15PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15PROC002679946 2015-04-01"

Transcript

1 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 2 εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΜΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΩΝ» Σαρ. Γ/λζε : πλη/ρνπ Κεθαινπνχινπ 17, Σκήκα : Oηθνλνκηθφ Σει. : FAX : Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: :49:27 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΡΠΟ46907Ξ-ΟΑΗ ΑΜΟ : Α.Π. : 3002 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 4/2015 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΗΑΖ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΔΗΓΖ - ΠΟΟΣΖΣΔ Όπσο αλαιπηηθά θαίλνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β ηεο παξνχζεο. ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΚΩΓΗΚΟ CPV ,00 κε Φ.Π.Α., κε θάιπςή ηεο απφ ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ηνπ Ννζνθνκείνπ (ΚΑΔ 0419) ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ Ζ ρακειφηεξε ηηκή HMEΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖ ΓΗΑΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΣΖΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ

2 Σν Γεληθό Ννζνθνκείν άκνπ έρνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο 1. Σνπ Ν.2286/95 (ΦΔΚ/19/Α/95)Πξνκήζεηεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ. 2. Σν ΠΓ 118/2007 θαζψο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3580/2007 (ΦΔΚ 134/η.Α / ) θαη φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν.3846/2010 (ΦΔΚ 66/η.Α / ) θαη ηζρχεη. 3. Σν Ν 2955/2001, Πξνκήζεηεο Ννζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο ησλ Πε..Τ θαη άιιεο δηαηάμεηο (Φ.Δ.Κ 256,η.Α) θαζψο θαη ην Ν. 3329/2005 Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. 4. Σνπ λ. 2522/1997 (Φ.Δ.Κ. 178/Α / ) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ην ζηάδην πνπ πξνεγείηαη ηεο ζχλαςεο ζπκβάζεσο δεκνζίσλ έξγσλ, θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 89/665 ΔΟΚ», εθφζνλ ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ δηαγσληζκνχ εκπίπηεη ζηα εθάζηνηε νξηδφκελα απφ ηηο θνηλνηηθέο νδεγίεο ρξεκαηηθά φξηα. 5. Σν Ν 2362/1995, Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο Γηαηάμεηο. 6.Σνπ Π.Γ. 60/2007 (ΦΔΚ 64/Α/ ) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 2005/51/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ Οδεγία 2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Ννεκβξίνπ 2005». 7.Σνλ Ν. 4052/ ΦΔΚ Α41. 8.Σνλ Ν.3867/2010 άξζξν 27 παξάγξαθνο Σνλ Ν.4281/2014 «Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». Σηο απνθάζεηο: 1.Σελ ππ αξηζκ. 06 ε / , ζέκα 2 ν, απφθαζε ηνπ Γ. ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ νη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο πνπ ηέζεθαλ πξνο δηαβνχιεπζε γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ ππεξεζηψλ εζηίαζεο. 2.Σελ ππ αξηζκ. 06 ε / , ζέκα14 ν, απφθαζε ηνπ Γ. ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε δηελέξγεηα ηνπ πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ ππεξεζηψλ εζηίαζεο. 3.Σελ Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο ηνπ Γ.Ν άκνπ κε ΑΓΑ : 72ΑΤ46907Ξ-ΠΑΜ. ΠΡΟΚΖΡΤΟΤΜΔ 1. Πξφρεηξν δηαγσvηζκφ κε ζθξαγηζκέvεο πξoζθoξέο, ζε ΔΤΡΩ, γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ ππεξεζηψλ εζηίαζεο φπσο αλαιπηηθά θαίλνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β ηεο παξνχζεο. Κξηηήξην θαηαθχξσζεο ε ρακειφηεξε ηηκή. Πξνυπνινγηζκφο δαπάλεο ,00 κε Φ.Π.Α., κε θάιπςή ηεο απφ ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ηνπ Ννζνθνκείνπ (ΚΑΔ 0419). 2. Ο δηαγσvηζκφο ζα γίvεη ζηηο , εκέξα Πέκπηε θαη ψξα π.κ., ζην ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ ηνπ Ννζνθνκείνπ. Γηεχζπλζε: Κεθαινπνχινπ 17, άκνο. Λήμε πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξώλ : 16/04/2015 ( π.κ.) 2

3 ΤΝΖΜΜΔΝΑ 1. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α «ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ» 2. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β «ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ» ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α 1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ : α) Έιιελεο πνιίηεο β) Αιινδαπνί γ) Ννκηθά πξφζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά δ) πλεηαηξηζκνί ε) Δλψζεηο Κνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηψλ Οη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηψλ δελ ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή, πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά. Ζ επηιεγείζα έλσζε ή θνηλνπξαμία ππνρξενχηαη λα πξάμεη ηνχην εάλ θαηαθπξσζεί ζ απηή ε ζχκβαζε, εθφζνλ ε ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 2. Οη εvδηαθεξφκεvoη πoπ ζα ζπκκεηάζρoπv ζηov δηαγσvηζκφ πξέπεη vα ππoβάιιoπv ηεv πξoζθoξά ηoπο, ζηo αξκφδηo Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ηoπ Ννζνθνκείνπ σο εμήο: Οη πξoζθoξέο ζα ππoβάιιovηαη, κέζα ζε θαιά ζθξαγηζκέvo θάθειιo, ζηov oπoίo ζα αvαγξάθεηαη επθξηvψο: α) Ζ ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ κε θεθαιαία γξάκκαηα β) Ο πιήξεο ηίηιoο ηoπ Ννζνθνκείνπ ήηoη: ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΜΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΩΝ» γ) Ο αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο δ) Ζ εκεξoκεvία δηεvέξγεηαο ηoπ δηαγσvηζκoχ ε) Σα ζηoηρεία ηoπ απoζηoιέα 3. Mέζα ζηov θιεηζηφ θπξίσο θάθειιo ηεο πξoζθoξάο ηoπoζεηoχvηαη: 3.1. Kιεηζηφο ππoθάθειιoο κε ηεv έvδεημε ΓIΚΑIΟΛΟΓΖΣIΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ, ζηov oπoίo ζα εζσθιείovηαη : Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 ( Α 75 ), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ζηελ νπνία ζα αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε φηη, ζε πεξίπησζε πνπ δεηεζνχλ απφ ηελ ππεξεζία, θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ ΠΓ 118/07, ζα πξνζθνκίζεη απηά έγθαηξα Τπεχζπλε Γήισζε πνπ λα δειψλνληαη α) νη ηπρφλ λνκηθνί πεξηνξηζκνί ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο β) εάλ έρεη απνθιεηζζεί ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηαγσληζκνχο γ) εάλ έρνπλ ππνπέζεη ζε ζνβαξφ παξάπησκα θαηά ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο δ) ε ζπλέπεηα ηεο επηρείξεζεο ζηελ εθπιήξσζε ηφζν ησλ ζπκβαηηθψλ ηεο ππνρξεψζεσλ, φζν θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο, ελ γέλεη πξνο ην Γεκφζην Σνκέα θαη ε) εάλ έρνπλ θάλεη ςεπδείο ή αλαθξηβείο δειψζεηο θαηά ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ πνπ δεηνχληαη απφ ηελ Τπεξεζία Κιεηζηφο ππoθάθειιoο κε ηεv έvδεημε ΣΔΥΝIΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ, ζηov oπoίo ζα ηνπνζεηεζνχλ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο. ηνηρεία, πηζηνπνηεηηθά θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β), ππνβάιινληαη ζην θάθειν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο. 3

4 3.3.Σα oηθovoκηθά ζηoηρεία ηεο πξoζθoξάο ηoπoζεηoχvηαη, επη πνηλή απνξξίςεσο, ζε ρσξηζηφ θάθειo επίζεο κέζα ζηov θπξίσο θάθειo κε ηεv έvδεημε ΟIΚΟΝΟΜIΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ. 4. ΣΗΜΔ : Ζ ηηκή ζα πξέπεη vα δίvεηαη ζε επξψ. Ζ ηηκή ζα αλαγξάθεηαη απαξαίηεηα ζηελ νηθνλνκηθή πξoζθoξά αξηζκεηηθά θαη oιoγξάθσο. ηελ ηηκή πεξηιακβάvovηαη oη ηπρφv θξαηήζεηο σο θαη θάζε άιιε επηβάξπvζε. 5. Οη πξoζθoξέο ηζρχoπv θαη δεζκεχoπv ηoπο πξoκεζεπηέο γηα εθαηφλ νγδφληα (180) εκέξεο. Ζ έvαξμε πξoζεζκίαο αξρίδεη απo ηεv επoκέvε ηεο δηεvέξγεηαο ηoπ δηαγσvηζκoχ. Πξoζθoξά πoπ oξίδεη ρξφvo ηζρχoο κηθξφηεξo ηoπ πξoβιεπφκεvoπ απo ηεv παξoχζα δηαθήξπμε, απoξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 6. H θαηαθχξσζε ηoπ δηαγσvηζκoχ ζα γίvεη κε θξηηήξηo θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή. Απηφο ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ε ππεξεζία εζηίαζεο ζα θιεζεί γηα ηελ ππνγξαθή ζρεηηθήο ζχκβαζεο θαη ζα θαηαβάιεη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο γηα πoζφ πoπ ζα θαιχπηεη ηo 5 % επί ηεο αμίαο ηεο χκβαζεο ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ν ΦΠΑ. Σν πνζφ ηεο εγγχεζεο ζα δίδεηαη ζε επξψ. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη. 7. ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΤΜΒΑΔΩ : Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί ζα ηζρχεη γηα έλα ρξφλν θαη ζα κπνξεί λα παξαηαζεί γηα έμη (6) κήλεο, κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 8. Παξνρή ππεξεζίαο : Ζ νξηζηηθή, πνηνηηθή θαη πνζνηηθή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζα γίλεηαη απφ αξκφδηα επηηξνπή, πνπ ζα νξηζζεί κε βάζε ηηο λφκηκεο δηαδηθαζίεο. 9. Πιεξσκή : H πιεξσκή ζα γίλεη ζε ΔΤΡΩ γηα ην 100% ηεο αμίαο, κεηά απφ ηελ ππνγξαθή ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. Υξφλνο πιεξσκήο : Δληφο εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο ησλ εξγαζηψλ, κε βάζεη ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ινηπά ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 35 ηνπ Κ.Π.Γ. (Π.Γ. 118/07). 10. Ο Αλάδνρνο βαξχλεηαη κε ηηο λφκηκεο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ θξαηήζεηο, πνπ ηζρχνπλ θαηά ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν. 11. ε φηη αθνξά ηελ θαηάζεζε Γηνηθεηηθψλ πξνζθπγψλ θαη θπξψζεσλ ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζην Π.Γ 118/07 (Κ.Π.Γ). 12. Γηα φηη δελ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα ηζρχνπλ νη πεξί πξνκεζεηψλ ηνπ δεκνζίνπ δηαηάμεηο. 13. Ο Γηαγσληζκφο θαηαρσξήζεθε επίζεο θαη ζην δηαδίθηπν ζηε δηεχζπλζε (www.nosokomeiosamou.gr) ζηηο Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΡΑΓΚΟΤΖ ΓΔΩΡΓΗΟ 4

5 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β ΣΤΠΗΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 1.Οη εξγαδφκελνη ζα πξέπεη λα έρνπλ βηβιηάξην πγείαο ζεσξεκέλν απφ αξκφδηα αξρή, ηνπιάρηζηνλ ην ηειεπηαίν ηξίκελν, πνπ λα πηζηνπνηεί φηη δελ πάζρεη απφ λνζήκαηα πνπ κπνξνχλ λα κεηαδνζνχλ κε ηα ηξφθηκα. Σν βηβιηάξην πγείαο ζα πξέπεη λα απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ πξφζιεςή ηνπο. Δπίζεο, γηα λα δηαπηζησζεί ε ηθαλφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ δεηνχκελνπ έξγνπ, ζηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη γλσκάηεπζε παζνιφγνπ φπνπ ζα βεβαηψλεηαη ε αξηηκέιεηά ηνπο θαη ε γεληθφηεξε πγεία. 2.Όζνλ αθνξά ζηνπο κάγεηξεο, ν νπνίνη ζα πξέπεη λα έρνπλ ειηθία έσο 55 εηψλ, απαηηείηαη 5εηήο ηνπιάρηζηνλ πξνυπεξεζία ζε ρψξνπο καδηθήο εζηίαζεο. Δπίζεο, νη κάγεηξεο ζα πξέπεη λα έρνπλ πηπρίν καγείξνπ ζρνιήο ηνπξηζηηθψλ επαγγεικάησλ ή απφ δεκφζην ή απφ ηδησηηθφ ΗΔΚ ή απφ Σερληθφ Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 3.Όζνλ αθνξά ζηνλ βνεζφ κάγεηξα, είλαη απαξαίηεηε 3εηήο ηνπιάρηζηνλ πξνυπεξεζία ζε ρψξνπο καδηθήο εζηίαζεο θαη απνιπηεξίνπ Γπκλαζίνπ. ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΑ ΑΣΟΜΑ ΚΑΗ ΥΡΟΝΟ ΑΠΑΥΟΛΖΖ - Θα απαζρνιεζνχλ 2 (δχν) άηνκα γηα 6 (έμη) ψξεο θαζεκεξηλά, 6 (έμη) εκέξεο αλά εβδνκάδα θαη 1 (έλα) άηνκν γηα 4 (ηέζζεξηο) ψξεο θαζεκεξηλά, 6 (έμη) εκέξεο αλά εβδνκάδα. - Οη βάξδηεο εξγαζίαο θαίλνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα: ΔΡΓΑΗΔ-ΣΜΖΜΑΣΑ ΑΣΟΜΑ ΩΡΔ ΖΜΔΡΖΗΩ ΑΝΑ ΑΣΟΜΟ ΩΡΑΡΗΟ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΜΑΓΔΗΡΑ :00-13:00 ΒΟΖΘΟ ΜΑΓΔΗΡΑ :00-13:00 Παξαηήξεζε: ζε πεξίπησζε αιιαγήο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, ην λνζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνβεί (κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηνλ αλάδνρν) ζε ηξνπνπνίεζε ησλ σξψλ θαη εκεξψλ εξγαζίαο. ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ 1. Καζήθνληα Μάγεηξα Παξαζθεπή γεπκάησλ ζχκθσλα κε ην εκεξήζην πξφγξακκα πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηνλ δηαηηνιφγν ηνπ λνζνθνκείνπ. 2. Καζήθνληα βνεζνύ Μάγεηξα α) Μεηαθνξά ησλ πξψησλ πιψλ απφ ηα ςπγεία ζηνπο ρψξνπο επεμεξγαζίαο. β) Καζαξηζκφο, πιχζηκν, πξνεηνηκαζία ησλ πξνο παξαζθεπή εηδψλ. γ) Μεηαθνξά ιακαξηλψλ κε καγεηξεκέλν θαγεηφ ζην πάγθν δηαλνκήο. δ) Πιχζηκν καγεηξηθψλ ζθεπψλ, κεραλεκάησλ θνπήο, θνχξλσλ θαη ςπγείσλ καγεηξείνπ ε) Καζαξηφηεηα ζε πάγθνπο εξγαζίαο, πιαθάθηα ηνίρνπ, ληνπιάπηα καγεηξείνπ. ζη) Δθηέιεζε ησλ εληνιψλ ηνπ ππεχζπλνπ καγείξνπ ηεο βάξδηαο. δ) Σελ εκέξα πνπ ν βνεζφο κάγεηξα δελ εξγάδεηαη ή απνπζηάδεη ζε ξεπφ ή άδεηα, ηα θαζήθνληά ηνπ ζα εθηεινχληαη απφ ηνπο κάγεηξεο. ΓΔΝΗΚΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 1. Οη εξγαδφκελνη ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο εξγαζίαο ζχκθσλα κε ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία. 5

6 2. Οη εξγαδφκελνη ζα πξέπεη λα απαζρνινχληαη ζε θπθιηθφ σξάξην, θαζεκεξηλά θαη ηηο αξγίεο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, έηζη φπσο ζα πξνβιέπεηαη ζηελ δηαθήξπμε. 3. Οη εξγαδφκελνη δελ επηηξέπεηαη λα βιέπνπλ έγγξαθα ή θαθέινπο ηνπ Ννζνθνκείνπ. Ο αλάδνρνο θξνληίδεη ψζηε νη ππάιιεινί ηνπ λα κελ αλαθνηλψλνπλ ζε θαλέλαλ πξάγκαηα πνπ ηνπο έγηλαλ γλσζηά ιφγσ ηεο εξγαζίαο ηνπο (ηαηξηθφ απφξξεην θ.ι.π.) Απηή ε ππνρξέσζε εμαθνινπζεί λα ππάξρεη αθφκε θαη κεηά ην πέξαο ηεο ζπκβάζεσο. 4. Οη εξγαδφκελνη ζα πξέπεη λα είλαη επγεληθνί θαη λα ζπλεξγάδνληαη νκαιά κε ηνπο ππαιιήινπο ηνπ λνζνθνκείνπ κε ηνπο νπνίνπο έρνπλ παξφκνηα θαζήθνληα θαη λα εθηεινχλ επαθξηβψο ηηο εληνιέο εθείλσλ πνπ πξνΐζηαληαη θαη επηηεξνχλ ην έξγν ηνπο. 5. Οη εξγαδφκελνη δελ κπνξνχλ λα κηινχλ κε αζζελείο γηα ηελ αζζέλεηά ηνπο θαη ηελ αγσγή πνπ ηνπο ρνξεγείηαη γηα ηε ζεξαπεία ηνπο. Δπίζεο δελ ηνπο επηηξέπεηαη λα ζρνιηάδνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ γηαηξψλ θαη ηνπ βνεζεηηθνχ θαη λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ. Αθφκε δελ κπνξνχλ λα δίλνπλ ζπκβνπιέο γηα ζεξαπείεο ζηνπο αζζελείο. Δίλαη απαγνξεπκέλε ε ζπλαλαζηξνθή κε ηνπο αζζελείο, φπσο θαη ε πξνκήζεηα αιιφηξησλ θαγεηψλ, πνηψλ, ηζηγάξσλ, θαξκάθσλ θ.ι.π. 6. Σν πξνζσπηθφ ηεο εηαηξείαο ζα ππνγξάθεη θαζεκεξηλά ζε παξνπζηνιφγην πνπ ζα έρεη ν επηθεθαιήο επφπηεο ηεο αλαδφρνπ εηαηξίαο θαηά ηελ είζνδν θαη έμνδν απφ ηνλ ρψξν εξγαζίαο. ΑΔΑ: 6ΡΠΟ46907Ξ-ΟΑΗ ΤΓΔΗΑ ΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ 1. Απαγνξεχεηαη ε κε νπνηαδήπνηε ηδηφηεηα, απαζρφιεζε, ζε ρψξνπο εξγαζίαο κε ηξφθηκα νπνηνπδήπνηε αηφκνπ είλαη γλσζηφ ή ππάξρνπλ ππφλνηεο φηη πάζρεη απφ λφζεκα πνπ κεηαδίδεηαη κέζσ ησλ ηξνθψλ, ή αηφκνπ πνπ έρεη δηάξξνηα ή κνιπζκέλα ηξαχκαηα ή έρεη πξνζβιεζεί απφ δεξκαηηθή κφιπλζε θαη πθίζηαηαη άκεζνο ή έκκεζνο θίλδπλνο κφιπλζεο ησλ ηξνθίκσλ απφ παζνγφλνπο κηθξννξγαληζκνχο. 2. ε πεξίπησζε πνπ ζην πξνζσπηθφ παξνπζηαζζεί θάπνην απφ ηα λνζήκαηα πνπ πξναλαθέξζεθαλ, ν/νη ππεχζπλνη ηεο εηαηξείαο έρνπλ ηελ λνκηθή ππνρξέσζε λα ιακβάλνπλ φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ πξφιεςε ηνπ θηλδχλνπ κφιπλζεο ησλ ηξνθίκσλ. Σα κέηξα πεξηιακβάλνπλ απνθιεηζκφ απφ ηελ εξγαζία γηα φζν δηάζηεκα θξηζεί αλαγθαίν θαη αληηθαηάζηαζή ηνπ γηα φζν δηάζηεκα απνπζηάδεη. Γηα λα επηζηξέςεη ζηελ εξγαζία ηνπ κεηά απφ αζζέλεηα απαηηείηαη ηαηξηθή βεβαίσζε. 3. Ζ αλάδνρνο εηαηξεία πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη θαζεκεξηλά απφ ηνπο εξγαδφκελνπο, ζηελ αξρή ηεο βάξδηαο, γηα ηπρφλ χπαξμε πξνβιεκάησλ πγείαο. ε πεξίπησζε πνπ ε εηαηξεία - επηρείξεζε παξαβαίλεη ηνπο παξαπάλσ φξνπο, ην Ννζνθνκείν δηθαηνχηαη, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, λα ηεο επηβάιεη θπξψζεηο. 4. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πγηεηλήο, ππεχζπλε απέλαληη ζην Ννζνθνκείν είλαη ε εηαηξεία. Γεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν πγείαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο εηαηξείαο δχλαηαη λα αζθεί ην Ννζνθνκείν. 5. Σν πξνζσπηθφ ηεο αλαδφρνπ εηαηξείαο ζα είλαη ζηαζεξφ θαη εθπαηδεπκέλν. Γελ ζα απαζρνιείηαη ζε άιιεο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξείαο. ην Ννζνθνκείν ζα ππάξρεη νλνκαζηηθφο θαηάινγνο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ρψξν ησλ ηξνθίκσλ, ν νπνίνο ζα είλαη ζεσξεκέλνο απφ ηελ Δπηζεψξεζε εξγαζίαο, ελψ νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζην πξνζσπηθφ, ζα γλσζηνπνηείηαη γξαπηά ζην Ννζνθνκείν. 6. Απαγνξεχεηαη ε κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν απαζρφιεζε εξγαδνκέλσλ πνπ κεηαθέξνληαη απφ δηαθνξεηηθή απαζρφιεζε, π.ρ. ζπλεξγείν θαζαξηφηεηαο ζην ρψξν ησλ ηξνθίκσλ. 7. Σν πξνζσπηθφ ζα πξέπεη λα είλαη αζθαιηζκέλν απφ ηελ αλάδνρν εηαηξεία, φπσο πξνβιέπνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο θαη ε αλάδνρνο εηαηξεία-επηρείξεζε ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίδεη ζην Ννζνθνκείν κεληαίεο θαηαζηάζεηο ηνπ ΗΚΑ, φπνπ λα απνδεηθλχεη ηαπαξαπάλσ. 6

7 8. ε πεξίπησζε πνπ ε εηαηξεία/ επηρείξεζε παξαβαίλεη ηνπο παξαπάλσ φξνπο, ην Ννζνθνκείν δηθαηνχηαη, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, λα επηβάιεη ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε δηαθήξπμε θαη ηε ζχκβαζε. ΑΔΑ: 6ΡΠΟ46907Ξ-ΟΑΗ ΑΣΟΜΗΚΖ ΤΓΗΔΗΝΖ ΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ - ΜΔΣΡΑ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 1. Ο θάζε εξγαδφκελνο πξέπεη λα δηαηεξεί πςειφ επίπεδν πγηεηλήο θαη λα θξνληίδεη γηα ηελ θαζεκεξηλή αηνκηθή ηνπ θαζαξηφηεηα αιιά θαη γηα ηελ ζσζηή ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο. 2. Σα άηνκα πνπ εξγάδνληαη ζηνπο ρψξνπο παξαζθεπήο θαη δηαλνκήο ησλ ηξνθίκσλ πξέπεη: -Να πιέλνπλ ηα ρέξηα ηνπο θάζε θνξά πνπ ρξεηάδεηαη κεηά απφ επίζθεςε ζηε ηνπαιέηα, ηελ επαθή κε ηα καιιηά, κχηε, πξφζσπν ή ην ζηφκα ηελ επαθή κε ηα ζθνππίδηα ή απνξξίκκαηα ηξνθψλ, κεηά απφ βήρα, θηέξληζκα, θχζεκα κχηεο. -Να κελ θαπλίδνπλ, ηξψλε, πίλνπλ, θαιισπίδνληαη ζηνπο ρψξνπο δηακνλήο θαη πξνεηνηκαζίαο ησλ ηξνθίκσλ. -Να θαιχπηνπλ ηηο πιεγέο ζηα ρέξηα ηνπο κε αδηάβξνρν επίδεζκν ( θαηά πξνηίκεζε εληφλνπ ρξψκαηνο ψζηε λα αλαγλσξίδεηαη εχθνια αλ απνθνιιεζεί). -Να κελ θνξνχλ θνζκήκαηα θαη λα κελ έρνπλ ςεχηηθα πξνζηηζέκελα ε βακκέλα λχρηα. -Σα λχρηα πξέπεη λα δηαηεξνχληαη θνκκέλα θνληά θαη θαζαξά. -Να έρνπλ θαζαξά καιιηά δεκέλα πίζσ, εθ φζνλ είλαη καθξηά θαη λα θνξνχλ θαηάιιειν θάιπκκα (ζθνχθν, θαπέιν) ην νπνίν λα θαιχπηεη ηα καιιηά ηνπ εξγαδφκελνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο. 3. Ζ ζηνιή εξγαζίαο ζα είλαη ζχκθσλε κε ηα ζρέδηα θαη ηα ρξψκαηα ηνπ Ννζνθνκείνπ. Θα πξέπεη λα είλαη πάληα θαζαξή θαη λα αιιάδεη ηαθηηθά (θάζε θνξά πνπ είλαη βξψκηθε θαη ηνπιάρηζηνλ 2 θνξέο ηελ εβδνκάδα), ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε πξνζηαζία ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ. Ζ δαπάλε γηα ηελ ζηνιή, ηα παπνχηζηα, ηα αλαιψζηκα παξειθφκελα (ζθνπθάθη, γάληηα, πνδηέο) θαη ην θφζηνο θαζαξηζκνχ ηεο ζα επηβαξχλεη ηνλ αλάδνρν θαη φρη ηνλ θάζε εξγαδφκελν πξνζσπηθά. Σα παπνχηζηα ζα είλαη ηζφθαξα θιεηζηνχ ηχπνπ ρσξίο ηξχπεο, ρξψκαηνο αλαιφγνπ ηεο ζηνιήο. Οη εξγαδφκελνη ζα θνξνχλ ηακπειάθη κε ην φλνκα θαη ηελ ηδηφηεηα ηνπο. 4.Ζ αθαίξεζε ησλ ξνχρσλ, παλσθνξηψλ, παπνπηζηψλ θαη ησλ πξνζσπηθψλ αληηθεηκέλσλ, αιιά θαη ε ηνπνζέηεζε ηεο ζηνιήο εξγαζίαο πξέπεη λα γίλεηαη ζε εηδηθή ληνπιάπα πνπ ππάξρεη ζην ρψξν ηεο θνπδίλαο. ΥΔΗΡΗΜΟ ΣΡΟΦΗΜΩΝ 1. Σα ηξφθηκα δελ πηάλνληαη κε ηα ρέξηα, παξά κφλν φηαλ είλαη απνιχησο αλαγθαίν, θαη πάληα κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ γαληηψλ. 2. Γελ ρεηξίδνληαη ηξφθηκα άηνκα πνπ έρνπλ δεξκαηηθέο βιάβεο ή θάπνηα κεηαδνηηθή αζζέλεηα ή ππάξρεη ζρεηηθή ηαηξηθή ζχζηαζε. Μηθξά ηξαχκαηα θαιχπηνληαη κε αδηάβξνρν έγρξσκν επίδεζκν. 3. Σα θξχα θαγεηά δηαηεξνχληαη ζε ζεξκνθξαζία ρακειφηεξε ησλ 5 C. 4. Σα δεζηά καγεηξεκέλα θαγεηά δηαηεξνχληαη ζε ζεξκνθξαζία άλσ ησλ 60 C κέρξη λα ζεξβηξηζηνχλ. Αλ πξφθεηηαη λα ζεξβηξηζηνχλ πνιιέο ψξεο κεηά, ηφηε ζα πξέπεη λα θξπψζνπλ (εληφο 3 σξψλ), λα δηαηεξεζνχλ ζην ςπγείν (θάησ απφ 5 C) θαη λα μαλαδεζηαζνχλ ηνπιάρηζηνλ ζηνπο 60 C ιίγν πξηλ λα ζεξβηξηζηνχλ. 5. Σα ηξφθηκα θαιχπηνληαη ψζηε λα πξνζηαηεχνληαη απφ κχγεο θαη άιια έληνκα. 6. Υξεζηκνπνηνχληαη δηαθνξεηηθνί πάγθνη, εξγαιεία θαη ζθεχε γηα ηα σκά ηξφθηκα θαη δηαθνξεηηθνί γηα ηα καγεηξεκέλα ή γηα ηξφθηκα πνπ ζα θαηαλαισζνχλ ρσξίο ςήζηκν. 7. Οη πάγθνη, ηα ηξαπέδηα, ηα κεραλήκαηα θαη νη ζπζθεπέο θνπήο θαη επεμεξγαζίαο ηξνθίκσλ θαζαξίδνληαη ζρνιαζηηθά κεηά ηελ ρξήζε, ψζηε λα κελ ππάξρνπλ ππνιείκκαηα ηξνθψλ, ελψ απαηηείηαη απνιχκαλζε φισλ ησλ ζθεπψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ κε ηξφπν πνπ ζα ππνδείμεη ην Ννζνθνκείν. 7

8 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ 1. Σν πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ ζην ηέινο θάζε γεχκαηνο θξνληίδεη γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ ζθνππηδηψλ απφ ηνπο ρψξνπο δηαλνκήο ησλ ηξνθίκσλ. Αθνχ ζπιιέμνπλ ηα ζθνππίδηα ζε θαηάιιεινπο πιαζηηθνχο ζάθνπο θαιά θιεηζκέλνπο, ηα κεηαθέξνπλ ζε ζεκείν πνπ ην θάζε Ννζνθνκείν νξίδεη σο ζεκείν ζπιινγήο ζθνππηδηψλ γηα ηελ νξηζηηθή απνκάθξπλζή ηνπο απφ ην Ννζνθνκείν. 2. Απαγνξεχεηαη απζηεξά ε (πξνο εθπνίεζε) κεηαθνξά εθηφο λνζνθνκείνπ ππνιεηκκάησλ ή πεξίζζεηαο ηξνθίκσλ ή πξψησλ πιψλ. Όια ηα παξαπάλσ πξέπεη λα πεηάγνληαη σο ζθνππίδηα κε ηνλ ηξφπν πνπ πξναλαθέξζεθε. Σα πγξά απφβιεηα ζα πξέπεη επίζεο λα απνκαθξχλνληαη κε θαηάιιειν ηξφπν, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο ηνπ Ννζνθνκείνπ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ 1. Ζ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ αθνξά ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο πγηεηλήο ησλ ηξνθίκσλ, ηελ θαζαξηφηεηα, ηελ κεηαθνξά, ηνπο θαλφλεο ζεξβηξίζκαηνο, ηνπο θαλφλεο αηνκηθήο θαζαξηφηεηαο, ηελ εθπαίδεπζε ζε εηδηθέο δίαηηεο, ηνλ θαζαξηζκφ θαη απνιχκαλζε ησλ ρψξσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ, ηελ δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ (ζθνππίδηα) θαη φια φζα πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε. Όια ηα παξαπάλσ ζα γίλνπλ θαηφπηλ ζπλεξγαζίαο ηνπ αλαδφρνπ κε ηνλ Πξντζηάκελν Δπηζηαζίαο, ηελ Δπηηξνπή Δλδνλνζνθνκεηαθψλ Λνηκψμεσλ θαη ηνλ Γηαηηνιφγν ηνπ Ννζνθνκείνπ. 2. Μεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθπαηδεχζεη φιν ην πξνζσπηθφ γηα ηνπιάρηζηνλ 20 ψξεο, ζεσξεηηθά θαη πξαθηηθά. Ο εθπαηδεπφκελνο ππνγξάθεη ζρεηηθή δήισζε εθπαίδεπζεο. Ζ δήισζε θαηαρσξείηαη ζην αξρείν ηνπ αλαδφρνπ θαη είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ. 3. Τπεχζπλνο εθπαίδεπζεο είλαη ν αλάδνρνο. Δπίζεο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ επνπηεία ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, γηα ηελ ζσζηή ηήξεζε ησλ θαλφλσλ, κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζην λέν πξνζσπηθφ πνπ δελ έρεη επαξθή εκπεηξία ζην ρεηξηζκφ ησλ ηξνθίκσλ αιιά θαη ζην έκπεηξν πξνζσπηθφ, γηα ηελ απνθπγή ραιάξσζεο ησλ κέηξσλ, πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη κε επηκέιεηα. ΔΠΟΠΣΔΗΑ Ο έιεγρνο ηνπ αλαδφρνπ απφ ην Ννζνθνκείν ζα γίλεηαη απφ ηνλ Πξντζηάκελν επηζηαζίαο θαη απφ εηδηθή Σξηκειή Δπηηξνπή παξαθνινχζεζεο εξγαζηψλ ε νπνία ζα νξηζηεί απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηνπ Ννζνθνκείνπ. ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ Ζ αλάδνρνο εηαηξία ππνρξενχηαη: 1. Να ππνβάιιεη πξφγξακκα εξγαζίαο, φιεο ηηο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο, φιεο ηηο εκέξεο ηνπ έηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αββάησλ-κπξηαθψλ θαη Αξγηψλ. Σν πξφγξακκα εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ηδησηηθνχ ζπλεξγείνπ ζα εθπνλείηαη απφ ηελ εηαηξία ζε ζπλεξγαζία κε ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ έηζη ψζηε λα ελαξκνλίδεηαη κε ην πξφγξακκα εξγαζίαο ησλ ππαιιήισλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 2. Να αλαζθεπάδεη έγθαηξα ην πξφγξακκα ζε πεξίπησζε αιιαγήο ησλ πξνο απαζρφιεζε αηφκσλ ιφγσ απφιπζεο ή παξαίηεζεο ή αζζέλεηαο θαη ελ γέλεη θσιχκαηνο. 3. Να δηαηεξεί ζην ρψξν ηνπ Ννζνθνκείνπ πνπ απαζρνιείηαη ην ζπλεξγείν ηα αθφινπζα: αληίγξαθα θαηαζηάζεσο πξνζσπηθνχ, πξνγξάκκαηα εξγαζίαο, απνδείμεηο πιεξσκψλ ζε εξγαδνκέλνπο, εηδηθφ βηβιίν ηξνπνπνίεζεο σξαξίνπ θαη ππεξσξηψλ. Σα παξαπάλσ ζα είλαη πάληα δηαζέζηκα γηα ηπρφλ έιεγρν. 4. Να ππνβάιιεη αληίγξαθν κεληαίαο αλαιπηηθήο κηζζνινγηθήο θαηάζηαζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαζψο θαη ζηνπο ίδηνπο ηνπο εξγαδνκέλνπο. 8

9 5. Να ηεξεί φινπο ηνπο ζρεηηθνχο λφκνπο κε ηελ εξγαζία (εξγαηηθή λνκνζεζία ), ηηο ακνηβέο, σξάξην εξγαζίαο, θνηλσληθέο παξνρέο, απνδεκηψζεηο, θφξνπο, πγεία- αζθάιεηα εξγαηψλ θηι. θαη ζα επζχλεηαη έλαληη ησλ Διιεληθψλ Αξρψλ γηα ηελ ηήξεζε θάζε ππνρξέσζεο πνπ πξνθχπηεη απ' απηέο. 6. Να εθπιεξψλεη φιεο ηνπ ηηο ππνρξεψζεηο απέλαληη ζην Γεκφζην, ζηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο θαη ζε θάζε ηξίην. 7. Να απνθαζηζηά θάζε είδνπο δεκηά, θινπή ή βιάβε πνπ ζα πξνθιεζεί ζην πξνζσπηθφ ή ζηνλ εμνπιηζκφ ή ζηηο θηηξηαθέο ή άιιεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ ή ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, εθφζνλ απηή νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ή ησλ εξγαζηψλ ηνπ. 8. Να ρξεζηκνπνηεί πξνζσπηθφ απνδεθηφ ζην Ννζνθνκείν, εηδηθεπκέλν, πγηέο άξηζην ζην είδνο ηνπ, άςνγν απφ πιεπξάο εξγαηηθφηεηαο, ζπλέπεηαο, ήζνπο, ζπκπεξηθνξάο απέλαληη ζηνπο ηξίηνπο θαη ζην πξνζσπηθφ ησλ Ννζνθνκείσλ. Αιινδαπνί κπνξνχλ λα εξγάδνληαη κφλν εθφζνλ έρνπλ ηα απαξαίηεηα έγγξαθα παξακνλήο θαη εξγαζίαο ζηελδιιάδα. 9. Να απνκαθξχλεη θαη λα αληηθαζηζηά άκεζα εξγαδφκελνπο πνπ δελ ηεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ αλαθεξζεί παξαπάλσ. 10. Να παξέρεη κε δηθή ηνπ δαπάλε ηελ πξνβιεπφκελε ζηνιή ζηνπο εξγαδφκελνπο αιιά θαη ηα αλαιψζηκα είδε πνπ ζπκπιεξψλνπλ ηε ζηνιή (γάληηα, ζθνπθάθηα, πνδηά θηι). 11. Να απνθαζηζηά ακέζσο θάζε έιιεηςε ή παξάιεηςε ή πιεκκειή εξγαζία πνπ ζα παξαηεξείηαη θαη ζα γλσζηνπνηείηαη ζ' απηφλ απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Ννζνθνκείνπ. 12. Να ηεξεί ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη λα είλαη απνθιεηζηηθφο θαη κφλνο ππεχζπλνο πνηληθά θαη αζηηθά γηα θάζε αηχρεκα πνπ ηπρφλ ζα πξνέθππηε ζην πξνζσπηθφ ηνπ. 13. Να ρξεζηκνπνηεί απνθιεηζηηθά ην εξγαηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ, πνπ είλαη αζθαιηζκέλν απφ απηφλ ζην αξκφδην αζθαιηζηηθφ ηακείν ή νξγαληζκφ. Σν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απαγνξεχεη ζε εξγαδφκελν ηνπ Αλαδφρνπ λα εξγαζηεί, αλ δελ απνδείμεη ν Αλάδνρνο φηη είλαη αζθαιηζκέλνο, ππνρξενχκελνπ ηνπ Αλαδφρνπ λα εθνδηάδεη ην Ννζνθνκείν κε ηα ζρεηηθά επίζεκα έγγξαθα. 14. Να επηβιέπεη ν ίδηνο ή λφκηκνο εθπξφζσπφο ηνπ (επφπηεο) ην έξγν θαη λα επηθνηλσλεί κε ηα αξκφδηα φξγαλα ησλ Ννζνθνκείσλ θαζ φιν ην εηθνζηηεηξάσξν. Ζ παξνπζία ηνπ Δπφπηε αληί ηνπ Αλαδφρνπ ζα γλσζηνπνηείηαη ζην Ννζνθνκείν. Ο Δπφπηεο δελ ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην πξνζθεξφκελν πξνζσπηθφ, εθηφο εάλ εξγάδεηαη ν ίδηνο. 15. Να παξέρεη ζην πξνζσπηθφ ηηο λφκηκεο άδεηεο, αλαπαχζεηο θαη λα θαιχπηεη ηα θελά απφ αζζέλεηεο ή αδηθαηνιφγεηεο απνπζίεο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ αλαιακβαλνκέλσλ κε ηελ παξνχζα ππνρξεψζεσλ ηνπ έλαληη ηνπ Ννζνθνκείνπ. 16. Να κεξηκλά γηα ηελ θαζαξηφηεηα ησλ ζθεπψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ δηαλνκή ησλ γεπκάησλ θαζψο επίζεο θαη ησλ ρψξσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ (θνπδίλα, καγεηξεία, θαξφηζηα κεηαθνξάο θ.ιπ.). 17. Να ηεξεί βηβιία επηθνηλσλίαο κε ηνπο αξκφδηνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ζθνπφ ηελ αλαγξαθή ζ' απηά ηπρφλ παξαιείςεσλ φζν θαη παξαπφλσλ. 18. Να ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο νδεγίεο ηνπ Πξντζηάκελνπ Δπηζηαζίαο θαζψο θαη ηελ επηηξνπή ελδνλνζνθνκεηαθψλ ινηκψμεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ ζε θάζε ζέκα πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ πγηεηλή ησλ ηξνθίκσλ. 19. Να δηαζέηεη ην απαξαίηεην πξνζσπηθφ αζθαιείαο, ψζηε λα θαιχπηνληαη θελά απφ άδεηεο, ξεπφ, αζζέλεηεο θαη θάζε είδνπο απνπζίεο ηνπ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ (π.ρ. απεξγίεο). 20. Να δέρεηαη ηνλ έιεγρν απφ ηνλ Πξντζηάκελν επηζηαζίαο θαη απφ ηελ εηδηθή Σξηκειή Δπηηξνπή παξαθνινχζεζεο εξγαζηψλ αιιά θαη ηπρφλ πγεηνλνκηθνχο βαθηεξηνινγηθνχο έιεγρνπο απφ ην λνζνθνκείν, ρσξίο πξνεγνχκελε πξνεηδνπνίεζε. ΑΔΑ: 6ΡΠΟ46907Ξ-ΟΑΗ 9

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 17/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΗΡΔΙΑ METAΦΟΡΑ ΑΙΜΑΣΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΟΤ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 17/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΗΡΔΙΑ METAΦΟΡΑ ΑΙΜΑΣΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΟΤ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΗΟΗΘΖΖ 2 εο ΤΓΔΗΟΛΟΚΗΘΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΛΗΘΟ ΛΟΟΘΟΚΔΗΟ ΑΚΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΛΣΔΙΔΖΚΩΛ» ΑΚΟ : 22-06-2015 Α.Π. : 5607 Σαρ. Γ/λζε : πλη/ρνπ Θεθαινπνχινπ 17, 83100

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ Σελίδα 1 από 16 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 10-12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 72 88 170-137 Φαμ: 210 72 11 223 Αζήλα, 01 Ινπιίνπ 2015 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Μ Ο Κ Ο Ν Δ Τ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Τ Ν Α Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειοφπολη Ζωγράφου, 157 80 Αιθνα. 210-772 1348, 210-772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΖΣΖ (ΟAK A.E.) Σαρ. Γ/λζε: ΟΑΖ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΗΧΝ Σ.Κ. 73100 ΥΑΝΗΑ ΔΡΓΟ: " ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟ 2015" Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. χκθσλα κε ηα αλσηέξσ ν πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο δηαθξίλεηαη ζηηο θάησζη ηέζζεξηο (04) επηκέξνπο θαηεγνξίεο-νκάδεο :

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. χκθσλα κε ηα αλσηέξσ ν πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο δηαθξίλεηαη ζηηο θάησζη ηέζζεξηο (04) επηκέξνπο θαηεγνξίεο-νκάδεο : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ΑΡ. ΜΔΛ. : 20/2015 ------------------------------------------------------- ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ΔΡΓΑΗΑ : ΤΝΣΖΡΖΖ-ΔΠΗΚΔΤΖ ΣΜΖΜΑ : ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΧΝ ΜΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ & ΑΝΑΛΩΗΜΑ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ & ΑΝΑΛΩΗΜΑ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΨΗ α) Ως προς ηην ημερομηνία δημοζίεσζης ζηο ΦΔΚ από 08/07/2011 ζηο ορθό 22/07/2011 β) Ως προς ηην ημερομηνία Γιενέργειας ηοσ Γιαγωνιζμού από 26/08/2011 ζηο ορθό 09/09/2011 19/7/2011 H ΠΡΟΔΓΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 2.12.2008 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ»,

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», Σδαλαθηαλά, 30 Οθησβξίνπ 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», «ΠΡΟΧΘΗΗ ΓΙΚΣΤΟΤ ΘΑΛΑΔ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ» «ΠΡΟΧΘΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Πξνκάζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Ϊκνπ «Άγηνο

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Πξνκάζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Ϊκνπ «Άγηνο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Παληειεάκσλ» - ΚΫληξνπ Τγεέαο ΚαξινβΪζνπ θαη Πεξηθεξεηαθψλ Ηαηξεέσλ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ κε ηνλ γεληθφ ηίηιν

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ κε ηνλ γεληθφ ηίηιν Το έπγο ζςγσπημαηοδοηείηαι από ηο Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούρ Πόποςρ Ελλάδαρ και Βοςλγαπίαρ και εκηελείηαι ζηο πλαίζιο ηος Ππογπάμμαηορ Εςπωπαϊκήρ Εδαθικήρ Σςνεπγαζίαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων και εθαπμογών ζηο computer room ηων Κενηπικών Τπηπεζιών ηος ΚΔΘΔΑ». ΑΟ.ΞΟΥΡ. : 1140

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 1115/2012

ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 1115/2012 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ & ΘΝΗΛΩΛ. ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 3 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ Θαζηνξηά 9-2-2012 Ξιεξνθνξίεο: Γέξνπ βαζηιηθή

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΔΚΞΝΟΗΘΝ ΘΑΗ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΝ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ Ρζηκηζθή 29, 546 24 Θεζζαινλίθε Web site: http://www.ebeth.gr e-mail: root@ebeth.gr Ρειέθσλν: 2310 370 171, 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ)

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Σηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Διιεληθή Δηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Δ.Σ.Α.Α.) Α.Δ. Αζήλα, 16/7/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΩΝ

ΟΓΖΓΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΩΝ ` ΟΓΖΓΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΩΝ Η έθδνζε απηή ππνζηεξίρζεθε απφ ην Πξφγξακκα ηεο Επξσπατθήο Κνηλφηεηαο γηα ηελ Εξγαζία θαη Κνηλσληθή Αιιειεγγχε- PROGRESS (2007-2013) θαη εληάζζεηαη ζην γεληθφηεξν

Διαβάστε περισσότερα

-1- Σ Ρ Α Σ Ι Ω Σ Ι Κ Ο Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΣΡΑΣΟΤ ΞΗΡΑ

-1- Σ Ρ Α Σ Ι Ω Σ Ι Κ Ο Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΣΡΑΣΟΤ ΞΗΡΑ -1- ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΙΣΔΛΔΙΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΔΩ/3β Σ Ρ Α Σ Ι Ω Σ Ι Κ Ο Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΣΡΑΣΟΤ ΞΗΡΑ ΑΘΖΝΑ, NΟΔΜΒΡΗΟ 2006 ΣΤΠΟΓΡ. ΔΛΛΖΝ. ΣΡΑΣΟΤ -2- ΠΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Γηακφξθσζε Μεζνδνινγίαο Φεθηαθήο Γηακφξθσζεο ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ θαη

«Γηακφξθσζε Μεζνδνινγίαο Φεθηαθήο Γηακφξθσζεο ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ θαη ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΩ (ΑΡ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344

Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344 Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344 Τμήμα: Οικ. Διατείριζης Γραθείο: Διατ. Εσρωπαϊκών Προγραμμάηων Πληροθορίες: Ζακσνθινός Τ. Δ/νζη: Αγράθων 3-5 Τατ. Κώδικας: 15123 Τηλέθωνο:2105212890 Fax: 2105212831

Διαβάστε περισσότερα

ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ

ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΘΔΚΑ: Ξξνθήξπμε πξόρεηξνπ δηαγωληζκνύ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ γηα ηελ εθπόλεζε ηνπ έξγνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ ΔΛΗΑΗΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΞΝΟΥΛ Αθήνα, 31/03/2014 Απ. Ξπυη.: 6308 ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ. ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ Σερληθή Τπεξεζία. Αξηζκόο Μειέηεο : 4/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ : 73.800,00. ΣΑΤΡΟ Σ.Κ.57014 Σει.

ΜΔΛΔΣΖ. ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ Σερληθή Τπεξεζία. Αξηζκόο Μειέηεο : 4/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ : 73.800,00. ΣΑΤΡΟ Σ.Κ.57014 Σει. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ Σερληθή Τπεξεζία ΣΑΤΡΟ Σ.Κ.57014 Σει.2397061500 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ Αξηζκόο Μειέηεο : 4/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ : 73.800,00 ΜΔΛΔΣΖ "ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα