ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ"

Transcript

1 Μοίρα Π. Μυλωνόπουλος, Δηµ. (2008). «Το καθεστώς της ιδιωτικής τουριστικής εκπαίδευσης. Η περίπτωση των Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης». Τουριστικά Θέµατα, τεύχος 7, Δεκέµβριος, σελ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ρ. Μοίρα Πολυξένη Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΙ Πειραιά/Τµήµα Τουριστικών Επιχειρήσεων / µέλος ΣΕΠ Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου ρ. Μυλωνόπουλος ηµήτρης, Επικ. Καθηγητής ΤΕΙ Πειραιά/Τµήµα Τουριστικών Επιχειρήσεων, διδάσκων (Π 407/80) Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ABSTRACT In Greece tourism education and training is provided in all education levels after compulsory education by a multitude of institutions which belong to the public and the private sector. However, the State seems to be the major participant in the field of education and training. In the area of private tourism education and training the following institutions operate in Greece: private Vocational Lyceums [EPAL] (secondary education), private Institutes of Vocational Training [IEK] (post-secondary education), numerous Laboratories of Liberal Studies [EES] and private Centers of Vocational Training [KEK] (Vocational Training). EPALs and IEKs are supervised by the Ministry of National Education and Religious Affairs and the Organization of Vocational Education and Training whereas the institutional framework for the EESs is ambiguous. Nevertheless, a considerable part of students who do not manage to be admitted to higher education chooses the private ΙΕSs in order to pursue their studies. In order to investigate the degree and the way that Private IEKs penetrate the Greek education system, the structure of studies and the professional career of the graduates, a primary census survey was conducted. Firstly, these institutions were tracked down and recorded and then questionnaires were distributed. This paper concludes that the graduates of the Private Institutes of Vocational Training (IIEK) in Greece penetrate substantially and adapt easily to the tourism labor market occupying posts relevant to their studies while a great number of specialized teaching staff work in these institutions. KEY WORDS: Tourist Education, Tourist Training, Institutes of Vocational Training ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην Ελλάδα η τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση παρέχεται σε όλα τα εκπαιδευτικά επίπεδα µετά την υποχρεωτική εκπαίδευση. από ένα πλήθος φορέων που ανήκουν τόσο στο δηµόσιο όσο και στον ιδιωτικό τοµέα. Βασικός όµως µέτοχος στον τοµέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης φαίνεται να είναι το ηµόσιο. Στον ιδιωτικό τοµέα για θέµατα τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης δραστηριοποιούνται Ιδιωτικά Επαγγελµατικά Λύκεια/ΕΠΑΛ (δευτεροβάθµια εκπαίδευση), ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης/ΙΕΚ (µεταδευτεροβάθµια εκπαίδευση), πολυάριθµα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών/ΕΕΣ και Ιδιωτικά Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Επαγγελµατική Κατάρτιση). Από αυτά τα µεν ΕΠΑΛ και Ι.Ε.Κ. εποπτεύονται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και τον Οργανισµό Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, ενώ το πλαίσιο για τα Ε.Ε.Σ. είναι ασαφές. Στα Ιδιωτικά ΙΕΚ όµως κατευθύνεται ένα 1

2 σηµαντικό µέρος των υποψηφίων που δεν επιτυγχάνουν να εισαχθούν σε ανώτατη σχολή ή επιτυγχάνουν σε σχολές µη επιθυµητές. Προκειµένου να διερευνηθεί ο βαθµός και ο τρόπος διείσδυσης των Ιδιωτικών IEK στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα, η οργάνωση των σπουδών και η επαγγελµατική αποκατάσταση των αποφοίτων τους διενεργήθηκε πρωτογενής απογραφική έρευνα αρχικά σε επίπεδο εντοπισµού και καταγραφής των φορέων αυτών και στη συνέχεια µε τη διανοµή ερωτηµατολογίων. ιαπιστώνεται η σηµαντική διείσδυση και η προσαρµογή τους στην αγορά εργασίας, η απασχόληση µεγάλου αριθµού εξειδικευµένων διδασκόντων και η µεγάλη απορρόφηση των αποφοίτων και µάλιστα σε θέσεις σχετικές µε τις σπουδές τους. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: Τουριστική εκπαίδευση, Τουριστική κατάρτιση, Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης 1. Εισαγωγή Η τουριστική βιοµηχανία αποτελεί µια από τις µεγαλύτερες βιοµηχανίες παγκοσµίως. Απασχολεί άµεσα περίπου 67,5 εκατοµµύρια άτοµα (2,6% των συνολικών θέσεων εργασίας), ενώ αν υπολογιστούν και οι έµµεσες θέσεις που δηµιουργεί ο τουρισµός σε άλλους παραγωγικούς κλάδους, ο αριθµός αυξάνεται φθάνοντας στα 194,5 εκατοµµύρια θέσεις εργασίας (ποσοστό 7,6% των συνολικών θέσεων εργασίας σε όλο τον κόσµο). Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις διεθνών κλαδικών φορέων του τουρισµού όπως Παγκόσµιο Συµβούλιο Τουρισµού και Ταξιδίων (World Travel and Tourism Council), το µερίδιο αυτό θα φθάσει στο 8,6% το 2012, δηµιουργώντας 50 εκατοµµύρια νέες θέσεις εργασίας. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον τουριστικό τοµέα απασχολούνται περίπου 19,5 εκατοµµύρια άτοµα (11,9% στο σύνολο των θέσεων απασχόλησης). Στην Ελλάδα περίπου το 20% περίπου του συνολικού εργατικού δυναµικού της Ελλάδας απασχολείται άµεσα ή έµµεσα στην τουριστική βιοµηχανία (WTTC, 2006:26). Τα τελευταία χρόνια, λόγω της εισόδου στην τουριστική αγορά, ανταγωνιστριών χωρών, από τη Βαλκανική και την ανατολική Μεσόγειο, υπάρχει έντονος ο κίνδυνος απώλειας σηµαντικού µέρους της τουριστικής πελατείας της Ελλάδας από τις χώρες που θα προσφέρουν ίδιο ή ανάλογο τουριστικό προϊόν αλλά µε µεγαλύτερη ποιότητα και περισσότερο ανταγωνιστικές τιµές. Έτσι το µέλλον της ελληνικής τουριστικής βιοµηχανίας συνδέεται άµεσα µε τη βελτίωση της ποιότητας και κατ επέκταση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος. Για την επίτευξη αυτού του στόχου απαιτούνται καινοτοµίες και βελτιώσεις, µε παρεµβάσεις τόσο από τον ηµόσιο όσο και τον ιδιωτικό τοµέα. Βασική προϋπόθεση για την τουριστική ανάπτυξη είναι η ύπαρξη προσωπικού µε συγκεκριµένα προσόντα, δεξιότητες και ικανότητες, που βοηθά στη διασφάλιση υψηλού επιπέδου υπηρεσιών. Το Παγκόσµιο Συµβούλιο Ταξιδίων και Τουρισµού (WTTC) στην καταγραφή των δεικτών ανταγωνιστικότητας της τουριστικής ανάπτυξης µε σκοπό τη σύγκριση των χωρών σε διεθνές επίπεδο εντάσσει και τους ανθρώπινους πόρους (ΣΕΤΕ, 2005:19-20). Σύµφωνα µε την έκθεση του Παγκόσµιου Οικονοµικού Φόρουµ (WEF, 2008:18 & 218) η Ελλάδα κατατάσεται 62 η στα 130 κράτη όσον αφορά τη διαθεσιµότητα εκπαιδευµένου προσωπικού στον τουριστικό τοµέα και 45 η όσον αφορά την ύπαρξη εκπαιδευµένου προσωπικού. Για το λόγο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ανακοίνωσή της σχετικά µε «την ενίσχυση των δυνατοτήτων του τουρισµού για απασχόληση» (τελικό 205 COM (99) της ), θεωρεί το ζήτηµα της «αναβάθµισης των ικανοτήτων του ανθρώπινου 2

3 δυναµικού στον τουρισµό» ως βασικό παράγοντα για τη βελτίωση τόσο της ανταγωνιστικότητας όσο και των ευκαιριών απασχόλησης στον χώρο του τουρισµού 1. Όσον αφορά στην τουριστική βιοµηχανία σε ολόκληρο τον κόσµο, η συµµετοχή των εργαζόµενων µε τίτλους σπουδών από την Ανώτατη ή Ανώτερη εκπαίδευση (Πανεπιστήµια, Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.Τ.Ε.) ή επαγγελµατική κατάρτιση (Ι.Ε.Κ.) ήταν έως πρόσφατα µικρή. Επιπρόσθετα, οι περισσότερες και ιδιαίτερα οι µεγάλες τουριστικές µονάδες επιδιώκουν να εκπαιδεύσουν οι ίδιες σε πρακτικά θέµατα το προσωπικό τους (on-the-job-training) αντί να αντλήσουν έτοιµα εκπαιδευµένο προσωπικό από την τριτοβάθµια εκπαίδευση και τις τεχνικές σχολές. Ωστόσο, η σηµασία της ακαδηµαϊκής και πρακτικής εκπαίδευσης των εργαζοµένων στο ξενοδοχειακό κλάδο είναι µεγάλη. Σύµφωνα µε την µελέτη των Prais, Jarvis & Wagner (1989), σχετικά µε την τουριστική εκπαίδευση στη Μ. Βρετανία και τη Γερµανία, η ποιότητα της εκπαίδευσης του προσωπικού διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα µιας ξενοδοχειακής µονάδας. Κατ επέκταση τα προβλήµατα και οι αδυναµίες του εκπαιδευτικού συστήµατος επηρεάζουν και τις τουριστικές σπουδές µε αρνητικές συνέπειες για τον κλάδο αλλά και την οικονοµία γενικότερα. Αυτός είναι και ο λόγος που τα τελευταία είκοσι χρόνια παρατηρείται, ιδιαίτερα στην ευρωπαϊκή ένωση η ανάπτυξη πρωτοβουλιών όσον αφορά την εκπαίδευση σε θέµατα τουρισµού (Leslie, 1993, και Baum, 1993). Για την Ελλάδα, δεν υπάρχουν σηµαντικές µελέτες σχετικά µε την εκπαίδευση και την απασχόληση στον τουριστικό τοµέα. Αρκετά όµως επιστηµονικά άρθρα τονίζουν την ανάγκη για τη βελτίωση του επαγγελµατισµού των εργαζοµένων στον κλάδο και της ανταγωνιστικότητας των µονάδων, µέσα από την εξέλιξη του εκπαιδευτικού συστήµατος και την εφαρµογή εξειδικευµένων εκπαιδευτικών προγραµµάτων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση (Christou, 1999, Goldsmith & Smirli, 1995, Moira & Anastasiou, 2006; Μoira, 2007). Μάλιστα σε µελέτη του Συνδέσµου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.) για την ανταγωνιστικότητα τονίζεται ότι η Ελλάδα δεν µπορεί να διαφοροποιηθεί από τις ανταγωνίστριες χώρες σε επίπεδο κόστους αλλά σε επίπεδο διαφοροποίησης προϊόντος και προσφοράς εµπλουτισµένων τουριστικών εµπειριών, απαραίτητη προϋπόθεση των οποίων είναι η ύπαρξη καλά εκπαιδευµένου ανθρώπινου δυναµικού (Σ.Ε.Τ.Ε. 2005:56). 2. Η Τουριστική Κατάρτιση στην Ελλάδα Ο χώρος του τουρισµού είναι δυναµικός και συνεχώς µεταβαλλόµενος. Λόγω και της τεχνολογικής εξέλιξης η επιχειρηµατικότητα συνεχώς δηµιουργεί και προσφέρει νέες µορφές αναψυχής (Μυλωνόπουλος, κ.ά., 2003:74). Η δυναµική αυτή του τουρισµού διαµορφώνει συνεχώς νέες θέσεις εργασίας που επηρεάζουν το τουριστικό εργασιακό περιβάλλον. Για την κάλυψη των αναγκών αυτών είναι επιβεβληµένη η παροχή ανάλογης εκπαίδευσης και κατάρτισης. Στην Ελλάδα η τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση παρέχεται από ένα πλήθος φορέων που ανήκουν τόσο στο δηµόσιο όσο και στον ιδιωτικό τοµέα (Moira et al. 2004:59). Βασικός όµως µέτοχος στον τοµέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης φαίνεται να είναι το ηµόσιο όπως άλλωστε συµβαίνει και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Η καταγραφή των φορέων του δηµοσίου που παρέχουν τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα άρχισε πρόσφατα από το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης µέσω forum που λειτούργησε από το 2006 για το σκοπό αυτό. 1 Μάλιστα η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει την αναβάθµιση των δεξιοτήτων και επαγγελµατικών προσόντων των εργαζοµένων στον τουρισµό µέσα από τα ιαρθρωτικά Ταµεία ώστε αυτοί να ανταποκρίνονται καλύτερα στις προσδοκίες των τουριστών και στις ανάγκες της βιοµηχανίας. βλ. Γενική ιεύθυνση Επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ιαρθρωτικά Ταµεία, Στόχος 1, Υπέρ του Εµπορίου και του Τουρισµού στο 3

4 Στο δηµόσιο τοµέα για θέµατα τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης δραστηριοποιούνται πέντε Υπουργεία και ειδικότερα το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.), το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης (ΥΠ.Τ.ΑΝ.) 2, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, το Υπουργείο Ανάπτυξης και το Υπουργείο Εσωτερικών 3. Στον ιδιωτικό τοµέα για θέµατα τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης δραστηριοποιούνται Ιδιωτικά Επαγγελµατικά Λύκεια / ΕΠΑ.Λ. (δευτεροβάθµια εκπαίδευση), ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης / ΙΕΚ (µεταδευτεροβάθµια εκπαίδευση), πολυάριθµα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών / Ε.Ε.Σ. και Ιδιωτικά Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Επαγγελµατική Κατάρτιση). Από αυτά τα µεν ΕΠΑ.Λ. και τα Ι.Ε.Κ. εποπτεύονται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και τον Οργανισµό Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Στα Ι.Ε.Κ. όµως κατευθύνεται ένα σηµαντικό µέρος των υποψηφίων που δεν επιτυγχάνουν να εισαχθούν σε ανώτατη σχολή ή επιτυγχάνουν σε σχολές µη επιθυµητές. Η ιδιωτική εκπαίδευση συνδέεται αλλά και επηρεάζεται από την παρεχόµενη δηµόσια εκπαίδευση. Tο δίκτυο της παρεχόµενης δηµόσιας τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα επεκτάθηκε σηµαντικά τα τελευταία χρόνια, µε την ίδρυση νέων πανεπιστηµιακών τµηµάτων και τµηµάτων Τ.Ε.Ι. αλλά και την προσφορά νέων προγραµµάτων σπουδών σε προπτυχιακό και µεταπτυχιακό επίπεδο. Παράλληλα αυξήθηκε ο αριθµός των υποψηφίων οι οποίοι έχουν πρόσβαση στη δηµόσια τριτοβάθµια εκπαίδευση. Παρόλα αυτά ένα σηµαντικό µέρος των υποψηφίων ή δεν επιτυγχάνουν ή επιτυγχάνουν σε σχολές µη επιθυµητές. Όλα αυτά οδηγούν πολλούς νέους στον ιδιωτικό τοµέα µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, και ιδιαίτερα στα εργαστήρια ελευθέρων σπουδών και στα Ι.Ε.Κ., τα οποία αρκετά συχνά παρουσιάζουν νέα προγράµµατα µε πρωτοτυπία, σε σύγχρονες ειδικότητες ώστε να καλύπτουν τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, ενώ εξασφαλίζουν πολύ καλές συνθήκες εκπαίδευσης (εγκαταστάσεις, υποδοµές, κλπ. διευκολύνσεις). Τα Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) εντάσσονται στη µεταυποχρεωτική ευτεροβάθµια Εκπαίδευση και προσφέρουν επίσηµη αλλά αδιαβάθµητη εκπαίδευση. Τα Ιδρύµατα αυτά χαρακτηρίζονται αδιαβάθµιτα, γιατί δέχονται τόσο αποφοίτους Γυµνασίου όσο και αποφοίτους Λυκείου, ανάλογα µε τις επιµέρους ειδικότητες που προσφέρουν. Τα ινστιτούτα επαγγελµατικής κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) είναι θεσµός της ευρωπαϊκής ένωσης εποπτεύονται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. και λειτουργούν από το 1992 τα δηµόσια και από το 1993 τα ιδιωτικά. Στόχος τους είναι να παρέχουν οποιουδήποτε τύπου επαγγελµατική κατάρτιση, να εξασφαλίζουν στους καταρτιζόµενους τα ανάλογα προσόντα, µέσω της παροχής τεχνικών, επαγγελµατικών και πρακτικών γνώσεων και να τους παρέχουν τη δυνατότητα να αναπτύσσουν τις αντίστοιχες δεξιότητες, ώστε να διευκολύνεται η επαγγελµατική ένταξή τους στην κοινωνία και να εξασφαλίζεται η προσαρµογή τους στις µεταβαλλόµενες ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας. Η κατάρτιση διαρκεί έως 4 εξάµηνα, για τους κατόχους απολυτηρίου λυκείου, και 2 εξάµηνα για τους κατόχους απολυτηρίου γυµνασίου. Το δίπλωµα Επαγγελµατικής κατάρτισης του Ο.Ε.Ε.Κ. αναγνωρίζεται ως τυπικό προσόν διορισµού στο ηµόσιο Τοµέα. (Π.. 50/2001, ΦΕΚ 39/Α/ <<Καθορισµός των προσόντων διορισµού σε θέσεις φορέων του δηµόσιου τοµέα>> ). 2 Ν. 3270/2004 (ΦΕΚ 187/Α) «Αρµοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέµατα τουρισµού». 3 Το Υπουργείο Εσωτερικών προήλθε από τη συνένωση των Υπουργείων Εσωτερικών ηµόσιας ιοίκησης και αποκέντρωσης και το Υπουργείο ηµόσιας Τάξης Π 205/2007 «Συγχώνευση Υπουργείων» (ΦΕΚ 231/Α)/ 4

5 Το δίπλωµα επαγγελµατικής Κατάρτισης είναι αναγνωρισµένο, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (Π.. 231/ , µε το οποίο ενσωµατώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η οδηγίας 92/51/ΕΟΚ). Τα προγράµµατα σπουδών τουριστικής κατεύθυνσης που προσφέρονται σε δηµόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ ανήκουν στον Τοµέα Τουρισµού-Μεταφορών και αποτελούνται από τις εξής οµάδες ειδικοτήτων α) Οµάδα Μεταφορών (που σχετίζονται µε τον τουρισµό): Επιµελητής Πτήσεων, Υπάλληλος Αεροδροµίου, β) Οµάδα Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών: Ειδικός Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών και Τροφοδοσίας, Υπεύθυνος Υποδοχής και Φιλοξενίας και Ειδικός Ξενοδοχειακής Ψυχαγωγίας, γ) Οµάδα Τροφίµων: Υπεύθυνος Μονάδας Συστηµατοποιηµένου Επισιτισµού (Catering), Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης, Τεχνικός Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής, Υπάλληλος Μπαρ, Βοηθός Μαγειρικής Τέχνης, Βοηθός Εστιατορικής Τέχνης, Βοηθός Ζαχαροπλαστικής Τέχνης και Βοηθός Αρτοποιού-Ζαχαροπλάστη, δ) Οµάδα Τουριστικών Υπηρεσιών: Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου, Ειδικός Αεροπορικών Εταιρειών, Ειδικός Ναυτιλιακής Κατεύθυνσης, Ειδικός ιαχείρισης Τουριστικών Εκδηλώσεων, Στέλεχος Τουρισµού Υπαιθρίων ραστηριοτήτων, Επιµελητής-Ξεναγός Εθνικών ρυµών και Χώρων Αναψυχής, Ειδικός Τουριστικού Πρακτορείου, Τουριστικός Συνοδός, Συνοδός Βουνού, Ειδικός Λουτροθεραπείας-SPA και Ειδικός Θαλασσοθεραπείας-SPA. 3. Μεθοδολογία της Έρευνας Προκειµένου να καταγραφεί και να διερευνηθεί η υπάρχουσα κατάσταση των Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. στο χώρο του τουρισµού, ο τρόπος λειτουργίας τους, η «εικόνα» τους στην αγορά εργασίας και ο βαθµός επαγγελµατικής αποκατάστασης των αποφοίτων τους διενεργήθηκε έρευνα. Αρχικά έγινε προσπάθεια εντοπισµού και καταγραφής των λειτουργούντων Ι.Ε.Κ. που προσφέρουν ειδικότητες στον τουρισµό. Σχετικά στοιχεία για όλα τα Ι.Ε.Κ. που λειτουργούν στην Ελλάδα τηρούνται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. που εποπτεύεται από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. Ο Ο.Ε.Ε.Κ. τηρεί πλήρη στοιχεία όσων Ι.Ι.Ε.Κ. αδειοδοτούνται από αυτόν. Συνολικά το ακαδηµαϊκό έτος είχαν άδεια µε ειδικότητες στον τουρισµό- από τον Ο.Ε.Ε.Κ. 32 Ι.Ι.Ε.Κ. από τα οποία λειτουργούσαν προσφέροντας ειδικότητες τα 26. Χωρίς τα παραρτήµατά τους τα Ι.Ι.Ε.Κ. ανέρχονταν συνολικά στα 16. Παράλληλα λειτουργούν 48.Ι.Ε.Κ. που εποπτεύονται άµεσα από τον Ο.Ε.Ε.Κ. και 12 που λειτουργούν από τον Ο.Τ.Ε.Κ. ή άλλους φορείς (π.χ. Ο.Α.Ε..). Μετά την καταγραφή σε πίνακα όλων των ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. µε τις ειδικότητες και τα λοιπά στοιχεία εποικοινωνίας τους, µελετήθηκε ο τρόπος προβολής και οι προσφερόµενες παροχές στους σπουδαστές τους. Στη συνέχεια συντάχθηκε σχετικό ερωτηµατολόγιο. Ακολούθησε προσωπική επικοινωνία µε τους διευθυντές ή τους υπεύθυνους σπουδών, επεξηγείτο ο σκοπός της έρευνας και στη συνέχεια ζητείτο να απαντηθεί το ερωτηµατολόγιο το οποίο αποστελλόταν µε τηλεοµοιοτύπηµα ή ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ανάλογα µε την επιθυµία τους. Σε περίπτωση καθυστέρησης απάντησης επανελήφθη η επικοινωνία. 4. Η έρευνα Από την έρευνα των ιστοσελίδων των 32 Ι.Ι.Ε.Κ. (µε τα παραρτήµατά τους) και τηλεφωνική επικοινωνία µε τους υπευθύνους των Ι.Ι.Ε.Κ. διαπιστώθηκε ότι έξι από αυτά, αν και έχουν σχετική άδεια από τον Ο.Ε.Ε.Κ., δεν λειτουργούν ειδικότητες, αν και συχνά η ιστοσελίδα τους εξακολουθεί να τις αναφέρει. Από τα 26 λειτουργούντα Ι.Ι.Ε.Κ. τα 2 λειτουργούν στην Πάτρα, 1 στο Κρανίδι, 12 στην Αθήνα, 9 στη Θεσσαλονίκη, 1 στη Λάρισα και 1 στο Βόλο (Σύνολο 26). 5

6 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Δέλτα Ξυνή Πυθαγόρας Hotelia Κέµος Λεβή Αλεξάνδρειο Ακµή Παστέρ 9 Ι.Ι.Ε.Κ. ΒΟΛΟΣ- ΛΑΡΙΣΑ: Θεσσαλικό 2 ΠΑΤΡΑ : Ακµή Βέργη 2 ΚΡΑΝΙΔΙ: Ορόσηµο 1 ΑΘΗΝΑ: Ακµή Vita Ωµέγα 3 Le Monde Δοµή Όµηρος Δέλτα 12 Ξυνή 3 ΣΥΝΟΛΟ : 26 ΧΑΡΤΗΣ 1. Γεωγραφική κατανοµή Ι.Ι.Ε.Κ. στον τουρισµό Τα ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. φαίνεται να προσφέρουν αρκετές ειδικότητες στον επισιτιστικό τοµέα, όπου δεν υπάρχει αντίστοιχη κάλυψη από τα ηµόσια Ι.Ε.Κ. (Πίνακας 1). Μάλιστα από την σύγκριση των ειδικοτήτων που προσφέρονται στα ιδιωτικά και στα δηµόσια Ι.Ε.Κ. προκύπτει ότι σε καθαρά «τεχνικές» ειδικότητες υπερτερούν σε προσφορά τα ιδιωτικά. Το ηµόσιο φαίνεται να καλύπτει αυτές τις ειδικότητες σε περιοχές όπου δεν λειτουργούν Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. π.χ. «Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης» στην Καρδίτσα, Κοζάνη, Λαγκαδά, Ν. Μουδανιά, Ιωάννινα, Λάρισα, ιδυµότειχο, ράµα, Έδεσσα, «Βοηθός Μαγειρικής Τέχνης», στο ιδυµότειχο, Ιεράπετρα, Καλαµάτα, Κατερίνη, Κοµοτινή, Πύργο και Σύρο. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Αριθµός ειδικοτήτων ηµόσιων και Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ Ι ΙΩΤΙΚΑ ΗΜΟΣΙΑ 1. Ειδικός Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών και Τροφοδοσίας Υπεύθυνος Υποδοχής και Φιλοξενίας Ειδικός Ξενοδοχειακής Ψυχαγωγίας 2-4. Υπεύθυνος Μονάδας Συστηµατοποιηµένου Επισιτισµού 3-5. Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης Τεχνικός Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής Υπάλληλος Μπαρ 3-8. Βοηθός Μαγειρικής Τέχνης

7 9. Βοηθός Εστιατορικής Τέχνης Βοηθός Ζαχαροπλαστικής Τέχνης Βοηθός Αρτοποιού-Ζαχαροπλάστη Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου Ειδικός Αεροπορικών Εταιρειών Ειδικός Ναυτιλιακής Κατεύθυνσης Ειδικός ιαχείρισης Τουριστικών Εκδηλώσεων Στέλεχος Τουρισµού Υπαιθρίων ραστηριοτήτων Επιµελητής-Ξεναγός Εθνικών ρυµών και Χώρων Αναψυχής Ειδικός Τουριστικού Πρακτορείου Τουριστικός Συνοδός Συνοδός Βουνού Ειδικός Λουτροθεραπείας-SPA Ειδικός Θαλασσοθεραπείας-SPA Επιµελητής Πτήσεων Υπάλληλος Αεροδροµίου 2 - ΠΗΓΗ: Ο.Ε.Ε.Κ. Επεξεργασία-απεικόνιση: ρ. Π. Μοίρα Από τα 26 Ι.Ι.Ε.Κ. που λειτουργούν απάντησαν στο ερωτηµατολόγιο 10 ποσοστό 38,5%. Στην πραγµατικότητα το ποσοστό απαντήσεων είναι µεγαλύτερο (62,5%) καθώς τα Ι.Ι.Ε.Κ. είναι 16 και µε τα παραρτήµατά τους - που αδειοδοτούνται ξεχωριστά- ανέρχονται στα 26. Εφόσον λοιπόν απάντησε ένα από αυτά π.χ. ΑΚΜΗ Πάτρας, θεωρείται ότι οι απαντήσεις ως τακτική καλύπτουν και τις άλλες µονάδες του οµίλου. ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Λειτουργούντα Ι.Ι.Ε.Κ. στον τουρισµό ανά περιοχή ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ Αθήνα 12 46,2 Θεσσαλονίκη 9 34,5 Πάτρα 2 7,6 Κρανίδι 1 3,9 Βόλος 1 3,9 Λάρισα 1 3,9 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Καταβλήθηκε ιδιαίτερη προσπάθεια ώστε στο ερωτηµατολόγιο να µη θίγονται προσωπικά δεδοµένα, να µην τίθενται ευαίσθητες ερωτήσεις και γενικά να είναι διατυπωµένο µε απλό τρόπο ώστε να αυξάνει την πιθανότητα απάντησης. Η έρευνα ξεκίνησε από τις 14/4/2008 και ολοκληρώθηκε στις 30/5/2008. Σύµφωνα µε τις απαντήσεις που δόθηκαν ο τρόπος επιλογής των ειδικοτήτων που προσφέρονται γίνεται κυρίως µε βάση τα αιτήµατα εγγραφών σε ποσοστό 90%. Ακολουθεί η επικοινωνία µε επαγγελµατίες στην αγορά εργασίας και η έρευνα αγοράς σε ποσοστό 50% το καθένα. Τέλος, 10% δήλωσαν ότι χρησιµοποιούν άλλες µεθόδους τις οποίες δεν απεκάλυψαν για λόγους ανταγωνισµού (Πίνακας 3). ΠΙΝΑΚΑΣ 3. Τρόπος επιλογής ειδικοτήτων ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ % 7

8 Έρευνα Αγοράς 5 50 Αιτήµατα εγγραφών 9 90 Επικοινωνία µε αγορά 5 50 άλλο 1 10 Τα Ι.Ι.Ε.Κ. προκειµένου να είναι ανταγωνιστικά και να επιβιώσουν σε ένα απαιτητικό περιβάλλον, όπου λειτουργούν και πολλά Ι.Ε.Κ. του δηµόσιου τοµέα, µε χαµηλά δίδακτρα, προσφέρουν διάφορες παροχές στους υποψηφίους (Πίνακας 4). Οι παροχές αυτές δίδονται από τα Ι.Ι.Ε.Κ. χωρίς να υπάρχει θεσµικό πλαίσιο που να υποχρεώνει στη χορήγησή τους. Στο ερωτηµατολόγιο αναφέρονταν µια σειρά παροχών στις οποίες δεν περιλαµβανόταν η ύπαρξη βιβλιοθήκης ή εργαστηρίου Η/Υ καθώς όλα τα Ι.Ε.Κ. είναι υποχρεωµένα, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, να διαθέτουν τέτοιες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες. ΠΙΝΑΚΑΣ 4. Παροχές Ι.Ε.Ε.Κ. στον τουρισµό Παροχές Συχνότητα Ποσοστό % ωρεάν εκµάθηση µιας ξένης γλώσσας 1 10 ωρεάν εκµάθηση δύο ξένων γλωσσών 6 60 γραφείο επαγγελµατικού προσανατολισµού 9 90 γραφείο επαγγελµατικής αποκατάστασης 9 90 διοργάνωση εκδηλώσεων µε συναφές µε τις σπουδές αντικείµενο (συνέδρια, ηµερίδες, διαλέξεις κ.λπ.) εναλλακτικοί τρόποι χρηµατοδότησης σπουδών 5 50 δωρεάν χορήγηση Η/Υ 1 10 άλλο 2 20 Σύµφωνα µε τις απαντήσεις στην έρευνα οι παροχές των Ι.Ι.Ε.Κ. στους σπουδαστές είναι η διοργάνωση εκδηλώσεων (π.χ. συνέδρια, ηµερίδες, διαλέξεις κ.λπ.) που έχουν σχέση µε τον τουριστικό χώρο σε ποσοστό 100% και η λειτουργία γραφείου επαγγελµατικού προσανατολισµού και γραφείου επαγγελµατικής αποκατάστασης σε ποσοστό 90%. Στις παροχές εντάσσεται επίσης η δυνατότητα εναλλακτικής χρηµατοδότησης των σπουδών σε ποσοστό 50%, η δωρεάν εκµάθηση ξένων γλωσσών, σε ποσοστό 60% για δύο γλώσσες και σε ποσοστό 10% για µια γλώσσα. Επίσης το 10% των Ι.Ε.Κ. δήλωσαν ότι προσφέρουν στους σπουδαστές δωρεάν φορητό Η/Υ. Τέλος, σε ποσοστό 20% παρέχουν στους σπουδαστές δωρεάν στολή, διδακτικά συγγράµµατα ή προσφέρουν δωρεάν µαθήµατα πληροφορικής. Όσον αφορά την εξέλιξη των σπουδαστών µετά την αποφοίτηση το 100% των Ι.Ι.ΕΚ. δήλωσε ότι παρακολουθεί την εξέλιξη των αποφοίτων και µετά τη λήξη των σπουδών τους. Αντίστοιχα όσον αφορά την «εικόνα» των αποφοίτων στην αγορά εργασίας το 100% των Ε.Ε.Σ. απάντησε ότι είναι «θετική», ενώ σύµφωνα µε τα στοιχεία τους το 90% κατά Μ.Ο. των αποφοίτων βρίσκει απασχόληση σχετική µε το αντικείµενο των σπουδών τους. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στοιχεία που δόθηκαν σχετικά µε το επίπεδο εκπαίδευσης των διδασκόντων. Οι απαντήσεις δεν ήταν απολύτως ορθές, αποφεύγονταν να δοθούν στοιχεία ή αν δίνονταν ήσαν ασαφή. Από τα στοιχεία όµως προκύπτει ότι στα Ι.Ι.Ε.Κ. διδάσκουν αρκετοί απόφοιτοι σχολών τουριστικών επαγγελµάτων. 8

9 Με το ερωτηµατολόγιο ζητήθηκε ο αριθµός των αποφοίτων που έχουν λάβει και τη σχετική πιστοποίηση στις ειδικότητες του τουρισµού. Ο Ο.Ε.Ε.Κ. τηρεί στοιχεία των πιστοποιηθέντων ανά ειδικότητα από το 1993 οπότε άρχισε η λειτουργία των Ι.Ε.Κ. αλλά όχι ανά Ι.Ε.Κ. (Πίνακας 5.). ΠΙΝΑΚΑΣ 5. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΕΣ Ι.Ε.Κ. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ηµόσια Ιδιωτικά Άλλων ΣΥΝΟΛΟ φορέων 1. Ειδικός Τουριστικού Πρακτορείου Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου Ειδικός Αεροπορικών Εταιρειών Υπάλληλος Αεροδροµίου Επιµελητής Πτήσεων Ειδικός Ναυτιλιακής Κατεύθυνσης Ειδικός Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών και Τροφοδοσίας 8. Υπεύθυνος Υποδοχής και Φιλοξενίας Υπεύθυνος Μονάδας Συστηµατοποιηµένου Επισιτισµού 10. Ειδικός ιαχείρισης Τουριστικών Εκδηλώσεων 11. Ειδικός Ξενοδοχειακής Ψυχαγωγίας Στέλεχος Τουρισµού Υπαίθριων ραστηριοτήτων 13. Επιµελητής-Ξεναγός Εθνικών ρυµών και Χώρων Αναψυχής 14. Συνοδός Βουνού Τουριστικός Συνοδός Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης Βοηθός Μαγειρικής Τέχνης Βοηθός Εστιατορικής Τέχνης Βοηθός Ζαχαροπλαστικής Τέχνης Βοηθός Αρτοποιού-Ζαχαροπλάστη Τεχνικός Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής Ειδικός Θαλασσοθεραπείας-SPA Ειδικός Λουτροθεραπείας-SPA ΣΥΝΟΛΟ ΠΗΓΗ: Ο.Ε.Ε.Κ Επεξεργασία-απεικόνιση: ρ. Π. Μοίρα Οι απαντήσεις στο ερωτηµατολόγιο δεν ήταν απολύτως σαφείς καθώς τα περισσότερα δήλωναν το σύνολο των αποφοίτων, άλλα δεν διέθεταν αριθµό και µόνο ορισµένα είχαν στοιχεία για τους πιστοποιηθέντες. Τα αριθµητικά δεδοµένα διαφέρουν καθώς εξαρτώνται από το έτος πρώτης λειτουργίας του κάθε Ι.Ι.Ε.Κ. (π.χ. το ΙΕΚ ΞΥΝΗ), τον αριθµό των παραρτηµάτων, την ειδίκευση και τον αριθµό των ειδικοτήτων που προσφέρει. Επίσης ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι τα περισσότερα Ι.Ι.Ε.Κ. δήλωσαν ότι οι απόφοιτοι βρίσκουν σε σύντοµο χρονικό διάστηµα απασχόληση σχετική µε τις σπουδές τους και µάλιστα σε χρόνο που κυµαίνεται από 2-3 µήνες, που σηµαίνει ότι δεν έχουν προλάβει να πιστοποιηθούν από τον Ο.Ε.Ε.Κ. για τις γνώσεις τους. Απ ότι φαίνεται µάλιστα συχνά η αποκατάσταση προηγείται της πιστοποίησης. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Ο.Ε.Ε.Κ. συνολικά έχουν πιστοποιηθεί απόφοιτοι σε 24 «τουριστικές» ειδικότητες. Από αυτούς οι είναι απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. 9

10 του Ο.Ε.Ε.Κ., είναι απόφοιτοι ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. και οι 534 είναι απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. άλλων φορέων του ηµοσίου (ΟΤΕΚ 4, ΟΑΕ, ΟΓΕΕΚΑ). Αρκετά Ι.Ι.Ε.Κ. δηλώνουν ότι προσφέρουν δυνατότητα συνέχισης σπουδών σε ανώτερο επίπεδο. Αυτό οφείλεται στο ότι πολλά εξ αυτών αποτελούν µέλη οµίλων που δραστηριοποιούνται σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα εκπαίδευσης (ΤΕΕ, ΙΕΚ, επίπεδο Bachelor, MSc, PhD) σε συνεργασία και µε ξένους φορείς. Τα δίδακτρα στα ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. είναι υψηλότερα από αυτά στα δηµόσια. Στα ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. τα δίδακτρα ποικίλουν (ανάλογα την τουριστική ειδικότητα) και κατά µέσον όρο ανέρχονται σε το εξάµηνο, ενώ στα δηµόσια ανέρχονται κατά µέσο όρο στα 367 για κάθε εξάµηνο. 5. ιαπιστώσεις-συµπεράσµατα Όσον αφορά τα ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. το κράτος έχει θεσπίσει αυστηρό πλαίσιο για την ίδρυση, αδειοδότηση και λειτουργία τους, ενώ ρυθµίζει µε κάθε λεπτοµέρεια τα σχετικά µε τα προγράµµατα σπουδών τους, τα προσόντα των διδασκόντων, τη διαδικασία πιστοποίησης των γνώσεων των αποφοίτων κ.λπ. Υπάρχει επίσης εποπτεία της λειτουργίας τους µέσω του Ο.Ε.Ε.Κ. Η αγορά φαίνεται να λειτουργεί ρυθµιστικά στις προσφερόµενες ειδικότητες καθώς κάθε χρόνο αρκετές παύουν να λειτουργούν. Φαίνεται µάλιστα ότι ο αριθµός έχει περιορισθεί σηµαντικά από το 1993 οπότε και δόθηκαν οι πρώτες άδειες λειτουργίας και να υπάρχει ανακατανοµή ειδικοτήτων µεταξύ ηµοσίων και Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. Οι ειδικότητες που φαίνεται να έχουν τη µεγαλύτερη ζήτηση είναι αυτές των επισιτιστικών, όπου ο ιδιωτικός τοµέας υπερτερεί σε εγκαταστάσεις και υποδοµές. Οι γνώσεις των αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. δηµόσιων και ιδιωτικώνπιστοποιούνται µέσω ηµοσίου φορέα-του Ο.Ε.Ε.Κ. Η λήψη της πιστοποίησης κατοχυρώνει δικαιώµατα των αποφοίτων όσον αφορά το διορισµό τους στο ηµόσιο εφόσον ο ιδιωτικός τοµέας δεν φαίνεται να θεωρεί την πιστοποίηση απαραίτητη προϋπόθεση πρόσληψης καθώς δεν έχουν ρυθµισθεί ή κατοχυρωθεί πλην ορισµένωνεπαγγελµατικά δικαιώµατα στο χώρο του τουρισµού. ιαπιστώνεται επίσης ότι τα Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. παρακολουθούν και προσαρµόζουν τα προγράµµατά τους στις απαιτήσεις της τουριστικής αγοράς µε αποτέλεσµα να έχουν σηµαντική διείσδυση σ αυτή. Έτσι παρατηρείται µεγάλη και ταχεία απορρόφηση των αποφοίτων ειδικά σε ορισµένες ειδικότητες (π.χ. µαγειρικής) και µάλιστα σε θέσεις σχετικές µε τις σπουδές. 6. Επίλογος Η ιδιωτική εκπαίδευση στο πεδίο του τουρισµού στο µεταδευτεροβάθµιο επίπεδο των Ι.Ε.Κ. λειτουργεί µε σαφές και καθορισµένο θεσµικό επίπεδο. Η ελληνική πολιτεία αντιµετωπίζει θεσµικά µε τον ίδιο τρόπο την ιδιωτική µεταδευτεροβάθµια τουριστική κατάρτιση µε εκείνο της δηµόσιας τουριστικής κατάρτισης. Η επαγγελµατική τουριστική κατάρτιση που παρέχεται από τον ιδιωτικό τοµέα έχει απήχηση στην τουριστική αγορά εργασίας µε αποτέλεσµα να εξακολουθεί να υπάρχει. Φαίνεται ότι ο επαγγελµατικός τουριστικός χώρος εµπιστεύεται την επαγγελµατική κατάρτιση που παρέχεται από τα Ι.Ι.Ε.Κ. ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή µη πιστοποίησης. 4 Στις ειδικότητες «Ειδικός θαλασσοθεραπείας SPA», «Ειδικός Λουτροθεραπείας-SPA» και «Συνοδός Βουνού» που άρχισαν να λειτουργούν από το 2005 (ΦΕΚ 1485/Β/2005) µόνο από σχολές του ΟΤΕΚ υπάρχουν µόνο 18, 7 και 26 πιστοποιηθέντες αντίστοιχα. 10

11 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Baum, T. (1993) Human resource concerns in European tourism: strategic response and the EC, International Journal of Hospitality Management, 12(1), pp Christou, E.S. (1999) Hospitality management education in Greece: An Exploratory Study, Tourism Management, 20, pp Goldsmith, A. & Smirli, E. (1995) Hospitality education in Greece: the supply of training on Rhodes, Tourism Management, 16(8), pp Leslie, D. (1993). Higher education for hospitality and tourism: A European dimension. International Journal for Hospitality Management 12(1), Moira, P. Anastasiou, S. (2006). «The viable tourism growth in Greece through multi-leveled and wide spectrum of tourism education and training», Technological Educational Institute of Epirus School of Management and Economics, Department of Accounting, Department of Finance and Auditing, Journal «Review of Economic Sciences», 3rd International Conference «Education and Economic Development». Preveza, Greece, May 2006, Conference Papers, pp (In Greek). 6. Moira, P. Mylonopoulos, D. Anastasiou, S. (2004). «Producing Graduates for the Tourism Industry in Greece: A Case Study», Journal of Hospitality, Leisure, Sport and Tourism Education, Vol. 3, No. 2, p.p Prais, S.J., Jarvis, V., & Wagner, K. (1989) Productivity and vocational skills in services in Britain and Germany: hotels, National Institute Economic Review, 130, pp World Economic Forum (2008). Travel & Tourism Competitiveness Report Balancing Economic Development and Environmental Sustainability. Blanke Jennifer & Felton Julia (eds). Geneva: World Economic Forum. Retrieved July 16, 2008, from pdf 9. WTTC (2006). Greece: The impact of travel & tourism on jobs and the economy. (in Greek) 10. Γενική ιεύθυνση Επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ιαρθρωτικά Ταµεία, Στόχος 1, Υπέρ του Εµπορίου και του Τουρισµού στο 11. Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2007). Ελλάδα Επιχειρησιακό Πρόγραµµα : Ανταγωνιστικότητα και επιχειρηµατικότητα, MEMO/07/501, Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου Μοίρα, Π. (2007). «Η πολυσχιδής πραγµατικότητα της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα», εισήγηση στα πρακτικά του 1 ου ιεθνούς Συνεδρίου Forum Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης, Αθήνα, 1-2 Μαρτίου Μυλωνόπουλος,.- Μέντης Γ. -Μοίρα Π. (2003). Εργασιακές σχέσεις στις τουριστικές επιχειρήσεις. Νοµική Προσέγγιση, εκδ. Προποµπός. 14. Σ.Ε.Τ.Ε. (2003). Τουρισµός και Απασχόληση, Αθήνα. 15. Σ.Ε.Τ.Ε. (2005). Η πρόκληση της ανταγωνιστικότητας και η ανάγκη επανατοποθέτησης του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Αθήνα. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 1. Ν. 2009/1992 «Εθνικό Σύστηµα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 18/Α). 11

12 2. Ν. 3105/2003 (ΦΕΚ 29/Α) «Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, ρυθµίσεις για τον τουρισµό και άλλες διατάξεις» 3. Ν. 3270/2004 (ΦΕΚ 187/Α) «Αρµοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέµατα τουρισµού». 4. Ν. 3279/2004 (ΦΕΚ 205/Α) «Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης και ρύθµιση λοιπών θεµάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης» 5. Π.. 50/2001, ΦΕΚ 39/Α/ «Καθορισµός των προσόντων διορισµού σε θέσεις φορέων του δηµόσιου τοµέα» 6. Π 205/2007 «Συγχώνευση Υπουργείων» (ΦΕΚ 231/Α) 7. ΥΑ 22-//1996 «Τροποποίηση της απόφασης Υπουργού Εθνικής παιδείας και Θρησκευµάτων. Ζ/3378/1993 "Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) από Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ικαίου ή Ιδιώτες"(ΦΕΚ Β` 722/1996), 8. ΥΑ 7722/2006 απόφαση Υπ. ΕΘ.Π.Θ. και Τουρ. Ανάπτυξης «έγκριση προγραµµάτων σπουδών των νέων ειδικοτήτων των ΙΕΚ Ιαµατικού Τουρισµού, Ορεινού Τουρισµού και ΙΕΚ Θαλασσοθεραπείας του ΟΤΕΚ» (ΦΕΚ 1485/Β/2005). 9. ΥΑ 7723/2006 απόφαση Υπ. Οικονοµίας Οικονοµικών και Τουρσιτικής Ανάπτυξης «ίδρυση ΙΕΚ ειδικοτήτων «Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης», «Ειδικός Θαλασσοθεραπείας SPA», «Ειδικός Λουτροθεραπείας», «Συνοδός Βουνού», ΦΕΚ 1485/Β) 12

ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Μοίρα Π. Μυλωνόπουλος, ηµ. «Το καθεστώς της ιδιωτικής τουριστικής εκπαίδευσης. Η περίπτωση των Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών». Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων, τεύχος 52, Οκτ.-Νοεµ.- εκ. 2008, σελ. 60-71. ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ Α ΔΕ Ε Α Τ Α Τ. www.iekcrete.gr ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΕΚ Α ΔΕ Ε Α Τ Α Τ. www.iekcrete.gr ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΚ Α ΔΕ Ε Α Τ Κ Τ Δ Δ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Τ Τ Ε Τ Τ Α Δ Τ Τ Τ Τ Α Τ www.iekcrete.gr Προτεραιότητά μας αποτελεί η παροχή υψηλού επιπέδου εφοδίων που θα εξασφαλίσουν την απορρόφηση των σπουδαστών από την αγορά εργασίας.

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Τ.Ε.Κ.: Εκπαίδευση, Ειδικότητες, Μαθητική ζωή, Δεξιότητες και Σταδιοδρομία

Ο.Τ.Ε.Κ.: Εκπαίδευση, Ειδικότητες, Μαθητική ζωή, Δεξιότητες και Σταδιοδρομία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ο.Τ.Ε.Κ.) Ο.Τ.Ε.Κ.: Εκπαίδευση, Ειδικότητες, Μαθητική ζωή, Δεξιότητες και Σταδιοδρομία Ημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ «Ιδέα» Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, Λάρισα, Ελλάδα Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη, Ελλάδα 1 Φορείς προσέγγισης (Ομάδα-στόχος για την Ελλάδα:

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Επαγγελµατικό Λύκειο

Νέο Επαγγελµατικό Λύκειο Νέο Επαγγελµατικό Λύκειο Νέο Επαγγελµατικό Λύκειο (νέο Σύστηµα) Το Επαγγελµατικό Λύκειο είναι Σχολείο Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης που δεν ανήκει στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Μπορεί κάποιος να επιλέξει να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ Πρωτοβουλία Ίδρυσης Πανεπιστηµιακού Τµήµατος Τουρισµού στην Κρήτη Μάρτιος 2007 Τουρισµός:

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα?

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Γιατί να κάνω µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΓιατίΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) -ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 26 Μαΐου 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τουριστική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

FORUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2ο ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ HOTEL DIVANI CARAVEL 26 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008

FORUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2ο ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ HOTEL DIVANI CARAVEL 26 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 FORUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2ο ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ HOTEL DIVANI CARAVEL 26 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 Πρόγραµµα Πέµπτη, 26 Ιουνίου 2008 09:30 10:00 Προσέλευση - Εγγραφή Συνέδρων 10:00 10:15 Σπύρος Ευσταθόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγράφοι στην Ελληνική Αγορά Εργασίας: Προβλήµατα και Προοπτικές

Γεωγράφοι στην Ελληνική Αγορά Εργασίας: Προβλήµατα και Προοπτικές ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΩΝ (E.ΓΕΩ.) ΕΛΛΑ ΑΣ Γεωγράφοι στην Ελληνική Αγορά Εργασίας: Προβλήµατα και Προοπτικές Παναγιώτης Στρατάκης Γεωγράφος, Υπ. ρ. Ε.Μ.Π. Ηµερίδα Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Παρουσίαση ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήµατα Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γιατί ΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδες. Σελίδες. Σελίδες. Σελίδες. εκτύπωσης ΦΕΚ. Σελίδες. Σελίδες ΦΕΚ. εκτύπωσης

Σελίδες. Σελίδες. Σελίδες. Σελίδες. εκτύπωσης ΦΕΚ. Σελίδες. Σελίδες ΦΕΚ. εκτύπωσης ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕΛ) - ΗΜΕΡΗΣΙΟ Α' ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Σπουδών () Αρχές Οικονομίας ώρ./εβδ. 3/07-0-00 τ.β 369 Αρχές Οικονομίας Α. εδουσόπουλος, Π.Γιαλέρης, Ι.Σχιστού, Π.Τέντες, ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΜΩΞΥ-ΑΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Πειραιάς 28 / 09 / 2012 Αρ. Πρωτ. 35484 / 3231 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΤΜΩΞΥ-ΑΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Πειραιάς 28 / 09 / 2012 Αρ. Πρωτ. 35484 / 3231 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μ. ΓΚΟΓΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΡΑΓΑΤΣΗ 12 ΤΑΧ. ΚΩ. : 185 35 ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 77816/4259 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. ΑΧΑΪΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Κ.Ε.Κ..Β.Μ. Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΑΥΤ. ΘΕΟ ΟΣΙΟΥ 2 10 Τ.Κ.:26333 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.:2610 330273-330252

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005)

ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005) ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005) ρ.ιωαννης. Μπουρής, ΚαθηγητηςΤΕΙΑθήνας, µέλος Σ ΟΑΤΑΠ 1 Ίδρυση ΟΑΤΑΠ: Ν.3328/2005 (ΦΕΚ.. 80, 1/4/2005)

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του Γραφείου Διαμεσολάβησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ Η άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή Φοροτεχνικού απαιτεί ειδική άδεια, η οποία χορηγείται από την Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ή την αρμόδια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης»

ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ια του Τµήµατος: ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη: 8-11-2013 Αριθµ. Πρωτ.: 1492 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία»

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» «Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» Σίμου Δανάη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση danai.simou@st.ouc.ac.cy Περίληψη: Στη σημερινή κοινωνία παρατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (www.gnto.gov.gr) v Ίδρυση: έτος 1950 v Αποστολή: οργάνωση, ανάπτυξη και προώθηση του τουρισµού στην Ελλάδα v Δράσεις: τουριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝ ΡΕΑ ΝΙΚ. Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ. Οικονοµολόγου ΛΑΡΙΣΑ 2012. Βιογραφικό Σηµείωµα : Ανδρέα Αδαµόπουλου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝ ΡΕΑ ΝΙΚ. Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ. Οικονοµολόγου ΛΑΡΙΣΑ 2012. Βιογραφικό Σηµείωµα : Ανδρέα Αδαµόπουλου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝ ΡΕΑ ΝΙΚ. Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ Οικονοµολόγου ΛΑΡΙΣΑ 2012 1 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο: Όνοµα: Όνοµα πατρός: Αδαµόπουλος Ανδρέας Νικόλαος Ηµεροµηνία γεννήσεως: 28-10-1979 Οικογενειακή κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ιοσκούρων 4 & Πολυγνώτου - ΑΘΗΝΑ - 05 55 Τηλ. 0330080-, Fax: 0330083 E-mail: info@kpolykentro.gr www.kpolykentro.gr Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΘ. Κ.. ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Β. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ, ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Θ. ΑΝ ΡΟΝΙΚΟ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΘ. Κ. Α.

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΘ. Κ.. ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Β. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ, ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Θ. ΑΝ ΡΟΝΙΚΟ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΘ. Κ. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 14 / 04 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/1911 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος Tεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της

Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Η πρώτη παρέμβαση αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ To Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Ηπείρου στα πλαίσια του Ν.3174/2003 και

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ To Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Ηπείρου στα πλαίσια του Ν.3174/2003 και ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ To Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Ηπείρου στα πλαίσια του Ν.3174/2003 και προκειµένου να υλοποιήσει την από 12.12.2003, Αρ.Πρωτ.17 «Έγκριση επιχειρησιακών ύ προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΑΣΥΝ ΕΘΕΙΤΕ» ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ

«ΙΑΣΥΝ ΕΘΕΙΤΕ» ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ «ΙΑΣΥΝ ΕΘΕΙΤΕ» ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 Γραφείο ιασύνδεσης ΤΕΙ Λάρισας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο παρόν newsletter θα βρείτε χρήσιµες ανακοινώσεις του Γ που δηµοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα µας τον

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Η κρίση του περιβάλλοντος των τελευταίων δεκαετιών ήταν το έναυσµα µιας νέας δυναµικής, η οποία οδήγησε και στην αναγκαιότητα της δηµιουργίας ειδικών σπουδών για την

Διαβάστε περισσότερα

TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ. Τα µαθήµατα του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος (γενικής παιδείας) είναι τα εξής:

TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ. Τα µαθήµατα του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος (γενικής παιδείας) είναι τα εξής: TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ «3. Στη Γ Τάξη Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου εφαρµόζεται πρόγραµµα µαθηµάτων τριάντα τριών (33) ωρών, που περιλαµβάνει µαθήµατα γενικής παιδείας δεκατριών (13) συνολικά διδακτικών ωρών εβδοµαδιαίως

Διαβάστε περισσότερα

To N.Π.Δ.Δ. «Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.)» του Δήμου Λαγκαδά. Ανακοινώνει

To N.Π.Δ.Δ. «Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.)» του Δήμου Λαγκαδά. Ανακοινώνει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαγκαδάς, 3003205 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: -660- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ Η Μ Ο Σ Λ Α Γ Κ Α Δ Α Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛHΛΕΓΓΥΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα ανίχνευσης εκπαιδευτικών & επιµορφωτικών αναγκών των συνδικαλιστικών στελεχών που εκπροσωπούν εργαζόµενους στο ηµόσιο

Έρευνα ανίχνευσης εκπαιδευτικών & επιµορφωτικών αναγκών των συνδικαλιστικών στελεχών που εκπροσωπούν εργαζόµενους στο ηµόσιο Έρευνα ανίχνευσης εκπαιδευτικών & επιµορφωτικών αναγκών των συνδικαλιστικών στελεχών που εκπροσωπούν εργαζόµενους στο ηµόσιο Οδηγίες στη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου: 1. Το ερωτηµατολόγιο είναι ανώνυµο

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου» «Petroleum oil and gas management and transportation».

«Διαχείριση και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου» «Petroleum oil and gas management and transportation». Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Διαχείριση και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου» «Petroleum oil and gas management and» Τα Τμήματα, Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Διοίκησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Οι Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής. Ανακοινώνουν

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Οι Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής. Ανακοινώνουν ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 4/0/202 ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Αριθμ. Πρωτ.: 3063 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΩΑΔΟΣ 3 ΤΗΛ.: 2060345 ΤΗΛ. & FAX.: 20639703 Email: paidikos.stathmos@agiaparaskevi.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 07/ 07 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/3326 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1404/83

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αθήνα, 11 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

πιxειρ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ

πιxειρ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ πιxειρ ν Γραφείο Επιχειρηµατικότητας ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Τα Γραφεία ιασύνδεσης λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων Ίδρυση Σχολής Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, ΙΕΚ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, ΙΕΚ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, ΙΕΚ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ Κωνσταντίνος Αδριανουπολίτης Εκπαιδευτικός Ερευνητής Πρόεδρος Ε.Ε.Τ.Ε.Κ. Ο αριθμός των μαθητών στα ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. καθώς και ο αριθμός των καταρτιζομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 4: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Γενικό Λύκειο & Επαγγελματική Εκπαίδευση Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισµός Πρόσβασης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικών Λυκείων Εξεταζόµενα µαθήµατα».

ΘΕΜΑ : «Καθορισµός Πρόσβασης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικών Λυκείων Εξεταζόµενα µαθήµατα». ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ 03-10-2013 Η γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας κειµένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται ως εξής: (1)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ Τµήµα Επιστηµονικού & Αναπτυξιακού Έργου. Ηµερίδα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ Τµήµα Επιστηµονικού & Αναπτυξιακού Έργου. Ηµερίδα ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ Τµήµα Επιστηµονικού & Αναπτυξιακού Έργου Ηµερίδα «Η Ναυπηγική Βιοµηχανία στην Ελλάδα - Παρούσα κατάσταση Προοπτικές» Ναυτικός Όµιλος Ελλάδος 30 Μαΐου 2005 ΘΕΜΑ: «Ο Τεχνολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε) Το.Ψ.Υ. Ν Χανίων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η Μονάδα Ψυχικής Υγείας Κοι.Σ.Π.Ε. Το.Ψ.Υ. Ν.Χανίων πρόκειται να

Διαβάστε περισσότερα

FREDERICK UNIVERSITY (Με έδρα τη Λευκωσία)

FREDERICK UNIVERSITY (Με έδρα τη Λευκωσία) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστηµίων, µετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των τριών από τις πέντε αιτήσεις που εξετάζει µε βάση το Νόµο 109(1)/2005, παρέδωσε στον Υπουργό Παιδείας και

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Συνεργασίας

Πρωτόκολλα Συνεργασίας Πρωτόκολλα Συνεργασίας της ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Αθήνας Η ΔΑΣΤΑ και οι Δοµές του ΤΕΙ Αθήνας για την αποτελεσµατικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήµατος µε την αγορά εργασίας έχουν συνάψει συνεργασίες µε διάφορους

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα. της Πολυµορφικότητας. Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα. της Πολυµορφικότητας. Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα ευτέρα 17 εκεµβρίου 2007 ΤΕΙ Λαµίας Η εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και η έννοια της Πολυµορφικότητας Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ Έρευνα (2007),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αθήνα, 11 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ FORUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 1 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007, DIVANI CARAVEL, ATHENS

1ο ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ FORUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 1 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007, DIVANI CARAVEL, ATHENS 1ο ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ FORUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 1 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007, DIVANI CARAVEL, ATHENS Πρόγραµµα Πέµπτη, 1 Μαρτίου 2007 09:30 10:00 Προσέλευση - Eγγραφή συνέδρων 10:00 10:15 κα Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΏΜΑΤΟΣ Αριθμός Πτυχίου :..

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΏΜΑΤΟΣ Αριθμός Πτυχίου :.. ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΚ41110 Λάρισα Τηλ. 2410684600 http://www.teilar.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΏΜΑΤΟΣ Αριθμός Πτυχίου :.. Αυτό το παράρτημα διπλώματος ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Ελληνικό Μοντέλο Επιχειρηµατικής Αριστείας από την ΕΕ Ε Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Επιτυγχάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Απόδειξη της γνώσης πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ, ως πρόσθετου προσόντος για διορισμό σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών κ.λπ.

Θέμα: Απόδειξη της γνώσης πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ, ως πρόσθετου προσόντος για διορισμό σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών κ.λπ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ IΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ & ΙΑΧ/ΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Ταχ. /νση : Β. Ηπείρου 20 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΚ45332 Πληροφορίες: Ν.Θεοδόσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Πατρός: Γεώργιος Ημερομηνία Γέννησης: 8 Νοεμβρίου 1981 Διεύθυνση Κατοικίας: Σωκράτους 13 Ν. Ηράκλειο Αττικής Προσωρινή Κατοικία: Β Πάροδος Καλαμπόκα 6, Χίος,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009 Νέες ευκαιρίες για αλλαγή επιχειρηματικού προφίλ των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων μέσα από την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 24η θέση στο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 6 Δεκεμβρίου 2010 Αριθμ. Πρωτ. Φ.175/129/10556

Αθήνα 6 Δεκεμβρίου 2010 Αριθμ. Πρωτ. Φ.175/129/10556 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ο.Τ.Ε.Κ/ (ΝΠΔΔ) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ»

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 1 Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ανακοινώνεται ότι κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2009-2010 θα λειτουργήσουν τρία (3) νέα Τµήµατα Πανεπιστηµίων και δεκατρία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ09-5ΘΩ «Συγχώνευση Σχολών Μετονομασία Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Τμημάτων Συγκρότηση Σχολών του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι.

ΑΔΑ: ΒΕΖ09-5ΘΩ «Συγχώνευση Σχολών Μετονομασία Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Τμημάτων Συγκρότηση Σχολών του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. «Συγχώνευση Σχολών Μετονομασία Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Τμημάτων Συγκρότηση Σχολών του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας κειµένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται ως εξής: (1) Με πιστοποιητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΚΤ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΚΤ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΚΤ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 1 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕ Ε&Α... 2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων (δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων γλωσσών που τον εξοικειώνουν µε άλλες κουλτούρες, ευνοούν

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Μαϊος 2013 _ περιεχόμενα Το Πρόγραμμα Αναμενόμενα οφέλη για τις επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν Διαδικασία συμμετοχής Ποιοι είμαστε _ Το Πρόγραμμα «Σχέδιο Δράσης στοχευμένων παρεμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΡΟ46914Η-1ΦΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ. e-mail : ksamalek@teimes.gr

ΑΔΑ: Β4ΡΟ46914Η-1ΦΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ. e-mail : ksamalek@teimes.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ταχ. /νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ Τ.Κ. 30.200 Πληροφορίες : ΣΑΜΑΛΕΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Τηλέφωνο : 2631058212 ΦΑΞ : 2631025183 e-mail : ksamalek@teimes.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 16/01/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------------------------------------------------------------------ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο : ΤΣΙΛΙΚΗΣ Όνοµα : ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Όνοµα Πατρός : ΘΕΟ ΩΡΟΣ Έτος Γέννησης : 12 Ιουνίου 1971 ιεύθυνση Κατοικίας : Αλεξάνδρου ιάκου 36, Νέο Ηράκλειο, Αθήνα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

IT Consulting; 3,1% Development and Integration; 4,1% Outsourcing; 2,3% Business Consulting; 73,5% Other Services; 17,0%

IT Consulting; 3,1% Development and Integration; 4,1% Outsourcing; 2,3% Business Consulting; 73,5% Other Services; 17,0% ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Μείωση εσόδων για την ευρωπαϊκή και ελληνική αγορά συµβουλευτικών υπηρεσιών για το 2009 Μικρή ανάκαµψη αναµένεται για το 2010» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνη, 4 Μαρτίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.:19834 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό

ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό 1 ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) ιδρύθηκε το 1991, ύστερα από τη συνάντηση 9 επιχειρηματιών του ευρύτερου τουριστικού χώρου στο ELOUNDA MARE για να συζητήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η κυβερνητική πολιτική στοχεύει στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την παροχή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς κλάδους σπουδών σε όσο

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Οι µεταπτυχιακές σπουδές στον Καναδά

Οι µεταπτυχιακές σπουδές στον Καναδά Οι µεταπτυχιακές σπουδές στον Καναδά Στον Καναδά κάθε µία από τις δέκα επαρχίες της χώρας έχει το δικό της Υπουργείο Παιδείας που είναι υπεύθυνο για την εκπαιδευτική πολιτική, καθώς δεν υπάρχει εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

VELLUM CERTIFIED CAREER MENTORING SPECIALIST

VELLUM CERTIFIED CAREER MENTORING SPECIALIST Αγαπητοί συνεργάτες, Όπως σας είναι ήδη γνωστό η παροχή υπηρεσιών συµβουλευτικής και Mentoring για τους καταρτιζόµενους στα προγράµµατα Voucher είναι υποχρεωτική. Πέραν όµως της υποχρεωτικότητας, για την

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by College Last update, 15/05/2015

Διαβάστε περισσότερα

Προσβλέπουμε στη συνεργασία σας για να καταστήσουμε και την εξέταση αυτή ως θεσμό στην Κύπρο προς όφελος των υποψηφίων και της οικονομίας.

Προσβλέπουμε στη συνεργασία σας για να καταστήσουμε και την εξέταση αυτή ως θεσμό στην Κύπρο προς όφελος των υποψηφίων και της οικονομίας. 21 Νοεμβρίου 2008 Αγαπητοί συνεργάτες, Εισαγωγή Επικοινωνούμε μαζί σας και σας ενημερώνουμε για την εισαγωγή της νέας εξέτασης «Πιστοποίηση Δεξιοτήτων Λογιστικής με τη Χρήση. Στο κείμενο που ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.0 Αριθµός µαθητών στα σχολεία Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 2.0 Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 83 Ισότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. "Το Εθνικό Απολυτήριο" Άρθρο 1 Καθιέρωση του θεσµού. Σκοποί

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Το Εθνικό Απολυτήριο Άρθρο 1 Καθιέρωση του θεσµού. Σκοποί ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ "Το Εθνικό Απολυτήριο" Άρθρο 1 Καθιέρωση του θεσµού. Σκοποί 1. To Eθνικό Απολυτήριο χορηγείται στους αποφοίτους όλων των τύπων Λυκείου, που εγγράφονται στην Α τάξη του από την έναρξη του σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΕ.ΣΥ.Π. Λευκού Πύργου. Ενηµερωτική Ηµερίδα Για Β` και Γ` Λυκείου

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΕ.ΣΥ.Π. Λευκού Πύργου. Ενηµερωτική Ηµερίδα Για Β` και Γ` Λυκείου Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΕ.ΣΥ.Π. Λευκού Πύργου Ενηµερωτική Ηµερίδα Για Β` και Γ` Λυκείου ΝΟΜΟΙ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4186/13 4327/15 (τροποποίηση του 4186/13)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Α ΤΑΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Α ΤΑΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 11/9/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------------------------------------------------------------------ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙ ΕΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΑ.Σ. ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2013-14

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΑ.Σ. ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2013-14 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (B ΤΑΞΗ) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ (+ΠΡΑΚΤΙΚΗ, +ΠΡΟΦΟΡ) ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ (+ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ, +ΠΡΟΦΟΡ) ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ (+ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ, +ΠΡΟΦΟΡ)

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής Ενημέρωση: 11 Μαρτίου, 2015 Διευκρινίζεται ότι τα ΙΠ με «Άδεια Λειτουργίας» δικαιούνται να προσφέρουν προγράμματα, τα οποία αυτόματα αναγνωρίζονται από το κράτος, χωρίς να τα υποβάλουν στην αυστηρή διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για Πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού εξήντα επτά (67) ατόµων µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου

Ανακοίνωση για Πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού εξήντα επτά (67) ατόµων µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 25-4-2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 4082 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 7 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΡΑ ΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Greek Tourism: Facts & Figures

Greek Tourism: Facts & Figures Greek Tourism: Facts & Figures ASSOCIATION of GREEK TOURISM ENTERPRISES www.sete.gr Ελληνικός Τουρισµός: Στοιχεία & Αριθµοί Greek Tourism: Facts & Figures 01 Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισµού, 2009

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ»

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ» «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ» Περιεχόμενα Τι είναι η επιταγή εισόδου; Πού σκοπεύει και ποιούς αφορά; Πώς ωφελούνται οι νέοι; Πώς ωφελούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση διατάξεων του π.δ/τος 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα», όπως αυτό ισχύει.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση διατάξεων του π.δ/τος 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα», όπως αυτό ισχύει. Αθήνα 27 Δεκεμβρίου 2005 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΟΑ/ Φ.13/26502 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Maria Gravani Open University of Cyprus Maria.gravani@ouc.ac.cy

Maria Gravani Open University of Cyprus Maria.gravani@ouc.ac.cy Αντλεί από το πρόσφατο βιβλίο μας: Gravani, M. N. & Ioannidou, A. (2014). Adult and Continuing Education in Cyprus. W. Bertelmann Verlag DIE (German Institute for Adult Education): Bonn, Germany. [Country

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. µεταξύ. του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας (Ελλάδα. και. του Πανεπιστηµίου Montesquieu - Bordeaux IV (Γαλλία)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. µεταξύ. του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας (Ελλάδα. και. του Πανεπιστηµίου Montesquieu - Bordeaux IV (Γαλλία) ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ µεταξύ του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας (Ελλάδα και του Πανεπιστηµίου Montesquieu - Bordeaux IV (Γαλλία) ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ανάµεσα στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Βόλος ΕΛΛΑΣ Εκπροσωπούµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΙ ΙΣΧΥΕ ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΣΕΙ Σελίδα 1 από 10 ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Η Α Τάξη Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χριστίνα Α. Παππά Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χριστίνα Α. Παππά Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ Μάιος 2007 Περιεχόµενα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία...1 2. Ακαδηµαϊκές σπουδές...1 3. Ξένες γλώσσες...1 4. Χειρισµός Η/Υ...1

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3412 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι απόφοιτοι του τμήματος Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής διαθέτουν εξειδικευμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Τέρμα Μαγνησίας, 62124,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Σπουδές.....5 Απορρόφηση των Αποφοίτων του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα