηξν. Γηα ηνπο πνιίηεο ησλ ρσξψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη ε γλψζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, ε νπνία απνδεηθλχεηαη κε Πηπρίν ή κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ ειιεληθνχ ΑΔΗ ή απνιπηήξην Διιεληθνχ Λπθείνπ ή εμαηάμηνπ Γπκλαζίνπ ή πηζηνπνηεηηθφ ειιελνκάζεηαο Γ επηπέδνπ απφ ην θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο, απφ ην νπνίν ζα απνδεηθλχνληαη ε πιήξεο γλψζε θαη ε άλεηε ρξήζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο 2.2 Οη άξξελεο λα έρνπλ εθπιεξψζεη ηεο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο ή λα έρνπλ απαιιαγεί λφκηκα απφ απηέο. ζνη είλαη αληηξξεζίεο ζπλείδεζεο, λα έρνπλ εθπιεξψζεη ζχκθσλα κε ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ηεο ζηξαηνινγηθήο λνκνζεζίαο, άνπιε ζεηεία ή ελαιιαθηηθή πνιηηηθή θνηλσληθή ππεξεζία. Γελ απαηηείηαη εθπιήξσζε ησλ ζηξαηησηηθψλ ππνρξεψζεσλ γηα πνιίηεο θξάηνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηνπο νπνίνπο δελ πξνβιέπεηαη ηέηνην θψιπκα ζηε ρψξα ηνπο. 2.3 Να κελ ππάξρεη θψιπκα γηα πνηληθή θαηαδίθε, ππνδηθία, απαγφξεπζε ή δηθαζηηθή αληίιεςε (άξζξν 8 Ν. 3528/9-2-07). 2.4 Οη ππνςήθηνη/ηεο πξέπεη λα έρνπλ ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειφηεηα πνπ ηνπο επηηξέπνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο αληίζηνηρεο ζέζεο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ γηα ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο (ΑΜΔΑ), πηζηνπνηνχκελεο δε ηεο πγείαο θαη ηεο θπζηθήο θαηαιιειφηεηαο ησλ ππνςεθίσλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηηο αξκφδηεο πγεηνλνκηθέο επηηξνπέο, κε βάζε παξαπεκπηηθφ έγγξαθν, ζην νπνίν ζα πεξηγξάθνληαη απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο κνλάδαο εθπαίδεπζεο/θαηάξηηζεο., ζε γεληθέο γξακκέο, ηα θαζήθνληα ηεο ζέζεο ζηελ νπνία πξφθεηηαη λα πξνζιεθζνχλ. 2.5 Να έρνπλ ειηθία απφ 21 έσο 65 εηψλ. 2.6 Οη εθπαηδεπηηθνί (αλαπιεξσηέο, αλαπιεξσηέο κε κεησκέλν σξάξην, σξνκίζζηνη) πνπ θαηά ηελ πεξίνδν ελψ πξνζιήθζεθαλ ζε θάπνηα απφ ηηο εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο ηνπ ΟΣΔΚ, ζηε ζπλέρεηα, κεηά ηελ παξέιεπζε ελφο κελφο απφ ηελ πξφζιεςή ηνπο παξαηηήζεθαλ, έρνπλ δηθαίσκα λα ππνβάινπλ αίηεζε θαη λα θαιχςνπλ κφλν ηηο θελέο ζέζεηο πνπ ζα πξνθχςνπλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο εθπαηδεπηηθψλ. (Δπλφεην είλαη φηη πξνεγνχληαη ησλ εξγαδνκέλσλ ζην δεκφζην πεξίπησζε 2.7) 2.7 Οη εξγαδφκελνη κε ζρέζε εξγαζίαο δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ, ζε δεκφζην, ΝΠΓΓ, ΟΣΑ, δεκφζηεο επηρεηξήζεηο, δεκφζηνπο νξγαληζκνχο θαη ΝΠΗΓ, ησλ νπνίσλ ηε δηνίθεζε νξίδεη ην δεκφζην άκεζα ή έκκεζα κε δηνηθεηηθή πξάμε ή σο κέηνρνο ή ζπληαμηνχρνη, έρνπλ δηθαίσκα λα ππνβάινπλ αίηεζε θαη λα θαιχςνπλ κφλν ηηο θελέο ζέζεηο σξνκηζζίσλ ή αλαπιεξσηψλ κε κεησκέλν σξάξην εξγαζίαο πνπ ζα πξνθχςνπλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο εθπαηδεπηηθψλ. 7

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN ή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN ή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και µέτρια Β1) αποδεικνύεται µε βάση το άρθρο 1 Π..146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 3 / 22-9-2010)

Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 3 / 22-9-2010) Σελίδα 1 Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 3 / 22-9-2010) ΑΓΓΛΙΚΑ... 2 ΓΑΛΛΙΚΑ... 5 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ... 6 ΙΤΑΛΙΚΑ... 7 ΙΣΠΑΝΙΚΑ... 8 Σελίδα 2 ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της αγγλικής

Διαβάστε περισσότερα

TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. 7407

TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. 7407 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. 7407 8. ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ (Διευκρινίσεις σχετικά με την επικύρωση βλέπε παρ. 14) Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικς γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλ Γ1/C1 και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ» «Σύμπραξη Παραγωγικών και Κοινωνικών Φορέων Ανάπτυξης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Κρήτης» Ταχ. Δ/νση: Βλαστών & 1770 11Β Τ.Κ.: 71202 Ηράκλειο Τηλ.: 2810.344070 Fax : 2810.344055

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ 50/2001 Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. 12511

TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. 12511 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. 12511 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικς γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλ Γ1/C1, καλ Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και µέτρια Β1) αποδεικνύεται µε βάση το άρθρο 1 Π..146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν.2740/1999, όπως β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ. 146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α2 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1 αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ Αναγνωρισμένα από το ΑΣΕΠ (Πηγή: www.asep.gr/asep/site/home/lc+menu/foris/ipodigmata/prok.csp) Η πρώτη σελίδα είναι σύνοψη της αναλυτικής ενημέρωσης που ακολουθεί:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθεια αντίστοιχου επιπέδου του ν.2740/1999, όπω ή β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Θεμα: Τυποποίηση και απλοποίηση διαδικασιών στο πλαίσιο του προγράμματος LLP/ERASMUS

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Θεμα: Τυποποίηση και απλοποίηση διαδικασιών στο πλαίσιο του προγράμματος LLP/ERASMUS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Θεσσαλονίκη, 01/09/ 2009 Aρ. Πρωτ.3354 Προς α)ακαδημαϊκούς Υπευθύνους ERASMUS β)διοικητικούς Υπευθύνους ERASMUS Θεμα: Τυποποίηση και απλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΙΕΚ

ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΙΕΚ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΙΕΚ Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου... Ημερομηνία.../ /.../2015 ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Υπηρεσία υποδοχής - Υπηρεσία ορόφων - Εμπορευματογνωσία)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A : ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A : ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΔΡΑ (ΔΗΜΟΣ) ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΔΡΑΣ (ΔΗΜΟΥ) 4501 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 305 4502 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 305 4503 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 305 4504 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 305 4505 ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 11-03-2014 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 Π.Δ.146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 13-11-2014 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 Π.Δ.146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ (ΑΣΕΠ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ, ΔΗΜΟΙ κλπ)

ΠΤΥΧΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ (ΑΣΕΠ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ, ΔΗΜΟΙ κλπ) ΠΤΥΧΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ (ΑΣΕΠ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ, ΔΗΜΟΙ κλπ) Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) αποδεικνύεται με βάση

Διαβάστε περισσότερα

ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL του TRINITY COLLEGE LONDON.

ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL του TRINITY COLLEGE LONDON. ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και µέτρια Β1) αποδεικνύεται µε βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -MASTERY-

CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -MASTERY- ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και µέτρια Β1) αποδεικνύεται µε βάση το άρθρο 1 Π..146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 13-11-2014 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση τη αγγλική γλώσσα (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 Π.Δ.146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΑΔΑ: ΒΕΔΧΧ-ΧΤΒ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 Π.Δ.146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΜΕΡΟΣ A ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο T2/C2) αποδεικνύεται, ως εξής: Άριστη γνώση (r2/c2): Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ (Γ2/C2) Πλήρης Τίτλος Πτυχίου

ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ (Γ2/C2) Πλήρης Τίτλος Πτυχίου ENG_C2_1 ENG_C2_2 ENG_C2_3 ENG_C2_4 ENG_C2_5 ENG_C2_6 ENG_C2_7 ENG_C2_8 ENG_C2_9 ENG_C2_10 ENG_C2_11 ENG_C2_12 ENG_C2_13 ENG_KRAT_C1 ENG_C1_1 ENG_C1_2 ENG_C1_3 ΑΓΓΛΙΚΑ Πλήρης Τίτλος CERTIFICATE OF PROFICIENCY

Διαβάστε περισσότερα

"Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους στον κλάδο του τουρισμού ηλικίας έως 29 ετών"

Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους στον κλάδο του τουρισμού ηλικίας έως 29 ετών "Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους στον κλάδο του τουρισμού ηλικίας έως 29 ετών" Σημειώνεται ότι η «Αίτηση συμμετοχής» υπέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Αρ.Πρωτ.: 926 Ρόδος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Αρ.Πρωτ.: 4664 Ρόδος,

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αριθμ. Φακέλου : 5/2014 ΑΡΧΕΙΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση: Ιερά οδός 48 & Μεγάλου Αλεξάνδρου 134-136 104 35, Κεραμεικός,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29 /09/2015 Αρ.Πρωτ.660/1/45007

Αθήνα, 29 /09/2015 Αρ.Πρωτ.660/1/45007 Αθήνα, 29 /09/2015 Αρ.Πρωτ.660/1/45007 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΊΚΗ ΚΑΡΤΑ ΝΕΩΝ Το Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 Π.Δ.146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 458 30 Δεκεμβρίου 2009 Προκήρυξη (Αριθμός 6K/2009) Πλήρωσης δέκα εννέα (19) θέσεων τακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 Πίνακας Περιεχομένων ΑΡΘΡΟ 1... 4 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α Σ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Διευθυντής: Π. Ντακούλας, Καθηγητής Γραμματεία / πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΧΧ-ΧΤΒ. Αθήνα, 19 Μαρτίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΠΙΔΔ/B.1.1/3/οικ.7655. ΠΡΟΣ : Όπως πίνακας αποδεκτών Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

ΑΔΑ: ΒΕΔΧΧ-ΧΤΒ. Αθήνα, 19 Μαρτίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΠΙΔΔ/B.1.1/3/οικ.7655. ΠΡΟΣ : Όπως πίνακας αποδεκτών Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15 106 74, Αθήνα ΤΗΛ.:213 131-3240, 3250, 3253, 3275,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικς γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλ Γ1/C1, καλ Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε)

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε) ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (ΚΑΥ) ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2012-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (Π.Ε.ΣΥ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΘΞΟΠ-ΛΦΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β4ΘΞΟΠ-ΛΦΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρέβεζα, 17/09/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμ.πρωτ.: 5121.1/17/2012 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ/Π/ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 Π.Δ.146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Φακέλου :2/2014. Αθήνα, 21/05/2014

Αριθμ. Φακέλου :2/2014. Αθήνα, 21/05/2014 Αριθμ. Φακέλου :2/2014 ΑΡΧΕΙΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση: Ιερά οδός 48 & Μεγάλου Αλεξάνδρου 134-136 104 35, Κεραμεικός, Αθήνα Τηλ: 210-3609695, Fax: 210-3628468 e-mail: contact@tainiothiki.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: Φ4-2424/ 19-09-2014

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: Φ4-2424/ 19-09-2014 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Σχέδιο κοινών δράσεων εθνικών κοινωνικών εταίρων για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και της ενδυνάμωσης της αποτελεσματικής συμμετοχής τους στον κοινωνικό διάλογο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Φακέλου : 4/2014. Αθήνα, 15/10/2014

Αριθμ. Φακέλου : 4/2014. Αθήνα, 15/10/2014 Αριθμ. Φακέλου : 4/2014 ΑΡΧΕΙΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση: Ιερά οδός 48 & Μεγάλου Αλεξάνδρου 134-136 10435, Κεραμεικός, Αθήνα Τηλ: 210-3609695, Fax: 210-3628468 e-mail: contact@tainiothiki.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ KOINO ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ KOINO ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ KOINO ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ» ( SCHOOL

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Σ Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Σ Κ Ο Ν Δ Υ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Σ Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Σ Κ Ο Ν Δ Υ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Σ Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Σ Κ Ο Ν Δ Υ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Γ Ι Α Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Σ Π Ρ Ο Σ

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη σελίδα είναι σύνοψη της αναλυτικής ενημέρωσης που ακολουθεί: (Τελευταία Ενημέρωση: 25/05/2009)

Η πρώτη σελίδα είναι σύνοψη της αναλυτικής ενημέρωσης που ακολουθεί: (Τελευταία Ενημέρωση: 25/05/2009) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ Αναγνωρισμένα από το ΑΣΕΠ (Πηγή: www.asep.gr/asep/site/home/lc+menu/foris/ipodigmata/prok.csp) Η πρώτη σελίδα είναι σύνοψη της αναλυτικής ενημέρωσης που ακολουθεί:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 3072015 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 πδ 146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ- ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΡΗΤΟΡΙΚΗ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ» Διάρκεια σπουδών: Τέσσερα (4) εξάμηνα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ- ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΡΗΤΟΡΙΚΗ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ» Διάρκεια σπουδών: Τέσσερα (4) εξάμηνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ / Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας και Μελέτης της Λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται ως εξής: (1) Με πιστοποιητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 πδ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 25-2-2016 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 2522016 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 πδ 146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 2522016 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 πδ 146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 25-2-2016 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 25-2-2016 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 25-2-2016 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 25.2.2016 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και µέτρια Β1) αποδεικνύεται µε βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΗΣ ΑΡΙΘ 1ΣΑ/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΕΙΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΗΣ ΑΡΙΘ 1ΣΑ/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΕΙΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΗΣ ΑΡΙΘ 1ΣΑ/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΕΙΞΗΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και µέτρια Β1) αποδεικνύεται µε βάση το

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχολή Επιστημών της Αγωγής Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχολή Επιστημών της Αγωγής Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχολή Επιστημών της Αγωγής Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 271 5 Ιουνίου 2008 Προκήρυξη Για την πλήρωση μιας (1) θέσης Δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής.

Διαβάστε περισσότερα

[COPY/PASTE από ΦΕΚ] ΕΦΗΜΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΡPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Ρ. Αρ. Φφλλου 272 6 Ιουνίου 2008

[COPY/PASTE από ΦΕΚ] ΕΦΗΜΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΡPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Ρ. Αρ. Φφλλου 272 6 Ιουνίου 2008 [COPY/PASTE από ΦΕΚ] ΕΦΗΜΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΡPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Ρ. Αρ. Φφλλου 272 6 Ιουνίου 2008 * + ΡΑΑΤΗΜΑ Γ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΤΟΡΟΣ ΑΡΟΔΕΙΞΗΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνϊςθ τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Αρ.Πρωτ.: 717 Ρόδος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 2522016 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 πδ 146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 2522016 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 πδ 146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Νάουσα, 08 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθμός Πρωτοκόλλου: 64

Νάουσα, 08 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθμός Πρωτοκόλλου: 64 Νάουσα, 08 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθμός Πρωτοκόλλου: 64 Το «Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας» Έχοντας υπόψη: 1. τις διατάξεις του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν 2. Την υπ αριθμό πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ρόδος, 29/04/2010 A.Π. 614 Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου προσκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Αθήνα, 28/8/2014 Α. Π. : 18400 ΠΡΟΣ: Π.Δ.

ΑΔΑ: Αθήνα, 28/8/2014 Α. Π. : 18400 ΠΡΟΣ: Π.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α.Σ.Τ.Ε. & ΣΧΟΛΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ Αθήνα, 28/8/2014 Α. Π. : 18400 ΠΡΟΣ: Π.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΥΠΕΠΘ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΥΠΕΠΘ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΥΠΕΠΘ 1 1. Εισαγωγή Η προσπέλαση του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15/10/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α.Π. 23188 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α.Σ.Τ.Ε. & ΣΧΟΛΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Νάουσα, 08 Αυγούστου 2012 Αριθμός Πρωτοκόλλου: 63

Νάουσα, 08 Αυγούστου 2012 Αριθμός Πρωτοκόλλου: 63 Νάουσα, 08 Αυγούστου 2012 Αριθμός Πρωτοκόλλου: 63 Το «Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας» Έχοντας υπόψη: 1. τις διατάξεις του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν 2. Την υπ αριθμό πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Φακέλου : 3/2014. Αθήνα, 21/08/2014

Αριθμ. Φακέλου : 3/2014. Αθήνα, 21/08/2014 Αριθμ. Φακέλου : 3/2014 ΑΡΧΕΙΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση: Ιερά οδός 48 & Μεγάλου Αλεξάνδρου 134-136 104 35, Κεραμεικός, Αθήνα Τηλ: 210-3609695, Fax: 210-3628468 e-mail: contact@tainiothiki.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΓΛΩΟΜΑΘΔΙΑ

ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΓΛΩΟΜΑΘΔΙΑ ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΓΛΩΟΜΑΘΔΙΑ 10-09-2010 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γλώζε ηεο αγγιηθήο γιώζζαο (άξηζηε Γ2/C2, πνιύ θαιή Γ1/C1, θαιή Β2 θαη κέηξηα Β1) απνδεηθλύεηαη κε βάζε ην άξζξν 1 Π.Γ.146/2007 «Σξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ειδικότητα Αριθμός Ειδικά τυπικά προσόντα Χρονική διάρκεια

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ειδικότητα Αριθμός Ειδικά τυπικά προσόντα Χρονική διάρκεια Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πλατεία Αγ. Τίτου, τέρμα οδού Αγ. Μάρκου, 731 32 Χανιά Τηλ.: 28210-37040-1, 37033 Φαξ: 2821 0 37081-2 Χανιά, 18-01-2010

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Νικ. Πλαστήρα 14 14671 Ν. Ερυθραία 213-2007617 Πληροφορίες : Φανός Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγηνο Νηθόιανο, 25-1-2013. Θεξαπεπηήξην Υξνλίσλ Παζήζεσλ Λαζηζίνπ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Aθνύ ιάβακε ππόςε

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγηνο Νηθόιανο, 25-1-2013. Θεξαπεπηήξην Υξνλίσλ Παζήζεσλ Λαζηζίνπ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Aθνύ ιάβακε ππόςε ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγηνο Νηθόιανο, 25-1-2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ Αξηζ. Πξση.: OIΚ.252 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ Θεξαπεπηήξην Υξνλίσλ Παζήζεσλ Λαζηζίνπ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Aθνύ ιάβακε ππόςε

Διαβάστε περισσότερα

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ «Π.Μ.Σ. ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ» Αρ.Πρωτ.:91 Ρόδος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να υποβάλει προσφορά όπου θα περιλαμβάνει:

Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να υποβάλει προσφορά όπου θα περιλαμβάνει: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. : Τέρμα Ιοκάστης Διεύθυνση : Καβάλα Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ

ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΓΝΧΡΙΗ ΣΙΣΛΧΝ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΧΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) Αζήλα, 27/2/2009 Αξ.Πξση: 5623 ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ

ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΓΝΧΡΙΗ ΣΙΣΛΧΝ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΧΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) Αζήλα, 27/2/2009 Αξ.Πξση: 5622 ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α': ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ Ή ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α': ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ Ή ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α': ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ Ή ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΛΑΔΟΣ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γενική Γραμματεία Πολιτισμού Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αριθμ. Φακέλου : 1/2014 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Διεύθυνση: Μπενάκη 5 152 38, Χαλάνδρι, Αθήνα Τηλ: 30 210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ειδικά Τυπικά προσόντα προσώπων 1 Κλάδος ΠΕ. και Ανατολικών Σπουδών ή Βαλκανικών Οικονομικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ειδικά Τυπικά προσόντα προσώπων 1 Κλάδος ΠΕ. και Ανατολικών Σπουδών ή Βαλκανικών Οικονομικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Α.Π. 1909/Μ/09 Μυτιλήνη, 09/10/2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ46ΟΟ-0Ξ0 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ46ΟΟ-0Ξ0 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛ46ΟΟ-0Ξ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02/07/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α.Π. 14673 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΦEΣTIBAΛ KINHMATOΓPAΦOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ

ΦEΣTIBAΛ KINHMATOΓPAΦOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ Αριθμ. Πρωτ.: 55/52/24.01.2011 Θεσσαλονίκη, 25 Ιανουαρίου 2011 ΦEΣTIBAΛ KINHMATOΓPAΦOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ Διεύθυνση Θεσσαλονίκης: Διεύθυνση Aθηνών: Πλατεία Aριστοτέλους 10 Λ.Αλεξάνδρας 9 Θεσσαλονίκη 546 23 Aθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 20 Νοεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ. ΓΠ-841 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΑΡ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ ΜΕ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΛΟΥ ΑΝ.Ε.ΒΟ. Α.Ε. Λαχανά 5 - Λήμνου, 38334 ΒΟΛΟΣ Τηλ: 24210-28251-2 Fax: 24210-28255 E-mail: secretariat@anevo.gr Ιστοσελίδα: www.anevo.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Το Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΞΕΝΑΓΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΞΕΝΑΓΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕ2ΨΟΟ-ΦΒΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Μαρτίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α.Π. 6209 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ& ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ & ΣΧΟΛΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β. Ά ξ ζ ξ ν 2

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β. Ά ξ ζ ξ ν 2 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΚΧΓΙΚΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΝΣΟΛΟΓΙΟΤ (Π.Γ. 50/2001 Φ.Δ.Κ. 39Α φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ην Π.Γ. 347/2003 Φ.Δ.Κ. 315Α, ην Π.Γ. 44/2005 Φ.Δ.Κ. 63Α θαη ην Π.Γ. 116/2006 Φ.Δ.Κ. 115Α ). Ά ξ ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΙΕΚ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΙΕΚ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΙΕΚ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΙΕΚ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΣ & ΙΕΚ Αθήνα, 22/8/2014 Α. Π. : 18019 ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.Δ. Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο νξζήο ζπιινγήο θαη ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ γηα ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ζην έξγν:

Οδεγίεο νξζήο ζπιινγήο θαη ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ γηα ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ζην έξγν: Οδεγίεο νξζήο ζπιινγήο θαη ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ γηα ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ζην έξγν: «πλ-δξγαζία: πιινγηθή Γξάζε γηα ηε ηνρεπκέλε ηήξημε ηεο Απαζρόιεζεο ζην Ννκό Γξάκαο» Α. ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α.Σ.Τ.Ε. & ΣΧΟΛΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αμαλίας 12, Τ.Κ.105 57 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΞΕΝΑΓΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ»

ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΞΕΝΑΓΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α.Σ.Τ.Ε. & ΣΧΟΛΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αμαλίας 12, Τ.Κ.105 57 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΧΡΟΜΗΘΗΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΧΡΟΜΗΘΗΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ EΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ Ζκεξνκελία : 23/09/2014 Αξ.Πξση. : 79279 ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΧΡΟΜΗΘΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3/2009 ΑΡ.ΠΡΩΤ. 23450/08-07-2009 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3/2009 ΑΡ.ΠΡΩΤ. 23450/08-07-2009 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3/2009 ΑΡ.ΠΡΩΤ. 23450/08-07-2009 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΟΥ: Α. ΕΝΟΣ (1) ΜΕΛΟΥΣ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΟΥ : ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΡΓΟΥ Β. ΕΝΟΣ (1) ΜΕΛΟΥΣ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΟΥ : ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα