Σο ΙΝΔ / ΓΔΔ. Ανακοινώνει

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σο ΙΝΔ / ΓΔΔ. Ανακοινώνει"

Transcript

1 ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΡΓΑΙΑ (ΙΝΔ/ΓΔΔ) Αθνα, 22/03/2012 Σασ. Γ/νζη: Eμ. Μπενάκη 71Α Απιθμ. Ππυη.: 3509 Σ.Κ.: ΑΘΗΝΑ Σηλέθυνο: , Fax: Πληποθοπίερ: κ. επγιάννη Λεμονιά, κ. Πλαη Μαπία ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ςπ' απιθμ. ΚΟΥ 5.901/1/2012 ζύνατηρ ζςμβάζευν επγαζίαρ οπιζμένος σπόνος για ηην ςλοποίηζη ηηρ ππάξηρ «Γημιοςπγία θέζευν απαζσόληζηρ ζε ηοπικό επίπεδο μέζυ ππογπαμμάηυν Κοινυθελούρ Υαπακηπα, ζηη Πεπιθεπειακ Δνόηηηα Βόπειος Σομέα ηηρ Πεπιθέπειαρ Αηηικρ» ζηο πλαίζιο ηος Δ.Π. «Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού» Σο ΙΝΔ / ΓΔΔ Έσονηαρ ςπότη: Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3614/2007, φπσο ηξνπνπνηζεθε θαη ηζρχεη. Σν άξζξν 89 πεξ. Α ηνπ Ν.3996/2011 (ΦΔΚ 170 Α / ) «Αλακφξθσζε ηνπ ψκαηνο Δπηζεσξεηψλ Δξγαζίαο, ξπζκίζεηο ζεκάησλ Κνηλσληθο Αζθάιηζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο». Σν άξζξν 36 ηνπ Ν.4024/2011 (ΦΔΚ 226/Α / ). Σελ ππ αξηζκ /νηθ.3.949/ΚΤΑ (ΦΔΚ 613 Β / ) ησλ Τθππνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθο Γηαθπβέξλεζεο, Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη ηεο Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθο Αζθάιηζεο κε ζέκα «χζηεκα Γηαρείξηζεο, Αμηνιφγεζεο, Παξαθνινχζεζεο θαη Διέγρνπ Γηαδηθαζία Δθαξκνγο ηεο πξάμεο: Γεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρφιεζεο ζε ηνπηθφ επίπεδν κέζσ πξνγξακκάησλ θνηλσθεινχο ραξαθηξα, ζην πιαίζην ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο γηα ηελ Πξνγξακκαηηθ Πεξίνδν ». Σελ Αλνηρη πξφζθιεζε κε Κσδηθφ 37, αξηζκ. πξση /νηθ / , ΑΓΑ (4ΑΛΛ-ΗΡΡ) ηεο Δηδηθο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π. «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» γηα ππνβνι πξνηάζεσλ ζηελ πξάμε «Γεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρφιεζεο ζε ηνπηθφ επίπεδν κέζσ πξνγξακκάησλ θνηλσθεινχο ραξαθηξα, ζηε Πεξηθέξεηα Αηηηθο», πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν. Σελ ππ' αξηζκ. πξση /νηθ / απφθαζε έληαμεο ηεο πξάμεο «ΙΝΔ/ΓΔΔ - Γεκηνπξγία Θέζεσλ Απαζρφιεζεο ζε ηνπηθφ επίπεδν κέζσ πξνγξακκάησλ θνηλσθεινχο ραξαθηξα, ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθο Πεξηθεξεηαθ Δλφηεηα Βφξεηνπ Σνκέα" κε θσδηθφ MIS ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα "Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ" Ανακοινώνει Σην ππόζλητη, με ζύμβαζη επγαζίαρ ιδιυηικού δικαίος οπιζμένος σπόνος, ζςνολικά εκαηόν ζαπάνηα ηεζζάπυν (144) αηόμυν για ηην ςλοποίηζη ειίδα 1 απφ 13

2 ππογπάμμαηορ Κοινυθελούρ Υαπακηπα (ΚΟΥ) ζηη Πεπιθεπειακ Δνόηηηα Βοπείος Σομέα Aθηνών, ζηο πλαίζιο ηος Δθνικού ηπαηηγικού Πλαιζίος Αναθοπάρ (Δ..Π.Α.) για ηην ππογπαμμαηικ πεπίοδο ηο πλαίζιο ηος ππογπάμμαηορ θα απαζσοληθεί ανά ζςμππάηηονηα θοπέα, ενέπγεια, ηόπο ςλοποίηζηρ, ειδικόηηηα και διάπκεια ζύμβαζηρ ο εξρ απιθμόρ αηόμυν (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με ηα ανηίζηοισα απαιηούμενα (ηςπικά και ηςσόν ππόζθεηα) πποζόνηα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΙ ΑΠΑΥΟΛΗΗ (ανά κυδικό ) 01. ςμππάηηυν θοπέαρ ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ Δνέπγεια Σόπορ ςλοποίηζηρ Διδικόηηηα Γιάπκεια ζύμβαζηρ Απιθμόρ αηόμυν 101 Απνθαηάζηαζε θαη βειηίσζε πεξηαζηηθνχ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ΤΔ Δξγάηεο γεληθψλ θαζεθφλησλ 5 κλεο Απνθαηάζηαζε θαη βειηίσζε πεξηαζηηθνχ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ΓΔ Οδεγφο, Γ Καηεγνξίαο κε θάξηα ςεθηαθνχ ηαρνγξάθνπ 5 κλεο Αηζζεηηθ απνθαηάζηαζε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ Αηζζεηηθ απνθαηάζηαζε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ΓΔ Κεπνπξψλ 5 κλεο 7 ΤΔ Δξγαηψλ θπσλ 5 κλεο Αηζζεηηθ απνθαηάζηαζε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ΤΔ Δξγαηψλ θαζαξηφηεηαο 5 κλεο ΓΔ Σερληηψλ επηρξηζκάησλ (ζνβαηδο) 5 κλεο ΓΔ Ηιεθηξνιφγσλ 5 κλεο ΓΔ Τδξαπιηθψλ 5 κλεο ΓΔ Σερληηψλ Οηθνδνκηθψλ Δξγαζηψλ (Διαηνρξσκαηηζηέο) 5 κλεο ΓΔ Σερληηψλ Οηθνδνκηθψλ Δξγαζηψλ (επηζηξψζεηο, ηνπνζεηζεηο πιαθηδίσλ) 5 κλεο 4 ειίδα 2 απφ 13

3 ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΙ ΑΠΑΥΟΛΗΗ (ανά κυδικό ) 01. ςμππάηηυν θοπέαρ ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ Δνέπγεια Σόπορ ςλοποίηζηρ Διδικόηηηα Γιάπκεια ζύμβαζηρ Απιθμόρ αηόμυν ΓΔ Σερληηψλ (αινπκηλάο) ΓΔ Σερληηψλ (ζηδεξνπξγφο) 5 κλεο 1 5 κλεο 1 ΓΔ Φπθηηθφο 5 κλεο ΓΔ Σερληηψλ (μπινπξγφο) 5 κλεο ΤΔ Δξγάηεο γεληθψλ θαζεθφλησλ 5 κλεο 3 ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΙ ΑΠΑΥΟΛΗΗ (ανά κυδικό ) 02. ςμππάηηυν θοπέαρ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ Δνέπγεια Σόπορ ςλοποίηζηρ Διδικόηηηα Γιάπκεια ζύμβαζηρ Απιθμόρ αηόμυν 116 Γηαλνκ ελεκεξσηηθνχ θπιιαδίνπ, βηνδηαζπψκελσλ ζαθνπιψλ θαη Πφξηα- Πφξηα ελεκέξσζε λνηθνθπξηψλ. Πεξηθεξεηαθ Δλφηεηα Βφξεηνπ Σνκέα Αζελψλ ( σο έδξα ζπληνληζκνχ)* ΓΔ Γηαλνκείο Φπιιαδίσλ 5 κλεο Γηαλνκ ελεκεξσηηθνχ θπιιαδίνπ, βηνδηαζπψκελσλ ζαθνπιψλ θαη Πφξηα- Πφξηα ελεκέξσζε λνηθνθπξηψλ. Πεξηθεξεηαθ Δλφηεηα Βφξεηνπ Σνκέα Αζελψλ ( σο έδξα ζπληνληζκνχ)* ΠΔ ΣΔ Γηνηθεηηθνχ 5 κλεο Γηαλνκ θάδσλ νηθηαθο θνκπνζηνπνίεζεο θαη γαηνζθσιθσλ. Πεξηθεξεηαθ Δλφηεηα Βφξεηνπ Σνκέα Αζελψλ ( σο έδξα ζπληνληζκνχ)* ΤΔ Δξγάηεο γεληθψλ θαζεθφλησλ 5 κλεο 1 ειίδα 3 απφ 13

4 ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΙ ΑΠΑΥΟΛΗΗ (ανά κυδικό ) 02. ςμππάηηυν θοπέαρ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ Δνέπγεια Σόπορ ςλοποίηζηρ Διδικόηηηα Γιάπκεια ζύμβαζηρ Απιθμόρ αηόμυν 119 Σνπνζέηεζε Κάδσλ Οξγαληθψλ Πεξηθεξεηαθ Δλφηεηα Βφξεηνπ Σνκέα Αζελψλ ( σο έδξα ζπληνληζκνχ)* ΤΔ Δξγάηεο γεληθψλ θαζεθφλησλ 5 κλεο Δπηκνξθσηηθέο ζπζθέςεηο ζηνπο ΟΣΑ θαη πινπνίεζε εθδειψζεσλ ελεκέξσζεο. Πεξηθεξεηαθ Δλφηεηα Βφξεηνπ Σνκέα Αζελψλ ( σο έδξα ζπληνληζκνχ)* ΠΔ Γηνηθεηηθφο Οηθνλνκηθφο 5 κλεο 1 *Οι δπάζειρ ενέπγειερ Κοινοθελούρ σαπακηπα με ζςμππάηηονηα θοπέα ηην Πεπιθεπειακ Δνόηηηα Βοπείος Σομέα Αθηνών και έδπα ηο δμο Αγίαρ Παπαζκεςρ, είναι δςναηόν να ςλοποιηθούν ζε όλη ηην έκηαζη ηηρ Πεπιθεπειακρ Δνόηηηαρ Βοπείος Σομέα, ανάλογα με ηιρ ανάγκερ πος θα πποκύτοςν. ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κυδικό ) 101, 104, 105, 115, 118, Σίηλορ ζποςδών και λοιπά απαιηούμενα (ηςπικά & ηςσόν ππόζθεηα) πποζόνηα Γελ απαηηνχληαη εηδηθά ηππηθά πξνζφληα (άξζξν 5 παξ. 2 ηνπ Ν. 2527/97). α) Ιζρχνπζα επαγγεικαηηθ άδεηα νδγεζεο αςηοκινηος Γ θαηεγνξίαο β)οπνηνζδπνηε απνιπηξηνο ηίηινο ζρνιηθο κνλάδαο Γεπηεξνβάζκηαο κεηαδεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπο ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο αιινδαπο αλεμαξηησο εηδηθφηεηαο απνιπηξηνο ηίηινο ππνρξεσηηθο εθπαίδεπζεο (απνιπηξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηξην δεκνηηθνχ ζρνιείνπ) ηζνδχλακν απνιπηξην ηίηιν θαηψηεξεο Σερληθο ρνιο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 απνιπηξην ηίηιν Δξγαζηεξίσλ Δηδηθο Δπαγγεικαηηθο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο εκεδαπο άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπο θαη ανηίζηοιση εμπειπία ηνπιάρηζηνλ ηπιών (3) εηών, κεηά ηελ απφθηεζε ηεο παξαπάλσ άδεηαο νδγεζεο απηνθηληνπ. γ) Πηζηνπνηεηηθφ Δπαγγεικαηηθο Ιθαλφηεηαο (ΠΔΙ) γηα φζνπο απαηηείηαη. δ) Κάπηα Φηθιακού Σασογπάθος Οδηγού, ε νπνία λα είλαη ζε ηζρχ θαη ε νπνία εθδίδεηαη απφ ηε Γηεχζπλζε Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθο ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ. ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΔ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ (ζύμθυνα με ηην απαιηούμενη καηά ηα ανυηέπυ άδεια οδγηζηρ αςηοκινηος) Τπνςθηνη νη νπνίνη απέθηεζαλ άδεηα νδγεζεο απηνθηληνπ ηεο θαηεγνξίαο Γ Γ +Δ από ηελ 10 η επηεμβπίος 2009 και μεηά απαηηείηαη λα πξνζθνκίζνπλ πιένλ ηεο άδεηαο νδγεζεο απηνθηληνπ και Πιζηοποιηηικό Δπαγγελμαηικρ Ικανόηηηαρ (ΠΔΙ) μεηαθοπάρ εμποπεςμάηυν, ζχκθσλα κε ην π.δ. 74/2008 (ΦΔΚ 112/ η. Α ). χκθσλα κε ην ίδην π.δ. φζνη ππνςθηνη απέθηεζαλ ηελ αλσηέξσ άδεηα νδγεζεο μέσπι και ηελ 9 η επηεμβπίος 2009 εξαιπούνηαι απφ ηελ ππνβνι ηνπ αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθνχ μέσπι και ηην 9 η επηεμβπίος 2014 ηην επομένη ηηρ οποίαρ απαιηείηαι ηο ανυηέπυ πιζηοποιηηικό. ειίδα 4 απφ 13

5 ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κυδικό ) Σίηλορ ζποςδών και λοιπά απαιηούμενα (ηςπικά & ηςσόν ππόζθεηα) πποζόνηα Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ απφδεημε θαηνρο ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Δπαγγεικαηηθο Ιθαλφηεηαο (ΠΔΙ) απαηηείηαη : είηε ε θαηνρ Γεληίος Δπιμόπθυζηρ Οδηγού, ην νπνίν λα είλαη ζε ηζρχ θαη ην νπνίν εθδίδεηαη απφ ηελ Τπεξεζία Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ηεο Ν.Α. ζηελ πεξηνρ ηεο νπνία βξίζθεηαη ε θαηνηθία ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. είηε ε θαηαρψξεζε επί ηνπ εληχπνπ ηεο άδεηαο νδγεζεο ηνπ κοινοηικού απιθμού «95» δίπια ζε κία πεξηζζφηεξεο εθ ησλ θαηεγνξηψλ ππνθαηεγνξηψλ πνπ θαηέρεη ν ππνςθηνο θαη απαηηνχληαη απφ ηελ αλαθνίλσζε. ΔΠΙΗΜΑΝΗ: ε πεξίπησζε πνπ ε ππεξεζία Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ηεο νηθείαο ΠΔ δελ έσει πποσυπζει ζηη ζςγκπόηηζη επιηποπρ για ηιρ εξεηάζειρ ηος ανυηέπυ πιζηοποιηηικού (ΠΔΙ), ν ππνςθηνο πξνθεηκέλνπ λα γίλεη δεθηφο γηα ηε ζέζε ηνπ ΟΓΗΓΟΤ ηεο ζπγθεθξηκέλεο αλαθνίλσζεο, ππέπει να πποζκομίζει απαξαηηησο ζσεηικό έγγπαθο ηηρ ςπηπεζίαρ αςηρ, ζην νπνίν λα αλαθέξεηαη ε αδπλακία έθδνζεο ηνπ αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθνχ εμ αθνξκο ηεο κε ζπγθξφηεζεο ηεο ελ ιφγσ επηηξνπο Γηα ηιρ άδειερ οδγηζηρ αςηοκινηυν, φηαλ δελ πξνθχπηεη ε εκεξνκελία ηεο αξρηθο θηζεο, ηεο θαηά ηελ αλαθνίλσζε απαηηνχκελεο άδεηαο, αιιά κφλν ε εκεξνκελία ιμεο ηεο άδεηαο ηπρφλ πξφζθαηεο ζεψξεζεο, πξέπεη νη ππνςθηνη λα ζπλππνβάινπλ θαη ζρεηηθ βεβαίσζε ηεο νηθείαο ππεξεζίαο ζπγθνηλσληψλ. ε πεξίπησζε αδπλακίαο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο λα ρνξεγζεη ηελ βεβαίσζε απη, ιφγσ θαηαζηξνθο θζνξάο ησλ αξρείσλ ηεο, αξθεί : ε πξνζθφκηζε ηεο βεβαίσζεο ηεο ππεξεζίαο απηο ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη ν ιφγνο αδπλακίαο θαζψο θαη ε πξνζθφκηζε Τπεχζπλεο Γισζεο θαηά ην άξζξν 8 ηνπ λ.1599/1986 ηνπ ππνςεθίνπ ζηελ νπνία λα δειψλεη ηελ αθξηβ εκεξνκελία αξρηθο θηζεο ηεο θαηεγνξίαο επαγγεικαηηθο άδεηαο νδγεζεο πνπ δεηείηαη απφ ηελ πξνθξπμε. ηελ πεξίπησζε πνπ νη ππνςθηνη είλαη θάηνρνη επαγγεικαηηθο άδεηαο νδγεζεο αλλοδαπρ, γηα λα γίλνπλ δεθηνί πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ πγθνηλσληψλ «πεξί ηζνδπλακίαο θαη αληηζηνηρίαο ηεο άδεηαο νδγεζεο αιινδαπο κε ηηο επαγγεικαηηθέο άδεηεο νδγεζεο εκεδαπο». Πηπρίν δίπισκα απνιπηξηνο ηίηινο εηδηθφηεηαο Φπηηθο Παξαγσγο Κεπνηερλίαο Φπηνηερληθψλ Δπηρεηξζεσλ- Αξρηηεθηνληθο Σνπίνπ Σερληθψλ Αλζνθνκίαο θαη Κεπνηερλίαο Αλζνθνκίαο-Κεπνηερλίαο Σερληθφο Αλζνθνκίαο Αλζνθνκίαο θαη Κεπνηερλίαο Αλζνθεπνπξηθο Κεπνηερληθο Θεξκνθεπίσλ Σερληηψλ Θεξκνθεπίσλ Σερληθφο Θεξκνθεπίσλ Σερληθφο Θεξκνθεπεπηηθψλ Καηαζθεπψλ Σερληθψλ Γελδξνθνκίαο θαη Κεπεπηηθο Γεδξνθνκίαο Γαζηθο Παξαγσγο Δηδηθφο Γαζηθο Πξνζηαζίαο αληίζηνηρν πηπρίν δίπισκα απνιπηξηνο ηίηινο ησλ παξαθάησ ζρνιηθψλ κνλάδσλ : ΙΔΚ Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Δθπαηδεπηεξίνπ Α Β θχθινπ ζπνπδψλ Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ Σερληθο Δπαγγεικαηηθο ρνιο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζρνιο καζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν. 1346/1983 άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιηθο κνλάδαο ηεο εκεδαπο αιινδαπο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. Απνιπηξηνο ηίηινο ηνπιάρηζηνλ ππνρξεσηηθο εθπαίδεπζεο (απνιπηξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηξην δεκνηηθνχ ζρνιείνπ) ηζνδχλακν απνιπηξην ηίηιν θαηψηεξεο Σερληθο ρνιο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 απνιπηξην ηίηιν Δξγαζηεξίσλ Δηδηθο Δπαγγεικαηηθο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο εκεδαπο άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπο θαη αληίζηνηρε εκπεηξία ηοςλάσιζηον ηπιών (3) εηών Πηπρίν δίπισκα απνιπηξηνο ηίηινο εηδηθφηεηαο Κηίζηε Σνηρνπνηηψλ θαη Δπηρξηζκάησλ Δξγαζηψλ νπιηζκέλνπ θαη αφπινπ ζθπξνδέκαηνο Γπςαδφξνπ-νβαηδ αληίζηνηρν πηπρίν δίπισκα απνιπηξηνο ηίηινο ησλ παξαθάησ ζρνιηθψλ κνλάδσλ: ΙΔΚ Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Δθπαηδεπηεξίνπ (ΣΔΔ) Α Β θχθινπ ζπνπδψλ, Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ (ΔΠΛ) Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ (ΣΔΛ) Σερληθψλ Δπαγγεικαηηθψλ ρνιψλ (ΣΔ) Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ρνιο καζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν. 1346/1983(ΦΔΚ 46Α ) άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιηθο κνλάδαο ηεο εκεδαπο αιινδαπο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ειίδα 5 απφ 13

6 ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κυδικό ) Σίηλορ ζποςδών και λοιπά απαιηούμενα (ηςπικά & ηςσόν ππόζθεηα) πποζόνηα Απνιπηξηνο ηίηινο ηνπιάρηζηνλ ππνρξεσηηθο εθπαίδεπζεο (απνιπηξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηξην δεκνηηθνχ ζρνιείνπ) ηζνδχλακν απνιπηξην ηίηιν θαηψηεξεο Σερληθο ρνιο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 απνιπηξην ηίηιν Δξγαζηεξίσλ Δηδηθο Δπαγγεικαηηθο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο εκεδαπο άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπο και αληίζηνηρε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ηπιών (3) εηών α) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο εγθαηαζηάηε ζπληεξεη ειεθηξνιφγνπ Α εηδηθφηεηαο νπνηαζδπνηε θαηεγνξίαο άδεηα Σερλνιφγνπ Ηιεθηξνιφγνπ. β) Οπνηνδπνηε πηπρίν δίπισκα απνιπηξηνο ηίηινο ηνπιάρηζηνλ δεπηεξνβάζκηαο κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπο άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπο Απνιπηξηνο ηίηινο ππνρξεσηηθο εθπαίδεπζεο (απνιπηξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηξην δεκνηηθνχ ζρνιείνπ) ηζνδχλακν απνιπηξην ηίηιν θαηψηεξεο Σερληθο ρνιο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 απνιπηξην ηίηιν Δξγαζηεξίσλ Δηδηθο Δπαγγεικαηηθο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο εκεδαπο άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπο θαη αληίζηνηρε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ηπιών (3) εηών κεηά ηελ άδεηα. α) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε πδξαπιηθνχ ηνπιάρηζηνλ Α ηάμεο εηδηθφηεηαο 1 εο και β) Οπνηνδπνηε πηπρίν δίπισκα απνιπηξηνο ηίηινο δεπηεξνβάζκηαο κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπο άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπο αλεμαξηησο εηδηθφηεηαο Απνιπηξηνο ηίηινο ππνρξεσηηθο εθπαίδεπζεο (απνιπηξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηξην δεκνηηθνχ ζρνιείνπ) ηζνδχλακν απνιπηξην ηίηιν θαηψηεξεο Σερληθο ρνιο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 απνιπηξην ηίηιν Δξγαζηεξίσλ Δηδηθο Δπαγγεικαηηθο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο εκεδαπο άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπο και αληίζηνηρε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ηπιών (3) εηών, κεηά ηελ απφθηεζε ηεο άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο. Πηπρίν δίπισκα απνιπηξηνο ηίηινο εηδηθφηεηαο Δλαιοσπυμαηιζηών Δλαιοσπυμαηιζη αληίζηνηρν πηπρίν δίπισκα απνιπηξηνο ηίηινο ησλ παξαθάησ ζρνιηθψλ κνλάδσλ : ΙΔΚ Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Δθπαηδεπηεξίνπ Α Β θχθινπ ζπνπδψλ Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ Σερληθο Δπαγγεικαηηθο ρνιο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζρνιο καζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν. 1346/1983 άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιηθο κνλάδαο ηεο εκεδαπο αιινδαπο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο Απνιπηξηνο ηίηινο ηνπιάρηζηνλ ππνρξεσηηθο εθπαίδεπζεο (απνιπηξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηξην δεκνηηθνχ ζρνιείνπ) ηζνδχλακν απνιπηξην ηίηιν θαηψηεξεο Σερληθο ρνιο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 απνιπηξην ηίηιν Δξγαζηεξίσλ Δηδηθο Δπαγγεικαηηθο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο εκεδαπο άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπο και αληίζηνηρε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ηπιών (3) εηών. Πηπρίν δίπισκα απνιπηξηνο ηίηινο εηδηθφηεηαο Δπηθαιχςεσλ θαη Μαξκάξηλσλ Δξγαζηψλ Μαξκαξνηερλίαο Σερλίηεο Μσζατθψλ θαη Πιαθνζηξψζεσλ αληίζηνηρν πηπρίν δίπισκα απνιπηξηνο ηίηινο ησλ παξαθάησ ζρνιηθψλ κνλάδσλ : ΙΔΚ Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Δθπαηδεπηεξίνπ Α Β θχθινπ ζπνπδψλ Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ Σερληθο Δπαγγεικαηηθο ρνιο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζρνιο καζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν. 1346/1983 άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιηθο κνλάδαο ηεο εκεδαπο αιινδαπο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. Απνιπηξηνο ηίηινο ηνπιάρηζηνλ ππνρξεσηηθο εθπαίδεπζεο (απνιπηξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηξην δεκνηηθνχ ζρνιείνπ) ηζνδχλακν απνιπηξην ηίηιν θαηψηεξεο Σερληθο ρνιο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 απνιπηξην ηίηιν Δξγαζηεξίσλ Δηδηθο Δπαγγεικαηηθο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο εκεδαπο άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπο και αληίζηνηρε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ηπιών (3) εηών. ειίδα 6 απφ 13

7 ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κυδικό ) Σίηλορ ζποςδών και λοιπά απαιηούμενα (ηςπικά & ηςσόν ππόζθεηα) πποζόνηα 111 & 112 α) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Ηιεθηξνζπγθνιιεη Ομπγνλνθνιιεη Α Β ηάμεο και β) Οπνηνδπνηε πηπρίν δίπισκα απνιπηξηνο ηίηινο δεπηεξνβάζκηαο κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπο άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπο αλεμαξηησο εηδηθφηεηαο Απνιπηξηνο ηίηινο ηνπιάρηζηνλ ππνρξεσηηθο εθπαίδεπζεο (απνιπηξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηξην δεκνηηθνχ ζρνιείνπ) ηζνδχλακν απνιπηξην ηίηιν θαηψηεξεο Σερληθο ρνιο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 απνιπηξην ηίηιν Δξγαζηεξίσλ Δηδηθο Δπαγγεικαηηθο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο εκεδαπο άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπο και αληίζηνηρε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ηπιών (3) εηών κεηά ηελ απφθηεζε ηεο άδεηαο. 113 α) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε ςπθηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ β) Οπνηνδπνηε πηπρίν δίπισκα απνιπηξηνο ηίηινο δεπηεξνβάζκηαο κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπο άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπο αλεμαξηησο εηδηθφηεηαο Απνιπηξηνο ηίηινο ππνρξεσηηθο εθπαίδεπζεο (απνιπηξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηξην δεκνηηθνχ ζρνιείνπ) ηζνδχλακν απνιπηξην ηίηιν θαηψηεξεο Σερληθο ρνιο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 απνιπηξηνο ηίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθο Δπαγγεικαηηθο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο εκεδαπο άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπο θαη αληίζηνηρε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ηπιών (3) εηών, κεηά ηελ απφθηεζε ηεο παξαπάλσ άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο. 114 Πηπρίν δίπισκα απνιπηξηνο ηίηινο εηδηθφηεηαο Ξπινπξγηθψλ Δξγαζηψλ Οηθνδνκψλ Ξπινπξγψλ - Δπηπινπνηψλ Ξπινπξγνχ Δπηπινπνηίαο Δπηπινπνηψλ αληίζηνηρν πηπρίν δίπισκα απνιπηξηνο ηίηινο ησλ παξαθάησ ζρνιηθψλ κνλάδσλ : ΙΔΚ Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Δθπαηδεπηεξίνπ Α Β θχθινπ ζπνπδψλ Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ Σερληθο Δπαγγεικαηηθο ρνιο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζρνιο καζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν. 1346/1983 άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιηθο κνλάδαο ηεο εκεδαπο αιινδαπο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο Απνιπηξηνο ηίηινο ηνπιάρηζηνλ ππνρξεσηηθο εθπαίδεπζεο (απνιπηξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηξην δεκνηηθνχ ζρνιείνπ) ηζνδχλακν απνιπηξην ηίηιν θαηψηεξεο Σερληθο ρνιο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 απνιπηξην ηίηιν Δξγαζηεξίσλ Δηδηθο Δπαγγεικαηηθο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο εκεδαπο άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπο θαη αληίζηνηρε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ηπιών (3) εηών Οπνηνδπνηε πηπρίν δίπισκα απνιπηξηνο ηίηινο ηνπιάρηζηνλ δεπηεξνβάζκηαο κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπο άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπο, αλεμαξηησο εηδηθφηεηαο. α) Οπνηνδπνηε πηπρίν δίπισκα ΑΔΙ δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΙ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγο (Π..Δ) ΑΔΙ ηεο εκεδαπο άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπο. Οπνηνδπνηε πηπρίν δίπισκα ΣΔΙ δίπισκα Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγο (ΠΔ) ΣΔΙ ηεο εκεδαπο ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπο αιινδαπο, πηπρίν ΚΑΣΔΔ ηζφηηκνο ηίηινο ηεο εκεδαπο αιινδαπο. β) Γλψζε Υεηξηζκνχ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: (i) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, (ii) ππνινγηζηηθψλ θχιισλ θαη (iii) ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ. ειίδα 7 απφ 13

8 ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κυδικό ) 120 Σίηλορ ζποςδών και λοιπά απαιηούμενα (ηςπικά & ηςσόν ππόζθεηα) πποζόνηα α) Πηπρίν δίπισκα Αζηηθο θαη Πεξηθεξεηαθο Αλάπηπμεο (απφ 1998 κεηνλνκάζηεθε ζε Οηθνλνκηθο θαη Πεξηθεξεηαθο Αλάπηπμεο) Βηνκεραληθο Γηνίθεζεο θαη Σερλνινγίαο (πξψελ Σερλνινγίαο θαη πζηεκάησλ Παξαγσγο) Βαιθαληθψλ ιαβηθψλ θαη Αλαηνιηθψλ πνπδψλ Βαιθαληθψλ πνπδψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ πνπδψλ (απφ Μάην 2008 κεηνλνκάζηεθε ζε Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ πνπδψλ) Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ Οηθνλνκηθψλ πνπδψλ Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ πνπδψλ Γηεζλψλ Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ θαη Αλάπηπμεο Γηνίθεζεο Δπηρεηξζεσλ Γηνίθεζεο Δπηρεηξζεσλ θαη Οξγαληζκψλ Γηνίθεζεο Σερλνινγηψλ Γηνηθεηηθο Δπηζηκεο θαη Σερλνινγίαο Γηαρείξηζεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ θαη Γηνίθεζεο Γηνίθεζεο Δπηρεηξζεσλ Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ θαη Σξνθίκσλ Δπηρεηξεζηαθο Έξεπλαο θαη Μάξθεηηλγθ Δπηρεηξεζηαθο Έξεπλαο θαη ηξαηεγηθο Πσιζεσλ (Marketing) Ιζηνξίαο- Αξραηνινγίαο- Κνηλσληθο Αλζξσπνινγίαο κε θαηεχζπλζε Κνηλσληθο Αλζξσπνινγίαο Κνηλσληνινγίαο Κνηλσληθο Γηνίθεζεο Κνηλσληθο Πνιηηηθο Κνηλσληθο Πνιηηηθο θαη Κνηλσληθο Αλζξσπνινγίαο Κνηλσληθο Αλζξσπνινγίαο (εληφο ηνπ 2002 κεηνλνκάζηεθε ζε Κνηλσληθο Αλζξσπνινγίαο θαη Ιζηνξίαο ) Κνηλσληθο Αλζξσπνινγίαο θαη Ιζηνξίαο Κνηλσληθο θαη Δθπαηδεπηηθο Πνιηηηθο Λνγηζηηθο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθο Λνγηζηηθο Υξεκαηννηθνλνκηθο θαη Πνζνηηθο Αλάιπζεο Μάξθεηηλγθ θαη Γηνίθεζεο Λεηηνπξγηψλ Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλσλίαο Μάξθεηηλγθ Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ Μεζνγεηαθψλ πνπδψλ κε θαηεπζχλζεηο: α) Γισζζνινγίαο Ννηηναλαηνιηθο Μεζνγείνπ είηε β) Γηεζλψλ ρέζεσλ θαη Οξγαληζκψλ Ναπηηιίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθψλ Τπεξεζηψλ Ναπηηιηαθψλ πνπδψλ Ννκηθο Οηθνλνκηθο Δπηζηκεο Οηθνλνκηθο θαη Πεξηθεξεηαθο Αλάπηπμεο Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ Οηθνλνκηθο θαη Γηνίθεζεο Σνπξηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Γηαρείξηζεο Αγξνηηθψλ Δθκεηαιιεχζεσλ (απφ 2006 κεηνλνκάζηεθε ζε Γηνίθεζεο Δπηρεηξζεσλ Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ θαη Σξνθίκσλ) Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξζεσλ Οξγάλσζεο θαη Γηαρείξηζεο Αζιεηηζκνχ Πεξηθεξεηαθο θαη Οηθνλνκηθο Αλάπηπμεο Πνιηηηθο Δπηζηκεο Πνιηηηθο Δπηζηκεο θαη Γεκφζηαο Γηνίθεζεο Πνιηηηθο Δπηζηκεο θαη Ιζηνξίαο Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Πνιηηηθο Δπηζηκεο θαη Γηεζλψλ πνπδψλ Πνιηηηθο Δπηζηκεο θαη Γηεζλψλ ρέζεσλ Πνιηηηθψλ Θεζκψλ θαη Γηεζλψλ ρέζεσλ (απφ 2006 κεηνλνκάζηεθε ζε Πνιηηηθο Δπηζηκεο θαη Γηεζλψλ ρέζεσλ) Σερλνινγίαο θαη πζηεκάησλ Παξαγσγο ηαηηζηηθο ηαηηζηηθο θαη Αλαινγηζηηθο Δπηζηκεο ηαηηζηηθο θαη Αλαινγηζηηθψλ-Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Μαζεκαηηθψλ ηαηηζηηθο θαη Αζθαιηζηηθο Δπηζηκεο Υξεκαηννηθνλνκηθο θαη Σξαπεδηθο Γηνηθεηηθο ΑΔΙ ην νκψλπκν πηπρίν δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (ΔΑΠ) ΑΔΙ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγο (ΠΔ) ΑΔΙ ηεο εκεδαπο ε ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπο αιινδαπο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο και β) Γλψζε Υεηξηζκνχ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: (i) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, (ii) ππνινγηζηηθψλ θχιισλ θαη (iii) ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Οη υθελούμενοι ηεο πξάμεο πξέπεη ζσξεπηηθά λα πιεξνχλ ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρο: λα είλαη Έιιελεο πνιίηεο πνιίηεο άιινπ θξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Δ. λα είλαη νκνγελείο κεηαλάζηεο κε δηθαίσκα δηακνλο θαη απαζρφιεζεο ζηε ρψξα καο θαη λα είλαη άνεπγοι κε δειηίν αλεξγίαο ζε ηζρχ Αγπόηερ αζθαιηζκέλνη ζηνλ ΟΓΑ πνπ δελ δηαζέηνπλ δελ δηθαηνχληαη δειηίν αλεξγίαο θαη έρνπλ αηνκηθφ εηζφδεκα έσο θαη ,00 ην νηθνλνκηθφ έηνο 2010 (εηζνδκαηα πνπ απνθηζεθαλ απφ έσο ). ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΚΡΙΣΗΡΙΧΝ Η ζεηξά θαηάηαμεο κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηα αθφινπζα κπιηπια, ηα νπνία κνξηνδνηνχληαη ζςνδςαζηικά σο εμο: ειίδα 8 απφ 13

9 ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΛΤΗ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ 1. Καηάζηαζη ανέπγος 2. Οικογενειακ καηάζηαζη 3. Οικογενειακό ειζόδημα 4. Καηάζηαζη ςγείαρ 5. Δνηοπιόηηηα Μαθξνρξφληα άλεξγνο (>12 κελψλ) 20 Νένο άλεξγνο έσο θαη 30 εηψλ πνπ αλαδεηά εξγαζία 25 Βξαρπρξφληα άλεξγνο πνπ δελ ιακβάλεη επίδνκα αλεξγίαο 15 Αγξφηεο (αζθαιηζκέλνο ζηνλ ΟΓΑ πνπ δελ δηαζέηεη δελ δηθαηνχηαη δειηίν αλεξγίαο θαη έρεη αηνκηθφ εηζφδεκα έσο θαη ,00 ην νηθνλνκηθφ έηνο 2010) Μνλνγνλετθ νηθνγέλεηα 15 Έγγακνο/-ε θαη νη δχν ζχδπγνη άλεξγνη 8 5 Με πξνζηαηεπφκελα κέιε (γηα θάζε πξνζηαηεπφκελν κέινο) απφ 0,00 έσο θαη 6.900,00 15 απφ 6.900,01 έσο θαη ,00 10 απφ ,01 έσο θαη ,00 8 απφ ,01 έσο θαη ,00 6 απφ ,01 θαη άλσ 0 ΑκεΑ κε πνζνζηφ αλαπεξίαο 35% - 50% 6 ΑκεΑ κε πνζνζηφ αλαπεξίαο 50% θαη άλσ 8 Μφληκνο θάηνηθνο ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ηνκέα ζηνλ νπνίν πινπνηείηαη ην πξφγξακκα 10 ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ ΓΙΑ ΣΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ: 1. ηε δηαδηθαζία επηινγο σθεινπκέλσλ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρο πεπιζζόηεπα από ένα άλεξγα κέιε ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο. 2. Ο άλεξγνο πνπ αλθεη ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία ππνθαηεγνξίεο ηνπ θξηηεξίνπ «Καηάζηαζε αλέξγνπ» (π.ρ., είλαη θαη «Νέος άλεργος έως θαη 30 εηώλ ποσ αλαδεηά εργαζία» θαη «Βρατστρόληα άλεργος ποσ δελ ιακβάλεη επίδοκα αλεργίας») δειψλεη μόνο ηελ ππν-θαηεγνξία εθείλε ζηελ νπνία αληηζηνηρεί ε πςειφηεξε κνξηνδφηεζε. 3. ε πεξίπησζε πνπ θαη νη δχν άλεξγνη ζχδπγνη ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία επηινγο, ηφηε καθέναρ απφ απηνχο κνξηνδνηείηαη κε 8 κνλάδεο. 4. Τπνςθηνο πνπ αλθεη ζε κνλνγνλετθ νηθνγέλεηα είλαη έγγακνο/-ε κε ζχδπγν άλεξγν δειψλεη και ηνλ αξηζκφ ησλ πξνζηαηεπφκελσλ κειψλ (εθφζνλ ππάξρνπλ). 5. Πεξηζζφηεξεο δηεπθξηλίζεηο γηα ηα θξηηξηα επηινγο (π.ρ., νξηζκφο θαη πεξηπηψζεηο κνλνγνλετθο νηθνγέλεηαο, πξνζηαηεπφκελσλ κειψλ θ.ά.) παξέρνληαη ζηηο «Οδηγίερ ζςμπλπυζηρ αίηηζηρ ζςμμεηοσρ ζε ππόγπαμμα ΚΟινυθελούρ Υαπακηπα (ΚΟΥ)» ηηο νπνίεο κπνξείηε λα αλαδεηζεηε ζηα ζεκεία δηάζεζεο ησλ αηηζεσλ ζπκκεηνρο (βι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ: Τποβοι αηηζεωλ ζσκκεηοτς). ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ Οη ππνςθηνη γηα ηελ απφδεημε ησλ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΧΝ ΠΡΟΟΝΣΧΝ (βι. ΠΙΝΑΚΑ Β) θαη ησλ ΚΡΙΣΗΡΙΧΝ πνπ βαζκνινγνχληαη, νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά φπσο απηά νξίδνληαη αθνινχζσο: 1. ΓΔΝΙΚΑ: Απνδεηθηηθφ ζηνηρείν ηαπηφηεηαο (γηα ηνπο Έιιελεο πνιίηεο θαη ηνπο πνιίηεο άιινπ θξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Δ.). Σαπηφηεηα νκνγελνχο (γηα ηνπο Έιιελεο νκνγελείο). ειίδα 9 απφ 13

10 Άδεηα δηακνλο ζε ηζρχ (γηα ηνπο αιινδαπνχο ηξίησλ ρσξψλ). 2. ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: Δθόζον γηα ζπγθεθξηκέλεο εηδηθφηεηεο νξίδνληαη απφ ηελ αλαθνίλσζε απαηηνχκελα (ηππηθά ηπρφλ πξφζζεηα) πξνζφληα (βι. ΠΙΝΑΚΑ Β), νη ππνςθηνη νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ: Σίηιν ζπνπδψλ απφ ηνλ νπνίν λα πξνθχπηεη ε εκεξνκελία θηζεο ηνπ. Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ζε ηζρχ ινηπέο βεβαηψζεηο πηζηνπνηεηηθά επαγγεικαηηθέο ηαπηφηεηεο (κφλν γηα ηηο εηδηθφηεηεο πνπ νξίδεη ε αλαθνίλσζε). Δάλ ε γλψζε ρεηξηζκνχ Η/Τ ε γλψζε μέλσλ γισζζψλ απνηεινχλ απαηηνχκελα ζχκθσλα κε ηελ αλαθνίλσζε πξνζφληα γηα νξηζκέλεο ζέζεηο απαζρφιεζεο, νη ππνςθηνη νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ ηα θαηά πεξίπησζε απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία κπνξνχλ λα αλαδεηζνπλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Α..Δ.Π. (www.asep.gr) αθνινπζψληαο αληίζηνηρα ηε δηαδξνκ: Κεληξηθ ζειίδα Φνξείο Τπνδείγκαηα Παξάξηεκα: Γλψζε Υεηξηζκνχ Η/Τ Σξφπνο Απφδεημεο Παξάξηεκα: Σίηινη Γισζζνκάζεηαο Σξφπνο Απφδεημεο. Δάλ ε εξγαζηαθ εκπεηξία απνηειεί απαηηνχκελν ζχκθσλα κε ηελ αλαθνίλσζε πξνζφλ γηα νξηζκέλεο ζέζεηο απαζρφιεζεο, αλάινγα κε ηελ εηδηθφηεηα πξφζιεςεο (κε ρσξίο άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο) νη ππνςθηνη νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ ηα θαηά πεξίπησζε (π.ρ., κηζζσηνί, ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο, απαζρνινχκελνη ζην δεκφζην θ.ά.) απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά απφδεημεο ηεο δεηνχκελεο εκπεηξίαο (π.ρ., βεβαίωζε αζθαιηζηηθού θορέα, σπεύζσλε διωζε εκπεηρίας θ.ιπ.), φπσο απηά αλαθέξνληαη ζηηο «Οδεγίεο ζπκπιξσζεο αίηεζεο ζπκκεηνρο ζε πξφγξακκα ΚΟηλσθεινχο Υαξαθηξα (ΚΟΥ)». 3. ΚΡΙΣΗΡΙΑ: Για ηο κπιηπιο «Καηάζηαζη ανέπγος»: Γειηίν Αλεξγίαο ζε ηζρχ θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιο ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρο ζηε δηαδηθαζία επηινγο. Δάλ νη σθεινχκελνη είλαη αγξφηεο, αζθαιηζκέλνη ζηνλ ΟΓΑ πνπ δελ δηαζέηνπλ δελ δηθαηνχληαη δειηίν αλεξγίαο θαη έρνπλ αηνκηθφ εηζφδεκα έσο ,00 ην νηθνλνκηθφ έηνο 2010 (εηζνδκαηα πνπ απνθηζεθαλ απφ έσο ), νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε απφ ηνλ ΟΑΔΓ, αθνχ θαηαρσξηζηνχλ ζε εηδηθ θαηάζηαζε ζπκκεηνρο ζηελ Πξάμε. Για ηο κπιηπιο «Οικογενειακ καηάζηαζη»: Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθο θαηάζηαζεο ηνπ νηθείνπ δκνπ. ηελ πεξίπησζε ηεο κνλνγνλετθο νηθνγέλεηαο, νπνηνδπνηε πηζηνπνηεηηθφ δεκφζηαο αξρο ηεο εκεδαπο αιινδαπο απφ ηo νπνίo λα πξνθχπηεη ε ηδηφηεηα ηνπ γνλέα κνλνγνλετθο νηθνγέλεηαο (π.ρ., πηζηνπνηεηηθφ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε θαηάζηαζε ρεξείαο ηνπ κνλνγνλέα δηθαζηηθ απφθαζε κε ηελ νπνία αλαηέζεθε ε άζθεζε ηεο γνληθο κέξηκλαο ζε έλα κφλν γνλέα θ.ιπ.). Γειηίν Αλεξγίαο ζε ηζρχ ηνπ/ηεο ζπδχγνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ θαη νη δχν ζχδπγνη είλαη άλεξγνη. Δθηχπσζε εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο αληίγξαθν απηνχ γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2010, γηα εηζνδκαηα δειαδ πνπ απνθηζεθαλ απφ 1/1/2009 έσο 31/12/2009, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ απφδεημε ηνπ αξηζκνχ ησλ πξνζηαηεπφκελσλ κειψλ. Για ηο κπιηπιο «Οικογενειακό ειζόδημα»: Δθηχπσζε εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο αληίγξαθν απηνχ γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2010, γηα εηζνδκαηα δειαδ πνπ απνθηζεθαλ απφ 1/1/2009 έσο 31/12/2009 Τπεχζπλε δισζε ηνπ Ν.1599/86 φηη δελ ππνρξενχηαη ν σθεινχκελνο λα ππνβάιιεη θνξνινγηθ δισζε ιφγσ εηζνδκαηνο ζεσξεκέλε απφ ηελ αξκφδηα ΓΟΤ. Για ηο κπιηπιο «Καηάζηαζη ςγείαρ»: Βεβαίσζε πγεηνλνκηθο επηηξνπο ζε ηζρχ απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ην πνζνζηφ αλαπεξίαο (γηα αλέξγνπο πνπ αλθνπλ ζηελ νκάδα ΑκεΑ). ειίδα 10 απφ 13

11 Για ηο κπιηπιο «Δνηοπιόηηηα»: Βεβαίσζε κφληκεο θαηνηθίαο απφ ηνλ νηθείν δκν. ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ ΓΙΑ ΣΑ ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ: 1. Γηφξζσζε ζπκπιξσζε ησλ αηηζεσλ, ζπκπιξσζε ηπρφλ ειιεηπφλησλ ζηνηρείσλ, έζησ θαη ζπκπιεξσκαηηθψλ δηεπθξηληζηηθψλ, επηηξέπεηαη κφλν κέρξη ηε ιμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιο ησλ αηηζεσλ ζπκκεηνρο ζηε δηαδηθαζία επηινγο. 2. Σα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζε πξσηφηππα επηθπξσκέλα αληίγξαθα ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο «Οδεγίεο ζπκπιξσζεο αίηεζεο ζπκκεηνρο ζε πξφγξακκα Κνηλσθεινχο Υαξαθηξα (ΚΟΥ)» (βι. ΕΠΙΚΤΡΩΗ ΣΙΣΛΩΝ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΕΩΝ). 3. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο απφδεημεο πξνζφλησλ ηδηνηησλ θξηηεξίσλ γηα ηηο νπνίεο απαηηνχληαη ηπρφλ άιια πξφζζεηα δηθαηνινγεηηθά, νη ππνςθηνη κπνξνχλ λα ελεκεξψλνληαη απφ ηηο «Οδεγίεο ζπκπιξσζεο αίηεζεο ζπκκεηνρο ζε πξφγξακκα ΚΟηλσθεινχο Υαξαθηξα (ΚΟΥ)». ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΧΣΟ: Τποβολ αιηζευν ζςμμεηοσρ Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ αίηεζε κε θσδηθφ ΔΝΣΤΠΟ ΚΟΥ.1 θαη λα ηελ ππνβάινπλ μόνο ηασςδπομικά με ζςζηημένη επιζηολ, ζηα γξαθεία ηνπ Γηθαηνχρνπ ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε Ινζηιηούηο Δπγαζίαρ ΓΔΔ, Δμμανοςλ Μπενάκη 71A, Σ.Κ , Αθνα, ςπότη καρ Λεμονιάρ επγιάννη, αλαγξάθνληαο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΥ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ (ΒΟΡΔΙΟ ΣΟΜΔΑ)» Σν εκπξφζεζκν ηεο αίηεζεο θξίλεηαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία πνπ θέξεη ν θάθεινο απνζηνιο, ν νπνίνο κεηά ηελ απνζθξάγηζ ηνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε ηνπ ππνςεθίνπ. Κάζε ππνςθηνο δχλαηαη λα ζεκεηψζεη ζηελ αίηεζ ηνπ έλαλ πεξηζζφηεξνπο θσδηθνχο ζέζεσλ γηα κία πεξηζζφηεξεο εηδηθφηεηεο ηεο ίδηαο δηαθνξεηηθο θαηεγνξίαο πξνζσπηθνχ (ΠΔ, ΣΔ, ΓΔ θαη ΤΔ), εθφζνλ δηαζέηεη ηα απαηηνχκελα απφ ηελ αλαθνίλσζε πξνζφληα. Η πποθεζμία ςποβολρ ηυν αιηζευν είναι δέκα (10) ημέπερ (ππνινγηδφκελεο εκεξνινγηαθά) θαη αξρίδεη απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο ζε ηνπηθέο εθεκεξίδεο ηεο αλάξηεζο ηεο ζηα γξαθεία ηνπ Γηθαηνχρνπ, εθφζνλ ε αλάξηεζε είλαη ηπρφλ κεηαγελέζηεξε ηεο δεκνζίεπζεο ζηηο εθεκεξίδεο. Οη ππνςθηνη κπνξνχλ λα αλαδεηζνπλ ηα ένηςπα ηυν αιηζευν θαζψο θαη ηηο «Οδηγίερ ζςμπλπυζηρ αίηηζηρ ζςμμεηοσρ ζε ππόγπαμμα Κοινυθελούρ Υαπακηπα (ΚΟΥ)»: α) ζηα γξαθεία ηνπ Γηθαηνχρνπ ζηελ αλσηέξσ δηεχζπλζε β) ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γηθαηνχρνπ (www.inegsee.gr) γ) ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δ.Π. «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» (www.epanad.gov.gr) θαη δ) ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Α..Δ.Π. (www.asep.gr) αθνινπζψληαο απφ ηελ θεληξηθ ζειίδα ηε δηαδξνκ: Ένηςπα αιηζευν Κοινυθελρ Δπγαζία (ΚΟΥ). Γιαγυνιζμών Φοπέυν Αλαιπηηθέο νδεγίεο γηα ηνλ ηξφπν ζπκπιξσζεο ησλ αηηζεσλ ζπκκεηνρο θαζψο θαη επηπιένλ δηεπθξηλίζεηο γηα απαηηνχκελα πξνζφληα, βαζκνινγνχκελα θξηηξηα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ νη ππνςθηνη παξέρνληαη ζηηο «Οδεγίεο ζπκπιξσζεο αίηεζεο ζπκκεηνρο ζε πξφγξακκα ΚΟηλσθεινχο Υαξαθηξα (ΚΟΥ)». ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: Γημοζίεςζη ηηρ ανακοίνυζηρ Έθδνζε θαη δηαλνκ Γειηίνπ Σχπνπ ζε φια ηα κέζα ελεκέξσζεο πνπ εδξεχνπλ ζηελ πεξηθεξεηαθ ελφηεηα Βνξείνπ Σνκέα Αζελψλ φπνπ πινπνηείηαη ην πξφγξακκα. ειίδα 11 απφ 13

Σν ΗΝ.Δ / Γ..Δ.Δ. Πξέβεδα, 20.2.2012 Αξηζκ. Πξση.: 3420

Σν ΗΝ.Δ / Γ..Δ.Δ. Πξέβεδα, 20.2.2012 Αξηζκ. Πξση.: 3420 Ηλζηηηνύην Δξγαζίαο (ΗΝΔ/ΓΔΔ) (5) Σαρ. Γ/λζε: 2 ν ρικ Πξέβεδαο-Μύηηθα (Μαθξπόινπηζα) Σ.Κ.: 481 00 Πξέβεδα Σει.: 26820 26969 Πιεξνθνξίεο: θ.θ. Πνιπκέξε Πνύιηνπ Νηόληνξνπ Δπάγγεινπ E mail: vpapa@inegsee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔOY Απιθμ.Ππωη.2/158620 ΔΙΕΤΘΤΝΗ :ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ : ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Σασ. Δ/νζη : Πλαηεία Ελεςθεπίαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ To Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη ζχκθσλα κε ηελ ππ αξηζ. 9/7-6-2012 απόθαζε ηεο 26εο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) 06-08-2014 Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΑ : 7Λ73ΟΞ3Μ-ΨΩΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Αζήλα, 06-08-2014 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ - ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 19359 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ Σει. : 210-8231277 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ α) Σνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηελ πξόζιεςε επνρηθνύ πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ θαηά ην άξζξν 21 ηνπ Ν. 2190/1994, όπσο ηζρύεη.

Γηα ηελ πξόζιεςε επνρηθνύ πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ θαηά ην άξζξν 21 ηνπ Ν. 2190/1994, όπσο ηζρύεη. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΓΖΜΟΤ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΣΡΩΑΓΟ 3 ΣΖΛ.: 2106011345 ΣΖΛ. & FAX.: 2106391703 Email: paidikos.stathmos@agiaparaskevi.gr Αγία Παξαζθεπή, 14/10/2011 Αξηζκ. Πξση.: 3639 Γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β. Ά ξ ζ ξ ν 2

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β. Ά ξ ζ ξ ν 2 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΚΧΓΙΚΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΝΣΟΛΟΓΙΟΤ (Π.Γ. 50/2001 Φ.Δ.Κ. 39Α φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ην Π.Γ. 347/2003 Φ.Δ.Κ. 315Α, ην Π.Γ. 44/2005 Φ.Δ.Κ. 63Α θαη ην Π.Γ. 116/2006 Φ.Δ.Κ. 115Α ). Ά ξ ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγηνο Νηθόιανο, 25-1-2013. Θεξαπεπηήξην Υξνλίσλ Παζήζεσλ Λαζηζίνπ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Aθνύ ιάβακε ππόςε

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγηνο Νηθόιανο, 25-1-2013. Θεξαπεπηήξην Υξνλίσλ Παζήζεσλ Λαζηζίνπ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Aθνύ ιάβακε ππόςε ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγηνο Νηθόιανο, 25-1-2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ Αξηζ. Πξση.: OIΚ.252 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ Θεξαπεπηήξην Υξνλίσλ Παζήζεσλ Λαζηζίνπ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Aθνύ ιάβακε ππόςε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ

ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΓΝΧΡΙΗ ΣΙΣΛΧΝ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΧΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) Αζήλα, 27/2/2009 Αξ.Πξση: 5622 ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Αζήλα, 19-03-2015 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 6777 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Σει. : 210-8231277 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αριθ. πρωη.: 11712/76 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ)

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Σηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Διιεληθή Δηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Δ.Σ.Α.Α.) Α.Δ. Αζήλα, 16/7/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ κε ηνλ γεληθφ ηίηιν

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ κε ηνλ γεληθφ ηίηιν Το έπγο ζςγσπημαηοδοηείηαι από ηο Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούρ Πόποςρ Ελλάδαρ και Βοςλγαπίαρ και εκηελείηαι ζηο πλαίζιο ηος Ππογπάμμαηορ Εςπωπαϊκήρ Εδαθικήρ Σςνεπγαζίαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ»,

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», Σδαλαθηαλά, 30 Οθησβξίνπ 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», «ΠΡΟΧΘΗΗ ΓΙΚΣΤΟΤ ΘΑΛΑΔ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ» «ΠΡΟΧΘΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η για ηην πλήρφζη ηεζζάρφν (4) θέζεφν δικηγόρφν με έμμιζθη ενηολή ζηην Κενηρική Τπηρεζία ηοσ Σετνικού Δπιμεληηηρίοσ Δλλάδας

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η για ηην πλήρφζη ηεζζάρφν (4) θέζεφν δικηγόρφν με έμμιζθη ενηολή ζηην Κενηρική Τπηρεζία ηοσ Σετνικού Δπιμεληηηρίοσ Δλλάδας Δ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ Ν Ι Κ Η 4, 1 0 2 4 8 Α Θ Η Ν Α Σ Η Λ. 2 1 0 3 2 9 1 2 0 0, F A X : 2 1 0 3 2 2 1 7 7 2 ------------ ----------- ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Πληροθορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΙΧΑΝΝΙΣΧΝ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΙΧΑΝΝΙΣΧΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ Ισάλληλα 20-7-2015 ΓΗΜΟ ΙΧΑΝΝΙΣΧΝ Αξηζ. Πξση.: 54807/8758 Γ/ΝΗ Γ/ΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ Αλάπηπμεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Μεηξώσλ θαη Πξνζσπηθνύ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

Aξηζκ.: 223.10-2 /5386/2014. «Καηάηαμε Γνθίκσλ Τπαμησκαηηθώλ Ληκεληθνύ ώκαηνο Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο» Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ

Aξηζκ.: 223.10-2 /5386/2014. «Καηάηαμε Γνθίκσλ Τπαμησκαηηθώλ Ληκεληθνύ ώκαηνο Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο» Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ Aξηζκ.: 223.10-2 /5386/2014 -ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ- «Καηάηαμε Γνθίκσλ Τπαμησκαηηθώλ Ληκεληθνύ ώκαηνο Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο» Έρνληαο ππόςε: Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ

ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΘΔΚΑ: Ξξνθήξπμε πξόρεηξνπ δηαγωληζκνύ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ γηα ηελ εθπόλεζε ηνπ έξγνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ" ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013. ρέδην ΟΓΗΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013. ρέδην ΟΓΗΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ" ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ρέδην ΟΓΗΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΘΤΓΥΡΟΛΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα:Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ εγγξαθή ηωλ εηζαγνκέλωλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε γηα ην αθαδεκαϊθό έηνο 2011-12.

Θέκα:Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ εγγξαθή ηωλ εηζαγνκέλωλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε γηα ην αθαδεκαϊθό έηνο 2011-12. 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Βαζκφο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ & ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ ΜΑΡΟΤΗ 7-9 - 2011 ΔΞΔΣΑΔΩΝ - ΣΜΖΜΑ Β Αξ.Πξση. Βαζκφο Πξνηεξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΗΓΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ»

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο: «Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές» ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Σεύσορ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛIΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛIΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛIΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΔΠΑΓ/ΚΖ ΔΚΠ/Ζ ΚΑΗ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΥΡΟΝΟ ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΒΑΘΜΟ ΑΦ. ΒΑΘΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΔΛΧΝ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ. ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ κε αξηζ. πξση.: 21729 / 16-02-2015

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΔΛΧΝ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ. ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ κε αξηζ. πξση.: 21729 / 16-02-2015 ΤΠΟΔΡΓΟ 8: ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΗ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΔΛΔ ΔΔΔ ΠΡΑΞΗ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΤΝΓΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΙΔΚ ΔΠΑ ΚΑΙ ΔΠΑΛ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ (ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σηρ ΜΔ 1/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΑΔ)

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ (ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σηρ ΜΔ 1/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΑΔ) ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΣΑ (Α.Α.Η. Α.Δ. ΟΣΑ) ------------------------------------------------------- Οδόρ. Μοςζηακλή, Παγκπήηιο ηάδιο Σηλ: 2180 264560/2810215080 Απιθμ. Ππυη ΜΔ1/2011.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 : ΔΗΓΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΔΗΑΓΧΓΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΒΑΔΗ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΝΟΜΟΤ ( Απθπο 59 παπ.11 Ν.3966/2011 (ΦΔΚ. Α 118)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 : ΔΗΓΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΔΗΑΓΧΓΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΒΑΔΗ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΝΟΜΟΤ ( Απθπο 59 παπ.11 Ν.3966/2011 (ΦΔΚ. Α 118) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 : ΔΗΓΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΔΗΑΓΧΓΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΒΑΔΗ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΝΟΜΟΤ ( Απθπο 59 παπ.11 Ν.3966/2011 (ΦΔΚ. Α 118) Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 59 παξ. 11 ηνπ Ν.3966/2011(ΦΔΚ.Α 118), απφ ην αθαδεκατθφ έηνο

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ ΔΛΗΑΗΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΞΝΟΥΛ Αθήνα, 31/03/2014 Απ. Ξπυη.: 6308 ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα