Χριζηίνα Χρσζοτόοσ Καρδιολόγος Επιμ Β Α Πανεπιζηημιακής Καρδιολογικής κλινικής ΙΓΝΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χριζηίνα Χρσζοτόοσ Καρδιολόγος Επιμ Β Α Πανεπιζηημιακής Καρδιολογικής κλινικής ΙΓΝΑ"

Transcript

1 Παθοθσζιολογία ηης αθηροζκλήρφζης Χριζηίνα Χρσζοτόοσ Καρδιολόγος Επιμ Β Α Πανεπιζηημιακής Καρδιολογικής κλινικής ΙΓΝΑ Η θαξδηναγγεηαθή λόζνο απνηειεί ηνλ κεγαιύηεξν θίλδπλν γηα ηελ αλζξώπηλε δσή θαη πγεία, θαζώο αληηπξνζσπεύεη ηνλ έλα από ηνπο ηξεηο ζαλάηνπο ζε παγθόζκην επίπεδν, ελώ ην 2020 ππνινγίδεηαη όηη ζα είλαη ε πξώηε αηηία ζαλάηνπ ζηνλ πιαλήηε κε απώιεηεο 25 εθαηνκκπξίσλ δσώλ. Ο δπλακηθόο ραξαθηήξαο ηεο λόζνπ δηαθαίλεηαη ζην γεγνλόο όηη αλά 4 δεπηεξόιεπηα ππνινγίδεηαη όηη ζπκβαίλεη έλα νμύ ζηεθαληαίν επεηζόδην θαη αλά 5 δεπηεξόιεπηα έλα αγγεηαθό εγθεθαιηθό. Η παξνπζία αζεξνζθιεξπληηθώλ βιαβώλ ζηε ζηεθαληαία θπθινθνξία παξαηεξείηαη από ηελ παηδηθή ειηθία θαη ραξαθηεξηζηηθέο είλαη νη παιαηόηεξεο παξαηεξήζεηο πνπ αθνξνύζαλ λεθξνηνκηθά επξήκαηα από πιεζπζκό λεαξώλ Ακεξηθαλώλ ζηξαηησηώλ πνπ ζθνηώζεθαλ ζην πόιεκν ηεο Κνξέαο πνπ αλαθέξνπλ ζε πνζνζηό 45% παξνπζία αζεξσκαηηθώλ βιαβώλ θαη ζε πνζνζηό 5% ζνβαξνύ βαζκνύ ζηεθαληαία αζεξνζθιήξπλζε. Η αζεξνζθιήξπλζε είλαη κηα ζπζηεκαηηθή λόζνο ηνπ αγγεηαθνύ ηνηρώκαηνο πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ ανξηή, ζηηο θαξσηίδεο θαη ζηηο πεξηθεξηθέο αξηεξίεο. Τα θύξηα ζηνηρεία ηεο αζεξνζθιεξπληηθήο πιάθαο είλαη (1) ν ζπλδεηηθόο ηζηόο πνπ πεξηιακβάλεη θνιιαγόλν, πξσηενγιπθάλεο θαη ειαζηηθέο ίλεο, (2) ε θξπζηαιιηθή ρνιεζηεξόιε, νη εζηέξεο ηεο θαη ηα θσζθνιηπίδηα θαη (3) θύηηαξα όπσο ηα καθξνθάγα, Τ-ιεκθνθύηηαξα θαη ιεία κπηθά θύηηαξα. Η δηαδηθαζία ηεο αζεξνζθιήξπλζεο από ηε ζηαζεξή πιάθα ζηελ εκθάληζε ησλ νμέσλ ζηεθαληαίσλ ζπλδξόκσλ είλαη απνηέιεζκα κηαο ζύλζεηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμύ ζηνηρείσλ ηνπ αίκαηνο, αηκαηηθήο ξνήο θαη αγγεηαθνύ ηνηρώκαηνο, θαη πεξηιακβάλεη πνιιέο

2 παζνινγηθέο δηαδηθαζίεο, όπσο θιεγκνλή, απμεκέλε ελδνζειηαθή δηαπεξαηόηεηα, ελεξγνπνίεζε ελδνζειίνπ θαη κεηαλάζηεπζε κνλνθπηηάξσλ, πνιιαπιαζηαζκό ιείσλ κπηθώλ θπηηάξσλ, ζύλζεζε βαζηθήο νπζίαο, άζξνηζε νμεηδσκέλσλ κνξθώλ ιηπηδίσλ θαη ζξόκβσζε κε ζπκκεηνρή αηκνπεηαιίσλ θαη ζρεκαηηζκό ηλώδνπο ηζηνύ. Όπσο θαίλεηαη από παζνινγναλαηνκηθέο κειέηεο θαζώο κεγαιώλεη ε αζεξσκαηηθή πιάθα κεγαιώλεη θαη ην αζεξσκαηηθό ηεο πεξηερόκελν. Η κειέηε CASS (Coronary Artery Surgery Study) κειέηεζε πξννπηηθά 2938 ηκήκαηα ζην ζηεθαληαίν δίθηπν 298 αζζελώλ ζε δηάζηεκα 5 εηώλ θαη έδεημε όηη ε ζηεθαληαία απόθξαμε θαη ην νμύ έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ ζπλήζσο πξνθαιείηαη ζε κηθξέο έσο κέηξηεο αζεξσκαηηθέο βιάβεο. Η ίδηα δηαπίζησζε αλαθέξζεθε από ηνπο Ambrose, Little θαη άιινπο εξεπλεηέο.. Η αζεξνζθιήξπλζε απνηειεί κηα γεληθεπκέλε λόζν πνπ κπνξεί λα αθνξά ζε πνιιαπιέο ζέζεηο ην ζηεθαληαίν δίθηπν. Φαίλεηαη επίζεο από λεθξνηνκηθέο ζεηξέο όηη ε ξήμε ηεο αζεξσκαηηθήο πιάθαο κπνξεί λα είλαη ζησπεξή δηαδηθαζία θαζώο έρεη παξαηεξεζεί ζε πνζνζηό 9% «θπζηνινγηθώλ» αηόκσλ θαη ζε 22% δηαβεηηθώλ ή ππεξηαζηθώλ. Έηζη γηα επηβίσζε ειεύζεξε ζπκβακάησλ ηίζεηαη ην εξώηεκα γηαηί ε αζεξνζθιήξπλζε δεκηνπξγείηαη ή θαιύηεξα ελώ αλαπηύζζεηαη ζησπειά επί πνιιά έηε, πνην είλαη ην εξέζηζκα πνπ ηελ ελεξγνπνηεί θαη εκθαλίδεηαη ε απεηιεηηθή γηα ηε δσή ζξόκβσζε. Μηα αξηεξία θπζηνινγηθά πξνζαξκόδεηαη ζηηο κεραληθέο δπλάκεηο πνπ αζθνύληαη, κε ηελ πάξνδν ηεο ειηθίαο θαη ηελ αύμεζε ησλ αλαγθώλ ηνπ νξγαληζκνύ, ζην ηνίρσκά ηεο κε ηελ πξνζαξκνζηηθή πάρπλζή ηνπ ηνηρώκαηνο ηεο κέζσ δηέγεξζεο ησλ γεγελώλ ιείσλ κπτθώλ θπηηάξσλ. Έηζη νη αξηεξίεο θπζηνινγηθά εκθαλίδνπλ πην παρείο θαη πην ιεπηέο πεξηνρέο ζην ηνίρσκά ηνπο. Πην παρείο πεξηνρέο ζην ηνίρσκα

3 αξηεξίαο ζπλαληνύληαη θπζηνινγηθά ζε πεξηνρέο δηαθιαδώζεσλ θαη ζηα ζηόκηα αγγείσλ (εηθόλα 1) Εικόνα 1. Δμσηεξηθή ζηνηβάδα εγγύο πξόζζηνπ θαηηόληα. Η πάρπλζε ηνπ έμσ ρηηώλα είλαη ζε απάληεζε ζηα ραξαθηεξηζηηθά ξνήο ζε απηή ηελ πεξηνρή θαη νθείιεηαη ζε αλάινγε δηακόξθσζε ηεο κέζεο ζηνηβάδαο. Παζνινγναλαηνκηθό εύξεκα ζε παηδί. Η ελαπόζεζε ιηπηδίσλ θαη καθξνθάγσλ-αθξσδώλ θπηηάξσλ ηείλεη λα είλαη πην ζπρλή ζε ζέζεηο πξνζαξκνζηηθήο πάρπλζεο ηνπ ηνηρώκαηνο. Ο βαζκόο όκσο ελαπόζεζεο ιηπηδίσλ ζην αξηεξηαθό ηνίρσκα είλαη αλάινγνο ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο έθζεζεο ζηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο ζσκαηηδίσλ πνπ εξρόκελα ζε επαθή κε ηα ελδνζειηαθά θύηηαξα ηνπ ηνηρώκαηνο αθόκα θαη ζε πεξηνρέο ρακειήο ηνηρσκαηηθέο ηάζεο απμάλνπλ ηελ πηζαλόηεηα εηζόδνπ ηνπο ζην κέζν ρηηώλα ηεο αξηεξίαο. Έρνπλ αλαθεξζεί ηξεηο ηύπνη δηαπεξαηόηεηαο αγγεηαθώλ πεξηνρώλ ζηα θπθινθνξνύληα ιηπίδηα θαη ζρεκαηηζκό αζεξσκαηηθήο πιάθαο: Τύπος 1: Πεξηνρέο ρακειήο αζεξνγέλεζεο όπνπ ηα ιηπίδηα δελ αζξνίδνληαη εθηόο αλ ηα θπθινθνξνύληα επίπεδα ιηπνπξσηεηλώλ είλαη ηδηαίηεξα πςειά. Δδώ πεξηιακβάλνληαη νη πεξηνρέο ησλ αγγείσλ πνπ δελ εκθαλίδνπλ πξνζαξκνζηηθή πάρπλζε, όπσο ε θαηηνύζα ανξηή, αξηεξίεο ησλ άλσ άθξσλ θαη ησλ πλεπκόλσλ.

4 Τύπος 2: Μέζεο αζεξνγέλεζεο, όπνπ πεξηιακβάλεη πεξηνρέο κε ηύπνπο Ι θαη ΙΙ αζεξώκαηνο ζηηο νπνίεο ε εμέιημε ηεο αζεξνγέλεζεο είλαη βξαδεία Τύπος 3: Πεξηνρέο πςειήο αζεξνγέλεζεο, όπνπ πεξηιακβάλνληαη κεγάινο αξηζκόο αθξσδώλ θπηηάξσλ αιιά θαη παξαηεξείηαη ν κεγαιύηεξνο βαζκόο πξνζαξκνζηηθήο πάρπλζεο ηνπ ηνηρώκαηνο. Τέηνηεο πεξηνρέο είλαη ν δηραζκόο ηνπ ζηειέρνπο ηεο αξηζηεξήο ζηεθαληαίαο αξηεξίαο, ν δηραζκόο ηεο θνηλήο θαξσηίδαο θαη ε θνηιηαθήο ανξηή ζην δηραζκό ησλ ιαγνλίσλ. Μορθολογία αρηηριακού ηοιτώμαηος Η αξηεξία απνηειείηαη από ηνλ έζσ ρηηώλα (ελδνζήιην), ηνλ κέζν θαη ηνλ έμσ ρηηώλα. Ο έζσ ρηηώλαο ζηε γέλλεζε είλαη έλαο ιεπηόο ρηηώλαο πνπ πεξηέρεη ζπλδεηηθό ηζηό θαη κεκνλσκέλα ιεία κπηθά θύηηαξα. Με ηελ πάξνδν ηεο ειηθίαο ε πνζόηεηα ηνπ ζπλδεηηθνύ ηζηνύ απμάλεηαη, θπξίσο ιόγσ πάρπλζεο ηεο βαζηθήο κεκβξάλεο θαη ζρεκαηηζκνύ θνιιαγόλνπ θαη ιείσλ κπηθώλ ηλώλ. Με ηελ πεξαηηέξσ πξόνδν ηεο ειηθίαο παξαηεξείηαη ζπγθεληξηθή αύμεζε ησλ ιείσλ κπηθώλ θπηηάξσλ. Ό έζσ ρηηώλαο είλαη ε πεξηνρή όπνπ εκθαλίδεηαη ε αζεξνζθιήξπλζε, ε νπνία δηακνξθώλεηαη κε δύν ηξόπνπο: Με αζύκκεηξε πάρπλζε ηνπ έζσ ρηηώλα πνπ νδεγεί ζε θώιπκα ζηελ ξνή ηνπ αίκαηνο Σε πάρπλζε ηνπ έζσ ρηηώλα κε παξάιιειε δηάηαζε ηνπ απινύ ηνπ αγγείνπ ώζηε ε δηάκεηξνο ηνπ απινύ λα κελ αιιάδεη ζεκαληηθά Ο κέζνο ρηηώλαο Δίλαη ν κπηθόο ρηηώλαο ηεο αξηεξίαο, πνπ πεξηθιείεηαη από ειαζηηθέο ίλεο κε αξθεηά αλνίγκαηα πνπ επηηξέπνπλ ηε δίνδν ζηνηρείσλ πξνο ηα έζσ θαη πξνο ηα έμσ ηνπ αξηεξηαθνύ ηνηρώκαηνο. Απνηειείηαη από ζηξώκαηα ιείσλ κπηθώλ ηλώλ κε ελδηάκεζεο θνιιαγόλεο ίλεο θαη πξσηενγιπθάλεο. Τα ιεία

5 κπηθά θύηηαξα ζηνηβάδνληαη ζε νκάδεο ν αξηζκόο ησλ νπνίσλ είλαη αλάινγνο ηνπ ηύπνπ, ηεο ζέζεο, ηνπ κεγέζνπο ηεο αξηεξίαο αιιά ηνπ κεγέζνπο ηνπ δώνπ. Ο έμσ ρηηώλαο (adventitia) παξνπζηάδεη ππθλή δνκή θνιιαγόλνπ, ειαζηηθώλ ηλώλ, ηλαβιαζηώλ κε κεξηθά ιεία κπηθά θύηηαξα. Πεξηέρεη επίζεο λεπξηθέο ίλεο, δέρεηαη αηκάησζε από ηα ηξνθνθόξα αγγεία (vasa vasorum), ηα νπνία απμάλνπλ όηαλ ππάξρεη αζεξσκαηηθή πιάθα ζηνλ έζσ ρηηώλα, όπσο απμάλνπλ θαη κέζα ζηελ πιάθα Τν ελδνζήιην είλαη ν κεγαιύηεξνο αδέλαο ηνπ ζώκαηνο απνηειεί έλαλ κεζξνκβσηηθό θξαγκό γηα νπζίεο πνπ θπθινθνξνύλ ζην αίκα. Απνηειεί έλα πςειά ελεξγόο κεηαβνιηθά ηζηόο πνπ παξάγεη πιήζνο αγγεηνδξαζηηθώλ νπζηώλ, όπσο NO θαη ελδνζειίλε θαζώο θαη καθξνκνξία ζπλδεηηθνύ ηζηνύ. Τα ελδνζειηαθά θύηηαξα έρνπλ πξνζξνκβσηηθή δξάζε ζηε βιάβε θαη ελώ κνξθνινγηθά είλαη ίδηα κεηαμύ ηνπο, εκθαλίδνπλ ιεηηνπξγηθέο δηαθνξέο αλάινγα κε ην ηύπν αγγείνπ. (πρ ηα ηξηρνεηδηθά ελδνζειηαθά θύηηαξα εκθαλίδνπλ ππνδνρείο γηα ηνλ PDGF, ελώ απηνί νη ππνδνρείο ιείπνπλ από ην αξηεξηαθό ελδνζήιην). Τα ελδνζειηαθά θύηηαξα απιώλνληαη ζε έλα ζηξώκα θαη βξίζθνληαη ζε ζηελή επαθή κεηαμύ ηνπο θαη επηηξέπνπλ ηε κεηαθνξά νπζηώλ κέζσ ηεο ελδνθύηησζεο, επηδξνύλ κε ηα αηκνπεηάιηα, καθξνθάγα, Τ ιεκθνθύηηαξα θαη ιεία κπηθά θύηηαξα, θαη είλαη ππεύζπλα γηα ηελ νμείδσζε ηεο LDL-ρνιεζηεξόιεο, πνπ απνηειεί από ηα θύξηα παζνγελεηηθά ζεκεία ηεο αζεξνζθιεξπλζεο. Τν 1970 Sir John Vane αλαθνίλσζε όηη ην ελδνζήιην παξάγεη έλα ηζρπξό αγγενδηαζηαιηηθό παξάγνληα ηελ PGI2, κέρξη ηόηε νη ηδηόηεηεο απηέο είραλ απνδνζεί ζηα ιεία κπηθά θύηηαξα. Τν 1980 Furchgott- Zawadzki απέδεημαλ όηη ε αθεηπινρνιίλε πξνθαιεί ελδνζειηνεμαξηώκελε αγγεηνδηαζηνιή. Η PGI2 παξάγεηαη από ην αξαρηδνληθό νμύ θαη κεηαηξέπεηαη ζε πξνζηαθπθιίλε θαη

6 νδεγεί ζε ράιαζε ηα ιεία κπηθά θύηηαξα θαη αλαζηέιιεη ηελ αηκνπεηαιηαθή ιεηηνπξγία, ελώ ζε ζπλεξγηθή δξάζε κε ην ΝΟ πξνάγεη ηηο αληηζξνκβσηηθέο ηδηόηεηεο ηνπ ελδνζειίνπ. Τν ΝΟ παξάγεηαη από ηνλ L-αξγηλίλε κέζσ ΝΟζπλζεηάζεο θαη έρεη ρξόλν εκηδσήο 2-5sec ζε βηνινγηθά πγξά, δηαρέεηαη ζηε ζηνηβάδα ησλ ιείσλ κπηθώλ θπηηάξσλ θαη πξνθαιεί ράιαζε κέζσ ελεξγνπνίεζεο ηεο γνπαλπιηθήο θπθιάζεο, ελώ αλαζηέιιεη ηελ αλάπηπμε ησλ ιείσλ κπηθώλ θπηάξσλ. Δπίζεο ζε ζπλέξγηα κε ηελ PGI2 αλαζηέιιεη ηελ άζξνηζε ησλ αηκνπεηαιίσλ, αλαζηέιιεη ηελ έθθξαζε κνξίσλ πξνζθόιιεζεο θαη ηελ ζπγθόιιεζε νπδεηεξνθίισλ ζην ελδνζήιην. Τν c-λαηξηνπξεηηθό πεπηίδην επίζεο παξάγεηαη από ην ελδνζήιην, πξνθαιεί ράιαζε ηνπ αγγεηαθνύ ηνηρώκαηνο κέζσ γνπαλπιηθήο θπθιάζεο θαη αύμεζεο c-gmp. Τν ελδνζήιην παξάγεη θαη αγγεηνζπζπαζηηθέο νπζίεο, όπσο ελδνζειίλε, αγγεηνηελζίλε ΙΙ, ζξνκβνμάλε Α2. Ο ρόλος ηης αγγειογένεζης- θλεγμονής Τν πγηέο ελδνζήιην αηκαηώλεηαη από ηνλ απιό ηνπ αγγείνπ θαη ηα vasa vasorum Σε βιάβε ηνπ αγγεηαθνύ ηνηρώκαηνο ηα κηθξά αγγεία απηά πνιιαπιαζηάδνληαη γηα λα παξέρνπλ ηθαλνπνηεηηθή αηκάησζε Γπζηπρώο όκσο, έηζη γίλνληαη εύζξαπζηα πξνθαιώληαο: Αηκνξξαγία εληόο ηεο αζεξσκαηηθήο πιάθαο πνπ ζα νδεγήζεη ζε απόθξαμε ηνπ απινύ, ξήμε ηεο πιάθαο κε έθζεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ζηελ θπθινθνξία κε απόηνθν ηε ζξόκβσζε θαη ηηο κηθξνεκβνιέο Μηθξόηεξεο έθηαζεο αηκνξξαγία πνπ νδεγεί ζε αύμεζε ηνπ κεγέζνπο ηεο πιάθαο αιιά κπνξεί λα πξνθαιέζεη ελδνζειηαθή δηέγεξζε κε πηζαλή ξήμε πιάθαο. Σηε παζνγέλεηα ησλ αζηαζώλ ζπλδξόκσλ θαίλεηαη όηη ε λεναγγεηνγέλεζε έρεη ζεκαληηθό ξόιν θαζώο ζπκκεηέρεη ζηελ απνζηαζεξνπνίεζε, ξήμε θαη ζξόκβσζε ηεο

7 αζεξσκαηηθήο πιάθαο. Σε κειέηε ησλ Moreno θαη ζπλεξγαηώλ θαίλεηαη όηη ε παξνπζία ηεο αγγεηνγέλεζεο είλαη εληνλόηεξε ζε ξαγείζεο πιάθεο απ όηη ζε ζηαζεξέο, ελώ ε παξνπζία αζβέζησζεο ζπλδέεηαη κε ηελ παξνπζία αγγεηνγέλεζεο. Η παξαηήξεζε απηή έξρεηαη ζε ζπκθσλία κε ηε ζεσξία ηνπ Multon όηη ε αλαπηπρζείζα αγγεηνγέλεζε απνηειεί έλαλ αληηξξνπηζηηθό κεραληζκό αύμεζεο ηεο αηκαηηθήο ξνήο ζην αξηεξηαθό ηνίρσκα όηαλ ε ζηεθαληαία ξνή πεξηνξίδεηαη από ζηέλσζε ηνπ απινύ. Η αζεξσκαηηθή πιάθα κπνξεί ζύκθσλα κε ηε ζεσξία λα κεησζεί κε ηε ρνξήγεζε αλαζηνιέα αγγεηνγέλεζεο όπσο ε ελδνζηαηίλε ή ην ΤΝΠ470 πνπ ζε 16 εβδνκάδεο ρνξήγεζε κείσζε ηελ επηθάλεηα αζεξσκαηηθώλ πιαθώλ ανξηήο πνληηθώλ θαηά 85% θαη 70% αληίζηνηρα. Σε αλάινγε παξαηήξεζε θαηέιεμε θαη ν William θαη ζπλεξγάηεο όηαλ αλέθεξε όηη ε ππνζηξνθή ηεο αζεξσκαηηθήο πιάθαο ζπλνδεπόηαλ από απώιεηα ηξνθνθόξσλ αγγείσλ ησλ αγγείσλ (vasa vasorum). Έηζη ε αγγεηνγέλεζε απνηειεί κηα απαξαίηεηε ζπλζήθε γηα ηε ζπλερή αύμεζε ηνπ κεγέζνπο ηεο αζεξσκαηηθήο πιάθαο. Η ζρέζε απηή κεηαμύ αγγεηνγέλεζεο θαη αζεξνζθιήξπλζεο είλαη αλάινγε κε ηε ζρέζε αγγεηνγέλεζεο θαη θαξθίλνπ. Οη νκνηόηεηεο κεηαμύ ησλ δύν απηώλ αζζελεηώλ επεθηείλνληαη ζηελ αλεύξεζε θνηλώλ παζνγελεηηθώλ δξόκσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ απμεκέλε δξάζε κεηαιινπξσηεηλαζώλ πνπ παξαηεξνύληαη ζηελ αζηαζή πιάθα αιιά θαη ζηελ θαθνήζε κεηαιιαγή θαη αλάπηπμε ζπκπαγώλ όγθσλ [60], ξπζκηζηηθά κνλνπάηηα ζηνλ θπηηαξηθό πνιιαπιαζηαζκό πνπ πεξηιακβάλνπλ γνλίδηα ζην ξπζκηζηηθό ζύζηεκα GIS (9p53, prb, p15, p16) έρνπλ ελνρνπνηεζεί ζηελ πξόνδν ηεο αζεξσκαηηθήο πιάθαο, ζηε δεκηνπξγία ζηέλσζεο θαη επαλαζηέλσζεο κεηά αγγεηνπιαζηηθή αιιά θαη ζηελ εμέιημε ηνπ θαξθίλνπ. Δπίζεο αιιειεπηδξάζεηο κε ππνδνρείο απμεηηθώλ παξαγόλησλ (θηλάζεο ηπξνζίλεο) έρνπλ ελνρνπνηεζεί ζηελ πξώηκε εκθάληζε αζεξνζθιήξπλζεο θαη ζηελ αλάπηπμε θαη εμάπισζε ηνπ θαξθίλνπ, θαζώο θαη αιιαγέο ζηα θύηηαξα ησλ νπζηώλ πξνζθόιιεζεο έρνπλ ζπλδπαζηεί κε ηελ

8 ζξόκβσζε ηεο αζεξσκαηηθήο πιάθαο θαη ηε κεηαζηαηηθή δηαδηθαζία ηνπ θαξθίλνπ. ΟVirchow δηαηύπσζε ηελ ππόζεζε όηη κηα ήπηα βιάβε ζην αξηεξηαθό ηνίρσκα νδεγεί ζε ηνπηθή θιεγκνλή πνπ δηαηαξάζζεη ηνλ θξαγκό θαη επηηξέπεη ηελ δίνδν νπζηώλ από ηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο κέζα ζην αξηεξηαθό ηνίρσκα. Ο Rokitansky ππνζηήξημε όηη ήπηα βιάβε ζην αξηεξηαθό ηνίρσκα δεκηνπξγεί κηθξνύο ηνηρσκαηηθνύο ζξόκβνπο πνπ νξγαλώλνληαη κε ηελ άζξνηζε ιείσλ κπηθώλ θπηηάξσλ εληόο απηώλ. Τν 1973 απηέο νη δύν ζεσξίεο ζπλδπάζηεθαλ κε ηε γλώζε όηη ζπκκεηέρνπλ θπηηαξηθνί θαη κνξηαθνί κεραληζκνί σο «απάληεζε ζηε βιάβε». Απηή ε ππόζεζε ιακβάλεη ππόςηλ ηνπο παξάγνληεο θηλδύλνπ πνπ πξνθαινύλ είηε άζξνηζε ιηπηδίσλ, είηε ξενινγηθέο δηαηαξαρέο (αξηεξηαθή ππέξηαζε), είηε δηαηαξαρή ηεο ελδνζειηαθήο ιεηηνπξγίαο (ζαθραξώδεο δηαβήηεο, Κάπληζκα, νκνθπζηεηλαηκία, θηι) Τειεπηαία κηα ζεηξά θνηλώλ κνξηαθώλ δξόκσλ έρνπλ παξαηεξεζεί λα παίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηελ παζνγέλεηα θαη ζηελ πξόνδν ηεο αζεξνζθιήξπλζεο θαη ηνπ θαξθίλνπ. Φαίλεηαη όηη ε ζεσξία απάληεζεο ηεο βιάβεο όπνπ ηξαπκαηηζκόο ή θιεγκνλή κεηαιιάδεη έλα ιείν κπτθό θύηηαξν ζε κήηξα θιώλνπ θπηηάξσλ έρεη ππνηεζεί σο πηζαλόο παζνγελεηηθόο κεραληζκόο ηεο αζεξνζθιήξπλζεο όκνηα κε ηελ παζνγέλεηα ησλ πεξηζζόηεξσλ κνξθώλ θαξθίλνπ. Φαίλεηαη όηη ε αλεύξεζε θνηλώλ παζνγελεηηθώλ δξόκσλ, πέξα από ηνπο θνηλνύο πξνδηαζεζηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ, κεηαμύ ησλ δύν πην ζπρλώλ αζζελεηώλ ηεο αλζξσπόηεηαο καο νδεγεί ζηελ αλάγθε γηα ζπλερή αλεύξεζε θνηλώλ ζεξαπεπηηθώλ ζηξαηεγηθώλ αληηκεηώπηζεο θαη έγθαηξεο δηαγλσζηηθήο πξνζπέιαζεο ηνπο. Λεία μσικά κύηηαρα Η άζξνηζε ηνπο ζηνλ έζσ ρηηώλα απνηειεί δνκηθό ζηνηρείν ηεο πξνρσξεκέλεο αζεξνζθιεξπληηθήο βιάβεο. Τν 1971 έγηλε γλσζηό όηη ζπλζέηνπλ θαη εθθξίλνπλ πνιιώλ ηύπσλ θνιιαγόλν. Ο θύξηνο ξόινο ηνπο ζε ελήιηθα είλαη ε δηαηήξεζε ηνπ

9 αγγεηαθνύ ηόλνπ, αληαπνθξίλνληαη ζε αγγεηνζπζπαζηηθέο (επηλεθξίλε θαη αγγεηνηελζίλε) θαη ζε αγγεηνδηαζηαιηηθέο νπζίεο (ΝΟ, πξνζηαθπθιίλε) δηαθνξεηηθά όκσο γηα θάζε αγγείν, θέξνπλ ππνδνρείο γηα πνιιέο νπζίεο, όπσο LDL, ηλζνπιίλε, απμεηηθνύο (PDGF) θαη αλαζηαιηηθνύο παξάγνληεο αύμεζεο (TGF β). Σε βξέθε θαίλεηαη όηη παξάγνπλ θαη εθθξίλνπλ PDGF. Όηαλ ηα θύηηαξα είλαη πινύζηα ζε ηξαρύ ελδνπιαζκαηηθό δίθηπν θαη ζπζθεπή Golgi (ζπλζεηηθόο θαηλόηππνο) κπνξνύλ λα εθθξάζνπλ γνλίδηα παξαγσγήο απμεηηθώλ κνξίσλ θαη θπηνθηλώλ, ελώ εθθξίλνπλ απμεηηθνύο παξάγνληεο όηαλ έρνπλ ζεκαληηθά δηαηαξαρζεί. H Αζεξνζθιήξσζε θαίλεηαη λα είλαη έλα ζύλζεην απνηέιεζκα ζπλέξγηαο κεηαμύ ζπζηαηηθώλ ηνπ αίκαηνο, δηαηαξαγκέλεο ξνήο, Παζνινγηθήο πθήο αγγεηαθνύ ηνηρώκαηνο Φιεγκνλήο Απμεκέλεο ελδνζειηαθήο δηαπεξαηόηεηαο Σπζζώξεπζεο κνλνθπηηάξσλ Αύμεζεο θαη κεηαλάζηεπζεο ιείσλ κπηθώλ θπηηάξσλ γηα ηε ζύλζεζε ηεο πιάθαο Δλαπόζεζεο ιηπηδίσλ Νέθξσζε, πνπ πηζαλόλ νθείιεηαη ζηελ ox-ldl Αζβέζησζε Θξόκβσζε κε ζπζζώξεπζε αηκνπεηαιίσλ θαη ζρεκαηηζκό ζξνκβίλεο. Μακροθάγα

10 Πξνέξρνληαη από ηα κνλνθύηηαξα ηνπ αίκαηνο ηα νπνία πξνζιακβάλνπλ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηζηνύ πνπ απνηθίδνπλ. Σπλήζσο ιεηηνπξγνύλ σο θαγώζσξεο νπζηώλ, όπσο oxldl. Γη απηό νη παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ άπνδόκεζε ηνπο θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκέλν θπηηαξηθό ζάλαην είλαη ζεκαληηθνί γηα ηελ άζξνηζε ηνπο ζηηο αζεξσκαηηθέο πιάθεο. Μπνξνύλ λα εθθξίλνπλ ρεκεηνηαθηηθέο νπζίεο (ιεπθνηξίελην Β4, ηληεξιεπθίλε-1, αληόληα ππεξνμεηδίνπ) ηα νπνία δξνύλ ηνμηθά ζε άιια θύηηαξα. Σπλζέηνπλ θαη εθθξίλνπλ PDGF, ηληεξιεπθίλε 1, FGF, EGF, TGF β, M-CSF. Αιμοπεηάλια Σηεξνύληαη ηθαλόηεηαο πξσηεηληθήο ζύλζεζεο αιιά πεξηέρνπλ απνζεθεπκέλεο πιήζνο νπζηώλ ηνπ θαηαξξάθηε πήμεο ζηα θνθθία ηνπο θαη απμεηηθώλ παξαγόλησλ όπσο ζηα καθξνθάγα. Σηνλ ηζηό όπνπ ζπκβαίλεη έθζεζε θνιιαγόλνπ, ζρεκαηηζκόο ζξνκβίλεο θαη ηληθήο, ή απειεπζέξσζε ADP, ζπζζσξεύνληαη αηκνπεηάιηα θαη αθνινπζεί ζξόκβσζε πνπ νδεγεί ζε απειεπζέξσζε αγγεηνδξαζηηθώλ νπζηώλ από απηά. Τα πςειά επίπεδα θπθινθνξνύλησλ θαηερνιακηλώλ (ρξόλην ζηξεο), θάπληζκα, νηθνγελεηαθό ηζηνξηθό αηκνπεηαιηαθήο δπζιεηηνπξγίαο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε ελεξγνπνίεζε αηκνπεηαιίσλ Τα πςειά επίπεδα Lp(a) αληαγσλίδνληαη ην πιαζκηλνγόλν πξνθαιώληαο ππεξζξνκβσηηθή θαηάζηαζε. Τα Τ-ιεκθνθύηηαξα, CD-4, CD-8 έρνπλ παξαηεξεζεί ζε όιεο ηηο θάζεηο ηεο αζεξνζθιήξπλζεο, ππνδειώλνληαο θαη αλνζνινγηθή ζπκκεηνρή. Έρεη επίζεο παξαηεξεζεί ζπλέξγηα κεηαμύ Τ-ιεκθνθπηηάξσλ θαη ελεξγνπνηεκέλσλ καθξνθάγσλ. Η ox-ldl είλαη πηζαλόο αληηγνληθόο ελεξγνπνηεηήο ηνπο. Σηάδια αθηρφμαηικών μεηαβολών

11 Οη ηύπνπ Ι βιάβεο αληηπξνζσπέπνπλ ηελ πξώηε αληρλεύζηκε ζπζζώξεπζε ιηπηδίσλ θαη θπηηαξηθώλ αληηδξάζεσλ ζην έζσ ρηηώλα νη νπνίεο παξαηεξνύληαη από ηελ πξώηκε βξεθηθή ειηθία Οη ζπλνδέο ηζηνινγηθέο αιιαγέο είλαη κηθξέο θαη απνηεινύληαη από κηθξέο κεκνλσκέλεο νκάδεο καθξνθάγσλ όπσο θαη αθξσδώλ θπηηάξσλ, θπξίσο θνληά ζε πεξηνρέο πξνζαξκνζηηθήο πάρπλζεο. Οη Napoli θαη ζπλ. Αλαθέξνπλ ηελ αλεύξεζε νμεηδσκέλσλ κνξθώλ ιηπνπξσηεηλώλ θαη αθξσδώλ θπηηάξσλ ζην έζσ ρηηώλα ανξηώλ λενγλώλ. Καζώο ηα αθξώδε θύηηαξα έρνπλ ρξόλν δσήο πεξίπνπ 6 κήλεο, είλαη πηζαλώλ νη αιιαγέο πνπ αλεπξίζθνληαη ζην ηνίρσκα αξηεξηώλ λενγλώλ 30 εκεξώλ λα νθείινληαη ζε ελδνκήηξηα επίδξαζε. (εηθόλα 2) Εικόνα 2 : Δλόο έηνπο αγόξη ζύκα ηξνραίνπ. Φαίλεηαη ηύπνπ Ι βιάβε εγγύο ζηνλ πξόζζην θαηηόληα κε 3 καθξνθάγα-αθξώδε θύηηαξα κέζα ζηελ πξσηενγιπθαληθή ζηνηβάδα. Τα ππόινηπα θύηηαξα είλαη ιεία κπηθά θύηηαξα, θπζηνινγηθά γηα ηελ ειηθία. Οη ηύπνπ ΙΙ βιάβεο παξαηεξνύληαη θαηά ηελ εθεβεία θαη ραξαθηεξίδνληαη από ελαπόζεζε αθξσδώλ θπηηάξσλ ζε ζηνηβάδεο πνπ ζρεκαηίδνπλ ηηο ιηπώδεηο γξακκώζεηο (θίηξηλεο ηαηλίεο) ή πεξηνρηθέο ελαπνζέζεηο κε κνξθή ζηηγκάησλ ή

12 κπαισκάησλ. Παξαηεξνύληαη ζε πνζνζηό 69% ησλ ζηεθαληαίσλ αξηεξηώλ παηδηώλ ειηθίαο εηώλ, πνζνζηό πνπ θπκαίλεηαη αλάινγα κε ηελ παξνπζία παξαγόλησλ θαξδηαγγεηαθνύ θηλδύλνπ ( ππεξιηπηδαηκία, θάπληζκα, ππέξηαζε, παρπζαξθία). Σηα άηνκα κε νηθνγελή ππεξιηπηδαηκία νη βιάβεο απηέο γξήγνξα εμειίζζνληαη ζε πην πξνρσξεκέλα ζηάδηα αζεξνζθιήξσζεο. (εηθόλεο 3, 4) Εικόνα 3: Τν ιεπθό βέινο δείρλεη ηηο ιηπώδεηο ξαβδώζεηο ζην ηνίρσκα ηεο ανξηήο. Εικόνα 4: 17 ρξνλνο ζύκα ηξνραίνπ. Μαζηνθύηηαξα ζε ηύπνπ ΙΙ βιάβε ζην εγγύο ηκήκα ηνπ πξόζζηνπ θαηηόληα. Σηελ ηύπνπ ΙΙΙ βιάβε ηα ιηπίδηα αζξνίδνληαη ζε κηθξέο δεμακελέο κεηαμύ ησλ ιείσλ κπτθώλ θπηηάξσλ ηνπ έζσ ρηηώλα (εηθόλα 5)

13 Εικόνα 5: Δγγπο πξόζζηνο θαηηόληαο κε πξνζαξκνζηηθή πάρπλζε ηνπ έζσ ρηηώλα θαη ηύπνπ ΙΙΙ βιάβε. Δμσθπηηάξηα ζηαγνλίδηα ιίπνπο αξρίδνπλ λα αζξνίδνληαη (βέινο) ζε 16- ρξνλν θνξίηζη πνπ απεβίσζε ιόγσ πλεπκνληθήο αηειεθηαζίαο. Οη πξνρσξεκέλεο ηζηνινγηθέο κνξθέο αζεξνζθιήξσζεο πεξηιακβάλνπλ ηνπο ηύπνπο βιαβώλ IV, V, VI, VII, VIII. Οη ηύπνη IV, V, VI, VII ραξαθηεξίδνληαη από ηελ παξνπζία κεγάινπ θεληξηθνύ ππξήλα Οη επάισηεο αζεξσκαηηθέο πιάθεο ζηα ζηεθαληαία αγγεία έρνπλ ιεπηή θάςα (65-150κm) θαη κεγάιν ππξήλα ιίπνπο. Σύκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηεο American Heart Association Committee on Vascular Lesions νη πιάθεο ηύπνπ IV, Va θαη ν πην επηπιεγκέλνο ηύπνο VI είλαη πην επηξξεπείο ζε ξήμε ή δηάβξσζε Οη ηύπνπ IV βιάβεο αλεπξίζθνληαη ζηα ηέιε ηεο 2 εο δεθαεηίαο δσήο ζε πεξηνρέο πςειήο πξνδηάζεζεο εκθάληζεο αζεξνζθιήξσζεο. Ο ιηπώδεο ππξήλαο ηνπο πεξηιακβάλεη θξπζηάιινπο ρνιεζηεξόιεο ζε πνζνζηό <10% ηνπ όγθνπ ηνπ ππξήλα θαη αζβέζηην, ελώ ν απιόο ηνπ αγγείνπ κπνξεί λα κελ έρεη κεησζεί. Λεκθνθύηηαξα επίζεο αλεπξίζθνληαη ζε απηνύ ηνπ ηύπνπ ηηο βιάβεο (εηθόλα 6) Οη βιάβεο ηύπνπ IV πνπ εκθαλίδνπλ ηλώδε ζπλδεηηθό ηζηό θαινύληαη ηλσδναζεξώκαηα ή ηύπνπ V. Όηαλ νη βιάβεο ηύπνπ IV θαη V επηπιαθνύλ κε ξήμε, αηκάησκα ή ζξόκβν απνηεινύλ ηελ ηύπνπ VI βιάβε (εηθόλεο 6, 7, 8, 9, 10 θαη ζρήκα 1)

14 Εικόνα 6: Τύπνπ IV βιάβε εγγύο ζηνλ πξόζζην θαηηόληα, fo: καθξνθάγα, core: ππξήλαο ιίπνπο. 23-ρξνλν αγόξη ζύκα δνινθνλίαο Εικόνα 7: Τύπνπ VI βιάβε ζηελ θνηιηαθή ανξηή. Τνηρσκαηηθόο ζξόκβνο (θαθέ ρξώκαηνο ιόγσ ηλσδνγόλνπ). Ληπίδηα δηάζπαξηα ζε 55-ρξνλν ζύκα εκθξάγκαηνο. Σπζηεκαηηθνί ζξνκβνγελεηηθνί θαη θιεγκνλώδεηο παξάγνληεο έρνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηε ξήμε-δηάβξσζε αζεξσκαηηθήο πιάθαο θαη ζηε γέλεζε ελόο επεηζνδίνπ νμένο ηζραηκηθνύ ζπλδξόκνπ. Τα πςειά επίπεδα ηλσδνγόλνπ πνπ παξαηεξνύληαη θαη ζε θαπληζηέο, πςειά επίπεδα LDL-ρνιζεηεξόιεο, απμεκέλε ζπγθνιιεηηθόηεηα θαη απέθθξηζε ρεκεηνηαθηηθώλ νπζηώλ από ηα θνθθία ησλ

15 αηκνπεηαιίσλ πνπ παξαηεξείηαη ζε άηνκα κε νηθνγελή ππεξρνιεζηεξνιαηκία, κεησκέλε ηλσδνιπηηθή ηθαλόηεηα ή απμεκέλα επίπεδα PAI-1 (αλαζηνιέα ελεξγνπνηεηηθή ηλσδνγόλνπ) πξνδηαζέηνπλ ηζρπξά ζηελ εθδήισζε αζηαζνύο ηζραηκηθνύ επεηζνδίνπ (νμύ έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ- αζηαζήο ζηεζάγρε). Πνιιέο κειέηεο έρνπλ αλαδείμεη ηελ παξνπζία ζξόκβσλ ζε αζεξνζθιεξσηηθέο πιάθεο. Σε κειέηε πιεζπζκνύ εηώλ, 38% ησλ αηόκσλ κε ζεκαληηθέο αζεξνζθιεξπληηθέο βιάβεο είραλ ζξόκβνπο ζηελ επηθάλεηα ησλ βιαβώλ. Όιεο νη ηύπνπ IV θαη άλσ πιάθεο πεξηέρνπλ αζβέζηην. Όηαλ ην πνζνζηό αζβεζηίνπ ππεξβαίλεη ην 50% ηνπ όγθνπ ηεο πιάθαο, ηόηε απηή θαιείηαη αζβεζησκέλε ή ηύπνπ VII. Οη ηύπνπ VIII αζεξσκαηηθή πιάθα δελ πεξηιακβάλεη θαζόινπ ιηπώδε ππξήλα, ελώ πεξηέρεη ηληθή θαη αζβέζηην. (πίλαθαο 1) Εικόνα 8: Λεία κπηθά θύηηαξα κε παρεηά βαζηθή κεκβξάλε (βέινο). Ο επξύο δηαθπηηάξηνο ρώξνο πεξηέρεη ζηαγνλίδηα ιίπνπο, εζηέξεο ρνιεζηεξόιεο θαη ηλώδεο ηζηό. Τύπνπ V βιάβε 3.5 εθ. εγγύο ζηνλ πξόζζην θαηηόληα ζε 40 ρξνλν ζύκα εκθξάγκαηνο.

16 Ιζηολογική καηανομή βλαβών Περιγραθικοί όροι Τύπνο I Τύπνο II Τύπνο III Απνκνλσκέλα καθξνθάγα αθξώδε θύηηαξα Σηνηβάδεο αθξσδώλ θπηηάξσλ Πξναζήξσκα, ελδηάκεζε βιάβε Ληπώδεηο γξακκώζεηο Πξώηκε βιάβε Πξνρσξεκέλε βιάβε Τύπνο IV Αζήξσκα Ιλώδεο πιάθα Τύπνο V Τύπνο VI Ιλώδεο αζήξσκα Διθσηηθή, αηκνξξαγηθή, ζξνκβσηηθή βιάβε Σύκπινθε ή επηπιεγκέλε βιάβε Τύπνο VII Αζβεζησκέλε βιάβε Αζβεζησκέλε βιάβε Τύπνο VIII Ιλώδεο βιάβε Πίνακας 1: Ταμηλόκεζε κνξθνινγίαο αζεξσκαηηθήο πιάθαο αλαιόγσο ηζηνινγηθήο εκθάληζεο Σε αληίζεζε κε ηα ζηεθαληαία αγγεία νη επάισηεο αζεξσκαηηθέο πιάθεο ζηηο θαξσηίδεο πξνθαινύλ ζεκαληηθνύ βαζκνύ ζηέλσζε, ελώ ραξαθηεξίδνληαη από πνιύ ηλώδεο είλαη αξθεηά εηεξνγελείο ελώ δελ έρνπλ πινύζην ζε ιίπνο ππξήλα. Η ξήμε ζπρλά αληηπξνζσπεύεη εζσηεξηθό αηκάησκα ή δηαρσξηζκό πνπ πηζαλά ζρεηίδεηαη ζηελ επίδξαζε ηνπ αίκαηνο θαηά ζηελ ζπζηνιή ζηελ ζηελσκέλε πεξηνρή.

17 Όζν αθνξά ηηο αζεξσκαηηθέο πιάθεο ζηελ ανξηή, νη εξεπλεηέο ηεο κειέηεο French Aortic Plaque in Stroke θαζόξηζαλ απμεκέλν θίλδπλν γηα όια ηα αγγεηαθά επεηζόδηα (εγθεθαιηθό, έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ, πεξηθεξηθή εκβνιή θαη θαξδηναγγεηαθό ζάλαην) γηα αζζελείο πνπ είραλ κε αζβεζησκέλεο ανξηηθέο πιάθεο πάρνπο >4mm. Τέηνηεο πιάθεο είλαη εύθνιν λα απεηθνληζηνύλ κε ηε βνήζεηα ηνπ δηνηζνθαγείνπ ππεξερνγξαθήκαηνο. Εικόνα 9: Αζβεζηνπνηεκέλν ιείν κπηθό θύηηαξν ζε ηύπνπ V βιάβε. Η άκεζε απεηθόληζε ηεο ζηεθαληαίαο πιάθαο ζα βνεζήζεη ζηελ θαηαλόεζε ηεο θπζηθήο ηζηνξίαο ηεο αζεξνζθιεξπληηθήο λόζνπ. Σήκεξα ππάξρεη έλα πιήζνο αηκαηεξώλ θαη αλαίκαθησλ ηερληθώλ πνπ πξνζπαζνύλ λα κειεηήζνπλ θαη λα αλαγλσξίζνπλ ηνλ ραξαθηήξα ηεο «επάισηεο» αζεξσκαηηθήο πιάθαο.

18 Εικόνα 10: Απόθξαμε απινύ αγγείνπ ζε αζζελή κε ζαλαηεθόξν νμύ έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ Η αλίρλεπζε θιεγκνλσδώλ δεηθηώλ ζηε πεξηθεξηθή θπθινθνξία αίκαηνο όπσο C αληηδξώζαο πξσηεΐλεο από ηνπο Ridker θαη ζπλεξγάηεο, θαζώο θαη ξαδηνζεκαζκέλσλ αηκνπεηαιίσλ κε επαηζζεζία 43-73% θαη εηδηθόηεηα % πξόγλσζεο αγγεηαθνύ εγθεθαιηθνύ επεηζνδίνπ. Δπίζεο ε κέηξεζε ζην αίκα κνξίσλ πξνζθόιιεζεο ICAM-1, VCAM-1, MCP-1 θαη ε ξαδηνζήκαλζε κε ηερλήηην 99 παξάγνληα ελεξγνπνηεκέλνπ ελδνζειίνπ όπσο ε Δ-ζειεθηίλε. Η ζρεηηδόκελε κε ηελ εγθπκνζύλε πξσηεΐλε Α πιάζκαηνο έρεη αλαγλσξηζηεί ηειεπηαία σο δείθηεο αζηαζνύο αζεξσκαηηθήο πιάθαο, παξ όιν πνπ ν πξνγλσζηηθόο ηεο ξόινο ζηελ εκθάληζε νμένο ζηεθαληαίνπ επεηζνδίνπ πξέπεη λα κειεηεζεί από πξννπηηθέο κειέηεο παξαθνινύζεζεο. Σηαθεροποίηζη ηης αθηρφμαηικής πλάκας Πεηξακαηηθέο κειέηεο έρνπλ δείμεη όηη ε αζεξνζθιεξπλζε είλαη κηα δπλακηθή δηαδηθαζία ζηελ νπνία ε αξηεξηαθή ιεηηνπξγία, ην κέγεζνο ηνπ απινύ, ην κέγεζνο ηεο πιάθαο, ε ζύζηαζε ηεο πιάθαο, αιιάδνπλ αλεμάξηεηα. Η ππνιηπηδαηκηθή δίαηηα έρεη δείμεη γξήγνξε θπζηνινγηθνπνίεζε ηεο ελδνζειηαθήο ιεηηνπξγίαο, κείσζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ ππξήλα από ειάηησζε ησλ εζηέξσλ ρνιεζηεξόιεο, θαη απώιεηα ησλ ηξνθνθόξσλ αγγείσλ ηεο. Δπηπιεόλ ην θαιινγόλν απμάλεηαη νδεγώληαο ζε κεγαιύηεξν απιό. Απηέο νη αιιαγέο κπνξνύλ λα ζηαζεξνπνηήζνπλ ηηο πιάθεο Πεηξακαηηθά έρεη απνδεηρζεί ηξνπνπνίεζε θαη πηζαλή ζηαζεξνπνίεζε ηεο πιάθαο κε

19 αύμεζε ηεο HDL, ρνξήγεζε αληηνμεηδσηηθώλ, άζθεζε, απνθπγή ςπρηθήο θαηαπόλεζεο, ρνξήγεζε (ACE) αλαζηνιέσλ, κείσζε επηπέδσλ αξηεξηαθήο πίεζεο. Οη αλαζηνιείο ΜΔΑ κπνξνύλ λα ηξνπνπνηήζνπλ ηελ αζεξνγέλεζε. Τν ζύζηεκα ξελίλεο-αγγεηνηελζίλεο κπνξεί λα αιιειεπηδξά κε ην ηλσδνιπηηθό ζύζηεκα θαη ε αλαζηνιή ηνπ κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ ελδνγελή ηλσδόιπζε, πξνθαιώληαο κεησκέλε ζξνκβσηηθή απάληεζε ζηελ δηάβξσζε ηεο πιάθαο. Δπίζεο ε ρξήζε αλαζηνιέσλ ΜΔΑ θαίλεηαη λα κεηώλεη ηελ ζλεηόηεηα θαη ηελ πηζαλόηεηα επαλεκθξάγκαηνο ππό ζεξαπεία κε β-απνθιεηζηή, ππνδειώλνληαο κηα αλεμάξηεηε ζεξαπεπηηθή δξάζε. Ο πξνζηαηεπηηθόο ξόινο ησλ β-απνθιεηζηώλ ζηελ δεπηεξνγελή πξόιεςε καο δίλεη ηζρπξή έλδεημε όηη κεραληθνί θαη αηκνδπλακηθνί κεραληζκνί δηεγείξνπλ ηελ αζεξσκαηηθή πιάθα ζηελ πξόθιεζε αζηαζνύο ζπλδξόκνπ. Οη β-απνθιεηζηέο κεηώλνπλ ηνλ θίλδπλν επαλεκθξάγκαηνο θαηά 25%, ρσξίο απνδεδεηγκέλε αληηαζεξνγελεηηθή, αληηζξνκβσηηθή, ηλσδνιπηηθή ή αληηζπζπαζηηθή δξάζε. Αληηζέησο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ δπζιηπνπξσηεηλαηκία, ζπζζώξεπζε αηκνπεηαιίσλ θαη αγγεηνζύζπαζε. Η ιήςε β-απνθιεηζηώλ εκπνδίδεη ηελ αύμεζε ηνπ ηόλνπ ηνπ ζπκπαζεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηηο πξσηεο πξσηλέο ώξεο. Δπίζεο κεηώλνπλ ηελ θαξδηαθή ζπρλόηεηα, όπσο θαη νη απνθιεηζηέο αζβεζηίνπ βεξαπακίιε θαη δηιηηαδέκε. Τν θάπληζκα είλαη ν πην ζεκαληηθόο ηξνπνπνηήζηκνο παξάγνληαο θαξδηαγγεηαθήο ζλεζηκόηεηαο θαη λνζεξόηεηαο. Κιηληθά δεδνκέλα ππνδειώλνπλ όηη ην θάπληζκα απμάλεη ηελ πξόνδν ηεο ζηεθαληαίαο λόζνπ, θαζώο θαίλεηαη όηη δηεγείξεη νμένο ηελ αζεξσκαηηθή πιάθα κε δηάβξσζε, ζξόκβσζε θαη/ε αγγεηνζύζπαζε. Όζν αθνξά ηελ αζεξνγέλεζε, ην θάπληζκα θαίλεηαη όηη δηαηαξάζζεη ηελ ελδνζειηαθή ιεηηνπξγία, νδεγώληαο ζε νμείδσζε ησλ ιηπηδίσλ, ελώ κειέηεο λεθξνηνκηθνύ πιηθνύ δείρλνπλ όηη νη θαπληζηέο έρνπλ πεξηζζόηεξν εμσθπηηάξην ιίπνο ζηηο πιάθεο, ην νπνίν κπνξεί λα ππνδειώλεη κεγαιύηεξε ηάζε γηα ξήμε.

20 Η ππνζηξνθή ηεο αζεξσκαηηθήο πιάθαο είλαη πιήξσο επηηεύμηκε ζη ηύπνπο Ι- ΙΙΙ, ζηνπο δε ηύπνπο IV-V κπνξεί λα επηηεπρζεί κείσζε ηνπ όγθνπ ηεο ή εκθάληζεο κνξθνινγίαο ηύπνπ VIII. Η ππνζηξνθή ηεο αζεξσκαηηθήο πιάθαο πεξηιακβάλεη απνκάθξπλζε ησλ καθξνθάγσλ, αθξσδώλ θπηηάξσλ θαη ειάηησζε ηνπ ζπζζσξεπκέλνπ εμσθπηηάξηνπ ιίπνπο. Οη πξώηεο κειέηεο παξαηήξεζεο ππνζηξνθήο αζεξσκαηηθήο πιάθαο ζε αλζξώπνπο έγηλαλ από ηνλ Ludwig Aschoff θαη ζπλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 1 νπ Παγθνζκίνπ πνιέκνπ όπνπ παξαηήξεζαλ κείσζε εκθάληζεο ησλ ηύπσλ I-III πιαθώλ, γεγνλόο πνπ απνδόζεθε ζηελ ππνζξεςία ησλ πιεζπζκώλ. Από ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950 πνιιέο επηδεκηνινγηθέο κειέηεο ζπζρέηηζαλ ηελ ζπρλόηεηα εκθάληζεο νμεώλ ζηεθαληαίσλ επεηζνδίσλ κε ηελ πνζόηεηα πξόζιεςεο δσηθνύ ιίπνπο, ελώ παξαηεξήζεθε ζαθή κείσζε ηεο ζηεθαληαίαο λνζεξόηεηαο θαη ζλεηόηεηαο κε ηελ ξύζκηζε ησλ επηπέδσλ ιηπηδίσλ αίκαηνο. Πεηξακαηηθέο κειέηεο θαηά ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1970 θαη 1980 αλέδεημαλ ην ξόιν ηεο δηαηξνθήο θαη ηεο πξόζιεςεο δηαηξνθηθνύ ιίπνπο ζηελ πξόνδν θαη ππνζηξνθή ηεο αζεξνζθιήξσζεο. Σε όιεο ηηο κειέηεο ηα πεηξακαηόδσα πίζεθνη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ έιαβαλ αζεξνγελεηηθή δίαηηα γηα πεξηόδνπο 12 κελώλ έσο 5,5 εηώλ, δηαηεξώληαο κέζα επίπεδα ρνιεζηεξόιεο πιάζκαηνο ηεο ηάμεο ηνπ mg/dl. Οκάδα ησλ πεξηξακαηνδώλλ ζαλαηώζεθε γηα λα κειεηεζεί ηζηνινγηθά ε παξνπζία αζεξνζθιήξσζεο ζην ηέινο ηεο αζεξνγελεηηθήο δίαηηαο, ελώ ηα ππόινηπα αθνινύζεζα δίαηηα ρακειήο πξόζιεςεο ιίπνπο γηα ρξνληθό δηάζηεκα από 3 κήλεο έσο 3,5 ρξόληα, ζην ηέινο ηνπ νπνίνπ θαη ζαλαηώζεθαλ γηα λα γίλεη ηζηνινγηθή κειέηε. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δίαηηαο ρακειήο πξόζιεςεο ιηπηδίσλ ηα πεηξακαηόδσα δηαηεξνύζαλ κέζε ηηκή νιηθήο ρνιεζηεξόιεο πιάζκαηνο <180 mg/dl.. Όπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ πίλαθα ν ξόινο ηεο δίαηηαο ήηαλ πνιύ ζεκαληηθόο ζηελ ππνζηξνθή ηεο αζεξνζθιήξπλζεο ή ζηελ ζηαζεξνπνίεζε ησλ αζεξνκαηηθώλ πιαθώλ ζε

21 αζβεζησκέλεο κνξθέο, αθίλδπλεο γηα ηελ εθδήισζε νμεόο ηζραηκηθνύ ζπλδξόκνπ. (πίλαθαο 2) Τύπνο βιάβεο Ι-ΙΙΙ IV-V Πρώιμη θάζη (3-6 μήνες με TC<180mg/dl) Γξήγνξε είζνδνο ησλ ζηαγνληδίσλ ιίπνπο ζε καθξνθάγα Αξγή κεηαηξνπή ησλ ζηαγνληδίσλ ιίπνπο ζε Λεία κπηθά θύηηαξα Αλαθνπή ηεο κίησζεο ησλ καθξνθάγσλ-αθξσδώλ θπηηάξσλ ζηε βιάβε Αξγή κείσζε ηνπ εμσθπηηάξηνπ ιίπνπο Όυιμη θάζη (>6 μήνες με Σπλήζσο Σπαλίδνπλ ηα καθξνθάγα θαη αθξώδε TC<180 mg/dl) Τελικό αποηέλεζμα επηζηξέθνπλ ζηε θπζηνινγηθή θαηάζηαζε θύηηαξα, ηα ζηαγνλίδηα ιίπνπο εθθπιίδνληαη ζε ιεία κπηθά θύηαξα θαη κεηώλεηαη ην εμσθπηηάξην ιίπνο Μεηαηξνπή ζηηο ηλσδναζβεηνπνηεκέλεο βιάβεο VII-VIII πνπ πεξηέρνπλ ιίγν ή θαζόινπ ιίπνο Πίνακας 2 : Αιιαγέο ζηε ζύζηαζε ηεο αζεξσκαηηθήο πιάθαο θαηά ηελ ππνζηξνθή Μη-επεμβαηιική απεικόνιζη ηης αθηρφμαηικής πλάκας Η κέηξεζε ηνπ πάρνπο ηεο θαξσηηδηθήο θαη ανξηηθήο πιάθαο θαζώο θαη πνζνηηθή θαη πνηνηηθή ζύζηαζε ηεο πιάθαο κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ην δηαζσξαθηθό θαη δηνηζνθάγεην ππεξερνθαξδηνγξάθεκα. Οη πιάθεο κε ππνερνγέλεηα θαη εηεξνγέλεηα ζηε ζύζηαζε ηνπο είλαη ζπλήζσο πινύζηεο ζε ιίπε ελώ κπνξεί λα εκπεξηέρνπλ αηκνξξαγηθέο εζηίεο, ελώ νη πιάθεο κε έληνλε ερνγέλεηα είλαη ζπλήζσο ηλώδεηο. Τν πςειήο αλάιπζεο Β-mode ππεξερνγξάθεκα κε Doppler έρεη αλαγλσξηζηεί ηα

22 ηειεπηαία ρξόληα σο ηθαλό κέζν κειέηεο ησ θαξσηίδσλ. Γελ κπνξεί σο λα δηαρσξίζεη αλ ην πάρνο ηνπ έζσ-κέζνπ ρηηώλα είλαη ιόγσ πάρπλζεο ηνπ έζσ ή ηνπ κέζσ κόλν ή είλαη ιόγσ ππεξηξνθίαο. Δπίζεο ππάξρεη ππνθεηκεληθόηεηα θαη θησρή αλαπαξαγσγηκόηεηα ηνπ απνηειέζκαηαο. Παξόιν πνπ ε παξνπζία πάρπλζεο έζσ-κέζνπ ρηηώλα έρεη ζπζρεηηζηεί κε ηε παξνπζία ζηεθαληαίαο λόζνπ, ε ζρέζε απηή είλαη ζπλερήο αιιά αζζελήο. Οη νπζίεο αληίζεζεο θαη θπξίσο ιηπνζώκαηα ζπλδεδεκέλα κε κνλνθισληθά αληηζώκαηα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ απεηθόληζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο αζεξσκαηηθήο πιάθαο. Τα ίδηα ιηπνζώκαηα έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ κεηαθνξά θαξκάθσλ ή γνληδίσλ. Ultrafast computed tomography (UFCT) Με ηε κέζνδν απηή επηηπγράλεηαη ηαρύηεξε απεηθόληζε ησλ θαξδηαθώλ δνκώλ απ όηη κε ηε θιαζζηθή αμνληθή ηνκνγξαθία. Με απηή ηελ ηερληθή κεηώλνληαη νη παξεκβνιέο από ηηο αλαπλεπζηηθέο θαη θαξδηαθέο θηλήζεηο. Η αζβέζησζε είλαη πην έθδειε ζε ζεκαληηθέο βιάβεο αιιά κπνξεί λα ππάξρεη ζε κηθξά πνζά θαη ζε αξρόκελεο βιάβεο. Η καγλεηηθή ηνκνγξαθία (MRI) θαη ε αγγεηνγξαθία κπνξνύλ λα αληρλεύζνπλ ηηο ελαπνζέζεηο αζβεζηίνπ ζηα αγγεία, όκσο κόλν ε αμνληθή ηνκνγξαθία εθπνκπήο ειεθηξνλίσλ (EBCT) θαη ε fast-gated helical ή spiral CT κπνξνύλ λα κεηξήζνπλ ην πνζό ελαπόζεζεο αζβεζηίνπ. Σηελ EBCT, ε x- αθηηλνβνιία δηαπεξλά ηνλ αζζελή θαη αληρλεύεηαη από δύν δαθηπιίνπο ηνπνζεηεκέλνπο ζε γσλία 240 κνηξώλ. Γηα λα κεηξεζεί ε ελαπόζεζε αζβεζηίνπ ζηα ζηεθαληαία αγγεία, ιακβάλνληαη 30 κε 40 ζπλερείο ηνκέο 3 mm πάρνπο από ην ανξηηθό ηόμν έσο ηελ θνξπθή ηεο θαξδηάο. Σε πξόζθαηε δεκνζίεπζε από ηνπο Archenbach θαη ζπλεξγάηεο, ζε κειέηε 500 ζηεθαληαίσλ αξηεξηώλ όπνπ ην 25% εμαηξέζεθε ιόγσ κε ηθαλνπνηεηηθήο απεηθόληζεο EBCT έδεημε όηη είρε επαηζζεζία 92% θαη εηδηθόηεηα 94% γηα ηελ αλίρλεπζε πςεινύ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ Αλαζηαζία Γακέινπ Καξδηνιόγνο Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν Πάηξαο Conflicts of interest: no conflict Patras University Hospital Ιζηνξηθό αζζελνύο, 71 εηώλ, 95 kg Σαθραξώδεο δηαβήηεο/

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων

Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων Νίκορ Ππωτονοτάπιορ, MD, FESC, Νάξορ Η γελεηηθή ησλ θαξδηαγγεηαθώλ παζήζεσλ έρεη εμειηρζεί νπζηαζηηθά θαηά ηα ηειεπηαία είθνζη ρξόληα. Σε απηό ην ρξνληθό δηάζηεκα εμειίρζεθε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ Ζ ΚΑΚΖ ΘΡΔΦΖ Δπεξεάδεη: ηε κπτθή ηζρύ ησλ ζθειεηηθώλ κπώλ κε απνηέιεζκα ηε κεησκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Σςζσέηιζη ηηρ Θεπμικήρ Δηεπογένειαρ ηωναθηπωμαηικών Πλακών ηων Καπωηίδων με Υπεπησογπαθικά και Ιζηολογικά Φαπακηηπιζηικά

Σςζσέηιζη ηηρ Θεπμικήρ Δηεπογένειαρ ηωναθηπωμαηικών Πλακών ηων Καπωηίδων με Υπεπησογπαθικά και Ιζηολογικά Φαπακηηπιζηικά Σςζσέηιζη ηηρ Θεπμικήρ Δηεπογένειαρ ηωναθηπωμαηικών Πλακών ηων Καπωηίδων με Υπεπησογπαθικά και Ιζηολογικά Φαπακηηπιζηικά M. Δξαθνπνύινπ 1, K. Τνύηνπδαο 1, A. Σπλεηόο 1, K. Σηαζνγηάλλεο 1, Χ. Γξάζζνο 1,

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟΠΟΤΛΟΤ ΣΔΛΛΑ ΓΔΝΙΚΗ ΙΑΣΡΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΚΔΝΣΡΟΤ ΤΓΔΙΑ ΑΡΙΓΑΙΑ

ΦΩΣΟΠΟΤΛΟΤ ΣΔΛΛΑ ΓΔΝΙΚΗ ΙΑΣΡΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΚΔΝΣΡΟΤ ΤΓΔΙΑ ΑΡΙΓΑΙΑ ΦΩΣΟΠΟΤΛΟΤ ΣΔΛΛΑ ΓΔΝΙΚΗ ΙΑΣΡΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΚΔΝΣΡΟΤ ΤΓΔΙΑ ΑΡΙΓΑΙΑ Γάγγραινα κάτω άκρων Καρδιακή ανεπάρκεια Τπερτροφία αριστεράς κοιλίας Έμφραγμα μυοκαρδίου Ρήξη αρτηριακού ανευρύσματος Σύφλωση ΤΠΔΡΣΑΗ Τπερτασική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΚΑΡΓΗΑΓΓΔΗΑΚ ΓΗΑ ΚΑΡΓ Ζ ΝΟ Ο Ζ

ΓΗΑ ΚΑΡΓΗΑΓΓΔΗΑΚ ΓΗΑ ΚΑΡΓ Ζ ΝΟ Ο Ζ ΤΠΔΡΣΑΖ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΓΗΑ ΚΑΡΓΗΑΓΓΔΗΑΚΖ ΝΟΟ Ζ ππέξηαζε απνηειεί έλα θαιά ηεθκεξησκέλν παξάγνληα θηλδύλνπ γηα ηελ εκθάληζε αγγεηαθώλ εγθεθαιηθώλ επεηζνδίσλ θαη ζηεθαληαίσλ ζπκβακάησλ Οη αζζελείο κε

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Case for the Month, subtotal occlusion of carotid artery [Dietrich CF] Πεπιζηαηικό ηος μήνα, ςθολική απόθπαξε καπωηίδαρ

Case for the Month, subtotal occlusion of carotid artery [Dietrich CF] Πεπιζηαηικό ηος μήνα, ςθολική απόθπαξε καπωηίδαρ Case for the Month, subtotal occlusion of carotid artery [Dietrich CF] Πεπιζηαηικό ηος μήνα, ςθολική απόθπαξε καπωηίδαρ Correspondence Prof. Dr. med. Christoph F. Dietrich Med Klinik 2 Caritas Krankenhaus

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Τπόπορ ζωήρ και απηηπιοζκλήπςνζη

Τπόπορ ζωήρ και απηηπιοζκλήπςνζη Τπόπορ ζωήρ και απηηπιοζκλήπςνζη Οκάδα: 4Μ Μαξθνπνπιηώηε Λπδία Μνπιίλνπ Ειέλε Μπαιακπέθνο Γηάλλεο Μπειή Ξέλε Σκήκα : Α 2 Τπεύζπλνο θαζεγεηήο: θ. Κηηζαληάο Ειεπζέξηνο Γομή και πόλορ απηηπιών Μπαλαμπέκορ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Κπθινθνξηθό ζύζηεκα ηνπ αλζξώπνπ.

Κπθινθνξηθό ζύζηεκα ηνπ αλζξώπνπ. Κπθινθνξηθό ζύζηεκα ηνπ αλζξώπνπ. Βηνινγία Α γπκλαζίνπ Σαρηλίδεο Σπκεώλ Η πνξεία ηνπ αίκαηνο: Τν αίκα θαηαιήγεη κέζσ ησλ θιεβώλ ζηελ θαξδηά. Τν αίκα απηό είλαη πινύζην ζε διοξείδιο του άνθπακα. Οδεγείηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Οξγαλνινγία Κηλεηή θάζε αέξην (άδσην ή ήιην)

Οξγαλνινγία Κηλεηή θάζε αέξην (άδσην ή ήιην) ΑΕΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ Οξγαλνινγία Κηλεηή θάζε αέξην (άδσην ή ήιην) 150-200 ν C 400 o C Δθαξκνγέο Πην εθιεθηηθή κέζνδνο γηα αλίρλεπζε πξνζκίμεσλ θαηά ηελ παξαγσγή Πνζνηηθόο πξνζδηνξηζκόο νπζηώλ πνπ ζηεξνύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΓΟΥΔΑ Σ-ΛΔΜΦΟΚΤΣΣΑΡΟΤ

ΤΠΟΓΟΥΔΑ Σ-ΛΔΜΦΟΚΤΣΣΑΡΟΤ ΤΠΟΓΟΥΔΑ Σ-ΛΔΜΦΟΚΤΣΣΑΡΟΤ 6 Τα Τ-ιεκθνθύηηαξα παίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηελ αλνζηαθή απάληεζε έλαληη ηωλ πξωηεϊληθώλ αληηγόλωλ. Από ηε ζηηγκή πνπ όινη νη παζνγόλνη κηθξννξγαληζκνί πεξηέρνπλ πξωηεΐλεο, ηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 εως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ»

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Κσλζηαληίλνο Μηκίδεο Γαζηξεληεξνιόγνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Παζνινγίαο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Οξηζκόο Ο όξνο κεγάθνιν αλαθέξεηαη ζηε δηάκεηξν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τα δηάθνξα πιηθά, αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο εληόο καγλεηηθνύ πεδίνπ δηαθξίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Δςζπεθλέξια Ομύ ζύλδξνκν καδηθήο ζπκπαζεηηθήο εθθόξηηζεο, απνηέιεζκα βιαβεξνύ εξεζίζκαηνο ζε αζζελείο κε ΚΝΜ άλσζελ ηνπ Θ6 Δςζπεθλέξια ςμπηώμαηα:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Ληπίδηα, ιηπαξά νμέα θαη ιηπνεηδή. Nut1_l5

Ληπίδηα, ιηπαξά νμέα θαη ιηπνεηδή. Nut1_l5 Ληπίδηα, ιηπαξά νμέα θαη ιηπνεηδή Nut1_l5 Ληπίδηα Μείγκα ηξηγιπθεξηδίσλ δει Έλα κόξην γιπθεξίλεο Σξία κόξηα ιηπαξώλ νμέσλ Ληπίδηα ηεο ηξνθήο Απνηεινύληαη θπξίσο από ηα ιηπαξά νμέα: Μπξηζηηθό Παικηηηθό

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΑΛΛΟΑΝΟΟΙ. (απηνάλνζνη, αιινάλνζνη)

ΑΝΟΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΑΛΛΟΑΝΟΟΙ. (απηνάλνζνη, αιινάλνζνη) ΑΝΟΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ (απηνάλνζνη, αιινάλνζνη) ΑΛΛΟΑΝΟΟΙ Καζε θύηηαξν δσληαλνπ νξγαληζκνύ δεί ζε γεηηλίαζε θαη ζπλεξγαζία κε όια ηα δηπιαλά ηνπ. Γηα λα επηηεπρζεί απηή ε θαιή γεηηλίαζε θαη ζπκβίσζε πξέπεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Εξγαζηήξην 9 ν. Μηθξνζθνπηθή παξαηήξεζε. αζβεζηόιηζωλ

Εξγαζηήξην 9 ν. Μηθξνζθνπηθή παξαηήξεζε. αζβεζηόιηζωλ Εξγαζηήξην 9 ν Μηθξνζθνπηθή παξαηήξεζε αζβεζηόιηζωλ Γεληθά ζηνηρεία Τα ηδεκαηνγελή πεηξώκαηα απνηεινύλ ην 7,9% ηνπ ζπλνιηθνύ όγθνπ ησλ πεηξσκάησλ ηνπ θινηνύ ηεο γεο (64,7% ππξηγελή θαη 27,4% κεηακνξθσκέλα),

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΝΑΙ ΓΔΙΚΣΔ ΔΝΓΟΘΗΛΙΑΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ;

ΔΙΝΑΙ ΓΔΙΚΣΔ ΔΝΓΟΘΗΛΙΑΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ; TRIPLEX KAΡΧΣΙΓΧΝ ΑΡΣΗΡΙΧΝ. ΠΑΥΟ ΔΧ-ΜΔΟΤ ΥΙΣΧΝΑ. ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΚΛΗΡΙΑ. ΔΙΝΑΙ ΓΔΙΚΣΔ ΔΝΓΟΘΗΛΙΑΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ; Φωκά Διηζάβεη ΔΓΔΑ 2012 Ιαηξόο Αθηηλνιόγνο πλεξγάηεο Βηνηαηξηθήο Φπζηνινγηθή ελδνζειηαθή ιεηηνπξγία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα